Ombygging av SI sine lokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ombygging av SI sine lokaler"

Transkript

1 Eid Industrihus KF Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser Oppdrags-rapport nr.: Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

2 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser Rapport tittel: Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser Rapport nr. : Revisjon nr. : - Dato : Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Ingelin Gjengedal Siv.Ing. Arne Åsmund Skotheim Dr.Ing. Ingelin Gjengedal Siv.Ing. INNHOLD... Side 1 ORIENTERING 4 2 FELTUNDERSØKELSER 4 3 LABORATORIEUNDERSØKELSER 4 4 GRUNNFORHOLD 5 5 RISIKOKLASSIFISERING OG SIKKERHETSVURDERING Generelt Situasjon før utbygging Situasjon etter utbygging Sikkerhetsvurderinger 8 6 STABILITET Beregningsverktøy Beregningsresultater 9 7 REFERANSER 10 8 TABELLER 11 9 FIGURER 16 TABELLER... Side Tabell 1 Resultater sikkerhetsfaktorer, Fc... 9 Tabell 2 Boreposisjoner og boredybder Tabell 3 Opptatte prøver og laboratoriearbeid Tabell 4 Vannstands- og poretrykksmålinger Tabell 5 Nøkkeldata og kvalitet av trykksonderinger Tabell 6 Evaluering av skadekonsekvens Tabell 7 Evaluering av faregrad for kartlagt kvikkleire før utbygging Rapport nr.: Rapportdato: Side 2 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

3 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser FIGURER... Side Figur 1 Skjærfasthet bestemt ved konus og enaks på prøver fra Posisjon 1, 5 og Figur 2 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 6,7-6,8m Figur 3 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 6,9-7,0m Figur 4 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 7,0-7,1m Figur 5 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 10,1-10,2m Figur 6 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 10,2-10,3m Figur 7 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 10,5-10,6m Figur 8 Kornfordelingsdiagram posisjon 1, dybde 1,7-2,0m Figur 9 Kornfordelingsdiagram posisjon 1, dybde 3,0-4,0m Figur 10 Kornfordelingsdiagram posisjon 1, dybde 5,0-6,0m Figur 11 Kornfordelingsdiagram posisjon 4, dybde 0,7-1,0m Figur 12 Kornfordelingsdiagram posisjon 4, dybde 2,0-2,8m Figur 13 Kornfordelingsdiagram posisjon 4, dybde 3,2-4,0m Figur 14 Kornfordelingsdiagram posisjon 2, dybde 2,0-2,6m Figur 15 Kornfordelingsdiagram posisjon 2, dybde 3,0-4,0m Figur 16 Kornfordelingsdiagram posisjon 2, dybde 5,0-6,0m Figur 17 Kornfordelingsdiagram posisjon 2, dybde 7,0-8,0m Figur 18 Kornfordelingsdiagram posisjon 5, dybde 6,9-7,0m VEDLEGG... Side Innhold Geotekniske tegninger, plan og profiler Tegningsforklaring totalsondering Tegningsforklaring trykksondering Geoteknisk kategori/konsekvens-/pålitelighetsklasse CPTU-tolkning Vedlegg A B C D E TEGNINGER... Side Innhold Målestokk Format Tegn. nr Boreplan 1:1000 A3 100 Forekomst av kvikkleire 1:1000 A3 101 Enkeltboringer 1:200 A Stabilitetsprofiler 1:500 A Rapport nr.: Rapportdato: Side 3 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

4 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser 1 ORIENTERING Norconsult AS med komplett prosjekteringsgruppe er engasjert av Eid Industrihus KF for nybygg på 300 m 2 og ombygging av 1700 m 2 av Sandane Industrier sine lokaler på Nordfjordeid, samt endring av innkjøring og utvidet parkeringsareal. NVE har fremmet motsegn mot områdereguleringsplanen. Norconsults kontor i Molde har vært ansvarlig for å utføre grunnundersøkelser på tomten. Hensikten med denne rapporten er å: presentere resultater fra felt- og laboratoriearbeid beskrive registrerte grunnforhold vurdere kvikkleireforekomst vurdere områdestabilitet Konkret rådgivning eller prosjektering utover dette er ikke innbefattet her. 2 FELTUNDERSØKELSER Feltarbeidet ble utført i uke 51 i 2013 og i uke 2-3 og 8-10 i Det er utført 11 totalsonderinger, trykksonderinger (CPTU) i 3 posisjoner, og det er utført prøvetaking i 8 posisjoner. I tillegg er det installert poretrykksmålere i 2 dybdenivåer i 1 posisjon. Boringene er utført med Geotech 605 borerigg. Framgangsmåten ved borearbeidet er i samsvar med standard slik det er beskrevet i Ref. 1 og Ref Resultatene fra feltarbeidet er vist i boreplan i Tegning , og som enkeltboringer i Tegning 102 til 110. Forklaring til tegningene er vist i Vedlegg A, B og C. Boreposisjoner og høyder er innmålt med CPOS-korrigert GPS, og inntegnet på Tegning 100. Koordinater og kotehøyder ved posisjonene er oppsummert i Tabell 2. Det presiseres at det er posisjonen for utført totalsondering som er spesifisert i Tabell 2. Supplerende boringer ved samme posisjon er utført i henhold til minimumsavstander angitt i Ref LABORATORIEUNDERSØKELSER Det ble utført laboratorieforsøk i uke Prøver er analysert i Norconsults geotekniske laboratorium i Molde. En oversikt over prøver som er tatt opp i felt og utført laboratoriearbeid er vist i Tabell 3. Resultatene fra laboratoriearbeidet vises også på Tegning Laboratoriearbeidet er utført i samsvar med retningslinjer gitt i Ref. 2. Rapport nr.: Rapportdato: Side 4 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

5 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser 4 GRUNNFORHOLD Resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet er vist i boreplan og profiler i Tegning Det vises spesielt til Tabell 3 og Tegning for presentasjon av opptatte prøver og laboratorieresultater. Vedlegg E viser tolket skjærfasthet, attraksjon og friksjonsvinkel ut i fra utførte trykksonderinger. Dybde til antatt berg varierer mellom 13,9 og 38,3 m. Det er utført prøvetaking i 8 posisjoner. I 7 av posisjonene er det tatt opp poseprøver med ramprøvetaker/naver, og i 1 posisjon er det utført 54 mm sylinderprøvetaking. I tillegg til at det er utført poretrykksmålinger i Posisjon 2, er det utført vannstandsmålinger i åpne hull. Dette er utført i Posisjon 3, 4 og 6. I resterende posisjoner hadde hull rast sammen etter fullført boring. Resultater fra vannstandsmålinger i åpne hull og poretrykksmålinger i Posisjon 2 viser at grunnvannstanden ligger mellom 0-1 m under terrengnivå, se Tabell 4. Ved tolking av boreprofiler fra totalsondering kan en finne indikasjoner på sensitive materialer. Der det har vært mistanke om kvikkleire, er det utført prøvetaking eller trykksondering. Det er betydelige lokale variasjoner på tomten. Massene varierer fra grus og sand (fast) til silt/leire (stort sett middels fast til fast). Der det er grus/sand over leire, er det vanskelig å få opp uforstyrrede 54 mm sylindre på grunn av at hull raser sammen etter at det er forboret gjennom fastere lag. Det er derfor tatt opp flest poseprøver ved bruk av ramprøvetaker/naver, og hver prøve ble raskt undersøkt på stedet av grunnborerne for å avdekke om materialet var kvikt eller ikke. Langs skråningsfot Posisjon 1-5 er plassert langs skråningsfot på tomten. I Posisjon 1 er det registrert løse til middels faste masser fra terrengnivå til 12 m dybde, deretter tolkes massene som faste fra m, og fra m er det igjen et lag med lavere boremotstand. Fra 22 m dybde til antatt berg er massene tolket som faste. Prøvetaking utført fra 0,0-9,5 m og 10,0-12,0 m viser at massene består av myrjord, leirig silt med noe innhold av grus og siltig leire. Prøvetaking utført i m dybde viser middels fast leire og i m dybde er det funnet kvikkleire. Det er verifisert at det er kvikt materiale i dybde m ved visuell beskrivelse og omrørt konusforsøk (C uo = 0,2 kpa) i laboratoriet. Materiale med omrørt skjærfasthet (C uo ) < 0,5 kpa klassifiseres som kvikkleire. I Posisjon 5 er det registrert avtagende boremotstand fra 3 til 14 m dybde. Dette kan være indikasjon på kvikt/sensitivt materiale. Det er tatt opp 2 stk. 54mm uforstyrrede sylindre fra dybde 6,5-7,3 m og 10,0-10,8 m, som det er utført rutineforsøk på. Førstnevnte sylinder inneholdt leirig silt, og skjærfastheten var mellom 88 og 168 kpa. Omrørt skjærfasthet var 6,5 kpa, og prøven var derfor ikke kvikk eller sensitiv. Prøven fra 10,0-10,8 m bestod derimot av kvikt materiale. Uforstyrret skjærfasthet var 87,8 kpa, og omrørt skjærfasthet var 0,1 kpa. Fra dybde 14 til 25 m i Posisjon 5 er det registrert høyere boremotstand, og løsmassene tolkes som middels faste til faste. Fra dybde 25 m til 30 m er det igjen avtagende boremotstand, og det er tatt opp en poseprøve fra m. Denne prøven hadde omrørt skjærfasthet 3,3 kpa, og bestod derfor ikke av kvikt eller sensitivt materiale. Rapport nr.: Rapportdato: Side 5 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

6 Dybde [m] Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser 0 Skjærfasthet [kpa] Posisjon 5, Cuu Posisjon 5, Cuo Posisjon 5, Cue Posisjon 1, Cuo Posisjon 12, Cuo Posisjon 12, Cuu Figur 1 Skjærfasthet bestemt ved konus og enaks på prøver fra Posisjon 1, 5 og 12 I Posisjon 2 er det under et fast topplag et 9-10 m tykt lag der boremotstanden er omtrent konstant i hele dybden. Prøvetaking viser at dette laget består av siltig leire med varierende innhold av gruskorn. Det er utført trykksondering i dette laget, og aktiv skjærfasthet ligger grovt sett i overkant av 100 kpa i hele dette dybdeintervallet. Kvikt eller sensitivt materiale er ikke påvist i Posisjon 2. I Posisjon 3 og 4 er det øverst et lag med løse til middels faste masser. Prøvetaking i Posisjon 4 viser at dette topplaget består av siltig leire og leirig silt. Fra om lag 6-7 m dybde til antatt berg tolkes massene som faste. Kvikt eller sensitivt materiale er ikke påvist i Posisjon 3 og 4. Dybde til antatt berg langs skråningsfot varierer mellom 13,9 og 25,0 m. I Posisjon 5 er det boret til 30 m uten å treffe berg. Det er således kun påvist kvikkleire i Posisjon 1 og 5, i henholdsvis 21 m og 10 m dybde. Sørøstlig område I Posisjon 6-8 er det registrert lagvis løse til middels faste masser. Det er utført prøvetaking i dybder med lav eller avtagende boremotstand. Posisjon 6 er lokalisert øst i området ved en eksisterende bygning, og Posisjon 7 og 8 er lokalisert sør på tomten. I Posisjon 6 er det utført prøvetaking i dybde 9,0-12,0m, og resultater viser leirig silt og grusig sand. I Posisjon 7 er det øverst et lag med løse til middels faste masser. Prøvetaking utført i dybde 0,0-4,0 m viser grusig sand, leirig silt og grusig sandig leirig silt. Det er også tatt opp en prøve fra 11,0 12,0 m for å undersøke et lag med avtagende boremotstand; denne prøven bestod av grusig sandig leirig silt. Posisjon 7 og 8 har noenlunde sammenlignbare boreprofil ned til 23 m under terrengnivå, og det er utført prøvetaking i Posisjon 8 i dybde 10,0-13,0m. Resultater viser siltig sand, leirig silt og sandig leirig silt. Fra 23 m dybde under terrengnivå i Posisjon 8 er det registrert noe avtagende boremotstand ned til faste masser i 35 m dybde. Det er utført prøvetaking i m dybde, og prøvene består av sandig leirig silt som ikke er kvikk eller sensitiv. Rapport nr.: Rapportdato: Side 6 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

7 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser Dybde til antatt berg er mellom 25,4 og 38,1 m i dette området. I disse 3 posisjonene er det ikke registrert kvikt/sensitivt materiale. Oppe på skråningskant Det er boret i 3 posisjoner på topp av skråning; 9, 11 og 12. Det er utført trykksondering i Posisjon 9 og 11, og prøvetaking i Posisjon 12. I Posisjon 9 er det lagvis faste, middels faste og løse masser. Mellom 2 og 5 m under terrengnivå er det et lag med løse til middels faste masser, og her er det utført trykksondering. Tolkning av trykksonderingen viser at massene består av silt, leire og sand. I dybdeintervall med leire/silt varierer aktiv skjærfasthet mellom 30 og 180 kpa. Det er igjen et lag med løse til middels faste masser fra 8 til 15 m dybde, og det er utført en trykksondering i dybde 9,0-9,5 m. Løsmassene er tolket som sand, silt og leire. Skjærfastheten er tolket til å være minst 75 kpa. Under 15 m dybde er det faste masser. I Posisjon 11 er det faste masser fra terrengnivå til om lag 6-7 m dybde, deretter er det et lag med lavere boremotstand ned til 18,5 m. Det er utført trykksondering i 8-18 m dybde. Tolket aktiv skjærfasthet er større enn 100 kpa i hele dybdeintervallet. Fra 18 m til antatt berg er det registrert lavere boremotstand, og trolig er dette siltig leire som ikke er kvikk eller sensitiv. I Posisjon 12 er det middels faste masser. Det er utført prøvetaking fra 7,0-10,0 m, fra 12,0-13,0 m, fra 16,0-17,0 m, fra 22,0-23,0 m og fra 32,0-33,0 m. Prøvene består av viser siltig leire og sandig silt, og er ikke kvikke eller sensitive. I boringene oppe på skråningskant varierer dybde til antatt berg mellom 23,9 og 38,3 m. Det er ikke registrert kvikt/sensitivt materiale i disse posisjonene. Rapport nr.: Rapportdato: Side 7 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

8 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser 5 RISIKOKLASSIFISERING OG SIKKERHETSVURDERING 5.1 Generelt Skadekonsekvens, faregrad og risiko er vurdert i henhold til Ref. 9, jamfør også NVE-rettleder Ref. 10. I det etterfølgende er både dagens situasjon før utbygging og situasjonen etter utbygging vurdert. 5.2 Situasjon før utbygging Tabell 6 viser vurderte faktorer og tilhørende resultater for situasjonen før utbygging med hensyn til skadekonsekvens. Klassifiseringen har resultert i en poengscore på 19 som tilsvarer 42,2 % av maksimal poengsum; dvs. konsekvensklasse alvorlig. Det betyr at konsekvensen av et skred er risiko for skade på mennesker/tap av liv eller betydelige økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Tabell 7 viser vurderte faktorer og tilhørende resultater for situasjonen før utbygging med hensyn til faregrad. Klassifiseringen har resultert i en poengscore på 12 som tilsvarer 23,5 % av maksimal poengsum; faregradsklasse lav. Soner som havner i denne faregradsklassen har en lav sannsynlighet for at skred skal inntreffe. Risiko er lik % -tall av skadekonsekvens multiplisert med % -tall faregrad. For dagens situasjon før utbygging er området klassifisert i risikoklasse 3 (23,5*42,2 = 992). 5.3 Situasjon etter utbygging I Tabell 5 og 6 er det tatt hensyn til forestående tiltak. Det er dog forutsatt grunn fundamentering av eventuelle konstruksjoner og ingen graving ved fot av skråning. Situasjon etter utbygging er dermed allerede dekt. 5.4 Sikkerhetsvurderinger Tabell 3.1 i NVE-veilederen (Ref. 10) stiller krav til sikkerhetsnivå, vurderinger, beregninger og kontroller som forutsettes utført. Sikkerhetskrav er her gitt avhengig av faregradsklasse før utbygging og tiltakskategori (K1-K3). Situasjon både før og etter utbygging er klassifisert i faregradsklasse lav. Tiltakskategori settes til K2-K3. Dette vil si at det kreves en materialkoeffisient γ M 1,4 eller ikke forverring (K2)/forbedring (K3). Rapport nr.: Rapportdato: Side 8 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

9 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser 6 STABILITET Hovedfokuset for felt- og laboratoriearbeidet i dette oppdraget har vært å avdekke om det er kvikkleire på tomten, og deretter å kartlegge kvikkleireforekomster. Det er funnet kvikkleire i to posisjoner; Posisjon 1 og 5. Kvikkleiresonen er avgrenset på Tegning 101. Det er 10 m høydeforskjell mellom de to kvikkleirefunnene, og det antas at det er to «kvikkleirelommer» på tomten som ikke har sammenheng med hverandre. 6.1 Beregningsverktøy Stabilitetsberegningene er utført med programmet GeoSuite Stability (Ref. 13). Det er utført stabilitetsberegning for dagens situasjon i 3 profiler; A, B og C. Se Tegning 100. Analyser er utført for drenert og udrenert tilstand. Inngangsparametre og laginndeling er som beskrevet på Tegning Det er valgt konservative verdier for stabilitetsberegningene; grunnvannstand er satt i terrengnivå, kvikkleirelagene er overdrevet i mektighet og omfang, og det er benyttet skjærfasthet fra det lavere sjiktet. Det er anvendt tolket aktiv skjærfasthet fra trykksonderinger for C-profiler i udrenert tilstand. C-profilene er noe forenklet og det er valgt å bruke lav tolket skjærfasthet. For trykksondering utført i Posisjon 2 og 9 er det valgt å benytte skjærfasthet 100 kpa i hele dybdeintervallet, og i Posisjon 11 er det brukt kpa i dybdeintervallet. For drenert tilstand er det valgt å bruke friksjonsvinkel (φ) lik 30 og attraksjon (a) lik 25 for siltig leire og friksjonsvinkel (φ) lik 35 og attraksjon (a) lik 10 for sand-/grus-lagene. For skjærfastheten i de finkornige lagene har vi benyttet anisotrop skjærfasthet (ADP). For kvikkleiren er det brukt en relasjon mellom S ua /S ud /S up på 0,85/0,61/0,26, og for siltig leire er relasjonen 1,00/0,67/0,33 benyttet. Det er lagt inn en terrenglast oppe på skråning på 10 kpa. Denne representerer eventuell last fra boliger/snø/fyllmasser. 6.2 Beregningsresultater Resultatene er som vist i Tabell 1 og Tegning Tabell 1 Resultater sikkerhetsfaktorer, Fc Udrenert tilstand Drenert tilstand Profil A-A 1,58 1,49 Profil B-B 2,21 2,12 Profil C-C 1,62 1,47 Resultater fra stabilitetsvurderinger viser en sikkerhetsfaktor > 1,4 i alle profiler, det er ikke avdekket behov for tiltak for å bedre stabilitetsforholdene. Beregningene viser at det er lokale skjærflater ved skråningen i Profil A, B og C som er kritisk. Mere omfattende sirkulærsylindriske eller sammensatte skjærflater er ikke funnet å være kritisk. Anbefalinger Det anbefales ikke å grave inntil skråningskant da dette kan berøre områdestabilitet og medføre skade/fare for bebyggelse oppe på skråning. Det anbefales også å fundamentere tilbygg/konstruksjoner grunt. Rapport nr.: Rapportdato: Side 9 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

10 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser 7 REFERANSER Ref. 1 Statens vegvesen (1997): Feltundersøkelser. Håndbok 015. Ref. 2 Statens vegvesen (2005): Laboratorie-undersøkelser. Håndbok 014. Ref. 3 Statens vegvesen (2010): Geoteknikk i vegbygging. Håndbok 016. Ref. 4 Norsk Geoteknisk Forening (1994): Veiledning for utførelse av totalsondering. Melding nr 9. Ref. 5 Norsk Geoteknisk Forening (1997): Veiledning for prøvetaking. Melding nr. 11. Ref. 6 Ref. 7 Ref. 8 Ref. 9 Ref. 10 Ref. 11 Ref. 12 Norsk Geoteknisk Forening (1982): Veiledning for utførelse av trykksondering. Melding nr. 5. revidert Norsk Geoteknisk Forening (1982): Veiledning for måling av grunnvannstand og poretrykk. Melding nr. 6. revidert Lunne et al (1997): Cone penetration testing in geotechnical practice. NGI (2008): Program for økt sikkerhet mot leirskred. Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire. Rapport , rev. 3, datert 8. oktober NVE Retningslinjer 2/2011 rev : «Flaum- og skredfare i arealplanar» med Veileder for: «Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper». Osaka (2005). International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 16. Proceedings, Vol. 2, pp Rolf Sandven (1990). Strength and Deformation Properties of Fine Grained Soils Obtained from Piezocone Tests. Dr. ing. Avhandling, Institurr for geoteknikk, NTNU. Ref. 13 Novapoint: Geosuite Stability. Version Rapport nr.: Rapportdato: Side 10 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

11 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser 8 TABELLER Tabell 2 Boreposisjoner og boredybder Pos./ID Koordinater terrengpunkt UTM/EUREF 89 NN1954 Type Bordybde i (m) X Y Z Løsm. Berg , ,1 18,4 Total Prøve 25,0 3, , ,7 18,5 Total Prøve CPT PP(2) 17,4 2, , ,4 19,2 Total 16,1 2, , ,3 19,9 Total Prøve 13,9 3, , ,8 17,4 Total Prøve 30, , ,4 18,2 Total Prøve 25,4 2, , ,4 16,5 Total Prøve 29, , ,7 17,3 Total Prøve 38,1 1, , ,3 28,5 Total CPT 23,9 3, , ,6 26,6 Total CPT 24,7 2, , ,0 27,4 Total Prøve 38,3 1,6 Typebetegnelse: Total = totalsondering. Prøve = prøveserie. CPT = Trykksondering. PP(i) = poretrykksmålinger (antall målinger) Tabell 3 Opptatte prøver og laboratoriearbeid Pos. /ID Type Dybde Analyse Klassifisering [m] W [%] T G W P [%] W L [%] C uu [kpa] C uo [kpa] C ue [kpa] ε [%] γ [kn/m 3 ] 1 2 P 0,0-1,0 Myrjord m litt grus/sand P 1,0-1,7 Myrjord /torv P 1,7-2,0 H Sandig leirig silt 40,3 T4 P 2,0-3,0 Leirig silt med noen få gruskorn Leirig sandig P 3,0-4,0 H silt 22,7 T4 P 4,0-5,0 Siltig leire P 5,0-6,0 H Leirig silt 27,7 T4 P 7,5-8,5 Siltig leire P 8,5-9,5 Siltig leire P 10,0-11,0 Siltig leire P 11,0-12,0 Siltig leire P 20,5-21,5 Leire P 21,0-22,0 K, W Siltig Leire 27,0 0,20 Siltig leirig P 2,0-2,6 H grusig jordmatr. 16,0 T4 Siltig leire (med P 2,6-3,0 gruskorn) P 3,0-4,0 H Siltig leire 27,7 T4 P 4,0-5,0 Siltig leire (med grus) P 5,0-6,0 H Sitlig grusig leirig jordmatr. 22,3 T4 P 6,0-7,0 Siltig leire (m mye sand/grus) P 7,0-8,0 H Grusig siltg leirig jordmatr. 17,0 T3 Rapport nr.: Rapportdato: Side 11 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

12 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser Pos. /ID Type Dybde [m] Analyse Klassifisering W [%] T G W P [%] W L [%] C uu [kpa] C uo [kpa] C ue [kpa] ε [%] γ [kn/m 3 ] P 0,0-0,7 Jord P 0,7-1,0 H Sandig leire silt 52,3 T4 P 1,0-2,0 Siltig leire P 2,0-2,8 H Leirig silt 21,6 T4 P 3,0-3,2 Leirig silt P 3,2-4,0 H Leire 31,5 T4 P 4,0-5,0 Leirig silt P 5,0-6,0 Silt (leirig) 54mm 54mm P 6,5-7,3 Leirig silt 19,6 6,6-6,7 Silt 6,7-6,8 E, W Silt 25,4 88,7 4,7 K, WF, 6,8-6,9 WP 30,4 20,9 33, ,57 6,9-7,0 E, W, H Siltig leire 33,1 T4 117,0 4,8 7,0-7,1 E, W 31,7 149,0 3,7 7,1-7,2 10,0-10,8 Siltig leire 10,1-10,2 E, W 33,6 34,4 15,0 10,2-10,3 E, W 32,1 25,7 14,9 K, WF, 10,3-10,4 WP 30,9 22,5 27,3 87,8 0,10 10,4-10,5 10,5-10,6 E, W 30,6 24,5 14,9 10,6-10,7 26,0-27,0 K, W P 9,0-10,0 Leirig silt P 10,0-11,0 Grusig sand P 11,0-12,0 Grusig sandig silt P 0,0-1,0 Grusig sand P 1,0-1,5 Grusig siltig sand P 1,5-2,0 Leirig silt P 2,0-3,0 Leirig silt P 3,0-4,0 Sandig silt Grusig sandig P 11,0-12,0 leirig silt P 10,0-11,0 Siltig sand P 11,0-12,0 Leirig silt P 12,0-13,0 Sandig leirig silt P 25,0-26,0 Sandig leirig silt P 26,0-27,0 Sandig leirig silt Siltig leire (forstyrret?) 22,7 8,7 3,27 P 7,0-8,0 K, W Siltig Leire 30,5 5,03 P 9,0-10,0 K, W Siltig Leire 31,5 31,5 2,55 P 12,0-13,0 K, W Siltig Leire 33,4 35,7 4,05 P 16,0-17,0 Sandig silt Rapport nr.: Rapportdato: Side 12 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

13 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser Pos. /ID Type Dybde [m] Analyse Klassifisering W [%] T G W P [%] W L [%] C uu [kpa] C uo [kpa] C ue [kpa] ε [%] γ [kn/m 3 ] P 22,0-23,0 Sandig silt P 32,0-33,0 Sandig leirig silt Type: P = poseprøve. Analyse: H= hydrometer/kornfordeling med vanninnhold. Jordartsklassifisering basert på korngraderingsanalyser er markert med fet skrift. Andre prøver er bare visuelt klassifisert. Tabell 4 Vannstands- og poretrykksmålinger Pos./ Installert Dybde Måledato og målt vannivå relativt terreng [m] Vist på ID Tegning 2014 [m] 2014 nr ,73 0,60 0, ,10 0,10 0, , , ,80 - Tabell 5 Pos. / ID NC- avvik (poretrykk) Nøkkeldata og kvalitet av trykksonderinger Dato Sond NA-avvik NB- avvik e nr. (spissmotstand) (sidefriksjon) Loddavvik [kpa] [%] [kpa] [%] [kpa] [%] [ ] Filnavn Klasse 2A ,30-0,1-0,7-0,4 0,0 0,0 2,5 2A.cpt 3/ ,00 0,8 0,1 0,0-3,3-0,3 3,15 9_m.cpt 3/2 9A ,00 0,0 0,0 0,0 3,3 0,5 5,5 9(14.1).cpt 4/ ,30 0,2-2,2-2,1 2,2 0,1 5,95 11_m.cpt 4/1 Klasse Anvendelsesklasse etter NGF-Melding 5, Ref. 6. Rapport nr.: Rapportdato: Side 13 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

14 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser Tabell 6 Faktorer Evaluering av skadekonsekvens Skadekonsekvens evaluering Vekttall Boligenheter, antall 4 Næringsbygg, personer 3 Annen bebyggelse, verdi 1 Vei, ÅDT 2 Toglinje, baneprioritert 2 Kraftnett 1 Oppdemning / flom 2 Skadekonsekvens er alvorlig med 19 poeng. Skadekonsekvens, score Resultat tett > 5 spredt > 5 spredt < 5 ingen 2 8 > < 10 ingen 2 6 stor betydelig begrenset ingen 1 1 > < ingen 0 0 sentral regional distribusjon lokal 0 0 alvorlig middels liten ingen Faresoner Poengsum ,2% av maks. poengsum Risiko = skadekonsekvens * faregrad (%) 23,5*42,2 = 992 Dette gir Risikoklasse Rapport nr.: Rapportdato: Side 14 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

15 Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser Tabell 7 Faktorer Evaluering av faregrad for kartlagt kvikkleire før utbygging Faregrad evaluering Vekttall Tidligere skredaktivitet 1 Skråningshøyde, meter 2 Overkonsolideringsgrad (OCR) 2 Poretrykk (kpa) overtrykk 3 undertrykk -3 Kvikkleiremektighet 2 Sensitivitet 1 Erosjon 3 Inngrep forverring 3 forbedring -3 Faregrad, score Resultat Høy Noe Lav Ingen 0 0 > 30 m m m < 15 m 0 0 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 > > hydrostat. 2 *) 6 > til > H/2 H/2 - H/4 < H/4 Tynt lag > < Aktiv/glidn. Noe Liten Ingen Stor Noe Liten **) 3 Stor Noe Liten Ingen Faresoner Poengsum ,5 % av maks. poengsum Faregrad er lav med 12 poeng. *) Poretrykksmåling i Posisjon 2 kan tyde på om lag 5 kpa i overtrykk. Velger kpa for å være på sikker side. **) Forutsatt grunn fundamentering og ikke utgraving ved foten av skråningen. 12 Rapport nr.: Rapportdato: Side 15 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

16 Skjærspenning (kpa) Skjærspenning (kpa) Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser 9 FIGURER Enaksialt trykkforsøk Prøve 116B Maksimalspenning 88,7 Hol 5 Bruddtøying 4,7 Dyb 6,7-6, % 5% 10% 15% 20% Aksialtøying Figur 2 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 6,7-6,8m Enaksialt trykkforsøk Prøve 116D Maksimalspenning 117,4 Hol 5 Bruddtøying 4,7 Dyb 6,9-7, % 5% 10% 15% 20% Aksialtøying Figur 3 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 6,9-7,0m Rapport nr.: Rapportdato: Side 16 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

17 Skjærspenning (kpa) Skjærspenning (kpa) Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser Enaksialt trykkforsøk Prøve 116E Maksimalspenning 149,0 Hol 5 Bruddtøying 3,7 Dyb 7,0-7, % 5% 10% 15% 20% Aksialtøying Figur 4 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 7,0-7,1m Enaksialt trykkforsøk Prøve 117A Maksimalspenning 34,4 Hol 5 Bruddtøying 15,0 Dyb 10,1-10, % 5% 10% 15% 20% Aksialtøying Figur 5 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 10,1-10,2m Rapport nr.: Rapportdato: Side 17 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

18 Skjærspenning (kpa) Skjærspenning (kpa) Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser Enaksialt trykkforsøk Prøve 117B Maksimalspenning 25,7 Hol 5 Bruddtøying 14,9 Dyb 10,2-10, % 5% 10% 15% 20% 25% Aksialtøying Figur 6 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 10,2-10,3m Enaksialt trykkforsøk Prøve 117E Maksimalspenning 24,5 Hol 5 Bruddtøying 14,9 Dyb 10,5-10, % 5% 10% 15% 20% Aksialtøying Figur 7 Enaksialt trykkforsøk i posisjon 5, dybde 10,5-10,6m Rapport nr.: Rapportdato: Side 18 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

19 Norconsult AS Norconsult AS Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser ,7-2,0 100 Sandig Leirig Silt 40,3 10,8 T4 Figur 8 Kornfordelingsdiagram posisjon 1, dybde 1,7-2,0m ,0-4,0 102 Leirig Sandig Silt 22,7 24,1 T4 Figur 9 Kornfordelingsdiagram posisjon 1, dybde 3,0-4,0m Rapport nr.: Rapportdato: Side 19 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

20 Norconsult AS Norconsult AS Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser ,0-6,0 104 Leirig Silt 27,7 13,1 T4 Figur 10 Kornfordelingsdiagram posisjon 1, dybde 5,0-6,0m ,7-1,0 108 Sandig Leirig Silt 52,3 12,4 T4 Figur 11 Kornfordelingsdiagram posisjon 4, dybde 0,7-1,0m Rapport nr.: Rapportdato: Side 20 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

21 Norconsult AS Norconsult AS Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser ,8 110 Leirig Silt 21,6 22 T4 Figur 12 Kornfordelingsdiagram posisjon 4, dybde 2,0-2,8m ,2-4,0 112 Leire 31,5 11,7 T4 Figur 13 Kornfordelingsdiagram posisjon 4, dybde 3,2-4,0m Rapport nr.: Rapportdato: Side 21 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

22 Norconsult AS Norconsult AS Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser ,6 118 Siltig Leirig Grusig Jordmatr. 16,0 85,4 T4 Figur 14 Kornfordelingsdiagram posisjon 2, dybde 2,0-2,6m ,0-4,0 120 Siltig Leire 27,7 12,9 T4 Figur 15 Kornfordelingsdiagram posisjon 2, dybde 3,0-4,0m Rapport nr.: Rapportdato: Side 22 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

23 Norconsult AS Norconsult AS Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser ,0-6,0 122 Siltig Grusig Leirig Jordmatr. 22,3 78,7 T4 Figur 16 Kornfordelingsdiagram posisjon 2, dybde 5,0-6,0m ,0-8,0 124 Grusig Siltig Leirig Jordmatr. 17,0691,6 T3 Figur 17 Kornfordelingsdiagram posisjon 2, dybde 7,0-8,0m Rapport nr.: Rapportdato: Side 23 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

24 Norconsult AS Ombygging av SI sine lokaler Grunnundersøkelser ,9-7,0 116D Siltig Leire 33,1 6,1 T4 Figur 18 Kornfordelingsdiagram posisjon 5, dybde 6,9-7,0m Rapport nr.: Rapportdato: Side 24 av 24 Filnavn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ geoteknisk rapport.docx

25 Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med prøveserie Vannprøver Poretrykksmåling Permeabilitetsmåling Prøvebelastning Setningsmåling Elektrisk sondering Vannstandsmåling Fjell i dagen Metodesymbol er plassert i borposisjon. Evt. flere utførte sonderinger er markert ved siden av. - 18,2-35,4 17,2 + 2,9 Over linjen : Kote terreng eller sjøbunn/elvebunn. Ut for linjen : Boret dybde i løsmasse + boret dybde i fjell. Under linjen : Kote antatt fjell, hvis fjell ikke er påtruffet. PROFILER Enaksialt trykkforsøk (s u ) (10) Torsjonsvinge (s u ) * Penetrometer (s u ) (15) (5) ( ) = aksial deformasjon ved brudd Stopp i løsmasse Stopp på antatt stein Terrengnivå eller sjøbunn Antatt fjell Boret dybde i fjell Leire Silt. Sand Grus Stein Blokk Moreneleire Grusig morene Fyllmasse Fjell Matjord Torv/planterester Trerester/sagflis Skjell Gytje/dye Skravur for markering av jordart Prøve, dybde og nr. Målt vanninnhold, w Utrullingsgrense, w p Flytegrense, w L Udrenert skjærstyrke fra konusforsøk, omrørt prøve Udrenert skjærstyrke fra konusforsøk, uomrørt prøve Udrenert skjærstyrke fra enaksforsøk, intakt prøve Sensitivitet basert på konusforsøk, S t Jordartsbeskrivelse basert på observasjon fra felt og laboratorium Prosedyrer og presentasjon Geotekniske tegninger, plan og profiler Total tyngdetetthet, MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland A DATO

26 Utstyr: Som dreietrykksondering: Ø 57 mm butt borekrone med tilbakeslagsventil. Ø 44 mm borestenger. Konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Nedpressingshastighet 3 m/min (20 sek/m). Når normert nedtrengningshastighet ikke er mulig, økes rotasjonshastigheten til 75 omdreininger/min. Som fjellkontrollboring: Dersom nedtrengingen igjen stopper opp, går en over til prosedyre som for fjellkontroll. Dvs. at en først setter på spyling, hvoretter ny stopp i nedtrenging fører til at en også setter på slaghammer. Med denne prosedyren kan det bores gjennom steiner og ned i fjell. Ved påvisning av fjell, bør det bores 2-3 meter ned i antatt fjell. Presentasjon: Skravur for vannspyling og slag i egne kolonner. Kurver for nedpressingskraft, boretid og spyletrykk. Kryss for markering av økt rotasjon. Bortid Bortiden går utenfor skalaen Markeringsstolper for bruk av spyling og slagboring Matekraft Registrering av antatt stein/blokk Kryss ved dybder hvor økt rotasjonshastighet er brukt Spyletrykk Overgang til fjell Prosedyrer og presentasjon Borprofil - Totalsondering MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland B DATO

27 Trykksondering Cone Penetration Tests (CPT) Utstyr: Ø 36 mm borstenger. Sonde med konisk spiss og automatisk logging av spissmotstand, poretrykk og friksjon, se figur. Prosedyre: Konstant nedpressingshastighet; 20 mm/sek. Presentasjon: Kurver som viser målt spissmotstand, friksjon og poretrykk mot dybde. Kan også inkludere antatt in situ poretrykk og beregnede forløp som vist nedenfor. Direkte målte verdier (untatt u 0 ) Avledete/beregnede verdier (presenteres ikke alltid) Målt spissmotstand, q c Meget bløtt Faste lag Liten B q kan indikere friksjonsmasse Målt sidefriksjon Antatt in situ poretrykk, u 0 Spissmotstand korrigert for poretrykk/geometrieffekter, q T. Anbefales brukt for tolkning, men er ganske lik q c hvis poretrykket er relativt lavt. Beregnet poretrykksfaktor B q, positiv ved poreovertrykk, negativ ved sug. Prosedyrer og presentasjon Borprofil Trykksondering (CPT) MÅLESTOKK M = UTFØRT KONTROLLERT PROSJEKT VEDLEGG Arne Kavli Torgeir Døssland C DATO

28

29 Eid Industrihus KF Ombygging av SI sine lokaler - GrU VEDLEGG E CPTU tolkning FIGURER Side Figur E1 Tolket aktiv udrenert skjærfasthet (C uc ) fra CPTU i Posisjon 2A... 2 Figur E2 Tolket aktiv udrenert skjærfasthet (C uc ) fra CPTU i Posisjon Figur E3 Tolket aktiv udrenert skjærfasthet (C uc ) fra CPTU i Posisjon 9A Figur E4 Tolket aktiv udrenert skjærfasthet (C uc ) fra CPTU i Posisjon Figur E5 Tolket friksjonsvinkel ( ) og attraksjon (a) fra CPTU i Posisjon 2A... 6 Figur E6 Tolket friksjonsvinkel ( ) og attraksjon (a) fra CPTU i Posisjon Figur E7 Tolket friksjonsvinkel ( ) og attraksjon (a) fra CPTU i Posisjon 9A... 8 Figur E8 Tolket friksjonsvinkel ( ) og attraksjon (a) fra CPTU i Posisjon Benyttede metoder for tolkning av fasthetsparametere Aktiv udrenert skjærfasthet (C uc ) er tolket etter metoder fra Lunne et al (1997) og Karlsrud et al (2005); Ref. 8 og Ref. 11. Friksjonsvinkel ( ) og attraksjon (a) er tolket etter metoder fra Lunne et al (1997) og Sandven (1990); Ref. 8 og Ref. 12. Rapport nr.: Rapportdato: Side 1 av 9 Filnamn: n:\513\73\ \5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\ vedlegg e.docx

30 Dybde (m) CuC (kpa) Hol nr.: H2A Nkt var. - Lunne et al (1997) Nke var. - Lunne et al (1997) Ndu var. - Lunne et al (1997) Nkt var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) Nke var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) Ndu var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) NC-linje SHANSEP (OCR=8) SHANSEP (OCR=16) Anbefalt Eid Industrihus KF Ombygging SI sine lokaler - GrU Figur E1 Tolket aktiv udrenert skjærfasthet (C uc ) fra CPTU i MÅLESTOKK DATO Posisjon 2A M = 1 : UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT FORMAT Ingelin Gjengedal Arne Åsmund Skotheim A4

31 Dybde (m) Hol nr.: H9 0,0 CuC (kpa) ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Nkt var. - Lunne et al (1997) Nke var. - Lunne et al (1997) Ndu var. - Lunne et al (1997) Nkt var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) Nke var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) Ndu var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) NC-linje SHANSEP (OCR=8) SHANSEP (OCR=16) Anbefalt Eid Industrihus KF Ombygging SI sine lokaler - GrU Figur E2 Tolket aktiv udrenert skjærfasthet (C uc ) fra CPTU i MÅLESTOKK DATO Posisjon 9 M = 1 : UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT FORMAT Ingelin Gjengedal Arne Åsmund Skotheim A4

32 Dybde (m) CuC (kpa) Hol nr.: H9A 9, ,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Nkt var. - Lunne et al (1997) Nke var. - Lunne et al (1997) Ndu var. - Lunne et al (1997) Nkt var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) Nke var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) Ndu var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) NC-linje SHANSEP (OCR=8) SHANSEP (OCR=16) Anbefalt Eid Industrihus KF Ombygging SI sine lokaler - GrU Figur E3 Tolket aktiv udrenert skjærfasthet (C uc ) fra CPTU i MÅLESTOKK DATO Posisjon 9A. M = 1 : UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT FORMAT Ingelin Gjengedal Arne Åsmund Skotheim A4

33 Dybde (m) Hol nr.: H11 0 CuC (kpa) Nkt var. - Lunne et al (1997) Nke var. - Lunne et al (1997) Ndu var. - Lunne et al (1997) Nkt var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) Nke var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) Ndu var. OCR3 - Karlsrud et al (2005) NC-linje SHANSEP (OCR=8) SHANSEP (OCR=16) Anbefalt Eid Industrihus KF Ombygging SI sine lokaler - GrU Figur E4 Tolket aktiv udrenert skjærfasthet (C uc ) fra CPTU i MÅLESTOKK DATO Posisjon 11 M = 1 : UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT FORMAT Ingelin Gjengedal Arne Åsmund Skotheim A4

34 Dybde (m) 0 Friksjonsvinkel, ( ) Attraksjon, a (kpa) Hol nr.: H2A NTNU (a=40 kpa, Beta=-40 ) NTNU (a=30 kpa, Beta=-30 ) NTNU (a=20 kpa, Beta=-20 ) Anbefalt friksjonsvinkel Anbefalt attraksjon Eid Industrihus KF Ombygging SI sine lokaler - GrU Figur E5 Tolket friksjonsvinkel ( ) og attraksjon (a) fra CPTU i MÅLESTOKK DATO Posisjon 2A M = 1 : UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT FORMAT Ingelin Gjengedal Arne Åsmund Skotheim A4

35 Dybde (m) 0,0 Friksjonsvinkel, ( ) Attraksjon, a (kpa) Hol nr.: H ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 NTNU (a=30 kpa, Beta=-30 ) NTNU (a=20 kpa, Beta=-20 ) NTNU (a=10 kpa, Beta=-10 ) Anbefalt friksjonsvinkel Anbefalt attraksjon Eid Industrihus KF Ombygging SI sine lokaler - GrU Figur E6 Tolket friksjonsvinkel ( ) og attraksjon (a) fra CPTU i MÅLESTOKK DATO Posisjon 9 M = 1 : UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT FORMAT Ingelin Gjengedal Arne Åsmund Skotheim A4

36 Dybde (m) Friksjonsvinkel, ( ) Attraksjon, a (kpa) Hol nr.: H9A 9, ,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 NTNU (a=30 kpa, Beta=-30 ) NTNU (a=20 kpa, Beta=-20 ) NTNU (a=10 kpa, Beta=-10 ) Anbefalt friksjonsvinkel Anbefalt attraksjon Eid Industrihus KF Ombygging SI sine lokaler - GrU Figur E7 Tolket friksjonsvinkel ( ) og attraksjon (a) fra CPTU i MÅLESTOKK DATO Posisjon 9A M = 1 : UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT FORMAT Ingelin Gjengedal Arne Åsmund Skotheim A4

37 Dybde (m) Friksjonsvinkel, ( ) Attraksjon, a (kpa) Hol nr.: H NTNU (a=40 kpa, Beta=-40 ) NTNU (a=30 kpa, Beta=-30 ) NTNU (a=20 kpa, Beta=-20 ) Anbefalt friksjonsvinkel Anbefalt attraksjon Eid Industrihus KF Ombygging SI sine lokaler - GrU Figur E8 Tolket friksjonsvinkel ( ) og attraksjon (a) fra CPTU i MÅLESTOKK DATO Posisjon 11 M = 1 : UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT FORMAT Ingelin Gjengedal Arne Åsmund Skotheim A4

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 f

50 f

51 f

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Molde Eiendom KF Molde Kulturskole 2013-05-13 Oppdrags-rapport nr.: 5132679-1 Rapport tittel: Molde Kulturskole Utført av: Kontrollert av: Rapport nr. : 5132679-1 Revisjon nr. : - Dato : 2013-05-13 Godkjent

Detaljer

Boligfelt Eresfjorden

Boligfelt Eresfjorden Nesset kommune Boligfelt Eresfjorden 2014-12-18 Oppdrags-rapport nr: 5147044-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Boligfelt Eresfjorden Rapport nr : 5147044-RIG01 Revisjon

Detaljer

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU

Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Vedlegg 2 Ørskog kommune Fv 650 Sjøholt-Viset Kommunedeplan med KU Innledende grunnundersøkelser Datarapport 2014-12-19 Oppdrags-rapport nr.: 5146559-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde

Detaljer

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Statens vegvesen Region sør GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Grunnundersøkelser Datarapport 2014-11-21 Oppdragsnr.: Oppdragsnr.: Dokument nr.: -1 Gang-/sykkelveg langs FV461 Grunnundersøkelser Datarapport

Detaljer

Sande fastlandssamband

Sande fastlandssamband Sande Fastlandssamband Sande fastlandssamband Grunnundersøkelser Voksa Kvamsøy Datarapport 2014-04-23 Oppdrags-rapport nr.: 5142217 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Sande

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Fet kommune Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 2017-01-17 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger

Detaljer

Helse Førde - Bygg Aust

Helse Førde - Bygg Aust Helse Førde HF Helse Førde - Bygg Aust 2015-04-21 Oppdrags-rapport nr.: 5150926-RIG1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Helse Førde - Bygg Aust Rapport nr. : 5150926-RIG1

Detaljer

Torvik og Prestealleen

Torvik og Prestealleen Eid kommune Torvik og Prestealleen 2015-09-21 Oppdrags-rapport nr.: 5154577-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Torvik og Prestealleen Rapport nr. Revisjon nr. : - :

Detaljer

RV 60 Rødset-Sve gang og sykkelveg

RV 60 Rødset-Sve gang og sykkelveg Statens vegvesen Region Midt RV 60 Rødset-Sve gang og sykkelveg Grunnundersøking for reguleringsplan Geoteknisk rapport 2012-13-14 Oppdrags-rapport nr.: 5124629-1 Rapport tittel: RV 60 Rødset-Sve gang

Detaljer

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse

Eid kommune Ny Sjukeheim Nordfjordeid Grunnundersøkelse Rapport nr. : 2009.044 Revisjon nr. : - Dato : 07.05.09 Rapport tittel: Eid kommune Rapport nr. :2009.044 Revisjon nr. : Dato :07.05.09 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Magne Bonsaksen Ing. Arne

Detaljer

Statens vegvesen Region midt

Statens vegvesen Region midt E39 Leirvika-Stokkjølen Statens vegvesen Region midt Grunnundersøking for reguleringsplan Geoteknisk rapport 2012-11-16 Oppdrags-rapport nr.: 5123868-1 Rapport tittel: Statens vegvesen Region midt Grunnundersøking

Detaljer

Brunvoll Strandgata A.S. Brunvollkvartalet. Grunnundersøkelser. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Brunvoll Strandgata A.S. Brunvollkvartalet. Grunnundersøkelser. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Brunvoll Strandgata A.S. Brunvollkvartalet Grunnundersøkelser Datarapport 2015-03-13 Oppdrags-rapport nr.: 5150879-1 Brunvollkvartalet Grunnundersøkelser Datarapport Rapport tittel: Brunvollkvartalet Grunnundersøkelser

Detaljer

Ørskog Kommune. Sjøholt Skule. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Ørskog Kommune. Sjøholt Skule. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Ørskog Kommune Sjøholt Skule Grunnundersøkelse Datarapport 2015-05-22 Oppdrags-rapport nr.: 5152903-1 Sjøholt Skule Grunnundersøkelse Datarapport Rapport tittel: Sjøholt Skule Grunnundersøkelse Sjøholt

Detaljer

Barnehage Ervika. Grunnundersøkelser. Datarapport. Læringsverkstedet prosjektutvikling AS Oppdrags-rapport nr.

Barnehage Ervika. Grunnundersøkelser. Datarapport. Læringsverkstedet prosjektutvikling AS Oppdrags-rapport nr. Læringsverkstedet prosjektutvikling AS 201-08-1 Oppdrags-rapport nr.: 513638-1 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-613 Molde Rapport tittel : Rapport nr. : 513638-1 Revisjon nr. : - Dato : 201-08 -

Detaljer

Vestnes sentrum. Grunnundersøkelser. Datarapport. Vestnes kommune Oppdrags-rapport nr.: RIG01

Vestnes sentrum. Grunnundersøkelser. Datarapport. Vestnes kommune Oppdrags-rapport nr.: RIG01 Vestnes kommune Vestnes sentrum Datarapport 2016-01-14 Oppdrags-rapport nr.: 5156818-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel : Vestnes sentrum Datarapport Rapport nr. : 5156818-RIG01

Detaljer

GEO EST-HAUG LAND Revisjon nr. : - Statens vegvesen region midt Koparnes Ferjekai. Grunnundersokelse. Rapport nr. :

GEO EST-HAUG LAND Revisjon nr. : - Statens vegvesen region midt Koparnes Ferjekai. Grunnundersokelse. Rapport nr. : Statens vegvesen region midt Koparnes Ferjekai ~~ ~. -. II~_i - T~ ~-... - - 1~- ~ --- -- ~., ~.,, I1.fl,i_,,,i ~ ~._.. -~ - 1- ~-~- ~ ~ ~---------~ --v - -. _.--.~ -~~ -- - ~ ~=- -- ~z: ~~-~-- ---~c-~-~

Detaljer

Hans Egedes vei - undergang for gang- og sykkelvei

Hans Egedes vei - undergang for gang- og sykkelvei Lørenskog kommune Hans Egedes vei - undergang for gang- og sykkelvei Supplerende grunnundersøkelser - fase 2 Geoteknisk datarapport Oppdragsnr.: 5162543 Dokumentnr.: 5162543-RIG01 Versjon: 1 2016-09-16

Detaljer

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult Aqua Gen AS Grunnundelsøke Geoteknisk rapport I Oppdrags-rappor nr,: 5132605 Norconsult Norconsult " Rapport tittel: Aqua Gen AS- reguleringsplan for utfylling - Kyrksæterøra Grunnundersøkelser Rapport

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone 24.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I januar 2015 fikk Trondheim kommune en bekymringsmelding fra NVE om mulig dårlig

Detaljer

VEDLEGG A. Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse

VEDLEGG A. Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse VEDLEGG A Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse FIGURER Side Tabell Utdrag fra tabell NA.A(9) i Eurokode, Ref. 2 om veiledende klassifisering av s2 tiltak i pålitelighetsklasser Tabell 2 Geoteknisk

Detaljer

Rådhusveien 7. Sarpsborg

Rådhusveien 7. Sarpsborg RAPPORT Rådhusveien 7. Sarpsborg OPPDRAGSGIVER Frigaard Eiendom Fram AS EMNE DATO / REVISJON: 09. JANUAR 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512144-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 19.04.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt idrettsanlegg på Utleira. Tomta ligger i nærheten av

Detaljer

Myroldhaug Detaljregulering

Myroldhaug Detaljregulering Eid kommune Myroldhaug Detaljregulering Supplerende grunnundersøkelser 2014-11-05 Oppdrags-rapport nr.: 5143552-RIG02 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Myroldhaug Detaljregulering

Detaljer

Fv. 717 Stadsbygd kirke - Vemundstad

Fv. 717 Stadsbygd kirke - Vemundstad Statens Vegvesen Region Midt Fv. 717 Stadsbygd kirke - Vemundstad 2013-12-23 Oppdrags-rapport nr.: 5134227-2 Rapport tittel: Fv. 717 Stadsbygd kirke - Vemundstad Rapport nr. : 5134227-2 Revisjon nr. :

Detaljer

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1643-4 Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser 1.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Eierskapsenheten vurderer å omregulere eiendommene

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

Statens vegvesen. Rv 36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering av deponiet ved Kirkebekken bru

Statens vegvesen. Rv 36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering av deponiet ved Kirkebekken bru Statens vegvesen Til: Tommy Paulsen Fra: Vegteknisk v/ Daniel Nigussie Kopi: Jon Krogstad Bøe, Roar Gärtner Saksbehandler/innvalgsnr: Daniel Nigussie Vår dato: 25.08.2016 Vår referanse: Hd-1123A21 Rv 36

Detaljer

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson.

Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler er HR Prosjekt AS v/ Margareta Erlandsson. 1 Innledning Løvlien Georåd har fått i oppdrag å bistå med geoteknisk rådgivning i forbindelse med utvidelse av Alfaset gravlund i Oslo. 2 Vår oppdragsgiver er Oslo Kommune, Gravferdsetaten. Oppdragsformidler

Detaljer

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Dato: 28.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kvikkleiresonen 189 Nardro Nordre, ligger i et bebygd område i og

Detaljer

ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE RAPPORT ÅLEDALSLINJA REGULERINGSPLAN FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE DATO / REVISJON: 28. september 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512269-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp.

R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp. Dato: 03.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Overløpstasjonen for AF-ledninger i Lillegårdsbakken skal utvides med

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Risvollan Borettslag Asbjørn Øverås veg 1 Velferdsbygg Risvollan Oppdrag nr: 6120141 Rapport nr. 1 Dato: 6.7.2012 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 IN

Detaljer

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576-4 rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser 29.09.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Blomsterbyen ligger innenfor kvikkleiresonen 189 Nardo

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1702 Jarveien 26.04.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Avløpsledninger langs Jarveien skal separeres. Det er tidligere kjent at det er mye torv i området,

Detaljer

GEOTEKNISK DATARAPPORT

GEOTEKNISK DATARAPPORT Regionalt kulturhus i Stjørdal REGIONALT KULTURHUS STJØRDAL STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT Rev. dato Kontroll Signatur Kommentar STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT 19.11.2010 Side: 1 av 1 DATARAPPORT

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i Nedre og Øvre Eiker

Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i Nedre og Øvre Eiker NOTAT OPPDRAG Klassifisering av faresoner for kvikkleireskred i Nedre og Øvre Eiker DOKUMENTKODE EMNE Evaluering og avgrensing nye kvikkleiresoner TILGJENGELIGHET Åpen 814835-RIG-NOT- 001_rev00 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

R.1543 BRATSBERGVEGEN

R.1543 BRATSBERGVEGEN R.1543 BRATSBERGVEGEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 02.07.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt I forbindelse med gang- og sykkelveg skal det legges ny spillvannsledning i Bratsbergvegen.

Detaljer

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET R.1531-3 UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET Stabilitetsberegninger og -vurderinger STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL Rev. B 31.10.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter bygging av nytt

Detaljer

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser.

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Dato: 21.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge barnehage i

Detaljer

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder områderegulering.

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder områderegulering. Grunnforhold Totalsonderingene viser at dybden til antatt berg varierer fra 8,1 til 23,2 m i borpunktene. Ellers indikerer totalsonderingene bløte til middels faste masser med delvis jevn bormotstand i

Detaljer

Brennmomyra, Balsfjord

Brennmomyra, Balsfjord R. Edvardsen Transport AS Brennmomyra, Balsfjord Grunnundersøkelser Datarapport 2014-03-21 Oppdragsnr.: 5141167 Dokument nr.: 5141167-1 Oppdragsnr.: 5141167 Dokument nr.: 5141167-1 Brennmomyra, Balsfjord

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: 1350014934 G-rap-001-rev01 Dato: 23.05.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru 08.02.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner har innledet samarbeider om nye vann- og

Detaljer

R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger

R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1593-3 rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger 10.12.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Horten havn Utfylling i sjø 2 Horten Havn utfylling i sjø Utfylling

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [1]. Aktuelt område er markert med blå sirkel.

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [1]. Aktuelt område er markert med blå sirkel. 2 Oversiktskart Figur 1 Oversiktskart [1]. Aktuelt område er markert med blå sirkel. Neskollen Tomteutvikling AS / Neskollen / 16062 Rapport områdestabilitet / KGE 3 Bilag Situasjonsplaner og borpunkt-/koordinatlister

Detaljer

Vedlegg 3.1. Runar Fjorden. Osvegen på Ranheim. Oppføring av boliger. Grunnundersøkelser Oppdrags -rapport nr.

Vedlegg 3.1. Runar Fjorden. Osvegen på Ranheim. Oppføring av boliger. Grunnundersøkelser Oppdrags -rapport nr. Runar Fjorden 2013-05-13 Oppdrags -rapport nr.: 5131701-1 Rapport tittel : Rapport nr. : 5131701-1 Revisjon nr. : 1 Dato : 2013-05-13 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Ingelin Gjengedal Siv.Ing.

Detaljer

R.1649 Klæbuveien fortau

R.1649 Klæbuveien fortau Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1649 Klæbuveien fortau 12.10.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden 2012-2016 er det gitt en prioritert

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Myroldhaug

Detaljreguleringsplan for Myroldhaug Eid kommune Detaljreguleringsplan for Myroldhaug 2014-06-30 Oppdrags-rapport nr.: 5143552-RIG01-RevA Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Detaljreguleringsplan for Myroldhaug

Detaljer

R.1596 Burslia, OV-ledning

R.1596 Burslia, OV-ledning Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1596 Burslia, OV-ledning Dato: 19.03.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det har vært flere hendelser med vann i kjelleren i rekkehusene i Fogdenget. Dette

Detaljer

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold

Teknisk notat. Uavhengig kontroll. Områdestabilitet for detaljreguleringsplan. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Høiseth Utvikling AS Per Erik Austberg Dato: 2. juni 2014 Rev. nr./ Rev. dato: Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20091965-03-TN Høiseth

Detaljer

R.1572 Kammen. Nytt fortau.

R.1572 Kammen. Nytt fortau. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1572 Kammen. Nytt fortau. Dato: 17.07.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Miljøpakken planlegger nytt fortau langs Kammen, bilag 1, tegning C01. Deler av

Detaljer

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET

R UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET R.1531-2 UTLEIRA IDRETTSANLEGG OMRÅDESTABILITET BEREGNINGSGRUNNLAG STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 31.10.2012 Rev. B 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter bygging av nytt idrettsanlegg på

Detaljer

R.1715 Heggstadmoen nedre PST

R.1715 Heggstadmoen nedre PST Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1715 Heggstadmoen nedre PST 27.08.2017 -~~ Kommunalteknikk ~ Rapport R1715 TRONDHEIM KOMMUNE Geoteknisk avdeling HEGGSTADMOEN NEDRE PST Datarapport Trondheim:

Detaljer

R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser

R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1593-4 Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser Dato: 20.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt regulert

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Terreng- og grunnforhold GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Kunnskapsvegen Røyken Trygve Rud G-not-001 Trygve Rud Fra Kopi Zeeuw, Aiga de Bård Hoff, Solon Arkitektur AS GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLAN Dato 2013-04-24

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE RAPPORT 13.8.2013 DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sørkedalsveien 54, Oslo kommune Sendt til: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Natalia Fjelddalen Rapport nummer 13509120114-1 GEOTEKNISK DATARAPPORT

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Stabilitetsvurdering Frogner kirkegård Frogner i Sørum, Akershus

Stabilitetsvurdering Frogner kirkegård Frogner i Sørum, Akershus Dato: 31.3.2011 Stabilitetsvurdering Frogner kirkegård Frogner i Sørum, Akershus Oppdragsgiver: Sørum kommune Frogner kirkegård, Sørum 2 FORORD Golder Associates AS har på oppdrag fra Sørum kommune gjennomført

Detaljer

Inderøy kommune Reguleringsplan Lillesund Grunnundersøkelser - Vurderingsrapport

Inderøy kommune Reguleringsplan Lillesund Grunnundersøkelser - Vurderingsrapport Rapport nr. : 5120236-03 Revisjon nr. : - Dato : 2012-03-15 Rapport tittel: Inderøy kommune Rapport nr. :5120236-03 Revisjon nr. : Dato : 2012-03-15 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Simone.Dorigato

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Geoteknisk prosjekteringsrapport

Geoteknisk prosjekteringsrapport Geoteknisk prosjekteringsrapport Namdalseid kommune Skred Statland Oppdrag nr: 1350002338 Rapport nr. 02 Dato: 2014.05.16 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 PROSJEKTET... 4 2 KRAV... 4 3

Detaljer

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru R.1507-2 BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT 06.02.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges ny gang- og sykkelbru i Bjørndalen. Sweco

Detaljer

ROS ANALYSE OMRÅDESTABILITET BYGG F&G

ROS ANALYSE OMRÅDESTABILITET BYGG F&G ROS ANALYSE OMRÅDESTABILITET BYGG F&G 2094-05 06.04.2016 Revisjon 00 WSP Norge AS Nybygg COOP Hotel Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 TOPOGRAFI OG FORHISTORIE... 4 GRUNNFORHOLD... 6 EVALUERING SKADEKONSEKVENS,

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

R Risvollan senterområde

R Risvollan senterområde Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1565-2 Risvollan senterområde Dato: 14.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Risvollan senterområde. Pir II

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Grunnlagsdata TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN FOR UTREDNING AV KVIKKLEIRESONE 329 MALVIK OG 330 TORP

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Grunnlagsdata TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN FOR UTREDNING AV KVIKKLEIRESONE 329 MALVIK OG 330 TORP NOTAT Oppdrag Kvikkleiresone 329 Malvik og 330 Torp Kunde NVE Region Midt-Norge Notat nr. 01 Til NVE Region Midt-Norge v/ Mads Johnsen Fra Kopi Rambøll v/ Margrete Åsmul TILBUDSGRUNNLAG VEDRØRENDE BORPLAN

Detaljer

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Sandar IL Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111138r1 08.07.2014 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Sandar idrettshall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger 25.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger å bygge nye vann- og spillvannsledninger

Detaljer

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT

R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT R.1548 USTÅSEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 27.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger på Uståsen, bilag 1. I forbindelse med prosjektering

Detaljer

R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg

R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg 22.05.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger fra Kambrua til Tillerbrua. Dette er

Detaljer

Geoteknikk. Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 10. Ressursavdelinga.

Geoteknikk. Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 10. Ressursavdelinga. Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 217-1-5 Geoteknikk Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 1 Førde kommune Ressursavdelinga Oppdragsrapport

Detaljer

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. C 24.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

R.1661 Teknologitomta, vest for Sentervegens forlengelse

R.1661 Teknologitomta, vest for Sentervegens forlengelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1661 Teknologitomta, vest for Sentervegens forlengelse 10.12.2015 Rev. 01 /20.01.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Området vest for Sentervegens forlengelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 2. Grunnforhold... 4 2.1 Områdebeskrivelse... 4 2.2 Løsmasser... 4 2.2.1 Generelt... 4 2.2.2 Rutineanalyser...

Detaljer

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Detaljregulering Åremma øst OPPDRAGSGIVER NordMiljø AS EMNE Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 415959-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. A 11.07.2012 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Laboratoriearbeider...

Detaljer

Rambøll Norge AS er bedt om å gjøre en geoteknisk vurdering av tiltaket i forbindelse med reguleringsplansaken.

Rambøll Norge AS er bedt om å gjøre en geoteknisk vurdering av tiltaket i forbindelse med reguleringsplansaken. NOTAT Dato 04.03.2015 Oppdrag 1350003098 Kunde Ramlo Sandtak AS Notat nr. G-not-001 rev 01 Til Jan Torstein Ovidth Ramlo Sandtak AS Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tegninger. Vedlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE. Tegninger. Vedlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 5 2 Situasjon... 5 3 Grunnlag... 6 4 Terreng og grunnforhold... 6 4.1 Terreng... 6 4.2 Grunnforhold... 6 5 Situasjonsbeskrivelse... 6 5.1 Planlagt utbygging... 6 5.2

Detaljer

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel

NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011. CPTU i kvikkleire Generelle erfaringer og praktisk eksempel GRUNNUNDERSØKELSESKOMITEEN kompetent - kreativ - komplett NGF In situ seminar Stjørdal 24.-25.05.2011 CPTU i kvikkleire Rolf Sandven MULTICONSULT TRONDHEIM Basert på arbeid utført av E. Tørum, S. Rønning,

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Ny terminalkai Bodø Oppdrag nr: 1350003984 Rapport nr. 01 Dato: 30.6.2014 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag...

Detaljer

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd

Statens vegvesen. Stabilitetsvurdering av deponi på Stormyra etter grunnbrudd Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Prosjekt Hålogalandsbrua v/rune Kristensen Henrik Lissman Arild Sleipnes Saksbehandler/innvalgsnr: Henrik Lissman +47 75552338 Vår dato: 03.03.2015 Vår referanse:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Reg.plan Flatbostad Oppdrag nr: 1350014170 G-rap-001 Dato: 12.7.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold...

Detaljer

R.1568 Bratsbergvegen separering

R.1568 Bratsbergvegen separering Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1568 Bratsbergvegen separering Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det planlegges nye VA-ledninger i nordre del av Fossegrenda, over Bratsbergevegen

Detaljer

Prøveserien viser at grunnen består av siltig leire ned til ca. 12m dybde. Derunder er det antakelig også siltig leire ned til berg.

Prøveserien viser at grunnen består av siltig leire ned til ca. 12m dybde. Derunder er det antakelig også siltig leire ned til berg. Grunnforhold Totalsonderingene viser at dybden til berg varierer fra 9,4m til 21,2m i borpunktene. Fyllmassene i toppen varierer fra ca. 0,5m til ca. 1,2m dybde. Ellers indikerer sonderingene relativt

Detaljer

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no RAPPORT Oppdragsgiver: NVE v/ Jaran Wasrud Postboks 5091, Majorstuen 0301

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Peckelsgate 5 Oppdrag nr: 1350012151 Rapport nr. 1, Rev. 0 Dato: 18.12.2015 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Buskerud Kommune Kongsberg Sted Kongsberg UTM (Euref

Detaljer