Omstilling og effektiviseringstiltak - Porsgrunn kommune Samlet for alle rammeområdene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstilling og effektiviseringstiltak - Porsgrunn kommune Samlet for alle rammeområdene"

Transkript

1 Omstilling og effektiviseringstiltak - Porsgrunn kommune Samlet for alle rammeområdene Kommunens egne forslag Rammeområde alle tall i hele tusen kr Barn, unge og kultur Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk Adm., stab og støttefunksjoner Annet Sum Tilleggsforslag fra PwC Rammeområde alle tall i hele tusen kr Barn, unge og kultur Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk Adm., stab og støttefunksjoner Annet Sum Samlet Rammeområde alle tall i hele tusen kr Barn, unge og kultur Helse og omsorg Plan og kommunalteknikk Adm., stab og støttefunksjoner Annet Sum

2 Barn, unge og kultur Tiltaksliste Porsgrunn kommune Rammeområde: Barn, unge og kultur Tiltaks Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting PwC har laget forslag til mandat for arbeidet med ny skolestruktur i kommunen. Endelig fastsetting av innsparingen er avhengig av kommunens valg av fremtidig skolestruktur. Konsekvensen vil være at innsparingspotensial i begrenset grad kan realiseres innenfor kommende 4-årsperiode. Skolen bruker 30 % av kommunens totale budsjett, og 7 mill representerer et lite beløp sammenlignet med rammeområdets totale budsjett til grunnskole. PK 1 Endring i skolestrukturen Kommunen har selv beregnet innsparing til 7 mill og er basert på 3-4 eksempelskoler som ikke nødvendigvis er de skolene som vil bli berørt. PK er geografisk sett en liten kommune, og ingen elever vil få urimelig lang skolevei, selv med færre skole. Ett eksempel: Nedleggelse av Langangen og Bergsbygda skoler vil kunne skje på kort sikt. Forsiktig anslått mener vi at dette gir innsparing på rundt 3 millioner kroner fra 2011 og ca 5/12 virkning av dette allerede i I tillegg kommer besparelser knyttet til øvrige endringer av skolestrukturen. Færre og større enheter vil gi grunnlag for en effektiviseringsgevinst i form av lavere bemanning fordi det blir lettere å organisere opplæringen i like gruppestørrelser på hvert årstrinn. PK har en viss turnover på lærere, og høy alder som gir en del avgang og dermed behov for nyrekruttering. Strukturendringer vil redusere behovet for nyrekruttering. Gir stabilitet i form av forutsigbarhet i forhold til hvem PK har og skal satse på hvem som skal gi tjenestetilbudet. Personalet er svært trofaste mot sin egen skole. Vi kommer til å måtte bryte opp arbeidsmiljøer og etablere nye (eller fornye eksisterende) dette kan noen oppleve demotiverende. Andre vil oppleve det inspirerende. Har erfart at de som har måttet bytte skole nesten utelukkende har gode erfaringer med det også de som ikke ønsket å bytte skole. Motstand fra innbyggere Betydelig. Omplassering av personell Jevnere og høyere. Større fagmiljøer og høyere kompetanse i enkeltfag. Ved større skoler reduseres muligheten for den ekstra tette relasjonen mellom lærer og elev som man kan ha ved mindre skoler PK 2 Outsource voksenopplæringen Lite sansynlig at tiltaket vil gi innsparing med mindre man kan redusere volumet av tjenesten. Det vil trolig bare være mulig dersom voksenopplæringen pr i dag yter tjenester som ikke er lovpålagte Middels Middels PK 3 Kultur, idrett og fritid; diverse driftseffektivisering Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Dette tiltaket inneholder en rekke tiltak som ikke er spesifisert og som vi ikke har vurdert realismen eller konsekvensene av PK 4 Redusert bemanning ved Filmsenteret PK 5 Privatisering av kinoen PK 6 Nedleggelse av Stridsklev bibliotek og styrking av hovedbiblioteket Kinoen hadde et regnskapsmessig overskudd i 2007 på ,- før husleie, strøm - se kommnentarer nedenfor Alternative drivere av kinoen vil være Norsk kinodrift, SF kino, KinoCity og Kino Sør (Kristiansand kino). Gevinsten her vil avhenge av hvilken kontrakt kommunen klarer å fremforhandle med en annen driver. Omplassering av personell Tiltaket er naturlig å realisere i forbindelse med at dagens styrer går av med pensjon PK 7 Nedleggelse av Tveitanlia barnehage Dette er en liten og dyr barnehage. Det burde vært gjennomført en analyse av kostnadsstrukturen i de kommunale barnehagene. Foreløpig vil det gi begrenset økonomisk effekt, men kan ha et betydelig potensial når øremerkingen av tilskuddet forsvinner i 2011 Se neste tiltak PK 8 Økte betalingssatser SFO Kommunen ligger lavt, så en økning vil bringe kommunen noe nærmere det sammenligningskommunene og kommunegruppe 13 har. Klager fra foreldre Enkelte vil melde seg ut av SFO-tjenesten. Bortfall av elever pga økte priser kan redusere tjenesten og medføre omplassering av personell Dyrere tjeneste. Enkelte vil melde seg ut av SFOtjenesten side 2

3 Tiltaks Barn, unge og kultur Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting PK 9 Kulturskolen; redusert bemanning og økt årsavgift Kultur har vært et viktig satsingsområde for PK, og kulturskolen har vært en viktig del av denne satsingen. "Den kulturelle skolesekken" som nå har blitt en nasjonal ordning, har sin opprinnelse i PK. PK er lovpålagt å ha et kulturskoletilbud. Siden omfanget ikke er lovfestet, vil det være lovlig å dimensjonere tilbudet ned fra dagens høye nivå. Dette vil imidlertid representere et brudd med PKs satsing på kultur som en sentral del av kommunens image. Ordningen med gratis dirigent for kor vurderes som lettest å ta helt bort. Det kan være aktuelt å utrede muligheten for et samarbeid med Skien eller evt andre nabokommuner om organisering og drifting av kulturskolen - hele eller deler av tilbudet. En økning av egenandelen kan gi økte inntekter. Dette er tilbud som har godt renommé og holder høy kvalitet. Reduksjonen får konsekvenser direkte mot brukerne - kvalitetskonsekvenser, ikke bare dimensjonering. Må redusere eneundervisning og satse på gruppeundervisning. Kanskje må man da avvikle for eksempel pianoundervisning fordi det ikke er egnet for gruppeundervisning. Økte egenandeler i kulturskolen kan føre til økte sosiale forskjeller i befolkningen. En effekt av en eventuell neddimensjonering kan være økte ventelister. En neddimensjonering kan gjøre det vanskelig å opprettholde deler av tilbudet fordi det er en risiko for å miste lærerkrefter som i hovedsak har små delstillinger i kulturskolen. Direkte konsekvens ved redusert eneundervisning og mer gruppeundervisning, eller avvikling PK 10 Pedagogisk-psykologiske tjenester Tiltaket er mulig å realisere, men gir begrenset effekt. Dette er en tilpasning til dagens rammer PK 11 Reduksjon i sosialhjelp barnevernsbarn Mulig å realisere, men gir liten økonomisk effekt PK 12 Kulturtiltak finansiert av øremerkede psykiatrimidler PK 13 Ufordelt flatt kutt barn, unge og kultur Mulig å realisere. Øremerkingen utgår fra og med Må sees i sammenheng med anbefalingen om en generell gjennomgang av kommunens psykiatritjeneste Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Tiltaket her er ikke konkretisert og vil komme i tillegg til de tiltakene som er skissert ovenfor. tatt ut. Saken ikke fremmet av rådmannen Sum for rammeområdet ,2 555,7 556,4 556,4-179,1-178,8-178,8-178,8 Netto utgiftsramme til rammeområdet 377,1 376,9 377,6 377,6 Innsparing andel av netto utgiftsramme 1,06 % 2,48 % 3,77 % 3,79 % Utvidet tiltaksliste - tiltak fra PwC Tiltaks Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting PwC 1 Gjennomgang av kommunale barnehager - nivåutjevning og reduksjon PK har høye kostnader til barnehager sammenlignet med andre kommuner. Administrasjonen har ikke noen forklaring på hva dette kan skyldes, og oppgir at barnehagesektoren i PK har en rasjonell struktur og er effektivt drevet. Før PwC evt. kan ha kvalifiserte meninger om hva det høye kostnadsnivået skyldes, anbefaler vi å gjennomføre en analyse av kostnader og inntekter i barnehagesektoren. Det kan gjøres ved en detaljert benchmarking mot sammenlignbare kommuner basert på KOSTRA-data, en regnskapsanalyse, og en detaljert gjennomgang av hvordan kommunen benytter departementets regnearkmodell når man skal beregne det kommunale tilskuddet til de private barnehagene. Gitt et tilsvarende innsparingspotensial som PwC har klart å identifisere for andre kommuner, indikerer KOSTRA-tallene at potensialet nøkternt vurdert er 6 millioner kroner. Avhengig av resultatene fra analysen Avhengig av resultatene fra analysen. Avhengig av resultatene fra analysen. Utjevning av tilbudet. Enkelte barnehager vil kunne få redusert driftsbudsjett PwC 2 Øke billettpriser og profesjonalisere kiosksalget ved fortsatt kommunal drift Hadde et overskudd i 2007 på ,-, noe over budsjett. Kostnadssiden: Da er det ikke husleie med i tallet. Beregnet subsidie (PwC) er rundt 1,2 til 1,7 millioner. I tillegg kommer strøm som vil utgjøre 0,3 til 0,5 millioner kroner. Kinoen går mao med betydelig underskudd reelt. ssiden Bilettprisen ligger rundt 4,50 under kinoen i Skien. Dette utgjør alene kr ,-. I tillegg har kinoen lavere inntekter fra reklame, noe som kan skyldes dårligere avtale med underleverandør. Kinoen i Skien sitter, iflg tall fra FILM&KINO med rundt 1 millioner kroner mer enn Porsgrunn fra kiosksalg. Omplassering av personell Økt pris, bedre tilbud i kiosk side 3

4 Barn, unge og kultur Tiltaks Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting PwC 3 Utvikling av nytt ressursfordelingssystem for skolene En analyse av GSI-data sammen med kommunens regnskapsdata dokumenterer store forskjeller i kostnader skolene imellom innad i kommunen. Rektorene opplever at det er skjevheter i ressurstildelingen skolene imellom, og at det er muligheter for enkelte ledere til å påvirke fordelingen til egen fordel. Særlig gjelder dette spesialundervisningsressursene og ressurser til styrkingstiltak. PwC anbefaler at ressursfordelingene gjennomgås og at det utarbeides et nytt ressursfordelingssystem som er basert på objektive kriterier, forutsigbart for enhetene, og som er tilstrekkelig transparent til at rektorene får tillit til at ressursfordelingene blir rettferdige. En ny budsjettfordelingsmodell kan også benyttes til simulering av framtidige budsjettendringer og synliggjøre hvilket utslag de vil få for hver skole. PwC har erfaring fra utarbeiding av slike ressursfordelingssystemer for andre kommuner som tilsier at innføringen også kan gi saklig grunnlag for en viss reduksjon av kostnadsnivået. Avhengig av resultatene fra analysen. Avhengig av resultatene fra analysen. Transparent ressursfordeling. Ved ekstratildelinger eller kutt innenfor skolesektoren, kan dette fordeles mellom skolene på en forståelig og rettferdig måte. Mer likeverdig tiilbud. PwC 4 Reduserte kostnader ved skoleskyss Utvikling av ny ressursfordelingsmodell bør knyttes til utredning av ny skolestruktur. PK har høye kostnader til skoleskyss. PK strammet inn på skoleskyssen i 2007, men har ikke fått realisert gevinst av det. PK har tvert imot høyere kostnader pr elev til skoleskyss i 2007 enn i Administrasjonen har ikke noen forklaring på hvorfor. PwC vil foreslå at innsparingspotensialet belyses ut fra en analyse av regnskapet, kontrakter med transportører, og de vurderingene som ligger til grunn for de valgte løsningene. PwC 5 Utnytte tidskapasitet hos seniorer Skoleskysskostnader er budsjettert under stab og støtte - servicekontoret - se eget tiltak - Som følge av sentral særavtale har lærere over 55 og 58 år redusert undervisingsplikt, og skal i den frigitte tiden utføre annet pedagogisk arbeid. Gitt at denne tidsressursen i dag ikke utnyttes på en hansiktsmessig måte, og kan benyttes til å utføre arbeid som PK i dag lønner andre for å utføre, kan dette innnebære et effektiviseringspotensial. Dette kan f.eks. være frikjøp av tid til gjennomføring av prosjekter, utføring av samlinsgsstyrertjenester dersom dette er aktuelt i PK i dag. PwC har ikke godt nok grunnlag pr. i dag til å beregne hva som kan være et sannsynlig innsparingspotensial for PK. Estimatet her for kommende 4-års-periode er svært usikkert, da det kun er basert på erfaring fra andre kommuner. Overføring av funksjoner internt i personalene. Mulig økt anseelse for seniorer. Mulig økt selvrespekt hos seniorer., men mulighet for økt tilgang på ressurser til utviklingsprosjekter, mentoring av nytilsatte, etc Basert på utsagn fra ansatte i PK og på PwCs erfaring fra andre kommuner, kan det være mulig å redusere lønnskostnader gjennom tettere lederoppfølging av enkeltansatte for å ivareta en jevnere kvalitet i tjenesteytingen. Manglende pedagogisk kompetanse(r) og/eller sviktende helse kan føre til redusert kvalitet på undervisningen, og dette kan gi økte kostnader ved at kompensatoriske tiltak settes inn: økt voksentetthet (pedagoger, assistenter) og økte ressurser til spesialundervisning. Det er eksempler på at ansatte har søkt seg og/eller blitt flyttet fra skole til skole i håp om at man vil kunne fungere bedre et annet sted. PwC 6 Produktivitetsforbedring gjennom tettere lederoppfølging av ansatte For å lykkes i slike saker trenger lederne felles retningslinjer og systemer for god personalledelse, kompetanse på arbeidsrettslige regler og ferdigheter i å møte medarbeidere på en god måte. Rektorer har behov for lederstøtte og praktisk bistand fra stab/støtte. Det er behov for klart beskrevne kjennetegn for når undervisningen ikke er god nok, for å kunne utarbeide en forutsigbar og enhetlig måte å håndtere disse utfordringene på. Viss risiko for motstand. Bedret kvalitet på tjenesteytingen. Jevnere opplevd kvalitet - mindre variasjon i kvaliteten på tjenesteytingen Sannsynligheten for at motstand fra ansatte er tilstede, men dette kan reduseres ved å ha utviklet felles normer og gode prosedyrer for hvordan man skal gå fram, gjennomført kompetanseheving for de lederne som skal gjennomføre tiltaket, utviklet felles holdninger og lik virkelighetsoppfatning blant ledere og tillitsvalgte, og utviklet praktiske ferdigheter hos virksomhetslederne. En vellykket gjennomføring vil gi opplevelse av bedret jobbhverdag for enkeltansatte, og økt grad av mestringsopplevelse for ledere og tillitsvalgte i vanskelige personalsaker. Sum for rammeområdet - PwC tiltak ,2 555,7 556,4 556,4-179,1-178,8-178,8-178,8 Netto utgiftsramme til rammeområdet 377,1 376,9 377,6 377,6 Innsparing andel av netto utgiftsramme 0,16 % 1,19 % 2,25 % 3,05 % side 4

5 Helse og omsorg Tiltaksliste Porsgrunn kommune Rammeområde: helse og omsorg Tiltaks PK 14 Redusert økning i midlertidige sykehjemsplasser PK 15 Delvis utsettelse bygging av nye sykehjemsplasser For 2007 ble det avsatt midler til drift av 5 midlertidige sykehjemsplasser, mens det i økonomiplanen for er avsatt midler til en opptrapping av ytterligere 2 til 7. Driftsvirkningen her gjelder reversering av dette tiltaket, dvs. i utgangspunktet en videreføring av 5 midlertidige plasser. Opprettelsen av disse plassene er gjort for å dekke opp behovet inntil nye permanente plasser er etablert. I økonomiplanen for er det forutsatt utbygging av netto 13 nye sykehjemsplasser ved Brevik sykehjem, samt 30 plasser i forbindelse med bygging av nytt sykehjem på Vestsiden. Tiltaket innebærer at sistnevnte utsettes og at kun utvidelsen ved Brevik gjennomføres i denne omgang. Tiltaket var satt opp med 6 millioner kroner i innsparing fom 2011, men tatt ut i rådmannens foslag til handlingsprogram Forslaget innebærer en nedleggelse av samtlige 6 helse og aktivitetssentra , betyr en økning fra dagens nivå PK 16 Nedleggelse av helse- og aktivitetssentra Vil innebære et tilbud til kommunens eldre som avviker fra St. meld. Nr /06's intensjon om økt sosialisering av eldre. Redusert bemanning. Avviker fra st.meld Tiltaket utgår i rådmannens forslag til handlingsprogram. Beløp 1600 første år, 2100 resten Forslaget innebærer en økning i prisene på helse og aktivitetssentrene samt en tilpasning av det samlede tilbudet. Sistnevnte vil ventelig innebære en nedleggelse av 2 sentra. PK 17 Redusert aktivitet helse- og aktivitetssentra Redusert bemanning. Avviker fra st.meld Vil innebære et tilbud til kommunens eldre som avviker fra St. meld. Nr /06's intensjon om økt sosialisering av eldre. PK 18 Reduksjon i økonomisk sosialhjelp Her må vi avdekke hva som gjøres konkret Flere gir tilbakemelding på at psykiatritjenestene i kommunen virker ute av kontroll og ha "voksesmerter" etter år med kraftig tilskuddsvekst. De mener at det bør være mer å hente. (Se nytt tiltak nedenfor). PK 19 Psykiatri, driftseffektivisering Tiltaket er ikke konsekvensvurdert fra kommunen. Tiltakene innenfor psykiatrien har vært knyttet til øremerkede midler. Fom 2009 legges disse øremerkningene inn i de ordinære rammeoverføringene. Derfor grønt tiltak nedenfor Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Dette tiltaket inneholder en rekke tiltak som ikke er spesifisert og som vi ikke har vurdert realismen eller konsekvensene av. PK 20 Økt betalingssats trygghetsalarm Kommunen har lave satser (KOSTRA 2007) PK 21 Økte inntekter ved trygghetsavdeling Mule Sykehjem Kommunen er kjent for et svært "snilt" betalingsregime PK 22 Nedleggelse av trygghetsavdelingen PK 23 Redusert netto budsjett til SAMNBA PK 24 Miljøarbeidertjenesten - gruppebolig; utsatt oppstart Tiltaket utgår i rådmannens forslag til handlingsprogram. Var satt opp med 1,5 mill første år og 3 mill resten SAMen om BArna. Interkommualt prosjekt sammen med Skien. Ikke startet. Antatt driftsbudsjett samlet ca 10 millioner kroner. I bystyresak av 1. mars 2007 ble det vedtatt oppstart Prosjektet er organisert gjennom Grenlandssamarbeidet I økonomiplanen for er det satt av midler til oppstart av 6 nye boenheter for voksne funksjonshemmede. Tiltaket foreslås utsatt med 1 år og virkningen er lagt inn i konsekvensjustert økonomiplan. Ingen Ingen Marginalt. Dette gjelder ca. 15 brukere som allerede i dag betjenes innenfor eksisterende ressurser PK 25 Legevaktsamarbeid med Skien Alt samarbeid med Skien kan virke vanskelig. Likevel - her er det nok mer å hente. Se kommentarer fra Are PK 26 Avvikle daglegevaktavtale Tiltaket utgår i rådmannens forslag til handlingsprogram. Var satt opp med 200 fom Rus/psykiatri. Vurderes av kommunen som ingen risiko ved gjennomføring av tiltaket. PK 27 Raschebakken aktivitetssenter - nedleggelse PK 28 Kjølnes legesenter - avvikling som kommunalt legesenter Tiltaket er tatt ut av rådmannens forslag til handlingsprogram. Var satt opp med 0,7 første år og 1,4 resten av perioden Legesenteret omtales av flere sentrale personer som " det eneste legesenteret i Norge som ikke tjener penger ". Opplever det som en "snakkis". Andre vurderer dette som et lite gjennomførbart tiltak - bla. pga bråk fra ansatte Sum for rammeområdet ,3 610,3 610,3 610,3-79,5-79,5-79,5-79,5 Netto utgiftsramme til rammeområdet 520,8 530,8 530,8 530,8 Innsparing andel av netto utgiftsramme 0,97 % 3,43 % 2,48 % 2,48 % Side 5

6 Helse og omsorg Utvidet tiltaksliste - tiltak fra PwC Tiltaks PwC 6 Nedleggelse av 5 midlertidige sykehjemsplasser (korttidsplasser) Tiltaket må ses i sammenheng med tiltak 16, 17 og e. For inneværende år vil det være 5 plasser virksomme som midlertidige sykehjemsplasser. Det foreslås at disse plassene nedlegges og behovet fanges opp av omgjøringen av rehabiliteringstjenesten. Estimert besparelse utgjør 5,7 årsverk. Tiltakene som foreslås innenfor eldreomsorgen må ses i sammenheng. På kort sikt foreslås 7 midlertidige sykehjemsplasser nedlagt mens 15 nye permanente opprettet. For denne brukergruppen vil tilbudet styrkes. Derimot vil antall korttidsplasser bli redusert noe som foruten å gi et økt press på hjemmetjenestene også vil medføre tilstandsforverring for framtidige brukere av sykehjemsplasser. Innebærer bortfall av stillinger og omplassering av personell. Tjenestekontoret - endring av oppgaver Nedimensjonering av korttidssplasser og økning av sykehjemsplasser PwC 7 Omgjøring av rehabiliteringsplaser ved Borgerhaven til permanente sykehjemsplasser (ref. tiltaket over). Borgerhaven bo og rehabiliteringssenter har en egen rehabiliteringstjeneste som i tillegg til å tilby ergo- og fysioterapitjenester også disponerer 15 plasser til rehabiliteringsopphold. Det foreslås at tjenesten i sin helhet legges ned og at de eksisterende plassene omgjøres til permanente sykehjemsplasser. Effekten av tiltaket vil primært være at den gjenværende utbygging av netto 13 nye sykehjemsplasser ved Brevik sykehjem skrinlegges. I tillegg foreslås det at tildelingen av ergoog fysioterapitjenester legges til Tjenestekontoret. Moderat Bortfall av stillinger og omplassering av personell Økt press hjemmesykepleie Redusert tilbud av korttidsplasser innebærer direkte et økt press på hjemmetjenestene. Den mer langsiktige effekten vil være at brukerne av sykehjemsplasser er fysisk dårligere når plassen tas i bruk. PwC 8 Fjerning av dagplasser Kommunen disponerer totalt 26 dagplasser inklusive kjøp av 1 plass fra Skien kommune. I forhold til egne ressurser forventes dette å gi en besparelse tilsvarende 6,7 årsverk. Moderat Innebærer bortfall av stillinger. Redusert tilbud av dagplasser innebærer direkte et økt press på hjemmetjenestene PwC 9 Redusert aktivitet innenfor hjemmebaserte tjenester; kjøp av matvarer og husvask. Det legges opp til at kjøp av matvarer gjøres ukentlig og at utkjøring koordineres med Scheen matservice. Basert på dagens tidsbruk antas dette å gi en besparelse på 1,5 årsverk. Samtidig legges det opp til redusert frekvens på husvask, ned fra hver 14. dag til hver 3. uke. Dette tiltaket anses å gi en effekt tilsvarende 3,0 årsverk. Redusert bemanning og omplassering av personell. Vil resultere i lavere vaskefrekvens PwC 10 Totalgjennomgang av psykiatritjenesten i Porsgrunn kommune Ved omlegging av tilskuddet bør kommunen gjennomgå hele psykiatritjeneste med tanke på å få tilpasset tjenesten det faktiske behovet sett opp mot kommunens øvrige tjenesteproduksjon Sum for rammeområdet - PwC tiltak ,3 610,3 610,3 610,3-79,5-79,5-79,5-79,5 Netto utgiftsramme til rammeområdet 520,8 530,8 530,8 530,8 Innsparing andel av netto utgiftsramme 0,81 % 1,38 % 2,51 % 2,51 % Side 6

7 Plan og kommunalteknikk Tiltaksliste Porsgrunn kommune Rammeområde: Plan og kommunalteknikk Tiltaks Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting Henger sammen med tiltak om driftseffektivisering innenfor veg-, park- og bygddrift nedenfor. PK 28 Kommunalteknikk; diverse tiltak herunder nedbemanning og redusert drift Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Dette tiltaket inneholder en rekke tiltak som ikke er spesifisert og som vi ikke har vurdert realismen eller konsekvensene av. Avhenger av tiltakenes art Omplassering av personell PK 29 Dagkasernering - Brevik brannstasjon Også kommentert av RO. Tiltaket er noe justert fra nedleggelse. En dagkasernering er kommentert i notatet til formannskapet (dokument 3 i dokumentlisten). I den saken er innsparingen anslått til 2,3 millioner kroner - altså ,- høyere enn i denne tabellen. Redusert tilbud Omplassering av personell PK 30 Nedleggelse av kantinedriften Drives av renholdsavdelingen - Går med underskudd. Ikke foreslått tatt med i rådmannens forslag til handlingsprogram. Var tidligere i prosessen satt opp med kr i årlig besparelse Omplassering av personell Redusert tilbud PK 31 Eiendomsdrift; diverse effektiviseringstiltak Enøk-tiltak, 3 årsverk, kommunale boliger (se oversikt i tidligere regneark. Kommunen har mange kommunale leiligheter (800) og dette er mer enn behovet fra boligsosial handlingsplan. Tiltaket bør kunne gi en større effekt i 2009 iflg. flere av intervjuobjektene. Bla. knytter dette seg til de mange kommunale leiligheten De er for mange og står for lenge ledige ved leietakerskifte. Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Dette tiltaket inneholder en rekke tiltak som ikke er spesifisert og som vi ikke har vurdert realismen eller konsekvensene av. Satt opp med effekt på 170, 715, 1250, 3000 for årene i planperioden, men tatt ut i rådmannens forslag til handlingsprogram Avhengig av tiltak Omplassering av personell Avhengig av tiltak PK 32 Byutvikling og Geodata; diverse driftseffektivisering herunder redusert bemanning. Det er et betydelig potensial på inntektssiden, spesielt på saksgebyret for oppføring av eneboliger. Dette er foreslått økt med 10%, men likevel under kostnadsdekning Avhengig av tiltak Omplassering av personell Avhengig av tiltak PK 33 Verkstedsdriften i teknisk sektor Dette er fullt gjennomførbart, ref intervjuobjektene. Tiltaket satt opp med 1 mill, men inkludert i forslaget ovenfor "Kommunalteknikk..." PK 34 Byggdrift - effektivisering Kommunen har ved flere anledninger saldert innsparingsforslagene ved å foreslå sekkeposter med innsparingstiltak, eller ufordelte flate kutt. Dette tiltaket inneholder en rekke tiltak som ikke er spesifisert og som vi ikke har vurdert realismen eller konsekvensene av. Avhengig av tiltak Omplassering av personell Avhengig av tiltak PK 35 Parkeringsgebyr - innføring Kommunen ligger svært lavt på salgs- og leieinntekter. Det er ingen parkerinsggebyr (kommunale) i Porsgrunn. Det er heller ikke etablert betalingsplasser av private i byen. Et tiltak som jo er kontroversielt, men som vil bety en sikker inntektsskilde. Det er mulig vi bør foreslå en ev. organisering av et parkeringsselskap. Prisnivå og antall plasser - offentligrettslig og privatrettslig, avgjør inntekten. Tønsberg parkering overfører i millioner kroner til Tønsberg kommune Er budsjettert med 16 millioner kroner. Modent for en grundig evaluering. Økte kostnader - parkering Moderat PK 36 Næringsarbeid - reduserte tilskudd VIG skal evalueres. Denne bør skje ihht rolle, oppgaver og nytteverdi. I forslaget fra kommunen er det satt opp et innsparingsbeløp som ikke er diskutert (eller kommunisert) daglig leder i Vekst i Grenland (VIG) Sum for rammeområdet ,3 364,7 364,3 364,3-224, ,9-224,9 Netto utgiftsramme til rammeområdet 138,7 139,7 139,4 139,4 Utvidet tiltaksliste - tiltak fra PwC Innsparing andel av netto utgiftsramme 3,73 % 9,48 % 11,76 % 13,41 % Side 7

8 Plan og kommunalteknikk Tiltaks PwC 11 Salg av kommunale leiligheter og andre bygg Kommunen har en betydelig eiendomssmasse, deriblant 800 kommunale leiligheter. PwC 12 Konkurranseutsette renhold og vaskeritjenester PwC 13 Gjennomgang av vaktmestertjenesten - innføring av vaktmester pool Både renhold og vaskeritjenester er egnet for å konkurranseutsette. Markedet for tjenester er velfungerende og har mange aktører. Utfordringen er at kommunen som bestiller klargjør hvilket behov som skal dekkes Vaktmestertjenesten bør i redusert grad driver "brukerservice" Innholdet i hva en vaktmester skal gjøre må gjennomgås og de bør også fristilles i forhold til konkrete bygg. Det bør innføres en vaktmesterpool som har til hensikt å øke fleksibilitet og produktivitet Lokale tilbydere får utvidet markedet Omplassering av personell Personell må forvente endrede oppgaver og arbeidssteder Begrenset - forutsatt god kravspekk Mer effektiv vaktmestertjeneste PwC 14 Innføring av markedsleie på kommunale boliger Henger sammen med tiltaket ovenfor. Signaler fra kommune tyder på at kommunen er en "snill" utleier. En innførng av markedsleie, der leilighetenes utleiepris øker med i snitt 1000,- mer enn foreslått fra kommune vil representere rundt ved full innføring. Dette må gjøres i henhold til husleielovens reguleringsbestemmelser og sammen med øvrig husleieøkning planlagt i rådmannens forslag til handlingsprogram. Innsparingsbeløpene er anslagsbeløp med dette som grunnlag. Salg av leilgheter og konsekvenser av øvrig husleie vil kunne endre beløpene Ikke lenger konkurransevridende Moderat. Personer som får bidrag fra kommunen får økte kostnader. Noe av dette kan dekkes av bostøtte-ordninger Tiltaket er skissert tidligere i arbeidet med handlingsprogrammet, men har sannsynligvis vært innarbeidet i tidligere handlingsprogram og derfor ikke inne i endringsliste fra kap 5 i rådmannens forslag PwC 15 Eiendomsdrift- kameraovervåking og ENØK En kameraovervåking for utsatte bygninger må avklares med datatilsynet. Vedr kameraovervåking av skolene sier Datatilsynet bl.a. at en kommune ikke automatisk har anledning til å la kameraene stå på i skoletiden, hvis hensikten er å redusere hærverk om kvelden. Skal kameraovervåking praktiseres, må dette skje i en dialog mellom feks skoleeier, elevrepresentanter og foreldre. Et reglement må klart beskrive begrunnelsen for bruker, hva slags kameraer det er, hvilke områder som dekkes, hvordan kontrollere tilgangen til opptakene, regler for sletting og arkivering. Redusert hærverk. Økt overvåking Byggene vil bli mindre utsatt for hærverk og levetiden øker Anslagene er forsiktig da det er litt uklart for oss hvor mye kommunen allerede har planer om å sette igang kameraovervåking PwC 16 Økning av byggesaksgebyrene - utover 10% Kommunen samarbeider med nabokommunene om fastsetting av gebyrene. Likevel viser det seg at kommune ligger lavere ved sammenligniger med kommunene rundt Porsgrunn. Tiltaket må ev. avklares med samarbeidende kommuner, der det er etablert et slikt samarbeid Moderat Sum for rammeområdet - PwC tiltak ,3 364,7 364,3 364,3-224, ,9-224,9 Netto utgiftsramme til rammeområdet 138,7 139,7 139,4 139,4 Innsparing andel av netto utgiftsramme 0,36 % 0,50 % 0,65 % 0,79 % Side 8

9 Adm. stab og støttefunksjoner Tiltaksliste Porsgrunn kommune Rammeområde: Formannskapet Tiltaks PK 37 Diverse effektiviseringstiltak - kemneren Tiltakene er ikke spesifisert i denne oversikten. Innebærer reduksjon av ett årsverk med virkning fra I følge årsmeldingen 2007 var det 16 årsverk (stillingshjemler). En reduksjon på 1 årsverk betyr da rundt 6 %. Kemnerområdet i kommunene er under utvikling spesielt med tanke på bruk av nytt verktøy (SOFIE), men også med økende servicekrav fra eksterne aktører. På dette området styres også aktiviteten av instrukser og signaler fra fylkesskatteembetet. En reduksjon vil sannsynligvis måtte håndteres gjennom en betydelig endring av arbeidsoppgaver for å sikre at kommunen oppfyller de plikter som kreves, bl.a. eksternt (fylkesskattesjefen, innbyggere og næringsliv) Middels. Dårlig organisering ved nedbemanning kan få store/alvorlige konsekvenser Omplassering av personell, ev naturlig avgang Tiltakene er ikke spesifisert i denne oversikten. I stor grad gjelder det mindre reduksjoner i faste driftskostnader, samt nedbemanning. I 2007 var det 18,2 stillingshjemler tilknyttet utviklingsavdelingen. PK 38 Diverse effektiviseringstiltak - utviklingsavdelingen Tilbakmeldingene PwC har fått gjennom prosjektet er at mange er usikre på rollen til utviklingsavdelingen, spesielt knyttet mot den ordinære tjenesteproduksjonen og mot kommunens øvrige utviklingsarbeid. Dette er også den avdelingen som hyppigst blir nevnt i forbindelse med behovet for å gjennomgå og evaluere kommunens stab- og støttefunksjoner. Utviklingsavdelingen har en rekke driftsposter som er rettet mot hele kommunen som organisasjon. Virksomheten har derfor et langt større driftsbudsjett enn feks. kemneren med tilnærmet like mange stillinger. Samlet er det i tiltaket forutsatt reduksjon av stilinger fra og med 2010 med et årsverk ( ) og ytterligere en stilling fra Omplassering av personell, ev naturlig avgang Med en spissing av oppgavene og fokus på samhandling med øvrig organiasjon, bør dette ha liten effekt på tjeneste-ytingen Tiltakene er ikke spesifisert i denne oversikten. Innsparingsbeløpene består bl.a. av reduksjon av en stilling, samt å få mer ut av samrbeid om IKT-drift og strategi i Grenland. PK 39 Diverse effektiviseringstiltak - Ikt-avdelingen IKT-avdelingen består av 11 stillingshjemler (2007), og en reduksjon på en stillingshjemmel er rett under 10 %. Tilbakemeldinger fra kommunen selv er at kommunen i begrenset grad klarer å utnytte dagens IT-struktur slik den kunne. En gjennomgang av Grenlandssamarbeidet vedr IKT som skal gi innsparing krever aktiv handling og i neste omgang tilpasning mot valg som de samarbeidende kommunen skal ta. Hvordan man skal hente ut dette må konkretiseres før de budsjetteres. Omplassering av personell, ev naturlig avgang Betydelig på de områdene som blir berørt - spesielt rettet mot tjenester som aktivt bruker IT-applikasjoner i produksjonen Tiltakene er i begrenset grad spesifisert for oss og i konkrete tiltak. De største tiltakene er knyttet til flytting av stilling til NAV og reduksjon i stilling med en effekt på 1 millioner kroner. Noe av innsparingssummer er også relatert til gjennomgang av skoletransportordningen - se kommentar under barn og unge. PK 40 Diverse effektiviseringstiltak - Serviceavdelingen Serviceavdelingen hadde i ,5 årsverk (stillingshjemler). Serviceavdelingen ble opprettet 1. januar 2006 som følge av OU05 og består av en rekke gamle virksomheter og utfører tjenester både mot virksomhetene, ledelse (politisk og administrasjon) og mot innbyggere (servicekontoret). I tilbakemeldingene fra kommunen selv blir denne avdelingen, sammen med utviklingsavdelingen, utpekt som den avdelingen med størst behov for evaluering der hovedhensikten er å spisse oppgavene og gjennomgå kvaliteten i det som blir gjort. I 2007 hadde avdelingen en betydelig overskridelse som er gjennomgått i årsberetningen. Dette er også signal på at virksomheten ikke har satt seg og trenger klarer rammer for å bli velfungerende. Omplassering av personell, ev naturlig avgang Med en spissing av oppgavene og fokus på samhandling med øvrig organiasjon, bør dette ha liten effekt på tjeneste-ytingen Innsparingssummen består av en rekke tiltak, bl.a. skoletransport som er den største. Bør vurdere å e PK 41 Diverse effektiviseringstiltak - Økonomiavdelingen Tiltakene er ikke spesifisert i denne oversikten, men består av reduksjon i stillinger, bla innenfor innfordring. Kommunens økonomiavdeling består av 14,8 stillingshjemler. Dette inkluderer regnskap og innfordring, budsjett og økonomisk planlegging. Moderat. Innkrevingsfunksjonen berøer innbyggere og næringsliv direkte Omplassering av personell, ev naturlig avgang En reduksjon vil redusere støtte mot virksomhetene i sitt "økonomi-arbeid" Side 9

10 Tiltaks Adm. stab og støttefunksjoner PK 42 Diverse effektiviseringstiltak - Personalavdelingen Tiltakene er ikke spesifisert i oversikten. Tidligere oversikter viste tiltak som i stor grad gjelder kommunale fellesutgifter som lærlinger, stillingsannonser, velferdsmidler, bedriftshelsetjenesten, sysselsettingstiltak o.l. Beløpet som nå er satt opp tyder på at det også er tatt inn tiltak knyttet til reduksjon av bemanning. Samlet har personalavdelingen 26,7 stillingshjemler (2007), hvorav 4,8 er innenfor HMS og rundt 6 stillinger er innenfor frikjøp tillitsvalgte og sekretær. direkte effekt Omplassering av personell, ev naturlig avgang. Middels, knyttet til lærlinger og sysselsetting Tiltakene her kun knyttet til poster som "berører andre". Det bør legges inn bemanningskutt på linje med de andre områdene PK 43 Diverse effektiviseringstiltak - Rådmannens ledergruppe Det planlegges endringer i lederkabalen. Vi forutsetter at dette gjøres samtidig med at ansvarsområdene (kommunalsjefområdene) gjennomgås og justeres. I dag er det forskjeller mellom kommunalsjefområdene og handlingsplanens rammeområder. Dette krever tett samordning og avklaring for å unngå at ansvaret pulveriseres. Middels, mest på organisering av overordnet ansvar Middels, avhenger av avklring knyttet til hvem som har ansvar for hva - - Tiltaket er tatt ut i rådmannens forslag til nandlingsprogram. Beløp 800 fra 2011 PK 44 Samarbeidsløsninger for andre stabs- og støttefunksjoner Tiltaket er ikke konkretisert i tiltaksoversikten. Hvilke konsekvenser et slikt tiltak vil få avhenger selvsagt av hva som blir det konkrete innholdet. Et eksempel kan være et utvidet samarbeid inenfor regnskaps- og lønnsfunksjonen. Dette vil påvirke (både positivt og negativt) servicegrad og tilgjengelighet for kommunens virksomheter. Omplassering av personell Konsekvens avhengig av tiltakets reelle innhold Sum for rammeområdet ,9 121,8 122,5 122,5-20,5-20,5-20,5-20,5 Netto utgiftsramme til rammeområdet 102,4 101, Innsparing andel av netto utgiftsramme 3,35 % 6,73 % 9,81 % 10,72 % Utvidet tiltaksliste - tiltak fra PwC Tiltaks PwC 17 Innføring / endring av faktureringsgebyr-regime Kommunen har anledning til å ilegge fakturagebyr på utgående fakturaer til innbyggere og næringsliv. Det blir også mer og mer vanlig at også offentlig forvaltning bruker muligheten til å få dekket en del av sine kostnader knyttet til å produsere en faktura. Kjøpsloven hjemler adgang til å ta gebyr for utstedelse og sending av fakturaer. Fakturagebyr tilknyttet selvkostområdene vann, avløp og renovasjon vil inngå i gebyrberegningen og ikke tilføre "bunnlinjen" økt overskudd, såfremt beregningen av selvkost i dag inkluderer faktureringskostnadene. Fakturagebyr på kommunens øvrige utfaktureringer til feks kommunale boliger, barnehager, SFO, tjenester innenfor pleie og omsorg vil derimot gi kommunen direkte tilskudd til bedre bunnlinje. Middels, fakturagebyr er vanlig fra andre tjenestetilbydere i samfunnet Klager fra innbyggerne må håndteres. Normalt små reaksjoner Med utgangspunkt i at kommunen har ca utfaktureringer i året og at 30 % av disse er innenfor selvkostområdet, vil et gebyr på 50,- pr faktura tilføre over 2,6 millioner kroner. I tillegg bør dette reduseres i forhold til fakturaer som går over e-faktura. Vi har derfor anslått innsparingen til 1,5 millioner kroner og at det innføres fra 2. halvår Tiltaket krever eget vedtakspunkt i bystyrets PwC 18 Gjennomgang av leasingkontrakter/leasingbilbruk Nettopp inngått leasingavtaler som skal reforhandles Dette vil bety at en gjennomgang må gjennomføres før neste reforhandling. Siktemålet med en gjennomgang er å få tilpasset leasingavtalen mot reelt behov for biler og en avveiing opp mot ordinær kjøregodtgjørelse. Besparelsen for 2012 vil avhenge av om leasingordningen utvides eller ikke. Kommunen har over 60 biler i leasingparken pr idag.(som er administrert via sentral leasingavtale) Usikkert om det er leasingbiler utover dette PwC 19 Nedleggelse/avvikling av tolketjenesten Tolketjenesten i Grenland er et samarbeid mellom Skien og Porsgrunn. En nedleggelse vil derfor måtte skje i samarbeid med Skien. Porsgrunn har valgt å etablere denne tjenesten selv, mens andre kommuner kjøper denne tjenesten ved behov. Side 10

11 Tiltaks Adm. stab og støttefunksjoner PwC 20 Reduksjon av skader på leasingbilene Kommunen har nettopp fornyet leasingavtalene. Ved innlevering av bilene var samtlige biler skadet og samlet skadesum utgjorde over 0,5 millioner kroner. Antar at det løpende er behov for oppretting og service på bilene fordi de bli hardt brukt. Det bør etableres ordninger som både premierer bedre kjøreadferd ev. at det må legges inn en egenandel for sjåfører som skader leasingbilene Hytteklubben i Porsgrunn har totalt 7 hygger/feriesteder til utleie. Dette representerer selvsagt et gode for de ansatte. Redusert velferdstilbud. PwC 21 Velferdshytter - hytteklubben - salg av totalt 7 feriesteder Usikker salgsverdi, men antar man at samlet salgssum er 10 millioner kroner vil dette, med en alternativkost på 5 % utgjøre ,- årlig. I tillegg bortfaller ev. netto underskudd på driftskostnader fratrrukket medlemskontingenten. Bortfall av administrasjon av ordningen ved personalavdelingen PwC 22 Gjennomgang av barnehage- og skoleskyssordningen Administreres av serviceavdelingen og representerte betydelige overskridelser i Avgjørende for kostnadene er definisjonene av hva som er å betegne som er farlig skolevei og selve gjennomføringen av transportordningen. Har flere dyre taxi-løsninger, og i mindre grad en transportløsning som sees i sammenheng. Transportoppdragene og hvordan ordningen praktiseres må gjennomgås med sikte på å redusere og styre kostnadsutviklingen. Middels, gjelder transport av skolebarn i første rekke Endring av oppgaver - middels I 2007 PwC 23 Evaluere og spisse støtte- og sentral utviklingsfunksjon i kommunen Rammeområdet Formannskapet inkluderer 6 ulike virksomheter i tillegg til rådmannens ledergruppe: Kemner, Service, Økonomi, Personal, IKT og utviklingsavdelingen. I tillegg ligger Tjenestekontoret under kommunalsjefområdet Støttefunksjoner og utvikling. Dette er samlet det som kan kalles stab- og støttefunksjoner for Porsgrunn kommuner. Inkl. tjenestekontoret utgjør dette for budsjett 2009 ca 108,4 millioner kroner. En evaluering kan ha flere målsetninger, ikke nødvendigvis ensidig på innsparing og reduksjon. Slik vi opplever stab- og støttefunksjonene er det sentralt å sikre at disse faktisk blir støttende for kommunens virksomheter, samtidig som de ivaretar viktige funksjoner knyttet til strategi og utvikling av kommunen sammen med kommunens øvrige virksomheter., men indirekte ved at også samfunnets behov for tjenester vi sentral stab-støtte nyter godt av en spisset virksomhet Betydelig, ved at tjenesten kan spisses og bedres Betydelig, en god tjenesteyting er avhengig av en velfungerende og støttende stab Organiseringen av rammeområdet formannskapet har vært gjennom flere endringer, både i OU05 og i 2007 Sum for rammeområdet - PwC tiltak ,9 121,8 122,5 122,5-20,5-20,5-20,5-20,5 Netto utgiftsramme til rammeområdet 102,4 101, Innsparing andel av netto utgiftsramme 1,81 % 2,96 % 2,94 % 3,92 % Side 11

12 Annet Tiltaksliste Porsgrunn kommune Rammeområde: Annet/felles Tiltaks Beskrivelse PK PwC Kommentar PwC Samfunn Organisasjon Tjenesteyting PK 45 Generelt flatt kutt/styrt nedbemanning Tiltaket må sees sammen med en rekke av foreslåtte tiltak. Både redusert priskompenasjon og ikke fordelte flate kutt fordelt på det enkelte rammeområde representere tiltak som hver enkelt virksomhet må konkretisere. Vår erfaring er at tiltaket kan være realiserbar, men at det må være en tett oppfølging for å sikre gevinstrealsering. Oppfølgingen kan enten skje sentralt på hvert rammeområde, eller koordinert fra en sentral enhet tilknyttet rådmannen. Fokus må være rettet mot å konkretisere ut tiltak som gir effekt på bunnlinjen Usikker, da tiltakene ikke er spesifisert Usikker, da tiltakene er spesifisert. Store flate kutt vil derimot ofte medføre stor usikkerhet for de ansatte, så lenge kuttene ikke er konkretisert og kommunisert ut til virksomhetene PK 46 Redusert priskompensasjon Generelt tiltak som er fordelt ut på det enkelte rammeområde Kommunen planlegger en ny OU-prosess høsten Fokuset er færre virksomheter og redusert toppledelse, redusere aministrative funksjoner, bedre utnyttelse av digitale tjenester og vurdering av hvilke tjenester som ligger på servicekontoret PK 47 OU-2010 PK 48 Ikke-spesifiserte tiltak fom 2011 PK 49 Gjennomgang av bygningsmassen mhp. effektivisering/innsparing Vi støtter kommunen i at utvikling i organisasjonen er en kontinuerlig prosess, som jevnlig må evalueres, justeres og gjennomgås. Selv om kommunen har gjennomført endringer mer eller mindre jevnlig de siste årene, har kommunen en relativt tradisjonell organisering. Ressursbruken til administrasjon og ledelse 120 tilsier et nivå som ligger noe under KG 13 nivå og på linje med kommuner som Skien og Tønsberg, men en del under Sandefjord. Dette antar vi et flatt kutt og siden tiltaket ikke er konkretisert har vi ingen kommentarer til dette. Dette kommer da i tillegg til taket over (generelt flatt kutt og styrt nedbemanning) Tiltaket er indentifisert uten at det er konkretisert gjennom tiltak og innsparingsbeløp PK 50 Innkjøpsordningen - øke bruken av rammeavtaler m.v. Kommunen samarbeiderer med Bamle, Drangedal, Kragerø, Skien og Siljan i GKI Grenlandskommunens Innkjøpsenhet. GKI inngår rammeavtaler innenfor sentrale innkjøpsområder til kommunene. Tilbakemeldinger fra kommunen tyder på at kommunens virksomheter i begrenset grad bruker de rammeavtalene som er fremforhandlet. Årsaken til dette kan være at man får et bedre lokalt pristilbud eller har en preferanse fra tidligere innkjøp. Dette medfører at volumet som GKI kan bruke ved fremforhandling av nye avtaler blir lavere og prisene samlet sett dårligere. En økt lojalitet til rammeavtalene vil på sikte også bidra til at rammeavtalene blir bedre. Middels Middels PK 51 Redusere sykefraværet - redusert vikarbudsjett PK 52 Efffektiviseringstiltak Kirke Etter PwC s oppfatning er dette et risikofylt tiltak som krever tett oppfølging for å få ut den økonomiske effekten som skissert her. Tiltakene blir gjennomført med at hvert enkelt rammeområde får et trekk basert på størrelsen (antall ansatte). Trekket er fordelt og vi har summert dette til rett under 2 millioner kroner (fra rådmannens handlingsprogram. Kirken har et netto driftsbudsjett på 14,4 millioner kroner i En innsparing på 0,5 millioner kroner er, slik vi forstår det, det samme som å ikke få økt nettoramme. En innsparing på 0.5 millioner kroner i forhold til et budsjett før kutt på ca 15 millioner kroner, representerer et innsparingskrav på 3.3%. Dette er lavere enn det kommunen pålegger seg selv Middels Redusert vikarbudsjett kan bety at man får budsjettoverskridelser ved korttids sykefravær Ingen komp for lønns- og prisvekst vil kunne medføre til omplassering av personell PK 53 Utsettelse av investeringstiltak Reduserte rente og avdragskostnader som følge av utsettelse av investeringer Bystyret har i forrige handlingsprogramvedtak vedtatt en reduksjon i eiendomsskattesatsen PK 54 Eiendomsskatt, hele kommunen (promille). En reduksjon fra 3,8 til 3,0 promille i 2012 medfører en betydelig inntektsreduksjon, tenkt Middels dekket med disposisjonsfond. Samlet bringer eiendomsskatten kommune over 70 millioner kroner årlig i hele perioden. Endringer i PK 55 Eiendomsskatt, ikke redusert sats reglene rundt eiendomsskatt gjorde til at kommuner med eiendomsskatt fom 2007 kan skrive dette Middels ut for hele kommunen. Sum for rammeområdet Side 12

13 Annet Utvidet tiltaksliste - tiltak fra PwC Tiltaks Sammenstilinger (KOSTRA) på politisk aktivitet viser at kommunen ligger høyere enn en rekke av sammenligningskommune, inkl KG 13. Ved å redusere kostnadene ned til KG 13 nivå vil dette redusere kostnadene med ca 1 millioner kroner. Til sammenligning bruker Tønsberg, Skien og Larvik hhv 2,5, 1,6 og 0,8 millioner kroner mindre årlig. Sandefjord hele 2,8 milioner kroner årlig. PwC 18 Gjennomgang av kostnader ved politisk aktivitet Avgjørende for kostnadene er antall representanter og utvalg, antall møter, varighet på møtene, bevertning og befaringskultur, og ev. på hvilke tidspunkt møtene blir avholdt. Dagmøter er erfaringsmessig dyrere enn kvelsdmøter Middels Middels. Ansatte som møter politikerne En betydelig reduksjon kan ikke gjennomføres før etter neste valg. Derfor størst effekt først på slutten av perioden. Endring av møteomfang, økt bruk av delegasjon osv kan redusere kostnadene på kort sikt. I 2007 hadde Porsgrunn kommune en samlet sykepengerefusjon på ca 57,1 millioner kroner. Dette er noe synkende fra 2005, men rundt 4 millioner kroner høyere enn Dette kan skyldes at kommune har varierende sykefravær og at ordningen er lagt noe om. Likevel vet vi at svært få kommuner har effektive og gjennomgåtte rutiner knyttet til håndtering av refusjonsprosessen. NAV har ulike rutiner selv og har i omleggingen fra trygdekontor/aetat til NAV også hatt store utfordringer knyttet til refusjonshåndteringen. Kommunene håndtere dette ofte svært manuelt, prosessen involverer mange enheter og mange ansatte og grunnlagsdokumentasjonen kvalitet og overholdelse av frister avhenger av den systematikk som enhetene har. PwC 19 Gjennomgang av sykepengerefusjonsprosesse til kommunen Statistikk fra SSB både på fravær og på spesifiserte regnskapstall viser at Porgrunn har en moderat effektivitet. Dette betyr at selv om inntektene korrigeres for redusert sykefravær, lønnsøkning, regelendringer, bruk av konsulenter og vikar, så synes det at kommunen har et betydelig potensial. Vi har anslått det til å minst utgjøre 4 % inntektsøkning uten at sykefraværet økes som er rundt 2,25 millioner kroner. Moderat. Det må etableres nye og automatiserte rutiner En direkte sammenligning med Skien, som kommer bedre ut i tallene fra SSB, ville Porsgrunn fått over 8 millioner kroner mer i refusjon korrigert for kommunens størrelse og sykefraværstall for Rett over 2 millioner kroner økning som følge av prosessforbedring er høyst realistisk. Et lavere beløp i 2009 skyldes kostnader for implementering Sum for rammeområdet - PwC tiltak Side 13

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn ( ), Kjølnesfondet DRIFT Beløp Saldering

Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn ( ), Kjølnesfondet DRIFT Beløp Saldering Arne Sandum (SV) tok opp sine forslag fra formannskapet slik: Forslag 1 Barn, unge og kultur Tiltaket gjelder: A. Barnevernet 100.000 B. Pedagogisk-psykologiske tjenester 300.000 C. Full priskompensasjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2017-2020 Steigen Kommune 22. november 2016 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Inndekning av merforbruk...

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3020-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo HMS-RAPPORT FRA VIRKSOMHETENE 3. KVARTAL 2011 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Økonomisk analyse av Introduksjonssenteret

Økonomisk analyse av Introduksjonssenteret Økonomisk analyse av Introduksjonssenteret Sluttrapport Drammen 11. mai 2015 Bakgrunn for oppdraget er en betydelig endring av Introduksjonssenterets resultat fra 2013 til 2014 EY er bedt om å bistå Drammen

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. april 2010. Hvordan har vi kommet dit vi er? Og hva kan gjøres? Av: Jan Arne Solvang, Verdal FrP

Økonomiplanseminar 22. april 2010. Hvordan har vi kommet dit vi er? Og hva kan gjøres? Av: Jan Arne Solvang, Verdal FrP Økonomiplanseminar 22. april 2010 Hvordan har vi kommet dit vi er? Og hva kan gjøres? Av: Jan Arne Solvang, Verdal FrP Har inntektene sviktet? I årene 2007, 2008, 2009 var de regnskapsmessige inntektene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Tidligere reduksjoner

Tidligere reduksjoner Tidligere reduksjoner Oppbemanning Kjerjaneset 1997 og Lundeåne 2002 gjennomført med reduksjoner i andre avdelinger. Reduksjonsrunde i 2000 Sparepakke 1 og 2 i 2003/2004 Ingen inflasjonskompensasjon i

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017.

Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens forslag til økonomiplan for 2014 2017. Vår dato 04.11.2013 Vår saksbehandler Hans Fredrik Hansen Sandnes Direkte telefon 51335579 Bystyret Kommentarer til Økonomiplanen 2014 2017 Utdanningsforbundet Sandnes vil med dette kommentere Rådmannens

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag

Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Kostnadssituasjonen i barnehager i Trøndelag Innlegg på fagsamling for barnehagemyndigheten i kommuner med ikke-kommunale barnehager i Nord- og Sør-Trøndelag 16.1.2013 Trond Erik Lunder sitt arbeid med

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sandefjord kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kerstin.skofteland@sandefjord.kommune.no Innsendt av: Kerstin

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/10439 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.9.2011 SAK 39/11 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Innstilling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP 05.11.08 Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre:

MØTEPROTOKOLL. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: MØTEPROTOKOLL Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Forfall: Ikke møtt: Varamedlemmer: Andre: 29.05.2013 Tid: 18.30 Tom Paulsen, Rune Fosberg Mona Lohrbauer, Kjell Jaren Anne-Lise

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksframlegg. OPPHOLDSTILBUD OG BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN GJELDENDE FRA 1. FEBRUAR 2008 Arkivsaksnr.: 04/17832

Saksframlegg. OPPHOLDSTILBUD OG BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN GJELDENDE FRA 1. FEBRUAR 2008 Arkivsaksnr.: 04/17832 Saksframlegg OPPHOLDSTILBUD OG BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN GJELDENDE FRA 1. FEBRUAR 2008 Arkivsaksnr.: 04/17832 Forslag til vedtak: 1. Det vedtas nye oppholdstilbud og betalingssatser i skolefritidsordningen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune

Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune Budsjett og handlingsplan i Bamble kommune Utfordringsnotat - gjeldende handlingsplan - 1. tertialrapport - kommuneproposisjonen - politisk behandling - august Budsjett/Handlingsplan - politiske vedtak

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER

REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER REFERAT FRA LEDERSAMTALE MELLOM RÅDMANN OG ORDFØRER Tid/ sted: Tirsdag 13.01.09 på ordførers kontor Samtalen er hjemlet i vedlagte lederavtale mellom rådmannen og, pkt. 6, som lyder: Evaluering av resultatsoppnåelse

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Fremtidsrettet eiendomsforvaltning Problemstillinger? Vurdere alternative organisasjonsformer Hvordan utvikle en eierstrategi for eiendomsforvaltningen? Hva

Detaljer