ÅRSMELDING FOR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR 2014

2 INNHALD 1.Innleiing Bedrifter tilslutta Byggopp Sogn og Fj Medlemsforhold Styret si samansetting Styret 5 4. Byggopp Sogn og Fj. sin administrasjon Byggopp Sogn og Fj. si verksemd Samlingar, kurs og teoriundervisning Samarbeid med vidaregåande skule Skulestruktur og klassar Intensjonsavtaler Lærekontrakt Framleis drift Arbeidsmiljø Ytre miljø Avslutning..16 VEDLEGG: 1. Regnskap for Revisors beretning til rekneskap for Styret sitt forslag til budsjett for Byggopp Sogn og Fj. sine vedtekter 6. Medlemsliste for Byggopp Sogn og Fjordan 2

3 1. INNLEIING Visjonen til Byggopp Sogn og Fjordane er; Byggopp Sogn og Fjordane skal sikre medlemsbedriftene sitt behov for faglært arbeidskraft. Byggopp Sogn og Fjordane arbeidar vidare etter mål og strategiplanen, og har i 2014 vidareført arbeidet med å sikre oppfølging til lærlingar og auke kompetansen til medlemsbedrifter med tanke på kvalitet i læresituasjon. Vidare jobbar vi med å sikre og auke rekruttering til våre fagområdar, både på skulenivå og til bedriftsopplæringa. Dette er utfordringar Byggopp tar på alvor! For å sikre behovet i bransjen og kvaliteten i skuleopplæringa, har Byggopp tett samarbeid med den vidaregåande skule og opplæringsavdelinga i fylket. Byggopp har i 2014 vore pådrivar for å aktivere aktive nettverk mellom skule og næringsliv. Byggopp har delteke i debattar for utvikling av skulestruktur for vidaregåande opplæring. Vi har og delteke i nettverksgrupper for å få fram bransjens behov for rett fokus i teoriopplæringa på skulen. Byggopp skreiv i 2014 totalt 74 nye lærekontraktar. 60 lærlingar har avlagt fag/sveineprøva, der 6 har bestått mykje godt, 48 bestått, 4 stryk og 2 som mangla resultat. Byggopp har heva 11 lærekontraktar i 2014, alle var frivillige hevingar. Ved utgangen av 2014 hadde vi 154 aktive lærekontraktar. Antall lærekontrakter pr kvart år pr pr pr pr

4 2. BEDRIFTER TILSLUTTA BYGGOPP SOGN OG FJ. Sjå eige vedlegg for medlemsliste i Byggopp Sogn og Fjordane MEDLEMSFORHOLD Byggopp har i løpet av 2014 fått 6 nye medlemsbedrifter, 1 bedrifter har meldt seg ut eller avslutta virksomheita. Byggopp har pr totalt 145 medlemsbedrifter. Medlemsbedrifter pr. år den Årstall 3. STYRET SI SAMANSETTING Styret si samansetting i 2014 har vore følgjene: Leiar: Rune Karlsen Veidekke Entreprenør AS Nestleiar: Olav Grøteig Byggesenteret Audun Hundere AS Styremedlem: Knut Løvdal Stauri HS Bygg AS Styremedlem: Jarle Systad Caverion AS, Sogndal Styremedlem: Asle Solvang Allbygg Florø AS Styremedlem: Oddbjørn Aalen Fellesforbundet Vara medlem: Rolf Ole Kleiven Kleiven Sogn AS Vara medlem: Jostein Grotle Promo AS Val komité: Alf Stave, Florø Rørleggerservice AS Bjørn Olav Øvrebø, Dale Rør AS 4

5 Byggopp Sogn og Fjordane si styresamansetjing er regulert i vedtektene, 6, pkt. 1 og 2: 6.1 Byggopp leiast av eit styre på 6 - seks personar, av desse skal 5 - fem personar velgast av årsmøtet. I tillegg skal Fellesforbundet i Sogn og Fjordane ha rett til å oppnemne ein representant i styret. Denne representanten skal ha fulle rettigheitar og plikter. Av dei årsmøtevalde styremedlemmane skal 3 - tre medlemmar velgast frå EBA sine medlemsbedrifter og 2 - to frå øvrige medlemsbedrifter. Årsmøtet utnemnar valkomité som foreslår 2 - to kandidatar frå dei øvrige medlemsbedriftene. 6.2 Styreleiar velgast blant EBA sine styrerepresentantar. Nestleiar velgast blant øvrige styrerepresentantar. Styreleiar, saman med administrativ leiar, teiknar opplæringskontoret STYRET Styret har gjennom året hatt 5 styremøter og handsama 36 saker. Hovudmåla i Byggopp Sogn og Fjordane sin Mål og strategiplanen er følgjande; Mål 1: Sikre tilstrekkeleg rekruttering: - Sikre tilstrekkleg skuleplassar innanfor våre fag. - Sikre at ungdom søkjer Vg1 Bygg og Anleggsteknikk. - Sikre at elevane velgjer våre fag på Vg2. - Sikre at elevane velgjer våre lærebedrifter. - Generell marknadsføring av våre fag. - Tilrettelegging for ungdom som fell utanfor normal løpet i fagopplæring. Mål 2: Sikre høg kvalitet i opplæringa: - Sikre relevant innhald i skuleopplæringa. - Sikre god overgang frå elev til lærling. - Sikre god opplæring og godt samspel med lærling/lærebedrift. - Sikre at alle våre lærlingar avleggjar fag/sveineprøva. Dei viktigaste sakene kan kort oppsummerast slik: Lærling undersøkinga Omdømmebygging av yrkesfag Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Årsmelding 2014 Presentasjon frå lærling kring erfaringar med utveksling Teoriopplæring 5

6 Dialogmøte m, Fylkeskommunen og opplæringsavdelinga ang. Dokumentasjon i opplæringa. Intensjonsavtalar, dimensjonering av klassar på Vg1 og Vg2. Utdanningsmesser Utdanningsval Instruktørkurs Vekslingsmodellen Godkjenning av nye medlemsbedrifter Behandla/diskutert saker i Byggopp sentralt. Vidareutvikling av Følgopp. Arbeid med VG3 Nettverk skule/næringsliv. Kvalifikasjonskrav i vidaregåande skule Byggopp samlingar nasjonalt BNL samling Næringsreise for rådgjevarar i skuleverket i Sogn og Fjordane Fondlister KUR-rapporten. Kompetansebygging, utdanning og rekruttering Rekruttering UDIR - konferanse, kvalitetsarbeid for opplæring i skule og bedrift. Styret og administrasjonen arbeider for at Byggopp Sogn og Fjordane skal være Bygg - og Anleggsbransjens naturlege første val når det gjeld opplæring i bedrift. 4. BYGGOPP SOGN OG FJORDANE SIN ADMINISTRASJON 2014 Opplæringsleiar for Byggopp Sogn og Fjordane er Nils Arne Ødegård. Per Eivind Gurvin og Tron Ivar Søvde er tilsett som opplæringskonsulentar. Håkon Svoen er tilsett som konsulent/pedagogisk ansvarleg. Accountor AS har hatt ansvaret for rekneskapsføring for Byggopp Sogn og Fjordane, og Sigma Revisjon har hatt revisjon. EBA Vestenfjelske har arbeidsgjevaransvaret for dei tilsette i Byggopp Sogn og Fjordane. 5. BYGGOPP SOGN OG FJORDANE SI VERKSEMD Byggopp konferanse i Bergen Byggopp kontora (totalt 10 kontor) har kvart år ein landsdekkande opplæringskonferanse. I år gjekk turen til Bergen og alle tilsette i Sogn og Fjordane deltok. Samlinga i Bergen hadde følgjande hovudsaker; Rekrutteringsarbeid, samarbeid kontora imellom, oppfølging av anleggslærlingar som reiser landet rundt, ulik tolking av læreplan i VG1 og VG2 rundt i landet. Følgopp på ny digital plattform. Forventningar til eit opplæringskontor. Forventningar og krav til vidaregåande skule innan bygg og anleggsteknikk. 6

7 BNL Alle tilsette i Byggopp Sogn og Fjordane har deltatt på BNL sin landskonferanse i Tromsø, samt Byggopp sin årlege konferanse i Bergen. På begge desse arenaene vert det diskutert rekruttering og skulestruktur. Følgopp Byggopp har sia 2009 hatt eige oppfølgingssystem for oppfølging av lærlingane. I 2010 vart dette systemet tatt i bruk ved alle Byggopp kontora i landet. Dette er eit godt verktøy både for administrasjon, lærling og medlemsbedriftane. I dag kan lærlingane både føre timar og logg via smart mobiltelefonane sine. Dette gjev Byggopp ein god oversikt over lærlingane sin framdrift. Følgopp er stadig i utvikling, og nye og betre funksjonar vert lagt til, etter råd både frå oss, lærlingar, bedrifter og andre opplæringskontor som er brukar av Følgopp. Dei største endringane i 2014 er at Følgopp vart lagt på ei ny plattform, det same gjeld heimesida til Byggopp som har fått seg ein total fornying. Alle våre medlemsbedrifter er automatisk linka til Byggopp Sogn og Fjordane si heimeside. I dag kan alle bedrifter logge seg inn og legge ut behov for lærlingar kommande år, dette kan Byggopp bruke i rekrutterings samanheng for å bidra til rett dimensjonering av skuleklassar i fylket. Byggopp har i 2014 gjennomført oppstartskurs for ca 80 nye lærlingar. Vi har også hatt opplæring i bruk av Følgopp på instruktørkurs, samt gitt opplæring i bedrift når konsulentane besøker medlemsbedriftene. OLKWEB - skule er skuleversjonen av Følgopp. Det er fleire skular rundt om i landet som no har tatt i bruk OLKWEB - skule. Dette gjev ein kjempe fordel for både elevar og lærlingar som kan vidareføre logg frå skule til bedrift. Dessverre har ingen av vår vidaregåande skular i Sogn og Fjordan teke i bruk OLKWEB - skule per. dato. Byggopp Sogn og Fjordane jobbar aktivt mot opplæringsavdelinga og dei vidaregåande skulane for at dette skal bli tatt i bruk så snart som råd. Byggopp er i dialog med blant anna Stryn vg. skule i bruka av systemet i løpet av skuleåret 2014/2015. Fag/sveinebrev utdeling April 2014 var det den tradisjonelle fagbrevutdeling på Alexandra hotell i Loen. Ein gang i året inviterer Fylkeskommunen til fagbrevutdeling, da samlar dei alle som har tatt fag/sveinebrev i året som har gått. Byggopp har som tradisjon å invitere alle lærlingar som har bestått fag/sveinebrevet sitt det siste året, til middag denne kvelden. Dette er ein høgtideleg dag for både Byggopp og dei nyutdanna fagarbeidarane. Årets lærling 2014 November 2014 var det kåring av Årets lærling på EBA Vestenfjelske sitt medlemsmøte i Bergen. Kåringa av «Årets lærling» er gjort mellom lærlingar i entreprenørbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Premien til vinnarane på kroner og eit diplom vart overrekt av leiar for opplærings- og helseutvalet i Hordaland fylkeskommune, Roald Stenseide. På førsteplass kom Terje Uglum Lindstrø frå Sogndalsdalen i Sogndal, han har heilt sidan han var lærling jobba hos Veidekke Entreprenør, avdeling Sogn og Fjordane. «Terje er engasjert, positiv og har vist stor interesse for betongfaget. Han har vist ein særs god utvikling, særleg når det kjem til HMS, forskaling, armering og utstøyping med betong», skriv arbeidsgjevaren, 7

8 som meiner Terje er så dyktig at han kunne teke fagprøve etter berre eit år. Det er ein stor ære, og eg er både stolt og takknemleg for prisen, seier prisvinnaren. Terje Uglum Lindstrøm frå Sogndalsdalen i Sogndal er kåra til «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Terje jobbar i betongfaget. Terje tok fagprøve i august med bestått meget godt, som er den høgasta utmerkelsen på fagbrev. Det er verksemdene som nominerer dei beste kandidatane til tevlinga om «Årets lærling». Verksemda vurderer kandidatane sine kvalifikasjonar i ni (9) kriterium. Byggopp gratulera Terje Uglum Lindstrøm og Veidekke distrikt Sogn og Fjordane med prisen. Yrkes NM i Betongfaget Kim André Leite frå HS- Bygg bevarte roen i Yrkes-nm i Trondheim. Det var ein spent lærling som reiste til Trondheim for å delta i yrkes - NM i betongfaget. Oppgåva som dei fekk omfattande og dei hadde tre dagar på seg til å utføre oppgåva. Det var ein jamn konkurranse der alle 5 finalistane knivast til siste spikar var på plass. Kim Andrè var den einaste førsteårs lærlingen som deltok i finalen. Han gjorde ein framifrå innsats og hamna på ein fin 4 plass. Kim Andrè fekk ein opplevelse for livet og mykje god erfaring som kan nyttast i resten av læretida. Byggopp Sogn og Fjordane takkar både Kim Andrè og lærebedrifta HS Bygg AS for sporty innsats. 8

9 5.1 SAMLINGAR, KURS OG TEORIUNDERVISNING Samlingar og kurs Byggopp har gjennomført 2 dagars oppstartskurs for ca 80 nye lærlingar i Sogn og Fjordane i Fokus på oppstartskursa var HMT, dokumentasjon av opplæringa, lover, regler, rettigheiter og plikter, samt gjennomgang av Følgopp Nytt av året har konsulentane i Byggopp besøkt lærebedrifta og gitt opplæring i Følgopp ute i den enkelte bedrifta. Dette for å få lærlingane raskare i gang med dokumentasjon og at instruktørane i lærebedrifta også får ein gjennomgang. Dette var ein suksess som vi vil fortsette med i Vi har gjennomført 19 fagsamlingar med lærlingane, der vi underviser i teori og førebur dei til fag/sveineprøva. Oppgåveløysing er ein viktig del av samlinga, både for auke kompetansen til lærlingane på teorien og kartlegge så tidleg som råd eventuelt hol i teorikunnskapen. Dette kjem i tillegg til bedrift - og lærlingbesøk ute på byggeplass. Byggopp har i 2014 gjennomført ca. 400 lærlingbesøk. Teorikurs Vi har i 2014 gjennomført teorikurs på Vg2 nivå med eksamen i blikk og ventilasjonsfaget, malarfaget, tømrarfaget og røyrleggjarfaget. Byggopp har sjølv undervist og gjennomført teoriundervisning for lærlingar og praksiskandidatar som manglar teorieksamen. Alle våre lærlingar som gjekk opp til teorieksamen 2014 bestod eksamen. Samla har Byggopp gjennomført ca. 50 dagar undervisning retta mot fag/sveineprøve for dei omtalt kandidatane. Vi har samarbeidt med vidaregåande skule og gjennomført undervisning i fellesfaga for lærlingane som manglar dette. Instruktørkurs Byggopp har gjennomført 2 instruktørkurs i Kurset er framleis veldig populært og vi får gode tilbakemeldingar. Opplæringsleiar og pedagogisk ansvarleg i Byggopp har undervist på kursa, saman med innleidd motivator Arne Kråkenes. Vi ser klare forbetringar hjå våre medlemsbedrifter som har deltatt på instruktørkurset med meir fokus på oppfølging og opplæring av lærlingane, spesielt på dokumentasjonen/tilbakemeldinga via Følgopp. 5.2 SAMARBEID MED VIDAREGÅANDE SKULAR Byggopp aktiv i arbeidet med fylkesnettverk for vårt utdanningsløp bygg og anleggsteknikk. Målet vår er å gjere kvarandre gode og dele både kunnskap og utarbeide vellykka prosjekt som kan vidareførast til den enkelte skule. 9

10 Nokre av våre satsingsområder for dette arbeidet er: - Betre felles rekruttering - Mottaksplan for elevar utplassert hjå bedrift - Mottaksplan for lærlingar - HMS sertifisering på skulen før utplassering i bedrift - Kartlegge skulane sine behov for oppdatert verktøy og hjelpemiddel i undervisninga. - Forventingar frå vg2 til vg1 - Forventingar frå vg2 til utplassering av elevar i bedrift - Forventningar frå Byggopp/lærebedrifter til vg2 - Felles læreplanmål for våre fag på vg1 nivå, samt vg2. - Alle elevar skal lage eigen CV og søknad i forbindelse med søknad til læreplass. Dette arbeidet er omfattande og på lagt nær ferdigstilt, dette skal Byggopp ha stor fokus på også i Byggopp vil her nytte anledninga til å takke skulane for positiv respons og vilje til å samarbeide for at vi skal nå målet med felles betre og heilheitlig forståing i opplæringa. Skulebesøk Byggopp Sogn og Fjordane har i 2014 besøkt alle dei 5 vidaregåande skulane i fylket minimum 3 gangar. I Vg1 klassane har vi delt ut dei populære Byggopp genser til alle, samt informert om vala dei kan gjere til Vg2. I Vg2 klassane har vi fokusert på fagval til lærekontrakt, då elevane har eit breiare val no enn tidligare. Vi fokuserer på behovet i bransjen og oppfordrar elevane til å velje Byggopp sine medlemsbedrifter. Vi fokuser mykje på fråvær og oppmøte, både når ein er elev og ikkje minst når dei kjem ut i lære. Byggopp blir tekne godt i mot på dei vidaregåande skulane, både av lærarane og elevane. Rekruttering Bygg og anleggsklassane i fylket har framleis mange søkjarar, sjølv om søkjartalte for 2014 var dårlegare enn tidelegare år. Ein del av elevane kom inn på andre og tredje val, men alle klassane vart fylt opp. Målet er langsiktig å auke tal søkjarar, som igjen gjev større konkurranse om skuleplass på bygg og anlegg. I skuleåret 2014/2015 har Byggopp deltatt og gjennomført Næringsreise som var eit samarbeid mellom Byggopp, Opplæringskontoret for elektrofag og fylkeskommunen. Dette var ein 2 dagars reise, der vi besøkte lærebedrifter, lærlingar og vidaregåande skular med bygg og anleggsfag. Næringsreisa var retta mot lærarar og rådgjevarar i skuleverket for at dei skal bli betre kjent og få betre oversikt over karrieremuligheita og vidare utdanning innan vår bransje. Vi er svært nøgd med Næringsreisa og vi har fått gode tilbakemeldingar frå dei 30 deltakarane. Vi må trekke fram «Gründer - campen» som vart gjennomført før middag på Alexandra Hotell i Loen. Byggopp er imponert over både innsats og kreativitet hos rådgjevarane/lærarane. Her kom det mange gode poeng via song framføring eller rollespill som vi garantert kan bruke i vårt framtidige rekrutteringsarbeid. Søknaden til skulane har i 2014 vore svakare på vg1 og framleis sliter byggenæringa med rekruttering til betongfag, murarfag, taktekkarfaget samt malarfaget. For søkjarar frå Vg2 byggteknikk til lære, vel framleis storparten tømrarfag. 10

11 Byggopp har fortsatt flest ledige læreplassar innan betongfag. Vi arbeidar aktivt med skulane i vidareutvikling av klassar, blant anna med utplassering av elevar og hospitering av lærarar. Byggopp har tilbydt og gjennomført opplæring i bruk av farlig verktøy for elevar i dei vidaregåande skulane. Elevane har også gjennomført kurs i spiker/boltepistol med sertifikat. Byggopp set pris på samarbeidet med Motek i Førde som låner oss verktøy slik at vi får gjennomført kursa. Dokumentasjon med både verktøy og stillas er viktig for bedriftene i forhold til krav frå Arbeidstilsynet og med på å sikre at elevane er godt rusta til utplassering i bedrift. Dette arbeidet er i 2014 vidareutvikla og no meir samspelt mellom dei ulike skulane i fylket. Byggopp vil prioritere meir felles likheit i opplæring og dokumentasjon frå skulane våre i Sogn og Fjordane. Byggopp er nøgd med det samarbeidet som er starta mellom dei ulike skulane. Fleire av Byggopp sine konsulentar har i 2014 hatt undervisningsopplegg for vidaregåande skular, samt ungdomskular i Sunnfjord. Vi har for første gang hatt ansvaret for arbeidslivsfag for ungdomskuletrinnet i deler av Sunnfjord. Arbeidslivsfag er eit nytt fag knytt til ungdomskuletrinnet for å gje elevane ei kjensle av korleis ein jobb og utdanning innanfor bygg og anlegg føregår seg. I dette prosjektet har elevane fått informasjon om utdanning og moglegheiter for vidare og etterutdanning, men hovud delen i prosjektet har vore praktisk arbeid. Arbeidet er gjennomført i verkstadslokala til Øyrane vidaregåande skule og det var elevar frå Førde ungdomskule og Naustdal barne og ungdomskule som deltok. Det var totalt 30 elevar som deltok 1 fast dag i veka. Elevane fekk bygge boss skur. 11

12 Byggopp er deltakt i Vg3 nettverk innanfor bygg og anleggsfaga i Sogn og Fjordane. Intensjonen med nettverket er å knytte næringsliv og skule tettare, der vi utvekslar samarbeid og erfaringar for blant anna å redusere feilval og auke gjennomføringsgrad. Byggopp er særs nøgd med kvalifikasjonsarbeidet der elevane må oppnå eit visst resultat før dei får utplassering i bedrift. Dette har gitt betre innsats og auka motivasjon for elevane i skulen slik at dei oppnår kravet for praksis trening i bedrift så tidlig så mogleg. Innanfor KEM - Klima, miljø og energi er det utarbeid kvalifikasjonskrav både på vg1 og vg2. Byggopp jobbar aktivt for at også dei andre faga innanfor bygg og anleggsteknikk får tilsvarande kvalifikasjonskrav. Det er også utvikla ein mottaksplan for opplæring i bedrift om korleis bedrifta skal kvalitetssikre opplæringa av både utplasserte elevar og lærlingar. Heilt nytt i Sogn og Fjordane sitt skulesystem har vi i skuleåret 2014/2015 fått innvilga eit forsøksprosjekt tilpassa vekslingsmodellen i vidaregåande opplæring. Vekslingsmodell er ein ordning der elevane får meir tilpassa opplæring rundt lokalt næringsliv, samt veksling mellom teori og praksis tilpassa den enkelte elev. Det er Stryn vidaregåande skule som har søkt om og fått innvilga dette prosjektet av Utdanningsdirektoratet UDIR. I dette prosjektet er Byggopp delaktig saman med lokale lærebeidrifter. Opplæringsleiar sitter i styringsgruppa for prosjektet saman med representantar frå lokalt næringsliv, skule og administrasjon i fylkeskommunen. Utdanningsval Arbeidet med Utdanningsval starta hausten 2007 og er eit fag i ungdomsskulen. 12

13 Formålet med faget er at elevane skal få betre og tettare kjennskap til næringslivet og vere med å redusere feilval som ungdom gjere i forhold til val av utdanning. Byggopp samarbeidar med vidaregåande skular, slik at elevane frå ungdomsskulen kan være med på realistiske og praktiske øvingar, som gjer dei betre i stand til å gjere rett val. Byggopp har i fleire år hatt eit samarbeid med Øyrane vidaregåande skule der elevar frå ungdomskuletrinna i Sunnfjord har delteke i praktiske øvingar, to veker i året. Ei veke på hausten og ei veke på våren. Dette er framleis eit svært viktig arbeid i rekruttering for bygg og anleggsfag. Byggopp har invitert andre vidaregåande skular i fylket til å kome å sjå på opplegget, både styret i Byggopp og administrasjonen har tatt og vil ta initiativ til å få dette prosjektet vidareført også i andre regionar. Utfordringa vår er framleis at desse vekene med utdanningsval er dei same vekene i alle regionane. I 2014 har Byggopp inngått eit samarbeid med Stryn vg. skule for å starte opp tilsvarande prosjekt i Nordfjord, det er planlagt oppstart for dette vår Målet er å få i gang prosjektet også i Sogn i løpet av elevar frå ungdomskulen i djup konsentrasjon under utdanningsval veka til BYGGOPP Internasjonalisering Byggopp Sogn og Fjordan har i 2014 bestemt seg for å vidareføre samarbeidet med København teknisk skule og Stryn vidaregåande skule. I 2014 har Byggopp søkt om å bli godkjent Leonardo da Vinci bedrift. Det var ein omfattande søknadsprosess for å få godkjenning, og Byggopp vart eit av kontora som fekk denne godkjenninga. I løpet av våren 2015 skal Byggopp inngå samarbeidsavtale med København teknisk skule og utveksling av lærlingar startar opp igjen for fult haust/vinter

14 SKULESTRUKTUR OG KLASSAR OKSU Opplæringskontoras samarbeidsorgan Opplæringsleiar har delteke på møte med opplæringsavdelinga og dei andre opplæringskontor i fylket (OKSU). I 2014 var OKSU på studietur til Tallin i Estland for å sjå på deira utdanningssystem. Den viktigaste saka for OKSU 2014 har vore å utarbeida eit omdøme prosjekt som skal være med å sikre rekruttering til alle yrkesfaga, samt auke gjennomføringsprosenten i opplæringa. Her er det lagt ned ein god del arbeid og vi har fått innvilga ca. kr ,- til prosjektet pr. dato. Fullfinansiering av prosjektet er sat til våren 2015, målet er å tilsette 1 person på heiltid i 2 år med dette arbeidet. Kvart opplæringskontor går inn med ein økonomisk eigenandel i prosjektet. Byggopp arbeider for å oppretthalde skulestrukturen som i dag, med nokre små endringar. Det vert stadig større konkurranse og kamp om elevane. Behovet for nye klassar er aukande for dei fleste bransjar i Sogn og Fjordane. Det er for få elevar i ungdomstrinnet til å dekke behovet bransjane har i forhold til tal klassar i vidaregåande skule i åra som kjem. Eit positivt vedta for 2014 er eit alle lærlingar som fullfører fag/sveinebrev har fått utvida rett til å ta allmenn påbygg. Dette håper vi skal gi oss større gjennomføringsgrad med at elevane/lærling fullfører på starta utdanning og ikkje hopper av etter Vg2. Bygg og anleggsbransjen har følgjande klassar i Sogn og Fjordane pr ; - Sogndal vidaregåande skule 4 Vg1 Bygg - og Anleggstreknikk 2 Vg2 Byggteknikk 1 Vg2 Anleggsteknikk 1 Vg2 Klima, energi og miljø - Øyrane vidaregåande skule 3 Vg1 Bygg og Anleggsteknikk 2 Vg2 Byggteknikk 2 Vg2 Anleggsteknikk - Florø vidaregåande skule 2 Vg1 Bygg og Anleggsteknikk 1 Vg2 Byggteknikk 1 Vg2 Klima, energi og miljø - Stryn vidaregåande skule 2 Vg1 Bygg og Anleggsteknikk 1 Vg2 Byggteknikk - Måløy vidaregåande skule 1 Vg1 Bygg og Anleggsteknikk 1 Vg2 Byggteknikk 24 klassar innan Bygg og Anleggsteknikk og ca. 280 elevar. Dette grunnlaget skal kunne dekke behovet for lærlingar og fagarbeidarar i framtida dersom vi unngår stort fråfall og omval. Det vert viktig i åra framover å marknadsføre våre fag slik at vi får nok søkjarar som kjem inn på første val. Erfaringane våre i 2014 viser at elevar som vel våre fag som 2 og 3 val gir ein auke i tal på heving av kontraktar. 14

15 6. INTENSJONSAVTALER Utsiktene viser stor mangel på faglært arbeidskraft innan våre fagområdar dei nærmaste åra. Vi meinar og trur behovet for lærlingar i våre fag vil vekse også i åra framover. Førebels tal viser dette behovet for 2015: Tømrar 50 Betong 20 Røyrleggjar 15 Murar 2 Målar 4 Ventilasjon og blikk 5 Taktekkerfagetl 2 Samla behov nye lærlingar i 2015; 98 Nb! Dette er enno svært usikre og førebels tal. 15

16 7. LÆREKONTRAKT Opplæringskontoret skreiv følgjande lærekontraktar i 2014: Betongfaget: 11 Tømrarfaget: 41 Rørleggarfaget 11 Ventilasjon og blikk 5 Malarfaget 3 Totalt 74 nye lærekontraktar i FRAMLEIS DRIFT Det er selskapet si oppfatning at framleis drift er til stades. Årsrekneskapen er oppsett under denne føresetnaden. 16

17 9. ARBEIDSMILJØ I samsvar med gjeldande lover og forskrifter, fører selskapet oversikt over totalt fråvær blant dei tilsette i selskapet. Det er styret si oppfatning at arbeidsmiljø og generell trivsel er god. 10. YTRE MILJØ Byggopp har i 2014 drevet sin verksemd på ein slik måte at miljømessige omsyn, på alle områder, er i varetatt. Selskapet forureinar i liten grad det ytre miljø. 11. AVSLUTNING Aktiviteten i Byggopp 2014 har vore stor, og eit nytt hektisk år er forbi. Byggopp har ein auke i inntak av lærlingar og behovet for opplæring og oppfølging i lærebedriftene er i stadig aukande. Byggopp tilbyr og underviser stadig fleire lærlingar og fast tilsette i eksamensteori, varmearbeid og instruktørkurs. Vi har også i år fått fleire nye medlemsbedrifter i Byggopp Sogn og Fjordane i Vi har også lærlingar som skriv lærekontrakt med feil fordjupingsfag eller med 3 års læretid. Dette gir Byggopp utfordringar med aukande behov for teoriundervisning for våre lærlingar. Med manglande teorieksamen i lærefaget i skuleopplæringa, vert det stadig avdekka grunnleggande manglar i teorikunnskapen. For å styrke teorikunnskapen har vi auka tal samlingar for våre lærlingar i Byggopp har i 2014 på det meste hatt ca. 180 lærlingar som skal følgjast opp med besøk, teorisamlingar og kurs. Byggopp har mange kilometer på vegen for å rekke rundt til alle våre lærlingar i vårt langstrekkande fylke. I 2014 har Byggopp gjennomført teorisamlingar som førebuing til sentralgitt eksamen for lærlingar og privatistar innan ventilasjon og blikk, malarfag, røyrleggar og tømrarfag. Byggopp sine eigne tilsette underviser det meste av fagteorien sjølv. Administrasjonen og styret i Byggopp har ein utfordring med å prioritere rekrutteringsarbeidet for å nå målet om å oppretthalde våre nåverande klassar innan bygg og anleggsteknikk i vidaregåande skule i Sogn og Fjordane. Utfordringa til Byggopp er at alle skular både når det gjeld ungdomstrinnet og vidaregåande skular har utdanningsval, arbeidslivfag og prosjekt til fordjuping samstundes. 17

18 Dette gjer Byggopp sin administrasjon eit vanskelig og nesten umogelig val med å prioritere alle regionar samtidig. Byggopp har og vil prøve å påverke til og ha ulike veker i dei ulike regionane slik at vi kan bidra i alle regionar. Ungdomstal frå 10. klasse vert redusert i åra som kjem i Sogn og Fjordane. Kunnskapsløftet er framleis ein utfordring, med store forskjellar frå skule til skule, og ikkje minst teori kunnskapen til elevane som kjem ut i lære. I 2014 har Byggopp tatt initiativ til å få fortgang i vg3 nettverka som skal bidra med meir lik heit mellom dei enkelte vidaregåande skulane i fylket, og ikkje minst dele på kunneskap og gode prosjekt. Vi har fått god støtte frå skulane og dei seier at det er heilt avgjerdene at Byggopp dreg i tråane for å vidareutvikle dette arbeidet. Samarbeidet skule/næringsliv vert heilt avgjerande om reforma skal fungere. Det er ein utfordring med tanke på forventning og krav som bedrift, lærling og skule har til kvarandre. Byggopp saman med våre medlemsbedrifter samarbeidt med skulane for å auke kvaliteten i opplæringa. Arbeidet har gått på at bedriftene har våre med og sett kvalifikasjonskrav for å oppnå rett til utplassering i bedrift. Desse krava gjeld både VG1 og VG2 nivå. Dette har gitt resultat med at elevane viser auka motivasjon og initiativ for å nå dei faglige krava. Følgopp, vår læringsplattform, er vidareført til nye lærlingar og nye lærebedrifter. Vi har også i 2014 kursa mange lærlingar og instruktørar i bruken av systemet. Byggopp Sogn og Fjordane har saman med dei andre Byggopp kontora arbeid med å vidareutvikle Følgopp og heilt ny plattform vert presentert rett over nyåret Byggopp, medlemsbedrifter og lærlingar har via Følgopp fått eit godt grunnlag for ein felles og betre opplæringsarena Dette er blitt ei felles plattform frå første dag på vidaregåande skule til siste dag som lærling. Byggopp Sogn og Fjordane sin administrasjon og styret er nøgd med arbeidet som vert gjennomført ute i våre medlemsbedrifter, men vi ser framleis at det er eit stort behov for at medlemsbedriftene gjennomfører instruktørkurset og får auka kompetanse på arbeidet med tilpassa opplæring. Læreplassane innan våre fag kjem veldig godt ut i lærlingundersøkelsen for 2014 og viser at lærlingane våre stort sett trivast godt. Instruktørkurset vert også ei prioritert satsing i 2015, samt utvikling av eit dags - kurs der ein spesielt legg fokus på Følgopp og vurdering samtalar. Lærlingar knytt til Byggopp er stort sett fornøgd med den opplæringa som vert utført. Det gjenspeglar seg i at vi har få konfliktar mellom lærling og bedrift, og ingen ufrivillige heving av lærekontrakt. Dette må både bedrift, lærlingar og Byggopp Sogn og Fjordane være stolte av. Byggopp Sogn og Fjordane har i 2014 blitt heidra med 1. plass i entreprenørane sin kåring av årets lærling i EBA Vestenfjelske. Det er viktig at Byggopp Sogn og Fjordane er synleg, også 18

19 utanfor fylkesgrensene. Byggopp har også deltatt i NM i yrkesfag som vert arrangert i Trondheim Vår representant fikk ein fin 4 plass. Byggopp Sogn og Fjordane er rimeleg ferske i internasjonalt samarbeid som utveksling av lærlingar til andre land. I 2014 har vi kvalifisert og søkt om godkjenning for å kunne vidareføre dette arbeidet i Byggopp Sogn og Fjordane vil i 2015 skrive ny samarbeids avtale med København Tekniske Skole. Stryn vidaregåande skule har deltatt saman med oss i utveksling dei 2 siste åra og har ein markert auke i søkjartalet til skulen. I konkurransen med andre utdanningsprogram er og vert det viktig at Byggopp og våre bygg og anleggs klasser i vidaregåande opplæring har dette tilbodet. Internasjonale prosjekt er spennande og opnar nye dører, ikkje berre for lærlingane våre, men også for medlemsbedriftene våre. Fleire av dei danske lærlingane som besøket oss, ynskjer å kome tilbake til Noreg å jobbe her når dei vert ferdig med utdanninga si. Styret og administrasjonen vil framleis arbeide målretta mot at Byggopp Sogn og Fjordane skal være Bygg og Anleggsbransjens naturlege første val når det gjeld opplæring i bedrift. Styret vil med dette få takke for eit godt samarbeid i året som har gått og ynskjer lærlingar, medlemsbedrifter og andre samarbeidspartar lykke til med nye utfordringar i

20 Førde 27. januar 2014 Rune Karlsen Olav Grøteig Knut Løvdal Stauri Leiar Nestleiar Styremedlem (sign) (sign) (sign) Jarle Systad Asle Solvang Oddbjørn Aalen Styremedlem Styremedlem Styremedlem (sign) (sign) (sign) For administrasjonen: Nils Arne Ødegård. -opplæringsleiar- (Sign.) 20

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2012 og Tilstandsrapport 2012 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2012 var det totalt 5 429 søkjarar til vidaregåande opplæring, 4 færre enn i 2011. Av desse søkte

Detaljer

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012

www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012 www.pro.sf.no Informasjon frå PRO Nr 2 Årgang 6. - september 2012 PRO held kurs Markus Mulen sløkker brann. Han var ein av deltakarane på kursrekka i truck, kran, lift og varme arbeid PRO Opplæringskontoret

Detaljer

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014

ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014 ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets sammensetning 2. Virksomhetens art og hvordan den drives 3. Styrets møtevirksomhet 4. Medlemsmøter

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune

Audit & Advisory Oktober 2009. Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Oktober 2009 Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Fråfall og bortval i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune Samandrag I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i

Detaljer

Årsmelding 2014. Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014.

Årsmelding 2014. Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014. Årsmelding 2014 Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014. Innhald: Årsmelding 2014... 1 Styret i OKFH har i 2014 hatt følgjande samansetning:... 2 Revisor

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG MATFAG i Sogn og Fjordane 2013 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret vil gjennom

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 5. - februar 2011 Havyard Leirvik Meir side 3 BIS Production Partner Meir side 6 Intervju Ørjan Øvstetun Meir side 6 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger Kunnskapsminister Kristin

Detaljer

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201200856-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Sagen Tor Ivar. Håkonsli, Monica. Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 14.02.2012 TILTAK FOR AUKA

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010

FORVALTNINGSREVISJON OM FRÅFALL OG BORTVAL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. KOMMENTARAR OG PLANAR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901127-29 Arkivnr. 015 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 19.01.2010

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer