STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Arlene Hall Bjørn Solvang Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Astri Margrethe Høiem Bjarne Hunstad Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Rektor, HiN Direktør, HiN

2

3 STYRETS MØTE 6. MARS ORIENTERINGSSAKER: - OPPFØLGING AV ELEKTRONISK SELVTEST OM ANSKAFFELSER SAKER: SAK 09/12. SAK 10/12. SAK 11/12. SAK 12/12. SAK 13/12. SAK 14/12. SAK 15/12. SAK 16/12. SAK 17/12. SAK 18/12. SAK 19/12. GODKJENNING AV INNKALLING, REFERATER OG SAKSLISTE. INFORMASJONSSAKER FORLENGELSE AV PROFESSOR II ENGASJEMENT, FINN DRANGSHOLT ENGASJEMENT I 20 % STILLING SOM HØGSKOLELEKTOR VED AVDELING FOR HELSE OG SAMFUNN NY STRATEGISK PLAN FOR HØGSKOLEN I NARVIK, VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I NARVIK MANDAT FOR LÆRINGSMILJØ- OG STUDIEKVALITETSUTVALG (LMU) KLARGJØRING AV RETNINGSLINJER FOR ENDRINGER I STUDIEPLANER OG EMNEPORTEFØLJEN ÅRSRAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET FORSKRIFT OM STUDIER VED HØGSKOLEN I NARVIK OPPSTART AV FØRSTE ÅRS INGENIØRUTDANNING I BODØ. SAK 20/12. SAK 21/12. SAK 22/12 FORSKRIFT OM GRADEN PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D) VED HØGSKOLEN I NARVIK KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET FOR BACHELORUTDANNING I TEKNOLOGI (INGENIØRUTDANNING) VED HØGSKOLEN I NARVIK. BACHELOR GRUVE- OG MINERALTEKNOLOGI. 1

4 2

5 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 01/2012 Strategiseminar den 25. og styremøte den 26. januar Strategiseminaret 25. januar 2012: Til stede: Styremedlemmer: Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Styreleder - Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Fra administrasjonen: Rektor Arne Erik Holdø Direktør Bjørnar Storeng I tillegg deltok følgende ansatte: Dekan AHS, Wenche Falch, dekan AT, Arne Lakså, professor Annette Meidell, professor Bjørn Solvang, økonomisjef Jan- Robin Bolle, prodekan AHS, Ger Wackers, personalsjef Lise Bang Ericsson, 1.-vara faglig tilsatt Arlene Hall, studiesjef Jon-Are Lunde, kontorsjef Anne Gjerløw. Dagsorden: 1. Innledning v/styrets leder Åge Danielsen 2. Høgskolens strategiske utfordringer, v/rektor Arne Erik Holdø 3. Forberedte innlegg v/to av styrets representanter, samt to eksterne innledere. 4. Forberedte innlegg v/dekan Arne Lakså, Avdeling for teknologi og dekan Wenche Falch, Avdeling for helse og samfunn. 5. Strategidebatt 6. Oppsummering. 3

6 Dagsorden ble gjennomført som oppsatt. Følgende holdt innlegg i tillegg til styreleder og rektor: Direktør i forskningsparken i Narvik, Leif Gunnar Hansen Direktør i NORUT Teknologi, Terje Nordvåg Styremedlem Merethe Kumle, Styremedlem Ruben Jensen, Dekan Arne Lakså, Prodekan Ger Wackers. Etter innleggene ble det en generell debatt om strategiske valg for høgskolen. Utførlig referat fra strategiseminaret er delt ut tidligere, men oppsummeringsmessig var det enighet om følgende situasjonsbeskrivelse og fokus: Nord-Norge er inne i en periode med optimisme og vekst, blant annet knyttet til funn av nye petroleums- og mineralforekomster og behov for å bygge ut fornybar energi. Samtidig skjer det store endringer i helsesektoren, pasienten skal i større grad ut av spesialisthelsetjenesten og over i kommunehelsetjenesten. Høgskolen i Narvik skal bidra aktivt med spisskompetanse og aktivitet innen forskning og utdanning knyttet til disse utfordringene. Høgskolen i Narvik vil samarbeide med andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner og med næringslivsaktører i Nord-Norge for å sikre en god og bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i landsdelen. For å imøtekomme disse utfordringene skal høgskolen ha fokus på: marked kvalitet samarbeidsstrukturer Styret forventer å få seg forelagt forslag til ny strategiplan på styremøtet 6. mars Styremøtet 26. januar 2012: Til stede: Styremedlemmer: Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Rensaa Raymond Kristiansen Styreleder - Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant (Vara for Merete Kumle) Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt 4

7 Wei Deng Solvang Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Faglig tilsatt Tekn./adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Forfall: Merete Kumle Fra administrasjonen Rektor Arne Erik Holdø Direktør Bjørnar Storeng I tillegg deltok Jan- Robin Bolle, Eirin F. Melund og Frode Strøm under fremleggelsen av sak 03/12 og 04/12, samt 1.-vara faglig tilsatt Arlene Hall. DAGSORDEN. INFORMASJONSSAKER. OPPFØLGING AV ETATSSTYRINGSMØTET BREV TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET REFERAT FRA MØTENE OG SAKSLISTE SAK 01/12. GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE. SAK 02/12. ORIENTERINGSSAKER SAK 03/12. FORELØPIG REGNSKAP 2011 SAK BUDSJETT FOR 2012 SAK 05/12. ARBEIDSPLAN FOR STYRET 2012 SAK 06/12. FORLENGELSE AV ENGASJEMENT SOM PROFESSOR I 40 % STILLING I 2 ÅR FOR LARS EIRK PERSSON SAK 07/12. SØKNAD OM FORSKNINGSTERMIN FRA PROF. DR. LUBOMIR T. DECHEVSKY. EVENTUELT. SAK 01/12. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG REFERAT Vedtak: Innkalling, saksliste og referat godkjennes med følgende merknad: Sakspapirene ble sendt ut alt for sent. Styret må ha sakspapirene i hende minimum 1 uke før styremøtet. Enstemmig vedtatt. SAK 02/12. INFORMASJONSSAKER Vedtak: Styret tar de fremlagte informasjonssaker til orientering. 5

8 Enstemmig vedtatt. Sak 03/12. FORELØPIG REGNSKAP Vedtak: Fremlagte årsregnskap for år 2011 godkjennes. Rektor får fullmakt til å godkjenne endelig årsregnskap. Enstemmig vedtatt. Sak 04/12. BUDSJETT ÅR Vedtak: Fremlagt årsbudsjett for år 2012 godkjennes. Budsjettet vurderes og eventuelt revideres på utvalgte poster etter avlagt regnskap pr. 1. halvår Enstemmig vedtatt. Sak 05/12. ARBEIEDSPLAN FOR STYRET 2012 Vedtak: Styret vedtar forslaget til arbeidsplan for styret 2012 med følgende tillegg: Strategi for markedsføring fremmes som egen sak for styret i 1. halvår Forberedelse til etatsstyringsmøtet tas opp i styrets møte 6. mars. Sak om utdanningstilbud innen helseteknologi fremmes for styret møte 30. mai, eventuelt 19. juni. Enstemmig vedtatt. Sak 06/12. FORLENGELSE AV ENGASJEMENT SOM PROFESSOR I 40 % STILLING I 2 ÅR FOR LARS ERIK PERSSON. Vedtak: Lars Erik Perssons engasjement som professor forlenges i 2 år, fra til Enstemmig vedtatt. Sak 07/12 SØKNAD OM FORSKNINGSTERMIN FRA PROF. DR. LUBOMIR T. DECHEVSKY. Vedtak: 1. Styret innvilger søknaden fra prof. dr. Lubomir T. Decehvsky om et år forskningstermin for det akademiske året Etter endt forskningstermin følger to pliktår, jfr. retningslinjenes pkt. 7. Enstemmig vedtatt. EVENTUELT Det ble ikke fremmet noen saker under eventuelt. 6

9 Bjørnar Storeng Referent 7

10 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Ekstraordinært møte Møte 2/2012 Styremøte pr telefon den 24. februar Pr telefon: Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Til stede: Styremedlemmer Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Forfall: Merete Kumle Andre til stede: Direktør Bjørnar Storeng Anne Gjerløw Annette Meidell Laila B. Steffensen Referent: Laila B. Steffensen 8

11 Til behandling Styresak 08/12 Rapport og planer Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre dokumentet i henhold til de merknader som framkom i møtet. 9

12 Sak 09/12. GODKJENNING AV INNKALLING, REFERATER OG SAKSLISTE. Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling, referat fra møtene 25/26. januar og 24. februar, samt saksliste. Arne Erik Holdø, Rektor Bjørnar Storeng Direktør 12

13 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo HØGSKOLEN I NARVIK Att. Sissel Djupvik Deres ref.: Vår ref.: Narvik, /SD 2007/7/BJST Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 Jeg viser til Deres brev av vedrørende elektronisk selvtest om anskaffelser Høgskolen i Narvik har nå analysert resultatet av denne selvtesten. Vi ser at mye er på plass, men at det er betydelig rom for forbedringer. Det fører for langt å kommentere alle resultatene, men jeg vil trekke frem følgende: I undersøkelsen fremstår det som positivt at HiN har en etablert anskaffelsespolicy, men at vi må bli bedre på utvikling og oppfølging av dette. Videre må vi bli betydelig bedre mht. protokollskriving. Beskrivelse av overordnede roller og ansvar, samt målrettet bruk av systemer og teknologi er også punkter hvor vi erkjenner at vi har et forbedringspotensiale. Som et ledd i arbeidet med å forbedre praksis på anskaffelsesområdet, har høgskolens ledelse i regi av vår innkjøpsleder nå startet opplæring av alle som har myndighet til å utføre bestillinger. Dette gjelder ansatte både innen administrasjon, undervisning og forskning, laboratorieansatte og prosjektledere. Høgskolens ledergruppe har allerede vært gjennom en slik opplæring som blant annet har følgende innhold: Høgskolens interne retningslinjer for innkjøp Rekvirents plikter og behandlingsgang Godkjenninger Beregninger av terskelverdier Gjennomgang av inngåtte avtaler Bestillingssystemet Protokollskriving Årsaken til at vi har startet med ledergruppen, skyldes at det er helt avgjørende at institusjonens øverste ledelse forstår viktigheten av dette og har et eierskap til den opplæringsprosess som nå er startet. Vi tar sikte på at opplæringen vil foregå hele vårhalvåret Høgskolen i Narvik Lodve Langes gate 2 Telefon Telefaks Postboks NARVIK

14 2 Når det gjelder de strategiske anskaffelsesprosesser er dette noe det arbeides med på administrativt nivå kontinuerlig. Vår oppfatning er at høgskolen har en rimelig god kontroll med de prosesser som foregår. Høgskolen har tatt i bruk et eget bestillingssystem som i store trekk blir benyttet av hele organisasjonen. Vi har som nevnt en utfordring mht. protokollskriving, men regner det for sannsynlig at opplæring og innføring av standardiserte maler for forespørsel, bestillinger og protokoller vil lette arbeidet, samt gi de ansatte en korrekt forståelse av viktigheten med riktige innkjøp. Høgskolen jobber i tillegg med en plattform på vårt intranett der inngåtte avtaler, retningslinjer og maler blir gjort tilgjengelig for ansatte med bestillingsfullmakt. Høgskolen håper at disse og flere tiltak skal bidra til at vi ved neste undersøkelse har hatt en positiv utvikling når det gjelder innkjøp av varer og tjenester. Dette brevet legges frem for styret til orientering 6. mars Med hilsen Bjørnar Storeng Direktør Kopi til: Geir Nygård Jan Robin Bolle

15 Sak 10/12. INFORMASJONSSAKER Forslag til vedtak: Styret tar de fremlagte informasjonssaker til orientering. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør 13

16 Sak11/12. FORLENGELSE AV PROFESSOR II ENGASJEMENT, FINN DRANGSHOLT Forslag til vedtak: Engasjementet av Finn Drangsholt som professor II ved Høgskolen i Narvik forlenges i 2 år fra Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken. Finn Drangsholt er i dag professor ved Høgskolen i Oslo. Han har hatt en professor II stilling ved HIN siden mars Hans nåværende engasjement går ut Finn Drangsholt er en viktig ressurs for FoU-gruppen Energiteknologi, og leverer dessuten undervisning tilsvarende til 5 stp (ett fag) ved Integrert Bygningsteknologi. I tillegg veileder Finn Drangsholt 1-2 hovedoppgaver på masternivå hvert år. Programområde Bygg og Energi ønsker at Finn Drangsholt sin tilsetting som professor II forlenges i 2 år fra 1/

17 Sak 12/12. ENGASJEMENT I 20% STILLING SOM HØGSKOLELEKTOR VED AVDELING FOR HELSE OG SAMFUNN Forslag til vedtak: Med forbehold om studiestart for videreutdanningen i motiverende intervju høsten 2012, engasjeres psykologspesialist som høgskolelektor i 20% stilling for perioden Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken: Se vedlagte notat fra dekan Wenche Falch. 15

18 Internt notat Fra: Til: Avdeling for helse og samfunn v. dekan Høgskolestyret, Høgskolen i Narvik Dato: Kopi: Sak: Midlertidig ansettelse i 20% stilling som høgskolelektor, uten forutgående utlysning. U.off. jf. Ofl. 13 første ledd I universitets- og høgskoleloven heter det 6.6: Det kan nyttes midlertidig ansettelse i inntil 20% av undervisnings- og forskerstilling. 6.3: Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette. Fra høsten 2012 skal høgskolen tilby en 30 studiepoengs videreutdanning i motiverende intervju. Utdrag fra studiekatalogen følger vedlagt. Motiverende intervju, også kalt endringsfokusert rådgivning eller veiledning, er en psykologisk korttidsbehandling som blant annet brukes for å hjelpe mennesker til å redusere bruken av alkohol og narkotika. Avdelingen er avhengig av spesiell kompetanse for å kunne tilby denne videreutdanningen, da motiverende intervju er en egen fagspesialitet. 16

19 Vedlegg: Videreutdanning i Motiverende intervju (30 studiepoeng) Øk din kompetanse for å bidra i andres endringsprosess Motiverende intervju (MI) er en måte å forholde seg til, og kommunisere med andre mennesker for å hjelpe dem til å endre livsstil. Fokus er klientens motivation til forandring og deres tiltro til egne ressurser for å klare det. MI er en evidensbasert metode, utviklet på bakgrunn av erfaringer gjort i klinisk arbeid og i forskning. Metoden ble først utviklet for klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblemer, men anvendes i dag også innenfor arbeid med andre typer av risikoatferd. Studiets hensikt er å gi deltakerne økt kompetanse i å forstå motivasjon og endringsprosesser og hvordan MI som er en målrettet og klient-sentrert samtalemetode kan bidra til dette, samt å gjøre dem i stand til å selvstendig gjennomføre motiverende samtaler. Målet er å gjøre deltakerne bedre i stand til å utøve det arbeidet de allerede utfører. MI er et spesielt nyttig redskap i arbeidet med klienter som har lav motivasjonsgrad. Studiet retter seg mot personer som arbeider med motivasjons- og endringsarbeid innenfor helse- og sosialomsorg, NAV, attføringsbedrifter og undervisning. Det er viktig at du som student har muligheter for å drive med samtaler og motivasjonsarbeid i arbeidet ditt ved siden av studiene. Du vil få veiledning på egen klienthåndtering. Videreutdanning i motiverende intervju er et deltidsstudium med fem samlinger på tre dager over ett år. Samlingene inneholder teoriundervisning, samtaleøvelser og gruppearbeid. Ettersom Motiverende Intervju er en samtalemetode er veiledning i gruppe og individuelt en viktig del av studiet. Sentrale temaer: Menneskesyn, motivasjon og endringsprosesser Sentrale prinsipper, kommunikasjonsferdigheter og strategier i MI MI i forhold til innlæringsteori, kognitiv teori og affektteori Terapeutisk holdning; gjenkjenne elementer i motivasjon og forsterke dem, arbeide med ambivalens, samt bidra til at motstand og diskrepans ikke forsterkes Refleksjon og kollegial veiledning Etikk Deltakelse ved samlinger er obligatorisk. Studieaktivitet mellom samlingene er nettbasert, der studentene arbeider med ulike oppgaver, individuelt og i grupper. Utdanningen er utviklet i samarbeid med KoRus-Nord. 17

20 SAK 13/12. NY STRATEGISK PLAN FOR HØGSKOLEN I NARVIK, Forslag til vedtak: Styret vedtar det framlagte forslaget til ny strategisk plan for perioden Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken. Rektor fremmet i oktober 2011 et forslag til ny strategisk plan for Høgskolen i Narvik. I møte 26. oktober ba styret om at det blir foretatt en evaluering av oppnådde resultater så langt, basert på målsettingene i gjeldende strategisk plan. I desembermøtet fikk styret framlagt vurderinger av oppnådde resultat fra begge avdelingene på høgskolen. Styret gjennomførte strategiseminar 25. og 26. januar 2012 hvor det ble lagt premisser for det videre arbeidet med en ny strategisk plan. I det fremlagte forslaget er selve planforslaget gjort kort og tydelig med kun hovedmål og delmål. I et eget vedlegg er det lagt ved forslag til verdigrunnlag og virksomhetsmål. Disse forutsettes å inngå i de avdelingsvise handlingsplaner til STP. Vedlagt følger forslag til ny strategisk plan. 18

21 NY STRATEGISK PLAN FOR HØGSKOLEN I NARVIK Innledning Nord-Norge er inne i en periode med optimisme og vekst, blant annet knyttet til funn av nye olje- og mineralforekomster og behov for å bygge ut fornybar energi. Samtidig skjer det store endringer i helsesektoren, pasienten skal i større grad ut av spesialisthelsetjenesten og over i kommunehelsetjenesten. Høgskolen i Narvik skal bidra aktivt med spisskompetanse og aktivitet innen forskning og utdanning knyttet til disse utfordringene. Høgskolen i Narvik vil samarbeide med andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner og med næringslivsaktører i Nord-Norge for å sikre en god og bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling i landsdelen. For å imøtekomme disse utfordringene skal høgskolen ha fokus på: marked kvalitet samarbeidsstrukturer Strategiplanen fokuserer på de overordnede målsettinger. I en egen handlingsplan vil det vises hvordan vi skal oppnå disse målsettingene. Verdigrunnlag og virksomhetsmål er beskrevet i vedlegg. Visjon Høgskolen i Narvik skal være Nord-Norges teknologiske høgskole, med fokus på utviklingen i nordområdene og skal ha en sterk helsefaglig, samfunnsorientert virksomhet. Høgskolen skal være i forkant av den teknologiske utviklingen som er relevant for landsdelen spesielt, og nasjonen generelt. Verdier Ledelsen ved høgskolen preges av følgende sentrale verdier: ærlighet og åpenhet integritet og rettferdighet ansvarlighet overfor samfunn, studenter og egne ansatte Ledelsen fremmer samarbeidsvilje, tillit og selvtillit, og tro på felles mål blant både ansatte og studenter. Hovedmål Høgskolen i Narvik skal bli en vitenskapelig høgskole med hovedtyngde innen teknologi. Høgskolen skal utvikle et sterkt teknologimiljø, med høy kvalitet i utdanning og forskning, blant annet basert på tilgang til førsteklasses laboratorier. Høgskolen i Narvik skal også være en viktig faglig aktør for utvikling av helsefag, inklusiv koblingen mellom helse og teknologi i Nord-Norge. Høgskolen skal utvikle gode samarbeidsløsninger internasjonalt, nasjonalt og i landsdelen. Høgskolen i Narvik skal være i forkant innen digital formidling. 19

22 Høgskolen i Narvik setter kvalitet og faglighet i høysetet. Det skal være fokus på kvalitet i utdanning, forskning og i forhold til interne prosesser. Delmål 1) Utdanning Høgskolen i Narvik skal, i samsvar med samfunnets behov, tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet, som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Høgskolen i Narvik skal være konkurransedyktig og imøtekomme behovet for flere kandidater innenfor teknologi og helsefag, spesielt relatert til behov i nordområdene. 2) Forskning og utvikling Høgskolen i Narvik skal, i tråd med egne fagområder og vitenskapelig profil, oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og faglig utviklingsarbeid. Høgskolen skal være i forskningsfronten og imøtekomme behovet for økt forskning innenfor teknologi og helsefag, spesielt relatert til nordområdene. 3) Samfunnsrollen Høgskolen i Narvik skal være en tydelig samfunnsaktør gjennom bidrag til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. 4) Ressursdisponering Høgskolen i Narvik skal organisere og drive sin virksomhet slik at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible økonomiske og faglige ressurser. 20

23 Vedlegg til strategisk plan for Høgskolen i Narvik Verdigrunnlag for HiN: Vi skal være i åpen og konstruktiv dialog internt og med omverdenen. ta samfunnsansvar og påvirke samfunnsutviklingen gjennom aktuell og relevant utdanning, forskning og formidling. bygge på grunnleggende demokratiske verdier og representere en fordomsfri og uavhengig stemme. utfordre konvensjonelle ideer og løsninger, søke ny kunnskap og utøve vår virksomhet i tråd med normene for god etikk. møte faglige ufordringer og søke innovative løsninger. utdanne mennesker som er i stand til å møte morgendagens nasjonale og globale utfordringer. verdsette og stimulere nyskapende undervisning og forskning. vise respekt for ulike fagtradisjoner. fremme likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn. bidra til mangfold og likestilling i arbeidsliv og egen virksomhet. Høgskolen skal være en ettertraktet arbeidsplass for studenter og ansatte. Arbeids- og læringsmiljøet skal preges av respekt og omtanke. Sammen skal vi legge forholdene til rette for personlig vekst og kompetanseutvikling. Studenter og medarbeidere skal kjenne tilhørighet til og være stolte av Høgskolen i Narvik. Virksomhetsmålene er gruppert under delmålene. De er inndelt i fokusområdene marked, kvalitet og samarbeid. 1) Undervisning Marked Høgskolen skal: ha et godt rekrutteringsarbeid i forhold til studenter og fagpersonale. øke studenttallet med 25 % over de neste fire år innen etablerte og etterspurte fagområder. dekke ingeniørbehovet i Nord-Norge gjennom å etablere et nett av studiesteder i landsdelen for forkurs og første år ingeniørutdanning. tilby fleksible studietilbud, først og fremst i form av nettstøttede løsninger. optimalisere eksisterende og få nye og fleksible kvalifiseringsordninger for bachelorutdanning i ingeniørfag. etablere en masterutdanning ved Avdeling for helse og samfunn innen rusområdet. utrede bachelorstudium i bergverk og masterstudier i prosess og i fornybar energi. tilby videreutdanninger som ivaretar behovet for o samhandlingsløsninger i helsesektoren o spesialistkvalifisering for sykepleiere. Kvalitet Høgskolen skal: 21

24 etablere doktorgradsutdanning, i første omgang innen anvendt matematikk og beregningsvitenskap. øke poengproduksjonen med 25 % over de neste fire år gjennom økt gjennomstrømning og redusert frafall. utvikle fagstabens pedagogiske og metodiske kompetanse. konsolidere bachelor- og masterutdanninger ved Avdeling for teknologi. Hver bachelorutdanning skal kunne rekruttere til minst én masterutdanning. utvikle førsteklasses laboratorier og infrastruktur for forskning og utdanning. videreutvikle systemene for tilbakemelding slik at studentene kan gi innspill til tiltak som kan bedre studiekvaliteten. Samarbeid Høgskolen skal: samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner slik at vi kan tilby studier i spesielle fagområder hos hverandre, for å gi en større bredde i utdanningstilbudet i regionene. samarbeide om komplementære utdanninger med regionens høgskoler og universiteter, blant annet gjennom SAK-prosjekter. i tråd med samfunnets behov, tilby videreutdanninger i bredden knyttet til ulike bransjer i næringslivet, utdanningssektoren, helsetjenesten og i offentlige virksomheter som rekrutterer våre kandidater. 2) Forskning og utvikling Marked Høgskolen skal utvikle nye teknologiske løsninger for samfunn og næringsliv og være i front av teknologisk utvikling. Kvalitet Høgskolen skal: øke den meritterende FoU-aktiviteten blant de ansatte. kvalifisere seg til å bli en vitenskapelig høgskole. utvikle førsteklasses laboratorier og infrastruktur for forskning og utdanning. stimulere til forskning og utvikling av utdanningstilbud på tvers av Avdeling for teknologi og Avdeling for helse og samfunn. styrke fagmiljøene i begge avdelinger med forholdsmessig flere professorater og førstestillinger, blant annet gjennom eksternt finansierte akademiske stillinger. tilrettelegge for kvalifisering av egne ansatte til førstestillings- og professorkompetanse. sørge for økt gjennomstrømning av PhD-studenter. sørge for økt og vedvarende samspill mellom forskning og utdanning. arrangere minimum én internasjonal konferanse i Narvik per år. ha FoU grupper innenfor følgende områder: simuleringer, homogeniseringsteori, elektromekaniske system, energiteknologi, industriell teknologi og kvalifiseringsgruppe, eventuelt FoU-gruppe, innen helse og samfunn. etablere et senter for helse og teknologi. 3) Samfunnsrollen Marked 22

25 Høgskolen skal: være synlig i media, utarbeide en mediestrategi og være tilgjengelig for offentligheten. legge til rette for at tilsatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, og medvirke til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene. utvikle og tilby flere desentraliserte og fleksible studier. øke eksternt finansierte prosjekter slik at omsetningen utgjør nærmere 25 % av grunnbevilgningen i løpet av perioden. Kvalitet og samarbeid Høgskolen skal: samarbeide med næringsliv og offentlig sektor, med fokus på entreprenørskap, nyskaping, fagutvikling og brukerstyrte og brukerinvolverende prosjekter og prosjektsøknader. øke samarbeidet om prosjekter og prosjektsøknader med gode akademiske institusjoner, randsoneinstitusjoner, næringsliv og offentlig helsetjeneste. delta i faglige nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt med sikte på kvalitet, nyskaping og formidling. 4) Ressursdisponering Marked Høgskolen skal: øke andelen kvinner i dosent og professorstilling. ha lav andel midlertidig ansatte. ha god kjønnsbalanse innenfor de ulike fagområdene. Kvalitet Høgskolen skal: ha langsiktig økonomisk planlegging og en økonomi i balanse, som vil kunne sikre et strategisk handlingsrom. sørge for kompetanseutvikling, etablering og vedlikehold av robuste fagmiljøer. utarbeide utviklingsplaner for de ansatte. Være organisert slik at den ivaretar sine oppgaver på en effektiv måte. Samarbeid Høgskolen skal: utrede et forpliktende samarbeid med andre læresteder i regionen, med sikte på gjensidighet og felles lisensavtaler / tilgang til elektroniske databaser, felles rutiner, standardisering av systemer og administrative ressurser (SAK-prosessen). 23

26 Sak 14/12. VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I NARVIK Forslag til vedtak: Styret tar saksfremlegget til etterretning og vedtar de foreslåtte endringene i Valgreglement for Høgskolen i Narvik. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Revisjon av Valgreglement for Høgskolen i Narvik I forbindelse med gjennomføring av valg til høgskolestyret våren 2011, ble det avdekket behov for revisjon av gjeldende valgreglement. Endringene er både en tilpasning til endret organisasjonsstruktur siden sist valg, presiseringer samt nye rutinebeskrivelser. Følgende endringer foreslås. Tekst i kursiv angir overskrift i reglementet. Valgstyrets oppgaver Presisering av at valgstyret ikke kan involvere seg i valgkamp Ny overskrift Ansatterepresentanter - Flytting av setning fra punkt Valgperiode og valgkrets til senere i dokumentet. Presisering av at det skal velges likt antall ordinære medlemmer og varamedlemmer. Dette fremkommer ikke i UH-loven. Unntak fra valgbarhet Oppdatering av stillingstitler i henhold til organisasjonsendring. Forslag til kandidater Tilføyd retningslinjer for innsending av forslag på kandidater via e-post. Valgform Ny rutinebeskrivelse for forhåndsstemmer. Valgdag og øvrige frister Forslag om at valget skal gjennomføres innen utgangen av mai. Det gir mulighet til å behandle klager og avslutte valgoppgjøret innen 4 uker før funksjonstiden normalt starter 1. august. Valgoppgjør Ny rutinebeskrivelser for håndtering av forhåndsstemmer. Presisering at antall stemmesedler kontrolleres mot manntall etter opptelling. Forslaget er i henhold til praksis de to siste valgene. Ny rutine for rangering av medlemmer ved stemmelikhet. Dette er ikke beskrevet i UH-loven, men følger praksis fra de to siste valgene. Narvik, Jon-Are Lunde Studiesjef 24

27 Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Sist endret 6. mars Innhold Generelle bestemmelser... 2 Virkeområde... 2 Valgstyre... 2 Valgstyrets sammensetning... 2 Valgstyrets oppgaver... 3 Innhabilitet... 3 Valg av medlemmer til høgskolestyret... 3 Høgskolestyrets sammensetning... 3 Eksterne styremedlemmer... 3 Ansatterepresentanter... 3 Stemmerett... 4 Manntall... 4 Valgbarhet... 4 Unntak fra valgbarhet... 4 Forslag til kandidater... 5 Valgform... 5 Valgperiode og valgkrets... 5 Valgdag og øvrige tidsfrister... 5 Rett til å avgi stemme... 5 Valgoppgjør... 6 Klage... 6 Klagerett... 6 Sluttbestemmelser... 6 Ikrafttredelse... 6 Generelle bestemmelser Virkeområde (1) Reglementet gjelder for valg av medlemmer til høgskolestyret. (2) Studentparlamentet i Narvik gjennomfører valg av studentmedlemmer til høgskolestyret i henhold til reglementet og egne fastsatte valgregler. Valgstyre (1) Høgskolestyret, eller den styret delegerer til, skal opprette et eget valgstyre. (2) Valgstyret har en rådgivende funksjon overfor høgskolestyret og rektor. Valgstyrets sammensetning (1) Høgskolens valgstyre har fem medlemmer og består av en representant utpekt av og blant ledelsen, to representanter utpekt av og blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, en 25

28 representant utpekt av og blant ansatte i teknisk eller administrativ stilling, og en representant utpekt av og blant studentene. (2) Medlemmet som representerer ledelsen er valgstyrets leder. Valgstyrets oppgaver (1) Valgstyret skal forberede og holde valg etter dette reglement. (2) Valgstyret skal kontrollere at valget foregår i henhold til universitets- og høyskoleloven, reglementet, relevante styrevedtak og øvrige bestemmelser på området. (3) Valgstyret avgjør tvistemål som oppstår i tilknytning til valg såfremt myndigheten ikke er tillagt annet organ. Valgstyret er vedtaksfør når leder og minst to andre medlemmer er til stede. Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. (4) Valgstyret eller dets medlemmer skal ikke være involvert i valgkampaktiviteter. Inhabilitet Dersom medlem av valgstyret er kandidat ved valg, trer vedkommende ut av valgstyret, og det skal straks utpekes et nytt medlem. Valg av medlemmer til høgskolestyret Høgskolestyrets sammensetning Høgskolestyrets sammensetning følger av universitets- og høyskoleloven 9-3, jf. høgskolestyrets vedtak i Sak 50/06. Eksterne styremedlemmer (1) Forslag til eksterne styremedlemmer, herunder styreleder, og varamedlemmer for disse, fremmes av høgskolestyret selv. Departementet oppnevner på fritt grunnlag eksterne styremedlemmer for fire år. (2) Valgstyret skal på høgskolestyrets vegne innhente forslag til eksterne styremedlemmer og forhøre seg med aktuelle kandidater om de er villige til å la seg nominere til slikt verv. (3) Valgstyret skal minimum innhente forslag til det antall kandidater departementet ber høgskolestyret fremme. Rektor kan bestemme at valgstyret skal foreslå flere kandidater enn det departementet ber om. (4) Valgstyret skal for øvrig rapportere i henhold til de krav og tidsfrister som er gitt av departementet, høgskolestyret eller rektor. Som hovedregel skal valgstyrets forslag legges fram til behandling til høgskolestyrets møte i februar samme år som valg av nytt høgskolestyre finner sted. Ansatterepresentanter (1) Valget foretas særskilt for de to gruppene ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og ansatte i teknisk eller administrativ stilling 26

29 (2) Det velges like mange vararepresentanter som ordinære styremedlemmer i hver av gruppene. Vararepresentanter i gruppen ansatte i undervisnings- og forskerstillinger rangeres etter antall mottatte stemmer. Stemmerett (1) Stemmerett har ansatte i minst halv ordinær stilling ved Høgskolen i Narvik. Avgjørende er tilsetningsforholdet på valgdagen. Hvordan stillingen er finansiert er uten betydning. (2) Stemmerett har likevel ikke den som er ansatt eller engasjert for mindre enn ett år, dersom ikke vedkommende har vært i sammenhengende tilsetningsforhold ved høgskolen i minst ett år når valget holdes. (3) Stemmerett faller bort for den som har permisjon i mer enn halv stilling for å arbeide utenfor høgskolen. (4) Studenter har stemmerett såfremt de er gyldig registrert som studenter ved høgskolen på valgdagen. Dette gjelder også studenter på forkurs, ettårig norskundervisning samt studenter ved filialen i Alta. (5) Ingen kan stemme som både ansatt og student. De som er kvalifisert til å avgi stemme som ansatt og student, skal kun stemme som ansatt. Manntall Valgstyret har ansvaret for at det foreligger oppdatert oversikt over de stemmeberettigede senest seks uker før valget. Manntallet skal straks kunngjøres på høgskolens nettsider. Valgbarhet (1) Stemmeberettigede ansatte med tilsettingsforhold i hele valgperioden er valgbare. (2) Stemmeberettigede studenter er valgbare. Unntak fra valgbarhet (1) Følgende stillinger er ikke valgbare som medlem av høgskolestyret: - Rektor - Direktør - Dekan - Prodekan - Personalsjef - Økonomisjef - Studiesjef - Hovedbibliotekar - IT-leder - Driftsleder (2) Ansatte som forbereder saker direkte for høgskolestyret, er ikke valgbare som medlem. (3) Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden. 27

30 Forslag til kandidater (1) Alle stemmeberettigede kan sende inn forslag til kandidater fra egen gruppe. Forslagene bør være undertegnet av minst tre stemmeberettigede. Forslag innsendt på e-post bør inneholde opplysninger om minst tre stemmeberettigede som støtter nomineringen. (2) Valgstyret skal utarbeide en valgliste på bakgrunn av innkommende forslag til kandidater. Valgstyret fastsetter tidsfrister for når forslag senest må være mottatt. (3) Valgstyret skal kunngjøre valglisten senest to uker før valget. Valgstyret skal påse at det ikke arrangeres valg før det er mottatt minst like mange forslag til kandidater som det skal velges. Valgform (1) Valg av styremedlemmer som er ansatt ved høgskolen, skjer ved urnevalg. (2) Den som ikke er til stede på valgdagen ved urnevalg, kan avgi forhåndsstemme etter at de innkomne forslag til kandidater er kunngjort. Gyldig avgitt forhåndsstemme betinger at valgstyret har mottatt forhåndsstemmen senest ett døgn før valget finner sted. (3) Forhåndsstemme avgis ved at stemmeseddel legges i en konvolutt uten navn som limes igjen. Konvolutten legges i ny konvolutt som påføres navn, og leveres Arkivleder ved høgskolen. (4) Valg av styremedlemmer fra studentgruppen skjer ved urnevalg, postvalg eller en kombinasjon av disse. Studentparlamentet i Narvik fastsetter i samråd valgstyret de nærmere regler for valget. Valgperiode og valgkrets (1) Styremedlemmer som er ansatt ved høgskolen, og varamedlemmer for disse, velges for fire år. (2) Styremedlemmer fra studentgruppen, og varamedlemmer for disse, velges for ett år. (3) For alle tre grupperingene regnes hele høgskolen som valgkrets. (4) Valg av styremedlemmer skjer med virkning fra 1. august samme år. Valgdag og øvrige tidsfrister (1) Valgstyret fastsetter stemmesteder og tidspunkt for når valg skal finne sted, dog senest innen utgangen av mai. Slik informasjon skal gjøres kjent minst fire uker før valgdagen. (2) Valgstyret avgjør hvor lenge stemmestedet skal holdes åpent. Stemmestedet skal normalt holdes åpent minst seks timer i løpet av ordinær kontortid. Rett til å avgi stemme (1) Den som blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. (2) Slik stemmeseddel skal ikke legges i valgurnen, men oppbevares i lukket konvolutt på en betryggende måte med tanke på eventuell klage. 28

31 (3) Valgstyret avgjør stemmerettstvister før opptelling av stemmer Valgoppgjør (1) Forhåndsstemmer krysses mot manntall, åpnes og umerket konvolutt legges i urnen. (2) Etter opptelling av stemmer, kontrolleres antall stemmesedler mot avkryssinger i manntallet. (3) Valgstyret skal justere rangeringslisten i henhold til likestillingslovens bestemmelser om kjønnsmessig balanse. Dersom det ved opptellingen viser seg at et kjønn vil få færre representanter enn dette, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn opp. (4) Kjønnsmessig balanse skal først oppfylles for medlemmer, dernest for medlemmer og varamedlemmer sett under ett. Dersom det kun skal velges ett medlem, skal varamedlemmet være av motsatt kjønn. (5) Ved stemmelikhet etter justering for kjønnsmessig balanse, bestemmes eventuell rangering ved loddtrekning. (3) Valgoppgjøret skal være avsluttet senest fire uker før medlemmenes funksjonstid begynner. Valgstyret skal føre utfallet av valget inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av vedkommende valgstyre, og resultatet skal straks kunngjøres. Klage Klagerett (1) Den som har stemmerett ved valg, kan klage over feil som er begått ved dette. Valgstyrets avgjørelser i forbindelse med valg kan påklages av den saken gjelder. Klager må være skriftlig framsatt valgstyret senest en uke etter at valgresultatet er kunngjort. (2) Hvis feilen kan rettes opp ved ny opptelling og valgoppgjør, skal valgstyret gjennomføre dette. Slik ny opptelling og valgoppgjør kan påklages etter avsnitt (1) ovenfor. Dersom valgstyret ikke finner grunnlag for å ta klagen til følge, skal klagesaken straks oversendes til høgskolens klagenemnd for endelig avgjørelse. (3) Finner høgskolens klagenemnd at det er begått feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, skal valgresultatet annulleres. Hvis feilen kan rettes opp ved ny opptelling og valgoppgjør, skal valgstyret gjennomføre dette. I motsatt fall skal valgstyret holde nytt valg. Inntil nytt valg har funnet sted, blir tidligere medlemmer stående selv om tjenestetiden er utløpt. (4) Klagenemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages, jf. universitets- og høyskoleloven 5-1 (5). Sluttbestemmelser Ikrafttredelse Reglementet trer i kraft umiddelbart. Samtidig oppheves det tidligere Valgreglement for Høgskolen i Narvik av 28. februar

32 Sak 15/12. MANDAT FOR LÆRINGSMILJØ- OG STUDIEKVALITETSUTVALG (LMU) Forslag til vedtak: Styret tar saksfremlegget til etterretning og vedtar nytt mandat for Læringsmiljø- og studiekvalitetsutvalg ved Høgskolen i Narvik. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Mandat for Læringsmiljø- og studiekvalitetsutvalg Styret vedtok i sak 36/11 å nedlegge Kvalitetsutvalget ved HiN. I saksfremlegget ble det vist til at arbeidet med studiekvalitet var tilstrekkelig forankret i LMUs mandat. Det er flere institusjoner i sektoren som har lagt arbeidet med studiekvalitet til LMU. Utvalget selv har sett behovet for å presisere sin rolle gjennom revisjon av mandatet. Mandatet er utformet for bedre å synliggjøre at mandatet er todelt. Utvalget skal: påse at bestemmelsene gitt i Lov om universitet og høgskoler 4.3 overholdes på delegasjon fra styret, og følge opp arbeidet med forbedringer og videreutvikling av HiNs totale læringsmiljø. være rådgivende organ for høgskolens ledelse og dekan i alle saker som angår studiekvalitet, og følge opp studiekvalitetsarbeidet ved HiN Selv om mandat er noe utvidet fra tidligere, ønsker utvalget selv å bruke forkortelsen «LMU» i dagligtale ettersom dette er et godt innarbeidet begrep blant studenter og ansatte. Utvalget foreslår i mandatet en ny sammensetning av medlemmer, og representanter fra institusjonen med tale- og forslagsrett. Det er tatt hensyn til at studentene skal ha flertall i utvalget. Det foreslås tre studenter som er valgt inn av Studentparlamentet (SPiN) samt at SPiN-leder inngår som fast medlem. Fra de ansatte foreslås studiesjef som er operativt ansvarlig for studiekvalitetsarbeidet, driftsleder som fagmyndighet på infrastruktur og kontaktperson mot huseier samt hovedverneombudet. SSiN kan stille med en representant som har tale- og forslagsrett, og utvalget ønsker at prodekanene ved begge avdelingene også møter med tale- og forslagsrett. Direktør oppnevner sekretær til utvalget. Narvik, Jon-Are Lunde Studiesjef Leder LMU 2011/

33 Mandat for Læringsmiljø- og studiekvalitetsutvalg (LMU) ved Høgskolen i Narvik Vedtatt av styret ved Høgskolen i Narvik 6. mars Læringsmiljø- og studiekvalitetsutvalg rapporterer direkte til høgskolens styre, og skal avgi årlig rapport om saker som er behandlet i utvalget. Årsrapport fremlegges til behandling i henhold til frist fastsatt i styrets årshjul. 2. LMU gis følgende mandat: a. Generelt: i. Vedta og iverksette tiltak knyttet til læringsmiljø og studiekvalitet innenfor høgskolens prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett. ii. Behandle enkeltsaker fremmet av ansatte eller studenter. iii. Be om, og fastsette tidsfrist for, rapport fra deler av institusjonen, enkeltansatte og studenter i saker som omhandler læringsmiljø eller studiekvalitet. iv. Påse at høgskolen er tilrettelagt for internasjonale studenter. v. Arbeide for samarbeid og problemløsning på tvers av institusjonen. b. Læringsmiljø: i. Påse at kravene gitt i Lov om universitet og høgskoler 4.3 følges. ii. Være rådgivende organ for høgskolens ledelse, driftsavdeling og huseier i alle saker som angår læringsmiljø. iii. Holdes orientert om, og selv innhente, informasjon om studentenes totale læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. iv. Delta i planlegging av tiltak vedrørende læringsmiljø, sikkerhet og velferd. v. Kontrollere huseiers oppfølging av universell utforming, blant annet som angitt i Handlingsplan for universell utforming i Statsbygg. vi. Følge opp «HMS-håndbok for studenter» for Høgskolen i Narvik. c. Studiekvalitet: i. Være rådgivende organ for høgskolens ledelse og dekan i alle saker som angår studiekvalitet. ii. Påse at HiNs kvalitetshåndbok følges, veilede de ansvarlige for eventuelle avvik og rapportere avvik. iii. Påse at studier og studenter utenfor campus ivaretas på en tilfredsstillende måte. iv. Påse at det gis mulighet til å gjennomføre deler av utdanningene ved en utenlandsk institusjon. v. Følge opp at tidsfrister med betydning for studiekvalitet overholdes. vi. Følge opp semesterrapport for emne- og studieevalueringer, kontrollere at det skjer forbedringer og at korrigerende tiltak iverksettes der det er nødvendig. vii. Gjennomgå og kommentere avdelingenes årlige rapport før den framsendes til Høgskolestyret. 31

34 3. LMU skal ha følgende medlemmer med tale-, forslags- og stemmerett: a. 3 studenter med 3 vara utpekt av Studentparlamentet i Narvik (SPiN). Av disse er det ønskelig at følgende studentgrupper er representert (dersom det finnes egnede kandidater): Avdeling for teknologi Avdeling for helse og økonomi Nettstudenter Internasjonale studenter Norske studenter b. Leder SPiN med vara. c. Studiesjef med vara fra høgskolens ledergruppe. d. Hovedverneombud ved HiN med personlig vara. e. Driftsleder ved HiN med personlig vara. Eventuelt kan direktør oppnevne en ansatt fra administrasjonen med tilsvarende innsikt og myndighet. 4. Følgende representanter møte i LMU med tale- og forslagsrett: a. Sekretær oppnevnt av direktør. b. Representant fra Studentsamskipnaden. c. Prodekaner ved begge avdelingene. 5. Leder og nestleder velges internt i utvalget. Leder av utvalget velges for ett år av gangen og vervet skal ved hvert valg byttes mellom studenter og ansatte. 32

35 Sak 16/12. KLARGJØRING AV RETNINGSLINJER FOR ENDRINGER I STUDIEPLANER OG EMNEPORTEFØLJEN Forslag til vedtak: 1. Endringer i studieplaner skal utføres i henhold til vedtatt prosedyre, og gjeldende frister skal overholdes.. 2. Det utarbeides klare retningslinjer for studentinvolvering og informasjonsansvar for de tilfeller der det unntaksvis skulle oppstå behov for endringer av emner i plan etter vedtatt frist. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng direktør Klargjøring av retningslinjer for endringer i studieplaner og emneporteføljen Læringsmiljøutvalget (LMU) har i sak 10/11 behandlet klager fra studentene på at det foretas utskifting av emner og endringer i studieplaner uten at vedtatte rutinebeskrivelser følges. Videre er det innført emner etter studiestart uten at dette har medført klagesak fra studentene. I vedtatt kvalitetssystem for HiN er det utarbeidet prosedyrer for revisjon av studieprogram med frister for når endringer skal være vedtatt. Prosedyren er vedlagt saken. LMU er bekymret for studentenes rettsikkerhet i tilfeller hvor det foretas endringer i emner i strid med vedtatt prosedyre. I et tilfelle har utskifting av et emne på masternivå resultert i at studentene på to ulike programmer har måttet forhandle frem en ny løsning med studiekoordinator for gjennomføring og evaluering. Studentene melder muntlig tilbake til utvalget at på grunn av intensiv undervisning og høy arbeidsbelastning i perioder, føler de seg presset til å akseptere de forslag til løsning som legges frem av studiekoordinator. Videre blir slike ad-hoc løsninger ikke tilstrekkelig kvalitetssikret mot gjeldende regelverk, og informasjon ikke videreformidlet til administrasjonen. LMU ber styret klargjøre ansvaret for endringer i studieplaner, og at vedtatte frister overholdes. Det bør også utarbeides klare retningslinjer for studentinvolvering og informasjonsansvar hvis det unntaksvis skulle oppstå behov for endringer av emner i plan etter vedtatt frist. Narvik, Jon-Are Lunde Studiesjef Leder LMU 2011/

36 34

37 SAK 17/12. ÅRSRAPPORT FRA LÆRINGSMILJØUTVALGET Forslag til vedtak: 1. Styret tar årsrapporten fra LMU til etterretning 2. Styret understreker viktigheten av at LMU får den informasjon som utvalget etterspør. Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalget (LMU) har utarbeidet årsrapport for LMU har i perioden både behandlet saker som vedrører studentenes læringsmiljø og saker relatert til studiekvalitet. Totalt har det vært behandlet 13 saker som direkte eller indirekte berører studentenes situasjon ved HiN. Av disse er det flere saker som fremdeles står som uavklarte. Årsaken til uavklarte saker skyldes i hovedsak manglende tilbakemeldinger på henvendelser fra LMU til saksparter i organisasjonen. LMU rapporterer direkte til styret, og vi ser oss nødt til å be styret innskjerpe overfor høgskolens ledelse at LMU får den informasjonen som utvalget etterspør. LMU har gjennom året sett behovet for å presisere og utvide mandatet for utvalgets arbeid. Det er oversendt forslag til nytt mandat og sammensetning av LMU i egen styresak. LMU har også besluttet å oversende en sak til styret som omhandler endringer i emneportefølje og studieplan etter studiestart. Her er det behov for klargjøring av reglene for hvem som har myndighet til å beslutte slike endringer og en innskjerping av vedtatte prosedyrer i kvalitetssystemet. Fra 2012 vil årsrapporten oversendes styret i samsvar med de frister som er gitt i styrets årshjul. Narvik, Jon-Are Lunde Studiesjef Leder LMU 2011/

38 Årsrapport 2011 for læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Narvik Mandat Læringsmiljøutvalgets (LMU) mandat er hjemlet i Universitets og høyskoleloven av pkt 3: Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Ved Høgskolen i Narvik er mandatet definert som: Bidra til at første og andre ledd i Lov om universiteter og høyskoler 4-3 blir gjennomført. Delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. LMU skal holdes orientert om og selv ta initiativ til innsamling av relevante data som angår studentenes totale læringsmiljø som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære. De enkelte deler av virksomheten og enkeltstudenter/ansatte kan be om å få saker tatt opp i LMU. Føre tilsyn med huseiers oppfølging av Handlingsplan for universell utforming i Statsbygg. Sammensetning LMU valgte medlemmer til nytt utvalg i mai Utvalget består nå av: Jon-Are Lunde (studiesjef) - leder Guro Sandvik - sekretær Arvid Sølve Urke (ansatt) - medlem Marte Holtmo (student) - medlem Børge Verningsen (student) - medlem Bjarne Hunstad (student) medlem Suzanne Dahn (leder SPiN) - medlem Lise Østerberg (SSIN) - tale/forslagsrett Nikita Konovalov, student, vara 36

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret 23.02.12. 1 Reglementets virkeområde Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret. Studentene

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Møtebok 10 STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Valgreglement for Nord universitet

Valgreglement for Nord universitet Valgreglement for Nord universitet Fastsatt av fusjonsstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna 28. oktober 2015 (jf styresak xx/15) og av styret ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 29. oktober

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark

Valgreglement for Høgskolen i Finnmark Godkjent av styret for Høgskolen i Finnmark 01.11.06 i sak S 37/06 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler. INNHOLD KAPITTEL 1... 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1-1 Hvem

Detaljer

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO

VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO VEDLEGG 1 - TIL REFERAT FRA STYREMØTE 24.JANUAR JANUAR 2007, STYRESAK 07/2007 MED AVSTEMMINGSRESULTAT. VALGREGLEMENT FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Reglementets anvendelsesområde

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 11.06.2015

Valgreglement for Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 11.06.2015 Valgreglement for Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 11.06.2015 Innhold Kapittel 1 - Generelle bestemmelser... 1 Kapittel 2 - Valg av medlemmer til høgskolestyret... 4 Kapittel 3 - Valg

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20021115-1287.html FOR 2002-11-15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. DATO: FOR-2002-11-15-1287 DEPARTEMENT: HOD

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010

Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 Instruks for styret HELSE SØR-ØST RHF Vedtatt i styremøte 8. juni 2007 med endringer vedtatt i styremøte 4. februar 2010 1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF

INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF INSTRUKS FOR STYRET I SUNNAAS SYKEHUS HF Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er bygget på mal fra Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i regionsforetakets styremøte 8. juni 2007, revidert i styremøtet 4. februar

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Saksframstilling Bakgrunnen for denne orienteringssaken er Marius von der Fehrs e-post til styret ved KHiO av 21.9.2006.

Saksframstilling Bakgrunnen for denne orienteringssaken er Marius von der Fehrs e-post til styret ved KHiO av 21.9.2006. S T Y R E S AK Styremøte - 07-24.oktober 2006 Saksnr.:73/06 ORIENTERINGER SAK 3 BREV TIL STYRET FRA MARIUS VON DER FEHR KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55

Detaljer