Omstilling og effektiviseringstiltak - Porsgrunn kommune Samlet for alle rammeområdene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstilling og effektiviseringstiltak - Porsgrunn kommune Samlet for alle rammeområdene"

Transkript

1 Omstilling og effektiviseringstiltak - Porsgrunn kommune Samlet for alle rammeområdene Kommunens egne forslag Rammeområde alle tall i hele tusen kr Barn, unge og kultur Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk Adm., stab og støttefunksjoner Annet Sum Tilleggsforslag fra PwC Rammeområde alle tall i hele tusen kr Barn, unge og kultur Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk Adm., stab og støttefunksjoner Annet Sum Samlet Rammeområde alle tall i hele tusen kr Barn, unge og kultur Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk Adm., stab og støttefunksjoner Annet Sum

2 Barn, unge og kultur Tiltaksliste Porsgrunn kommune Rammeområde: Barn, unge og kultur Tiltaks Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting PwC har laget forslag til mandat for arbeidet med ny skolestruktur i kommunen. Endelig fastsetting av innsparingen er avhengig av kommunens valg av fremtidig skolestruktur. Konsekvensen vil være at innsparingspotensial i begrenset grad kan realiseres innenfor kommende 4-årsperiode. Skolen bruker 30 % av kommunens totale budsjett, og 7 mill representerer et lite beløp sammenlignet med rammeområdets totale budsjett til grunnskole. PK 1 Endring i skolestrukturen Kommunen har selv beregnet innsparing til 7 mill og er basert på 3-4 eksempelskoler som ikke nødvendigvis er de skolene som vil bli berørt. PK er geografisk sett en liten kommune, og ingen elever vil få urimelig lang skolevei, selv med færre skole. Ett eksempel: Nedleggelse av Langangen og Bergsbygda skoler vil kunne skje på kort sikt. Forsiktig anslått mener vi at dette gir innsparing på rundt 3 millioner kroner fra 2011 og ca 5/12 virkning av dette allerede i I tillegg kommer besparelser knyttet til øvrige endringer av skolestrukturen. Færre og større enheter vil gi grunnlag for en effektiviseringsgevinst i form av lavere bemanning fordi det blir lettere å organisere opplæringen i like gruppestørrelser på hvert årstrinn. PK har en viss turnover på lærere, og høy alder som gir en del avgang og dermed behov for nyrekruttering. Strukturendringer vil redusere behovet for nyrekruttering. Gir stabilitet i form av forutsigbarhet i forhold til hvem PK har og skal satse på hvem som skal gi tjenestetilbudet. Personalet er svært trofaste mot sin egen skole. Vi kommer til å måtte bryte opp arbeidsmiljøer og etablere nye (eller fornye eksisterende) dette kan noen oppleve demotiverende. Andre vil oppleve det inspirerende. Har erfart at de som har måttet bytte skole nesten utelukkende har gode erfaringer med det også de som ikke ønsket å bytte skole. Motstand fra innbyggere Betydelig. Omplassering av personell Jevnere og høyere. Større fagmiljøer og høyere kompetanse i enkeltfag. Ved større skoler reduseres muligheten for den ekstra tette relasjonen mellom lærer og elev som man kan ha ved mindre skoler PK 2 Outsource voksenopplæringen Lite sansynlig at tiltaket vil gi innsparing med mindre man kan redusere volumet av tjenesten. Det vil trolig bare være mulig dersom voksenopplæringen pr i dag yter tjenester som ikke er lovpålagte Middels Middels PK 3 Kultur, idrett og fritid; diverse driftseffektivisering Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Dette tiltaket inneholder en rekke tiltak som ikke er spesifisert og som vi ikke har vurdert realismen eller konsekvensene av PK 4 Redusert bemanning ved Filmsenteret PK 5 Privatisering av kinoen PK 6 Nedleggelse av Stridsklev bibliotek og styrking av hovedbiblioteket Kinoen hadde et regnskapsmessig overskudd i 2007 på ,- før husleie, strøm - se kommnentarer nedenfor Alternative drivere av kinoen vil være Norsk kinodrift, SF kino, KinoCity og Kino Sør (Kristiansand kino). Gevinsten her vil avhenge av hvilken kontrakt kommunen klarer å fremforhandle med en annen driver. Omplassering av personell Tiltaket er naturlig å realisere i forbindelse med at dagens styrer går av med pensjon PK 7 Nedleggelse av Tveitanlia barnehage Dette er en liten og dyr barnehage. Det burde vært gjennomført en analyse av kostnadsstrukturen i de kommunale barnehagene. Foreløpig vil det gi begrenset økonomisk effekt, men kan ha et betydelig potensial når øremerkingen av tilskuddet forsvinner i 2011 Se neste tiltak PK 8 Økte betalingssatser SFO Kommunen ligger lavt, så en økning vil bringe kommunen noe nærmere det sammenligningskommunene og kommunegruppe 13 har. Klager fra foreldre Enkelte vil melde seg ut av SFO-tjenesten. Bortfall av elever pga økte priser kan redusere tjenesten og medføre omplassering av personell Dyrere tjeneste. Enkelte vil melde seg ut av SFOtjenesten side 2

3 Tiltaks Barn, unge og kultur Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting PK 9 Kulturskolen; redusert bemanning og økt årsavgift Kultur har vært et viktig satsingsområde for PK, og kulturskolen har vært en viktig del av denne satsingen. "Den kulturelle skolesekken" som nå har blitt en nasjonal ordning, har sin opprinnelse i PK. PK er lovpålagt å ha et kulturskoletilbud. Siden omfanget ikke er lovfestet, vil det være lovlig å dimensjonere tilbudet ned fra dagens høye nivå. Dette vil imidlertid representere et brudd med PKs satsing på kultur som en sentral del av kommunens image. Ordningen med gratis dirigent for kor vurderes som lettest å ta helt bort. Det kan være aktuelt å utrede muligheten for et samarbeid med Skien eller evt andre nabokommuner om organisering og drifting av kulturskolen - hele eller deler av tilbudet. En økning av egenandelen kan gi økte inntekter. Dette er tilbud som har godt renommé og holder høy kvalitet. Reduksjonen får konsekvenser direkte mot brukerne - kvalitetskonsekvenser, ikke bare dimensjonering. Må redusere eneundervisning og satse på gruppeundervisning. Kanskje må man da avvikle for eksempel pianoundervisning fordi det ikke er egnet for gruppeundervisning. Økte egenandeler i kulturskolen kan føre til økte sosiale forskjeller i befolkningen. En effekt av en eventuell neddimensjonering kan være økte ventelister. En neddimensjonering kan gjøre det vanskelig å opprettholde deler av tilbudet fordi det er en risiko for å miste lærerkrefter som i hovedsak har små delstillinger i kulturskolen. Direkte konsekvens ved redusert eneundervisning og mer gruppeundervisning, eller avvikling PK 10 Pedagogisk-psykologiske tjenester Tiltaket er mulig å realisere, men gir begrenset effekt. Dette er en tilpasning til dagens rammer PK 11 Reduksjon i sosialhjelp barnevernsbarn Mulig å realisere, men gir liten økonomisk effekt PK 12 Kulturtiltak finansiert av øremerkede psykiatrimidler PK 13 Ufordelt flatt kutt barn, unge og kultur Mulig å realisere. Øremerkingen utgår fra og med Må sees i sammenheng med anbefalingen om en generell gjennomgang av kommunens psykiatritjeneste Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Tiltaket her er ikke konkretisert og vil komme i tillegg til de tiltakene som er skissert ovenfor. tatt ut. Saken ikke fremmet av rådmannen Sum for rammeområdet ,2 555,7 556,4 556,4-179,1-178,8-178,8-178,8 Netto utgiftsramme til rammeområdet 377,1 376,9 377,6 377,6 Innsparing andel av netto utgiftsramme 1,06 % 2,48 % 3,77 % 3,79 % Utvidet tiltaksliste - tiltak fra PwC Tiltaks Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting PwC 1 Gjennomgang av kommunale barnehager - nivåutjevning og reduksjon PK har høye kostnader til barnehager sammenlignet med andre kommuner. Administrasjonen har ikke noen forklaring på hva dette kan skyldes, og oppgir at barnehagesektoren i PK har en rasjonell struktur og er effektivt drevet. Før PwC evt. kan ha kvalifiserte meninger om hva det høye kostnadsnivået skyldes, anbefaler vi å gjennomføre en analyse av kostnader og inntekter i barnehagesektoren. Det kan gjøres ved en detaljert benchmarking mot sammenlignbare kommuner basert på KOSTRA-data, en regnskapsanalyse, og en detaljert gjennomgang av hvordan kommunen benytter departementets regnearkmodell når man skal beregne det kommunale tilskuddet til de private barnehagene. Gitt et tilsvarende innsparingspotensial som PwC har klart å identifisere for andre kommuner, indikerer KOSTRA-tallene at potensialet nøkternt vurdert er 6 millioner kroner. Avhengig av resultatene fra analysen Avhengig av resultatene fra analysen. Avhengig av resultatene fra analysen. Utjevning av tilbudet. Enkelte barnehager vil kunne få redusert driftsbudsjett PwC 2 Øke billettpriser og profesjonalisere kiosksalget ved fortsatt kommunal drift Hadde et overskudd i 2007 på ,-, noe over budsjett. Kostnadssiden: Da er det ikke husleie med i tallet. Beregnet subsidie (PwC) er rundt 1,2 til 1,7 millioner. I tillegg kommer strøm som vil utgjøre 0,3 til 0,5 millioner kroner. Kinoen går mao med betydelig underskudd reelt. ssiden Bilettprisen ligger rundt 4,50 under kinoen i Skien. Dette utgjør alene kr ,-. I tillegg har kinoen lavere inntekter fra reklame, noe som kan skyldes dårligere avtale med underleverandør. Kinoen i Skien sitter, iflg tall fra FILM&KINO med rundt 1 millioner kroner mer enn Porsgrunn fra kiosksalg. Omplassering av personell Økt pris, bedre tilbud i kiosk side 3

4 Barn, unge og kultur Tiltaks Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting PwC 3 Utvikling av nytt ressursfordelingssystem for skolene En analyse av GSI-data sammen med kommunens regnskapsdata dokumenterer store forskjeller i kostnader skolene imellom innad i kommunen. Rektorene opplever at det er skjevheter i ressurstildelingen skolene imellom, og at det er muligheter for enkelte ledere til å påvirke fordelingen til egen fordel. Særlig gjelder dette spesialundervisningsressursene og ressurser til styrkingstiltak. PwC anbefaler at ressursfordelingene gjennomgås og at det utarbeides et nytt ressursfordelingssystem som er basert på objektive kriterier, forutsigbart for enhetene, og som er tilstrekkelig transparent til at rektorene får tillit til at ressursfordelingene blir rettferdige. En ny budsjettfordelingsmodell kan også benyttes til simulering av framtidige budsjettendringer og synliggjøre hvilket utslag de vil få for hver skole. PwC har erfaring fra utarbeiding av slike ressursfordelingssystemer for andre kommuner som tilsier at innføringen også kan gi saklig grunnlag for en viss reduksjon av kostnadsnivået. Avhengig av resultatene fra analysen. Avhengig av resultatene fra analysen. Transparent ressursfordeling. Ved ekstratildelinger eller kutt innenfor skolesektoren, kan dette fordeles mellom skolene på en forståelig og rettferdig måte. Mer likeverdig tiilbud. PwC 4 Reduserte kostnader ved skoleskyss Utvikling av ny ressursfordelingsmodell bør knyttes til utredning av ny skolestruktur. PK har høye kostnader til skoleskyss. PK strammet inn på skoleskyssen i 2007, men har ikke fått realisert gevinst av det. PK har tvert imot høyere kostnader pr elev til skoleskyss i 2007 enn i Administrasjonen har ikke noen forklaring på hvorfor. PwC vil foreslå at innsparingspotensialet belyses ut fra en analyse av regnskapet, kontrakter med transportører, og de vurderingene som ligger til grunn for de valgte løsningene. PwC 5 Utnytte tidskapasitet hos seniorer Skoleskysskostnader er budsjettert under stab og støtte - servicekontoret - se eget tiltak - Som følge av sentral særavtale har lærere over 55 og 58 år redusert undervisingsplikt, og skal i den frigitte tiden utføre annet pedagogisk arbeid. Gitt at denne tidsressursen i dag ikke utnyttes på en hansiktsmessig måte, og kan benyttes til å utføre arbeid som PK i dag lønner andre for å utføre, kan dette innnebære et effektiviseringspotensial. Dette kan f.eks. være frikjøp av tid til gjennomføring av prosjekter, utføring av samlinsgsstyrertjenester dersom dette er aktuelt i PK i dag. PwC har ikke godt nok grunnlag pr. i dag til å beregne hva som kan være et sannsynlig innsparingspotensial for PK. Estimatet her for kommende 4-års-periode er svært usikkert, da det kun er basert på erfaring fra andre kommuner. Overføring av funksjoner internt i personalene. Mulig økt anseelse for seniorer. Mulig økt selvrespekt hos seniorer., men mulighet for økt tilgang på ressurser til utviklingsprosjekter, mentoring av nytilsatte, etc Basert på utsagn fra ansatte i PK og på PwCs erfaring fra andre kommuner, kan det være mulig å redusere lønnskostnader gjennom tettere lederoppfølging av enkeltansatte for å ivareta en jevnere kvalitet i tjenesteytingen. Manglende pedagogisk kompetanse(r) og/eller sviktende helse kan føre til redusert kvalitet på undervisningen, og dette kan gi økte kostnader ved at kompensatoriske tiltak settes inn: økt voksentetthet (pedagoger, assistenter) og økte ressurser til spesialundervisning. Det er eksempler på at ansatte har søkt seg og/eller blitt flyttet fra skole til skole i håp om at man vil kunne fungere bedre et annet sted. PwC 6 Produktivitetsforbedring gjennom tettere lederoppfølging av ansatte For å lykkes i slike saker trenger lederne felles retningslinjer og systemer for god personalledelse, kompetanse på arbeidsrettslige regler og ferdigheter i å møte medarbeidere på en god måte. Rektorer har behov for lederstøtte og praktisk bistand fra stab/støtte. Det er behov for klart beskrevne kjennetegn for når undervisningen ikke er god nok, for å kunne utarbeide en forutsigbar og enhetlig måte å håndtere disse utfordringene på. Viss risiko for motstand. Bedret kvalitet på tjenesteytingen. Jevnere opplevd kvalitet - mindre variasjon i kvaliteten på tjenesteytingen Sannsynligheten for at motstand fra ansatte er tilstede, men dette kan reduseres ved å ha utviklet felles normer og gode prosedyrer for hvordan man skal gå fram, gjennomført kompetanseheving for de lederne som skal gjennomføre tiltaket, utviklet felles holdninger og lik virkelighetsoppfatning blant ledere og tillitsvalgte, og utviklet praktiske ferdigheter hos virksomhetslederne. En vellykket gjennomføring vil gi opplevelse av bedret jobbhverdag for enkeltansatte, og økt grad av mestringsopplevelse for ledere og tillitsvalgte i vanskelige personalsaker. Sum for rammeområdet - PwC tiltak ,2 555,7 556,4 556,4-179,1-178,8-178,8-178,8 Netto utgiftsramme til rammeområdet 377,1 376,9 377,6 377,6 Innsparing andel av netto utgiftsramme 0,16 % 1,19 % 2,25 % 3,05 % side 4

5 Helse og omsorg Tiltaksliste Porsgrunn kommune Rammeområde: helse og omsorg Tiltaks PK 14 Redusert økning i midlertidige sykehjemsplasser PK 15 Delvis utsettelse bygging av nye sykehjemsplasser For 2007 ble det avsatt midler til drift av 5 midlertidige sykehjemsplasser, mens det i økonomiplanen for er avsatt midler til en opptrapping av ytterligere 2 til 7. Driftsvirkningen her gjelder reversering av dette tiltaket, dvs. i utgangspunktet en videreføring av 5 midlertidige plasser. Opprettelsen av disse plassene er gjort for å dekke opp behovet inntil nye permanente plasser er etablert. I økonomiplanen for er det forutsatt utbygging av netto 13 nye sykehjemsplasser ved Brevik sykehjem, samt 30 plasser i forbindelse med bygging av nytt sykehjem på Vestsiden. Tiltaket innebærer at sistnevnte utsettes og at kun utvidelsen ved Brevik gjennomføres i denne omgang. Tiltaket var satt opp med 6 millioner kroner i innsparing fom 2011, men tatt ut i rådmannens foslag til handlingsprogram Forslaget innebærer en nedleggelse av samtlige 6 helse og aktivitetssentra , betyr en økning fra dagens nivå PK 16 Nedleggelse av helse- og aktivitetssentra Vil innebære et tilbud til kommunens eldre som avviker fra St. meld. Nr /06's intensjon om økt sosialisering av eldre. Redusert bemanning. Avviker fra st.meld Tiltaket utgår i rådmannens forslag til handlingsprogram. Beløp 1600 første år, 2100 resten Forslaget innebærer en økning i prisene på helse og aktivitetssentrene samt en tilpasning av det samlede tilbudet. Sistnevnte vil ventelig innebære en nedleggelse av 2 sentra. PK 17 Redusert aktivitet helse- og aktivitetssentra Redusert bemanning. Avviker fra st.meld Vil innebære et tilbud til kommunens eldre som avviker fra St. meld. Nr /06's intensjon om økt sosialisering av eldre. PK 18 Reduksjon i økonomisk sosialhjelp Her må vi avdekke hva som gjøres konkret Flere gir tilbakemelding på at psykiatritjenestene i kommunen virker ute av kontroll og ha "voksesmerter" etter år med kraftig tilskuddsvekst. De mener at det bør være mer å hente. (Se nytt tiltak nedenfor). PK 19 Psykiatri, driftseffektivisering Tiltaket er ikke konsekvensvurdert fra kommunen. Tiltakene innenfor psykiatrien har vært knyttet til øremerkede midler. Fom 2009 legges disse øremerkningene inn i de ordinære rammeoverføringene. Derfor grønt tiltak nedenfor Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Dette tiltaket inneholder en rekke tiltak som ikke er spesifisert og som vi ikke har vurdert realismen eller konsekvensene av. PK 20 Økt betalingssats trygghetsalarm Kommunen har lave satser (KOSTRA 2007) PK 21 Økte inntekter ved trygghetsavdeling Mule Sykehjem Kommunen er kjent for et svært "snilt" betalingsregime PK 22 Nedleggelse av trygghetsavdelingen PK 23 Redusert netto budsjett til SAMNBA PK 24 Miljøarbeidertjenesten - gruppebolig; utsatt oppstart Tiltaket utgår i rådmannens forslag til handlingsprogram. Var satt opp med 1,5 mill første år og 3 mill resten SAMen om BArna. Interkommualt prosjekt sammen med Skien. Ikke startet. Antatt driftsbudsjett samlet ca 10 millioner kroner. I bystyresak av 1. mars 2007 ble det vedtatt oppstart Prosjektet er organisert gjennom Grenlandssamarbeidet I økonomiplanen for er det satt av midler til oppstart av 6 nye boenheter for voksne funksjonshemmede. Tiltaket foreslås utsatt med 1 år og virkningen er lagt inn i konsekvensjustert økonomiplan. Ingen Ingen Marginalt. Dette gjelder ca. 15 brukere som allerede i dag betjenes innenfor eksisterende ressurser PK 25 Legevaktsamarbeid med Skien Alt samarbeid med Skien kan virke vanskelig. Likevel - her er det nok mer å hente. Se kommentarer fra Are PK 26 Avvikle daglegevaktavtale Tiltaket utgår i rådmannens forslag til handlingsprogram. Var satt opp med 200 fom Rus/psykiatri. Vurderes av kommunen som ingen risiko ved gjennomføring av tiltaket. PK 27 Raschebakken aktivitetssenter - nedleggelse PK 28 Kjølnes legesenter - avvikling som kommunalt legesenter Tiltaket er tatt ut av rådmannens forslag til handlingsprogram. Var satt opp med 0,7 første år og 1,4 resten av perioden Legesenteret omtales av flere sentrale personer som " det eneste legesenteret i Norge som ikke tjener penger ". Opplever det som en "snakkis". Andre vurderer dette som et lite gjennomførbart tiltak - bla. pga bråk fra ansatte Sum for rammeområdet ,3 610,3 610,3 610,3-79,5-79,5-79,5-79,5 Netto utgiftsramme til rammeområdet 520,8 530,8 530,8 530,8 Innsparing andel av netto utgiftsramme 0,97 % 3,43 % 2,48 % 2,48 % Side 5

6 Helse og omsorg Utvidet tiltaksliste - tiltak fra PwC Tiltaks PwC 6 Nedleggelse av 5 midlertidige sykehjemsplasser (korttidsplasser) Tiltaket må ses i sammenheng med tiltak 16, 17 og e. For inneværende år vil det være 5 plasser virksomme som midlertidige sykehjemsplasser. Det foreslås at disse plassene nedlegges og behovet fanges opp av omgjøringen av rehabiliteringstjenesten. Estimert besparelse utgjør 5,7 årsverk. Tiltakene som foreslås innenfor eldreomsorgen må ses i sammenheng. På kort sikt foreslås 7 midlertidige sykehjemsplasser nedlagt mens 15 nye permanente opprettet. For denne brukergruppen vil tilbudet styrkes. Derimot vil antall korttidsplasser bli redusert noe som foruten å gi et økt press på hjemmetjenestene også vil medføre tilstandsforverring for framtidige brukere av sykehjemsplasser. Innebærer bortfall av stillinger og omplassering av personell. Tjenestekontoret - endring av oppgaver Nedimensjonering av korttidssplasser og økning av sykehjemsplasser PwC 7 Omgjøring av rehabiliteringsplaser ved Borgerhaven til permanente sykehjemsplasser (ref. tiltaket over). Borgerhaven bo og rehabiliteringssenter har en egen rehabiliteringstjeneste som i tillegg til å tilby ergo- og fysioterapitjenester også disponerer 15 plasser til rehabiliteringsopphold. Det foreslås at tjenesten i sin helhet legges ned og at de eksisterende plassene omgjøres til permanente sykehjemsplasser. Effekten av tiltaket vil primært være at den gjenværende utbygging av netto 13 nye sykehjemsplasser ved Brevik sykehjem skrinlegges. I tillegg foreslås det at tildelingen av ergoog fysioterapitjenester legges til Tjenestekontoret. Moderat Bortfall av stillinger og omplassering av personell Økt press hjemmesykepleie Redusert tilbud av korttidsplasser innebærer direkte et økt press på hjemmetjenestene. Den mer langsiktige effekten vil være at brukerne av sykehjemsplasser er fysisk dårligere når plassen tas i bruk. PwC 8 Fjerning av dagplasser Kommunen disponerer totalt 26 dagplasser inklusive kjøp av 1 plass fra Skien kommune. I forhold til egne ressurser forventes dette å gi en besparelse tilsvarende 6,7 årsverk. Moderat Innebærer bortfall av stillinger. Redusert tilbud av dagplasser innebærer direkte et økt press på hjemmetjenestene PwC 9 Redusert aktivitet innenfor hjemmebaserte tjenester; kjøp av matvarer og husvask. Det legges opp til at kjøp av matvarer gjøres ukentlig og at utkjøring koordineres med Scheen matservice. Basert på dagens tidsbruk antas dette å gi en besparelse på 1,5 årsverk. Samtidig legges det opp til redusert frekvens på husvask, ned fra hver 14. dag til hver 3. uke. Dette tiltaket anses å gi en effekt tilsvarende 3,0 årsverk. Redusert bemanning og omplassering av personell. Vil resultere i lavere vaskefrekvens PwC 10 Totalgjennomgang av psykiatritjenesten i Porsgrunn kommune Ved omlegging av tilskuddet bør kommunen gjennomgå hele psykiatritjeneste med tanke på å få tilpasset tjenesten det faktiske behovet sett opp mot kommunens øvrige tjenesteproduksjon Sum for rammeområdet - PwC tiltak ,3 610,3 610,3 610,3-79,5-79,5-79,5-79,5 Netto utgiftsramme til rammeområdet 520,8 530,8 530,8 530,8 Innsparing andel av netto utgiftsramme 0,81 % 1,38 % 2,51 % 2,51 % Side 6

7 Plan og kommunalteknikk Tiltaksliste Porsgrunn kommune Rammeområde: Plan og kommunalteknikk Tiltaks Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting Henger sammen med tiltak om driftseffektivisering innenfor veg-, park- og bygddrift nedenfor. PK 28 Kommunalteknikk; diverse tiltak herunder nedbemanning og redusert drift Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Dette tiltaket inneholder en rekke tiltak som ikke er spesifisert og som vi ikke har vurdert realismen eller konsekvensene av. Avhenger av tiltakenes art Omplassering av personell PK 29 Dagkasernering - Brevik brannstasjon Også kommentert av RO. Tiltaket er noe justert fra nedleggelse. En dagkasernering er kommentert i notatet til formannskapet (dokument 3 i dokumentlisten). I den saken er innsparingen anslått til 2,3 millioner kroner - altså ,- høyere enn i denne tabellen. Redusert tilbud Omplassering av personell PK 30 Nedleggelse av kantinedriften Drives av renholdsavdelingen - Går med underskudd. Ikke foreslått tatt med i rådmannens forslag til handlingsprogram. Var tidligere i prosessen satt opp med kr i årlig besparelse Omplassering av personell Redusert tilbud PK 31 Eiendomsdrift; diverse effektiviseringstiltak Enøk-tiltak, 3 årsverk, kommunale boliger (se oversikt i tidligere regneark. Kommunen har mange kommunale leiligheter (800) og dette er mer enn behovet fra boligsosial handlingsplan. Tiltaket bør kunne gi en større effekt i 2009 iflg. flere av intervjuobjektene. Bla. knytter dette seg til de mange kommunale leiligheten De er for mange og står for lenge ledige ved leietakerskifte. Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Dette tiltaket inneholder en rekke tiltak som ikke er spesifisert og som vi ikke har vurdert realismen eller konsekvensene av. Satt opp med effekt på 170, 715, 1250, 3000 for årene i planperioden, men tatt ut i rådmannens forslag til handlingsprogram Avhengig av tiltak Omplassering av personell Avhengig av tiltak PK 32 Byutvikling og Geodata; diverse driftseffektivisering herunder redusert bemanning. Det er et betydelig potensial på inntektssiden, spesielt på saksgebyret for oppføring av eneboliger. Dette er foreslått økt med 10%, men likevel under kostnadsdekning Avhengig av tiltak Omplassering av personell Avhengig av tiltak PK 33 Verkstedsdriften i teknisk sektor Dette er fullt gjennomførbart, ref intervjuobjektene. Tiltaket satt opp med 1 mill, men inkludert i forslaget ovenfor "Kommunalteknikk..." PK 34 Byggdrift - effektivisering Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Dette tiltaket inneholder en rekke tiltak som ikke er spesifisert og som vi ikke har vurdert realismen eller konsekvensene av. Avhengig av tiltak Omplassering av personell Avhengig av tiltak PK 35 Parkeringsgebyr - innføring Kommunen ligger svært lavt på salgs- og leieinntekter. Det er ingen parkerinsggebyr (kommunale) i Porsgrunn. Det er heller ikke etablert betalingsplasser av private i byen. Et tiltak som jo er kontroversielt, men som vil bety en sikker inntektsskilde. Det er mulig vi bør foreslå en ev. organisering av et parkeringsselskap. Prisnivå og antall plasser - offentligrettslig og privatrettslig, avgjør inntekten. Tønsberg parkering overfører i millioner kroner til Tønsberg kommune Er budsjettert med 16 millioner kroner. Modent for en grundig evaluering. Økte kostnader - parkering Moderat PK 36 Næringsarbeid - reduserte tilskudd VIG skal evalueres. Denne bør skje ihht rolle, oppgaver og nytteverdi. I forslaget fra kommunen er det satt opp et innsparingsbeløp som ikke er diskutert (eller kommunisert) daglig leder i Vekst i Grenland (VIG) Sum for rammeområdet ,3 364,7 364,3 364,3-224, ,9-224,9 Netto utgiftsramme til rammeområdet 138,7 139,7 139,4 139,4 Utvidet tiltaksliste - tiltak fra PwC Innsparing andel av netto utgiftsramme 3,73 % 9,48 % 11,76 % 13,41 % Side 7

8 Plan og kommunalteknikk Tiltaks PwC 11 Salg av kommunale leiligheter og andre bygg Kommunen har en betydelig eiendomssmasse, deriblant 800 kommunale leiligheter. PwC 12 Konkurranseutsette renhold og vaskeritjenester PwC 13 Gjennomgang av vaktmestertjenesten - innføring av vaktmester pool Både renhold og vaskeritjenester er egnet for å konkurranseutsette. Markedet for tjenester er velfungerende og har mange aktører. Utfordringen er at kommunen som bestiller klargjør hvilket behov som skal dekkes Vaktmestertjenesten bør i redusert grad driver "brukerservice" Innholdet i hva en vaktmester skal gjøre må gjennomgås og de bør også fristilles i forhold til konkrete bygg. Det bør innføres en vaktmesterpool som har til hensikt å øke fleksibilitet og produktivitet Lokale tilbydere får utvidet markedet Omplassering av personell Personell må forvente endrede oppgaver og arbeidssteder Begrenset - forutsatt god kravspekk Mer effektiv vaktmestertjeneste PwC 14 Innføring av markedsleie på kommunale boliger Henger sammen med tiltaket ovenfor. Signaler fra kommune tyder på at kommunen er en "snill" utleier. En innførng av markedsleie, der leilighetenes utleiepris øker med i snitt 1000,- mer enn foreslått fra kommune vil representere rundt ved full innføring. Dette må gjøres i henhold til husleielovens reguleringsbestemmelser og sammen med øvrig husleieøkning planlagt i rådmannens forslag til handlingsprogram. Innsparingsbeløpene er anslagsbeløp med dette som grunnlag. Salg av leilgheter og konsekvenser av øvrig husleie vil kunne endre beløpene Ikke lenger konkurransevridende Moderat. Personer som får bidrag fra kommunen får økte kostnader. Noe av dette kan dekkes av bostøtte-ordninger Tiltaket er skissert tidligere i arbeidet med handlingsprogrammet, men har sannsynligvis vært innarbeidet i tidligere handlingsprogram og derfor ikke inne i endringsliste fra kap 5 i rådmannens forslag PwC 15 Eiendomsdrift- kameraovervåking og ENØK En kameraovervåking for utsatte bygninger må avklares med datatilsynet. Vedr kameraovervåking av skolene sier Datatilsynet bl.a. at en kommune ikke automatisk har anledning til å la kameraene stå på i skoletiden, hvis hensikten er å redusere hærverk om kvelden. Skal kameraovervåking praktiseres, må dette skje i en dialog mellom feks skoleeier, elevrepresentanter og foreldre. Et reglement må klart beskrive begrunnelsen for bruker, hva slags kameraer det er, hvilke områder som dekkes, hvordan kontrollere tilgangen til opptakene, regler for sletting og arkivering. Redusert hærverk. Økt overvåking Byggene vil bli mindre utsatt for hærverk og levetiden øker Anslagene er forsiktig da det er litt uklart for oss hvor mye kommunen allerede har planer om å sette igang kameraovervåking PwC 16 Økning av byggesaksgebyrene - utover 10% Kommunen samarbeider med nabokommunene om fastsetting av gebyrene. Likevel viser det seg at kommune ligger lavere ved sammenligniger med kommunene rundt Porsgrunn. Tiltaket må ev. avklares med samarbeidende kommuner, der det er etablert et slikt samarbeid Moderat Sum for rammeområdet - PwC tiltak ,3 364,7 364,3 364,3-224, ,9-224,9 Netto utgiftsramme til rammeområdet 138,7 139,7 139,4 139,4 Innsparing andel av netto utgiftsramme 0,36 % 0,50 % 0,65 % 0,79 % Side 8

9 Adm. stab og støttefunksjoner Tiltaksliste Porsgrunn kommune Rammeområde: Formannskapet Tiltaks PK 37 Diverse effektiviseringstiltak - kemneren Tiltakene er ikke spesifisert i denne oversikten. Innebærer reduksjon av ett årsverk med virkning fra I følge årsmeldingen 2007 var det 16 årsverk (stillingshjemler). En reduksjon på 1 årsverk betyr da rundt 6 %. Kemnerområdet i kommunene er under utvikling spesielt med tanke på bruk av nytt verktøy (SOFIE), men også med økende servicekrav fra eksterne aktører. På dette området styres også aktiviteten av instrukser og signaler fra fylkesskatteembetet. En reduksjon vil sannsynligvis måtte håndteres gjennom en betydelig endring av arbeidsoppgaver for å sikre at kommunen oppfyller de plikter som kreves, bl.a. eksternt (fylkesskattesjefen, innbyggere og næringsliv) Middels. Dårlig organisering ved nedbemanning kan få store/alvorlige konsekvenser Omplassering av personell, ev naturlig avgang Tiltakene er ikke spesifisert i denne oversikten. I stor grad gjelder det mindre reduksjoner i faste driftskostnader, samt nedbemanning. I 2007 var det 18,2 stillingshjemler tilknyttet utviklingsavdelingen. PK 38 Diverse effektiviseringstiltak - utviklingsavdelingen Tilbakmeldingene PwC har fått gjennom prosjektet er at mange er usikre på rollen til utviklingsavdelingen, spesielt knyttet mot den ordinære tjenesteproduksjonen og mot kommunens øvrige utviklingsarbeid. Dette er også den avdelingen som hyppigst blir nevnt i forbindelse med behovet for å gjennomgå og evaluere kommunens stab- og støttefunksjoner. Utviklingsavdelingen har en rekke driftsposter som er rettet mot hele kommunen som organisasjon. Virksomheten har derfor et langt større driftsbudsjett enn feks. kemneren med tilnærmet like mange stillinger. Samlet er det i tiltaket forutsatt reduksjon av stilinger fra og med 2010 med et årsverk ( ) og ytterligere en stilling fra Omplassering av personell, ev naturlig avgang Med en spissing av oppgavene og fokus på samhandling med øvrig organiasjon, bør dette ha liten effekt på tjeneste-ytingen Tiltakene er ikke spesifisert i denne oversikten. Innsparingsbeløpene består bl.a. av reduksjon av en stilling, samt å få mer ut av samrbeid om IKT-drift og strategi i Grenland. PK 39 Diverse effektiviseringstiltak - Ikt-avdelingen IKT-avdelingen består av 11 stillingshjemler (2007), og en reduksjon på en stillingshjemmel er rett under 10 %. Tilbakemeldinger fra kommunen selv er at kommunen i begrenset grad klarer å utnytte dagens IT-struktur slik den kunne. En gjennomgang av Grenlandssamarbeidet vedr IKT som skal gi innsparing krever aktiv handling og i neste omgang tilpasning mot valg som de samarbeidende kommunen skal ta. Hvordan man skal hente ut dette må konkretiseres før de budsjetteres. Omplassering av personell, ev naturlig avgang Betydelig på de områdene som blir berørt - spesielt rettet mot tjenester som aktivt bruker IT-applikasjoner i produksjonen Tiltakene er i begrenset grad spesifisert for oss og i konkrete tiltak. De største tiltakene er knyttet til flytting av stilling til NAV og reduksjon i stilling med en effekt på 1 millioner kroner. Noe av innsparingssummer er også relatert til gjennomgang av skoletransportordningen - se kommentar under barn og unge. PK 40 Diverse effektiviseringstiltak - Serviceavdelingen Serviceavdelingen hadde i ,5 årsverk (stillingshjemler). Serviceavdelingen ble opprettet 1. januar 2006 som følge av OU05 og består av en rekke gamle virksomheter og utfører tjenester både mot virksomhetene, ledelse (politisk og administrasjon) og mot innbyggere (servicekontoret). I tilbakemeldingene fra kommunen selv blir denne avdelingen, sammen med utviklingsavdelingen, utpekt som den avdelingen med størst behov for evaluering der hovedhensikten er å spisse oppgavene og gjennomgå kvaliteten i det som blir gjort. I 2007 hadde avdelingen en betydelig overskridelse som er gjennomgått i årsberetningen. Dette er også signal på at virksomheten ikke har satt seg og trenger klarer rammer for å bli velfungerende. Omplassering av personell, ev naturlig avgang Med en spissing av oppgavene og fokus på samhandling med øvrig organiasjon, bør dette ha liten effekt på tjeneste-ytingen Innsparingssummen består av en rekke tiltak, bl.a. skoletransport som er den største. Bør vurdere å e PK 41 Diverse effektiviseringstiltak - Økonomiavdelingen Tiltakene er ikke spesifisert i denne oversikten, men består av reduksjon i stillinger, bla innenfor innfordring. Kommunens økonomiavdeling består av 14,8 stillingshjemler. Dette inkluderer regnskap og innfordring, budsjett og økonomisk planlegging. Moderat. Innkrevingsfunksjonen berøer innbyggere og næringsliv direkte Omplassering av personell, ev naturlig avgang En reduksjon vil redusere støtte mot virksomhetene i sitt "økonomi-arbeid" Side 9

10 Tiltaks Adm. stab og støttefunksjoner PK 42 Diverse effektiviseringstiltak - Personalavdelingen Tiltakene er ikke spesifisert i oversikten. Tidligere oversikter viste tiltak som i stor grad gjelder kommunale fellesutgifter som lærlinger, stillingsannonser, velferdsmidler, bedriftshelsetjenesten, sysselsettingstiltak o.l. Beløpet som nå er satt opp tyder på at det også er tatt inn tiltak knyttet til reduksjon av bemanning. Samlet har personalavdelingen 26,7 stillingshjemler (2007), hvorav 4,8 er innenfor HMS og rundt 6 stillinger er innenfor frikjøp tillitsvalgte og sekretær. direkte effekt Omplassering av personell, ev naturlig avgang. Middels, knyttet til lærlinger og sysselsetting Tiltakene her kun knyttet til poster som "berører andre". Det bør legges inn bemanningskutt på linje med de andre områdene PK 43 Diverse effektiviseringstiltak - Rådmannens ledergruppe Det planlegges endringer i lederkabalen. Vi forutsetter at dette gjøres samtidig med at ansvarsområdene (kommunalsjefområdene) gjennomgås og justeres. I dag er det forskjeller mellom kommunalsjefområdene og handlingsplanens rammeområder. Dette krever tett samordning og avklaring for å unngå at ansvaret pulveriseres. Middels, mest på organisering av overordnet ansvar Middels, avhenger av avklring knyttet til hvem som har ansvar for hva - - Tiltaket er tatt ut i rådmannens forslag til nandlingsprogram. Beløp 800 fra 2011 PK 44 Samarbeidsløsninger for andre stabs- og støttefunksjoner Tiltaket er ikke konkretisert i tiltaksoversikten. Hvilke konsekvenser et slikt tiltak vil få avhenger selvsagt av hva som blir det konkrete innholdet. Et eksempel kan være et utvidet samarbeid inenfor regnskaps- og lønnsfunksjonen. Dette vil påvirke (både positivt og negativt) servicegrad og tilgjengelighet for kommunens virksomheter. Omplassering av personell Konsekvens avhengig av tiltakets reelle innhold Sum for rammeområdet ,9 121,8 122,5 122,5-20,5-20,5-20,5-20,5 Netto utgiftsramme til rammeområdet 102,4 101, Innsparing andel av netto utgiftsramme 3,35 % 6,73 % 9,81 % 10,72 % Utvidet tiltaksliste - tiltak fra PwC Tiltaks PwC 17 Innføring / endring av faktureringsgebyr-regime Kommunen har anledning til å ilegge fakturagebyr på utgående fakturaer til innbyggere og næringsliv. Det blir også mer og mer vanlig at også offentlig forvaltning bruker muligheten til å få dekket en del av sine kostnader knyttet til å produsere en faktura. Kjøpsloven hjemler adgang til å ta gebyr for utstedelse og sending av fakturaer. Fakturagebyr tilknyttet selvkostområdene vann, avløp og renovasjon vil inngå i gebyrberegningen og ikke tilføre "bunnlinjen" økt overskudd, såfremt beregningen av selvkost i dag inkluderer faktureringskostnadene. Fakturagebyr på kommunens øvrige utfaktureringer til feks kommunale boliger, barnehager, SFO, tjenester innenfor pleie og omsorg vil derimot gi kommunen direkte tilskudd til bedre bunnlinje. Middels, fakturagebyr er vanlig fra andre tjenestetilbydere i samfunnet Klager fra innbyggerne må håndteres. Normalt små reaksjoner Med utgangspunkt i at kommunen har ca utfaktureringer i året og at 30 % av disse er innenfor selvkostområdet, vil et gebyr på 50,- pr faktura tilføre over 2,6 millioner kroner. I tillegg bør dette reduseres i forhold til fakturaer som går over e-faktura. Vi har derfor anslått innsparingen til 1,5 millioner kroner og at det innføres fra 2. halvår Tiltaket krever eget vedtakspunkt i bystyrets PwC 18 Gjennomgang av leasingkontrakter/leasingbilbruk Nettopp inngått leasingavtaler som skal reforhandles Dette vil bety at en gjennomgang må gjennomføres før neste reforhandling. Siktemålet med en gjennomgang er å få tilpasset leasingavtalen mot reelt behov for biler og en avveiing opp mot ordinær kjøregodtgjørelse. Besparelsen for 2012 vil avhenge av om leasingordningen utvides eller ikke. Kommunen har over 60 biler i leasingparken pr idag.(som er administrert via sentral leasingavtale) Usikkert om det er leasingbiler utover dette PwC 19 Nedleggelse/avvikling av tolketjenesten Tolketjenesten i Grenland er et samarbeid mellom Skien og Porsgrunn. En nedleggelse vil derfor måtte skje i samarbeid med Skien. Porsgrunn har valgt å etablere denne tjenesten selv, mens andre kommuner kjøper denne tjenesten ved behov. Side 10

11 Tiltaks Adm. stab og støttefunksjoner PwC 20 Reduksjon av skader på leasingbilene Kommunen har nettopp fornyet leasingavtalene. Ved innlevering av bilene var samtlige biler skadet og samlet skadesum utgjorde over 0,5 millioner kroner. Antar at det løpende er behov for oppretting og service på bilene fordi de bli hardt brukt. Det bør etableres ordninger som både premierer bedre kjøreadferd ev. at det må legges inn en egenandel for sjåfører som skader leasingbilene Hytteklubben i Porsgrunn har totalt 7 hygger/feriesteder til utleie. Dette representerer selvsagt et gode for de ansatte. Redusert velferdstilbud. PwC 21 Velferdshytter - hytteklubben - salg av totalt 7 feriesteder Usikker salgsverdi, men antar man at samlet salgssum er 10 millioner kroner vil dette, med en alternativkost på 5 % utgjøre ,- årlig. I tillegg bortfaller ev. netto underskudd på driftskostnader fratrrukket medlemskontingenten. Bortfall av administrasjon av ordningen ved personalavdelingen PwC 22 Gjennomgang av barnehage- og skoleskyssordningen Administreres av serviceavdelingen og representerte betydelige overskridelser i Avgjørende for kostnadene er definisjonene av hva som er å betegne som er farlig skolevei og selve gjennomføringen av transportordningen. Har flere dyre taxi-løsninger, og i mindre grad en transportløsning som sees i sammenheng. Transportoppdragene og hvordan ordningen praktiseres må gjennomgås med sikte på å redusere og styre kostnadsutviklingen. Middels, gjelder transport av skolebarn i første rekke Endring av oppgaver - middels I 2007 PwC 23 Evaluere og spisse støtte- og sentral utviklingsfunksjon i kommunen Rammeområdet Formannskapet inkluderer 6 ulike virksomheter i tillegg til rådmannens ledergruppe: Kemner, Service, Økonomi, Personal, IKT og utviklingsavdelingen. I tillegg ligger Tjenestekontoret under kommunalsjefområdet Støttefunksjoner og utvikling. Dette er samlet det som kan kalles stab- og støttefunksjoner for Porsgrunn kommuner. Inkl. tjenestekontoret utgjør dette for budsjett 2009 ca 108,4 millioner kroner. En evaluering kan ha flere målsetninger, ikke nødvendigvis ensidig på innsparing og reduksjon. Slik vi opplever stab- og støttefunksjonene er det sentralt å sikre at disse faktisk blir støttende for kommunens virksomheter, samtidig som de ivaretar viktige funksjoner knyttet til strategi og utvikling av kommunen sammen med kommunens øvrige virksomheter., men indirekte ved at også samfunnets behov for tjenester vi sentral stab-støtte nyter godt av en spisset virksomhet Betydelig, ved at tjenesten kan spisses og bedres Betydelig, en god tjenesteyting er avhengig av en velfungerende og støttende stab Organiseringen av rammeområdet formannskapet har vært gjennom flere endringer, både i OU05 og i 2007 Sum for rammeområdet - PwC tiltak ,9 121,8 122,5 122,5-20,5-20,5-20,5-20,5 Netto utgiftsramme til rammeområdet 102,4 101, Innsparing andel av netto utgiftsramme 1,81 % 2,96 % 2,94 % 3,92 % Side 11

12 Annet Tiltaksliste Porsgrunn kommune Rammeområde: Annet/felles Tiltaks Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting PK 45 Generelt flatt kutt/styrt nedbemanning Tiltaket må sees sammen med en rekke av foreslåtte tiltak. Både redusert priskompenasjon og ikke fordelte flate kutt fordelt på det enkelte rammeområde representere tiltak som hver enkelt virksomhet må konkretisere. Vår erfaring er at tiltaket kan være realiserbar, men at det må være en tett oppfølging for å sikre gevinstrealsering. Oppfølgingen kan enten skje sentralt på hvert rammeområde, eller koordinert fra en sentral enhet tilknyttet rådmannen. Fokus må være rettet mot å konkretisere ut tiltak som gir effekt på bunnlinjen Usikker, da tiltakene ikke er spesifisert Usikker, da tiltakene er spesifisert. Store flate kutt vil derimot ofte medføre stor usikkerhet for de ansatte, så lenge kuttene ikke er konkretisert og kommunisert ut til virksomhetene PK 46 Redusert priskompensasjon Generelt tiltak som er fordelt ut på det enkelte rammeområde Kommunen planlegger en ny OU-prosess høsten Fokuset er færre virksomheter og redusert toppledelse, redusere aministrative funksjoner, bedre utnyttelse av digitale tjenester og vurdering av hvilke tjenester som ligger på servicekontoret PK 47 OU-2010 PK 48 Ikke-spesifiserte tiltak fom 2011 PK 49 Gjennomgang av bygningsmassen mhp. effektivisering/innsparing Vi støtter kommunen i at utvikling i organisasjonen er en kontinuerlig prosess, som jevnlig må evalueres, justeres og gjennomgås. Selv om kommunen har gjennomført endringer mer eller mindre jevnlig de siste årene, har kommunen en relativt tradisjonell organisering. Ressursbruken til administrasjon og ledelse 120 tilsier et nivå som ligger noe under KG 13 nivå og på linje med kommuner som Skien og Tønsberg, men en del under Sandefjord. Dette antar vi et flatt kutt og siden tiltaket ikke er konkretisert har vi ingen kommentarer til dette. Dette kommer da i tillegg til taket over (generelt flatt kutt og styrt nedbemanning) Tiltaket er indentifisert uten at det er konkretisert gjennom tiltak og innsparingsbeløp PK 50 Innkjøpsordningen - øke bruken av rammeavtaler m.v. Kommunen samarbeiderer med Bamle, Drangedal, Kragerø, Skien og Siljan i GKI Grenlandskommunens Innkjøpsenhet. GKI inngår rammeavtaler innenfor sentrale innkjøpsområder til kommunene. Tilbakemeldinger fra kommunen tyder på at kommunens virksomheter i begrenset grad bruker de rammeavtalene som er fremforhandlet. Årsaken til dette kan være at man får et bedre lokalt pristilbud eller har en preferanse fra tidligere innkjøp. Dette medfører at volumet som GKI kan bruke ved fremforhandling av nye avtaler blir lavere og prisene samlet sett dårligere. En økt lojalitet til rammeavtalene vil på sikte også bidra til at rammeavtalene blir bedre. Middels Middels PK 51 Redusere sykefraværet - redusert vikarbudsjett PK 52 Efffektiviseringstiltak Kirke Etter PwC s oppfatning er dette et risikofylt tiltak som krever tett oppfølging for å få ut den økonomiske effekten som skissert her. Tiltakene blir gjennomført med at hvert enkelt rammeområde får et trekk basert på størrelsen (antall ansatte). Trekket er fordelt og vi har summert dette til rett under 2 millioner kroner (fra rådmannens handlingsprogram. Kirken har et netto driftsbudsjett på 14,4 millioner kroner i En innsparing på 0,5 millioner kroner er, slik vi forstår det, det samme som å ikke få økt nettoramme. En innsparing på 0.5 millioner kroner i forhold til et budsjett før kutt på ca 15 millioner kroner, representerer et innsparingskrav på 3.3%. Dette er lavere enn det kommunen pålegger seg selv Middels Redusert vikarbudsjett kan bety at man får budsjettoverskridelser ved korttids sykefravær Ingen komp for lønns- og prisvekst vil kunne medføre til omplassering av personell PK 53 Utsettelse av investeringstiltak Reduserte rente og avdragskostnader som følge av utsettelse av investeringer Bystyret har i forrige handlingsprogramvedtak vedtatt en reduksjon i eiendomsskattesatsen PK 54 Eiendomsskatt, hele kommunen (promille). En reduksjon fra 3,8 til 3,0 promille i 2012 medfører en betydelig inntektsreduksjon, tenkt Middels dekket med disposisjonsfond. Samlet bringer eiendomsskatten kommune over 70 millioner kroner årlig i hele perioden. Endringer i PK 55 Eiendomsskatt, ikke redusert sats reglene rundt eiendomsskatt gjorde til at kommuner med eiendomsskatt fom 2007 kan skrive dette Middels ut for hele kommunen. Sum for rammeområdet Side 12

13 Annet Utvidet tiltaksliste - tiltak fra PwC Tiltaks Sammenstilinger (KOSTRA) på politisk aktivitet viser at kommunen ligger høyere enn en rekke av sammenligningskommune, inkl KG 13. Ved å redusere kostnadene ned til KG 13 nivå vil dette redusere kostnadene med ca 1 millioner kroner. Til sammenligning bruker Tønsberg, Skien og Larvik hhv 2,5, 1,6 og 0,8 millioner kroner mindre årlig. Sandefjord hele 2,8 milioner kroner årlig. PwC 18 Gjennomgang av kostnader ved politisk aktivitet Avgjørende for kostnadene er antall representanter og utvalg, antall møter, varighet på møtene, bevertning og befaringskultur, og ev. på hvilke tidspunkt møtene blir avholdt. Dagmøter er erfaringsmessig dyrere enn kvelsdmøter Middels Middels. Ansatte som møter politikerne En betydelig reduksjon kan ikke gjennomføres før etter neste valg. Derfor størst effekt først på slutten av perioden. Endring av møteomfang, økt bruk av delegasjon osv kan redusere kostnadene på kort sikt. I 2007 hadde Porsgrunn kommune en samlet sykepengerefusjon på ca 57,1 millioner kroner. Dette er noe synkende fra 2005, men rundt 4 millioner kroner høyere enn Dette kan skyldes at kommune har varierende sykefravær og at ordningen er lagt noe om. Likevel vet vi at svært få kommuner har effektive og gjennomgåtte rutiner knyttet til håndtering av refusjonsprosessen. NAV har ulike rutiner selv og har i omleggingen fra trygdekontor/aetat til NAV også hatt store utfordringer knyttet til refusjonshåndteringen. Kommunene håndtere dette ofte svært manuelt, prosessen involverer mange enheter og mange ansatte og grunnlagsdokumentasjonen kvalitet og overholdelse av frister avhenger av den systematikk som enhetene har. PwC 19 Gjennomgang av sykepengerefusjonsprosesse til kommunen Statistikk fra SSB både på fravær og på spesifiserte regnskapstall viser at Porgrunn har en moderat effektivitet. Dette betyr at selv om inntektene korrigeres for redusert sykefravær, lønnsøkning, regelendringer, bruk av konsulenter og vikar, så synes det at kommunen har et betydelig potensial. Vi har anslått det til å minst utgjøre 4 % inntektsøkning uten at sykefraværet økes som er rundt 2,25 millioner kroner. Moderat. Det må etableres nye og automatiserte rutiner En direkte sammenligning med Skien, som kommer bedre ut i tallene fra SSB, ville Porsgrunn fått over 8 millioner kroner mer i refusjon korrigert for kommunens størrelse og sykefraværstall for Rett over 2 millioner kroner økning som følge av prosessforbedring er høyst realistisk. Et lavere beløp i 2009 skyldes kostnader for implementering Sum for rammeområdet - PwC tiltak Side 13

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan og handlingsplan 2015 til 2018. Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014. Side 1 Røyken kommune Budsjett Økonomiplan og handlingsplan til 2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Side 1 Kommunestyret 2011 15 behandlet saken den 11.12.2014, møtesak nr. 98/14 Behandling: Gruppelederne

Detaljer

Ringerike kommune. Vekst og modernisering. Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015. Formannskapets høringsforslag

Ringerike kommune. Vekst og modernisering. Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015. Formannskapets høringsforslag Ringerike kommune Vekst og modernisering Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Formannskapets høringsforslag Handlingsprogram 2015-2018 Budsjett 2015 Leseveiledning til handlingsprogrammet Dette dokumentet

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Mulighetsstudie. Økonomi- og kvalitetsutredning. Rådmannen

Mulighetsstudie. Økonomi- og kvalitetsutredning. Rådmannen Mulighetsstudie Økonomi- og kvalitetsutredning Rådmannen 04.06.2015 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Oppdraget Kommunestyrets vedtak desember 2013... 5 1.2 Hovedutvalg folks vedtak av august 2014 omkring

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. BUDSJETTSAMMENDRAG... 3 3. KOSTRA NØKKELTALL OG SAMMENLIGNINGER 2013... 18 4. REGJERINGENS

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer