Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling"

Transkript

1 Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Emnekode: VHE121_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner - Nina Egeland (Emneansvarlig) - Christina Risa (Faglærer) - Marit Alstveit (Faglærer) Introduksjon Emnet er ett av til sammen fire emner som inngår i helsesøsterstudiet ved UIS. Helsesøsterstudiet bygger på rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning fastsatt 1.desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet. Denne rammeplanen angir fire hovedemner for studiets innhold; Hovedemne I) Individ, samfunn og helse, Hovedemne II) Rammebetingelser, Hovedemne III) Psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske emner, Hovedemne IV) Helsesøstertjeneste og yrkesutøvelse. Hvordan rammeplanens hovedemner dekkes i henhold til foranliggende emnet, angis under emnets innhold. Arbeidsformene i studiet er basert på studentaktive metoder. Basisgrupper benyttes gjennom hele studiet. Disse består av inntil 8 studenter og veiledes av faglærer. Hensikten er at den enkelte student i samarbeid med medstudenter og veileder skal utvikle seg som fagperson. Læringsutbytte Kunnskaper Etter å ha gjennomgått og bestått emnet, skal studenten: ha kunnskaper om hvordan ulike faktorer av samfunnsmessige, miljømessige og personlig karakter skaper betingelser for helse Ferdigheter Studenten skal etter endt emne: kunne reflektere kritisk over sammenhengene mellom samfunnsutvikling, økonomi, oppvekstvilkår og helse. forholde seg til brukere og samarbeidspartnere ut fra en forståelse av at familiemønstre, side 1

2 VHE121_1 - Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling barndom og samspill et kulturelt betinget. Kunne vurdere samspill i familier og familiers forhold til sine omgivelser, samt hvordan det flerkulturelle samfunn påvirker barn, unge og deres familie. kunne anvende relevante metoder, prinsipper og strategier i kommunikasjon kunne komme i kontakt og samhandle med mennesker i forskjellig aldre og med ulik sosial og kulturell bakgrunn kunne delta i miljørettet helsevern hvor helsefremmende/hemmende faktorer vektlegges kunne delta i smittevernsarbeid Generell kompetanse Studenten skal etter endt emne: kunne påvirke besluttende myndighet og lære seg å arbeide aktivt for å styrke befolkningens initiativ og evne til å løse problemer kunne organisere tiltak i samarbeid med brukere med utgangspunkt i brukerens behov Innhold Hovedemner i rammeplanen dekkes på følgende måte:hovedemne I, Individ, samfunn og helse (6 studiepoeng)hovedemne III, Psykologiske, sosiologiske og sosialantropologiske emner (8 studiepoeng) Hovedemne IV, Helsesøstertjeneste og yrkesutøvelse: Delemne 4B Befolkningsrettede tiltak (6 studiepoeng).hovedemnene er inndelt i to hoveddeler: 1. Familie og nærmiljø: Kulturelt mangfold i familie og oppvekstmiljø (flerkulturell forståelse, tvangsekteskap)familien som system i ulike livsfaser. Barnefamiliens livsvilkår. Samspill i familien. Kommunikasjon og konfliktforståelse. Ulike former for formidling og påvirkning (rådgivning, veiledning, undervisning, helseopplysning). Befolkningsmedvirkning. Nettverks- og lokalsamfunnsarbeid. Tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid 2. Barns og unges helse: Kartlegging av helsetilstand og helsebehov (kommune/nærmiljøprofil)epidemiologi (samfunnsmedisin og statistikk)miljø- / befolkningsrettet helsevern. Smittevernarbeid. Livsstil, samliv og seksualitet (seksuell legning, kjønnslemlestelse)barn og unges oppvekstvilkår og helse i et økologisk perspektiv Arbeidsformer Universitetet har som mål å utdanne faglig reflekterte og offensive helsesøstre som skal sikre en helsesøstertjeneste av høy kvalitet. Dette krever en aktiv studentdeltaking og evne til å arbeide individuelt og i grupper. Forebyggende helsearbeid er en integrert del av all sykepleie. Studentene har sykepleierbakgrunn og mange har lang yrkeserfaring, og studiet vil legge vekt på studentens erfaringer når en utdyper det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Aktuelle metoder i undervisningen: side 2

3 Ressursforelesning/temaundervisning PBL/ Student aktive metoder Gruppesamlinger (kollokvier, basisgrupper) med og uten helsesøsterfaglig veiledning Rollespill Praktiske øvelser (studentundervisning og veiledning med bruk av video, vaksinasjon) Fagnotat, refleksjonsnotat, logg Veiledet praksis Praksis Kartleggingspraksis to uker vår 2016 Forkunnskapskrav Ingen Anbefalte forkunnskaper VHE120 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Hjemmeeksamen 1/1 1 uke A - F Alle. Eksamen avvikles i vårsemesteret. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Arbeidskrav, selvvalgt pensum, nærværsplikt - Studenten skal utarbeide 4 fagnotat / refleksjonsnotat (individuelt / i gruppe relatert til innhold og mål i emnet). - Selvvalgt pensum 800 sider. - Studenten har nærværsplikt i basisgruppene og i praksis, ved fravær utover 10% avtales ekstra arbeidskrav med hovedansvarlig lærer. For å gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent sine arbeidskrav i emnet. Konsekvenser ved ikke bestått arbeidskrav/eksamen: Studenter som ikke har fullført og bestått emne, senest ved utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emne er angitt som forkunnskapskrav. side 3

4 VHE121_1 - Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Overlapping Emne Reduksjon (SP) Forebyggende sykepleie (VHE100_1) 20 Åpen for Emneevaluering Muntlig, skriftlig, referansegruppe. Litteratur Informasjon om pensum vil bli gjennomgått av faglærer ved oppstart på studiet. Emne VHE 121 (800/800s). Aagre, W. (2003). Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former. Bergen: Fagboklaget. Abrahamsen, G. (1997). Det nødvendige samspillet. Oslo: Tano - Aschehoug.(4.opplag, 2011) Barbosa da Silva, A. (2004).Epilog- en etisk slutreflektion. I: Minnen efter abort. Vad unga flickor och pojkar berättat. Wahlberg, Vivian (red.) Lund: Studentlitteratur. Berkman, L. F og Kawachi, I. (2000). Social Epidemiology. Oxford, University Press. Kap. 7 *Borup, I. K. (2002). The school health nurse s assessment of a successful health dialogue. Health and Social Care in the Community. 10 (1) s (9s). *Brenna; L. R.(2007). Marasim. Kristiansand: Høyskoleforlaget. s (75s). Bø, I (2012). Barnet og de andre. Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. Oslo: Universitetsforlaget.4 utg. Bø, I (2011). Foreldre og fagfolk. Oslo: Universitetsforlaget.3.utg. Dalgard, O.S. (2008). Social inequalities in mental health in Norway: possible explanatory factors.international Journal for Equity in Health, 7:27 *Ellingsæter, A. L og Widerberg, K (red)(2012). Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Oslo. Gyldendal Akademiske. Kap 1,12,14,15 (77 s.) Fyrand, L. (2005.) Sosialt nettverk. Oslo: Universitetsforlaget. 2. utg. *Folkehelseinstituttet (2007) Vaksinasjonshåndboka. Veiledning om vaksinasjon for side 4

5 helsepersonell Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Kap. 1 og 2.21 (40s). Gamst, K.T(2011). Profesjonelle barnesamtaler. Å ta barn på alvor, Oslo: Universitetsforlaget Glavin, K og Erdal, B. (2013). Tverrfaglig samarbeid i praksis - til beste for barn ogunge i kommune - Norge. Oslo: Kommuneforlaget. Green, J. og Tones, K.(2010). Health Promotion Planning and Strategies (2.nd ed.). Los Angeles: SAGE Gulbrandsen, L. M (red.)(2006).oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget. Haaland. K. R. (2002). Barnet i skilsmissen. Oslo: Universitetsforlaget *Haavet, O:R: red.) (2005). Ungdomsmedisin. Oslo: Universitetsforlaget. Del I - IV (79s) *Haart, S. & Schwartz(2009). Fra interaksjon til relasjon. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Oslo: Gyldendal Akademiske Kap. 1,2,3 (151 s.) Helsedirektoratet (2010). Nasjonale retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. IS-1736 Helsedirektoratet (2000). Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring. IS-2723 Helse og omsorgsdepartementet (2005). Handlingsplan for fysisk aktivitet ( ) Helse og omsorgsdepartementet(2007). Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ( ). *Helseth, S. (2001). Livskvalitet hos barn. Livskvalitet som styrende begrep i helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn. Vård i Norden. 21, (1), s40-44 (4s).???? *Helseth, S. (2001) Psykososialt arbeid på helsestasjonen. Vård i Norden. 21,(2),s16-20 (4s). Henriksen, Ø. (2000). Ikke som jeg gjør, men som jeg sier. Om rus, kommunikasjon og oppdragelse. Otta: Tano-Aschehoug. *Hiim, H. og Hippe, E. (2009). Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere.3, utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Sidetall kommer senere. Jakobsen, R (2009). Ungdommers seksuelle erfaringer: Fra uskyld til helserisiko? i: Klepp K.I. og Aarø L.E. (red.): Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. 3. utg. Oslo Universitetsforlaget. Johannessen, E., Kokkersvold, E. og Vedeler, L. (2010). Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk, 3.utg. Kap. 4. Økologisk perspektiv. Johansen, E. B.(2006). Smerte påført i kulturens navn: omskårede kvinners erfaringer i eksil. I Grimen, H. og Ingstad, B (2006). Kulturelle perspektiv på helse og sykdom. Oslo: Universitetsforlaget. side 5

6 VHE121_1 - Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling Klefbeck, J. og Ogden, T. (2003). Nettverk og økologi. Problemløsende arbeid medbarn og unge. Oslo: Universitetsforlaget, 2.utg. Klepp, K-I. og Aarø, L. E. (red.) (2009). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utg. Killen, K. (2013). Barndommen varer i generasjoner. Oslo: Kommuneforlaget. Kogstad, R. E. (2002). Miljørettet helsevern. Folkehelse, forebygging og samfunn. Bergen: Fagbokforlaget. Krantz, I, Sachs, L og Nilstun, T (2004). Ethics and vaccination. Scandinavian Journal of Public Health. 32: (6 s). Kvalheim,G. (2001). Å leve etter overgrepet. Det begynte med voldtekt. Stavanger: Hertervig Forlag. 2. utg. Kvello, Ø(red)(2012). Oppvekstmiljø og sosialisering. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 8 (27 s.) Kvello, Ø. (red) (2008). Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo. Gyldendal Akademiske. Kap. 6 og Kap. 8, Langfeld, T. (2000). Barns seksualitet. Pedagogisk forum. *Lindblad, E.,Kranz,I og Sachs,L. ( 2004). " Vårat barn kan ju vara en av dom" - småbarnsföräldrars tankar runt barnvaccinationer. Socialmedisinsk tidskrift nr 6. s (7s). *Magnus, P. og Bratteteig, L.S. (2012). Epidemiologi. Oslo: Gyldendal Akademiske, 4.utg. Kap (s ) og Kap , s (48s). *Mæland, J.G.(2010). Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. 3. utg., kap 7-11 og (40 s). Nes, M., Müller, H. og Pedersen, J. I. (2004). Ernæringslære. Oslo: Landsforeningen for kosthold og helse, 5. utg. Kap. 11. Olaisen, K(red)(2012). Utviklingsfremmende samtaler med ungdom. Samhandling på tvers. Oslo: Kommuneforlaget. Pedersen, W (2006). Bittersøtt. Oslo: Universitetsforlaget. 2 utg. Pirskanen, M., Pietilä, A-M, Halonen, P og Laukkanen, E.(2006). School health nurses and substance use among adolescents - towards individual identification and early intervention. Scandinavian Journal of Caring Science. (20) s *Røkenes, O. H. og Hanssen, P.-H. (2012). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker.bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-5 (136 s).3.utg.????ha med mer her Sosial- og helsedirektoratet (2003). Veileder i miljørettet helsevern. IS-1104St.meld. nr. 25 side 6

7 ( ). St.meld. 25( ).Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Norge. Barne- og familiedepartementet. St.meld. nr.39 ( ). Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge. Barne- og familiedepartementet. Strandbu, Å & Øia, T(red)(2007)Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag Trybulski, J.(2005). Women and abortion: the past reaches into the present. The Autors. Journal compilation. Blackwell. Tveiten, S. og Severinsson, E. (2006). Communication- a core concept in client supervision by public health nurses. Journal of Nursing Management,14, *Tveiten, S. (2007). Den vet best hvor skoen trykker... Om veiledning I empowermentprosessen. Bergen: Fagbokforlaget. Kap.3-5, s (76s). Thuen, F. (2004). Livet som deltidsforeldre. Bergen: Fagbokforlaget. Willumsen, E. (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning. Oslo. Universitetsforlaget. Kap 2, 3 og 9. Øia, T. (2003). Innvandrerungdom - kultur, identitet og marginalisering. Nova Rapport 20 Aalberg, T. K. (2002). Individuell veiledning. Bergen: Fagbokforlaget. Aas, K.(1999). Godt innemiljø for barn. Veiledning til kartlegging og tiltak. Kristiansand S: Høyskole Forlaget.DENNE???? Basislitteratur 800 sider mrk. * Selvvalgt litteratur 800 sider kan velges fra denne listen/ alternativ litteratur som skal godkjennes av faglærer. Supplering og rett til forandring forbeholdes. side 7

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING 60 studiepoeng Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD... 3 Begrunnelse for nasjonale rammeplaner... 3 Rammeplanens

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt for helse- og sosialfag Vedtatt av høgskolestyret 2002 sist endret 15.06.2005 i instituttstyret Godkjent av høgskolestyret 2002 - Sist

Detaljer

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Bachelorstudium i samfunnsernæring

Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor's Programme in Public Nutrition 180 studiepoeng - heltid Godkjenning Studieplan godkjent første gang av styret for Høgskolen i Akershus 1. mars 2005. Sist endret

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag

Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag Studieplan for Bachelorstudiet i velferdsfag Status: Anbefalt av avdelingsstyret ved ØKS 14.05.03, revidert etter høring m.v. 16. juli 2003 Innledning... 2... 2 Hovedtrekk i studieplanen... 2 Hva studiet

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret 2012-2013 30 studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer