SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon"

Transkript

1 SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon

2 SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden Sopra Steria og den 08.desember 20 rkitektum Kommentarene fra innspillsrunden er blitt Sopra Steria og implementert og innholdet har blitt formattert. rkitektum 2

3 SS-V Bilag Innhold INNLEDNING.... BESVRELSE I BILGET....2 BESVRELSE V KRVTBELL... 2 VTLENS OMFNG KUNDENS FORMÅL MED VTLEN... KRV TIL VEDLIKEHOLD V TILBUDT LØSNING.... VTLE FOR TJENESTENIVÅ....2 PROGRMVREVEDLIKEHOLD FEIL- OG ENDRINGSHÅNDTERING... 8 KRV TIL BRUKERSTØTTE... 9 KUNDE- OG BRUKERFORUM GENERELT... 0

4 SS-V Bilag Innledning Dette bilaget beskriver de krav Kunden stiller til vedlikehold av Fagsystemet for digital byggesaksbehandling som Leverandøren har tilbudt Kunden som del av Tilpasningsavtalen (SS-T).. Besvarelse i bilaget Bilaget skal besvares iht. de krav som er stilt i konkurransegrunnlaget og de krav som er stilt direkte i dette bilaget..2 Besvarelse av kravtabell Bilaget inneholder en kravtabell som angir spesifikke krav til drift og vedlikehold som leverandøren bør tilfredsstille..2. koder For hvert krav i kravtabellen er det angitt en kravkode som angir hvilken type krav som stilles. Det er tre ulike kravkoder;, B og C som er benyttet. Disse kravkodene er beskrevet nærmere i tabellen nedenfor: kode: «Må-krav» B «Bør-krav» C «Ønskelig funksjonalitet» Beskrivelse: Dette er krav som leverandørens vedlikeholdsytelse må tilfredsstille. Dette er krav som dekker et behov som leverandørens vedlikeholdsytelse bør tilfredsstille, men det er ikke et absolutt krav. Dette er krav som Kunden anser at det er ønskelig at leverandørens vedlikeholdsytelse tilfredsstiller, men det er ikke et absolutt krav..2.2 Hvert krav skal besvares av leverandør med en av de tre svarkodene J, N eller. Betydningen av de ulike svarkodene er beskrevet i tabellen nedenfor: Svarkode: J «Ja» N «Nei» «lternativ løsning» Beskrivelse: Ja, besvarelse imøtekommer dette kravet. Selve besvarelsen beskrives i relevante kapittel i dette bilaget, evt. med henvisning til øvrige bilag hvor relevant. Nei, besvarelse imøtekommer ikke dette kravet. Leverandøren bes om å kommentere i relevant kapittel i dette bilaget i hvilken grad kravet kan imøtekommes. Dette er et krav som ikke imøtekommes direkte, men hvor leverandøren mener at en alternativ løsning vil dekke Kundens antatte behov som ligger til grunn for kravet. Kunden ber om at leverandøren beskriver sin forståelse av det behovet leverandøren antar ligger til grunn for kravet og hvordan dette behovet kan dekkes på alternativ måte i relevant kapittel i dette bilaget.

5 SS-V Bilag 2 vtalens omfang 2. Kundens formål med avtalen Kunden ønsker å sikre at fagsystemet for digital byggesaksbehandling som Leverandøren har levert under Tilpasningsavtalen videreutvikles med ny funksjonalitet som blir mulig å realisere etter hvert som tilgjengelig datagrunnlag for saksbehandling blir bedre og mer strukturert og nye, oppdaterte tjenestegrensesnitt blir tilgjengelig, samt generelle forbedringer av funksjonaliteten i løsningen. Videre skal leverandøren ta ansvar for at løsningen som leveres er oppdatert i henhold til enhver tid gjeldende lovverk som er relevant for løsningen og standarder som løsningen benytter, at feil og sårbarheter i løsningen blir rettet. I tillegg skal denne avtalen sikre at Kunden har tilgang på et brukerstøtte- og supportapparat som kan håndtere innmelding, oppfølging og retting av feil i løsningen og bistå kunden med spørsmål relatert til bruk av løsningen. Leverandøren skal sette av 0% av årlige vedlikeholdsinntekter etter denne avtalen til videreutvikling av funksjonalitet som prioriteres av et eget kunde- og brukerforum som leverandøren skal fasilitere etableringen av. til vedlikehold av tilbudt løsning. vtale for tjenestenivå Leverandøren skal i bilag besvare følgende krav og med innhold som minimum imøtekommer de øvrige kravene beskrevet videre i kapittel, og. 2 : Leverandøren skal etablere tydelige definisjoner på uttrykk og begrep som benyttes i beskrivelsen av tjenestenivået. Dette er begreper som benyttes for å beskrive, måle og rapportere nivå på garanterte ytelser og inkluderer, men er ikke begrenset til, servicevindu, tilgjengelighetsgrad, oppetid, feilrettingstid osv. Leverandøren skal angi frister og måleparametre på rapporteringspunkter i forhold tilbudt servicegrad. Leverandøren skal periodisk/månedlig og på etterspørsel fra Kunde rapportere på avtalte rapporteringspunkter/ servicegrad. Leverandøren skal beskrive sitt sanksjonsregime ved brudd på servicegrad. koder, B, C: J, N, :

6 SS-V Bilag : Leverandøren må beskrive hvilket rammeverk og hvilke prosesser som benyttes for å sikre at kvaliteten på IT-tjenestene som leveres er som avtalt. Beskrevne prosesser skal være etablert før produksjonssetting av løsning. koder, B, C: J, N, :.2 Programvarevedlikehold 2 : Leverandøren skal som del av sin prissatte vedlikeholdsytelse håndtere feilretting og utbedring av sårbarheter innenfor de frister som følger av denne avtalen. Leverandøren skal som del av sin prissatte vedlikeholdsytelse oppdatere løsningen slik at den tilfredsstiller til en hver tid gjeldende lov- og regelverk som er relevant for løsningen. Leverandøren skal som del av sin prissatte vedlikeholdsytelse oppdatere løsningen slik at den støtter de til en hver tid gjeldende standarder innenfor de funksjonsområder som løsningen dekker. Oppdatert løsning skal være klar for utrulling hos Kunden seneste innen 2 måneder etter at ny standard er publisert. koder, B, C: J, N, : et vil bl.a. gjelde alle standard tjenestegrensesnitt som benyttes og informasjonsmodellen for byggesak Kunden skal som del av denne vedlikeholdsavtalen ha rett til vederlagsfritt å ta i bruk alle nye versjoner av løsningen som leverandøren lanserer i denne vedlikeholdsavtalens varighet. Rettigheten dekker kun de samme funksjonsområder som løsningen har funksjonalitet for å håndtere i løsningen (inkludert prosesser som delvis må håndteres manuelt i den leverte løsningen). Kunden må selv dekke dirkete kostnader med oppgradering/installasjon av nye versjoner. Kunden ønsker å sikre at fagsystemet for byggesaksbehandling som Leverandøren har levert under Tilpasningsavtalen videreutvikles med ny funksjonalitet som blir mulig å realisere etter hvert som tilgjengelig datagrunnlag for saksbehandling blir bedre og mer strukturert og nye, oppdaterte 6

7 SS-V Bilag 6 7 tjenestegrensesnitt blir tilgjengelig, samt generelle forbedringer av funksjonaliteten i løsningen. Leverandøren skal beskrive innholdet i sin vedlikeholdsytelse og hvilken plan leverandøren har for videreutvikling av løsningen utover de to påfølgende årene etter at Leveranse 2 er levert og når ulik funksjonalitet vil kunne tilgjengeliggjøres for Kunden. Det gjøres oppmerksom på at svært vesentlige avvik (0 0 % avvik) fra denne planen med negativ konsekvens for kunden vil regnes som manglende oppfylling av leverandørs forpliktelser i henhold til denne vedlikeholdsavtalen. Kontinuerlig vedlikehold - Leverandøren skal drive kontinuerlig vedlikehold av løsningen slik at Kundens klientløsninger og driftsløsningen kan holdes sikkerhetsmessig oppdatert. Klientløsningen skal kunne oppdateres med nyeste operativsystemer og programvarekomponenter. Følgefeil etter planlagte endringer - Leverandør påtar seg ansvar for å rette alle følgefeil uten ubegrunnet opphold. 7

8 SS-V Bilag. Feil- og endringshåndtering Leverandøren skal ha etablerte prosesser for feil- og endringshåndtering. Prosessene skal så lenge leverandøren leverer både drifts- og vedlikeholdsytelser for fagsystemet, håndtere feilmeldinger som meldes inn den beskrevne prosessen uavhengig av om feilen skyldes feil ved driftsytelsen eller vedlikeholdsytelsen. 2 6 : Endringshåndtering skal skje etter anerkjente rammeverk, eksempelvis ITIL v - Versjoner, releaser og oppdateringer skal gjennomføres i henhold til rammeverk for «ledende praksis». Prosess for feil- og endringshåndtering Leverandøren skal beskrive sin prosess for feil- og endringshåndtering ved endringer og/eller feilrettinger på løsningen. Felles prosess feil- og endringshåndtering for driftsog vedlikeholdsytelsen prosess for feil- og endringshåndtering skal så lenge leverandøren leverer både drifts- og vedlikeholdsytelser for fagsystemet, håndtere feilmeldinger som meldes inn og løse disse uten at kunden trenger å ta stilling til om feilen skyldes feil ved driftsytelsen eller vedlikeholdsytelsen på innmeldingstidspunktet. Dokumentere kvalitetssikring av tilgjengelighet og ytelse - Leverandøren må ha dokumenterte rutiner for å kvalitetssikre systemets tilgjengelighet og ytelse. Informasjon om endringer- Leverandøren skal utarbeide informasjon knyttet til endringer som sendes til Kunden for kvalitetssikring. I hovedsak vil Kunden selv ha ansvaret for utsending av informasjon til berørte brukere, men det kan avtales at Leverandøren i gitte tilfeller vil ha ansvaret for dette. Brukerdokumentasjon - Leverandøren skal vedlikeholde veiledere/bruksanvisninger/ brukerdokumentasjon for systembrukere når det skjer endringer på tjenesten. koder, B, C: B J, N, : 8

9 SS-V Bilag til brukerstøtte Det skal tilbys en brukerstøttetjeneste som et fast satt antall brukere og superbrukere hos Kunden skal kunne kontakte. Kundens superbrukere vil fungere som. linje for brukerrelaterte spørsmål Leverandør skal tilby 2. linje brukerstøtte. Kundens prosess for å håndtere henvendelser fra brukerne før de evt. videreformidles til leverandørens 2. linje er som følger: Kommunespesifikke krav: Kommunens prosess for håndtering av brukerhenvendelser beskrives her. Leverandøren skal håndtere henvendelser og hendelser i henhold til valgte rammeverk. Brukerstøttetjenesten til leverandøren skal tilfredsstille følgende krav: : Tilgang til brukerstøtte X antall brukere og superbrukere hos kunden skal ha tilgang til brukerstøtte hos leverandør. koder, B, C: 2 Brukerstøttetjenesten skal utføres på norsk språk. Brukerstøtte tilgjenglighet av kompetent personell - Det skal være tilgjengelig et telefonisk mottaksapparat på virkedager mellom 08:00 og 7:00. Systemstøtte Leverandøren skal stille verktøy tilgjengelig for Kunden, hvor Kunden ska ha tilgang til å melde inn saker, se status på innmeldte saker og få tilgang til rapporter for leverandørs håndtering av saker iht. avtalt SL er type sak og prioritet. Mottak av feilmeldinger brukerstøttetjeneste skal kunne håndtere innregistrering av feilmeldinger som kommer inn via telefon. 6 Behandling av innmeldte feil type og B tilbakemelding på status for retting av - og B-feil skal inneholde informasjon om videre arbeid med saken, inklusiv tidspunkt/frister for aktivitetene 7 Eskalering- Kundens systemadministratorer skal ha muligheter for å eskalere innmeldte saker. B 8 Det må foreligge rutiner for behandling av feilmeldinger - Vi ber leverandøren redegjøre for rutinene for mottak og oppfølging ved feilmeldinger og henvendelser. J, N, : 9

10 SS-V Bilag Kunde- og brukerforum. Generelt Leverandøren skal som del av denne avtalen etablere et kunde- og brukerforum som kan gi innspill til og stille krav til videreutvikling. 2 6 : Leverandøren skal fasilitere etablering og drift av et kunde- og brukerforum. Leverandøren skal løpende vedlikeholde oversikt over hvilke kunder som har rett til å delta i det etablerte kunde og brukerforumet. Leverandøren skal sette av 0 % av årlige vedlikeholdsmidler etter denne kontrakten i en pott som et felles kunde- og brukerforum (forum for alle kundene og brukerne av leverandørens fagsystem) kan benytte til prioritere videreutvikling av funksjonalitet som ønskes videreutviklet i løsningen. Kunde- og brukerforum avholdes fra til 2 ganger i året, avhengig av hvilken frekvens kunde- og brukerforum finner nødvendig. Ønsker til videreutvikling skal meldes inn til leverandøren i forkant av planlagt kunde- og brukerforum innen en rimelig frist som leverandøren setter. Leverandøren skal så vurdere omfang på alle ønskene i forkant av kunde- og brukerforum og evt. hente inn den informasjon som trengs for å kunne gjøre en slik endring, og beskrive forslaget til videreutvikling som en endringsordre som kunde- og brukerforum kan ta stilling til når møtet i kunde- og brukerforum avholdes. Leverandøren skal stille med en representant i kunde- og brukerforum, som kan presentere leverandørens planer, svare på spørsmål og gi innspilll til prioritering. representant har talerett, men ikke stemmerett når kunde- og brukerforum skal prioritere videreutviklingen. Leverandøren skal i forkant av kunde- og brukerforum levere en rapport til kunde- og brukerforums deltagere på hvilke planer som leverandøren har for videreutvikling av løsningen, som ikke påvirkes av valgene til kunde- og brukerforum. koder, B, C: J, N, : 0

SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1. Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1. Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SSA-T Bilag 1 SSA-T, Bilag 1 Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.12 2014 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden den Sopra

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON 2.0-18.10.2010 Side 1 av 16 Innhold Om tjenesteavtalen... 3 1 Teknisk drift... 5 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 5 Krav til og retningslinjer for

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

(LOGO CUSTOMER) SLA-(system) MAL-SLA-Acando Revisjon 01. SLA-(system) Acando-(customer) 1/20

(LOGO CUSTOMER) SLA-(system) MAL-SLA-Acando Revisjon 01. SLA-(system) Acando-(customer) 1/20 SLA-(system) Acando-(customer) 1/20 Revisjonshistorikk: Revisjon Endring Dato/sign 01 Initiell 01 sept 2009 / xyz Dokumentets gjeldende revisjon (format: «Revisjon 99» eller «Revisjon < dato >»): Revisjon

Detaljer

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Veiledning for kontrakts utarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjon : 2.0 Dato oppdatert : 07.09.2011 Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift Side

Detaljer

Offentlig elektronisk postjournal Håndbok for innholdsleverandørene Versjon 1.0. 22.06.2010

Offentlig elektronisk postjournal Håndbok for innholdsleverandørene Versjon 1.0. 22.06.2010 Offentlig elektronisk postjournal Håndbok for innholdsleverandørene Versjon 1.0. 22.06.2010 Velkommen til OEP 18. mai 2010 ble Offentlig elektronisk postjournal (OEP) lansert av Fornyings-, administrasjons-,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. Etat X. Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning SAMARBEIDSAVTALE MELLOM Etat X OG Brønnøysundregistrene v/ Altinn sentralforvaltning VERSJON 2.1.0 24.11.2008 Merkantilt ansvarlig hos Tjenesteeier: Kari Merkantil, Innkjøpssjef kari.merkantil@etatx.no,

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR SAMKJØRING OG ALTERNATIV BESTILLERLØSNING Ferdigstilt dato: 28.11.2014 Beslutning: Utarbeidet av: Kjersti O. Christensen Bemanning av neste fase: Neste fase ferdig:

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Avtalebok verdikjede

Avtalebok verdikjede IT-programmet - Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avtalebok verdikjede Versjon 7.0 Innovasjon Norge Juni 2005 Juni 2005 Presentasjon av BIT-avtaler Forord I er det nå utviklet en versjon 7.0 av

Detaljer

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon TILPASNINGSAVTALEN Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilaget. Dette gjøres

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 2 2.1 STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 2 2.2 MÅL, STYRINGSPARAMETERE

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Dato: 9.8.2013 Saksnr: 2012/11 Innhold Side 1 Innledning... 2 1.1 Invitasjon til å levere inn endelig tilbud...

Detaljer

Informasjonssikkerhet og IT-drift

Informasjonssikkerhet og IT-drift Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Informasjonssikkerhet og IT-drift Nesodden kommune 25.10/2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 NESODDEN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

for digital byggesaksbehandling

for digital byggesaksbehandling Lokale behov og tilpasninger i dokumenter anskaffelsesgrunnlaget for nytt fagsystem cm for digital byggesaksbehandling Versjon 1.0 2015 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local

Detaljer

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS)

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) Konkurransegrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) TIL HEDMARK FYLKESKOMMUNE Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 17.4. 2009 kl 12:00. 1 INNHOLD 1. GENERELL

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker

Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker Personvern og informasjonssikkerhet i kontakten med pasient/bruker En veileder i bruk av portalløsninger, SMS og e-post Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer