Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013

2 Årsberetning 2013 Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 3 2 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET 3 3 STYRENDE ORGAN GENERALFORSAMLING NOFOS STYRE ORGANISASJON 5 5 ØKONOMI 6 6 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 6 7 OLJEVERNAKSJONER 6 8 BEREDSKAP GENERELT Oljevernberedskap leteboring NOFOS BEREDSKAPSFLÅTE Fartøy i stående beredskap Mobiliserbare fartøy OPERASJONELL BEREDSKAP Beredskapsgruppene KYST OG STRAND SPESIALTEAMET FLYOVERVÅKING SATELLITT RADAR IR KAMERA STATUS OG PLANLAGT ARBEID - NOFOS PLANGRUNNLAG OPPLÆRING OG ØVELSER ØVELSER Olje på vann Fartøysøvelser i barriere 1 og OPPLÆRING OG KURS TEKNISK STATUS BASER, UTSTYR OG VEDLIKEHOLD UTSTYRSANSKAFFELSER NOFO STANDARD STØRRE PROSJEKTER OG SATSINGSOMRÅDER TEKNOLOGIUTVIKLINGSPROSJEKTER RISIKOSTYRING AVTALEVERK NOFO avtalen Fartøysavtalen SAMHANDLING IKT STRATEGI OVERGANG FRA TEKNOLOGIUTVIKLING TIL OPERATIV DRIFT FELLES KARTLØSNINGER MED KYSTVERKET... 18

3 Årsberetning 2013 Side 3 av 19 1 SAMMENDRAG 2013 har vært preget av høy aktivitet. Videreutvikling av beredskapsorganisasjonen og utstyr til oljevernberedskapen på norsk sokkel har stått i fokus. Året kan bl.a. oppsummeres med at: Det er gjennomført 3 store øvelser uten alvorlige skader eller hendelser, og med gjennomgående meget gode tilbakemeldinger. Fartøysavtalen er revidert og på plass Arbeidet med revisjon av NOFO avtalen er igangsatt Etablering av kystnær flåte fra Lofoten til Stadt er på plass. Oljevernprosjektet i Finnmark nærmer seg fullføring, utstyr er på plass og depoter i Hasvik og Måsøy er under oppføring. Strategi for med handlingsplan og utdypende aktivitetsplan, følges. Oljevern 2010 har kommet inn i avsluttende fase. Ny administrerende direktør på plass i NOFO. Ved leteboringer har korte responstider med NOFO systemer i beredskap vært vedvarende gjennom året. NOFOs egen beredskapssentral har vært benyttet ukentlig av beredskapsorganisasjonen, enten til egentrening eller øvelser/verifikasjoner sammen med operatørselskapene. Det er gjennomført rundt 70 øvelser i beredskapssentralen. Finnmarksprosjektet har krevd mye tid og ressurser. Prosjektarbeidet er inne i en avsluttende fase, hvor i hovedsak kun ferdigstilling av depoter i Hasvik og Måsøy gjenstår. Kystnær beredskap med etablering av fartøysflåte fra Lofoten til Stadt har kommet på plass i Presiseringer til Fartøysavtalen ble endelig godkjent på generalforsamling 2/13. Teknologiprogrammet Oljevern 2010 har vært videreført. NOFOs kurs og øvingsprogram har gjennom 2013 fortsatt vist en trend til økende aktivitet. NOFO har hatt skifte av administrerende direktør i august HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET Det har ikke vært alvorlige hendelser i Det var èn personskade; brudd i en arm som følge av brudd på slepetau under slepetest. Vedkommende er tilbake i arbeid, og alle tiltak etter hendelsen er gjennomført, blant annet utarbeidelse av ny prosedyre. NOFO holder til i trivelige lokaler i Sandnes og i Hammefest. Sykefraværet var i 2013 ca. 0,35 %. NOFO legger til rette for likestilling i sin virksomhet og oppfordrer gjennom hele organisasjonen spesielt kvinner å fylle aktuelle posisjoner/stillinger. Virksomheten drives fra hovedkontoret på Forus, samt fra et regionalt kontor med tre medarbeidere i Hammerfest. I tillegg har NOFO aktivitet på fem baser som er lokalisert langs kysten fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Alle fartøysøvelser, OPV (olje-på-vann) og samhandlingsøvelser i NOFO regi ble i 2013 gjennomført i henhold til plan og uten alvorlige hendelser.

4 Årsberetning 2013 Side 4 av 19 Totalt ble 65 hendelser/observasjoner/avvik av mindre betydning innrapportert og fulgt opp i Antenor kvalitetssystem: 20 materielle skader 2 tilløp til materiell skade 27 observasjoner 15 avvik Det er igangsatt en gjennomgang av NOFO styringssystem for å avdekke gap og sikre etterlevelse av systemet. I desember ble det igangsatt revisjon av HMS permen sammen med Kystverket. Revisjonen forventes avsluttet første kvartal i En ny prosedyre for ivaretagelse av HMS&K ved mobilisering av havgående utstyr, er på plass. HMS betraktes som godt ivaretatt gjennom STYRENDE ORGAN 3.1 Generalforsamling Generalforsamlingen har vært innkalt til to møter i Ved årsskiftet var sammensetningen av generalforsamlingen som følger: Selskap BP Norge AS. ExxonMobil Expl. & Prod. Norway AS A/S Norske Shell Marathon Petroleum Co. (Norway) Det norske oljeselskap ASA ConocoPhillips Skandinavia AS TOTAL E&P NORGE AS Eni Norge AS RWE Dea Norge AS Statoil ASA Chevron Norge Talisman Energy Norge AS Lundin Norway AS DONG E&P Norge AS BG Norge Ltd. VNG Norge (Operations) AS Wintershall Norge AS Noreco ASA GDF SUEZ E&P Norge AS Suncor Energy Centrica Energi Premier Oil Norge AS Maersk Oil Norway AS Rocksource ASA Idemitsu Petroleum Norge AS OMV (Norge) AS E.ON Ruhrgas Norge AS Faroe Petroleum Norge AS LOTOS E&P Norge Repsol Expl Norge AS Tullow Oil Norge AS Representant Per Agnar Solli Dag Heiret Erik Gjul (leder) Øyvind Hille Bodil Altern Dag Bache-Mathiesen Bjørn Oscar Tveterås Erik Bjørnbom Øystein Eliassen Hermod Ole Johansen Anne Langfjæran Øyvind Hebnes Bernt Rudjord Morten A. Torgersen Vegard Fornes Rolf Håkon Holmboe Valborg Ø. Birkenes Robert Farestveit Eva Fagernes Leif Sandberg Siri Nesbø Kjell Tore Vinningland Gunnar Leistad Morten Haukebø Bernt Natvig Phil Curtis Johan Bodsberg Stein Arild Tonning Stig Frøysland Ole-Andreas Isdahl John Magne Birkeland

5 Årsberetning 2013 Side 5 av NOFOs styre Seks styremøter ble avholdt i Ved årsskiftet var styrets sammensetning slik: Selskap Representant Styreverv Statoil ASA Jannicke Hilland *) Styreleder BP Norge as Einar Valheim Nestleder ConocoPhillips Skandinavia AS Bjørn Saxvik Medlem ExxonMobil Ove M. Helle Medlem GDF SUEZ E&P Norge AS Eva Fagernes Medlem *) Fra nov 2013 Astrid Sørensen (Statoil ASA) 4 ORGANISASJON I løpet av 2013 har Generalforsamlingen vedtatt opprettelse av to «permanente» arbeidsgrupper FagligForum innen henholdsvis Teknologiutvikling og Operasjoner. Arbeidsgruppene ledes av representanter fra NOFOs medlemsselskap, med NOFO representant som nestleder. Gruppene rapporterer til NOFOs Styre gjennom Administrerende Direktør. Primo august 2013 gikk Sjur W. Knudsen av for aldersgrensen, og Leif Joar Kvamme ble tilsatt som ny Administrerende Direktør. Som oppfølging av den organisasjonsendringen som ble gjennomført fra 1. januar 2011, er det igangsatt en OU-prosess for å evaluere NOFOs nåværende struktur.

6 Årsberetning 2013 Side 6 av 19 5 ØKONOMI Budsjettet for 2013 var på MNOK 293, av dette er MNOK 294 innkalt. Overskytende beløp avregnes og utbetales som en del av årsoppgjøret for Det er kommet et nytt selskap som medlem i Realiserte kostnader er noe mindre enn budsjett. Dette skyldes forsinkelser i oppstart av bygging depoter og drift av kystnært oljevenrutstyr fra to steder i Finnmark vest. Mesteparten av årets budsjett er således disponert. Det har vært betydelig aktivitet i forbindelse med beredskapsbygging ved leteprosjekter. Utfakturert beløp er MNOK 79. Pr var det 31 medlemsselskap i NOFO. Det ble gjennomført investeringer med MNOK 55. I tillegg er det forskuddsbetalt på bygging av to depoter i Finnmark med MNOK 21. Av dette er MNOK 14 finansiert med tilskudd fra Goliat lisensen. Endelig avregning på finansiering av depotene vil finne sted når disse er ferdigstilt medio Årets resultet MNOK 32 er overført annen egenkapital. Pr hadde NOFO låneforpliktelser på MNOK 127. Disse låneforpliktelsene er knyttet til investeringer i oljevernutstyr. Avdragsprofil følger forventet levealder på utstyret. Virksomheten er finansiert med innskudd og garantier fra medlemmene. Den finansielle risikoen anses som lav. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og gir et rettvisende bilde av virksomheten og resultatet. 6 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT Oljevernberedskap har de siste årene kommet stadig høyere opp på agendaen i debatten knyttet til norsk petroleumsvirksomhet. Samtidig har en samlet oljenæring stor fokus på å videreutvikle og styrke alle ledd i oljevernberedskapen, samt på å kommunisere hva som blir gjort. Med dette som bakteppe jobber NOFO for å bistå og understøtte oljeselskapene - først og fremst som en operativ organisasjon - men også som en kilde til informasjon om alle aspekter ved oljevernberedskapen. NOFO har gjennom 2013 deltatt i flere møter med relevante myndigheter og enkeltaktører som har kontaktflater inn mot oljevern. I tillegg har NOFO vært tilstede på ulike arrangementer og seminarer, både nasjonalt og internasjonalt, sammen med eller hos operatørselskapene for å fortelle om norsk oljevern og fremtidige utfordringer. NOFO deltar aktivt i internasjonale fora, som Global Response Network, og var vertskap for møte i mai. Representanter fra 8 oljevernorganisasjoner, spredt fra Australia til Alaska, møttes hos NOFO for å lære om organisasjonen og norsk oljevern. Søkelyset som er rettet mot oljevernet og dets muligheter og begrensninger vil sannsynligvis ikke avta de kommende årene. NOFO vil derfor fortsette arbeidet på ulike arenaer med å formidle fakta informasjon om petroleumsnæringens satsing på utvikling av ny oljevernteknologi, kunnskapsoppbygging og samhandling med offentlige oljevernressurser. 7 OLJEVERNAKSJONER I 2013 var NOFO ikke involvert i oljevernaksjoner som medførte mobilisering av ressurser utover overvåking.

7 Årsberetning 2013 Side 7 av 19 8 BEREDSKAP 8.1 Generelt NOFOs beredskapsorganisasjon har i 2013 bestått av vaktfunksjonene; Operasjonsvakt, Miljøvakt, Innsatsleder Sjø (ILS), Operativ Maritim, Operativ Kyst og Logistikk koordinator, alle på en 1 times beredskap. I tillegg har samtlige vaktfunksjoner (med unntak av ILS og Operativ Maritim) hatt forsterket bemanning tilgjengelig på 48 timers vakt. Denne vaktorganisasjonen er organisert i h.h.t. Enhetlig Ledelses System (ELS), med NORA som beslutningsstøtte verktøy. Beredskapssentralen benyttes til ukentlige øvelser, i forbindelse med fullskala øvelser, verifikasjoner og opplæring og fungerer etter hensikten godt Oljevernberedskap leteboring I 2013 bygde NOFO beredskap for 59 letebrønner, mot 43 året før. 18 OR-fartøy ble midlertidig mobilisert i 2013, mot 7 i av de midlertidige mobiliseringene var i Barentshavet. Det ble gjennomført verifikasjon av oljevernplanen for 29 av brønnene (se kartskisse under). Responstiden viser en fortsatt tendens til å bli kortere fra første til siste system skal være på plass. Dette selv når det er rom for å øke robustheten i planene gjennom å søke et større antall av innsatsenheter. Det totale ressursbehovet for barriere 1 og 2 har flatet ut målt mot 2012, samtidig som det er en økning i barriere 3 og 4. Leteaktiviteten i Barentshavet satt særskilte krav til beredskapsbyggingen. Antall planlagte parallelle operasjoner nødvendiggjorde innkjøp av nytt materiell (NOFO system). Gjennomførte verifikasjoner av oljevernplaner 2013

8 Årsberetning 2013 Side 8 av NOFOs beredskapsflåte Det har i 2013 vært 28 fartøy i NOFOs beredskapsflåte. Innspill til flåten for 2014 i henhold til Fartøysavtalen, gir en økning til 31 fartøy Fartøy i stående beredskap I januar 2013 kom Skandi Hugen inn på Ekofisk for CoPNo, slik at ved utgangen av 2013 var det totalt 11 fartøy i stående beredskap med NOFO utstyr ombord. Dette utgjør en økning på ett fartøy i forhold til Disse fartøyene verifiseres to ganger pr år en gang på hvert skift. I 2013 har det vært gjennomført 22 verifikasjoner av fartøy i stående beredskap for NOFO. I 2013 har det vært stor oppmerksomhet på at disse fartøyene skal gjennomføre egentrening med og vedlikehold av utstyret som beskrevet av NOFO. Verifikasjonene foretatt i 2013 viste at kompetansen på fartøyene er stadig stigende, men det er fremdeles potensial for forbedring og behov for fokus på dette området i tiden som kommer. Tilbakemeldingene fra fartøyene er at de setter pris på, og ikke minst har stort utbytte av, denne egentreningen. Det er også foretatt bytte av NOFO utstyret to ganger årlig for å kunne følge opp tyngre vedlikehold og sertifisering av utstyet ved basene. Erfaringene viser at dette er nødvendig og det vil bli videreført i Stril Power ble underkjent på verifikasjon høsten 2013, men besto ny prøve etter en kort periode med egentrening. Esvagt Bergen gjennomførte kun en av to planlagte verifikasjoner i Det planlegges imidlertid med 3 verifikasjoner av fartøyet i Mobiliserbare fartøy Den mobiliserbare delen av NOFOs beredskapsflåte har i 2013 bestått av 17 fartøy. Hvert fartøy ble øvd to ganger i løpet av året en gang på hvert skift. Shell byttet ut sitt bidrag til flåten i løpet av sommeren, og det ble derfor gjennomført totalt 35 øvelser med disse fartøyene. 8.3 Operasjonell beredskap NOFO skal gjennom sin beredskap kunne tilfredsstille de behov for innsats og tjenester som er nedfelt i operatørselskapenes oljevernplaner. Også i 2013 har utviklingen av den kystnære beredskapen og ELS stått i fokus for NOFO. Av betydning for NOFOs aktivitet er også arbeid utført i regi av Norsk Olje og Gass i 2013; en ny veileder for oljevernberedskapsanalyser er utarbeidet, og det er laget et første utkast til et brodokument for Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig, sammen med Kystverket. Operasjonsledelsen i NOFO er satt opp i henhold til Enhetlig Ledelses System (ELS). Det er 6 funksjoner på 1 times beredskap og alle beredskapsledelsens roller er besatt med både 1 og 48 timers vaktgående personale. Beredskapsledelsen trenes hver fredag. I 2013 gjennomførte NOFO fullskalaøvelsene Nautilus (Shell uke 16), øvelsene Valhall (BP uke 39) og OPV 2013 (uke 24). I løpet av 2013 gjennomførte NOFO to øvelser med Innsatsgruppe Strand Akutt (IGSA), og fartøyene i Innsatsgruppe Kyst (IGK) i Finnmark gjennomførte to øvelser hver. Tilsvarende system er etablert for den kystnære flåten sør for Vestfjorden, som i 2013 hadde fokus på opplæring. Øvelsene ble gjennomført både som enhetsøvelser og ved deltagelse i NOFOs og Kystverkets samhandlingsøvelser. IGK fra Finnmark deltok med to fartøy i Kystverkets øvelse Barents 2013, som var en samhandlingsøvelse med russiske ressurser i Varangerfjorden.

9 Årsberetning 2013 Side 9 av 19 NOFO Spesialteam hadde samling med oppdatering og øving i Bergen. I tillegg har medlemmer fra Spesialteamet deltatt på øvelser i felt, IUA stab og NOFO beredskapledelse. Teamet er videreutviklet ved at flere er lært opp innen rådgiving og stabsarbeid Beredskapsgruppene Det ble i 2013 gjennomført både samlinger med enkelt grupper og en felles samling for alle beredskapsgruppene. Tema for samlingene var implementeringen av ELS, erfaringer og endringer etter de store samhandlingsøvelsene og også ny teknologi ble presentert. I 2013 gjennomførte NOFO en prøveordning med Innsatsleder Kyst. Dette vil bli videreutviklet i For enkelte av beredskapsrollene har det vært utfordrende å finne tilstrekkelig med folk, men takket være god støtte fra operatørselskapene er beredskapsorganisasjonen nå fyllt opp med god dekning for alle roller på både 1 times og 48 timers vakter. 8.4 Kyst og strand IUA samling 2013 NOFO sin IUA samling 2013 ble avholdt ved Quality Airport Hotel Stavanger mars. De fleste av de 21 IUAer som NOFO har avtale med var representert, noe NOFO er veldig godt fornøyd med. Formålet med slike samlinger er å knytte IUAene nærmere hverandre og NOFO ved å utveksle erfaringer og få til gode diskusjoner og dialog rundt faget oljevern. NOFO informerte om status rundt ressursene som er bygget opp i barriere 3 og 4, hvor man i felleskap gjenomgikk erfaringene fra fjorårets fullskalaøvelser Barents Solutions og øvelse Njord. I tillegg presenterte IUA Vestfold sine erfaringer fra aksjonene Full City og Godafoss med fokus på organisering av stab, personellhåndtering og økonomistyring. Samling for Spesialteam 2013 Hensikten med samlingen, som ble avholdt i Bergen august, var faglig påfyll og trening på roller. NOFOs Stategi presentert sammen med en statusoppdatering, ble presentert. Det ble også gjennomført besøk i beredskapssenteret til Statoil og Statoil Marin på Sandsli. Laglederne og Skadestedslederne fikk en gjennomgang av hvordan de utfører befaringer og kartlegginger i strandsonen av Akvaplan Niva og trente utarbeidelse og iverksettelse av ordre. Rådgiverne fikk en gjennomgang av NORA, som er beslutningsstøtteverktøyet til NOFO, og trente mobilisering etablering av innsatsledelse. Under tema om erfaringsoverføring og bevisstgjøring av Spesialteamet delte IUA Nordfjord sine erfaringer fra Serverforliset med deltagerne. Under samlingen fikk NOFO mange gode innspill som vi vil ta med oss i videreutviklingen av Spesialteamet. IGSA Innsatsgruppe Strand Akutt IGSA gjennomførte som planlagt øvelser i uke 22 og 38. I uke 47 hadde IGSA en fagsamling i Alta. Øvelsen i uke 22 gikk over tre dager og hadde som mål å få trent på etablering av fremskutt depot, førstehjelp og VHF. I uke 38 deltok IGSA i to dagers trening og samhandlingsøvelse med Innsatsgruppe Kyst. Øvelsen ble avholdt i Nordkapp og hadde satt øvingsmål på HMS, Ledelse og samband. Både øvelsen i uke 22 og 38, ble gjennomført med god måloppnåelse, nyttig læring og uten personskader. Fagsamlingen i Alta ble brukt til gjennomgang av øvingsrapport etter uke 38, presentasjon av ENI/Sintef arbeidsbekledningsprosjekt, øvingsplan og mål for 2014, samt IGSAområder for teknologiutvikling. IGK Innsatsgruppe Kyst IGK Finnmark gjennomførte til sammen 12 øvelser i En av disse var samhandlingsøvelse med IGSA i uke 38. Ellers deltok fartøy fra IGK Finnmark i to øvelser sammen med Kystverket Øvelse Barents, som ble avholdt i Varangerfjorden i uke 23, og samtrening i Hammerfest i uke 47 med Kystverkets lokale depotstyrke, fartøy fra slepeberedskapen og Kystvakten. Nordkapp Maritime Fagskole var sammen med NOFOs eget personell sentrale i gjennomføringen av hele øvingsprogrammet for IGK Finnmark i De var sterke bidragsytere til god sikkerhetskultur, samhandling og unik erfaring gjennom god kommunikasjon og ledelse overfor mannskap på fartøyene.

10 Årsberetning 2013 Side 10 av 19 IGK ble i løpet av 2013 utvidet med 27 fiske- og arbeidsbåter i områdene fra Røst og sørover. Utvelgelse og sertifisering ble gjennomført i samarbeid med Nordnorsk Skipskonsult. Sjøfartsdirektoratet godkjenner alle fartøy over 15 meter. NOFO gjennomførte i 2013 åtte tre-dagers oljevernkurs for mannskap på fartøy i kystnær oljevernberedskap. Flere av de nye oljevernfartøyene i sør deltok i 2013 i NOFOs fullskalaøvelser Øvelse Nautilus og Øvelse Valhall. Der viste fartøyene seg som godt egnet. Samtidig ble det gjort gode erfaringer som umiddelbart førte til gode forbedringstiltak. Mot slutten av 2013 annonserte NOFO etter ytterligere tre fartøy i sør og tre fartøy i Finnmark for å oppnå målsettingen om 30 oljevernfartøy for kystnær beredskap i sør og komplettere flåten i Finnmark etter avsluttede kontrakter. Kyst og strand utstyr (lett oljevernutstyr) Kyst og Strand utstyret i Finnmark ble i 2013 komplettert med innkjøp av midlertidige lagringsenheter og pakkrammer dimensjonert i henhold til oljevernplanen for Goliat, dvs for alt NOFOs kyst og strand utstyr på Polarbase. Det ble gjennomført kurs og opplæring for InnsatsGruppe Strand Akutt (IGSA) på det kystnære oljevernutstyret. I tillegg er det satt i bestilling pakkrammer til utstyr som skal benyttes ved de kystnære øvelsene og evt aksjoner. Alt av utstyr i forbindelse med den ovennevte beredskapen vil i løpet av 2014 bli flyttet til to nye depoter som er under oppføring i Måsøy og Hasvik. Disse byggene er påbegynt og vil være klare for testperiode innen utgangen av juni Som et grunnlag for trening og øvelse for IGK Sør, ble det i 2013 kjøpt inn to øvingspakker bestående av Normar skimmer, Normar kombiaggregat, NOFI 350 kystlense og Covertex midlertidig lagringsenhet til NOFOs baser i Kristiansund og Sandnessjøen. NOFO gikk i 2013 til innkjøp av 12 MOSE-systemer som ble plassert på basene i Kristiansund og Sandnessjøen. I tilegg ble ett MOSE-system gitt til Norges Brannskole for å kunne inngå i det nyopprettede «Materiellkurset». Midt- og Nord-Troms IUA fikk en hendelese i desember 2013 der NOFO ble bedt om å bidra med å låne dem absorberende oljelenser. Dette ble sendt med Hurtigruten fra Hammerfest til Skjærvøy. NOFO kompletterte umiddelbart eget lager i Hammerfest. Aksjonen i Skjærvøy pågår fortsatt ved årsskiftet. 8.5 Spesialteamet Endringer spesialteamets deltakere En skadestedsleder har sluttet i teamet. Totalt antall deltakere i teamet var 63 personer pr Opprykk innad i teamet 4 medlemmer rykket opp fra Skadestedsleder til Rådgiver. 6 medlemmer rykket opp fra Lagleder til Skadestedsleder Begrunnelsen for endringene er at vi i samhandlingsøvelsene ser et stort behov for assistanse til IUAene, da i form av Rådgivere, mens rekrutteringen til Spesialteamet (Finnmark) har skjedd i form av Lagledere. Det totale bildet ser slik ut: Lagleder 27, SKL 19 og Rådgiver 17 Arbeidsutvalg NOFO opprettet et arbeidsutvalg i 2011, tilsvarende den tidligere referansegruppen, som kan bistå NOFO i ulike sammenhenger. Hvert medlem i utvalget representerer hvert kompetansenivå i Spesialteamet (Rådgiver, Skadestedsleder og Lagleder). Arbeidsutvalget sitter i en to-års periode. NOFO ser for seg å kunne benytte seg av denne gruppen i følgende sammenhenger; - Utvikling av program (faglig innhold) til Spesialteamsamlinger - Planlegging av tabletops/fullskalaøvelser (hvordan bruke Spesialteamet under øvelser)

11 Årsberetning 2013 Side 11 av 19 - Brukermedvirkningsgruppe i forbindelse med teknologiutviklingsprosjekter - Annet 8.6 Flyovervåking Totalt antall NOFO flytimer var på 79,50 timer i Hver måned utarbeides det en overvåkningsplan som omfatter alle bestilte satellittscener samt «tasking» av overvåkningsflyet LN-KYV. Ruten blir gitt på bakgrunn av aktivitet, leteboringer og satellittdekning i de ulike områdene. Flyet disponeres i hovedsak av Kystverket, men er anskaffet i samarbeid med Kystvakten og NOFO. Det vil derfor benyttes til oppfølging av skipstrafikk, fiskeriinspeksjoner og andre overvåkningsoppdrag. I tillegg er flyet utrustet for å kunne bistå Hovedredningssentralene i søk og redning og kan også brukes i forbindelse med skogbrannslukking. 8.7 Satellitt NOFO har avtale med Kongsberg Satellitt tjeneste (KSAT) om satellittovervåking av Norsk Kontinentalsokkel. KSAT mottar og gjør de første analyser av bildene og informerer NOFO, evt Dong, innen én time ved mistanke oljesøl. Deretter gjør NOFO Operasjonsvakt sin vurdering med eventuell oppfølging mot operatør. Samvirket og rutinene mellom NOFO og K-SAT har fungert tilfredsstillende. I løpet av 2013 mottok NOFO 641 scener fra KSAT (inkludert Dong sine ekstra scener for Trym og Oselvar). NOFO mottok 53 rapporter om mulig olje på havet, hvorav 30 med høy sannsynlighet for olje og de resterende 12 med lav sannsynlighet. Dette var observasjoner av produsert vann. Ingen akuttutslipp avdekket. NOFO har på bakgrunn av satellittbildene hatt god dialog med operatørene og har fått større innsikt i deres aktivitet, samtidig som operatørene nå er mer bevisste og har økt kunnskapsnivå om overvåkningen. 8.8 Radar NOFO har 16 OSD systemer (Oil Spill Detection Radar), 14 av fabrikat Miros og 2 av fabrikat Rutter. 10 av disse er montert ombord i OR fartøyer, de resterende står på lager og vil bli mobilisert ombord på fartøy ved behov. To fartøyer har både Rutter og Miros ombord, dette for å gjøre erfaringer med å sammenligne de to OSD systemene. 8.9 IR Kamera NOFO har pr. i dag 10 håndholdte IR kameraer fordelt med to på hver base. Kameraene er også hyppig utlånt til operatørselskap i forbindelse med leteboring.

12 Årsberetning 2013 Side 12 av 19 NOFO har inngått pilotavtale med Maritime Robotics om bruk av to av deres aerostater til fjernmåling under aksjoner Status og planlagt arbeid - NOFOs plangrunnlag Plangrunnlaget skal inneholde informasjon til bruk i miljørettede beredskapsanalyser, øvelser og aksjoner. Nye oljetyper og oppdatering av gamle forvitringsstudier var viktige endringer sist år. Akutt strategi oljevern (ASO), temakart og strategiplaner er andre sentrale elementer som er tatt med i plangrunnlaget dette året takket være innspill fra enkelte av våre eiere. Veilederen for miljørettede beredskapsanalyser er nå ferdig, og link til den vil legges ut under plangrunnlaget. Ellers planlegges at enkelte tema flyttes fra beredskapsmappen til plangrunnlagmappen på NOFOs hjemmesider. 9 OPPLÆRING OG ØVELSER 9.1 Øvelser To større samhandlingsøvelser ble gjennomført i 2013, Øvelse Nautilus for AS Norske Shell og Øvelse Valhall for BP Norge. Øvelsene ble gjennomført med innsatsstyrker i alle barrierer inkludert NOFO systemer, overvåking og samhandling mellom styrkene. Øvelse Nautilus ble gjennomført i uke 16 med AS Norske Shell 2. og 3. linje, IUA Helgeland og IUA Namdal. Øvelsen gikk over fire dager, med evaluering den femte dagen. Under øvelsen ble alle barrierer øvet, og i barriere 1 ble førsteinnsats og feltsamarbeid utprøvd. NOFO Spesialteam var del av øvelsen, og både IUA og Spesialteamets medlemmer fikk godt utbytte. Fartøy i kystnær beredskap øvet sammen med IUA, og Aquaplan Niva gjennomførte befaring og rapportering til IUA. Øvelsen ble gjennomført uten skader på personer eller utstyr, og alle øvingsmål ble nådd. Øvelse Valhall ble gjennomført i uke 39 i samarbeid med BP Norge, IUA Bergen og omegn og IUA Sogn og Sunnfjord. Under øvelsen ble spesielt førsteinnsats og logistikk øvet gjennom samarbeid på feltet samt «hemmelig» øvingssted på land. Dispergering ble utprøvd som metode både i barriere 1 og 3. Bruk av fartøy i kystnær beredskap sammen med IUA fartøyer ble også øvet. Øvelsen ble gjennomført uten skader på personell eller materiell, og alle øvingsmål ble nådd. Felles for begge fullskalaøvelsene var utveksling av ordrer, oppdatering av aksjons- og innsatsplaner samt samarbeid mellom staber i tre nivå. Spesialteamet var aktiv deltager i begge øvelsene, og tilbakemelding på dette har vært meget god. I tillegg til de store samhandlingsøvelsene ble det gjennomført totalt 31 verifikasjonsøvelser og 12 endags-øvelser med operatørselskapen. Disse er normalt i form av tabletop med etablert aksjonsledelse og stab hos operatøren, beredskapsledelse hos NOFO, og i noen tilfeller ble tredjepart som IUA eller andre innsatsstyrker øvet. NOFO deltok også på OFFB storøvelse, samt øvelse i sektorklubben. Der ble konseptet med utveksling av utstyr over grensene i Nordsjøen øvet og funnet å ikke fungere innenfor dette konseptet. De ukene det ikke har vært samtrening med operatørselskapene, har NOFO gjennomført egentrening med vaktlaget. Fokus for disse har vært rolle- og verktøyforståelse og å samkjøre beredskapsledelsen i det nye beredskapsrommet Olje på vann Olje på vann 2013 fant sted på Frigg-feltet juni. OPV 2013 hadde internasjonal deltakelse ved fly fra Frankrike og Sverige. I tillegg til oljeindustrien ved NOFO deltok Kystverket, Kystvakten og Redningsselskapet sammen med leveran-dørindustrien for oljevern. Det var også observatører fra flere nasjoner. Det var fokus på HMS både i planlegging og gjennomføring, og OPV 2013 ble gjennomført uten tilløp til eller skader på personell. OPV 2013 ble gjennomført i henhold til tidsplan. Det var ingen bekjempbar olje igjen på sjøen da området ble forlatt etter øvelsen. Formålet med OPV 2013 var å verifisere nyutviklet oljevernutstyr under realistiske forhold og eventuelt avdekke mangler. Konvensjonelle oppsamlingssystem ble benyttet som sikringssystem for prototypene.

13 Årsberetning 2013 Side 13 av 19 Kystverket gjennomførte en test av ulike måleinstrumenter som en del av et større prosjekt om kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter. Målerne er tenkt benyttet for å undersøke om det er trygt å gå inn i et forurenset område for å starte opprydningsarbeid. I tillegg testet man ut personbårne målere og passive dosimeter som er tenkt brukt for å kartlegge eksponering for flyktige organiske komponenter og hydrogensulfid hos opprydningsmannskaper. Samtlige forsøk det ble søkt om ble akseptert gjennomført jf. KLIFs tillatelse til utslipp i forsøksøyemed var: 1. Test av høyhastighetslense MOS Sweeper med Seaquest fiskepumpe 2. Test av MOS Sweeper med Elsatec skimmer (utgikk ) 3. Test av intregrert Lamor system om bord i OV Utvær 4. Oppsamling av olje ved bruk av Oilshaver høyhastighetslense 5. Videreutvikling av grunnlaget for forbedret skille mellom naturlige filmer og akutt oljeforurensing ved bruk av satellitt 6. Test av Aerostat Ocean Eye med ny IR detektortype Fartøysøvelser i barriere 1 og 2 I løpet av 2013 ble det gjennomført 71 fartøysøvelser med OR-fartøy: 22 verifikasjoner av fartøy i stående beredskap i NOFOs beredskapsflåte 2 øvelser ifm med innfasing av nytt fartøy i stående beredskap i NOFOs beredskapsflåte 37 øvelser med med mobiliserbare fartøy i NOFOs beredskapsflåte 6 øvelser i forbindelse med midlertidig mobiliserte fartøy ifm leteaktivitet 3 øvelser ifm med FoU-prosjekter OPV 2013 NOFOs pool med oljevernfartøy for slep av lenser i barriere 1 og 2 ble øvd som en del av disse fartøysøvelsene. Fire av fartøysøvelsene ble gjennomført som en del av samhandlingsøvelser med operatørselskaper og Kystverket. Under «Øvelse Nautilus» ble det kjørt to NOFO systemer i formasjon sammen med et system fra Kystvakten. I «Øvelse Bergen» ble et NOFO system kjørt i samhandling med fartøy både fra Kystverket, Kystvakten og terminalfartøy fra Mongstad. 9.2 Opplæring og kurs Opplærings- og kursaktiviteten i 2013 har vært noe økende i 2012, men med noe færre deltakere totalt sett. Vi ser også at kursantall for kurs gjennomført av NBSK og Nordkapp maritime fagskole har vært noe høyere enn opprinnelige måltall for Alle NOFOs kurs er i henhold til Læreplan for helhetlig utdanning. NOFO gjennomførte i egen regi: 6 oljevernkurs med totalt 145 deltakere 12 kurs for skipsbesetninger med totalt 317 deltakere

14 Årsberetning 2013 Side 14 av 19 3 kurs i fjernmåling og dispergering med henholdsvis 57 og 52 deltakere 2 Innsats Leder Sjø kurs i samarbeid med Kystverket Kursene for Innsats Leder Sjø (ILS) ble avholdt ved Høgskolen i Vestfold. Dette med bakgrunn i nærhet til Kystverket i Horten. Samkjøring av kurs med Kystverket har fungert utmerket. Norges Brannskole har gjennomført Teiglederkurs (TL) og kurs i Skadestedsledelse (SKL) på vegne av NOFO. Totalt er syv kurs gjennomført med gjennomsnittlig 16,8 deltakere. Kursene tilbys IUA, og opplæring koordineres med NOFOs øvelsesprogram og Kystverket. Kystverket har valgt å kjøre samme modell og kursopplegg som NOFO, og NOFO og Kystverket har samordnet kursvirksomheten slik at man får størst mulig dekning nasjonalt. Nordkapp maritime fagskole gjennomførte 10 IGK-kurs på vegne av NOFO. Kursene retter seg opp mot mannskap på fartøy i kystnær oljvernberedskap. Totalt deltok 160 personer på IGK-kurs i TEKNISK STATUS 10.1 Baser, utstyr og vedlikehold Alle basene er nå oppgraderte med nye garderober og kontorer. Driften av basene går bra. På slutten av året startet forberedelsen for å kunne ta imot nye NOFO system, dvs. utvidelse av arealene i Hammerfest. Alt utstyr er vedlikeholdt i henhold til leverandørenes anbefalinger og er dokumentert i Dash. Dash er blitt utvidet med en web løsning. Dette gjør det lettere å få frem oversikter over hvor utstyret er plassert og status. I løpet av 2013 har fire av våre offshore lenser med trommel vært til tyngre vedlikehold hos Norlense Utstyrsanskaffelser I løpet av 2013 ble det besluttet å øke antall havgående NOFO system til 25; to ble levert i 2013 og de tre siste vil bli levert i For å komplettere alle NOFO systemene med oljeopptagere for viskøs emulsjon, ble det i 2013 bestilt 6 stk Hivisc tungoljeskimmere fra Framo. Valget falt på Framo etter anbudsinnbydelse med krav om kapasitetstesting som en del av kriteriene, en konkurranse HiVisc vant med god margin. De nye er klar for testkjøring i begynnelsen av januar og forventes levert og satt i system i løpet av februar. For å erstatte eksisterende utrangert utstyr ble det i 2013 bestilt 5 stk hydrauliske aggregater, ett til hver base. Det første nye planlegges å blir testkjørt i begynelsen av januar I Hammerfest er det bestilt midlertidige lagringsenheter for emulsjon og pakkrammer til kyst og strandutstyret. 12 Mose enheter er levert i Kristiansund og Sandnessjøen. Øvelsespakker til bruk i kyst og strand er innkjøpt og stasjonert i Sandnessjøen og Kristiansund NOFO Standard NOFO har startet et prosjekt med DNV for å få lagt NOFO 2009 Standard inn i nytt format, hvor man skiller mellom krav og veiledning på linje med klasseselskapene. En forventning er at klasseselskapene på gunnlag av dette arbeidet i framtiden kan utstede letter of compliance for nybygg og ombygginger i henhold til NOFO Standard. Arbeidet med modernisering av NOFO 2009 Standard er også tenkt som et første steg mot å utarnbeide en ny NOFO 2014 Standard i samarbeide med DNV, operatørselskap, redere og skipsbyggere /designere. En forventing er at de fleste endringer i forhold til eksisterende vil bli i forhold til vinterisering.

15 Årsberetning 2013 Side 15 av STØRRE PROSJEKTER OG SATSINGSOMRÅDER 11.1 Teknologiutviklingsprosjekter Oppfølging av prosjekter med opprinnelse i «Oljevern 2010» var hovedaktiviteten også i 2013, med prioritet på lovende produkter som nærmer seg kvalifisering for operativ bruk i NOFO og Kystverket. I løpet av året inngikk NOFO avtaler med flere selskaper for å finansiere bygging av prototyper tilpasset NOFO operasjonsmodus og for å bistå med nødvendig støtte til videre utprøving/utvikling av konsept. Programmet «Oljevern 2010» ble startet opp i januar 2009 gjennom en bred utlysning rettet mot norske og utenlandske aktører. Programmet er et samarbeid mellom NOFO og Kystverket. Totalt ble 20 prosjekt igangsatt innenfor rammene av «Oljevern 2010». Prosjektene er delt inn i kategoriene: A) Oppsamlingsteknologi, B) Teknologi for påføring av dispergeringsmidler, C) Fjernmålingsteknologi og D) Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap. Prosjekter i kategori A har hatt høyest prioritet. NOFO annonserte under utlysingen i «Oljevern 2010» at når det er utviklet et produkt som er kommersielt tilgjengelig, vil NOFO kjøpe (minst) 1 eksemplar. Ved årsskiftet 2012/13 var de fleste prosjektaktivitetene avsluttet, men noen prosjekter var ennå ikke formelt avsluttet og rapportert. Erfaringer fra deltakelsen i OPV 2012 medførte at enkelte av prosjektene kunne videreføre arbeidet gjennom en målrettet verifiserings-/ videreutviklingsfase for å få på plass komplett design av et kommersielt produkt. MOS Sweeper nytt konsept for oppsamling Prototypen som ble modifisert etter OPV 2012 ble brukt under OPV 2013, og på tross av feil ved pumpeenheten oppnådde MOS Sweeper resultater innenfor akseptkriteriene. NOFO har etter enkelte justeringer overtatt dette eksemplaret betraktet som det første kommersielle systemet av MOS Sweeper. Videre er det startet et internprosjekt for å fase inn MOS Sweeper i NOFOs beredskap, i første omgang som et supplement til dagens utstyr. NOFO har som et separat prosjekt evaluert alternativ skimmer til bruk på MOS Sweeper. Dette arbeidet fortsetter inn i OilShaver nytt konsept for oppsamling Åkrehamn Trålbøteri AS fikk støtte fra Forskningsrådet gjennom programmet DEMO 2000 til å ferdigstille oppsamlingssystemet OilShaver og forberede markedsføring av konseptet som ble demonstrert under OPV Den aktuelle versjonen som ble bygget i løpet av våren 2013 var tilpasset et fartøy på ca. 45m lengde tilsvarende Kystverkets «OV Utvær». Dette fartøyet deltok på OPV 2013 for å teste fartøyets integrerte oppsamlingssystem med oljeemulsjon på sjø. Det ble avtalt med Kystverket at fartøyet også skulle fungere som plattform for OilShaver under øvelsen. Det viste seg at det reviderte designet av opptaker-enheten i OilShaver ikke fungerte som forutsatt. Utviklingsløpet som var lagt for 2013 måtte derfor endres, og det er i løpet av høsten 2013 foretatt endringer i design med påfølgende feltutprøvinger (uten olje) for å verifisere disse. Dette arbeidet fortsetter inn i BV-Spray mobiliserbart utstyr for påføring av dispergeringsmiddel En prototype av systemet med 50m påføringsbredde ble verifisert under OPV Dette er en betydelig økning i påføringskapasiteten sammenliknet med eksisterende påføringssystemer for fartøyer. NOFO har inngått avtale med leverandøren ORC AB om bygging av første kommersielle enhet av systemet. Etter teknisk utprøving og nødvendig trening skal utstyret settes inn i tjeneste på beredskapsfartøyet Sæborg som blir operert av BP. Detaljprosjekteringen har pågått gjennom 2013, og utstyret skal etter planen leveres i slutten av 1. kvartal 2014, med påfølgende utprøving og opplæring av besetningen.

16 Årsberetning 2013 Side 16 av 19 OceanEye TM - kompakt aerostatsystem for deteksjon og overvåking av oljesøl Maritime Robotics AS har utviklet og kommersialisert utstyret som er tatt i bruk i NOFOs beredskap, foreløpig i form av en pilotavtale. Konseptet har også fått betydelig oppmerksomhet internasjonalt. Under OPV 2013 ble kringkasting av IR og video fra aerostaten til andre fartøyer i nærområdet og til operasjonsrom på land demonstrert. Samtidig med at grunnutrustningen nå er kommersielt tilgjengelig blir konseptet videreutviklet. OceanEye operert fra små og også ubemannede fartøyer i forbindelse med oljevernoperasjoner inngår som et element i NFR MAROFF-prosjektet som NOFO støtter. Prosjektperioden er forlenget ut Gjennom deltakelse i dette prosjektet ønsker NOFO å vurdere operasjon av aerostaten kystnært fra mindre farkoster. Desmi forlenser perforerte forlenser til konvensjonelle oljelenser for å øke systemets slepehastighet gjennom vannet uten tap av olje Desmi RoClean A/S samarbeidet med FRAMO i «Oljevern 2010» prosjektet HISORS for å utvikle konseptet. Design og bygging av selve forlense-systemet er nå videreført av Desmi alene gjennom en kontrakt med NOFO. En prototype av systemet er bygget, og første utprøving gjennomført. De foreløpige resultatene ser lovende ut m.h.t. å oppnå økning av maks slepehastighet fra ¾ til rundt 2 knop uten tap av olje. Hvis videre utprøving i 2014 kan dokumentere at dette systemet kan øke effektiviteten som indikert, og kan operasjonaliseres til bruk i kombinasjon med NOFOs havgående oppsamlingssystemer, kan dette bety en vesentlig forbedring av oppsamlingskapasiteten under gode værforhold. Operasjonell utprøving av «SeaSonde» - mobil HF-radar for sanntids måling av overflatestrøm NOFO og Eni Norge AS besluttet i 2012 å anskaffe tre mobile HF-radar enheter med egen kraftforsyning for utprøving, først i Goliat influensområde i Finnmark og deretter på utsiden av Vesterålen. Enhetene ble utplassert i Finnmark i september 2012 og flyttet til Vesterålen i mars 2013 for en tre måneders periode. Innsamlede data har vært overført i sann tid til en sentral server hos NOFO og videresendt til Meteorologisk Institutt for bruk i videreutvikling av drivbanemodeller for oljesøl kystnært. Radarsystemet har fungert som forutsatt og gitt nyttig og forbedret informasjon om strømforholdene i de nevnte kystområdene. Det har imidlertid vært til dels store operasjonelle utfordringer knyttet til ustabil drift av enhetenes utstyr og systemer for kraftforsyning og for kommunikasjon for overføring av måledata. I tillegg til prosjektarbeid knyttet til definerte teknologiutviklingsprosjekt, har det vært deltakelse i norsk og internasjonalt oljevernsamarbeid på konferanser, i GRN arbeidsgrupper og andre workshops. NOFO har videre opprettet en permanent arbeidsgruppe for teknologiutvikling der medlemmene har en fast møteplass og gjennom denne gir NOFO råd om valg og prioriteringer knyttet til oljevernteknologi, samt kommer med egne innspill til NOFO. Arbeidsgruppen ble konstituert våren 2013, er ledet av operatørselskapene og med NOFO som sekretariat. Arbeidsgruppen rapporterer direkte til adm. dir. i NOFO. I henhold til NOFOs strategiplan for perioden legges det opp til å gjennomføre et nytt teknologiutviklingsprogram etter modell av «Oljevern 2010», også dette i samarbeid med Kystverket. Arbeidsgruppe Teknologi vil spille inn tema/problemstillinger knyttet til medlemmenes behov for nyutviklet oljevernteknologi. En oversikt over alle prosjektene i «Oljevern 2010» finnes som fakta-ark på NOFOs hjemmeside For prosjekt som ble avsluttet eller videreutviklet i 2013 vil fakta-arkene bli oppdatert Risikostyring NOFO ble av styret bedt om å utarbeide et system for risikostyring i organisasjonen. Til dette søkte man bistand av tredjepart. I løpet av 2013 har NOFO utviklet en prosess for risikostyring i NOFO. Prosessen følger ISO og er tilpasset NOFOs aktivitet. Prosessen er dokumentert og beskriver roller og ansvar, er enkel og generisk og er blitt en del av dagens styringsstruktur i NOFO.

17 Årsberetning 2013 Side 17 av 19 Prosedyren, som er tilpasset dagens styringsstruktur, er under implementering i NOFO. Av de fire prosedyreområdene strategi og mål, øvelser, aksjoner og prosjekt, er workshop gjennomført og risikoregister utarbeidet for området strategi og mål. Prosessen fortsetter i Avtaleverk I sin verktøykasse har NOFO gjennom avtaler med et større antall samarbeidspartnere tilgang til betydelige ressurser til bekjemelse av et oljesøl. Den mest sentrale avtalen om ressurstilgang som ble revidert og fornyet i 2013 er avtaler med Kystverket om samhandling og tilgang til statlige oljevernressurser NOFO avtalen NOFO Generalforsamling 01/13 vedtok at arbeidet med revisjon av NOFO avtalen skal gjenopptas. Første møte ble avholdt 29. mai. Det ble avholdt 7 møter i arbeidsgruppen i Arbeidsgruppen er utvidet fra sin opprinnelige form, da det har vært noe utfordringer i forhold til bl.a. valg av organisasjonsform. Hovedsaklig er arbeidsgruppen utvidet med juridisk ekspertise fra NOFOs medlemmer. Representant fra Det norske er valgt som leder av arbeidsgruppen Fartøysavtalen Revidert fartøysavtale ble vedtatt i generalforsamling 02/2012 og har fungert bra gjennom Fordelingsmøte til beredskapsflåten for 2014 ble gjennomført 14/ Samhandling NOFO har fulgt opp samarbeidet med Kystverket gjennom helhetlig utdanning ved å bidra med revisjon av læreplan og gjennomføring av felles kurs for Innsatsleder Sjø. Læreplan vil bli oversatt til engelsk i NOFOs regi. Ytterliggere samarbeid med Kystverket er gjort ifm kursvirksomhet ved Norges Brannskole. Årsplaner er samordnet med Kystverket, og dette har muliggjort at vi har kunnet delta på hverandres øvelser, både på utstyrs- og håndteringsnivå. I løpet av 2013 har NOFO deltatt aktivt i gruppen som har utredet «statlig overtagelse ved aksjoner med ekstremt omfang». Dette prosjektet har vært ledet av Kystverket og Norsk Olje og Gass. Et første utkast til brodokument er utarbeidet, sendt på høring og øvet i tabletop. Endelig versjon forventes ferdigstillt våren IKT strategi Det er satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å foreta en gjennomgang av dagens ITverktøy m.h.t. bruk av de enkelte dayaløsninger og grensesnitt mellom de systemene som benyttes. Målet er å unngå overlappende systemer og registrering av data. I tillegg skal organisasjonens behov defineres i forhold til dagens løsninger for å avdekke eventuelle gap. Arbeidsgruppen leverer sin innstilling til ledelsen i slutten av mars Overgang fra teknologiutvikling til operativ drift Det er opprettet en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å utarbeide en omforent beste praksis for overgang fra teknologiutvikling til implementering av nytt utstyr, og ferdigstille en hensiktsmessig prosedyre som beskriver dette. Innfasing av MOS-Sweeper benyttes som pilotprosjekt. Mandatet for arbeidsgruppen er som følger: 1. Det skal utarbeides en omforent «beste praksis» for overgang fra teknologiutvikling til implementering (operativ bruk) av nytt utstyr. 2. Det nedsettes en arbeidsgruppe med følgende oppgaver: a. Det skal ferdigstilles en hensiktsmessig prosedyre for overlevering fra teknologi til drift b. Prosedyren skal synliggjøre grensesnittet mellom de ulike enheter (fagmiljø?) i NOFO c. Prosedyren skal inneholde klare ansvarsforhold og gode arbeidsprosesser 3. Arbeidsgruppen skal bruke innfasingen av MOS Sweeper som pilotprosjekt. 4. Arbeidsgruppen består av: a. En representant fra NOFO - operativ støtte, Leder b. En representant fra NOFO - teknologiavdeling c. En representant fra MDGroup d. Andre tilsluttes ad hoc ved behov

18 Årsberetning 2013 Side 18 av Arbeidsgruppens tidsplan er å følge innfasingen av MOS Sweeper fram til denne kan overtas av operativ og innfases til bruk estimert medio Arbeidsgruppen rapporterer til Ledergruppen som styringsgruppe Felles kartløsninger med Kystverket NOFO samarbeider med Kystverket om å anskaffe og implementere en Strandmodul. Strandmodulen skal være en GIS-løsning tilpasset nettbrett og evt. smarttelefoner til bruk under strandrenseoperasjoner i felt. Gjennom Strandmodulen skal brukerne gjennomføre datainnsamling i felt og overføre dette til en Aksjonsmodul. Prosjektet skal anskaffe og implementere en Aksjonsmodul som kan integreres med NORA (NOFOs beredskapssystem). Aksjonsmodulen skal være en GIS-løsning som opereres via et WEB-grensesnitt og være tilpasset stasjonær/bærbar PC. Aksjonsmodulen skal ivareta behovet for et felles geografisk situasjonsbilde for aksjonens ulike aktører under gjennomføring av oljevernaksjoner.

19

Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014

Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning 2014 Side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 4 2 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET 4 2.1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 4 2.2 KVALITETSKONTROLL,

Detaljer

Rapport. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern.

Rapport. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern. - Åpen Rapport Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern. Forfatter(e) Ivar Singsaas, Kristin Rist Sørheim, Ragnhild Lundmark Daae, Øistein Johansen, SINTEF

Detaljer

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 16. - 22. juni 2014 OPV 2014 1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Operativ organisasjon... 6 2.2 Deltagende enheter... 7 3 PLANLAGTE AKTIVITETER...

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo. Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Tor Eivind Moss Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.no NOFO NOFO etablerer og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for

Detaljer

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 1 OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene 2 HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 3 FORORD Initiativet «HMS-utfordringer i nordområdene»

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Styrets beretning 2010 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - fremtiden skapes nå

Styrets beretning 2010 1. OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening. - fremtiden skapes nå Styrets beretning 2010 1 OLF Oljeindustriens Landsforening OLF Oljeindustriens Landsforening Styrets Styrets beretning beretning 2010 2007 - fremtiden skapes nå 2 Styrets beretning 2010 Styrets beretning

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i

Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i Tallene i dette regnskapet er senere blitt vesentlig endret og bør følgelig ikke brukes som grunnlag for beslutninger. Vi viser til note 5 i konsernregnskapet for 2012 og note 2 i selskapsregnskapet for

Detaljer

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Arbeidsnotat 2011:1001 Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth Angell Stig Karlstad Tittel : Forfatter : Integrerte operasjoner i nord i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Tore Aas 201005763-4/121 11.mars 2011 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato:

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av vår årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2014, som oppsummerer hva vi har vært særlig opptatt av i året

Detaljer

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE

Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE Å rsrapport 2014 HOVEDREDNINGSSENTRALENE 06.02.2015 1 Leders beretning... 2 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 2 3 Årets aktiviteter og resultater... 3 3.1 Operativ virksomhet... 3 3.1.1 Overordnet

Detaljer

n ÅRSRAPPORT 2014 Kartverket

n ÅRSRAPPORT 2014 Kartverket n ÅRSRAPPORT 2014 1 Kartverket Glimt fra 2014 feb Forlik mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Norsk eiendomsinformasjon AS om betaling for eiendomsdata til Kartverket for årene 2011 2013.

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

2 Forsidebilde fra Bygnes.

2 Forsidebilde fra Bygnes. Årsberetning 2011 Innhold GASSCO ÅRSREGNSKAP 2011 Vår globale hverdag side 3 Styrets årsberetning 2011 side 7 Eierstyring side 17 Regnskap 2011 side 23 Noter side 27 Revisjonsberetning side 39 2 Forsidebilde

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer