Noen av oss vil antakelig besvare spørsmålet med et umiddelbart NEI, andre vil nærme seg spørsmålsstillingen med stor skepsis.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noen av oss vil antakelig besvare spørsmålet med et umiddelbart NEI, andre vil nærme seg spørsmålsstillingen med stor skepsis."

Transkript

1 KAN KRAFT, TEKNOLOGI, MILJØ OG INDUSTRI FORENES I EN FELLES NORSK VERDISKAPNINGSVISJON? Innlegg på EnergiRikekonferansen i Haugesund tirsdag 7. august 2007 v/høyesterettadvokat Pål W. Lorentzen, Bergen 1 PROBLEMSTILLING Noen av oss vil antakelig besvare spørsmålet med et umiddelbart NEI, andre vil nærme seg spørsmålsstillingen med stor skepsis. Har det å utvikle overordnede felles mål i form av visjoner noe for seg i det hele eller blir det en nokså ørkesløs intellektuell øvelse? Og er det noe som egentlig er felles mål i denne materien? Består ikke virkeligheten av et uttall sprikende og innbyrdes motstridende interesser som trekker i hver sin retning både mellom landsdeler og bransjer? Og vil ikke en visjon som søker å ta opp i seg så forskjelligartede interesser under enhver omstendighet bli så vag og vid at den i realiteten blir helt tannløs? Men, siden dette innlegg nettopp tar sikte på å utforske temaet om en felles norsk verdiskapningsvisjon tross all mulig skepsis i utgangspunktet foreslår jeg at vi gjennomgår noen resonnementer sammen. 2 NOEN UTGANGSPUNKTER PÅ VESTLANDET Enhver visjon med respekt for seg selv må ta sitt utgangspunkt i den virkelighet vi befinner oss i. Hvor står vi? For mange av oss som befinner seg i denne sal vil det være naturlig å ta utgangspunkt i en analyse der Vestlandet settes inn i et verdiskapningsperspektiv. Jeg velger her å ta utgangspunkt i en fremstilling man finner i Vestlandets Historie et større historisk verk Sparebanken Vest finansierte og fikk utgitt sist høst. Forfattere er historikere fra Volda i nord til Jæren i sør, 30 i tallet, og i bindet om kultur gir Ottar Grepstad et riss av de historiske hovedlinjene i sin oppsummering på side 409: Vestlandet er den norske industrilandsdelen og har vore det lenge. Det er først og fremst her i vest industriarbeidarane bur. Kvar tredje industriarbeidar held til her, mot kva fjerde i 1970-åra og kvar femte kring Eit vestnorsk særdrag er dei mange meir eller /1 1

2 mindre einsidige industristadene ved rennende vatn, like gamle som industrien i Noreg. Det kom likevel heilt andre dimensjonar over industristadveksten då den kraftkrevjande industrien blei bygd opp utover på 1900-talet. Nokre av dei største industriverksemdene i landet kom då til å liggja i vest. I seinare tiår har denne utviklinga gått vidare med storskipsverft som etter kvart har gått over til offshoretilpassa produksjon, i vekselverknad med utbygging av store olje- og gassanlegg på både sjø og land. Denne industrien har i høg grad vore eksportorientert. Etter kvart har også industriklyngjene Jæren og Sunnmøre og småskalaindustrien elles i landsdelen brukt posisjonane sine på heimemarknaden til å satse på eksport. Industrien har saman med fiske og vekstnæringa havbruk, der Vestlandet også er leiande, gjort landsdelen til den viktigaste vareproduserande regionen i landet. Her har olje- og gassnæringa vore ein særleg viktig katalysator sidan 1970-åra. Med den næringa står landsdelen i dag for om lag 70 prosent av den eksportretta verdiskapinga i Norge. På den måten er Vestlandet særleg sterkt innvove i den internasjonale økonomien, og meir avhengig av internasjonale konjunkturar og handelsreglar enn resten av landet. Store skifte i næringsval og levekår er ikkje noko nytt i Vestlandets historie. No slår likevel den internasjonale konkurransen for næringar som fiskeri, havbruk, energi, metall, olje og gass, skipsbygging, foredlingsindustri og reiseliv raskere og sterkare enn nokon gong inn over landsdelen i form av kriser og oppgangstider. Dette gjer dei økonomiske framtidsutsiktene utfordrande, men også usikre. Grepstad vektlegger vestlendingens historiske og nære kontakt med verden der ute med bare havet imellom og vestlendingens åpenhet for strømninger utenfra i dag forsterket gjennom etermediene og hektisk reisevirksomhet. Viktige vestnorske forfattere som er eksponenter for disse strømningene er Kjartan Fløgstad og Jon Fosse. Ut fra det Grepstad her sier, vil det ikke være unaturlig å etablere en verdiskapningsvisjon med utgangspunkt i det vi vet om vestnorske forhold. Vi kan så stille spørsmålet: Hvordan har Vestlendingene maktet å samordne sine interesser i et vestnorsk verdiskapningsperspektiv? Ottar Grepstad sier følgende om dette i samme bind av Vestlandets Historie på side 415: /1 2

3 Her er motsetningande og spenningane truleg fleire og sterkare enn for hundre år sidan. Mest av alt pregar spenninga mellom den gamle vestlandshovudstaden Bergen og den nye oljehovudstaden Stavanger økonomi og politikk. Økonomisk er området frå Bergen til Stavanger/Sandnes det dynamiske, med Haugalandet i særleg vekst. Politisk er situasjonen derimot låst. Det som lenge var mest ei økonomisk spenning, fekk mot slutten av 1900-talet ei overbygning i form av eit kulturelt bergenskompleks i stavangerområdet. Denne tendensen kan truleg best forståast som ein politisk og kulturell seinverknad frå tida før oljå. Då stod det ikkje bra til i sør, og erfaringane frå den tida er blitt traderte til neste generasjon. Fråværet av større politisk strategisk tenking er særleg påfallande i fylkeskommunane. I staden har motsetnader mellom Bergen og Hordaland fylke, til dels også mellom Stavanger og Rogaland fylke, fått byggje seg opp. Berre på dei få åra etter tusenårsskiftet blei dette tydelegare. Haldninga til Vestlandet som politisk faktor var ei helt anna i 2006 enn i Den positive utviklinga av storbyområdet Bergen-Stavanger kan ikkje skjule at dei to områda kvar for seg er for små til å konkurrere med osloregionen og internasjonale regionar. Kanskje er det berre viss Bergen, Stavanger og områda imellom greier å forme eit felles nærings- og kompetansemiljø, at Vestlandet i lengda kan hevde seg i konkurransen om kommunikasjonar, kompetanse og nye næringar. Det kan gå godt. Førebels er det likevel slik at rivinga mellom dei to store byane og fogderimotsetnadene frå Sogn til Nordmøre både hindrar ein sterkare integrasjon i vest og svekkjer kraftig det vestlandske maktpotensialet overfor hovudstaden. Då kan periferiens kraft bli periferiens avmakt. Jeg tror det er få som vil være uenig i de hovedkonklusjoner som Grepstad trekker: Vestlandet står sentralt i et nasjonalt verdiskapningsperspektiv, men samtidig lider regionen av at de ulike deler av regionen ikke makter å trekke sammen. Grepstads analyse inneholder betydelig kritikk mot de toneangivende samfunnsaktørene her vest. Selv har jeg fulgt utviklingen på nært hold de senere årene, og for min egen del har jeg intet imot å utdype kritikken: Vi ser et fravær av langsiktig politisk tenkning. Hovedaktørene preges av kraftløshet, kortsynthet og tidvis av arroganse. For de politiske aktørenes vedkommende kan det bemerkes at det åpenbart /1 3

4 ikke bare er statens og samfunnets makt og beslutningsstruktur som er sentralstyrt, detaljstyrende og fragmentarisk. Også de toneangivende politiske partier er sentralstyrte. Det er i det hele et tankekors at ikke politikerne fra vestlandsregionen har klart å trekke bedre sammen for å styrke nærings- og samfunnsutviklingen her vest. I Grepstads analyse ser vi at det er en hovedproblemstilling at de to kraftsentrene, Stavangerregionen og Bergensregionen, trekker i hver sin retning, tilsynelatende ute av stand til å etablere en plattform for en felles utvikling. Men, midt mellom de to konkurrerende parter finner man Haugalandet med Haugesund. Kanskje kunne nærings- og samfunnsinteressene i dette området være en katalysator og pådriver for en mer samlende strategi for Vestlandet, der man gradvis kunne trekke inn konkurrentene på syd- og nordflanken i et mer konstruktivt samarbeid. Og kanskje kunne en gjennomgang som dette innslag kunne tjene som et forsiktig forsøk på å arbeide frem et grunnlag for en felles plattform. 3 DEN REGIONALE PLATTFORM La meg begynne med å slå fast at tanken på å få etablert et tredje forvaltningsnivå med store, folkestyrte regioner er lagt død for øyeblikket. Interessen for å få etablert en slik forvaltningsstruktur har forunderlig nok vært meget liten, og regjeringens forslag til nye arbeidsoppgaver for regionene fremstår som uinspirerte og kraftløse. Situasjonen er derfor at fylkeskommunene vil hangle videre, mens det for kommunenes vedkommende vil måtte tegnes et høyst variert bilde av evnen og viljen til samarbeid og samhandling rundt de større infrastrukturelle spørsmål. Bakteppet er således fortsatt en meget sterk sentralstyrt, men samtidig fragmentert stat, der ulik geografisk inndeling av de ulike etater og forvaltningsområder begrenser muligheten for samarbeid og samhandling. Forslaget om en regionreform kom altså for tidlig tiden har ikke vært moden. I praksis ser vi imidlertid fremvekst av en lang rekke samarbeidsprosjekter over fylkesgrensene både i form av interkommunalt samarbeid og forskjellige former for næringspolitisk, forretningsmessig og bransjemessig samarbeid som for eksempel denne konferansen. Det er neppe noen dristig spådom at fylkesgrensene, både på Vestlandet og ellers i landet, over tid vil fremstå som stadig mindre relevant for samfunnsutviklingen og samfunnets organisering. I et slikt perspektiv vil et arbeid med å utvikle en mer overordnet visjon for utviklingen for enkeltvirksomheter, for bransjer og endog større samfunnsområder kunne ha en verdi, forutsatt at det man finner frem til har kraft i seg og representerer noe mer enn vakre formuleringer. Skal et slikt arbeid bli vellykket, må det etter hvert som arbeidet skrider frem fanges opp av politikerne og bli en del av næringspolitikken. Vår nære historie gir kanskje ikke grunnlag for stor optimisme på dette punkt. Det er store forskjeller ute og går når det gjelder politikernes og politikkens evne og vilje til å fange opp viktige næringspolitiske strømninger og behov. Det tales i dag om en dyp kløft i virkelighetsoppfatning og forståelse for ikke minst energisektorens og industriens behov, mellom på den ene side stortingspolitikerne fra det som kalles Distrikts-Norge og de som representerer det sentrale Østlandsområdet rundt Oslo og Oslofjorden. Og hevdes det selv om enkelte politikere vil gjøre noe, får de ikke lov av byråkratene /1 4

5 Skal utviklingen av en felles norsk verdiskapningsvisjon lykkes, må det i tre-dobbelt forstand legges kraft i visjonsarbeidet. Vi bør etter min oppfatning ta utgangspunkt i noe av det vi vet om situasjonen for enkeltbedrifter her vest. Dersom man makter å utvikle en visjon som kan ha livets rett for disse, kan den også ha en overføringsverdi for en mer nasjonal politikk. Med sikte på min videre drøftelse, nevner jeg for ordens skyld at det innenfor energi, teknologi/industri og miljø, vil gjøre seg gjeldende en lang rekke spesifikke forhold, som jeg ikke rekker over i et kort innlegg som dette. Min gjennomgang må begrense seg til noen overordnede betraktninger rundt det å etablere en overordnet verdiskapningsvisjon. 4 HOVEDELEMENTER I EN VERDISKAPNINGSVISJON 4.1 Hva er en visjon? Vi kjenner alle visjonens plass i et strategidokument for en virksomhet overordnet de fastsatte mål og delmål som igjen er overordnet de konkrete handlingsplaner med underliggende budsjetter. Vi har alle erfaringer fra strategiarbeid i ulike bedrifter og virksomheter. Ikke alt strategiarbeid har vært vellykket og vi kan spørre oss selv hvorfor. En av flere mulige forklaringer kan være at det ikke legges tilstrekkelig arbeid i utformingen av visjonen. Den blir for luftig og intetsigende en slags kakepynt på virksomhetens hjemmeside. Da blir den heller ikke motiverende og forpliktende for organisasjonen. Mange bedriftsledere avviser for øvrig at det er behov for en egen visjon. Målet er å tjene penger, sier man that s it! Det er viktige ofte også sammensatte og krevende sammenhenger mellom visjonen og virksomhetens mål. Visjonen skal være selve driveren av utviklingen, overordnet de fastsatte mål kall det gjerne virksomhetens dynamo. Den må være dypt forankret og eiet av alle ledd i organisasjonen. Den må være entydig, relevant og oppfattes som meningsfull. Den må fremstå som normativ i betydning forpliktende for den enkelte; det er en viljeserklæring om å strekke seg. Den retter seg internt til organisasjonen og eksternt i forhold til omgivelsene, den gjelder altså alle eiere, styre, ledelse og ansatte. Ikke minst er det viktig at eiere og ledelse i handling viser at de innordner seg det overordnede mål. Gitt at disse krav oppfylles, vil en tydelig visjon for virksomheten, oftest en visjon om å skape verdier, materielle som umaterielle, kunne representere en betydelig kraft i bedriftens utvikling. Jeg har selv erfart dette i en rekke sammenhenger, dels som deltager i prosessene, dels som iakttaker, Det er imidlertid viktig å understreke at en visjon ikke er en statisk størrelse, utformet en gang for alle. Visjonene formes og endres under marsjen i takt med virksomhetens utvikling og virksomhetens egen erkjennelse av denne utviklingen. Sterke visjoner har ført til at virksomheter som strengt tatt ikke skulle ha sett dagens lys, er blitt blomstrende forretninger, at det er blitt etablert gode arbeidsplasser på steder hvor slike arbeidsplasser ikke skulle vært mulig /1 5

6 Et eksempel: Kavlikonsernet. Sterke visjoner kan kanskje ikke oppheve de økonomiske tyngdelovene, men de kan litt satt på spissen nøytralisere og avdempe dem. Funksjonelt fungerer visjonene som et kommunikasjonsmiddel internt i organisasjonen som en forklaringsfaktor for den retning, d.v.s. de valg/prioriteringer virksomheten foretar som motivator for organisasjonen som lojalitetsbygger mellom ledelse og ansatte Et eksempel: Bergen Filharmoniske Orkester. Utfordringen blir når man forlater den enkelte bedrift/virksomhet og tar for seg en hel bransje, for eksempel industrien eller endog flere bransjer, å beholde den entydighet og kraft visjonen har når den fungerer innenfor for den enkelte bedrift. 4.2 Hvordan gå frem ved utviklingen av en felles verdiskapningsvisjon? For det første: Jeg ville valgt ut en rekke produksjonsmiljøer her vest ikke nødvendigvis bare innenfor bransjer som industri, teknologi og kraft som gjennom sin utvikling over tid har fremstått som sterke og vellykkede. Dernest ville jeg foreta en nærmere gjennomgang av den kultur den enkelte bedrift er en del av. Til slutt: Trekke ut og raffinere noen av de faktorer som oppfattes som grunnleggende i et verdiskapningsperspektiv og se om disse faktorer kunne være retningsgivende for flere. Som et sluttprodukt av en slik utvelgelse og raffineringsprosess ville man kunne finne frem til noen overordnede og prinsipielle mål, som kunne ha verdier for større deler av næringslivet. Skulle man velge å gå frem på denne måte, med eksempelvis våre mer kjente omgivelser på Vestlandet som nedslagsfelt, ville vi ikke stille med blanke ark. Som gammel høyesterettsadvokat med snart 40 års praksis på Vestlandet fra Stad i nord til Jæren i sør, ville jeg kunne identifisere mange miljøer med en kultur som er interessant i et verdiskapningsperspektiv. La meg nevne noen fellesstrekk ved disse miljøene: Sterk vektlegging av personlig dyktighet, lederegenskaper og gjennomføringsevne. Sterkt utviklet konkurranseinstinkt. Verdsettelse av forretningssans og kremmerånd. Om man ikke lenger kan tale om direkte økonomisk nøysomhet, så i hvert fall en økonomisk nøkternhet, der man lar det vesentlige ligge igjen i virksomheten /1 6

7 En grunnleggende sterk nysjerrighet og kunnskapstørst som ikke bare har skapt en sterk teknologisk utvikling, men også har bygget opp kompetanse innenfor områder som finansiering, også internasjonal finansiering, kompliserte selskapsrettslige strukturer (av skatterettslige grunner), restrukturering av selskaper og store transaksjoner mellom selskaper. I min generasjon, og den foregående, har gründerne ikke nødvendigvis hatt noen sterk akademisk bakgrunn, men de har etter hvert fått anledning til å kjøpe slik kompetanse. I dag kan vi således finne høyt spesialisert teknisk og merkantil kompetanse også på mindre steder og kompetanse vil være et kjernebegrep i en hvilken som hest verdiskapningsvisjon. Fellestrekk som dette i miljøer med dokumentert evne til verdiskapning, kunne utbroderes ytterligere. Mitt poeng her er at utviklingen gjennom det siste 10-år for de interessante bedriftene, neppe lar seg forklare med forretningssans, innovasjon, konkurranseinstinkt og vilje til vekst alene. Nærmere kontakt og kunnskap om folkene forteller oss at de interessante virksomhetene bærer med seg noe mer kall det en bakenforliggende visjon, hva enten denne finnes nedtegnet i bedriftens strategidokument eller ikke. Det er visjonen som kan forklare at eier, leder og bedrift har maktet å komme seg gjennom alle tilbakeslag og vanskeligheter som historien har bydd på. Det er visjonen som gjør at bedriften fortsatt befinner seg på det lille sted den ble startet, til tross for at økonomer og samfunnsplanleggere foreller oss at dette ikke skulle være mulig. Hva er så visjonen? Er der noen fellestrekk? Absolutt. La meg nevne noen stikkord: 1 Tilhørighet I et flertall av tilfellene finner vi tilhørighet som en viktig drivkraft til et lokalsamfunn, større eller mindre til en slekt eller familie til en tradisjon - endog til en teknologi som man ønsker å videreføre og utvikle, ut fra en tanke om et forvalteransvar Det å skape økonomiske verdier er i dette perspektiv et middel, ikke et mål i seg selv! 2 Langsiktighet Mens kortsiktig tenkning i dag er blitt en svøpe for samfunnsutviklingen, er tenkningen i flertallet av slike virksomheter preget av langsiktighet og forakt for kortsiktigheten det tenkes i generasjoner og oppbygging av verdier over generasjoner. 3 Evne og vilje til nyskapning Nettopp fordi mange av de virksomheter vi her har i tankene historisk har måttet overleve på små marginer og ved at eierne har tatt ut liten lønn, har de vært opptatt av å finne /1 7

8 rimeligere og smartere måter å produsere/distribuere på. Nødvendigheten av nyskapning/rasjonalisering/vekst i tidligere generasjoner, har gjennom årene avleiret seg som en del av bedriftens kultur. 4 Bærekraft Langsiktighet og bærekraft er to sider ved samme sak. Nettopp fordi en viktig drivkraft er at bedriften skal tjene lokalsamfunnet og kommende generasjoner, må bedriftens utvikling være robust og bærekraftig. Her er det så vel et økonomisk forsiktighetsperspektiv som et miljøperspektiv. Det å la elementer som dette inngå i grunnmuren for en verdiskapningsvisjon, fremstår som temmelig åpenbart for meg. Det er imidlertid to fenomener som enda ikke er nevnt, fenomener som vil måtte stå helt sentralt for oppbyggingen og innholdet i visjonen. For det første: Det som med noen stikkord kan kalles kunnskapsrevolusjonen, den teknologiske revolusjon og globaliseringen faktorer som har ført til at endringstakten i det norske samfunnet har øket dramatisk. Globaliseringen: At grenser og ulike barrierer bygges ned. Verden der ute rykker stadig nærmere inn på oss og preger vår tilværelse. Kompetanseutvikling: Effektive og raske beslutningsprosesser og fleksibilitet blir viktige stikkord i tiden som kommer. Også samfunnets øvrige styrings- og beslutningssystemer må endres. Her kan regionaliseringsprosessene være skritt i riktig retning. For det annet: De klimaendringer vi nå er inne i vil på en helt avgjørende og dramatisk måte endre det verdensbilde vi vil måtte handle ut fra, når det er spørsmål om å skape verdier for fremtiden. Menneskeheten har fått en kort frist antagelig mindre enn 10 år til å snu en utvikling som ellers vil representere menneskehetens undergang. Dette setter en helt ny dagsorden, ikke bare for regjeringer, men hver og en av oss. Jeg finner norsk offentlig debatt dypt deprimerende. Dette kan jeg ikke gå inn på her, bare kort si at i et verdiskapningsperspektiv også finnes et mulighetsbilde, ikke bare når det gjelder energiforbruk og energiformer, produksjonsteknologi og annen teknologi, logistikk osv., men også når energispørsmålene settes inn i et bredere samfunnsmessig perspektiv. Også her er jeg optimist. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN /1 8

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27): 428 Em. 6. mai A) Omstillingslova, B) Endringar i minerallovgivinga 2008 Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling frå næringskomiteen

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

HVORDAN PÅVIRKER SAMEPOLITIKKEN UTVIKLINGSPROSESSER I NORD? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012

HVORDAN PÅVIRKER SAMEPOLITIKKEN UTVIKLINGSPROSESSER I NORD? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012 RAPPORT 2013:3 HVORDAN PÅVIRKER SAMEPOLITIKKEN UTVIKLINGSPROSESSER I NORD? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012 Elisabeth Angell, Sveinung Eikeland, Eva Josefsen og Per Selle (red) Tittel: Hvordan

Detaljer

For disse og andre publikasjoner, se: www.iris.no/publications

For disse og andre publikasjoner, se: www.iris.no/publications Tidligere utgivelser: «Forskerblikk på politikk II», Hilmar Rommetvedt, 2012, ISBN: 978-82-490-0774-5 «Forskerblikk på politikk», Hilmar Rommetvedt, 2003, ISBN: 82-490-0248-2 For disse og andre publikasjoner,

Detaljer

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38):

Møte onsdag den 11. juni kl. 12. President: G e i r - K e t i l H a n s e n. Dagsorden (nr. 38): 2003 11. juni Endringer i universitetsloven 895 Møte onsdag den 11. juni kl. 12 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

Møte fredag den 15. mars kl. 10. President: Inge Lø nning

Møte fredag den 15. mars kl. 10. President: Inge Lø nning 1968 15. mars Dagsorden 2002 Møte fredag den 15. mars kl. 10 President: Inge Lø nning Dagsorden (nr. 63): 1. Interpellasjon fra representanten Karl Eirik Schjøtt- Pedersen til fiskeriministeren: «En rekke

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1 2562 Møte tirsdag den 7. mai kl. 10 President: Inge Lø nning Dagsorden (nr. 80): 1. Debatt om kommunal- og regionalministerens redegjørelse om distrikts- og regionalpolitikken (Redegjørelsen holdt i Stortingets

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 6. juni Arbeidsmiljøloven 777 Møte mandag den 6. juni kl 10.40 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 38): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57):

Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10. President: Hans Frode Kielland Asmyhr. Dagsorden (nr. 57): 2007 Møte tirsdag den 6. mars 2007 kl. 10 President: Hans Frode Kielland Asmyhr Dagsorden (nr. 57): 1. Interpellasjon fra representanten Jan-Henrik Fredriksen til utenriksministeren: «Grenseregionen mellom

Detaljer

Tom Tvedt tar grep! Rosenkilden. . Side 22, 23 og 24. .Side 34, 35 og 36. .Side 20 og 21

Tom Tvedt tar grep! Rosenkilden. . Side 22, 23 og 24. .Side 34, 35 og 36. .Side 20 og 21 Fylket tar ansvaret for den regionale næringsutviklingen. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 1-2009 ÅRGANG 16 Tom Tvedt tar grep! Foto: Kim Laland/BITMAP... men møter sterk motstand. Side 3, 7, 8,

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020

Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020 Kaja Reegård og Jon Rogstad Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020 Kaja Reegård og Jon Rogstad Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring

Detaljer