HVA SKAL ORGANISASJONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA SKAL ORGANISASJONEN"

Transkript

1 Versjon: ORGANISASJONSNAVN HVA SKAL ORGANISASJONEN HETE?

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Prosess Kriterier Navn Resultat Innspill fra tilsatte Vurdering... 7 Begrunnelse for utvalgte navn Innledning Organisasjonen FSAT ble etablert i brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) 1. juli FSAT leverer tjenester til hele universitets- og høyskolesektoren i Norge. «FSAT»-navnet ble innført med brevet fra KD 1. juli. Dette skjedde uten involvering fra tilsatte i organisasjonen. Navnet har vært i bruk siden etableringen og har derfor begynt å sette seg. Dette betyr ikke at navnet er bedre enn tidligere. Det viser bare at det tar forholdsvis kort tid før et nytt navn fester seg og oppfatningen er derfor at dette er noe organisasjonen bør ta seg tid til å gjennomføre på en skikkelig måte. Det er første gang vi har muligheten til å bygge et merkenavn på denne måten og det legges vekt på at organisasjonen benytter muligheten til å tenke nytt slik at organisasjonen får et navn som tilsatte er tilfreds med og som er et godt navn for våre nåværende og fremtidige samarbeidspartnere. 2. Bakgrunn Bakgrunnen for dokumentet er et ønske om at prosessen for navn for organisasjonen blir solid slik at det fremkommer tydelige navneforslag til avløsning for «FSAT». Det er forsøkt ivaretatt i dette dokumentet. Mange tilsatte i organisasjonen har ved ulike anledninger uttrykt at nåværende navn ikke er et navn de kjenner seg så godt igjen i. Organisasjonen jobber med et bredere spekter enn navnet tilsier og det har derfor vært et ønske om å se på alternative forslag som kommuniserer hvilken organisasjon vi er, se kriteriene i kap. 6. 2

3 3. Prosess Navn har vært tema i flere omganger. Første gang navnet ble presentert til en samlet organisasjon var 26. august 2014 der styret møtte de tilsatte i den nye organisasjonen. I fellesmøte med styreleder tok ansatte opp navnet til diskusjon. Det ble rimelig klart at navnet for organisasjonen ikke ble sett på som godt og dekkende nok. Etter dette var navn blant annet tema på fellesseminar i regi av Agenda Kaupang på Leangkollen 16. og 17. oktober 2014 der alle i organisasjonen var invitert. Presentasjon i plenum og arbeidsgrupper var en del av dagsorden. I desember 2014 ble tre navn fremmet som sak for styret. Styret ønsket et grundigere arbeid og et nytt forslag som skal presenteres styret 23. april Navnegruppa ble opprettet 17. februar 2015 med sikte på å levere et godt og gjennomarbeidet forslag. 4. Kriterier Kriterier var et eget punkt i samlingen på Leangkollen 17. oktober Utgangspunktet for etterfølgende workshop som ble holdt var at Det finnes ikke noe navn som utelukkende vil bli positivt mottatt av absolutt alle i og utenfor organisasjonen. Alle navn har et behov for å bli innarbeidet før man vet om det er det riktige navnet. Generelle kjennetegn for et godt navn på organisasjonen formulert av Agenda Kaupang: 1. Det kan uttrykke kjernevirksomheten 2. Det skal være enkelt å kommunisere (stave/uttale) 3. Estetisk tiltalende/klinge godt/lett å huske 4. Det skal ikke være brukt opp/være unikt 5. Ikke gi gale assosiasjoner/lett å tulle med 6. Det skal skape en felles identitet for ansatte, brukere og samarbeidspartnere 7. Det skal fungere på bokmål, nynorsk og engelsk Tilleggskriterier fra styret Styret har i tillegg bedt om at ved valg av navn skal navnet ses i lys av organisasjonens målbilde, her presentert ved delmålene: 1. Tjenestesenterets rolle 2. Våre leveranser 3. Samspillet med brukerne 4. Det indre liv 5. Effektiv drift av organisasjonen 6. Innovasjon og nyskapning 3

4 Samlet kriteriesett Målbildets første fire delmål er representert i hhv. kriterium 1 og 6 i Agenda Kaupangs liste. De to siste delmålene er representert med egne kriterier. Vi får følgende kriterier når vi tar med kriteriene formulert av Agenda Kaupang og når vi tar hensyn til målbilde slik styret har bedt om: 1. Det kan uttrykke kjernevirksomheten 2. Det skal være enkelt å kommunisere (stave/uttale) 3. Estetisk tiltalende/klinge godt/lett å huske 4. Det skal ikke være brukt opp/være unikt 5. Ikke gi gale assosiasjoner/lett å tulle med 6. Det skal skape en felles identitet for ansatte, brukere og samarbeidspartnere 7. Det skal fungere på bokmål, nynorsk og engelsk 8. Det skal assosieres med effektivitet og fleksibilitet 9. Det skal reflektere innovasjon og nyskapning 5. Navn Den nye organisasjonen har gode forbindelser og samarbeid med tilsvarende enheter både i Danmark, Finland, Sverige, Italia, og mange flere land 1. Mobility project er et eksempel på hvordan vi i framtiden må og ønsker å samarbeide internasjonalt. Organisasjonen deltar i dag i flere prosjekter i regi av EU. Mye tyder derfor på at vi bør ta hensyn til dette og derfor velge et navn som er lett å forstå, lett å skrive og lett å tolke også på engelsk. Navnevalg kan ha ulike dimensjoner. Begrunnelsen for valg av navn behøver derfor ikke være lik for alle navn. Dersom organisasjonsnavnet er et personnavn, vil kriteriene for valget skille seg fra et navn som velges ut fra en mer tekstlig beskrivelse av organisasjonen. En annen dimensjon er tilfeller hvor navnet velges mer pga. symbolikk. Her kan navnet bety ett eller annet, men det må ikke bety noe. Tekstlige navn er vanlig. Ofte følger det med en forkortelse. «SO» (Samordna opptak), «SUN» (Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer)og «FSAT» (Felles studieadministrativt tjenestesenter) er alle eksempler på tekstlige navn som har en forkortelse knyttet til seg. Det er vanlig at forkortelsen er formen som blir brukt og at betydningen av forkortelsen vil være uklar for en del både internt og eksternt. Ofte velges jentenavn på organisasjoner. Eksempler fra vår sektor er «Frida» og «CRIStin». Navnet kan være nøytralt eller man kan velge et navn som er knyttet til en person som står for verdier organisasjonen ønsker å identifiseres med. Symbolske navn er ofte kortform som klinger godt. De vil noen ganger ha en mening, men kan også være uten mening. Et annet alternativ er at det kan bety flere ting. Av forslagene nedenfor er «MakeIT» eksempel på noe som kan bety flere ting og uansett gir mening. 4

5 6. Resultat Vekt Tabellen nedenfor viser vektingen som er grunnlag for poenggivning for de enkelte kriterier. Vekting Lav 1 Middels 2 Høy 3 Kriterier oversikt Tabellen viser kriteriene som er benyttet og tilhørende nummer og vekt. Nr. Kriterier 1 Det kan uttrykke kjernevirksomheten 2 2 Det skal være enkelt å kommunisere (stave/uttale) 3 3 Estetisk tiltalende/klinge godt/lett å huske 3 4 Det skal ikke være brukt opp/være unikt 3 5 Ikke gi gale assosiasjoner/lett å tulle med 2 6 Det skal skape en felles identitet for ansatte, brukere og samarbeidspartnere 1 7 Det skal fungere på bokmål, nynorsk og engelsk 2 8 Det skal assosieres med effektivitet og fleksibilitet 1 9 Det skal reflektere innovasjon og nyskapning 2 Vekt Kriterium fire er absolutt og må være oppfylt for å være et aktuelt forslag. 1. Kriteriet er et samlekriterium for delmål 1 («Tjenestesenterets rolle») og 2 («Våre leveranser»), se kap. 4. Dette kriteriet er derfor en paraply for en stor del av organisasjonens målbilde og bør i utgangspunktet vektes tungt. Vi synes allikevel at hvor presist navnet er med tanke på hva vi jobber med ikke bør overskygge f.eks. hvor lett det er å uttale eller hvor godt det klinger. Kriteriet får derfor middels vekting. 2. Vi anser det som svært viktig at navnet er lett å uttale og stave. Når vi presenterer vårt arbeidssted for andre, ønsker vi at det skal være lett å oppfatte. Navnet er gjerne eksternes førsteinntrykk av organisasjonen. Det skal ikke være nødvendig å presisere staving eller gjenta fordi navnet ikke høres ut som et ordentlig ord. Dette kriteriet vektes derfor tungt. Vi tar ikke hensyn til språk her. Dersom det f.eks. kommer tydelig fram at navnet skal uttales med engelsk talemåte, anser vi det som «enkelt å kommunisere». 3. Tilsvarende argumenter som for kriterium 2 gjelder her, inkludert kommentar om språk. Vektes tungt. 4. Det er avgjørende om navnet allerede er brukt av noen andre. Dette kriteriet er derfor et absolutt kriterium. For å synliggjøre at vi har vurdert kriteriet er det inkludert i tabellen og gitt vekting 3. (Det er egentlig irrelevant hvor tungt den vektes siden alle aktuelle navn må oppfylle dette kravet). Vi anser det som svært viktig at vi, som en statlig organisasjon av stor betydning for sektorene vi jobber for, har et.no-domene som tilsvarer navnet. Domenet må derfor være ledig, og er en del av dette kriteriet. 5

6 5. Vi ønsker å fremstå som seriøse aktører innenfor bl.a. UH-sektoren. Da er det viktig å ha et navn som ikke vekker reaksjoner som overskygger dette. F.eks. ved å velge et navn som «FEST» (FElles Studieadministrativt Tjenestesenter), vil mange huske navnet, men ikke hva vi driver med. Vi synes allikevel at en eventuell morsom tolkning av navnet kan sees bort i fra hvis det treffer godt med enkelte andre kriterier. Vi har derfor valgt å vekte dette kriteriet middels tungt. 6. Dette kriteriet er et samlekriterium for delmål 3 («Samspillet med brukerne») og 4 («Det indre liv»), og de samme argumentene som for kriterium 1 gjelder her. 7. Dette kriteriet ligner svært mye på kriteriene 2 og 3, men språk er nå relevant. Dette punktet samler «enkelt å kommunisere» og «estetisk klingende» for begge norske målformer og engelsk. Siden dette kriteriet kun ser på fellesfaktoren «fungerer på alle målformer», og ikke det som kriteriene 2 og 3 dekker, trekker vi vektingen ned. Det er allikevel viktig at organisasjonens navn fungerer på både norsk og engelsk siden vi har flere internasjonale samarbeidspartnere og det blir stadig flere. (Se kapittel 5). Vi vurderer derfor dette kriteriet til middels vekting. 8. og 9. Disse to punktene er direkte koblet til de to siste delmålene i målbilde. Disse er mindre konkrete enn de andre kriteriene, altså lener de seg mer på magefølelse og assosiasjoner. Vi mener derfor at de ikke bør veie tungt, men sees på som en slags bonus hvis navnet vi ender opp med reflekterer disse verdiene (effektivitet, fleksibilitet, innovasjon og nyskapning). Vi anser det som litt mer viktig med assosiasjoner til innovasjon enn effektivitet. Kriterium 9 veies dermed tyngre enn kriterium 8. Poengoversikt Nedenfor gir tabellen et bilde av hvordan foreslåtte navn oppfyller kriteriene med samlet poengsum. Merk: Rader med grått er navn som har vært med i prosessen men på et bestemt tidspunkt har utgått på grunn av manglende tilgjengelighet. 6

7 Navnene «Edit», «Edison» og «Unit» falt ut fordi enten navnet eller domenet ikke var tilgjengelig slik tidligere antatt. To av navnene ble med i avstemningen på grunn av mangelfull domenesjekk. «Sofus» er med i listen fordi vi har fått signaler om at domenet kan frigjøres. Poengsum og rangering for «Sofus» påvirkes av dette. En avklaring er ventet i slutten av uke 16. «Ceres» har kommet opp som forslag i ettertid av kartleggingsundersøkelsen blant de ansatte, og vi har vurdert det opp mot kriteriene. Det samme gjelder «Cares», men det havnet i nedre sjikt og påvirker ikke aktuelle navn. Merk at «FSAT» kun har fått 7 poeng. Det er en selvfølge at «FSAT», med sitt fulle navn «Felles studieadministrativt tjenestesenter» uttrykker kjernevirksomheten. Navnet oppfattes også seriøst og er ikke opptatt allerede, noe som er til fordel for navnet. På den annen side ser vi at «FSAT» ikke tilfredsstiller noen av de andre kriteriene: Det er vanskelig å vite hvordan «FSAT» skal uttales. Mange som møter på navnet første gang i skreven form, tror at det skal uttales «FS-AT», som i FS (Felles Studentsystem). De som muntlig presenterer hvor de jobber, og bruker «FSAT», blir gjerne møtt med en forespørsel om å gjenta. Og dette gjelder kun på norsk. For engelsktalende er det minst like vanskelig å vite at det ikke skal uttales i ett ord, men med «F»-en som bokstav alene, og så «SAT» som ett ord etterpå. Heller ikke det fulle og hele navnet er lett å uttale, eller huske, selv for de ansatte. «FSAT» sier ingenting om hvem vi er, med mindre du bruker hele navnet. Det kronglete, lange navnet kan ikke assosieres med verken effektivitet, fleksibilitet, innovasjon eller nyskapning. Det skaper heller assosiasjoner til noe som er tungdrevet og byråkratisk. 7. Innspill fra tilsatte For å involvere tilsatte ble alle i organisasjonen invitert til å være med i prosessen og fortelle hvilket av et gitt antall aktuelle navn de mener er best. Invitasjonen ble sendt i en e-post med en lenke til et nettskjema der tilsatte kunne stemme på det navnet de likte best og nest best. Alle hadde mulighet til å gi en kommentar, og kommentarene er forsøkt tatt hensyn til i forbindelse med vurderingen. Tilsatte hadde tilgang til utkast til dette dokumentet, og avstemningen viste at de som stemte ikke følte seg bundet av rangeringen. Oppslutningen om undersøkelsen var på hele 84 %, noe som viser sterkt engasjement og bekrefter at dette var et viktig tema å ta opp. Avstemningen er brukt for å få et totalinntrykk av hvilke navn som skal presenteres for styret og rekkefølgen mellom aktuelle navn. Denne vurderingen er beskrevet i kap Vurdering Navnene som er listet opp nedenfor er alle ment å kunne oppfylle kriteriene godt nok til at de er aktuelle. Dersom et navn faller ut av forskjellige grunner, er meningen at det skal kunne erstattes av neste navn på listen. På grunnlag av diskusjonene i arbeidet med nytt navn for organisasjonen og tilbakemeldinger og innspill fra tilsatte anbefaler gruppen følgende navn i prioritert rekkefølge: 1. Utad 2. Sofus 3. Ceres 7

8 Begrunnelse for utvalgte navn 1. Utad Navnet fungerer godt alene, og er lett å stave og uttale, siden det er et selvstendig ord som finnes i norsk ordbok: utad: prep. (av ut og 1. ad) mot utsiden, mot omgivelsene, utover. «Utad» har i seg selv gode assosiasjoner som for eksempel at vi er utovervendte som lytter til brukerne våre. Vi er fleksible, åpne og innovative. Navnet kan stå for mye forskjellig, alt etter øyet som ser: utdanning, administrasjon, utvikling, administrative systemer, admission (opptak), osv. Alle disse begrepene dekker til sammen så å si hele kjernevirksomheten i organisasjonen, og er et navn alle ansatte kan kjenne seg igjen i. «Utad» var det nest mest populære navnet i den kartleggende spørreundersøkelsen blant de ansatte, rett etter «Edison» som falt ut midt i prosessen. «Utad» kan være litt vanskelig eller rart å uttale på engelsk, men ikke umulig, og dette er omtrent det eneste som trekker dette navnet litt ned. Konklusjon: Siden «utad» er et ord i seg selv, trenger det ingen ytterligere beskrivelse av hva det eventuelt står for. Vi foreslår derfor at navnet kun er «Utad», uten en lengre undertittel/beskrivelse. Alternativt kan vi bruke «Utvikling av administrative systemer» som en del av beskrivelsen av vår virksomhet. 2. Sofus (Senter for opptaks-, forsknings- og utdanningssystemer) Navnet klinger godt, er lett å uttale på både norsk og engelsk og representerer kjernevirksomheten. Alle ansatte kan kjenne seg igjen i det navnet står for. «Sofus» er svært lett å huske, og det er ingen tvil om verken stavemåte eller uttalelse. Navnet kan lett bli en merkevare som vår organisasjon er direkte koblet til. (Dersom vi velger et allment brukt ord, kan det være vanskeligere og ta lengre tid å etablere ekvivalensen mellom oss og navnet.) «Sofus» kom på 4. plass (av 5 mulige) i den kartleggende spørreundersøkelsen blant de ansatte. En del utfyllende kommentarer fortalte at de ansatte liker hva navnet står for, men at forkortelsen er uheldig. Guttenavn brukes sjelden som navn på bedrifter og lignende. Navnet kan assosieres med noe som er ineffektivt og lite innovativt siden navnet f.eks. ligner på «sofa» og «forsoffen». Konklusjon: Siden «Sofus» ikke er et selvstendig ord, men et egennavn, foreslår vi at det fullstendige navnet er «Senter for opptaks-, forsknings- og utdanningssystemer», men med «Sofus» som hovednavn. Beskrivelsen kan benyttes ved anledning. 8

9 3. Ceres (Center for education, research and enrollment systems) Navnet står for det samme som «Sofus» gjør, og flere av argumentene for «Sofus» vil også gjelde her, spesielt punktet om at navnet reflekterer kjernevirksomheten. Ceres er en dvergplanet og romersk gudinne. Navnet er særegent og assosieres med en kunnskapsbedrift. Det fungerer godt på norsk og engelsk og er estetisk tiltalende. «Ceres» ble foreslått og evaluert etter at kartleggingsundersøkelsen blant de ansatte var gjennomført. Vi har derfor ikke grunnlag for å mene noe om hva de ansatte synes om navnet. Vi antar at de som liker «Sofus» også vil like «Ceres», dog kanskje noen færre siden beskrivelsen er på engelsk. Det er noe uheldig at det fulle navnet er på engelsk, siden vi er en norsk, statlig organisasjon. Det kan derfor være aktuelt å bruke «Senter for utdannings-, forsknings- og opptakssystemer» som det allmenne, utvidede navnet, men at det engelske navnet som har «Ceres» som forkortelse, brukes i internasjonale sammenhenger. Til sammenligning er «Cristin» også en forkortelse av et engelsk navn. Konklusjon: Siden «Ceres» ikke er et selvstendig ord, men et egennavn, foreslår vi at det fullstendige navnet er «Senter for utdannings-, forsknings- og opptakssystemer»/«center for education, research and enrollment systems», men med «Ceres» som hovednavn. Beskrivelsen(e) kan benyttes ved anledning. 9

10 Referanser: (1) Organisasjonen er i dag deltakere i følgende internasjonale prosjekter: 2015 EWP - Erasmus without paper. Digitalisere mobilitetsprosessen 2015 EMREX - EU har bestemt at innen 2020 skal 20% av studentmassen være mobile gjennom studiene sine (https://confluence.csc.fi/display/emrex/emrex). Slike studenter er dyre og det trengs internasjonalt samarbeid for å få til dette CEF - Europeisk standardiseringskomponenter. Stork skal innføres i ID-porten i løpet av september Utenlandske studenter/søkere kan logge inn vha id-porten gjennom CEF føderasjonen ELMO - Europeisk XML Schema som validerer internasjonale resultater for studenter. (Standardisering) 2012 ELM - Europeisk standardiseringsprosjekt 2012 MLO - Europeisk standardiseringsprosjekt 2012 Eurocris - Tina Linjgjærde har sittet i styret siden 2013 og er valgt for to nye år GD - Groningen declaration, digital student data portibilitet 2006 Nordforum - Nordforum er en gruppe med medlemmer fra de nordiske land som arbeider med studieinformasjonsystemer (SIS). Alltid European University Information Systems (EUNIS) - Europeisk konferanse hvor Fsat har bidratt både med foredrag og som chair for tracks. 10

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Oppgaver og prioriteringer i 2017 Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Forslag meldes inn Fra institusjonene via studiedirektører Fra institusjonene via

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT)

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) Tina Lingjærde Direktør Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) FS Brukerforum 14.april 2015 Formål Felles studieadministrativt tjenestesenter

Detaljer

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO

Organisering av IKT i UH sektoren. IT-konferansen UIO Organisering av IKT i UH sektoren IT-konferansen UIO 27.04.2017 Tor Holmen, UNINETT AS Konsentrasjon for kvalitet (mars 2015) Mål: Økt kvalitet i utdanning og forskning Fikk fart på strukturendringer!

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Velkommen v/tina Lingjærde

Velkommen v/tina Lingjærde FS-kontaktforum Velkommen v/tina Lingjærde 1 Innhold Presentasjon av CERES Tjenesteorganet Digitaliseringsstrategien 2 CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier National

Detaljer

UTKAST. Brukermedvirkning i FSAT. Felles studieadministrativt tjenestesenter. Opprettelse av FSAT

UTKAST. Brukermedvirkning i FSAT. Felles studieadministrativt tjenestesenter. Opprettelse av FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT-16-115 KFH UTKAST Brukermedvirkning i FSAT Opprettelse av FSAT FSAT ble etablert 1. juli 2014 som følge av sammenslåing av tre enheter: Samordna opptak,

Detaljer

Mobilitet / godkjenning

Mobilitet / godkjenning Mobilitet / godkjenning Systemstøtte for studentmobilitet Geir Magne Vangen USIT, University of Oslo NUAS Seminar, Stockholm 2012-08-13 1 Mange sentrale prosesser er blitt effektivisert de siste 20 årene

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT)

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt Utkast til prosjektplan Til behandling i styringsgruppen 15. september Informasjon om prosjektet Prosjektnavn: Organisasjonsprosjekt

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Saksgang Møtedato Høgskolestyret

Saksgang Møtedato Høgskolestyret P360 -dokument 17/03784-1 Saksbehandler Sverre Molandsveen Saksgang Møtedato 15.6. 2017 Høgskolestyret NAVN PÅ NYTT UNIVERSITET Innledning HiOA har siden høsten 2015 gjennomført en prosess med å utforme

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-081 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Organiseringsprosjektet innspill til skisser til modeller

Organiseringsprosjektet innspill til skisser til modeller CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 14.02.2017 Deres ref.: 16/5526 Vår ref.: 2016/12515 Organiseringsprosjektet

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Dato: 07.04.2016 2016000896 Høringsuttalelse Høringssvar

Detaljer

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen?

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport hvordan brukes dataene i etatsstyringen? Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Utvikling i departementets styring Endrede rammer

Detaljer

Brukerstyring og brukermedvirkning i utvikling av tjenester og systemer i FSAT

Brukerstyring og brukermedvirkning i utvikling av tjenester og systemer i FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT-16-115 KFH Brukerstyring og brukermedvirkning i utvikling av tjenester og systemer i FSAT Brukerstyring og brukermedvirkning er en viktig og sentral faktor

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Hovedbudskap Mange organisasjoner produserer dokumenter som kan forbedre livet til personer med

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 15. september 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Forslag til årsplan for Vg2

Forslag til årsplan for Vg2 Forslag til årsplan for Vg2 Læreplanmål for Vg2 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Kontaktforum, november 2016 Marte Holhjem, produkteier ved FSAT

Kontaktforum, november 2016 Marte Holhjem, produkteier ved FSAT Kontaktforum, november 2016 Marte Holhjem, produkteier ved FSAT Agenda Generelt Arkitektur Sikkerhet og standarder «Demonstrasjon» Greit å vite Planlagt videreutvikling Gevinster for institusjonene Behov

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

FELLES STUDIEADMINISTRATIVT TJENESTESENTER FSAT. STRATEGI

FELLES STUDIEADMINISTRATIVT TJENESTESENTER FSAT.  STRATEGI FELLES STUDIEADMINISTRATIVT TJENESTESENTER FSAT www.fsat.no STRATEGI 2016-2019 OM FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) ble etablert 1.7.2014, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. FSAT

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-16-103 OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg:

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Saksbeh.: Solveig Fossum-Raunehaug Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Vår ref. 15/02038 Deres

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 1 Hvor kommer du fra? I dette kapittelet innføres noen hilsningsfraser som deltakerne kan praktisere i samtale med hverandre

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

FS Brukerforum 22. mars 2017 Marte Holhjem, Overingeniør

FS Brukerforum 22. mars 2017 Marte Holhjem, Overingeniør FS Brukerforum 22. mars 2017 Marte Holhjem, Overingeniør Litt historikk Oppdrag fra Kunnskapsdepartement et (KD) om å lage en kravspesifikasjon. Gruppe ledet av Geir M. Vangen ble nedsatt Dokument levert

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal Høringsnotat forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal 1. Innledning Det følger av universitets- og høyskoleloven 3-11 at universiteter og høyskoler utsteder vitnemål for fullført utdanning. Den

Detaljer

FSAT, FS og digital eksamen. SUHS 2015 Spor: Digitalt læringsmiljø

FSAT, FS og digital eksamen. SUHS 2015 Spor: Digitalt læringsmiljø FSAT, FS og digital eksamen SUHS 2015 Spor: Digitalt læringsmiljø Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Etablert 1.7.2014 Enhet organisert etter 1-4.(4) i UH-loven - Eget styre 85 ansatte -

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-085 OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02P - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på ledelsesnivå Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 12.08.2016

Detaljer

Brukerstøtte i FS. Fatima A. Madar. Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer. Torsdag

Brukerstøtte i FS. Fatima A. Madar. Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer. Torsdag Brukerstøtte i FS Fatima A. Madar Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer Torsdag 25. 04. 2013 Brukerstøtte innhold Organisering av FS ved HiOA Om FS og Fronterteamet Oppgavene FS og Fronterteamet

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM02H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 1.02 Gjelder fra: 11.08.2016

Detaljer

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012

Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Seminar om oppgaveskriving og gode besvarelser 2012 Hva kjennetegner en god eksamensbesvarelse? Svarer på det oppgaveteksten spør etter (god avgrensning og tolkning av oppgaven) God struktur på besvarelsen

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Sekretariat: Geir Arnulf (sekretariatsleder), Elin Stokkan, Øystein Jørgensen, Rudi Dreyer, Barbra Noodt.

Sekretariat: Geir Arnulf (sekretariatsleder), Elin Stokkan, Øystein Jørgensen, Rudi Dreyer, Barbra Noodt. Møte 7-2011 Referat Tid: Mandag 31. januar og kl.0930-1800 (sak 1-11 t.o.m. sak 6-11) Tirsdag 1. februar 2011 kl.0900-1700 (sak 7-11) Sted: Kunnskapsdepartementet, Y-blokka, møterom Y-1000. Til stede:

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

BAKGRUNNSSJEKK Undervurdert eller oppskrytt?

BAKGRUNNSSJEKK Undervurdert eller oppskrytt? BAKGRUNNSSJEKK Undervurdert eller oppskrytt? BT 2014 TEMA FOR DAGEN - Om bakgrunnssjekk - Fra pressen - Fakta / statistikk / undersøkelser - 11 tips for bakgrunnssjekk - Muligheter (hva kan sjekkes) -

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

En nesten pinlig affære

En nesten pinlig affære En nesten pinlig affære En novelle av Johan Harstad Kompetansemål etter 10. årstrinn Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE. Norsk Studentunion

HØRINGSUTTALELSE. Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE. Norsk Studentunion -STIFTET 1936 - HØRINGSUTTALELSE Norsk Studentunion Storgata 19, 0184 Oslo TLF: 22044950 Fax: 22244247 E-mail: @nsu@nsu.no WEB: WWW.NSU.NO HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE FOR FREMRAGENDE

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 FSAT-14-053. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 FSAT-14-053. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Verdiseminar KD 21.5.2012

Verdiseminar KD 21.5.2012 Verdiseminar KD 21.5.2012 Denne presentasjonen Rammer inn data og resultater fra ICCS-studien meget kortfattet Viser og relaterer noen verdidata demokratiske verdier Viser og relater noen holdningsdata

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk.

Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Første skisse kjerneelementer i Norsk for elever med samisk som 1. språk. Dette er en skisse til hva kjerneelementer kan være. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå

Skipsoffisersutdanningen i Norge. Innholdsfortegnelse. 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt nivå Skipsoffisersutdanningen i Norge 00TM01H - Emneplan for: Norsk kommunikasjon på operativt Generelt Utarbeidet av: Maritime fagskoler i Norge Godkjent av: Anne Sjøvold Versjon: 2.01 Gjelder fra: 06.10.2016

Detaljer

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Undersøkende matematikk i barnehage og skole Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Camilla.justnes@matematikksenteret.no Undersøkende matematikk hva er det? Ett av flere kjennetegn på god læring

Detaljer

Nasjonal vs lokal informasjon - NFR arbeidsgruppens erfaringer og arbeid

Nasjonal vs lokal informasjon - NFR arbeidsgruppens erfaringer og arbeid 1 Nasjonal vs lokal informasjon - NFR arbeidsgruppens erfaringer og arbeid EURAXESS 28. januar 2009, Oslo Kathrine Vangen Prosjektleder/rådgiver NTNU 2 Dagens situasjon NIFU Step anslår at 10-15% av forskerne

Detaljer

Innledning Workshop NOKIOS Avdelingsdirektør Arne Lunde

Innledning Workshop NOKIOS Avdelingsdirektør Arne Lunde Innledning Workshop NOKIOS 2010 Avdelingsdirektør Arne Lunde Agenda Overordnet perspektiv IKT som strategisk innsatsfaktor Departementets rolle Økt samordning og samhandling Utfordringer Sentrale spørsmålsstillinger

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 I forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved Kunsthøgskolen i Oslo skal det foretas sakkyndig vurdering som grunnlag

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Høringsuttalelse Forskift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Høringsuttalelse Forskift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Forskift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-2017 16.01.2016 2016000022 Høringssvar

Detaljer

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN

Det norske karaktersystemet. land. Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Det norske karaktersystemet og karaktersystemer i andre land Innlegg på UHR karakterkonferanse 2012 Grete Lysfjord, prorektor ved UiN Delrapport fra UHRs analysegruppe v/asbjørn Bjørnset Oversikt over

Detaljer

Analyse av elevtekst

Analyse av elevtekst Analyse av elevtekst Beskrivelse av teksten: Teksten er en kort historie om og av ei jente, som forteller om noe selvopplevd.. Historien handler om faren hennes som fikk vondt i foten og i armen, og som

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 12.6.2015 Utkast referat - Vedtas endelig i styremøte 19.10. 2015 Møte i styret for CRIStin 11. juni 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital

Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Ingerid Arbo, forskningskoordinator og forsker St. Olavs hospital / forsker NTNU CRIStin superbruker St. Olavs hospital Et felles system og database for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter

Detaljer