Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere"

Transkript

1 Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

2 Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen Redaksjon: Beate Linnerud Ingun Westlund Her er noen ord du må forstå for å kunne lese dette heftet: ansvar avhengig barndom barneoppdragelse barnevernet beskyttelse forbudt fysisk individ kjønnslemlestelse kriminalitet likestilling likeverd migrasjon nettverk nære relasjoner offer overgrep overgriper plikt psykisk respekt tillit tillitsbrudd trygghet tvangsekteskap verdi vold ære årsak ISBN Vox, 2009 Illustrasjoner: Hilde Hodnefjeld Billedredaktør: Ellen Glimstad Design: Månelyst as Forsidefoto: istockphoto Trykk: TS-trykk Foto side 3: Jeremy Sutton-Hibbert / Alamy / 1-images.no, Jeff Rotman / Ionica / Getty Images Creative, Peter Dazeley / Photographer s Choice / Getty Images Creative Side 4: ACE STOCK LIMITED / Alamy / 1-images.no, CHASSENET / BSIP / GV-press Side 6: Alexander Majewski / zefa / Corbis / Scanpix, Photosindia / Getty Images Creative Side 9: Bettmann / Corbis / Scanpix Side 11: Marcos Welsh / AEG fotostock / GV- Press, Will & Deni McIntyre / Photo Researchers / GV-press Side 13: Nils Jorgensen / Rex Features / All Over Press Side 17: STOCK4B-RF / Getty Images Creative Side 25: Millennium Images / Nordic Photos / GV-Press

3 Forord Tekstheftet «Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse» er en del av et undervisningsopplegg knyttet til regjeringens handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ( ). Heftet er beregnet til bruk i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne voksne innvandrere og er oversatt til flere språk. Oversettelsene kan lastes ned fra Regjeringens målsetning med satsningen er å forebygge vold og gi ofre for vold beskyttelse. Regjeringen ønsker også å øke kunnskapen om hvilke konsekvenser volden har for ofrene, og for den som er vitne til at andre blir utsatt for vold. Det er utarbeidet en lærerveiledning til tekstheftet. Denne foreligger bare på norsk. I tillegg til en veiledningsdel inneholder den tre artikler som gir bakgrunnsinformasjon om emnene vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Jan Ellertsen Direktør 1

4 Vold i nære relasjoner «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.» FNs erklæring om menneskerettigheter, artikkel 3 (1948) Alle mennesker har rett til å leve et liv uten vold For at mennesker som står hverandre nær, skal leve godt sammen, må vi behandle hverandre med respekt og kjærlighet. Både kvinner og menn, barn og unge, har rett til å føle seg trygge i sitt eget hjem. I familier skal vi kunne stole på og ha tillit til hverandre. Vi vil gjerne gi og få kjærlighet, støtte og respekt av våre nærmeste. Alle barn har rett til et liv uten overgrep og frykt Barn er spesielt sårbare. De er avhengige av at de voksne rundt dem tar vare på dem, og at de gir dem trygghet og beskyttelse. Gode og dårlige opplevelser i barndommen vil prege oss hele livet. En utrygg barndom kan gi mange problemer, også når vi blir voksne. Hva skjer når tryggheten i hjemmet forsvinner? Det å oppleve vold fra mennesker som står oss spesielt nær, oppleves som et tillitsbrudd. Når tryggheten forsvinner, er ikke hjemmet lenger et sted hvor vi kan hente krefter og føle ro og glede. Vi må i stedet bruke energi på å være på vakt og på å unngå situasjoner som kan føre til mer vold. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem Norges lover forbyr all bruk av vold. Samfunnet kan ikke akseptere noen former for vold, heller ikke den volden som foregår i familien eller i andre nære relasjoner. Dette gjelder uansett årsaken til volden. Vold i nære relasjoner er med andre ord ikke en privatsak. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er også vold, og kan ikke aksepteres. Samfunnet har ansvar for å beskytte og ta vare på alle mennesker som blir utsatt for vold. Den norske regjeringen har laget flere planer for å forebygge og stoppe vold, også den volden som foregår i familien. Offentlig ansatte, for eksempel lærere og helsepersonell, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de har mistanke om vold i barnefamilier de møter gjennom jobben sin. Barnevernet melder saken til politiet hvis det er nødvendig. 2

5 Hva er vold? Vold er et overgrep mot andre. Vold er alle handlinger som påfører en annen skade, smerte eller redsel. Vold kan være både fysisk og psykisk. Eksempler på vold kan være slag, spark, trusler, mobbing, streng kontroll, frihetsberøvelse og voldtekt. 2. Kan dere finne andre eksempler på vold? Hva betyr vold i nære relasjoner? Vold i nære relasjoner betyr at overgriperen og offeret er i familie med hverandre, at de er venner, eller at de betyr mye for hverandre i hverdagen på en annen måte. Eksempler på nære relasjoner kan være barn og foreldre, mann og kone, kjærester og venner. 3. Kan dere finne andre eksempler på nære relasjoner? 1. Se på bildene. Er dette vold? 3

6 «Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet kan gi store helseskader, både fysisk og psykisk er et brudd på menneskerettighetene» Vendepunkt, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner , Justis- og politidepartementet Cengis har brukt vold mot kona si og barna flere ganger. Nå tør ikke kona å være hjemme lenger. Hun må beskytte seg selv og barna. Hun trenger hjelp. Skal hun gå til politiet? Cengis vil bli rasende 4. Se på definisjonen av vold. Er dere enige i denne måten å beskrive vold på? 5. Kan offeret og overgriperen ha ulike meninger om hva som er vold? 6. Hva er psykisk vold? Kan dere finne eksempler på psykisk vold? 7. Finnes det situasjoner der dere mener det er nødvendig å bruke vold? 8. Diskuter forskjellen mellom vold i nære relasjoner og annen vold. 9. Kan synet på vold være forskjellig i forskjellige kulturer? 10. Hva trenger vi for å ha det godt i familien? 11. Trenger alle familiemedlemmene det samme? 12. Hvordan har familiemedlemmene det i en familie der det blir brukt vold? 13. Barn er avhengige av trygghet for å utvikle seg normalt og for å ha det godt. Hva betyr dette? 14. Hva synes dere kona til Cengis bør gjøre? 15. Se på bildene. Er dette vold? 4

7 Individets rolle i familien og samfunnet Hvert enkelt menneske er et individ. Individet blir formet av omgivelsene gjennom hele livet. Fra vi er små lærer vi regler for hva som er rett og galt, og vi lærer hvordan vi skal leve sammen med andre. Vi tilpasser oss samfunnet vi lever i, og finner vår plass i familien. Det finnes flere ulike måter å se individets rolle i familien og samfunnet på. Her er to av dem: Individorientert personlige behov er viktigst uavhengighet og selvstendighet er naturlig individet definerer sin egen rolle i samfunnet Gruppeorientert gruppas behov er viktigst gjensidig avhengighet og ansvar for hverandre er naturlig individets rolle er definert av familien og samfunnet 16. Hvilken av disse to måtene å se individets rolle på, kjenner dere dere best igjen i? Familiens betydning I gruppeorienterte samfunn er det storfamilien som tar det største ansvaret for individene. Individene har på sin side ansvar og plikter overfor storfamilien. Alle i storfamilien er avhengige av hverandre. Familiemedlemmene kjenner hverandre godt og hjelper hverandre når noen i familien har problemer. Familiemedlemmene vet hvilke regler som gjelder for hvert enkelt individ. Hvis noen i storfamilien gjør noe galt, kan det gå ut over hele familien. I individorienterte samfunn har man over lang tid utviklet sosiale ordninger og systemer som gjør at individet ikke lenger er så avhengig av hjelp fra storfamilien. Det betyr at man kan klare seg uten hjelp fra familien til for eksempel barnepass og stell av syke eller gamle. Individet har rett til hjelp fra samfunnet, men har også plikt til å bidra til samfunnet. Samfunnet kan, hvis det er nødvendig, beskytte individet mot sin egen familie. Abraham har fått tilbud om en jobb i et annet land. Han har kone og to små barn. Han vil gjerne at familien skal være med ham til det nye landet. Foreldrene hans og svigerforeldrene hans synes ikke at dette er noen god idé. 17. Diskuter hva som kan skje videre i Abrahams familie med utgangspunkt i et individorientert samfunn og i et gruppeorientert samfunn. 5

8 18. Diskuter betydningen av sosialt nettverk og familie i ulike samfunn. I gruppeorienterte samfunn er man gjerne sammen med storfamilien når man skal ha det hyggelig, eller når noe skal feires. Storfamilien er det viktigste, og for noen det eneste, sosiale nettverket. Det blir derfor viktig å leve slik familien ønsker. I individorienterte samfunn kan venner og kolleger være like viktige som familien. Det sosiale nettverket kan forandre seg gjennom livet, alt etter livssituasjonen. Dette gjør at individet har flere valg og ikke er så avhengig av én enkelt gruppe. 19. Diskuter begrepet ære. 20. Se på bildene. Er dette vold? Ære I mange gruppeorienterte samfunn kan ære og regler knyttet til ære, være veldig viktig. Den som bryter de æresreglene som gjelder i gruppa, kan miste æren. Siden storfamilien har felles ære, er det ikke bare den som har brutt reglene, som mister æren, men hele familien. Derfor er det viktig at hvert enkelt familiemedlem ikke bryter æresreglene. Den som mister æren, kan miste alt. Ære handler ofte om kontroll av jenters og kvinners seksualitet. I mange individorienterte samfunn er ikke begrepet ære så sentralt. Det enkelte individet har ansvar for seg selv, og hvis man gjør noe galt, er det bare en selv det går ut over. 6

9 Likestilling og likeverd Individets rolle i det norske samfunnet I det norske samfunnet dominerer den individorienterte måten å tenke på. Ideen om individets betydning har utviklet seg gjennom de siste par hundre årene. Lovene i Norge har endret seg i takt med denne utviklingen. Dagens norske lovgiving tar hensyn til individets rettigheter og ansvar. Individet har altså en viktig plass i det norske samfunnet, både i myndighetenes og i befolkningens øyne. «Mitt liv er mitt eget ansvar. Mine valg vil styre livet mitt. Velger jeg feil, går det først og fremst ut over meg selv. Jeg har friheten til å velge, men også ansvaret for valgene mine.» «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.» FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 1 (1948) «Det påligger statens myndigheter å respektere og sikre menneskerettighetene.» Norges grunnlov, 110c (tilføyd 1994) Rett til å ta selvstendige valg En grunnleggende verdi i det norske samfunnet er individets rett til å ta selvstendige valg. Dette betyr at hvert enkelt menneske skal kunne ta egne valg for livet sitt ut fra sine forutsetninger, evner, interesser og ønsker. Likestilling mellom kjønnene Likestilling og likeverd mellom kjønnene er også grunnleggende verdier i Norge. Dette betyr blant annet at kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, arbeid og økonomisk selvstendighet. Ansvar og plikter skal være likt fordelt mellom kjønnene, og de voksne i familien tar viktige avgjørelser i fellesskap. «Kvinner i Norge har kjempet for likestilling og likeverd i mer enn hundre år. Det har vært en lang kamp. Menn gir ikke fra seg makt frivillig» 21. Diskuter sitatet over. 22. Er det noen sammenheng mellom likestilling, mangel på likestilling og vold i familien? 7

10 23. Hva tror du disse tegningene prøver å si om makt, ansvar og individets rolle i familien og i samfunnet? 24. Tror du synet på hva vold er, vil være det samme? 25. Tror du synet på bruk av vold vil være det samme? Årsaker til vold Sediq er frustrert. Etter at familien kom til Norge, har han ikke hatt det så greit. Han sliter med å få jobb, og pengene strekker ikke til. Når kona maser om mer penger til nye klær til barna, kjenner han at sinnet vokser. Og så eksploderer det 26. Diskuter ulike årsaker til at noen blir overgripere. 27. Hva kan gjøres for å forebygge vold i nære relasjoner? Til tross for verdiene, lovene og rettighetene som beskytter og tar vare på individet, skjer det overgrep og vold i alle grupper i det norske samfunnet. Mange lever med store problemer i familien. Både barn, ungdom, kvinner og menn opplever vold hjemme. Men hva er årsaken til at noen utsetter andre for vold? Årsaker til vold i nære relasjoner kan være dårlig økonomi eller dårlige livsvilkår generelt erfaring med bruk av vold som «problemløser» manglende sinnekontroll kontrollbehov sjalusi store psykiske påkjenninger som samlivsbrudd, migrasjon, uventede alvorlige hendelser og lignende traumer maktfordeling i familien kvinneundertrykkelse ulike tradisjoner manglende kunnskap og forståelse om konsekvensene av volden ære og skam rus 8

11 Æresrelatert vold Frykten for å miste æren kan føre til streng kontroll av familiemedlemmer, spesielt av kvinnene. Når noen bruker vold for å beholde eller få tilbake æren, kalles det æresrelatert vold. Politiet i Norge ser meget alvorlig på æresrelatert vold, og slik vold straffes med fengsel på lik linje med annen vold. 30. Diskuter sitatet under. Hva tror dere Ghandi mente? Frihetsberøvelse, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er former for æresrelatert vold og er forbudt i Norge. 28. Diskuter eksempler på æresrelatert vold. Vold i barneoppdragelsen Noen foreldre slår eller bruker andre former for vold for å oppdra barna sine. Dette var også ganske vanlig i Norge før i tiden. Nå har leger og andre eksperter funnet ut at barn som blir slått, kan få både fysiske og psykiske skader. De kan også få store problemer på skolen. Derfor er det forbudt å slå barn i Norge, og den som slår barna sine, kan bli anmeldt til politiet. De fleste er enige om at barn trenger grenser, men det er fullt mulig å sette grenser for barna uten å slå dem. Barn er individer på lik linje med voksne, og har rett til et liv uten overgrep og frykt. «Det som oppnås med vold, kan bare beholdes med vold.» Mahatma Ghandi Ulike former for vold fysisk vold psykisk vold seksuell vold, for eksempel voldtekt materiell vold trusler om vold streng kontroll av andres liv og frihet 29. Kan dere finne noen eksempler på de ulike formene for vold? 9

12 Overgriperen Sitat 1 «Uansett om jeg er trist, lei meg, ensom eller føler meg tråkket på så kommer det ut som sinne. Jeg blir mer og mer provosert, mer og mer sint, føler meg stadig mer tråkket på, stadig mer maktesløs, til jeg ikke klarer å beherske meg og jeg slår. Etter at jeg har slått, føler jeg meg lettet og tom.» Bjørnen sover 2007 En person som slår synes det er vanskelig å kontrollere sinnet sitt gjør menneskene rundt seg redde truer partneren eller barna sine til å gjøre ting de ikke vil sier stygge eller sårende ord til sine nærmeste knuser ting, slår i bordet eller lignende har kanskje et voldsproblem. Den som har et voldsproblem, må forstå at han eller hun har et problem som må løses be om hjelp for å jobbe med problemet tørre å se at mennesker rundt blir redde forstå at bruk av vold kan få alvorlige konsekvenser, både for offeret og for overgriperen finne alternative måter å løse problemer på slutte å bruke vold Sitat 2 «Da jeg endelig forsto at jeg hadde et voldsproblem, ba jeg om hjelp. Jeg fikk mye hjelp av en klok mann i familien og mye støtte av legen min. Nå vet jeg at volden var mitt problem og mitt ansvar. Det er bare jeg som kan forandre meg selv og måten jeg behandler kona og barna mine på. Nå har jeg bedt dem om unnskyldning. De er glade for at jeg har sluttet å slå, og de har faktisk også fått mye større respekt for meg! Men jeg forstår jo at de trenger tid før de kan stole på meg igjen.» Fritt etter Bjørnen sover

13 31. Diskuter sitatene på forrige side. 32. Hva kan dere si om situasjonen og følelsene i sitat 1 og 2? 33. Vi kan tenke oss at det er samme person som snakker i begge sitatene. Hva tror dere har skjedd i tiden mellom sitat 1 og sitat 2? 34. Hva er et voldsproblem? 35. Er det overgriperen eller offeret som har et voldsproblem? 36. Hva synes dere en overgriper bør gjøre? Overgripere kan blant annet få hjelp hos behandlingssenteret Alternativ til vold. Se for mer informasjon. 11

14 Offeret Både kvinner og menn kan være overgripere, og både barn, kvinner og menn kan være ofre for vold, men statistikken viser at de aller fleste overgripere i parforhold er menn. Den gjentatte volden som menn utsetter kvinner og barn for, er ofte ekstra alvorlig fordi den skaper så mye utrygghet. Kvinner, barn og unge som opplever så streng kontroll at de mister all rett til privatliv, er også ofre for vold. De som lever slike vanskelige liv, trenger hjelp. Det er mulig å forandre situasjonen. Sitat 1 «Jeg tenkte at det blir nok bedre. Bare jeg gjør ting på en annen måte. Bare jeg forandrer meg. For det var alltid noe jeg hadde gjort feil. Store ting eller små, dumme ting.» Bjørnen sover 2007 A: Den som blir utsatt for vold, kan trenge noen å snakke med hjelp fra andre for å få slutt på volden informasjon om rettighetene sine å forstå at volden er overgriperens ansvar å vite at man ikke har skyld for volden selv beskyttelse for seg og barna sine fred og ro til å tenke over situasjonen Sitat 2 «Jeg har fortalt mye nå. Om noe det ikke er lett å snakke om. Men det er viktig med offentlighet, slik at folk ikke blir sittende aleine. Og det er viktig å vise at man kan reise seg igjen. Derfor forteller jeg.» Bjørnen sover 2007 Omtrent hver fjerde kvinne i verden utsettes for vold av et mannlig familiemedlem. Mange kvinner fortsetter å bo i familier hvor de er utsatt for vold. Hvorfor er det slik? 12

15 B: Noen grunner til at kvinner fortsetter å leve i vanskelige familieforhold: ansvarsfølelse og ønske om å holde familien sammen håp om at situasjonen bedrer seg kjærlighet og respekt plikt ære og skam avhengighet lav selvfølelse oppholdstillatelse økonomi familietilhørighet 37. Diskuter sitatene på forrige side. 38. Hva kan dere si om situasjonen og følelsene i sitat 1 og 2? 39. Vi kan tenke oss at det er samme person som snakker i begge sitatene. Hva tror dere har skjedd i tiden mellom sitat 1 og sitat 2? «Vold mot kvinner er kanskje det største bruddet på menneskerettighetene. Så lenge volden fortsetter, kan vi ikke hevde at vi har gjort framskritt når det gjelder likestilling, utvikling og fred.» Kofi Annan, FNs tidligere generalsekretær A: 40. Hva tenker dere om disse rådene til et voldsoffer? 41. Er det andre råd dere vil gi? B: 42. Diskuter grunner til at man blir værende i en familie med store problemer. Den som er offer for vold, kan blant annet få hjelp hos fastlegen sin, hos NAV og på krisesentrene. Man kan få råd, veiledning og hjelp med penger og bolig. Se for mer informasjon. 13

16 Voldsspiralen «Han blir rasende. Slaget kommer plutselig. Jeg dukker og forsøker å beskytte meg. Bare ikke barnet våkner!» «Etterpå er han alltid så snill! Han angrer og sier at han aldri skal gjøre det mer. Jeg vil så gjerne tro ham» 14 «Nå skjer det snart. Jeg vet ikke når. Jeg vet ikke hvorfor. Det verste er å gå og vente.»

17 Den volden som foregår i nære relasjoner, følger ofte et mønster. Tegningene på side 14 viser hvilket mønster vold i familien ofte følger. Fasene i voldsspiralen varer ikke like lenge for alle, men det er vanlig at denne spiralen går fortere og fortere etter hvert som tiden går. Etter at volden har skjedd, kommer det en periode der overgriperen angrer på det han har gjort. Han eller hun forsøker å gjøre det godt for familien igjen. Etter en stund er angeren glemt, og overgriperen blir mer og mer aggressiv. Så skjer det en ny voldsepisode. 43. Diskuter voldsspiralen. 44. Hvorfor bruker vi ordet voldsspiral? 45. Hvordan opplever offeret fasene i voldsspiralen? 46. Hvordan opplever overgriperen fasene i voldsspiralen? 47. Hvordan opplever eventuelle vitner fasene i voldsspiralen? 48. Følger all vold i nære relasjoner fasene i voldsspiralen? 49. Se på setningene under. I hvilke situasjoner kan disse setningene passe? Unnskyld! Han er jo egentlig så snill Bare vent til barna har lagt seg! Du kan ikke gå kledd sånn! Tenk på hva andre vil si. Jeg mente det ikke! Hysj, ikke forstyrr pappa nå. Hva skjer nå? Ikke gjør det! Nå håper jeg du har lært til en annen gang! Aldri mer Kan vi ikke glemme det som hendte i går? Har du lært nå? 15

18 Hjemme hos Miriam er det ofte urolig. Når pappa blir sint, slår han mamma. Noen ganger slår han Miriam og broren hennes også. Miriam er redd. Hun har en vond klump i magen nesten hele tiden. På skolen synes hun det er vanskelig å følge med på det læreren sier. Barn som lever med vold Alle foreldre ønsker det beste for barna sine. Foreldre vil gjerne at barna skal ha respekt for dem, og at barna skal få en god utdanning. De håper at barna skal få et godt liv når de blir voksne, og mange foreldre ønsker at barna skal hjelpe dem når de blir gamle. Trygghet er viktig for at barna skal ha det godt, utvikle seg som de skal, og gjøre det bra på skolen. Barn som er redde, får problemer. De kan få problemer med konsentrasjon og skolearbeid. De får ofte problemer med å huske ting, og de har ofte mareritt. De blir også lett syke fordi de lever med angst og stress. Barn trenger ikke å bli slått selv for å bli redde eller skadet. Det er minst like skadelig å oppleve at andre blir slått. Hjernens utvikling 50. Hva skjer med barn som lever med vold? 51. Hva gjør barn trygge? 52. Hva gjør barn utrygge? 53. Hva kan du gjøre for at barn du kjenner, skal være trygge? Barnets hjerne skal utvikle mange ferdigheter. Hvis hjernen må bruke for mye kapasitet på å være i alarmberedskap, blir det mindre plass til å utvikle andre ferdigheter som problemløsing og abstrakt tenkning. Hjernen til barn utvikler seg hele tiden. Når barn ofte er redde, blir slått eller utsettes for annen vold, vil utviklingen av hjernen bli påvirket. Kroppen har et eget alarmsystem som blir styrt fra hjernen. Når barn er vant til å være på vakt, sender hjernen ut faresignaler hele tiden. Hjernen til barn som ofte er redde, tilpasser seg et liv med frykt. For at hjernen til barnet skal utvikle seg mer normalt igjen, må barnet få leve i trygge omgivelser over lang tid. 16

19 Barna forstår mer enn vi tror Foreldre tror ofte at barna ikke legger merke til problemene de voksne har. Dette er ikke alltid riktig. Forskning viser at barna ofte skjønner hva som skjer. Selv om barna ikke ser volden mellom de voksne, kan de bli redde. Til og med en baby merker det når moren er redd og ikke kan gi barnet sitt trygghet. Vold i familien gjør at barna er i alarmberedskap hele tiden. De blir redde for mer vold, og de blir slitne av aldri å vite hva som skjer hjemme. Barn trenger trygghet 54. Barn trenger trøst og nærhet. Hva tror dere skjer når de voksne ikke kan gi barnet den tryggheten de trenger? Hvorfor? «Barn som er utsatt for vold eller omsorgssvikt i tidlig alder har stor risiko for å utvikle aggressivitet og voldelighet. Familievold kan føre til utvikling av varige hjerneskader hos barn.» Jens Grøgaard, avdelingsoverlege og ekspert på barnesykdommer, barnesenteret på Ullevål sykehus. Barn lærer å bruke vold 55. Hvorfor kan barn som er utsatt for vold, bli overgripere selv? 56. Hva kan vi gjøre for å motvirke dette? 17

20 Goran vil at sønnen hans på åtte år skal være lydig. Når Milos ikke gjør som han sier, slår Goran. Dette skjer ofte. «Nå må du snart lære!» sier Goran. Vold i barneoppdragelsen 57. Er dette vold? 58. Tror du Milos er redd for faren sin? 59. Tror du Milos blir lydig? 60. Hva tror du Milos gjør når faren ikke er hjemme? 61. Hva tror du Milos gjør når har blir sint på kameratene sine? 62. Hvilke konsekvenser kan det få at Goran slår sønnen sin? 63. Hva sier norsk lov om det Goran gjør? 64. Hva kan Goran gjøre i stedet for å slå? Grenser i barneoppdragelsen Goran og kona hans har gått på et kurs om barneoppdragelse. De har fått råd om hvordan de kan sette grenser uten å slå. Goran har prøvd å følge rådene, og han synes mange av rådene fungerer godt. Han er overrasket over at Milos viser minst like mye respekt for ham som før. Han har til og med blitt lydigere! Goran og kona hans fikk disse rådene: Gi tydelige beskjeder. Ha øyekontakt med barnet når du gir en beskjed. Vær konsekvent. Gjenta beskjeden flere ganger. Snakk rolig, men bestemt. Har du sagt nei til for eksempel godteri, må du ikke ombestemme deg og si ja etterpå. Lytt til barnet ditt. Husk at hvert barn er et individ med tanker og følelser. Gi mye ros. Skryt av barnet ditt når han eller hun har gjort noe bra. 18

21 65. Hva synes dere om disse rådene? 66. Er dette råd som er vanskelige å følge? Hvordan kan vi hjelpe barn som blir utsatt for vold? Fortell barna at det er greit å snakke om volden. Sørg for at barna vet at volden aldri er deres egen skyld. Gjør det du kan for å stoppe volden. «Det er mulig at det var noen gode ting i barndommen, men jeg vet ikke helt hva det skulle være.» Bjørnen sover, Hva kan vi gjøre for å hjelpe barn som blir utsatt for vold? 68. Hvem kan barna snakke med? 69. Hvorfor er det viktig at barna får snakke om det som har skjedd? Barnevernet er der for barn som trenger hjelp Det er barnevernkontorer i alle norske kommuner. Dette er offentlige kontorer som skal sikre at barnevernloven blir fulgt. Barnevernet skal sørge for at barn og unge får en trygg oppvekst uten vold. De har plikt til å hjelpe og støtte barn og unge som har det vanskelig. Barnevernets viktigste oppgave er å beskytte barna, helst i samarbeid med familien. Barnevernet har ulike hjelpetiltak, for eksempel veiledning, avlastning og støttekontakt. Hvis det er nødvendig, kan barnevernet finne en ny familie til barn som trenger beskyttelse mot foreldrene sine. Alle som jobber i barnevernet, har taushetsplikt. Alle som jobber med barn, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de har mistanke om vold i familien. 70. Diskuter barnevernets rolle i det norske samfunnet. 19

22 Tvangsekteskap Hina er fortvilet. Nå har det skjedd. Mamma har sagt at det er på tide at de finner en ektemann til henne. Mamma nevnte flere slektninger i hjemlandet som kunne passe. Hina føler seg ikke klar til ekteskap ennå, hun er jo bare 17 år! Og en mann som ikke kjenner Norge og det livet Hina har levd hvordan skal det gå? Hun føler seg hjelpeløs og vet ikke hva hun skal gjøre. Å finne en ektefelle I individorienterte kulturer er det vanlig at to mennesker finner hverandre uten veiledning eller innblanding fra familien. Forelskelse og kjærlighet er den vanligste grunnen til ekteskap. Et ekteskap er en avtale mellom to individer. I gruppeorienterte kulturer er det også vanlig å se på ekteskapet som en avtale mellom to familier. Derfor er det naturlig at familien er med og påvirker eller bestemmer hvem barna skal gifte seg med. Arrangerte ekteskap er en tradisjon mange steder rundt om i verden. I individorienterte kulturer velger stadig flere å leve alene uten å gifte seg. Mange velger også å leve alene etter en skilsmisse eller hvis ektefellen dør. Muligheten til å leve som ugift er ofte ikke den samme i gruppeorienterte kulturer. 71. Diskuter ulike måter å finne en ektefelle på. 72. Hvorfor er det i noen kulturer viktig for hele familien hvem barna gifter seg med? 73. Diskuter muligheten for å leve alene i ulike kulturer. 74. Ideene om likeverd, likestilling og retten til å ta selvstendige valg er viktige verdier i blant annet det norske samfunnet. Er det en motsetning mellom disse verdiene og tradisjonen med arrangerte ekteskap? 20

23 Å leve i to kulturer Mange barn og unge i Norge lever delvis i det individorienterte storsamfunnet og delvis i det gruppeorienterte samfunnet som foreldrene representerer. Dette er en konsekvens av migrasjon og kan skape store motsetninger mellom generasjonene. Når det kommer til valg av ektefelle, kan disse motsetningene bli spesielt tydelige. 75. Diskuter hvordan familier kan påvirkes av migrasjon. 76. På hvilken måte kan migrasjon ha betydning når det gjelder valg av ektefelle? Hina drømmer om å få sin egen familie med mann og barn en gang i framtiden. Men først vil hun ha en utdannelse og en jobb. Hun vil velge selv, både når hun skal gifte seg, og hvem hun skal gifte seg med. Men nå snakker mamma og pappa om ekteskap hver dag. Hina føler seg presset opp i et hjørne. Hun forstår jo hvorfor foreldrene maser, og hun vet godt hva som er forventet av henne. Hun vil gjerne være en god datter. «Men hvorfor kan ikke mamma og pappa høre på meg også?» tenker Hina. «Betyr mine ønsker og følelser så lite for dem?» 77. Diskuter Hinas situasjon. 78. Hvilke alternativer har Hina? 79. Hvilke alternativer har foreldrene hennes? 80. Hina føler seg presset. Er hun utsatt for tvang? Ekteskapsloven 1a «Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget samtykke.» 81. Diskuter hva disse ordene betyr: fri vilje, samtykke, press, tvang. Når noen blir presset til å gifte seg, kaller vi det tvangsekteskap. 21

24 «Ingen kultur, ideologi eller religion er helligere enn mennesker og deres frihet. Tvangsekteskap er frihetsberøvelse.» Hana senter mot tvangsekteskap Hvordan kan du være så utakknemlig? Vi har jo funnet en bra mann til deg. Vi har lovet familien at fetteren din skal få komme til Norge. Hva slags datter er du som ikke vil høre på oss? Naboen så deg sammen med en gutt. Hvem var det? Du ødelegger ryktet ditt og æren vår. Han og familien hans er vel ansett og har penger. Hva er problemet? Dette ekteskapet har vært bestemt siden du var liten. Du har blitt for norsk! Vi vil jo bare ditt eget beste! 82. Hvilke grunner kan foreldre ha til å presse barna til å gifte seg? 83. Kan det være en sammenheng mellom streng oppdragelse og sterk kontroll tidlig i oppdragelsen, og senere giftepress og tvangsekteskap? Kan man skille mellom arrangert ekteskap og tvangsekteskap? De fleste mennesker er enige om at det er feil å tvinge noen til å gifte seg. Men hva er egentlig tvang? Diskusjonen om tvangsekteskap og hva tvang er, er veldig aktuell i Norge. 22

25 Noen mener at det ikke er mulig å skille mellom arrangerte ekteskap og tvangsekteskap fordi de unge uansett vil være utsatt for større eller mindre grad av press fra familien. Andre mener at det er et tydelig skille mellom disse to, og at ved arrangerte ekteskap kan de unge si nei dersom de ikke vil gifte seg med den foreldrene har funnet. «Kvinner og menn skal sikres den samme retten til fritt å velge ektefelle og å inngå ekteskap bare når det skjer på fritt grunnlag og med fullt samtykke.» FNs kvinnekonvensjon, artikkel Er det mulig å skille mellom arrangerte ekteskap og tvangsekteskap? 85. Hvor går grensen mellom veiledning og press? 86. Hvor går grensen mellom press og tvang? 87. Hva kan vi gjøre for å hjelpe ungdom som blir utsatt for tvangsekteskap? Det er forbudt å tvinge noen til å gifte seg Norsk lov er helt klar på at det er forbudt å tvinge noen til å gifte seg. Norske myndigheter tar saker som handler om tvangsekteskap, svært alvorlig. De har laget handlingsplaner for å forhindre tvangsekteskap. De har også opprettet flere ordninger for å hjelpe unge som blir, eller står i fare for å bli, utsatt for tvangsekteskap. Se for eksempel Straffeloven 222, andre ledd «For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig adferd eller ved å true med slik adferd, tvinger noen til å inngå ekteskap. Straffen for tvangsekteskap er fengsel i inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.» 88. Hva betyr utilbørlig press? Kan dere finne eksempler? 89. Hva betyr det å true noen? 90. Hva er medvirkning? 23

26 Kjønnslemlestelse Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse, eller kvinnelig omskjæring, er inngrep som skader eller fjerner de ytre kjønnsdelene. Dette gjelder uansett hvor mye eller hvor lite som er skadet eller fjernet. Kjønnslemlestelse er vold i nære relasjoner. Kjønnslemlestelse er forbudt. «I min kultur er det lang tradisjon for å omskjære jenter. Noen sier at det er en del av religionen vår. Vi gjør det for å beskytte jenters ære og kontrollere seksualiteten deres. Men da jeg så smerten som min egen datter følte, ble jeg opprørt over hva vi hadde gjort. Omskjæring er en skadelig tradisjon! Hvorfor skal vi gjøre døtrene våre vondt?» Det finnes gode og dårlige tradisjoner. Noen tradisjoner er til og med helseskadelige. Det er nødvendig at både kvinner og menn får informasjon og kunnskap om skadelige tradisjoner. Større forståelse for problemene, forskning og møte med andre kulturer og tradisjoner kan gjøre det nødvendig å endre gamle tradisjoner. 91. Hva kan gjøre det nødvendig å forandre en tradisjon? 92. Er det mulig å endre tradisjoner? 93. Hva skal til for å endre en tradisjon? 24

27 Kjønnslemlestelse er skadelig «Tidligere stilte jeg aldri spørsmål ved denne tradisjonen. Jeg var stolt av å tåle smerten og av å være kvinne. Jeg trodde alle kvinner hadde store smerter i underlivet. Nå vet jeg at det ikke er riktig. Det de gjorde mot meg da jeg var liten, har skadet kroppen min, og det har skapt et sår i sjelen min som aldri vil gro. En bit av meg er borte.» Skader som kan skje under inngrepet store blødninger (som i verste fall kan føre til at jenta dør) infeksjoner (som kan gi store komplikasjoner) bruddskader skader som fører til traumer Skader og plager som kan komme etter inngrepet kroniske underlivsplager smerter infeksjoner komplikasjoner ved fødsel smertefulle og langvarige menstruasjoner vanskelig å tisse smerter ved samleie vansker med å bli gravid vanskelig å bevege seg psykiske plager «Vi må forstå hvorfor omskjæring av jenter er helseskadelig. Vi har vokst opp med at omskjæring er en del av livet. Vi tror det er normalt og ufarlig.» Noen av skadene kan bli rettet opp av leger, men de delene av kroppen som er fjernet, er fjernet for alltid. Kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse, kan oppsøke lege, jordmor eller sykehus for å få hjelp mot noen av underlivsplagene. Det er viktig at kvinner som er gravide, snakker med jordmor eller lege i god tid før fødselen. 25

28 Kjønnslemlestelse er forbudt «Moren min og søstrene mine sier at datteren min må omskjæres. Men jeg vil ikke at hun skal oppleve den samme smerten som jeg gjorde. Omskjæring er forbudt i Norge. Det gjør det lettere for meg å si nei til at datteren min skal omskjæres, når jeg snakker med familien min i hjemlandet.» Det norske samfunnet er bygget på verdier som likeverd og likestilling mellom kjønnene. Dette betyr også at kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp. Kjønnslemlestelse bryter både med ideene om likeverd og likestilling og med internasjonale konvensjoner. Kjønnslemlestelse er forbudt i mange land, også i land der denne tradisjonen er utbredt. Kjønnslemlestelse er vold og alvorlig omsorgssvikt. Bruk av vold er forbudt. I 1995 fikk Norge en egen lov mot kjønnslemlestelse. Loven gjelder for alle som bor i Norge. Lov av 15. desember 1995 nr handler om at kjønnslemlestelse er forbudt. I loven står det blant annet dette: Det er forbudt å skade en jentes eller kvinnes kjønnsorganer med vilje. Det er forbudt å gi noen hjelp og mulighet til å skade en jentes eller kvinnes kjønnsorganer. Det er forbudt å ta en jente ut av Norge og få skadet kjønnsorganet hennes i utlandet. Selv om jenta eller kvinnen sier ja til kjønnslemlestelsen, er det likevel forbudt. Straffen for å bryte loven er fengsel inntil 8 år. Alle som gjennom jobben sin får mistanke om at en jente kan ha blitt kjønnslemlestet, har plikt til å melde fra. Hvis de ikke gjør det, kan de få inntil ett års fengselsstraff. Dette gjelder også religiøse ledere. 26

29 Omskjæring av jenter er unødvendig 94. Se på firkantene under oppgave 95. Hva gjør de ulike gruppene for opprettholde tradisjonen med kjønnslemlestelse i land der kjønnslemlestelse praktiseres? Hva gjør de samme gruppene i Norge for å opprettholde denne tradisjonen? 95. Se på firkantene under. Hva kan disse gruppene gjøre for å stoppe tradisjonen med kjønnslemlestelse i land der kjønnslemlestelse praktiseres? Hva kan de samme gruppene gjøre i Norge for å stoppe denne tradisjonen? kvinner menn helsepersonell/omskjærere myndigheter religiøse ledere 96. Diskuter påstandene nedenfor: Det er viktig at både kvinner og menn jobber for å motarbeide tradisjonen med kjønnslemlestelse. Miljøene som praktiserer kjønnslemlestelse, må selv jobbe for å motarbeide denne tradisjonen. Endring må skje innenfra. Ingen foreldre ønsker å skade barna sine. Ingen mann ønsker at kona hans skal ha det vondt. Kvinnekroppen er perfekt slik den er skapt. Det er ikke nødvendig å forandre den. Kvinner og menn som får informasjon om hvor skadelig og farlig kjønnslemlestelse er, vil ønske å få en slutt på denne tradisjonen. Trusselen om fengselsstraff stopper mange foreldre i å utsette døtrene sine for kjønnslemlestelse. Ingen religion krever kjønnslemlestelse av kvinner. Kjønnslemlestelse er tradisjon, ikke religion. «Et grunnleggende prinsipp i islams lovgivning er at man ikke skal gjøre noe som fører til sykdom, eller som skader helsen. Dessverre er det mange som ikke ser forskjell på kultur og religion. Omskjæring er et kulturelt fenomen, ikke religiøst. Islamsk Råd Norge tar på det sterkeste avstand fra enhver form for kvinnelig omskjæring». Senaid Kobilica, leder for Islamsk Råd Norge 27

30 Noen nyttige internettadresser:

31 Noen nyttige telefonnumre: Alternativ til vold, Oslo-kontoret Krisesentersekretariatet Telefonen om tvangsekteskap Støttetelefon for kriminalitetsofre

32 Vox Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet Olaf Helsets vei 5b Postboks 6139 Etterstad 0602 Oslo Telefon: Telefaks:

Her er noen ord du må forstå for å kunne lese dette heftet:

Her er noen ord du må forstå for å kunne lese dette heftet: Her er noen ord du må forstå for å kunne lese dette heftet: ansvar avhengig barndom barneoppdragelse barnevernet beskyttelse forbudt fysisk individ kjønnslemlestelse kriminalitet likestilling likeverd

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Hva er omskjæring av jenter? Omskjæring av jenter er ulike inngrep der deler av jenters kjønnsorganer skades og fjernes. Det er to hovedtyper:

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Vold i nære relasjoner Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Utsatte Fra alle samfunnslag, men mest utbredt der det er lav utdannelse og lav inntekt Barn

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

Til foreldre om. Barn, krig og flukt

Til foreldre om. Barn, krig og flukt Til foreldre om Barn, krig og flukt Barns reaksjoner på krig og flukt Stadig flere familier og barn blir rammet av krigshandlinger og må flykte. Eksil er ofte endestasjonen på en lang reise som kan ha

Detaljer

Diskusjonsoppgaver til elevheftet «Vold i nære relasjoner et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere»

Diskusjonsoppgaver til elevheftet «Vold i nære relasjoner et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere» Diskusjonsoppgaver til elevheftet «Vold i nære relasjoner et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere» 1. Se på bildene. Er dette vold? Hensikten med å bruke disse bildene til å diskutere begrepet

Detaljer

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Temadag 16. mars 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eva Torill Jacobsen Regionalkoordinator, IMDi Øst etj@imdi.no +47 957 70 656 Handlingsplanen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kompetanseteamet

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no

Etterfødselsreaksjoner er det noe som kan ramme meg? Til kvinnen: www.libero.no Til kvinnen: er er det noe som kan ramme meg? Hva er en etterfødselsreaksjon Hvordan føles det Hva kan du gjøre Hvordan føles det Hva kan jeg gjøre? Viktig å huske på Be om hjelp Ta i mot hjelp www.libero.no

Detaljer

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes

Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere. Tone Bremnes Det ingen tror skjer om kvinnelige overgripere Tone Bremnes Myter om seksuelle overgrep fra kvinner Forgriper seg ikke seksuelt på små barn Forgriper seg bare på gutter Kvinner som misbruker er tvunget

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn.

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Skille seg? Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Linda var syv år og Tobias var tre. Allerede før de fikk barna hadde

Detaljer

Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11

Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11 Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11 Prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge 2011 IMDI, SkVT og LLH Trøndelag Frode Fredriksen, prosjektleder 1 Et innledende spørsmål Jente med foreldre

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge

Mannfolk mot vold. Hvitt Bånd Norge Mannfolk mot vold Hvitt Bånd Norge Ekte mannfolk sier nei til vold mot kvinner! Hvitt Bånd Norge er menn i alle aldre som har én ting til felles: Vi engasjerer oss mot menns vold mot kvinner. Vi ønsker

Detaljer

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12 Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Film med egne ord Innhold; En film om tvangsekteskap der ungdommer selv forteller sine

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Det heteronormative landskapet Forskning har opp gjennom tidene i beskjeden grad berørt problemstillinger omkring livssituasjonen

Detaljer

Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN

Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 24.10.17 Fakhra Salimi Leder, MiRA- Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk.

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE

SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE SI DET VIDERE! -NOEN HEMMELIGHETER SKAL IKKE VÆRE HEMMELIGE LaH NSF NORDLAND FYLKES FAGSEMINAR FOR HELSESØSTRE 2.-3.mars 2016 Inger Marie Otterdal Helsesøster Larvik kommune HVA KAN DU FORVENTE Å LÆRE

Detaljer

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 Den nødvendige samtalen - med barn 27.01.2016 Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 KoRus_2_PPTmal_lys.pot -MEN HVEM SNAKKER MED JESPER..? Ca 50 % samtaler ikke med barn når de er bekymret 27.01.2016

Detaljer

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier

2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier. 5 Barns rettigheter og foreldrerollen. 8 Demokrati og verdier 1 Hverdagslige temaer og sosial omgang 2 Familiestrukturer og samlivsformer, høytider, merkedager og livsfasesermonier 3 Likestilling 4 Helse, med særskilt vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk 5

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Hva er ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? - Fenomenforståelse

Hva er ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? - Fenomenforståelse Hva er ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? - Fenomenforståelse Janne Waagbø, Bufdir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Side 1 Kompetanseteamet mot tvangsekteskap

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse , tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke

VOLD MOT ELDRE. Psykolog Helene Skancke VOLD MOT ELDRE Psykolog Helene Skancke Vold kan ramme alle Barn - Eldre Kvinne - Mann Familie - Ukjent Hva er vold? Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader,

Detaljer

Sex i Norge norsk utgave

Sex i Norge norsk utgave Sex i Norge norsk utgave Synes du det er vanskelig å forstå noe som står i denne brosjyren?, snakk med de som jobber på stedet der du er eller ring Sex og samfunn senter for ung seksualitet. Sex og samfunn

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012

Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012 Kan familekonflikter forebygges? Guro Angell Gimse 15. September 2012 Justis-og beredskapsdepartementet Sekretariatet for Konfliktrådene 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd 22 Konfliktråd

Detaljer

Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE

Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE Arbeid mot kjønnslemlestelse i Drammen kommune. Wenche Hovde, led.helsesøster KJØNNSLEMLESTELSE Formålet med samtalen må komme klart fram Målet er å forhindre kjønnslemlestelse. Delmål er å gi foreldrene

Detaljer

Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse

Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse Barneoppdragelse i grenseland 23.10.2012 Hilde Bøgseth seniorrådgiver/jurist Regelverket knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse (omskjæring) juridisk

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere?

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere? Krav = kjærlighet Hva gjør oss sterkere? Drømmer? Tro Håp Kjærlighet Relasjoner? Trening? Mindfulness? Kosthold? Åpenhet og inkludering? Motivasjon? Naturopplevelser? Balanse? å leve å leve er ikkje akkurat

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 «Sara» 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Veileder. for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa"

Veileder. for filmene Det trygge huset og Fuglekassa Veileder for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa" INNLEDNING Filmene er laget for å gi barn en kort og lettfattelig informasjon om hva et krisesenter er. Hovedbudskapet er å fortelle barn at de er

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE

STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE LS INFO 2016 FORORD Kultursensitiv tilnærming Har du opplevd utfordringer som frivillig? Er det tema du synes er vanskelig? Her får du tips til hvordan

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

SAMFUNNSFAG. Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole

SAMFUNNSFAG. Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) Rita Sirirud Strandbakke, Dokka ungdomsskole SAMFUNNSFAG Menneskerettighetene likeverd og verdier (Kosmos 10, s. 294 300) BAKGRUNNSKUNNSKAP / FØRLESINGSAKTIVITET Se på bildene. Hvilke forskjeller finner du på bildene? Finner du noen likheter? FORSKJELLER:

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

Når det skjer vonde ting i livet. 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS

Når det skjer vonde ting i livet. 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Når det skjer vonde ting i livet 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Vonde hendelser kan gi problemer Krise når det skjer Psykiske plager i ettertid De fleste får ikke plager i ettertid Mange ting

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO

JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO Fotograf Journalist 03:35 JEG TURTE IKKE Å SI AT HUN SLO I sju år har han kjempet for å få hjelp. Hjelp til å beskytte barna mot sin voldelige mor. Publisert i dag, for 2 timer siden Hanne Stine Kind Maria

Detaljer

Mødre med innvandrerbakgrunn

Mødre med innvandrerbakgrunn Mødre med innvandrerbakgrunn NYFØDT INTENSIV, ST.OLAVS HOSPITAL Ca. 4000 fødsler pr. år Ca. 500 innleggelser ved Nyfødt Intensiv pr.år Årsak: Preeklampsi, infeksjon, misdannelser med mer Gjennomsnittlig

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

TESER I TIDEN

TESER I TIDEN 1 TESER I TIDEN --------------------------------------------------------------------------- VÅR TESE: ÅPENHET OG KUNNSKAP OM SEKSUALITET - HINDRER OVERGREP ---------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann)

(Satt sammen av Tomm Erik, Redaksjonen utsattmann) Fra rapporten etter internasjonal konferanse om seksuelle overgrep mot gutter og menn, The Power to Hurt The Power to Heal 29.-30. januar 2009 Minst 5 % av den mannlige befolkningen i Norge er utsatt for

Detaljer

Om aggressive foreldre og foreldreaggresjon Per Isdal

Om aggressive foreldre og foreldreaggresjon Per Isdal Om aggressive foreldre og foreldreaggresjon Per Isdal Alternativ til Vold per@atv-stiftelsen.no ATV-Stavanger DUÅ verdens søteste jente Ved speilet; Lille speil på veggen der Hvor er det mest aggresjon

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer