SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET"

Transkript

1 SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL (3) B

2 Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SCRUBBER-DRYER : CA 340/CA 340 ET Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : DK Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. N Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. FIN Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. S Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Manufacturer: NILFISK ADVANCE Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Address: Località Novella Terza, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) (3) B

3 (3) B

4 (3) B

5 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INTRODUKTION... 2 RESERVEDELE OG SERVICE... 2 MÆRKEPLADE... 2 UDPAKNING... 2 SYMBOLER... 2 KEND DIN MASKINE... 3 PÅSÆTNING AF BØRSTE... 3 INDSTILLING AF BØRSTETRYK... 3 OPFVLDNING AF OPLØSNINGSTANK (KEMITANK)... 3 VÅDRENGØRING... 4 EFTER BRUG... 4 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA... 4 UDSKIFTNING AF SUGELÆBER... 5 FEJLFINDING... 5 TRANSPORT... 6 TILBEHØR... 6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER (3) B 1

6 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INTRODUKTION Inden maskinen tages i brug, skal brugsanvisningen læses grundigt for at få størst mulig udbytte af Nilfisk CA 340/CA 340 ET. Der tages forbehold for ændringer af konstruktion og specifikationer. RESERVEDELE OG SERVICE Reparation og service skal udføres af Nilfisk Service Center, der beskæftiger faguddannet servicepersonale og har lager af originale reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfisk Service Center for at bestille reservedele eller service. Opgiv venligst model og serienummer. MÆRKEPLADE Model- og serienummer er angivet på mærkepladen pa bagsiden af maskinen. Noter maskinens model og serienummer nedenfor til senere brug. Model... Serienummer... UDPAKNING Ved levering skal emballagen og maskinen undersøges nøje for beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal emballagen gemmes. Kontakt transportfirmaet omgående for at registrere et erstatningskrav i forbindelse med transporten. SYMBOLER Nilfisk bruger nedennævnte symboler di at signalere eventuelle farlige forhold. Læs alrid denne information omhyggeligt og sørg for at tage de nødvendige skridt til at beskytte personale og ejendom. FARE! Symbolet er brugt til, at advare om tilfælde der øjeblikkeligt kan medføre personskader eller død. ADVARSEL! Symbolet er brugt til, at henlede opmærksomheden på situationer der kan medføre personskader. SIKKERHED! Symbolet er brugt til, at gøre opmærksom på situationer der kan påføre mindreårige personskader eller ødelægge maskinen eller anden ejendom. Sikkerhedsregler og advarsler Når De bruger et elektrisk apparat, skal De altid følge de grund- læggende sikkerhedsforanstaltninger, som omfatter følgende. Læs instruktionerne før maskinen tages i brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød elller personskader: 1. Nilfisk gulwaskemaskine og tilbehør er beregnet til vask af hårde gulve. Brugen af uoriginale Nilfisk tilbehørsdele kan medføre fejl på maskinen. 2. Brug ikke maskinen til følgende: tør rengøring. tæppe rensning. shampoonering. udendørs (3) B

7 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL 3. Efterlad ikke maskinen med stikket i stikkontakten. Tag stikket ud af strømforsygningen, når den ikke bruges og før eftersyn. 4. Maskinen må ikke bruges som legetøj. Nøje opsyn er nødvendigt, når De bruger maskinen i børns nærhed. 5. Brug kun maskinen som beskrevet i denne manual. Brug kun fabrikantens anbefalede tilbehør. 6. Brug ikke maskinen, hvis kablet eller stikket er beskadiget. Hvis apparatet ikke virker, som det skal, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand, skal De returnere den til servicecentre. 7. Træk ikke eller bær ikke maskinen i ledningen, brug ikke ledningen som håndtag, luk ikke en dør ovenpå ledningen eller træk ikke ledningen rundt om skarpe kanter eller hjørner. Kør ikke apparatet henover ledningen. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader. 8. Tag ikke stikket ud ved at hive i ledningen. De skal tage fat i stikket, ikke ledningen, for at tage det ud af stikkontakten. 9. Rør ikke stikket, ledningen eller aparatet, hvis De har våde hænder. 10. Indfør ikke vilkårlige og skarpe genstande i åbningerne. Brug ikke maskinen, hvis en åbning er blokeret. Hold maskinen fri af støv, fibre, har eller andet, som kan reducere luftstrømmen. 11. Hold løsthængende tøj, hår og fingre væk fra åbninger og bevægelige dele. 12. Saml ikke noget op, som brænder eller ryger som f.eks. cigaretter, tændstikker og varm aske eller sundhedsfarligt støv. 13. Sluk for alle betjeninger, før De tager stikket ud af stikkontakten. 14. Brug ikke maskinen til at samle brændbare eller letantændelige væsker op som f.eks. benzin og brug ikke maskinen i områder hvor disse kan forefindes. 15. Spændingen som er oplyst på mærkepladen skal følges. 16. Forbindelsen mellem maskinens ledning og forlænger- ledningen skal være vandtæt. Sørg altid for at stikket er korrekt placeret i fatningen. 17. Kun personer som er trænet i brug af maskinen ma betjene den. 18. Ved reparation, brug kun originale Nilfisk reservedele. Såfrem der bruges uoriginale reservedele vil fabrikkens erstatningspli automatisk ophøre. KEND DIN MASKINE 1. Display 2. Håndtag 3. Justering af håndtag 4. Baggreb position ved transport 5. Filter i renrvandstank 6. Tank top 7. Rentvandstank 8. Snavsevandstank 9. Frontgreb position ved transport 10. Sugehoved 11. Spray mundstykke 12. Forreste sugelæbe 13. Børste 14. Bageste sugelæbe 15. Forfilter vacuum motor 16. Lydfilte 17. Forfilter turbine. PÅSÆTNING AF BØRSTE ADVARSEL! Bevægelige dele - tag stikket ud af kontakten før servicering. VIGTIGT! Ved påsætning af børste, drejes den mod venstre. 1. Placer børsteåbningen på (køre skaftet) og lad (børsten) gribe fat. 2. Skru sikkerhedsskruen i bøsningen og stram børsten. INDSTILLING AF BØRSTETRYK + større børstetryk = drej indstillingsskruen til højre. - mindre børstetryk = drej indstillingsskruen til venstre. OPFVLDNING AF OPLØSNINGSTANK (KEMITANK) 1. Fyld tanken med rengøringsopløsning. 2. Fyld ikke opløsningstanken helt op: 3 cm skal efterlades frit i toppen af tanken. 3. Opløsningen skal være et mix af vand og rengøringskemikalie beregnet for den aktuelle rengøringstype. 4. Følg altid blandingsforholdet anført på kemikaliebeholderen/ flasken. 5. Temperaturen på rengøringsopløsningen må ikke overstige. ADVARSEL! Brug kun lavt skummende, ikke brandbare opløsningsmidler/kemikalier beregnet til maskinelle formål (maskinel rengøring) (3) B 3

8 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL VÅDRENGØRING 1. Fej eller støvsug gulvet først for at fjerne løst snavs. 2. Indstil førehåndtaget i arbejdsposition. 3. Sæt stikket i stikkontakten. 4. Aktiver hovedkontakten ON. 5. Aktiver sugemotoren "ON. 6. Aktiver pumpen ON. Opløsningen tilføres børsten. BEMÆRK Der er to indstillingsmuligheder. Min. - lav oplosningstilførsel. Max. - høj oplosningstilførsel. 7. Pres fodpedalen ned. Børste og sugelæber sænkes til gulvet. 8. For at opnå det bedste resultat bevæges maskinen i lavt gangtempo. Ved stærkt snavsede overflader bør der skrubbes først med vand. Sugemotoren slås fra "OFF". Skrub derefter gulvet igen og sug vandet op. ADVARSEL! For at undgå at ødelægge gulvet - sørg altid for at holde maskinen i bevægelse når børsten drejer (er igang). 9. Snavsevandstanken (genindvendingstanken) har automatisk overløbssikring fflyder) for at undgå opløsningsmidler i at komme i sugesystemet. 10. Når snavsevandstanken er fyldt drejes hovedkontakten til OFF" Tag snavsevandstanken i håndtaget og tøm den. Før snavsevandsslangen ned i en gulvrist eller i en spand og tøm derefter tanken (gælder kun membrantank). Før geninstallering rengøres tanken med rent vand. EFTER BRUG 1. Drej hovedkontakten til OFF". 2. Spark let til fodpedalen for at løfte børste og sugelæber fra gulvet. 3. Tag stikket ud af stikkontakten. 4. Tøm opløsningstanken og rengør med rent vand. 5. Tøm snavsevandstanken og rengør med rent vand. 6. Kontroller slanger og udskift slanger som måtte være defekte. 7. Afmonter børste og rengør med rent vand. 8. Kontroller sugeåbninger for snavs og rengør i rent vand. 9. Kontroller opløsningsfilter og turbine-for-filter Rengør filtrene i rent vand og udskift, hvis defekte. 10. Kontroller turbine-udblæsnings-filtret. Rengør med luft eller udskift, hvis tilstoppet. 11. Opbevar maskinen pa et rent og tørt sted. VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Vedligeholdelse Rengør og kontroller tanke Rengør og kontroller slanger Rengør børste Rengør og kontroller sugelæber Kontroller filtre Kontroller stromforsyningskabel Kontroller spray dyser Støvsua motor kulbørster Dagligt En gang pr. uge En gang pr. år (3) B

9 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL UDSKIFTNING AF SUGELÆBER Hvis sugelæberne efterlader streger af vand er der sikkert snavs på læberne eller læberne er beskadiget. Afmonter læberne, skyl under rent vand og efterse sugelæberne. Vend eller udskift sugelæben, hvis den er revnet, flåsset, bølget eller slidt rund. For at vende eller udskifte sugelæben: 1. Tag stikket ud af kontakten. 2. Afmonter tanke. 3. Vip maskinen bagud. 4. Fjern de to skruer ved mundstykket. 5. Tag mundstykket af og skift sugelæberne. FEJLFINDING PROBLEM Der er ingen strøm. Motorerne virker ikke Børstemotor virker ikke, børste drejer ikke LØSNING Kontroller stik og ledning Kontroller hovedsikring Defekt knap på stvrepanel Defekt drivrem Børste ikke fastgjort Slidte eller defekte sugelæber Sugeåbning blokeret tilstoppet Dårligt sug Sugeslange løs eller defekt Tanklåg defekt Flydeventil tilstoppet Turbine-for-filter snavset Slidt børste Brug hårdere børste Dårlig rengøringseffekt Arbejd i lavere hastighed/tempo Vandtilførsel blokeret Opløsningsfilter blokeret (3) B 5

10 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL TRANSPORT 1. Frigør håndtaget. 2. Fold håndtaget over maskinen. 3. Lås det. TILBEHØR 1. Skrubbebørste, Nylon, soft. 2. Skrubbebørste, Silicon Carbide, medium. 3. Skrubbebørste, Nylon, medium. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Type CA CA 340 ET Kapacitet på børstemotor W 320 Kapacitet på sugemotor W 900 Kapacitet på pumpemotor W 25 Sikkerhedsklassificering IP 34 Sikkerhedsklasse (elektrisk) II Antal børster st. 1 Børstediameter cm 10 Børstehastighed rpm Børster tryk g/cm Vakuum max. kpa 24 Luftgennemgang max. l/s 45 Lydniveau (ved 1,5 meter) db(a)20µpa 68 Ledningslængde cm 20 Sugbredde cm 44 Arbejdsbredde på børste cm 34 ProduktiviteVeffektivitet (teoretisk) m 2 /h Rentvandsregulering l/min 0,5/1,0 Rentvandstank l 11 Snavsevandstank l 12 Membrantank l 15/30 Maskinlængde cm 62 Maskinbredde cm 40 Ydermål med sugelæber cm 48 Maskinhøjde cm 48 Maskinhøjde v/håndtag cm 105 Vægt, tom kg 38 Vægt, operationsklar kg 49/53/ (3) B

11 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA JOHDANTO... 2 OSAT JA HUOLTO... 2 TYYPPIKILPI... 2 KONEEN PURKAMINEN KULJETUSPAKKAUKSESTA... 2 TURVALLISUUSOHJEET... 2 TUNNE KONEESI... 3 HARJAN ASENNUS... 3 HARJAPAINEEN SÄÄTÖ... 3 PUHDASVESISÄILIÖN TÄYTTÖ... 3 PESU... 4 KÄYTÖN JÄLKEEN... 4 HOITO-OHJETAULUKKO... 4 IMUSUUTIN... 5 VIAN ETSINTÄ... 5 KONEEN KULJETUS, SIIRTÄMINEN... 6 LISÄTARVIKKEET... 6 TEKNISET TIEDOT (3) B 1

12 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA JOHDANTO Tämä käyttöohje auttaa Sinua käyttämään Nilfisk CA 340/CA 340 ET yhdistelmäkonettasi parhaalla mahdollisella tavalla. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät konetta. Oikeus muutoksiin pidätetään siitä etukäteen ilmoittamatta. OSAT JA HUOLTO Konetta saa huoltaa vain ammattitaitoinen Nilfisk huoltohenkilöstö. Koneessa on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä Nilfisk varaosia ja tarvikkeita. Kun kone tarvitsee varaosia, tarvikkeita tai huoltoa ota yhteys Nilfisk huoltoon. Ilmoita silloin koneen malli ja sarjanumero. TYYPPIKILPI Koneen malli ja sarjanumeron löydät koneen takaosasta. Tarvitset näitä tietoja aina kun tilaat varaosia, varusteita tai huoltoa koneelle. Tulevaa tarvetta varten voit kirjoittaa alla olevaan tilaan koneen tiedot. Malli... Sarjanumero... KONEEN PURKAMINEN KULJETUSPAKKAUKSESTA Kun olet vastaanottanut koneen tarkasta välittömästi ja huolella kuljetuslaatikko ja kone. Mikäli kuljetusvahinko on sattunut säästä laatikko niin että kuljetusliikkeen edustaja voi sen tarkastaa. Tee välittömästi reklamaatio kuljetusvahingosta kuljetusliikkeelle. TURVALLISUUSOHJEET Vaara, varoitus ja huomio merkit Nilfisk käyttää seuraavia merkkejä kuvaarnaan mahdollisisa vaaratilanteita. Lue aina nämä huolellisesti ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteistin vahinkojen valttämiskesi. VAARA! Käytetään varoittamaan vaarasta joka saattaa johtaa vakavaan loukkaanturniseen tai hengen menoon. VAROITUS! Käytetään varoittarnaan vaarasta joka saattaa johtaa vakavaan luokkaantumiseen. HUOMIO! Käytetään varoittamaan tilanteesta joka saattaa aiheuttaa loukkaantumista tai vahinkoa koneelle tai muulle omaisuudelie. Sähköllä toimivaa konetta käytettäessä on syytä pitää mielessä seuraavia asioita. Tutki kaikki ohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöön ottoa. VAROITUS! Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun tai muun vahingon vaaraa: 1. Nilfisk yhdistelmäkone varusteineen soveltuu kovien lattioiden pesuun. Käytä aina alkuperäisiä Nilfisk varaosia ja varusteita. 2. Älä käytä konetta: kuivana; maton pesuun; shamponointiin; ulkona (3) B

13 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA 3. Älä jätä konetta kun liitosjohto on kytkettynä pistorasiaan. Irrota aina liitosjohto kun kone ei ole käytössä tai sitä huolletaan. 4. Konetta ei saa käyttää leikkikaluna. Noudata erityistä varovaisuutta mikäli työskentelet lasten lähettyvillä. 5. Konetta on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Koneessa on käytettävä ainoastaan Nilfisk alkuperäisosia. 6. Konetta ei saa käyttää mikäli liitosjohto on vioitunut. Mikäli kone ei toimi kunnolla, se on pudonnut, vioittunut muulla tavoin, jätetty ulos tai pudonnut veteentoimita kone Nilfisk huoltoon. 7. Konetta ei saa vetää tai nostaa tai muuten liikuttaa liitosjohdosta, älä jätä tai vedä liitosjohtoa kulman takaa. Koneella ei saa ajaa liitosjohdon yli. Liitosjohto on pidettävä poissa kuumilta pinnoilta. 8. Liitosjohtoa ei saa irrottaa johdosta vetämällä. Vedä aina pistokkeesta kun irrotat johdon pistorasiasta. 9. Johtoa, pistoketta tai konetta ei saa käyttää märin käsin. 10. Koneen aukkoihin ei saa låittaa mitään estettä. Konetta ei saa käyttää jonkun aukon ollessa tukittu. Puhdista aukot pölystä, liasta, lint, hiuksista tai muusta joka voi vähentää imuilman kulkua. 11. On varottava ettei mikään vaatekappale, hiukset, sormet tai muu vartalon osa kosketa koneen liikkuvia osia tai joudu aukkoihin. 12. Koneella ei saa imeä mitään palavaa tai savuavaa kuten esimerkiksi savukkeita, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa tai mitään terveydelle vaarallista pölyä. 13. Sammuta koneen kaikki toiminnot ennen liitosjohdon irrotusta pistorasiasta. 14. Ålä ime syttyviä tai muuten vaarallisia nesteitä kuten polttoaineita. Älä myöskään käytä konetta alueilla missä edellä mainittuja aineita saattaa olla. 15. Tarkista, että koneen jännite vastaa käytössä olevaa jännitettä. 16. Mikäli halutaan käyttää jatkojohtoa on johdon oltava roiskevesitiivis. Pistorasian oikeellisuus ja kunto on aina tarkistettava. 17. Henkilöt jotka ovat saaneet konekoulutuksen ja tuntevat käytön riskit saavat: käyttää konetta; huoltaa sitä; korjata sitä. 18. Koneen korjauksessa on käytettävä alkuperäisiä Nilfisk varaosia. Muiden kuin Nilfisk osien käyttö vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta. 19. Kun konetta puhdistetaan ja huolletaan on otettava huomioon maan säännökset eri nesteiden turvallisesta hävittämisestä. Nämä nesteet saattavat sisältää; kemikaleja, öljyä, rasvaa, happoja, emäksia tai muita vaarallisia nesteitä. 20. Maan säännökset ja lait on myös huomioitava kun konetta tai sen osia hävitetään. TUNNE KONEESI 1. Näyttötaulu 2. Kahva 3. Kahvan säätö 4. Koneen kantokahva 5. Suodatin 6. Säiliön kansi 7. Puhdasvesisäiliö 8. Likavesisäiliö 9. Koneen kantokahva 10. Imujalka 11. Pesuvesisuutin 12. Imusuutin 13. Pesuharja 14. Imusuutin 15. Imumoottorin esisuodatin 16. Äänenvaimennin 17. Imuturbiinin esisuodatin. 18. Väärin asennetut tai kytketyt akut saattavat vahingoitta elektronisia osia. 19. Akut tulee asentaa asiantuntevan huoltomiehen toimesta. 20. Akkujen kunto on syvtä tarkistaa ennen asentamista. Jos vaurioita ilmence ota yhteys kuljetusyhtiöön lai tavarantoimittajaan. Vältä vaurioituneiden akkujen asentamis. HARJAN ASENNUS VAROITUS! Kun teet jotain koneen liikkuville osille irrota aina ensin liitosjohto pistorasiasta. TÄRKEÄÄ! Harjan lukitusruuvissa on vasemmanpuoleiset kierteet. 1. Aseta harjan avoin osa vetopyörään/istukkaan. 2. Kiristä lukitusruuvi ja kiristä harja. HARJAPAINEEN SÄÄTÖ + lisää harjapainetta = väännä säätöruuvia oikealle. - vähennä harjapainette = väännä säätöruuvia vasemmalle. PUHDASVESISÄILIÖN TÄYTTÖ 1. Täytä puhdasvesisäiliö pesuaineliuosta. 2. Älä täytä säiliötä aivan täyteen; jätä n. 2,5 cm tila säiliön yläosaan. 3. Pesuaineliuoksen on oltava pinnalle ja kohteelle sopiva. 4. Seuraa aina pesuaineen valmistajan annosteluohjeita. 5. Pesuveden lämpötila ei saa ylittää +40 astetta C. VAROITUS! Käytä aina matalavaahtoista yhdistelmäkoneeseen sopivaa pesuainetta (3) B 3

14 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA PESU 1. Harjaa tai imuroi ensin pestävä pinta. 2. Aseta kahva sopivalle korkeudelle. 3. Kytke liitosjohto pistorasiaan. 4. Kytke kone käyntiin pääkatkaisimesta, (ON). Harjatoiminta käynnistyy. 5. Kytke imumoottori käyntiin, (ON). 6. Kytke pesuvesi päälle, (ON). HUOMIOI Pesuveden perussäätö on säädetty tehtaalla. Koneessa on kaksi pesuveden määrän asentoa. Min. - pieni määrä pesuvettä. Max. - suuri määrä pesuvettä. 7. Paina jalkapolkimesta. Harja ja imusuuttimet laskeutuvat alas lattiapinnalle. 8. Parhaan tuloksen saavutat hitaalla kävelynopeudella. Mikäli pinta on erityisen likainen voit ensin pestä pinnan ilman että imutoiminto on päällä, (imutoiminto OFF). Pese sen jälkeen toisen kerran niin että imutoiminto on päällä. VAROITUS! Pidä aina kone liikkeessä kun harjatoiminto on päällä. Näin estät lattian mahdollisen vioittumisen. 9. Likavesisäiliössä oleva uimuri estää säiliön ylitäyttymisen. Kun säiliö on täyttynyt on se tyhjennettävä. Uimurin sulkiessa imutoiminnon ei kone myöskään ime likavettä lattialta. 10. Kun likavesisäilö on täysi sulje kone pääkatkaisimesta, OFF. Nosta likavesisäiliö sangasta ja tyhjennä kaatamalla, (CA340M) Irrota likaveden tyhjennysletku ja tyhjennä lattiakaivoon tai sankoon, (kalvosäilio) Pese tai huuhtele säiliö puhtaalla vedellä ennen kuin asetat sen taas paikalleen. KÄYTÖN JÄLKEEN 1. Sulje kone pääkatkaisimesta, (OFF). 2. Polkaise jalkapoljinta niin harja ja imusuuttimet nousevat. 3. Irrota liitosjohto pistorasiasta. 4. Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja huuhtele se puhtaalla vedellä. 5. Tyhjennä likavesisäiliö ja huuhtele se puhtalla vedellä. 6. Tarkasta letkut ja vaihda tarvittaessa. 7. Poista harja ja pese tai puhdista puhtaalla vedellä. 8. Pese tai huuhtele suuttimen kumit. Tarkasta ettei imuaukkoihin ole kiinnittynyt mitään ylimääräistä, pese tai huuhtele puhtaalla vedellä. 9. Tarkista pesuveden suodatin sekä imun esisuodatin. Huuhtele vedellä ja vaihda tarvittaessa. 10. Tarkista poistoilmansuodatin. Puhdista paineilmalla tai uusi mikäli tukkeutunut. 11. Säilytä konetta puhtaassa ja kuivassa paikassa. HOITO-OHJETAULUKKO Kohde Päivittäin Viikottain Vousittain Tarkista ja puhdista säiliöt Tarkista ja puhdista letkut Puhdista harja Tarkista ja puhdista imuku Tarkista suodattimet Tarkista liitosjohto Tarkista suihkusuuttimet Moottorin hiilet (3) B

15 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA IMUSUUTIN Imusuuttimen irrotus ja kumien vaihto. Mikäli imujälki on viirullinen, jättää ohuita vesiviiruja, on imusuutin todennäköisesti likainen tai vioittunut. Irrota imusuutin, huuhtele puhtaalla vedellä ja tutki imukumit. Käännä tai vaihda kumi mikäli se on repeytynyt, kulunut tai muulla tavoin vioittunut. Imukumin vaihto tai kääntö seuraavasti: 1. Irrota liitosjohto pistorasiasta. 2. Tyhjennä säiliöt. 3. Kaada kone taaksepäin. 4. Irrota imusuuttimen kaksi ruuvia. 5. Poista imusuutin ja vaihda kumit. VIAN ETSINTÄ VIKA Kone ei saa virtaa. Moottorit eivät toimi Harjamoottori ei toimi, harjat eivät pyöri. RATKAISU Tarkista pistoke ja liitosjohto Tarkista sulake Viallinen katkaisin kojetaulussa Viallinen vetohihna Harja ei ole kiinnitetty Kuluneet tai vialliset imukumit Tukos imuletkussa Huono imu Imuletku irti tai viallinen Säiliön kansi viallinen tai auki Uimuri jumittunut Imuturbiinin esisuodatin likainen, tukkeutunut Harja kulunut Käytettävä karkeampaa harjaa Huono pesutulos Työskentele hitaammalla vauhdilla Pesuveden syöttö tukkeutunut Pesuvesisuodatin tukkeutunut (3) B 5

16 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA KONEEN KULJETUS, SIIRTÄMINEN 1. Avaa kahvan lukitus. 2. Taita kahva koneen päälle. 3. Lukitse kahva. VAROITUS! Ätä kanna konetta kun kahva on ajoasennossa. Kanna vain ohjeiden mukaisessa asennossa. LISÄTARVIKKEET 1. Harja, PPN nailon, soft. 2. Harja, Silicon Carbide, medium. 3. Harja, Nailon, medium. TEKNISET TIEDOT Malli CA CA 340 ET Virrankulutus harjamoottori W 320 Virrankulutus imumoottori W 900 Virrankulutus pesuveden syöttö W 25 Kotelointiluokka IP 34 Suojausluokka, sähköinen II Harjoja kpl 1 Harjan halkaisija cm 10 Harjan kierrosnopeus kierr/min Harjapaine g/cm Imu, maksimi kpa 24 llmavirta, maksimi l/s 45 Äänipaine, 1,5 m:n etäisyydellä db(a)20µpa 68 Liitosjohto m 20 Imusuuttimen leveys cm 44 Työleveys cm 34 Työteho, teoreettinen m 2 /h Pesuveden säätö l/min 0,5/1,0 Puhdasvesisäiliö l 11 Likavesisäiliö l 12 Membrantank l 15/30 Koneen pituus cm 62 Leveys cm 40 Leveys imusuuttimella cm 48 Korkeus cm 48 Korkeus kahvalla cm 105 Paino tyhjanä kg 38 Työpaino kg 49/53/ (3) B

17 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING INTRODUKSJON... 2 DELER OG SERVICE... 2 NAVNEPLATE... 2 UTPAKKING AV MASKINEN... 2 SYMBOLER... 2 LÆR MASKINEN Å KJENNE... 3 MONTERING AV BØRSTE... 3 REGULERING AV BØRSTETRYKK... 3 FYLLING AV RENTVANNSTANK... 3 VÅTRENHOLD... 4 ETTER BRUK... 4 VEDLIKEHOLDSPLAN... 4 UTSKIFTNING AV SUGELEPPER... 5 FEILSØKING... 5 TRANSPORT... 6 TILBEHØR... 6 TEKNISKE SPESIFIKASJONER (3) B 1

18 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING INTRODUKSJON Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg, slik at du far best nytte av din Nilfisk CA 340/CA 340 ET. Les den derfor grundig igjennom før du begynner å bruke maskinen. Produsenten forbeholder seg retten til tekniske endringer. DELER OG SERVICE Når maskinen har behov for service eller reparasjon, bør dette alltid utføres av Nilfisks serviceorganisasjon, som vil benytte originale reservedeler og utstyr. Nar du tar kontakt med Nilfisk vedrørende service, spesifiser alltid modell og serienummer for a unnga misforståelser. NAVNEPLATE Modell og serienummer star pa navneplaten. Noter dette her slik at det er lett tilgjengelig i fremtiden. Modell... Serienummer... UTPAKKING AV MASKINEN Når maskinen blir levert, ma man omgaende kontrollere at det ikke er oppstatt skade pa emballasje eller maskin. Hvis slik skade skulle være oppstatt, ta vare pa emballasjen, slik at den kan forevises transportselskapet. Ta deretter øyeblikkelig kontakt med transportør, for eventuelt a fremme et erstatningskrav. SYMBOLER Nilfisk bruker nedenstaende betegnelser for a gjøre oppmerksom pa mulig risiko. Les alltid slik informasjon for a kunne ta de nød- vendige forholdsregler for a beskytte både ansatte og eiendeler. FARE! Fare benyttes for å advare mot ulykker som kan forårsake alvorlig personskade ellerdød. ADVARSEL! Advarsel benyttes for å gjøre oppmerksom pa en hendelse som kan forarsake alvorlig personskade. PASS PÅ! Pass pa benyttes for å gjøre oppmerksom pa at hendelser kan oppsta og forarsake mindre personskader eller skade på maskinen eller eiendele. ADVARSEL! Les all instruksjon og bruksanvisning før maskinen tas i bruk. Nar man benytter elektrisk utstyr skal man alltid ivareta visse sikkerhetsregler, for a redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade: 1. Nilfisk gulvskuremaskin med originalutstyr skal benyttes til skuring av harde gulvflater. Bruk av uoriginalt utstyr kan ha innvirkning pa rengjøringsresultatet og på sikkerheten ved bruk av maskinen. 2. Benytt aldri maskinen til følgende: tørrskuring; tepperens; sjamponering; utendørs bruk (3) B

19 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3. Forlat aldri maskinen med kontakten stående i. Ta alltid ut kontakten når maskinen ikke er i bruk, og før enhver service. 4. Benytt ikke maskinen som leketøy. Vær spesielt oppmerksom når barn er i nærheten. 5. Maskinen skal bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk utelukkende utstyr som er anbefalv godkjent av produsenten. 6. Benytt aldri maskinen med skadet ledning eller kontakt. Hvis maskinen ikke fungerer slik som forventet, hvis den er skadet ved fall, kjørt over, har stått utendørs eller kommet i forbindelse med vann, skal den leveres ved et Nilfisk servicesenter. 7. Trekk ikke maskinen i ledningen eller bruk denne som håndtak. Ikke la ledningen bli klemt i en dør eller trekkes rundt skarpe kanter eller hjørner. Kjør ikke maskinen over ledningen, og la ikke ledningen komme i berøring med varme overflater. 8. Ikke trekk ut kontakten ved å dra i ledningen. Ta alltid tak om kontakten. 9. Ta ikke i kontakt, ledning eller utstyr med våte hender. 10. Ikke stikk fremmedlegemer inn i noen av maskinens åpninger. Disse må heller ikke tettes, og må holdes fri for støv, lo, hår eller annet som kan hindre luftstrømmen gjennom maskinen. 11. Hold klær, hår, fingre og alle legemsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler. 12. Ikke sug opp ting som brenner eller ryker, slik som sigaretter, fyrstikker eller varm aske, og heller ikke helsefarlig støv. 13. Skru av alle brytere før ledningen tas ut av kontakten. 14. Maskinen må ikke benyttes til å suge brennbare eller eks- plosive væsker, slik som f. eks. bensin og lign., og den må heller ikke benyttes i områder hvor slike ting finnes. 15. Pass på at spenningen på navneplaten er overensstemmende med spenningen på Iysnettet. 16. Hvis maskinen brukes med skjøteledning, må forbindelsen være sprutsikker. Maskinen må alltid tilkobles Iysnettet med en korrekt veggkontakt. 17. Maskinen må bare benyttes av personell som har fått opplæring i bruk av maskinen og som kjenner risiko og sikkerhetsregler. 18. Ved reparasjoner skal det bare benyttes originale Nilfisk reservedeler. Bruk av uoriginale deler vil automatisk oppheve produsentens garantiansvar. 19. Når det foretas renhold eller service på maskinen, må man alltid følge de lokale regler med hensyn til utslipp og forurensning - spesielt med hensyn til kjemikaler, fett, olje, syrer, alkalier eller andre forurensende væsker. 20. Det samme gjelder ved kondemnering av maskin og maskindeler. LÆR MASKINEN Å KJENNE 1. Display 2. Handtak 3. Regulering av handtak 4. Bakre stilling av håndtak for transport 5. Rentvannsfilter 6. Tanktopp 7. Rentvannstank 8. Skittenvannstank 9. Fremre stilling av handtak for transport 10. Sugenal 11. Dyse 12. Fremre sugenalleppe 13. Børste 14. Bakre sugeleppe 15. Forfilter 16. Støydemper 17. Forfilter for turbin. MONTERING AV BØRSTE ADVARSEL! Ta alltid ut ledningen før man monterer bevegelige deler. ADVARSEL! Børstens festeskrue er links gjenget. 1. Sett børsteåpningen på drivakselen og koble til. 2. Skru inn sikkerhetsskrue med foring, og fest børsten. REGULERING AV BØRSTETRYKK + Større børstetrykk = drei stillingsskruentil høyre. - Mindre børstetrykk = drei stillingsskruen til venstre. FYLLING AV RENTVANNSTANK 1. Fyll rentvannstanken med vann tilsatt rengjøringsmiddel. 2. Ikke fyll tanken helt opp. Væskenivået ma ikke være høyere enn 2,5 cm fra toppen av tanken. 3. Rengjøringsvæsken skal være tilsatt de kjemikaler som er nødvendig for de oppgaver som skal ufføres. 4. Tilsett kjemikalier i henhold til oppskriften på emballasjen. 5. Temperaturen på rengjøringsvæsken må ikke være høyere enn 40 C. ADVARSEL! Bruk bare lavtskummende, ikke-brennbare kjemikalier, som er beregnet for maskinbruk (3) B 3

20 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VÅTRENHOLD 1. Fei eller støvsug gulvet for å fjerne rusk og avfall. 2. Sett handtaket i riktig arbeidsstilling. 3. Koble maskinen til strømnettet. 4. Sett hovedbryteren på ON, og børsten vil starte. 5. Sett sugemotoren på ON. 6. Sett pumpen på ON, og rengjøringsvæske vil tilføres børsten. MERK Tilsetning av rengjøringsvæske reguleres med to bryterposisjoner: Min. - lav tilførsel. Max. - høy tilførsel. 7. Press ned fotpedalen, og børster og sugenaler senkes til gulvet. 8. Det blir best rengjøringsresultat nar maskinen beveges i langsom gangfart. Hvis gulvet er meget skittent, skures først gulvet med sugemotoren i stilling OFF. Deretter skures igjen mens vannet suges opp. ADVARSEL! For å unnga skade på gulvet, hold alltid maskinen i bevegelse når børstene roterer. 9. Skittenvannstanken har en automatisk flottør for å hindre væske i å komme ned i sugesystemet. Nar flottøren stenger må skittenvannstanken tømmes. Maskinen vil ikke suge opp vann nar flottøren er stengt. 10. Når skittenvannstanken er full, skru hovedbryteren i stilling OFF. Ta skittenvannstanken og tøm den (to-tank-modell). Løsne tømmeslangen for skittenvann, og tøm tanken i et sluk eller en bøtte (membrantank-modell). Før tanken settes pa plass igjen, skal den skylles med rent vann. ETTER BRUK 1. Skru av hovedbryter (OFF). 2. Bruk fotpedalen for a heve børster og sugenal. 3. Ta ledningen ut av veggkontakten. 4. Tøm rentvannstanken og skyll den med rent vann. 5. Tøm skittenvannstanken og skyll den med rent vann. 6. Kontroller slanger og erstatt disse hvis de er blitt skadet. 7. Ta av børsten og skyll den med rent vann. 8. Kontroller sugenal og innsugningsåpning, fjern eventuelt avfall og skyll med rent vann. 9. Kontroller filter i rentvannstanken og turbinens forfilter. Skyll med rent vann og skift hvis noe er skadet. 10. Kontroller turbinens utblåsningsfilter. Blås det rent eller bytt ut hvis det er tilstoppet. 11. Oppbevar maskinen på et rent, tørt sted VEDLIKEHOLDSPLAN Vedlikeholdspunkter Daglig Ukentlig Årlig Rengjør og kontroller tank Rengjør og kontroller slanger Rens børster Rens og sjekk sugenal Kontroller filter Kontroller den elektriske ledningen. Kontroller spredermunnstykke Kontroller motorens kullbørster (3) B

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815s-0 Trykket i USA kundeservicenummer Som en del av Rexairs kundeserviceprogram blir hver MinJet tildelt et kundeservice-serienummer etter

Detaljer

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold

25.09.2012/RD/KMB. Villavent. sentralstøvsuger. Modell V10. Montasje, bruk og vedlikehold 25.09.2012/RD/KMB Villavent sentralstøvsuger Modell V10 Montasje, bruk og vedlikehold 1 2 300 mm 610 mm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bilder...2 Viktige sikkerhetsregler...3 Generell informasjon...4 Elektrisk

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger

Ask- och sotsug Askesuger. Aske- og sodsuger Ask- och sotsug Askesuger Tuhka- ja noki-imuri Aske- og sodsuger SE Ask- och sotsug Allmänt Genom att ansluta ask- och sotsugen till din vanliga dammsugare (med 1500 W eller högre effekt) så kan den användas

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv

Hakomatic B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv B310 R og B310 R CL Kraftig, lett å manøvrere og effektiv Batteridrevne, kombirengjøringsmaskiner med og uten frontfeier for rengjøring av store flater. For et perfekt feie- og vaskeresultat B 310 R Når

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180

Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Brukerveiledning vinkelsliper PT-AG050-180 Advarsel! Les alle instruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

AX 410 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/08 revised 12/11 FORM NO. 56041597. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

AX 410 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/08 revised 12/11 FORM NO. 56041597. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 3/08 revised 12/11 FORM NO. 56041597 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56265002 (230V), 56265007 (100V J) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje AX 410 INSTRUCTIONS FOR USE A-ii

Detaljer

BLIKOPENER CAN OPENER OUVRE-BOÎTE DOSENÖFFNER APRISCATOLE ABRELATAS KONSERVÖPPNARE BOKSÅPNER PURKINAVAAJA DÅSEÅBNER ABRE-LATAS DÓSAOPNARI

BLIKOPENER CAN OPENER OUVRE-BOÎTE DOSENÖFFNER APRISCATOLE ABRELATAS KONSERVÖPPNARE BOKSÅPNER PURKINAVAAJA DÅSEÅBNER ABRE-LATAS DÓSAOPNARI BLIKOPENER GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CAN OPENER GUIDE TO EXPERT RESULTS OUVRE-BOÎTE GUIDE DU CONNAISSEUR DOSENÖFFNER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE APRISCATOLE GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P

Eurodisc. 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM. Pagina...6 Pagina...3. Side... 95. Sayfa... 17 9 I NL S GR CZ H P 958800.book : t95880.fm Seite 1 Freitag, September 21, 2001 9:08 AM Eurodisc 32 314 DS Sida Seite... 1 GB DK Page... Side... 21 NF Page... Side... 32 FIN E Página Side... 42 I NL S DK Pagina...5 Pagina...3

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT.

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. Modell ZB06-25A V I K T I G S I K K E R H E T S I N F O R M A S J O N LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSREGLER... 1-3 NOTATER: NØKKELFUNKSJONER...

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Hakomatic B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer.

Hakomatic B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer. B 1050 og B 1100 Kraftige, lettmanøvrerte og effektive: Batteridrevne, kjørbare maskiner med frontfeieenhet til rengjøring av store arealer. For perfekte feie- og vaskeresultater B 1050 / B 1100 Når det

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

LØVSUGER-/BLÅSER 1700W 3-FUNKSJONER BLÅSER/SUGER/KVERNER BRUKSANVISNING

LØVSUGER-/BLÅSER 1700W 3-FUNKSJONER BLÅSER/SUGER/KVERNER BRUKSANVISNING LØVSUGER-/BLÅSER 1700W 3-FUNKSJONER BLÅSER/SUGER/KVERNER BRUKSANVISNING 1 LØVSUGER-/BLÅSER... 1 Tekniske spesifikasjoner.... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Brukerinstruks.... 4 Elektriske sikkerhets regler....5

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Brukerveiledning IGANGSETTING SPESIALUTGAVE CR-48 SPR TRANSPORT TIL OG FRA ARBEIDSOMRÅDET

Brukerveiledning IGANGSETTING SPESIALUTGAVE CR-48 SPR TRANSPORT TIL OG FRA ARBEIDSOMRÅDET CIMEX FLOOR PRODUCTS LTD. VIKING CIMEX A.S 10 Airfield Road Prof Birkelands vei 24a Christchurch, Dorset BH23 3TG 1081 Oslo England Tlf: 22 79 35 35 Cimex Scrubber Driers CE-MERKET BS EN ISO 9002 Kunde:

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer