MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (salen) Møtedato: Tid: Kl kl Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Unni Hagen, Jonny Haugseth, Magnar Sveen, Halvor Sveen, Bjørg M. Innvik Solum, Synnøve Grøndal, Astrid Bakken, Karl Sigurd Hole, Jardar Ellevold, Ylva Sneltvedt, Mari Melbye Øien, Jens Tore Løken og Ann Kristin Moen. Varamedlem: Per Olav Mathiesen (for Lønrusten), Lisbeth Grøndal (for Hagetrø) og Kai Dahlen (for Fonås). Forfall: Gry Lønrusten, Arne Hagetrø, Ivar Atle Fonås og Hans Th. Kiær. Andre som var til stede i møtet: Rådmann Anne Lise Trøen og førstesekretær Eva P. Lillemo. Møtet startet med at aktører/skuespillere fra Bull-spillet sang fra årets Bull-spill Morosamme kropper og arme kroker. Virksomhetsleder Toril Andreassen presenterte spillet som går av stabelen juli 2011 ved Bull-museet. Forestillingen skal også vises ved Hedmarksmusèet på Domkirkeodden, Hamar 14. august Som settevaraordfører ble valgt Geir Byggstøyl. Innbyggernes spørretime i kommunestyret: Det var ingen spørsmål fra publikum. Informasjon: Ordfører informerte om: - Sommerjobbprosjektet som det dessverre ikke blir noe av i år. - Valg/sammensetning av ungdomsråd i Rendalen. 22. oktober 2010 ble nåværende ungdomsråd opprettet. - Status for veier, og rydding ved veiene. - Barnehageombygging i øvre del av kommunen er i rute. - Status for bassenget ved Fagertun skole. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 1 av 15

2 - Avvik, merknad og konklusjon fra rapport fra Fylkesmannen i Hedmark fra tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til hjemmeboende eldre i Rendalen kommune. - Fylkesmannen i Hedmarks konklusjon i brev av ang. bekymringsmelding fra foreldre ved Berger skole. Vedr. følgende notat som var utsendt til medlemmene: Notat datert ang. utsettelse av vedtak av delplanene. Notat datert ang. ønsket reguleringsendring for Renåfjellet FB-C til FB-F. Notat datert ang. ønske om å fremme reguleringsplan som ikke samsvarer med kommuneplanens arealdel. Rådmannen tar med seg kommunestyrets innspill vedr. de tre notatene. Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet. RENDALEN, Norvald Illevold Halvor Sveen. Ann Kristin Moen Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 15

3 Behandlede saker: Saksnr. Tittel 28/11 RØROS- OG SOLØRBANEN SOM FULLVERDIG ELEKTRIFISERT BANE 29/11 VEDTAK ETTER BEGRENSET HØRING AV BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL /11 NEDRE MISTEREGGA GRUSTAK I KOMMUNEPLANENS AREALDEL /11 REGULERINGSPLAN FOR RENÅFJELLET FB-C, FB-D, FB-E, FB-F ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN 32/11 STYRKING AV BARNEVERNSTJENESTEN 33/11 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE I RENDALEN KOMMUNE /11 ÅRSREGNSKAP /11 ÅRSMELDING /11 1. TERTIAL /11 BUDSJETTREGULERING /11 ØKONOMIPLAN /11 POLITISK MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR /11 SENKING AV VANNSTAND I LOMNESSJØEN Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 15

4 28/11 RØROS- OG SOLØRBANEN SOM FULLVERDIG ELEKTRIFISERT BANE Rådmannens forslag til vedtak: Rendalen kommune, kommunestyret, ber Stortinget om at: 1. Røros- og Solørbanen må oppgraderes til en fullverdig bane for gods mellom Midt-/Nord- Norge og Sør-Norge/Europa. 2. Røros- og Solørbanen oppgraderes med elektrifisering, 25 t. aksellast og krysningsspor. 3. Røros- og Solørbanen utbygges med fjernstyring på de strekninger som ikke har det. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Rendalen kommune, kommunestyret, ber Stortinget om at: 1. Røros- og Solørbanen må oppgraderes til en fullverdig bane for gods mellom Midt-/Nord- Norge og Sør-Norge/Europa. 2. Røros- og Solørbanen oppgraderes med elektrifisering, 25 t. aksellast og krysningsspor. 3. Røros- og Solørbanen utbygges med fjernstyring på de strekninger som ikke har det. 29/11 VEDTAK ETTER BEGRENSET HØRING AV BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar nye bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel datert med endringer av Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak oppheves i områder avsatt til fritidsbebyggelse nåværende uten reguleringsplan, jf. vedtaket i sak 26/11 om å innføre midlertidig forbud mot tiltak inntil det er vedtatt nye bestemmelser for nevnte områder. Forbudet mot tiltak innenfor delplanområdene der det ikke eksisterer reguleringsplan opprettholdes inntil det er fattet endelig vedtak også for delplanene. 3. Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens 8 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket. Sosialistisk Venstreparti v/synnøve Grøndal satte frem følgende forslag: Rendalen kommunestyre vedtar nye bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 15

5 arealdel , datert med endringer av , med følgende endringer i rådmannens pkt. 1: Av hensyn til de mulige negative konsekvenser for miljø og samfunn som en tillatelse til utvidelse av eksisterende fritidsboliger fra 100 til 150 kvm har, foreslås følgende endringer av - Pkt. 7 FRITIDSBEBYGGELSE Bestemmelser for områder avsatt til bebyggelse og anlegg fritidsbygg nåværende uten reguleringsplan: g) Nybygg og utvidelse av total bygningsmasse kan ikke overstige 100 kvm fordelt på maks tre bygninger pr. tomt: Hytte, uthus og anneks. Anneks og uthus skal ikke ha større grunnflate enn 30 kvm pr. bygg. Gemishøyden målt iht. teknisk forskrift skal maksimalt være 3,3 m for hovedbygning og 2,7 m for uthus og anneks. Bestemmelsene gjelder også for sameietomter. For øvrig som rådmannens forslag. Jardar Ellevold ba om gruppemøte. Dette ble innvilget. Ved alternativ votering mellom Sosialistisk Venstreparti v/synnøve Grøndals forslag og rådmannens forslag, ble rådmannens forslag vedtatt med 14 stemmer mot 4 stemmer. 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar nye bestemmelser og retningslinjer for kommuneplanens arealdel datert med endringer av Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven Vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak oppheves i områder avsatt til fritidsbebyggelse nåværende uten reguleringsplan, jf. vedtaket i sak 26/11 om å innføre midlertidig forbud mot tiltak inntil det er vedtatt nye bestemmelser for nevnte områder. Forbudet mot tiltak innenfor delplanområdene der det ikke eksisterer reguleringsplan opprettholdes inntil det er fattet endelig vedtak også for delplanene. 3. Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens 8 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket. 30/11 NEDRE MISTEREGGA GRUSTAK I KOMMUNEPLANENS AREALDEL Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å legge inn Nedre Misteregga grustak i kommuneplanens arealdel , jf. plan- og bygningsloven Planområdet legges inn i plankartet som vist i vedlegg 2 og Nedre Misteregga grustak tas med i tabell 2 i bestemmelsene og retningslinjene med kart-id M3. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 15

6 2. Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens 8 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å legge inn Nedre Misteregga grustak i kommuneplanens arealdel , jf. plan- og bygningsloven Planområdet legges inn i plankartet som vist i vedlegg 2 og Nedre Misteregga grustak tas med i tabell 2 i bestemmelsene og retningslinjene med kart-id M3. 2. Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens 8 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket. 31/11 REGULERINGSPLAN FOR RENÅFJELLET FB-C, FB-D, FB-E, FB-F ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN Innstilling i Forvaltningsstyret : 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar reguleringsplanen for Renåfjellet FB-C til FB-F. 2. Vedtaket blir gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens 8 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket. Forvaltningsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar reguleringsplanen for Renåfjellet FB-C til FB-F. 2. Vedtaket blir gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens 8 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket. 32/11 STYRKING AV BARNEVERNSTJENESTEN Innstilling i Administrasjonsutvalget : 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å opprette en 1/1 stilling som barnevernkonsulent med hjemmel H/S039. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 15

7 2. Stillingen finansieres ved 60% statlige barnevernsmidler og midler fra omgjøring av deler av ledig hjemmel H/S030 innenfor psykiatritjenesten. Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar å opprette en 1/1 stilling som barnevernkonsulent med hjemmel H/S Stillingen finansieres ved 60% statlige barnevernsmidler og midler fra omgjøring av deler av ledig hjemmel H/S030 innenfor psykiatritjenesten. 33/11 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE I RENDALEN KOMMUNE 2010 Innstilling i Driftsstyret : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende: 1. Det utarbeides en ny tilstandsrapport høsten Deretter lages rapporten på høsten hvert år. 2. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering. Driftsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende: 1. Det utarbeides en ny tilstandsrapport høsten Deretter lages rapporten på høsten hvert år. 2. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering. 34/11 ÅRSREGNSKAP 2010 Innstilling i Formannskapet : 1. Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner årsregnskapet for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2010 på kr disponeres slik: a. Kr avsettes til ubundet driftsfond øremerket eldreomsorg. b. Kr avsettes til ubundet driftsfond øremerket premieavvik til KLP og STP. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 15

8 c. Kr avsettes til ubundet driftsfond øremerket gjennomgang av Rendalen kommunes organisering. d. Kr ,90 avsettes til ubundet driftsfond. 3. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2010 dekkes slik: a. Merforbruk på kr ,10 til prosjekt 4015 START lån, dekkes av mindreforbruk 2010 (se punkt 2). b. Merforbruk på kr ,00 til prosjekt 4022 Åkrestrømmen vannverk dekkes av tilskudd til prosjektet i c. Merforbruk på kr ,76 på prosjekt 4027 Utbygging Bergset barnehage dekkes over bevilgning til forprosjektet i d. Merforbruk på kr 7 991,63 på prosjekt 4017 Uteanlegg barnehage dekkes av ubenyttet bevilgning for prosjekt 4006 NAV. 4. Avslutning av investeringsprosjekt: a. Prosjekt 4017 NAV avsluttes med et mindreforbruk på kr ,48. Ubrukt lånebevilgning kan benyttes av kommunestyret til andre investeringsprosjekt. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner årsregnskapet for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2010 på kr disponeres slik: a. Kr avsettes til ubundet driftsfond øremerket eldreomsorg. b. Kr avsettes til ubundet driftsfond øremerket premieavvik til KLP og STP. c. Kr avsettes til ubundet driftsfond øremerket gjennomgang av Rendalen kommunes organisering. d. Kr ,90 avsettes til ubundet driftsfond. 3. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet for 2010 dekkes slik: a. Merforbruk på kr ,10 til prosjekt 4015 START lån, dekkes av mindreforbruk 2010 (se punkt 2). b. Merforbruk på kr ,00 til prosjekt 4022 Åkrestrømmen vannverk dekkes av tilskudd til prosjektet i c. Merforbruk på kr ,76 på prosjekt 4027 Utbygging Bergset barnehage dekkes over bevilgning til forprosjektet i d. Merforbruk på kr 7 991,63 på prosjekt 4017 Uteanlegg barnehage dekkes av ubenyttet bevilgning for prosjekt 4006 NAV. 4. Avslutning av investeringsprosjekt: a. Prosjekt 4017 NAV avsluttes med et mindreforbruk på kr ,48. Ubrukt lånebevilgning kan benyttes av kommunestyret til andre investeringsprosjekt. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 15

9 35/11 ÅRSMELDING 2010 Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, tar årsmelding 2010 til etterretning. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Rendalen kommune, kommunestyret, tar årsmelding 2010 til etterretning. 36/11 1. TERTIAL 2011 Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner rapportering for 1. tertial. Merforbruk i driftsregnskap dekkes av fond avsatt fra mindreforbruk 2010 med kr og økning av inntekter fra utbytte fra Rendalen kommuneskoger KF på kr for Det foretas ikke endring i budsjettrammene for virksomhetene. Investeringsprosjekt 4006 NAV og 4022 Åkrestrømmen vannverk avsluttes med et mindreforbruk på til sammen kr ,48 i ubrukte lånebevilgninger. Merforbruk på prosjekt 4017 Uteanlegg barnehage på kr dekkes av mindreforbruk på prosjekt Deretter avsluttes prosjekt Merforbruk på prosjekt 4038 Vannledning Dampbåtvika sør/sputneset på kr dekkes av mindreforbruk på prosjekt Det avventes til 2. tertial med å finne finansiering på prosjekt 4015 START lån. Bevilgning til prosjekt 4027 Utbygging Bergset barnehage på kr vedtatt i K-sak 60/10, annulleres og låneopptak til investeringer i 2011 reduseres tilsvarende. Ordfører opplyste om skrivefeil i saksutredningen under rådmannens vurdering i første siden: Kronebeløpet skal være Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Rendalen kommune, kommunestyret, godkjenner rapportering for 1. tertial. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 15

10 Merforbruk i driftsregnskap dekkes av fond avsatt fra mindreforbruk 2010 med kr og økning av inntekter fra utbytte fra Rendalen kommuneskoger KF på kr for Det foretas ikke endring i budsjettrammene for virksomhetene. Investeringsprosjekt 4006 NAV og 4022 Åkrestrømmen vannverk avsluttes med et mindreforbruk på til sammen kr ,48 i ubrukte lånebevilgninger. Merforbruk på prosjekt 4017 Uteanlegg barnehage på kr dekkes av mindreforbruk på prosjekt Deretter avsluttes prosjekt Merforbruk på prosjekt 4038 Vannledning Dampbåtvika sør/sputneset på kr dekkes av mindreforbruk på prosjekt Det avventes til 2. tertial med å finne finansiering på prosjekt 4015 START lån. Bevilgning til prosjekt 4027 Utbygging Bergset barnehage på kr vedtatt i K-sak 60/10, annulleres og låneopptak til investeringer i 2011 reduseres tilsvarende. 37/11 BUDSJETTREGULERING 2011 Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar slik endring i virksomhetenes budsjettrammer for 2011: Virksomhet Økning i budsjett 2011 Reduksjon i budsjett Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage PND Kultur Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar slik endring i virksomhetenes budsjettrammer for 2011: Virksomhet Økning i budsjett 2011 Reduksjon i budsjett Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 15

11 32 Berger skole Rendalen barnehage PND Kultur /11 ØKONOMIPLAN Innstilling i Formannskapet : Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte økonomiplan : Rammer for virksomhetene vedtas slik: Vedtatt budsjett Økonomiplan Virksomhet Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage Plan, næring, drift Kultur Fellesområde Sum Rendalen kommune Investeringsrammene vedtas slik: Vedtatt budsjett Økonomiplan Sum investeringsutgifter Sum bruk av lån Sum overført fra drift Bruk av fond -496 Andre inntekter -450 Sum finansieringsinntekter Udekket Uttalelse datert fra Utdanningsforbundet i Rendalen ble utdelt i møtet. Senterpartiet v/jardar Ellevold satte frem følgende forslag: 1. Som formannskapets innstilling med følgende endring: Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 11 av 15

12 2. Investering 2012 (Ny) Vedlikehold kirkebygg Investeringen dekkes ved at overført beløp til disp.fond reduseres til ,-. - Ved alternativ votering mellom Senterpartiet v/jardar Ellevolds forslag og formannskapets innstilling, ble Senterpartiet v/jardar Ellevolds forslag vedtatt med 13 stemmer mot 5 stemmer. Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte økonomiplan : Rammer for virksomhetene vedtas slik: Vedtatt budsjett Økonomiplan Virksomhet Sentraladministrasjonen Helse og omsorg NAV Rendalen sykehjem Fagertun skole Berger skole Rendalen barnehage Plan, næring, drift Kultur Fellesområde Sum Rendalen kommune Investering 2012 (Ny) Vedlikehold kirkebygg Investeringen dekkes ved at overført beløp til disp.fond reduseres til ,-. Investeringsrammene vedtas slik: Vedtatt budsjett Økonomiplan Sum investeringsutgifter Sum bruk av lån Sum overført fra drift Bruk av fond -496 Andre inntekter -450 Sum finansieringsinntekter Udekket Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 12 av 15

13 39/11 POLITISK MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2011 Rådmannens forslag til vedtak: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar vedlagte forslag til politisk møteplan for andre halvår Rådmannen endret sin innstilling til møteplan slik: - Formannskapets møte endres til Sosialistisk Venstreparti v/per Olav Mathiesen satte frem nytt forslag. Senterpartiet v/ylva Sneltvedt satte frem nytt forslag. Per Olav Mathiesen ba om felles gruppemøte for Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Dette ble innvilget. Etter gruppemøtet ble det enighet om at kommunestyret satte frem følgende fellesforslag til møteplan: 18. august - Formannskapet 25. august - Kommunestyret 06. september - Administrasjonsutvalget og driftsstyret 07. september - Forvaltningsstyret 08. september - Formannskapet 22. september - Kommunestyret 05. oktober - Forvaltningsstyret 06. oktober - Formannskapet 20. oktober - Kommunestyret (Konstituerende møte) 27. oktober - Kommunestyret (Dialogseminar om budsjett Dagtid) 03. november - Formannskapet (Budsjett 2012) 17. november - Formannskapet 24. november - Formannskapet (Dagtid. Innstilling til budsjett 2012) 24. november - Kommunestyret 08. desember - Formannskapet 15. desember - Kommunestyret (Vedta budsjett 2012) Ved alternativ votering mellom rådmannens nye forslag og fellesforslaget, ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 13 av 15

14 Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar slik politisk møteplan for andre halvår 2011: 18. august - Formannskapet 25. august - Kommunestyret 06. september - Administrasjonsutvalget og driftsstyret 07. september - Forvaltningsstyret 08. september - Formannskapet 22. september - Kommunestyret 05. oktober - Forvaltningsstyret 06. oktober - Formannskapet 20. oktober - Kommunestyret (Konstituerende møte) 27. oktober - Kommunestyret (Dialogseminar om budsjett Dagtid) 03. november - Formannskapet (Budsjett 2012) 17. november - Formannskapet 24. november - Formannskapet (Dagtid. Innstilling til budsjett 2012) 24. november - Kommunestyret 08. desember - Formannskapet 15. desember - Kommunestyret (Vedta budsjett 2012) 40/11 SENKING AV VANNSTAND I LOMNESSJØEN Rådmannens forslag til vedtak: 1.Rendalen kommune, kommunestyret vedtar om å søke om ny konsesjon for normalvannstad i Lomnessjøen. 2. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar at normalvannstanden skal ligge på 254,99 moh. ved 70 m3/s vannføring. Jardar Ellevold ba om å få sin habilitet vurdert, og forlot møtet. Han ble enstemmig kjent inhabil jfr. forvaltningslovens 6, 1. ledd bokstav e. Unni Hagen ba om å få sin habilitet vurdert, og forlot møtet. Hun ble enstemmig kjent habil. Sosialistisk Venstreparti v/per Olav Mathiesen satte frem følgende forslag: 1. Som rådmannens forslag. 2. Som rådmannens forslag. 3. I forkant av en eventuell senking av vannstanden skal det utføres en konsekvensanalyse på hvilken innvirkning tiltaket vil ha på det biologiske mangfoldet i og rundt Lomnessjøen. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 14 av 15

15 Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Sosialistisk Venstreparti v/per Olav Mathiesens forslag, ble rådmannens forslag vedtatt med 15 stemmer mot 2 stemmer. 1.Rendalen kommune, kommunestyret vedtar om å søke om ny konsesjon for normalvannstad i Lomnessjøen. 2. Rendalen kommune, kommunestyret vedtar at normalvannstanden skal ligge på 254,99 moh. ved 70 m3/s vannføring. Rendalen kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 15 av 15

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 24.02.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: hus (salen) Møtedato: 27.01.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl, Jonny Haugseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen) Møtedato: 09.06.2011 Tid: 09:00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 25.03.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Lia gård Møtedato: 22.09.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Unni Hagen, Jonny Haugseth,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 17.06.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11:45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 06.10.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (salen) Møtedato: 29.10.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.02.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.05.2011 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.01.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Astrid Bakken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 31.05.2012 Tid: Ordinært møte fra kl. 20.00 - kl. 22.00 (Opplæring i bruk av lesebrett fra kl. 19.00 20.00)

Detaljer

VEDTAK ETTER BEGRENSET HØRING AV BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENES AREALDEL /11 Kommunestyret

VEDTAK ETTER BEGRENSET HØRING AV BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENES AREALDEL /11 Kommunestyret Side 1 av 6 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 09/1218-150 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK ETTER BEGRENSET HØRING AV BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENES AREALDEL 2010-2011 29/11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 09.06.2009 Tid: Kl. 12.20 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 11.04.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.11.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 07.06.2011 Tid: Kl. 10.30 - kl. 14.30 MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Magnar Sveen, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.03.2011 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Renåvangen Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (møterom II) Møtedato: 18.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. ' :(4p s\t +t l c31- r%r? N/U.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. ' :(4p s\t +t l c31- r%r? N/U. VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ;4&a ' :(4p s\t +t l c31- r%r? N/U. tv+ar?)wci Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.04.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 19.55 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 21.03.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.09.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: Kl. 13.00 - Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ole Jakob Akre,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.11.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.06.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Unni Hagen, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 06.12.2010 Tid: Kl. 10.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg Marie Innvik Solum, Magnar Sveen, Magnhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus ("banklokalene") Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.02.2011 Tid: Kl. 09.00 kl. 12.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.30. Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.04.2011 Tid: Kl. 11:10 - kl. 14:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 13.04.2010 Tid: Kl. 12.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.09.2009 Tid: Kl. 19:00 - kl. 21.40 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 25.11.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.50 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 28.02.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 27.05.2010 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22:50 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø, Ole Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 26.01.2017 Tid: 19.00 22.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem Navn Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 22.03.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (kommunestyresalen) Møtedato: 20.08.2009 Tid: Kl.10:00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 15.01.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.03.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.35 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.11.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 25.06.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 23.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 01.06.2010 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.20 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Magnar Sveen, Magnhild Søgaard

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. ft(cirm" 6S244,1)

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. ft(cirm 6S244,1) VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ft(cirm" 6S244,1) tz v :(2 )++r7+4s-ls, Møtested: Rendalen kommunehus ("Banken") Møtedato: 15.05.2014 Tid: Kl. 09.45 - kl. 14.15 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET tl5-dfsn c i,r+ t ta.4_9t-l 'tt t t, (EKSTRAMØTE) tr$ Chti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.05.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE. fri»+it'2,4% +11. r+ne 1-1 i: "IrCh MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VRENDALEN KOMMUNE. fri»+it'2,4% +11. r+ne 1-1 i: IrCh MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL CsidfCraviVyi KOMMUNESTYRET fri»+it'2,4% +11 54 r+ne 1-1 i: "IrCh Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 27.05.2015 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+,

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+, RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET (cvmf ai iir /I-re+ ttefi-44+ 4%,1 -±4-ct+, " Wt Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.30 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 16.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Fagertun skole Møtedato: 01.09.2009 Tid: kl.10:00 - kl. 13:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 03.06.2009 Tid: Kl. 13.30 14.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ole Jakob Akre, Ingunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 09.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 12.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset sykehus (Storstua, nedre brakke) Møtedato: 02.05.2013 Tid: Kl. 10.00 - kl.14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.01.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

V-idf. Orr MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl

V-idf. Orr MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl kl V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET V-idf Orr "4 " Å M-4.4I 1 -WCT Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.08.2015 Tid: Kl. 09.50 - kl. 14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09.15 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Arne Hagetrø,

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET

MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL DRIFTSSTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (møterom I) Møtedato: 13.01.2009 Tid: 11.00 13.20 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Bjørg M. Innvik Solum, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: 30.11.2017 Tid: 17.00-18.30 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset (i de tidligere banklokalene) Møtedato: 16.08.2012 Tid: Kl. 09.45 - kl. 14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2009 Tid: 10.00 - kl. 13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn Mellesmo,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET V RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET (EKSTRAORDINÆRT MOTE) f C -1-1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 24.04.2008 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Jonny Haugseth, Geir Byggstøyl, Magnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 03.05.2012 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 04.03.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

M5-t;5,f( c,"+< ( 43/*9-4tki s2-

M5-t;5,f( c,+< ( 43/*9-4tki s2- 9 RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET M5-t;5,f( c,"+< ( 43/*9-4tki s2- f+ t Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 27.11.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlenmier:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. f( :(+44v1(i r+t + - rert

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. f( :(+44v1(i r+t + - rert 13, RENDALEN KOMMUNE 17) MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET f( :(+44v1(i r+t + - rert +34,_ 4.1$4 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.10 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 02.12.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 16.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 06.05.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.15 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Ingunn M. Lervik, Per Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14.04.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Synnøve Grøndal, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Rendalen sjukehjem Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Per Olav Mathiesen, Jardar Ellevold,

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.05.2007 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

Møtet starter med diskusjon rundt arealplan. I denne sammenheng informerer Fylkesmannen og kommunen.

Møtet starter med diskusjon rundt arealplan. I denne sammenheng informerer Fylkesmannen og kommunen. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/10 POLITISK MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2011 49/10 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

+, 4.* el-atair:? 14+4,1«tr,--(t+

+, 4.* el-atair:? 14+4,1«tr,--(t+ VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET M5-df(,_"((e4.1.fre t +, 4.* el-atair:? 14+4,1«tr,--(t+ Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 11.09.2014 Tid: Kl. 09.20 kl. 11.40 og kl. 12.00 -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. geegågff pgggvxfl. Æfffíf. :24 lia a.

MØTEPROTOKOLL. geegågff pgggvxfl. Æfffíf. :24 lia a. RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL geegågff pgggvxfl _ Æfffíf. :24 lia a. Møtested: Rendalen kommunehus (Solen/kommunestyresalen) Møtedato: 18.1.216 Tid: Kl. 19. kl. 2.3 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET i.0 11 1? t1:14 14. ist+b-41 f", (tti' t Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.09.2014 Tid: Kl. 19.00 - kl. 21.00 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 26.11.2009 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Ivar Atle Fonås, Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.30 - kl. 11.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (kommunestyresalen/sølen) Møtedato: 25.01.2018 Tid: 19.00-21.00 Til stede i møtet: Funksjon Fung. ordfører Navn Svein Kjetil Bjørnseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus, Sjølisand Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Unni

Detaljer

5% (í L %*%fi' vi l f?? é3? W

5% (í L %*%fi' vi l f?? é3? W RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 5% (í L %*%fi' vi l f?? é3? W tz/åiflit. 9.1.»: t +353,; ';"/EZT4 Møtested: Rendalen sjukehjem (stua) Møtedato: 25.05.2016 Tid: Kl. 19.00 - kl. 22.00 Til stede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen sjukehjem Møtedato: 26.11.2015 Tid: Kl. 19.00 - kl. 20.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold,, Arne Hagetrø, Linda Stubsveen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 02.09.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.10 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Per Olav Mathiesen, Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET. Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Lisbeth Grøndal, Mari Melbye Øien, Per Olav Mathiesen og Ole Jakob Akre.

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET. Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Lisbeth Grøndal, Mari Melbye Øien, Per Olav Mathiesen og Ole Jakob Akre. REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 07.10.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Halvor Sveen, Lisbeth Grøndal, Mari Melbye

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL , FREMLEGGING FOR VEDTAK. Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 69/10 Kommunestyret

KOMMUNEPLANENS AREALDEL , FREMLEGGING FOR VEDTAK. Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 69/10 Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010-2022, FREMLEGGING FOR VEDTAK Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/1218-104 Saksbehandler: Øyvind Sødal Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 69/10 Kommunestyret 16.12.2010...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET. Til stede i møtet: Medlemmer: Ingunn Mellesmo Lervik, Lisbeth Grøndal, Per Olav Mathiesen og Jardar Ellevold.

MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET. Til stede i møtet: Medlemmer: Ingunn Mellesmo Lervik, Lisbeth Grøndal, Per Olav Mathiesen og Jardar Ellevold. REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORVALTNINGSSTYRET Møtested: Kommunehuset (møterom II) Møtedato: 24.06.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 11.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Ingunn Mellesmo Lervik, Lisbeth Grøndal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen - Kommunehuset Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09:00 - kl. 12:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Arne Hagetrø,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.03.2009 Tid: Kl. 10.00 - kl. 13.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. "avn. t

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. avn. t rjrendalen KOMMUNE +1, MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET "avn. t ti 11+ArLd -is+t,tffl --tki Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.02.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 11.05.2011 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 54i11. LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 54i11. LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4 kyrendalen KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET +.1Vt" rire- 54i11 LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.04.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.30 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET. Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Rakel Sandodden, Ingunn M. Lervik og Synnøve Grøndal

MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET. Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Rakel Sandodden, Ingunn M. Lervik og Synnøve Grøndal REN RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunehuset - Møterom I Møtedato: 24.09.2009 Tid: Kl. 10:00 - kl. 12:30 Til stede i møtet: Medlemmer: Elin Sandbakken, Rakel Sandodden,

Detaljer