Evt. forfall meldes på telefon , eller til Saker til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon , eller til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSKART Side Saker til behandling 38/15 13/ Bosetting av flyktninger i Nes kommune /15 15/ Søknad om tilskudd - reetablering av På Hjørnet. 5 40/15 14/ Utviklingsprogram for byregioner - søknad fase /15 13/ Helse- og servicesenteret - utskiftning ventilasjon 12 42/15 15/ Årsmelding og regnskap for Nes kommune /15 15/ Rammetildeling 2016, økonomiplan Referatsaker 26/15 12/ Signert protokoll etter Barn- og unges kommunestyre /15 12/ Møtebok Regionrådet for Hallingdal /15 12/ Protokoll fra styremøte i Hallingdal Kraftnett AS /15 12/ Protokoll fra generalforsamling i Hallingdal Kraftnett AS /15 13/ Revisjonsberetning 2014 for PPT og OT nedre Hallingdal 46 31/15 14/ Revisjonsberetning Per Børtnes fond til utdanning 46 32/15 15/ Revisjonsberetning Legat for økonomisk vanskeligstilte i Nes kommune 1 46

2 33/15 15/ Revisjonsberetning 2014 og revisjonsbrev - Holtegårdsbråtens legat til syke og trengende i Nes kommune 46 Nesbyen, Tor Magnussen ordfører 2

3 Saker til behandling 38/15 Bosetting av flyktninger i Nes kommune 2015 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- F30 Saksbehandler: Brittmarie Lindemark Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra KS datert Saksopplysninger: Nes kommune har fått brev av KS vedrørende bosetting av flyktninger i KS oppfordrer kommunen til å svare så konkret som mulig på hvor mange ekstra flyktninger kommunen kan si ja til i 2015 og 2016 ut over allerede fattet vedtak, samt hvilke rammebetingelser fra statens side som er forutsetninger for dette. Kommunen har vedtak om bosetting av tre flyktninger i året fra , de tre siste vill bli plassert i løpet av våren. I tillegg kommer personer på gjenforening og 2016 er det et økt behov for bosetting av flyktninger, både på grunn av det høye og forventede økte antallet bosettingsklare personer i mottak, og på grunn av flyktningkrisen i Syria. Nes kommune har ingen egen flyktningkonsulent, men lagt over oppgavene til Nav kontoret. Kommunen kjøper i tillegg tjenester etter behov fra Gol voksenopplæring når det gjelder gjennomføring av programmet og har ansvar for språkpraksisoppfølging selv. Økonomiske konsekvenser: Kommunen mottar integreringstilskudd for flyktninger som per 2015er på kr over 5 år for voksne, kr over 5 år for barn under 18 år, kr for enslige voksne, og til over 5 år for enslige mindreårige. Personer som får vedtak om familieinnvandring med en person som har opphold på humanitært grunnlag utløser integreringstilskudd i 3 år. I tillegg er det særtilskudd for noen flykninger med spesielle behov og til norskopplæring for voksne innvandrere. Tilskuddet er ellers uavhengig av kommunens faktiske utgifter. For at kommunen ikke skal få merutgifter, er det viktig at integreringen skjer på best mulig måte og slik at de snarest blir selvhjulpne. Introduksjonsprogrammet er en fulltidsaktivitet med skole og språkpraksis/arbeid. Deltakerne vil få introduksjonsstønad når de deltar i programmet. 3

4 Stønaden er på 2G, og i barnerike familier hvor mor har vanskeligheter med å fullføre program og komme ut i arbeid, medfører det økte utgifter for kommunen. Vurdering: Kommunen har bygd noen boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte gjennom lån og tilskudd fra husbanken, men det er fortsatt stor mangel på boliger for disse gruppene. I 2014 bosatte vi 6 enslige flyktninger i to bokollektiv. Dette viste seg at de ikke var tilfredse med, og de fleste har flyttet i andre boliger som har blitt tilgjengelig i det private markedet. Bosettingen må tilpasses tilgang til boliger, barnehage og skoleplass. Arbeidsledigheten har vært stigende på Nes, selv om den er fortsatt lav. Det er en stor utfordring å skaffe språkplasser for flytningene på Nes, hvor arbeidsmarkedet er begrenset og hvor flyktningene også sjelden er mobile i forhold til å ha bil og førerkort. Det er i tillegg en stor utfordring at flyktningene ikke klarer å skaffe seg arbeid etter fullført introduksjonsprogram. Det resulterer i at flere flyktninger mottar økonomisk sosialhjelp etter endt program. Vi klarer ikke å følge opp integreringen som vi ønsker. Det er imidlertid viktig å beholde kompetansen og samarbeidet interkommunalt blant annet med voksenopplæringen, og det er hensiktsmessig at det blir en viss kontinuitet i arbeidet med flyktningene. På Nes er det også etablert et flyktningmottak for ca 150 personer. Rådmannens innstilling: Nes kommune avslår anmodningen om å øke bosettingen av flyktninger i Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte sak 9/15 Behandling Rådmannens innstilling vedtatt. Helse- og sosialutvalget fattet enstemmig følgende Vedtak Nes kommune avslår anmodningen om å øke bosettingen av flyktninger i

5 39/15 Søknad om tilskudd - reetablering av På Hjørnet. Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Ann Opheim Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond. Søknad om tilskudd med Kostnadsoverslag for innkjøp og oppussing. Drifts- og Likviditetsbudsjett. Bekreftelse om samarbeid fra «Hjørnet Live». Uttalelse fra Nesbyen Bryggelaug. Skriv vedrørende skjenkebevilling. Saksopplysninger: Adnan Helja ønsker å overta foretaket «På Hjørnet» Nesbyen, bedriften er et AS 100 % eid av søker, org. nummer Søker har kjøpt aksjene i tidligere Stoop restaurantdrift AS, og ønsker å starte opp driften Det påpekt at det er viktig for søker å kunne åpne dørene raskt for blant annet å kunne få et samarbeid med arrangementet «Rockabilly» på to konserter. Det søkes om tilskudd, kr til etablering og fornying av lokalene. Det er vedlagt en planskisse på forslag til ombygging. Det er spesielt behov for innkjøp av nye møbler, lyd og bilde samt kjøkken og barutstyr. Det er vedlagt et eget budsjett på dette. «På Hjørnet» vil samarbeide med «Hjørnet Live» Musikkforening for underholdning og konserter. Dette er en frivillig organisasjon som får støtte for å drifte sine konserter og arrangement gjennom Norsk kulturråd og Norsk Musikkutstyrsordning. For «Hjørnet Live» er et samarbeid med «På Hjørnet» meget viktig. Der har de en fast scene som er klar for konserter og dette gjør at en enkelt kan få til et samarbeid med både lokale og nasjonale musikere. «Hjørnet Live» kunne ikke ha arrangert slike konserter uten støtte fra det offentlige da konsertene ofte går i underskudd. «Hjørnet Live» arrangerer 15/20 konserter årlig. Det er en viktig faktor for en positiv drift av stedet «På Hjørnet» at de har et samarbeid med «Hjørnet Live». «Hjørnet Live» ønsker å være med på å lage «På Hjørnet» til et sted for musikk, som blir merke til utenfor kommunens grenser. Stedet skal satse på kvalitet, med fokus på pizza, bedre og lokale råvarer. Man ønsker å bygge opp et sted hvor både Nesninger, turister og hyttefolk skal kunne komme innom. Enten for å spise middag eller bare for å ta en øl (i framtiden kanskje lokal brygget) og en matbit. 5

6 Søker ønsker å samarbeide med Nesbyen Bryggelaug på lokalprodusert øl, hvor en kan, i tillegg til å få servert lokal produsert øl, få kurs i ølbrygging, kåseri etc. En skal da brygge ølet i lokalet til «På Hjørnet». Dette stiller også Nesbyen Bryggelaug seg positivt til, og de ønsker å innlede et samarbeid med søker «På Hjørnet» når driften er etablert. Søker opplyser at han har inngått en avtale med Stoop restaurantdrift om å bruke gjeldende skjenkebevilling, ansvarlig vil være til stede fram til søker har tatt kurset som gjør at eier kan overta skjenkebevillingen selv, senest 31. august Det legges opp til en driftsutvikling hvor en ser for seg tre faser. Fase 1 (0 2 måneder): Oppstart og etablering, begrenset åpningstid. 5 ansatte. Fase 2 (2 6 måneder): Oppkjøp av bygget. Utvidelse av konseptet, med lunsj. Vurdere å ansette flere og vurdere endrede åpningstider. Etablere microbryggeri. Fase 3 (1 2 år): Oppussing av bygget, og utleie av 2. etasje til kontorer. Øke stillingsprosenten til ca. 300 %. Økonomiske konsekvenser: Ingen utover denne sak Vurdering: «På Hjørnet» har vært et sted i Nes som er kjent for å arrangere gode konserter og hvor en kan gå ut for å spise middag, ta noe å drikke og stikke innom for en lunsj. Et sted hvor kulturlivet i Nes har stått sentralt. Stedet har vært en viktig arena for konserter i Hallingdal, og det er mange som savner dette tilbudet på Nes etter at tidligere eier la ned driften. Det mange som ønsker at stedet skal overtas av noen som vil drive videre i et samarbeid med «Hjørnet Live». For Nesbyen er det viktig å kunne tilby innbyggere, turister og hyttebefolkningen et sted for servering og opplevelser. På Nes er det svært få tilsvarende spisesteder. Det finnes mange gode eksempler fra hele landet på hvordan kultur og opplevelser brukes aktivt i arbeidet med å utvikle spennende og attraktive steder. Dette kan være næringsutvikling og bedriftsetableringer, men også tiltak som i første omgang er med på å styrke identitet og en positiv opplevelse av stedet. Ved å satse på en næringsutvikling som også er basert på kultur og opplevelse vil det være med på å gi identitet og attraktivitet til Nesbyen. Å kunne tilby et spisested på Nes med konserter og andre arrangement er med på å gjøre kommunen interessant som bosted, og vil kunne være en faktor i å skape et sted der en har lyst å bo, jobbe eller besøke. Det er vedlagt driftsbudsjett. Inntektene er vanskeligst å budsjettere, særlig det første driftsåret. Det er en fordel at ny eier kan bruke noe historikk ved utarbeidelse av driftsbudsjettet. Driftsbudsjettet er lagt opp etter tidlige eiers regnskapstall, som har hatt en positiv drift. Når inntektene er budsjettert, har en lagt ramma for neste år og planlagt aktivitetsnivået. Det er lagt opp til en større aktivitet i juli og desember måned. Varekostnaden, såkalt variabel kostnader, utgjør 35 %, noe som kan regnes som normalt innen denne type bransje. Varekostnadene er lagt opp til å variere i forhold til beregnet salg. Stedet er i første omgang tenkt å ha en åpningstid fra onsdag til og med søndag. Det er planlagt å ansette 5 personer som til sammen innehar 250 % stilling. Dette ønsker en å utvide i løpet av tre år. Dette er positivt for arbeidslivet på Nes. 6

7 Rådmannen ser positivt til overtakelse og reetablering og fornying av stedet «På Hjørnet». Det er viktig at stedet kan gi et tilbud til flere type gjester, både til middagsgjester og de som stikker innom for en kopp kaffe, etc. Dette tilsier at en må gjøre et løft med hensyn til dagens interiør og tilrettelegge for en type interiør som gjør lokalet fleksibelt og mere moderne og innbydende, slik at gjester kan besøke stedet både for å spise en middag/pizza samt komme innom for å slappe av i en type lounge. Det er viktig at lokalet er fleksibelt, slik at en lett kan ommøblere i forhold til konserter og arrangement. Stedet vil ha en stor skjerm og en vil kunne sende fotballkamper og en vil også kunne bruke denne i forbindelse med møtevirksomhet, mindre arrangement og lignende. Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger Adnan Heja, kr ,-, til reetablering og fornying av stedet «På Hjørnet». Tilskuddet dekkes av næringsfondet konto Saken blir behandlet i formannskapet samme dag kl Innstilling fra formannskapet legges frem i møtet. 7

8 40/15 Utviklingsprogram for byregioner - søknad fase 2 Arkivsak-dokument: 14/ Arkivkode: 140 Saksbehandler: Torbjørn Hansen Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /15 Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksopplysninger: (Saksframlegget er utarbeidet av daglig leder i regionrådet) Fyrste fase av prosjektet «Framtidstru og vekst i Hallingdal» er gjennomført som ein del av Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. «Utviklingsprogrammet for byregioner er en tilskuddsordning som skal bidra til kunnskap om byenes rolle for regional utvikling, og om betydningen av samspillet mellom byene og omlandet. Målet for tilskuddsordningen er at tilskuddsmottakerne skal komme fram til lokalt forankrete strategier og tiltak med utgangpunkt i samhandling mellom byen og omlandet. En helhetlig samfunnsanalyse skal ligge til grunn for strategier og tiltak. Programmet skal bidra til økt kunnskap om samspill mellom by og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft, med sikte på utvikling i regionen som helhet.» I tillegg til målgruppa små og mellomstore byregionar, har programmet opna opp for at mindre stader kunne søke saman med omlandet sitt viss det har karakter av å vera eit regionsenter og /eller tilbyr tenester til omlandet som gir en bymessig status. Hovudaktivitetane i prosjektet er gjennomført, m.a. med utarbeiding av samfunnsanalyse for Hallingdal, «For egen maskin». KMD lyser no ut inntil 91,5 mill. kroner for perioden til fase 2 av utviklingsprogrammet for byregionar. Formålet for fase 2 er at deltakarane skal koma fram til og setja i verk lokalt forankra strategiar og tiltak innanfor eit tema/samfunnsområde med utgangspunkt i det økonomiske samspelet mellom byen og omlandet for å fremje økonomisk vekst i regionen. 8

9 Målet med tilskotet for fase 2 er å gi støtte til å gjennomføre nødvendige prosessar, etablering av nettverksarenaar, delta i nettverkssamarbeidet i byregionprogrammet, kunnskapsinnhenting m.a., for å utvikle strategiar og tiltak som kan bidra til å fremme økonomisk vekst i regionen. KMD dekker inntil 50 pst. av tilskotsberettiga kostnadar. Det vil maks kunne oppnåast 3 mill. kroner i tilskot frå KMD for heile prosjektperioden. Hallingtinget gjorde i sak slikt vedtak: 1. Hallingtinget sluttar seg til at kommunane i Hallingdal søkjer om deltaking i fase 2 av Utviklingsprogrammet for byregionar. 2. I fase 2 er det definert følgjande hovudmål: Hallingdal skal utvikle eksisterande og nye type arbeidsplassar, som er lønsame og attraktive for yngre menneske, med høgare utdanning og fagutdanning. 3. Fase 2 skal innehalde følgjande innsatsområde: a. Analyse og vurdering av alle sentra i regionen med sikte på funksjonell fordeling og utvikling i ein fleirkjernestruktur. Klargjera arbeidsdelinga mellom kommunane og den einskilde kommune si rolle i eit samspel som kan gjera regionen sterkare. Avdekke og dra fordelar av det unike i kvar kommune. b. Vidare utvikling av ulike type veksthus, næringsklynger og interkommunalt samarbeid, basert på ein fleirkjernestruktur, for m.a. å skapa attraktive kompetansemiljø. c. Utvikle eit koordinert og meir slagkraftig næringsapparat d. Arbeide for permanent desentralisert høgskuleutdanning i Hallingdal innanfor nærare definerte fagområde. e. Utvikle eit samspel med Hallingdal 2020 i forhold til m.a. attraktivitet og rekruttering f. Ringverknadar/mogelegheiter med ny E16 til Hønefoss og Ringeriksbanen 4. Det skal søkjast om 3 mill. kroner frå utviklingprogrammet. 5. Hallingtinget rår til at kommunane løyver kr kvar til programmet, fordelt over ein tre-års periode. 6. Hemsedal kommune skal stå som formell søkjar for fase 2 av Utviklingsprogrammet for byregionar. 7. Regionrådet for Hallingdal skal ha prosjektansvaret for utviklingsprogrammet, der Regionrådet er styringsgruppe. 8. Utviklingsprogrammet skal samordnast med revidering av Strategisk plan for Hallingdal. Økonomiske konsekvenser: Et vedtak om å delta i fase 2 vil utløse en bevilging på kr fra hver kommune over en 3 års periode. Vurdering: Det ligg til rette for eit viktig utviklingsprogram for Hallingdal som i stor grad kan underbyggje og vidareføre tenkinga i Strategisk plan for Hallingdal. Utviklingsprogrammet kan på mange måtar samanliknast med det arbeidet som blir gjort som grunnlag for Strategisk plan for Hallingdal. 9

10 I tillegg vil ein gjennom Utviklingsprogrammet få gjort nærare faglege vurderingar og analysar og koma vidare med strategiar og tiltak. Ut frå det fundamentet me har i Hallingdal bør grunnlaget for å lykkast med ei vidareføring av eit felles utviklingsprogram vera tilstades. Det overordna og langsiktige målet for arbeidet er å skapa ein moderne og utviklingsorientert region. Utvikle alle delar av Hallingdal med attraktive tettstader, som er klar til å møte framtidas mogelegheiter og utfordringar. Store delar av Hallingdal ligg for langt unna dei store vekstregionane i landet, og kan ikkje satse på regionforstørring som avgjerande for vekst. Derimot er regionen i stor grad sjølvberga, og arbeidet må ta utgangspunkt i dei ressursane regionen har. Med bakgrunn i m.a. Menon sin samfunnsanalyse, «FOR EGEN MASKIN», er det satt opp nokre hovudpunkt som kan danne grunnlaget for arbeidet i fase 2. Hallingdal må i stor grad klare seg selv og skape vekst innenfor egen region Hallingdal = én bo og arbeidsmarkedsregion Befolkningen i Hallingdal er godt voksen Stor utflytting som blir kompensert med innvandring Veksten i Hallingdal drives primært av økt produktivitet Flest arbeidsplasser i næringer med lav produktivitet Hallingdal - en region med en flerkjernestruktur Gol som regionsenter hvilken effekt kan dette gi? Ut frå m.a. dette er det definert følgjande forslag til hovudmål: Hallingdal skal utvikle eksisterande og nye type arbeidsplassar, som er lønsame og attraktive for yngre menneske, med høgare utdanning og fagutdanning. Dette er komplekse utfordringar som kan ha mange ulike tilnærmingar. Kompleksiteten i prosjektet, med seks samarbeidande kommunar, gir føringar for kva tiltak regionen kan arbeide vidare med. Sjølv om utfordringsbilde for Hallingdal kan framstå som homogent er kommunane ulike og har eigne utfordringar. Dette må det takast omsyn til, alle kommunane må ha ei oppfatning av at fase 2 gagnar eigen kommune. Ut frå samfunnsanalyse, vurderingar og sett i samanheng med andre tiltak som er prioritert i Hallingdal blir det foreslått at fase 2 skal innehalde følgjande innsatsområde: Analyse og vurdering av alle sentra i regionen med sikte på funksjonell fordeling og utvikling i ein fleirkjernestruktur. Klargjera arbeidsdelinga mellom kommunane og den einskilde kommune si rolle i eit samspel som kan gjera regionen sterkare. Avdekke og dra fordelar av det unike i kvar kommune. Vidare utvikling av ulike type veksthus, næringsklynger og interkommunalt samarbeid, basert på ein fleirkjernestruktur, for m.a. å skapa attraktive kompetansemiljø. Utvikle eit koordinert og meir slagkraftig næringsapparat. Arbeide for permanent desentralisert høgskuleutdanning i Hallingdal innanfor nærare definerte fagområde. 10

11 Utvikle eit samspel med Hallingdal 2020 i forhold til m.a. attraktivitet og rekruttering. For å lykkast vil auka samhandling og samspel vera ein heilt avgjerande faktor, som også må vidareutviklast. I tillegg vil det vera naturleg at arbeidet i fase 2 blir sett i samanheng med revidering av Strategisk plan for Hallingdal. Rådmannens innstilling: 1. Nes kommune sluttar seg til at kommunane i Hallingdal søkjer om deltaking i fase 2 av Utviklingsprogrammet for byregionar. 2. I fase 2 er det definert følgjande hovudmål: Hallingdal skal utvikle eksisterande og nye type arbeidsplassar, som er lønsame og attraktive for yngre menneske, med høgare utdanning og fagutdanning. 3. Fase 2 skal innehalde følgjande innsatsområde: a. Analyse og vurdering av alle sentra i regionen med sikte på funksjonell fordeling og utvikling i ein fleirkjernestruktur. Klargjera arbeidsdelinga mellom kommunane og den einskilde kommune si rolle i eit samspel som kan gjera regionen sterkare. Avdekke og dra fordelar av det unike i kvar kommune. b. Vidare utvikling av ulike type veksthus, næringsklynger og interkommunalt samarbeid, basert på ein fleirkjernestruktur, for m.a. å skapa attraktive kompetansemiljø. c. Utvikle eit koordinert og meir slagkraftig næringsapparat. d. Arbeide for permanent desentralisert høgskuleutdanning i Hallingdal innanfor nærare definerte fagområde. e. Utvikle eit samspel med Hallingdal 2020 i forhold til m.a. attraktivitet og rekruttering. f. Ringverknadar/mogelegheiter med ny E16 til Hønefoss og Ringeriksbanen. 4. Det skal søkjast om 3 mill. kroner frå utviklingprogrammet. 5. Nes kommune løyver kr ,- frå disposisjonsfondet til programmet, fordelt over ein tre-års periode. Det er ein føresetnad at kvar av dei andre kommunane løyver det same. 6. Hemsedal kommune skal stå som formell søkjar for fase 2 av Utviklingsprogrammet for byregionar. 7. Regionrådet for Hallingdal skal ha prosjektansvaret for utviklingsprogrammet, der Regionrådet er styringsgruppe. 8. Utviklingsprogrammet skal samordnast med revidering av Strategisk plan for Hallingdal. 11

12 41/15 Helse- og servicesenteret - utskiftning ventilasjon Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 612 Saksbehandler: Svein Magne Bråten Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rapport av fra ventilasjonskonsulent i Miljøprosjekt. Notat av på priser reparasjon av eksiterende ventilasjonsanlegg og varmepumper. Saksopplysninger: Behovet for utvidelse og opprustning av lokalene har vært uttrykt i mange år og har ligget inne som investeringsforslag i økonomiplanen, men ikke blitt prioritert. Det er nå et akutt behov for å gjøre noe med ventilasjonen i 1. etasje, da det har vært mye problemer med ventilasjonsanlegget siste året. Etter flere runder med feilsøking er det konstatert at det er problemer med automatikken i styringstavla. I tillegg har det i flere år vært problemer med at det er for varmt på helse- og servicesenteret sommerstid. For å oppnå tilfredsstillende kjøling i deler av bygget er det gjennom årene installert frittstående varmepumper (luft-til-luft varme-/kjølemaskiner) som en midlertidig løsning. Bygningen ble bygd på midten av 1980-tallet, og dagens ventilasjonsanlegg er fra denne perioden. Styringen til ventilasjonsanlegget er som nevnt utslitt og har behov for utskiftning. Når de midlertidige varmepumpene er i bruk påvirker de hverandre, noe som medfører at enkelte rom oppnår tilfredsstillende kjøling mens andre ikke gjør det. Disse problemene rundt ventilasjon bruker vaktmester på helse- og servicesenteret uforholdsmessig mye tid på. Det er innhentet pris på utskiftning av styring til ventilasjonsanlegget. For å sikre at vi har et ventilasjonsanlegg som fungerer normalt (men ikke optimalt) må anlegget påkostes ca. kr eks. mva. med ny automatikk, se vedlagte notat. Det er også innhentet separat tilbud på utbedring av dagens kjøling kostnad ca. kr inkl. montering, se vedlagte notat. Det er også foretatt en vurdering av dagens ventilasjonsanlegg av ventilasjonskonsulent. Der foreslås det utskiftning av ventilasjonsaggregatene. Dette kan gjennomføres etappevis, og vil være en langsiktig løsning som gir fullverdig ventilasjon. Denne løsningen anbefales også av GK, som gjennomfører service på kommunens ventilasjonsanlegg. Helse-/miljø og beredskapsforhold: I HMS-tiltaksplan etter vernerunder har det i flere år vært påpekt behov for utbedringer. Tiltakene har stadig blitt utsatt i påvente av ombygging av helse- og servicesenteret. 12

13 Økonomiske konsekvenser: Det ligger ikke inne noen midler i økonomiplanen for 2015 til utbedring av helse- og servicesenteret. Et positivt vedtak må finansieres ved bruk av lånemidler. Vurdering: Helse- og servicesenteret har 2 ventilasjonsaggregat som ikke er endret siden bygget var nytt i Ventilasjonsaggregatene er gamle og modne for utskifting. Ventilasjonsanlegget er dimensjonert med lavere luftmengder enn dagens krav og har ikke kjøling. I vedlagte rapport er det foreslått 3 tiltak som vil gi en fullverdig framtidig oppgradering av ventilasjonsanleggene og reguleringsautomatikk. Tiltakene kan utføres etappevis. Dersom alle tiltakene gjennomføres vil det normalt gi en mer energioptimal drift av bygget. I tillegg vil luftmengde kunne økes til dagens nivåkrav, og det kunne etableres kjøling i hele bygget. Første etappe som løser det mest akutte behovet beskrevet i saksopplysninger har en budsjettpris på kr ,-. I første etappe foreslås følgende endringer: - Eksisterende ventilasjonsanlegg på loft byttes ut med nytt aggregat, som utstyres med integrert kjøling og reguleringsautomatikk. - Dette anlegget benyttes for ventilasjon av plan 1. etg. - Luftmengder oppgraderes til tilfredsstillende nivå og innenfor dagens forskrifter. - Tilluftsventiler skiftes ut der hvor det er nødvendig for å betjene de nye luftmengdene. - Kanalanlegget bygges om i aggregatrom for tilpasning mot nytt ventilasjonsaggregat. Andre etappe har en budsjettpris på kr ,-, og inkluderer nytt aggregat med samme funksjoner for underetasjen. Dette foreslås utsatt til det foreligger vedtatte planer for framtidig bruk av kommunens bygningsmasse. Tredje etappe som er utskiftning av automatikk for å regulere varme i bygget har en budsjettpris på kr ,-. Tredje etappe kan utføres før andre etappe. Det anbefales at det bevilges kr eks. mva. (budsjettpris + 15 % uforutsette kostander) til utskiftning av ventilasjonsanlegget som forsyner 1. etasje i helse- og servicesenteret. Alternativt kan det eksisterende anlegget «lappes» på, til en kostnad på ca. kr ,- eks. mva. som en midlertidig løsning. En vil da ikke oppnå full integrert kjøling eller luftmengder som tilfredsstiller dagens krav. Hverken ekstern ventilasjonskonsulent eller ventilasjonsfirma som utfører service på anlegget anbefaler denne løsningen. Rådmannens innstilling: Det bevilges kr ,- eks. mva. til utskifting av ventilasjonsanlegg (aggregat og automatikk) i 1. etasje på helse- og servicesenteret. Kostnadene dekkes av kapitalfondet. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 26/15 Behandling Votering Enstemmig vedtatt. 13

14 Vedtak Det bevilges kr ,- eks. mva. til utskifting av ventilasjonsanlegg (aggregat og automatikk) i 1.etasje på helse- og servicesenteret. Kostnadene dekkes av kapitalfondet. 14

15 42/15 Årsmelding og regnskap for Nes kommune 2014 Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 216 Saksbehandler: Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret /15 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Regnskap 2014 Revisjonsberetning 2014 Årsavslutningsbrev Kontrollutvalgets uttalelse Årsmelding 2014 Saksopplysninger: Årsregnskapet fremmes som sak for formannskapet. På bakgrunn av denne sak, revisjonserklæring og kontrollutvalgets uttalelse, avgir formannskapet innstilling til kommunestyret som foretar den endelige behandling av årsregnskapet. Med dette fremlegges Nes kommunes årsregnskap og årsmelding for Vurdering: Nes kommunes regnskap legges frem med regnskapsmessig resultat på kr. 0,-. Regnskapet avsluttes ved at en i driftsregnskapet har inntektsført bruk av disposisjonsfond i samsvar med opprinnelig budsjett 2014 og at budsjetterte avsetninger med kr ,- i forhold til revidert budsjett ikke er utført. I forhold til opprinnelig budsjett er det ikke avsatt kr ,-. Rådmannen har utarbeidet årsmelding for Årsmeldingen skal gi de folkevalgte, innbyggerne og administrasjonen en kortfattet oversikt over de oppgaver det er arbeidet med sist år, og hvilke resultater som er oppnådd. Årsmeldingen er utarbeidet slik at den prøver å vise utviklingen over en syklus på 5 år på visse områder. Årsmeldingen skal bidra som grunnlag for politiske vedtak om fremtidige mål og satsningsområder, samtidig som den vil være viktig i arbeidet med evaluering av kommunens oppgaver og kommunens måte å løse oppgaver på. Kontrollutvalget i Nes har i møtet 21. april 2015 behandlet Nes kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsmelding, revisjonsberetning 2014 og revisjonsbrev nr. 1/2015. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med informasjon om aktuelle problemstillinger. 15

16 Årsregnskapet og årsmeldingen er lagt fram i samsvar med lover og forskrifter og gir utrykk for kommunen sin økonomiske stilling pr Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Utover det som er nevnt ovenfor, og det som går fram av saksframstillinga og revisjonsberetninga, har kontrollutvalget ikke merknader til Nes kommunes årsregnskap for Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte regnskap for Nes kommune godkjennes. 2. Årsmelding for 2014 tas til orientering. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 27/15 Behandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Det fremlagte regnskap for Nes kommune godkjennes. 2. Årsmelding for 2014 tas til orientering. 16

17 43/15 Rammetildeling 2016, økonomiplan Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 124 Saksbehandler: Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /15 1 Oppvekst, skole- og kulturutvalg /15 1 Teknisk utvalg /15 2 Formannskapet /15 3 Kommunestyret /15 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 2016 Nes kirke Brannsikring Nes kirke Forslag til nye tiltak Forslag til nye investeringer Utvikling av Nes Østmark Saksopplysninger: Kommuneplanen for Nes kommune med tilhørende delplaner er sentrale i plan- og budsjettarbeidet, og vil således være de viktigste rettesnorene i økonomiplanperioden. I tillegg er politiske vedtak, gjort etter at kommuneplanen ble vedtatt fulgt opp i forslaget til rammer på hvert enkelt tjenesteområde. Det er også i kommende planperiode fokus på: - Øke andelen av befolkningen under 50 år. - Legge til rette for god helse for alle innbyggere. - Dimensjonere pleie- og omsorgstjenester til det økende antall eldre. - Videreutvikle kommunen som en attraktiv turist- og hyttekommune hele året for å kunne bli: «Nesbyen bygdebyen med et pulserende handels- og opplevelsessentrum» Mål og tiltak fra handlingsprogrammet 2015 og andre relevante planer som følger av planstrategien, videreføres og følges opp i virksomhetsplaner. Virksomhetsplaner er administrative dokument som skal sikre sammenheng mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater, samt øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter. Virksomhetsplanene skal blant annet definere tiltak som bidrar til at virksomheten når mål som er vedtatt i handlingsprogrammet. Utfordringer knyttet til mål og tiltak i virksomhetsplan skal følges opp med nødvendige kompetanseutviklingstiltak i egen kompetanseplan. Med bakgrunn i de rammene som blir gitt ved årets behandling vil virksomhetsplaner bli utarbeidet i forbindelse med økonomiplan/ handlingsprogram for perioden Det vil gjennom dette arbeidet bli lagt opp til videreutvikling av mål, som det vil bli rapportert på i

18 Vurdering: Basis eller bunden drift er de utgifter som er strengt nødvendig for videreføring av den daglige drift av tjenestene på dagens nivå. Basisen justeres som følge av lønns- eller prisjusteringer. Basisen er som følge av dette justert på lønn til faktiske kjente lønnsutgifter pr Forslag til basisrammer opp mot politiske hovedutvalg fremgår av tabeller under hver enkelt presentasjon av tjenestested. Det presenteres som basis for 2016, men vil også bli gjort gjeldende for de 3 påfølgende år i planperioden. Nes kommune har langt igjen før økonomien er robust og kommunens handlingsrom er godt. Høye driftskostnader har ført til at avsetningen til disposisjonsfond har vært minimal de senere år. Nes kommune har ikke tilfredsstillende med midler på frie fond til å kunne håndtere svingninger i økonomien. Det er derfor et overordnet mål å bygge opp denne type reserver. Kommunestyret har som et ledd i dette arbeidet besluttet at det skal betales minimumsavdrag de kommende år, og at de reduserte kostnadene til avdrag avsettes til disposisjonsfond. Kommunestyret har i 2014 vedtatt å benytte ordningen med amortisering av premieavvik knyttet til pensjon. De reduserte kostnadene til pensjon vil avsettes til styrking av disposisjonsfondet. Dette er en rent regnskapsteknisk disponering, og vil kun gi effekt de nærmeste 3-4 år. Etter den tid vil pensjonskostnadene igjen være oppe på dagens nivå. Kommunestyret bør benytte muligheten til å styrke inntektssiden de nærmeste årene, slik at man ikke kommer i en situasjon hvor kostnadskutt blir løsningen for å skape regnskapsmessige tilfredsstillende resultater. Med derpå redusert volum eller kvalitet på tjenestene. En løsning i denne sammenheng kan være gjennom en utvidelse av eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Kommunen skal også i de nærmeste årene ha fokus på å redusere driftskostnadene. Dette må primært gjøres gjennom kritisk gjennomgang av- og optimalisering av arbeidsprosesser. Nes kommune har i perioden hatt følgende vekst i frie inntekter: ,39 % ,49 % ,14 % ,81 % ,27 % ,25 % % Revidert nasjonalbudsjett Kommuneopplegget for generelt Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på mellom 6 og 7 milliarder kroner, som tilsvarer 1,4 og 1,6 %. Av veksten vil 4,5 til 5 milliarder kroner være frie inntekter, tilsvarer 1,3 til 1,5 %. Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren som følge av befolkningsvekst på 1,7 milliarder kroner og økte pensjonskostnader på 0,9 milliarder kroner, som må dekkes innenfor veksten av de frie inntektene. Samlet binder dette opp 2,6 milliarder kroner av veksten. 18

19 Det legges opp til vekst i de frie inntektene for kommunene mellom 4 og 4,5 milliarder kroner. Av denne veksten er 400 millioner kroner begrunnet i videre satsing på rustiltak, 200 millioner kroner til ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten og 400 millioner kroner til mer fleksibelt barnehageopptak. Skattøret blir fastsatt i statsbudsjettet for å tilpasse skatteveksten til en målsetning om at skatteinntektene skal utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter. Selskapsskatt Regjeringen foreslår at 1 prosent av selskapsskatten fordeles på kommunene. Det utgjør 2,9 milliarder kroner. Når ordningen innføres i 2016 med virkning fra 2017, vil den være basert på gjennomsnittlig vekst i lønns-summen de siste fire årene, fra 2012 til Foreldrebetaling i barnehagen Fra 1. mai gjelder en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i barnehagen. Dette innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens samlede inntekt (person- og kapitalinntekt). Det er i statsbudsjettet for 2015 bevilget 235 millioner kroner over rammetilskuddet til denne ordningen. Helårseffekten er 391 millioner kroner. Siden moderasjonsordningen innføres underveis i et barnehageår, vil kommunene i år måtte behandle søknader om moderasjon to ganger. For å kompensere for dette foreslås det en engangsbevilgning på 41,7 millioner kroner. Alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt vil fra 1. august ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Dette tilsvarer 20 timer i uken. Inntektsgrensen er i revidert nasjonalbudsjett foreslått satt til kr i året. Her forslås det også å overføre midlene til ordningen 51 millioner kroner i 2015 til kommunenes rammetilskudd. Helårseffekten er 102 millioner kroner. Med bakgrunn i kommuneproposisjonen velger rådmann å øke frie inntekter med 4 %. I tillegg kommer tilskudd til nye «tunge brukere» med 1 million, og tidligere øremerket tilskudd til medfinansiering som nå legges inn i rammetilskuddet. Rådmannen har valgt å legge all økning i frie inntekter på rammetilskuddet og holde skatteinngangen uendret med bakgrunn i dårlig skatteinngang både i 2014 og hittil i

20 Samlede inntekter til fordeling er i rådmannens framlegg anslått til 218 millioner kroner og fremkommer på denne måten: Avvik Regnskap Rammetilskudd Andre statlige overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og inndirekte skatter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Motpost avskrivinger Bruk av avsetninger Avsetninger T O T A L T Rådmannen har valgt å legge enhetenes forslag til rammer til grunn i sitt forslag til rammer for Fellestjeneste og stab Beskrivelse av tjenestekategori Fellestjenestene skal samordne og ha støttefunksjoner for kommunens informasjonsvirksomhet, merkantile tjenester og sekretariatsfunksjoner, arkiv, post, IKT, personaladministrasjon, økonomi, beredskap, pedagogisk samordning og branntjeneste. Servicetorgets kommunale virksomhet er organisert som en del av fellestjenestene, og skal primært drive utadrettet virksomhet. Strategiske mål 2016 til 2019 Kommuneplanen slår fast at Nes kommune skal ha et godt tjenestetilbud som er tilpasset brukerne og deres behov. Det slås samtidig fast at de ansatte er kommunens viktigste ressurs, og en god personalpolitikk er viktig for å få utnyttet denne ressursen optimalt. Personalpolitiske retningslinjer må brukes aktivt i samtlige enheter. I en tid med stram økonomi, krever hovedmålsettingen om at tjenestetilbudene skal opprettholdes i størst mulig grad, at effektivisering, rasjonalisering og interkommunalt samarbeid er helt nødvendig. Felles opplæringstiltak i Hallingdals-kommunene er brukt i utstrakt grad. Kommuneplanen har satt som mål at beredskap og sikkerhet skal være et viktig moment i all samfunnsplanlegging. Servicetorgets funksjoner skal videreutvikles, herunder informasjonstjenesten og hjemmesidene. Virksomheten har publikumshåndtering og tjenesteyting som kontinuerlige fokusområder, og samarbeidsrelasjonene med resultatenhetene er viktige. 20

21 Sykefraværet er inne i en positiv utvikling, og målet må være å få dette ytterligere ned. Arbeidsmiljøforbedringstiltak må foregå kontinuerlig. Styringsmål: Datakilde Status Mål 2016 Nes Landet Ø Økonomisk resultat i tråd Regnskap Visma 115 % - < 100 % med budsjett M Medarbeidertilfredshet Bedre kommune 4,9 4,6 5,0 (på en skala fra 1-6) 2013 M Sykefravær Fraværsstatistikk 4,9 < 5 % 2014 Ø Antall inngående faktura Regnskap Visma B= Brukermål, M=Medarbeidermål, Ø= Økonomimål Satsningsområder i 2016 Opprettholde eksisterende tjenestetilbud. Videreutvikle koordinering innen og mellom områdene i fellestjenestene. Fellestjenestene Fellestjenestene skal gi enhetene best mulig støtte, slik at disse kan drive løpende tjenesteyting på kort og lang sikt. Videreutvikling av arbeidsmiljø/hms/ia og de ansatte. Personalutvikling og kompetanseutvikling blir viktige satsningsområder fremover. Avvik Regnskap Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre direkte og indirekte skatter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Utlån Bruk av avsetninger Sum avsetninger T O T A L T

22 RAMMETABELL HOVEDOVERSIKT DRIFT Grunnlag for budsjett - vedtatt Lønnsjustering Rammeendringer Netto driftsramme Rammeendringer i planperioden Konsekvenser av polit. Vedtak Amortiseringsprinsipp NTN Stier og løyper 300 Andre budsjettendringer: Salg av andelskraft 650 Kontingenter 168 Informasjon/annonser 90 Driftsavtale datasentral 140 Konsekvenser interkommunalt samarbeid Sum rammeendring Grunnskole, barnetrinn Beskrivelse av tjenestekategorien Aktiviteter knyttet til grunnskolens barnetrinn inkl. SFO og fremmedspråkundervisning. Satsingsområder 2016 Det regionale prosjektet «Felles løft steg 3» starter opp høst 2015 fokusområder er språkvansker og en helhetlig leseopplæring alle lærerne på barnetrinnet deltar kursholdere er ansatte i Statped Sørøst avd. Gjøvik avsluttes i løpet av Innen IKT går utviklingen raskt og i løpet av 2016 vil alle klasserom ha elektroniske tavler samtidig skal de ansatte på nødvendig opplæring i bruk og muligheter det skal også lages en ny kommunal plan for elevenes IKT-opplæring også her må kompetanseopplæring for de ansatte planlegges dette arbeidet påbegynnes høsten VFL (vurdering for læring) er også et område som vi må fortsette arbeidet med jfr. kompetansemål og tilbakemeldinger til elevene. Ansvaret for undervisning av elever fra Mottaket er utfordrende og til tider vanskelig å planlegge pga sterkt varierende elevtilgang i løpet av sommeren blir det klart om Mottaket fortsetter de neste 3 årene. Mer faglig samarbeid med ungdomsskolen neste skoleår. Målsettinger 2016 spesialundervisning Mindre enn 8 % av elevene har enkeltvedtak. 22

23 Mindre enn 20 % av skolens timetall går til spesialundervisning. Raskere og enda bedre tidlig innsats og videreutvikle tilpasset undervisning. sykefravær Skal holdes under oppsikt. Skal vurderes om fraværet skyldes forhold på skolen (i så fall skal tiltak settes inn). konsekvenser for 2016 SFO-satsene er økt med 5 % og vi må regne med økning i bemanningen pga store behov hos elever som søker plass. Ny IKT-plan og elektroniske tavler her må det settes av midler til de resterende tavlene, samt midler til en bedre PC-dekning for elevene på barneskolen konti for inventar, fritt skolemateriell og læremidler er derfor justert opp til vanlig standard (de har vært sterkt redusert de siste årene) og vi regner med også å bruke av den felles kommunale potten til IKT en del av skolens lærebøker må nå fornyes og bl..a tilpasses de nye smarttavlene. Leirskolen er inne i budsjettet, så lenge vi slipper nedskjæringer. Barneskolen får en lærling fra høst 2015 og må sette av 50 % lønn neste skoleår. Nå mangler kun 6. og 7.trinn elektroniske tavler de må kjøpes inn i starten av Et nødvendig tiltak er å begynne å skifte ut en del av lærebøkene våre bl.a. skal de tilpasses de elektroniske tavlene. Avvik Regnskap Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i 12 tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger T O T A L T RAMMETABELL HOVEDOVERSIKT DRIFT Grunnlag for budsjett - vedtatt Lønnsjustering Rammeendringer Netto driftsramme

24 Enhet Nes ungdomsskole/nes og Flå kulturskole Beskrivelse av tjenestekategorien Tjenestekategorien består i hovedsak av opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) for alle ungdommer i alderen år som er bosatt i Nes kommune. Skoleåret består av 190 skoledager og følger kommunens fastsatte skolerute. Opplæringen gis på grunnlag av opplæringslova, læreplan L-06 og ungdomsskolemeldingen. Opplæringstilbud innen musikk og dans for barn og ungdom som er bosatt i Nes og Flå, primært for aldersgruppa 4-19 år. Strategiske mål Hovedmål: Skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring med rom for alle og blikk for den enkelte. Nes kommune skal legge til rette for utdanning for framtida med gode læremidler i et godt læringsmiljø. Skolestruktur og bygningsmasse skal til en hver tid vurderes i forhold til antall elever. Vi vil legge til rette for et godt og kvalifisert personale i skoler og barnehager, og gi mulighet for videreutvikling og opplæring. Sikre et godt kulturskoletilbud til alle. Nes og Flå kulturskole skal kunne tilby eksiterende tilbud innen musikk og dans: Sang, klaver, messingblåsere, treblåsere, korps i skolen, korpsdireksjon, dans innen jazz og klassisk og Musikk for alle, et samspilltilbud for funksjonshemmede Strategi: Enheten skal være reflekterende og robust, samt at personalet har gode relasjoner med brukerne. Enheten skal også ha et personale der god kommunikasjon, godt samarbeid og romslighet overfor hverandre rår. For ledelsen er det viktig å ta godt vare på personalet, selv om en også må jobbe med rekrutering. Ledelsen skal også være til stede daglig, samt være synlig for elevene i skolehverdagen. Styringsmål: Datakilde Status Mål 2016 Nes Landet Ø Økonomisk resultat i tråd Regnskap Balanse Balanse Balanse med budsjett M Medarbeidertilfredshet Bedre kommune 4,8 4,7 4,8 Siste måling M Sykefravær Fraværsstatistikk 1,5 5, B Brukertilfredshet Bedre Kommune Siste måling B Resultater på eksamen og nasjonale prøver Skoleporten/Tilst andsrapporten B= Brukermål, M=Medarbeidermål, Ø= Økonomimål Bedre enn landsgj ennom snittet Lavere enn Nes Bedre enn landsgjenno msnittet 24

25 Satsingsområder 2016 Ungdomsskolen og tilhørende bygningsmasse har behov oppgradering. Arbeidet har startet opp, men det er viktig at det er nok midler tilgjengelig slik at renoveringen kan fullføres. Det er tekniske etat som drifter bygningsmassen. Viser derfor til investeringsplanen fra teknisk etat. Kulturskolen har en antatt venteliste på 15 elever som ønsker individuell undervisning. Kommuneplanen sier at alle skal ha et kulturskoletilbud. Kulturskolen ber derfor om en økning i budsjettet tilsvarende en stilling på 45 % (kr ). Kulturskolen har et behov for et nytt akustisk piano, investering på kr Ungdomstrinn i utvikling innenfor vurdering for læring, klasseledelse og grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning er temaene for utviklingsarbeidet på ungdomsskolen. Et annet arbeid som er planlagt igangsatt er ny IKT-plan for grunnskolen i Nes. Det ligger derfor inne et ønsket tiltak, slik at hver elev på ungdomsskolen disponerer en pc på skolen. Skoleekskursjon til Polen er underbudsjettert med kr Det betyr at en gruppe med foresatte skaffer til veie beløpet som en gave til skolen. konsekvenser 2016 et er justert for kjente tall per 01.mai 2015 Det er et pedagogisk forsvarlig budsjett sett i forhold til elevenes behov. Det er også justert i forhold til inntekter og utgifter. Nettobudsjettet for enheten viser en økning. Det er på grunn av lønnsoppgjørene i 2014 og 2015, økt lønnsansiennitet, økt lønn etter videreutdanning, sentrale og lokale seniortiltak. Avvik Regnskap Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i 12 tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer Avskrivinger T O T A L T RAMMETABELL HOVEDOVERSIKT DRIFT Grunnlag for budsjett - vedtatt Lønnsjustering Rammeendringer Netto driftsramme

26 Rammeendringer i planperioden Refusjon fra kommuner 440 Korrigert lønn 411 Sum rammeendring Enhet barnehage Beskrivelse av tjenestekategorien Tjenestekategorien består i hovedsak av å tilby trygge og utviklende barnehageplasser til alle barn i førskolealder, samt å legge til rette for barn med spesielle behov. Strategiske mål (Kommuneplanens samfunnsdel) Hovedmål: «Nes kommune skal ha full barnehagedekning» Strategi: «Å tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø» Overordna mål: Kommunen gir tilbud til alle barn som ønsker barnehageplass. Barnehagene gir et pedagogisk forsvarlig tilbud Ansatte i barnehagene gir omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger. Styringsmål: Datakilde Status Mål 2015 Nes Landet Ø Økonomisk resultat i tråd Regnskap % - < 100 % med budsjett M Medarbeidertilfredshet Bedre kommune kommer 5,0 (på en skala fra 1-6) 2015 M Sykefravær Fraværsstatistik 9.6 % <5 % k 2014 B Brukertilfredshet Bedre kommer 5,0 (på en skala fra 1-6) Kommune 2015 B= Brukermål, M=Medarbeidermål, Ø= Økonomimål Satsingsområder 2016 Opprettholde god kvalitet og standard på barnehagene i Nes. Opprettholde en forsvarlig og tilfredsstillende bemanning - også ved sykefravær. Fortsette med en læreplass i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet. Planlegge ny 4-avdelingsbarnehage konsekvenser 2016 Midler til lærlingelønn og økte inntekter i form av tilskudd. Ordinær bemanning og barnegrupper i sentrumsbarnehagene. Redusert bemanning 2 dager/uke i Rukkedalen. 26

27 Vertskommunetilskudd for 2 hele plasser (3-4 deltidsplasser) fra Nesbyen mottak, og tilsvarende redusert foreldrebetaling for de 2 plassene. Utgifter og inntekter for smøremåltider i barnehagen er lagt inn Fortsatt Ingen drift i Ytre Nes barnehage. Tiltak: Utvide barnegruppa og dermed øke bemanningen med 100 % førskolelærer i 7 mnd for å tilby plass til barn på venteliste fra januar Investering: Starte arbeidet med planlegging av ny 4-avdelings barnehage. Avvik Regnskap Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre statlige overføringer Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av vare og tjenester som inngår i 12 tj.produksjon Kjøp av tjenester Overføringer T O T A L T RAMMETABELL HOVEDOVERSIKT DRIFT Grunnlag for budsjett - vedtatt Lønnsjustering Rammeendringer Netto driftsramme Rammeendringer i planperioden korrigert innenfor ramme -591 Sum rammeendring Barnevern Barnevernet er felles for kommunene i Hallingdal. Med bakgrunn i foreliggende kommentarer fra barnevernsledelsen i Ål kommune øker rådmann budsjettet til barnevern i Kommentarer til tjeneste 244- administrasjon / fellesutgifter: Totalt har vi brukt 27,66 % av budsjett på tjeneste 244 pr

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 17: Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/ Signering av protokoll: SAKSKART.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dato: kl. 17: Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/ Signering av protokoll: SAKSKART. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.06.2015 kl. 17:00 20.25 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kristian Noreng (Nes Høyre), Ståle medlemmer: Skarsgård Eggestøl

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0050 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn FOR EIGEN MASKIN Kort beskrivelse Fase 2 skal innehalde

Detaljer

Saker til behandling. 3/12 12/00079-2 Godkjenning av protokoll - formannskapet 18.01.2012 2. 4/12 12/00129-1 Årsrapport 2011 - Fellestjenester 3

Saker til behandling. 3/12 12/00079-2 Godkjenning av protokoll - formannskapet 18.01.2012 2. 4/12 12/00129-1 Årsrapport 2011 - Fellestjenester 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.02.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.05.2015 kl. 16.00 19.55 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 18.06.2013 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00620 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART.

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Hildegunn Fossen

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Strategisk plan - eit vik0g verktøy for regionalt samarbeid? Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Regionrådet for Hallingdal

Strategisk plan - eit vik0g verktøy for regionalt samarbeid? Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Regionrådet for Hallingdal Strategisk plan - eit vik0g verktøy for regionalt samarbeid? Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Regionrådet for Hallingdal HALLINGDAL EIN FELLES BU- OG ARBEIDSMARKNADSREGION Inn Ut Flå 47 77 Nes 140 364 Gol

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 15:00 Sted: Møterom HOS, Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 30.08.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker MØTEPROTOKOLL Q/ccA) Formannskapet tob3 Dato: Sted: Arkivsak: 05.06.2013 kl. 9:00 17.00 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet \s)011l\ I - IC)D Dato: 01.06.2017 kl. 15:00 19:15 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen C)33 Arkivsak: 15/01241 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) HPik BfaI\ Møtende

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 26.10.2016 kl. 16:00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

kl. 15:00 22:15 Nes kommunehus, ordførers kontor 15/01241

kl. 15:00 22:15 Nes kommunehus, ordførers kontor 15/01241 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: Sted: Arkivsak: 12.05.2016 kl. 15:00 22:15 Nes kommunehus, ordførers kontor 15/01241 Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 25.10.2016 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 29.08.201 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

kl. 15: Nes kommunehus, ordførerkontoret 15/01241

kl. 15: Nes kommunehus, ordførerkontoret 15/01241 MØTEPROTOKOLL (6701.).1/411 Formannskapet 0 33 Dato: Sted: Arkivsak: 25.02.2016 kl. 15:30 19.00 Nes kommunehus, ordførerkontoret 15/01241 Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Jorde

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget. Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget. Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 31.08.2016 kl. 15:00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Dato: 21.06.2016 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32 06 83 00 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer