Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge"

Transkript

1 Kjønnslemlestelse er et tabubelagt tema og er straffbart i Norge. Ingen vet hvor mange jenter/kvinner som årlig utsettes for slike overgrep. I denne kartleggingsstudien rettes søkelyset mot tjenester og miljøer som arbeider med kjønnslemlestelse, hva de gjør, hvilke metoder de bruker og hvilke målgrupper de retter seg mot. Kartleggingen viser at helsetjenestene, barnevernet og asylmottakene er de tre instansene som har høyest aktivitet i arbeidet med kjønnslemlestelse. Under halvparten av tjenestene har imidlertid hatt erfaring med konkrete saker. Unntaket er helsetjenestene, der 56 prosent oppgir at de har arbeidet med kjønnslemlestelsessaker. For å få til et bedre og mer effektivt samarbeid på tvers av tjenester, rettes fokus mot hvem som samarbeider med hvem på feltet, innholdet i samarbeidet og behovet for å øke dette. Rapporten er gjort på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kirkeveien 166 (bygning 48) N-0407 Oslo Tlf.: Faks: e-post: Wenche Jonassen og Randi Saur Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge Det meste av aktiviteten på feltet består i skolering av ansatte og forebyggende innsats mot kjønnslemlestelse i form av undervisning, veiledning og informasjonsspredning til andre tjenester, organisasjoner og berørte. Wenche Jonassen og Randi Saur Materie / trykk: 07 Gruppen AS Omslag: Inger Sandved Anfinsen KOBOLT. Rapport 1 / 2011 ISBN (Trykk) ISBN (Pdf) ISSN Rapporter kan lastes ned fra: Rapport 1/2011

2 Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging Wenche Jonassen og Randi Saur 2011

3 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er et selskap under Unirand AS som er heleid av Universitetet i Oslo. NKVTS består av tidligere Psykososialt senter for flyktninger, Kompetansesenter for voldsofferarbeid, Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn og deler av Kontoret for katastrofepsykiatri. Formålet med senteret er: Å utvikle, vedlikeholde og spre kompetanse og kunnskap som kan bidra til: Å redusere helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og traumatisk stress Å forebygge vold og traumatisk stress Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning. Bak opprettelsen av senteret står: Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis og politidepartementet, Forsvarsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. ISBN (trykk) ISBN (pdf) ISSN Henvendelse vedrørende publikasjonen rettes til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Kontaktinformasjon på Rapporten kan også lastes ned fra senterets internettsider. 2

4 Forord Denne kartleggingen er gjort på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som ønsket en oversikt over hvilke tjenester og organisasjoner som arbeider med kjønnslemlestelse og hvilke behov for kompetanse de har på dette området. Kartleggingen er gjennomføring av tiltak 6 i regjeringens «Handlingsplan mot kjønnslemlestelse » og skal danne grunnlag for videre satsing på kompetanseheving og bidra til å legge til rette for et effektivt samarbeid på tvers av yrkesgrupper. Hensikten har vært å lage et dokument som viser hvem som jobber med hva innenfor feltet, med hvilke metoder og overfor hvilke målgrupper. Datamaterialet i denne rapporten er konsentrert om de største aktørene som arbeider med kjønnslemlestelse i Norge. Det gjelder helsetjenester, asylmottak, barnevern og frivillige organisasjoner. I tillegg har vi belyst RVTSenes (regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) innsats på feltet. Forsker Randi Saur ved NKVTS har vært ansvarlig for prosjektdesignet og har utarbeidet registreringsskjema, stått for datainnsamling og har systematisert åpne spørsmål. Synnovate har stått for punching og tilrettelegging av datafiler. Forsker Wenche Jonassen har gjennomført intervjuundersøkelse av RVTSene og er hovedforfatter av rapporten. Vi vil takke representanter for tjenester og organisasjoner som hjalp til i utformingen av registreringsskjemaet, samt kolleger ved NKVTS som har gitt nyttige kommentarer til skjema og diverse rapportutkast. Til slutt rettes en takk til representanter for ulike instanser som tok seg tid til å besvare skjemaet. NKVTS håper at oversikten vil gi nyttige innspill til aktuelle tjenester og myndigheter i styrkingen av arbeidet mot kjønnslemlestelse. Oslo, februar 2011 Wenche Jonassen og Randi Saur 3

5 Innhold Tabelloversikt 8 Figuroversikt 11 Sammendrag 12 Summary 15 1 Bakgrunnen for kartleggingen Om oppdraget Problemstillinger Terminologi 20 2 Fremgangsmåte Innledning Kartleggingsundersøkelse Utfordringer i å finne instanser Utvalget Instanstyper returnerte skjema Kommentarer Intervjustudie 30 3 Arbeid med KLL i Norge Ulike former for kjønnslemlestelse Målgrupper og brukergrupper Lovverk og omfang Ansvarlige instanser Innsatsen på feltet Beredskap Forankring av KLL-temaet 35 4 Helsetjenestene Helsetjenestenes rolle i KLL-arbeidet Helsestasjonene og skolehelsetjenestene Sykehus og gynekologiske poliklinikker Brukergruppene 38 4

6 Innhold 4.3 Forankring av KLL-temaet Kapasitet og kompetanse Stillinger Ansattes kompetanse Kunnskapsnivå Kunnskap om ulike KLL-tema Arbeidsmåter Pedagogiske virkemidler Helsetjenestenes innsats på området Kontakt med berørte Kontakt med andre tjenester Kontaktarenaer Samarbeidstema Videreutvikling av samarbeidet Refleksjoner Oppsummering Asylmottak Oppgaver Brukergrupper Forankring av KLL-temaet Kapasitet og kompetanse Stillinger Ansattes kompetanse Kunnskapsbehov Arbeidsmåter Pedagogiske virkemidler Kontakt med berørte Kontakt med andre tjenester Samarbeidstema Videreutvikling av samarbeidet Refleksjoner Oppsummering 61 6 Barnevernet Barnevernets oppgaver i KLL-saker Brukergrupper Forankring av KLL-temaet Kapasitet og kompetanse Stillinger Kompetanse 65 5

7 NKVTS-Rapport Kunnskap om KLL Opplæring Kunnskapsbehov Arbeidsmåter Pedagogiske virkemidler i arbeidet Arenaer for kontakt med berørte Kontakt med andre tjenester Samarbeidstema Videreutvikling av samarbeid Saksgangen i KLL-saker Bekymringsmeldinger Iverksatte undersøkelser Avvergelsesplikt og politianmeldelse Oppsummering og kommentar 76 7 Felles trekk og ulikheter i KLL-arbeidet i helsetjenester, asylmottak og barnevern Aktivitetene avspeiler oppgavene Brukergruppene Forankring av KLL-temaet Kompetanse Arbeidsmåter Kontakt med andre tjenester Samarbeidsbehov Oppsummering 86 8 Frivillige organisasjoner Hvem er de frivillige organisasjonene? Brukergrupper Forankring av KLL-temaet Kapasitet og kompetanse Medarbeidernes skolering Kulturbakgrunn og erfaring fra andre land Seminarer og konferanser Kunnskapsgrunnlaget Vurdering av kunnskapsgrunnlaget Arbeidsmåter Pedagogiske virkemidler Kontakt med berørte På tvers av kjønn og tiltak rettet mot menn Kontakt med andre tjenester 96

8 Innhold Tema for samarbeid Behov for å styrke samarbeidet med andre Oppsummering RVTSenes rolle i arbeidet med KLL Innledning RVTSenes oppgaver Omfang av KLL og aktivitet i regionene RVTSenes vurderinger Ulike fortolkninger av oppdraget Endret fokus Kompetanseheving Rådgivningsfunksjonen Informasjonsarbeid Tverrfaglig samarbeid Koordinering og oppfølging Utviklingen videre Oppsummering Hovedfunn Oppdraget Hvem gjør hva overfor hvem? Beredskap Kompetanse og kompetansebehov Samarbeid og samarbeidsønsker Berørte med i arbeidet RVTSenes rolle Meldinger til barnevernet Utfordringer i KLL-arbeidet Anbefalinger 112 Litteratur 114 Vedlegg 1 Registreringsskjema 116 Vedlegg 2 Intervjuguide for RVTSene 124 7

9 Tabelloversikt Tabell 2.1 Instanstyper som fikk tilsendt kartleggingsskjema 26 Tabell 2.2 Antall kommuner der instanser besvarte registreringsskjema fordelt på regioner. Absolutte tall 28 Tabell 2.3 Utsendte registreringsskjema i forhold til antall besvarelser og innslag av de 6 nasjonalgruppene i befolkningen. Absolutte tall og prosent 28 Tabell 2.4 Respondenter fordelt på instanstyper. Absolutte tall (Prosent) 29 Tabell 3.1 Forankring av KLL-arbeidet i tjenestene/organisasjonene. Prosent (N=255) 36 Tabell 4.1 Brukergrupper helsetjenesten har vært i kontakt med i arbeidet med KLL. Prosent (N=87) 38 Tabell 4.2 Forankring av KLL arbeidet i helsetjenestene. Prosent (N=87) 39 Tabell 4.3 Spesialkunnskap om kjønnslemlestelse blant medarbeidere i helsetjenesten. Prosent (N=87) 40 Tabell 4.4 Helsetjenestenes vurderinger av tjenestens behov for kunnskap om KLL. Prosent (N=87) 40 Tabell 4.5 Grad av kunnskap om KLL hos medarbeidere i helsetjenesten. Prosent (N=87) 41 Tabell 4.6 Helsetjenestenes måter å arbeide mot KLL på. Prosent (N=87) 42 Tabell 4.7 Pedagogiske virkemidler i arbeidet mot KLL i helsetjenestene. Prosent (N=87) 43 Tabell 4.8 Helsetjenestenes innsats mot kjønnslemlestelse i form avstillinger. Prosent (N=87) 44 Tabell 4.9 Helsevesenets kontaktmåter med berørte. Prosent (N=52) 45 Tabell 4.10 Helsetjenestenes kontakthyppighet med andre tjenester. Prosent (N=87) 45 Tabell 4.11 Helsetjenestenes kontaktarenaer med instanser som arbeider med KLL. Prosent (N=87) 46 Tabell 4.12 Tema for samarbeid om KLL mellom helsetjenesten og andre instanser. Prosent (N=87) 47 Tabell 4.13 Aktører/instanser som helsetjenestene har behov for å utvikle samarbeid med. Prosent (N=87) 48 Tabell 5.1 Asylmottakenes kontakt med ulike brukergrupper. Prosent (N=44) 52 8

10 Tabelloversikt Tabell 5.2 Forankring av KLL-arbeidet i asylmottak. Prosent (N=44) 52 Tabell 5.3 Prioriteringer av arbeidet med kjønnslemlestelse ved asylmottak gjennom stillingsbruk. Prosent (N=44) 53 Tabell 5.4 Grad av kunnskap om KLL hos medarbeidere i asylmottak. Prosent (N=44) 54 Tabell 5.5 Asylmottakenes vurderinger av tjenestens behov for kunnskap om KLL. Prosent (N=44) 55 Tabell 5.6 Asylmottakenes måter å arbeide på i forhold til KLL. Prosent (N=44) 56 Tabell 5.7 Asylmottakenes kontaktmåter med berørte. Prosent (N=44) 57 Tabell 5.8 Asylmottakenes kontakthyppighet med andre tjenester. Prosent (N=44) 58 Tabell 5.9 Tema for samarbeid mellom asylmottakene og andre instanser om KLL. Prosent (N=44) 59 Tabell 5.10 Aktører/instanser som asylmottakene har behov for å utvikle samarbeid med. Prosent (N=44) 60 Tabell 6.1 Brukergrupper som barnevernet har vært i kontakt med i arbeidet med KLL. Prosent (N=52) 63 Tabell 6.2 Forankring av KLL arbeidet i barnevernet. Prosent (N=52) 64 Tabell 6.3 Prioriteringer av arbeidet med KLL i barnevernet gjennom stillingsbruk. Prosent (N=52) 65 Tabell 6.4 Innslag av «spesialkunnskap» om KLL blant medarbeidere i barnevernet. Prosent (N=52) 65 Tabell 6.5 Kunnskap i barnevernet om ulike sider ved KLL. Prosent (N=52) 66 Tabell 6.6 Barnevernets vurdering av tjenestens behov for kunnskap om KLL. Prosent (N=52) 67 Tabell 6.7 Barnevernets måter å jobbe mot kjønnslemlestelse på. Prosent (N=52) 68 Tabell 6.8 Barnevernets kontaktmåter med berørte. Prosent (N=52) 70 Tabell 6.9 Barnevernets kontakthyppighet med andre tjenester om KLL. Prosent (N=52) 71 Tabell 6.10 KLL-tema som barnevernet samarbeider med andre tjenester om. Prosent (N=52) 72 Tabell 6.11 Aktører/instanser som barnevernet samarbeider med i forhold til hvem de ønsker å utvikle samarbeidet med. Prosent (N=52) 73 Tabell 6.12 Bekymringsmeldinger til barnevernet om KLL fordelt på antall barn, familier og barneverninstanser i Absolutte tall 74 Tabell 6.13 Undersøkelsessaker om KLL i 52 barneverntjenester fordelt på antall barn, familier og barnverninstanser i Absolutte tall 75 9

11 NKVTS-Rapport Tabell 7.1 Tabell 8.1 Tabell 8.2 Tabell 8.3 Tabell 8.4 Tabell 8.5 Tabell 8.6 Tabell 8.7 KLL-tema som 30 prosent eller flere oppgir at de har mye eller lite kunnskap om fordelt på instanser. 83 Kunnskap i frivillige organisasjoner om ulike sider ved kjønnslemlestelse. Prosent (N=22) 91 De frivillige organisasjonenes vurdering av tjenestens behov for kunnskap om KLL. Prosent (N=22) 92 Frivillige organisasjoners måter å jobbe med KLL på. Prosent (N=22) 93 Frivillige organisasjoners kontaktmåter med berørte. Prosent (N=22) 95 Frivillige organisasjoners kontakt med andre tjenester. Prosent (N=22) 96 KLL-tema som de frivillige organisasjonene samarbeider med andre tjenester om. Prosent (N=22) 97 Aktører/instanser som de frivillige organisasjonene ønsker å utvikle samarbeidet med. Prosent (N=22) 98 10

12 Figuroversikt Figuroversikt Figur 6.1 Saksgangen i barnevernet 73 Figur 7.1 Kontakt med brukergrupper fordelt på instanser. Prosent (N=) 79 Figur 7.2 Forankring av KLL-arbeidet fordelt på instanser. Prosent (N=) 80 Figur 7.3 Kompetanse på KLL fordelt på instanser. Prosent (N=) 81 Figur 7.4 Tema som instansene oppgir at de har mye kunnskap om. Prosent (N=) 81 Figur 7.5 Tema som instansene oppgir at de har lite eller ingen kunnskap om. Prosent (N=) 82 Figur 7.6 Instansenes måter å arbeide med KLL på. Prosent. Helsetjenester (N=87), asylmottak (N=44), barnevern (N=52) 84 Figur 7.7 Kontakt med andre tjenester fordelt på instanser. Prosent (N=) 85 Figur 7.8 Tjenester det er behov for å utvikle samarbeidet med. Prosent (N=) 86 11

13 NKVTS-Rapport Sammendrag Wenche Jonassen og Randi Saur Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging NKVTS rapport 1/2011 Hvilke instanser arbeider med kjønnslemlestelse (KLL) i Norge? Utgangspunktet for denne kartleggingen har vært å få oversikt over tjenester og organisasjoner som arbeider med kjønnslemlestelse i Norge. I tillegg ønsket myndighetene å få kartlagt hva arbeidet går ut på, hvor omfattende det er, hvilken kompetanse de som arbeider med problemområdet har, og om de samarbeider med andre tjenester i hjelpeapparatet. Kartleggingen har hatt et spesielt fokus rettet mot barnevernet, fordi denne tjenesten har i oppgave å behandle bekymringsmeldinger om KLL fra øvrige deler av hjelpeapparatet og eventuelt sette i verk undersøkelser i denne typen saker. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) er oppdragsgiver for prosjektet, som er tiltak 6 og 8 i Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse for perioden utsendelser 255 svar Kartleggingen har bydd på store utfordringer, ettersom det ikke forelå noen oversikt over hvilke instanser som arbeider med kjønnslemlestelse i Norge. Kartleggingsskjemaet ble derfor sendt til offentlige og frivillige tjenester/organisasjoner som man antok arbeidet med KLL i til sammen 120 kommuner. Kriteriet for å komme med i utvalget var at mottakerne arbeidet i kommuner som enten hadde asylmottak, eller som hadde minst 100 bosatte fra ett av seks land der KLL praktiseres. Kartleggingsskjemaet ble sendt til 1021 adressater og det kom inn 255 svar. Kartleggingen gir ikke noe fullstendig svar på hvor stort omfang tjenestene som arbeider med KLL i Norge har. Materialet er likevel stort nok til å gi et innblikk i hvordan tjenestene arbeider på feltet, hvilken beredskap de har i forhold til KLL, hvor stort omfanget 12

14 Sammendrag av denne typen arbeid er i de tjenestene som besvarte registreringsskjemaet og hvilke utfordringer disse instansene står overfor. Behandling og forebygging Tre instanser dominerer i KLL-arbeidet; helsetjenestene, barnevernet og asylmottakene. Til sammen utgjør disse 73 prosent av instansene i det endelige utvalget. Asylmottakene er pålagt å informere alle nyankomne om at kvinnelig omskjæring er forbudt i Norge og bidrar til at de som er omskåret før ankomst, ved behov kan få medisinsk behandling. I tillegg til å tilby behandling til jenter og kvinner som er omskåret, driver helsetjenestene med forebygging i form av opplysningsarbeid på feltet. Barnevernet har både en hjelpefunksjon og en kontrollfunksjon overfor barn og unge som står i fare for å utsettes for KLL eller som er omskåret, og deres foresatte. Andre tjenesteytere er pålagt å melde fra til barnevernet dersom de får mistanke om at KLL kan komme til å finne sted avvergelsesplikten. Tre av fire instanser har beredskap på KLL-problematikk Selv om under halvparten av tjenestene har hatt konkrete saker som gjelder KLL, har tre av fire instanser beredskap for og erfaringer med ulike former for KLL-arbeid. Medarbeidere i tjenestene har fått skolering om temaet og driver med ulike former for forebyggende tiltak gjennom undervisning, veiledning og informasjonsspredning. To av tre instanser har en eller flere ansatte med ansvar for KLL-området, de aller fleste på deltid. Få bekymringsmeldinger og mange henlagte saker Under halvparten av barneverntjenestene i utvalget hadde hatt saker som gjaldt KLL. I 2008 mottok 14 av de 52 barneverntjenestene 41 nye bekymringsmeldinger og iverksatte undersøkelser i 44 saker (noen saker var overført fra året før). Vel en av tre bekymringsmeldinger ble henlagt og to av tre undersøkelsessaker ble avsluttet uten tiltak. Forankring av KLL-arbeidet Forankringen varierer mellom tjenestene og viser at rundt 60 prosent av helsetjenestene og asylmottakene har laget rutiner, vel en tredjedel har inngått samarbeidsavtaler og noe færre har utarbeidet skriftlige planer for KLL-arbeidet. I kontrast til dette har kun en tredjedel av barneverntjenestene utarbeidet faste rutiner i denne type saker, bare 15 prosent har samarbeidsavtaler og 10 prosent har utarbeidet skriftlige planer for arbeidet. Ansatte med «spesialkunnskap» om KLL Mer enn halvparten av tjenestene i utvalget har medarbeidere som har deltatt på kurs eller som har tatt utdanning der KLL-temaet har vært i fokus. 13

15 NKVTS-Rapport Ulike arbeidsmåter De ulike tjenestene og organisasjonene arbeider med KLL på mange forskjellige måter. Helsetjenestene har som en av sine hovedoppgaver å behandle skader etter omskjæring, men arbeider i like stor grad som de andre tjenestene med foreldreveiledning og beredskap gjennom opplæring av egne ansatte. Syv av ti instanser driver med ulike former for forebyggingsarbeid. Eksempler på slikt arbeid er kunnskapsformidling til ansatte i andre tjenester og til berørte grupper. Ønske om økt samarbeid med andre tjenester Instansene i utvalget har et utstrakt samarbeid med andre tjenester i arbeidet med KLL, spesielt ulike helsetjenester, men også med barnevern og skole. De fleste ser likevel behov for å intensivere samarbeidet med andre tjenester. Det gjelder spesielt med tjenester som barnevernet, helsesøstre, leger, politiet, skoler, barnehager og asylmottak. NKVTS anbefaler Med utgangspunkt i de funn som er gjort i kartleggingen av arbeidet med kjønnslemlestelse i ulike offentlige hjelpetjenester og frivillige organisasjoner, anbefaler NKVTS at nåværende beredskap på denne type problematikk opprettholdes til en får bedre kunnskap om problemets omfang. Mange tjenester kan lite om hva som virker i bekjempelse av kjønnslemlestelse. NKVTS foreslår at temaer som instansene sier de har lite kunnskap om, vies spesiell oppmerksomhet på konferanser som arrangeres i regi av fylkesmenn, RVTSer og Bufetatene. I tillegg bør det på konferansene presenteres eksempler på arbeidsmodeller som har vist seg å fungere i dette arbeidet. Fagpersoner og andre med minoritetsbakgrunn fra land med KLL-tradisjoner bør trekkes mer med i arbeidet. Videre bør man utvide og styrke samarbeidet mellom tjenester gjennom opprettelse av tverretatlige team og møteplasser. Samtidig som arbeidet med forebygging av kjønnslemlestelse bør fokuseres spesielt, bør det samtidig sees i sammenheng med kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner. Dette for å kunne tilby mer helhetlige tilbud til berørte. RVTSenes funksjon som rådgivningsinstans for ulike tjenester bør gjøres bedre kjent. Samtidig anbefaler NKVTS at BLD i samarbeid med RVTSene ser nærmere på hvilke målgrupper og ansvar denne tjenesten skal ivareta på KLL-feltet. 14

16 Summary Summary Wenche Jonassen and Randi Saur Combating female genital mutilation in Norway A survey NKVTS report No 1/2011 Which organizations and support agencies work in the field of female genital mutilation (FGM) in Norway? This was the question this investigation sought to answer in identifying services and organizations operating in the field of female genital mutilation in Norway. The authorities also wanted to know what sort of work is done in practice, the scale of the operations, the type of expertise involved, and whether the bodies and organizations work together with other care services. The survey concentrated in particular on the child welfare authorities insofar as that service is responsible for dealing with inquiries about FGM and reports of concern coming from other care services and for investigating cases involving this type of problem. Ministry of Children, Equality and Social Inclusion commissioned the project. It comprises Action 6 and 8 in the Government s Plan of Action for Combating Female Genital Mutilation questionnaires sent out 255 returned The survey faced significant challenges because no one body or individual is aware of every organization or agency working in the field of combating female genital mutilation in Norway. The questionnaire was sent to public and voluntary services/organizations which, one assumed, were involved in FGM-related work in 120 municipalities. The sample eligibility criterion was whether the municipality had a reception centre for asylum seekers or at least one hundred residents from counties where FGM is practiced. The questionnaire was sent to 1021 recipients; 255 came back to NKVTS. 15

17 NKVTS-Rapport The investigation does not solve the problem concerning the scale or reach of the services involved in combating FGM in Norway. The material is nonetheless sufficient to draw a picture of how the services work in the field, their procedures for tackling FGM, the scale of the work performed by the services which filled in the questionnaire, and the nature of challenges facing these bodies. Treatment and prevention Three organizations stand above the rest when it comes to combating FGM: the health services, child welfare services and reception centres for asylum seekers. Together they account for 73 per cent of the bodies in the final sample. The reception centres are obliged to inform all newcomers that female genital cutting is prohibited in Norway. They shall also help individuals who were genitally mutilated prior to arrival in Norway obtain medical treatment. In addition to offering treatment for genitally mutilated girls and women, the health services seek to prevent FGM by spreading relevant information. The child welfare authorities provide assistance while also monitoring genitally mutilated children and adolescents and those at risk of FGM. Other service providers are obliged to alert the child welfare authorities whenever their suspicion is aroused of a likely or imminent case of female genital mutilation they have a duty to avert such procedures. Three in four bodies have procedures for tackling FGM-related issues Although fewer than half of the services have first-hand experience of FGM-related issues, three in four bodies have procedures in place for different types of FGM work and experience of putting the procedures into practice. Service employees have received training in the subject of FGM and promote prevention by means of training/teaching, counseling/advice and spreading information. Two in three bodies have one or more employees with a responsibility for FGM-related matters. Few alerts and many dismissed cases Fewer than half of the 52 child welfare agencies in the sample had had cases involving FGM. In 2009, 14 child welfare agencies received 41 new case alerts and initiated inquiries in 44 cases. More than one in three alerts were dismissed and two in three investigated cases were closed without further action. Organizational underpinning of FGM work The extent of organizational underpinning varies from service to service, and shows that about 60 per cent of the health services and reception centres have formulated procedures for their FGM-related work; over a third have entered into partnership agreements; while fewer have written plans for their FGM-related work. In contrast to this, only a third of the child welfare agencies have formulated standard procedures for 16

18 Summary this type of case; only 15 per cent collaborate with other services; and only 10 per cent have written plans for their FGM-related work. Employees with «specialist knowledge» of FGM More than half of the services in the sample have employees who have taken courses or further education programs with a focus on FGM. Different approaches to the work The different services and organizations pursue FGM-related work in many different ways. One of the principal responsibilities of the health services is to treat post-fgm injuries, but they also work as much as the other services in the areas of parental guidance and contingency planning by putting employees through training programs. Seven in ten bodies undertake different forms of preventative work. Examples of preventative action include instructing employees of other services and affected groups about FGM. Desire to widen and strengthen collaboration with other services The bodies in the sample work widely with other services in combating FGM, especially various health services, but also child welfare services and schools. That notwithstanding, most of them see a need to widen and strengthen collaboration with other services. This is particular the case with services such as child welfare agencies, community nurses, doctors, police, schools, day-care centres and reception centres for asylum seekers. Recommendations of the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies In light of the findings of the survey of work related to female genital mutilation in different public care services and voluntary organizations, the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) recommends maintaining the same level of preparedness in this type of work until the actual scale of the problem is better known. Many services have little knowledge of what actually works when it comes to combating female genital mutilation. NKVTS therefore recommends that topics which the services claim they have scarce knowledge of, get a specific focus at conferences that are held in charge of central authorities. In addition they should highlight examples of good approaches in this work. Experts and members of minorities from countries with traditions of FGM should continue to be drafted in to help the work forward. Interservice collaboration should be widened and strengthened by establishing a crossdisciplinary teams and forums. Prevention of FGM by the local authorities should be seen in connection with local plans of actions concerning domestic violence. This so as to enable a more coherent, 17

19 NKVTS-Rapport integrated service for affected people. The function of the Regional Resource Centres on Violence, Traumatic Stress and Suicide Prevention as centres of advice for different bodies should be made more widely known. At the same time, NKVTS urges the Ministry of Children and Equality to work together with the regional resource centres to define which groups and responsibilities should be targeted and addressed by this service in the field of FGM. 18

20 Bakgrunnen for kartleggingen Bakgrunnen for kartleggingen Om oppdraget Denne rapporten er en kartlegging av instanser som arbeider med kjønnslemlestelse i Norge og deres kompetansebehov. Oppdraget kommer fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og er tiltak 6 i Regjeringens Handlingsplan mot kjønnslemlestelse for perioden (Barne- og likestillingsdepartementet 2008a). NKVTS gjennomfører tre av 41 tiltak i planen. Tiltak 6 er formulert slik: For å få til et bedre og mer effektivt samarbeid på tvers av yrkesgrupper og aktuelle miljøer, er det behov for å kartlegge hvem som arbeider innenfor området. Kartleggingen skal føre frem til et dokument som viser hvem som jobber med hva innenfor feltet, med hvilke metoder og overfor hvilke målgrupper. Dokumentet skal gjøres tilgjengelig på internett. Videre skal det gjennomføres kompetansekartlegginger av yrkesutøvere og andre som arbeider med tematikken for å tilrettelegge opplæringen best mulig. I tillegg besluttet BLD at kartleggingen skulle suppleres med spørsmål spesifikt rettet mot barnevernet, som har spesielle oppgaver og ansvar i forbindelse med kjønnslemlestelse (KLL). Opprinnelig var dette en oppgave fra tiltak 8 i handlingsplanen, som fylkesmennene hadde fått ansvaret for og som var formulert slik: Fylkesmennene skal få i oppdrag å kartlegge omfanget av saker, erfaringer og kompetansebehov knyttet til kjønnslemlestelse i det kommunale barnevernet. Denne kartleggingen og anbefalinger fra fylkesmannen om kompetansetiltak skal danne grunnlaget for videre satsning på kompetansestyrking i det kommunale barnevernet. Hensikten med kartleggingen (tiltak 6 og 8) er å innhente opplysninger som skal tjene som grunnlag for målrettede opplæringstiltak for ansatte i instanser som arbeider med, eller som kan komme til å støte på problemstillinger i tilknytning til kjønnslemlestelse. Foruten å kartlegge den konkrete innsatsen ulike instanser bidrar med i dette arbeidet, er flere formål innbakt i oppdraget. 19

21 NKVTS-Rapport Kartleggingen skal bidra til å bedre samarbeidet på tvers av yrkesgrupper og miljø som arbeider med kjønnslemlestelse og gi en oversikt over hvilken kompetanse de sitter inne med. Videre skal kartleggingen gi en oversikt over i hvilken grad kjønnslemlestelse er tematisert i barnevernet, hvordan barnevernet arbeider med KLL, og omfanget av denne typen saker. Kunnskapen skal danne grunnlag for iverksetting av kompetansehevende tiltak i tjenesteapparatet generelt og i barnevernet spesielt. 1.2 Problemstillinger NKVTS har konkretisert oppdraget til å omfatte følgende spørsmål: Hvilke instanser arbeider med kjønnslemlestelse i Norge? Hva går arbeidet ut på/hvilke metoder brukes? Hvilke rutiner har de ulike virksomhetene for arbeidet med kjønnslemlestelse? Hvor mange instanser har medarbeidere med oppgave å arbeide med kjønnslemlestelse? Hvilken kunnskap har tjenesteyterne/organisasjonene på området? Hvilke kunnskapsbehov har de ulike instansene? På hvilken måte kommer instansene i kontakt med aktuelle målgrupper? Hvilke instanser samarbeider tjenestene med? Hvor stort er omfanget av mottatte meldinger, iverksatte undersøkelser og iverksatte eller planlagte hjelpetiltak om kjønnslemlestelse i barnevernet? Fremstillingen tar først og fremst utgangspunkt i de tjenestene som oftest møter problemstillinger om kjønnslemlestelse. Det gjelder helsetjenestene, asylmottakene og barnevernet. I tillegg rettes søkelyset mot frivillige organisasjoner. Til slutt rettes fokus mot RVTSenes rolle i dette arbeidet. 1.3 Terminologi Kjønnslemlestelse og omskjæring I Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse ( ) brukes betegnelsen «lemlestelse» for å signalisere at omskjæringspraksisen er å betrakte som et alvorlig overgrep mot barn. Som Lidén og Bentzen (2008) påpeker i rapporten, «Kjønnslemlestelse i Norge», har begreper man bruker, blitt tillagt konnotasjoner for hvilket standpunkt man har i forhold til praksisen. Det er vanlig å operere med et skille mellom det som betegnes som det emiske og det etiske, der emisk refererer til begreper berørte grupper selv foretrekker og etisk til hvilke begrep for eksempel myndighetene velger i politiske retningslinjer, som lovverk og handlingsplaner. 20

22 Bakgrunnen for kartleggingen Lidén og Bentzen viser til studier der kvinner fra mange land som praktiserer omskjæring, oppfatter begrepet, «kjønnslemlestelse», som stigmatiserende (referert i (Upvall og Mohammed 2009)). Betegnelsen «omskjæring» kan derfor oppfattes som en mindre verdiladet betegnelse enn kjønnslemlestelse. I denne rapporten benyttes både begrepene «kjønnslemlestelse» (forkortet til «KLL») og «omskjæring» uten at begrepene tillegges ulike oppfatninger. I de fleste offentlige dokumentene om temaet brukes begrepet, «kjønnslemlestelse». Dermed faller det naturlig at vi i deler av teksten benytter samme begrep. Arbeidsmåter og metoder Arbeid mot kjønnslemlestelse forutsetter en rekke ulike tilnærminger, avhengig av hvilket oppdrag den enkelte aktør har. Oppdragene kan være av forbyggende art eller kan dreie seg om samtaler, veiledning eller behandling av omskårne, om undersøkelse i forkant av mulig forestående omskjæring eller behandling, og om bistand til allerede omskårne kvinner. Vi benytter både begrepene «arbeidsmåte» og «arbeidsmetode» som betegnelse på den aktivitet og innsats som finner sted i tjenester og andre virksomheter som arbeider med kjønnslemlestelse. Det henspeiler både på forebyggende tiltak, medisinsk behandling av omskårne, informasjonsarbeid etc. Berørte Begrepet, «berørte», benyttes ofte i forbindelse med kjønnslemlestelse. Uttrykket henspeiler på: Jenter som lever i familier hvor det kan være risiko for at omskjæring planlegges og gjennomføres. Jenter/kvinner som allerede har vært utsatt for omskjæring. Fedre, bestefedre, brødre, onkler, eller andre viktige mannspersoner i den etniske gruppen som kan ha innvirkning på planer om omskjæring eller som er berørt av konsekvenser av omskjæring. Mødre, bestemødre, søstre, tanter, venninner eller andre viktige kvinner i den etniske gruppen som kan ha innvirkning på planer, som er aktive deltakere eller som på andre måter er berørt av handlingene. Kompetansebegrepet Begrepet kompetanse i sammenheng med temaet, kjønnslemlestelse, kan både være formell kompetanse i form av relevant utdanning der KLL-temaet har vært en del av undervisningen eller inngår i et studentarbeid, eller kompetansegivende kurs med KLL som tema, og/eller realkompetanse i form av erfaringsbasert kunnskap ervervet gjennom arbeid med denne typen problemstillinger. Egen kulturbakgrunn fra land hvor KLL 21

23 NKVTS-Rapport praktiseres vil i denne sammenhengen også ses som kompetanse. I rapporten benyttes i hovedsak begrepet, «spesialkunnskap», om utdanning, kurs, erfaring fra arbeid med KLL i andre land og/eller kulturbakgrunn fra land som praktiserer KLL. Tjenester, instanser og virksomheter I rapporten benyttes begrepene «tjenester», «virksomheter» og «instanser» om hverandre om de hjelpetilbudene og organisasjonene som er med i utvalget. 22

24 Fremgangsmåte Fremgangsmåte Innledning Datagrunnlaget for kartleggingen er i hovedsak en omfattende registreringsundersøkelse som ble sendt til ulike tjenester i hjelpeapparatet og til administrative instanser som arbeider med problemstillinger knyttet til kjønnslemlestelse. I tillegg er det foretatt en avgrenset intervjuundersøkelse av ansatte med ansvar for KLL-feltet i de fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). 2.2 Kartleggingsundersøkelse Kartleggingsskjemaet inneholder spørsmål om antall ansatte som arbeider med kjønnslemlestelse, tjenestenes kompetanse på feltet, og om de har rutiner eller samarbeidsavtaler med andre tjenester i forbindelse med KLL. Videre ble instansene bedt om å gjøre rede for på hvilke måter de arbeider med problemet (arbeidsmetoder) og hvilke pedagogiske virkemidler de benytter. Tjenestene ble også bedt om å beskrive målgruppene de har vært i kontakt med, med hensyn til alder, risikosituasjon og utsatthet, hvilke opprinnelsesland disse kommer fra, og hvordan de har kommet i kontakt med målgruppene. De som fylte ut registreringsskjemaet ble bedt om å tilkjennegi hvilke andre tjenester, organisasjoner eller aktører de har vært i kontakt med om kjønnslemlestelse, hvilke temaer de samarbeider om, og om de har samarbeidspartnere i andre land. De fikk også spørsmål om hvilke aktører de ønsker å videreutvikle samarbeid med i denne typen saker. Skjemaet innholdt også en del spørsmål som kun gjaldt barnevernet; om mottatte bekymringsmeldinger, iverksatte undersøkelser av bekymringsmeldinger og iverksatte eller planlagte hjelpetiltak i forhold til enkeltpersoner eller familier. Videre ble barnevernet bedt om å tilkjennegi hvor ofte de hadde vært i situasjoner hvor avvergelsesplikten var tatt i bruk. Avvergelsesplikten pålegger ansatte i hjelpeapparatet og andre som arbeider i forhold til målgruppene, å melde fra om situasjoner hvor de er bekymret for at kjønnslemlestelse vil finne sted (Barne- og likestillingsdepartementet 23

25 NKVTS-Rapport b). Videre ble det spurt om hvor mange slike saker barnevernet hadde meldt til politiet de siste tre årene. Instansene ble gitt anledning til å komme med synspunkter og kommentarer de måtte ha om arbeidet med kjønnslemlestelse. Kommentarene er benyttet til å utdype annen informasjon som kommer fram gjennom skjemaene. Det var en utfordring at kartleggingsskjemaet skulle sendes til så mange ulike typer aktører. Skjemautkast ble derfor sendt til to barneverntjenester, to RVTSer, og til en person med omfattende erfaring fra arbeid med kjønnslemlestelse, i tillegg til forskere på NKVTS, som kom med viktige innspill til endringer i utformingen. Skjemaet ble sendt adressatene i juni Utfordringer i å finne instanser Formuleringer i tiltak 6 i handlingsplanen ga føringer om at kartleggingen skulle favne et bredere spekter enn yrkesutøvere og profesjoner, og ikke bare innbefatte offentlige instanser, men inkludere et mangfold av tjenester og virksomheter på ulike nivå. I vår forståelse ble målgruppen av tjenester operasjonalisert til instanser/tjenester, organisasjoner og personer som i vid forstand arbeider forebyggende og/eller som arbeider med bistand eller behandling i forbindelse med KLL, enten dette var definert som en del av tjenesteoppdraget, eller at instansene selv hadde initiert aktiviteter på området. Helsetjenester, barneverntjenester, asylmottak og familievernkontor er eksempler på tjenestetyper som er med i utvalget. I tillegg kommer frivillige organisasjoner med et nasjonalt nedslagsfelt, instanser på fylkesnivå eller regionnivå, undervisningsinstanser og private aktører. Videre valgte vi å inkludere offentlige virksomheter på høyere nivå, så som Bufetater, RVTSer, fylkesmenn, forsknings- og kunnskapsinstanser m.fl. som ivaretar oppgaver eller funksjoner på KLL-feltet, selv om disse ikke arbeider direkte med berørte enkeltpersoner eller grupper. Eksempler på slike oppgaver er arbeid med kompetanseutvikling, produksjon og formidling av informasjon og forvaltning av økonomiske støtteordninger. Politiet er ikke inkludert i kartleggingen. Begrunnelsene for dette er at deres mål og oppgaver er vesensforskjellige fra instanser som driver med nettverksarbeid, råd og veiledning, og hjelpe- eller behandlingsarbeid. 1 Spørreskjema finnes som Vedlegg 1 bak i rapporten. 24

26 Fremgangsmåte Målgruppen for kartleggingen var alle typer organisasjoner, tjenester og aktører som arbeider aktivt med temaet. Det finnes ingen utarbeidet oversikt over hvilke tjenester og organisasjoner som arbeider med KLL. Det ble derfor gjort et omfattende arbeid for å kartlegge aktuelle adressater på feltet. Noe av utfordringen med å få kartlagt de tjenestene som arbeider med KLL i Norge, er at de som berøres av KLL-tradisjonen utgjør mange personer i noen kommuner og regioner og få eller ingen i andre. Kartleggingen tok utgangspunkt i offentlige instanser og frivillige organisasjoner over hele landet som vi antok arbeidet med KLL. 2.4 Utvalget Det ville bli for omfattende å kartlegge potensiell aktivitet angående KLL-problematikk i aktuelle instanser i alle de 430 norske kommunene. Det ble derfor gjort et strategisk utvalg av kommuner, basert på data fra SSB, som viser bosetting for utvalgte nasjonalgrupperinger flyktninger og innvandrergrupper fra Somalia, Etiopia, Eritrea, Sudan, Gambia og Sierra Leone. Mellom 74 og 98 prosent av kvinnene omskjæres i disse landene. Landene er de samme som utgjorde utvalgene i rapportene «Kjønnslemlestelse i Norge» (Lidén og Bentzen 2008) og «Tiltak mot kjønnslemlestelse» (Lien 2005). Utvalget er basert på tre utvalgskriterier: 1) Kommuner med 100 eller flere bosatte fra minst en av de seks utvalgte nasjonalgruppene som praktiserer kjønnslemlestelse. 2) Alle kommuner med asylmottak. 3) Instanstyper som en antok hadde erfaring med KLL-problematikken. 89 kommuner hadde minst 100 personer fra minst ett av de aktuelle landene og 97 kommuner hadde til sammen 182 asylmottak. Det endelige utvalget utgjorde til sammen 120 kommuner (inkludert 14 bydeler i Oslo). 61 av de 66 respondentene som svarte på hvilke land brukergruppene kommer fra, oppga Somalia. Ellers nevner mange Eritrea og Etiopia. Noen oppga andre land, fortrinnsvis i Afrika og Midt-Østen, som brukernes opprinnelsesland. De ulike instansene som er med i undersøkelsen hadde for øvrig vært i kontakt med kvinner fra til sammen 30 land. 25

27 NKVTS-Rapport Utvalget er ikke representativt verken for kommuner med flyktninger eller innvandrere fra nasjonalgrupper som praktiserer kjønnslemlestelse, eller for alle instanser som arbeider med KLL-problematikk Instanstyper For å finne fram til konkrete mottakere av kartleggingsskjemaet ble det benyttet en kombinasjon av tilnærminger. Vi ba om innspill fra personer med lang erfaring på KLL-feltet og tok kontakt med deltakere på aktuelle seminarer, nettverkskonferanser, møter og lignende, den såkalte «snøballmetoden» (Halvorsen 1996). Adresselister fra arrangører av konferanser om KLL-temaet på fylkes- og regionnivå viste hvilke aktører som var interesserte i denne typen kunnskap. I tillegg ble det tatt utgangspunkt i NKVTS egen kunnskap om hjelpeapparatet i arbeidet med vold og overgrepsproblematikk (Saur, Borgen, og Storholt 2005). NKVTS har i tillegg benyttet egne adressedatabaser over ulike typer tjenester i offentlig regi, så som helsestasjoner, kommuneleger, asylmottak, familierådgivningskontor, barneverntjenester etc. Tabellen under viser hvilke typer instanser som fikk tilsendt registreringsskjema. Tabell 2.1 Instanstyper som fikk tilsendt kartleggingsskjema Offentlige Instanser Barnevernet Ergoterapitjeneste Skolehelsetjeneste Helsestasjon Kommunale helseog sosialtjenester Kommune/ bydelslege Legevakt Flyktningkontor Oppveksttjeneste Asylmottak BUP Familievernkontor Sykehus/barne-avd./ poliklinikk Frivillige organisasjoner Fagforeninger Innvandrerorganisasjoner Kirke/menighet Frivillige/ideelle organisasjoner Nærmiljøtiltak Enkeltpersoner engasjert i temaet Kompetansesentre/ kunnskapsbedrifter RVTSer NAKMI Forskningsinstitusjoner Kompetansesentre Høgskoler Overordnet administrativt nivå Departement/ direktorat Fylkesmannsembetene Helseforetak Kommuneadministrasjoner 26

28 Fremgangsmåte Vi valgte å sammenfatte instansene som besvarte registreringsskjemaet i seks ulike kategorier: 1. Helsetjenester 2. Barneverntjeneste 3. Asylmottak 4. Frivillige organisasjoner 5. RVTSer 6. Andre (inkluderer regionale og sentrale myndigheter/administrative instanser, høgskoler, familievern, barnehus etc.) I fremstillingen av våre data legges det mest vekt på erfaringene fra instanser der mange besvarte registreringsskjemaet; helsetjenester (helsestasjoner og skolehelsetjenesten, leger og sykehusavdelinger), asylmottak og barnevern, fordi disse ser ut til å være de mest sentrale aktørene i KLL-feltet. Men også frivillige organisasjoner, som kun utgjør 22 enheter, gis en egen beskrivelse i kartleggingen returnerte skjema Det ble sendt ut registreingsskjema til 1021 adressater/instanser i til sammen 120 kommuner. Instanser som barnevernet og fylkesmannsembetene fikk tilsendt flere skjema, fordi de har ulike avdelinger eller enheter som kunne tenkes å arbeide med kjønnslemlestelsesproblematikk. Ni av de 13 fylkesmannsembetene som svarte, returnerte ett utfylt skjema, mens fire returnerte to skjema ett fra hver av to avdelinger ved disse embetene som hadde oppgaver og ansvar innen feltet til sammen 17 skjema. I tilfeller der samme adressat sendte tilbake flere skjema med beskrivelse av samme tiltak, ble dublettene luket ut av materialet. De 13 fylkesmannsembetene representerer 14 fylker, fordi embetene i Oslo og Akershus er slått sammen. 27

29 NKVTS-Rapport Tabell 2.2. gir en oversikt over hvor mange kommuner de instansene som besvarte kartleggingsskjemaet kom fra fordelt på regioner. Tabell 2.2 Antall kommuner der instanser besvarte registreringsskjema fordelt på regioner. Absolutte tall Regioner Antall kommuner Nord 17 Midt 9 Vest 14 Sør 18 Øst 35 Totalt av 1021 adressater/enheter 25 prosent returnerte utfylte registreringsskjema. Tabellen under viser den prosentvise svarfordelingen av utsendte skjema per region. Prosentandelen er beregnet som om hver tjeneste fikk tilsendt ett skjema hver. For å vurdere om instanser i regioner med høyt innslag av bosatte flyktninger og innvandrere fra nasjoner som praktiserer KLL, i større grad returnerte registreringsskjemaet enn instanser i regioner med lavere innslag av bosatte i denne kategorien, oppgis andelen bosatte fra de seks aktuelle nasjonalgruppene i forhold til innbyggertallet i regionene. Tabell 2.3 Utsendte registreringsskjema i forhold til antall besvarelser og innslag av de 6 nasjonalgruppene i befolkningen. Absolutte tall og prosent Regioner 28 Antall utsendte skjema/adressater Antall besvarelser (%) Innslaget av de 6 nasjonalgruppene i befolkningen i prosent Nord (27) 0,3 Midt (31) 0,3 Vest (24) 0,5 Sør (20) 0,6 Øst (26) 1,4 Totalt (25) 0,8 Andelen instanser som svarte på registreringsskjema er høyest i Region Midt-Norge og lavest i Region Sør. Innslaget av de aktuelle nasjonalgruppene i befolkningen i den enkelte region, ser ikke ut til å ha betydning for hvor stor andel av instansene som svarte.

30 Fremgangsmåte Tabell 2.4 Respondenter fordelt på instanstyper. Absolutte tall (Prosent) Instanstype Adressater som fikk tilsendt skjema Antall svar (Prosent) Helseinstanser (16) Barnevern (38) Asylmottak (37) Familievern (52) Frivillige organisasjoner (23) RVTS/Bufetat 10 7 (70) Fylkesmannsavdelinger (47) Andre (39) Totalt (25) Flere av helseinstansene krysset av i mer enn én kategori da de svarte på hvilken organisasjon/tjeneste de tilhørte. Det er korrigert for dette i oversikten og i besvarelsene ellers. 2 Tre av de 52 barneverntjenestene hadde krysset av for mer enn en tjenestekategori. I enkelte kommuner er helsestasjonstjenester og barnevernet slått sammen i en tjeneste. I analysen benyttes svarene fra disse tre personene både i kategoriene «barnevern» og «helseinstanser». Kategorien «Andre» utgjør blant annet familievernkontor, flyktningkontor, kommuneadministrasjoner, sentrale myndigheter, utdanningsinstitusjoner og kompetanseenheter. 2.5 Kommentarer Målet med kartleggingen har vært å få et oversiktsbilde over instanser som arbeider med KLL. Vi regnet ikke med å få en nøyaktig og fullstendig registrering av alle aktiviteter og aktører/instanser som arbeider innen feltet. Vi vet heller ikke eller hvor mange av instansene som mottok mer enn ett skjema, som videresendte disse. Mange overordnete instanser fant det vanskelig å besvare skjemaet, fordi svarkategoriene var lite relevant for deres oppgaver på KLL-området. Dette kan ha bidratt til at de unnlot å svare. Vi har valgt ikke å gjøre noen analyse av besvarelsene fra denne typen 2 Kategorien «Helseinstanser» består av heldestasjoner og skolehelsetjenester, kommunelege/bydelslege og sykehusavdelinger. 29

31 NKVTS-Rapport instanser. En del av deres innsats på feltet kommer for øvrig fram gjennom besvarelsene fra andre tjenester og gjennom en egen intervjustudie om RVTSenes innsats på KLL-området. Enkelte spørsmål gir rom for tolkning. Ett eksempel er spørsmålet om hvor mange «fagstillinger» de instansene som besvarer registreringsskjemaet har. Vi finner eksempler på at enkelte oppfatter at de representerer en underavdeling i et sykehus, mens andre oppfatter sin tilhørighet til hele sykehuset. Antallet fagstillinger varierer derfor i besvarelsene fra 1 til 500 stillinger. Tjenestene fører i liten grad egen statistikk på saker som gjelder kjønnslemlestelse. Opplysninger om antall saker blir derfor omtrentlige. 2.6 Intervjustudie Det ble gjort en avgrenset intervjuundersøkelse av de fem RVTSene i form av telefonintervjuer med seks informanter med oppgaver på KLL-feltet. Temaene gjaldt instansenes oversikt over problemets omfang i regionen, hvilke andre tjenester som arbeider med kjønnslemlestelse i den enkelte region, hvilke typer tiltak som er iverksatt og RVTSene rolle i arbeidet mot kjønnslemlestelse. Videre ba vi om informantenes refleksjoner omkring problemområdet og om myndighetenes satsing på feltet. Informantene ble også gitt anledning til å komme med synspunkter på hva som gjøres eller bør gjøres på KLL-området. 30

32 Arbeid med KLL i Norge Arbeid med KLL i Norge Ulike former for kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse av jenter/kvinner er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep hvor deler av kjønnsorganet fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade av andre årsaker enn rent medisinske. WHO inndeler kjønnslemlestelse i fire typer etter inngrepets omfang: 3 Type 1: Klitorisholdet er helt eller delvis fjernet (klitoridektomi). Type 2: Klitorishodet og indre kjønnslepper er delvis eller fullstendig fjernet (eksisjon). Type 3: Innsnevring av skjedeinngangen. Deler av kjønnsleppene skjæres bort og sys eller føyes sammen slik at det dannes et hudsegl som stenger skjedeinngangen. Ofte fjernes også deler av klitorishodet (infibulasjon). Type 4: Alle andre skadelige inngrep i kvinners kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, for eksempel prikking, gjennomhulling, skjæring, skraping eller brenning. I dette kapitlet gis en kort innføring i lovverket om kjønnslemlestelse og hva en vet om utbredelse av KLL i Norge. Videre ser vi nærmere på oppgave- og ansvarsfordelingen mellom ulike departementer og andre overordnede instanser som er inne på feltet. 3.2 Målgrupper og brukergrupper Målgruppene for tjenestenes arbeid med kjønnslemlestelse er jenter/kvinner som står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse, jenter/kvinner som er omskåret, deres familier og andre berørte. I denne framstillingen ser vi nærmere på hvilke grupper de ulike instansene faktisk når gjennom arbeidet. 3.3 Lovverk og omfang Det er utarbeidet et eget lovverk som forbyr kjønnslemlestelse i Norge. «Lov om forbud mot kjønnslemlestelse» trådte i kraft i 1995 og straffer «den som forsettlig utfører et 3 Hentet fra NKVTS brosjyre, Kroppen din er perfekt fra naturens side. 31

Nasjonal alarmtelefon?

Nasjonal alarmtelefon? Rapport 2 / 2015 Randi Saur og Ida K Holth Nasjonal alarmtelefon? -en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge

Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:8 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo

Detaljer

Barns erfaringer fra livet på krisesenter

Barns erfaringer fra livet på krisesenter 2 0 0 9 Rapport 2 Carolina Øverlien, Marit Jacobsen og Are Evang Barns erfaringer fra livet på krisesenter En landsomfattende studie om flukten, oppholdet og forestillinger om fremtiden Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

HVA MED 2017? FØRSTE DELRAPPORT I FØLGEEVALUERINGEN AV HANDLINGSPLAN MOT TVANGSEKTESKAP, KJØNNSLEMLESTELSE OG ALVORLIGE BEGRENSNINGER AV UNGES FRIHET

HVA MED 2017? FØRSTE DELRAPPORT I FØLGEEVALUERINGEN AV HANDLINGSPLAN MOT TVANGSEKTESKAP, KJØNNSLEMLESTELSE OG ALVORLIGE BEGRENSNINGER AV UNGES FRIHET HVA MED 2017? FØRSTE DELRAPPORT I FØLGEEVALUERINGEN AV HANDLINGSPLAN MOT TVANGSEKTESKAP, KJØNNSLEMLESTELSE OG ALVORLIGE BEGRENSNINGER AV UNGES FRIHET 2013-2016 Anja Bredal og Hilde Lidén Rapport 2015:03

Detaljer

Voldsforebygging i Norge

Voldsforebygging i Norge R a p p o r t 3 / 2 0 1 1 Randi Saur, Arnt Even Hustad, Trond Heir Voldsforebygging i Norge Aktiviteter og tiltak mot vold i nære relasjoner Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

www.nkvts.no Vold i nære relasjoner. Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante hjelpetjenester Randi Saur

www.nkvts.no Vold i nære relasjoner. Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante hjelpetjenester Randi Saur 2007 Randi Saur Vold i nære relasjoner. Forslag til felles opplæringstiltak for ansatte i relevante hjelpetjenester Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Notat nr. 3/2007

Detaljer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer

Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer 2007 Wenche Jonassen og Majken Paulsen Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer En nasjonal kartlegging av tilbud Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Kunnskap kvalitet kapasitet

Kunnskap kvalitet kapasitet 2008 Rapport 2 Jonassen, Sogn, Olsvik og Hjemdal Wenche Jonassen, Hanne Sogn, Vigdis Mathisen Olsvik og Ole Kristian Hjemdal Kunnskap kvalitet kapasitet En nasjonal utredning om krisesentrenes kompetanse

Detaljer

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen. Samordnet bosetting av flyktninger. Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen. Samordnet bosetting av flyktninger. Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen Samordnet bosetting av flyktninger Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen Samordnet bosetting av flyktninger Perspektiver

Detaljer

Hjelp når livet rakner

Hjelp når livet rakner Nordlandsforskning NF-rapport nr. 2/2009 Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hjelp når livet rakner Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hege Gjertsen og

Detaljer

Tid for handling. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Andre delrapport.

Tid for handling. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Andre delrapport. Tid for handling Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Andre delrapport. Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

Vold mot menn i nære relasjoner

Vold mot menn i nære relasjoner Vold mot menn i nære relasjoner Kunnskapsgjennomgang og rapport fra et pilotprosjekt Hanne Sogn og Ole Kristian Hjemdal Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Vold mot

Detaljer

Vold og voldtekt i oppveksten

Vold og voldtekt i oppveksten Rapport 1 / 2015 Mia Myhre, Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal Vold og voldtekt i oppveksten En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse

Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Trine Monica Myrvold, Marit Kristine Helgesen, og Lillin Knudtzon Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

RAPPORTERING FRA KRISESENTERTILBUDENE 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA KRISESENTERTILBUDENE 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA KRISESENTERTILBUDENE 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 07 / 2015 Rapportering fra krisesentertilbudene 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 07 / 2015 Postadresse Postboks

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Familieinnvandrere utenfor introduksjonordningen

Familieinnvandrere utenfor introduksjonordningen R Familieinnvandrere utenfor introduksjonordningen Utfordringer, behov og tilbud den første tiden i Norge Rapport 2012-03 Proba-rapport nr. 2012-03, Prosjekt nr. 11011 ISSN: 1891-8093 HB,SK,PDS/AG, 6.

Detaljer

Utredning av kompetansesenter for adopsjon

Utredning av kompetansesenter for adopsjon Utredning av kompetansesenter for adopsjon Et forprosjekt utført av adopsjonsforeningene Adopsjonsforum og InorAdopt i perioden 2012-2013 InorAdopt Innholdsfortegnelse FORORD... 4 SAMMENDRAG... 6 SUMMARY...

Detaljer

Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv

Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv Kåre Moen Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Vold og voldtekt i Norge

Vold og voldtekt i Norge Rapport 1 / 2014 Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal (red.) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer