Gloser 33 и

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gloser 33 Друзья@ встреча@ются и расстаю@тся"

Transkript

1 1 Соседи 3 Словарь Глава 33 Gloser 33 и Anzer, en av øyene i øygruppa Solovki Anzer, ei av øyene i øygruppa Solovki gravid gravid å ta vare på å ta vare på Бог Gud Gud Store hareøy, en av øyene i øygruppa Solovki Store hareøy, ei av øyene i øygruppa Solovki botanisk botanisk her subst. fremtid framtid å bli voksen å bli vaksen her: å se på her: å sjå på (og ta døme av) на + akk. (og ta eksempel av) trist, vemodig trist, vemodig грусть f. tristhet, vemod det å vere trist, vemod да ещё og i tillegg og i tillegg ipf. å holde seg å halde seg vitnemål, diplom (ved høgskole og universitet) vitnemål, diplom (ved høgskole og universitet) å tillate, la skje å tillate, la skje vennskap vennskap merkbart, synlig merkbart, synleg jord jord зло ondskap vondskap adv. oppriktig oppriktig historie historie å forsvinne å forsvinne lunefull lunefull kokett kokett mengde, antall mengd, tall her: robåt her: robåt sted, plass stad, plass мир 1 fred 2 verden 1 fred 2 verda m. kloster kloster vis vis museums- + gen. dagen / kvelden før dagen / kvelden før

2 2 adj. her: ekte, virkelig her: ekte, verkeleg uskyldig uskuldig umerkelig umerkeleg her: litt, noe her: litt, noko manglende forståelse manglande forståing noen få nokre få adj. uslukkelig, uutslukkelig uslokkjeleg, uutslokkjeleg felles felles enorm enorm adj., f. her: en, et her: ein, eit n. pl. innsjø innsjø å stanse, få en slutt på å stanse, få ein slutt på her: å ta inn (på hotell el. annet losji) her: å ta inn (på hotell el. anna losji) øy øy tolk, oversetter tolk, omsetjar å flytte å flytte план plan plan å tillate, gjøre mulig å la, gjøre mogeleg pf. å bli glad i å bli glad i pf. (kortvarig) å arbeide en tid (av ipf. å arbeide) å arbeide ei tid (av ipf. å arbeide) å slå, gjøre inntrykk på å slå, gjøre inntrykk på å ryste, sjokkere, gripe å ryste, sjokkere, gripe lik, som ligner lik, som liknar representasjon representasjon forbrytelse brotsverk invitasjon invitasjon

3 3 å slutte seg til å slutte seg til к + dat. ipf. å reise, farte omkring å reise, farte ikring ipf. + dat. å glede seg over, være glad å gle seg over, vere glad for for å spørre ut å skilles å spørje ut å skiljast romantisk romantisk russisk russisk сам pron., f. n. pl. selv (dat.) man fikk lyst til selv samovar samovar ipf. + instr. å lyse av å lyse av hellig heilag Øksefjellet Øksefjellet 1 å planlegge, pf. å ha tenkt 2 å samle seg å finne sted, skje sjølv (dat.) ein fekk hug til sjølv 1 å planleggje, pf. å ha tenkt 2 å samle seg å finne stad, skje Solovki, øygruppe i Solovki, øygruppe i Kvitesjøen Kvitesjøen her: å diskutere her: å diskutere å anstrenge seg, gjøre sitt beste å gjere seg umak, gjere sitt beste gammel kone gammal kone lidelse liding forferdelig, skrekkelig forferdeleg, skrekkeleg å bygge с. å legge planer å byggje с. å leggje planar underlig underleg forundring, forbauselse undring universitets- universitetsучёба studier studiar firma firma å bli penere å bli venare ekskursjon ekskursjon Мень на акт her: handling her: handling Bibelen Bibelen (høytidelig) god, velgjørende (høgtideleg) god, velgjørande Бог Gud Gud guddommelig guddommeleg

4 4 Guds Guds sårskorpe, arr sårskorpe, arr ipf. å rase, være i opprør (stort sett om været) å rase, vere i opprør (stort sett om veret) вверх oppover oppover век århundre hundreår stor (som eng. great) stor (som eng. great) skyldig, skyldbevisst skuldig, skuldmedviten skyldig, dømt skyldig skuldig, dømt skuldig + gen. istedenfor isteden i staden for istaden mulighet sjanse gjenfødelse; renessanse gjenføding; renessanse + gen. omtrent som omlag som adj. allvitende allvitande всё-таки likevel likevel å velge ut å velje ut valg pl. politisk valg val выборы pl. politisk val gass- tysk tysk ipf. + instr. å være stolt av å vere stolt av herre herre m. Herren Herren virkelig verkeleg дёргать ipf. å rykke, trekke å rykkje, trekkje diktator diktator godhet, det gode godheit, det gode drama drama ipf. å slumre å slumre дух ånd ånd enhetlig einskapleg жёстко hardt, strengt hardt, strengt subst. dyr dyr å glemme å gløyme 1 bud 2 (religiøst) testamente 1 bud 2 (religiøst) testamente opptrekks- erobring erobring her: landevinning å stille spørsmål lov lov hensikt, plan по etter (her: Guds) plan her: landevinning å stille spørsmål forsett, plan по etter (her: Guds) plan зло subst. ondskap, det onde vondskap, det vonde злой ond vond berømt vidgjeten

5 5 ipf. å bety å tyde ideal ideal avgud, idol avgud, idol avgudsdyrkelse avgudsdyrking å kalle, gi navn å kalle, gi namn på annet vis på anna vis kammer kammer å straffe, refse å straffe, refse + dat. å bukke, bøye seg for her brukes pf.: å dyrke, tilbe (eg. ipf. å bukke, bøye seg for her brukast pf.: å dyrke, be til (eig. ipf. kodeks kodeks dukke dukke m., pl. leir leir personlighet personlegdom hvilken som helst kva for det skal vere den minste den minste superlativ av (her: i hvert fall) litt, noenlunde, til en viss grad (her: i hvert fall) litt, nokolunde, til ein viss grad marionett marionett mål i fullt monn mål i full mon målestokk målestokk Messias Messias misantropi misantropi мир 1 verden 2 fred 1 verda 2 fred mystiker mystikar ipf. å samle mot, gjøre seg tapper å samle mot, gjere seg tapper modig, tappert modig, tappert ipf. å holde øye med å halde auge med за + instr. oppe, der oppe oppe, der oppe vokter vaktar narkotika narkotika sg. brudd (på regel), overtredelse brot (på regel), krenking arv arv som ikke har sett sin like som ikkje har sett sin like adj. usynlig usynleg uskyldig uskuldig tysk tysk adj. nødvendig naudsynt adj. uutslukkelig uutslokkjeleg ни за что ни про что helt uten grunn heilt utan grunn langt ned langt ned dim. av tråd tråd ipf. с + instr. (muntlig) å gjøre stort nummer av (munnleg) å gjere stort nummer av

6 6 moralsk, se kommentar i Глава 6 moralsk, sjå kommentar i Глава 6 skikkelse skapning samfunn samfunn felles felles m. ild eld ipf. å bety, innebære å tyde, innebere her: å bestemme her: å bestemme organ organ organisme organisme spesiell spesiell svar быть в за + akk. å ha ansvar for svar быть в за + akk. å ha ansvar for ansvarlighet ansvarlegheit adj. ansvarlig ansvarleg от + gen. å snu seg vekk fra å snu seg vekk frå her: å gjenspeiles her: å bli spegla her: fader (tiltale, omtale av ortodoks prest) her: fader (tiltale, omtale av ortodoks prest) пасть her: å synke her: å synke å falle ned å falle ned пасть Fader vår (lat. Pater noster) Fader vår (lat. Pater noster) å bli overlevert, brakt videre å bli overlevert, bringa vidare her: å overføre her: å overføre плод frukt frukt å beseire å sigre over å gjenta å ta opp att 1 2 (muntlig) 1 å forsøple, grise til 2 å vanhellige (munnleg) 1 å forsøple, grise til 2 å vanheilage dåd, bedrift dåd, storverk likhet likskap подчёркивать å understreke å understreke å høste å hauste politisk politisk

7 7 full full forståelse, begrep forståing, det å fatte noko å oppmuntre å oppmuntre orden orden 1 å oppføre seg, handle 2 å søke opptak, pf. å komme inn ved utdanning 1 å te seg, handle 2 å søkje opptak, pf. å komme inn ved utdanning tak (inne i rom) tak (inne i rom) riktig rett her: uskyldig, som har rett кто прав, кто hvem som er uskyldig og hvem som er skyldig her: uskuldig, som har rett кто прав, кто kven som er uskuldig og kven som er skuldig først og fremst, fremfor alt først og fremst, framfor alt forakt forakt skjønn, vakker, god skjønn, vakker, god å avbryte å bryte av forbrytelse brotsverk å innpode, inngi, frembringe å innpode, inngi, bringe fram eksempel døme prinsipp prinsipp к + dat. å stille på linje med, likestille med å stille på line med, likestille med natur natur å programmere å programmere å oppstå; å hende, finne sted å oppstå; å hende, finne stad ipf. å motstå å stå imot пусть 1 la gå at, la (noen gjøre noe) 2 selv om 1 la gå at, la (nokon gjere noko) 2 sjølv om (foreldet eller høytidelig for hæl под + gen. under noens hæl (forelda eller høgtideleg for hæl под + gen. under nokon sin hæl likestilt, likeverdig likestilt, likeverdig her: å bryte ned her: å bryte ned sår sår her: å bli avdekket her: å bli avdekt

8 8 род her: slekt her: slekt å fødes å bli født frihet fridom egenskap eigenskap å forbinde å forbinde hellig heilag helliget heiliga system system скорбь f. sorg sorg смерть f. døden døden begivenhet, hendelse hending å gjøre, utrette, utføre å gjere, utrette, utføre å forene å eine 1 skapelse 2 skapning 1 skaping 2 skapning solidaritet solidaritet bestand- deltaker deltakar forbund forbund frelser, redningsmann frelsar, redningsmann adj. + inf. i stand til å gjøre noe i stand til å gjere noko rettferdighet rettvise middels middels stalinisme stalinisme her: element, kraft her: element, kraft side side lidelse liding ipf. å lide å lide land land forferdelig forferdeleg skjebne lagnad vesen, skapning vesen, skapning skapelse skaping Skaperen Skaparen kropp kropp тёмный mørk mørk teolog teolog ipf. å tåle, fordra, tillate å tole, fordra, tillate å miste, tape å miste, tape her: tett her: tett her: trykkekunst her: trykkjekunst tyranni tyranni

9 9 (muntlig) å kverke, kvele (munnleg) å kverke, kvele (vanlig bare pf.) bekvemt lagleg, høveleg forferdelig forferdeleg vanskapning vanskapning å rette å rette utopisk utopisk filosofi filosofi fransk fransk verre verre komp. av vidunderlig vedunderleg etisk etisk ipf. + instr. å være å vere Grammatikk 33 Partisipp Side Aktiv presens что presens partisipp aktiv langform entall hankjønn genitiv Aktiv preteritum 264 и народов, под preteritum partisipp aktiv langform flertall genitiv 264 мир, preteritum partisipp aktiv langform entall hankjønn nominativ 264 мир, preteritum partisipp aktiv langform entall hankjønn nominativ Passiv presens presens partisipp passiv langform flertall genitiv 264 дёргают всё за NB! Ordet er adjektiv som dannes av partisipp часть NB! Dette ordet er adjektiv som dannes på samme måte som partisipp. av verbet = å bety = знач - ат знач - + -ащ- + -его av verbet = å lide страда- + -вш- + -их av verbet = å miste потеря- + -вш- + -ий av verbet = å bøye seg for поклони- + -вш- + -ий- + -ся av verbet = å gi navn = именуj- ут именуj- + -ем- + -ых = вид - ат (не) вид - + -им- + -ые не (part.) (adj.) av verbet = å kunne unnvære, greie seg uten = обход - ат -ся (не) обход - + -им- + -ая -ся

10 10 Passiv preteritum langform entall hankjønn dativ 262 всё kortform entall intetkjønn 264 не быть к kortform entall hankjønn 265 мы все kortform flertall 265 мы kortform flertall 265 мы все kortform flertall Gerundium Imperfektivt 261 на неё, и к 264 те, кто шли на смерть, 264 со мы Perfektivt 262 не пресечёт дав нам av verbet = å motta, få = получ - у получ - + -енн- + -ому av verbet = å programmere запрограммирова- + -н- + -о av verbet = å likestille Unntak: приравн - + -ен- av verbet = å forbinde связа- + -н- + -ы av verbet = å forene = соедин - у соедин - + -ен- + -ы av verbet = å forbinde связа- + -н- + -ы av verbet = å se = гляд - ат гляд - + -а av verbet = å slutte seg til = присоединяj- ут -ся присоединяj- + -а- + -сь av verbet = å gjenta = повторяj- ут повторяj- + -а av verbet = å være opptatt av = нос - ат -ся нос - + -а- + -сь av verbet дать = å gi да- + -в дав

Gloser 9 Случа@йная встре@ча

Gloser 9 Случа@йная встре@ча 1 Соседи 3 Словарь Глава 9 Gloser 9 Случа@йная встре@ча болта@ть ipf. her: å prate her: å prate больни@ца sykehus sjukehus буке@т bukett bukett выгля@дывать her: å titte frem her: å titte fram вы@глянуть

Detaljer

Gloser 18 Са@ша смеётся

Gloser 18 Са@ша смеётся 1 Соседи 3 Словарь Глава 18 Gloser 18 Са@ша смеётся а@втор forfatter forfattar вполне@ helt og holdent, fullstendig frå ende til annan, fullstendig вско@ре snart snart выбира@ть вы@брать å velge å velje

Detaljer

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan

Nr. 4-2001 16. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Guds evige plan FOLK Nr. 4-2001 16. årgang TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Guds evige plan Side 2 FOLK 4-2001 Guds evige plan og hensikt Det er livsviktig for oss kristne å forstå Guds evige

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Hva krever Gud av oss?

Hva krever Gud av oss? Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2013 Hva krever Gud av oss? Se Mika 6,6-8 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd til fremme av kristen enhet og Kommisjonen

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke

LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG. Antologi 2013, Den norske kirke ÆR RELEVANT Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR ANT TILGJENGELIG GELIG Antologi 2013, Den norske kirke LIVSNÆR RELEVANT TILGJENGELIG Innhold ISBN: 978-82-7454-115-4 Kirkerådet, Oslo 2013 Bestilles

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON

TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Nr. 2-2008 23. årgang FoLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Kjærlighet som varer LeDeR Bibelen bruker ordet pakt om dette fantastiske livet i kjærlighet som Jesus gir til alle

Detaljer

1. La meg få høre om Jesus

1. La meg få høre om Jesus 1. La meg få høre om Jesus La meg få høre om Jesus, skriv i mitt hjerte hvert ord, herligste budskap om frelse som kan fortelles på jord! Minn meg om englenes jubel den gang på Betlehems vang. «Ære skje

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Mulighetenes tid Nr. 1-2009 24. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Mulighetenes tid LEDER Mulighetenes tid Det er gode kår for ekstreme løsninger. I noen muslimske miljøer blir Paradis

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik

Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik Det er et meget aktuelt, men stort og vanskelig tema som er satt opp for denne kvelden.

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 35. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn

Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 5/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Valget Å dele evangeliet med muslimer

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.6.

Bibelundervisning emne nr.6. Bibelundervisning emne nr.6. Tegn under og mirakler. A. Det finnes tegn til overbevisning om at Jesus lever... Tegn på at Jesus lever: Ånden som er kommet er et tegn, Joh.14.kap.16-17 vers "Og jeg vil

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen

Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen Kosthold og åndelighet FORHOLDET MELLOM KOSTHOLD OG MORAL Helsereformen og den tredje engels budskap Riktig kosthold GUDS OPPRINNELIGE PLAN ENKEL KOST EN FULL

Detaljer

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål

Utdanning for livet. Sann utdanning - dens opphav og mål Utdanning for livet Utdanning for livet Sann utdanning - dens opphav og mål Skolen i Edens hage Kunnskap om godt og ondt Utdanning og frelse Israels utdanning Profetskolene Store menn og deres liv Læreren

Detaljer

este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen.

este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen. este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen. Merket av Gud. Og merke dyrets Folket blir merket, sannferdighet inn i kapitler og Bibelen versene. Denne boken er originale i portugisisk,

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer