SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: Erstatter dato: Internt nr: 11160

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Primer CA komp A. Sist endret: 10.04.2012 Erstatter dato: 16.09.2010 Internt nr: 11160"

Transkript

1 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse S Hagmans Grundprimer CA komp A,Hagmans Stålplast Grundprimer CA komp A, Stålplast CA primer komp A 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes RELEVANTE IDENTIFISERTE BRUKSOMRÅDER A-komp. til 2-komp. epoxyprimer. Leverandørens artikkelnummer PR-nr Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet PRODUSENT/IMPORTØR Foretak HAGMANS KEMI AB Adresse Box 112 Postnr./sted Fritsla Land Sverige / Sweden E-post Internett Telefon +46 (0) Faks +46 (0) Nødtelefon Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonssentralen Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare Fareidentifisering 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen DPD Klassifisering: Viktigste HSE fare effekter: 2.2 Etikettelementer R10a, Xi; R8, R4, N; R51/5 Brannfarlig. Irriterer huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Irriterende Miljøskadelig EF-etikett: Nei 1 / 8

2 SAMMENSETNING SIKKERHETSDATABLAD Bisphenol A-Diglycidylether, polymer med Bisphenol A (10-15 %), 1-Metoxy-2-propanol (20-25 %), Sinkfosfat (5-10%), Sinkoksyd (1-5 %) R-SETNINGER R10 Brannfarlig. R8 Irriterer huden. R4 Kan gi allergi ved hudkontakt. R51/5 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-SETNINGER S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S24 Unngå hudkontakt. S7 Bruk egnede vernehansker. S8 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. S60 Dette produktet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse, miljø og sikkerhets (HMS) datablad for ytterligere informasjon. ANDRE MERKESETNINGER Inneholder epoksyforbindelser.se informasjon fra produsenten. 2. Andre farer Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffer.2 Blandinger Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. DPD-Klassifisering CLP-klassifisering Bisphenol A-Diglycidylether, polymer med Bisphenol A % Xi,R6/8 - R4 Skin Irrit. 2 H15 Eye Irrit. 2 H19 Skin Sens. 1 H17 Xylen % Xn,R10 - R20/21 - R8 Flam. Liq. H226 Acute Tox. 4 H12 Acute Tox. 4 H2 Skin Irrit. 2 H15 1-Metoxy-2-propanol % R10 Flam. Liq. H226 Sinkfosfat % N,R50/5 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Sinkoksyd % N,R50/5 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 etanol % F,R11 Flam. Liq. 2 H225 Se fullstendige R-setninger, H-setninger og EUH-setninger under punkt 16. EUH-setningenen nevnt under CLP-klassifiseringen er kun en del av merkingen. 4 Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak INNÅNDING Frisk luft og hvile. SVELGING Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 2 / 8

3 HUDKONTAKT Ta av gjennomfuktede klær. Vask huden med såpe og vann. ØYEKONTAKT Skyll straks med vann i flere minutter. Løft øyelokket. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. GENERELT Vis dette Sikkerhetsdatablad/HMS Datablad til legen. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede VIKTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE Kan gi hodepine, kvalme, trøtthet, svimmelhet og nedsatt reaksjonsevne. Sprut i øynene kan gi svie/irritasjon. Fortæring kan gi kvalme, brekninger og diaré. Avfetter huden. Kan virke irriterende. Kan gi allergi ved hudkontakt. 4. Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig - 5 Brannslukning 5.1 Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Slokningsmiddel: karbondioksid, pulver, alkoholbestandig skum, spredt vannstråle eller vanntåke. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Ikke bruk direkte vannstråle. 5.2 Spesielle farer i forbindelse med stoffet eller blandingen SPESIELLE FARER BRANNFARLIG. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. 5. Anvisninger for brannvesen ANVISNINGER FOR BRANNVESEN Bruk trykkluftapparat og verneklær beregnet på brannbekjempelse. ANNEN INFORMASJON Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Bruk personlig verneutstyr. (P 8). 6.2 Miljøverntiltak MILJØVERNTILTAK Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark. 6. Metoder og utstyr til skadebegrensning og opprenskning METODER OG UTSTYR Absorberes i et inert materiale (vermikulitt, tørr sand eller jord) og samles opp. 6.4 Henvisning til andre punkter / 8

4 HENVISNINGER SIKKERHETSDATABLAD Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7. Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8. Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 1. 7 Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING Eliminer alle antennelseskilder. Røyking, ild, sveising eller gnistdannende arbeid forbudt. Bruk personlig verneutstyr. (P8).Ventiler godt. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være nødvendig. Før arbeid med herdeplastprodukter begynnes skal tillhandahållet informasjonsmaterial studeras. Arbeidsskydds anvisninger for arbeid med herdeplastprodukter skal følges. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuelt inkompatibilitet FORUTSETNING FOR SIKKER LAGRING, INKLUDERT EVENTUELLE UFORENLIGHETER Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. Oppbevares i henhold til bestemmelsene for brannfarlige varer. Oppbevares utilgjengelig for barn. 7. Spesielle bruksområder 8 Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametre ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m År Anm. Xylen timer H etanol timer Metoxy-2-propanol timer H R=Reproduksjonsskadelig, H=Hudopptak, K=Kreftfremkallende, A=Allergifremkallende, T=Takverdi, M=Arvestoffskadelig (mutagen) ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING Inneholder stoffer som det er angitt hygieniske grenseverdier for. 8.2 Eksponeringskontroll EGNEDE TILTAK FOR EKSPONERINGSKONTROLL Iaktta god arbeidshygiene ved håndtering av produktet. ØYEVERN Tettsittende øyevern ved fare for sprut eller direktekontakt. BESKYTTELSE AV HUD Verneklær ved behov. HÅNDVERN Bruk kjemikalieresistente beskyttelseshansker. Beskyttelseshansker (nitrilgummi). ÅNDEDRETTSVERN Bruk åndedrettsvern med A/P2 filter ved for dårlig ventilasjon. 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper TILSTANDSFORM Tiksotrop vætske 4 / 8

5 FARGE LUKT LØSELIGHET Gul. Organiske løsemidler. Løselig i de fleste organiske løsningsmidler. LØSELIGHET I VANN Ikke løselig i vann. Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad ph (konsentrat) ph (bruksferdig oppløsning) Smeltepunkt Frysepunkt Startkokepunkt og kokepunktsintervall ~ 120 C Flammepunkt ~ 0 C Fordampingshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Antennelsesgrenser Eksplosjonsgrenser 1-12 % Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Fordelingskoeffisient Selvantennelsestemperatur Nedbrytingstemperatur Viskositet 9.2 Andre opplysninger Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Tetthet 140 kg/m³ Blandingsforhold: 50/50 volymdeler VOC 495 g/l VOC komp A+B 65 g/l Merknad nr. Kommentar 10 Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet KJEMISK STABILITET Stabil under anbefalte lagrings og håndteringsforhold. 10. Risiko for farlige reaksjoner Forhold som må unngås FORHOLD SOM MÅ UNNGÅS Unngå oppvarming, gnist og åpen ild Materialer som må unngås MATERIALER SOM MÅ UNNGÅS Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytningsprodukter 11 Toksikologiske opplysninger 5 / 8

6 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger AKUTT TOKSISITET - ORAL Farlig ved svelging. Fortæring kan gi kvalme, brekninger og diaré. AKUTT TOKSISITET - DERMAL Farlig ved hudkontakt. Avfetter huden. Kan virke irriterende. Kan gi allergi ved hudkontakt. AKUTT TOKSISITET INNÅNDING Kan gi hodepine, kvalme, trøtthet, svimmelhet og nedsatt reaksjonsevne. ALVORLIG ØYESKADE/ØYEIRRITASJON Damp eller sprut kan gi irritasjon og svie i øynene. SENSIBILISERING Kan gi allergi ved hudkontakt. ANNEN TOKSIKOLOGISK INFORMASJON Toksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for bearbeidingen. 12 Miljøopplysninger 12.1 Toksisitet AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER Ekotoksikologisk informasjon for produktet er ikke tilgjengelig. ØKOTOKSISITET Inneholder komponent/komponenter som er giftige for organismer som lever i vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Holdbarhet og nedbrytbarhet PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Produktet inneholder komponenter som kan være persistente i miljøet. 12. Bioakkumuleringspotensiale BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Ingen informasjon tilgjengelig 12.4 Mobilitet i jord MOBILITET Ingen informasjon tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering 12.6 Andre negative virkninger ANNEN INFORMASJON Innsamling av data pågår. Unngå utslipp i naturen. Ekotoksikologisk informasjon for produktet er ikke tilgjengelig. 1 Fjerning av kjemikalieavfall 1.1 Metoder for avfallsbehandling 6 / 8

7 GENERELT Bland med herderen slik at produktet herdes. Udherdet produkt er ikke farligt avfall. Tømte forpakninger leveres til gjenvinning. AVFALLSGRUPPER SIKKERHETSDATABLAD EAL koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAL kode Måling og lakkavfall som inneheld organiske løysemiddel eller andre farlege stoff. 14 Transportopplysninger Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer III Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Paint/Maling(Xylen) 14.5 Miljøfarer (UN proper shipping name) 14. Transportfareklasse(r) Fareseddel Farenummer: Tunnelrestriksjonskode D/E Transport via indre vannveier (ADN) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Paint/Maling(Xylen) 14.5 Miljøfarer (UN proper shipping name) 14. Transportfareklasse(r) Miljøfare i tankskip Sjøtransport (IMDG) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Paint/Maling(Xylen) 14.5 Miljøfarer (UN proper shipping name) 14. Transportfareklasse(r) Sub. risiko: IMDG Code A segregation group Marine pollutant Ja EMS: F-E S-E Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 UN-nummer Emballasjegrupper 14.2 UN-skipningsnavn Paint/Maling(Xylen) 14.5 Miljøfarer (UN proper shipping name) 14. Transportfareklasse(r) Fareseddel III III III 15 Reguleringsinformasjon 15.1 Spesielle bestemmelser/spesiell lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til helse, miljø og sikkerhet 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering ANNEN INFORMASJON En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført. 7 / 8

8 16 Andre opplysninger UTGITT: LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Opplysningene i dette HMS datablad er i henhold til vår informasjon påangitte dato for siste revidering. Endring punkt: 1-16 LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R6/8 Irriterer øynene og huden. R8 Irriterer huden R8 Irriterer huden. R4 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/5 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51/5 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet LISTE OVER ALLE RELEVANTE H-SETNINGER H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H12 Farlig ved hudkontakt. H15 Irriterer huden. H17 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H19 Gir alvorlig øyeirritasjon. H2 Farlig ved innånding. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. YL-gruppe 4 RÅD OM OPPLÆRING Ved faglig arbejde med herdeplastprodukter se Herdeplast kan skade helsen din (brosjyre 77) Før arbeid med herdeplastprodukter begynnes skal tillhandahållet informasjonsmaterial studeras. Arbeidsskydds anvisninger for arbeid med herdeplastprodukter skal følges. 8 / 8

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012

SIKKERHETSDATABLAD. Naturgass (Statoil, norsk sokkel) Sist endret: 29.08.2012 Erstatter dato: 20.08.2012 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Stoffnavn Naturgass GRUPPENAVN Unntatt fra REACH-registrering i overensstemmelse med

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

Butangas Andre navn eller synonymer

Butangas Andre navn eller synonymer I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Butangas Andre navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer