Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015"

Transkript

1 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Gjeldende fra Oppdatert

2 Innhold Innledning... 3 KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering)... 3 KOSTRA funksjoner/tjenester... 3 KOSTRA arter (typer utgifter og inntekter)... 4 Om kontoplanen... 6 Driftsregnskapet... 6 Investeringsregnskapet... 6 Momskoder (momsordninger for kommuner)... 7 Artskontoplan drift... 8 Arter som gjelder lønn... 8 Arter - ikke lønn... 9 Inntekter Ansvar (kostnadssted) Funksjoner Driftsprosjekter Investeringsprosjekter Investeringsarter

3 Innledning KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) Regnskapsrapporteringen til staten KOSTRA skal skje i henhold til en standardisert kontoplan som gjelder for alle kommuner. Den skal dekke kravene til ekstern rapportering og kommunens eget behov for regnskapsinformasjon. Kommunal- og regionaldepartementet utarbeider årlig en oppdatert hovedveileder med nærmere forklaring på de ulike elementene funksjon (beskrive hvilke type behov tjenestene skal dekke) og arter (hvilke produksjons- og innsatsfaktorer (utgifter og inntekter) kommunen benytter i sin virksomhet. Innrapporterte regnskapstall og tjenestedata fra kommunene kobles sammen i Statistisk sentralbyrås KOSTRAdatabase og gir nøkkeltall til bruk i analyser av egen kommunes utvikling over tid og sammenligning med andre kommuner. Kommuneregnskapet består av 3 regnskaper; driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse (oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital). Kontoplanen for regnskapet må kunne oppfylle flere krav, i denne sammenheng: Dekke kommunens og fylkeskommunens egne behov for regnskapsinformasjon (internkontoplanen). Gi grunnlag for å stille opp regnskapsopplysninger i tråd med kravene til årsregnskapet (regnskapsforskriften for kommuner og fylkeskommuner). Gi grunnlag for å stille opp regnskapsopplysninger i tråd med kravene til regnskapsrapporteringen i KOSTRA (rapporteringsforskriftene for henholdsvis kommuner og fylkeskommuner og for IKS og (fylkes)kommunale foretak). KOSTRA funksjoner/tjenester I KOSTRA er utgangspunktet at kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og ressursbruk relateres til dekning av innbyggernes behov. Dette knytter oppgaver og ressursbruk til begrepene funksjoner og brukergrupper. Begrepet funksjon fokuserer på hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke grupper disse tjenestene primært henvender seg til. Funksjonsbegrepet er derfor uavhengig av hvilke typer tjenester kommunene og fylkeskommunene har etablert, og hvordan tjenestene er organisert. Ved definisjonen av innholdet i de enkelte funksjonene er følgende prinsipper lagt til grunn: Hver funksjon bør inneholde nært beslektede tjenester for å muliggjøre meningsfulle analyser av utgifter i forhold til omfanget av tjenesteproduksjonen. Funksjonene skal kunne ivareta de kravene som stilles til styringsinformasjon, og ajourføres jevnlig for alle kommuner og fylkeskommuner samlet. Funksjonsinndelingen skal være rimelig stabil, men dynamisk slik at den kan justeres når endringer i tjenester, oppgaver og informasjonsbehov tilsier det. Funksjonene skal imidlertid ikke ta opp i seg all ad hoc-rapportering. Funksjonsinndelingen skal ikke være knyttet til bestemte modeller for organisering av tjenestene i kommunene, og den skal være enkel i bruk. Blant annet betyr dette at det ikke skal være nødvendig med omfattende bruk av hjelpesystemer, som for eksempel løpende tidsbruksregistreringer. Prinsippet om fordeling av utgifter (inkl. avskrivninger) og inntekter. Utgifter og inntekter som gjelder flere funksjoner skal som hovedregel fordeles på de berørte funksjoner. Dette gjelder også for lønn og avskrivninger. Krav til å skille dersom det utgjør mer en 20% av kostnaden eller inntekten. 3

4 KOSTRA arter (typer utgifter og inntekter) Nedenfor følger en redegjørelse for de prinsipper som skal legges til grunn ved avgrensning mellom de ulike artsseriene. 0 Lønn I artene inngår alle utgifter som er både trekk- og oppgavepliktige. Pensjonsordninger inkludert avtalefestet pensjon føres på art 090. Feriepenger og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge den enkelte art under På art 099 skal arbeidsgiveravgift av lønnsartene føres. Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. 1-2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Art 290 Internkjøp brukes kun som motpost til 790 Internsalg. 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon På artene føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre (utenom egne foretak og IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager) som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Art 375 skal benyttes ved kjøp av varer og tjenester fra eget IKS. 4 Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. Art 475 skal benyttes ved overføring til eget IKS. Art 490 skal kun benyttes til budsjettmessige avsetninger. Arten er ikke gyldig i regnskapet. 5 Finansutgifter På artsgruppe 5 føres utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av aksjer/andeler og utlån. Avsetninger, avskrivninger og overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres kommunale brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Det skal være særskilte arter for mva-pliktig omsetning. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. Eventuelle avgiftspliktige refusjoner skal også føres her. 7 Refusjoner Artene gjelder refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester defineres som refusjoner, eksempel på dette er refusjoner knyttet til egne barnehager og gjesteelever. Kommunens andel av inntekter i forbindelse med samarbeidsavtaler med andre kommuner vil som regel være refusjoner. 8 Overføringsinntekter Artene og 890 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen. 9 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner På artsgruppe 9 føres inntekter knyttet til opptak av lån (bruk av lån), salg av aksjer/andeler, utbytte/eieruttak og utlån. Bruk av avsetninger, motpost avskrivninger og overføringer fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet føres også her. 4

5 Definisjoner og inndelinger til og fra andre virksomheter: Staten (art 300, 400, 700 og 800/810) * Departementer, fylkesmann osv. * Rene statlige institusjoner som NAV-stat, skatte-/avgifts-/toll-myndigheter, politi-/rettsvesen, statlige utdanningsinstitusjoner mv. * Statlige foretak og forvaltningsbedrifter som statlige helseforetak, Statsbygg, Statens kartverk mv. Fylkeskommuner (art 330, 430, 730 og 830) * Fylkeskommunale enheter (ikke egne) som anses som en del av (annen) fylkeskommune som juridisk person. Kommuner (artene 350, 450, 750 og 850) * Andre kommuner * Kommunale enheter (ikke egne) som anses som en del av (annen) kommune som juridisk person: * Kommunale foretak etter kap. 11 i Kommuneloven. * Interkommunale samarbeid etter 27 og 28 i Kommuneloven. Andre (private) - (artene 370, 470, 770 og 890) * Interkommunale/interfylkeskommunale selskaper organisert etter lov om interkommnale selskaper der kommunen eller fylkeskommunen selv ikke er deltager. * Kommunale og fylkeskommunale AS * Statlige AS. * Stiftelser og gjensidige selskap. * Annen privat virksomhet. Interkommunale selskap der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager (375,475 og 775 og 875). * Interkommunale selskaper organisert etter lov om interkommunale selskaper hvor kommunen/ fylkeskommunen selv er deltager. Foretak og bedrifter i egen kommune som fører særregnskap. * Egne kommunale/fylkeskommunale foretak etter kapittel 11 i Kommuneloven. * Egne kommunale/fylkeskommunale bedrifter (til ) etter 11 i Kommuneloven som fører særregnskap. 5

6 Om kontoplanen Driftsregnskapet Alle arter starter på siffer 1 i tråd med regnskapsforskriften. Her er prosjekt fri dimensjon og kun prosjekt i serien 4, 5 og 9 er gyldige (se oversikt over driftsprosjekter). Art Ansvar Funksjon Prosjekt drift Siffer KOSTRA * Hole Tekst Andre driftsutgifter SOS skole Grunnskole Lærende nettverk *KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering) er obligatorisk regnskapsforskrift for kommuner og fylkeskommuner. Se hovedveileder KOSTRA. Skille drift og investeringer (klasse 0 eller 1) For å klassifiseres som investeringer skal objektet tilfredsstille følgende: Ha en levetid på over 3 år og en anskaffelseskostnad på minimum kr i løpet av prosjektperioden. På intranettet er det utarbeidet en egen veileder for investeringsregnskapet herunder skille drift og investeringer. Investeringsregnskapet Alle arter starter på siffer 0 i tråd med regnskapsforskriften. Her er det obligatorisk med prosjektnr i 0 serien. I mange tilfeller er det også særskilte funksjoner knyttet til bygningsmessige kostnader. Art Ansvar Funksjon Prosjekt investeringer Siffer KOSTRA Hole Tekst Kjøp av konsulenttjenester SOS skole Skolelokaler Utbygging sos skole Ansvar (tjenestested, avdeling) Ansvar angir administrativt (budsjett)ansvar (hvem som disponerer bevilgningen). Ansvar er 4 siffer på laveste nivå, det er laget et hierarki som gir mulighet til å hente rapporter på tjenestested som består av flere ansvar / avdelinger. Funksjon KOSTRA-funksjon sier noe om hva som gjøres: hvilke aktiviteter/tjenester som produseres for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne. Funksjon ivaretar kravene som stilles til offentlig styringsinformasjon som innhentes i alle landets kommuner. Funksjon er 3 siffer som tidligere og har samme verdier som tidligere. Krav til fordeling i forskriften, for eksempel skal stillinger over 20% fordeles på ulike funksjoner. Driftsprosjekter 4xxx 5xxx 9xxx Synliggjøringsprosjekter i drift. Øremerkede midler i driftsregnskapet (øremerket i den f orstand at ubrukte øremerkede tilskudd fra eksterne MÅ tilbakebetales dersom vi ikke kan dokumentere at midlene er brukt i hht tildelingen). Steder, bruker av Teknisk / Eiendom for å fordele kostnader på ulike formålsbygg. Investeringsprosjekter 0xxx Prosjekter med egen bevilgning knyttet til investeringer (nybygg, utvidelser, påkostninger) ikke vedlikehold. 6

7 Momskoder Momsordninger for kommuner Dersom det er flere momssatser på fakturaen må regningen fordeles på flere rader i fakturaflyten. Det enkelte tjenestested får momskompensasjonen drift direkte som en inntekt på sitt tjenestested. Dette skjer i utgangspunktet automatisk når fakturaen er godkjent og forfalt til betaling. Regnskapsavdelingen har ansvar for å rapportere inn momsoppgjøret for kommunen samlet. Du kan lære mer om momskompensasjon for kommuner og fylkeskommuner på DRIFT (MOMSKOMPENSASJON).: Hovedregel er at kommunen i hovedsak får refundert all inngående merverdiavgift gjennom refusjon fra staten. Det er viktig å få betalt fakturaen innen forfall også for å sikre at man får godkjent krav om momskompensasjon/refusjon. Unntak: Ikke kompensasjon på anskaffelser som er nevnt i mval 22 og 14 annet ledd, dvs: omkostninger vedrørende servering og leie av selskapslokaler innkjøp av kunst og antikviteter til kost og naturalavlønning til virksomhetenes innehavere, ledelse, ansatte og pensjonister til representasjon til velferd ansatte (blomster, gaver med mer) til gaver og utdeling i reklameøyemed til personalbefordring, herunder anskaffelse, vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøyer. Dersom bilen er registrert som personbil gis det IKKE kompensasjon, eks biler i hjemmesykepleien. For varebiler er faktisk bruk avgjørende for om det gis kompensasjon, f.eks gir frakt av utstyr kompensasjon. Brannbiler omfattes av ordningen Ikke kompensasjon for anskaffelser til bygg og anlegg eller annen fast eiendom for salg og utleie. Dette gjelder både til arbeid på og drift av eiendommen, samt løse og utstyr til eiendommen. Ved kombinert bruk må det gjøres en fordeling. Ved mindre enn 5% utleie gis det full kompensasjon. Momskompensasjon (samme kode i drift og investeringer) Varen belagt med Kode Ingen mva-komp % mva % mva 802 8% mva 803 Noen områder har ordinær moms som private avløp, renovasjon. Det er egne ansvar som knyttes til denne momsordningen. Virksomheter f.eks. arbeidssenteret, selvkostområdene Vann, avløp, renovasjon. Det er egne ansvar som knyttes til denne momsordningen. Varen belagt med Utgående mva (salg) Utgående mva. avgiftsfri 103 omsetning 25% mva % mva 105 8% mva 106 Utgående mva, tjenester 107 fra utlandet Varen belagt med Inngående mva (kjøp) Ingen mva % mva % mva 109 8% mva 110 7

8 Artskontoplan drift Arter som gjelder lønn gul markering=avvik/spesielt rød tekst=endring siden forrige versjon 10 Lønn og sosiale utgifter - drift Kommentar Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift Fast lønn - drift Lønn for fast ansatte i faste stillinger. Alle faste tillegg som hører til stillingen. Engasjementer og vikarer i ledige stillingshjemler / ulønnet permisjon Fast lønn Kun i HR-lønn Lønn undervisningspersonell (pensjon SPK) Kun i HR-lønn Ekstra avtale m/leger utv. arbeidstid Kun i HR-lønn Lørdag/søndag faste tillegg Kun i HR-lønn Kveld/natt faste tillegg Kun i HR-lønn Helligdagstillegg i følge turnus Kun i HR-lønn Funksjonstillegg Kun i HR-lønn Andre tillegg Kun i HR-lønn Annen fast lønn Kun i HR-lønn Anordning 1020 Vikarer - drift Vikarutgifter inkl. avtalefestede tillegg. Vikarlønn for personer som har permisjon med lønn Lønn vikar (sykefravær) Kun i HR-lønn Lønn vikar (permisjon/vakant) Kun i HR-lønn Lønn vikar (ferieavvikling) Kun i HR-lønn Lørdag/søndag tillegg vikar Kun i HR-lønn Kveld/natt tillegg vikar Kun i HR-lønn Helligdagstillegg vikarer Kun i HR-lønn Anordning 1030 Ekstrahjelp - drift Utgifter til midlertidige stillinger / ansatte utover faste hjemler Sesonghjelp, sommervikarer, inkl avtalefestede tillegg Lønn ekstravakt Kun i HR-lønn Engasjement Kun i HR-lønn Anordning 1040 Overtid - drift Overtid Kun i HR-lønn Anordning 1050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Omsorgslønn Kun i HR-lønn Sysselsettingstiltak Kun i HR-lønn Lærlingelønn (inkl kveld/natt turnus lærling) Kun i HR-lønn Godtgj besøkshjem og avlastning Kun i HR-lønn Fosterhjemsgodtgjørelse Kun i HR-lønn Forskjøvet arbeidstid Kun i HR-lønn Støttekontakter Kun i HR-lønn Honorar (trekkpliktig) Kun i HR-lønn Lønn/godtgjørelse tillitsvalgt Kun i HR-lønn Tilsynsfører Kun i HR-lønn Trekkpliktig stipend Kun i HR-lønn Sensorhonorar Kun i HR-lønn Eksamensvakt Kun i HR-lønn Tolketjeneste Kun i HR-lønn Arbeidsgodtgjørelse Kun i HR-lønn Brøytevakt, snøbrøyting Kun i HR-lønn Lønn turnuskandidater Kun i HR-lønn Tapt arbeidsfortjeneste Kun i HR-lønn Kjøregodtgjørelse - trekkpliktig Kun i HR-lønn Annen godtgjøring Kun i HR-lønn Arbeidstøy Kun i HR-lønn Fordel fri telefon, avg.pl. Kun i HR-lønn Fordel naturalytelse Kun i HR-lønn Anordning 1070 Lønn vedlikehold/lønn vedlikehold (ikke driftspersonell) Lønn faste stillinger vedlikehold (ikke driftspersonell) Kun i HR-lønn Lønn vikar vedlikehold Kun i HR-lønn Andre tillegg, vedlikehold Kun i HR-lønn Overtid vedlikehold Kun i HR-lønn 1075 Lønn renhold Lønn faste stillinger renhold Kun i HR-lønn Lønn vikar renhold Kun i HR-lønn Overtid, renhold Kun i HR-lønn 8

9 1080 Godtgjørelse folkevalgte Godtgjørelse ordfører Kun i HR-lønn Møtegodtgjørelse folkevalgte Kun i HR-lønn Tapt arbeidsfortjeneste, folkevalgte Kun i HR-lønn Anordning 1089 Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn Lønn, trekk/oppg.pliktig, ikke arb.avg.pl Kun i HR-lønn Introduksjonsstønad Kun i HR-lønn Kvalifiseringsstønad Kun i HR-lønn 1090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikringsordning Arbeidsgivers andel KLP 18 fellesordning Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel KLP 13 sykepleiere Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel KLP ordfører Kun i HR-lønn Arbeidsgivers andel SPK Kun i HR-lønn Gruppelivsforsikring Kun i HR-lønn Ulykkesforsikring Kun i HR-lønn Premieavvik Tilskudd sikringsordning Overført fra premiefond 1099 Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kun i HR-lønn Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger Kun i HR-lønn Anordning Arter - ikke lønn gul markering=avvik/spesielt rød tekst=endring siden forrige versjon Kjøp av varer og tjenester - drift Kommentar Artene 1-2 omfatter som hovedregel utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i egen produksjon. Kjøp av inventar og utstyr over kl og med forventet levetid over 3 år skal føres i investeringsregnskapet (klasse 0) 1100 Kontormateriell Kontorrekvisita, tonere til skrivere og maskiner (utenfor serviceavtale) Abonnementer, tidsskrifter, faglitteratur (ikke undervisningsmateriell el bibliotek) Forbuksmateriell, annet kontormateriell Kontormateriell 1105 Undervisningsmateriell Pålagt å bruke for skolene, kan brukes av barnehager med mer Undervisningsmateriell til elever, materiale til sløyd, tekstil med mer matinnkjøp til skolekjøkken Bøker til skolebibliotek Undervisningsmateriell kulturskolen. Elev-pc Undervisningsmateriell Grunnskolen pålagt 1110 Medisinsk forbruksmateriell Mindre medisinsk utstyr, rekvisita, kjemikaler, labutstyr, surstoff, lystgass med mer Medisinsk forbruksmateriell 1114 Medikamenter Innkjøp av medisiner Medikamenter 1115 Matvarer Matvarer til bevertning i kommunal regi, møter /utvalg, råd. Matvarer for hjemkjøring Drikkevarer, kioskvarer Matvarer (tjenesteproduksjon) NB! Mat til Innkjøp av matvarer til kjøkken sykehjem, matvarer til skolekjøkken barnehager og sfo. på art Bevertning, møter mm Matservering til ansatte som julebord, trivselstiltak, matvarer for servering ved kurs og opplæringstiltak - ikke momskompensasjon Annet forbruksmateriell, varer og tjenester Samlepost for varer og tjenester som ikke kan plasseres i en av de øvrige kategorier. Driftsmateriell knyttet til drift av bygg, eks. filter, festeanordninger, lyskilder, remmer, pakninger med mer,gardiner, terminalbriller Driftsmateriell knyttet til drift av bygg, eks. filter, festeanordninger, lyskilder, remmer, pakninger Andre med varer mer og,gardiner, tjenester terminalbriller Driftsmateriell Kjøp knyttet av kulturtilbud til drift av bygg, (kino, eks. teater, filter, museum festeanordninger, mm) lyskilder, remmer, pakninger Hotellutgifter med mer -,gardiner, møter mm terminalbriller (ikke kurs) Kurs - se Driftsmateriell Arbeidstøy knyttet til drift ikke oppgavepliktig bygg, eks. filter, (oppgavepliktig festeanordninger, skal over lyskilder, HR-lønn) remmer, pakninger Rengjøringsmateriell med mer,gardiner, terminalbriller Driftsmateriell Kjemikalier, knyttet til drift veisalt av bygg, eks. filter, festeanordninger, lyskilder, remmer, pakninger Innkjøp med produksjon/arbeidssenteret mer,gardiner, terminalbriller Driftsmateriell Velferdstiltak knyttet drift ansatte av bygg, og eks. brukere filter, festeanordninger, lyskilder, remmer, pakninger Blomster, med gaver mer,gardiner, med mer terminalbriller ikke momskomp. kino/teaterbilletter, Øredifferanse leirskole, kjøp av kulturtilbud tilknyttet den kulturelle skolesekken 9

10 gul markering=avvik/spesielt rød tekst=endring siden forrige versjon 1130 Post, banktjenester, telefon, internett og bredbånd Porto, betalingsformidling, abonnement (faste avgifter og bruk) for internett, bredbånd, mobil og telefax Bankgebyrer, bankavtaler Datakommunikasjon, etablering og bruk av internett, linjeleie Posttjenester Banktjenester Telefon og internett Lisenser -se art Motpost fri telefon HRM - endring fra Annonse, reklame, informasjon Stillingsannonser, alle typer annonsering, reklame, gaver ved representasjon. Trykking, kopiering, utgivelse/formidling av informasjon Annonser Gaver - ikke ansatte Gaver ved representasjon - ikke mvakomp Trykke- og kopieringstjenester Trykking, kopiering, utgivelse og formidling av informasjon 1150 Opplæring, kurs Omfatter utgifter som ikke er oppgavepliktige. Oppgavepliktige ytelser knyttet til kurs føres på 1160xx og 1165xx og skal over HR-Lønn. Faglig veiledning, utgifter til kursholder/foreleser, Opplæringstiltak for ansatte, kursavgifter Kurs og opplæring Tekst endret Hotellutgifter i forbindelse med kurs Buss, tog og flybilletter på art og mat på bevertning 1160 Utgifter og godtgjørelse til reiser, diett, bil m.v. Som er oppgavepliktige Reiseutgifter, kjøregodtgjørelse, kostgodtgjørelser, losjigodtgjørelse Reise- og km-godtgjørelse Kun i HR-Reise Diett-/kostgodtgjørelse Kun i HR-Reise Administrativ forpleining, bruspenger Kun i HR-Reise Anordning 1165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser Telefongodtgjørelse under 1050xx, Verktøygodtgjørelse, flyttegodtgjørelse, fritids og ferieforsikring for ansatte Stipender som ikke er trekkpliktige Kompensasjon praksisutgifter Fosterhjemsgodtgjørelse (utgiftsdekning) Praksiskompensasjon leger Kun i HR-Lønn Utgiftsdekning (besøkshjem/fosterhjem/støttekontakter Kun i HR-Lønn Verktøygodtgjørelse Kun i HR-Lønn Flyttegodtgjørelse Kun i HR-Lønn Utbetaling ved dødsfall Kun i HR-Lønn Trekkfritt stipend Kun i HR-Lønn 1170 Transport/drift av egne transportmidler Ikke oppgavepliktige reiseutgifter (tog, buss m.v.), bompenger, parkeringsavgifter Transport av eldre, funksjonshemmede, pasienter Skyssutgifter til og fra skole Driftsutgifter på egne transportmidler, årsavgifter, drivstoff, service og v Leie og leasing på art NB! Personbiler - får ikke refundert mva utgifter. Varebiler får refundert mva Reiseutgifter (tog, buss, fly, bil mm.) Utlegg over regnskap Utlegg tog/buss/bil - kun over lønn Kun i HR-lønn Utlegg parkering/bompenger over lønn Kun i HR-lønn Parkeringsavgift/bompenger Utlegg over regnskap Skoleskyss Drift av kommunalt kjøretøy Drivstoff, rekvisita, årsavgifter, forsikringer, vedlikehold og service Anordning Energi, ved, gass mm Strøm/elektrisk kraft Fjernvarme Fyringsolje og parafin Naturgass Bioenergi og ved 1185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring Forsikringer av ansatte, elever, anlegg, utstyr m.v. Ikke-oppgavpliktig forsikringer til ansatte. Alarmsystemer, vakthold og vektertjenester Tilskudd til norsk pasientskadeerstatning Forsikringer og vakthold/sikring Yrkesskadeforsikring, lovpålagt 1190 Leie av lokaler og grunn Husleie der hvor kommunen selv ikke eier eiendommen eller grunnen. Festeavgift Leie av lokaler og grunn 10

11 gul markering=avvik/spesielt rød tekst=endring siden forrige versjon 1195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Kontingenter, eiendomsavgifter, kommunale eiendomsgebyrer (vann, avløp, renovasjon.) Lisenser til TONO, Bono Byggesaksgebyrer TV-lisenser (8% mva = kode 23). Lisenser, Innkjøp, oppgradering av programvare Kopieringsavtaler KOPINOR Døgnmulkter - utskrivningsklare sykehuspasienter Avgifter, gebyrer, lisenser m.v Kontingenter, Avgifter, gebyrer, eiendomsavgifter, lisenser m.v. byggesaksgebyrer m.v NRK-lisens (8% mva) Ny art fra Lisenser på dataprogram Lisenser, Innkjøp, oppgradering av programvare 1200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler Kjøp og finansiell leasing av inventar, utstyr og maskiner inkl innkjøpsutg Eksempel: møbler, kontorutstyr, bøker, instrumenter, kunst, IKT-utstyr, kjøkkenartikler, redskaper, verktøy, kontormaskiner, anleggsmaskiner med mer Dersom verdien er over kr og levetid over 3 år er det investering (0-arter) Kjøp av inventar, utstyr og maskiner Pc og utstyr til pc Bibliotek - bøker, musikk 1209 Medisinsk utstyr Medisinsk utstyr 1210 Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp og finansiell leasing av transportmidler (personbiler, buss, varebil, l a Dersom verdien er over kr og levetid over 3 år er det investering (0-arter) Kjøp, leie og leasing av transportmidler 1220 Leie av driftsmidler Operasjonell leasing av driftsmidler 1230 Vedlikehold og byggetjenester Lisenser -se art HRM - endring fra Kun omfatte kjøp av varer og tjenester fra andre Ved bruk av egne ansatte se egne lønnsarter+ art Tekst 1250xx endret materialer til vedlikehold. Vedlikeholdsavtaler utvendig og innvending Innvendig og utvendig vedlikehold Vedlikehold av veger Byggetjenester ifm påkostning eller nybygg (riving, rigging, grunnarbeider, ombygging, utvikling m.v) er å Kun i HR-Reise regne som investering (artene begynner med siffer 0). Kun i HR-Reise Kun i HR-Reise Vedlikehold og byggetjenester Vedl.hold/byggetj - akutte reparasjoner Vedl.hold/byggetj - løpende vedlikehold Vedl.hold/byggetj - planlagt vedlikehold Vedl.hold/byggetj - reparasjon maskiner/utstyr 1240 Servicetjenester og reparasjoner Kun omfatte innkjøp av tjenester fra andre. Brannvarslingsanlegg, heiser, vedlikeholdsavtaler teknisk infrastruktur IT og annet utstyr som ikke er direkte bygningsrelatert Serviceavtaler og vaktmestertjenester Drifts- og vedlikeholdsavtaler 1250 Materialer til vedlikehold Utgifter til materialer ved vedlikehold i kommunal regi. Maling, betong, trevirke, ledninger mv. Driftsmateriell som ikke er en del av vedlikehold føres på art Materialer til vedlikehold Materialer - akutte reparasjoner Materialer - planlagt vedlikehold Materialer - løpende vedlikehold Materialer - deler reparasjon maskiner/utstyr Materialer - drift (filtre, drivremmer, gjødsel o.l) Kun i HR-Lønn Kun i HR-Lønn Kun i HR-Lønn Kun i HR-Lønn Kun i HR-Lønn Kun i HR-Lønn Leie og leasing på art Utlegg over regnskap 1260 Renholds- og vaskertitjenester Kun i HR-lønn Kjøp av tjenesten renhold av kommunale bygg, dvs ikke lønn til egne renholdere Kun i HR-lønn Renhold og vaskeritjenester Utlegg over regnskap 1270 Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra andre som inngår i tjenesteproduksjon og som ikke hører naturlig hjemme under andre arter Konsulenttjeneste, juridistke tjenester byggetjenester, prosjektering, vikartjenester Dersom hele tjenesten utføres av private se Konsulenttjenester o.l Honorar (bl.a. artister) 1290 Internkjøp Internkjøp (skal motsvares av tilsvarende internsalg ) 11

12 gul markering=avvik/spesielt rød tekst=endring siden forrige versjon 13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tj.produksjon Utgifter knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Kjøp fra staten / statlige institusjoner Departementer, fylkesmannen, NAV, politi, rettsvesen, helseforetakene, statens kartverk m.v Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra kommuner Gjesteelever i andre kommuner, Samarbeidsavtaler med andre kommune (økonomi, landbruk, brann og redning m.v.) Kjøp fra andre (private) Private institusjoner, private barnehager / familiebarnehager, Driftstilskudd til selvnæringsdrivende (HRM) Kun i HR-Lønn Driftsavtaler og driftstilskudd fysioterapauter, leger m.v Kjøp fra IKS (der kommunen er deltaker) Buskerud kommunerevisjon IKS, Ringeriksbadet IKS Kjøp fra foretak som fører særregnskap 14 Overføringsutgifter drift Tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om tjenesteproduksjon Overføringer til staten Avregningsoppgjør fastlegeordningen/fysioterapeuter Medfinansiering somatiske tjenester Utgår fra MVA utgifter Mva kompensasjon - full sats Komp.tilskudd på art Mva kompensasjon -middels sats Komp.tilskudd på art Mva kompensasjon - lav sats Komp.tilskudd på art Overføring til fylkeskommuner Overføring til fylkeskommuner Overføring til kommuner Overføring til kommuner Overføring av statstilskudd til flyktninger ved flytting Overføring av spillemidler fra fylkeskommunen til kommuner Overføring / tilskudd til private Tilskudd til lag, foreninger mm Støtte til lag og foreninger, erstatninger Overføring av spillemidler til private, tilskudd kirkelig fellesråd Tapte kundefordringer Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter Bidrag til andre formål Overføring til IKS der kommunen er deltaker Overføring til IKS (der kommunen er deltaker) Overføring til foretak som fører særregnskap Overføring til foretak som fører særregnskap Reserverte bevilgninger/avsetninger Kun i budsjett Formannskapets disposisjonskonto, avsetning lønnsoppgjør 15 Finansutgifter og finanstransaksjoner Utgifter knyttet til lån og verdiendringer på aksjer/andeler og utlån, forskutteringer Renteutgifter Lånekostnader Forsinkelsesrenter Finansiell leasing Renteutgifter toppkonto Tap finansielle instrumenter (drift) Låneavdrag Finansiell leasing Sosiale utlån Dekning av tidligere års underskudd Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Avskrivninger Motpost art funksjon

13 Inntekter 16 Salgsinntekter Brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter Brukerbetaling. Inntekter av brukerbetaling knyttet til faste avtaler/abonnementer om generelle kommunale tjenester Brukerbetaling, dagopphold, vederlag for opphold i institusjon, Oppholdsbetaling barnehager, sfo Brukerbetaling 1620 Salgsinntekter Kommunale salgs- og leieinntekter (ekskl husleie) av mer tilfeldig som er avgiftsfrie. Salg av tjenester til andre som ikke er mva-pliktige Salg og skjenkeavgifter alkohol Andre salgsinntekter Purregebyr Kostpenger Kost ansatte art Billettinntekter Mva-pliktige billettinntekter føres på Billettinntekter 1630 Husleieinntekter, festeavgifter og utleie av lokaler Leieinntekter fra kommunale utleieboliger, herunder husleiesubsidier Festeavgifter for kommunale tomter Utleie av lokaler f.eks kommunale kulturbygg og ungdomsklubb Husleie, festeavgift 1640 Avgiftspliktige gebyrer Kommunale årsgebyrer (vann, avløp, feiing, renovasjon) Tilknytningsgebyr Avgiftspliktige gebyrer Tilknytningsavgift Årsgebyr areal Årsgebyr målt forbruk Målerleie 1650 og Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Salg av varer og tjenester til andre som er avgiftspliktig for eksempel inntekter Annet avgiftspliktig salg varer/tjenester Salg av mat 25% mva Salg av mat 15% mva HRA refusjon vedr. gjenvinning 1660 Salg av driftsmidler Inntekter ved salg av driftsmidler. Dersom det aktuelle driftsmidler var en investeringsutgift skal også salget føres som en Salg av driftsmidler 1690 Fordelte utgifter/internsalg Fordelte utgifter/internsalg Opptj. Ikke utbetalt lønn Fordeling felleskostnader 17 Refusjoner Gjelder som regel der kommunen får betalt for utlegg den har pådratt seg for andre Refusjon fra staten Toppfinansieringsordning ressurskrevende tjenester Øremerkede tilskudd fra staten Refusjon fra NAV for eksempel kvalifiseringsprogram Fastlønsstilskudd fysio og leger Avregningsoppgjør fastlegeordningen Tilretteleggingstilskudd NAV Sykelønnsrefusjoner Refusjon sykelønn HRM-lønn Refusjon foreldrepenger HRM-lønn Avsatte feriepenger sykdom HRM-lønn Avsatte feriepenger foreldreperm HRM-lønn Momskompensasjonstilskudd drift Mva kompensasjon - full sats Mva kompensasjon - middel sats Mva kompensasjon - lav sats Refusjon fra fylkeskommuner Lærlingtilskudd Refusjon av kommunale utgifter vedr fylkesveger Refusjon fra kommuner Avtale om gjesteelever, avtale om sykehjemsplasser, barnehageplasser mv Refusjon fra andre (private) Kosttrekk ansatte bhg/sfo Refusjon etter plan og bygningsloven 13

14 Forsikringsoppgjør Refusjon fra IKS (der kommunen er deltaker) Refusjon fra foretak med særregnskap Internsalg (må være tilsvarende motpost ) 18 Overføringsinntekter Overføring av tilskudd som kommunen mottar uavhengig av konkret tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av tjenesteproduksjonen Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Integreringstilskudd flyktninger, Tilskudd bosetting av mindreårige flyktninger Rente og avdragskompensasjon skolelån, omsorgsboliger med mer Lønnstilskudd omsorgssektoren Overføringer fra fylkeskommuner Overføring av spillemidler fra fylkeskommunen til kommunen Overføringer fra kommuner Overføring av integreringstilskudd fra andre kommuner (flytting) Skatt på inntekt og formue Overføring fra foretak med særregnskap Gaver fra andre (private) Overføringer fra IKS (der kommunen er deltaker) 19 Fina nsinntekter m.v. Inntekter knyttet til utlån, opptak av lån, verdiendringer aksjer m.v Renteinntekter bank Forsinkelsesrenter Renteinntekter startlån Renteinntekter - RIK nett Renteinntekter konsernkonto Utbytte og eieruttak Gevinst finansielle instrumenter (drift) Mottatte avdrag sosiallån Bruk av tidligere års overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Regnskapsmessig merforbruk Motkonto avskrivninger anlegg 14

15 Ansvar (kostnadssted) Tjenestested Ansvar Tjenesteleder/enhetsleder Støtteenheter Informasjonsavdelingen Marthe Hagelsteen M 1110 Informasjonsavdelingen fellesutgifter rthe Hagelsteen a 1120 Politisk styring og kontrollorganer r 1140 Publikumstjenesten informasjon t 1160 Dokumentsenter h e 12 IT-avdelingen Aleksander Bigum 1200 IT-avdelingen 1201 IT-avdelingen (mva 10) 13 Økonomiavdelingen Elin Aasnæss 1300 Økonomiavdelingen 1310 Økonomi - fellesutgifter 14 Personalavdelingen Elmer Berg 1400 Personalavdelingen 1410 Sysselsetting, lærlinger og hovedtillitsvalgte 1420 Personal - fellesutgifter Pleie, rehabilitering 2100 PRO-tjenesteleder 2110 Rehabiliteringsavdelingen (overført til 2111) 2111 Langtidsavdeling 2113 Kjøkken og renhold 2114 Kjøkken og renhold (mva 10) 2120 Omsorgsboliger (inkl Vikstunet) 2130 Hjemmebaserte tjenester 2150 Sundjordet bofellesskap E r i t F u g l u m Tiltak funksjons- 22 Rikke Dybdal hemmede (TTF) 2200 Tiltak funksjonshemmede tj.leder 2210 Gamleveien 2 B 2230 Arbeidssenteret 2231 Arbeidssenteret - salg (mva 10) 2260 Rudsødegården bolig B 2270 Rudsødegården bolig A Helse 23 Linda Skutberg 2300 Helse tjenesteleder 2310 Kommunelege 2320 Fysioterapitjenester 2330 Helsesøstertjenester 2340 Jordmortjenester 2350 KPPT 2370 Friskliv 15 NAV Hole 24 Maria Bikset 2400 NAV Hole - tjenesteleder

16 Tjenestested Enhet/avdeling Tjenesteleder Skole Merete Ludmann Tjenesteleder skole Broen alternativ undervisning Hole ungdomsskole Hole ungdomsskole Ekstern voksenopplæring Vik skole Vik skole V i k SFO Røyse skole Røyse skole Røyse SFO Sundvollen oppvekstsenter SOS skole SOS barnehage (hører hjemme under tj.leder barnehage) SOS SOS SFO Teknisk/eiendom Teknisk/eiendom tj.leder Drift og vedlikehold - bygg Sentralidrettsanlegg/friarealer Vannverk (mva 10) Eiendomsforvaltning Avløp med renseanlegg (mva 10) Veier Renovasjon (mva 10) Steinar Jensen Areal og byggesak Areal, byggesak og miljø Areal, byggesak og miljø (mva 10) Heming Herdlevær Kultur og fritid Tjenesteleder kultur og fritid Kulturskole Kultur Hole frivilligsentral Hole frivilligsentral fritidsklubb Bibliotek Håvard Austgard Barnehage og 2910 Ingvild Oppenhagen Tjenesteleder barnehage Sollihøgda barnehage Sundvollen barnehage Vik barnehage Løken barnehage 16

17 Tjenestested Enhet/avdeli ng Tjenesteleder 4500 Helgelandsmoen barnehage 4700 Svensrud naturbarnehage 2910 SOS barnehage Rådmann 90 Ståle Tangestuen (adm og fellesutg) 9000 Råd mannen 9010 Finansiell virksomhet 9020 Fellesoppgaver 9030 Sysselsetting/lærlinger/hovedtillitsvalgte se Rådmannskontoret 9099 Årsoppgjørsfordelinger 17

18 Funksjoner Funksjon: Navn For nærmere forklaring av funksjoner og fordeling se hovedveileder 100 Politisk styring 110 Kontroll og revisjon 120 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 130 Administrasjonslokaler 170 Premieavvik 171 Amort. tidl. års premieavvik 172 Pensjon 173 Premiefond 180 Diverse fellesutgifter 190 Interne serviceenheter 201 Førskole 202 Grunnskole 211 Styrket tilbud førskolebarn 213 Voksenopplæring 214 Spesialskoler 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 222 Skolelokaler 223 Skoleskyss 231 Aktivitetstilbud barn og unge 232 Forebygging-skole/helsestasjonstjeneste 233 Forebyggende arbeid, helsestasjon 234 Aktivisering eldre/funksjonshemmede 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 242 Råd, veil. og sos. foreb. 243 Tilbud til personer med rusproblemer 244 Barneverntjeneste 251 Barneverntiltak i familie 252 Barneverntiltak utenfor familien 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon for eldre og funksjonshemmede 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet for eldre og funksjonshemmede 255 Medfinansiering somatiske tjenester 261 Institusjonslokaler 265 Kommunalt disponerte boliger 273 Kommunale sysselsettingstiltak 275 Introduksjonsordningen 276 Kvalifiseringsprogrammet 281 Økonomisk sosialhjelp 283 Bist. etabl./oppretth.egen bolig 285 Tjen. utenfor ord kommunalt ansvarsområde 290 Interkommunalt samarbeid ( 27/28A-samarb 18

19 Funksjon: Navn 301 Plansaksbehandling 302 Bygge- og delesaksbeh. /s 303 Kart og oppmåling 315 Boligbygging og fysisk bomilijø 320 Kommunal næringsvirksomhet 325 Tilrettelegging og bistant næringsliv 329 Landbruksforvaltning, landbruksnæring 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 332 Kommunale veier, miljø/trafikksikkerhetstiltak 335 Rekreasjon i tettsted 338 Forebygging av branner og andre ulykker 339 Beredskap brann og ulykke 340 Produksjon av vann 345 Distribusjon av vann 350 Avløpsrensing 353 Avløpsnett/innsaml. Avløp 354 Tømming slamavskiller, se 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling 360 Naturforvaltning og friluftsliv 365 Kulturminnevern 370 Bibliotek 373 Kino 375 Museer 377 Kunstformidling 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 381 Kommunalt idrettsbygg og idrettsanlegg 383 Musikk-og kulturskoler 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd kulturformål 386 Kommunale kulturbygg 390 Den norske kirke 392 Andre religiøse formål 393 Kirkegårder, gravlunder 800 Skatt på inntekt og formue 840 Statlig rammetilskudd, generelle statstilskudd 841 Momskompensasjonstilskudd investeringer (fra 2015) 850 Introduksjonsstønad flyktninger 860 Motpost avskrivninger 870 Renter/utbytte og lån 880 Interne finanstransaksjoner 899 Årets regnskaps. Resultat 19

20 Driftsprosjekter 4 Synliggjørings prosjekter i driftsregnskapet 4000 Finansiell leasing 4001 Utøya hendelsen 4002 Helsetjenester i EØS-land 4003 Frisklivsresept 4004 Frisklivskurs 4005 Skolestua Hole ungdomsskole 4006 Samhandlingsreformen 4007 Skole-pc HUS 4008 Buskerudbibliotek som møteplass 4009 Overvåking vannkvalitet 4010 Kultur / idrettsmidler 4014 Lederopplæring 4015 Ressurskrevende bruker A.R. psykiatri 4016 IT veileder Røyse skole 4017 Øyeblikkelig hjelp senger 4018 Kommunedelplan Steinsfjorden 4021 Kommunedelplan Vik-Sundvollen-Sollihøgda 4103 Leie 2. etg Vik Trog 4113 BRUK AV AMU MIDLER 4131 BYGDEBOK 4200 Naturfag SOS 4207 PRO KOSTPENGER 4211 BEVILGET AV FORMANNSKAPT 4212 MATERIALPENGER KULTURSKOLEN 4219 BARN- OG UNGES KOMMUNESTYRE 4221 VEILEDER FAMILIEBARNE 4222 FRUKT OG GRØNT I SKOLEN 4233 Kvalifiseringsprogrammet 4234 LEIRSKOLE 4247 SOMMERJOBB UNGDOM 4257 ELEVKANTINE HUS 4260 REGIONALT STRYKEPROSJEKT 4261 NATUR OG MILJØFAG HUS 4262 AV Hole ungdomsskole 4263 KROPPSØVING HUS 4264 HEIMKUNNSKAP HUS 4265 MUSIKK HUS 4266 KUNST OG HÅNDVERK HUS 4267 DATA HUS 4268 SPESPED HUS 4269 MEDIATEK HUS 4271 NATUR OG MILJØFAG VIK 4272 AV VIK 4273 KROPPSØVING VIK 20

21 PROSJEKTER DRIFT 4274 HEIMKUNNSKAP VIK 4275 MUSIKK VIK 4276 KUNST OG HÅNDVERK VIK 4278 SPESPED VIK 4291 KS LÆRLINGETILSKUDD 4293 KROPPSØVING SOS 4294 MAT OG HELSE SOS 4295 MUSIKK SOS 4296 KUNST OG HÅNDVERK SOS 4297 AV SOS 4299 SPESPED SOS 4306 OMSORGSLØNN 4309 Etter skoletid-tilbud 4320 PROSJEKTER KULTURSKO/MUSIKALLINJEN 4321 UTLEIE ROM, INVENTAR VIK 4324 FLYKTNINGER 4327 NORSK OG SAMF.K. VOKSNE 4329 REFUSJON ANDRE KOMMUNER SOS 4346 KROKSKOGFESTIVALEN 4348 HOSPICE PLASS 4366 NATTERAVNENE 4371 VALGAVVIKLING 4379 SENIORPOLITISKE TILTAK 4381 Blindeforbundet kjøp av plass 4408 TURNUSLEGE 4409 VIK TORG FUNKSJONSHEMMEDE 4503 HJEMMEBOENDE GRØNDOKKA 4504 VERTSKOMM.TILSK. TRANSTITTMOTTAK 4506 HJEMMEBOENDE LØKEN 4801 FELLESKJØP BARNEHAGER 4888 ARBEID ETTER MATRIKKELLOVEN 4889 TILLEGGSGEBYR UFULLSTENDIG SØKNAD 4890 DAGBØTER 4891 GEBYR REGULERINGSPLANER 4892 KONSESJONSGEBYR 4893 SAKSBEHANDLINGSGEBYR JORDLOVEN 4894 GODKJENT ANSVARSRETT 4895 DELESAKSGEBYR 4896 BYGGESAKSGEBYR 4897 TINGLYSINGSGEBYR 4898 SEKSJONERINGSGEBYR 4899 KART- OG OPPMÅLINGSGEBYR 21

22 PROSJEKTER DRIFT Øremerkede midler i driftsregnskapet 5000 Ungdomstrinn i utvikling (avsl 2015) 5001 Skolehelsetjenesten vgs Førstelinjerettshjelp 5005 Kommunepsykolog Kommunepsykolog Ny modell pro (avsluttes nov 2014) 5009 pårørende skolen demens 5010 Arbeidslivsfag hus 5012 Mib Hole 5013 Nettverksleder 5016 Friskliv kronikergruppen diabetes 5019 Ski og merkeprosjekt (avsluttes 2015) 5020 Friluftsmidler 5201 STATSTILSKUDD UTBEDRING 5210 STATSTILSKUDD ETABLERING 5214 SKOLEMELK 5215 ETTERUTDANNING/VIDEREUTDANNING 5226 Viltfond 5279 DEN KULTUELLE SPASERSTOKKEN 5374 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 5403 EKSTERN VOKSENOPPLÆRING 5450 GAVE ANSATTE HJ.TJENESTENE 5451 GAVE BRUKERE HJ.TJENESTENE 5452 MANDAGSKAFE 5453 GAVE BEBOERE LANGTIDSAVDELINGEN 5454 GAVE ANSATTE LANGTIDSAVDELINGEN 5455 GAVE PASIENTER REHAB HOLE 5456 GAVE ANSATTE REHAB.AVD 5457 GAVE ANSATTE SUNDJORDET 5458 GAVE DEMENSFORENING 5459 GAVE DAGSENTER VIKSTUEN 5460 GAVE ANSATTE KJØKKEN/RENHOLD 5464 GAVE FRIVILLIGSENTRAL NATTERAVNER 5465 GAVE FRIVILLIGHETSSENTRALEN 5466 GAVE BUSS FRIVILLIGHETS BUSS 5467 FRIVILLIGSENTRAL, FRITIDSKLBB 5500 BARNEVERN - KOMP.UTVIKLING 5501 BARNEFATTIGDOM 5502 COMENIUS 5503 KOMPETANSEUTVIKLING RUS-PSYKIATRI 5504 FRISKLIV - DEPRESJONSMESTRING 5505 PILGRIMSLEDEN (5503 I ERV) 5509 Vannforvaltning Tyrifjord 22

23 PROSJEKTER DRIFT Steder 9601 GAMLEVEIEN 2 (SUNDJORDET) 9602 GAMLEVEIEN 2 B 9603 RUDSØDEGÅRV 22 (HOLE BO- OG REHAB) 9612 KLOAKKRENSEANLEGG 9617 BYGG 37.HELGELANDSM KULTURSKOLEN (LEID) 9626 HOLE UNGDOMSSKOLE 9627 VIK SKOLE 9628 RØYSE SKOLE 9629 SUNDVOLLEN OPPVEKSTSENTER (SOS) 9632 GAMLEVEIEN 3,5,9,11,13,15,17 (IKKE MVA KOMP) 9633 GAMLEVEIEN 7 (MVA KOMP) 9636 SOLENGVEIEN HOLEVEIEN BLYBERGSVEI 1,3,5, RUDSØDEG.V RUDSØDEG.V VIK TORG OMSORGSBOLIG 9649 HUNDSTADTUNET 9650 KOMMUNAL HYTTE 9658 SANDBYVEIEN HERREDSHUSET 9661 VIKSTVEIEN 29 (VIKSTUNET) 9662 KJELLEBERGSENTERET 9670 BROBEKKVEIEN SVENDSRUDMOEN KLUBBH 9681 Høyenhallstranda inkl toalettbygg 9682 IDRETTSBANE SVENDSRUD 9683 VIKSBANEN 9685 SUNDVOLLENSTRANDA 9686 KLEIVHALLEN 9687 Storøya-stranda (inkl toalettbygg) 9691 SOLLIHØGDA BARNEHAGE 9692 LØKEN BARNEHAGE 9693 SVENSRUD NATURBARNEHAGE 9694 SUNDVOLLEN BARNEHAGE 9695 HELGELANDSMOEN BARNEHAGE 9697 GJENVINNINGSSTASJON 23

24 Investeringsprosjekter PROSJEKT INVESTERINGER 0004 STARTLÅN 910/520 ART 0005 STARTLÅN AVDRAG 920/510 ART 0006 RØYSE SKOLE ETTERBRUK SVØMMEHALL 0008 VIK SKOLE OMBYGGING 0009 KJØP AV VESLINGHAUGEN 0010 UTVIDELSE PEISESSTUE SYKEHJEM 0013 NYTT ØKONOMISYSTEM (VISMA) 0014 IKT SKOLER OG BARNEHAGER 0016 OPPVEKSTSTRUKTUR UTREDNING 0018 MATRIKKELKARTET SUPPLERING 0027 FORTAU ELSTANGEN 0028 PLANDIALOG 0030 INVESTERINGER AVLØP 0032 UTEMILJØ VIK SKOLE 0040 KULTURSKOLEN FLYTTING 0041 DIGITALSERING BYGGESAKSARKIV 0042 HOLE UNGDOMSSKOLE- FASADE 0043 GEOVARMEANLEGG HUS 0044 HOLE BO - OG REHAB PARKERING OG NØDSTRØM 0045 KUR RENSEANLEGG NEDLEGGING 0046 PÅKJØRINGSRAMPE E LØKEN BH BRANNVERN 0048 BADEANLEGG STORØYA 0049 BØNSNES BADEHUS 0120 SALG TOMT ELSTANGEN 0170 RØYSE SKOLE UTEMILJØ 0180 SALG FAST EIENDOM 0311 SUNDVOLLEN BARNEHAGE VENTILASJON, GARDEROBER MM 0312 NY LASTEBIL 0340 ASFALTERING 0350 UTLÅN HOLEVÆRINGEN 0360 OPPGRADERING KOMMUNALE BYGG 0410 NYTT SYKEHJEM 0411 OMSORGSLEILIGHETER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 0430 GANG- OG SYKKELVEIER 0520 NYKARTLEGGING 0551 SVENDRUD IDRETTSANLEGG 0570 KIRKEGÅRDUTVIDELSE 0590 IT I HOLE KOMMUNE 0591 NYTT INTRANETT 0593 OPPGRADERING HARDWARE 0600 BÆRBARE PC TIL ELEVER PÅ HUS 0681 KJØP/SALG AV AKSJER OG ANDELER 0682 SALG AV MASKINER/UTSTYR/TRANSPORTMIDLER 0702 GANGVEI TYRIHEIM SOS 0703 AVLØPSSANERING LEINESTRANDA 0710 FLERBRUKSHALL KLEIVHALLEN 0740 HOLE VANNVERK- FULLRENSEANLEGG 0750 INVESTERINGER VANN 0760 NY VEI TRØGSE 0890 KJØP AV HUS/FLYKTNINGEBOLIG 0900 TRØGSLE NÆRINGSEIENDOM 0990 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 24

25 Lønn og sosiale utgifter - investeringer Overtid investeringer Lønn nybygg og nyanlegg Arbeidsgiveravgift av investering Aga avsatte feriepenger, investering Investeringsarter Kjøp av varer og tjenester som inngår i investeringsprosjektet Bevertning møter Andre varer og tjenester Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Lisenser på dataprogram Inventar, utstyr og transportmidler Kjøp Inventar, utstyr og maskiner Pc og utstyr til pc/ Kjøp av transportmidler Nybygg, byggetjenester Kjøp av byggetjenester inkl materiale Serviceavtaler Serviceavtaler, bygge- og vaktmestertjenester Materialer til nybygg Materialer til påkostning og nybygg Renhold og vaskeritjenester Kjøp av renholdstjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Grunnerverv Grunnerverv Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Internkjøp Internkjøp (motpost internsalg) Kjøp fra kommuner som erstatter komm egenprod Kjøp fra kommuner Merverdiavgift Mva kompensasjon full sats Mva kompensasjon middel sats Mva kompensasjon lav sats Tilskudd til andre Tilskudd til andres investering (kun kirken) Finansutgifter i investeringsregnskapet Renteutgifter (forsinkelsesrente mm) Avdragsutgifter på startlån Utlån startlån Andre utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års underskudd Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond Udisponert i investeringsregnskapet 25

26 Salgsinntekter - investeringsregnskapet Salg av driftsmidler Salg av fast eiendom Refusjoner investeringsregnskapet Refusjon fra staten (øremerkede tilskudd mm) Mva-komp full sats Mva-komp middel sats Mva-komp høy sats Refusjon fra fylkeskommuner Refusjon fra kommuner Refusjon fra andre (private) Refusjon fra IKS (der kommunen deltar) Internsalg (motpost internkjøp) Overføringsinntekter investeringsregnskapet Overføringer fra fylkeskommuner (spillemidler) Gaver fra andre (private) Finansinntekter m.v. Investeringsregnskapet Utbytte og eieruttak Bruk av lån Mottatte avdrag startlån Ekstraord.avdrag startlån Utlån holeværingen IL Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av bundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 26

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 HOLE KOMMUNE Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 Kontoplan Hole kommune 2008, 01.09.2008 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med en: - innledning, (denne fane) - endringer i denne

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2012 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA REGNSKAPSÅRET 2012 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2012 Nye presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN

KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 KOSTRA FUNKSJONSKONTOPLAN (november 2014) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL FUNKSJONSKONTOPLANSKONTOPLAN 2 FUNKSJONSKONTOPLANEN

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2013

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2013 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2013 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2013 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Veiledning. Regnskapsåret 2015 VEILEDNING TIL REGNSKAPSRAPPORTERINGEN I KOSTRA - REGNSKAPSÅRET 2015 SIDE 1 Regnskapsrapporteringen i KOSTRA Veiledning Regnskapsåret 2015 Presiseringer og endringer i arter, funksjoner, balansekapitler

Detaljer

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås håndbøker Ra pp orterin gshåndb KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. ~^--,,,' ' '' o Ÿ so V.,^ ^--, pps_^agshe#te t hjel p ~, vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng F_. "^ ib ^ 7 \ - '''''S'

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2011 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2011 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2011 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2011 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer