Byggenæringens LandsforeninG på topp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggenæringens LandsforeninG 2012. på topp"

Transkript

1 Byggenæringens LandseninG på topp

2 Historisk år 2012 har vært et viktig år byggenæringen. Aktiviteten har vært høy og BNL opplever godt gjennomslag og ståelse fra myndighetene når det gjelder næringens rolle som en viktig aktør og pådriver samfunnsutviklingen. Det er der med glede at 2012 ble året da vi fikk historiens første stortingsmelding om bygningspolitikk: Stortingsmelding 28. «Gode bygg eit betre samfunn». Meldingen er tydelig på at de viktige samfunnsmessige målsettingene skal oppnås gjennom et godt samspill mellom byggenæringen og myndighetene. BNL er svært nøyd med å bli lyttet til, og at våre kjernesaker er behørig behandlet i meldingen. En byggenæring med kapasitet, god kompetanse og kvalifikasjoner, er viktig å løse utdringene knyttet historisk høy befolkningsvekst og klimaendringene. I «Ti på topp» viser vi hva BNL har fått gjennomslag i Det er mange utdringer å ta tak i, og BNL skal stå i front. Oslo, februar 2013 Jon Sandnes Adm. Direktør Byggenæringens Landsening Jon Sandnes Adm. Direktør Byggenæringens Landsening 01 Bygg 21 BNL mener at det er nødvendig med en sterket og målrettet innsats innen skning, utvikling og kompetanse i byggenæringen å sørge en næring som kan møte fremtidens behov. I kant av Kommunaldepartementets arbeid med Stortingsmeldingen ga BNL innspill om blant annet at det etableres en Strategiprosess - Bygg21 - etter samme modell som maritim21. Hensikten med Bygg21 er at myndigheter og byggenæringen sammen skal utvikle en handlingsplan innovasjon og kompetanseutvikling i byggenæringen. BNL har fått gjennomslag Bygg21 i stortingsmeldingen. Direktoratet Byggkvalitet er pekt ut til å organisere strategiprosessen mellom myndigheter og byggenæringen. I Statsbudsjettet 2013 er det avsatt 2 mill. til opprettelsen av et sekretariat Bygg21 i DiBK. Oppstart Bygg21 er våren Målsetningen er å få til et bredt kunnskapsløft i hele byggenæringen.

3 02 Sykefraværsarbeid BNL har satt søkelys på sykefraværsarbeid. Det gjelder både ebygging og oppfølging. Vi har inngått rammeavtale med Fellesbundet og Norsk Arbeidsmandsbund om felles strategi IA- samarbeidet. Målsettingen er å utvikle tiltak som bidrar til å hjelpe bedriften. Et godt verktøy krever at tiltakene er konkrete og praktisk gjennomførbare. Partene har laget brosjyren «Bedre når du er tilstede hver dag». Brosjyren bygger på bedriften, tillitsvalgtes og kollegaers rolle i sykefraværsarbeidet. Den legger vekt på å bry seg og å se den enkelte arbeidstaker. Veilederen gir også hjelp til ebygging av sykefravær. Vi legger vekt på at nærvær er bedre enn fravær. Arbeidsplassen er den viktigste arena ebygging og oppfølging av sykefravær. Brosjyren finnes på våre nettsider: Bedre når du er TILSTede hver dag 03 Nytt markedstilsyn byggevarer BNL har sammen med Byggevareindustrien og Treindustrien påpekt behovet et eget markedstilsyn byggevarer. Svakheten med den eksisterende ordningen er at det ikke etas tilsyn ute i prosjektene som er under bygging. Kontrollen er basert på varer som går via varehandelen, og er i stor grad en dokumentasjonskontroll uten tilstedeværelse ute i prosjektene. De varene som kommer inn via underentrepriser med en slik ordning, blir der i liten grad gjenstand tilsyn og kontroll. I stortingsmeldingen om bygningspolitikk ble det eslått å opprette et eget markedstilsyn byggevarer. Statsbudsjettet 2013 er dette fulgt opp med øremerkede midler, å sikre et effektivt tilsyn i byggevaremarkedet. Det er viktig at markedstilsynet driver aktiv kontroll med markedet.

4 BNL har over lang tid arbeidet med å få på plass et nytt lønnssystem byggfag. Dette har også vært tema i flere tariffoppgjør. Fellesbundet og BNL ble enige om nye bestemmelser lønnssystemene i Fellesoverenskomsten byggfag i januar De nye bestemmelsene gir de lokale partene større frihet til å avtale skjellige typer lønnssystem som skal virke produktivitetsfremmende og stimulere til initiativ, innsats og opplæring. De nye bestemmelsene får ingen økonomiske konsekvenser lønnsnivå eller akkordtariffer Nytt lønnssystem byggfagene Fri kjøp av standardkontrakter BNL mener at frikjøp av standardkontrakter er et viktig bidrag til å redusere konflikter i byggeprosjekter. Bruk av standardkontrakter vil også være et av flere tiltak å redusere ekomsten av svart arbeid innen byggenæringen. BNL har i kontakt med myndighetene påpekt delen med å frikjøpe standardkontrakter. BNL har også oppdret både brukere og medlemmer til å bruke standardkontrakter. I november 2012 inmerte myndighetene om at syv standardkontrakter, som er særlig aktuelle brukere skal være gratis tilgjengelig på nettet. Kontraktene kan lastes ned på nettsidene til Standard Norge, og finnes også via Forbrukerrådets sider. Foto: Thomas Tryti Pilgrim.

5 06 HistOrisk høy gjenvinning av byggavfall BNL har sammen med andre organisasjoner i byggenæringen ledet an i arbeidet å sette byggavfall på dagsordenen. I 2001 la byggenæringen fram sin første nasjonale handlingsplan bygg- og anleggsavfall (NHP) i samarbeid med avfallsbransjen. Den satte et ambisiøst mål om å nå 70 prosent gjenvinning i 2005, en ambisjon som ble økt til 80 prosent Samtidig skulle alt farlig avfall håndteres på svarlig vis. Dette arbeidet er blitt fulgt opp systematisk gjennom deltakelsen i NHP-nettverket. SSBs statistikk år 2011 viser at bare 11 prosent ble sendt på deponi. Det var 55 prosent materialgjenvinning, 16 prosent energigjenvinning, 1 prosent kompostering og 17 prosent annen behandling. Mengden innsamlet farlig avfall ble doblet fra 2010 til 2011, noe som tyder på økt oppmerksomhet på å sortere ut det farlige avfallet. I 2011 oppsto det 1,6 milliarder tonn byggavfall; en økning på 4 prosent fra Overoppfylt Nasjonal Transportplan BNL arbeider kontinuerlig opp mot myndigheter og politikere sammen med NHO-fellesskapet å få regjeringen til å følge opp Nasjonal Transportplan med økte bevilgninger og større sammenhengende utbygginger. I statsbudsjettet 2013 var det satt av 35,7 mrd. kr til samferdsel. Det er en økning på 3,9 mrd. kr eller 12,4 prosent. Budsjettet innebærer at Regjeringen overoppfyller Nasjonal Transportplan med 1,6 mrd. kr. Samtidig er Regjering og Storting tydelige på at anleggsbransjens kapasitet og kompetanse utnyttes på en bedre måte ved sammenhengende utbygging av større vei og baneprosjekter.

6 08 Tiltak stabil økt boligbygging Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at befolkningen i Norge vil stige kraftig i årene som kommer. Prognosesenteret har beregnet boligbehovet i alle landets kommuner fram mot Det bygges nye boliger hvert år å dekkebefolkningsveksten. BNL tok initiativ sammen med Boligprodusentene å nedsette et utvalg som skulle eslå konkrete tiltak om bedringer og enklinger i lovverket å oppnå økt boligbygging. Rapporten om tiltak økt boligbygging ble overlevert Regjeringen ved Kommunaldepartementet. Utvalgets rapport la frem en liste over tiltak både ut fra et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Utvalget eslo en sterkere samordning av politikken og samle valtningen av lovverket bolig og bygningspolitikken i et departement. Samtidig ble det blant annet pekt på i rapporten at det viktig at det i langt større grad legges opp til en sammenhengende utvikling av boligbygging og infrastruktur. 09 Vellykket søk med vekslingsmodellen BNL og Utdanningsetaten i Oslo inngikk i 2011 en samarbeidsavtale om å utvikle yrkesfag og samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, å få til en mer yrkesrettet opplæring byggfagene. Samarbeidet er kommet godt i gang og vekker interesse. Ungdom ved Sogn videregående skole i Oslo er med i et prøveprosjekt der opplæringen veksler mellom skole og bedrift. De er skoleelever til og med uke 4 i Fra uke 5 er de lærlinger i bedrift. Resten av opplæringen egår i en veksling mellom skole og bedrift. Denne måten å gjennomføre fagutdanningen på mener BNL bør være hovedmodell byggenæringen i fremtiden. Regjeringen har omfavnet vekslingsmodellen som et viktig verktøy å bedre norsk fagutdanning. Vekslingsmodellen gir så langt god uttelling. Regjeringen har varslet at yrkesfaglig utdanning skal bli mer fleksibel og mer yrkesrettet. Dette er vekslingsmodellen i praksis og fullt gjennomslag BNL. 10 Videreutdanning håndverkere Det er et stort behov håndverksmessig kompetanse innen rehabilitering og restaurering. Dagens fagutdanning gir ikke tilstrekkelig kunnskap eller innsikt på dette området. BNL har der i samarbeid med Riksantikvaren og Vox (nasjonalt fagorgan kompetansepolitikk) arbeidet å etablere håndverksmessig spesialisering innen rehabilitering og restaurering. Videre har vi arbeidet å få etablert et enhetlig og kvalitetssikret system videreutdanning håndverkere som vil gjelde alle fagområder hvor byggenæringen har behov spesialisert håndverkskompetanse. BNL, Riksantikvaren og VOX har gjennom det felles prosjektet i 2012 dokumentert kompetansebehov innen Riksantikvarens områder spesielt og byggenæringen generelt. Vi har i denne omgang utarbeidet slag til læreplaner spesialisering i fagområdene restaurering og rehabilitering. Parallelt er det utviklet slag til en struktur og et kvalitetssystem videreutdanningen. I neste omgang vil dette gjelde alle fagområder hvor byggenæringen har behov spesialisert håndverkskompetanse. Forslagene er nedfelt i rapporten «Godt håndverk i nye generasjoner» fra november 2012.

7 Forsidebilde: Thomas Tryti Pilgrim. Design: Marianne Eidal, Rim design Byggenæringens Landsening (BNL) Telefon Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Dato: 04.02.2015 Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Byggenæringens Landsforening ønsker med dette å komme med følgende innspill til regjeringens behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Årsberetning 2012 for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Innhold 1. Generelle betraktninger... 3 2. Aktuelle saker... 4 2.1 Byggeregler... 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen... 5 2.3 Kompetanse...

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN

Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Årsrapport 2013 GODE BYGG FOR ET GODT SAMFUNN Innhold Del I: Leders beretning 2 Del II: Introduksjon til virksomheten 5 Del III: Årets aktiviteter og resultater 9 Arbeidsmål: Mer brukervennlig og målrettet

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS Innholdsfortegnelse 2 1. Innledning 4 2. Statusanalyse 6 3. Veikartet 4. Implementering av veikartet 5. Tiltak utdanning

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

del 3 implementeringsplan

del 3 implementeringsplan del 3 implementeringsplan rapport 2013 BUILD UP SKILLS ENERGY TRAINING FOR BUILDERS INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 4 2. STATUSANALYSE 6 3. VEIKARTET 7 4. IMPLEMENTERING AV VEIKARTET 8 5. TILTAK UTDANNING

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR - 1 - BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR Norsk boligpolitikk har vært vellykket. De fleste bor godt i Norge. Boligstandarden er høy og de fleste eier sin egen bolig. De siste årene har imidlertid boligprisene

Detaljer

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 20.08.13 Oppdrag: Utarbeidet Oppdragsnavn av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila Referanse: "sett inn referanse"

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunn skole - opplæring og opplæring på videregående skolenivå Dokument nr. 3:14 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett:

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Krisepakke for byggenæringen

Krisepakke for byggenæringen DM-_185748-v1-brev_til_regjeringen_m_mottakere[1] Statsminister Jens Stoltenberg Finansminister Kristin Halvorsen Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa Nærings- og handelsminister Sylvia

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer