Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013

2 Årsberetning 2013 Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 3 2 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET 3 3 STYRENDE ORGAN GENERALFORSAMLING NOFOS STYRE ORGANISASJON 5 5 ØKONOMI 6 6 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 6 7 OLJEVERNAKSJONER 6 8 BEREDSKAP GENERELT Oljevernberedskap leteboring NOFOS BEREDSKAPSFLÅTE Fartøy i stående beredskap Mobiliserbare fartøy OPERASJONELL BEREDSKAP Beredskapsgruppene KYST OG STRAND SPESIALTEAMET FLYOVERVÅKING SATELLITT RADAR IR KAMERA STATUS OG PLANLAGT ARBEID - NOFOS PLANGRUNNLAG OPPLÆRING OG ØVELSER ØVELSER Olje på vann Fartøysøvelser i barriere 1 og OPPLÆRING OG KURS TEKNISK STATUS BASER, UTSTYR OG VEDLIKEHOLD UTSTYRSANSKAFFELSER NOFO STANDARD STØRRE PROSJEKTER OG SATSINGSOMRÅDER TEKNOLOGIUTVIKLINGSPROSJEKTER RISIKOSTYRING AVTALEVERK NOFO avtalen Fartøysavtalen SAMHANDLING IKT STRATEGI OVERGANG FRA TEKNOLOGIUTVIKLING TIL OPERATIV DRIFT FELLES KARTLØSNINGER MED KYSTVERKET... 18

3 Årsberetning 2013 Side 3 av 19 1 SAMMENDRAG 2013 har vært preget av høy aktivitet. Videreutvikling av beredskapsorganisasjonen og utstyr til oljevernberedskapen på norsk sokkel har stått i fokus. Året kan bl.a. oppsummeres med at: Det er gjennomført 3 store øvelser uten alvorlige skader eller hendelser, og med gjennomgående meget gode tilbakemeldinger. Fartøysavtalen er revidert og på plass Arbeidet med revisjon av NOFO avtalen er igangsatt Etablering av kystnær flåte fra Lofoten til Stadt er på plass. Oljevernprosjektet i Finnmark nærmer seg fullføring, utstyr er på plass og depoter i Hasvik og Måsøy er under oppføring. Strategi for med handlingsplan og utdypende aktivitetsplan, følges. Oljevern 2010 har kommet inn i avsluttende fase. Ny administrerende direktør på plass i NOFO. Ved leteboringer har korte responstider med NOFO systemer i beredskap vært vedvarende gjennom året. NOFOs egen beredskapssentral har vært benyttet ukentlig av beredskapsorganisasjonen, enten til egentrening eller øvelser/verifikasjoner sammen med operatørselskapene. Det er gjennomført rundt 70 øvelser i beredskapssentralen. Finnmarksprosjektet har krevd mye tid og ressurser. Prosjektarbeidet er inne i en avsluttende fase, hvor i hovedsak kun ferdigstilling av depoter i Hasvik og Måsøy gjenstår. Kystnær beredskap med etablering av fartøysflåte fra Lofoten til Stadt har kommet på plass i Presiseringer til Fartøysavtalen ble endelig godkjent på generalforsamling 2/13. Teknologiprogrammet Oljevern 2010 har vært videreført. NOFOs kurs og øvingsprogram har gjennom 2013 fortsatt vist en trend til økende aktivitet. NOFO har hatt skifte av administrerende direktør i august HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET Det har ikke vært alvorlige hendelser i Det var èn personskade; brudd i en arm som følge av brudd på slepetau under slepetest. Vedkommende er tilbake i arbeid, og alle tiltak etter hendelsen er gjennomført, blant annet utarbeidelse av ny prosedyre. NOFO holder til i trivelige lokaler i Sandnes og i Hammefest. Sykefraværet var i 2013 ca. 0,35 %. NOFO legger til rette for likestilling i sin virksomhet og oppfordrer gjennom hele organisasjonen spesielt kvinner å fylle aktuelle posisjoner/stillinger. Virksomheten drives fra hovedkontoret på Forus, samt fra et regionalt kontor med tre medarbeidere i Hammerfest. I tillegg har NOFO aktivitet på fem baser som er lokalisert langs kysten fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Alle fartøysøvelser, OPV (olje-på-vann) og samhandlingsøvelser i NOFO regi ble i 2013 gjennomført i henhold til plan og uten alvorlige hendelser.

4 Årsberetning 2013 Side 4 av 19 Totalt ble 65 hendelser/observasjoner/avvik av mindre betydning innrapportert og fulgt opp i Antenor kvalitetssystem: 20 materielle skader 2 tilløp til materiell skade 27 observasjoner 15 avvik Det er igangsatt en gjennomgang av NOFO styringssystem for å avdekke gap og sikre etterlevelse av systemet. I desember ble det igangsatt revisjon av HMS permen sammen med Kystverket. Revisjonen forventes avsluttet første kvartal i En ny prosedyre for ivaretagelse av HMS&K ved mobilisering av havgående utstyr, er på plass. HMS betraktes som godt ivaretatt gjennom STYRENDE ORGAN 3.1 Generalforsamling Generalforsamlingen har vært innkalt til to møter i Ved årsskiftet var sammensetningen av generalforsamlingen som følger: Selskap BP Norge AS. ExxonMobil Expl. & Prod. Norway AS A/S Norske Shell Marathon Petroleum Co. (Norway) Det norske oljeselskap ASA ConocoPhillips Skandinavia AS TOTAL E&P NORGE AS Eni Norge AS RWE Dea Norge AS Statoil ASA Chevron Norge Talisman Energy Norge AS Lundin Norway AS DONG E&P Norge AS BG Norge Ltd. VNG Norge (Operations) AS Wintershall Norge AS Noreco ASA GDF SUEZ E&P Norge AS Suncor Energy Centrica Energi Premier Oil Norge AS Maersk Oil Norway AS Rocksource ASA Idemitsu Petroleum Norge AS OMV (Norge) AS E.ON Ruhrgas Norge AS Faroe Petroleum Norge AS LOTOS E&P Norge Repsol Expl Norge AS Tullow Oil Norge AS Representant Per Agnar Solli Dag Heiret Erik Gjul (leder) Øyvind Hille Bodil Altern Dag Bache-Mathiesen Bjørn Oscar Tveterås Erik Bjørnbom Øystein Eliassen Hermod Ole Johansen Anne Langfjæran Øyvind Hebnes Bernt Rudjord Morten A. Torgersen Vegard Fornes Rolf Håkon Holmboe Valborg Ø. Birkenes Robert Farestveit Eva Fagernes Leif Sandberg Siri Nesbø Kjell Tore Vinningland Gunnar Leistad Morten Haukebø Bernt Natvig Phil Curtis Johan Bodsberg Stein Arild Tonning Stig Frøysland Ole-Andreas Isdahl John Magne Birkeland

5 Årsberetning 2013 Side 5 av NOFOs styre Seks styremøter ble avholdt i Ved årsskiftet var styrets sammensetning slik: Selskap Representant Styreverv Statoil ASA Jannicke Hilland *) Styreleder BP Norge as Einar Valheim Nestleder ConocoPhillips Skandinavia AS Bjørn Saxvik Medlem ExxonMobil Ove M. Helle Medlem GDF SUEZ E&P Norge AS Eva Fagernes Medlem *) Fra nov 2013 Astrid Sørensen (Statoil ASA) 4 ORGANISASJON I løpet av 2013 har Generalforsamlingen vedtatt opprettelse av to «permanente» arbeidsgrupper FagligForum innen henholdsvis Teknologiutvikling og Operasjoner. Arbeidsgruppene ledes av representanter fra NOFOs medlemsselskap, med NOFO representant som nestleder. Gruppene rapporterer til NOFOs Styre gjennom Administrerende Direktør. Primo august 2013 gikk Sjur W. Knudsen av for aldersgrensen, og Leif Joar Kvamme ble tilsatt som ny Administrerende Direktør. Som oppfølging av den organisasjonsendringen som ble gjennomført fra 1. januar 2011, er det igangsatt en OU-prosess for å evaluere NOFOs nåværende struktur.

6 Årsberetning 2013 Side 6 av 19 5 ØKONOMI Budsjettet for 2013 var på MNOK 293, av dette er MNOK 294 innkalt. Overskytende beløp avregnes og utbetales som en del av årsoppgjøret for Det er kommet et nytt selskap som medlem i Realiserte kostnader er noe mindre enn budsjett. Dette skyldes forsinkelser i oppstart av bygging depoter og drift av kystnært oljevenrutstyr fra to steder i Finnmark vest. Mesteparten av årets budsjett er således disponert. Det har vært betydelig aktivitet i forbindelse med beredskapsbygging ved leteprosjekter. Utfakturert beløp er MNOK 79. Pr var det 31 medlemsselskap i NOFO. Det ble gjennomført investeringer med MNOK 55. I tillegg er det forskuddsbetalt på bygging av to depoter i Finnmark med MNOK 21. Av dette er MNOK 14 finansiert med tilskudd fra Goliat lisensen. Endelig avregning på finansiering av depotene vil finne sted når disse er ferdigstilt medio Årets resultet MNOK 32 er overført annen egenkapital. Pr hadde NOFO låneforpliktelser på MNOK 127. Disse låneforpliktelsene er knyttet til investeringer i oljevernutstyr. Avdragsprofil følger forventet levealder på utstyret. Virksomheten er finansiert med innskudd og garantier fra medlemmene. Den finansielle risikoen anses som lav. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift og gir et rettvisende bilde av virksomheten og resultatet. 6 KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT Oljevernberedskap har de siste årene kommet stadig høyere opp på agendaen i debatten knyttet til norsk petroleumsvirksomhet. Samtidig har en samlet oljenæring stor fokus på å videreutvikle og styrke alle ledd i oljevernberedskapen, samt på å kommunisere hva som blir gjort. Med dette som bakteppe jobber NOFO for å bistå og understøtte oljeselskapene - først og fremst som en operativ organisasjon - men også som en kilde til informasjon om alle aspekter ved oljevernberedskapen. NOFO har gjennom 2013 deltatt i flere møter med relevante myndigheter og enkeltaktører som har kontaktflater inn mot oljevern. I tillegg har NOFO vært tilstede på ulike arrangementer og seminarer, både nasjonalt og internasjonalt, sammen med eller hos operatørselskapene for å fortelle om norsk oljevern og fremtidige utfordringer. NOFO deltar aktivt i internasjonale fora, som Global Response Network, og var vertskap for møte i mai. Representanter fra 8 oljevernorganisasjoner, spredt fra Australia til Alaska, møttes hos NOFO for å lære om organisasjonen og norsk oljevern. Søkelyset som er rettet mot oljevernet og dets muligheter og begrensninger vil sannsynligvis ikke avta de kommende årene. NOFO vil derfor fortsette arbeidet på ulike arenaer med å formidle fakta informasjon om petroleumsnæringens satsing på utvikling av ny oljevernteknologi, kunnskapsoppbygging og samhandling med offentlige oljevernressurser. 7 OLJEVERNAKSJONER I 2013 var NOFO ikke involvert i oljevernaksjoner som medførte mobilisering av ressurser utover overvåking.

7 Årsberetning 2013 Side 7 av 19 8 BEREDSKAP 8.1 Generelt NOFOs beredskapsorganisasjon har i 2013 bestått av vaktfunksjonene; Operasjonsvakt, Miljøvakt, Innsatsleder Sjø (ILS), Operativ Maritim, Operativ Kyst og Logistikk koordinator, alle på en 1 times beredskap. I tillegg har samtlige vaktfunksjoner (med unntak av ILS og Operativ Maritim) hatt forsterket bemanning tilgjengelig på 48 timers vakt. Denne vaktorganisasjonen er organisert i h.h.t. Enhetlig Ledelses System (ELS), med NORA som beslutningsstøtte verktøy. Beredskapssentralen benyttes til ukentlige øvelser, i forbindelse med fullskala øvelser, verifikasjoner og opplæring og fungerer etter hensikten godt Oljevernberedskap leteboring I 2013 bygde NOFO beredskap for 59 letebrønner, mot 43 året før. 18 OR-fartøy ble midlertidig mobilisert i 2013, mot 7 i av de midlertidige mobiliseringene var i Barentshavet. Det ble gjennomført verifikasjon av oljevernplanen for 29 av brønnene (se kartskisse under). Responstiden viser en fortsatt tendens til å bli kortere fra første til siste system skal være på plass. Dette selv når det er rom for å øke robustheten i planene gjennom å søke et større antall av innsatsenheter. Det totale ressursbehovet for barriere 1 og 2 har flatet ut målt mot 2012, samtidig som det er en økning i barriere 3 og 4. Leteaktiviteten i Barentshavet satt særskilte krav til beredskapsbyggingen. Antall planlagte parallelle operasjoner nødvendiggjorde innkjøp av nytt materiell (NOFO system). Gjennomførte verifikasjoner av oljevernplaner 2013

8 Årsberetning 2013 Side 8 av NOFOs beredskapsflåte Det har i 2013 vært 28 fartøy i NOFOs beredskapsflåte. Innspill til flåten for 2014 i henhold til Fartøysavtalen, gir en økning til 31 fartøy Fartøy i stående beredskap I januar 2013 kom Skandi Hugen inn på Ekofisk for CoPNo, slik at ved utgangen av 2013 var det totalt 11 fartøy i stående beredskap med NOFO utstyr ombord. Dette utgjør en økning på ett fartøy i forhold til Disse fartøyene verifiseres to ganger pr år en gang på hvert skift. I 2013 har det vært gjennomført 22 verifikasjoner av fartøy i stående beredskap for NOFO. I 2013 har det vært stor oppmerksomhet på at disse fartøyene skal gjennomføre egentrening med og vedlikehold av utstyret som beskrevet av NOFO. Verifikasjonene foretatt i 2013 viste at kompetansen på fartøyene er stadig stigende, men det er fremdeles potensial for forbedring og behov for fokus på dette området i tiden som kommer. Tilbakemeldingene fra fartøyene er at de setter pris på, og ikke minst har stort utbytte av, denne egentreningen. Det er også foretatt bytte av NOFO utstyret to ganger årlig for å kunne følge opp tyngre vedlikehold og sertifisering av utstyet ved basene. Erfaringene viser at dette er nødvendig og det vil bli videreført i Stril Power ble underkjent på verifikasjon høsten 2013, men besto ny prøve etter en kort periode med egentrening. Esvagt Bergen gjennomførte kun en av to planlagte verifikasjoner i Det planlegges imidlertid med 3 verifikasjoner av fartøyet i Mobiliserbare fartøy Den mobiliserbare delen av NOFOs beredskapsflåte har i 2013 bestått av 17 fartøy. Hvert fartøy ble øvd to ganger i løpet av året en gang på hvert skift. Shell byttet ut sitt bidrag til flåten i løpet av sommeren, og det ble derfor gjennomført totalt 35 øvelser med disse fartøyene. 8.3 Operasjonell beredskap NOFO skal gjennom sin beredskap kunne tilfredsstille de behov for innsats og tjenester som er nedfelt i operatørselskapenes oljevernplaner. Også i 2013 har utviklingen av den kystnære beredskapen og ELS stått i fokus for NOFO. Av betydning for NOFOs aktivitet er også arbeid utført i regi av Norsk Olje og Gass i 2013; en ny veileder for oljevernberedskapsanalyser er utarbeidet, og det er laget et første utkast til et brodokument for Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig, sammen med Kystverket. Operasjonsledelsen i NOFO er satt opp i henhold til Enhetlig Ledelses System (ELS). Det er 6 funksjoner på 1 times beredskap og alle beredskapsledelsens roller er besatt med både 1 og 48 timers vaktgående personale. Beredskapsledelsen trenes hver fredag. I 2013 gjennomførte NOFO fullskalaøvelsene Nautilus (Shell uke 16), øvelsene Valhall (BP uke 39) og OPV 2013 (uke 24). I løpet av 2013 gjennomførte NOFO to øvelser med Innsatsgruppe Strand Akutt (IGSA), og fartøyene i Innsatsgruppe Kyst (IGK) i Finnmark gjennomførte to øvelser hver. Tilsvarende system er etablert for den kystnære flåten sør for Vestfjorden, som i 2013 hadde fokus på opplæring. Øvelsene ble gjennomført både som enhetsøvelser og ved deltagelse i NOFOs og Kystverkets samhandlingsøvelser. IGK fra Finnmark deltok med to fartøy i Kystverkets øvelse Barents 2013, som var en samhandlingsøvelse med russiske ressurser i Varangerfjorden.

9 Årsberetning 2013 Side 9 av 19 NOFO Spesialteam hadde samling med oppdatering og øving i Bergen. I tillegg har medlemmer fra Spesialteamet deltatt på øvelser i felt, IUA stab og NOFO beredskapledelse. Teamet er videreutviklet ved at flere er lært opp innen rådgiving og stabsarbeid Beredskapsgruppene Det ble i 2013 gjennomført både samlinger med enkelt grupper og en felles samling for alle beredskapsgruppene. Tema for samlingene var implementeringen av ELS, erfaringer og endringer etter de store samhandlingsøvelsene og også ny teknologi ble presentert. I 2013 gjennomførte NOFO en prøveordning med Innsatsleder Kyst. Dette vil bli videreutviklet i For enkelte av beredskapsrollene har det vært utfordrende å finne tilstrekkelig med folk, men takket være god støtte fra operatørselskapene er beredskapsorganisasjonen nå fyllt opp med god dekning for alle roller på både 1 times og 48 timers vakter. 8.4 Kyst og strand IUA samling 2013 NOFO sin IUA samling 2013 ble avholdt ved Quality Airport Hotel Stavanger mars. De fleste av de 21 IUAer som NOFO har avtale med var representert, noe NOFO er veldig godt fornøyd med. Formålet med slike samlinger er å knytte IUAene nærmere hverandre og NOFO ved å utveksle erfaringer og få til gode diskusjoner og dialog rundt faget oljevern. NOFO informerte om status rundt ressursene som er bygget opp i barriere 3 og 4, hvor man i felleskap gjenomgikk erfaringene fra fjorårets fullskalaøvelser Barents Solutions og øvelse Njord. I tillegg presenterte IUA Vestfold sine erfaringer fra aksjonene Full City og Godafoss med fokus på organisering av stab, personellhåndtering og økonomistyring. Samling for Spesialteam 2013 Hensikten med samlingen, som ble avholdt i Bergen august, var faglig påfyll og trening på roller. NOFOs Stategi presentert sammen med en statusoppdatering, ble presentert. Det ble også gjennomført besøk i beredskapssenteret til Statoil og Statoil Marin på Sandsli. Laglederne og Skadestedslederne fikk en gjennomgang av hvordan de utfører befaringer og kartlegginger i strandsonen av Akvaplan Niva og trente utarbeidelse og iverksettelse av ordre. Rådgiverne fikk en gjennomgang av NORA, som er beslutningsstøtteverktøyet til NOFO, og trente mobilisering etablering av innsatsledelse. Under tema om erfaringsoverføring og bevisstgjøring av Spesialteamet delte IUA Nordfjord sine erfaringer fra Serverforliset med deltagerne. Under samlingen fikk NOFO mange gode innspill som vi vil ta med oss i videreutviklingen av Spesialteamet. IGSA Innsatsgruppe Strand Akutt IGSA gjennomførte som planlagt øvelser i uke 22 og 38. I uke 47 hadde IGSA en fagsamling i Alta. Øvelsen i uke 22 gikk over tre dager og hadde som mål å få trent på etablering av fremskutt depot, førstehjelp og VHF. I uke 38 deltok IGSA i to dagers trening og samhandlingsøvelse med Innsatsgruppe Kyst. Øvelsen ble avholdt i Nordkapp og hadde satt øvingsmål på HMS, Ledelse og samband. Både øvelsen i uke 22 og 38, ble gjennomført med god måloppnåelse, nyttig læring og uten personskader. Fagsamlingen i Alta ble brukt til gjennomgang av øvingsrapport etter uke 38, presentasjon av ENI/Sintef arbeidsbekledningsprosjekt, øvingsplan og mål for 2014, samt IGSAområder for teknologiutvikling. IGK Innsatsgruppe Kyst IGK Finnmark gjennomførte til sammen 12 øvelser i En av disse var samhandlingsøvelse med IGSA i uke 38. Ellers deltok fartøy fra IGK Finnmark i to øvelser sammen med Kystverket Øvelse Barents, som ble avholdt i Varangerfjorden i uke 23, og samtrening i Hammerfest i uke 47 med Kystverkets lokale depotstyrke, fartøy fra slepeberedskapen og Kystvakten. Nordkapp Maritime Fagskole var sammen med NOFOs eget personell sentrale i gjennomføringen av hele øvingsprogrammet for IGK Finnmark i De var sterke bidragsytere til god sikkerhetskultur, samhandling og unik erfaring gjennom god kommunikasjon og ledelse overfor mannskap på fartøyene.

10 Årsberetning 2013 Side 10 av 19 IGK ble i løpet av 2013 utvidet med 27 fiske- og arbeidsbåter i områdene fra Røst og sørover. Utvelgelse og sertifisering ble gjennomført i samarbeid med Nordnorsk Skipskonsult. Sjøfartsdirektoratet godkjenner alle fartøy over 15 meter. NOFO gjennomførte i 2013 åtte tre-dagers oljevernkurs for mannskap på fartøy i kystnær oljevernberedskap. Flere av de nye oljevernfartøyene i sør deltok i 2013 i NOFOs fullskalaøvelser Øvelse Nautilus og Øvelse Valhall. Der viste fartøyene seg som godt egnet. Samtidig ble det gjort gode erfaringer som umiddelbart førte til gode forbedringstiltak. Mot slutten av 2013 annonserte NOFO etter ytterligere tre fartøy i sør og tre fartøy i Finnmark for å oppnå målsettingen om 30 oljevernfartøy for kystnær beredskap i sør og komplettere flåten i Finnmark etter avsluttede kontrakter. Kyst og strand utstyr (lett oljevernutstyr) Kyst og Strand utstyret i Finnmark ble i 2013 komplettert med innkjøp av midlertidige lagringsenheter og pakkrammer dimensjonert i henhold til oljevernplanen for Goliat, dvs for alt NOFOs kyst og strand utstyr på Polarbase. Det ble gjennomført kurs og opplæring for InnsatsGruppe Strand Akutt (IGSA) på det kystnære oljevernutstyret. I tillegg er det satt i bestilling pakkrammer til utstyr som skal benyttes ved de kystnære øvelsene og evt aksjoner. Alt av utstyr i forbindelse med den ovennevte beredskapen vil i løpet av 2014 bli flyttet til to nye depoter som er under oppføring i Måsøy og Hasvik. Disse byggene er påbegynt og vil være klare for testperiode innen utgangen av juni Som et grunnlag for trening og øvelse for IGK Sør, ble det i 2013 kjøpt inn to øvingspakker bestående av Normar skimmer, Normar kombiaggregat, NOFI 350 kystlense og Covertex midlertidig lagringsenhet til NOFOs baser i Kristiansund og Sandnessjøen. NOFO gikk i 2013 til innkjøp av 12 MOSE-systemer som ble plassert på basene i Kristiansund og Sandnessjøen. I tilegg ble ett MOSE-system gitt til Norges Brannskole for å kunne inngå i det nyopprettede «Materiellkurset». Midt- og Nord-Troms IUA fikk en hendelese i desember 2013 der NOFO ble bedt om å bidra med å låne dem absorberende oljelenser. Dette ble sendt med Hurtigruten fra Hammerfest til Skjærvøy. NOFO kompletterte umiddelbart eget lager i Hammerfest. Aksjonen i Skjærvøy pågår fortsatt ved årsskiftet. 8.5 Spesialteamet Endringer spesialteamets deltakere En skadestedsleder har sluttet i teamet. Totalt antall deltakere i teamet var 63 personer pr Opprykk innad i teamet 4 medlemmer rykket opp fra Skadestedsleder til Rådgiver. 6 medlemmer rykket opp fra Lagleder til Skadestedsleder Begrunnelsen for endringene er at vi i samhandlingsøvelsene ser et stort behov for assistanse til IUAene, da i form av Rådgivere, mens rekrutteringen til Spesialteamet (Finnmark) har skjedd i form av Lagledere. Det totale bildet ser slik ut: Lagleder 27, SKL 19 og Rådgiver 17 Arbeidsutvalg NOFO opprettet et arbeidsutvalg i 2011, tilsvarende den tidligere referansegruppen, som kan bistå NOFO i ulike sammenhenger. Hvert medlem i utvalget representerer hvert kompetansenivå i Spesialteamet (Rådgiver, Skadestedsleder og Lagleder). Arbeidsutvalget sitter i en to-års periode. NOFO ser for seg å kunne benytte seg av denne gruppen i følgende sammenhenger; - Utvikling av program (faglig innhold) til Spesialteamsamlinger - Planlegging av tabletops/fullskalaøvelser (hvordan bruke Spesialteamet under øvelser)

11 Årsberetning 2013 Side 11 av 19 - Brukermedvirkningsgruppe i forbindelse med teknologiutviklingsprosjekter - Annet 8.6 Flyovervåking Totalt antall NOFO flytimer var på 79,50 timer i Hver måned utarbeides det en overvåkningsplan som omfatter alle bestilte satellittscener samt «tasking» av overvåkningsflyet LN-KYV. Ruten blir gitt på bakgrunn av aktivitet, leteboringer og satellittdekning i de ulike områdene. Flyet disponeres i hovedsak av Kystverket, men er anskaffet i samarbeid med Kystvakten og NOFO. Det vil derfor benyttes til oppfølging av skipstrafikk, fiskeriinspeksjoner og andre overvåkningsoppdrag. I tillegg er flyet utrustet for å kunne bistå Hovedredningssentralene i søk og redning og kan også brukes i forbindelse med skogbrannslukking. 8.7 Satellitt NOFO har avtale med Kongsberg Satellitt tjeneste (KSAT) om satellittovervåking av Norsk Kontinentalsokkel. KSAT mottar og gjør de første analyser av bildene og informerer NOFO, evt Dong, innen én time ved mistanke oljesøl. Deretter gjør NOFO Operasjonsvakt sin vurdering med eventuell oppfølging mot operatør. Samvirket og rutinene mellom NOFO og K-SAT har fungert tilfredsstillende. I løpet av 2013 mottok NOFO 641 scener fra KSAT (inkludert Dong sine ekstra scener for Trym og Oselvar). NOFO mottok 53 rapporter om mulig olje på havet, hvorav 30 med høy sannsynlighet for olje og de resterende 12 med lav sannsynlighet. Dette var observasjoner av produsert vann. Ingen akuttutslipp avdekket. NOFO har på bakgrunn av satellittbildene hatt god dialog med operatørene og har fått større innsikt i deres aktivitet, samtidig som operatørene nå er mer bevisste og har økt kunnskapsnivå om overvåkningen. 8.8 Radar NOFO har 16 OSD systemer (Oil Spill Detection Radar), 14 av fabrikat Miros og 2 av fabrikat Rutter. 10 av disse er montert ombord i OR fartøyer, de resterende står på lager og vil bli mobilisert ombord på fartøy ved behov. To fartøyer har både Rutter og Miros ombord, dette for å gjøre erfaringer med å sammenligne de to OSD systemene. 8.9 IR Kamera NOFO har pr. i dag 10 håndholdte IR kameraer fordelt med to på hver base. Kameraene er også hyppig utlånt til operatørselskap i forbindelse med leteboring.

12 Årsberetning 2013 Side 12 av 19 NOFO har inngått pilotavtale med Maritime Robotics om bruk av to av deres aerostater til fjernmåling under aksjoner Status og planlagt arbeid - NOFOs plangrunnlag Plangrunnlaget skal inneholde informasjon til bruk i miljørettede beredskapsanalyser, øvelser og aksjoner. Nye oljetyper og oppdatering av gamle forvitringsstudier var viktige endringer sist år. Akutt strategi oljevern (ASO), temakart og strategiplaner er andre sentrale elementer som er tatt med i plangrunnlaget dette året takket være innspill fra enkelte av våre eiere. Veilederen for miljørettede beredskapsanalyser er nå ferdig, og link til den vil legges ut under plangrunnlaget. Ellers planlegges at enkelte tema flyttes fra beredskapsmappen til plangrunnlagmappen på NOFOs hjemmesider. 9 OPPLÆRING OG ØVELSER 9.1 Øvelser To større samhandlingsøvelser ble gjennomført i 2013, Øvelse Nautilus for AS Norske Shell og Øvelse Valhall for BP Norge. Øvelsene ble gjennomført med innsatsstyrker i alle barrierer inkludert NOFO systemer, overvåking og samhandling mellom styrkene. Øvelse Nautilus ble gjennomført i uke 16 med AS Norske Shell 2. og 3. linje, IUA Helgeland og IUA Namdal. Øvelsen gikk over fire dager, med evaluering den femte dagen. Under øvelsen ble alle barrierer øvet, og i barriere 1 ble førsteinnsats og feltsamarbeid utprøvd. NOFO Spesialteam var del av øvelsen, og både IUA og Spesialteamets medlemmer fikk godt utbytte. Fartøy i kystnær beredskap øvet sammen med IUA, og Aquaplan Niva gjennomførte befaring og rapportering til IUA. Øvelsen ble gjennomført uten skader på personer eller utstyr, og alle øvingsmål ble nådd. Øvelse Valhall ble gjennomført i uke 39 i samarbeid med BP Norge, IUA Bergen og omegn og IUA Sogn og Sunnfjord. Under øvelsen ble spesielt førsteinnsats og logistikk øvet gjennom samarbeid på feltet samt «hemmelig» øvingssted på land. Dispergering ble utprøvd som metode både i barriere 1 og 3. Bruk av fartøy i kystnær beredskap sammen med IUA fartøyer ble også øvet. Øvelsen ble gjennomført uten skader på personell eller materiell, og alle øvingsmål ble nådd. Felles for begge fullskalaøvelsene var utveksling av ordrer, oppdatering av aksjons- og innsatsplaner samt samarbeid mellom staber i tre nivå. Spesialteamet var aktiv deltager i begge øvelsene, og tilbakemelding på dette har vært meget god. I tillegg til de store samhandlingsøvelsene ble det gjennomført totalt 31 verifikasjonsøvelser og 12 endags-øvelser med operatørselskapen. Disse er normalt i form av tabletop med etablert aksjonsledelse og stab hos operatøren, beredskapsledelse hos NOFO, og i noen tilfeller ble tredjepart som IUA eller andre innsatsstyrker øvet. NOFO deltok også på OFFB storøvelse, samt øvelse i sektorklubben. Der ble konseptet med utveksling av utstyr over grensene i Nordsjøen øvet og funnet å ikke fungere innenfor dette konseptet. De ukene det ikke har vært samtrening med operatørselskapene, har NOFO gjennomført egentrening med vaktlaget. Fokus for disse har vært rolle- og verktøyforståelse og å samkjøre beredskapsledelsen i det nye beredskapsrommet Olje på vann Olje på vann 2013 fant sted på Frigg-feltet juni. OPV 2013 hadde internasjonal deltakelse ved fly fra Frankrike og Sverige. I tillegg til oljeindustrien ved NOFO deltok Kystverket, Kystvakten og Redningsselskapet sammen med leveran-dørindustrien for oljevern. Det var også observatører fra flere nasjoner. Det var fokus på HMS både i planlegging og gjennomføring, og OPV 2013 ble gjennomført uten tilløp til eller skader på personell. OPV 2013 ble gjennomført i henhold til tidsplan. Det var ingen bekjempbar olje igjen på sjøen da området ble forlatt etter øvelsen. Formålet med OPV 2013 var å verifisere nyutviklet oljevernutstyr under realistiske forhold og eventuelt avdekke mangler. Konvensjonelle oppsamlingssystem ble benyttet som sikringssystem for prototypene.

13 Årsberetning 2013 Side 13 av 19 Kystverket gjennomførte en test av ulike måleinstrumenter som en del av et større prosjekt om kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter. Målerne er tenkt benyttet for å undersøke om det er trygt å gå inn i et forurenset område for å starte opprydningsarbeid. I tillegg testet man ut personbårne målere og passive dosimeter som er tenkt brukt for å kartlegge eksponering for flyktige organiske komponenter og hydrogensulfid hos opprydningsmannskaper. Samtlige forsøk det ble søkt om ble akseptert gjennomført jf. KLIFs tillatelse til utslipp i forsøksøyemed var: 1. Test av høyhastighetslense MOS Sweeper med Seaquest fiskepumpe 2. Test av MOS Sweeper med Elsatec skimmer (utgikk ) 3. Test av intregrert Lamor system om bord i OV Utvær 4. Oppsamling av olje ved bruk av Oilshaver høyhastighetslense 5. Videreutvikling av grunnlaget for forbedret skille mellom naturlige filmer og akutt oljeforurensing ved bruk av satellitt 6. Test av Aerostat Ocean Eye med ny IR detektortype Fartøysøvelser i barriere 1 og 2 I løpet av 2013 ble det gjennomført 71 fartøysøvelser med OR-fartøy: 22 verifikasjoner av fartøy i stående beredskap i NOFOs beredskapsflåte 2 øvelser ifm med innfasing av nytt fartøy i stående beredskap i NOFOs beredskapsflåte 37 øvelser med med mobiliserbare fartøy i NOFOs beredskapsflåte 6 øvelser i forbindelse med midlertidig mobiliserte fartøy ifm leteaktivitet 3 øvelser ifm med FoU-prosjekter OPV 2013 NOFOs pool med oljevernfartøy for slep av lenser i barriere 1 og 2 ble øvd som en del av disse fartøysøvelsene. Fire av fartøysøvelsene ble gjennomført som en del av samhandlingsøvelser med operatørselskaper og Kystverket. Under «Øvelse Nautilus» ble det kjørt to NOFO systemer i formasjon sammen med et system fra Kystvakten. I «Øvelse Bergen» ble et NOFO system kjørt i samhandling med fartøy både fra Kystverket, Kystvakten og terminalfartøy fra Mongstad. 9.2 Opplæring og kurs Opplærings- og kursaktiviteten i 2013 har vært noe økende i 2012, men med noe færre deltakere totalt sett. Vi ser også at kursantall for kurs gjennomført av NBSK og Nordkapp maritime fagskole har vært noe høyere enn opprinnelige måltall for Alle NOFOs kurs er i henhold til Læreplan for helhetlig utdanning. NOFO gjennomførte i egen regi: 6 oljevernkurs med totalt 145 deltakere 12 kurs for skipsbesetninger med totalt 317 deltakere

14 Årsberetning 2013 Side 14 av 19 3 kurs i fjernmåling og dispergering med henholdsvis 57 og 52 deltakere 2 Innsats Leder Sjø kurs i samarbeid med Kystverket Kursene for Innsats Leder Sjø (ILS) ble avholdt ved Høgskolen i Vestfold. Dette med bakgrunn i nærhet til Kystverket i Horten. Samkjøring av kurs med Kystverket har fungert utmerket. Norges Brannskole har gjennomført Teiglederkurs (TL) og kurs i Skadestedsledelse (SKL) på vegne av NOFO. Totalt er syv kurs gjennomført med gjennomsnittlig 16,8 deltakere. Kursene tilbys IUA, og opplæring koordineres med NOFOs øvelsesprogram og Kystverket. Kystverket har valgt å kjøre samme modell og kursopplegg som NOFO, og NOFO og Kystverket har samordnet kursvirksomheten slik at man får størst mulig dekning nasjonalt. Nordkapp maritime fagskole gjennomførte 10 IGK-kurs på vegne av NOFO. Kursene retter seg opp mot mannskap på fartøy i kystnær oljvernberedskap. Totalt deltok 160 personer på IGK-kurs i TEKNISK STATUS 10.1 Baser, utstyr og vedlikehold Alle basene er nå oppgraderte med nye garderober og kontorer. Driften av basene går bra. På slutten av året startet forberedelsen for å kunne ta imot nye NOFO system, dvs. utvidelse av arealene i Hammerfest. Alt utstyr er vedlikeholdt i henhold til leverandørenes anbefalinger og er dokumentert i Dash. Dash er blitt utvidet med en web løsning. Dette gjør det lettere å få frem oversikter over hvor utstyret er plassert og status. I løpet av 2013 har fire av våre offshore lenser med trommel vært til tyngre vedlikehold hos Norlense Utstyrsanskaffelser I løpet av 2013 ble det besluttet å øke antall havgående NOFO system til 25; to ble levert i 2013 og de tre siste vil bli levert i For å komplettere alle NOFO systemene med oljeopptagere for viskøs emulsjon, ble det i 2013 bestilt 6 stk Hivisc tungoljeskimmere fra Framo. Valget falt på Framo etter anbudsinnbydelse med krav om kapasitetstesting som en del av kriteriene, en konkurranse HiVisc vant med god margin. De nye er klar for testkjøring i begynnelsen av januar og forventes levert og satt i system i løpet av februar. For å erstatte eksisterende utrangert utstyr ble det i 2013 bestilt 5 stk hydrauliske aggregater, ett til hver base. Det første nye planlegges å blir testkjørt i begynelsen av januar I Hammerfest er det bestilt midlertidige lagringsenheter for emulsjon og pakkrammer til kyst og strandutstyret. 12 Mose enheter er levert i Kristiansund og Sandnessjøen. Øvelsespakker til bruk i kyst og strand er innkjøpt og stasjonert i Sandnessjøen og Kristiansund NOFO Standard NOFO har startet et prosjekt med DNV for å få lagt NOFO 2009 Standard inn i nytt format, hvor man skiller mellom krav og veiledning på linje med klasseselskapene. En forventning er at klasseselskapene på gunnlag av dette arbeidet i framtiden kan utstede letter of compliance for nybygg og ombygginger i henhold til NOFO Standard. Arbeidet med modernisering av NOFO 2009 Standard er også tenkt som et første steg mot å utarnbeide en ny NOFO 2014 Standard i samarbeide med DNV, operatørselskap, redere og skipsbyggere /designere. En forventing er at de fleste endringer i forhold til eksisterende vil bli i forhold til vinterisering.

15 Årsberetning 2013 Side 15 av STØRRE PROSJEKTER OG SATSINGSOMRÅDER 11.1 Teknologiutviklingsprosjekter Oppfølging av prosjekter med opprinnelse i «Oljevern 2010» var hovedaktiviteten også i 2013, med prioritet på lovende produkter som nærmer seg kvalifisering for operativ bruk i NOFO og Kystverket. I løpet av året inngikk NOFO avtaler med flere selskaper for å finansiere bygging av prototyper tilpasset NOFO operasjonsmodus og for å bistå med nødvendig støtte til videre utprøving/utvikling av konsept. Programmet «Oljevern 2010» ble startet opp i januar 2009 gjennom en bred utlysning rettet mot norske og utenlandske aktører. Programmet er et samarbeid mellom NOFO og Kystverket. Totalt ble 20 prosjekt igangsatt innenfor rammene av «Oljevern 2010». Prosjektene er delt inn i kategoriene: A) Oppsamlingsteknologi, B) Teknologi for påføring av dispergeringsmidler, C) Fjernmålingsteknologi og D) Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap. Prosjekter i kategori A har hatt høyest prioritet. NOFO annonserte under utlysingen i «Oljevern 2010» at når det er utviklet et produkt som er kommersielt tilgjengelig, vil NOFO kjøpe (minst) 1 eksemplar. Ved årsskiftet 2012/13 var de fleste prosjektaktivitetene avsluttet, men noen prosjekter var ennå ikke formelt avsluttet og rapportert. Erfaringer fra deltakelsen i OPV 2012 medførte at enkelte av prosjektene kunne videreføre arbeidet gjennom en målrettet verifiserings-/ videreutviklingsfase for å få på plass komplett design av et kommersielt produkt. MOS Sweeper nytt konsept for oppsamling Prototypen som ble modifisert etter OPV 2012 ble brukt under OPV 2013, og på tross av feil ved pumpeenheten oppnådde MOS Sweeper resultater innenfor akseptkriteriene. NOFO har etter enkelte justeringer overtatt dette eksemplaret betraktet som det første kommersielle systemet av MOS Sweeper. Videre er det startet et internprosjekt for å fase inn MOS Sweeper i NOFOs beredskap, i første omgang som et supplement til dagens utstyr. NOFO har som et separat prosjekt evaluert alternativ skimmer til bruk på MOS Sweeper. Dette arbeidet fortsetter inn i OilShaver nytt konsept for oppsamling Åkrehamn Trålbøteri AS fikk støtte fra Forskningsrådet gjennom programmet DEMO 2000 til å ferdigstille oppsamlingssystemet OilShaver og forberede markedsføring av konseptet som ble demonstrert under OPV Den aktuelle versjonen som ble bygget i løpet av våren 2013 var tilpasset et fartøy på ca. 45m lengde tilsvarende Kystverkets «OV Utvær». Dette fartøyet deltok på OPV 2013 for å teste fartøyets integrerte oppsamlingssystem med oljeemulsjon på sjø. Det ble avtalt med Kystverket at fartøyet også skulle fungere som plattform for OilShaver under øvelsen. Det viste seg at det reviderte designet av opptaker-enheten i OilShaver ikke fungerte som forutsatt. Utviklingsløpet som var lagt for 2013 måtte derfor endres, og det er i løpet av høsten 2013 foretatt endringer i design med påfølgende feltutprøvinger (uten olje) for å verifisere disse. Dette arbeidet fortsetter inn i BV-Spray mobiliserbart utstyr for påføring av dispergeringsmiddel En prototype av systemet med 50m påføringsbredde ble verifisert under OPV Dette er en betydelig økning i påføringskapasiteten sammenliknet med eksisterende påføringssystemer for fartøyer. NOFO har inngått avtale med leverandøren ORC AB om bygging av første kommersielle enhet av systemet. Etter teknisk utprøving og nødvendig trening skal utstyret settes inn i tjeneste på beredskapsfartøyet Sæborg som blir operert av BP. Detaljprosjekteringen har pågått gjennom 2013, og utstyret skal etter planen leveres i slutten av 1. kvartal 2014, med påfølgende utprøving og opplæring av besetningen.

16 Årsberetning 2013 Side 16 av 19 OceanEye TM - kompakt aerostatsystem for deteksjon og overvåking av oljesøl Maritime Robotics AS har utviklet og kommersialisert utstyret som er tatt i bruk i NOFOs beredskap, foreløpig i form av en pilotavtale. Konseptet har også fått betydelig oppmerksomhet internasjonalt. Under OPV 2013 ble kringkasting av IR og video fra aerostaten til andre fartøyer i nærområdet og til operasjonsrom på land demonstrert. Samtidig med at grunnutrustningen nå er kommersielt tilgjengelig blir konseptet videreutviklet. OceanEye operert fra små og også ubemannede fartøyer i forbindelse med oljevernoperasjoner inngår som et element i NFR MAROFF-prosjektet som NOFO støtter. Prosjektperioden er forlenget ut Gjennom deltakelse i dette prosjektet ønsker NOFO å vurdere operasjon av aerostaten kystnært fra mindre farkoster. Desmi forlenser perforerte forlenser til konvensjonelle oljelenser for å øke systemets slepehastighet gjennom vannet uten tap av olje Desmi RoClean A/S samarbeidet med FRAMO i «Oljevern 2010» prosjektet HISORS for å utvikle konseptet. Design og bygging av selve forlense-systemet er nå videreført av Desmi alene gjennom en kontrakt med NOFO. En prototype av systemet er bygget, og første utprøving gjennomført. De foreløpige resultatene ser lovende ut m.h.t. å oppnå økning av maks slepehastighet fra ¾ til rundt 2 knop uten tap av olje. Hvis videre utprøving i 2014 kan dokumentere at dette systemet kan øke effektiviteten som indikert, og kan operasjonaliseres til bruk i kombinasjon med NOFOs havgående oppsamlingssystemer, kan dette bety en vesentlig forbedring av oppsamlingskapasiteten under gode værforhold. Operasjonell utprøving av «SeaSonde» - mobil HF-radar for sanntids måling av overflatestrøm NOFO og Eni Norge AS besluttet i 2012 å anskaffe tre mobile HF-radar enheter med egen kraftforsyning for utprøving, først i Goliat influensområde i Finnmark og deretter på utsiden av Vesterålen. Enhetene ble utplassert i Finnmark i september 2012 og flyttet til Vesterålen i mars 2013 for en tre måneders periode. Innsamlede data har vært overført i sann tid til en sentral server hos NOFO og videresendt til Meteorologisk Institutt for bruk i videreutvikling av drivbanemodeller for oljesøl kystnært. Radarsystemet har fungert som forutsatt og gitt nyttig og forbedret informasjon om strømforholdene i de nevnte kystområdene. Det har imidlertid vært til dels store operasjonelle utfordringer knyttet til ustabil drift av enhetenes utstyr og systemer for kraftforsyning og for kommunikasjon for overføring av måledata. I tillegg til prosjektarbeid knyttet til definerte teknologiutviklingsprosjekt, har det vært deltakelse i norsk og internasjonalt oljevernsamarbeid på konferanser, i GRN arbeidsgrupper og andre workshops. NOFO har videre opprettet en permanent arbeidsgruppe for teknologiutvikling der medlemmene har en fast møteplass og gjennom denne gir NOFO råd om valg og prioriteringer knyttet til oljevernteknologi, samt kommer med egne innspill til NOFO. Arbeidsgruppen ble konstituert våren 2013, er ledet av operatørselskapene og med NOFO som sekretariat. Arbeidsgruppen rapporterer direkte til adm. dir. i NOFO. I henhold til NOFOs strategiplan for perioden legges det opp til å gjennomføre et nytt teknologiutviklingsprogram etter modell av «Oljevern 2010», også dette i samarbeid med Kystverket. Arbeidsgruppe Teknologi vil spille inn tema/problemstillinger knyttet til medlemmenes behov for nyutviklet oljevernteknologi. En oversikt over alle prosjektene i «Oljevern 2010» finnes som fakta-ark på NOFOs hjemmeside For prosjekt som ble avsluttet eller videreutviklet i 2013 vil fakta-arkene bli oppdatert Risikostyring NOFO ble av styret bedt om å utarbeide et system for risikostyring i organisasjonen. Til dette søkte man bistand av tredjepart. I løpet av 2013 har NOFO utviklet en prosess for risikostyring i NOFO. Prosessen følger ISO og er tilpasset NOFOs aktivitet. Prosessen er dokumentert og beskriver roller og ansvar, er enkel og generisk og er blitt en del av dagens styringsstruktur i NOFO.

17 Årsberetning 2013 Side 17 av 19 Prosedyren, som er tilpasset dagens styringsstruktur, er under implementering i NOFO. Av de fire prosedyreområdene strategi og mål, øvelser, aksjoner og prosjekt, er workshop gjennomført og risikoregister utarbeidet for området strategi og mål. Prosessen fortsetter i Avtaleverk I sin verktøykasse har NOFO gjennom avtaler med et større antall samarbeidspartnere tilgang til betydelige ressurser til bekjemelse av et oljesøl. Den mest sentrale avtalen om ressurstilgang som ble revidert og fornyet i 2013 er avtaler med Kystverket om samhandling og tilgang til statlige oljevernressurser NOFO avtalen NOFO Generalforsamling 01/13 vedtok at arbeidet med revisjon av NOFO avtalen skal gjenopptas. Første møte ble avholdt 29. mai. Det ble avholdt 7 møter i arbeidsgruppen i Arbeidsgruppen er utvidet fra sin opprinnelige form, da det har vært noe utfordringer i forhold til bl.a. valg av organisasjonsform. Hovedsaklig er arbeidsgruppen utvidet med juridisk ekspertise fra NOFOs medlemmer. Representant fra Det norske er valgt som leder av arbeidsgruppen Fartøysavtalen Revidert fartøysavtale ble vedtatt i generalforsamling 02/2012 og har fungert bra gjennom Fordelingsmøte til beredskapsflåten for 2014 ble gjennomført 14/ Samhandling NOFO har fulgt opp samarbeidet med Kystverket gjennom helhetlig utdanning ved å bidra med revisjon av læreplan og gjennomføring av felles kurs for Innsatsleder Sjø. Læreplan vil bli oversatt til engelsk i NOFOs regi. Ytterliggere samarbeid med Kystverket er gjort ifm kursvirksomhet ved Norges Brannskole. Årsplaner er samordnet med Kystverket, og dette har muliggjort at vi har kunnet delta på hverandres øvelser, både på utstyrs- og håndteringsnivå. I løpet av 2013 har NOFO deltatt aktivt i gruppen som har utredet «statlig overtagelse ved aksjoner med ekstremt omfang». Dette prosjektet har vært ledet av Kystverket og Norsk Olje og Gass. Et første utkast til brodokument er utarbeidet, sendt på høring og øvet i tabletop. Endelig versjon forventes ferdigstillt våren IKT strategi Det er satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å foreta en gjennomgang av dagens ITverktøy m.h.t. bruk av de enkelte dayaløsninger og grensesnitt mellom de systemene som benyttes. Målet er å unngå overlappende systemer og registrering av data. I tillegg skal organisasjonens behov defineres i forhold til dagens løsninger for å avdekke eventuelle gap. Arbeidsgruppen leverer sin innstilling til ledelsen i slutten av mars Overgang fra teknologiutvikling til operativ drift Det er opprettet en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å utarbeide en omforent beste praksis for overgang fra teknologiutvikling til implementering av nytt utstyr, og ferdigstille en hensiktsmessig prosedyre som beskriver dette. Innfasing av MOS-Sweeper benyttes som pilotprosjekt. Mandatet for arbeidsgruppen er som følger: 1. Det skal utarbeides en omforent «beste praksis» for overgang fra teknologiutvikling til implementering (operativ bruk) av nytt utstyr. 2. Det nedsettes en arbeidsgruppe med følgende oppgaver: a. Det skal ferdigstilles en hensiktsmessig prosedyre for overlevering fra teknologi til drift b. Prosedyren skal synliggjøre grensesnittet mellom de ulike enheter (fagmiljø?) i NOFO c. Prosedyren skal inneholde klare ansvarsforhold og gode arbeidsprosesser 3. Arbeidsgruppen skal bruke innfasingen av MOS Sweeper som pilotprosjekt. 4. Arbeidsgruppen består av: a. En representant fra NOFO - operativ støtte, Leder b. En representant fra NOFO - teknologiavdeling c. En representant fra MDGroup d. Andre tilsluttes ad hoc ved behov

18 Årsberetning 2013 Side 18 av Arbeidsgruppens tidsplan er å følge innfasingen av MOS Sweeper fram til denne kan overtas av operativ og innfases til bruk estimert medio Arbeidsgruppen rapporterer til Ledergruppen som styringsgruppe Felles kartløsninger med Kystverket NOFO samarbeider med Kystverket om å anskaffe og implementere en Strandmodul. Strandmodulen skal være en GIS-løsning tilpasset nettbrett og evt. smarttelefoner til bruk under strandrenseoperasjoner i felt. Gjennom Strandmodulen skal brukerne gjennomføre datainnsamling i felt og overføre dette til en Aksjonsmodul. Prosjektet skal anskaffe og implementere en Aksjonsmodul som kan integreres med NORA (NOFOs beredskapssystem). Aksjonsmodulen skal være en GIS-løsning som opereres via et WEB-grensesnitt og være tilpasset stasjonær/bærbar PC. Aksjonsmodulen skal ivareta behovet for et felles geografisk situasjonsbilde for aksjonens ulike aktører under gjennomføring av oljevernaksjoner.

19

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014

Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning 2014 Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning 2014 Side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 4 2 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET 4 2.1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 4 2.2 KVALITETSKONTROLL,

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W.

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W. Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012 Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern Sjur W. Knudsen Adm.dir. www.nofo.no Den første tiden.. Fra 1961 hadde Esso

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Årsberetning 2012 Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2012

Årsberetning 2012 Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 Side 1 av 20 ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 Side 2 av 20 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 3 2 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 4 3 STYRENDE ORGAN 4 3.1 Generalforsamling... 4 3.2 NOFOS

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT

OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT OPV 2013 FORELØPIG RAPPORT Olje På Vann 2013 ble gjennomført i Frigg området 10. 14. juni Alle forsøkene ble gjennomført uten skader på personell og utstyr. OPV 2013 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

IUA samling 23-24mars 2015

IUA samling 23-24mars 2015 IUA samling 23-24mars 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Status og oppdatering» Henning Lysgaard Beredskapsdirektør/NOFO Jeg vil komme inn på: Organisering, ansvar og oppgaver NOFO strategi

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

"Oljevern 2010" - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering. Hans V. Jensen NOFO KSAT/ESA (ENVISAT SAR)

Oljevern 2010 - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering. Hans V. Jensen NOFO KSAT/ESA (ENVISAT SAR) "Oljevern 2010" - Status program - Mekanisk oppsamling, dispergering Hans V. Jensen NOFO "Oljevern 2010" NOFO og Kystverket initierte utviklingsprogrammet i 2009 med fire hovedtema: A - Mekanisk oppsamling

Detaljer

Kystverket beredskapssenter Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.13. Helge Munkås Andersen Senterleder

Kystverket beredskapssenter Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.13. Helge Munkås Andersen Senterleder Kystverket beredskapssenter Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.13 Helge Munkås Andersen Senterleder Økt bemanning - styrket lokal kontakt Alle 50 ansatte på plass, de siste 7 nytilsatte denne høsten. Regional

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap OPV 2013

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap OPV 2013 OPV 2013 Olje På Vann 2013 ble gjennomført i Frigg området 10. 14. juni. Alle forsøkene ble gjennomført uten tilløp til eller skader på personell, unødig belastning på miljøet eller alvorlig skader på

Detaljer

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP - IUA NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand Agenda Privat NOFO Avtale Avtalens omfang - forpliktelser Forslag til rutiner for

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo. Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Tor Eivind Moss Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.no NOFO NOFO etablerer og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap Norsk Oljevernforening for Operatørselskap Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening og kompetanse Teknologi utvikling Oljevernutviklingen i Nord Videre utvikling / strategi

Detaljer

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 Mål og del mål for innsatsgruppe kyst Mål: Innsatsgruppe kyst (IGK) skal høste erfaringer

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.2013 Steinar Lodve Gyltnes Seksjonssjef Logistikk og teknologi Bakgrunn Agenda Styrking beredskap kommuner-/ IUA Samarbeidsavtale

Detaljer

Kurs og øvelseskalender 2014

Kurs og øvelseskalender 2014 Kurs og øvelseskalender 2014 Beredskapssenteret v/bjørn H. Utne 2014 Beredskapssenteret har fått tilsatt 15 nye medarbiedere. De fleste blir involvert i kurs og øvelsesaktiviteten På selve kurskalenderen

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer -

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Nasjonalt seminar om beredskap mot akutt forurensning 28. 29. oktober 2016 Hva skal jeg si noe om? Nytt fra

Detaljer

Velkommen til samling

Velkommen til samling Velkommen til samling NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Spesialteam samling Bergen 27-29 august Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Rolle Antall Lagleder 26 Agenda Intro HMS Forventninger

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

effektiv og nær maritim infrastruktur

effektiv og nær maritim infrastruktur Oljeindustri, og behov for sikker, effektiv og nær maritim infrastruktur www.eninorge.com Leting/utvinning i 41 land, inkludert flere steder i arktiske strøk Nikaitchuq (Alaska) January 2011 Samburgsky

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Norges rikeste miljøvernorganisasjon

Norges rikeste miljøvernorganisasjon Oljeindustriens behov for beredskap rundt håndtering av oljeskadet vilt NOFO Norges rikeste miljøvernorganisasjon http://www.youtube.com /watch?v=hxfwfjz59pk Ståle Jensen Miljørådgiver / Environmental

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap

Høring Forslag til forskrift om bruk av fartøy i oljevernberedskap Vår dato Vår referanse og arkivkode 03.09.2010 201021803-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Yngve Folven Bergesen 52 74 53 55 Se liste over høringsinstanser Høring Forslag til forskrift

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. Nasjonalt beredskapsseminar oktober 2015 Egil Dragsund, Norsk olje og gass

Norsk oljevernberedskap. Nasjonalt beredskapsseminar oktober 2015 Egil Dragsund, Norsk olje og gass Norsk oljevernberedskap rustet for fremtiden? Nasjonalt beredskapsseminar oktober 2015 Egil Dragsund, Norsk olje og gass 1 «For å vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Kathrine Idås Seniorrådgiver BEA Kystverkets beredskapsplan Utvides til å omfatte

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje

Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje Utfordringer i oljevernberedskapen når aktiviteten beveger seg mot nord Når ulykker truer miljøet i nord 8. april 2014 Tore Killingland, Norsk olje og gass 2 08.04.2014 - PRESENTATION TITLE. INSERT FROM

Detaljer

Grensesnitt for informasjonsdeling. Operatør - NOFO

Grensesnitt for informasjonsdeling. Operatør - NOFO Grensesnitt for informasjonsdeling Operatør - Grensesnitt overordnet nivå GF rep Styret Fageling Generalforsamling Styret Faglig forum Styreleder Adm dir Fageling Grensesnitt overordnet nivå Fremme forslag

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Utvalg for styrking av oljevernberedskap

Utvalg for styrking av oljevernberedskap Utvalg for styrking av oljevernberedskap Beredskapsforum 10. mars 2015 Katrine Brede Didriksen Utvalgets sammensetning Johan Marius Ly, Kystverket (utvalgsleder) Gry Agnete Alsos, Universitetet i Nordland

Detaljer

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 -

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 - ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015-1 INNHOLD FORORD 4 PROGRAM 6 OVERSIKT POSTER 9 POST 1 10 POST 2 10 POST 3 11 POST 4 11 POST 5 12 POST 6 14 POST 7 14 POST 8 15 POST 9 16 POST 10 16 POST 11 17

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat

Oljevernberedskapen for Goliat Oljevernberedskapen for Goliat Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen 25.3.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Kort om Goliat Utbygging og framdrift Strategi for styrket

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Status for oljevernberedskapen. sokkel. Kapasitet robusthet teknologiutvikling

Status for oljevernberedskapen. sokkel. Kapasitet robusthet teknologiutvikling Status for oljevernberedskapen pa norsk sokkel Kapasitet robusthet teknologiutvikling Status for oljevernberedskapen på norsk sokkel Side: 1 Innhold 1 OPPSUMMERING... 3 2 INNLEDNING... 7 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Trond Nygård Stasjonssjef Sjøfartsdirektoratet stasjon Sandnessjøen Gjennomgang Bakgrunn og prosess for forskriften Sjøfartsdirektoratets mål med forskriften

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Operatørenes forening for beredskap - OFFB

Operatørenes forening for beredskap - OFFB Operatørenes forening for beredskap - OFFB Den nye beredskapsorganisasjonen til mange oljeselskaper Beredskapsforum 2011 Ole Jacob Haug Daglig leder OFFB - Operatørenes Forening For Beredskap Etablert

Detaljer

Arbeidsforpliktelse og beslutninger O / P. PL nummer. Andel (%) 038 E 15/12 Talisman Energy O 65 Norge AS Det norske P 5

Arbeidsforpliktelse og beslutninger O / P. PL nummer. Andel (%) 038 E 15/12 Talisman Energy O 65 Norge AS Det norske P 5 038 E 1512 Talisman Energy 65 Det norske 5 oljeselskap A etoro 30 044 B 19 27 Conocohillips 41,88 Skandinavia Eni 13,12 Statoil etroleum 30 Total E& 15 072 D 167 Statoil etroleum 50 ExxonMobil 50 Exploration

Detaljer

OG21 Forum 2003. Invitasjon. Tid: Onsdag 15. oktober 2003 kl. 09:00-20:00 Sted: Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller www.og21.

OG21 Forum 2003. Invitasjon. Tid: Onsdag 15. oktober 2003 kl. 09:00-20:00 Sted: Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller www.og21. Invitasjon Tid: Onsdag 15. oktober 2003 kl. 09:00-20:00 Sted: Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller www.og21.org OG21 og OG21 Litt om og OG21 Forum 2003 Olje- og energidepartementet etablerte for

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

RAPPORT. NOFO oljevernøvelse OLJE PÅ VANN 2013

RAPPORT. NOFO oljevernøvelse OLJE PÅ VANN 2013 RAPPORT NOFO oljevernøvelse OLJE PÅ VANN 2013 10. - 14. juni 2013 1 INNHOLD 0 SAMMENDRAG OPV 2013... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Prosjektorganisasjon... 6 2.2 Operativ organisasjon... 6

Detaljer

Resultater pr. februar 2011 for utvalgte prosjekter

Resultater pr. februar 2011 for utvalgte prosjekter NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern2010 Resultater pr. februar 2011 for utvalgte prosjekter Jørn Harald S. Andersen siv.ing Rådgiver for NOFO jsa@norconsult.no Oslo KSAT/ESA (ENVISAT

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Norsk sokkel; ressursperspektiv?

Norsk sokkel; ressursperspektiv? millioner Sm 3 o.e. million Sm 3 o.e. 300 250 200 150 100 50 Gass/Gas Hva kan Kondensat/Condensate nye selskaper bidra med i et NGL Olje/Oil Norsk sokkel; ressursperspektiv? Bente Nyland Oljedirektør Finnmarkskonferansen

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Gjennomføring av grunnkurs for fartøy i kystnær oljevernberedskap uke 12

Gjennomføring av grunnkurs for fartøy i kystnær oljevernberedskap uke 12 Innhold 1. Situasjon... 1 2. Oppdrag... 2 2.1. Nordkapp Maritime Fagskole... 2 2.2. Sandnessjøen... 2 2.3. NOFO Stavanger... 2 3. Utførelse... 2 3.1. Fakturering/reiseregning... 2 Administrative rutiner

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark

Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark Prosjektrapport Testing & tilpasning av Renomar 1.0 Utført av Vesterålen Fiskeripark Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...2 2. Bakgrunn og mål...3 3. Resultater av testene utført i Norge og Færøyene...5

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

A-LEX nødslep workshop

A-LEX nødslep workshop A-LEX nødslep workshop Erfaring fra slepebåt operasjoner på Melkøya og trening for uforutsette hendelser Presentasjon av: Vidar Kupen Buksér og Berging AS Tromsø, 25 november 2014 PO Box 1534 Vika, N-0117

Detaljer

Fagseminar med fokus på dispergering som beredskapstiltak

Fagseminar med fokus på dispergering som beredskapstiltak NOFO Fagseminar med fokus på dispergering som beredskapstiltak Ståle Jensen (Miljørådgiver) NOFO 15. desember 2011 Dispergering - Historikk og status (Torrey Canyon) (Braer) 1967 ~1975 1993 2005 Hydrokarbonbasert

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Referat OLF utvalg miljø

Referat OLF utvalg miljø Referat OLF utvalg miljø Dato: 10. februar 2012 Sted: OLFs lokaler, Stavanger Referent: Hildegunn T. Blindheim Tilstede: Ottar Minsaas, Total E&P Norge Eimund Garpestad, ConocoPhillips Edgar Furuholt,

Detaljer

T-3 Sigurd Robert Jacobsen

T-3 Sigurd Robert Jacobsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Ekofisk 14. - 17.9.2009 009018004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt

Detaljer

Beredskap i Statoil. Sikkerhetsarbeid i den nordiske fiskeflåten, Tromsø 25 oktober 2012. Classification: Internal 2012-09-27

Beredskap i Statoil. Sikkerhetsarbeid i den nordiske fiskeflåten, Tromsø 25 oktober 2012. Classification: Internal 2012-09-27 Beredskap i Statoil Sikkerhetsarbeid i den nordiske fiskeflåten, Tromsø 25 oktober 2012 Classification: Internal 2012-09-27 Classi ficatio n: Statoil DPN Beredskapsorganisasjon og oppgaver 1-linje 53 innretninger,

Detaljer

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon Ansvarsområde: NOFO operasjonsledelse skal mobilisere, koordinere og foreslå endringer til den plan som operatørselskapet har etablert for aktuell situasjon. NOFO forholder seg til aksjonsplan og de fullmakter

Detaljer

Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging?

Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging? Hvordan bruke øvelser til læring og oppfølging? Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 25. oktober 2013 Olav Østebø Ass. Ambulansesjef Beredskapskoordinator Helse Stavanger HF. Rogaland politidistrikt Øvingsutvalget

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja Ressurspotensialet i Lofoten, Vesterålen og Senja (Nordland V, VI, VII og Troms II) Novemberkonferansen Narvik 2014 Stig-Morten Knutsen Oljedirektoratet Harstad 18. Mai 2010 Petroleumsressursene i havområdene

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

SALTEN IUA. Salten interkommunale utvalg mot akutt forurensning. Av Bård Inge Larsen

SALTEN IUA. Salten interkommunale utvalg mot akutt forurensning. Av Bård Inge Larsen Salten IUA utviklingen av virksomheten Nye beredskapssenter og havneutbygging Av Bård Inge Larsen Oljevernet Hva har skjedd de siste 2-3 årene i Bodø-regionen? Hva har vært drivkreftene for utviklingen?

Detaljer

HMS-utfordringer i Nordområdene

HMS-utfordringer i Nordområdene HMS-utfordringer i Nordområdene Sikkerhetsforum 21.11.2013, STAVANGER Arbeid i Programkomiteen status Reidulf Klovning Prosjektleder Norsk olje og gass 2 Mandat for programkomiteen (fase 1) Komiteen skal

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer