Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015"

Transkript

1 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Gjeldende fra Oppdatert

2 Innhold Innledning... 3 KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering)... 3 KOSTRA funksjoner/tjenester... 3 KOSTRA arter (typer utgifter og inntekter)... 4 Om kontoplanen... 6 Driftsregnskapet... 6 Investeringsregnskapet... 6 Momskoder (momsordninger for kommuner)... 7 Artskontoplan drift... 8 Arter som gjelder lønn... 8 Arter - ikke lønn... 9 Inntekter Ansvar (kostnadssted) Funksjoner Driftsprosjekter Investeringsprosjekter Investeringsarter

3 Innledning KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) Regnskapsrapporteringen til staten KOSTRA skal skje i henhold til en standardisert kontoplan som gjelder for alle kommuner. Den skal dekke kravene til ekstern rapportering og kommunens eget behov for regnskapsinformasjon. Kommunal- og regionaldepartementet utarbeider årlig en oppdatert hovedveileder med nærmere forklaring på de ulike elementene funksjon (beskrive hvilke type behov tjenestene skal dekke) og arter (hvilke produksjons- og innsatsfaktorer (utgifter og inntekter) kommunen benytter i sin virksomhet. Innrapporterte regnskapstall og tjenestedata fra kommunene kobles sammen i Statistisk sentralbyrås KOSTRAdatabase og gir nøkkeltall til bruk i analyser av egen kommunes utvikling over tid og sammenligning med andre kommuner. Kommuneregnskapet består av 3 regnskaper; driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse (oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital). Kontoplanen for regnskapet må kunne oppfylle flere krav, i denne sammenheng: Dekke kommunens og fylkeskommunens egne behov for regnskapsinformasjon (internkontoplanen). Gi grunnlag for å stille opp regnskapsopplysninger i tråd med kravene til årsregnskapet (regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner). Gi grunnlag for å stille opp regnskapsopplysninger i tråd med kravene til regnskapsrapporteringen i KOSTRA (rapporteringsforskriftene for henholdsvis kommuner og fylkeskommuner og for IKS og (fylkes)kommunale foretak). KOSTRA funksjoner/tjenester I KOSTRA er utgangspunktet at kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og ressursbruk relateres til dekning av innbyggernes behov. Dette knytter oppgaver og ressursbruk til begrepene funksjoner og brukergrupper. Begrepet funksjon fokuserer på hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper disse tjenestene primært henvender seg til. Funksjonsbegrepet er derfor uavhengig av hvilke typer tjenester kommunene og fylkeskommunene har etablert, og hvordan tjenestene er organisert. Ved definisjonen av innholdet i de enkelte funksjonene er følgende prinsipper lagt til grunn: Hver funksjon bør inneholde nært beslektede tjenester for å muliggjøre meningsfulle analyser av utgifter i forhold til omfanget av tjenesteproduksjonen. Funksjonene skal kunne ivareta de kravene som stilles til styringsinformasjon, og ajourføres jevnlig for alle kommuner og fylkeskommuner samlet. Funksjonsinndelingen skal være rimelig stabil, men dynamisk slik at den kan justeres når endringer i tjenester, oppgaver og informasjonsbehov tilsier det. Funksjonene skal imidlertid ikke ta opp i seg all ad hoc-rapportering. Funksjonsinndelingen skal ikke være knyttet til bestemte modeller for organisering av tjenestene i kommunene, og den skal være enkel i bruk. Blant annet betyr dette at det ikke skal være nødvendig med omfattende bruk av hjelpesystemer, som for eksempel løpende tidsbruksregistreringer. Prinsippet om fordeling av utgifter (inkl. avskrivninger) og inntekter. Utgifter og inntekter som gjelder flere funksjoner skal som hovedregel fordeles på de berørte funksjoner. Dette gjelder også for lønn og avskrivninger. Krav til å skille dersom det utgjør mer en 20% av kostnaden eller inntekten. 3

4 KOSTRA arter (typer utgifter og inntekter) Nedenfor følger en redegjørelse for de prinsipper som skal legges til grunn ved avgrensning mellom de ulike artsseriene. 0 Lønn I artene inngår alle utgifter som er både trekk- og oppgavepliktige. Pensjonsordninger inkludert avtalefestet pensjon føres på art 090. Feriepenger og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den enkelte art under På art 099 skal arbeidsgiveravgift av lønnsartene føres. Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. 1-2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Art 290 Internkjøp brukes kun som motpost til 790 Internsalg. 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon På artene føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre (utenom egne foretak og IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager) som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Art 375 skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra eget IKS. 4 Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. Art 475 skal benyttes ved overføring til eget IKS. Art 490 skal kun benyttes til budsjettmessige avsetninger. Arten er ikke gyldig i regnskapet. 5 Finansutgifter På artsgruppe 5 føres utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av aksjer/andeler og utlån. Avsetninger, avskrivninger og overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres kommunale brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Det skal være særskilte arter for mva-pliktig omsetning. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. Eventuelle avgiftspliktige refusjoner skal også føres her. 7 Refusjoner Artene gjelder refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester defineres som refusjoner, eksempel på dette er refusjoner knyttet til egne barnehager og gjesteelever. Kommunens andel av inntekter i forbindelse med samarbeidsavtaler med andre kommuner vil som regel være refusjoner. 8 Overføringsinntekter Artene og 890 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen. 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner På artsgruppe 9 føres inntekter knyttet til opptak av lån (bruk av lån), salg av aksjer/andeler, utbytte/eieruttak og utlån. Bruk av avsetninger, motpost avskrivninger og overføringer fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet føres også her. 4

5 Definisjoner og inndelinger til og fra andre virksomheter: Staten (art 300, 400, 700 og 800/810) * Departementer, fylkesmann osv. * Rene statlige institusjoner som NAV-stat, skatte-/avgifts-/toll-myndigheter, politi-/rettsvesen, statlige utdanningsinstitusjoner mv. * Statlige foretak og forvaltningsbedrifter som statlige helseforetak, Statsbygg, Statens kartverk mv. Fylkeskommuner (art 330, 430, 730 og 830) * Fylkeskommunale enheter (ikke egne) som anses som en del av (annen) fylkeskommune som juridisk person. Kommuner (artene 350, 450, 750 og 850) * Andre kommuner * Kommunale enheter (ikke egne) som anses som en del av (annen) kommune som juridisk person: * Kommunale foretak etter kap. 11 i Kommuneloven. * Interkommunale samarbeid etter 27 og 28 i Kommuneloven. Andre (private) - (artene 370, 470, 770 og 890) * Interkommunale/interfylkeskommunale selskaper organisert etter lov om interkommnale selskaper der kommunen eller fylkeskommunen selv ikke er deltager. * Kommunale og fylkeskommunale AS * Statlige AS. * Stiftelser og gjensidige selskap. * Annen privat virksomhet. Interkommunale selskap der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager (375,475 og 775 og 875). * Interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper hvor kommunen/ fylkeskommunen selv er deltager. Foretak og bedrifter i egen kommune som fører særregnskap. * Egne kommunale/fylkeskommunale foretak etter kapittel 11 i Kommuneloven. * Egne kommunale/fylkeskommunale bedrifter (til ) etter 11 i Kommuneloven som fører særregnskap. 5

6 Om kontoplanen Driftsregnskapet Alle arter starter på siffer 1 i tråd med regnskapsforskriften. Her er prosjekt fri dimensjon og kun prosjekt i serien 4, 5 og 9 er gyldige (se oversikt over driftsprosjekter). Art Ansvar Funksjon Prosjekt drift Siffer KOSTRA * Hole Tekst Andre driftsutgifter SOS skole Grunnskole Lærende nettverk *KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) er obligatorisk regnskapsforskrift for kommuner og fylkeskommuner. Se hovedveileder KOSTRA. Skille drift og investeringer (klasse 0 eller 1) For å klassifiseres som investeringer skal objektet tilfredsstille følgende: Ha en levetid på over 3 år og en anskaffelseskostnad på minimum kr i løpet av prosjektperioden. På intranettet er det utarbeidet en egen veileder for investeringsregnskapet herunder skille drift og investeringer. Investeringsregnskapet Alle arter starter på siffer 0 i tråd med regnskapsforskriften. Her er det obligatorisk med prosjektnr i 0 serien. I mange tilfeller er det også særskilte funksjoner knyttet til bygningsmessige kostnader. Art Ansvar Funksjon Prosjekt investeringer Siffer KOSTRA Hole Tekst Kjøp av konsulenttjenester SOS skole Skolelokaler Utbygging sos skole Ansvar (tjenestested, avdeling) Ansvar angir administrativt (budsjett)ansvar (hvem som disponerer bevilgningen). Ansvar er 4 siffer på laveste nivå, det er laget et hierarki som gir mulighet til å hente rapporter på tjenestested som består av flere ansvar / avdelinger. Funksjon KOSTRA-funksjon sier noe om hva som gjøres: hvilke aktiviteter/tjenester som produseres for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne. Funksjon ivaretar kravene som stilles til offentlig styringsinformasjon som innhentes i alle landets kommuner. Funksjon er 3 siffer som tidligere og har samme verdier som tidligere. Krav til fordeling i forskriften, for eksempel skal stillinger over 20% fordeles på ulike funksjoner. Driftsprosjekter 4xxx 5xxx 9xxx Synliggjøringsprosjekter i drift. Øremerkede midler i driftsregnskapet (øremerket i den f orstand at ubrukte øremerkede tilskudd fra eksterne MÅ tilbakebetales dersom vi ikke kan dokumentere at midlene er brukt i hht tildelingen). Steder, bruker av Teknisk / Eiendom for å fordele kostnader på ulike formålsbygg. Investeringsprosjekter 0xxx Prosjekter med egen bevilgning knyttet til investeringer (nybygg, utvidelser, påkostninger) ikke vedlikehold. 6

7 Momskoder Momsordninger for kommuner Dersom det er flere momssatser på fakturaen må regningen fordeles på flere rader i fakturaflyten. Det enkelte tjenestested får momskompensasjonen drift direkte som en inntekt på sitt tjenestested. Dette skjer i utgangspunktet automatisk når fakturaen er godkjent og forfalt til betaling. Regnskapsavdelingen har ansvar for å rapportere inn momsoppgjøret for kommunen samlet. Du kan lære mer om momskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner på DRIFT (MOMSKOMPENSASJON).: Hovedregel er at kommunen i hovedsak får refundert all inngående merverdiavgift gjennom refusjon fra staten. Det er viktig å få betalt fakturaen innen forfall også for å sikre at man får godkjent krav om momskompensasjon/refusjon. Unntak: Ikke kompensasjon på anskaffelser som er nevnt i mval 22 og 14 annet ledd, dvs: omkostninger vedrørende servering og leie av selskapslokaler innkjøp av kunst og antikviteter til kost og naturalavlønning til virksomhetenes innehavere, ledelse, ansatte og pensjonister til representasjon til velferd ansatte (blomster, gaver med mer) til gaver og utdeling i reklameøyemed til personalbefordring, herunder anskaffelse, vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøyer. Dersom bilen er registrert som personbil gis det IKKE kompensasjon, eks biler i hjemmesykepleien. For varebiler er faktisk bruk avgjørende for om det gis kompensasjon, f.eks gir frakt av utstyr kompensasjon. Brannbiler omfattes av ordningen Ikke kompensasjon for anskaffelser til bygg og anlegg eller annen fast eiendom for salg og utleie. Dette gjelder både til arbeid på og drift av eiendommen, samt løse og utstyr til eiendommen. Ved kombinert bruk må det gjøres en fordeling. Ved mindre enn 5% utleie gis det full kompensasjon. Momskompensasjon (samme kode i drift og investeringer) Varen belagt med Kode Ingen mva-komp % mva % mva 802 8% mva 803 Noen områder har ordinær moms som private avløp, renovasjon. Det er egne ansvar som knyttes til denne momsordningen. Virksomheter f.eks. arbeidssenteret, selvkostområdene Vann, avløp, renovasjon. Det er egne ansvar som knyttes til denne momsordningen. Varen belagt med Utgående mva (salg) Utgående mva. avgiftsfri 103 omsetning 25% mva % mva 105 8% mva 106 Utgående mva, tjenester 107 fra utlandet Varen belagt med Inngående mva (kjøp) Ingen mva % mva % mva 109 8% mva 110 7

8 Artskontoplan drift Arter som gjelder lønn gul markering=avvik/spesielt rød tekst=endring siden forrige versjon 10 Lønn og sosiale utgifter - drift Kommentar Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift Fast lønn - drift Lønn for fast ansatte i faste stillinger. Alle faste tillegg som hører til stillingen. Engasjementer og vikarer i ledige stillingshjemler / ulønnet permisjon Fast lønn Kun i HR-lønn Lønn undervisningspersonell (pensjon SPK) Kun i HR-lønn Ekstra avtale m/leger utv. arbeidstid Kun i HR-lønn Lørdag/søndag faste tillegg Kun i HR-lønn Kveld/natt faste tillegg Kun i HR-lønn Helligdagstillegg i følge turnus Kun i HR-lønn Funksjonstillegg Kun i HR-lønn Andre tillegg Kun i HR-lønn Annen fast lønn Kun i HR-lønn Anordning 1020 Vikarer - drift Vikarutgifter inkl. avtalefestede tillegg. Vikarlønn for personer som har permisjon med lønn Lønn vikar (sykefravær) Kun i HR-lønn Lønn vikar (permisjon/vakant) Kun i HR-lønn Lønn vikar (ferieavvikling) Kun i HR-lønn Lørdag/søndag tillegg vikar Kun i HR-lønn Kveld/natt tillegg vikar Kun i HR-lønn Helligdagstillegg vikarer Kun i HR-lønn Anordning 1030 Ekstrahjelp - drift Utgifter til midlertidige stillinger / ansatte utover faste hjemler Sesonghjelp, sommervikarer, inkl avtalefestede tillegg Lønn ekstravakt Kun i HR-lønn Engasjement Kun i HR-lønn Anordning 1040 Overtid - drift Overtid Kun i HR-lønn Anordning 1050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Omsorgslønn Kun i HR-lønn Sysselsettingstiltak Kun i HR-lønn Lærlingelønn (inkl kveld/natt turnus lærling) Kun i HR-lønn Godtgj besøkshjem og avlastning Kun i HR-lønn Fosterhjemsgodtgjørelse Kun i HR-lønn Forskjøvet arbeidstid Kun i HR-lønn Støttekontakter Kun i HR-lønn Honorar (trekkpliktig) Kun i HR-lønn Lønn/godtgjørelse tillitsvalgt Kun i HR-lønn Tilsynsfører Kun i HR-lønn Trekkpliktig stipend Kun i HR-lønn Sensorhonorar Kun i HR-lønn Eksamensvakt Kun i HR-lønn Tolketjeneste Kun i HR-lønn Arbeidsgodtgjørelse Kun i HR-lønn Brøytevakt, snøbrøyting Kun i HR-lønn Lønn turnuskandidater Kun i HR-lønn Tapt arbeidsfortjeneste Kun i HR-lønn Kjøregodtgjørelse - trekkpliktig Kun i HR-lønn Annen godtgjøring Kun i HR-lønn Arbeidstøy Kun i HR-lønn Fordel fri telefon, avg.pl. Kun i HR-lønn Fordel naturalytelse Kun i HR-lønn Anordning 1070 Lønn vedlikehold/lønn vedlikehold (ikke driftspersonell) Lønn faste stillinger vedlikehold (ikke driftspersonell) Kun i HR-lønn Lønn vikar vedlikehold Kun i HR-lønn Andre tillegg, vedlikehold Kun i HR-lønn Overtid vedlikehold Kun i HR-lønn 1075 Lønn renhold Lønn faste stillinger renhold Kun i HR-lønn Lønn vikar renhold Kun i HR-lønn Overtid, renhold Kun i HR-lønn 8

9 1080 Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse ordfører Kun i HR-lønn Møtegodtgjørelse folkevalgte Kun i HR-lønn Tapt arbeidsfortjeneste, folkevalgte Kun i HR-lønn Anordning 1089 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Lønn, trekk/oppg.pliktig, ikke arb.avg.pl Kun i HR-lønn Introduksjonsstønad Kun i HR-lønn Kvalifiseringsstønad Kun i HR-lønn 1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikringsordning Arbeidsgivers andel KLP 18 fellesordning Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel KLP 13 sykepleiere Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel KLP ordfører Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel SPK Kun i HR-lønn Gruppelivsforsikring Kun i HR-lønn Ulykkesforsikring Kun i HR-lønn Premieavvik Tilskudd sikringsordning Overført fra premiefond 1099 Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger Kun i HR-lønn Anordning Arter - ikke lønn gul markering=avvik/spesielt rød tekst=endring siden forrige versjon Kjøp av varer og tjenester - drift Kommentar Artene 1-2 omfatter som hovedregel utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i egen produksjon. Kjøp av inventar og utstyr over kl og med forventet levetid over 3 år skal føres i investeringsregnskapet (klasse 0) 1100 Kontormateriell Kontorrekvisita, tonere til skrivere og maskiner (utenfor serviceavtale) Abonnementer, tidsskrifter, faglitteratur (ikke undervisningsmateriell el bibliotek) Forbuksmateriell, annet kontormateriell Kontormateriell 1105 Undervisningsmateriell Pålagt å bruke for skolene, kan brukes av barnehager med mer Undervisningsmateriell til elever, materiale til sløyd, tekstil med mer matinnkjøp til skolekjøkken Bøker til skolebibliotek Undervisningsmateriell kulturskolen. Elev-pc Undervisningsmateriell Grunnskolen pålagt 1110 Medisinsk forbruksmateriell Mindre medisinsk utstyr, rekvisita, kjemikaler, labutstyr, surstoff, lystgass med mer Medisinsk forbruksmateriell 1114 Medikamenter Innkjøp av medisiner Medikamenter 1115 Matvarer Matvarer til bevertning i kommunal regi, møter /utvalg, råd. Matvarer for hjemkjøring Drikkevarer, kioskvarer Matvarer (tjenesteproduksjon) NB! Mat til Innkjøp av matvarer til kjøkken sykehjem, matvarer til skolekjøkken barnehager og sfo. på art Bevertning, møter mm Matservering til ansatte som julebord, trivselstiltak, matvarer for servering ved kurs og opplæringstiltak - ikke momskompensasjon Annet forbruksmateriell, varer og tjenester Samlepost for varer og tjenester som ikke kan plasseres i en av de øvrige kategorier. Driftsmateriell knyttet til drift av bygg, eks. filter, festeanordninger, lyskilder, remmer, pakninger med mer,gardiner, terminalbriller Driftsmateriell knyttet til drift av bygg, eks. filter, festeanordninger, lyskilder, remmer, pakninger Andre med varer mer og,gardiner, tjenester terminalbriller Driftsmateriell Kjøp knyttet av kulturtilbud til drift av bygg, (kino, eks. teater, filter, museum festeanordninger, mm) lyskilder, remmer, pakninger Hotellutgifter med mer -,gardiner, møter mm terminalbriller (ikke kurs) Kurs - se Driftsmateriell Arbeidstøy knyttet til drift ikke oppgavepliktig bygg, eks. filter, (oppgavepliktig festeanordninger, skal over lyskilder, HR-lønn) remmer, pakninger Rengjøringsmateriell med mer,gardiner, terminalbriller Driftsmateriell Kjemikalier, knyttet til drift veisalt av bygg, eks. filter, festeanordninger, lyskilder, remmer, pakninger Innkjøp med produksjon/arbeidssenteret mer,gardiner, terminalbriller Driftsmateriell Velferdstiltak knyttet drift ansatte av bygg, og eks. brukere filter, festeanordninger, lyskilder, remmer, pakninger Blomster, med gaver mer,gardiner, med mer terminalbriller ikke momskomp. kino/teaterbilletter, Øredifferanse leirskole, kjøp av kulturtilbud tilknyttet den kulturelle skolesekken 9

10 gul markering=avvik/spesielt rød tekst=endring siden forrige versjon 1130 Post, banktjenester, telefon, internett og bredbånd Porto, betalingsformidling, abonnement (faste avgifter og bruk) for internett, bredbånd, mobil og telefax Bankgebyrer, bankavtaler Datakommunikasjon, etablering og bruk av internett, linjeleie Posttjenester Banktjenester Telefon og internett Lisenser -se art Motpost fri telefon HRM - endring fra Annonse, reklame, informasjon Stillingsannonser, alle typer annonsering, reklame, gaver ved representasjon. Trykking, kopiering, utgivelse/formidling av informasjon Annonser Gaver - ikke ansatte Gaver ved representasjon - ikke mvakomp Trykke- og kopieringstjenester Trykking, kopiering, utgivelse og formidling av informasjon 1150 Opplæring, kurs Omfatter utgifter som ikke er oppgavepliktige. Oppgavepliktige ytelser knyttet til kurs føres på 1160xx og 1165xx og skal over HR-Lønn. Faglig veiledning, utgifter til kursholder/foreleser, Opplæringstiltak for ansatte, kursavgifter Kurs og opplæring Tekst endret Hotellutgifter i forbindelse med kurs Buss, tog og flybilletter på art og mat på bevertning 1160 Utgifter og godtgjørelse til reiser, diett, bil m.v. Som er oppgavepliktige Reiseutgifter, kjøregodtgjørelse, kostgodtgjørelser, losjigodtgjørelse Reise- og km-godtgjørelse Kun i HR-Reise Diett-/kostgodtgjørelse Kun i HR-Reise Administrativ forpleining, bruspenger Kun i HR-Reise Anordning 1165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser Telefongodtgjørelse under 1050xx, Verktøygodtgjørelse, flyttegodtgjørelse, fritids og ferieforsikring for ansatte Stipender som ikke er trekkpliktige Kompensasjon praksisutgifter Fosterhjemsgodtgjørelse (utgiftsdekning) Praksiskompensasjon leger Kun i HR-Lønn Utgiftsdekning (besøkshjem/fosterhjem/støttekontakter Kun i HR-Lønn Verktøygodtgjørelse Kun i HR-Lønn Flyttegodtgjørelse Kun i HR-Lønn Utbetaling ved dødsfall Kun i HR-Lønn Trekkfritt stipend Kun i HR-Lønn 1170 Transport/drift av egne transportmidler Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (tog, buss m.v.), bompenger, parkeringsavgifter Transport av eldre, funksjonshemmede, pasienter Skyssutgifter til og fra skole Driftsutgifter på egne transportmidler, årsavgifter, drivstoff, service og v Leie og leasing på art NB! Personbiler - får ikke refundert mva utgifter. Varebiler får refundert mva Reiseutgifter (tog, buss, fly, bil mm.) Utlegg over regnskap Utlegg tog/buss/bil - kun over lønn Kun i HR-lønn Utlegg parkering/bompenger over lønn Kun i HR-lønn Parkeringsavgift/bompenger Utlegg over regnskap Skoleskyss Drift av kommunalt kjøretøy Drivstoff, rekvisita, årsavgifter, forsikringer, vedlikehold og service Anordning Energi, ved, gass mm Strøm/elektrisk kraft Fjernvarme Fyringsolje og parafin Naturgass Bioenergi og ved 1185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Forsikringer av ansatte, elever, anlegg, utstyr m.v. Ikke-oppgavpliktig forsikringer til ansatte. Alarmsystemer, vakthold og vektertjenester Tilskudd til norsk pasientskadeerstatning Forsikringer og vakthold/sikring Yrkesskadeforsikring, lovpålagt 1190 Leie av lokaler og grunn Husleie der hvor kommunen selv ikke eier eiendommen eller grunnen. Festeavgift Leie av lokaler og grunn 10

11 gul markering=avvik/spesielt rød tekst=endring siden forrige versjon 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Kontingenter, eiendomsavgifter, kommunale eiendomsgebyrer (vann, avløp, renovasjon.) Lisenser til TONO, Bono Byggesaksgebyrer TV-lisenser (8% mva = kode 23). Lisenser, Innkjøp, oppgradering av programvare Kopieringsavtaler KOPINOR Døgnmulkter - utskrivningsklare sykehuspasienter Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Kontingenter, Avgifter, gebyrer, eiendomsavgifter, lisenser m.v. byggesaksgebyrer m.v NRK-lisens (8% mva) Ny art fra Lisenser på dataprogram Lisenser, Innkjøp, oppgradering av programvare 1200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp og finansiell leasing av inventar, utstyr og maskiner inkl innkjøpsutg Eksempel: møbler, kontorutstyr, bøker, instrumenter, kunst, IKT-utstyr, kjøkkenartikler, redskaper, verktøy, kontormaskiner, anleggsmaskiner med mer Dersom verdien er over kr og levetid over 3 år er det investering (0-arter) Kjøp av inventar, utstyr og maskiner Pc og utstyr til pc Bibliotek - bøker, musikk 1209 Medisinsk utstyr Medisinsk utstyr 1210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp og finansiell leasing av transportmidler (personbiler, buss, varebil, l a Dersom verdien er over kr og levetid over 3 år er det investering (0-arter) Kjøp, leie og leasing av transportmidler 1220 Leie av driftsmidler Operasjonell leasing av driftsmidler 1230 Vedlikehold og byggetjenester Lisenser -se art HRM - endring fra Kun omfatte kjøp av varer og tjenester fra andre Ved bruk av egne ansatte se egne lønnsarter+ art Tekst 1250xx endret materialer til vedlikehold. Vedlikeholdsavtaler utvendig og innvending Innvendig og utvendig vedlikehold Vedlikehold av veger Byggetjenester ifm påkostning eller nybygg (riving, rigging, grunnarbeider, ombygging, utvikling m.v) er å Kun i HR-Reise regne som investering (artene begynner med siffer 0). Kun i HR-Reise Kun i HR-Reise Vedlikehold og byggetjenester Vedl.hold/byggetj - akutte reparasjoner Vedl.hold/byggetj - løpende vedlikehold Vedl.hold/byggetj - planlagt vedlikehold Vedl.hold/byggetj - reparasjon maskiner/utstyr 1240 Servicetjenester og reparasjoner Kun omfatte innkjøp av tjenester fra andre. Brannvarslingsanlegg, heiser, vedlikeholdsavtaler teknisk infrastruktur IT og annet utstyr som ikke er direkte bygningsrelatert Serviceavtaler og vaktmestertjenester Drifts- og vedlikeholdsavtaler 1250 Materialer til vedlikehold Utgifter til materialer ved vedlikehold i kommunal regi. Maling, betong, trevirke, ledninger mv. Driftsmateriell som ikke er en del av vedlikehold føres på art Materialer til vedlikehold Materialer - akutte reparasjoner Materialer - planlagt vedlikehold Materialer - løpende vedlikehold Materialer - deler reparasjon maskiner/utstyr Materialer - drift (filtre, drivremmer, gjødsel o.l) Kun i HR-Lønn Kun i HR-Lønn Kun i HR-Lønn Kun i HR-Lønn Kun i HR-Lønn Kun i HR-Lønn Leie og leasing på art Utlegg over regnskap 1260 Renholds- og vaskertitjenester Kun i HR-lønn Kjøp av tjenesten renhold av kommunale bygg, dvs ikke lønn til egne renholdere Kun i HR-lønn Renhold og vaskeritjenester Utlegg over regnskap 1270 Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre som inngår i tjenesteproduksjon og som ikke hører naturlig hjemme under andre arter Konsulenttjeneste, juridistke tjenester byggetjenester, prosjektering, vikartjenester Dersom hele tjenesten utføres av private se Konsulenttjenester o.l Honorar (bl.a. artister) 1290 Internkjøp Internkjøp (skal motsvares av tilsvarende internsalg ) 11

12 gul markering=avvik/spesielt rød tekst=endring siden forrige versjon 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.produksjon Utgifter knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Kjøp fra staten / statlige institusjoner Departementer, fylkesmannen, NAV, politi, rettsvesen, helseforetakene, statens kartverk m.v Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra kommuner Gjesteelever i andre kommuner, Samarbeidsavtaler med andre kommune (økonomi, landbruk, brann og redning m.v.) Kjøp fra andre (private) Private institusjoner, private barnehager / familiebarnehager, Driftstilskudd til selvnæringsdrivende (HRM) Kun i HR-Lønn Driftsavtaler og driftstilskudd fysioterapauter, leger m.v Kjøp fra IKS (der kommunen er deltaker) Buskerud kommunerevisjon IKS, Ringeriksbadet IKS Kjøp fra foretak som fører særregnskap 14 Overføringsutgifter drift Tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om tjenesteproduksjon Overføringer til staten Avregningsoppgjør fastlegeordningen/fysioterapeuter Medfinansiering somatiske tjenester Utgår fra MVA utgifter Mva kompensasjon - full sats Komp.tilskudd på art Mva kompensasjon -middels sats Komp.tilskudd på art Mva kompensasjon - lav sats Komp.tilskudd på art Overføring til fylkeskommuner Overføring til fylkeskommuner Overføring til kommuner Overføring til kommuner Overføring av statstilskudd til flyktninger ved flytting Overføring av spillemidler fra fylkeskommunen til kommuner Overføring / tilskudd til private Tilskudd til lag, foreninger mm Støtte til lag og foreninger, erstatninger Overføring av spillemidler til private, tilskudd kirkelig fellesråd Tapte kundefordringer Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter Bidrag til andre formål Overføring til IKS der kommunen er deltaker Overføring til IKS (der kommunen er deltaker) Overføring til foretak som fører særregnskap Overføring til foretak som fører særregnskap Reserverte bevilgninger/avsetninger Kun i budsjett Formannskapets disposisjonskonto, avsetning lønnsoppgjør 15 Finansutgifter og finanstransaksjoner Utgifter knyttet til lån og verdiendringer på aksjer/andeler og utlån, forskutteringer Renteutgifter Lånekostnader Forsinkelsesrenter Finansiell leasing Renteutgifter toppkonto Tap finansielle instrumenter (drift) Låneavdrag Finansiell leasing Sosiale utlån Dekning av tidligere års underskudd Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Avskrivninger Motpost art funksjon

13 Inntekter 16 Salgsinntekter Brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter Brukerbetaling. Inntekter av brukerbetaling knyttet til faste avtaler/abonnementer om generelle kommunale tjenester Brukerbetaling, dagopphold, vederlag for opphold i institusjon, Oppholdsbetaling barnehager, sfo Brukerbetaling 1620 Salgsinntekter Kommunale salgs- og leieinntekter (ekskl husleie) av mer tilfeldig som er avgiftsfrie. Salg av tjenester til andre som ikke er mva-pliktige Salg og skjenkeavgifter alkohol Andre salgsinntekter Purregebyr Kostpenger Kost ansatte art Billettinntekter Mva-pliktige billettinntekter føres på Billettinntekter 1630 Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokaler Leieinntekter fra kommunale utleieboliger, herunder husleiesubsidier Festeavgifter for kommunale tomter Utleie av lokaler f.eks kommunale kulturbygg og ungdomsklubb Husleie, festeavgift 1640 Avgiftspliktige gebyrer Kommunale årsgebyrer (vann, avløp, feiing, renovasjon) Tilknytningsgebyr Avgiftspliktige gebyrer Tilknytningsavgift Årsgebyr areal Årsgebyr målt forbruk Målerleie 1650 og Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Salg av varer og tjenester til andre som er avgiftspliktig for eksempel inntekter Annet avgiftspliktig salg varer/tjenester Salg av mat 25% mva Salg av mat 15% mva HRA refusjon vedr. gjenvinning 1660 Salg av driftsmidler Inntekter ved salg av driftsmidler. Dersom det aktuelle driftsmidler var en investeringsutgift skal også salget føres som en Salg av driftsmidler 1690 Fordelte utgifter/internsalg Fordelte utgifter/internsalg Opptj. Ikke utbetalt lønn Fordeling felleskostnader 17 Refusjoner Gjelder som regel der kommunen får betalt for utlegg den har pådratt seg for andre Refusjon fra staten Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester Øremerkede tilskudd fra staten Refusjon fra NAV for eksempel kvalifiseringsprogram Fastlønsstilskudd fysio og leger Avregningsoppgjør fastlegeordningen Tilretteleggingstilskudd NAV Sykelønnsrefusjoner Refusjon sykelønn HRM-lønn Refusjon foreldrepenger HRM-lønn Avsatte feriepenger sykdom HRM-lønn Avsatte feriepenger foreldreperm HRM-lønn Momskompensasjonstilskudd drift Mva kompensasjon - full sats Mva kompensasjon - middel sats Mva kompensasjon - lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Lærlingtilskudd Refusjon av kommunale utgifter vedr fylkesveger Refusjon fra kommuner Avtale om gjesteelever, avtale om sykehjemsplasser, barnehageplasser mv Refusjon fra andre (private) Kosttrekk ansatte bhg/sfo Refusjon etter plan og bygningsloven 13

14 Forsikringsoppgjør Refusjon fra IKS (der kommunen er deltaker) Refusjon fra foretak med særregnskap Internsalg (må være tilsvarende motpost ) 18 Overføringsinntekter Overføring av tilskudd som kommunen mottar uavhengig av konkret tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av tjenesteproduksjonen Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Integreringstilskudd flyktninger, Tilskudd bosetting av mindreårige flyktninger Rente og avdragskompensasjon skolelån, omsorgsboliger med mer Lønnstilskudd omsorgssektoren Overføringer fra fylkeskommuner Overføring av spillemidler fra fylkeskommunen til kommunen Overføringer fra kommuner Overføring av integreringstilskudd fra andre kommuner (flytting) Skatt på inntekt og formue Overføring fra foretak med særregnskap Gaver fra andre (private) Overføringer fra IKS (der kommunen er deltaker) 19 Fina nsinntekter m.v. Inntekter knyttet til utlån, opptak av lån, verdiendringer aksjer m.v Renteinntekter bank Forsinkelsesrenter Renteinntekter startlån Renteinntekter - RIK nett Renteinntekter konsernkonto Utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrumenter (drift) Mottatte avdrag sosiallån Bruk av tidligere års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Regnskapsmessig merforbruk Motkonto avskrivninger anlegg 14

15 Ansvar (kostnadssted) Tjenestested Ansvar Tjenesteleder/enhetsleder Støtteenheter Informasjonsavdelingen Marthe Hagelsteen M 1110 Informasjonsavdelingen fellesutgifter rthe Hagelsteen a 1120 Politisk styring og kontrollorganer r 1140 Publikumstjenesten informasjon t 1160 Dokumentsenter h e 12 IT-avdelingen Aleksander Bigum 1200 IT-avdelingen 1201 IT-avdelingen (mva 10) 13 Økonomiavdelingen Elin Aasnæss 1300 Økonomiavdelingen 1310 Økonomi - fellesutgifter 14 Personalavdelingen Elmer Berg 1400 Personalavdelingen 1410 Sysselsetting, lærlinger og hovedtillitsvalgte 1420 Personal - fellesutgifter Pleie, rehabilitering 2100 PRO-tjenesteleder 2110 Rehabiliteringsavdelingen (overført til 2111) 2111 Langtidsavdeling 2113 Kjøkken og renhold 2114 Kjøkken og renhold (mva 10) 2120 Omsorgsboliger (inkl Vikstunet) 2130 Hjemmebaserte tjenester 2150 Sundjordet bofellesskap E r i t F u g l u m Tiltak funksjons- 22 Rikke Dybdal hemmede (TTF) 2200 Tiltak funksjonshemmede tj.leder 2210 Gamleveien 2 B 2230 Arbeidssenteret 2231 Arbeidssenteret - salg (mva 10) 2260 Rudsødegården bolig B 2270 Rudsødegården bolig A Helse 23 Linda Skutberg 2300 Helse tjenesteleder 2310 Kommunelege 2320 Fysioterapitjenester 2330 Helsesøstertjenester 2340 Jordmortjenester 2350 KPPT 2370 Friskliv 15 NAV Hole 24 Maria Bikset 2400 NAV Hole - tjenesteleder

16 Tjenestested Enhet/avdeling Tjenesteleder Skole Merete Ludmann Tjenesteleder skole Broen alternativ undervisning Hole ungdomsskole Hole ungdomsskole Ekstern voksenopplæring Vik skole Vik skole V i k SFO Røyse skole Røyse skole Røyse SFO Sundvollen oppvekstsenter SOS skole SOS barnehage (hører hjemme under tj.leder barnehage) SOS SOS SFO Teknisk/eiendom Teknisk/eiendom tj.leder Drift og vedlikehold - bygg Sentralidrettsanlegg/friarealer Vannverk (mva 10) Eiendomsforvaltning Avløp med renseanlegg (mva 10) Veier Renovasjon (mva 10) Steinar Jensen Areal og byggesak Areal, byggesak og miljø Areal, byggesak og miljø (mva 10) Heming Herdlevær Kultur og fritid Tjenesteleder kultur og fritid Kulturskole Kultur Hole frivilligsentral Hole frivilligsentral fritidsklubb Bibliotek Håvard Austgard Barnehage og 2910 Ingvild Oppenhagen Tjenesteleder barnehage Sollihøgda barnehage Sundvollen barnehage Vik barnehage Løken barnehage 16

17 Tjenestested Enhet/avdeli ng Tjenesteleder 4500 Helgelandsmoen barnehage 4700 Svensrud naturbarnehage 2910 SOS barnehage Rådmann 90 Ståle Tangestuen (adm og fellesutg) 9000 Råd mannen 9010 Finansiell virksomhet 9020 Fellesoppgaver 9030 Sysselsetting/lærlinger/hovedtillitsvalgte se Rådmannskontoret 9099 Årsoppgjørsfordelinger 17

18 Funksjoner Funksjon: Navn For nærmere forklaring av funksjoner og fordeling se hovedveileder 100 Politisk styring 110 Kontroll og revisjon 120 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 130 Administrasjonslokaler 170 Premieavvik 171 Amort. tidl. års premieavvik 172 Pensjon 173 Premiefond 180 Diverse fellesutgifter 190 Interne serviceenheter 201 Førskole 202 Grunnskole 211 Styrket tilbud førskolebarn 213 Voksenopplæring 214 Spesialskoler 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 222 Skolelokaler 223 Skoleskyss 231 Aktivitetstilbud barn og unge 232 Forebygging-skole/helsestasjonstjeneste 233 Forebyggende arbeid, helsestasjon 234 Aktivisering eldre/funksjonshemmede 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 242 Råd, veil. og sos. foreb. 243 Tilbud til personer med rusproblemer 244 Barneverntjeneste 251 Barneverntiltak i familie 252 Barneverntiltak utenfor familien 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon for eldre og funksjonshemmede 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet for eldre og funksjonshemmede 255 Medfinansiering somatiske tjenester 261 Institusjonslokaler 265 Kommunalt disponerte boliger 273 Kommunale sysselsettingstiltak 275 Introduksjonsordningen 276 Kvalifiseringsprogrammet 281 Økonomisk sosialhjelp 283 Bist. etabl./oppretth.egen bolig 285 Tjen. utenfor ord kommunalt ansvarsområde 290 Interkommunalt samarbeid ( 27/28A-samarb 18

19 Funksjon: Navn 301 Plansaksbehandling 302 Bygge- og delesaksbeh. /s 303 Kart og oppmåling 315 Boligbygging og fysisk bomilijø 320 Kommunal næringsvirksomhet 325 Tilrettelegging og bistant næringsliv 329 Landbruksforvaltning, landbruksnæring 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 332 Kommunale veier, miljø/trafikksikkerhetstiltak 335 Rekreasjon i tettsted 338 Forebygging av branner og andre ulykker 339 Beredskap brann og ulykke 340 Produksjon av vann 345 Distribusjon av vann 350 Avløpsrensing 353 Avløpsnett/innsaml. Avløp 354 Tømming slamavskiller, se 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling 360 Naturforvaltning og friluftsliv 365 Kulturminnevern 370 Bibliotek 373 Kino 375 Museer 377 Kunstformidling 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 381 Kommunalt idrettsbygg og idrettsanlegg 383 Musikk-og kulturskoler 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd kulturformål 386 Kommunale kulturbygg 390 Den norske kirke 392 Andre religiøse formål 393 Kirkegårder, gravlunder 800 Skatt på inntekt og formue 840 Statlig rammetilskudd, generelle statstilskudd 841 Momskompensasjonstilskudd investeringer (fra 2015) 850 Introduksjonsstønad flyktninger 860 Motpost avskrivninger 870 Renter/utbytte og lån 880 Interne finanstransaksjoner 899 Årets regnskaps. Resultat 19

20 Driftsprosjekter 4 Synliggjørings prosjekter i driftsregnskapet 4000 Finansiell leasing 4001 Utøya hendelsen 4002 Helsetjenester i EØS-land 4003 Frisklivsresept 4004 Frisklivskurs 4005 Skolestua Hole ungdomsskole 4006 Samhandlingsreformen 4007 Skole-pc HUS 4008 Buskerudbibliotek som møteplass 4009 Overvåking vannkvalitet 4010 Kultur / idrettsmidler 4014 Lederopplæring 4015 Ressurskrevende bruker A.R. psykiatri 4016 IT veileder Røyse skole 4017 Øyeblikkelig hjelp senger 4018 Kommunedelplan Steinsfjorden 4021 Kommunedelplan Vik-Sundvollen-Sollihøgda 4103 Leie 2. etg Vik Trog 4113 BRUK AV AMU MIDLER 4131 BYGDEBOK 4200 Naturfag SOS 4207 PRO KOSTPENGER 4211 BEVILGET AV FORMANNSKAPT 4212 MATERIALPENGER KULTURSKOLEN 4219 BARN- OG UNGES KOMMUNESTYRE 4221 VEILEDER FAMILIEBARNE 4222 FRUKT OG GRØNT I SKOLEN 4233 Kvalifiseringsprogrammet 4234 LEIRSKOLE 4247 SOMMERJOBB UNGDOM 4257 ELEVKANTINE HUS 4260 REGIONALT STRYKEPROSJEKT 4261 NATUR OG MILJØFAG HUS 4262 AV Hole ungdomsskole 4263 KROPPSØVING HUS 4264 HEIMKUNNSKAP HUS 4265 MUSIKK HUS 4266 KUNST OG HÅNDVERK HUS 4267 DATA HUS 4268 SPESPED HUS 4269 MEDIATEK HUS 4271 NATUR OG MILJØFAG VIK 4272 AV VIK 4273 KROPPSØVING VIK 20

21 PROSJEKTER DRIFT 4274 HEIMKUNNSKAP VIK 4275 MUSIKK VIK 4276 KUNST OG HÅNDVERK VIK 4278 SPESPED VIK 4291 KS LÆRLINGETILSKUDD 4293 KROPPSØVING SOS 4294 MAT OG HELSE SOS 4295 MUSIKK SOS 4296 KUNST OG HÅNDVERK SOS 4297 AV SOS 4299 SPESPED SOS 4306 OMSORGSLØNN 4309 Etter skoletid-tilbud 4320 PROSJEKTER KULTURSKO/MUSIKALLINJEN 4321 UTLEIE ROM, INVENTAR VIK 4324 FLYKTNINGER 4327 NORSK OG SAMF.K. VOKSNE 4329 REFUSJON ANDRE KOMMUNER SOS 4346 KROKSKOGFESTIVALEN 4348 HOSPICE PLASS 4366 NATTERAVNENE 4371 VALGAVVIKLING 4379 SENIORPOLITISKE TILTAK 4381 Blindeforbundet kjøp av plass 4408 TURNUSLEGE 4409 VIK TORG FUNKSJONSHEMMEDE 4503 HJEMMEBOENDE GRØNDOKKA 4504 VERTSKOMM.TILSK. TRANSTITTMOTTAK 4506 HJEMMEBOENDE LØKEN 4801 FELLESKJØP BARNEHAGER 4888 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVEN 4889 TILLEGGSGEBYR UFULLSTENDIG SØKNAD 4890 DAGBØTER 4891 GEBYR REGULERINGSPLANER 4892 KONSESJONSGEBYR 4893 SAKSBEHANDLINGSGEBYR JORDLOVEN 4894 GODKJENT ANSVARSRETT 4895 DELESAKSGEBYR 4896 BYGGESAKSGEBYR 4897 TINGLYSINGSGEBYR 4898 SEKSJONERINGSGEBYR 4899 KART- OG OPPMÅLINGSGEBYR 21

22 PROSJEKTER DRIFT Øremerkede midler i driftsregnskapet 5000 Ungdomstrinn i utvikling (avsl 2015) 5001 Skolehelsetjenesten vgs Førstelinjerettshjelp 5005 Kommunepsykolog Kommunepsykolog Ny modell pro (avsluttes nov 2014) 5009 pårørende skolen demens 5010 Arbeidslivsfag hus 5012 Mib Hole 5013 Nettverksleder 5016 Friskliv kronikergruppen diabetes 5019 Ski og merkeprosjekt (avsluttes 2015) 5020 Friluftsmidler 5201 STATSTILSKUDD UTBEDRING 5210 STATSTILSKUDD ETABLERING 5214 SKOLEMELK 5215 ETTERUTDANNING/VIDEREUTDANNING 5226 Viltfond 5279 DEN KULTUELLE SPASERSTOKKEN 5374 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 5403 EKSTERN VOKSENOPPLÆRING 5450 GAVE ANSATTE HJ.TJENESTENE 5451 GAVE BRUKERE HJ.TJENESTENE 5452 MANDAGSKAFE 5453 GAVE BEBOERE LANGTIDSAVDELINGEN 5454 GAVE ANSATTE LANGTIDSAVDELINGEN 5455 GAVE PASIENTER REHAB HOLE 5456 GAVE ANSATTE REHAB.AVD 5457 GAVE ANSATTE SUNDJORDET 5458 GAVE DEMENSFORENING 5459 GAVE DAGSENTER VIKSTUEN 5460 GAVE ANSATTE KJØKKEN/RENHOLD 5464 GAVE FRIVILLIGSENTRAL NATTERAVNER 5465 GAVE FRIVILLIGHETSSENTRALEN 5466 GAVE BUSS FRIVILLIGHETS BUSS 5467 FRIVILLIGSENTRAL, FRITIDSKLBB 5500 BARNEVERN - KOMP.UTVIKLING 5501 BARNEFATTIGDOM 5502 COMENIUS 5503 KOMPETANSEUTVIKLING RUS-PSYKIATRI 5504 FRISKLIV - DEPRESJONSMESTRING 5505 PILGRIMSLEDEN (5503 I ERV) 5509 Vannforvaltning Tyrifjord 22

23 PROSJEKTER DRIFT Steder 9601 GAMLEVEIEN 2 (SUNDJORDET) 9602 GAMLEVEIEN 2 B 9603 RUDSØDEGÅRV 22 (HOLE BO- OG REHAB) 9612 KLOAKKRENSEANLEGG 9617 BYGG 37.HELGELANDSM KULTURSKOLEN (LEID) 9626 HOLE UNGDOMSSKOLE 9627 VIK SKOLE 9628 RØYSE SKOLE 9629 SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER (SOS) 9632 GAMLEVEIEN 3,5,9,11,13,15,17 (IKKE MVA KOMP) 9633 GAMLEVEIEN 7 (MVA KOMP) 9636 SOLENGVEIEN HOLEVEIEN BLYBERGSVEI 1,3,5, RUDSØDEG.V RUDSØDEG.V VIK TORG OMSORGSBOLIG 9649 HUNDSTADTUNET 9650 KOMMUNAL HYTTE 9658 SANDBYVEIEN HERREDSHUSET 9661 VIKSTVEIEN 29 (VIKSTUNET) 9662 KJELLEBERGSENTERET 9670 BROBEKKVEIEN SVENDSRUDMOEN KLUBBH 9681 Høyenhallstranda inkl toalettbygg 9682 IDRETTSBANE SVENDSRUD 9683 VIKSBANEN 9685 SUNDVOLLENSTRANDA 9686 KLEIVHALLEN 9687 Storøya-stranda (inkl toalettbygg) 9691 SOLLIHØGDA BARNEHAGE 9692 LØKEN BARNEHAGE 9693 SVENSRUD NATURBARNEHAGE 9694 SUNDVOLLEN BARNEHAGE 9695 HELGELANDSMOEN BARNEHAGE 9697 GJENVINNINGSSTASJON 23

24 Investeringsprosjekter PROSJEKT INVESTERINGER 0004 STARTLÅN 910/520 ART 0005 STARTLÅN AVDRAG 920/510 ART 0006 RØYSE SKOLE ETTERBRUK SVØMMEHALL 0008 VIK SKOLE OMBYGGING 0009 KJØP AV VESLINGHAUGEN 0010 UTVIDELSE PEISESSTUE SYKEHJEM 0013 NYTT ØKONOMISYSTEM (VISMA) 0014 IKT SKOLER OG BARNEHAGER 0016 OPPVEKSTSTRUKTUR UTREDNING 0018 MATRIKKELKARTET SUPPLERING 0027 FORTAU ELSTANGEN 0028 PLANDIALOG 0030 INVESTERINGER AVLØP 0032 UTEMILJØ VIK SKOLE 0040 KULTURSKOLEN FLYTTING 0041 DIGITALSERING BYGGESAKSARKIV 0042 HOLE UNGDOMSSKOLE- FASADE 0043 GEOVARMEANLEGG HUS 0044 HOLE BO - OG REHAB PARKERING OG NØDSTRØM 0045 KUR RENSEANLEGG NEDLEGGING 0046 PÅKJØRINGSRAMPE E LØKEN BH BRANNVERN 0048 BADEANLEGG STORØYA 0049 BØNSNES BADEHUS 0120 SALG TOMT ELSTANGEN 0170 RØYSE SKOLE UTEMILJØ 0180 SALG FAST EIENDOM 0311 SUNDVOLLEN BARNEHAGE VENTILASJON, GARDEROBER MM 0312 NY LASTEBIL 0340 ASFALTERING 0350 UTLÅN HOLEVÆRINGEN 0360 OPPGRADERING KOMMUNALE BYGG 0410 NYTT SYKEHJEM 0411 OMSORGSLEILIGHETER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 0430 GANG- OG SYKKELVEIER 0520 NYKARTLEGGING 0551 SVENDRUD IDRETTSANLEGG 0570 KIRKEGÅRDUTVIDELSE 0590 IT I HOLE KOMMUNE 0591 NYTT INTRANETT 0593 OPPGRADERING HARDWARE 0600 BÆRBARE PC TIL ELEVER PÅ HUS 0681 KJØP/SALG AV AKSJER OG ANDELER 0682 SALG AV MASKINER/UTSTYR/TRANSPORTMIDLER 0702 GANGVEI TYRIHEIM SOS 0703 AVLØPSSANERING LEINESTRANDA 0710 FLERBRUKSHALL KLEIVHALLEN 0740 HOLE VANNVERK- FULLRENSEANLEGG 0750 INVESTERINGER VANN 0760 NY VEI TRØGSE 0890 KJØP AV HUS/FLYKTNINGEBOLIG 0900 TRØGSLE NÆRINGSEIENDOM 0990 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 24

25 Lønn og sosiale utgifter - investeringer Overtid investeringer Lønn nybygg og nyanlegg Arbeidsgiveravgift av investering Aga avsatte feriepenger, investering Investeringsarter Kjøp av varer og tjenester som inngår i investeringsprosjektet Bevertning møter Andre varer og tjenester Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Lisenser på dataprogram Inventar, utstyr og transportmidler Kjøp Inventar, utstyr og maskiner Pc og utstyr til pc/ Kjøp av transportmidler Nybygg, byggetjenester Kjøp av byggetjenester inkl materiale Serviceavtaler Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester Materialer til nybygg Materialer til påkostning og nybygg Renhold og vaskeritjenester Kjøp av renholdstjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Grunnerverv Grunnerverv Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Internkjøp Internkjøp (motpost internsalg) Kjøp fra kommuner som erstatter komm egenprod Kjøp fra kommuner Merverdiavgift Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middel sats Mva kompensasjon lav sats Tilskudd til andre Tilskudd til andres investering (kun kirken) Finansutgifter i investeringsregnskapet Renteutgifter (forsinkelsesrente mm) Avdragsutgifter på startlån Utlån startlån Andre utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års underskudd Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond Udisponert i investeringsregnskapet 25

26 Salgsinntekter - investeringsregnskapet Salg av driftsmidler Salg av fast eiendom Refusjoner investeringsregnskapet Refusjon fra staten (øremerkede tilskudd mm) Mva-komp full sats Mva-komp middel sats Mva-komp høy sats Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Refusjon fra IKS (der kommunen deltar) Internsalg (motpost internkjøp) Overføringsinntekter investeringsregnskapet Overføringer fra fylkeskommuner (spillemidler) Gaver fra andre (private) Finansinntekter m.v. Investeringsregnskapet Utbytte og eieruttak Bruk av lån Mottatte avdrag startlån Ekstraord.avdrag startlån Utlån holeværingen IL Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av bundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 26

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging

Hole kommune - vedlegg til kontoplan. Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Hole kommune - vedlegg til kontoplan Investeringsprosjekter - regnskapsføring og oppfølging Innhold: 1. Kontering/kontostreng i investeringsregnskapet... 4 2. Hovedbok (kostnadsart/bevilgningart)... 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer