2010 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF"

Transkript

1 2010 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF

2 02 Innhold DETTE ER LARVIK HAVN 04 0 NØKKELTALL 06 0 PROSJEKTER PÅ REVET 08 0 HOVEDVIRKSOMHETER 10 0 ÅRET STYRETS BERETNING 14 0 RESULTATREGNSKAP 16 0 BALANSE PR KONTANTSTRØMOPPSTILLING 18 0 NOTER 19 0 REVISJONSBERETNING 23 0 Ledelse/administrasjon: Jan Fredrik Jonas (havnedirektør), Knut Jørgen Heum (økonomisjef), Fred Arne Sørum (teknisk sjef), Olaf Klunderud (båthavnsjef), Anne Gokstad (økonomisekretær) og Beate Palmgren Johannesen (markedskoordinator) Maritim avdeling: Erling Kristensen (havnekaptein), Kjell Holand og Bjørn Syrrist (formenn), John Kristiansen (tømmermann) Kranførere: Cato Johansen, Håkon Barland, Kai Petter Strand, Morten Bjørn, Borgar Hobæk og Rune Aalvik Utarbeidet av Knut Jørgen Heum, Larvik Havn KF, mai Adobe InDesign CS4. Alle foto: Knut Jørgen Heum unntatt: Side 1, 5 og 18: Gunnar Berven; side 2 og 24: Beate P. Johannesen; side 4: Nor Lines; side 9: Erik Berge og side 13 (InPort): InPort AB. Side 8 og 9: Illustrasjon detaljplan Revet: Eivind Orre. Fotomontasje Outlines II: Tor Lindrupsen.

3 03 Tittel Fremtidens havn bygges ut! Larvik Havn skal være en aktiv tilrettelegger for logistikkoperatører i havna. Utviklingsplanen for Revet, som legger opp til en utbyggingsrekkefølge fordelt over 7 faser, ble vedtatt av havnestyret i juni Planen skal vise optimal arealutnyttelse for både dagens og fremtidig bruk gjennom synliggjøring av fleksibilitet og potensial for utbygging. Full utbygging krever nye investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner. Se side 8 og 9 for nærmere informasjon om prosjektene i planen.

4 04 DETTE ER Larvik Havn KORT OM FORETAKET Larvik Havn KF (LHKF) ble etablert som kommunalt foretak 17. september Foretaket har 16 ansatte. Havnestyret har 7 medlemmer, hvorav 3 representerer eierkommunen og 2 representerer brukerne. I tillegg er det ett medlem fra Vestfold fylkeskommune og ett medlem fra de ansatte. LHKFs aktiviteter omfatter i hovedsak: * Holde farleden i orden og stille til rådighet egnede kaiplasser for skip som anløper Larvik Havn. * Stille til rådighet landarealer til lasting og lossing, samt mellomlagring av varer. * Utførelse av kranløft, vannfylling og andre serviceoppgaver. * Utleie av lager, areal og båtplasser. Virksomheten i terminalområdene utføres av private selskaper, bortsett fra krandrift som besørges av LHKF. Den operative virksomheten skjer i hovedsak på Revet hvor havna er en viktig eiendomsbesitter og tilrettelegger for logistikkaktører. Krankjøring er prioritert aktivitet. LHKF omsatte for 43,1 millioner kroner i 2010 (+3 millioner fra 2009). Foretaket er ISO miljøsertifisert. FORRETNINGSIDÉ Larvik Havn KF (LHKF) er Larvik kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Larvik kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven. LHKF skal drives etter forretningsmessige og bærekraftige prinsipper. LHKF skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Larvik kommunes havnedistrikt og forvalte havnas aktiva på en måte som fremmer de vedtatte målsettinger. LHKF kan engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet der det er fordelaktig og hensiktsmessig for egen havnevirksomhet. LHKF skal utvikles til en attraktiv havn med høy servicegrad, og skal videreutvikle sin styrke som lett tilgjengelig havn som betjener kundene kostnadseffektivt. HAVNETILBUD Trafikkhavneanleggene er lokalisert på Kanalkaiene og Revet. Ferjevirksomheten flyttet fra Indre Havn til det nye og moderne anlegget på Revet i Svartebukt Havn i Brunlanes er et eget havneanlegg for steineksport. I tillegg er Dampskipskaia i Stavern sporadisk i bruk som ferjekai. Ferjekaia i Helgeroa er i bruk hele året for å betjene lokaltrafikk til Øyane/ Langesund samt chartertrafikk i sommerhalvåret. Det er ingen privateide trafikkaier innenfor Larvik havnedistrikt. LHKF tilbyr i alt 10 kommunale småbåthavner med til sammen ca båtplasser for helårsleie. Daglig drift og administrasjon av småbåthavnene er overlatt til båtforeninger. I Larvik havnedistrikt er det 3 fiskerihavner med ca. 15 registrerte yrkesfiskere. MARKEDSSITUASJON Larvik Havn er i vekst og har et årlig godsomslag opp mot to millioner tonn. Trafikken over havna kan deles inn i fire hovedsegmenter; containertrafikk, ferjetrafikk, steineksport og øvrig stykkgodstrafikk. Container Trafikktall for containerhavnene i Oslofjorden viser en tredobling av Larvik Havns markedsandel i siste tiårsperiode. Totalt containere ble fraktet over Larvik Havn i 2010, en økning på 5 prosent fra Larvik Havn ble med dette landets nest største containerhavn (sammen med Ålesund). Markedspotensialet vurderes som stort det er en klar tendens til at stadig flere typer gods transporteres i containere og containertransport er i dag så kostnadseffektivt at stadig flere varesorter forsvarer en slik type transport inn mot nettverket av de oversjøiske linjene. Ferje Ferjevirksomheten er ett av forretningsområdene som i en årerekke har dannet basis for økonomien til Larvik Havn KF. Ferjetrafikken startet opp i Indre Havn allerede i 1937 som den første ferjeforbindelse mellom Norge og Danmark. Linjen har siden utviklet seg til å bli blant landets viktigste ferjeruter på utlandet.

5 05 Ferjemarkedet i Sydøst Norge domineres av havnene i Oslo, Sandefjord, Larvik og Kristiansand. De største aktørene i dette markedet er Color Line, DFDS Seaways og Stena Line. I juni 2008 ble det nye ferjeterminalanlegget på Revet åpnet. Samtidig satt operatør Color Line inn nye SuperSpeed 2 i trafikk på linjen Larvik Hirtshals. Nytt skip, med fordoblet fraktkapasitet og nytt reisekonsept for turisttrafikken, har vært en stor suksess for ferjeselskapet. Steineksport Blokkstein, i hovedsak Larvikitt, har i mange år vært blant de dominerende godstypene som skipes over havna. Årlig godsvolum har de siste årene ligget rundt tonn. Blokkstein skipes ut enten i hellaster til europeiske havner eller i containere for omlasting til oversjøiske skip som skal videre til det asiatiske markedet. Storstein, armeringsstein eller skrotstein er tre betegnelser på samme vare, som er et biprodukt ved uttak av blokkstein. Opptil tonn lastes på lektere over Larvik Havn i dag, blant annet til England, for erosjonssikring av kysten. Markedspotensialet vurderes som stort, men de årlige volumene svinger mye blant annet avhengig av situasjonen for kystsikringsprosjekter i utlandet. Øvrig stykkgodstrafikk Øvrig stykkgodstrafikk består hovedsakelig av gods generert fra Nor Lines rutetrafikk på norskekysten, Skandinavia og Baltikum, samt tre, jern- og ståltrafikk. Samlet godsomsetning utgjør i størrelsesorden tonn årlig. GJESTEHAVNER Med lang kystlinje, sandstrender, svaberg og godt klima gir Larvik-distriktet perfekte muligheter for småbåtliv og opplevelser om sommeren. Antall gjestedøgn i LHKFs gjestehavner ligger rundt overnattinger i løpet av sesongen og særlig sommerbyen Stavern er svært populær. INVESTERINGSPLANER I økonomiplanperioden er det budsjettert med investeringer for 66 millioner kroner. Planene inkluderer blant annet kraninvesteringer og videre realisering av utbyggingsfasene fra Utviklingsplan for Larvik Havn - Revet. VISJON Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og dergjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv Drammen 2,4 % Drammen 3,3 % Containerhavner Oslofjorden Markedsandeler 2008 (TEUs) Larvik 15,0 % Grenland 8,4 % Oslo 49,6 % Borg 10,2 % Moss 14,3 % Lo/lo og ro/ro-trafikk. Totalt TEUs. Containerhavner Oslofjorden Markedsandeler 2009 (TEUs) Larvik 16,2 % Grenland 4,7 % Oslo 51,8 % Borg 11,2 % Moss 12,8 % Lo/lo og ro/ro-trafikk. Totalt TEUs. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

6 06 Havneavgifter 2010 (10,6 mill.) 13 % Andre salgsinntekter 2010 (32,5 mill.) 2 % 1 % 2 % 11 % 30 % 65 % 22 % 54 % Anløpsavgift Kaiavgift Vareavgift Vannlevering ISPS-gebyr Båthavner Utleie Krantjenester Diverse TRAFIKKUTVIKLING Lastemengder (tonn) Antall ferjepassasjerer Antall containere (TEUs) RESULTAT & INVESTERINGER (mill. kr.) Omsetning EBITDA Driftsresultat Ordinært resultat Årsresultat Investeringer ANSATTE Lønnskostnader Antall ansatte LØNNSOMHET & SOLIDITET EBITDA-margin 1 48,7 % 40,1 % 33,5 % 45,6 % 41,2 % Resultatgrad 2 30,8 % 25,0 % 13,5 % 28,2 % 24,6 % Totalrentabilitet 3 3,7 % 3,0 % 2,1 % 4,9 % 5,2 % Egenkapitalprosent/soliditet 4 30,8 % 31,7 % 34,9 % 25,3 % 39,6 % 1: EBITDA/driftsinntekter*100% (Driftsresultat før avskrivninger i forhold til omsetning) 2: (Ord. resultat+finanskostn.)/totale inntekter*100% (Andel inntekter som tilfaller egenkapital som resultat) 3: (Ord. resultat+finanskostn.)/gj.sn. totalkapital*100% (Samlet avkastning på eiendeler) 4: Egenkapital/totalkapital*100% (Andel eiendeler finansiert med egenkapital) Omsetning og resultat (kr.) Omsetning EBITDA Driftsresultat Ordinært resultat Årsresultat Finansielle forhold (kr.) Investeringer Kontantbeholdning Lånegjeld 31.12

7 Omsetning pr. virksomhet % 14 % 36 % % 31 % Container Ferje Steineksport Båthavner Øvrig virksomhet Nøkkeltall Godsomsetning (tonn) I alt Andel utenriks Andel innenriks Gods pr. lastetype (tonn) Flytende bulk Tørr bulk Containergods Ferjegods Øvrig stykkgods Gods pr. lastetype Antall skipsanløp 7 % 0 % % 30 % I alt Andel utenriks (ferjer) Andel utenriks (øvrig) Andel innenriks 34 % Flytende bulk Tørr bulk Container Ferje Annet stykkgods

8 08 Prosjekter på Revet Ny 140-meters container-/flerbrukskai: Den nye kaia, som sto ferdig i oktober 2010, har fordoblet kaikapasiteten på Revet til nærmere 300 meter sammenhengende kailinje (eksklusiv ferjekai). Kaia vil ha stor betydning for videre utvikling av Larvik Havn - og næringslivet i regionen. Inkludert fjerning av gammel kai og tilhørende ro/ro-rampe, utdyping til 11,5 meter og annen tilrettelegging, representerer den nye kaia på Revet investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner. Heyerdahlmonument (Prosjekt Heyerdahlbyen): Outlines II, utarbeidet av Tor Lindrupsen, skal plasseres ytterst på den nye moloen på Revet for å markere Thor Heyerdahls tilknytning til Larvik. Kunstelementet skal synliggjøre det maritime perspektivet i Heyerdahls liv og virke. Grøntområde med tursti: Et 14 dekars friområde med en bred betongsti langs Lågen-elva er etablert. Området er et spennende sted å nyte utsikten mot Larviksfjorden.

9 A 09 B Ferdig i 2008: A: Stykkgodsterminal Nor Lines (Larvik Havn KF) (45 millioner / 6 daa / 90 meter kai) B: Nytt ferjeterminalanlegg (Color Line) (ca. 350 millioner / 57 daa / 210 meter kai) Utviklingsplan for Larvik Havn - Revet: Planen, som ble styrevedtatt i juni 2010, viser optimal arealutnyttelse for den bruk man kjenner i dag, men samtidig synliggjør fleksibilitet og potensial for utvikling. Følgende mål har dannet grunnlag for prosjektet (utdrag): - Utarbeide en utviklingsplan som viser organisering og lay-out for Larvik Havns arealer - Uviklingsplanen skal ivareta krav til fleksibilitet i løsning som muliggjør tilpasning til endrede forutsetninger i fremtiden - Som en del av utviklingsplanen skal alle funksjonselementer i havna gjennomgås mot valg av løsninger - Delprosjekter for videre prosjektering og utførelse, derav etappeplaner for fremdrift og realisering, skal inngå i planen - Kostnader skal utredes Full utbygging i henhold til planen krevet investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner fordelt over 7 anbefalte faser. Flere prosjekter er allerede gjennomført eller i ferd med å realiseres. Innen 8-10 år forventes Revet å være ferdig utviklet.

10 10 Container Ferje Stein Etter innkjøp av gantrykran og etablering av containerhavn, kom containertrafikken over Larvik Havn for alvor i gang på slutten av 90-tallet. I etterfølgende år har det blitt investert betydelig i denne virksomheten, blant annet ved forlengelse av kaier, mudring til 12 meters dybde, oppgradering av areal og infrastruktur og anskaffelse av mobil havnekran. I tillegg har terminaloperatør Larvik Container Terminal AS kontinuerlig investert i landbasert containerhandlingsutstyr. Containertrafikken over Larvik Havn har blitt tredoblet siden årtusenskiftet og Larvik har, med en markedsandel på rundt 9 prosent, vært landets nest største containerhavn de siste tre årene (i 2010 sammen med Ålesund). Antall TEUs utgjorde i I alt tonn gods ble fraktet i containere, hvorav andel blokkstein utgjorde tonn (41 prosent). Tilsvarende tall for 2009 utgjør tonn og tonn. Retningsbalansen for containergods var 18 prosent innførsel og 82 prosent utførsel i 2010 (2009: 19 prosent og 81 prosent). De tre rederiene Unifeeder, MSC og Tschudi Lines opererer i dag tilsammen 5 faste, ukentlige containerlinjer mellom Larvik Havn og viktige containerhavner i Europa. Oktober 2010 åpnet den nye container-/ flerbrukskaia på Revet, som har fordoblet kaikapasiteten i containerhavna. Selskapet Larvik-Frederikshavnfergen ble grunnlagt på 30-tallet mens etablering av selve båtforbindelsen fant sted i 1937 med Peter Wessel fra Indre Havn. Selskapet endret navn til Larvik Line i 1986, før man ble kjøpt opp av Color Line-konsernet i I 2006 ble anløpshavna i Danmark flyttet fra Frederikshavn til Hirtshals. Fra årtusenskiftet og frem til 2006 opererte to ferjer regelmessig ruten fra Larvik fordelt på skipene M/S Peter Wessel (-2008), M/S Skagen (-2003) og M/S Color Traveller ( ). Fra 2008 har SuperSpeed 2 trafikert ruten på Hirtshals fra det nye ferjeterminalanlegget på Revet. Skipet representerer helt nye transportløsninger når det gjelder størrelse, hastighet og komfort og har blitt en stor suksess for Color Line. Det ble en økning for godstrafikk med ferje på 6 prosent i 2010 til i alt tonn, fordelt på lastebiler, semitraller og trekkvogner. Passasjertrafikken over Larvik Havn endte på passasjerer og biler, en økning på henholdsvis 3 prosent og 4 prosent. Antall ferjeanløp utgjorde totalt 684 anløp mot 672 anløp i Larvik-distriktet har en rekke steinbrudd hvor det utvinnes stein til bruk i interiør, eksteriør, møbler, fasader, monumenter med mer. Steinen eksporteres som råvare - videre behandling og bearbeiding foregår i blant annet Italia og Kina. Biproduktet Storstein (også kalt skrotstein) eksporteres på lektere for blant annet errosjonssikring av kystlinjer og til bruk for bygging av kaianlegg og moloer i utlandet. Steineksporten (hellaster/bulk) økte med hele 117 prosent i 2010 etter den store svikten i 2009 (på grunn av finanskrisen og tilhørende sviktende markeder). Av samlet volum på tonn, utgjorde blokkstein over Kanalkaia tonn (8 prosent) og storstein/grus tonn (92 prosent). Tilsvarende tall for året før utgjør tonn og tonn. Medregnet også blokkstein i container (se beskrivelse under Container ) øker totalt eksportert steinvolum over Larvik Havn til nesten 0,9 million tonn i 2010, noe som gir en økning på 71 prosent i samlet eksportert steinvolum over Larvik Havn sammenlignet med året før (0,5 mill. tonn). Stema Shipping Norge driver eget anlegg for eksport av storstein og grus i Svartebukt utenfor Larvik.

11 11 Hovedvirksomheter Containere (TEUs) Gods i container (tonn) Tomme Med varer Innførsel Utførsel Ferjepassasjerer Bilenheter med ferjer Biler Lastebiler Busser Blokkstein (tonn) Storstein og grus (tonn) Kanalkaia Revet (container) Revet Svartebukt

12 12 Året 2010 STØRRE BEGIVENHETER I 2010 I januar kan Larvik Havn KF (LHKF) melde om at året 2009 ble trafikkmessig bedre enn forventet. Etter et svakt første kvartal, endte de totale lastemengdene over havna likevel på tilnærmet normalt årsnivå og med TEUs (20 fots containere) ble det høye containervolumet fra 2008 opprettholdt. Tromsø, Ålesund og Larvik havner velger i felles samarbeid å inngå avtale om test av et svensk havnedatasystem som erstatter for dagens IT-verktøy. De tre havnene vil med dette være pionerer blant den norske havnebransjen når det gjelder bruk av en utenlandsk løsning som sitt havnefaglige system. Formålet med pilotprosjektet er å vurdere PORTit havnedatasystem og dets funksjonalitet i en integrasjon med terminalsystemet T3 som et strategisk system for å posisjonere havnene IT-messig i logistikkjeden ikke minst i form av ekstern kommunikasjon. I kunstnerkonkurransen om to markeringer knyttet til Thor Heyerdahls tilknytning til Larvik, som avholdes våren 2010, blir forslaget Outlines II, utarbeidet av Tor Lindrupsen, kåret som vinner. En av markeringene skal plasseres langs motorveien E18 ved innfartsveien til Larvik, mens den andre skal plasseres ytterst på den nye moloen på Revet og synliggjøre det maritime perspektivet i Heyerdahls liv og virke. Nasjonale trafikktall publisert av Statistisk Sentralbyrå i mai viser at Larvik ble landets nest største containerhavn i som året før containere (TEUs) ble fraktet over norske havner, en nedgang på 6 prosent fra Larvik ble nummer to blant containerhavnene i Norge, etter Oslos TEUs, men foran neste havn på listen Ålesund med TEUs. Larviks markedsandel utgjorde med dette 9,6 prosent av totalmarkedet, mot 9,2 prosent i Utviklingsplan for Larvik Havn - Revet, utarbeidet av Civitas, blir vedtatt av havnestyret 22. juni. Planen skal vise fysisk organisering av havneområdet med sikte på å utvikle en mest mulig effektiv havn innenfor tilgjengelige rammer. Detaljplanen er et resultat av prosjektgruppearbeid bestående av deltakere fra viktige brukere og aktører i havna, konsulenter og havneadministrasjon. Arbeidet er sett i sammenheng med blant annet Reguleringsplan for Revet (nov 2006), Masterplan for Larvik Havn (Seaport Innovations feb 2008) og Langsiktig plan for arealutvikling (Civitas, des 2008). Full utbygging i henhold til planen krevet investeringer i størrelsesorden 70 millioner kroner fordelt over 7 anbefalte faser. Videre fremdrift blir inngåelse av avtaler med operatører for finansiering av utbyggingsfasene. Over en periode på ti dager var et utvalg kjendiser samlet i Larvik og Stavern på sensommeren med bakgrunn i innspillingen av Camp Senkveld -episodene til høstens TV2-program Senkveld med Thomas Numme og Harald Rønneberg. Innspillingen avsluttes med Ta Sjansen, et konsept som vi kjenner fra Holmenkollen fra tidligere år, arrangert i Indre Havn med cirka tilskuere. LHKF deltar på den store konferansen Transport og Logistikk 2010 på Gardermoen 18. til 19. oktober. Sentrale temaer er blant annet trender og utfordringer i logistikkbransjen, lønnsomhet og effektiv prosjektlogistikk. Konferansen avsluttes med en stor samferdselspolitisk paneldebatt. Høsten er budsjettid og som følge av ny havnelov gjør Larvik Havn KF noen strukturelle endringer når det gjelder inndeling av priser, bestemmelser og vilkår for I tillegg innføres ny terminologi til erstatning for de gamle avgiftsbegrepene og noen priser får endret beregningsgrunnlag. Til den nyopprettede stillingen Markedskoordinator blir Beate Palmgren Johannesen ansatt i LHKF på tampen av Med dette starter en bevisst satsning med å styrke den utadrettede virksomheten; omdømmebygging, kommunikasjon og salgs- og markedsaktiviteter. Fylkesmann Erling Lae åpnet ny kai på Revet Den offisielle åpningen av ny container-/flerbrukskai på Revet tirsdag 26. oktober blir et svært vellykket arrangement. Fylkesmann Erling Lae sto for snorklippingen av den 140 meter lange kaia i det flotte høstværet i Larvik denne dagen. Havnedirektør Jan Fredrik Jonas redegjorde blant annet for byggeperioden og videre planer for havneutvikling. Ordfører i Larvik Øyvind Riise Jenssen fulgte opp med svært positive ord om havnas utvikling de siste årene, og Larvik Havns betydning som viktig knutepunkt for logistikk og næringsliv i regionen. Seremonien ble etterfulgt av lunch og fagseminar for 150 gjester i byens nye storstue, kulturhuset Bølgen.

13 januar - Pilotavtale om IT-løsning: Tromsø, Ålesund og Larvik havner signerer pilotavtale om testing av det svenske IT-systemet PORTit fra InPort AB. Bildet: Opplæring og systemutvikling i Karlstad. 13. august - TV2 i Larvik Havn: De to gruppene Team Harald og Team Thomas skulle blant annet manøvrere en farkost ned et unnarenn under TV2-opptaket av Ta Sjansen -konkurransen i Indre Havn. 26. oktober - Kaiåpning på Revet: Fylkesmann Erling Lae (midten) sto for selve snorklippingen av den nye kaia, med ordfører Øyvind Riise Jenssen (t.v.) og vareordfører og styreleder for Larvik Havn KF, Knut Anvik (t.h.) på hver sin ende av snora. 26. oktober - Fagseminar på Bølgen: Lokalt næringsliv, offentlige aktører og myndigheter, agenter, rederier og vareavskipere var blant deltakerne på fagseminaret som ble arrangert i anledning åpning av den nye kaia på Revet. Bildet: Foredrag v/ Einar Røsås, NHO Vestfold.

14 14 Styrets beretning OPPDRAGET Larvik Havn KF er Larvik kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltnigsmessige oppgaver Larvik kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven. Havna disponerer betydelige arealer på Revet og i Svartebukt; i tillegg til arealer tilknyttet fiskeri-, gjeste- og småbåthavner. VIRKSOMHETEN Også denne perioden har vært preget av omfattende utbyggingsarbeider. Ferdigstillelsen av ny kai på Revet mot slutten av året representerte avslutningen på en periode hvor anleggsarbeider har medført utfordringer i forbindelse med avvikling av skipstrafikken. Kaianlegget fungerer som forutsatt, og tilfredsstiller dermed rederienes behov etter hvert som det settes inn større skip for å ta økende lastmengder. Antall skipsanløp forble tilnærmet uendret i forhold til året før og endte på totalt Total godsomsetning over havna økte med 21 prosent sammenlignet med året før, og endte på 1,9 millioner tonn. Med en vekst på 5 prosent endte antall containerenheter (TEU) over containerterminalen på Totalt er det løftet tonn gods i containere, som er en økning på 4 prosent fra året før. Stykkgods med ferge økte med 6 prosent og øvrig stykkgods 31 prosent. Bulk hadde økning på 75 prosent. Økningen skyldes i hovedsak oppgang i eksport av storstein og grus. INVESTERINGER/PROSJEKTER Periodens investeringer er i hovedsak knyttet til ny kai på Revet med 24,7 millioner; utfylling Revet 10,2 millioner og utkjøp av leaset mobilkran med 5,4 millioner. PERSONAL OG MILJØ Totalt antall ansatte ved årets slutt var 16, hvorav 2 kvinner. Av styrets 7 medlemmer er 2 kvinner. Det er ikke planlagt eller iverksatt tiltak for å fremme likestilling eller for å forhindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet ved foretaket er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Totalt sykefravær for året var 8,3 prosent. Statistikken omfatter en ansatt som i lengre perioder har vært på aktiv sykemelding (på jobb når sykemeldt). Langtidssykemeldte utgjør klart størst andel av sykemeldingene. Larvik Havns virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø. Det har heller ikke vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet eller fra skip. FREMTIDEN Samling av containergods på større skip vil medføre et behov for å samle trafikken over færre havner i Oslofjorden/Skagerrak. Dette vil skjerpe konkurransen mellom havnene. Etter omfattende utbygging er Larvik Havn nå i stand til å håndtere forventet vekst i trafikk og skipstørrelser. Dette er en forutsetning for at havna skal hevde seg i konkurransen om de store containerlinjene, og derigjennom bidra til styrking av regionens næringsliv. RESULTATER Foretaket hadde i 2010 en omsetning på 43,1 millioner (40,1 mill. i 2009). Etter driftskostnader på 30,3 millioner (30,8 mill.) er driftsresultat 12,8 millioner (9,3 mill.). Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 3,4 millioner (1,5 mill.). Årsresultatet ble 3,4 millioner (1,5 mill.). Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Larvik Havn KF en god finansiell posisjon. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årsresultatet på kr foreslås overført til annen (opptjent) egenkapital.

15 15 HAVNESTYRET FRA EIERKOMMUNE: Knut Anvik - Styreleder (Fremskrittspartiet) Johan Olaf Melø - Nestleder (Høyre) John Thorsen (Arbeiderpartiet) BRUKERREPRESENTANTER: Reidar Bergene Holm (NHO Vestfold) Ingvild Nybø Holth (NHO Vestfold) OPPNEVNT FRA VESTFOLD FYLKESKOMMUNE: Anne Holmsen (Høyre) ANSATTES REPRESENTANT: Rune Aalvik (Larvik Havn KF) På befaring: Øverste bilde (f.v.): Olaf Klunderud (administrasjon), Reidar Bergene Holm, Johan Olaf Melø, Knut Anvik, Anne Gokstad (administrasjon), Lillian Kristiansen, Ingvild Nybø Holth, Anne Holmsen og Jan Fredrik Jonas. Havnestyret: Bildet over (f.v.): Rune Aalvik, Reidar Bergene Holm, Ingvild Nybø Holth, Knut Anvik, Anne Holmsen, Johan Olaf Melø, John Thorsen og Jan Fredrik Jonas (havnedirektør).

16 16 Resultatregnskap Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finanskostnader Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt 0 0 Ekstraordinær kostnad Netto ekstraordinære poster Årsresultat Som er brukt til/dekket av: Avsatt til/overført fra (-) annen egenkapital Sum disponeringer

17 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Årsresultat Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 18 Kontantstrømoppstilling Ordinært resultat for regnskapsåret Ordinære avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Forskjell kostnadsført pensjon/utbetalt premie Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 Utbetalinger ved kjøp/investering varige driftsmidler Innbetalinger på kortsiktige og langsiktige fordringer Utbetalinger, ekstraordinære kostnader Utbetalinger ved andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning Kontantbeholdning

19 Noter 19 NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Direkte vedlikehold av driftsmidler blir løpende kostnadsført under driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmiddelets bokførte verdi og avskrives sammen med dette. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kundefordringer føres opp i balansen uten avsetning til forventet tap. Eventuelle faktiske tap kostnadsføres direkte. Foretaket har kollektiv (sikret) pensjonsordning. Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen (aktuarberegning). NOTE 2 - VARIGE DRIFTSMIDLER Tekst Bygg, kaier, tomter Maskiner Båter Biler Utstyr/ inventar Sum Bokført verdi pr Tilgang i året Avgang i året Årets ord. avskrivninger Bokført verdi pr Økonomisk levetid Inntil 50 år Inntil 20 år Inntil 10 år 5 år 3-15 år Avskrivningsplan Linær avskr. Linær avskr. Linær avskr. Linær avskr. Linær avskr. Årlig leiekostnad og leieperiode av ikke balanseførte driftsmidler: Leieperiode (mnd/år) Maskiner (1 kran) /04 til 09/09 Biler (2) & 11/08 til 04&10/11 Foretaket leaset mobil havnekran til og med mai Årets kostnader gjelder periodisert sluttoppgjør. NOTE 3 - FORDRINGER Fordringer med forfall senere enn ett år: Lån til båtforeninger Depositum pensjonsavtale Andre langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer

20 Andre fordringer: Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Sum kortsiktige fordringer NOTE 4 - BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) Øvrige bankinnskudd Kontantkasse Sum bankinnskudd, kontanter og lignende NOTE 5 - EGENKAPITAL Egenkapital pr Korreksjonspost: Pensjonsforpliktelser for Årsresultat Egenkapital pr Korreksjonspost: Pensjonsleverandør endret beregningsprinsipp for pensjonsforpliktelser i 2009 (se note 6). Dette innebærte endret verdi for pensjonsforpliktelser pr Virkning av ny beregningsmåte er bokført mot egenkapital. NOTE 6 - PENSJONSFORPLIKTELSER Larvik Havn KF er med i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Foretakets forpliktelser omfatter ved årsslutt 16 aktive og 10 pensjonister. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,60 % 5,40 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,40 % 5,70 % Årlig forventet lønnsvekst 4,00 % 4,50 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,75 % 4,25 % Årets pensjonskostnad fremkommer som følger: Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Arbeidsgiveravgift Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført planendring Årets pensjonskostnad (se note 10)

21 Faktisk pensjonsforpliktelse og balanseført pensjonsforpliktelse: Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift (aga) Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) ekskl. aga Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) aga Balanseført netto forpliktelse/(midler) etter aga pr Avstemming: Netto pensjonsforpliktelse/(midler) pr Korreksjonspost IB: Beregnet arbeidsgiveravgift for Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm Netto pensjonsforpliktelse/(midler) pr NOTE 7 - LÅNEGJELD Gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld med forfall første 5 år Sum langsiktig gjeld All langsiktig gjeld er tatt opp med kommuanal risiko og er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler o.l. Andel rentesikret gjeld utgjør kr av samlet lånegjeld på kr pr Rentesikringen utløper som følger: Kr (2036), kr (2016) og kr (2017). NOTE 8 - SALGSINNTEKTER Skipsavgifter Vareavgifter Passasjeravgifter 0 0 Utleievirksomhet Havnetjenester Båtplasser Andre salgsinntekter Sum salgsinntekter NOTE 9 - LØNNSKOSTNADER Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad (se note 6) Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall ansatte: Foretaket har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 16 ansatte (16,0 årsverk). Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør I tillegg kommer honorar for rådgivning med kr

22 Ytelser til daglig leder og styret: 22 Daglig leder Styret Lønn Pensjonsforpliktelse Andre ytelser Sum ytelser NOTE 10 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER Energi, vann og brensel vedrørende produksjon Kostnad lokaler Leie av maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak o.l Telefon, porto o.l Kostnad transportmidler Kostnad og godtgjørelse for reiser, diett, bil o.l Salgs-, reklame- og representasjonskostnad Kontigent og gave Forsikringspremie, garanti og servicekostnad Annen kostnad Tap o.l. 0 0 Sum andre driftskostnader NOTE 11 - EKSTRAORDINÆRE POSTER Bakgrunn: Fra 2007 til 2009 har foretaket hatt kostnader til etablering av offentlig infrastruktur til det nye havneområdet på Revet Kostnader til offentlig vei, nytt ferjeterminalanlegg Revet Sum ekstraordinær kostnad Grunnlag for klassifisering: - Uvanlig: Postene har sammenheng med henholdsvis avvikling av en havnevirksomhet i Indre Havn som har pågått siden 1937, og tilrettelegging for nytt ferjeterminalanlegg på Revet for bruk i et fremtidig 50-års perspektiv. - Uregelmessig: Postene må kunne betraktes som av uregelmessig art, jf. punktet ovenfor. - Vesentlig: Postene er relatert til en type virksomhet som utgjør opp til 30 prosent av foretakets samlede omsetning.

23 23

24 LARVIK HAVN - SENTRAL OG VIKTIG Enkel innseiling; rask, kostnadseffektiv og miljøvennlig To daglige anløp av ferje, SuperSpeed, mellom Larvik og Hirtshals Ukentlige anløp av containerlinjer på Antwerpen, Bremerhaven, Esbjerg, Hamburg, Immingham og Rotterdam Ukentlig stykkgodstrafikk mellom Larvik Havn og norskekysten, Skandinavia og Baltikum. Europas mest moderne ferjeterminalanlegg Norges nest største containerhavn (2008, 2009 og 2010) Gantrykran (50 tonn) og mobil havnekran (100 tonn) Agenter og lokale rederier NAVN BESØKSADR. TELEFON WEB BUGGE & OLSEN AS (agent) Revet COLOR LINE CARGO Revet NOR LINES AS Kanalgt NORSK STEIN AS STEMA SHIPPING Svartebukt Havn THS. ARBO HØEG & CO AS (agent) Kanalgt Larvik Havn KF Havnegata 5, PB 246 Sentrum, 3251 Larvik Tel.: , faks ,

2012 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2012 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK. www.larvik.havn.no

2012 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2012 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK. www.larvik.havn.no 2012 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 2012 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK www.larvik.havn.no 02 Innhold DETTE ER LARVIK HAVN 04 NØKKELTALL 06 UTVIKLING AV LARVIK HAVN 08 HOVEDVIRKSOMHETER 10 ÅRET 2012 12 SUMMARY

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING

ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2014 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt selskap i hht. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999

Detaljer

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien

Havnekassens økonomiske forhold. Havnas betydning for regionen. Styrket rollen som Norges bilhavn. Samarbeider om å styrke sjøveien Årsrapport2013 ÅRSRAPPORT 2013 Drammen havn er en effektiv intermodal havn med direkte tilgang til jernbane og motorvei. Havna er én av Norges mest betydningsfulle havner for blant annet bilimport, bulkvarer,

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

Årsrapport 2013. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport 2013. Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2013 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TRONDHEIM HAVN IKS ORG.NR. 945 510 552 STYRETS BERETNING FOR 2013 Trondheim Havn IKS (TH) er et interkommunalt

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Overskrift. Årsrapport 2003

Overskrift. Årsrapport 2003 Overskrift Årsrapport 2003 Årsrapport 2003 Color Group ASA 4 Kort om konsernet 5 Milepæler 6 Dette er Color Group 12 M/S Color Fantasy 15 Hovedtall og nøkkeltall 16 Styrets årsberetning 19 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2013 LEDER 3 Takk! Vi har lagt bak oss et meget godt økonomisk år. 2013 ble for oss totalt sett det beste året siden vi startet opp i 2006. 2013 har vist at vi er på riktig vei og har evnet

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Cruiseskip i Vågen under Gladmat STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

ÅRSBERETNING 2012. Cruiseskip i Vågen under Gladmat STAVANGERREGIONEN HAVN IKS PORT OF STAVANGER ÅRSBERETNING 212 Cruiseskip i Vågen under Gladmat NORWAY STAVANGERREGIONEN HAVN IKS 2 Vestre Bokn Finnøy Ytre grense IKS Kommunegrense Mortavika R E N N E S Ø Y Rennesøy Talgje Mosterøy

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo.

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo. 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser, gassdistribusjon,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2012 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 0 0 kontakter 0 virksomheten vår strategisk fokus revisors beretning 0 noter årsregnskap 0 styrets årsberetning vurdering av markedsverdier - eva hovedtall og finansielle forhold 0

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING. Smyck mørkblå 100 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542

ÅRSBERETNING. Smyck mørkblå 100 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M. Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 2013 ÅRSBERETNING Smyck mørkblå 0 C 50 M Smyck lysblå 50 C 20 M 1 Pantone mørkblå 300 Pantone lysblå 542 NØKKELTALL INNHOLD Omsetning -konsernet s 4-6... Styrets beretning s 7... Resultatregnskap s 8-9...

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer