NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY. Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY. Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby"

Transkript

1 NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby

2 24 PROSJEKTERTE LEILIGHETER Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby Myrkdalen Fjellandsby ( tidligere Voss Fjellandsby ) relanserer nå prosjektet Nyestølen mht til antall leiligheter, antall bygg, arealer, planløsninger og priser. Prosjektet består nå av 24 fritidsleiligheter i to bygg. Sentral beliggenhet. Like ved sentrumsområdet. 2

3 3

4 4

5 5

6 PROSJEKTINFORMASJON NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY OM PROSJEKTET Nyestølen er et nytt prosjekt i Myrkdalen Fjellandsby (tidligere kalt Voss Fjellandsby) og ligger i felt FK11. Jfr. situasjonsplan. Feltet består totalt av 24 boenheter fordelt over 2 bygg: Hus A inneholder 15 leiligheter Hus B inneholder 9 leiligheter Jfr. plantegninger. Adresse Nyestølen, Myrkdalen Fjellandsby Eierform Selveier i seksjonssameie Arealer Boligene sine arealer fremkommer av prislisten og tegninger. Arealene er hentet fra arkitekten sine plantegninger. Arealene må anses som ca. tall. Det tas forbehold om avvik. Avvik gir ingen endring i pris. Definisjoner på arealene er: BRA- bruksareal: Er boligens areal avgrenset av ytterveggers innside. P-area-primærareal: Tilsvarer BRA, men fratrukket innvendig bod. P-arealet er summen av rom som inngår i P-rom-primærrom: Gang/vindfang/hall, stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom. BYGNING Byggemåte Husene er bygget i betong og tre. Jfr. leveransebeskrivelsen. Standard Leilighetene har gjennomgående god standard. Jfr. romskjema/leveransebeskrivelsen. Oppvarming Jfr. leveransebeskrivelsen. Energimerking Energimerking er under utarbeidelse. Ved utarbeidelsen av dette prospekt er energiattest foreløpig ikke mottatt. Energimerking gir relevant informasjon hvor energieffektiv eiendommen er. Karakteren strekkes seg fra A (høyest) til G (lavest). De aller fleste boliger vil få en karakter i den nedre delen av skalaen (E-G). Se for mer informasjon om energimerking av boliger. Eiendomsbetegnelse Felleseiendommen skal skilles ut fra Gnr 275 bnr 1 og Gnr 276 bnr 12 i Voss Kommune. 6

7 PROSJEKTINFORMASJON OMRÅDE Tomt Felles eiertomt. Arealet er foreløpig ikke fastsatt. Beliggenhet Nyestølen ligger sentralt til i sentrum av Myrkdalen Fjellandsby i nærheten av Myrkdalen Hotel og alpinanlegget. Solrikt område med fin utsikt over de omkringliggende fjellområder. Adkomst Lett adkomst i stikkvei fra hoved innkjørsel til fjellandsbyen. Jfr. situasjonsplanen. Parkering Parkeringsplasser og antall ihht situasjonsplan og reguleringsplan. Reguleringsforhold Myrkdalen Fjellandsby er regulert for fritidsboliger, skianlegg, fellesareal, sentrumsbebyggelse, næring m.m. Området omfattes av kommunedelplan vedtatt og Områdereguleringsplan S1 vedtatt 16. juni Planene kan fås ved henvendelse til megler. Vei, vann og kloakk: Privat vei, vann og avløp. Vann: Myrkdalen Vassverk Avløp: Myrkdalen Renseanlegg ØKONOMI Fellesutgifter sameiet Fellesutgifter for sameiet så som andel forsikring bygg, snømåking mv. vil bli fastsatt når sameiet etableres. Andel fellesutgifter for sameiet fastsettes ihht sameiebrøk. Heftelser, forpliktelser og rettigheter som er knyttet til eiendommen Det påligger forpliktelse til medlemskap i felles hytteeierlag, som vil bli etablert i delområdet S1 og som forvalter fellesarealene (felles veier og parkeringsplasser). Veier og overvannsanlegg er hytteeierlaget i fellesskap ansvarlig for drift og vedlikehold av. Enkelte av nevnte plikter er overført private selskaper. Dette gjelder drift og vedlikehold av levering av vann som er overført til det lokale selskapet Myrkdalen Vassverk AS, samt drift og utbygging av renseanlegget som er overført til Myrkdalen Renseanlegg AS. Sistnevnte er etablert og heleid av Myrkdalen Fjellandsby AS. Den enkelte seksjons/tomteeier plikter å være abonnent i Myrkdalen Vassverk for vanntilkobling og i Myrkdalen Renseanlegg AS for tilkobling av kloakkanlegget. Medlemskapet plikter seksjons/tomteeier til årlige betalinger av årsavgiften i begge selskaper. Årsavgiften i Myrkdalen Renseanlegg AS dekker både utbygging (investering i ledninger og renseanlegg), vedlikehold og drift. Øvrige årlige driftsutgifter for fellesanlegg som snøbrøyting og evt. felles veilys i området ivaretas gjennom en årlig betaling av medlemskontingent til hytte-eierlaget. Offentlige etater, vann- og avløpsselskaper, samt kabeletater og lignende har rett til fritt å anlegge og vedlikehold ledninger og kabelanlegg på eiendommen mot å sette arealene i orden etterpå. 7

8 PROSJEKTINFORMASJON Utbygger Myrkdalen Fjellandsby AS og den utbygger senere overlater anlegg til drift og vedlikehold har rett til fritt å legge hoved- side- og stikk- ledninger for vann, kloakk, overvann, kabler og trekkerør med tilhørende kummer, kabelskap og fordelingsskap på og over eiendommen. Retten omfatter også rett til tilkomst og arbeid med drift og vedlikehold av disse installasjoner herunder graving under forutsetning at arealene/terrenget settes i orden etterpå. Dersom seksjonseier skal foreta offentlig og profesjonell utleie av sin fritidsbolig skal dette skje gjennom fjellandsbyens bookingsystem eller etter nærmere avtale med Myrkdalen Fjellandsby AS. Det medfølger forpliktelse til årlig betaling av andel drift av fellesgoder slik som preparering av skiløyper for tur/langrenn, merking, etablering, drift og vedlikehold av løyper og stier osv. Faste løpende utgifter Årlige faste utgifter pt.: Vannavgift: kr ,25 Kloakkavgift: kr ,- Årlig renovasjonsavgift (Indre Hordaland Miljøverk): Pt. Boliger m2 kr ,25,-/ m2 kr ,75 Avgift fellesgodebidrag er stipulert til ca. kr ,- pr år. Konf. megler. Avgift til felles hytteeierlag fastsettes når dette etableres i området. Jfr. under velforening/hytteeierlag. Offentlige avgifter Eiendomsskatt: Pt. 2,3 promille av ligningsverdi Renovasjon: Jfr. under faste løpende utgifter Ligningsverdi Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdi fastsettes etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om eiendommen er såkalt «primærbolig» (der eier er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre eiendommer man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundær boliger vil ligningsverdien utgjøre ca. 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se for nærmere informasjon. Priser Jfr. prislisten Betalingsbetingelser 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelsen 20 % av kjøpesum ved oppstart 50 % av kjøpesum ved ferdig råbygg (tette vegger, tak og vinduer) Rest inkl. omkostninger ved overtakelsen Omkostninger Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdien. Dokumentavgift er 2,5 %, se prislisten. Tinglysingsgebyr for skjøte er for tiden kr. 525,-, tinglysingsgebyr for evt. pantedokument er for tiden kr.731,- inkl. pantattest. Det tas forbehold om endringer i 8

9 PROSJEKTINFORMASJON offentlige avgifter og gebyrer. Videre tas det forbehold om at avgiftsgrunnlaget godkjennes av Statens Kartverk. Totalpris inkl. omkostninger: Jfr. oversikt i prislisten. Forbehold Det tas forbehold om tilstrekkelig salg og kommunal godkjenning innen 1. mai 2014 før oppstart av prosjektet. Selger tar forbehold om å kunne endre prisen for usolgte enheter. ØVRIGE KJØPSFORHOLD Overtakelse Planlagt oppstart og ferdigstilling: Forutsatt tilstrekkelig salg er det planlagt anleggsoppstart vår 2014 og overlevering av 14 enheter til jul 2014 og 10 enheter til påsken Diverse Utbygger svarer for fellesutgiftene for euelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Utbygger plikter å stille garanti, jfr. 12 i bustadoppføringslova. Dersom utbygger stiller garanti etter bustadoppføringslovas 47, kan innbetalt del av kjøpesum/hele kjøpesummen utbetales til selger før overtagelse og tinglysing av skjøte. Entreprenørgaranti (bufl. 12) skal foreligge fra selger før kjøper innbetaler noen del av kjøpesummen. Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endre boligens salgssum med mer enn 15 %. Kjøper kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeider dersom dette vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å få utført arbeidene, arbeider som hindrer rasjonell fremdrift, eller arbeider som berører rammetillatelsen. Det vises for øvrig til stadoppføringslova 59. Fakturering/betaling av tilleggsarbeider/- leveranser som ikke går gjennom utbygger omfattes ikke av garantiene utbygger er pliktig å stille. Slik betaling vil være å anse som usikret. Megler anbefaler kjøper å ikke betale leverandører /utbygger før overtagelse av boligen finner sted. Dette må kjøper avtale med leverandør i forkant. Ved bestilling av tilleggsarbeider/-leveranser kan selger/leverandør beregne et påslag/tillegg for nødvendige kostnader. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper inntil skjøtet er tinglyst eller selger stiller forskuddsgaranti etter bufl. 47. Innbetalt beløp til meglers klientkonto tilhører kjøper og kan fritt disponeres av kjøper inntil selger har oppfylt sine forpliktelser. Byggene vil være forsikret av utbygger frem til etablering av sameiet. Kopi av forsikringspolise kan fås hos megler. Etter overtagelsen tegner kjøper kun innbo forsikring. Det tas forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. Eiendommene selges ihht bestemmelsene i stadoppføringslova av 13. juni Dersom kjøper ikke skal benytte eiendommen selv, eller kjøper er et selskap eller en organisasjon kan utbygger fritt velge å selge eiendommen etter bestemmelsene i avhendingsloven. Selger tar forbehold om endelig offentlig godkjenning og minimumsalg før oppstart av prosjektet. Det tas forbehold om endringer som følge av påbud fra offentlige myndigheter. 9

10 PROSJEKTINFORMASJON Kjøper kan ikke uten selgers samtykke transportere sine rettigheter og plikter til ny kjøper. Transporten kan i så fall senest skje 1 måned før overtagelse. Transportgebyret utgjør kr ,-. Adgang til utleie Boligene har en boenhet. Jfr. begrensning vedr. utleie under heftelser. Konsesjon Eiendommene er ikke konsesjonspliktig. Velforening/hytteeierlag Pliktig medlemskap i felles hytteeierlag/velforening som vil bli stiftet i området. Avgift vil bli fastsatt når nytt hytteeierlag etableres. Til sammenligning er årlig avgift pt. for det etablerte hytteeierlaget kr ,- Tilliggende rettigheter Det vil ikke bli registrert noen tilliggende rettigheter på eiendommens grunnboksblad. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før overtakelse kan finne sted. dgivning Ved innlevering av «bindende kjøpsbekreftelse» er kjøper bundet når avtalen er innlevert meglerforetaket. Selger er bundet av aksepten når selger har akseptert samme avtale. Vi anbefaler av finansieringsbekreftelse blir innsendt til megler sammen med kjøpsbekreftelsen. EIENDOMSMEGLER VEST Prosjektet selges av Eiendomsmegler Vest AS, avd. Prosjekt. Org.nr Besøksadresse: Markeveien 12, Bergen Sentrum Ansvarlig megler Tone Ravnanger Eiendomsmegler MNEF Prosjekt Tlf E- Mail: Saksbehandler Henriette. Johansen Saksnummer Meglerforetakets vederlag Megler foretakets vederlag dekkes av selger, og følgende er avtalt: Provisjon: kr ,- inkl. mva. pr solgte enhet. Inklusiv markedsføring ihht egen avtale. 10

11 PROSJEKTINFORMASJON Utbygger/Selger Myrkdalen Fjellandsby AS V/ Nils Akselberg, Eiendomsdirektør Tlf Visning Området kan besiktiges på egenhånd. Kontakt megler for visningsassistanse Se boligavisen eller internett: eller Prosjektarkitekt: Siv.ark. Sigbjørn Dugstad. Arkitektbruket ANS 11

12 NYESTØLEN FK11 FK FK9 skiveg etg. etg. 1. etg. B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B ,0 451,0 B ,0 10P etg. 451,0 450,7 11P B.2.5 B ,0 450,8 FK11 RP 448,0 447,7 P 2. etg. 1. etg. A.3.1 A.3.2 A.2.1 A.2.2 A.1.1 B.1.3 A.3.3 leik 444,7 P A.2.3 A.3.4 A P 444,3 A.3.5 A.2.5 A.1.2 A.1.3 A.2.6 A ,0 2P Veg 1 444,7 3P RP Hus 1 15 stk. 445 fortau intern tilkomstveg Rv13 67,0 m 2P 6P Hus 3-6 stk. 14P Leik FK12 Hus 2 6 stk. Plan 3 =451,0 Plan 2=448,0 444,8 Plan 1=445,0 2P 3P Framtidig parkering 449,6 447,0? 6P Myrkdalen fjellandsby Nyestølen (FK11) og Vårstølstunet (FK12) Oversiktskart Arkitektbruket ans Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Tegning nr. Målestokk 1 : 1000 Dato Signatur s.d. 12

13 SITSJONSPLAN 454,0 skiveg 2. etg. 454,0 454,0 B.2.1 B.2.2 B.2.3 B.2.4 B.1.1 B.1.2 B.2.5 B.2.6 B ,0 450,8 RP leik , etg. 451, P 450,7 448,0 11P 3. etg. 2. etg. 1. etg. A.3.1 A ,7 P 444,7 P 444,3 P 2P A.3.2 A.3.3 A.3.4 A.3.5 A.3.6 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5 A.2.6 A.1.1 A.1.2 A ,7 RP 3P 445 N Ekvidistanse 1 m 0 50 m Rev. A: Voss Fjellandsby FK11 -området Situasjonsplan med nummerering Arkitektbruket ans Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf x Tegning nr. Målestokk 1 : 500 Dato Signatur s.d. 13

14 14 HUS A FRONT

15 HUS 1 INNGANGSPARTIER 15

16 HUS A 1. ETG Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Signatur sd Plan av 1. etg. Arkitektbruket ans Dato Målestokk 1 : 200 Myrkdalen Fjellandsby AS Fritidsbustader i FK11-området. Hus A P1 Tegning nr. Rev. x 70,0 m2 BRA + sportsbu på 2,2 m2 71,0 m2 BRA + sportsbu på 2,2 m2 70,0 m2 BRA + sportsbu på 2,2 m2 A 1.1 A 1.2 A Takoverdekka uteplass 2,2 Takoverdekka uteplass 2,2 Takoverdekka uteplass Gard. 4,8 4,4 Gard. 4,8 4,4 Sov 3 7,5 Sov 3 7, Stove / kjøkken 28,5 Gang 2,0 Sov 10,7 Stove / kjøkken 28,5 Gang 2,0 Sov 10,7 Sov 10,7 Stove / kjøkken 28,5 2,2 VV S-1 S-1 2,2 4,4 Gard. 4,8 Sov 3 7,5 Gang 2,0 Bad 7,5 2,2 VV Bad 7,5 Bad 7,5 2,2 VV Ikkje utgravd Ikkje utgravd 16

17 HUS A 2. ETG. el el el el el el Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Signatur sd Plan av 2. etg. Arkitektbruket ans Dato Målestokk 1 : 200 Myrkdalen Fjellandsby AS Fritidsbustader i FK11-området. Hus A P2 Tegning nr. Kvar leil. er 60 m2 BRA + sportsbu og bu på altan på tilsaman 5,0 m2 Rev. x A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.4 A 2.5 A S-1 S-1 HUS A ,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Stove Stove Stove Stove Stove Stove VV VV VV VV VV VV 28, ,0 28,0 28,0 28,0 28, Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5, Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 Trapp 1 3,2 3,2 3,2 3,2 Trapp

18 HUS A 3. ETG. el el el el el el Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Signatur sd Plan av 3. etg. Arkitektbruket ans Dato Målestokk 1 : 200 Myrkdalen Fjellandsby AS Fritidsbustader i FK11-området. Hus A P3 Tegning nr. Kvar leil. er 60 m2 BRA + sportsbu og bu på altan på tilsaman 5,0 m2 Rev. x A 3.1 A 3.2 A 3.3 A 3.4 A 3.5 A 3.6 S-1 S-1 HUS A ,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Stove Stove Stove Stove Stove Stove VV VV VV VV VV VV 28, , ,0 28,0 28,0 28, Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5, Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 3,3 3,3 Trapp 1 Trapp

19 HUS B FRONT 19

20 20 HUS B INNGANGSPARTIER

21 HUS B 1. ETG ,0 m2 BRA + sportsbu på 2,2 m2 B Takoverdekka uteplass 2,2 Gard. 4,8 4,4 Sov 3 7,5 Sov 10,7 2,2 Bad VV 7,5 S-1 S-1 Stove / kjøkken 28,5 Gang 2,0 Ikkje utgravd Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Signatur sd Plan av 1. etg. Arkitektbruket ans Dato Målestokk 1 : 200 Myrkdalen Fjellandsby AS Fritidsbustader i FK11-området. Hus B P1 Tegning nr. Rev. x 71,0 m2 BRA + sportsbu på 2,2 m2 B 1.2 B ,0 m2 BRA + sportsbu på 3,3 m Takoverdekka uteplass 2,2 4,4 Gard. 4,8 Sov 3 7, Sov 10,7 Gang 2,0 Stove / kjøkken 28,5 Bad 7,5 2,2 VV S-2 S-2 3,3 Gard. 5,2 Sov 6,6 Sov 5,7 dør m/ glas Stove / kjøkken 33,0 Gang 5,2 Sov 11,0 WC 2,1 Tekn.rom 2,1 Bad 7, VV Ikkje utgravd Ikkje utgravd

22 HUS B 2. ETG. el el el el Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf Signatur sd Plan av 2. etg. Arkitektbruket ans Dato Målestokk 1 : 200 Myrkdalen Fjellandsby AS Fritidsbustader i FK11-området. Hus B P2 Tegning nr. Rev. x Leil B2.1 - B2.4 er 60,0 m2 BRA + sportsbu og bu på altan på tilsaman 5,0 m2 m S-1 S S-2 S-2 Leil B2.5 og B2.6 er 72,0 m2 BRA + sportsbu og bu på altan på tilsaman 5,0 m2 m2 B 2.1 B 2.2 B 2.3 B 2.4 B 2.5 B ,2 m² 5,5 5,5 5,5 5,5 7,0 7,0 Stove / kjøkken 28,0 Stove / kjøkken 28,0 Stove Stove Stove Stove VV VV VV VV 28,0 28,0 28,0 28,0 Bad 6,5 Bad 6, Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5,4 Bad / vask 5, Kjøkken Kjøkken Kjøkken Kjøkken Tekn. rom 2,0 VV Tekn. rom 2,0 VV Teknisk rom Gard. 9,0 Sov 1 10,2 Sov 1 10,2 Gard. 9,0 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 1 8,5 Sov 3 5,1 Sov 3 5,1 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 Entre / garderobe sov / bu 7,6 3,3 3,4 3,4 3,3 3,5 3,

23 LEVERANSEBESKRIVELSE Myrkdalen Fjellandsby FK 11 - Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby FK 11 Nyestølen Hus A og B Generelt romskjema for alle 24 leilegheiter. ROM GOLV VEGG HIMLING MERKNADER/TILLEGGSOPPLYSNINGAR SPORTSBU Betong eller tregulv Trepanel Trepanel Panelomn GARDEROBE/ Grå fliser, varmekablar Beisa trepanel Beisa trepanel eller malt gips Lyspunkt ENTRÈ Elektriske varmekablar med termostat BU Tregulv Trepanel Beisa trepanel eller malt gips Panelomn og lyspunkt SOVEROM Parkett Beisa trepanel Beisa trepanel eller malt gips Panelomn og lyspunkt BAD Grå fliser Kvite fliser Beisa trepanel eller malt gips Lyspunkt Opplegg og avløp for vaskemaskin Veggtoalett og servant i kvit utføring. Blandebatteri Innfellbare dusjdørar m/ termostat og garnityr Elektriske varmekablar m/termostat WC Grå fliser Kvite fliser Beisa trepanel eller malt gips Lyspunkt Veggtoalett og enkel servant i kvitt GANG, STOVE OG KJØKKEN Parkett Beisa trepanel Beisa trepanel eller malt gips Peisomn med varmebehov tilpassa leilegheita Murt, pussa og støvbunden pipe Kjøkken m/kvitevarer Lyspunkt ALTAN Terrassebord el. Ytterkledning Trepanel el. blir utført med vasstett belegg og terrassebord Lyspunkt TEKNISK ROM Grå fliser Beisa trepanel Beisa trepanel eller malt gips Lyspunkt Varmtvassberedar Balansert ilasjonsanlegg m/varmegjenvinnar Røyrfordelingsskåp *For alle rom gjeld eigen spesifikasjon som elektrokonsulent utarbeidar med antal punkt og generell leveranse.** Utføring av sportsbu inkludert overflater vil avhenge av byggemetode og blir beslutta i prosjekteringsfasen. *** Utføring av golv i bu på altan blir beslutta i prosjekteringsfasen. Listverk blir levert med hjørnelister i same farge som panel. Mot golv blir det levert eikelister som standard. Rundt vindauger og dørar, samt tak blir det levert slett listverk i kvit utføring. Foringar blir levert som i tre eller mdf i kvit utføring

24 LEVERANSEBESKRIVELSE Myrkdalen Fjellandsby FK 11 - Nyestølen 1.GENERELLE OPPLYSNINGAR BYGGHERRE Myrkdalen Fjellandsby AS (Tidlegare Voss Fjellandsby AS). ARKITEKT Arkitektbruket ANS v/sivilarkitekt Sigbjørn Dugstad, Voss. ENTREPRENØR Ikkje valt på salstidspunktet. TIDSPLAN 15 leilegheiter er planlagt levert til jul 2014 og 9 Leilegheiter leverast i 2015, innan påske, etter nærare angitt tidspunkt. Endeleg leveranseplan med datoar for overtaking blir utarbeidd når alle formalitetar er på plass og entreprenør er kontrahert. ATTERHALD Byggherren tek atterhald om byggjeløyve og tilstrekkeleg sal. REGULERINGSBESTEMMELSAR Området er regulert til fritidsbustader. FELLESAREAL Bygga har eigne inngangsparti og trapper med tilkomst via trapp/svalgangar. Område i nærleiken for avfallsdunkar og/eller boshus. Område merka leik er tiltenk sameiget som friareal. Tekniske anlegg og utstyr vil bli plassert på hensiktsmessig plass i fellesareal/teknisk rom. DETALJPROSJEKTERING På salstidspunktet er prosjektet ikkje detaljprosjektert. Under detaljprosjekteringa vil det normalt bli justeringar av planar, materialbruk og løysingar. Tekniske fag som brannteknikk, betong, vvs, elektro og tømmer er eksempel på fagområder der det normalt vil kome justeringar undervegs. Slike justeringar gjev ikkje grunnlag for endring av kjøpesum så lenge justeringane ikkje er vesentlege og påverkar leilegheita negativt. Eksempel på slike justeringar/tilpassingar er sjakter og innkassingar, føringsvegar, justering av kjøkken- og baderomsinnreiinga, vindauger, dørar, endring av overflater og leverandørar etc. Lista er ikkje uttømmande. Det må påreknast innkassingar i tak/veggar, som ikkje framgår av planteikningar, for å skjule nødvendige tekniske installasjonar. Romskjemaet blir gjennomgått med kjøparane på informasjonamøte før oppstart

25 LEVERANSEBESKRIVELSE Myrkdalen Fjellandsby FK 11 - Nyestølen 2.BYGNINGSTEKNISKE OPPLYSNINGAR BERESYSTEM Beresystem vil bestå av ein kombinasjon av stål, betong og trekonstruksjonar. Horisontale skiljer mellom etasjar/leilegheiter er planlagt i betong (plasstøypt og/eller som element). Vertikale skiljer mellom leilegheitene er planlagt som betongveggar eller lydveggar i tre. YTTERVEGGAR Ytterveggar i bindingsverk med kombinert ståande og liggande kledning. Kledning blir levert grunna frå fabrikk. Utvendige søyler og dragarar, samt innrammingar rundt vindauger og dører blir levert ubehandla. Beising må kjøpar/sameige sjølv syte for etter overtaking. Fargekodar for alle overflater vert bestemt av arkitekt. Isolasjonstjukne etter gjeldande forskrifter. VINDAUGER Levert i hht. Gjeldande forskrifter og krav. Leverast ferdig måla frå fabrikk. Farge og utføring blir angitt av arkitekt. VERANDAER Veranda vert bygd i tre med vasstett protanbelegg eller liknande (Tett terrasse). INNERVEGGAR OG LISTVERK Oppbygginga av dei ulike veggane vil bli tilpassa brann- og lydkrav. Alle innerveggar blir levert som isolerte. For overflater, sjå romskjema. Listverk blir tilpassa vegg og gulv mtp.utforming og farge. DØRER Innerdører vert levert som standard kvite i slett utføring i ferdig malt utføring. Ytterdør i hht. fasadeteikning. Leverandør og type blir beslutta på seinare tidspunkt. Leverast som ferdig malt utføring i farge bestemt av arkitekt. YTTER- OG INNERTAK Tak blir oppbygd av prefabrikkerte takstolar og torvtak med tett protanbelegg og sutak under. Takrenner og taknedløp til terreng og/eller lukka drenssystem. Innertak blir levert i form av beisa trepanel eller malt gips* (* Dette avheng av føringar/kanalar for td.ilasjon og elektro, samt takplan som blir etablert etter val av entreprenør og i samband med detaljprosjekteringa. BH besluttar då endeleg innertak). Isolasjonstjukne etter gjeldande forskrifter. 3.OVERFLATER Generelt blir det synt til romskjema for den einskilde leilegheit for detaljopplysningar. Val av himling, beisa trepanel eller gips, vil avhenge av byggjemetode og bli beslutta i prosjekteringsfasen. Felles teknisk rom vil innehalde brannpanel og andre tekniske installasjonar. Utføring og overflater vil avhenge av prosjektering og byggjemetode. Fellesareal som trappehus og svalgangar vil bli utført i ein kombinasjon av tre, betong og euelt platekledning. Romskjemaet er utferda på eit svært tidleg tidspunkt i prosjektet, før prosjektering og detaljplanlegging er oppstarta. Utbyggar tek difor eit generelt atterhald om endringar som kan komme. 4. UTSTYR/INNREIINGAR Skisse på planteikning må kun reknast som retningsgjevande. Det blir ikkje levert andre innteikna/stipla møblar eller garderobeinnreiing. Garderobeskåp på soverom, plassering av bord, senger o.l. er kun for illustrasjon. Kjøkken- og baderomsinnreiing frå Sigdal Kjøkken eller liknande. Integrerte kvitevarer frå Whirlpool eller tilsvarande. Kvar leilegheit blir levert med balansert ilasjonsanlegg av type Villa eller tilsvarande. Tilluft og avkast blir plassert i vegg og/eller tak. Det må påreknast innvendige innkassingar av ilasjonskanalar som ikkje framgår av planteikningar. 5. SANITÆRINSTALLASJON Det blir levert innvendig stoppekrane i fordelarskap i kvar leilegheit. Alle innvendige vassrøyr vert levert som røyr i røyr. Vassutak og avløp for vaskemaskin, samt varmtvassberedar blir lagt opp og plassert i hht.utstyr stipla/teikna på planteikningar. Slukar på bad, WC og evt.teknisk(e) rom i hht.forskriftskrav/norm. Det må påreknast endring i plassering av slike installasjonar i prosjekteringsfasen. Vatn og avløp blir kopla

26 LEVERANSEBESKRIVELSE Myrkdalen Fjellandsby FK 11 - Nyestølen til utvendig anlegg og tilknytt Myrkdalen Vassverk og Myrkdalen Renseanlegg. Kvar leilegheit blir abonnent i respektive selskap. Sanitærutstyr og garnityr i hht. eigen spesifikasjon som framgår av leveransebeskrivelse frå røyrleggar. Endringar i denne spesifikasjonen må påreknast i detalprosjekteringa. 6. VARMEANLEGG Oppvarming med panelomnar og vedomn. I garderobe, bad og wc blir det levert elektriske varmekablar nedstøypt i gulv. Det er ikkje høve til å bestille varmekablar utover bad/wc og vindfang. 7. ELEKTROINSTALLASJON Det blir levert sikringsskap og eigen målar i kvar leilegheit. Ved overtaking vert kvar leilegheit innmeldt til Voss Energi som ny abonnent. Det blir levert elektriske punkt i hht. gjeldande forskrifter og krav. Teikning som syner kva som inngår i leveransen vil verte utarbeidd for kvar leilegheit i samband med detaljprosjekteringa. Det blir levert antenneanlegg for TV som fellesanlegg eller for kvar leilegheit. Utelys på bygget blir normalt levert i svalgangar og trappehus med lågenergiperer og styring med fotocelle/eller lyssensor. Plassering og antal blir bestemt i prosjekteringsfasen. Det vert lagt opp til fellesmålar for fellesareal. Leilegheiter blir levert med tilstrekkeleg antal punkt i hht. NEK 400. Medrekna som punkt er her punkt for brytar, lampe og stikkontakt. 8.UTOMHUS Utomhus vil det bli planert, tilsådd og grusa i hht. situasjonsplan, samt befaring med arkitekt når bygga nærmar seg ferdigstilling. Det blir gjort merksam på at situasjonsplan/utomhusplan med overflater, terrengmurar etc. ved salstidspunktet kun er rettleiande og må ikkje leggast til grunn for endeleg utføring. Terrenghøgder etc. kan medføre andre tiltak og løysingar enn det som framgår av situasjonsplanen i salstidspunktet. Det blir levert tram i tre eller betongstein utomhus i hht. teikningar. Alle murar vert utført som maskinmurte gråsteinsmurar med anten innkjøpt stein, eller eigen sortert stein frå tomt og/eller byggherre sitt deponi. Alle illustrasjonar i salsprospektet er kun å rekne som rettleiande og medfører ikkje riktig og endeleg plassering av bygg i terreng. Utomhusarbeid blir komplettert og ferdigstilt året etter oppføring. 9.ENDRINGAR OG TILVAL Me veit av erfaring at enkelte ønskjer å setje sitt personlege preg på leilegheita. I den samanheng blir det utarbeidd liste over tilval som er mulege i prosjektet. Lista blir først utarbeidd når entreprenør er kontrahert og tilstrekkeleg sal for oppstart er nådd. Ved oppstart blir det invitert til informasjonsmøte i Myrkdalen for alle kjøparar der dette blir gjennomgått. 10.OVERTAKING Overtaking føreset at bruksløyve er gjeve frå Voss Kommune. Under overtakinga vil det bli gjennomført ferdigbefaring, der leilegheita vert gjennomgått innvendig og utvendig. Det blir ført protokoll frå overtakinga. Eiga FDV-mappe/driftsinstruks blir utlevert og gjennomgått. På overtakingsdatoen vil leilegheita vere vaska. Dette er ein grovvask og det må påreknast husvask av kjøpar før innflytting. Fellesareal og med tekniske installasjonar som td. Brannvarslingsanlegg vil bli gjennomgått i samband med overleveringa. Dersom det under overtakinga vert påpeika mindre manglar, eller det gjenstår utvendig arbeid som ikkje kan utførast på grunn av årstida, gir ikkje dette grunn for å nekte overtaking. Mindre feil og/eller manglar vil bli protokollført og utbetra innan rimeleg tid, som kjøpar og byggherre avtalar under overtakinga. Til overtakinga skal det dokumenterast/sendast uoppfordra stadfesting til byggherre på at alle innbetalingar, inkludert euelle tilleggsleveransar, er betalt før nøklar blir utlevert. Naturleg krymping i betong, tre, plater etc kan medføre riss/auka fuger etc. Byggherre/selgar er ikkje forplikta til å utbetre slike manglar utover krav i Norsk Standard/NBI blad etter anbefalte normale toleranseklassar. 11.ATTERHALD Utbyggar/selgar forheld seg retten til å endre form og utføring i dette romskjema/prospekt og teikningar så sant det ikkje medfører forringa standard. Produkt, leverandørar og materialval kan endre seg i byggeperioden utan nærmare melding til kjøpar så sant dei ikkje medfører forringa standard. Vi tek atterhald om feil, skrivefeil og utegløymte moment i romskjema/leveranseskildring og prospekt

27 TERRENGSNITT FK-11 Skiveg Vårstølskogen Tomtegrense Tomtegrense Byggegrense Hus A Hus B 459,6 459, ,4 454,0 453,4 453,8 455 Veg-2 444,3 444,7 445,0 451,0 448,0 447,7 448,0 450,7 451,0 451, Rev. A: Voss Fjellandsby FK11 -området Terrengsnittskisse Arkitektbruket ans Sivilarkitektar mnall Uttrågt. 20, Boks 90, 5701 VOSS. Sigbjørn Dugstad...Tlf Knut Myklebust...Tlf Ingebrigt Nesheim... Tlf Ole Kristian Skorve...Tlf x Tegning nr. Målestokk 1 : 500 Dato Signatur s.d. 27

28 REGULERINGPLAN S1 FT_1 Myrkdalstunet daa %-BYA=40 % V GN SL FT2, Helgatun Fjellpensjonat daa %-BYA=40% SKI daa FK_ daa FK_ daa daa FK_ daa AVG FF_ daa %-BYA=40% FK_ daa AVT FF_ daa %-BYA=40% daa Driftsbygg FF_ daa %-BYA=40% daa FF_ daa %-BYA=40% FK_ daa daa FK_ daa V FK_ daa FK_ daa P daa FK_ daa %BYA=60 SL daa daa FK_ daa FK_ daa P daa FK_ daa FK_ daa SKI daa SKI daa G daa S_ daa %-BYA=60 % S_ daa %-BYA=60 % 7 S_ daa %-BYA=60 % P daa S_ daa %-BYA=60 % S_ daa daa KH S_ daa S_ daa GT_1 S_ daa S_ daa S_ daa daa S_ daa daa S_ daa FK_ daa FK_ daa FK_ daa LNFRL P daa FK_ daa FK_ daa SL FT FK_ daa FT FK_ daa FT FK_ daa FK_ daa H_ daa LNFRL FK_ daa AVT AVT AVT LNFRL 28 P daa G daa G daa P daa SL LNFRL daa P daa G KH daa KH HP IA daa

29 PRISLISTE Prisliste Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby Prisliste pr feb Hus/nr Etg Ant.sov sovealkove P- rom Innv.bod teknisk rom Sportsboder BRA Pris B ,8 2,2 2,2 73, Reservert B ,8 2,2 2,2 73, B ,9 2,1 3,3 87, B (3) 58,3 3,3 64, Reservert B (3) 58,1 3, B (3) 58,3 3, Reservert B (3) 58,1 3,3 64, B ,5 77, B ,5 77, Reservert A ,8 2,2 2,2 72, A ,8 2,2 2,2 73, A ,8 2,2 2,2 72, A (3) 58,3 1,7 3,3/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,3 1,7 3,2/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,3 1,9 3,3/ 64, A (3) 58,3 1,7 3,3/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,3 1,7 3,2/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,1 1,9 3,2/ 64, A (3) 58,3 1,7 3,3/ 64, Faste priser pr. feb MERK: Muligheter for sovealkove i området gang/hall i alle leiligheter med to soverom! Arealene er hentet fra arkitekts plantegninger og må anses som ca. tall. Det tas forbehold om avvik. Avvik gir ingen endring i pris. Selger forbeholder seg retten til å endre prisen for usolgte enheter. 29

30 PRISLISTE Kontakt megler for oppdatert prisliste solgte/reserverte enheter. Omkostninger: Dok. avgift 2,5 % av tomteverdi ( kr ,-) kr ,- Tinglysing av skjøte Pt. Kr. 525,- Tinglysing av pantobligasjon inkl. pantattest kr. 731,- Hus/leil.nr. Pris Dok.avg. Tingl.skjøte Ting.pant inkl. attest Total pris inkl. omk. B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- B ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- A ,- 525,- 731, ,- Det tas forbehold om endringer i de offentlige tinglysingsgebyrer og avgiftsgrunnlaget. Det tas forbehold om trykkfeil i prislisten. 30

31 BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP Kjøp av: Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby, 5713 VOSSESTRAND Bolig nr. Boligene skal oppføres på del av gnr.:., bnr.: VOSS i.. kommune. Undertegnede bekrefter herved å kjøpe ovennevnte eiendom for: Kjøpesum: kr + omk. Kjøpesum (beløp med bokstaver) kr + omk. Kjøpet vil bli finansiert på følgende måte: Lån (bank, kont.pers., tlf.) kr Egenkapital ved salg av egen bolig (adr.) Evt. annen finansiering (oppgi hvilken) : Totalt kr Kjøper er kjent med at avtalen er bindende for kjøper når denne er innlevert til meglerforetaket. Avtalen er bindende for selger når selger har akseptert. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvilket som helst kjøpetilbud uten nærmere begrunnelse. Ved forbrukerkjøp reguleres avtalen av bestemmelsene i stadoppføringslova. Kjøper er pliktig til å undertegne kjøpekontrakt basert på stadoppføringslovas bestemmelser når denne blir fremlagt for underskrift. Dersom kjøper ikke skal benytte boligen selv, eller kjøper er et selskap eller en organisasjon, selges boligene etter bestemmelsene i avhendingsloven. Kjøpesummen skal innbetales meglers klientkonto. Avgitt kjøpetilbud kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for meglerforetaket på vegne av selger. Bindende avtale er regulert i.h.t Lov om avtaler av 31. mai Undertegnede har gjort seg kjent med og aksepterer prospekt m/vedlegg som vil bli benyttet i salget. Euelle betingelser/forbehold: Ønsker gratis og uforpliktende MeglerTakst fra Eiendomsmegler Vest Ønsker finansieringstilbud fra Sparebanken Vest Ja Ja Kjøper 1 Fødsels- og personnr. Kjøper 2 Fødsels- og personnr. Adresse Postadresse Tlf. privat / mobil / arb/e-post - _ (11 siffer) - _ (11 siffer) Sted: Dato: Sign: Sign: 31

32 MYRKDALEN FJELLANDSBY- NYESTØLEN FELT FK NYE LEILIGHETER SENTRAL BELIGGENHET ULIKE STØRRELSER- PLANLØSNINGER LIKE VED FJELLANDSBYENS SENTEROMRÅDE TONE RAVNANGER Eiendomsmegler Prosjekt MNEF Direkte Mobil e-post: Eiendomsmegler Vest AS Markeveien 12, 5012 BERGEN Org. nr: Sist oppdatert:

TVERRVEGEN 15 OG 17 HAUGAMOEN. 2 nyoppførte eneboliger Haugamoen

TVERRVEGEN 15 OG 17 HAUGAMOEN. 2 nyoppførte eneboliger Haugamoen TVERRVEGEN 15 OG 17 HAUGAMOEN 2 nyoppførte eneboliger Haugamoen 2 NYOPPFØRTE ENEBOLIGER Haugamoen - Voss Boligene ligger svært sentralt til i Haugamoen i veletablert boligområde og rolig endevei. Selges

Detaljer

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5 www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest Myrkdalen Vest ligg vest i Myrkdalen, eit steinkast frå Myrkdalen Fjellheisar og Myrkdalen Fjellandsby og alle tilboda

Detaljer

ROGNSBAKKEN 29 VOSS. Nyoppførte eneboliger med garasje- EN LEDIG

ROGNSBAKKEN 29 VOSS. Nyoppførte eneboliger med garasje- EN LEDIG ROGNSBAKKEN 29 VOSS Nyoppførte eneboliger med garasje- EN LEDIG ROGNSBAKKKEN - SENTRALT PÅ VOSS To nyoppførte eneboliger- EN LEDIG! To nyoppførte eneboliger med fellesgarasje, sportsboder og hage. Beliggende

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART FORELØPIGE FASADER BYGG D, E OG F (med forbehold om endringer) KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE

Detaljer

BRUNNANE - ÅGOTNES. Store innholdsrike eneboliger med god standard!

BRUNNANE - ÅGOTNES. Store innholdsrike eneboliger med god standard! BRUNNANE - ÅGOTNES Store innholdsrike eneboliger med god standard! ÅGOTNES 6 prosjekterte eneboliger! Store innholdsrike eneboliger på Ågotnes. Boligene vil få en fin beliggenhet i landlige omgivelser.

Detaljer

Bo ved sjøen midt i byen

Bo ved sjøen midt i byen Bo ved sjøen midt i byen 1 Et helt unikt boligprosjekt med Bergen sentrums beste beliggenhet. Med mulighet for egen parkering. ØSTET PAORAMA østegaten ØSTET PAORAMA østegaten MK orway: Konsept og artdirection

Detaljer

Søvikmarka DAGLIG LEDER/PARTNER/MEGLER MNEF: LENA LEIKVOLL/M: 480 81 361 LENA.LEIKVOLL@PROAKTIV.NO

Søvikmarka DAGLIG LEDER/PARTNER/MEGLER MNEF: LENA LEIKVOLL/M: 480 81 361 LENA.LEIKVOLL@PROAKTIV.NO PROAKTIV PROSJEKTMEGLING 2015 ENEBOLIG Søvikmarka 2015 PROSJEKT Proaktiv Prosjektmegling er en utpreget kvalitetsmegler. Kundenes beste er til enhver tid vårt hovedfokus. Vi vet at gode prestasjoner er

Detaljer

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG MYRKDALEN VEST www.myrkdalenvest.no DNB Eiendom dnbeiendom.no MYRKDALEN TRINN 3 I byggetrinn 3 får B leilighetene utvidet balkong på hele 22 kvm. Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger:

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

OPPHEIMSTUNET. Romslige leiligheter med høy standard på vakre Oppheim

OPPHEIMSTUNET. Romslige leiligheter med høy standard på vakre Oppheim OPPHEIMSTUNET Romslige leiligheter med høy standard på vakre Oppheim ANSVARLIG MEGLER André Jensvoll OPPDRAGSNUMMER 79-0404/07 EIENDOM Oppheimstunet, Gnr. 316,318, bnr. 10,51 i Voss kommune EIER Seimen

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

ytterst på Eidsvågneset

ytterst på Eidsvågneset 1 ytterst på Eidsvågneset Ned mot sjøen ytterst på Eidsvågneset reises det nå 3 moderne bygg med 14 eksklusive selveierboliger. Byggene ligger på ulike nivåer i terrenget med gode sol- og utsiktsforhold.

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Apeloen Prisliste Dato: 10.12.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Leilighet D0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Leilighet D0201 49.51

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

33 LEILIGHETER KUN ILLUSTRASJON BO ØVERST I SØRBYEN D E T E R B E H A G E L I G Å B O N Æ R T D E T M E S T E

33 LEILIGHETER KUN ILLUSTRASJON BO ØVERST I SØRBYEN D E T E R B E H A G E L I G Å B O N Æ R T D E T M E S T E 33 LEILIGHETER KUN ILLUSTRASJON BO ØVERST I SØRBYEN D E T E R B E H A G E L I G Å B O N Æ R T D E T M E S T E KUN ILLUSTRASJON 33 LEILIGHETER Mellomvegen 33 ligger øverst i sørbyen, like over Fylkesbygget.

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

SKRENSEN Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog

SKRENSEN Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog DIN NESTE STSJON Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 000 boliger over en tidsperiode på ca. 0 år. Det vil bli både

Detaljer