HVA SKAL ORGANISASJONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA SKAL ORGANISASJONEN"

Transkript

1 Versjon: ORGANISASJONSNAVN HVA SKAL ORGANISASJONEN HETE?

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Prosess Kriterier Navn Resultat Innspill fra tilsatte Vurdering... 7 Begrunnelse for utvalgte navn Innledning Organisasjonen FSAT ble etablert i brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) 1. juli FSAT leverer tjenester til hele universitets- og høyskolesektoren i Norge. «FSAT»-navnet ble innført med brevet fra KD 1. juli. Dette skjedde uten involvering fra tilsatte i organisasjonen. Navnet har vært i bruk siden etableringen og har derfor begynt å sette seg. Dette betyr ikke at navnet er bedre enn tidligere. Det viser bare at det tar forholdsvis kort tid før et nytt navn fester seg og oppfatningen er derfor at dette er noe organisasjonen bør ta seg tid til å gjennomføre på en skikkelig måte. Det er første gang vi har muligheten til å bygge et merkenavn på denne måten og det legges vekt på at organisasjonen benytter muligheten til å tenke nytt slik at organisasjonen får et navn som tilsatte er tilfreds med og som er et godt navn for våre nåværende og fremtidige samarbeidspartnere. 2. Bakgrunn Bakgrunnen for dokumentet er et ønske om at prosessen for navn for organisasjonen blir solid slik at det fremkommer tydelige navneforslag til avløsning for «FSAT». Det er forsøkt ivaretatt i dette dokumentet. Mange tilsatte i organisasjonen har ved ulike anledninger uttrykt at nåværende navn ikke er et navn de kjenner seg så godt igjen i. Organisasjonen jobber med et bredere spekter enn navnet tilsier og det har derfor vært et ønske om å se på alternative forslag som kommuniserer hvilken organisasjon vi er, se kriteriene i kap. 6. 2

3 3. Prosess Navn har vært tema i flere omganger. Første gang navnet ble presentert til en samlet organisasjon var 26. august 2014 der styret møtte de tilsatte i den nye organisasjonen. I fellesmøte med styreleder tok ansatte opp navnet til diskusjon. Det ble rimelig klart at navnet for organisasjonen ikke ble sett på som godt og dekkende nok. Etter dette var navn blant annet tema på fellesseminar i regi av Agenda Kaupang på Leangkollen 16. og 17. oktober 2014 der alle i organisasjonen var invitert. Presentasjon i plenum og arbeidsgrupper var en del av dagsorden. I desember 2014 ble tre navn fremmet som sak for styret. Styret ønsket et grundigere arbeid og et nytt forslag som skal presenteres styret 23. april Navnegruppa ble opprettet 17. februar 2015 med sikte på å levere et godt og gjennomarbeidet forslag. 4. Kriterier Kriterier var et eget punkt i samlingen på Leangkollen 17. oktober Utgangspunktet for etterfølgende workshop som ble holdt var at Det finnes ikke noe navn som utelukkende vil bli positivt mottatt av absolutt alle i og utenfor organisasjonen. Alle navn har et behov for å bli innarbeidet før man vet om det er det riktige navnet. Generelle kjennetegn for et godt navn på organisasjonen formulert av Agenda Kaupang: 1. Det kan uttrykke kjernevirksomheten 2. Det skal være enkelt å kommunisere (stave/uttale) 3. Estetisk tiltalende/klinge godt/lett å huske 4. Det skal ikke være brukt opp/være unikt 5. Ikke gi gale assosiasjoner/lett å tulle med 6. Det skal skape en felles identitet for ansatte, brukere og samarbeidspartnere 7. Det skal fungere på bokmål, nynorsk og engelsk Tilleggskriterier fra styret Styret har i tillegg bedt om at ved valg av navn skal navnet ses i lys av organisasjonens målbilde, her presentert ved delmålene: 1. Tjenestesenterets rolle 2. Våre leveranser 3. Samspillet med brukerne 4. Det indre liv 5. Effektiv drift av organisasjonen 6. Innovasjon og nyskapning 3

4 Samlet kriteriesett Målbildets første fire delmål er representert i hhv. kriterium 1 og 6 i Agenda Kaupangs liste. De to siste delmålene er representert med egne kriterier. Vi får følgende kriterier når vi tar med kriteriene formulert av Agenda Kaupang og når vi tar hensyn til målbilde slik styret har bedt om: 1. Det kan uttrykke kjernevirksomheten 2. Det skal være enkelt å kommunisere (stave/uttale) 3. Estetisk tiltalende/klinge godt/lett å huske 4. Det skal ikke være brukt opp/være unikt 5. Ikke gi gale assosiasjoner/lett å tulle med 6. Det skal skape en felles identitet for ansatte, brukere og samarbeidspartnere 7. Det skal fungere på bokmål, nynorsk og engelsk 8. Det skal assosieres med effektivitet og fleksibilitet 9. Det skal reflektere innovasjon og nyskapning 5. Navn Den nye organisasjonen har gode forbindelser og samarbeid med tilsvarende enheter både i Danmark, Finland, Sverige, Italia, og mange flere land 1. Mobility project er et eksempel på hvordan vi i framtiden må og ønsker å samarbeide internasjonalt. Organisasjonen deltar i dag i flere prosjekter i regi av EU. Mye tyder derfor på at vi bør ta hensyn til dette og derfor velge et navn som er lett å forstå, lett å skrive og lett å tolke også på engelsk. Navnevalg kan ha ulike dimensjoner. Begrunnelsen for valg av navn behøver derfor ikke være lik for alle navn. Dersom organisasjonsnavnet er et personnavn, vil kriteriene for valget skille seg fra et navn som velges ut fra en mer tekstlig beskrivelse av organisasjonen. En annen dimensjon er tilfeller hvor navnet velges mer pga. symbolikk. Her kan navnet bety ett eller annet, men det må ikke bety noe. Tekstlige navn er vanlig. Ofte følger det med en forkortelse. «SO» (Samordna opptak), «SUN» (Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer)og «FSAT» (Felles studieadministrativt tjenestesenter) er alle eksempler på tekstlige navn som har en forkortelse knyttet til seg. Det er vanlig at forkortelsen er formen som blir brukt og at betydningen av forkortelsen vil være uklar for en del både internt og eksternt. Ofte velges jentenavn på organisasjoner. Eksempler fra vår sektor er «Frida» og «CRIStin». Navnet kan være nøytralt eller man kan velge et navn som er knyttet til en person som står for verdier organisasjonen ønsker å identifiseres med. Symbolske navn er ofte kortform som klinger godt. De vil noen ganger ha en mening, men kan også være uten mening. Et annet alternativ er at det kan bety flere ting. Av forslagene nedenfor er «MakeIT» eksempel på noe som kan bety flere ting og uansett gir mening. 4

5 6. Resultat Vekt Tabellen nedenfor viser vektingen som er grunnlag for poenggivning for de enkelte kriterier. Vekting Lav 1 Middels 2 Høy 3 Kriterier oversikt Tabellen viser kriteriene som er benyttet og tilhørende nummer og vekt. Nr. Kriterier 1 Det kan uttrykke kjernevirksomheten 2 2 Det skal være enkelt å kommunisere (stave/uttale) 3 3 Estetisk tiltalende/klinge godt/lett å huske 3 4 Det skal ikke være brukt opp/være unikt 3 5 Ikke gi gale assosiasjoner/lett å tulle med 2 6 Det skal skape en felles identitet for ansatte, brukere og samarbeidspartnere 1 7 Det skal fungere på bokmål, nynorsk og engelsk 2 8 Det skal assosieres med effektivitet og fleksibilitet 1 9 Det skal reflektere innovasjon og nyskapning 2 Vekt Kriterium fire er absolutt og må være oppfylt for å være et aktuelt forslag. 1. Kriteriet er et samlekriterium for delmål 1 («Tjenestesenterets rolle») og 2 («Våre leveranser»), se kap. 4. Dette kriteriet er derfor en paraply for en stor del av organisasjonens målbilde og bør i utgangspunktet vektes tungt. Vi synes allikevel at hvor presist navnet er med tanke på hva vi jobber med ikke bør overskygge f.eks. hvor lett det er å uttale eller hvor godt det klinger. Kriteriet får derfor middels vekting. 2. Vi anser det som svært viktig at navnet er lett å uttale og stave. Når vi presenterer vårt arbeidssted for andre, ønsker vi at det skal være lett å oppfatte. Navnet er gjerne eksternes førsteinntrykk av organisasjonen. Det skal ikke være nødvendig å presisere staving eller gjenta fordi navnet ikke høres ut som et ordentlig ord. Dette kriteriet vektes derfor tungt. Vi tar ikke hensyn til språk her. Dersom det f.eks. kommer tydelig fram at navnet skal uttales med engelsk talemåte, anser vi det som «enkelt å kommunisere». 3. Tilsvarende argumenter som for kriterium 2 gjelder her, inkludert kommentar om språk. Vektes tungt. 4. Det er avgjørende om navnet allerede er brukt av noen andre. Dette kriteriet er derfor et absolutt kriterium. For å synliggjøre at vi har vurdert kriteriet er det inkludert i tabellen og gitt vekting 3. (Det er egentlig irrelevant hvor tungt den vektes siden alle aktuelle navn må oppfylle dette kravet). Vi anser det som svært viktig at vi, som en statlig organisasjon av stor betydning for sektorene vi jobber for, har et.no-domene som tilsvarer navnet. Domenet må derfor være ledig, og er en del av dette kriteriet. 5

6 5. Vi ønsker å fremstå som seriøse aktører innenfor bl.a. UH-sektoren. Da er det viktig å ha et navn som ikke vekker reaksjoner som overskygger dette. F.eks. ved å velge et navn som «FEST» (FElles Studieadministrativt Tjenestesenter), vil mange huske navnet, men ikke hva vi driver med. Vi synes allikevel at en eventuell morsom tolkning av navnet kan sees bort i fra hvis det treffer godt med enkelte andre kriterier. Vi har derfor valgt å vekte dette kriteriet middels tungt. 6. Dette kriteriet er et samlekriterium for delmål 3 («Samspillet med brukerne») og 4 («Det indre liv»), og de samme argumentene som for kriterium 1 gjelder her. 7. Dette kriteriet ligner svært mye på kriteriene 2 og 3, men språk er nå relevant. Dette punktet samler «enkelt å kommunisere» og «estetisk klingende» for begge norske målformer og engelsk. Siden dette kriteriet kun ser på fellesfaktoren «fungerer på alle målformer», og ikke det som kriteriene 2 og 3 dekker, trekker vi vektingen ned. Det er allikevel viktig at organisasjonens navn fungerer på både norsk og engelsk siden vi har flere internasjonale samarbeidspartnere og det blir stadig flere. (Se kapittel 5). Vi vurderer derfor dette kriteriet til middels vekting. 8. og 9. Disse to punktene er direkte koblet til de to siste delmålene i målbilde. Disse er mindre konkrete enn de andre kriteriene, altså lener de seg mer på magefølelse og assosiasjoner. Vi mener derfor at de ikke bør veie tungt, men sees på som en slags bonus hvis navnet vi ender opp med reflekterer disse verdiene (effektivitet, fleksibilitet, innovasjon og nyskapning). Vi anser det som litt mer viktig med assosiasjoner til innovasjon enn effektivitet. Kriterium 9 veies dermed tyngre enn kriterium 8. Poengoversikt Nedenfor gir tabellen et bilde av hvordan foreslåtte navn oppfyller kriteriene med samlet poengsum. Merk: Rader med grått er navn som har vært med i prosessen men på et bestemt tidspunkt har utgått på grunn av manglende tilgjengelighet. 6

7 Navnene «Edit», «Edison» og «Unit» falt ut fordi enten navnet eller domenet ikke var tilgjengelig slik tidligere antatt. To av navnene ble med i avstemningen på grunn av mangelfull domenesjekk. «Sofus» er med i listen fordi vi har fått signaler om at domenet kan frigjøres. Poengsum og rangering for «Sofus» påvirkes av dette. En avklaring er ventet i slutten av uke 16. «Ceres» har kommet opp som forslag i ettertid av kartleggingsundersøkelsen blant de ansatte, og vi har vurdert det opp mot kriteriene. Det samme gjelder «Cares», men det havnet i nedre sjikt og påvirker ikke aktuelle navn. Merk at «FSAT» kun har fått 7 poeng. Det er en selvfølge at «FSAT», med sitt fulle navn «Felles studieadministrativt tjenestesenter» uttrykker kjernevirksomheten. Navnet oppfattes også seriøst og er ikke opptatt allerede, noe som er til fordel for navnet. På den annen side ser vi at «FSAT» ikke tilfredsstiller noen av de andre kriteriene: Det er vanskelig å vite hvordan «FSAT» skal uttales. Mange som møter på navnet første gang i skreven form, tror at det skal uttales «FS-AT», som i FS (Felles Studentsystem). De som muntlig presenterer hvor de jobber, og bruker «FSAT», blir gjerne møtt med en forespørsel om å gjenta. Og dette gjelder kun på norsk. For engelsktalende er det minst like vanskelig å vite at det ikke skal uttales i ett ord, men med «F»-en som bokstav alene, og så «SAT» som ett ord etterpå. Heller ikke det fulle og hele navnet er lett å uttale, eller huske, selv for de ansatte. «FSAT» sier ingenting om hvem vi er, med mindre du bruker hele navnet. Det kronglete, lange navnet kan ikke assosieres med verken effektivitet, fleksibilitet, innovasjon eller nyskapning. Det skaper heller assosiasjoner til noe som er tungdrevet og byråkratisk. 7. Innspill fra tilsatte For å involvere tilsatte ble alle i organisasjonen invitert til å være med i prosessen og fortelle hvilket av et gitt antall aktuelle navn de mener er best. Invitasjonen ble sendt i en e-post med en lenke til et nettskjema der tilsatte kunne stemme på det navnet de likte best og nest best. Alle hadde mulighet til å gi en kommentar, og kommentarene er forsøkt tatt hensyn til i forbindelse med vurderingen. Tilsatte hadde tilgang til utkast til dette dokumentet, og avstemningen viste at de som stemte ikke følte seg bundet av rangeringen. Oppslutningen om undersøkelsen var på hele 84 %, noe som viser sterkt engasjement og bekrefter at dette var et viktig tema å ta opp. Avstemningen er brukt for å få et totalinntrykk av hvilke navn som skal presenteres for styret og rekkefølgen mellom aktuelle navn. Denne vurderingen er beskrevet i kap Vurdering Navnene som er listet opp nedenfor er alle ment å kunne oppfylle kriteriene godt nok til at de er aktuelle. Dersom et navn faller ut av forskjellige grunner, er meningen at det skal kunne erstattes av neste navn på listen. På grunnlag av diskusjonene i arbeidet med nytt navn for organisasjonen og tilbakemeldinger og innspill fra tilsatte anbefaler gruppen følgende navn i prioritert rekkefølge: 1. Utad 2. Sofus 3. Ceres 7

8 Begrunnelse for utvalgte navn 1. Utad Navnet fungerer godt alene, og er lett å stave og uttale, siden det er et selvstendig ord som finnes i norsk ordbok: utad: prep. (av ut og 1. ad) mot utsiden, mot omgivelsene, utover. «Utad» har i seg selv gode assosiasjoner som for eksempel at vi er utovervendte som lytter til brukerne våre. Vi er fleksible, åpne og innovative. Navnet kan stå for mye forskjellig, alt etter øyet som ser: utdanning, administrasjon, utvikling, administrative systemer, admission (opptak), osv. Alle disse begrepene dekker til sammen så å si hele kjernevirksomheten i organisasjonen, og er et navn alle ansatte kan kjenne seg igjen i. «Utad» var det nest mest populære navnet i den kartleggende spørreundersøkelsen blant de ansatte, rett etter «Edison» som falt ut midt i prosessen. «Utad» kan være litt vanskelig eller rart å uttale på engelsk, men ikke umulig, og dette er omtrent det eneste som trekker dette navnet litt ned. Konklusjon: Siden «utad» er et ord i seg selv, trenger det ingen ytterligere beskrivelse av hva det eventuelt står for. Vi foreslår derfor at navnet kun er «Utad», uten en lengre undertittel/beskrivelse. Alternativt kan vi bruke «Utvikling av administrative systemer» som en del av beskrivelsen av vår virksomhet. 2. Sofus (Senter for opptaks-, forsknings- og utdanningssystemer) Navnet klinger godt, er lett å uttale på både norsk og engelsk og representerer kjernevirksomheten. Alle ansatte kan kjenne seg igjen i det navnet står for. «Sofus» er svært lett å huske, og det er ingen tvil om verken stavemåte eller uttalelse. Navnet kan lett bli en merkevare som vår organisasjon er direkte koblet til. (Dersom vi velger et allment brukt ord, kan det være vanskeligere og ta lengre tid å etablere ekvivalensen mellom oss og navnet.) «Sofus» kom på 4. plass (av 5 mulige) i den kartleggende spørreundersøkelsen blant de ansatte. En del utfyllende kommentarer fortalte at de ansatte liker hva navnet står for, men at forkortelsen er uheldig. Guttenavn brukes sjelden som navn på bedrifter og lignende. Navnet kan assosieres med noe som er ineffektivt og lite innovativt siden navnet f.eks. ligner på «sofa» og «forsoffen». Konklusjon: Siden «Sofus» ikke er et selvstendig ord, men et egennavn, foreslår vi at det fullstendige navnet er «Senter for opptaks-, forsknings- og utdanningssystemer», men med «Sofus» som hovednavn. Beskrivelsen kan benyttes ved anledning. 8

9 3. Ceres (Center for education, research and enrollment systems) Navnet står for det samme som «Sofus» gjør, og flere av argumentene for «Sofus» vil også gjelde her, spesielt punktet om at navnet reflekterer kjernevirksomheten. Ceres er en dvergplanet og romersk gudinne. Navnet er særegent og assosieres med en kunnskapsbedrift. Det fungerer godt på norsk og engelsk og er estetisk tiltalende. «Ceres» ble foreslått og evaluert etter at kartleggingsundersøkelsen blant de ansatte var gjennomført. Vi har derfor ikke grunnlag for å mene noe om hva de ansatte synes om navnet. Vi antar at de som liker «Sofus» også vil like «Ceres», dog kanskje noen færre siden beskrivelsen er på engelsk. Det er noe uheldig at det fulle navnet er på engelsk, siden vi er en norsk, statlig organisasjon. Det kan derfor være aktuelt å bruke «Senter for utdannings-, forsknings- og opptakssystemer» som det allmenne, utvidede navnet, men at det engelske navnet som har «Ceres» som forkortelse, brukes i internasjonale sammenhenger. Til sammenligning er «Cristin» også en forkortelse av et engelsk navn. Konklusjon: Siden «Ceres» ikke er et selvstendig ord, men et egennavn, foreslår vi at det fullstendige navnet er «Senter for utdannings-, forsknings- og opptakssystemer»/«center for education, research and enrollment systems», men med «Ceres» som hovednavn. Beskrivelsen(e) kan benyttes ved anledning. 9

10 Referanser: (1) Organisasjonen er i dag deltakere i følgende internasjonale prosjekter: 2015 EWP - Erasmus without paper. Digitalisere mobilitetsprosessen 2015 EMREX - EU har bestemt at innen 2020 skal 20% av studentmassen være mobile gjennom studiene sine (https://confluence.csc.fi/display/emrex/emrex). Slike studenter er dyre og det trengs internasjonalt samarbeid for å få til dette CEF - Europeisk standardiseringskomponenter. Stork skal innføres i ID-porten i løpet av september Utenlandske studenter/søkere kan logge inn vha id-porten gjennom CEF føderasjonen ELMO - Europeisk XML Schema som validerer internasjonale resultater for studenter. (Standardisering) 2012 ELM - Europeisk standardiseringsprosjekt 2012 MLO - Europeisk standardiseringsprosjekt 2012 Eurocris - Tina Linjgjærde har sittet i styret siden 2013 og er valgt for to nye år GD - Groningen declaration, digital student data portibilitet 2006 Nordforum - Nordforum er en gruppe med medlemmer fra de nordiske land som arbeider med studieinformasjonsystemer (SIS). Alltid European University Information Systems (EUNIS) - Europeisk konferanse hvor Fsat har bidratt både med foredrag og som chair for tracks. 10

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Prosjektrapport nr. 7/2011

Prosjektrapport nr. 7/2011 Prosjektrapport nr. 7/2011 Drammensbiblioteket En evaluering av samarbeidet mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud, studiested Drammen Line Grønstad

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE RAPPORT LEVERANDØRUTVIKLING Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG 4 1. SPØRREUNDERSØKELSE

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Praktisk kvalitetsarbeid

Praktisk kvalitetsarbeid Praktisk kvalitetsarbeid «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller» Albert Einstein Korriger Plan Kontroll Utfør Inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid

Detaljer