2010 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF"

Transkript

1 2010 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF

2 02 Innhold DETTE ER LARVIK HAVN 04 0 NØKKELTALL 06 0 PROSJEKTER PÅ REVET 08 0 HOVEDVIRKSOMHETER 10 0 ÅRET STYRETS BERETNING 14 0 RESULTATREGNSKAP 16 0 BALANSE PR KONTANTSTRØMOPPSTILLING 18 0 NOTER 19 0 REVISJONSBERETNING 23 0 Ledelse/administrasjon: Jan Fredrik Jonas (havnedirektør), Knut Jørgen Heum (økonomisjef), Fred Arne Sørum (teknisk sjef), Olaf Klunderud (båthavnsjef), Anne Gokstad (økonomisekretær) og Beate Palmgren Johannesen (markedskoordinator) Maritim avdeling: Erling Kristensen (havnekaptein), Kjell Holand og Bjørn Syrrist (formenn), John Kristiansen (tømmermann) Kranførere: Cato Johansen, Håkon Barland, Kai Petter Strand, Morten Bjørn, Borgar Hobæk og Rune Aalvik Utarbeidet av Knut Jørgen Heum, Larvik Havn KF, mai Adobe InDesign CS4. Alle foto: Knut Jørgen Heum unntatt: Side 1, 5 og 18: Gunnar Berven; side 2 og 24: Beate P. Johannesen; side 4: Nor Lines; side 9: Erik Berge og side 13 (InPort): InPort AB. Side 8 og 9: Illustrasjon detaljplan Revet: Eivind Orre. Fotomontasje Outlines II: Tor Lindrupsen.

3 03 Tittel Fremtidens havn bygges ut! Larvik Havn skal være en aktiv tilrettelegger for logistikkoperatører i havna. Utviklingsplanen for Revet, som legger opp til en utbyggingsrekkefølge fordelt over 7 faser, ble vedtatt av havnestyret i juni Planen skal vise optimal arealutnyttelse for både dagens og fremtidig bruk gjennom synliggjøring av fleksibilitet og potensial for utbygging. Full utbygging krever nye investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner. Se side 8 og 9 for nærmere informasjon om prosjektene i planen.

4 04 DETTE ER Larvik Havn KORT OM FORETAKET Larvik Havn KF (LHKF) ble etablert som kommunalt foretak 17. september Foretaket har 16 ansatte. Havnestyret har 7 medlemmer, hvorav 3 representerer eierkommunen og 2 representerer brukerne. I tillegg er det ett medlem fra Vestfold fylkeskommune og ett medlem fra de ansatte. LHKFs aktiviteter omfatter i hovedsak: * Holde farleden i orden og stille til rådighet egnede kaiplasser for skip som anløper Larvik Havn. * Stille til rådighet landarealer til lasting og lossing, samt mellomlagring av varer. * Utførelse av kranløft, vannfylling og andre serviceoppgaver. * Utleie av lager, areal og båtplasser. Virksomheten i terminalområdene utføres av private selskaper, bortsett fra krandrift som besørges av LHKF. Den operative virksomheten skjer i hovedsak på Revet hvor havna er en viktig eiendomsbesitter og tilrettelegger for logistikkaktører. Krankjøring er prioritert aktivitet. LHKF omsatte for 43,1 millioner kroner i 2010 (+3 millioner fra 2009). Foretaket er ISO miljøsertifisert. FORRETNINGSIDÉ Larvik Havn KF (LHKF) er Larvik kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Larvik kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven. LHKF skal drives etter forretningsmessige og bærekraftige prinsipper. LHKF skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Larvik kommunes havnedistrikt og forvalte havnas aktiva på en måte som fremmer de vedtatte målsettinger. LHKF kan engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet der det er fordelaktig og hensiktsmessig for egen havnevirksomhet. LHKF skal utvikles til en attraktiv havn med høy servicegrad, og skal videreutvikle sin styrke som lett tilgjengelig havn som betjener kundene kostnadseffektivt. HAVNETILBUD Trafikkhavneanleggene er lokalisert på Kanalkaiene og Revet. Ferjevirksomheten flyttet fra Indre Havn til det nye og moderne anlegget på Revet i Svartebukt Havn i Brunlanes er et eget havneanlegg for steineksport. I tillegg er Dampskipskaia i Stavern sporadisk i bruk som ferjekai. Ferjekaia i Helgeroa er i bruk hele året for å betjene lokaltrafikk til Øyane/ Langesund samt chartertrafikk i sommerhalvåret. Det er ingen privateide trafikkaier innenfor Larvik havnedistrikt. LHKF tilbyr i alt 10 kommunale småbåthavner med til sammen ca båtplasser for helårsleie. Daglig drift og administrasjon av småbåthavnene er overlatt til båtforeninger. I Larvik havnedistrikt er det 3 fiskerihavner med ca. 15 registrerte yrkesfiskere. MARKEDSSITUASJON Larvik Havn er i vekst og har et årlig godsomslag opp mot to millioner tonn. Trafikken over havna kan deles inn i fire hovedsegmenter; containertrafikk, ferjetrafikk, steineksport og øvrig stykkgodstrafikk. Container Trafikktall for containerhavnene i Oslofjorden viser en tredobling av Larvik Havns markedsandel i siste tiårsperiode. Totalt containere ble fraktet over Larvik Havn i 2010, en økning på 5 prosent fra Larvik Havn ble med dette landets nest største containerhavn (sammen med Ålesund). Markedspotensialet vurderes som stort det er en klar tendens til at stadig flere typer gods transporteres i containere og containertransport er i dag så kostnadseffektivt at stadig flere varesorter forsvarer en slik type transport inn mot nettverket av de oversjøiske linjene. Ferje Ferjevirksomheten er ett av forretningsområdene som i en årerekke har dannet basis for økonomien til Larvik Havn KF. Ferjetrafikken startet opp i Indre Havn allerede i 1937 som den første ferjeforbindelse mellom Norge og Danmark. Linjen har siden utviklet seg til å bli blant landets viktigste ferjeruter på utlandet.

5 05 Ferjemarkedet i Sydøst Norge domineres av havnene i Oslo, Sandefjord, Larvik og Kristiansand. De største aktørene i dette markedet er Color Line, DFDS Seaways og Stena Line. I juni 2008 ble det nye ferjeterminalanlegget på Revet åpnet. Samtidig satt operatør Color Line inn nye SuperSpeed 2 i trafikk på linjen Larvik Hirtshals. Nytt skip, med fordoblet fraktkapasitet og nytt reisekonsept for turisttrafikken, har vært en stor suksess for ferjeselskapet. Steineksport Blokkstein, i hovedsak Larvikitt, har i mange år vært blant de dominerende godstypene som skipes over havna. Årlig godsvolum har de siste årene ligget rundt tonn. Blokkstein skipes ut enten i hellaster til europeiske havner eller i containere for omlasting til oversjøiske skip som skal videre til det asiatiske markedet. Storstein, armeringsstein eller skrotstein er tre betegnelser på samme vare, som er et biprodukt ved uttak av blokkstein. Opptil tonn lastes på lektere over Larvik Havn i dag, blant annet til England, for erosjonssikring av kysten. Markedspotensialet vurderes som stort, men de årlige volumene svinger mye blant annet avhengig av situasjonen for kystsikringsprosjekter i utlandet. Øvrig stykkgodstrafikk Øvrig stykkgodstrafikk består hovedsakelig av gods generert fra Nor Lines rutetrafikk på norskekysten, Skandinavia og Baltikum, samt tre, jern- og ståltrafikk. Samlet godsomsetning utgjør i størrelsesorden tonn årlig. GJESTEHAVNER Med lang kystlinje, sandstrender, svaberg og godt klima gir Larvik-distriktet perfekte muligheter for småbåtliv og opplevelser om sommeren. Antall gjestedøgn i LHKFs gjestehavner ligger rundt overnattinger i løpet av sesongen og særlig sommerbyen Stavern er svært populær. INVESTERINGSPLANER I økonomiplanperioden er det budsjettert med investeringer for 66 millioner kroner. Planene inkluderer blant annet kraninvesteringer og videre realisering av utbyggingsfasene fra Utviklingsplan for Larvik Havn - Revet. VISJON Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og dergjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv Drammen 2,4 % Drammen 3,3 % Containerhavner Oslofjorden Markedsandeler 2008 (TEUs) Larvik 15,0 % Grenland 8,4 % Oslo 49,6 % Borg 10,2 % Moss 14,3 % Lo/lo og ro/ro-trafikk. Totalt TEUs. Containerhavner Oslofjorden Markedsandeler 2009 (TEUs) Larvik 16,2 % Grenland 4,7 % Oslo 51,8 % Borg 11,2 % Moss 12,8 % Lo/lo og ro/ro-trafikk. Totalt TEUs. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

6 06 Havneavgifter 2010 (10,6 mill.) 13 % Andre salgsinntekter 2010 (32,5 mill.) 2 % 1 % 2 % 11 % 30 % 65 % 22 % 54 % Anløpsavgift Kaiavgift Vareavgift Vannlevering ISPS-gebyr Båthavner Utleie Krantjenester Diverse TRAFIKKUTVIKLING Lastemengder (tonn) Antall ferjepassasjerer Antall containere (TEUs) RESULTAT & INVESTERINGER (mill. kr.) Omsetning EBITDA Driftsresultat Ordinært resultat Årsresultat Investeringer ANSATTE Lønnskostnader Antall ansatte LØNNSOMHET & SOLIDITET EBITDA-margin 1 48,7 % 40,1 % 33,5 % 45,6 % 41,2 % Resultatgrad 2 30,8 % 25,0 % 13,5 % 28,2 % 24,6 % Totalrentabilitet 3 3,7 % 3,0 % 2,1 % 4,9 % 5,2 % Egenkapitalprosent/soliditet 4 30,8 % 31,7 % 34,9 % 25,3 % 39,6 % 1: EBITDA/driftsinntekter*100% (Driftsresultat før avskrivninger i forhold til omsetning) 2: (Ord. resultat+finanskostn.)/totale inntekter*100% (Andel inntekter som tilfaller egenkapital som resultat) 3: (Ord. resultat+finanskostn.)/gj.sn. totalkapital*100% (Samlet avkastning på eiendeler) 4: Egenkapital/totalkapital*100% (Andel eiendeler finansiert med egenkapital) Omsetning og resultat (kr.) Omsetning EBITDA Driftsresultat Ordinært resultat Årsresultat Finansielle forhold (kr.) Investeringer Kontantbeholdning Lånegjeld 31.12

7 Omsetning pr. virksomhet % 14 % 36 % % 31 % Container Ferje Steineksport Båthavner Øvrig virksomhet Nøkkeltall Godsomsetning (tonn) I alt Andel utenriks Andel innenriks Gods pr. lastetype (tonn) Flytende bulk Tørr bulk Containergods Ferjegods Øvrig stykkgods Gods pr. lastetype Antall skipsanløp 7 % 0 % % 30 % I alt Andel utenriks (ferjer) Andel utenriks (øvrig) Andel innenriks 34 % Flytende bulk Tørr bulk Container Ferje Annet stykkgods

8 08 Prosjekter på Revet Ny 140-meters container-/flerbrukskai: Den nye kaia, som sto ferdig i oktober 2010, har fordoblet kaikapasiteten på Revet til nærmere 300 meter sammenhengende kailinje (eksklusiv ferjekai). Kaia vil ha stor betydning for videre utvikling av Larvik Havn - og næringslivet i regionen. Inkludert fjerning av gammel kai og tilhørende ro/ro-rampe, utdyping til 11,5 meter og annen tilrettelegging, representerer den nye kaia på Revet investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner. Heyerdahlmonument (Prosjekt Heyerdahlbyen): Outlines II, utarbeidet av Tor Lindrupsen, skal plasseres ytterst på den nye moloen på Revet for å markere Thor Heyerdahls tilknytning til Larvik. Kunstelementet skal synliggjøre det maritime perspektivet i Heyerdahls liv og virke. Grøntområde med tursti: Et 14 dekars friområde med en bred betongsti langs Lågen-elva er etablert. Området er et spennende sted å nyte utsikten mot Larviksfjorden.

9 A 09 B Ferdig i 2008: A: Stykkgodsterminal Nor Lines (Larvik Havn KF) (45 millioner / 6 daa / 90 meter kai) B: Nytt ferjeterminalanlegg (Color Line) (ca. 350 millioner / 57 daa / 210 meter kai) Utviklingsplan for Larvik Havn - Revet: Planen, som ble styrevedtatt i juni 2010, viser optimal arealutnyttelse for den bruk man kjenner i dag, men samtidig synliggjør fleksibilitet og potensial for utvikling. Følgende mål har dannet grunnlag for prosjektet (utdrag): - Utarbeide en utviklingsplan som viser organisering og lay-out for Larvik Havns arealer - Uviklingsplanen skal ivareta krav til fleksibilitet i løsning som muliggjør tilpasning til endrede forutsetninger i fremtiden - Som en del av utviklingsplanen skal alle funksjonselementer i havna gjennomgås mot valg av løsninger - Delprosjekter for videre prosjektering og utførelse, derav etappeplaner for fremdrift og realisering, skal inngå i planen - Kostnader skal utredes Full utbygging i henhold til planen krevet investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner fordelt over 7 anbefalte faser. Flere prosjekter er allerede gjennomført eller i ferd med å realiseres. Innen 8-10 år forventes Revet å være ferdig utviklet.

10 10 Container Ferje Stein Etter innkjøp av gantrykran og etablering av containerhavn, kom containertrafikken over Larvik Havn for alvor i gang på slutten av 90-tallet. I etterfølgende år har det blitt investert betydelig i denne virksomheten, blant annet ved forlengelse av kaier, mudring til 12 meters dybde, oppgradering av areal og infrastruktur og anskaffelse av mobil havnekran. I tillegg har terminaloperatør Larvik Container Terminal AS kontinuerlig investert i landbasert containerhandlingsutstyr. Containertrafikken over Larvik Havn har blitt tredoblet siden årtusenskiftet og Larvik har, med en markedsandel på rundt 9 prosent, vært landets nest største containerhavn de siste tre årene (i 2010 sammen med Ålesund). Antall TEUs utgjorde i I alt tonn gods ble fraktet i containere, hvorav andel blokkstein utgjorde tonn (41 prosent). Tilsvarende tall for 2009 utgjør tonn og tonn. Retningsbalansen for containergods var 18 prosent innførsel og 82 prosent utførsel i 2010 (2009: 19 prosent og 81 prosent). De tre rederiene Unifeeder, MSC og Tschudi Lines opererer i dag tilsammen 5 faste, ukentlige containerlinjer mellom Larvik Havn og viktige containerhavner i Europa. Oktober 2010 åpnet den nye container-/ flerbrukskaia på Revet, som har fordoblet kaikapasiteten i containerhavna. Selskapet Larvik-Frederikshavnfergen ble grunnlagt på 30-tallet mens etablering av selve båtforbindelsen fant sted i 1937 med Peter Wessel fra Indre Havn. Selskapet endret navn til Larvik Line i 1986, før man ble kjøpt opp av Color Line-konsernet i I 2006 ble anløpshavna i Danmark flyttet fra Frederikshavn til Hirtshals. Fra årtusenskiftet og frem til 2006 opererte to ferjer regelmessig ruten fra Larvik fordelt på skipene M/S Peter Wessel (-2008), M/S Skagen (-2003) og M/S Color Traveller ( ). Fra 2008 har SuperSpeed 2 trafikert ruten på Hirtshals fra det nye ferjeterminalanlegget på Revet. Skipet representerer helt nye transportløsninger når det gjelder størrelse, hastighet og komfort og har blitt en stor suksess for Color Line. Det ble en økning for godstrafikk med ferje på 6 prosent i 2010 til i alt tonn, fordelt på lastebiler, semitraller og trekkvogner. Passasjertrafikken over Larvik Havn endte på passasjerer og biler, en økning på henholdsvis 3 prosent og 4 prosent. Antall ferjeanløp utgjorde totalt 684 anløp mot 672 anløp i Larvik-distriktet har en rekke steinbrudd hvor det utvinnes stein til bruk i interiør, eksteriør, møbler, fasader, monumenter med mer. Steinen eksporteres som råvare - videre behandling og bearbeiding foregår i blant annet Italia og Kina. Biproduktet Storstein (også kalt skrotstein) eksporteres på lektere for blant annet errosjonssikring av kystlinjer og til bruk for bygging av kaianlegg og moloer i utlandet. Steineksporten (hellaster/bulk) økte med hele 117 prosent i 2010 etter den store svikten i 2009 (på grunn av finanskrisen og tilhørende sviktende markeder). Av samlet volum på tonn, utgjorde blokkstein over Kanalkaia tonn (8 prosent) og storstein/grus tonn (92 prosent). Tilsvarende tall for året før utgjør tonn og tonn. Medregnet også blokkstein i container (se beskrivelse under Container ) øker totalt eksportert steinvolum over Larvik Havn til nesten 0,9 million tonn i 2010, noe som gir en økning på 71 prosent i samlet eksportert steinvolum over Larvik Havn sammenlignet med året før (0,5 mill. tonn). Stema Shipping Norge driver eget anlegg for eksport av storstein og grus i Svartebukt utenfor Larvik.

11 11 Hovedvirksomheter Containere (TEUs) Gods i container (tonn) Tomme Med varer Innførsel Utførsel Ferjepassasjerer Bilenheter med ferjer Biler Lastebiler Busser Blokkstein (tonn) Storstein og grus (tonn) Kanalkaia Revet (container) Revet Svartebukt

12 12 Året 2010 STØRRE BEGIVENHETER I 2010 I januar kan Larvik Havn KF (LHKF) melde om at året 2009 ble trafikkmessig bedre enn forventet. Etter et svakt første kvartal, endte de totale lastemengdene over havna likevel på tilnærmet normalt årsnivå og med TEUs (20 fots containere) ble det høye containervolumet fra 2008 opprettholdt. Tromsø, Ålesund og Larvik havner velger i felles samarbeid å inngå avtale om test av et svensk havnedatasystem som erstatter for dagens IT-verktøy. De tre havnene vil med dette være pionerer blant den norske havnebransjen når det gjelder bruk av en utenlandsk løsning som sitt havnefaglige system. Formålet med pilotprosjektet er å vurdere PORTit havnedatasystem og dets funksjonalitet i en integrasjon med terminalsystemet T3 som et strategisk system for å posisjonere havnene IT-messig i logistikkjeden ikke minst i form av ekstern kommunikasjon. I kunstnerkonkurransen om to markeringer knyttet til Thor Heyerdahls tilknytning til Larvik, som avholdes våren 2010, blir forslaget Outlines II, utarbeidet av Tor Lindrupsen, kåret som vinner. En av markeringene skal plasseres langs motorveien E18 ved innfartsveien til Larvik, mens den andre skal plasseres ytterst på den nye moloen på Revet og synliggjøre det maritime perspektivet i Heyerdahls liv og virke. Nasjonale trafikktall publisert av Statistisk Sentralbyrå i mai viser at Larvik ble landets nest største containerhavn i som året før containere (TEUs) ble fraktet over norske havner, en nedgang på 6 prosent fra Larvik ble nummer to blant containerhavnene i Norge, etter Oslos TEUs, men foran neste havn på listen Ålesund med TEUs. Larviks markedsandel utgjorde med dette 9,6 prosent av totalmarkedet, mot 9,2 prosent i Utviklingsplan for Larvik Havn - Revet, utarbeidet av Civitas, blir vedtatt av havnestyret 22. juni. Planen skal vise fysisk organisering av havneområdet med sikte på å utvikle en mest mulig effektiv havn innenfor tilgjengelige rammer. Detaljplanen er et resultat av prosjektgruppearbeid bestående av deltakere fra viktige brukere og aktører i havna, konsulenter og havneadministrasjon. Arbeidet er sett i sammenheng med blant annet Reguleringsplan for Revet (nov 2006), Masterplan for Larvik Havn (Seaport Innovations feb 2008) og Langsiktig plan for arealutvikling (Civitas, des 2008). Full utbygging i henhold til planen krevet investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner fordelt over 7 anbefalte faser. Videre fremdrift blir inngåelse av avtaler med operatører for finansiering av utbyggingsfasene. Over en periode på ti dager var et utvalg kjendiser samlet i Larvik og Stavern på sensommeren med bakgrunn i innspillingen av Camp Senkveld -episodene til høstens TV2-program Senkveld med Thomas Numme og Harald Rønneberg. Innspillingen avsluttes med Ta Sjansen, et konsept som vi kjenner fra Holmenkollen fra tidligere år, arrangert i Indre Havn med cirka tilskuere. LHKF deltar på den store konferansen Transport og Logistikk 2010 på Gardermoen 18. til 19. oktober. Sentrale temaer er blant annet trender og utfordringer i logistikkbransjen, lønnsomhet og effektiv prosjektlogistikk. Konferansen avsluttes med en stor samferdselspolitisk paneldebatt. Høsten er budsjettid og som følge av ny havnelov gjør Larvik Havn KF noen strukturelle endringer når det gjelder inndeling av priser, bestemmelser og vilkår for I tillegg innføres ny terminologi til erstatning for de gamle avgiftsbegrepene og noen priser får endret beregningsgrunnlag. Til den nyopprettede stillingen Markedskoordinator blir Beate Palmgren Johannesen ansatt i LHKF på tampen av Med dette starter en bevisst satsning med å styrke den utadrettede virksomheten; omdømmebygging, kommunikasjon og salgs- og markedsaktiviteter. Fylkesmann Erling Lae åpnet ny kai på Revet Den offisielle åpningen av ny container-/flerbrukskai på Revet tirsdag 26. oktober blir et svært vellykket arrangement. Fylkesmann Erling Lae sto for snorklippingen av den 140 meter lange kaia i det flotte høstværet i Larvik denne dagen. Havnedirektør Jan Fredrik Jonas redegjorde blant annet for byggeperioden og videre planer for havneutvikling. Ordfører i Larvik Øyvind Riise Jenssen fulgte opp med svært positive ord om havnas utvikling de siste årene, og Larvik Havns betydning som viktig knutepunkt for logistikk og næringsliv i regionen. Seremonien ble etterfulgt av lunch og fagseminar for 150 gjester i byens nye storstue, kulturhuset Bølgen.

13 januar - Pilotavtale om IT-løsning: Tromsø, Ålesund og Larvik havner signerer pilotavtale om testing av det svenske IT-systemet PORTit fra InPort AB. Bildet: Opplæring og systemutvikling i Karlstad. 13. august - TV2 i Larvik Havn: De to gruppene Team Harald og Team Thomas skulle blant annet manøvrere en farkost ned et unnarenn under TV2-opptaket av Ta Sjansen -konkurransen i Indre Havn. 26. oktober - Kaiåpning på Revet: Fylkesmann Erling Lae (midten) sto for selve snorklippingen av den nye kaia, med ordfører Øyvind Riise Jenssen (t.v.) og vareordfører og styreleder for Larvik Havn KF, Knut Anvik (t.h.) på hver sin ende av snora. 26. oktober - Fagseminar på Bølgen: Lokalt næringsliv, offentlige aktører og myndigheter, agenter, rederier og vareavskipere var blant deltakerne på fagseminaret som ble arrangert i anledning åpning av den nye kaia på Revet. Bildet: Foredrag v/ Einar Røsås, NHO Vestfold.

14 14 Styrets beretning OPPDRAGET Larvik Havn KF er Larvik kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltnigsmessige oppgaver Larvik kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven. Havna disponerer betydelige arealer på Revet og i Svartebukt; i tillegg til arealer tilknyttet fiskeri-, gjeste- og småbåthavner. VIRKSOMHETEN Også denne perioden har vært preget av omfattende utbyggingsarbeider. Ferdigstillelsen av ny kai på Revet mot slutten av året representerte avslutningen på en periode hvor anleggsarbeider har medført utfordringer i forbindelse med avvikling av skipstrafikken. Kaianlegget fungerer som forutsatt, og tilfredsstiller dermed rederienes behov etter hvert som det settes inn større skip for å ta økende lastmengder. Antall skipsanløp forble tilnærmet uendret i forhold til året før og endte på totalt Total godsomsetning over havna økte med 21 prosent sammenlignet med året før, og endte på 1,9 millioner tonn. Med en vekst på 5 prosent endte antall containerenheter (TEU) over containerterminalen på Totalt er det løftet tonn gods i containere, som er en økning på 4 prosent fra året før. Stykkgods med ferge økte med 6 prosent og øvrig stykkgods 31 prosent. Bulk hadde økning på 75 prosent. Økningen skyldes i hovedsak oppgang i eksport av storstein og grus. INVESTERINGER/PROSJEKTER Periodens investeringer er i hovedsak knyttet til ny kai på Revet med 24,7 millioner; utfylling Revet 10,2 millioner og utkjøp av leaset mobilkran med 5,4 millioner. PERSONAL OG MILJØ Totalt antall ansatte ved årets slutt var 16, hvorav 2 kvinner. Av styrets 7 medlemmer er 2 kvinner. Det er ikke planlagt eller iverksatt tiltak for å fremme likestilling eller for å forhindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet ved foretaket er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Totalt sykefravær for året var 8,3 prosent. Statistikken omfatter en ansatt som i lengre perioder har vært på aktiv sykemelding (på jobb når sykemeldt). Langtidssykemeldte utgjør klart størst andel av sykemeldingene. Larvik Havns virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø. Det har heller ikke vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet eller fra skip. FREMTIDEN Samling av containergods på større skip vil medføre et behov for å samle trafikken over færre havner i Oslofjorden/Skagerrak. Dette vil skjerpe konkurransen mellom havnene. Etter omfattende utbygging er Larvik Havn nå i stand til å håndtere forventet vekst i trafikk og skipstørrelser. Dette er en forutsetning for at havna skal hevde seg i konkurransen om de store containerlinjene, og derigjennom bidra til styrking av regionens næringsliv. RESULTATER Foretaket hadde i 2010 en omsetning på 43,1 millioner (40,1 mill. i 2009). Etter driftskostnader på 30,3 millioner (30,8 mill.) er driftsresultat 12,8 millioner (9,3 mill.). Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 3,4 millioner (1,5 mill.). Årsresultatet ble 3,4 millioner (1,5 mill.). Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Larvik Havn KF en god finansiell posisjon. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årsresultatet på kr foreslås overført til annen (opptjent) egenkapital.

15 15 HAVNESTYRET FRA EIERKOMMUNE: Knut Anvik - Styreleder (Fremskrittspartiet) Johan Olaf Melø - Nestleder (Høyre) John Thorsen (Arbeiderpartiet) BRUKERREPRESENTANTER: Reidar Bergene Holm (NHO Vestfold) Ingvild Nybø Holth (NHO Vestfold) OPPNEVNT FRA VESTFOLD FYLKESKOMMUNE: Anne Holmsen (Høyre) ANSATTES REPRESENTANT: Rune Aalvik (Larvik Havn KF) På befaring: Øverste bilde (f.v.): Olaf Klunderud (administrasjon), Reidar Bergene Holm, Johan Olaf Melø, Knut Anvik, Anne Gokstad (administrasjon), Lillian Kristiansen, Ingvild Nybø Holth, Anne Holmsen og Jan Fredrik Jonas. Havnestyret: Bildet over (f.v.): Rune Aalvik, Reidar Bergene Holm, Ingvild Nybø Holth, Knut Anvik, Anne Holmsen, Johan Olaf Melø, John Thorsen og Jan Fredrik Jonas (havnedirektør).

16 16 Resultatregnskap Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finanskostnader Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt 0 0 Ekstraordinær kostnad Netto ekstraordinære poster Årsresultat Som er brukt til/dekket av: Avsatt til/overført fra (-) annen egenkapital Sum disponeringer

17 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Årsresultat Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 18 Kontantstrømoppstilling Ordinært resultat for regnskapsåret Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Forskjell kostnadsført pensjon/utbetalt premie Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 Utbetalinger ved kjøp/investering varige driftsmidler Innbetalinger på kortsiktige og langsiktige fordringer Utbetalinger, ekstraordinære kostnader Utbetalinger ved andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning Kontantbeholdning

19 Noter 19 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Direkte vedlikehold av driftsmidler blir løpende kostnadsført under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmiddelets bokførte verdi og avskrives sammen med dette. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kundefordringer føres opp i balansen uten avsetning til forventet tap. Eventuelle faktiske tap kostnadsføres direkte. Foretaket har kollektiv (sikret) pensjonsordning. Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen (aktuarberegning). NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER Tekst Bygg, kaier, tomter Maskiner Båter Biler Utstyr/ inventar Sum Bokført verdi pr Tilgang i året Avgang i året Årets ord. avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid Inntil 50 år Inntil 20 år Inntil 10 år 5 år 3-15 år Avskrivningsplan Linær avskr. Linær avskr. Linær avskr. Linær avskr. Linær avskr. Årlig leiekostnad og leieperiode av ikke balanseførte driftsmidler: Leieperiode (mnd/år) Maskiner (1 kran) /04 til 09/09 Biler (2) & 11/08 til 04&10/11 Foretaket leaset mobil havnekran til og med mai Årets kostnader gjelder periodisert sluttoppgjør. NOTE 3 - FORDRINGER Fordringer med forfall senere enn ett år: Lån til båtforeninger Depositum pensjonsavtale Andre langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer

20 Andre fordringer: Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Sum kortsiktige fordringer NOTE 4 - BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) Øvrige bankinnskudd Kontantkasse Sum bankinnskudd, kontanter og lignende NOTE 5 - EGENKAPITAL Egenkapital pr Korreksjonspost: Pensjonsforpliktelser for Årsresultat Egenkapital pr Korreksjonspost: Pensjonsleverandør endret beregningsprinsipp for pensjonsforpliktelser i 2009 (se note 6). Dette innebærte endret verdi for pensjonsforpliktelser pr Virkning av ny beregningsmåte er bokført mot egenkapital. NOTE 6 - PENSJONSFORPLIKTELSER Larvik Havn KF er med i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Foretakets forpliktelser omfatter ved årsslutt 16 aktive og 10 pensjonister. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,60 % 5,40 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,40 % 5,70 % Årlig forventet lønnsvekst 4,00 % 4,50 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,75 % 4,25 % Årets pensjonskostnad fremkommer som følger: Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Arbeidsgiveravgift Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført planendring Årets pensjonskostnad (se note 10)

21 Faktisk pensjonsforpliktelse og balanseført pensjonsforpliktelse: Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift (aga) Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) ekskl. aga Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) aga Balanseført netto forpliktelse/(midler) etter aga pr Avstemming: Netto pensjonsforpliktelse/(midler) pr Korreksjonspost IB: Beregnet arbeidsgiveravgift for Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm Netto pensjonsforpliktelse/(midler) pr NOTE 7 - LÅNEGJELD Gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld med forfall første 5 år Sum langsiktig gjeld All langsiktig gjeld er tatt opp med kommuanal risiko og er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler o.l. Andel rentesikret gjeld utgjør kr av samlet lånegjeld på kr pr Rentesikringen utløper som følger: Kr (2036), kr (2016) og kr (2017). NOTE 8 - SALGSINNTEKTER Skipsavgifter Vareavgifter Passasjeravgifter 0 0 Utleievirksomhet Havnetjenester Båtplasser Andre salgsinntekter Sum salgsinntekter NOTE 9 - LØNNSKOSTNADER Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad (se note 6) Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall ansatte: Foretaket har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 16 ansatte (16,0 årsverk). Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør I tillegg kommer honorar for rådgivning med kr

22 Ytelser til daglig leder og styret: 22 Daglig leder Styret Lønn Pensjonsforpliktelse Andre ytelser Sum ytelser NOTE 10 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER Energi, vann og brensel vedrørende produksjon Kostnad lokaler Leie av maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l Kostnad transportmidler Kostnad og godtgjørelse for reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame- og representasjonskostnad Kontigent og gave Forsikringspremie, garanti og servicekostnad Annen kostnad Tap o.l. 0 0 Sum andre driftskostnader NOTE 11 - EKSTRAORDINÆRE POSTER Bakgrunn: Fra 2007 til 2009 har foretaket hatt kostnader til etablering av offentlig infrastruktur til det nye havneområdet på Revet Kostnader til offentlig vei, nytt ferjeterminalanlegg Revet Sum ekstraordinær kostnad Grunnlag for klassifisering: - Uvanlig: Postene har sammenheng med henholdsvis avvikling av en havnevirksomhet i Indre Havn som har pågått siden 1937, og tilrettelegging for nytt ferjeterminalanlegg på Revet for bruk i et fremtidig 50-års perspektiv. - Uregelmessig: Postene må kunne betraktes som av uregelmessig art, jf. punktet ovenfor. - Vesentlig: Postene er relatert til en type virksomhet som utgjør opp til 30 prosent av foretakets samlede omsetning.

23 23

24 LARVIK HAVN - SENTRAL OG VIKTIG Enkel innseiling; rask, kostnadseffektiv og miljøvennlig To daglige anløp av ferje, SuperSpeed, mellom Larvik og Hirtshals Ukentlige anløp av containerlinjer på Antwerpen, Bremerhaven, Esbjerg, Hamburg, Immingham og Rotterdam Ukentlig stykkgodstrafikk mellom Larvik Havn og norskekysten, Skandinavia og Baltikum. Europas mest moderne ferjeterminalanlegg Norges nest største containerhavn (2008, 2009 og 2010) Gantrykran (50 tonn) og mobil havnekran (100 tonn) Agenter og lokale rederier NAVN BESØKSADR. TELEFON WEB BUGGE & OLSEN AS (agent) Revet COLOR LINE CARGO Revet NOR LINES AS Kanalgt NORSK STEIN AS STEMA SHIPPING Svartebukt Havn THS. ARBO HØEG & CO AS (agent) Kanalgt Larvik Havn KF Havnegata 5, PB 246 Sentrum, 3251 Larvik Tel.: , faks ,

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no porten til europa s s LARVIK Med sentral beliggenhet nær E 1 og åpent farvann, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtrafikk.

Detaljer

Velkommen. porten til Europa

Velkommen. porten til Europa www.larvik.havn.no Velkommen til Larvik Havn porten til Europa 2 ÅBO LARVIK NORSKEKYSTEN HIRTSHALS GRENÅ LYSEKIL GÖTEBORG HALMSTAD RIGA HUNDESTED ESBJERG CUXHAVEN IMMINGHAM EEMSHAVEN HAMBURG BREMERHAVEN

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF

2008 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2008 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 02 Innhold NØKKELTALL 03 0 DETTE ER LARVIK HAVN 04 0 HOVEDVIRKSOMHETER 06 0 ÅRET 2008 08 0 STYRETS BERETNING 10 0 RESULTATREGNSKAP 12 0 BALANSE PR. 31.12 13 0 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

2007 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF

2007 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 2007 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 02 INNHOLD Havnestyret Havnedirektør Jan Fredrik Jonas NØKKELTALL DETTE ER LARVIK HAVN HOVEDVIRKSOMHETER ÅRET 2007 TRAFIKK OVER LARVIK HAVN STYRETS BERETNING RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

2009 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF

2009 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2009 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 02 Innhold DETTE ER LARVIK HAVN 04 0 NØKKELTALL 06 0 PROSJEKTER PÅ REVET 08 0 HOVEDVIRKSOMHETER 10 0 ÅRET 2009 12 0 STYRETS BERETNING 14 0 RESULTATREGNSKAP 16 0 BALANSE PR.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer