ÅRSMELDING FOR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 2014"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR 2014

2 INNHALD 1.Innleiing Bedrifter tilslutta Byggopp Sogn og Fj Medlemsforhold Styret si samansetting Styret 5 4. Byggopp Sogn og Fj. sin administrasjon Byggopp Sogn og Fj. si verksemd Samlingar, kurs og teoriundervisning Samarbeid med vidaregåande skule Skulestruktur og klassar Intensjonsavtaler Lærekontrakt Framleis drift Arbeidsmiljø Ytre miljø Avslutning..16 VEDLEGG: 1. Regnskap for Revisors beretning til rekneskap for Styret sitt forslag til budsjett for Byggopp Sogn og Fj. sine vedtekter 6. Medlemsliste for Byggopp Sogn og Fjordan 2

3 1. INNLEIING Visjonen til Byggopp Sogn og Fjordane er; Byggopp Sogn og Fjordane skal sikre medlemsbedriftene sitt behov for faglært arbeidskraft. Byggopp Sogn og Fjordane arbeidar vidare etter mål og strategiplanen, og har i 2014 vidareført arbeidet med å sikre oppfølging til lærlingar og auke kompetansen til medlemsbedrifter med tanke på kvalitet i læresituasjon. Vidare jobbar vi med å sikre og auke rekruttering til våre fagområdar, både på skulenivå og til bedriftsopplæringa. Dette er utfordringar Byggopp tar på alvor! For å sikre behovet i bransjen og kvaliteten i skuleopplæringa, har Byggopp tett samarbeid med den vidaregåande skule og opplæringsavdelinga i fylket. Byggopp har i 2014 vore pådrivar for å aktivere aktive nettverk mellom skule og næringsliv. Byggopp har delteke i debattar for utvikling av skulestruktur for vidaregåande opplæring. Vi har og delteke i nettverksgrupper for å få fram bransjens behov for rett fokus i teoriopplæringa på skulen. Byggopp skreiv i 2014 totalt 74 nye lærekontraktar. 60 lærlingar har avlagt fag/sveineprøva, der 6 har bestått mykje godt, 48 bestått, 4 stryk og 2 som mangla resultat. Byggopp har heva 11 lærekontraktar i 2014, alle var frivillige hevingar. Ved utgangen av 2014 hadde vi 154 aktive lærekontraktar. Antall lærekontrakter pr kvart år pr pr pr pr

4 2. BEDRIFTER TILSLUTTA BYGGOPP SOGN OG FJ. Sjå eige vedlegg for medlemsliste i Byggopp Sogn og Fjordane MEDLEMSFORHOLD Byggopp har i løpet av 2014 fått 6 nye medlemsbedrifter, 1 bedrifter har meldt seg ut eller avslutta virksomheita. Byggopp har pr totalt 145 medlemsbedrifter. Medlemsbedrifter pr. år den Årstall 3. STYRET SI SAMANSETTING Styret si samansetting i 2014 har vore følgjene: Leiar: Rune Karlsen Veidekke Entreprenør AS Nestleiar: Olav Grøteig Byggesenteret Audun Hundere AS Styremedlem: Knut Løvdal Stauri HS Bygg AS Styremedlem: Jarle Systad Caverion AS, Sogndal Styremedlem: Asle Solvang Allbygg Florø AS Styremedlem: Oddbjørn Aalen Fellesforbundet Vara medlem: Rolf Ole Kleiven Kleiven Sogn AS Vara medlem: Jostein Grotle Promo AS Val komité: Alf Stave, Florø Rørleggerservice AS Bjørn Olav Øvrebø, Dale Rør AS 4

5 Byggopp Sogn og Fjordane si styresamansetjing er regulert i vedtektene, 6, pkt. 1 og 2: 6.1 Byggopp leiast av eit styre på 6 - seks personar, av desse skal 5 - fem personar velgast av årsmøtet. I tillegg skal Fellesforbundet i Sogn og Fjordane ha rett til å oppnemne ein representant i styret. Denne representanten skal ha fulle rettigheitar og plikter. Av dei årsmøtevalde styremedlemmane skal 3 - tre medlemmar velgast frå EBA sine medlemsbedrifter og 2 - to frå øvrige medlemsbedrifter. Årsmøtet utnemnar valkomité som foreslår 2 - to kandidatar frå dei øvrige medlemsbedriftene. 6.2 Styreleiar velgast blant EBA sine styrerepresentantar. Nestleiar velgast blant øvrige styrerepresentantar. Styreleiar, saman med administrativ leiar, teiknar opplæringskontoret STYRET Styret har gjennom året hatt 5 styremøter og handsama 36 saker. Hovudmåla i Byggopp Sogn og Fjordane sin Mål og strategiplanen er følgjande; Mål 1: Sikre tilstrekkeleg rekruttering: - Sikre tilstrekkleg skuleplassar innanfor våre fag. - Sikre at ungdom søkjer Vg1 Bygg og Anleggsteknikk. - Sikre at elevane velgjer våre fag på Vg2. - Sikre at elevane velgjer våre lærebedrifter. - Generell marknadsføring av våre fag. - Tilrettelegging for ungdom som fell utanfor normal løpet i fagopplæring. Mål 2: Sikre høg kvalitet i opplæringa: - Sikre relevant innhald i skuleopplæringa. - Sikre god overgang frå elev til lærling. - Sikre god opplæring og godt samspel med lærling/lærebedrift. - Sikre at alle våre lærlingar avleggjar fag/sveineprøva. Dei viktigaste sakene kan kort oppsummerast slik: Lærling undersøkinga Omdømmebygging av yrkesfag Rekneskap 2014 Budsjett 2015 Årsmelding 2014 Presentasjon frå lærling kring erfaringar med utveksling Teoriopplæring 5

6 Dialogmøte m, Fylkeskommunen og opplæringsavdelinga ang. Dokumentasjon i opplæringa. Intensjonsavtalar, dimensjonering av klassar på Vg1 og Vg2. Utdanningsmesser Utdanningsval Instruktørkurs Vekslingsmodellen Godkjenning av nye medlemsbedrifter Behandla/diskutert saker i Byggopp sentralt. Vidareutvikling av Følgopp. Arbeid med VG3 Nettverk skule/næringsliv. Kvalifikasjonskrav i vidaregåande skule Byggopp samlingar nasjonalt BNL samling Næringsreise for rådgjevarar i skuleverket i Sogn og Fjordane Fondlister KUR-rapporten. Kompetansebygging, utdanning og rekruttering Rekruttering UDIR - konferanse, kvalitetsarbeid for opplæring i skule og bedrift. Styret og administrasjonen arbeider for at Byggopp Sogn og Fjordane skal være Bygg - og Anleggsbransjens naturlege første val når det gjeld opplæring i bedrift. 4. BYGGOPP SOGN OG FJORDANE SIN ADMINISTRASJON 2014 Opplæringsleiar for Byggopp Sogn og Fjordane er Nils Arne Ødegård. Per Eivind Gurvin og Tron Ivar Søvde er tilsett som opplæringskonsulentar. Håkon Svoen er tilsett som konsulent/pedagogisk ansvarleg. Accountor AS har hatt ansvaret for rekneskapsføring for Byggopp Sogn og Fjordane, og Sigma Revisjon har hatt revisjon. EBA Vestenfjelske har arbeidsgjevaransvaret for dei tilsette i Byggopp Sogn og Fjordane. 5. BYGGOPP SOGN OG FJORDANE SI VERKSEMD Byggopp konferanse i Bergen Byggopp kontora (totalt 10 kontor) har kvart år ein landsdekkande opplæringskonferanse. I år gjekk turen til Bergen og alle tilsette i Sogn og Fjordane deltok. Samlinga i Bergen hadde følgjande hovudsaker; Rekrutteringsarbeid, samarbeid kontora imellom, oppfølging av anleggslærlingar som reiser landet rundt, ulik tolking av læreplan i VG1 og VG2 rundt i landet. Følgopp på ny digital plattform. Forventningar til eit opplæringskontor. Forventningar og krav til vidaregåande skule innan bygg og anleggsteknikk. 6

7 BNL Alle tilsette i Byggopp Sogn og Fjordane har deltatt på BNL sin landskonferanse i Tromsø, samt Byggopp sin årlege konferanse i Bergen. På begge desse arenaene vert det diskutert rekruttering og skulestruktur. Følgopp Byggopp har sia 2009 hatt eige oppfølgingssystem for oppfølging av lærlingane. I 2010 vart dette systemet tatt i bruk ved alle Byggopp kontora i landet. Dette er eit godt verktøy både for administrasjon, lærling og medlemsbedriftane. I dag kan lærlingane både føre timar og logg via smart mobiltelefonane sine. Dette gjev Byggopp ein god oversikt over lærlingane sin framdrift. Følgopp er stadig i utvikling, og nye og betre funksjonar vert lagt til, etter råd både frå oss, lærlingar, bedrifter og andre opplæringskontor som er brukar av Følgopp. Dei største endringane i 2014 er at Følgopp vart lagt på ei ny plattform, det same gjeld heimesida til Byggopp som har fått seg ein total fornying. Alle våre medlemsbedrifter er automatisk linka til Byggopp Sogn og Fjordane si heimeside. I dag kan alle bedrifter logge seg inn og legge ut behov for lærlingar kommande år, dette kan Byggopp bruke i rekrutterings samanheng for å bidra til rett dimensjonering av skuleklassar i fylket. Byggopp har i 2014 gjennomført oppstartskurs for ca 80 nye lærlingar. Vi har også hatt opplæring i bruk av Følgopp på instruktørkurs, samt gitt opplæring i bedrift når konsulentane besøker medlemsbedriftene. OLKWEB - skule er skuleversjonen av Følgopp. Det er fleire skular rundt om i landet som no har tatt i bruk OLKWEB - skule. Dette gjev ein kjempe fordel for både elevar og lærlingar som kan vidareføre logg frå skule til bedrift. Dessverre har ingen av vår vidaregåande skular i Sogn og Fjordan teke i bruk OLKWEB - skule per. dato. Byggopp Sogn og Fjordane jobbar aktivt mot opplæringsavdelinga og dei vidaregåande skulane for at dette skal bli tatt i bruk så snart som råd. Byggopp er i dialog med blant anna Stryn vg. skule i bruka av systemet i løpet av skuleåret 2014/2015. Fag/sveinebrev utdeling April 2014 var det den tradisjonelle fagbrevutdeling på Alexandra hotell i Loen. Ein gang i året inviterer Fylkeskommunen til fagbrevutdeling, da samlar dei alle som har tatt fag/sveinebrev i året som har gått. Byggopp har som tradisjon å invitere alle lærlingar som har bestått fag/sveinebrevet sitt det siste året, til middag denne kvelden. Dette er ein høgtideleg dag for både Byggopp og dei nyutdanna fagarbeidarane. Årets lærling 2014 November 2014 var det kåring av Årets lærling på EBA Vestenfjelske sitt medlemsmøte i Bergen. Kåringa av «Årets lærling» er gjort mellom lærlingar i entreprenørbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Premien til vinnarane på kroner og eit diplom vart overrekt av leiar for opplærings- og helseutvalet i Hordaland fylkeskommune, Roald Stenseide. På førsteplass kom Terje Uglum Lindstrø frå Sogndalsdalen i Sogndal, han har heilt sidan han var lærling jobba hos Veidekke Entreprenør, avdeling Sogn og Fjordane. «Terje er engasjert, positiv og har vist stor interesse for betongfaget. Han har vist ein særs god utvikling, særleg når det kjem til HMS, forskaling, armering og utstøyping med betong», skriv arbeidsgjevaren, 7

8 som meiner Terje er så dyktig at han kunne teke fagprøve etter berre eit år. Det er ein stor ære, og eg er både stolt og takknemleg for prisen, seier prisvinnaren. Terje Uglum Lindstrøm frå Sogndalsdalen i Sogndal er kåra til «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Terje jobbar i betongfaget. Terje tok fagprøve i august med bestått meget godt, som er den høgasta utmerkelsen på fagbrev. Det er verksemdene som nominerer dei beste kandidatane til tevlinga om «Årets lærling». Verksemda vurderer kandidatane sine kvalifikasjonar i ni (9) kriterium. Byggopp gratulera Terje Uglum Lindstrøm og Veidekke distrikt Sogn og Fjordane med prisen. Yrkes NM i Betongfaget Kim André Leite frå HS- Bygg bevarte roen i Yrkes-nm i Trondheim. Det var ein spent lærling som reiste til Trondheim for å delta i yrkes - NM i betongfaget. Oppgåva som dei fekk omfattande og dei hadde tre dagar på seg til å utføre oppgåva. Det var ein jamn konkurranse der alle 5 finalistane knivast til siste spikar var på plass. Kim Andrè var den einaste førsteårs lærlingen som deltok i finalen. Han gjorde ein framifrå innsats og hamna på ein fin 4 plass. Kim Andrè fekk ein opplevelse for livet og mykje god erfaring som kan nyttast i resten av læretida. Byggopp Sogn og Fjordane takkar både Kim Andrè og lærebedrifta HS Bygg AS for sporty innsats. 8

9 5.1 SAMLINGAR, KURS OG TEORIUNDERVISNING Samlingar og kurs Byggopp har gjennomført 2 dagars oppstartskurs for ca 80 nye lærlingar i Sogn og Fjordane i Fokus på oppstartskursa var HMT, dokumentasjon av opplæringa, lover, regler, rettigheiter og plikter, samt gjennomgang av Følgopp Nytt av året har konsulentane i Byggopp besøkt lærebedrifta og gitt opplæring i Følgopp ute i den enkelte bedrifta. Dette for å få lærlingane raskare i gang med dokumentasjon og at instruktørane i lærebedrifta også får ein gjennomgang. Dette var ein suksess som vi vil fortsette med i Vi har gjennomført 19 fagsamlingar med lærlingane, der vi underviser i teori og førebur dei til fag/sveineprøva. Oppgåveløysing er ein viktig del av samlinga, både for auke kompetansen til lærlingane på teorien og kartlegge så tidleg som råd eventuelt hol i teorikunnskapen. Dette kjem i tillegg til bedrift - og lærlingbesøk ute på byggeplass. Byggopp har i 2014 gjennomført ca. 400 lærlingbesøk. Teorikurs Vi har i 2014 gjennomført teorikurs på Vg2 nivå med eksamen i blikk og ventilasjonsfaget, malarfaget, tømrarfaget og røyrleggjarfaget. Byggopp har sjølv undervist og gjennomført teoriundervisning for lærlingar og praksiskandidatar som manglar teorieksamen. Alle våre lærlingar som gjekk opp til teorieksamen 2014 bestod eksamen. Samla har Byggopp gjennomført ca. 50 dagar undervisning retta mot fag/sveineprøve for dei omtalt kandidatane. Vi har samarbeidt med vidaregåande skule og gjennomført undervisning i fellesfaga for lærlingane som manglar dette. Instruktørkurs Byggopp har gjennomført 2 instruktørkurs i Kurset er framleis veldig populært og vi får gode tilbakemeldingar. Opplæringsleiar og pedagogisk ansvarleg i Byggopp har undervist på kursa, saman med innleidd motivator Arne Kråkenes. Vi ser klare forbetringar hjå våre medlemsbedrifter som har deltatt på instruktørkurset med meir fokus på oppfølging og opplæring av lærlingane, spesielt på dokumentasjonen/tilbakemeldinga via Følgopp. 5.2 SAMARBEID MED VIDAREGÅANDE SKULAR Byggopp aktiv i arbeidet med fylkesnettverk for vårt utdanningsløp bygg og anleggsteknikk. Målet vår er å gjere kvarandre gode og dele både kunnskap og utarbeide vellykka prosjekt som kan vidareførast til den enkelte skule. 9

10 Nokre av våre satsingsområder for dette arbeidet er: - Betre felles rekruttering - Mottaksplan for elevar utplassert hjå bedrift - Mottaksplan for lærlingar - HMS sertifisering på skulen før utplassering i bedrift - Kartlegge skulane sine behov for oppdatert verktøy og hjelpemiddel i undervisninga. - Forventingar frå vg2 til vg1 - Forventingar frå vg2 til utplassering av elevar i bedrift - Forventningar frå Byggopp/lærebedrifter til vg2 - Felles læreplanmål for våre fag på vg1 nivå, samt vg2. - Alle elevar skal lage eigen CV og søknad i forbindelse med søknad til læreplass. Dette arbeidet er omfattande og på lagt nær ferdigstilt, dette skal Byggopp ha stor fokus på også i Byggopp vil her nytte anledninga til å takke skulane for positiv respons og vilje til å samarbeide for at vi skal nå målet med felles betre og heilheitlig forståing i opplæringa. Skulebesøk Byggopp Sogn og Fjordane har i 2014 besøkt alle dei 5 vidaregåande skulane i fylket minimum 3 gangar. I Vg1 klassane har vi delt ut dei populære Byggopp genser til alle, samt informert om vala dei kan gjere til Vg2. I Vg2 klassane har vi fokusert på fagval til lærekontrakt, då elevane har eit breiare val no enn tidligare. Vi fokuserer på behovet i bransjen og oppfordrar elevane til å velje Byggopp sine medlemsbedrifter. Vi fokuser mykje på fråvær og oppmøte, både når ein er elev og ikkje minst når dei kjem ut i lære. Byggopp blir tekne godt i mot på dei vidaregåande skulane, både av lærarane og elevane. Rekruttering Bygg og anleggsklassane i fylket har framleis mange søkjarar, sjølv om søkjartalte for 2014 var dårlegare enn tidelegare år. Ein del av elevane kom inn på andre og tredje val, men alle klassane vart fylt opp. Målet er langsiktig å auke tal søkjarar, som igjen gjev større konkurranse om skuleplass på bygg og anlegg. I skuleåret 2014/2015 har Byggopp deltatt og gjennomført Næringsreise som var eit samarbeid mellom Byggopp, Opplæringskontoret for elektrofag og fylkeskommunen. Dette var ein 2 dagars reise, der vi besøkte lærebedrifter, lærlingar og vidaregåande skular med bygg og anleggsfag. Næringsreisa var retta mot lærarar og rådgjevarar i skuleverket for at dei skal bli betre kjent og få betre oversikt over karrieremuligheita og vidare utdanning innan vår bransje. Vi er svært nøgd med Næringsreisa og vi har fått gode tilbakemeldingar frå dei 30 deltakarane. Vi må trekke fram «Gründer - campen» som vart gjennomført før middag på Alexandra Hotell i Loen. Byggopp er imponert over både innsats og kreativitet hos rådgjevarane/lærarane. Her kom det mange gode poeng via song framføring eller rollespill som vi garantert kan bruke i vårt framtidige rekrutteringsarbeid. Søknaden til skulane har i 2014 vore svakare på vg1 og framleis sliter byggenæringa med rekruttering til betongfag, murarfag, taktekkarfaget samt malarfaget. For søkjarar frå Vg2 byggteknikk til lære, vel framleis storparten tømrarfag. 10

11 Byggopp har fortsatt flest ledige læreplassar innan betongfag. Vi arbeidar aktivt med skulane i vidareutvikling av klassar, blant anna med utplassering av elevar og hospitering av lærarar. Byggopp har tilbydt og gjennomført opplæring i bruk av farlig verktøy for elevar i dei vidaregåande skulane. Elevane har også gjennomført kurs i spiker/boltepistol med sertifikat. Byggopp set pris på samarbeidet med Motek i Førde som låner oss verktøy slik at vi får gjennomført kursa. Dokumentasjon med både verktøy og stillas er viktig for bedriftene i forhold til krav frå Arbeidstilsynet og med på å sikre at elevane er godt rusta til utplassering i bedrift. Dette arbeidet er i 2014 vidareutvikla og no meir samspelt mellom dei ulike skulane i fylket. Byggopp vil prioritere meir felles likheit i opplæring og dokumentasjon frå skulane våre i Sogn og Fjordane. Byggopp er nøgd med det samarbeidet som er starta mellom dei ulike skulane. Fleire av Byggopp sine konsulentar har i 2014 hatt undervisningsopplegg for vidaregåande skular, samt ungdomskular i Sunnfjord. Vi har for første gang hatt ansvaret for arbeidslivsfag for ungdomskuletrinnet i deler av Sunnfjord. Arbeidslivsfag er eit nytt fag knytt til ungdomskuletrinnet for å gje elevane ei kjensle av korleis ein jobb og utdanning innanfor bygg og anlegg føregår seg. I dette prosjektet har elevane fått informasjon om utdanning og moglegheiter for vidare og etterutdanning, men hovud delen i prosjektet har vore praktisk arbeid. Arbeidet er gjennomført i verkstadslokala til Øyrane vidaregåande skule og det var elevar frå Førde ungdomskule og Naustdal barne og ungdomskule som deltok. Det var totalt 30 elevar som deltok 1 fast dag i veka. Elevane fekk bygge boss skur. 11

12 Byggopp er deltakt i Vg3 nettverk innanfor bygg og anleggsfaga i Sogn og Fjordane. Intensjonen med nettverket er å knytte næringsliv og skule tettare, der vi utvekslar samarbeid og erfaringar for blant anna å redusere feilval og auke gjennomføringsgrad. Byggopp er særs nøgd med kvalifikasjonsarbeidet der elevane må oppnå eit visst resultat før dei får utplassering i bedrift. Dette har gitt betre innsats og auka motivasjon for elevane i skulen slik at dei oppnår kravet for praksis trening i bedrift så tidlig så mogleg. Innanfor KEM - Klima, miljø og energi er det utarbeid kvalifikasjonskrav både på vg1 og vg2. Byggopp jobbar aktivt for at også dei andre faga innanfor bygg og anleggsteknikk får tilsvarande kvalifikasjonskrav. Det er også utvikla ein mottaksplan for opplæring i bedrift om korleis bedrifta skal kvalitetssikre opplæringa av både utplasserte elevar og lærlingar. Heilt nytt i Sogn og Fjordane sitt skulesystem har vi i skuleåret 2014/2015 fått innvilga eit forsøksprosjekt tilpassa vekslingsmodellen i vidaregåande opplæring. Vekslingsmodell er ein ordning der elevane får meir tilpassa opplæring rundt lokalt næringsliv, samt veksling mellom teori og praksis tilpassa den enkelte elev. Det er Stryn vidaregåande skule som har søkt om og fått innvilga dette prosjektet av Utdanningsdirektoratet UDIR. I dette prosjektet er Byggopp delaktig saman med lokale lærebeidrifter. Opplæringsleiar sitter i styringsgruppa for prosjektet saman med representantar frå lokalt næringsliv, skule og administrasjon i fylkeskommunen. Utdanningsval Arbeidet med Utdanningsval starta hausten 2007 og er eit fag i ungdomsskulen. 12

13 Formålet med faget er at elevane skal få betre og tettare kjennskap til næringslivet og vere med å redusere feilval som ungdom gjere i forhold til val av utdanning. Byggopp samarbeidar med vidaregåande skular, slik at elevane frå ungdomsskulen kan være med på realistiske og praktiske øvingar, som gjer dei betre i stand til å gjere rett val. Byggopp har i fleire år hatt eit samarbeid med Øyrane vidaregåande skule der elevar frå ungdomskuletrinna i Sunnfjord har delteke i praktiske øvingar, to veker i året. Ei veke på hausten og ei veke på våren. Dette er framleis eit svært viktig arbeid i rekruttering for bygg og anleggsfag. Byggopp har invitert andre vidaregåande skular i fylket til å kome å sjå på opplegget, både styret i Byggopp og administrasjonen har tatt og vil ta initiativ til å få dette prosjektet vidareført også i andre regionar. Utfordringa vår er framleis at desse vekene med utdanningsval er dei same vekene i alle regionane. I 2014 har Byggopp inngått eit samarbeid med Stryn vg. skule for å starte opp tilsvarande prosjekt i Nordfjord, det er planlagt oppstart for dette vår Målet er å få i gang prosjektet også i Sogn i løpet av elevar frå ungdomskulen i djup konsentrasjon under utdanningsval veka til BYGGOPP Internasjonalisering Byggopp Sogn og Fjordan har i 2014 bestemt seg for å vidareføre samarbeidet med København teknisk skule og Stryn vidaregåande skule. I 2014 har Byggopp søkt om å bli godkjent Leonardo da Vinci bedrift. Det var ein omfattande søknadsprosess for å få godkjenning, og Byggopp vart eit av kontora som fekk denne godkjenninga. I løpet av våren 2015 skal Byggopp inngå samarbeidsavtale med København teknisk skule og utveksling av lærlingar startar opp igjen for fult haust/vinter

14 SKULESTRUKTUR OG KLASSAR OKSU Opplæringskontoras samarbeidsorgan Opplæringsleiar har delteke på møte med opplæringsavdelinga og dei andre opplæringskontor i fylket (OKSU). I 2014 var OKSU på studietur til Tallin i Estland for å sjå på deira utdanningssystem. Den viktigaste saka for OKSU 2014 har vore å utarbeida eit omdøme prosjekt som skal være med å sikre rekruttering til alle yrkesfaga, samt auke gjennomføringsprosenten i opplæringa. Her er det lagt ned ein god del arbeid og vi har fått innvilga ca. kr ,- til prosjektet pr. dato. Fullfinansiering av prosjektet er sat til våren 2015, målet er å tilsette 1 person på heiltid i 2 år med dette arbeidet. Kvart opplæringskontor går inn med ein økonomisk eigenandel i prosjektet. Byggopp arbeider for å oppretthalde skulestrukturen som i dag, med nokre små endringar. Det vert stadig større konkurranse og kamp om elevane. Behovet for nye klassar er aukande for dei fleste bransjar i Sogn og Fjordane. Det er for få elevar i ungdomstrinnet til å dekke behovet bransjane har i forhold til tal klassar i vidaregåande skule i åra som kjem. Eit positivt vedta for 2014 er eit alle lærlingar som fullfører fag/sveinebrev har fått utvida rett til å ta allmenn påbygg. Dette håper vi skal gi oss større gjennomføringsgrad med at elevane/lærling fullfører på starta utdanning og ikkje hopper av etter Vg2. Bygg og anleggsbransjen har følgjande klassar i Sogn og Fjordane pr ; - Sogndal vidaregåande skule 4 Vg1 Bygg - og Anleggstreknikk 2 Vg2 Byggteknikk 1 Vg2 Anleggsteknikk 1 Vg2 Klima, energi og miljø - Øyrane vidaregåande skule 3 Vg1 Bygg og Anleggsteknikk 2 Vg2 Byggteknikk 2 Vg2 Anleggsteknikk - Florø vidaregåande skule 2 Vg1 Bygg og Anleggsteknikk 1 Vg2 Byggteknikk 1 Vg2 Klima, energi og miljø - Stryn vidaregåande skule 2 Vg1 Bygg og Anleggsteknikk 1 Vg2 Byggteknikk - Måløy vidaregåande skule 1 Vg1 Bygg og Anleggsteknikk 1 Vg2 Byggteknikk 24 klassar innan Bygg og Anleggsteknikk og ca. 280 elevar. Dette grunnlaget skal kunne dekke behovet for lærlingar og fagarbeidarar i framtida dersom vi unngår stort fråfall og omval. Det vert viktig i åra framover å marknadsføre våre fag slik at vi får nok søkjarar som kjem inn på første val. Erfaringane våre i 2014 viser at elevar som vel våre fag som 2 og 3 val gir ein auke i tal på heving av kontraktar. 14

15 6. INTENSJONSAVTALER Utsiktene viser stor mangel på faglært arbeidskraft innan våre fagområdar dei nærmaste åra. Vi meinar og trur behovet for lærlingar i våre fag vil vekse også i åra framover. Førebels tal viser dette behovet for 2015: Tømrar 50 Betong 20 Røyrleggjar 15 Murar 2 Målar 4 Ventilasjon og blikk 5 Taktekkerfagetl 2 Samla behov nye lærlingar i 2015; 98 Nb! Dette er enno svært usikre og førebels tal. 15

16 7. LÆREKONTRAKT Opplæringskontoret skreiv følgjande lærekontraktar i 2014: Betongfaget: 11 Tømrarfaget: 41 Rørleggarfaget 11 Ventilasjon og blikk 5 Malarfaget 3 Totalt 74 nye lærekontraktar i FRAMLEIS DRIFT Det er selskapet si oppfatning at framleis drift er til stades. Årsrekneskapen er oppsett under denne føresetnaden. 16

17 9. ARBEIDSMILJØ I samsvar med gjeldande lover og forskrifter, fører selskapet oversikt over totalt fråvær blant dei tilsette i selskapet. Det er styret si oppfatning at arbeidsmiljø og generell trivsel er god. 10. YTRE MILJØ Byggopp har i 2014 drevet sin verksemd på ein slik måte at miljømessige omsyn, på alle områder, er i varetatt. Selskapet forureinar i liten grad det ytre miljø. 11. AVSLUTNING Aktiviteten i Byggopp 2014 har vore stor, og eit nytt hektisk år er forbi. Byggopp har ein auke i inntak av lærlingar og behovet for opplæring og oppfølging i lærebedriftene er i stadig aukande. Byggopp tilbyr og underviser stadig fleire lærlingar og fast tilsette i eksamensteori, varmearbeid og instruktørkurs. Vi har også i år fått fleire nye medlemsbedrifter i Byggopp Sogn og Fjordane i Vi har også lærlingar som skriv lærekontrakt med feil fordjupingsfag eller med 3 års læretid. Dette gir Byggopp utfordringar med aukande behov for teoriundervisning for våre lærlingar. Med manglande teorieksamen i lærefaget i skuleopplæringa, vert det stadig avdekka grunnleggande manglar i teorikunnskapen. For å styrke teorikunnskapen har vi auka tal samlingar for våre lærlingar i Byggopp har i 2014 på det meste hatt ca. 180 lærlingar som skal følgjast opp med besøk, teorisamlingar og kurs. Byggopp har mange kilometer på vegen for å rekke rundt til alle våre lærlingar i vårt langstrekkande fylke. I 2014 har Byggopp gjennomført teorisamlingar som førebuing til sentralgitt eksamen for lærlingar og privatistar innan ventilasjon og blikk, malarfag, røyrleggar og tømrarfag. Byggopp sine eigne tilsette underviser det meste av fagteorien sjølv. Administrasjonen og styret i Byggopp har ein utfordring med å prioritere rekrutteringsarbeidet for å nå målet om å oppretthalde våre nåverande klassar innan bygg og anleggsteknikk i vidaregåande skule i Sogn og Fjordane. Utfordringa til Byggopp er at alle skular både når det gjeld ungdomstrinnet og vidaregåande skular har utdanningsval, arbeidslivfag og prosjekt til fordjuping samstundes. 17

18 Dette gjer Byggopp sin administrasjon eit vanskelig og nesten umogelig val med å prioritere alle regionar samtidig. Byggopp har og vil prøve å påverke til og ha ulike veker i dei ulike regionane slik at vi kan bidra i alle regionar. Ungdomstal frå 10. klasse vert redusert i åra som kjem i Sogn og Fjordane. Kunnskapsløftet er framleis ein utfordring, med store forskjellar frå skule til skule, og ikkje minst teori kunnskapen til elevane som kjem ut i lære. I 2014 har Byggopp tatt initiativ til å få fortgang i vg3 nettverka som skal bidra med meir lik heit mellom dei enkelte vidaregåande skulane i fylket, og ikkje minst dele på kunneskap og gode prosjekt. Vi har fått god støtte frå skulane og dei seier at det er heilt avgjerdene at Byggopp dreg i tråane for å vidareutvikle dette arbeidet. Samarbeidet skule/næringsliv vert heilt avgjerande om reforma skal fungere. Det er ein utfordring med tanke på forventning og krav som bedrift, lærling og skule har til kvarandre. Byggopp saman med våre medlemsbedrifter samarbeidt med skulane for å auke kvaliteten i opplæringa. Arbeidet har gått på at bedriftene har våre med og sett kvalifikasjonskrav for å oppnå rett til utplassering i bedrift. Desse krava gjeld både VG1 og VG2 nivå. Dette har gitt resultat med at elevane viser auka motivasjon og initiativ for å nå dei faglige krava. Følgopp, vår læringsplattform, er vidareført til nye lærlingar og nye lærebedrifter. Vi har også i 2014 kursa mange lærlingar og instruktørar i bruken av systemet. Byggopp Sogn og Fjordane har saman med dei andre Byggopp kontora arbeid med å vidareutvikle Følgopp og heilt ny plattform vert presentert rett over nyåret Byggopp, medlemsbedrifter og lærlingar har via Følgopp fått eit godt grunnlag for ein felles og betre opplæringsarena Dette er blitt ei felles plattform frå første dag på vidaregåande skule til siste dag som lærling. Byggopp Sogn og Fjordane sin administrasjon og styret er nøgd med arbeidet som vert gjennomført ute i våre medlemsbedrifter, men vi ser framleis at det er eit stort behov for at medlemsbedriftene gjennomfører instruktørkurset og får auka kompetanse på arbeidet med tilpassa opplæring. Læreplassane innan våre fag kjem veldig godt ut i lærlingundersøkelsen for 2014 og viser at lærlingane våre stort sett trivast godt. Instruktørkurset vert også ei prioritert satsing i 2015, samt utvikling av eit dags - kurs der ein spesielt legg fokus på Følgopp og vurdering samtalar. Lærlingar knytt til Byggopp er stort sett fornøgd med den opplæringa som vert utført. Det gjenspeglar seg i at vi har få konfliktar mellom lærling og bedrift, og ingen ufrivillige heving av lærekontrakt. Dette må både bedrift, lærlingar og Byggopp Sogn og Fjordane være stolte av. Byggopp Sogn og Fjordane har i 2014 blitt heidra med 1. plass i entreprenørane sin kåring av årets lærling i EBA Vestenfjelske. Det er viktig at Byggopp Sogn og Fjordane er synleg, også 18

19 utanfor fylkesgrensene. Byggopp har også deltatt i NM i yrkesfag som vert arrangert i Trondheim Vår representant fikk ein fin 4 plass. Byggopp Sogn og Fjordane er rimeleg ferske i internasjonalt samarbeid som utveksling av lærlingar til andre land. I 2014 har vi kvalifisert og søkt om godkjenning for å kunne vidareføre dette arbeidet i Byggopp Sogn og Fjordane vil i 2015 skrive ny samarbeids avtale med København Tekniske Skole. Stryn vidaregåande skule har deltatt saman med oss i utveksling dei 2 siste åra og har ein markert auke i søkjartalet til skulen. I konkurransen med andre utdanningsprogram er og vert det viktig at Byggopp og våre bygg og anleggs klasser i vidaregåande opplæring har dette tilbodet. Internasjonale prosjekt er spennande og opnar nye dører, ikkje berre for lærlingane våre, men også for medlemsbedriftene våre. Fleire av dei danske lærlingane som besøket oss, ynskjer å kome tilbake til Noreg å jobbe her når dei vert ferdig med utdanninga si. Styret og administrasjonen vil framleis arbeide målretta mot at Byggopp Sogn og Fjordane skal være Bygg og Anleggsbransjens naturlege første val når det gjeld opplæring i bedrift. Styret vil med dette få takke for eit godt samarbeid i året som har gått og ynskjer lærlingar, medlemsbedrifter og andre samarbeidspartar lykke til med nye utfordringar i

20 Førde 27. januar 2014 Rune Karlsen Olav Grøteig Knut Løvdal Stauri Leiar Nestleiar Styremedlem (sign) (sign) (sign) Jarle Systad Asle Solvang Oddbjørn Aalen Styremedlem Styremedlem Styremedlem (sign) (sign) (sign) For administrasjonen: Nils Arne Ødegård. -opplæringsleiar- (Sign.) 20

VESTENFJELSKE AVDELING Sogn og Fjordane lokallag ÅRSMELDING 2015

VESTENFJELSKE AVDELING Sogn og Fjordane lokallag ÅRSMELDING 2015 VESTENFJELSKE AVDELING Sogn og Fjordane lokallag ÅRSMELDING 2015 INNHOLDFORTEGNELSE 1. Styresamansetting 2. Representant i EBA Vestenfjelske sitt styre 3. Kjenneteikn ved verksemda 4. Styret si møteverksemd

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Rapport for Fylkeskommunens hovedmålsetting for tiltaket ( ): Overordna målsettingar: Skule og næringsliv t ek felles samfunnsansvar

Rapport for Fylkeskommunens hovedmålsetting for tiltaket ( ): Overordna målsettingar: Skule og næringsliv t ek felles samfunnsansvar Opplæringsavdelinga Side 1 av 5 Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Sakshandsamar: Kenth Rune T. Måren E - post: kenth.rune.maren@sfj.no Tlf. : 41530971 Vår ref. Sak nr.: 16 / 5592-1

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Bli lærling i BYGGOPP

Bli lærling i BYGGOPP Vi treng mange fagarbeidarar Bli lærling i BYGGOPP Kvalifisert for framtida Bygg- og anleggsverksemda i Noreg har aldri vore større. Stor vekst både i befolkning og næringsliv vil gje behov for nye utbyggingar

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

ÅRSRAPPORT Opplæringskontoret for Indre Hordaland. Side 1 av 5

ÅRSRAPPORT Opplæringskontoret for Indre Hordaland. Side 1 av 5 ÅRSRAPPORT 2012 Opplæringskontoret for Indre Hordaland Side 1 av 5 Verksemda si art og lokalisering: Verksemda organiserer opplæring av lærlingar i faga: Fag Aktivitørfaget Anleggsgartnar Anleggsmaskinførarfaget

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG MATFAG i Sogn og Fjordane 2013 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret vil gjennom

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter

Opplæring av faglege leiarar og instruktørar i lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/862-15 Saksbehandlar: Trond-Harald Alvær Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2014 Opplærings- og helseutvalet 16.09.2014 Opplæring

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG i Sogn og Fjordane 2008 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane.

Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane. Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane. Jente- og guteleirane 2010 Eit prosjekt der OKFH har samarbeidd med Måløy vidaregåande skule, Opplæringsfartøy AS og Regionalavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret

vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret vg2 yrkesfag, på veg mot læretid Flora vidaregåande skule, skuleåret 2016-2017 PROGRAM FOR DAGEN: 1800-1900 Om lærlingordninga Rettar og plikter til opplæring i bedrift eller skule Tips til rekrutteringsprosessen

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Stimuleringstilskot til fag- og yrkesopplæringa

Stimuleringstilskot til fag- og yrkesopplæringa MØTEBOK Organ Møtestad Fagopplæringsnemnda Dale vidaregåande skule Møtedato 10.03.2016 Kl. 10:00-1530 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med møte- og talerett:

Detaljer

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring

Nasjonal dugnad. Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring Nasjonal dugnad Alle gode krefter lokalt og nasjonalt dreg i same retning for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring -gjennomføring i vidaregåande skule Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell?

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? 1 Gjennomføring i forskjellige løp 1 Ei oversikt og gjennomgang over fullføring i forskjellige løpstypar i Hordaland fylkeskommune basert

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG MATFAG i Sogn og Fjordane 2012 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret vil gjennom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Har gått frå langtidsledige til å bli faglærte i betongfaget

Har gått frå langtidsledige til å bli faglærte i betongfaget Har gått frå langtidsledige til å bli faglærte i betongfaget LÆREVILJUGE: Kurset har med deltakarar i alle aldrar. Frå venstre Jannis Tetenborg (19) og Gert Augustsson (49) Foto: Hans Wilhelm Gullestad

Detaljer

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT

TILTAK FOR Å BETRE KVALITETEN I OPPLÆRING I BEDRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201202258-3 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 07.05.2013

Detaljer

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram.

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/2745-1 Arbeidslivskontakt ved dei vidaregåande skulane. Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011

Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 Kompetansebehov Spørjeundersøking blant bedrifter i Hordaland 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 11 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

Relevans og fleksibilitet i opplæringa

Relevans og fleksibilitet i opplæringa Relevans og fleksibilitet i opplæringa - kva er viktig, og kvifor? Septik 24 - Arild Bødal 24 gruppa Nettverk av fleire selskap med gjensidig og lokalt eigarskap Leiande i Noreg på innsamlings- og avvatningsløysingar

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland

Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-1 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 22.09.2015 Opplærings- og helseutvalet 29.09.2015 Strategiplan

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor.

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor. Side 1 av 6 Opplæringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Bekka Skaasheim E-post: bekka.skaasheim@sfj.no Tlf.: 57 65 62 10 Vår ref. Sak nr.: 13/6104-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 4160/14

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret

ÅRSRAPPORT 2013. Fagopplæringskontoret ÅRSRAPPORT 2013 Fagopplæringskontoret Fagopplæring Hordaland fylkeskommune ved Fagopplæringskontoret administrerer fagopplæringa i Hordaland. Om lag 50 % av elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 21.09.2011 Sakhandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Status eigne læreplassar i helseføretaka Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Forslag

Detaljer

Rådgjevarkonferansen november

Rådgjevarkonferansen november Rådgjevarkonferansen 2013 5. november Gjennomsnittlige elevprestasjoner for 4. og 8. trinn i TIMSS over tid Gjennomsnittlige elevprestasjoner for 15 åringer i PISA over tid St.melding 20 PÅ RETT VEG 2012-13

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Vekslingsmodell Bygg- og anleggsteknikk Stryn vidaregåande skule. Prosjekt i samarbeid med Utdanningsdirektoratet

Vekslingsmodell Bygg- og anleggsteknikk Stryn vidaregåande skule. Prosjekt i samarbeid med Utdanningsdirektoratet Vekslingsmdell Bygg- g anleggsteknikk Stryn vidaregåande skule Prsjekt i samarbeid med Utdanningsdirektratet 2014-18 Ny g framtidsretta pplæringsmdell Bygg- g anleggsteknikk ved Stryn vidaregåande skule

Detaljer

Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane.

Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane. Å leve og bu på kysten av Sogn og Fjordane. Jente- og guteleir 2008 Eit prosjekt der OKFH har samarbeidd med Måløy vidaregåande skule, Opplæringsfartøy AS og Regionalavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring

Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Samarbeidsavtale mellom Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande opplæring Avtalen gjeld fordeling av ansvar mellom partane for oppfølging av

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Anmodning om utbetaling

Anmodning om utbetaling Anmodning om utbetaling Sted og dato: Mo 5. juli 2017 Saksbehandler Arne Monrad Johnsen Søker (vår ref.) Mo og Øyrane vidaregåande skule Søknadsinformasjon Søknadsnr 2016-0175 Tilsagnsnr Arkivsak 16/2958-32

Detaljer

MØTE BOK. Varamedlemer til stades: Ingen vararepr esentantar hadde høve til å møta

MØTE BOK. Varamedlemer til stades: Ingen vararepr esentantar hadde høve til å møta MØTE BOK Organ Fagopplæringsnemnda Møtestad Fylkeshuset, Leikanger Møterom: Åskora 5. etg. Møtedato 16.03.2017 Kl. 11:30 13:45 Faste medlemer til stades: Nils P. Støyva (LO) Eli Grov Østerbø (LO) Henrik

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Tenk framtid Bli lærebedrift

Tenk framtid Bli lærebedrift Vår neste generasjon treng læreplassar! Tenk framtid Bli lærebedrift 1 Eg treng læreplass! Tradisjon møter framtid Fagopplæringa i Noreg har ei tradisjonsrik historie. Samfunnet er avhengig av at private

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 13 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net Epost: okos@sfj.no 2 Forord

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Vurdering i Prosjekt til fordjuping

Vurdering i Prosjekt til fordjuping Vurdering i Prosjekt til fordjuping - i spenninga mellom opplæring i skulen og opplæring på arbeidsplassar Hordaland fylkeskommune, Opplæringsavdelinga 22. april 2015 Ann Karin Sandal Læringsarenaer i

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva.

Næringsreisa Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Næringsreisa 2016. Behov for faglært arbeidskraft og lærlingar i framtida. Innlegg 28.09 ved leiar i fagopplæringsnemnda Nils P Støyva. Oppgåver til fagopplæringsnemnda Opplæringslova 4-3, 4-8, 12-3 og

Detaljer

1. FØREORD 2. INNLEIING 3. KVEN KONTAKTAR OMBODET?

1. FØREORD 2. INNLEIING 3. KVEN KONTAKTAR OMBODET? INNHALD Sid e 2 1. FØREORD 2. INNLEIING 3 3. KVEN KONTAKTAR OMBODET? 4 4. 30 % AV SAKENE KJEM FRÅ ELEVAR 4 5. 70 % AV SAKENE KJEM FRÅ LÆRLINGAR 5 6. UTFORDRINGAR FRAMOVER NÅR DET GJELD LÆRLINGAR 6 7. STAND

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Høyringsframlegget til lokal inntaksforskrift er drøfta med rådgivarar og leiargruppa.

Høyringsframlegget til lokal inntaksforskrift er drøfta med rådgivarar og leiargruppa. Side 1 av 5 Flora vidaregåande skule Notat Sakshandsamar: Knut Chr. Clausen E-post: Knut.Christian.Clausen@sfj.no Tlf.: 57 75 79 02 Vår ref. Sak nr.: 13/721-14 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune

Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune FORORD Retningslinjer for Lærlingane i Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyre den 11.12.2008 Det ligg føre eit kommunestyrevedtak på at talet på lærlingar i kommunen til ei kvar tid skal vere tre. Masfjorden

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato Kl. 10:00 13:45 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger (møterom Sygna 1. etg.) Møtedato 30.03.2016 Kl. 10:00 13:45 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap) Senea

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer