KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER"

Transkript

1 Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

2 INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) Generelt om OMK Organisering Kulturstasjoner Kulturskolebaser Salg av instruktører Byrådssak 162/10 Framtidig drift av Oslo Musikk- og Kulturskole Utdrag fra Byrådssak 162/ Kombinasjonsmodellen 8 4 Status for Nordre Aker Bydel OMK Elevtall Venteliste Kulturenheten KKO Private aktører 10 5 Mulig utforming og innhold Innhold Redusere ventelister Dans KKO Intensive kurs og workshops Scene Mulig utforming Kombinasjonsmodell 13 2

3 5.2.2 Desentralisert breddetilbud Kulturskolebaser Aktivitetsskolemodell Kulturstasjon Kulturstasjon i forbindelse med skole kulturstasjon i andre offentlige bygg eller i paviljong på 16 offentlig eiendom Kulturstasjon i ekstern leide lokaler Ansvar for utforming og drift Lokalisering Desentralisert breddetilbud Kulturstasjon Øst/Vest Kollektivnærhet Nydalen Ullevål Stadion Sogn Videregående Paviljonger Grefsen U Berg Videregående 20 3

4 1. KOMITEENS MANDAT OG SAMMENSETNING Bydelsutvalget vedtok, i sak 165/09 i møte , at det skulle nedsettes en planog kartleggingsgruppe som skal undersøke mulig utforming og forutsetninger for en kulturskole etablering med mulig tilknytning til en eller flere skoler i bydelen. Komiteen består av leder May-Brith Døssland (Venstre), sekretær Kjetil Wevling (Kulturenheten, bydel Nordre Aker), Stig Framnes (Kulturenheten, bydel Nordre Aker t.o.m. 31/7-10), Knut Hammervoll (Driftsavdelingen), Unni Eriksen (Blindern Vel) og Unni Færøvik (Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg). I arbeidet har komiteen hatt samtaler med og innhentet informasjon fra bl.a. Oslo Musikk- og Kulturskole, Utdanningsetaten, Undervisningsbygg, det frivillige kulturlivet i Nordre Aker, skoler i bydel Nordre Aker, private kunst- og kulturaktører, kulturenheten i Nordre Aker, andre bydeler og Foreldrenes Arbeidsutvalg ved noen skoler. Komiteen har i perioden hatt 6 møter. 4

5 2. KOMITEENS ANBEFALINGER Kulturskolekomiteen anbefaler Bydelsutvalget å støtte kombinasjonsmodellen, som er en to-nivå modell utarbeidet av Ernst & Young, etter bestilling fra Utdanningsetaten, for Oslo Musikk- og Kulturskole sin framtidige drift. Modellen baserer seg på et desentralisert breddetilbud på barneskoler, i form av såkalte kulturskolebaser, som sikrer lokal forankring og nærhet til elevenes bosted for yngre elever, og undervisning og kurs ved egnede og tilpassede kulturstasjoner for eldre og mer erfarne elever. Kulturskolekomiteen anbefaler Bydelsutvalget å støtte opprettelse av en egnet og tilpasset kulturstasjon i tilknytning til en ungdomsskole for fagområdene dans og instrumentalundervisning, for å gi et attraktivt og faglig stimulerende tilbud til eldre elever, og som virkemiddel for å styrke OMK sitt fagmiljø. En kulturstasjon er etter OMK sin definisjon egne og egnede lokaler som fullt ut disponeres av kulturskolen. Kulturskolekomiteen vil anbefale opprettelse av en kulturstasjon i Nordre Aker og har følgende alternativer i prioritert rekkefølge. 1) Berg Videregående 2) Grefsen U3 3) Nydalen Kulturskolekomiteen ser at det kan være mulig å opprette kulturstasjon på Grefsen U3 eller i Nydalen, men en bedre løsning er å være tidlig inne i planprosessen på en av skolene i bydelen som skal rehabiliteres, eller bygges nye, og utvikle en kulturstasjon etter modell av Rommen Skole og Kultursenter. Ny 1-10 skole, der Berg Videregående skole ligger i dag, vil være mest aktuell i en slik sammenheng. Det vil her også kunne integreres en stor og egnete scene, noe bydelen i dag mangler. Dette vil åpne mange muligheter for arrangement i regi av OMK, Kulturenheten, skoler og bydelens kulturliv generelt. Skolen er lett tilgjengelig med kollektivtransport, med en rekke buss og t-bane linjer i 5-10 minutters gangavstand fra skolen, noe som vil være en forutsetning for en kulturstasjon for hele Oslos befolkning. Opprettelse av kulturstasjon på Berg vil også bidra til å jevne ut skjevheten i bydelens kulturtilbud. Se kapittel 5 for videre begrunnelse. For å sikre kontinuitet, og et tilbud tilpasset bydelens behov og ønsker, anbefaler Kulturskolekomiteen at ansvaret for utforming og drift av bydelens kulturskoletilbud deles mellom Oslo Musikk- og Kulturskole og representant for bydel Nordre Aker. 5

6 3. OSLO MUSIKK- OG KULTURSKOLE (OMK) 3.1 GENERELT OM OMK OMK skal være kommunens ressurssenter for musikk- og kulturopplæring rettet mot barn og unge. OMK skal alene, eller i samarbeid med andre profesjonelle aktører og det frivillige musikklivet, gi flest mulig barn og unge et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent. Undervisningen ved OMK er hjemlet i opplæringsloven. Oslo bystyre vedtar hvert år i sitt årlige budsjettvedtak ansvarsområde for musikk- og kulturskolen. OMK ligger under Utdanningsetaten. 3.2 ORGANISERING OMK har i 2010 ca elever og 210 ansatte. Skolen tilbyr undervisning i form av ordinær elevplass innen musikk- og kunstfag som følger semesteret, ensemblespill, kurs og workshops over kortere perioder, undervisning gjennom kor, korps og orkester (KKO), tilbud til grunnskole/aktivitetsskole, undervisning gjennom barnehage og talentutvikling. Undervisningen foregår i kulturskolebaser hovedsakelig på skoler, gjennom salg av instruksjon og direksjon til KKO der de holder til, og i egne kulturstasjoner. Administrasjonen består bl.a. av rektor, assisterende rektor, fire soneledere (sentrum/nord/sør/vest) og fagkonsulenter med ansvar for sytten fagområder Kulturstasjoner Kulturstasjoner er lokaler som OMK disponerer selv, er herre i eget hus, og flere fagområder kan inkluderes. OMK har et ønske om at det etableres flere egnede kulturstasjoner, enten gjennom etablering i eksternt leide lokaler, slik som Schous Kulturstasjon, eller at det etableres kulturstasjoner som egne fløyer eller enheter i tilknytning til kommunale skoler, slik som ved Manglerud Kulturstasjon. Ønsket baserer seg på at ved å samle lære og elever i kulturstasjoner vil OMK ha mulighet til å bygge sterkere fagmiljøer. Oppfølging og veiledning av den enkelte lærer vil bli mer effektivt om de er samlet på færre geografiske enheter. Det er også tidsbesparende, og også kostnadsbesparende, for OMK at elevene kommer til lære og ikke omvendt. Ved en ekstern etablering kan OMK i større grad spesialtilpasse fasilitetene etter eget behov uten å måtte ta hensyn til Osloskolens behov. En av ulempene ved eksternt leide lokaler er at det må betales husleie, og at de derfor er relativt dyre i drift. Kulturstasjoner i offentlige bygg har i så måte andre forutsetninger pga sambruksavtalen. I dag har OMK 4 kulturstasjoner. Disse er Schous Kulturstasjon, Grønland Kulturstasjon, Manglerud Kulturstasjon og Sinsen Kulturstasjon. 6

7 3.2.2 Kulturskolebaser Mye av aktiviteten til OMK foregår på skoler, eller andre steder, i form av såkalte baser. En fordel med baser på skoler er at begge ligger under Undervisningsetaten, og pga sambruksavtalen betales det dermed ikke husleie. Videre er det en fordel både for elever og foreldre med undervisning på lokale skoler med tanke på reisevei og lokal tilhørighet. En ulempe er at det kan oppstå samarbeidsproblemer siden de må dele lokaler med andre aktiviteter, det er lite spesialrom slik at en del fagtilbud blir uaktuelle og rommene er generelt dårlig egnet for slikt bruk. Man får heller ikke det samme fagmiljøet som man ville fått ved en kulturstasjon Salg av instruksjon og direksjon I tillegg til å ha egne kurs, selger OMK tjenester til en rekke frivillige lag og foreninger, bydeler og andre. Korps, kor og orkester (KKO) bruker mange instruktører og dirigenter fra OMK. Det samme gjelder bl.a. Den Kulturelle Skolesekken. Det er derimot mangel på instruktører og dirigenter, så ikke alle som ønsker det får tilbud. Salg av instruksjon og direksjon utgjør ca 40 % av OMK sin virksomhet. 3.3 BYRÅDSSAK 162/10 Framtidig drift av Oslo Musikk- og Kulturskole Utdanningsetaten bestilte i 2009 en rapport fra Ernst & Young om Oslo Musikk- og Kulturskole sin nåværende drift og anbefalinger om framtidig drift. Denne er blitt politisk behandlet og ført fram til Byrådssak 162/ Utdrag fra Byrådssak 162/10 Byrådets mål for den fremtidige driften av OMK er å sikre en kvalitativt god musikk- og kulturskole som er en synlig aktør i kommunens tjenestetilbud. Det er viktig å sørge for at flest mulig får plass, slik at ventelistene reduseres. Dette skal gjøres gjennom en videre utvikling av tilbudet som gis lokalt på skolene, hovedsakelig innen musikkopplæring til de yngre elevene. Byrådet vil også iverksette en økt satsing på kulturstasjoner, for å gi et mer attraktivt og faglig stimulerende tilbud til de eldre elevene og for å styrke OMKs fagmiljø. Å opprette kulturstasjon i Nordre Aker anses som viktig for å møte etterspørselen i denne delen av byen. Nordre Aker er den bydelen med flest besatte elevplasser, men det er også den bydelen med klart flest søkere på venteliste. Nordre Aker hadde pr 1. mars 2010, 386 elever som mottok undervisning gjennom OMK og 450 på venteliste. Barn i alderen 6-10 år utgjør den klart største gruppen på ventelistene. 7

8 Mer enn 90 % av søknadene på venteliste er innen instrumentalundervisning. Det er spesielt innen de tradisjonelle instrumentene som piano, fiolin og gitar at ventelisten er høy. Gjennomsnittlig kostnad pr elevplass er estimert til kr og egenbetaling for ordinære elevplasser er for 2010 satt til kr OMK har i dag ca elever, noe som tilsvarer en dekningsgrad på under 10 % Kombinasjonsmodellen Ernst & Young skisserer tre alternative løsninger for fremtidig drift av OMK. Disse er en geografiorientert modell, en tjenesteorientert modell og en kombinasjonsmodell. Sistnevnte har blitt støttet av bl.a. Oslo Musikk- og Kulturskole, Utdanningsetaten, Musikernes Fellesorganisasjon og Sentralt Ungdomsråd. Lokalisering o OMK organiseres på en måte som sikrer lokal forankring og nærhet til elevenes bosted for yngre elever o Desentralisert lokalisering av undervisningstilbudet på lavere nivå o Eldre og mer erfarne elever vil gjennomføre undervisning og kurs ved egnede og tilpassede kulturstasjoner innen sitt fagområde o Lokalisering av undervisningstilbudet for yngre elever på ulike skoler muliggjør tettere samarbeid med aktivitetsskoler, barnehager og KKO i skolens nærområder Undervisningstilbud o Fokus på å gi et differensiert to-nivå tilbud tilpasset de ulike elevenes behov o Bred basisopplæring for lavere aldersgrupper med større grad av gruppeundervisning der det er mulig o For elever i høyere aldersgrupper tilbys stor grad av en-til-en undervisning med sterkt fokus på fag- og talentutvikling o Sterkere fagfokus vil stimulere til nyskaping og bredere tjenestetilbud innen de ulike fagdisiplinene o Talentprogrammet blir en mer naturlig forlengelse av OMKs tjenestetilbud Brukere o Tjenestetilbudet tilpasses ulike aldersgruppers behov o Det å tilby flere elevplasser prioriteres for aldersgruppen 6-13 år o Fag- og talentutvikling for hver enkelt elev for eldre og mer erfarne elever o Tettere samarbeid med aktivitetsskolen, barnehagen og KKO på lavere nivå o Elever på høyere nivå innen samme fagdisiplin fra forskjellige geografiske områder får muligheten til å omgås tettere og skape et stimulerende fagmiljø. 8

9 4. STATUS FOR NORDRE AKER BYDEL 4.1 OMK Nordre Aker er på topp i Oslo både når det gjelder elevtall og venteliste i Oslo Musikk- og Kulturskole. Undervisning for bydelens elever foregår i kulturskolebaser på Kjelsås skole og på Tåsen senter, videre har mange kor, korps og orkester undervisning gjennom OMK på sine lokale skoler og mange reiser også til kulturstasjoner i andre bydeler for undervisning. Noen av nøkkeltallene fra oversikt mottatt mai 2010 er som følger: Elevtall Nordre Aker hadde totalt 504 elever på ulike kurs gjennom OMK. Bandinstruksjon: 51 elever likt fordelt mellom Trikkehallen og Sinsen Kulturhus Rytmisk enkeltinstrument undervisning: 44 elever. 32 av disse på akustisk gitar. Undervisning hovedsakelig på skole. Blåseinstrument: 50 elever. Hovedsakelig undervisning på skole Stryk: 145 elever. Hovedsakelig undervisning på skole Piano: 41 elever. Hovedsakelig undervisning på skole. Dans: 89 elever. Hovedsakelig undervisning på Tåsen Senter og Schous Kulturstasjon. Teater: 24 elever. Hovedsakelig undervisning på Schous Kulturstasjon I tillegg til ordinære elevplasser innen kjerneaktiviteten har bydelen hvert år en rekke aktiviteter gjennom Den Kulturelle Skolesekken og andre prosjekter og tiltak for bydelens barn og unge som bruker lærere fra OMK Venteliste Nordre Aker hadde totalt 382 elever på venteliste til kurs gjennom OMK. Bandinstruksjon: 27 elever Rytmisk enkeltinstrument undervisning: 133 elever. 104 av disse på akustisk gitar Stryk: 31 elever Piano: 109 elever Keyboard: 22 elever Sang: 22 elever Dans: 12 elever Teater: 5 elver 9

10 En undersøkelse gjennomført av Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg (NAMK) blant bydelens kor, korps og orkester viser at 50 % av disse ønsker å kjøpe flere timer instrumentundervisning og direksjon fra Oslo Musikk- og Kulturskole. Dette kommer ikke fram av OMK sine tall, da de ikke har ventelister på salg av tjenester. 4.2 KULTURENHETEN Bydelen har en del tilbud i regi av Kulturenheten både på Trikkehallen på Kjelsås og i samarbeid med skoler og andre. Noe av dette er kurstilbudet for klassinger på Trikkehallen med ca 300 elever i året, Lydisolatet med ca 80 barn og unge som spiller i band, Den Lokale Kulturelle Skolesekken med ca elever i året, og en rekke andre samarbeidsprosjekter med bl.a. skoler, private aktører og lokale kunstnere. Den Lokale Kulturelle Skolesekken og Lydisolatet benytter seg delvis av instruktører fra OMK. 4.3 KKO Det frivillige musikklivet står veldig sterkt i Nordre Aker. Det er ca 15 kor, 9 korps og 7 strykeorkestre i bydelen med mange hundre medlemmer totalt. Omtrent halvparten av disse benytter seg i følge en spørreundersøkelse gjennomført av Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg (NAMK) av instruksjon og/eller direksjon gjennom OMK. Undervisning og samspill foregår i all hovedsak på barneskoler. 4.4 PRIVATE AKTØRER Det er også en rekke private aktører på markedet som har kurs i musikk, kunst, dans og drama. Den største av disse er Den Norske Ballettskolen med ca 500 elever i bydelen. Andre store aktører er Maya Musikk- og Kulturskole og Oslo Private Musikkskole. Disse har hovedsakelig undervisning på barneskoler og er i dag inne på Ullevål skole, Kringsjå skole, Tåsen skole og Kjelsås skole. De tilbyr kurs i musikk, dans, drama og kunsthåndverk. En del av skolene komiteen har hatt samtaler med, som har avtaler med dem, uttrykker misnøye og ønsker å avslutte samarbeidet med noen av disse aktørene. Det er også en rekke privatpersoner som også tilbyr undervisning hovedsakelig i musikk- og kunstfag. 10

11 5. MULIG UTFORMING OG INNHOLD 5.1 INNHOLD Redusere ventelister Nordre Aker er den bydelen i Oslo med klart flest søkere på venteliste. Ca 90 % av disse ønsker undervisning innen fagområdet musikk, og det er piano og akustisk gitar det er lengst venteliste på. Dette er fagområder som tradisjonelt har stor grad av en-til-en undervisning og dermed også er noe dyrere pr elev, enn f.eks. dans, som ofte foregår i større grupper. Dissen fagene har samtidig mindre krav til spesialrom. Når det gjelder pianoundervisning, så krever denne at det er piano av god kvalitet tilgjengelig. Mange av skolene komiteen har hatt samtaler med, sier det vil være vanskelig for dem å ha piano stående permanent i klasserom, siden disse ofte er veldig små. OMK vil også ha behov for noe lagringsplass, i form av et skap, og det kan også vise seg som et hinder for en del skoler. Gitarundervisning kan foregå i mindre grupper i de fleste typer lokaler. Ernst & Young sin rapport OMK sin videre drift og Byrådssak 162/10, ser tiltak for å redusere ventelister, der de er spesielt høye, som en viktig del av en kulturskolesatsing Dans Nordre Aker har et stort dansemiljø av høy kvalitet med mange hundre elever. Treningssenteret Aktivum på Frysja hadde dans i egnede lokaler, men har nylig gått konkurs. Den Norske Ballettskolen, som er den største aktøren i bydelen med ca 500 elever, har ikke egne lokaler. De opererer flere steder med ulik grad av egnethet, bl.a. på Rønningen Folkehøyskole, Trikkehallen på Kjelsås og noe i andre bydeler. Dette dansemiljøet er i følge OMK unikt for vår bydel og de oppfordrer bydelen til å vurdere dans som en satsing i en eventuell kulturstasjon. Den Norske Ballettskolen har allerede vært i samtaler med OMK om samarbeid og begge parter er interesserte. De mangler foreløpig lokaler for at det skal kunne skje. 11

12 5.1.3 KKO Nordre Aker har et stort og variert frivillig kulturliv med en lang rekke kor, korps og orkester (KKO). Veldig mange av disse benytter seg av instruktører og dirigenter fra Oslo Musikk- og Kulturskole, da de holder høy kvalitet og et fornuftig prisnivå. Resultatene fra en spørreundersøkelse blant KKO i bydelen, gjennomført av Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg, viser at ca 50 % av disse har behov for mer instruksjon og/eller direksjon gjennom OMK. Skolen har ingen ventelisteordning på dette, men er klar over behovet. Ved å øke tilbudet om instruksjon og direksjon vil man sikre kvaliteten på opplæringen gjennom kor, korps og orkester og styrke bydelens frivillige kulturliv og de musikktalenter dette miljøet produserer. Salg av tjenester utgjør i dag ca 40 % av OMK sin virksomhet, og komiteen har fått signaler på at skolen heller ønsker satsingen på sin kjernevirksomhet framfor å prioritere dette Intensive kurs og workshops I tillegg til Den Kulturelle Skolesekken (DKS), har bydel Nordre Aker en egen Lokal Kulturell Skolesekk. I motsetning til den sentrale delen av DKS, tar den lokale i større grad form av kurs og workshops med elever som deltagere, framfor forestillinger der elevene er publikum. Alle skolene komiteen har hatt samtaler med er svært godt fornøyd med denne ordningen, og sier de kunne tenke seg mer tilbud, gjerne i samarbeid med OMK. Et slikt tilbud kan, i likhet med DKS, utformes som en pakke med ulike typer kurs og workshops som skolen kan velge mellom, ut ifra hva de selv tror vil fungere best på deres skole, og hvilke lokaler de har tilgjengelige. Varigheten kan være alt fra 2-3 dager i strekk til noen timer 1-2 ganger i uka over 4-8 uker. Det er hovedsakelig elever i aktivitetsskolen og lavere klassetrinn skolene ønsker dette tilbudet for. Innholdsmessig kan man se for seg dette som et lavterskeltilbud med grunnleggende innføring i ulike musikalske- og kunstneriske uttrykk, og det kan fungere som smakebit på og rekruttering til OMK sitt generelle tilbud Scene En viktig del av OMK sin virksomhet er konserter og forestillinger med skolens elever. Til det er de avhengige av å ha en stor og egnet scene med god akustikk, amfi og nødvendig lys- og lydutstyr. Nordre Aker har i dag ingen tilfredsstillende scene som dekker behovet til bydelens kulturliv. Flere KKO og andre kunst- og kulturinstitusjon må leie seg inn på scener i andre bydeler eller kommuner ved større forestillinger og samarbeidsprosjekter. En stor og egnet scene i bydelen vil også kunne åpne mange muligheter for arrangement i regi av Kulturenheten og også bydelens skoler. 12

13 Det er i dag en del aktivitet på Trikkehallen på Kjelsås, men denne blir for liten i en del sammenhenger, og det er også begrenset utleiekapasitet. En del skoler har forsamlingssaler. Disse er generelt dårlig utstyrt, og komiteen har også fått tilbakemeldinger på at det er vanskelig å få lånt tid i dem. Det er i tillegg en del skoler som ikke har forsamlingssaler, og noen av dem synes at det er unaturlig for dem å ha arrangement på en annen skole enn sin egen. Når det gjelder flerbrukshaller, er disse generelt ikke tilgjengelige for bydelens kulturliv, siden de disponeres av idrettslag. De har heller ikke de nødvendige forutsetningene i form av scene, lys, lyd og amfi. Spikerboks i Nydalen har en stor scene og godt med lys- og lydutstyr. Den er imidlertid bygd med tanke på rytmisk musikk med stående publikum og har en høy scene og mangler amfi, så den vil ikke være egnet for de fleste av bydelens kulturaktørers bruk. Det er i tillegg høy pris på leie. 5.2 MULIG UTFORMING Kombinasjonsmodell Kombinasjonsmodellen er en differensiert to-nivå modell, med desentralisert breddetilbud for de yngste elevene i deres nærmiljø, og større grad av en-til-en undervisning for de eldre og mer erfarne elevene i egnede og tilpassede kulturstasjoner Desentralisert breddetilbud Ernst & Young sin rapport om OMK og Byrådssak 162/10 anbefaler å bygge opp et desentralisert breddetilbud for barn i alderen 6-13 år for å redusere ventelistene. Et slikt tilbud vil være hensiktsmessig å legge til barneskoler i elevenes nærmiljø med tanke på reisevei og at terskelen for å dra dit vil være lavere hvis undervisningen er et sted de kjenner Kulturskolebaser Flere av barneskolene komiteen har vært i kontakt med ser behovet for et bedre organisert kulturskoletilbud. Det er noe aktivitet på en del skoler, men det er lite samkjøring og helhetstanke bak det som tilbys elevene i bydelen. OMK er inne hos bl.a. Kjelsås Skole med piano- og gitarundervisning, men hovedsakelig er det enkeltinstrumentundervisning for korps og strykeorkester som tilbys på skoler i Nordre Aker. En del av den undervisningen foregår med instruktører fra OMK. En av hovedutfordringene OMK peker på med kulturskolebaser, særlig på skoler, er mangel på egnede lokaler i form av spesialrom. Det er derfor en del fag som ikke kan tilbys hvis undervisningen skal foregå i ordinære klasserom. Særlig dans, digitale uttrykk og samspill med større grupper er vanskelig. Det er også en del problemer med å få tilstrekkelig lagerplass og de akustiske forholdene for musikk er generelt sett heller ikke tilfredsstillende. Mange skoler bygger flerbrukshaller, som igjen 13

14 disponeres av idrettslag. Flere av skolene komiteen har snakket med, sier det er utfordrende for dem selv å få disponere disse tilstrekkelig, så det kan bli vanskelig å få inn noe kulturskoleaktivitet i dem. Dette er for øvrig også et problem for flere kor, korps og orkester, som kjøper tjenester fra OMK. De fleste skolene komiteen har hatt samtaler med har vist interesse for å ha kulturskolebaser hos seg. Kjelsås skole, som allerede regnes som en kulturskolebase, sier de også kan være positive til enda mer tilbud enn de har i dag etter ombyggingen er ferdig. Kulturskolebaser kan forøvrig også være andre steder enn skoler Aktivitetsskolemodell Oslo Musikk- og Kulturskole har ytret ønske overfor komiteen om å se på muligheter for å lage en modell for kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen. De skolene komiteen har snakket med har også stilt seg positive til en slik ordning. OMK har noe tilbud i Aktivitetsskolen i dag, men dette er kun sporadisk og avhengig av den enkelte skoles initiativ, ønsker og økonomi. I dag er det ulikt hva slags tilbud elevene får gjennom Aktivitetsskolen, fordi det er avhengig av hvilken skole de går på. Samtaler komiteen har hatt med skoler tyder på at tilbudet barna får baserer seg en del på hvilke interesser og evner de ansatte ved den enkelte skole har. Det er også ulikt om skolen har noen egne midler å legge i tilbudet ved å leie inn instruktører til å lede aktivitetene. Flere skoler i bydelen tillater ikke lenger egenbetaling, og det begrenser også mulighetene for en del tilbud og øker også forskjellene i tilbud mellom skoler. Ifølge rammeplanen for Aktivitetsskolen skal barna sikres et helhetlig tilbud innen kunst, kultur og kreativitet den tiden de er der. Dette ser i dag ut til å være ulikt i innhold og kvalitet fra skole til skole. Det kan derfor tenkes at UDE og Bystyret er interesserte i innspill - hvis bydelen lager en plan for samarbeid med OMK i Aktivitetsskolen. Dette kan muligens åpne for midler fra Kulturetaten til et prøveprosjekt, slik det bl.a. har vært med Forskerfabrikken. Rapporten til Ernst & Young ser også muligheter for en slik løsning. En ordning med kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen er også praktisk for elever og foreldre med tanke på reisevei og eventuell konflikt med andre aktiviteter på kveldstid. Det kan også bli et stabilt tilbud over tid, og sørge for likt tilbud for barn i bydelen uavhengig av skoletilhørighet. Flere KKO komiteen har hatt samtaler med har enkeltinstrumentundervisning for sine medlemmer i Aktivitetsskoletiden. Dette er en ordning de er svært fornøyde med og ønsker å videreutvikle. 14

15 5.2.3 Kulturstasjon Rapporten fra Ernst & Young ang OMK sin videre drift, Byrådssak 162/10 og OMK sine egne vurderinger konkluderer med at det er behov for en kulturstasjon i bydel Nordre Aker. En slik skal i følge kombinasjonsmodellen primært være for eldre og mer erfarne elever, og i stor grad ta form av en-til-en undervisning. I følge OMK sin definisjon av en kulturstasjon er dette lokaler de selv disponerer fritt uten å dele med andre interesser som skoler, KKO eller andre og, som er tilpasset deres behov i forbindelse med undervisning Kulturstasjon i forbindelse med skole I OMK sin definisjon av kulturstasjoner ligger det at dette er lokaler de disponerer selv, og at det er mulighet for å inkludere flere fagområder i et tverrfaglig miljø. De fleste skolene komiteen har hatt samtaler med, sier de har noe kapasitet til at OMK kan ha undervisning hos dem, men det er lite egnede spesialrom de fleste steder, og det er også begrenset mulighet for å tilpasse lokalene til ulike fagområders behov. Der det er egnede spesialrom, er det ofte allerede en del aktivitet på kveldstid, særlig i regi av KKO. Det vil derfor være begrensede muligheter for at bydelens skoler, med de lokaler som i dag er tilgjengelige, vil kunne oppfylle alle de forutsetninger som ligger i definisjonen av en kulturstasjon. De vil i så måte heller oppfylle kriteriene for kulturskolebaser med et avgrenset fagtilbud. En ordning med kulturstasjon i forbindelse med skole kan likevel tenkes i forbindelse med ombygging av skoler, enten da som en del av det ordinære skolebygget, eller i form av et tilbygg. Det kan også være muligheter for tilbygg eller nybygg i forbindelse med skoler, der det er ekstra plass på skolens tomt. Et eksempel på dette i Oslo er Rommen Skole og Kultursenter i bydel Stovner, som ble bygd med tanke på kulturaktivitet. OMK var med i planleggingen av skolen og skal inn der med undervisning. De har flere spesialrom til bl.a. dans, musikk og kunsthåndverk, i tillegg til en topp moderne scene med sammentrekkbart amfi. Etter planen skal bydelen ha ansvaret for driften av scenen og den skal være selvfinansierende. OMK, KKO, skolen selv, andre skoler og ulike kunst- og kulturinstitusjoner skal etter planen få benytte seg av den til arrangement. UDE anbefaler at kulturstasjoner skal etableres på kommunale skoler, og ikke i lokaler der OMK betaler ekstern husleie. Driftsstyre i OMK har i den forbindelse påpekt at det er svært få skolebygg i Oslo, som har ledige lokaler som er tilpasset deres aktiviteter, og erfaringsmessig har OMK sine behov kommet i siste rekke ved bygging av nye eller rehabilitering av gamle skolebygg. OMK anbefaler derfor at det ved kulturstasjon i forbindelse med skole, legger opp til særskilte og funksjonstilpassede lokaler for deres virksomhet. Funksjonskravene gjelder for eksempel innen akustikk, spesialgulv, innredning mv. Bare gjennom egne fløyer eller enheter hvor lokalene er tilpasset OMKs behov, kan begrepet kulturstasjon, i følge dem selv, bli gitt reelt innhold. 15

16 En forutsetning for å få til en løsning med kulturstasjon i forbindelse med ombygging eller nybygg av skole, er tett samarbeid mellom skolen selv, OMK, UDE og bydel. Det må også prioriteres sentralt å bevilge ekstra penger til bygget Kulturstasjon i andre offentlige bygg eller i paviljong på offentlig eiendom En annen mulig løsning er å etablere kulturstasjon i eksisterende lokaler i offentlige bygg, som tilbygg til offentlig bygg, eller i paviljonger på offentlig eiendom. Der det finnes ledige offentlige lokaler, vil det trolig være mulig å få til gunstige leieavtaler. Det må likevel gjøres en del investeringer for å tilpasse lokalene til denne typen bruk. Hvis det er plass på offentlig tomt, kan man også se for seg muligheten for kulturstasjon som tilbygg til det eksisterende bygget. Når det gjelder kulturstasjon i paviljonger på offentlig eiendom, vil dette være en relativt rimelig løsning. Det offentlige benytter seg mye av paviljonger i forbindelse med byggeprosjekter, og det kan være muligheter for å kjøpe slike til en fornuftig pris. Det må likevel påregnes kostnader til vann, kloakk og strøm. En stor og egnet scene som en del av kulturstasjonen vil trolig bli vanskelig å realisere med en slik løsning og bygget vil også ha begrenset levetid Kulturstasjon i eksternt leide lokaler Schous Kulturstasjon er den eneste av OMKs kulturstasjoner som holder til i eksternt leide lokaler. De har her en rekke spesialtilpassede rom de disponerer fritt og er svært fornøyd med denne ordningen. I følge Ernst & Young sine beregninger er ikke tilbudet her vesentlig dyrere i drift enn ved kulturstasjoner som kan benytte seg av sambruksavtalen, til tross for at de her betaler relativt høy husleie. Årsaken til dette er at OMK i all hovedsak tilbyr dans i disse lokalene, og siden dette kan gjennomføres i større grupper enn f.eks. gitar, vil kostnaden pr elev være vesentlig lavere Ansvar for utforming og drift Oslo Musikk- og Kulturskole sine tilbud er åpne for barn og unge i hele Oslo. Det er dermed ikke mulig å få prioritert bydelens egne innbyggere, noe som kunne vært mulig ved at bydelen driver sitt eget kulturskoletilbud. På den annen side tyder samtaler komiteen har hatt med ulike aktører på at elevene velger tilbud som er i sitt nærområde, og det vil derfor være sannsynlig at det blir en overvekt av bydelens egne unge ved etablering av kulturskoletilbud i samarbeid med OMK i Nordre Aker. Det vil samtidig tilfalle bydelen langt større ansvar i forhold til organisering, administrering og finansiering av tilbudet ved å ha egen drift. Man kan heller ikke dra nytte av OMK sin erfaring, kunnskap og rutiner i forbindelse med dette. Uansett hvilken organisering av tilbudet man velger kan det være en fordel om noen har det overordnede ansvaret. Dette kan ligge hos OMK, bydel, eller ved den enkelte 16

17 skole, hvis man går for en desentralisert skoleløsning. En utfordring ved sistnevnte er å kunne opprettholde kontinuitet i tilbudet siden den enkelte som har ansvaret ved en skole kan slutte, eller ikke i like stor grad se verdien av et slikt tilbud på sin skole. For å unngå at administreringen kan bli personavhengig vil trolig en løsning med at ansvaret ligger hos OMK, bydel, eller de to i fellesskap virke mer stabilt over tid. 5.3 LOKALISERING Desentralisert breddetilbud Samtlige av barneskolene i bydelen, som komiteen har hatt samtaler med, er interessert i å ha samarbeid med OMK. Det er derimot ulikt hva de har av lokaler å stille til disposisjon. En mulighet er å tilpasse tilbudet ved den enkelte skole til det de har av tilgjengelige og egnede lokaler, eller gjøre mindre tilpasninger der det er økonomisk forsvarlig. Mange av skolene i bydelen skal bygges om og det kan åpne for muligheter for å tilpasse dem til kulturskole aktivitet. For å få til dette ser komiteen viktigheten av å være tidlig involvert i byggeprosessen, få på plass ekstra midler og å ha et tett samarbeid mellom skole, Utdanningsetaten, OMK og bydelen. Kjelleren på Tåsen Senter har tidligere vært benyttet til kulturaktiviteter for barn og unge i bydelen, og kan også være aktuell som en kulturskolebase. Det er forøvrig usikkerhet rundt hvem som eier lokalene og det må trolig gjennomføres en ombygning for at de skal være aktuelle Kulturstasjon Øst/vest En del av de skoler og andre aktører komiteen har hatt samtaler med som holder til vest i bydelen, føler at de er litt utenfor der kulturtilbudet i bydelen er. Det er også slik at bl.a. Trikkehallen på Kjelsås, Teknisk Museum, kunstnerne på Frysja, OMK sin base på Kjelsås Skole og Den Norske Ballettskolen holder til på østsiden. Det kan dermed oppfattes negativt hvis det blir enda et tilbud på den siden av bydelen. Dette kan tale for å prioritere å legge en eventuell kulturstasjon vest i bydelen, eller i et område de anser som lett tilgjengelige Kollektivnærhet OMK sitt tilbud er åpent for hele Oslos befolkning. Det vil derfor være en fordel at en eventuell kulturstasjon lokaliseres slik at den er lett tilgjengelig med kollektiv transport. 17

18 Nydalen OMK har ytret ønske om en kulturstasjon i Nydalen. Dette støttes også av skoler både øst og vest i bydelen og flere av bydelens FAU er. Nydalen blir sett på som et nytt og spennende sentrum, området er lett tilgjengelig med kollektiv transport og det er andre kulturinstitusjoner, som Riksteateret, Rikskonsertene og Spikerboks der. Nydalen Videregående med nytt bydelsbibliotek under Deichmanske vil også være med på å heve Nydalen som kultursenter for bydelen. Det har vist seg utfordrende å finne et samlet sted der flere fagområder og også en stor og egnet scene kan integreres, så en mulig løsning med kulturstasjon i Nydalen er å spre tilbudet over flere lokaler i området. Komiteen har hatt samtaler med Nydalen Videregående ang mulighetene for en kulturstasjon i skolens lokaler eller i form av tilbygg. Skolen ble ikke bygd med tanke på kulturaktivitet utover biblioteket, så det er lite egnede lokaler. Det er heller ikke noe ekstra plass på tomten til et eventuelt tilbygg. Det mest interessante lokalet de muligens kan stille til disposisjon til kulturskoleaktivitet er dramasalen. Den er på 106 kvm og har muligheter for lagring i umiddelbar nærhet. En mulighet i dette lokalet er dans. Dette krever i så fall noe oppgradering i forhold til gulv, speil o.l. Avantor, som eier mye av byggmassen i Nydalen, har også noen ledige lokaler til utleie. I likhet med Schous Kulturstasjon, vil det ved en slik løsning måtte påregnes relativt høy husleie, og det må også investeres en del i ombygning og tilpasning av lokaler. Det vil også være lite sannsynlig at en scene vil kunne inkluderes i en slik ordning. Likevel vil det være gode muligheter for å få egnede og tilpassede lokaler til de fleste av skolens fagområder, og OMK vil kunne få disponere disse fritt. Studentenes Hus i Nydalen har blitt overtatt av Sult AS og endret navn til Spikerboks. Huset har bl.a. en stor konsertsal med scene og plass til ca 800 stående publikummere. Salen er beregnet på et stående publikum med høy scene og har derfor ikke amfi. Akustikken i rommet er også tilpasset rytmisk musikk. Slik sett er konsertsalen dårlig egnet for OMK og bydelens kulturliv sitt bruk. En mulighet for å få en scene som del av en kulturskoleetablering i Nydalen er å gjøre en avtale med Spikerboks om bruk av deres lokaler til forestillinger og samarbeidsprosjekter i regi av OMK, KKO og bydelens kulturliv generelt, samt gjøre nødvendige investere i form av amfi og andre tilpasninger, slik at lokalene blir relativt hensiktsmessige. En løsning med kulturstasjon spredt over flere lokaler i et begrenset område er ikke optimalt i forhold til OMK sine ønsker om å samle flere fagområder i samme bygg, med tanke på å skape et godt tverrfaglig miljø for elever og lærere. Det vil også være en kostnadskrevende løsning og by på en del utfordringer i forhold til administrering, da man vil måtte forholde seg til flere ulike aktører Ullevål stadion Ullevål Stadion har i likhet med Nydalen blitt vurdert som et aktuelt område for etablering av en eventuell kulturstasjon, bl.a. på grunn av nærheten til kollektiv transport og at det kan anses som et senter vest i bydelen. De har også selv ytret 18

19 ønske om et slikt samarbeid. Det har imidlertid vist seg vanskelig for dem å love bort lokaler på permanent basis, da de har lite ledig kapasitet Sogn Videregående Sogn Videregående skal etter planen stenges og lokalene til skolen og tomten generelt har blitt vurdert som et alternativ til lokalisering av kulturstasjon. Komiteen har fått signaler på at tomten blir solgt for å finansiere nye skoler i Oslo Paviljonger Friluftsetaten tillater i en del tilfeller å sette opp paviljonger på offentlig eiendom. Tomten på Kringsjå, der Nordberg og Kringsjå skole ligger, kan være aktuell i en slik sammenheng. Området er lett tilgjengelig med t-bane, men flere skoler og andre interessenter komiteen har hatt samtaler med anser området til å være noe perifert for bydelens befolkning. Komiteen har forøvrig ikke hatt samtaler med Friluftsetaten om denne eller andre aktuelle tomter, men ser det likevel som en mulighet Grefsen U3 Grefsen Videregående skole skal rehabiliteres og bli ny ungdomsskole. FAU ene ved Grefsen skole og Disen skole har lansert forslag om å bygge opp kulturskoleaktivitet på den nye ungdomsskolen og har tidligere fått positiv respons fra bl.a. UDE og OMK. Skolen er lett tilgjengelig med buss, trikk og t-bane med Storo som trafikalt knutepunkt. Skolen har også et lite auditorium og noen egnede spesialrom. OMK har sett plantegningene for skolen og ser muligheter for å legge noe undervisning til skolen. Det er likevel lite sannsynlig at OMK vil kunne få full disposisjonsrett til de rommene som er egnet for kulturskoleaktivitet og tilpasse dem til sitt bruk. Slik sett vil det være behov for noen ekstra lokaler i form av ett tilbygg, nybygg eller paviljonger på tomten for at Grefsen U3 skal oppfylle de forutsetninger OMK legger i en kulturstasjon. Skolen har også auditorium med scene, som kan fungere til mindre elevarrangement i regi av Oslo Musikk- og Kulturskole. Denne er derimot ikke tilfredsstillende etter dagens standard for kulturscener, og den har også for liten kapasitet til å kunne fylle de behov bydelens kulturliv har for en stor og egnet scene. Byggeplanene for skolen er ferdigbehandlet, så det er for sent å komme med innspill i forhold til de opprinnelige planene for ombyggingen. Det må dermed utarbeides egne planer for tilbygg. FAU ene ved Grefsen og Disen skoler har undersøkt mulighetene for dette og fått signaler på at det i følge reguleringsplanen vil være mulig å sette opp flere bygg på skolens tomt. Uten ekstra lokaler til OMK vil likevel Grefsen U3 kunne fungere som en av flere kulturskolebaser, med et avgrenset fagtilbud. 19

20 Et mulig minus med en eventuell kulturstasjon på Grefsen U3, er at det da vil bli enda en kulturinstitusjon øst i bydelen, og det kan forsterke skjevheten i bydelens kulturtilbud. Det vil trolig heller ikke kunne inkluderes en stor og egnet scene, slik bydelens kulturliv i dag mangler Berg videregående skole Berg Videregående har blitt foreslått flyttet og lokalene ombygd til ny 1-10 skole. Det vil her være mulig å komme tidlig inn i planprosessen med de ønsker og forutsetninger man har for en kulturstasjon i bydelen og få disse inkludert i byggeplanene. Hvis man tar utgangspunkt i Rommen Skole og Kultursenter som modell, kan man se for se en egen fløy i tilknytning til skolen med spesialrom tilpasset ulike fagområder som instrumentalundervisning og dans, nødvendig lagerplass og en stor og egnet scene som oppfyller de forutsetninger i form av kapasitet, amfi, akustikk og nødvendig lys- og lydutstyr som bydelens kulturliv i dag mangler. Hvis man også i forbindelse med scenen velger en løsning etter modell av Rommen Skole og Kultursenter, der bydelen har ansvaret for driften, vil denne kunne fungere som en scene for hele bydelens kulturliv, i tillegg til at skolen selv og OMK kan bruke den til elevarrangement. Kor, korps og orkester og andre kunst- og kulturinstitusjoner i bydelen vil kunne få den scenen de etterlyser, og en slik løsning vil også åpne mange muligheter for arrangement i regi av kulturenhet og bydelens skoler. Skolen er lett tilgjengelig med kollektivtransport. Det er t-bane og bussholdeplasser ca 5 minutters gange fra skolen. I tillegg ligger den ca 10 minutters gange fra Ullevål Stadion, som er knutepunkt for flere buss- og t-banelinjer. En annen ting som taler for opprettelse av kulturstasjon i forbindelse med ny skole på tomten til Berg Videregående er at den ligger vest i bydelen og vil kunne bidra til å jevne ut skjevheten i bydelens kulturtilbud. Komiteen ser viktigheten av god planlegging og godt samarbeid mellom skolen selv, UDE, OMK og bydel for at en slik løsning skal kunne realiseres.. May- Brith Døssland Leder Kjetil Wevling Sekretær 20

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46

- utvikling mot et lokalt ressurssenter. Rapport. Harry Rishaug oktober 2011. Side 1 av 46 - utvikling mot et lokalt ressurssenter Rapport Harry Rishaug oktober 2011 Side 1 av 46 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn og forarbeid... 6 3 De nasjonale satsingsområdene... 8 4 Kulturskolenes primære

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST

DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST DANSENS HUS MØTEPLASS OG BROBYGGER UTREDNING AV FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG STYRINGS- OG DRIFTSMODELL PÅ OPPDRAG FRA SENTER FOR DANSEKUNST Styret i Senter for Dansekunst ga i styremøte den 3. mars sin

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012.

INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. INNSPILL TIL PRØVELOKALE FOR DANS I UTENRIKSTERMINALEN FRA DANSIS TIL STAVANGER KOMMUNE VÅREN 2012. Innhold Side 1: FORSIDE Side 2: KORT BAKGRUNN FOR INNSPILL Side 3-4: DANSIS-DANSEKUNST I STAVANGERREGIONEN

Detaljer

Realisering av Åsane Kulturhus

Realisering av Åsane Kulturhus Realisering av Åsane Kulturhus i perioden 2012 2016 Endrede behov 2007 2011 Alternativ med ideelt eierselskap Mål for finansiering Driftsmodell og driftskonsekvenser Fremdriftsplan for byggstart 2014 Åsane

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302 Oslo kommune Bydel Sagene OSLO BYSTYRE HELSE- OG SOSIALKOMITEEN RÅDHUSET 0037 Oslo Dato: 01.07.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2008/133 Dagny Meltvik 200/202/300/302 BYDELSUTVALGETS

Detaljer

CERM Senter for Utdanningsforskning i Musikk. Underveisrapport våren 2014. Geir Johansen

CERM Senter for Utdanningsforskning i Musikk. Underveisrapport våren 2014. Geir Johansen CERM Senter for Utdanningsforskning i Musikk Underveisrapport våren 2014 Geir Johansen Utgiver: Norges musikkhøgskole, Oslo 2014. Copyright: Norges musikkhøgskole og forfatteren. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 04.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir

Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg på Utleir Bydelen vår kan bli Trondheims stolthet det eneste vi mangler er den sosiale infrastrukturen som gjør det mulig helhetlig planlegging kreves for å komplettere bydelen vår Utvalg for idrettspark og flerbruksanlegg

Detaljer