SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET"

Transkript

1 SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL (3) B

2 Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SCRUBBER-DRYER : CA 340/CA 340 ET Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : Fabrikationsår/Valmistusvuosi/ Byggeår/Tillverkningsår : DK Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. N Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. FIN Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. S Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Manufacturer: NILFISK ADVANCE Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Address: Località Novella Terza, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) (3) B

3 (3) B

4 (3) B

5 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INTRODUKTION... 2 RESERVEDELE OG SERVICE... 2 MÆRKEPLADE... 2 UDPAKNING... 2 SYMBOLER... 2 KEND DIN MASKINE... 3 PÅSÆTNING AF BØRSTE... 3 INDSTILLING AF BØRSTETRYK... 3 OPFVLDNING AF OPLØSNINGSTANK (KEMITANK)... 3 VÅDRENGØRING... 4 EFTER BRUG... 4 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA... 4 UDSKIFTNING AF SUGELÆBER... 5 FEJLFINDING... 5 TRANSPORT... 6 TILBEHØR... 6 TEKNISKE SPECIFIKATIONER (3) B 1

6 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL INTRODUKTION Inden maskinen tages i brug, skal brugsanvisningen læses grundigt for at få størst mulig udbytte af Nilfisk CA 340/CA 340 ET. Der tages forbehold for ændringer af konstruktion og specifikationer. RESERVEDELE OG SERVICE Reparation og service skal udføres af Nilfisk Service Center, der beskæftiger faguddannet servicepersonale og har lager af originale reservedele og tilbehør. Kontakt Nilfisk Service Center for at bestille reservedele eller service. Opgiv venligst model og serienummer. MÆRKEPLADE Model- og serienummer er angivet på mærkepladen pa bagsiden af maskinen. Noter maskinens model og serienummer nedenfor til senere brug. Model... Serienummer... UDPAKNING Ved levering skal emballagen og maskinen undersøges nøje for beskadigelse. Hvis der er tegn på beskadigelse, skal emballagen gemmes. Kontakt transportfirmaet omgående for at registrere et erstatningskrav i forbindelse med transporten. SYMBOLER Nilfisk bruger nedennævnte symboler di at signalere eventuelle farlige forhold. Læs alrid denne information omhyggeligt og sørg for at tage de nødvendige skridt til at beskytte personale og ejendom. FARE! Symbolet er brugt til, at advare om tilfælde der øjeblikkeligt kan medføre personskader eller død. ADVARSEL! Symbolet er brugt til, at henlede opmærksomheden på situationer der kan medføre personskader. SIKKERHED! Symbolet er brugt til, at gøre opmærksom på situationer der kan påføre mindreårige personskader eller ødelægge maskinen eller anden ejendom. Sikkerhedsregler og advarsler Når De bruger et elektrisk apparat, skal De altid følge de grund- læggende sikkerhedsforanstaltninger, som omfatter følgende. Læs instruktionerne før maskinen tages i brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød elller personskader: 1. Nilfisk gulwaskemaskine og tilbehør er beregnet til vask af hårde gulve. Brugen af uoriginale Nilfisk tilbehørsdele kan medføre fejl på maskinen. 2. Brug ikke maskinen til følgende: tør rengøring. tæppe rensning. shampoonering. udendørs (3) B

7 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL 3. Efterlad ikke maskinen med stikket i stikkontakten. Tag stikket ud af strømforsygningen, når den ikke bruges og før eftersyn. 4. Maskinen må ikke bruges som legetøj. Nøje opsyn er nødvendigt, når De bruger maskinen i børns nærhed. 5. Brug kun maskinen som beskrevet i denne manual. Brug kun fabrikantens anbefalede tilbehør. 6. Brug ikke maskinen, hvis kablet eller stikket er beskadiget. Hvis apparatet ikke virker, som det skal, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand, skal De returnere den til servicecentre. 7. Træk ikke eller bær ikke maskinen i ledningen, brug ikke ledningen som håndtag, luk ikke en dør ovenpå ledningen eller træk ikke ledningen rundt om skarpe kanter eller hjørner. Kør ikke apparatet henover ledningen. Hold ledningen væk fra opvarmede overflader. 8. Tag ikke stikket ud ved at hive i ledningen. De skal tage fat i stikket, ikke ledningen, for at tage det ud af stikkontakten. 9. Rør ikke stikket, ledningen eller aparatet, hvis De har våde hænder. 10. Indfør ikke vilkårlige og skarpe genstande i åbningerne. Brug ikke maskinen, hvis en åbning er blokeret. Hold maskinen fri af støv, fibre, har eller andet, som kan reducere luftstrømmen. 11. Hold løsthængende tøj, hår og fingre væk fra åbninger og bevægelige dele. 12. Saml ikke noget op, som brænder eller ryger som f.eks. cigaretter, tændstikker og varm aske eller sundhedsfarligt støv. 13. Sluk for alle betjeninger, før De tager stikket ud af stikkontakten. 14. Brug ikke maskinen til at samle brændbare eller letantændelige væsker op som f.eks. benzin og brug ikke maskinen i områder hvor disse kan forefindes. 15. Spændingen som er oplyst på mærkepladen skal følges. 16. Forbindelsen mellem maskinens ledning og forlænger- ledningen skal være vandtæt. Sørg altid for at stikket er korrekt placeret i fatningen. 17. Kun personer som er trænet i brug af maskinen ma betjene den. 18. Ved reparation, brug kun originale Nilfisk reservedele. Såfrem der bruges uoriginale reservedele vil fabrikkens erstatningspli automatisk ophøre. KEND DIN MASKINE 1. Display 2. Håndtag 3. Justering af håndtag 4. Baggreb position ved transport 5. Filter i renrvandstank 6. Tank top 7. Rentvandstank 8. Snavsevandstank 9. Frontgreb position ved transport 10. Sugehoved 11. Spray mundstykke 12. Forreste sugelæbe 13. Børste 14. Bageste sugelæbe 15. Forfilter vacuum motor 16. Lydfilte 17. Forfilter turbine. PÅSÆTNING AF BØRSTE ADVARSEL! Bevægelige dele - tag stikket ud af kontakten før servicering. VIGTIGT! Ved påsætning af børste, drejes den mod venstre. 1. Placer børsteåbningen på (køre skaftet) og lad (børsten) gribe fat. 2. Skru sikkerhedsskruen i bøsningen og stram børsten. INDSTILLING AF BØRSTETRYK + større børstetryk = drej indstillingsskruen til højre. - mindre børstetryk = drej indstillingsskruen til venstre. OPFVLDNING AF OPLØSNINGSTANK (KEMITANK) 1. Fyld tanken med rengøringsopløsning. 2. Fyld ikke opløsningstanken helt op: 3 cm skal efterlades frit i toppen af tanken. 3. Opløsningen skal være et mix af vand og rengøringskemikalie beregnet for den aktuelle rengøringstype. 4. Følg altid blandingsforholdet anført på kemikaliebeholderen/ flasken. 5. Temperaturen på rengøringsopløsningen må ikke overstige. ADVARSEL! Brug kun lavt skummende, ikke brandbare opløsningsmidler/kemikalier beregnet til maskinelle formål (maskinel rengøring) (3) B 3

8 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL VÅDRENGØRING 1. Fej eller støvsug gulvet først for at fjerne løst snavs. 2. Indstil førehåndtaget i arbejdsposition. 3. Sæt stikket i stikkontakten. 4. Aktiver hovedkontakten ON. 5. Aktiver sugemotoren "ON. 6. Aktiver pumpen ON. Opløsningen tilføres børsten. BEMÆRK Der er to indstillingsmuligheder. Min. - lav oplosningstilførsel. Max. - høj oplosningstilførsel. 7. Pres fodpedalen ned. Børste og sugelæber sænkes til gulvet. 8. For at opnå det bedste resultat bevæges maskinen i lavt gangtempo. Ved stærkt snavsede overflader bør der skrubbes først med vand. Sugemotoren slås fra "OFF". Skrub derefter gulvet igen og sug vandet op. ADVARSEL! For at undgå at ødelægge gulvet - sørg altid for at holde maskinen i bevægelse når børsten drejer (er igang). 9. Snavsevandstanken (genindvendingstanken) har automatisk overløbssikring fflyder) for at undgå opløsningsmidler i at komme i sugesystemet. 10. Når snavsevandstanken er fyldt drejes hovedkontakten til OFF" Tag snavsevandstanken i håndtaget og tøm den. Før snavsevandsslangen ned i en gulvrist eller i en spand og tøm derefter tanken (gælder kun membrantank). Før geninstallering rengøres tanken med rent vand. EFTER BRUG 1. Drej hovedkontakten til OFF". 2. Spark let til fodpedalen for at løfte børste og sugelæber fra gulvet. 3. Tag stikket ud af stikkontakten. 4. Tøm opløsningstanken og rengør med rent vand. 5. Tøm snavsevandstanken og rengør med rent vand. 6. Kontroller slanger og udskift slanger som måtte være defekte. 7. Afmonter børste og rengør med rent vand. 8. Kontroller sugeåbninger for snavs og rengør i rent vand. 9. Kontroller opløsningsfilter og turbine-for-filter Rengør filtrene i rent vand og udskift, hvis defekte. 10. Kontroller turbine-udblæsnings-filtret. Rengør med luft eller udskift, hvis tilstoppet. 11. Opbevar maskinen pa et rent og tørt sted. VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Vedligeholdelse Rengør og kontroller tanke Rengør og kontroller slanger Rengør børste Rengør og kontroller sugelæber Kontroller filtre Kontroller stromforsyningskabel Kontroller spray dyser Støvsua motor kulbørster Dagligt En gang pr. uge En gang pr. år (3) B

9 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL UDSKIFTNING AF SUGELÆBER Hvis sugelæberne efterlader streger af vand er der sikkert snavs på læberne eller læberne er beskadiget. Afmonter læberne, skyl under rent vand og efterse sugelæberne. Vend eller udskift sugelæben, hvis den er revnet, flåsset, bølget eller slidt rund. For at vende eller udskifte sugelæben: 1. Tag stikket ud af kontakten. 2. Afmonter tanke. 3. Vip maskinen bagud. 4. Fjern de to skruer ved mundstykket. 5. Tag mundstykket af og skift sugelæberne. FEJLFINDING PROBLEM Der er ingen strøm. Motorerne virker ikke Børstemotor virker ikke, børste drejer ikke LØSNING Kontroller stik og ledning Kontroller hovedsikring Defekt knap på stvrepanel Defekt drivrem Børste ikke fastgjort Slidte eller defekte sugelæber Sugeåbning blokeret tilstoppet Dårligt sug Sugeslange løs eller defekt Tanklåg defekt Flydeventil tilstoppet Turbine-for-filter snavset Slidt børste Brug hårdere børste Dårlig rengøringseffekt Arbejd i lavere hastighed/tempo Vandtilførsel blokeret Opløsningsfilter blokeret (3) B 5

10 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL TRANSPORT 1. Frigør håndtaget. 2. Fold håndtaget over maskinen. 3. Lås det. TILBEHØR 1. Skrubbebørste, Nylon, soft. 2. Skrubbebørste, Silicon Carbide, medium. 3. Skrubbebørste, Nylon, medium. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Type CA CA 340 ET Kapacitet på børstemotor W 320 Kapacitet på sugemotor W 900 Kapacitet på pumpemotor W 25 Sikkerhedsklassificering IP 34 Sikkerhedsklasse (elektrisk) II Antal børster st. 1 Børstediameter cm 10 Børstehastighed rpm Børster tryk g/cm Vakuum max. kpa 24 Luftgennemgang max. l/s 45 Lydniveau (ved 1,5 meter) db(a)20µpa 68 Ledningslængde cm 20 Sugbredde cm 44 Arbejdsbredde på børste cm 34 ProduktiviteVeffektivitet (teoretisk) m 2 /h Rentvandsregulering l/min 0,5/1,0 Rentvandstank l 11 Snavsevandstank l 12 Membrantank l 15/30 Maskinlængde cm 62 Maskinbredde cm 40 Ydermål med sugelæber cm 48 Maskinhøjde cm 48 Maskinhøjde v/håndtag cm 105 Vægt, tom kg 38 Vægt, operationsklar kg 49/53/ (3) B

11 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA JOHDANTO... 2 OSAT JA HUOLTO... 2 TYYPPIKILPI... 2 KONEEN PURKAMINEN KULJETUSPAKKAUKSESTA... 2 TURVALLISUUSOHJEET... 2 TUNNE KONEESI... 3 HARJAN ASENNUS... 3 HARJAPAINEEN SÄÄTÖ... 3 PUHDASVESISÄILIÖN TÄYTTÖ... 3 PESU... 4 KÄYTÖN JÄLKEEN... 4 HOITO-OHJETAULUKKO... 4 IMUSUUTIN... 5 VIAN ETSINTÄ... 5 KONEEN KULJETUS, SIIRTÄMINEN... 6 LISÄTARVIKKEET... 6 TEKNISET TIEDOT (3) B 1

12 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA JOHDANTO Tämä käyttöohje auttaa Sinua käyttämään Nilfisk CA 340/CA 340 ET yhdistelmäkonettasi parhaalla mahdollisella tavalla. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät konetta. Oikeus muutoksiin pidätetään siitä etukäteen ilmoittamatta. OSAT JA HUOLTO Konetta saa huoltaa vain ammattitaitoinen Nilfisk huoltohenkilöstö. Koneessa on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä Nilfisk varaosia ja tarvikkeita. Kun kone tarvitsee varaosia, tarvikkeita tai huoltoa ota yhteys Nilfisk huoltoon. Ilmoita silloin koneen malli ja sarjanumero. TYYPPIKILPI Koneen malli ja sarjanumeron löydät koneen takaosasta. Tarvitset näitä tietoja aina kun tilaat varaosia, varusteita tai huoltoa koneelle. Tulevaa tarvetta varten voit kirjoittaa alla olevaan tilaan koneen tiedot. Malli... Sarjanumero... KONEEN PURKAMINEN KULJETUSPAKKAUKSESTA Kun olet vastaanottanut koneen tarkasta välittömästi ja huolella kuljetuslaatikko ja kone. Mikäli kuljetusvahinko on sattunut säästä laatikko niin että kuljetusliikkeen edustaja voi sen tarkastaa. Tee välittömästi reklamaatio kuljetusvahingosta kuljetusliikkeelle. TURVALLISUUSOHJEET Vaara, varoitus ja huomio merkit Nilfisk käyttää seuraavia merkkejä kuvaarnaan mahdollisisa vaaratilanteita. Lue aina nämä huolellisesti ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteistin vahinkojen valttämiskesi. VAARA! Käytetään varoittamaan vaarasta joka saattaa johtaa vakavaan loukkaanturniseen tai hengen menoon. VAROITUS! Käytetään varoittarnaan vaarasta joka saattaa johtaa vakavaan luokkaantumiseen. HUOMIO! Käytetään varoittamaan tilanteesta joka saattaa aiheuttaa loukkaantumista tai vahinkoa koneelle tai muulle omaisuudelie. Sähköllä toimivaa konetta käytettäessä on syytä pitää mielessä seuraavia asioita. Tutki kaikki ohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöön ottoa. VAROITUS! Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun tai muun vahingon vaaraa: 1. Nilfisk yhdistelmäkone varusteineen soveltuu kovien lattioiden pesuun. Käytä aina alkuperäisiä Nilfisk varaosia ja varusteita. 2. Älä käytä konetta: kuivana; maton pesuun; shamponointiin; ulkona (3) B

13 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA 3. Älä jätä konetta kun liitosjohto on kytkettynä pistorasiaan. Irrota aina liitosjohto kun kone ei ole käytössä tai sitä huolletaan. 4. Konetta ei saa käyttää leikkikaluna. Noudata erityistä varovaisuutta mikäli työskentelet lasten lähettyvillä. 5. Konetta on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Koneessa on käytettävä ainoastaan Nilfisk alkuperäisosia. 6. Konetta ei saa käyttää mikäli liitosjohto on vioitunut. Mikäli kone ei toimi kunnolla, se on pudonnut, vioittunut muulla tavoin, jätetty ulos tai pudonnut veteentoimita kone Nilfisk huoltoon. 7. Konetta ei saa vetää tai nostaa tai muuten liikuttaa liitosjohdosta, älä jätä tai vedä liitosjohtoa kulman takaa. Koneella ei saa ajaa liitosjohdon yli. Liitosjohto on pidettävä poissa kuumilta pinnoilta. 8. Liitosjohtoa ei saa irrottaa johdosta vetämällä. Vedä aina pistokkeesta kun irrotat johdon pistorasiasta. 9. Johtoa, pistoketta tai konetta ei saa käyttää märin käsin. 10. Koneen aukkoihin ei saa låittaa mitään estettä. Konetta ei saa käyttää jonkun aukon ollessa tukittu. Puhdista aukot pölystä, liasta, lint, hiuksista tai muusta joka voi vähentää imuilman kulkua. 11. On varottava ettei mikään vaatekappale, hiukset, sormet tai muu vartalon osa kosketa koneen liikkuvia osia tai joudu aukkoihin. 12. Koneella ei saa imeä mitään palavaa tai savuavaa kuten esimerkiksi savukkeita, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa tai mitään terveydelle vaarallista pölyä. 13. Sammuta koneen kaikki toiminnot ennen liitosjohdon irrotusta pistorasiasta. 14. Ålä ime syttyviä tai muuten vaarallisia nesteitä kuten polttoaineita. Älä myöskään käytä konetta alueilla missä edellä mainittuja aineita saattaa olla. 15. Tarkista, että koneen jännite vastaa käytössä olevaa jännitettä. 16. Mikäli halutaan käyttää jatkojohtoa on johdon oltava roiskevesitiivis. Pistorasian oikeellisuus ja kunto on aina tarkistettava. 17. Henkilöt jotka ovat saaneet konekoulutuksen ja tuntevat käytön riskit saavat: käyttää konetta; huoltaa sitä; korjata sitä. 18. Koneen korjauksessa on käytettävä alkuperäisiä Nilfisk varaosia. Muiden kuin Nilfisk osien käyttö vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta. 19. Kun konetta puhdistetaan ja huolletaan on otettava huomioon maan säännökset eri nesteiden turvallisesta hävittämisestä. Nämä nesteet saattavat sisältää; kemikaleja, öljyä, rasvaa, happoja, emäksia tai muita vaarallisia nesteitä. 20. Maan säännökset ja lait on myös huomioitava kun konetta tai sen osia hävitetään. TUNNE KONEESI 1. Näyttötaulu 2. Kahva 3. Kahvan säätö 4. Koneen kantokahva 5. Suodatin 6. Säiliön kansi 7. Puhdasvesisäiliö 8. Likavesisäiliö 9. Koneen kantokahva 10. Imujalka 11. Pesuvesisuutin 12. Imusuutin 13. Pesuharja 14. Imusuutin 15. Imumoottorin esisuodatin 16. Äänenvaimennin 17. Imuturbiinin esisuodatin. 18. Väärin asennetut tai kytketyt akut saattavat vahingoitta elektronisia osia. 19. Akut tulee asentaa asiantuntevan huoltomiehen toimesta. 20. Akkujen kunto on syvtä tarkistaa ennen asentamista. Jos vaurioita ilmence ota yhteys kuljetusyhtiöön lai tavarantoimittajaan. Vältä vaurioituneiden akkujen asentamis. HARJAN ASENNUS VAROITUS! Kun teet jotain koneen liikkuville osille irrota aina ensin liitosjohto pistorasiasta. TÄRKEÄÄ! Harjan lukitusruuvissa on vasemmanpuoleiset kierteet. 1. Aseta harjan avoin osa vetopyörään/istukkaan. 2. Kiristä lukitusruuvi ja kiristä harja. HARJAPAINEEN SÄÄTÖ + lisää harjapainetta = väännä säätöruuvia oikealle. - vähennä harjapainette = väännä säätöruuvia vasemmalle. PUHDASVESISÄILIÖN TÄYTTÖ 1. Täytä puhdasvesisäiliö pesuaineliuosta. 2. Älä täytä säiliötä aivan täyteen; jätä n. 2,5 cm tila säiliön yläosaan. 3. Pesuaineliuoksen on oltava pinnalle ja kohteelle sopiva. 4. Seuraa aina pesuaineen valmistajan annosteluohjeita. 5. Pesuveden lämpötila ei saa ylittää +40 astetta C. VAROITUS! Käytä aina matalavaahtoista yhdistelmäkoneeseen sopivaa pesuainetta (3) B 3

14 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA PESU 1. Harjaa tai imuroi ensin pestävä pinta. 2. Aseta kahva sopivalle korkeudelle. 3. Kytke liitosjohto pistorasiaan. 4. Kytke kone käyntiin pääkatkaisimesta, (ON). Harjatoiminta käynnistyy. 5. Kytke imumoottori käyntiin, (ON). 6. Kytke pesuvesi päälle, (ON). HUOMIOI Pesuveden perussäätö on säädetty tehtaalla. Koneessa on kaksi pesuveden määrän asentoa. Min. - pieni määrä pesuvettä. Max. - suuri määrä pesuvettä. 7. Paina jalkapolkimesta. Harja ja imusuuttimet laskeutuvat alas lattiapinnalle. 8. Parhaan tuloksen saavutat hitaalla kävelynopeudella. Mikäli pinta on erityisen likainen voit ensin pestä pinnan ilman että imutoiminto on päällä, (imutoiminto OFF). Pese sen jälkeen toisen kerran niin että imutoiminto on päällä. VAROITUS! Pidä aina kone liikkeessä kun harjatoiminto on päällä. Näin estät lattian mahdollisen vioittumisen. 9. Likavesisäiliössä oleva uimuri estää säiliön ylitäyttymisen. Kun säiliö on täyttynyt on se tyhjennettävä. Uimurin sulkiessa imutoiminnon ei kone myöskään ime likavettä lattialta. 10. Kun likavesisäilö on täysi sulje kone pääkatkaisimesta, OFF. Nosta likavesisäiliö sangasta ja tyhjennä kaatamalla, (CA340M) Irrota likaveden tyhjennysletku ja tyhjennä lattiakaivoon tai sankoon, (kalvosäilio) Pese tai huuhtele säiliö puhtaalla vedellä ennen kuin asetat sen taas paikalleen. KÄYTÖN JÄLKEEN 1. Sulje kone pääkatkaisimesta, (OFF). 2. Polkaise jalkapoljinta niin harja ja imusuuttimet nousevat. 3. Irrota liitosjohto pistorasiasta. 4. Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja huuhtele se puhtaalla vedellä. 5. Tyhjennä likavesisäiliö ja huuhtele se puhtalla vedellä. 6. Tarkasta letkut ja vaihda tarvittaessa. 7. Poista harja ja pese tai puhdista puhtaalla vedellä. 8. Pese tai huuhtele suuttimen kumit. Tarkasta ettei imuaukkoihin ole kiinnittynyt mitään ylimääräistä, pese tai huuhtele puhtaalla vedellä. 9. Tarkista pesuveden suodatin sekä imun esisuodatin. Huuhtele vedellä ja vaihda tarvittaessa. 10. Tarkista poistoilmansuodatin. Puhdista paineilmalla tai uusi mikäli tukkeutunut. 11. Säilytä konetta puhtaassa ja kuivassa paikassa. HOITO-OHJETAULUKKO Kohde Päivittäin Viikottain Vousittain Tarkista ja puhdista säiliöt Tarkista ja puhdista letkut Puhdista harja Tarkista ja puhdista imuku Tarkista suodattimet Tarkista liitosjohto Tarkista suihkusuuttimet Moottorin hiilet (3) B

15 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA IMUSUUTIN Imusuuttimen irrotus ja kumien vaihto. Mikäli imujälki on viirullinen, jättää ohuita vesiviiruja, on imusuutin todennäköisesti likainen tai vioittunut. Irrota imusuutin, huuhtele puhtaalla vedellä ja tutki imukumit. Käännä tai vaihda kumi mikäli se on repeytynyt, kulunut tai muulla tavoin vioittunut. Imukumin vaihto tai kääntö seuraavasti: 1. Irrota liitosjohto pistorasiasta. 2. Tyhjennä säiliöt. 3. Kaada kone taaksepäin. 4. Irrota imusuuttimen kaksi ruuvia. 5. Poista imusuutin ja vaihda kumit. VIAN ETSINTÄ VIKA Kone ei saa virtaa. Moottorit eivät toimi Harjamoottori ei toimi, harjat eivät pyöri. RATKAISU Tarkista pistoke ja liitosjohto Tarkista sulake Viallinen katkaisin kojetaulussa Viallinen vetohihna Harja ei ole kiinnitetty Kuluneet tai vialliset imukumit Tukos imuletkussa Huono imu Imuletku irti tai viallinen Säiliön kansi viallinen tai auki Uimuri jumittunut Imuturbiinin esisuodatin likainen, tukkeutunut Harja kulunut Käytettävä karkeampaa harjaa Huono pesutulos Työskentele hitaammalla vauhdilla Pesuveden syöttö tukkeutunut Pesuvesisuodatin tukkeutunut (3) B 5

16 KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA KONEEN KULJETUS, SIIRTÄMINEN 1. Avaa kahvan lukitus. 2. Taita kahva koneen päälle. 3. Lukitse kahva. VAROITUS! Ätä kanna konetta kun kahva on ajoasennossa. Kanna vain ohjeiden mukaisessa asennossa. LISÄTARVIKKEET 1. Harja, PPN nailon, soft. 2. Harja, Silicon Carbide, medium. 3. Harja, Nailon, medium. TEKNISET TIEDOT Malli CA CA 340 ET Virrankulutus harjamoottori W 320 Virrankulutus imumoottori W 900 Virrankulutus pesuveden syöttö W 25 Kotelointiluokka IP 34 Suojausluokka, sähköinen II Harjoja kpl 1 Harjan halkaisija cm 10 Harjan kierrosnopeus kierr/min Harjapaine g/cm Imu, maksimi kpa 24 llmavirta, maksimi l/s 45 Äänipaine, 1,5 m:n etäisyydellä db(a)20µpa 68 Liitosjohto m 20 Imusuuttimen leveys cm 44 Työleveys cm 34 Työteho, teoreettinen m 2 /h Pesuveden säätö l/min 0,5/1,0 Puhdasvesisäiliö l 11 Likavesisäiliö l 12 Membrantank l 15/30 Koneen pituus cm 62 Leveys cm 40 Leveys imusuuttimella cm 48 Korkeus cm 48 Korkeus kahvalla cm 105 Paino tyhjanä kg 38 Työpaino kg 49/53/ (3) B

17 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING INTRODUKSJON... 2 DELER OG SERVICE... 2 NAVNEPLATE... 2 UTPAKKING AV MASKINEN... 2 SYMBOLER... 2 LÆR MASKINEN Å KJENNE... 3 MONTERING AV BØRSTE... 3 REGULERING AV BØRSTETRYKK... 3 FYLLING AV RENTVANNSTANK... 3 VÅTRENHOLD... 4 ETTER BRUK... 4 VEDLIKEHOLDSPLAN... 4 UTSKIFTNING AV SUGELEPPER... 5 FEILSØKING... 5 TRANSPORT... 6 TILBEHØR... 6 TEKNISKE SPESIFIKASJONER (3) B 1

18 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING INTRODUKSJON Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg, slik at du far best nytte av din Nilfisk CA 340/CA 340 ET. Les den derfor grundig igjennom før du begynner å bruke maskinen. Produsenten forbeholder seg retten til tekniske endringer. DELER OG SERVICE Når maskinen har behov for service eller reparasjon, bør dette alltid utføres av Nilfisks serviceorganisasjon, som vil benytte originale reservedeler og utstyr. Nar du tar kontakt med Nilfisk vedrørende service, spesifiser alltid modell og serienummer for a unnga misforståelser. NAVNEPLATE Modell og serienummer star pa navneplaten. Noter dette her slik at det er lett tilgjengelig i fremtiden. Modell... Serienummer... UTPAKKING AV MASKINEN Når maskinen blir levert, ma man omgaende kontrollere at det ikke er oppstatt skade pa emballasje eller maskin. Hvis slik skade skulle være oppstatt, ta vare pa emballasjen, slik at den kan forevises transportselskapet. Ta deretter øyeblikkelig kontakt med transportør, for eventuelt a fremme et erstatningskrav. SYMBOLER Nilfisk bruker nedenstaende betegnelser for a gjøre oppmerksom pa mulig risiko. Les alltid slik informasjon for a kunne ta de nød- vendige forholdsregler for a beskytte både ansatte og eiendeler. FARE! Fare benyttes for å advare mot ulykker som kan forårsake alvorlig personskade ellerdød. ADVARSEL! Advarsel benyttes for å gjøre oppmerksom pa en hendelse som kan forarsake alvorlig personskade. PASS PÅ! Pass pa benyttes for å gjøre oppmerksom pa at hendelser kan oppsta og forarsake mindre personskader eller skade på maskinen eller eiendele. ADVARSEL! Les all instruksjon og bruksanvisning før maskinen tas i bruk. Nar man benytter elektrisk utstyr skal man alltid ivareta visse sikkerhetsregler, for a redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade: 1. Nilfisk gulvskuremaskin med originalutstyr skal benyttes til skuring av harde gulvflater. Bruk av uoriginalt utstyr kan ha innvirkning pa rengjøringsresultatet og på sikkerheten ved bruk av maskinen. 2. Benytt aldri maskinen til følgende: tørrskuring; tepperens; sjamponering; utendørs bruk (3) B

19 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3. Forlat aldri maskinen med kontakten stående i. Ta alltid ut kontakten når maskinen ikke er i bruk, og før enhver service. 4. Benytt ikke maskinen som leketøy. Vær spesielt oppmerksom når barn er i nærheten. 5. Maskinen skal bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk utelukkende utstyr som er anbefalv godkjent av produsenten. 6. Benytt aldri maskinen med skadet ledning eller kontakt. Hvis maskinen ikke fungerer slik som forventet, hvis den er skadet ved fall, kjørt over, har stått utendørs eller kommet i forbindelse med vann, skal den leveres ved et Nilfisk servicesenter. 7. Trekk ikke maskinen i ledningen eller bruk denne som håndtak. Ikke la ledningen bli klemt i en dør eller trekkes rundt skarpe kanter eller hjørner. Kjør ikke maskinen over ledningen, og la ikke ledningen komme i berøring med varme overflater. 8. Ikke trekk ut kontakten ved å dra i ledningen. Ta alltid tak om kontakten. 9. Ta ikke i kontakt, ledning eller utstyr med våte hender. 10. Ikke stikk fremmedlegemer inn i noen av maskinens åpninger. Disse må heller ikke tettes, og må holdes fri for støv, lo, hår eller annet som kan hindre luftstrømmen gjennom maskinen. 11. Hold klær, hår, fingre og alle legemsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler. 12. Ikke sug opp ting som brenner eller ryker, slik som sigaretter, fyrstikker eller varm aske, og heller ikke helsefarlig støv. 13. Skru av alle brytere før ledningen tas ut av kontakten. 14. Maskinen må ikke benyttes til å suge brennbare eller eks- plosive væsker, slik som f. eks. bensin og lign., og den må heller ikke benyttes i områder hvor slike ting finnes. 15. Pass på at spenningen på navneplaten er overensstemmende med spenningen på Iysnettet. 16. Hvis maskinen brukes med skjøteledning, må forbindelsen være sprutsikker. Maskinen må alltid tilkobles Iysnettet med en korrekt veggkontakt. 17. Maskinen må bare benyttes av personell som har fått opplæring i bruk av maskinen og som kjenner risiko og sikkerhetsregler. 18. Ved reparasjoner skal det bare benyttes originale Nilfisk reservedeler. Bruk av uoriginale deler vil automatisk oppheve produsentens garantiansvar. 19. Når det foretas renhold eller service på maskinen, må man alltid følge de lokale regler med hensyn til utslipp og forurensning - spesielt med hensyn til kjemikaler, fett, olje, syrer, alkalier eller andre forurensende væsker. 20. Det samme gjelder ved kondemnering av maskin og maskindeler. LÆR MASKINEN Å KJENNE 1. Display 2. Handtak 3. Regulering av handtak 4. Bakre stilling av håndtak for transport 5. Rentvannsfilter 6. Tanktopp 7. Rentvannstank 8. Skittenvannstank 9. Fremre stilling av handtak for transport 10. Sugenal 11. Dyse 12. Fremre sugenalleppe 13. Børste 14. Bakre sugeleppe 15. Forfilter 16. Støydemper 17. Forfilter for turbin. MONTERING AV BØRSTE ADVARSEL! Ta alltid ut ledningen før man monterer bevegelige deler. ADVARSEL! Børstens festeskrue er links gjenget. 1. Sett børsteåpningen på drivakselen og koble til. 2. Skru inn sikkerhetsskrue med foring, og fest børsten. REGULERING AV BØRSTETRYKK + Større børstetrykk = drei stillingsskruentil høyre. - Mindre børstetrykk = drei stillingsskruen til venstre. FYLLING AV RENTVANNSTANK 1. Fyll rentvannstanken med vann tilsatt rengjøringsmiddel. 2. Ikke fyll tanken helt opp. Væskenivået ma ikke være høyere enn 2,5 cm fra toppen av tanken. 3. Rengjøringsvæsken skal være tilsatt de kjemikaler som er nødvendig for de oppgaver som skal ufføres. 4. Tilsett kjemikalier i henhold til oppskriften på emballasjen. 5. Temperaturen på rengjøringsvæsken må ikke være høyere enn 40 C. ADVARSEL! Bruk bare lavtskummende, ikke-brennbare kjemikalier, som er beregnet for maskinbruk (3) B 3

20 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING VÅTRENHOLD 1. Fei eller støvsug gulvet for å fjerne rusk og avfall. 2. Sett handtaket i riktig arbeidsstilling. 3. Koble maskinen til strømnettet. 4. Sett hovedbryteren på ON, og børsten vil starte. 5. Sett sugemotoren på ON. 6. Sett pumpen på ON, og rengjøringsvæske vil tilføres børsten. MERK Tilsetning av rengjøringsvæske reguleres med to bryterposisjoner: Min. - lav tilførsel. Max. - høy tilførsel. 7. Press ned fotpedalen, og børster og sugenaler senkes til gulvet. 8. Det blir best rengjøringsresultat nar maskinen beveges i langsom gangfart. Hvis gulvet er meget skittent, skures først gulvet med sugemotoren i stilling OFF. Deretter skures igjen mens vannet suges opp. ADVARSEL! For å unnga skade på gulvet, hold alltid maskinen i bevegelse når børstene roterer. 9. Skittenvannstanken har en automatisk flottør for å hindre væske i å komme ned i sugesystemet. Nar flottøren stenger må skittenvannstanken tømmes. Maskinen vil ikke suge opp vann nar flottøren er stengt. 10. Når skittenvannstanken er full, skru hovedbryteren i stilling OFF. Ta skittenvannstanken og tøm den (to-tank-modell). Løsne tømmeslangen for skittenvann, og tøm tanken i et sluk eller en bøtte (membrantank-modell). Før tanken settes pa plass igjen, skal den skylles med rent vann. ETTER BRUK 1. Skru av hovedbryter (OFF). 2. Bruk fotpedalen for a heve børster og sugenal. 3. Ta ledningen ut av veggkontakten. 4. Tøm rentvannstanken og skyll den med rent vann. 5. Tøm skittenvannstanken og skyll den med rent vann. 6. Kontroller slanger og erstatt disse hvis de er blitt skadet. 7. Ta av børsten og skyll den med rent vann. 8. Kontroller sugenal og innsugningsåpning, fjern eventuelt avfall og skyll med rent vann. 9. Kontroller filter i rentvannstanken og turbinens forfilter. Skyll med rent vann og skift hvis noe er skadet. 10. Kontroller turbinens utblåsningsfilter. Blås det rent eller bytt ut hvis det er tilstoppet. 11. Oppbevar maskinen på et rent, tørt sted VEDLIKEHOLDSPLAN Vedlikeholdspunkter Daglig Ukentlig Årlig Rengjør og kontroller tank Rengjør og kontroller slanger Rens børster Rens og sjekk sugenal Kontroller filter Kontroller den elektriske ledningen. Kontroller spredermunnstykke Kontroller motorens kullbørster (3) B

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

RENO 120/12 170/14 180/17

RENO 120/12 170/14 180/17 RENO, Nymarksvej 2, Thyregod, 7323 Give, Denmark, tel. +45 76 70 85 00 RENO 120/12 170/14 180/17 DK Brugsanvisning (2-6) D Gebrauchsanweisung (7-12) N Bruksanvisning (13-18) S Bruksanvisning (19-23) FIN

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141

VANNPUMPE MEd tank Manual hydroforpump MEd tank LP-36A Art no 510141 VANNPUMPE med tank hydroforpump med tank Manual Art LP-36A no 510141 Vannpumpe med tank Les nøye gjennom bruksanvisningen innen pumpen tas i bruk, og følg alle angitte instrukser. Med disse bruksanvisninger

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995

DV 20/30 DA SE NO. Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 DV 20/30 DA SE NO Nr. 970002 rev. 1.0 01.01.1995 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer