Møteprotokoll. Eldrerådet Sakliste. Protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Eldrerådet 10.03.2014. Sakliste. Protokoll"

Transkript

1 Side Møteprotokoll Eldrerådet Sakliste ELD-9/14 DETALJREGULERING DEL AV KRÅKSTAD NORD Protokoll Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Edgar Berger Kråkstad Menighetspleie Nestleder Irene Oseth FO Langhus 60 + Medlem Gertrud Lüthcke FO Siggerud Pensjonistforening Medlem Liv Karin Dahle Medlem Ingrid Faarlund Hyggelaget i ØB Medlem Ivar Kirkeng Ski Pensjonistforening Medlem Turid Johansen AP Medlem Karin Jensine Skage FU PP Vara Tor Bratager Gertrud Lüthcke Siggerud Pensjonistforening Vara Berit Bilet Irene Oseth Langhus av 8 representanter var tilstede på møtet. Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen og protokollen fra møtet Fra administrasjonen møtte møtesekretær Enid Ninni Ø. Christensen. Utdelt på møtet: Program og påmelding til Akershus eldreforum, Referat fra Årsmøtet til Ski Pensjonistakademi, Oversikt: Utskrivningsklare pasienter fra sykehus og venteliste til sykehjem pr

2 ELD-9/14 DETALJREGULERING DEL AV KRÅKSTAD NORD Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges forslag til detaljreguleringsplan med bestemmelser for Kråkstad tettsted nord ut til offentlig ettersyn. Vedtak av reguleringsplanen vil medføre endring av reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord, vedtatt Eldrerådets behandling: Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Eldrerådet påpeker at det gjeldende området er Kråkstad tettsted øst. Eldrerådet tar saken til orientering.» Votering: Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Eldrerådets uttalelse er: Eldrerådet påpeker at det gjeldende området er Kråkstad tettsted øst. Eldrerådet tar saken til orientering. Side 2

3 EVENTUELT Verdens aktivitetsdag 10. mai 2014 Pensjonistforbundet oppfordrer lokale organisasjoner om å markere dagen, samt å legge til rette for økt, daglig fysisk aktivitet. Leder, Edgar Berger, orienterte om Kulturhistorisk stedsanalyse av Ski sentrum. Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) inviterte til møte Det skal utarbeides en rapport, som vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget i arbeidet for ny områdeplan Ski sentrum. Sikkerhetsuken 2014 Seniorkontakten har bedt om en representant fra Eldrerådet inn i arbeidsgruppa for planlegging og gjennomføring av Sikkerhetsuken Tor Bratager ble Eldrerådets representant. Eldredagen 1. oktober Leder Edgar Berger ba om innspill til aktuelle foredragsholdere, og ideer til gjennomføringen. Akershus eldreforum 2014 Liv Karin Dahle, Ivar Kirkeng og Tor Bratager ønsker å delta. Møtesekretær sender samlet påmelding. Side 3

4 SENTRALADMINISTRASJONEN Eldrerådet i kommunen Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Stein-Owe Hansen / /21870/2014 EMNE Telefon Deres dato Deres referanse Program og påmelding til Akershus eldreforum 2014 onsdag 9. april Det vises til tidligere varsel i e-post om seminardato. Programmet for «Akershus eldreforum 2014» er nå vedlagt, men vi tar forbehold om noen endringer. Seminaret holdes i Akershus fylkeskommunes lokaler i Galleri Oslo. Adressen er: Schweigaardsgt 4. Det er sentralt beliggende over bussterminalen og like ved Sentraljernbanestasjonen Oslo S. Vi starter med registrering kl 0915, og med programmet kl Vi regner med å avslutte ca kl Det serveres lunsj. Vi ber alle medlemmer i eldrerådene om å melde seg på innen fristen 1. april. Det er ingen konferanseavgift, og foreløpig heller ingen deltakerbegrensning. Vi ønsker at eldrerådene melder seg på samlet ved å sende en e-post til: eller ringe Stein-Owe Hansen tlf , eller Bjørg Barslund tlf I tidligere e-post inviterte vi eldrerådene til å komme med innspill til saker som de ønsket drøftet under åpen post. Foreløpig har vi mottatt innspill fra eldrerådet på Nesodden og i Skedsmo (se programmet). Andre innspill kan tas opp på møtet. Det er ønskelig at innspillene forberedes, og at det kort innledes om saken. Så håper vi på godt frammøte, og ønsker alle vel møtt til en hyggelig og interessant dag! Med vennlig hilsen Øystein Strand ass fylkesdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent. Stein-Owe Hansen seniorrådgiver Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

5 Sted: Akershus fylkeskommunes lokaler i Galleriet, Schweigaardsgt 4, OSLO Tema Aldersdiskriminering Møteleder: Astri Stenehjem Berg, leder av Akershus eldreråd Morgenkaffe med lefser, og registrering Velkommen med eldrerådsleder Astri Stenehjem Berg Minikonsert med elever fra Lillestrøm videregående skole Tilbakemelding på kartlegging av eldrerådene, ved prosjektleder og forsker Marte Winsvold, ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) Pause med kaffepåfyll Aldersdiskriminering i Norge, eksempler på saker ved Likestillings- og diskrimineringsombudet Får vi mindre valg og mer aldersdiskriminering med dagens IT-utvikling? Ved Judith Nilsen, Seniornett Drøfting i plenum. Hva kan eldrerådene gjøre? Lunsj Oppstart igjen med litt allsang, «Våren kommer nå», ved Stein Ove Berg Myter om eldre for fall? Om vitalitet i eldre år. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) ved Svein Olav Daatland, NOVA Åpen post! - Innspill til drøfting: Nesodden eldreråd ved Marie Wærrø: Hvordan har andre kommuner i Akershus ivaretatt brukermedvirkning? Har noen kommuner brukerutvalg ved sine sykehjem, eventuelt ved hjemmesykepleien/ hjemmehjelpsordningen? Skedsmo eldreråd: Erfaringer og nytte av dagsentre rundt om i kommunene? - Hva ønsker vi ellers å dele med hverandre? Eldrerådenes erfaringer - suksesshistorier eller fadeser, som kan nyttige for andre eldreråd Avslutning NB! Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet!

6 SKI PENSJONISTAKADEMI REFERAT FRA ÅRSMØTET 27. FEBRUAR 2014 Vera Wilhelmsen åpnet det 21. årsmøtet og ønsket 42 deltakere velkommen. Vera Wilhelmsen fremførte ORD FOR DAGEN. Vera Wilhelmsen ble valgt til dirigent og Jutta S. Nygård til referent. Det var ingen merknader til innkallingen. Sekretær Jutta S. Nygård leste årsberetningen for 2013 som ble godkjent. Kasserer Vera Wilhelmsen la frem revidert regnskap for Det var ingen merknader til dette. Styrets forslag om ikke å forandre kontingentens størrelse ble vedtatt. Medlemskapet vil fortsatt koste kr. 350,- pr. semester og enkeltbilletten kr. 80,-. Valgkomitéens leder Ola Øygard presenterte komitéens innstilling, og de foreslåtte kandidater ble valg ved akklamasjon. Styrets sammensetning i perioden er som følger: Leder: Trond Bunæs gjenvalgt Styremedlem/ nestleder: Berit Rødsand ikke på valg Styremedlem/sekretær: Berith Trobe Dahlgren ny Styremedlem /kasserer: Vera Wilhelmsen gjenvalgt Styremedlem : Kay Marshall Huser ikke på valg Varamedlem: Knut Harstad gjenvalgt Varamedlem: Finn Johansen gjenvalgt

7 Revisor: Arild Dahle Revisor vara: Jan Johansen Valgkomité : Medlem: Medlem: Medlem: Ola Øygard Karin J. Nilsen Jutta S. Nygård Det var ingen innkomne forslag. Vera Wilhelmsen takket avtroppende sekretær for innsatsen og ønsket den nye sekretæren Berith Trobe Dahlgren velkommen. Avslutningsvis presenterte to medarbeidere fra Ski bibliotek Eileen Fredriksen og Frank Hiis - «bøker verdt å lese. Ski, 28. februar 2014 Jutta S. Nygård

8 Ski kommune 2014 Utskrivningsklare pasienter fra sykehus og venteliste til sykehjem Antall utskrivningsklare fra sykehus: Antall PLO meldinger fra sykehus:

9 Kommentar: Det er per ; pasienter tilhørende Ski kommune, innlagt i sykehus. Av de er foreløpig personer meldt med mulig behov for tidsbegrenset opphold i sykehjem. Det er ingen brukere som ligger på "overliggerdøgn" fra januar til februar i påvente av korttidsplass. Av de som er meldt innlagt sykehus i februar har 3 bruker vært meldt innlagt 2 ganger, og bruker vært innlagt 3 ganger. Sammenlikning utskrevet til hittil i år Hjem Mottak Korttid

10 Overliggerdøgn Kommentar: Vi hadde mange overliggerdøgn i januar da det ikke var ledig plass ved mottak eller de andre av kommunens institusjoner.

11 Venteliste til korttidsopphold: Korttid/rehab/avlastning 2013 Korttid/rehab/avlastning 2014 Kommentar: I dag kommer pasienten i stor grad direkte fra sykehus til korttidsplass. Hjemmeboende får tilbud om innsatsteam, bistand fra hjemmetjenesten og komm fysio/ergo før de settes på venteliste til korttid.

12 Kapasitet korttidsplasser: Plasser definert som korttid: Korttid belagt med langtidsventere 10 0 Av de planlagte 55 korttidsplassene er 6 plasser rehab, 13 plasser mottak, 8 er rullerende korttidsplasser, 28 er ordinære korttidsplasser(inkludert de 4 ekstra plassene på Finstadtunet).

13 Fritt brukervalg praktisk bistand til rengjøring, oppstart fra februar Antall brukerer som har valgt privat leverandør: Vedtakstimer pr uke fritt brukervalg, tallene er gjennomsnitt for den aktuelle måneden: 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,

14 ANTALL MELDINGER antall UK meldinger Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall PLO -meld Januar Februar Mars 97 April 105 Mai 104 Juni 85 Juli 88 August 91 September 89 Oktober 114 November 121 Desember 100

15 BRUKERE UTSKREVET TIL: Hjemmet: Mottak: Korttid Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Til sammenlikning- hittil i år: Hjem Mottak Korttid

16 Brukere som ikke tidligere har mottattpo-tjenester 2014 KTO Hjemmesykepleie Januar 5 8 Februar 4 13 Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember KTO Hjemmesykepleie

17 OVERLIGGERDØGN: Antall overliggerdøgn Januar Februar 49 0 Mars 1 April 4 Mai 2 Juni 0 Juli 5 August 1 September 5 Oktober 3 November 17 Desember 39

18 SØKELISTE SYKEHJEM Korttid/rehab/avlastning Korttid/rehab/avlastning Januar Februar Mars 24 April 33 Mai 42 Juni 23 Juli 29 August 23 September 29 Oktober 30 November 35 Desember 32 Plasser definert som korttid: Korttid belagt med langtidsventere Januar Februar Mars 55 April 55 Mai 55 Juni 55 Juli 55 August 55 September 55 Oktober 55 November 55 Desember 55

19 Hvor venter brukerne på langtidsplass: Korttid/rehab/Kr.tunet Korttid/rehab/Kr.tunet Hjemme 2012 Hjemme 2013 Annen kommune 2012 Annen kommune 2013 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 9 1 3

20 Antall brukere som har valgt privat utfører til praktisk bistand.fritt brukervalg. Oppstart av fritt brukervalg var februar Januar Februar Mars 11 April 10 Mai 11 Juni 12 Juli 12 August 15 September 15 Oktober 16 November 17 Desember 18 Vedtakstimer Januar 26,50 42,06 Februar 30,00 42,06 Mars 29,50 April 25,00 Mai 28,00 Juni 29,15 Juli 29,10 August 37,20 September 36,05 Oktober 36,30 November 37,30 Desember 42,06

Møteprotokoll. Eldrerådet 13.04.2015. Sakliste ELD-15/15 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU I EIKELIVEIEN - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN

Møteprotokoll. Eldrerådet 13.04.2015. Sakliste ELD-15/15 REGULERINGSPLAN FOR FORTAU I EIKELIVEIEN - NYTT OFFENTLIG ETTERSYN Side Møteprotokoll Eldrerådet 13.04.2015 Sakliste ELD-13/15 SKI KOMMUNES TILBUD TIL PASIENTER VED LIVETS SLUTT ELD-14/15 ÅRSRAPPORT FOR TRYGGE LOKALSAMFUNN I SKI KOMMUNE 2014 ELD-15/15 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 09.03.2015 Sakliste RFF-14/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR OG DAGLEGEVAKT RFF-15/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE RFF-16/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008

ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008 SAMARBEIDENDE DES - KLUBBER I NORGE Takk for sist! ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008 Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge MANDAG 5. MAI 2008 KL. 1000 Granfos konferansesenter,

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN -

FAUSKE KOMMUNE 09110845 X 06/1429 11.12.2009 BARNEVERNSTJENESTEN - MÅNEDSRAPORT NOVEMBER 2009 10/515 X 06/1429 19.01.2010 BAREVERNSTJENESTEN - SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/183 I I Arkiv Jour,alpostID: sakd.: 10/54 I Sakansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 003/10 I DRIFTSUTVALG I Dato: 27.01.2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Gaia HMS Brukerforening

Gaia HMS Brukerforening Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert 28.01.2005 av Jarand Hindenes INNHOLD side

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31.

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OPPDAL Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Mandag 8. desember 2014 KL.: 13:00 STED: Kullsjøen i Oppdal Rådhus Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2010 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2010 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Mitt navn er John R. McDonald og jeg ble valgt til leder i NIFO på årsmøte i Trondheim. Jeg er 46 år, bor i bygda Hjellvik som ligger

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Møterommet i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Arkivsak: 14/89 Møtedato/tid: 05.06.2014, kl. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Ola Huke, leder Magne A. Thomasen, nestleder

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer