- En orientering for ledere, prosjektledere og prosessledere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- En orientering for ledere, prosjektledere og prosessledere"

Transkript

1 Veien til målet HVORDAN planlegge og gjennomføre for å tilpasse virksomheten til a-ordningen - En orientering for ledere, prosjektledere og prosessledere 1

2 2 Hvordan planlegge, gjennomføre og nå målet A-opplysningsloven vedtatt Utvikling og test Prøvedrift A-ordningen iverksettes

3 Hvordan nå målet Mål Tilpasning til a-ordningen Sende inn a-meldinger Planlegging Hvordan påvirkes virksomheten? Definer hva som må gjøres, legg plan Tenk endringsprosess Gjennomføring Definert eierskap og ledelse Strukturert tilnærming Sett i gang, gjør jobben 3

4 4 Hvordan håndtere og kontrollere omfang Del opp i fokusområder Endringsprosess Organisatoriske tilpasninger Rutinemessige tilpasninger Systemtekniske tilpasninger Definere roller og ansvar Legge plan Gjøre jobben Ta eierskap Start endringsprosessen Mange endringsprosesser? tenk prosjekt

5 Hvordan planlegge MP Org Rutine IT Dato Milepæl Når eierskap er tatt Når foranalyse er utført og planer lagt Når endringsprosessene igangsatt Når plan er koordinert med LPS-leverandøren Når rutinene er analysert Når system-konsekvensene er avdekket Når opprydding i datagrunnlaget har startet 5

6 6 Organisatoriske tilpasninger Styre og eie endringsprosessen Rydde opp og forberede for a-ordningen Tilpasse organisasjonen til endringene

7 7 Styre og eie endringsprosessen Definere eierskap til prosessen Definere ansvarlige i linjen Gjennomføre foranalyse Allokere prosessledelse Legge plan for endringsprosessene Finne fram alle avtaler som berøres Budsjettere for prosessene Trekke opp kommunikasjonslinjer (og plan)

8 8 Organisatoriske tilpasninger: Forberedelser på ledernivå sjekkliste Allokere eier til innføringsprosessen/-prosjektet: Forankre i ledelsen Utarbeide budsjett og rammeverk Nødvendig investering eller reinvestering i lønns- og personalsystemet Allokere eierskap til anskaffelsesprosessen Gjennomgå avtaleforhold med involverte leverandører Allokere it-ansvarlig / prosjektleder for de systemtekniske tilpasningene: Gjennomføre kartlegging av forsystemer, interne og eksterne grensesnitt iht omlegging i LPS Strukturert bestilling og oppfølging mot de ulike IT-leverandørene Gjennomføre anskaffelsesprosessen parallelt med egen tilpasning av tilgrensede systemer Kommunikasjons- og informasjonsplan for tilrettelegging for lønnsarbeidere og ledere

9 9 Faglige forberedelser Bygg basisinnsikt i a-ordningen Planlegge aktivitetene i avdelingen Mappe lønnarter mot ny struktur Rydde i ansettelsesforhold Rydde i virksomhetsnummer og fødselsnummer

10 10 Organisatoriske tilpasninger: Faglige forberedelser sjekkliste Gjennomgå alle lønnarter og mappe disse mot ny struktur bruk kodespeilet, planlegg jobben tidlig Rydd i datagrunnlaget Ansettelsesforhold Permisjoner Ikke-oppdaterte ytelser Sjekk og rydde opp i virksomhetsnummer Tips: Skill mellom egne ansatte og pensjonister evt under egne virksomhetsnummer Utenlandske arbeidstakere Slutt på fiktive fødselsnummer Bruk internasjonale identifikatorer Passnr Internasjonale id D-nr OBS: begrenset gyldighetsperiode

11 Plan for organisatoriske tilpasninger MP Eier Ans HR/L Dato Milepæl Når eierskap er tatt Når foranalyse er utført og planer lagt Når merkantile avtaler og ansvar er gjennomgått Når endringsledelsen er på plass Når kjernepersonell er orientert om a-ordningen Når budsjett er vedtatt Når ressurser er allokert Når endringsprosessene er igangsatt Når mapping av lønnarter er utført Når opprydding i ansettelsesforhold er utført Når kommunikasjonsplan er lagt Når opplæring av ansatte er utført 11

12 12 Rutinemessige tilpasninger Dagens rutiner Endrede rutiner Endringer Hvordan påvirkes dagens rutiner av a-ordningen Tilpasse eller skjerpe rutinene Tilpasse organisasjonen og it-systemer til nye rutiner

13 13 Rutinemessige tilpasninger Hva påvirker rutinene? Månedlig rapportering Rutiner for datafangst ifm. timer/permisjoner, godkjenninger, etc Nye rutiner Innskjerping av dagens rutiner Hvem berøres og endringer for dem A03 Tilbakemelding Hvilke endringer må gjøres?

14 Eksempel på rutinemessige tilpasninger og analyse Ansatt Søker jobb Utføre jobb Reg timer Motta ytelse Utføre jobb Reg timer Motta ytelse Søke perm Avd.leder Avtaler beting. Godkjen ne Godkjen ne Godkj perm HR&Lønn Reg. avtale Effektue re Utbet. ytelse Effektue re Utbet. ytelse LTO innrapp Skatt NAV SSB Aa-reg Termin oppg Årlig innrapp IT- System A B C B C A C Analyse av nåsituasjonen «As-is» Analyse av hvem og hva som påvirkes «To-be» 14

15 15 Rutinemessige tilpasninger sjekkliste Månedlig rapportering hva betyr det? Gjennomgå dagens rutiner for datainnsamling og godkjenning påvirkes av Kontantprinsippet? Rettidig godkjenning av timelister, turnus og grunnlagsdata? Rettidig godkjenning og registrering av permisjoner og endringer i arbeidsforhold? Avstemming av regnskap, behov for funksjonsomlegging og rapporteringsgrensesnitt? Påvirkes rutiner knyttet til dagens Lønns- og trekkoppgave? Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk? Årsoppgave for arbeidsgiveravgift? Aa-registeret? Lønnsstatistikk? Korreksjon avgiftsgrunnlag foregående år fra manuelle endringsmeldinger, til nytt? Berøres pensjon? Behov for opplæring og endring av interne rutiner? Systembruk, påvirkes dette?

16 Rutinemessige tilpasninger - sjekkliste noen konkrete punkter som kan medføre endringer Vil virksomheten klare å være ajour med nytilsetting sluttmelding reiseregninger timelister/honorarer permisjoner Forberedelse Rutinegjennomgang Involvere berørte parter Kontroller av eksisterende data for å sikre korrekt grunnlag A03 Tilbakemeldinger Håndtering av korreksjoner Innhenting av korrekte data Oppdatering i tide 16

17 Plan for rutinetilpasninger MP Org Rutine IT Dato Milepæl Når kjernepersonell har oversikt over a-ordningen Når nåsituasjonen/eksisterende rutiner er analysert Når rutinene er analysert og fremtidige rutiner beskrevet Når konsekvenser for organisasjonen er avdekket Når konsekvenser for systemene er avdekket Når plan for formidling av rutineendringer er lagt Når rutineendringene er forankret i ledelsen Når mellomledelsen er orientert om rutineendringene Når de ansatte er orientert om rutineendringer Når rutinene trer i kraft 17

18 18 Systemtekniske tilpasninger Samarbeid med lønns- og personalsystemleverandøren Finn fram avtalen Hvordan reguleres endringen? Sett opp et ansvarskart Kartlegge tilgrensede systemer Utføre egne systemmessige tilpasninger Forberede oppgradering Samordne installasjonsplan med driftsorganisasjonen

19 19 Systemtekniske tilpasninger sjekkliste Ta ansvar for at nødvendige systemendringer blir utført Også midlertidige tilpasninger for å kunne gjøre mapping av lønnarter før 2015 Også i tilstøtende systemer om disse berøres Også i grensesnitt, herunder filstruktur ved filoverføringer Og, naturligvis, i kjernesystemet Vær kunde, innta bestillerrollen både internt og eksternt Finn fram avtalen Sett opp et ansvarskart mellom dere og leverandør Leverandørene som skal oppgradere systemer, har eget prosjekt => spill på lag med disse Husk grensesnitt mot eksterne systemer Ekstern drift? Husk å koordinere releaser etc Leverandørene kan komme med flere oppgraderinger i løpet av dette året Utviklere i andre land? Husk å kommunisere krav, meldingsstruktur og frister Tenk helhetlig nytt Hva kan løses på tvers av ulike systemer som har samme behov? men ikke gap for høyt

20 Plan for systemtekniske tilpasninger MP LPS IT Drift Dato Milepæl Når avtalen med LPS-leverandør er gjennomgått Når plan er mottatt fra LPS-leverandør Når plan er forelagt driftsorganisasjonen Når plan er koordinert med LPS-leverandøren Når konsekvenser for (tilgrensede) systemer er analysert Når oppgradert infrastruktur er på plass Når tilgrensede systemer er oppgradert Når oppgradert release er klar fra LPS-leverandør Når oppgradert release er mottatt fra LPS-leverandør Når prøveinnsending er utført Når første tilbakemelding er analysert og korrigert 20

21 Hvordan gjennomføre Organisering av arbeidet som Endringsprosess Prosjekt Organisering avhengig av Omfang Kompleksitet Tverrfaglighet i tiltakene Antall tiltak som skal gjennomføres Om linjen har kapasitet til å styre og gjennomføre prosessene

22 Organisering som endringsprosess Organiseres i linjen Rapporterer til linjeledelsen Tiltakene utføres innenfor rammene av egen avdeling/linje Prosessleder er selv aktiv i utarbeidelse av leveransene Anvende etablerte arbeidsmetodikk Metodikk fra egen virksomhet eller Annen metode for endringsledelse

23 Organisering som prosjekt Kan organisere og gjennomføre en rekke endringsprosesser Ved komplekse og større forhold, korte tidsfrister Definert eier/styringsgruppe Mandat Eget budsjett og styring Ressurser allokert til prosjektet Holder i alle relasjonene, interne og eksterne Gjør jobben

24 Organisering sjekkliste Vurder omfang, kompleksitet og tiden som gjenstår Vurder om egen organisasjon har kapasitet til å styre og gjennomføre endringsprosessene Mandat et samordnet mandat for Organisasjon Rutiner Systemteknisk Etablere endringsprosess eller prosjektet Definere roller og ansvar og eierskap Allokere personell (IT, fag og ledelse) Bestemme arbeidsmetodikk Legge plan Milepælsplan og ansvarskart Risikovurdering Timebox: snaut 4 måneder Samordne med leverandør Parallelle løp (faglig, organisatorisk, rutine og IT) Gjøre jobben Analyse (endring ift dagens situasjon) Utføre endringer Test og verifikasjon (avstemme nytt mot eksisterende)

25 25 Oppsummering Erfaring fra prøvedrift Enklere enn forventet Kom i gang Dette blir bra Et stykke jobb som må gjennomføres Behovet for tilpasninger avhenger av virksomhetens eksisterende rutiner, prosesser og systemer Det er gjennomførbart

26 26

NOKIOS 28.10.2014. EDAG den største IT-reformen i Norge 2014/2015

NOKIOS 28.10.2014. EDAG den største IT-reformen i Norge 2014/2015 NOKIOS 28.10.2014 EDAG den største IT-reformen i Norge 2014/2015 1 2 Presentasjon av oss Unni Anita Klauset, Leder for lønnsenheten i Bærum kommune Jan Erik Bjørnstad, Systemeier HR, Oslo kommune Harald

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Introduksjon til a-ordningen

Introduksjon til a-ordningen Introduksjon til a-ordningen EDAG prosjektet, 04. november 2014 Paul Myrvang og Tuva Benum 2 3 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

Kunstner: Oddmund Mikkelsen

Kunstner: Oddmund Mikkelsen Kunstner: Oddmund Mikkelsen Organisering, forankring og gjennomføring av et klarspråksprosjekt (Fra språkstunt til organisasjonsutvikling) Frokostseminar 15. juni 2012 prosjektleder Unn Johansen Statens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Innledning. 2 Prosjekthåndbok

Innledning. 2 Prosjekthåndbok Prosjekthåndbok Innledning Kommuneplanens strategiske samfunnsdel 2014-2026 gir retning og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til

Detaljer

Kunstner: Oddmund Mikkelsen

Kunstner: Oddmund Mikkelsen Kunstner: Oddmund Mikkelsen Organisering, forankring og gjennomføring av et klarspråksprosjekt (Fra språkstunt til organisasjonsutvikling) Frokostseminar 6. september 2011 prosjektleder Unn Johansen Statens

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

ISACA Temahefte. Temahefte 1

ISACA Temahefte. Temahefte 1 ISACA Temahefte Temahefte 1 PROSJEKTSTYRING OG KONTROLLHANDLINGER Hva er ISACAs temahefter? ISACAs Temahefter er en serie av hefter som inneholder praktiske tilnærminger til kontroll, styring og revisjon

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY -

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY - Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune - Sluttrapport EY - Innhold Oppsummering av innholdet i rapporten... 4 1 Bakgrunn... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Oppdrag... 6 1.3 Om rapporten...

Detaljer

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 3, 2014 DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE INNHOLD 04 07 12 22 Ansvarlig utgiver UNIT4

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon

Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 8-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon For kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune Januar 2009 FORORD Denne

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer