KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER"

Transkript

1 Rapport fra Kulturskolekomiteen september 2010 KULTURSKOLESATSING I NORDRE AKER

2 INNHOLD 1 Komiteens mandat og sammensetning 4 2 Komiteens anbefalinger 5 3 Oslo Musikk- og Kulturskole (OMK) Generelt om OMK Organisering Kulturstasjoner Kulturskolebaser Salg av instruktører Byrådssak 162/10 Framtidig drift av Oslo Musikk- og Kulturskole Utdrag fra Byrådssak 162/ Kombinasjonsmodellen 8 4 Status for Nordre Aker Bydel OMK Elevtall Venteliste Kulturenheten KKO Private aktører 10 5 Mulig utforming og innhold Innhold Redusere ventelister Dans KKO Intensive kurs og workshops Scene Mulig utforming Kombinasjonsmodell 13 2

3 5.2.2 Desentralisert breddetilbud Kulturskolebaser Aktivitetsskolemodell Kulturstasjon Kulturstasjon i forbindelse med skole kulturstasjon i andre offentlige bygg eller i paviljong på 16 offentlig eiendom Kulturstasjon i ekstern leide lokaler Ansvar for utforming og drift Lokalisering Desentralisert breddetilbud Kulturstasjon Øst/Vest Kollektivnærhet Nydalen Ullevål Stadion Sogn Videregående Paviljonger Grefsen U Berg Videregående 20 3

4 1. KOMITEENS MANDAT OG SAMMENSETNING Bydelsutvalget vedtok, i sak 165/09 i møte , at det skulle nedsettes en planog kartleggingsgruppe som skal undersøke mulig utforming og forutsetninger for en kulturskole etablering med mulig tilknytning til en eller flere skoler i bydelen. Komiteen består av leder May-Brith Døssland (Venstre), sekretær Kjetil Wevling (Kulturenheten, bydel Nordre Aker), Stig Framnes (Kulturenheten, bydel Nordre Aker t.o.m. 31/7-10), Knut Hammervoll (Driftsavdelingen), Unni Eriksen (Blindern Vel) og Unni Færøvik (Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg). I arbeidet har komiteen hatt samtaler med og innhentet informasjon fra bl.a. Oslo Musikk- og Kulturskole, Utdanningsetaten, Undervisningsbygg, det frivillige kulturlivet i Nordre Aker, skoler i bydel Nordre Aker, private kunst- og kulturaktører, kulturenheten i Nordre Aker, andre bydeler og Foreldrenes Arbeidsutvalg ved noen skoler. Komiteen har i perioden hatt 6 møter. 4

5 2. KOMITEENS ANBEFALINGER Kulturskolekomiteen anbefaler Bydelsutvalget å støtte kombinasjonsmodellen, som er en to-nivå modell utarbeidet av Ernst & Young, etter bestilling fra Utdanningsetaten, for Oslo Musikk- og Kulturskole sin framtidige drift. Modellen baserer seg på et desentralisert breddetilbud på barneskoler, i form av såkalte kulturskolebaser, som sikrer lokal forankring og nærhet til elevenes bosted for yngre elever, og undervisning og kurs ved egnede og tilpassede kulturstasjoner for eldre og mer erfarne elever. Kulturskolekomiteen anbefaler Bydelsutvalget å støtte opprettelse av en egnet og tilpasset kulturstasjon i tilknytning til en ungdomsskole for fagområdene dans og instrumentalundervisning, for å gi et attraktivt og faglig stimulerende tilbud til eldre elever, og som virkemiddel for å styrke OMK sitt fagmiljø. En kulturstasjon er etter OMK sin definisjon egne og egnede lokaler som fullt ut disponeres av kulturskolen. Kulturskolekomiteen vil anbefale opprettelse av en kulturstasjon i Nordre Aker og har følgende alternativer i prioritert rekkefølge. 1) Berg Videregående 2) Grefsen U3 3) Nydalen Kulturskolekomiteen ser at det kan være mulig å opprette kulturstasjon på Grefsen U3 eller i Nydalen, men en bedre løsning er å være tidlig inne i planprosessen på en av skolene i bydelen som skal rehabiliteres, eller bygges nye, og utvikle en kulturstasjon etter modell av Rommen Skole og Kultursenter. Ny 1-10 skole, der Berg Videregående skole ligger i dag, vil være mest aktuell i en slik sammenheng. Det vil her også kunne integreres en stor og egnete scene, noe bydelen i dag mangler. Dette vil åpne mange muligheter for arrangement i regi av OMK, Kulturenheten, skoler og bydelens kulturliv generelt. Skolen er lett tilgjengelig med kollektivtransport, med en rekke buss og t-bane linjer i 5-10 minutters gangavstand fra skolen, noe som vil være en forutsetning for en kulturstasjon for hele Oslos befolkning. Opprettelse av kulturstasjon på Berg vil også bidra til å jevne ut skjevheten i bydelens kulturtilbud. Se kapittel 5 for videre begrunnelse. For å sikre kontinuitet, og et tilbud tilpasset bydelens behov og ønsker, anbefaler Kulturskolekomiteen at ansvaret for utforming og drift av bydelens kulturskoletilbud deles mellom Oslo Musikk- og Kulturskole og representant for bydel Nordre Aker. 5

6 3. OSLO MUSIKK- OG KULTURSKOLE (OMK) 3.1 GENERELT OM OMK OMK skal være kommunens ressurssenter for musikk- og kulturopplæring rettet mot barn og unge. OMK skal alene, eller i samarbeid med andre profesjonelle aktører og det frivillige musikklivet, gi flest mulig barn og unge et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Elever med særlige evner skal gis mulighet til å utvikle sitt talent. Undervisningen ved OMK er hjemlet i opplæringsloven. Oslo bystyre vedtar hvert år i sitt årlige budsjettvedtak ansvarsområde for musikk- og kulturskolen. OMK ligger under Utdanningsetaten. 3.2 ORGANISERING OMK har i 2010 ca elever og 210 ansatte. Skolen tilbyr undervisning i form av ordinær elevplass innen musikk- og kunstfag som følger semesteret, ensemblespill, kurs og workshops over kortere perioder, undervisning gjennom kor, korps og orkester (KKO), tilbud til grunnskole/aktivitetsskole, undervisning gjennom barnehage og talentutvikling. Undervisningen foregår i kulturskolebaser hovedsakelig på skoler, gjennom salg av instruksjon og direksjon til KKO der de holder til, og i egne kulturstasjoner. Administrasjonen består bl.a. av rektor, assisterende rektor, fire soneledere (sentrum/nord/sør/vest) og fagkonsulenter med ansvar for sytten fagområder Kulturstasjoner Kulturstasjoner er lokaler som OMK disponerer selv, er herre i eget hus, og flere fagområder kan inkluderes. OMK har et ønske om at det etableres flere egnede kulturstasjoner, enten gjennom etablering i eksternt leide lokaler, slik som Schous Kulturstasjon, eller at det etableres kulturstasjoner som egne fløyer eller enheter i tilknytning til kommunale skoler, slik som ved Manglerud Kulturstasjon. Ønsket baserer seg på at ved å samle lære og elever i kulturstasjoner vil OMK ha mulighet til å bygge sterkere fagmiljøer. Oppfølging og veiledning av den enkelte lærer vil bli mer effektivt om de er samlet på færre geografiske enheter. Det er også tidsbesparende, og også kostnadsbesparende, for OMK at elevene kommer til lære og ikke omvendt. Ved en ekstern etablering kan OMK i større grad spesialtilpasse fasilitetene etter eget behov uten å måtte ta hensyn til Osloskolens behov. En av ulempene ved eksternt leide lokaler er at det må betales husleie, og at de derfor er relativt dyre i drift. Kulturstasjoner i offentlige bygg har i så måte andre forutsetninger pga sambruksavtalen. I dag har OMK 4 kulturstasjoner. Disse er Schous Kulturstasjon, Grønland Kulturstasjon, Manglerud Kulturstasjon og Sinsen Kulturstasjon. 6

7 3.2.2 Kulturskolebaser Mye av aktiviteten til OMK foregår på skoler, eller andre steder, i form av såkalte baser. En fordel med baser på skoler er at begge ligger under Undervisningsetaten, og pga sambruksavtalen betales det dermed ikke husleie. Videre er det en fordel både for elever og foreldre med undervisning på lokale skoler med tanke på reisevei og lokal tilhørighet. En ulempe er at det kan oppstå samarbeidsproblemer siden de må dele lokaler med andre aktiviteter, det er lite spesialrom slik at en del fagtilbud blir uaktuelle og rommene er generelt dårlig egnet for slikt bruk. Man får heller ikke det samme fagmiljøet som man ville fått ved en kulturstasjon Salg av instruksjon og direksjon I tillegg til å ha egne kurs, selger OMK tjenester til en rekke frivillige lag og foreninger, bydeler og andre. Korps, kor og orkester (KKO) bruker mange instruktører og dirigenter fra OMK. Det samme gjelder bl.a. Den Kulturelle Skolesekken. Det er derimot mangel på instruktører og dirigenter, så ikke alle som ønsker det får tilbud. Salg av instruksjon og direksjon utgjør ca 40 % av OMK sin virksomhet. 3.3 BYRÅDSSAK 162/10 Framtidig drift av Oslo Musikk- og Kulturskole Utdanningsetaten bestilte i 2009 en rapport fra Ernst & Young om Oslo Musikk- og Kulturskole sin nåværende drift og anbefalinger om framtidig drift. Denne er blitt politisk behandlet og ført fram til Byrådssak 162/ Utdrag fra Byrådssak 162/10 Byrådets mål for den fremtidige driften av OMK er å sikre en kvalitativt god musikk- og kulturskole som er en synlig aktør i kommunens tjenestetilbud. Det er viktig å sørge for at flest mulig får plass, slik at ventelistene reduseres. Dette skal gjøres gjennom en videre utvikling av tilbudet som gis lokalt på skolene, hovedsakelig innen musikkopplæring til de yngre elevene. Byrådet vil også iverksette en økt satsing på kulturstasjoner, for å gi et mer attraktivt og faglig stimulerende tilbud til de eldre elevene og for å styrke OMKs fagmiljø. Å opprette kulturstasjon i Nordre Aker anses som viktig for å møte etterspørselen i denne delen av byen. Nordre Aker er den bydelen med flest besatte elevplasser, men det er også den bydelen med klart flest søkere på venteliste. Nordre Aker hadde pr 1. mars 2010, 386 elever som mottok undervisning gjennom OMK og 450 på venteliste. Barn i alderen 6-10 år utgjør den klart største gruppen på ventelistene. 7

8 Mer enn 90 % av søknadene på venteliste er innen instrumentalundervisning. Det er spesielt innen de tradisjonelle instrumentene som piano, fiolin og gitar at ventelisten er høy. Gjennomsnittlig kostnad pr elevplass er estimert til kr og egenbetaling for ordinære elevplasser er for 2010 satt til kr OMK har i dag ca elever, noe som tilsvarer en dekningsgrad på under 10 % Kombinasjonsmodellen Ernst & Young skisserer tre alternative løsninger for fremtidig drift av OMK. Disse er en geografiorientert modell, en tjenesteorientert modell og en kombinasjonsmodell. Sistnevnte har blitt støttet av bl.a. Oslo Musikk- og Kulturskole, Utdanningsetaten, Musikernes Fellesorganisasjon og Sentralt Ungdomsråd. Lokalisering o OMK organiseres på en måte som sikrer lokal forankring og nærhet til elevenes bosted for yngre elever o Desentralisert lokalisering av undervisningstilbudet på lavere nivå o Eldre og mer erfarne elever vil gjennomføre undervisning og kurs ved egnede og tilpassede kulturstasjoner innen sitt fagområde o Lokalisering av undervisningstilbudet for yngre elever på ulike skoler muliggjør tettere samarbeid med aktivitetsskoler, barnehager og KKO i skolens nærområder Undervisningstilbud o Fokus på å gi et differensiert to-nivå tilbud tilpasset de ulike elevenes behov o Bred basisopplæring for lavere aldersgrupper med større grad av gruppeundervisning der det er mulig o For elever i høyere aldersgrupper tilbys stor grad av en-til-en undervisning med sterkt fokus på fag- og talentutvikling o Sterkere fagfokus vil stimulere til nyskaping og bredere tjenestetilbud innen de ulike fagdisiplinene o Talentprogrammet blir en mer naturlig forlengelse av OMKs tjenestetilbud Brukere o Tjenestetilbudet tilpasses ulike aldersgruppers behov o Det å tilby flere elevplasser prioriteres for aldersgruppen 6-13 år o Fag- og talentutvikling for hver enkelt elev for eldre og mer erfarne elever o Tettere samarbeid med aktivitetsskolen, barnehagen og KKO på lavere nivå o Elever på høyere nivå innen samme fagdisiplin fra forskjellige geografiske områder får muligheten til å omgås tettere og skape et stimulerende fagmiljø. 8

9 4. STATUS FOR NORDRE AKER BYDEL 4.1 OMK Nordre Aker er på topp i Oslo både når det gjelder elevtall og venteliste i Oslo Musikk- og Kulturskole. Undervisning for bydelens elever foregår i kulturskolebaser på Kjelsås skole og på Tåsen senter, videre har mange kor, korps og orkester undervisning gjennom OMK på sine lokale skoler og mange reiser også til kulturstasjoner i andre bydeler for undervisning. Noen av nøkkeltallene fra oversikt mottatt mai 2010 er som følger: Elevtall Nordre Aker hadde totalt 504 elever på ulike kurs gjennom OMK. Bandinstruksjon: 51 elever likt fordelt mellom Trikkehallen og Sinsen Kulturhus Rytmisk enkeltinstrument undervisning: 44 elever. 32 av disse på akustisk gitar. Undervisning hovedsakelig på skole. Blåseinstrument: 50 elever. Hovedsakelig undervisning på skole Stryk: 145 elever. Hovedsakelig undervisning på skole Piano: 41 elever. Hovedsakelig undervisning på skole. Dans: 89 elever. Hovedsakelig undervisning på Tåsen Senter og Schous Kulturstasjon. Teater: 24 elever. Hovedsakelig undervisning på Schous Kulturstasjon I tillegg til ordinære elevplasser innen kjerneaktiviteten har bydelen hvert år en rekke aktiviteter gjennom Den Kulturelle Skolesekken og andre prosjekter og tiltak for bydelens barn og unge som bruker lærere fra OMK Venteliste Nordre Aker hadde totalt 382 elever på venteliste til kurs gjennom OMK. Bandinstruksjon: 27 elever Rytmisk enkeltinstrument undervisning: 133 elever. 104 av disse på akustisk gitar Stryk: 31 elever Piano: 109 elever Keyboard: 22 elever Sang: 22 elever Dans: 12 elever Teater: 5 elver 9

10 En undersøkelse gjennomført av Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg (NAMK) blant bydelens kor, korps og orkester viser at 50 % av disse ønsker å kjøpe flere timer instrumentundervisning og direksjon fra Oslo Musikk- og Kulturskole. Dette kommer ikke fram av OMK sine tall, da de ikke har ventelister på salg av tjenester. 4.2 KULTURENHETEN Bydelen har en del tilbud i regi av Kulturenheten både på Trikkehallen på Kjelsås og i samarbeid med skoler og andre. Noe av dette er kurstilbudet for klassinger på Trikkehallen med ca 300 elever i året, Lydisolatet med ca 80 barn og unge som spiller i band, Den Lokale Kulturelle Skolesekken med ca elever i året, og en rekke andre samarbeidsprosjekter med bl.a. skoler, private aktører og lokale kunstnere. Den Lokale Kulturelle Skolesekken og Lydisolatet benytter seg delvis av instruktører fra OMK. 4.3 KKO Det frivillige musikklivet står veldig sterkt i Nordre Aker. Det er ca 15 kor, 9 korps og 7 strykeorkestre i bydelen med mange hundre medlemmer totalt. Omtrent halvparten av disse benytter seg i følge en spørreundersøkelse gjennomført av Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg (NAMK) av instruksjon og/eller direksjon gjennom OMK. Undervisning og samspill foregår i all hovedsak på barneskoler. 4.4 PRIVATE AKTØRER Det er også en rekke private aktører på markedet som har kurs i musikk, kunst, dans og drama. Den største av disse er Den Norske Ballettskolen med ca 500 elever i bydelen. Andre store aktører er Maya Musikk- og Kulturskole og Oslo Private Musikkskole. Disse har hovedsakelig undervisning på barneskoler og er i dag inne på Ullevål skole, Kringsjå skole, Tåsen skole og Kjelsås skole. De tilbyr kurs i musikk, dans, drama og kunsthåndverk. En del av skolene komiteen har hatt samtaler med, som har avtaler med dem, uttrykker misnøye og ønsker å avslutte samarbeidet med noen av disse aktørene. Det er også en rekke privatpersoner som også tilbyr undervisning hovedsakelig i musikk- og kunstfag. 10

11 5. MULIG UTFORMING OG INNHOLD 5.1 INNHOLD Redusere ventelister Nordre Aker er den bydelen i Oslo med klart flest søkere på venteliste. Ca 90 % av disse ønsker undervisning innen fagområdet musikk, og det er piano og akustisk gitar det er lengst venteliste på. Dette er fagområder som tradisjonelt har stor grad av en-til-en undervisning og dermed også er noe dyrere pr elev, enn f.eks. dans, som ofte foregår i større grupper. Dissen fagene har samtidig mindre krav til spesialrom. Når det gjelder pianoundervisning, så krever denne at det er piano av god kvalitet tilgjengelig. Mange av skolene komiteen har hatt samtaler med, sier det vil være vanskelig for dem å ha piano stående permanent i klasserom, siden disse ofte er veldig små. OMK vil også ha behov for noe lagringsplass, i form av et skap, og det kan også vise seg som et hinder for en del skoler. Gitarundervisning kan foregå i mindre grupper i de fleste typer lokaler. Ernst & Young sin rapport OMK sin videre drift og Byrådssak 162/10, ser tiltak for å redusere ventelister, der de er spesielt høye, som en viktig del av en kulturskolesatsing Dans Nordre Aker har et stort dansemiljø av høy kvalitet med mange hundre elever. Treningssenteret Aktivum på Frysja hadde dans i egnede lokaler, men har nylig gått konkurs. Den Norske Ballettskolen, som er den største aktøren i bydelen med ca 500 elever, har ikke egne lokaler. De opererer flere steder med ulik grad av egnethet, bl.a. på Rønningen Folkehøyskole, Trikkehallen på Kjelsås og noe i andre bydeler. Dette dansemiljøet er i følge OMK unikt for vår bydel og de oppfordrer bydelen til å vurdere dans som en satsing i en eventuell kulturstasjon. Den Norske Ballettskolen har allerede vært i samtaler med OMK om samarbeid og begge parter er interesserte. De mangler foreløpig lokaler for at det skal kunne skje. 11

12 5.1.3 KKO Nordre Aker har et stort og variert frivillig kulturliv med en lang rekke kor, korps og orkester (KKO). Veldig mange av disse benytter seg av instruktører og dirigenter fra Oslo Musikk- og Kulturskole, da de holder høy kvalitet og et fornuftig prisnivå. Resultatene fra en spørreundersøkelse blant KKO i bydelen, gjennomført av Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg, viser at ca 50 % av disse har behov for mer instruksjon og/eller direksjon gjennom OMK. Skolen har ingen ventelisteordning på dette, men er klar over behovet. Ved å øke tilbudet om instruksjon og direksjon vil man sikre kvaliteten på opplæringen gjennom kor, korps og orkester og styrke bydelens frivillige kulturliv og de musikktalenter dette miljøet produserer. Salg av tjenester utgjør i dag ca 40 % av OMK sin virksomhet, og komiteen har fått signaler på at skolen heller ønsker satsingen på sin kjernevirksomhet framfor å prioritere dette Intensive kurs og workshops I tillegg til Den Kulturelle Skolesekken (DKS), har bydel Nordre Aker en egen Lokal Kulturell Skolesekk. I motsetning til den sentrale delen av DKS, tar den lokale i større grad form av kurs og workshops med elever som deltagere, framfor forestillinger der elevene er publikum. Alle skolene komiteen har hatt samtaler med er svært godt fornøyd med denne ordningen, og sier de kunne tenke seg mer tilbud, gjerne i samarbeid med OMK. Et slikt tilbud kan, i likhet med DKS, utformes som en pakke med ulike typer kurs og workshops som skolen kan velge mellom, ut ifra hva de selv tror vil fungere best på deres skole, og hvilke lokaler de har tilgjengelige. Varigheten kan være alt fra 2-3 dager i strekk til noen timer 1-2 ganger i uka over 4-8 uker. Det er hovedsakelig elever i aktivitetsskolen og lavere klassetrinn skolene ønsker dette tilbudet for. Innholdsmessig kan man se for seg dette som et lavterskeltilbud med grunnleggende innføring i ulike musikalske- og kunstneriske uttrykk, og det kan fungere som smakebit på og rekruttering til OMK sitt generelle tilbud Scene En viktig del av OMK sin virksomhet er konserter og forestillinger med skolens elever. Til det er de avhengige av å ha en stor og egnet scene med god akustikk, amfi og nødvendig lys- og lydutstyr. Nordre Aker har i dag ingen tilfredsstillende scene som dekker behovet til bydelens kulturliv. Flere KKO og andre kunst- og kulturinstitusjon må leie seg inn på scener i andre bydeler eller kommuner ved større forestillinger og samarbeidsprosjekter. En stor og egnet scene i bydelen vil også kunne åpne mange muligheter for arrangement i regi av Kulturenheten og også bydelens skoler. 12

13 Det er i dag en del aktivitet på Trikkehallen på Kjelsås, men denne blir for liten i en del sammenhenger, og det er også begrenset utleiekapasitet. En del skoler har forsamlingssaler. Disse er generelt dårlig utstyrt, og komiteen har også fått tilbakemeldinger på at det er vanskelig å få lånt tid i dem. Det er i tillegg en del skoler som ikke har forsamlingssaler, og noen av dem synes at det er unaturlig for dem å ha arrangement på en annen skole enn sin egen. Når det gjelder flerbrukshaller, er disse generelt ikke tilgjengelige for bydelens kulturliv, siden de disponeres av idrettslag. De har heller ikke de nødvendige forutsetningene i form av scene, lys, lyd og amfi. Spikerboks i Nydalen har en stor scene og godt med lys- og lydutstyr. Den er imidlertid bygd med tanke på rytmisk musikk med stående publikum og har en høy scene og mangler amfi, så den vil ikke være egnet for de fleste av bydelens kulturaktørers bruk. Det er i tillegg høy pris på leie. 5.2 MULIG UTFORMING Kombinasjonsmodell Kombinasjonsmodellen er en differensiert to-nivå modell, med desentralisert breddetilbud for de yngste elevene i deres nærmiljø, og større grad av en-til-en undervisning for de eldre og mer erfarne elevene i egnede og tilpassede kulturstasjoner Desentralisert breddetilbud Ernst & Young sin rapport om OMK og Byrådssak 162/10 anbefaler å bygge opp et desentralisert breddetilbud for barn i alderen 6-13 år for å redusere ventelistene. Et slikt tilbud vil være hensiktsmessig å legge til barneskoler i elevenes nærmiljø med tanke på reisevei og at terskelen for å dra dit vil være lavere hvis undervisningen er et sted de kjenner Kulturskolebaser Flere av barneskolene komiteen har vært i kontakt med ser behovet for et bedre organisert kulturskoletilbud. Det er noe aktivitet på en del skoler, men det er lite samkjøring og helhetstanke bak det som tilbys elevene i bydelen. OMK er inne hos bl.a. Kjelsås Skole med piano- og gitarundervisning, men hovedsakelig er det enkeltinstrumentundervisning for korps og strykeorkester som tilbys på skoler i Nordre Aker. En del av den undervisningen foregår med instruktører fra OMK. En av hovedutfordringene OMK peker på med kulturskolebaser, særlig på skoler, er mangel på egnede lokaler i form av spesialrom. Det er derfor en del fag som ikke kan tilbys hvis undervisningen skal foregå i ordinære klasserom. Særlig dans, digitale uttrykk og samspill med større grupper er vanskelig. Det er også en del problemer med å få tilstrekkelig lagerplass og de akustiske forholdene for musikk er generelt sett heller ikke tilfredsstillende. Mange skoler bygger flerbrukshaller, som igjen 13

14 disponeres av idrettslag. Flere av skolene komiteen har snakket med, sier det er utfordrende for dem selv å få disponere disse tilstrekkelig, så det kan bli vanskelig å få inn noe kulturskoleaktivitet i dem. Dette er for øvrig også et problem for flere kor, korps og orkester, som kjøper tjenester fra OMK. De fleste skolene komiteen har hatt samtaler med har vist interesse for å ha kulturskolebaser hos seg. Kjelsås skole, som allerede regnes som en kulturskolebase, sier de også kan være positive til enda mer tilbud enn de har i dag etter ombyggingen er ferdig. Kulturskolebaser kan forøvrig også være andre steder enn skoler Aktivitetsskolemodell Oslo Musikk- og Kulturskole har ytret ønske overfor komiteen om å se på muligheter for å lage en modell for kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen. De skolene komiteen har snakket med har også stilt seg positive til en slik ordning. OMK har noe tilbud i Aktivitetsskolen i dag, men dette er kun sporadisk og avhengig av den enkelte skoles initiativ, ønsker og økonomi. I dag er det ulikt hva slags tilbud elevene får gjennom Aktivitetsskolen, fordi det er avhengig av hvilken skole de går på. Samtaler komiteen har hatt med skoler tyder på at tilbudet barna får baserer seg en del på hvilke interesser og evner de ansatte ved den enkelte skole har. Det er også ulikt om skolen har noen egne midler å legge i tilbudet ved å leie inn instruktører til å lede aktivitetene. Flere skoler i bydelen tillater ikke lenger egenbetaling, og det begrenser også mulighetene for en del tilbud og øker også forskjellene i tilbud mellom skoler. Ifølge rammeplanen for Aktivitetsskolen skal barna sikres et helhetlig tilbud innen kunst, kultur og kreativitet den tiden de er der. Dette ser i dag ut til å være ulikt i innhold og kvalitet fra skole til skole. Det kan derfor tenkes at UDE og Bystyret er interesserte i innspill - hvis bydelen lager en plan for samarbeid med OMK i Aktivitetsskolen. Dette kan muligens åpne for midler fra Kulturetaten til et prøveprosjekt, slik det bl.a. har vært med Forskerfabrikken. Rapporten til Ernst & Young ser også muligheter for en slik løsning. En ordning med kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen er også praktisk for elever og foreldre med tanke på reisevei og eventuell konflikt med andre aktiviteter på kveldstid. Det kan også bli et stabilt tilbud over tid, og sørge for likt tilbud for barn i bydelen uavhengig av skoletilhørighet. Flere KKO komiteen har hatt samtaler med har enkeltinstrumentundervisning for sine medlemmer i Aktivitetsskoletiden. Dette er en ordning de er svært fornøyde med og ønsker å videreutvikle. 14

15 5.2.3 Kulturstasjon Rapporten fra Ernst & Young ang OMK sin videre drift, Byrådssak 162/10 og OMK sine egne vurderinger konkluderer med at det er behov for en kulturstasjon i bydel Nordre Aker. En slik skal i følge kombinasjonsmodellen primært være for eldre og mer erfarne elever, og i stor grad ta form av en-til-en undervisning. I følge OMK sin definisjon av en kulturstasjon er dette lokaler de selv disponerer fritt uten å dele med andre interesser som skoler, KKO eller andre og, som er tilpasset deres behov i forbindelse med undervisning Kulturstasjon i forbindelse med skole I OMK sin definisjon av kulturstasjoner ligger det at dette er lokaler de disponerer selv, og at det er mulighet for å inkludere flere fagområder i et tverrfaglig miljø. De fleste skolene komiteen har hatt samtaler med, sier de har noe kapasitet til at OMK kan ha undervisning hos dem, men det er lite egnede spesialrom de fleste steder, og det er også begrenset mulighet for å tilpasse lokalene til ulike fagområders behov. Der det er egnede spesialrom, er det ofte allerede en del aktivitet på kveldstid, særlig i regi av KKO. Det vil derfor være begrensede muligheter for at bydelens skoler, med de lokaler som i dag er tilgjengelige, vil kunne oppfylle alle de forutsetninger som ligger i definisjonen av en kulturstasjon. De vil i så måte heller oppfylle kriteriene for kulturskolebaser med et avgrenset fagtilbud. En ordning med kulturstasjon i forbindelse med skole kan likevel tenkes i forbindelse med ombygging av skoler, enten da som en del av det ordinære skolebygget, eller i form av et tilbygg. Det kan også være muligheter for tilbygg eller nybygg i forbindelse med skoler, der det er ekstra plass på skolens tomt. Et eksempel på dette i Oslo er Rommen Skole og Kultursenter i bydel Stovner, som ble bygd med tanke på kulturaktivitet. OMK var med i planleggingen av skolen og skal inn der med undervisning. De har flere spesialrom til bl.a. dans, musikk og kunsthåndverk, i tillegg til en topp moderne scene med sammentrekkbart amfi. Etter planen skal bydelen ha ansvaret for driften av scenen og den skal være selvfinansierende. OMK, KKO, skolen selv, andre skoler og ulike kunst- og kulturinstitusjoner skal etter planen få benytte seg av den til arrangement. UDE anbefaler at kulturstasjoner skal etableres på kommunale skoler, og ikke i lokaler der OMK betaler ekstern husleie. Driftsstyre i OMK har i den forbindelse påpekt at det er svært få skolebygg i Oslo, som har ledige lokaler som er tilpasset deres aktiviteter, og erfaringsmessig har OMK sine behov kommet i siste rekke ved bygging av nye eller rehabilitering av gamle skolebygg. OMK anbefaler derfor at det ved kulturstasjon i forbindelse med skole, legger opp til særskilte og funksjonstilpassede lokaler for deres virksomhet. Funksjonskravene gjelder for eksempel innen akustikk, spesialgulv, innredning mv. Bare gjennom egne fløyer eller enheter hvor lokalene er tilpasset OMKs behov, kan begrepet kulturstasjon, i følge dem selv, bli gitt reelt innhold. 15

16 En forutsetning for å få til en løsning med kulturstasjon i forbindelse med ombygging eller nybygg av skole, er tett samarbeid mellom skolen selv, OMK, UDE og bydel. Det må også prioriteres sentralt å bevilge ekstra penger til bygget Kulturstasjon i andre offentlige bygg eller i paviljong på offentlig eiendom En annen mulig løsning er å etablere kulturstasjon i eksisterende lokaler i offentlige bygg, som tilbygg til offentlig bygg, eller i paviljonger på offentlig eiendom. Der det finnes ledige offentlige lokaler, vil det trolig være mulig å få til gunstige leieavtaler. Det må likevel gjøres en del investeringer for å tilpasse lokalene til denne typen bruk. Hvis det er plass på offentlig tomt, kan man også se for seg muligheten for kulturstasjon som tilbygg til det eksisterende bygget. Når det gjelder kulturstasjon i paviljonger på offentlig eiendom, vil dette være en relativt rimelig løsning. Det offentlige benytter seg mye av paviljonger i forbindelse med byggeprosjekter, og det kan være muligheter for å kjøpe slike til en fornuftig pris. Det må likevel påregnes kostnader til vann, kloakk og strøm. En stor og egnet scene som en del av kulturstasjonen vil trolig bli vanskelig å realisere med en slik løsning og bygget vil også ha begrenset levetid Kulturstasjon i eksternt leide lokaler Schous Kulturstasjon er den eneste av OMKs kulturstasjoner som holder til i eksternt leide lokaler. De har her en rekke spesialtilpassede rom de disponerer fritt og er svært fornøyd med denne ordningen. I følge Ernst & Young sine beregninger er ikke tilbudet her vesentlig dyrere i drift enn ved kulturstasjoner som kan benytte seg av sambruksavtalen, til tross for at de her betaler relativt høy husleie. Årsaken til dette er at OMK i all hovedsak tilbyr dans i disse lokalene, og siden dette kan gjennomføres i større grupper enn f.eks. gitar, vil kostnaden pr elev være vesentlig lavere Ansvar for utforming og drift Oslo Musikk- og Kulturskole sine tilbud er åpne for barn og unge i hele Oslo. Det er dermed ikke mulig å få prioritert bydelens egne innbyggere, noe som kunne vært mulig ved at bydelen driver sitt eget kulturskoletilbud. På den annen side tyder samtaler komiteen har hatt med ulike aktører på at elevene velger tilbud som er i sitt nærområde, og det vil derfor være sannsynlig at det blir en overvekt av bydelens egne unge ved etablering av kulturskoletilbud i samarbeid med OMK i Nordre Aker. Det vil samtidig tilfalle bydelen langt større ansvar i forhold til organisering, administrering og finansiering av tilbudet ved å ha egen drift. Man kan heller ikke dra nytte av OMK sin erfaring, kunnskap og rutiner i forbindelse med dette. Uansett hvilken organisering av tilbudet man velger kan det være en fordel om noen har det overordnede ansvaret. Dette kan ligge hos OMK, bydel, eller ved den enkelte 16

17 skole, hvis man går for en desentralisert skoleløsning. En utfordring ved sistnevnte er å kunne opprettholde kontinuitet i tilbudet siden den enkelte som har ansvaret ved en skole kan slutte, eller ikke i like stor grad se verdien av et slikt tilbud på sin skole. For å unngå at administreringen kan bli personavhengig vil trolig en løsning med at ansvaret ligger hos OMK, bydel, eller de to i fellesskap virke mer stabilt over tid. 5.3 LOKALISERING Desentralisert breddetilbud Samtlige av barneskolene i bydelen, som komiteen har hatt samtaler med, er interessert i å ha samarbeid med OMK. Det er derimot ulikt hva de har av lokaler å stille til disposisjon. En mulighet er å tilpasse tilbudet ved den enkelte skole til det de har av tilgjengelige og egnede lokaler, eller gjøre mindre tilpasninger der det er økonomisk forsvarlig. Mange av skolene i bydelen skal bygges om og det kan åpne for muligheter for å tilpasse dem til kulturskole aktivitet. For å få til dette ser komiteen viktigheten av å være tidlig involvert i byggeprosessen, få på plass ekstra midler og å ha et tett samarbeid mellom skole, Utdanningsetaten, OMK og bydelen. Kjelleren på Tåsen Senter har tidligere vært benyttet til kulturaktiviteter for barn og unge i bydelen, og kan også være aktuell som en kulturskolebase. Det er forøvrig usikkerhet rundt hvem som eier lokalene og det må trolig gjennomføres en ombygning for at de skal være aktuelle Kulturstasjon Øst/vest En del av de skoler og andre aktører komiteen har hatt samtaler med som holder til vest i bydelen, føler at de er litt utenfor der kulturtilbudet i bydelen er. Det er også slik at bl.a. Trikkehallen på Kjelsås, Teknisk Museum, kunstnerne på Frysja, OMK sin base på Kjelsås Skole og Den Norske Ballettskolen holder til på østsiden. Det kan dermed oppfattes negativt hvis det blir enda et tilbud på den siden av bydelen. Dette kan tale for å prioritere å legge en eventuell kulturstasjon vest i bydelen, eller i et område de anser som lett tilgjengelige Kollektivnærhet OMK sitt tilbud er åpent for hele Oslos befolkning. Det vil derfor være en fordel at en eventuell kulturstasjon lokaliseres slik at den er lett tilgjengelig med kollektiv transport. 17

18 Nydalen OMK har ytret ønske om en kulturstasjon i Nydalen. Dette støttes også av skoler både øst og vest i bydelen og flere av bydelens FAU er. Nydalen blir sett på som et nytt og spennende sentrum, området er lett tilgjengelig med kollektiv transport og det er andre kulturinstitusjoner, som Riksteateret, Rikskonsertene og Spikerboks der. Nydalen Videregående med nytt bydelsbibliotek under Deichmanske vil også være med på å heve Nydalen som kultursenter for bydelen. Det har vist seg utfordrende å finne et samlet sted der flere fagområder og også en stor og egnet scene kan integreres, så en mulig løsning med kulturstasjon i Nydalen er å spre tilbudet over flere lokaler i området. Komiteen har hatt samtaler med Nydalen Videregående ang mulighetene for en kulturstasjon i skolens lokaler eller i form av tilbygg. Skolen ble ikke bygd med tanke på kulturaktivitet utover biblioteket, så det er lite egnede lokaler. Det er heller ikke noe ekstra plass på tomten til et eventuelt tilbygg. Det mest interessante lokalet de muligens kan stille til disposisjon til kulturskoleaktivitet er dramasalen. Den er på 106 kvm og har muligheter for lagring i umiddelbar nærhet. En mulighet i dette lokalet er dans. Dette krever i så fall noe oppgradering i forhold til gulv, speil o.l. Avantor, som eier mye av byggmassen i Nydalen, har også noen ledige lokaler til utleie. I likhet med Schous Kulturstasjon, vil det ved en slik løsning måtte påregnes relativt høy husleie, og det må også investeres en del i ombygning og tilpasning av lokaler. Det vil også være lite sannsynlig at en scene vil kunne inkluderes i en slik ordning. Likevel vil det være gode muligheter for å få egnede og tilpassede lokaler til de fleste av skolens fagområder, og OMK vil kunne få disponere disse fritt. Studentenes Hus i Nydalen har blitt overtatt av Sult AS og endret navn til Spikerboks. Huset har bl.a. en stor konsertsal med scene og plass til ca 800 stående publikummere. Salen er beregnet på et stående publikum med høy scene og har derfor ikke amfi. Akustikken i rommet er også tilpasset rytmisk musikk. Slik sett er konsertsalen dårlig egnet for OMK og bydelens kulturliv sitt bruk. En mulighet for å få en scene som del av en kulturskoleetablering i Nydalen er å gjøre en avtale med Spikerboks om bruk av deres lokaler til forestillinger og samarbeidsprosjekter i regi av OMK, KKO og bydelens kulturliv generelt, samt gjøre nødvendige investere i form av amfi og andre tilpasninger, slik at lokalene blir relativt hensiktsmessige. En løsning med kulturstasjon spredt over flere lokaler i et begrenset område er ikke optimalt i forhold til OMK sine ønsker om å samle flere fagområder i samme bygg, med tanke på å skape et godt tverrfaglig miljø for elever og lærere. Det vil også være en kostnadskrevende løsning og by på en del utfordringer i forhold til administrering, da man vil måtte forholde seg til flere ulike aktører Ullevål stadion Ullevål Stadion har i likhet med Nydalen blitt vurdert som et aktuelt område for etablering av en eventuell kulturstasjon, bl.a. på grunn av nærheten til kollektiv transport og at det kan anses som et senter vest i bydelen. De har også selv ytret 18

19 ønske om et slikt samarbeid. Det har imidlertid vist seg vanskelig for dem å love bort lokaler på permanent basis, da de har lite ledig kapasitet Sogn Videregående Sogn Videregående skal etter planen stenges og lokalene til skolen og tomten generelt har blitt vurdert som et alternativ til lokalisering av kulturstasjon. Komiteen har fått signaler på at tomten blir solgt for å finansiere nye skoler i Oslo Paviljonger Friluftsetaten tillater i en del tilfeller å sette opp paviljonger på offentlig eiendom. Tomten på Kringsjå, der Nordberg og Kringsjå skole ligger, kan være aktuell i en slik sammenheng. Området er lett tilgjengelig med t-bane, men flere skoler og andre interessenter komiteen har hatt samtaler med anser området til å være noe perifert for bydelens befolkning. Komiteen har forøvrig ikke hatt samtaler med Friluftsetaten om denne eller andre aktuelle tomter, men ser det likevel som en mulighet Grefsen U3 Grefsen Videregående skole skal rehabiliteres og bli ny ungdomsskole. FAU ene ved Grefsen skole og Disen skole har lansert forslag om å bygge opp kulturskoleaktivitet på den nye ungdomsskolen og har tidligere fått positiv respons fra bl.a. UDE og OMK. Skolen er lett tilgjengelig med buss, trikk og t-bane med Storo som trafikalt knutepunkt. Skolen har også et lite auditorium og noen egnede spesialrom. OMK har sett plantegningene for skolen og ser muligheter for å legge noe undervisning til skolen. Det er likevel lite sannsynlig at OMK vil kunne få full disposisjonsrett til de rommene som er egnet for kulturskoleaktivitet og tilpasse dem til sitt bruk. Slik sett vil det være behov for noen ekstra lokaler i form av ett tilbygg, nybygg eller paviljonger på tomten for at Grefsen U3 skal oppfylle de forutsetninger OMK legger i en kulturstasjon. Skolen har også auditorium med scene, som kan fungere til mindre elevarrangement i regi av Oslo Musikk- og Kulturskole. Denne er derimot ikke tilfredsstillende etter dagens standard for kulturscener, og den har også for liten kapasitet til å kunne fylle de behov bydelens kulturliv har for en stor og egnet scene. Byggeplanene for skolen er ferdigbehandlet, så det er for sent å komme med innspill i forhold til de opprinnelige planene for ombyggingen. Det må dermed utarbeides egne planer for tilbygg. FAU ene ved Grefsen og Disen skoler har undersøkt mulighetene for dette og fått signaler på at det i følge reguleringsplanen vil være mulig å sette opp flere bygg på skolens tomt. Uten ekstra lokaler til OMK vil likevel Grefsen U3 kunne fungere som en av flere kulturskolebaser, med et avgrenset fagtilbud. 19

20 Et mulig minus med en eventuell kulturstasjon på Grefsen U3, er at det da vil bli enda en kulturinstitusjon øst i bydelen, og det kan forsterke skjevheten i bydelens kulturtilbud. Det vil trolig heller ikke kunne inkluderes en stor og egnet scene, slik bydelens kulturliv i dag mangler Berg videregående skole Berg Videregående har blitt foreslått flyttet og lokalene ombygd til ny 1-10 skole. Det vil her være mulig å komme tidlig inn i planprosessen med de ønsker og forutsetninger man har for en kulturstasjon i bydelen og få disse inkludert i byggeplanene. Hvis man tar utgangspunkt i Rommen Skole og Kultursenter som modell, kan man se for se en egen fløy i tilknytning til skolen med spesialrom tilpasset ulike fagområder som instrumentalundervisning og dans, nødvendig lagerplass og en stor og egnet scene som oppfyller de forutsetninger i form av kapasitet, amfi, akustikk og nødvendig lys- og lydutstyr som bydelens kulturliv i dag mangler. Hvis man også i forbindelse med scenen velger en løsning etter modell av Rommen Skole og Kultursenter, der bydelen har ansvaret for driften, vil denne kunne fungere som en scene for hele bydelens kulturliv, i tillegg til at skolen selv og OMK kan bruke den til elevarrangement. Kor, korps og orkester og andre kunst- og kulturinstitusjoner i bydelen vil kunne få den scenen de etterlyser, og en slik løsning vil også åpne mange muligheter for arrangement i regi av kulturenhet og bydelens skoler. Skolen er lett tilgjengelig med kollektivtransport. Det er t-bane og bussholdeplasser ca 5 minutters gange fra skolen. I tillegg ligger den ca 10 minutters gange fra Ullevål Stadion, som er knutepunkt for flere buss- og t-banelinjer. En annen ting som taler for opprettelse av kulturstasjon i forbindelse med ny skole på tomten til Berg Videregående er at den ligger vest i bydelen og vil kunne bidra til å jevne ut skjevheten i bydelens kulturtilbud. Komiteen ser viktigheten av god planlegging og godt samarbeid mellom skolen selv, UDE, OMK og bydel for at en slik løsning skal kunne realiseres.. May- Brith Døssland Leder Kjetil Wevling Sekretær 20

Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås

Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås v/ Unni Færøvik, Martin Borrebekkensvei 16, 0584 OSLO tlf: 98 68 56 86 epost: nordre-aker@musikk.no www.musikk.no/nordre-aker Møtereferat medlemsmøte onsdag 2. juni 2010 kl 19.00 på Trikkehallen på Kjelsås

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen. Møteinnkalling 2/11

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen. Møteinnkalling 2/11 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsoverlegen Møteinnkalling 2/11 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-sal Møtetid: tirsdag 12. april 2011 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 Tid: Tirsdag 14. Februar 2012 Sted: Bydelsadministrasjonen BU-Salen, Nydalsveien 21 Referent: Kjetil Wevling Ordstyrer: Knut Harald Granheim TILSTEDE

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 25. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadelandkulturskole.no. Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Skoleåret 2015-16 Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser.

Detaljer

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag

Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018. Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014. Forslag Fagplan for Rakkestad kulturskole 2015-2018 Saksnr. 14/1934 Journalnr. 13457/14 Arkiv A30 Dato: 17.10.2014 Forslag 1 Innhold 1) Bakgrunn og historikk Side 3 2) Behovsanalyse / Situasjonsbeskrivelse Side

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder:

Til Halden Kulturråd. Initiativet har fokus på følgende områder: Til Kulturråd. I forbindelse med at Studentsamskipnaden i vurderer salg av Studentsamfundet i Violgt. har vi, en gruppe enkeltpersoner knyttet til kulturaktivitet i et håp og ønske om at kommune vil sikre

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 6/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 6/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 6/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Glasshuset, Kringsjåhallen Merk! Møtetid: Tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016

ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 ELEVINFORMASJON SKOLEÅRET 2015/2016 RISSA KULTURSKOLE Musikk Dans Teater VK Prosjekt VELKOMMEN TIL KULTURSKOLEN Rissa kulturskole ønsker alle elever vel møtt til skoleåret 2015/2016 Her finner du generell

Detaljer

Bente M. Larsen A. Ingen

Bente M. Larsen A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 17. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen

ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen ØVRE EIKER KOMMUNE Skole- og barnehageseksjonen Saksbeh.: Stig Rune Kroken Tlf.: Deres ref: Vår ref: 2011/1934-8718/2011 Ark: SAØEK : A30 Dato: 28.03.2011 Fremskritts Parti Øvre Eiker Att. Ole-Johnny Myrvold

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2011

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2011 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2011 Tid: Mandag 28. Februar 2011 Sted: Bydelsadministrasjonen BU-Salen, Nydalsveien 21 Referent: Kjetil Wevling TILSTEDE PÅ ÅRSMØTET: Medlemsrepresentanter:

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE

NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE NYTTIG INFORMASJON OM LYNGDAL KULTURSKOLE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger 3 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1.0 Undervisningstilbud... 5 1.1

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan

Lund kommune J.post 14/5013. Kulturskoleplan Kulturskoleplan Lund Kulturskole- kultur for alle i kommunen En politiker har sagt : En god kulturskole er et av de viktigste tiltak for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i en kommune. Til grunn for

Detaljer

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, Glasshuset Nordberg skole Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2014 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv,

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Ti råd 1l kulturministeren og kunnskapsministeren Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen Leder Eirik Birkeland Sissel Andsnes, Magne Espeland, Ann Evy Duun, Ole Hamre, Berit

Detaljer

Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole

Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole Hvem er vi? Berit Konstad Graftås, faglig leder Tolga kulturskole Eli Tillerås Urset, teamleder Tolga skole Tlf. 62 49 65 30 E-post: kulturskolen@tolgaskole.no Hjemmeside: www.tolgakulturskole.no Et helhetlig

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen

Tønsberg kommune. Side 1 av 7. Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Side 1 av 7 Tønsberg kommune JournalpostID 14/26470 Saksbehandler: Ketil Teigen, telefon: 33 35 42 80 Kulturskolen Høringsuttalelse - Ny rammeplan for kulturskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Kulturenheten

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Kulturenheten ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2008 Tid: Tirsdag 26.02.08 Sted: Nydalsveien 33 Referent: Magnus Ottesen Det var 16 tilstede på årsmøtet: Medlemsrepresentanter: Ragnhild Kringstad, Grefsen

Detaljer

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Kulturskolens tilbud:

Kulturskolens tilbud: Kulturskolens tilbud: Teater Tilbudet innen teater består av rollelek, improvisasjon, bevegelse og arbeid med tekst. Rolleleken er betydningsfull. Gjennom den får de unge brukt seg selv, fysisk og verbalt,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland

Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland Høringsuttalelse fra Norsk kulturskoleråd Oppland Ny rammeplan for kulturskolen, del 1 Fra: Styret for Norsk kulturskoleråd Oppland Dato: 6. juni 2014 Uttalelse: Lillehammer kommune: Fagutvalg for samf.utvikling

Detaljer

Aktivitetslåven Huseby Gård

Aktivitetslåven Huseby Gård Aktivitetslåven Huseby Gård Bygg og adkomst Adkomst vei / gangvei Avklaring veikryss Parkering Fjernvarme Verneinteressene - avklaring med Fylke Frivillighetens bruk Aktivitetsrom Fleksible øvingslokaler

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015

VIRKSOMHETSPLAN 2015 VIRKSOMHETSPLAN 2015 OM PLANEN Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og årsmelding. Virksomhetsplanen - som har bakgrunn i

Detaljer

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune

Serviceerklæring. www.hadeland.kulturskole.no. Gran kommune Lunner kommune Serviceerklæring Gran kommune Lunner kommune Hadeland kulturskole skal gi opplæring av høy kvalitet i kunst- og kulturfag. Vårt mål er å gi elevene gode kunstneriske ferdigheter og opplevelser. www.hadeland.kulturskole.no

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Evaluering av kulturkort-ordningen

Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd i Oslo Møllergata 3 0179 Oslo sur@buro.no Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd setter pris på å få være med i evalueringen av kulturkortet en ordning som ble innført

Detaljer

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende

INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER /2012 11/201. Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende INFORMASJON 0M TILBUD, INNMELDING OG BETINGELSER 2011 11/201 /2012 Søknader og tildeling mottas og behandles fortløpende KULTURSKOLEN - NOE FOR DEG? Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013

Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013 Rana Kulturskole - virksomhetsplan 2013 Formål med virksomheten Være et offentlig undervisningstilbud i kunst- og musikkfag til alle interesserte i kommunen. Tilbudet skal gjenspeile lokalt kulturliv,

Detaljer

FORPROSJEKT; KORPS I SKOLEN;

FORPROSJEKT; KORPS I SKOLEN; FORPROSJEKT; KORPS I SKOLEN; Bakgrunn for prosjektet Gausdal skolekorps ble lagt ned våren 2009. Det er et ønske å etablere et nytt korps i bygda. I tillegg ser vi at rekrutteringen til korpsinstrumenter

Detaljer

4. Skolens kontaktperson til prosjektet og dokumentasjonsform

4. Skolens kontaktperson til prosjektet og dokumentasjonsform 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Resten av verden bryr den oss? Levva Livet! Bestum skole, vår og høst 2006. www.bestum.gs.oslo.no 2. Deltakere i prosjektet Det har vært tanken at flest

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

3. Egenaktivitet på kulturområdet

3. Egenaktivitet på kulturområdet Kultur- og mediebruk i forandring Egenaktivitet på kulturområdet 3. Egenaktivitet på kulturområdet 3.1. Kunstaktiviteter En av tre kan spille instrument Tabell 3.1 viser at 36 prosent av befolkningen kunne

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Vestibyle Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Vestibyle Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Vestibyle Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.02.2012 Finstad skole ble åpnet i januar 1971. Til å begynne med var den en "åpen skole" med 233 elever

Detaljer

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009.

Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. SKEDSMO KOMMUNE Undervisningssektoren Musikk- og kulturskolens virksomhetsplan 2009. 27.01.2009 G. M u s ik k - o g k u ltu rs k o le n F. S k o le fritid s - o rd n in g e n E. B a rn e h a g e H. V o

Detaljer

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal:

Skolens målformuleringer er nedfelt i vedtektene for Lierne kulturskole, fastsatt av kommunestyremøte 7. mai 2013 som sak 13/469. Kulturskolen skal: LIERNE KULTURSKOLE Rektor Ingela Landén Skogmo ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD: 1. Grunnlaget. Visjoner og mål 2. Skoleåret 2014 2015. Planer 3. Rammer og pedagogikk 4. Ressurser og tall 5. Økonomi 6. Kulturskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Ca 250-300 oppdrag i året Omfang Innslag ved konferanser, møter og mottagelser, både

Detaljer

Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening

Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening Informasjon til elevene skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening Velkommen til kulturskolen! Trysil kulturskole er en mangfoldig kulturskole, og

Detaljer

Korpsavtalen. Avtale mellom Lier kulturskole og skolekorpsene. revidert 2010. avtalen består av. Serviceerklæring for Lier kulturskole

Korpsavtalen. Avtale mellom Lier kulturskole og skolekorpsene. revidert 2010. avtalen består av. Serviceerklæring for Lier kulturskole Korpsavtalen Avtale mellom Lier kulturskole og skolekorpsene revidert 2010 avtalen består av Serviceerklæring for Lier kulturskole Reglement for kjøp og salg av tjenester Avtale om kjøp og salg av tjenester

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1

Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1 Ås kommune Revidering av korpsavtalen i Ås Saksbehandler: Alexander Krohg Plur Saksnr.: 14/02616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: De foreslåtte

Detaljer

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016

Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsskjema og informasjon for skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 15.mai 2015 En kulturskole for alle -der trivsel og produksjon vil gi læring- Steigen kulturskole gir et desentralisert tilbud der undervisninga

Detaljer

samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni

samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni Hva er samspill? Samspill er kommunikasjon og deltagelse i hverandre Henning Rye, professor ved institutt for spesialpedagogikk,

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/08 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Trikkehallen, Kjelsås MERK!! Møtetid: tirsdag 21. oktober 2008 kl. 17.00 MERK!! Sekretariat:

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

GSI'09. Kulturskole (Ku) veiledning. bokmål

GSI'09. Kulturskole (Ku) veiledning. bokmål GSI'09 Kulturskole (Ku) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Kulturskole Generelt Ansvarlig for utfylling Her skal det føres navn, direkte telefon

Detaljer

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014

Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Hamar kulturhus - en romodyssè.. fra 1998 til 2014 Tidslinje for prosjektet 1998 første møter: Restaurere gammelt rådhus, eller bygge nytt? 1999 nytt kulturhus på Stortorget - samarbeid mellom Hamar kommune,

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E

KARMØY KULTURSKOLE - 2013-2014 UNDERVISNINGTILBUD K U L T U R F O R S K O L E KARMØY KULTURSKOLE - UNDERVISNINGTILBUD 2013-2014 K U L T U R F O R S K O L E Vi vil at barna skal møte mangfoldet i både musikk, drama, tegning, form og farge gjennom egenaktivitet, lek og bevegelse.

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Marikollen kultursal, Sal med amfi Rælingen kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Marikollen kultursal, Sal med amfi Rælingen kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Marikollen kultursal, Sal med amfi Rælingen kommune i Akershus Akershus musikkråd, 18.10.2009 Marikollen kultursal er en tidligere gymnastikksal på Marikollen ungdomsskole i

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Etnedal skule, Musikkrom Etnedal kommune i Oppland

Rapport fra Akustikk-måling Etnedal skule, Musikkrom Etnedal kommune i Oppland Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Etnedal skule, Musikkrom Etnedal kommune i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, 29.05.2013 Musikkrommet ligger innenfor vindusrekken i kjelleretasjen

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 Samspill og BIM 7. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole

Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Fagplan for saxofon: Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Håvard Lund Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Norsk kulturskoleråd post@kulturskoleradet.no Oslo 19. juni 2013 Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE. Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014

KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE. Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014 KULTUR KRISTIANSAND KULTURSKOLE Utviklingsplan for Kristiansand kulturskole 2015-2019 Dato revidert: 25.11.2014 2 KRISTIANSAND KULTURSKOLE UTVIKLINGSPLAN Innledning 2w Historikk 2 Kulturskolens visjon,

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR KULTURSKOLEN

VEDTEKTER FOR KULTURSKOLEN VEDTEKTER FOR KULTURSKOLEN Vedtatt av Driftsutvalget: 13.02.2013 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold forvaltning 3 02 Formål 3 03 Hovedmålsetting 3 04 Daglig ledelse 3 05 Undervisning 3 06 Holtålen

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST, UTDANNING

Detaljer

Vedtekter for Aure kulturskole

Vedtekter for Aure kulturskole Vedtekter for Aure kulturskole Pkt. 10 er revidert etter vedtak i kommunestyret PS 78/14, den16.12.14 Innhold VEDTEKTER FOR AURE KULTURSKOLE... 3 1.0 Målsetting... 3 2.0 Innhold... 3 3.0 Samarbeid... 3

Detaljer

NAS høstmøte 2012 Musikklokaler - utfordringer - erfaringer

NAS høstmøte 2012 Musikklokaler - utfordringer - erfaringer NAS høstmøte 2012 Musikklokaler - utfordringer - erfaringer presentasjon av Kristian E. Meisingset Hvem - hva Kristian E. Meisingset, sivilingeniør NTH1975 Reinertsen AS (før 13 år i COWI), industristøyerfaring

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING. Planlagt behandling: Formannskapet Saksfremlegg Saksnr.: 07/1396-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: LOKALER ALTA VOKSENOPPLÆRING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Detaljer