Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks. Beskrive grunnmodell: Plan for. Økonomipros esser Hallgeir Lien. Driftsstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks. Beskrive grunnmodell: 01.06.2011. Plan for. Økonomipros esser Hallgeir Lien. Driftsstyret 17.06."

Transkript

1 Tiltaksplan intern styring og kontroll i Sykehuspartner / Internt styrings- og kontrollmiljø: 1.1 Iverksette prosesser i Sykehuspartner for å videreutvikle og forankre et helhetlig system for virksomhetsstyring som ivaretar alle elementene i en prosess for god virksomhetsstyring Beskrive en helhetlig modell for virksomhetsstyring Etablere plan for implementering Ha iverksatt prioriterte tiltak innen tydeliggjøring av mål- og resultatkrav med tilhørende rapportering Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks Økonomipros esser Hallgeir Lien Beskrive grunnmodell: Plan for implementering: Driftsstyret Implementert prioriterte tiltak: Grunnmodellen for systemet skal være beskrevet, og endelig fastsatt innen 1. juni. På bakgrunn av denne skal det lages en plan for implementering. Frist for dette er 17. juni hvor planen vil bli lagt frem for driftsstyret. Prioritert område er å få sikret at mål og resultatkrav er gjennomgått og ansvar plassert. I tillegg til at det må etableres målepunkter som viser leveranse i forhold til avtaler. Planen vil også synliggjøre videre faser, for å sikre en videre utvikling av virksomhetsstyringen i tråd med føringer fra eier. Følges opp i linjen 1.2 Innenfor hvert enkelt av tjenesteområdene bør det foretas en samlet gjennomgang av ansvars- og oppgavefordeling, slik at det sikres at Sikre ansvars og oppgavefordeling i ny IKT og BSorganisasjon For VO HR og innkjøp og logistikk: foreta en gjennomgang og revisjon VO-ledere Ny organisasjon IKT og BS Felles prosess for henvendelsesog endrings- Arbeidet med helhetlig virksomhetsstyring følges opp direkte i linjen av direktør. For IKT og BS er ny organisasjon etablert med virkning fra Ansvars- og oppgavefordelingen plassert i ny organisasjon. Det arbeids med å få på plass prosesser og systemverktøy som skal understøtte nye ansvars- og oppgavefordeling. Vedtatt delegasjonsreglement tilpasset ny Prosjekt PROVE skal., med utgangspunkt i ITIL-prosesser, etablere felles prosesser i SP. For 2011 er prosesser for henvendelsesstyring og endringsstyring prioritert. Side 1 av 30

2 denne er tydelig og godt kjent. styring: organisasjon. Det er gjennomført tiltak som skal sikre at ansatte er kjent med organisasjonens mål og oppgaver. BS For BS skal det etableres en mer presis tjenestekatalog, for å sikre en enhetlig oppfattelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Frist oktober IKT Ansvarsgrensene i arbeidsprosessene presiseres kortsiktig for spesielt ITIL prosessene bestilling og change. Gjennom PROVE-prosjektet oppdateres prosessene og ansvarsgrensene mhp nytt støtteverktøy Ansvaret for komponentene i de enkelte tjenestene plasseres kontinuerlig etter behov. Implementering av gjenstående prosesser ved årets utløp vil vurderes og prioriteres for implementering i I tillegg vil VU prosjekt for teknisk support og logistikk tydeliggjøre interne prosesser og arbeidsdeling mellom BS og IKT. Prosjekt ansvarsavklaringer skal avklare ansvar intern i SP og mellom SP og HF for applikasjonsforvaltning HR HR gjennomførte en prosesskartlegging som ledd i VU 2010, og vil følge opp denne i Innen HR er det gjennomført et opplegg i fjor, men det skal igangsettes et prosessforbedringspro sjekt innen VO-HR, men dette er prioritert etter regionalt prosjekt Side 2 av 30

3 1.4 Det bør holdes sterkt fokus på ressurs- og kompetanseutfordrin gene, og fortløpende sikres at løpende driftsoppgaver knyttet til tjenesteleveransene og leveranser til kundeprosjekter opprettholdes på et nivå som er i samsvar med avtaler som er inngått Løpende risikovurdering og iverksettelse av tiltak ved behov, spesielt innen VO IKT VO-ledere Løpende Problemstillingen har et sterkt ledelsesfokus. I hele organisasjonen arbeides det med å etablere KPI-er og målepunkter for å sikre en faktabasert grunnlag for vurdering av behov og ressursbruk. Dette vil sikre et bedre grunnlag å vurdere fremtidige behov på. Prioritering av ressursene vurderes løpende, og det er etablert et eget ressursprioriteringsutvalg i VO IKT. IKT Med den situasjonen Sykehuspartner IKT har, er det utarbeidet en plan som vil gi forbedringer på kort sikt, samtidig som det pågår mer langsiktige utviklingsprosjekter i regi av VU programmet i Sykehuspartner. om oppgave- og ansvarsfordeling og ytelsesprosjekt. Løpende ledelsesoppgave, men med ekstra utfordringer knyttet til omstillingen og at oppgaver nå løses mer på tvers av geografi.. Igangsatt prosjekter under VU-programmet som skal bidra til at dette lykkes. 1.6 Iverksette tiltak for å sikre at ansvars- og oppgavedelingen mellom helseforetakene og Sykehuspartner for ivaretakelse av brukerstøtte for det nye ressurs- og arbeidsplansysteme t (RAPS) avklares, slik at brukerstøttesappara Avklaring av grensesnitt mellom Sykehuspartner (SP) og helseforetakene (HFene) håndteres som en del av AdmHR-prosjektet, samt at det er løpende kontakt mellom driftsorganisasjone n i SP HR, SP BS Geir Ove Staalen Avklaring mot foretakene: Avklaring mellom foretak og SP er gjennomført. Reguleringen mellom SP HR og SP BS må knyttes til aktivitet mot BS og produksjonssetting av ny tjeneste Ref: HR 3 i handlingsplan Side 3 av 30

4 tet kan dimensjoneres med utgangspunkt i dette. og AdmHRprosjektet for å sikre riktig oppbemanning av brukerstøtte for RAPS. 1.7 Det bør iverksettes tiltak for å styrke systemene for løpende kompetanseplanlegging og vedlikehold, slik at dette endres/tilpasses nye Sykehuspartners behov. Videre bør det iverksettes kompetanseutviklingstiltak knyttet til lovverk, innhold i leverandøravtaler og tjenesteavtaler, samt sette av nok tid til kompetanseutvikling for de ansatte. Etablere mål- og utviklingssamtale som en strukturert tilnærming til kompetanseplanleg ging, -vedlikehold og utvikling av den enkelte Etablere sentral oversikt over kompetansegap og utviklingstiltak Etablere interne opplæringstiltak knyttet til de identifiserte områder Anne Gina Sveeaas Løpende Første versjon av mål- og utviklingssamtale er klar for forankring. Pilot gjennomført i ledergruppe IKT og Brukerstøtte i januar. Utrulling i IKT ila Q og gjennomføres ila. mai 2011 Generere en sentral oversikt over utviklingsbehov og kompetansegap ila. Q3 Eksempler på prioriterte kompetansetiltak som er gjennomført eller under utvikling i 2011: Introduksjonsprogram for nyansatte Fagsamlinger for alle i IKT/BS gjennomført 25. januar. Gjennomføres seks ganger ila 2011 Hospitering for medarbeidere uten klinisk bakgrunn. Lanseres mai 2011 Grunnopplæring i prosjektdeltakelse, lansers oktober 2011 Grunnopplæring i medarbeidersamtale for ledere gjennomført februar/mars 2011 Grunnopplæring i økonomi for nye ledere lansert februar 2011 Lederutviklingstiltak for prioriterte ledergrupper iverksettes juni 2011 Prosjekt organisasjonsutvikling, inngår i VUprogrammet. Side 4 av 30

5 Iverksatt utvikling av opplæringsmoduler rundt SLA avtaler og samhandlingsmodell. Konsept for opplæring av ulike målgrupper utarbeidet til Grunnopplæring for alle medarbeidere lanseres Modul 1 for BS lanseres Modul 1 for andre målgrupper utvikles løpende Første versjon av en Sykehuspartners kompetanseplattform er etablert og diskutert med over 200 av medarbeiderne på alle lokasjoner gjennom tiltaket informasjon og inspirasjon på hjul Ny kompetansesjef tiltrer Etablering av målsettinger og risikostyring: 2.1 Det bør iverksettes interne prosesser for å utarbeide en samlet årlig virksomhetsplan for Sykehuspartner, med utgangspunkt i det årlige oppdragsog bestillingsdokument Etablerer virksomhetsplan som del av helhetlig virksomhetsstyring Sikre rapportering i henhold til SPs forpliktelser i opppdragsdokumen tet og SLA Arild Gjerdseth Forenklet virksomhetsplan basert på tydeliggjøring og ansvarsplassering av mål og resultatkrav: Dette vil være et kontinuerlig fokusområde for Sykehuspartner og nye tiltak vurderes fortløpende gjennom året også for Ansvar for mål og leveranser slik de fremkommer i SLA, budsjettdokumentet, oppdragsdokument og rammeavtale er gjennomgått. For oppdragsdokumentet og rammeavtale vil det bli lagt frem en egen statusrapport til driftsstyret 17. juni. Det vil bli laget en forenklet virksomhetsplan Side 5 av 30

6 et fra eier og krav som følger av tjenesteavtaler. Virksomhetsplanen bør omfatte alle tjenesteområdene og stab- /støttefunksjoner, ha en tydelig intern ansvarsplassering av mål- og resultatkrav og brukes som grunnlag for løpende styring og oppfølging internt og i rapporteringen til driftsstyret. som synliggjør samlet oppdrag og ansvarsforhold. Frist 1. juli. 2.2 Det bør arbeides videre med å innføre risikostyring som en integrert del av intern styring av oppfølging for løpende drifts- og basisoppgaver i Sykehuspartner for alle tjenesteområder og stabs- /støttefunksjoner. Risikovurderinger bør gjennomføres med utgangspunkt i Etablere system for tertialvis samlet risikovurdering Utvikle system for helhetlig risikostyring Arild Gjerdseth Etablere overordnet riskomatrise: Beskrive prosess for gjennomgåren de tertialvise risikovurdering er: Utviklet risikostyring som en Det er etablert risikomatrise på overordnet nivå. Ledergruppen har sammen med ekstern partner avholdt to workshops, og resultatet er videre behandlet i Sykehuspartners ledergruppe. Denne presenteres for driftsstyret 27. mai som del av rapport per 1. tertial. Det skal utarbeides prosedyre for gjennomføring av tertialvise, gjennomgående risikovurderinger. Denne skal være ferdig senest 1. juli, og vil bli implementert i forbindelse med rapport for 2. tertial Arbeidet med å sikre bruk av risikovurderinger som en integrert del av virksomhetsstyringen Følges opp i linjen. Side 6 av 30

7 fastsatte mål for virksomheten og ha fokus på negative hendelser som kan inntreffe som kan true måloppnåelsen. Sannsynligheten for at hendelsene kan inntreffe og konsekvenser for driften må vurderes slik at relevante tiltak kan iverksettes integrert del av intern styring: vil bli bearbeidet videre i 2. halvår Tiltak for å ha styring og kontroll: 3.1 Tjenesteavtaler/leverand øravtaler Sykehuspartner bør i samarbeid med RHF et avklare ansvar, rutiner og samhandlingsarenaer for oppfølging av kontrakt med underleverandør (Bluegarden) på HR-området. Leverandøroppfølgi ng (harmonisering mellom IKT og HR) skal avklares som en del av etableringen av rammeavtale og oppdrags/bestillerdo kument mellom HSØ RFH og Sykehuspartner. Når dette styringsrammeverke t er på plass skal dette operasjonaliseres i det enkelte tjenesteområde i Geir Ove Staalen Er avklart, men avventer iverksetting. Ansvaret skal, i henhold til oppdragsdokumentet, bli overført til Sykehuspartner i løpet av HSØ vil også overføre tilhørende ressurser og budsjettrammer til Sykehuspartner. Følges opp i linjen Side 7 av 30

8 3.2 Av hensyn til forvaltningen av avtalene anbefales det at tjenesteavtalene gjennomgås og sikres harmonisert med hensyn til avtalevilkår. Det anbefales også at tjenesteavtalene blir gjort bedre kjent/forankret internt i Sykehuspartner. Sykehuspartner. Harmonisere avtalene for IKTområdet Publisering gjennom prosessverktøy Publisering tjenesteavtaleinnhol d i Tjenesteportalen Cato Rindal VO-ledere Følge utrullingsplan PROVE Følge utrullingsplan MinSP IKT Harmonisering: Tjenesteavtaler for 2011 for IKT er harmonisert. Eget punkt i avtalene for spesifikke forhold for den enkelte kunde. Avtalene for 2011 er i all hovedsak signert, men avventer signering fra de siste foretakene. Intern oppfølging: Avtaler er gjennomgått med avdeling-, seksjon-og gruppeledere i IKT. Fremover vil avtalene bli reflektert i Service Mgt verktøy og distribueres på Sykehuspartners intranett. Publisere avtalen på Min Sykehuspartner Forankring se punkt for kompetanseutvikling BS: SLA kunnskap en modul i generell kompetanseutviklingsmodell i IKT BS. Viktig internt men også mot kunder/brukere. Utvikling av tjenesteavtaler prosjekt i VU. Service management (PROVE) og min sykehuspartner også prosjekter i VU. HR: Avtalene er lagt ut til alle ansatte i SP og det er gjennomført opplæring i innholdet til ansatte. (intranett) Avtalene skal tilgjenggjøres for kundene gjennom Min Sykehuspartner. Løpende gjennomgang med kundene for å se på tiltak som gjør innholdet kjent. Ref: HR 1 i handlingsplan Side 8 av 30

9 3.3 Utvalgte arbeidsprosesser Arbeidsprosesser for kjerne- og støtteoppgaver bør dokumenteres slik at det er mulig å se eksisterende systemer, ressurser, oppgaver og aktiviteter i sammenheng og synliggjøre områder med behov for samhandling. Pågående prosessforbedring i regi av VUprogrammet; revidert plan Cato Rindal (IKT), Kristine Ø Johansen (BS) Utvalgte prosesser i PROVE: Kjerne- og støtteprosesser i virksomhetsområdet HR er kartlagt og dokumentert. IKT Felles prosesser og arbeidsverktøy for Sykehuspartner er under utvikling og utrulling gjennom prosjektet PROVE. Prosessene er beskrevet på overordnet nivå med utgangspunkt i ITIL og at det ifm. Prove vil bli ytterligere detaljert og innført i forbindelse med at man implementerer felles verktøystøtte. PROVE-prosjektet har i 2011 hovedfokus på prosessene Incident, service request og Change med full systemstøtte. Event, test, service design blir påbegynt med systemstøtte for prosessene, men må videreføre bredding i VU-prosjekt PROVE HR Hovedprosesser kartlegges Prosessene publiseres i WEB(Visio og share Point) Planlegger gjennomføring av leanprogram som videreføring av prosesskartlegging Geir Ove Staalen HR Gjennomført Gjennomført Ikke påbegynt Ref: HR 1 i handlingsplan 3.5 Antall Avholde fellesmøter Geir Ove Hele lønnsoppgjørsprosessen er revidert i Håndtert i linjen Side 9 av 30

10 overenskomster og særavtaler i foretaksgruppen har et betydelig omfang. Ressurs- og kontrollmessige utfordringer som Sykehuspartner har ved gjennomføring av avtalte oppgaver knyttet til lønnsoppgjør mv. bør synliggjøres sterkere. med HF ene for å avstemme forståelse og omfang av sentralt avtalte overenskomster Avholde, ved behov, møter med det enkelte HF for å avstemme forståelse og omfang ved lokalt avtalte overenskomster Avklare med SPEKTER ved behov Avtale gjennomføring med det enkelte HF (hvem har ansvar for og hvem gjør hva) Staalen februar Dvs mellom SP HR og foretakene, samt internt i SP HR. Forankringsprosess med VVHF gjøres i løpet av mars De øvrige foretakene følger etter dette. Det gjennomføres kurs i opplæring av nye prosesser. Gjennomført Kontrollmessige utfordringer avklares ved hvert enkelt oppgjør avhengig av overenskomstenes kompleksitet da det er store variasjoner fra år til år og fra HF til HF Side 10 av 30

11 3.6 Det bør avtalesettes tydeligere krav overfor kundene hva angår ansvar for opplærings- og kontrollaktiviteter på HR-området. Gjennomgå Tjenesteavtalen / SLA med kundene for å tydeliggjøre ansvar Tilby kurs / opplæring av ledere Tilby kurs/opplæring av brukere Geir Ove Staalen Gjennomgang av grensesnitt: Det er foretatt revidering av tjenesteavtalen i samarbeid med kundene. Generell gjennomgang av grensesnittet mellom HF og SP Ref HR 1 i handlingsplan Igangsatt prosjekt i regi av premissgiver HR (HSØ) med formål å tydeliggjøre ansvaret mellom SP og kundene 3.7 Planverk, prosesser og organisasjon for å kunne håndtere kritiske hendelser innen IKT på en tilfredsstillende måte bør videreutvikles. En felles øvelse av planverket bør gjennomføres når dette er ajourført. Gjennomgå og videreutvikle planer og prosesser. Gjennomføre øvelse Cato Rindal IKT Versjon 1.1 av beredskapsplan er ferdigstilt og en første opplæring gjennomført. Informasjon om endringer (fra versjon 1.0 til 1,1) er sendt til innsatsledere og IKT ledelsen. Driftsstyret orientert om status i møte 27. mars, og planen legges frem for endelig godkjenning 17. juni etter innspillsrunde. Sykehuspartner har i mai i år fått og utpekt medlem av det regionale beredskapsutvalget. Håndteres i linjen Aktiviteter fremover: Utarbeidelse av versjon 1.1 av planen (feilrettinger) Gjennomføring av øvelser. Skrivebordsøvelse før 1.7. Etablering av UMS verktøy for varsling i versjon 1.1 av planen Gjennomføre dialogmøter med samtlige helseforetak Prosessdesign Continuity i Side 11 av 30

12 Sykehuspartner Samkjøre og revidere planen med arbeidet som skal gjøres i RHF et med å bygge IKT beredskapsplaner pr HF og RHF et 3.9 Innenfor HRområdet bør Sykehuspartner i dialog med kundene tydeliggjøre kontrollhandlinger og avtalesette hvilke kontroller som skal ivaretas av hver av partene. Involvere kundene i arbeidet med å forbedre og tydeliggjøre lønnsprosessene som er kartlagt internt i Sykehuspartner HR, til også å omfatte kunden sin del av prosessene. Dette vil bli gjort sammen med den enkelte kunde og er operasjonalisering av tjenesteavtalene, der prosesskartlegging en på tvers av kunde/leverandør organisasjonene tydeliggjør kontrollhandlinger i alle ledd av lønnsprosessene. Geir Ove Staalen Kartlegging til premissgiverfo rum HR: Evt plan for videre arbeid avklares der. Prioritert av premissgiver. Ligger under hovedaktivitet grensesnittgjennomgang mellom HF og SP Ref HR1 i handlingsplan Igangsatt prosjekt i regi av premissgiver med formål å tydeliggjøre ansvaret mellom SP og kundene. Sluttrapport fra første fase skal legges frem for premissgiverforum HR 10. juni Innenfor IKT- Følges opp i linjen Cato Rindal Rutiner for logging og oppfølging av Delvis understøttet av Side 12 av 30

13 området bør områder der revisjonen har påpekt mangelfulle rutiner og prosedyrer følges opp gjennom iverksetting av tiltak i regi av Virksomhetsutviklingsprogrammet. Rutiner for logging og oppfølging av brukerkontoer med utvidede rettigheter Kontroll med all ekstern tilgang til foretakets datasystemer Kontroll med bruk av trådløst utstyr og nett Rutiner for endringshåndteri ng og konfigurasjonssty ring Tilfredsstillende prosedyrer og verktøy for overvåkning av som del av etablering av ny IKT-organisasjon Enkelte rutiner etableres som en del av VUprogrammet for 2011(videreføring fra 2010) brukerkontoer med utvidede rettigheter: Alle Sykehuspartnerbrukere skal innen utgangen av 2011 benytte egen administrator domenekonto når medarbeideren har behov for utvidede rettigheter i driftsøyemed. Bruk av administratorrettigheter i applikasjoner logges gjennom blålyslogger/aktualisering der slik funksjonalitet finnes. For flesteparten av applikasjonene er det ikke mulig å etablere utvidet logging. Helse Sør-Øst RHF vurderer å innføre et logganalyseprogram som kan varsle om abnormal bruk av IKT-systemene. Lukking av dette tiltaket er helt avhengig av et slikt verktøy blir innført i regionen. Kontroll med all ekstern tilgang til foretakets datasystemer: Det er laget en standard løsning for ekstern tilgang til IKT-miljøene via en egen sikker løsning kalt eportal. Løsningen er i bruk for SP-ansatte. Bredding til eksterne innen utgangen av Kontroll med bruk av trådløst utstyr og nett: Regionen har i dag 5-6 forskjellig løsninger for trådløse nett. Alle disse nettene krever autentisering i dag. For foretakenes VU-prosjekt PROVE Side 13 av 30

14 driftsmiljøet Etablert og gjort kjent rutiner for håndtering av kritiske hendelser (nødrutiner) produksjonsnett kreves streng autentisering (sertifikater). For tilgang til gjestenett skal selvbetjent engangsbruker benyttes. Ny standardløsning for bruk av gjestenett er under implementering. Denne løsningen skal rulles ut til alle lokasjoner og HF og utover Rutiner for endringshåndtering og konfigurasjonsstyring: Regional prosedyre for Endringsstyring etablert inkl endringsmøter. Gjennom Virksomhetsutviklingen 2011 vil nytt felles verktøy for endringsstyring rulles ut innen utgangen av Det vil bli gjennomført opplæring for alle brukere i prosessen. Konfigurasjonsstyring vil i 2011 også etableres i felles verktøy, men da som manuelle lister som importeres inn i felles verktøy. Automatisering av konfigurasjonsstyringen i SP er planlagt i 2012 forutsatt tildeling av utviklingsmidler. Prosjektplan er vedlagt. Tilfredsstillende prosedyrer og verktøy for overvåkning av driftsmiljøet: Overvåking etablert på Skøyen. Eksisterende overvåking OUS-R og Ahus og noe Sør tatt inn Felles Sykehuspartner ITIL overvåkingsprosessen er ferdig Side 14 av 30

15 designet og implementering av prosessen er planlagt utført innen utgangen av Virksomhetsutviklingen i 2012 vil ha fokus på utstrakt bredding av overvåking til viktige tjenester. Breddingen av overvåking forutsetter tildeling av utviklingsmidler til PROVE prosjektet. Videre er bredding av overvåking er kostbart og tidkrevende og det vil sannsynligvis måtte gjennomføres over flere år. I 2011 bygges overvåking for Dips på Sykehuset i Vestfold og e- postløsningen for Helse Sør-Øst RHF og SIKT-miljøet. Gjennomført Etablert og gjort kjent rutiner for håndtering av kritiske hendelser (nødrutiner): Informasjon og opplæring av ledere og relevant personell er gjennomført. Se punkt Oppfølging av virksomheten 4.1 Det bør foretas en evaluering av omfang på og innhold i den løpende rapportering til driftsstyret. Rapporteringen må ta utgangspunkt i Utvikle ny mal Gunnar Juriks Rapporteringen til DS er endret, i tråd med innspill fra driftsstyret. Rapporteringen vil bli utviklet videre i tråd med utviklingen av virksomhetsstyringen. Dette skal sikre en tydeligere rapportering basert på resultatmål og krav i bl.a oppdragsdokument og SLA. Ny mal vil bli implementert for rapporteringen i Utvikles i linjen Side 15 av 30

16 fastsatte mål- og resultatkrav som fremgår av eiers krav og føringer til Sykehuspartners virksomhet, og utvalgte KPIer som avledes fra tjenesteavtalene innenfor hvert av tjenesteområdene. Videre bør rapporteringen omfatte et samlet risikobilde for virksomheten, herunder en vurdering av hvordan de samlede omstillings- og utviklingstiltakene påvirker den løpende driften. september Det bør ses nærmere på avviksrapporteringe n og iverksette systematiske aktiviteter for å omsette kunnskap om feil, svakheter og mangler til varige forbedringer i Kartlegge eksisterende avvikssystem Fastsette målbilde for SP Innføre avvikssystem i SP Arild Gjerdseth Etablere plan for videre arbeid Avvikssystem innført i SP: For enkeltområder er det etablert avvikssystemer. Behov for utvikling av et virksomhetsovergripende system. I første fase behov for å kartlegge og tydeliggjøre målbilde for Sykehuspartner. Med bakgrunn i dette etablere plan for videre arbeid. Vil sees i sammenheng med helhetlig virksomhetsstyring. Håndteres i linjen Side 16 av 30

17 driften. BS BS01 Jfr notat av 18. mars 2011 Brukerstøtteutfordring er (fra rev 2010) Aktiviteter for å forbedre kundeservice HR og IKT for å bedre svartid og løsningstid på henvendelser til 1. linje må iverksettes. Grensesnitt og oppgavefordeling mellom de øvrige tjenesteområdene og BS må tydeliggjøres. Det vises til planlagte aktiviteter i handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR 2011 som skal forbedre kundeservice. Innsatsstyrke skal redusere backlogg VU prosjekter skal forbedre svartid ihht SLA Tjenestekatalog skal tydeliggjøre grensesnitt internt Info om SLA mot HF og internt i SP skal styre forventninger ift resultat KØJ Straks Innsatsstyrkeaktiviteter med bruk av ekstra ressurser ble startet i mars, og har ulik varighet på de forskjellige enhetene (eksempelvis SØR fram til mai 2011, Innlandet ut september 2011). Tiltaket har hatt effekt ved at backlogg er redusert, det samme er svartid på telefon og andel tapte telefoner. For OUS har generell turnover i bemanning gjort det vanskelig å leie inn ekstra medarbeidere for å fungere som ekstra innsatsstyrke. Det ble vurdert at ytterligere økning i antall innleide ikke ville gitt effekt (ikke i stand til å absorbere så mange nye medarbeidere inn på samme tid). Etterslep er redusert i mindre grad for OUS, men går ned også der. Det etableres et opplæringsprogram som sikrer at alle nye medarbeidere får samme grunnopplæring. Dette skal ferdigstilles innen Eksisterende medarbeidere skal kunne gjennomføre utvalgte deler av grunnopplæring etter behov. Aktuelle VUprosjekter: Forbedringsprosjekt BS IKT Tjenestekatalog BS I linjen Kontinuerlig kompetanseheving Tilleggstiltak utover VU: Innsatsstyrke I Forbedringsprosjekt for BS settes fokus på Tjenestekatalog og oppgavefordeling mellom VO BS, IKT og HR i neste fase. Arbeidet starter opp , BS HR Tjenestekatalog skal ferdigstilles til og Side 17 av 30

18 BS IKT Tjenestekatalog skal ferdigstilles innen BS02 Kompetanseutfordring er(fra rev 2010) De aktiviteter som er beskrevet i handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR 2011 relatert til kompetanse- og kulturutvikling må iversettes. Tilsvarende aktiviteter må gjennomføres for virksomhetsområdene BS og IKT. Strakstiltak for kompetanseheving iverksettes I HR BS, sammen med HR VO Modulbasert modell for generell kompetanseutvikling i BS utvikles av OU. KØJ Jr. Handlingsplan for utvikling av HR Kompetanseheving i HR BS er startet i mai i samarbeid med HR VO, vil pågå fra nå til og med august. Gir omfattende (8 dager) fagopplæring til nyansatte i HR BS. Individuell kompetanseutvikling er fokus i medarbeidersamtaler våren Kartlegger behov for spisskompetanse på IKT og HR området. Individuelle utviklingsplaner per medarbeider skal utarbeides våren 2011 og følges opp i midtveissamtaler høsten Skal gjennomføre kompetanseheving på tema Kundeservice for alle medarbeidere på IKT og HR Brukerstøtte innen uke 36. Aktuelle VUprosjekter: Kontinuerlig kompetanseheving Tilleggstiltak utover VU: Kompetanseheving HR Kompetansetiltak Hospitering i forhold til å forstå sykehusdrift/brukernes situasjon iverksettes sammen med OU. Gjennomføres som hospiteringsdag på HF. Gjennomføring er startet for BS IKT i SØR (samarbeid med SS HF). Første puljer fra BS deltok på dette i april 2011, skal gjennomføres løpende for alle medarbeidere i BS. OU jobber med å etablere samarbeid med nye HF, fremdrift avhenger av avtaler med det enkelte HF. Det skal utarbeides enhetlig grunnopplæring for alle nyansatte BS medarbeidere (HR og IKT) i perioden Deler av basisopplæring er relevant for og vil også bli Side 18 av 30

19 gjennomført for nåværende medarbeidere. BS03 BS04 Maler e-post Sykehuspartner bør utarbeide maler som kunde (brukere) kan benytte ved innmelding av saker til Brukerstøtte via e-post. Rutiner Sykehuspartner bør utarbeide rutinebeskrivelser og retningslinjer på områder som skaper usikkerhet blant medarbeidere: Kriterier for å klassifisere en sak Kriterier for å lukke en sak Ferdige tekster til lukkemeldinger Dette bør gi grunnlag for å sikre en ensartet saksbehandling på tvers av helseforetak. MinSP skal lansere skjema for innmelding av saker skal fjerne behov for . Inngår som en del av rutinearbeid og opplæring i PROVE KØJ straks Prosjekt arbeider for å gjennomføre utrulling av MinSP til alle foretak på SIKT plattform innen utgangen av oktober 2011 og alle utenfor SIKT senest første kvartal Informasjonsinnhold tilpasses HF og deres IKT plattform. MinSykehuspartner inneholder strukturert kontaktskjema som sikrer at all nødvendig informasjon innhentes fra bruker. Felter som må fylles ut er dynamiske i forhold til hvilken type sak bruker melder inn. KØJ straks Maler for løsningstekster er utarbeidet og implementert for HR BS. Forbedringsprosjekt i BS IKT SØR jobber med maler for løsningstekster, skal ferdigstilles ultimo juni Maler vil videre utarbeides i nytt SM verktøy gjennom PROVE. PROVE pilot starter medio august 2011 og rulles ut i alle enheter innen utgangen av Q Brukerundersøkelse viser at opplevd kvalitet i utsvar til sluttbruker varierer mellom BS enheter. Nytilsatt prosessansvarlig for Incident prosess vil i løpet av mai/juni gjennomføre informasjonsmøter med alle enheter i SP som berøres av Incident prosess og som har ansvar for saksløsning mot sluttbrukere (gjelder innenfor alle virksomhetsområder; HR, IKT og BS). Fokus er gjennomgang av: Kriterier for vurdering av kritikalitet (basert på SLA) Aktuelle VUprosjekter: MinSykehuspartner Aktuelle VUprosjekter: Rask forbedring av Incident Prosessen Forbedringsprosjekt BS IKT Sør PROVE Tilleggstiltak utover VU: Bruker-undersøkelse BS IKT og BS HR Side 19 av 30

20 Kriterier for lukking av saker Krav til kvalitet i utsvar til sluttbruker Arbeid med etablering av enhetlige rutiner inngår i PROVE prosjektet. Rutinebeskrivelser utarbeides i løpet av mai/juni 2011 (er påbegynt). I nytt felles verktøy vil saksprioritering støttes av klassifisering i hht til SLA (kritikalitet på tjeneste + konsekvens av hendelse). Fokus er på å gi medarbeidere systemstøtte for å klassifisere saker og få fram forventet løsningstid i forhold til kritikalitet og konsekvens basert på det som er avtalt i SLA med HF. Utspørringsguider skal bidra til å sikre riktige spørsmålsstillinger til sluttbrukere og derigjennom til å sikre grunnlag for riktig klassifisering. BS05 Styrke 1 linje Styrke 1 linje for en periode med ressurser fra 3 linje Innsatsstyrke (ekstra innleie) Samarbeid HR BS/ HR VO Oppbemanning BS IKT KØJ straks På HR BS styrkes bemanning med ressurser fra HR VO i forbindelse med lønnsutbetaling (gjennomføres her måned). HR VO medarbeidere fra 3. linje bidrar i arbeid med reduksjon av etterslep i situasjoner der dette bygger seg opp. Det er gjennomført en vurdering av dimensjonering av BS (antall medarbeidere i hver enhet). Det er gjort en beregning av hvor mange medarbeidere det er behov for til å betjene det henvendelsesvolum som mottas og kunne levere tjenester der saker blir løst i hht SLA. Beregning viser at antall medarbeidere i BS ligger under det som er Tilleggstiltak utover VU: Innsatsstyrke Samarbeid HR VO/BS Oppbemanning BS IKT Side 20 av 30

21 BS06 BS07 Innhold i SLA Operasjonalisere og bevisstgjøre innhold i SLA samt avklare faktiske definisjoner Bevisstgjøre HF sitt eget ansvar Det enkelte HF må selv løse saker som meldes til Brukerstøtte samtidig som ansvaret for SLA kunnskap en modul i generell kompetanseutviklings modell i IKT BS. Viktig internt men også mot kunder/brukere. Oppfordre HF til å utføre egne oppgaver ihht SLA inngå som del av informasjonsløp ift SLA kritisk masse for å kunne levere tjenester innenfor avtalt SLA nivå og samtidig håndtere øvrige obligatoriske aktiviteter (ferieavvikling, kompetansebygging, normalt sykefravær).. KØJ straks BS og Sykehuspartner må sikre at innhold i SLA og konsekvens er kommunisert og forstått av medarbeidere, ledere internt i SP, men også av brukere på alle HF. Viktig å styre forventinger mot brukere i forhold til hva SP skal levere ihht SLA og hva som er kundens ansvar. To tiltak gjennomføres: Informasjon/forventningsstyring ift SLA og HF sitt ansvar. Ny kommunikasjonssjef startet opp i mai, og vil bidra sammen med BS i gjennomføring av dette tiltaket mot HF ene. Første informasjonstiltak internt i SP fra Første eksterne tiltak mot HF fra og tiltak skal være gjennomført innen mot alle HF. Det utarbeides en opplæringsmodul som en del av VU tiltaket kontinuerlig kompetanseheving, som skal sikre at alle medarbeidere gjennomfører en grunnopplæring i SLA. Dette gjennomføres i samarbeid med OU. Opplæringsmodul skal være tilgjengeliggjort senest KØJ Straks Ref punkt BS 06: SP må bidra til å tydeliggjøre HF sitt ansvar og styre forventninger. Viktig å styre forventinger mot brukere i forhold til hva SP skal levere, og hva som er kundens ansvar. Informasjon/forventingstyring ift SLA og HF Aktuelle VUprosjekter: Informasjon/forventni ngstyring til brukere, medarbeidere og ledere om SLA Kontinuerlig kompetanseheving Aktuelle VUprosjekter: Informasjon/ forventningstyring til brukere, medarbeidere og Side 21 av 30

22 oppgaven er lagt til HFet sitt ansvar. Ny kommunikasjonssjef startet opp i mai, og vil bidra sammen med BS i gjennomføring av dette tiltaket mot HF ene. Første informasjonstiltak internt i SP fra Første eksterne tiltak mot HF fra og tiltak skal være gjennomført innen mot alle HF. ledere om SLA BS08 Effektivt eskalering av saker mot HR og IKT VO Sykehuspartner bør forbedre informasjonsflyt og samarbeid mellom VO for å sikre bedre kvalitet i løsning av saker som eskaleres fra Brukerstøtte til VO IKT og HR Tjenestekatalog HR og IKT BS skal tydeliggjøre grensesnitt internt PROVE prosesser og verktøy skal forenkle grensesnitt KØJ Lang sikt Det er gjennomført tiltak for Rask forbedring av Incident prosessen. OK og KK roller er etablert i BS og IKT for å sikre effektiv oppfølging og eskalering av saker. Driftsmøter er etablert ukentlig/biukentlig for å sikre effektiv koordinering mellom BS og IKT i forhold til vanskelige saker eller krevende hendelser. Det er etablert fora for nøkkelroller i BS og IKT VO (KK og OK) som jevnlig treffes for å avklare ansvarsområde og håndtering av vanskelige saker. Det gjøres ekstra tiltak i fora for KK/OK for å sikre at roller er operative og at eskaleringsrutiner fungerer. Aktuelle VUprosjekter: Rask forbedring av Incident prosessen Forbedringsprosjekt BS IKT Tjenestekatalog PROVE Tilleggstiltak utover VU: Sikre operasjonalisering av alle dedikerte roller i eksisterende prosessbeskrivelser Forbedringsprosjekt i IKT SØR og OUS har gjennomgått hvordan saker skal logges før de sendes videre, for å sikre kvalitet og effektiv saksbehandling. Tjenestekatalog skal innføres i BS for å sikre mer effektivt samarbeid mellom BS og VO IKT og HR. I Forbedringsprosjekt for BS settes Side 22 av 30

23 fokus på Tjenestekatalog og oppgavefordeling mellom VO BS, IKT og HR i neste fase. Arbeidet starter opp , BS HR Tjenestekatalog skal ferdigstilles til og BS IKT Tjenestekatalog skal ferdigstilles innen I forbindelse med PROVE innføring vil det legges vekt på rett kvalitet i logging av saker, slik at saksflyten blir så rask og effektiv som mulig. BS09 BS10 Grunnopplæring Sykehuspartner bør gjennomføre grunnopplæring på 1 linje for å heve kompetansen om IKT og HF Planlegge for endringer og sesongbaserte svingninger Sykehuspartner må legge planer for periodiske endringer, som feriepengeutbetaling, overgang til nytt år, store endringer som påvirker Brukerstøtte Modell for generell kompetanseutvikling i IKT BS utvikles av OU. Modulbasert Planlegge for sesonghenvendelser er del av driftsoppgave: - Lønns-/feriepengeutbetaling - Brukere som utløper Selvbetjening for passord resetting KØJ Lang sikt Viser til status gitt under punkt BS02. Aktuelle VUprosjekter: Kontinuerlig kompetanseheving KØJ Løpende Forbereder lønnsutbetaling i juni (del av driftsplanlegging). Samarbeidsform mellom HR BS og HR VO vil være avklart innen utgangen av mai for å håndtere den estimerte henvendelsesmengden for perioden rundt feriepengeutbetaling medio juni. Arbeider med innføring av selvbetjeningsløsning for windows passord for brukere på OUS og SIKT plattform. Pilot starter fra på VV HF. Målet er å rulle ut til alle på OUS og SIKT innen , for å sikre at bytte av passord etter nyttår kan i større grad håndteres automatisk. Aktuelle VUprosjekter: Selvbetjening windows passord Andre tiltak ut over VU: Varsel til HF om utløp av tilganger. Samarbeid mellom HR VO og HR BS om å håndtere høysesong Side 23 av 30

24 HR Jfr notat av HR02 Tekniske utfordringer i Personalportalen Sykehuspartner har hatt møte med Bluegarden (jan -11) vedrørende ytelse i Personalportalen. BG har gjennomført en analyse for å avdekke årsaken til at sluttbrukere hos HFene rapporterer om treghet og heng i løsningen. Videre er årsaken til at skjema forsvinner identifisert. Rapporten fra analysen inneholder en rekke om tiltak som bør iverksettes på kort og middels sikt for å bedre ytelsen. Krisehåndtering og innsatsgruppe Ref HR 2 i handlingsplan Geir Ove Staalen Prosjekt HR 2 Tilgjengeliggj øre og forbedre HRtjenester skal gjennomføres innen 1. juni. Tiltak for å gi generelt varsel til HF om behov for å sikre videreføring av ansatte som har avtaler som avsluttes i personalportalen (aktuelt ved nyttår, del av driftsoppgave) Strakstiltak for å sikre tilgjengelighet og responstid for Personalportalen må iverksettes HR03 Brukervennlighet i Ligger som en del av Geir Ove Gjennomgang Side 24 av 30

25 Personalportalen Rapporter fra Personalportalen må gjennomgås sammen med kundene for å sikre felles forståelse og bruk av rapportene. Eventuelt bør behov for utvikling av nye rapporter for å sikre interne kontroll- og styringsbehov vurderes. prosessgjennomgang og grensesnitt mellom HF og SP HR Ref: Pkt HR 2 i handlingsplan Staalen av grensesnitt SP og helseforetaken e skal presenteres for premissgiverfo rum HR 10. juni. HR04 Jamfør handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR-området 2011 Brukerstøtteutfordring er Aktiviteter for å forbedre kundeservice HR og IKT for å bedre svartid og løsningstid på henvendelser til 1. linje må iverksettes. Grensesnitt og oppgavefordeling mellom de øvrige tjenesteområdene og BS må tydeliggjøres. Det vises til planlagte aktiviteter i handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR 2011 som skal forbedre kundeservice Ref: HR 3 i handlingsplan Geir Ove Staalen Side 25 av 30

26 HR05 HR06 Jamfør handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR-området Kompetanseutfordring er De aktiviteter som er beskrevet i handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR 2011 relatert til kompetanse- og kulturutvikling må iversettes. Jamfør handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR-området 2011 Prosessrelaterte utfordringer Arbeidet med prosesskartlegging mellom kunde og Sykehuspartner for å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordeling, herunder kontrollgrensesnitt bør startes straks. Det vises til planlagte aktiviteter i handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR 2011 som skal forbedre grensesnittet Ref: HR 1 i handlingsplan Ref: HR 1 i handlingsplan Geir Ove Staalen Geir Ove Staalen HR 1: Effektivisere produksjon i SP HR Prosessoptima lisering L&P og kompetanseut vikling vil gå i perioden til ut 2. kvartal Gjennomgang av grensesnitt SP og helseforetaken e skal presenteres for premissgiverfo rum HR 10. juni, som så må ta stilling til evt videre arbeid Side 26 av 30

27 mellom SP HR og HFene og sikre en prosessoptimalisering for HR. Jamfør handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR-området 2011 Side 27 av 30

28 Anbefalte tiltak i rapporten som er lukket Tiltak Ansvar Frist Status 1.3 Det bør foretas en gjennomgang av interne fullmakter for å sikre at disse er i samsvar med retningslinjer for fullmakter i Helse Sør-Øst. Fullmaktsstrukturen må legges frem for driftstyret for godkjenning. Implementere fullmaktsstruktur vedtatt i driftsstyremøte Hallgeir Lien Fulgt opp. Vedtatt av driftsstyret , behandlet i ledergruppen i SP og er implementert. 1.5 Det bør treffes tiltak for å redusere risiko for tap av personell med nøkkelkompetanse. Tiltak blir vurdert som en del av VU-programmet; Reorganisering av IKT Cato Rindal IKT: Ivareta gjenværende medarbeidere Det er iverksatt en rekke informasjonstiltak ift å sikre relevant og tidsriktig informasjon til ledere og medarbeiderne for å redusere usikkerhet Det er etablert en plan for allmøter på alle lokasjoner i perioden oktoberdesember. Lokale Driftskoordinatorer er utpekt og det er iverksatt lokale driftsoppfølgingsmøter på hver lokasjon Lokasjonsansvarlige er utpekt for å sørge for at lokasjonen fungerer som effektiv og helhetlig arbeidsplass Ledelsesmessig oppfølging. Hurtig fange opp tilfellene. Løpende ledelsesmessig oppfølging Medarbeidersamtaler er iverksatt Ekstraordinære tiltak ift å beholde nøkkelpersonell iverksettes ved behov (eks kompensasjon, utviklingstiltak). 3.4 Det bør tydeliggjøres Endring av Ingvild Gjennomført. Nye roller etablert for saksoppfølging. Endret innvalgsstruktur Side 28 av 30

29 Tiltak Ansvar Frist Status at kundesenteret skal være kontaktpunktet for alle henvendelser fra kundene til Sykehuspartner slik at saker blir loggført, analysert og fulgt opp på en enhetlig måte, som gir mulighet for økt læring hos saksbehandlerne og forbedring av tjenestekvaliteten på HR-området rutiner iverksettes gjennom etablering av nytt VO Brukerstøtte Berlin Kalleberg på telefon med mer info til brukerne, samt kommunikasjonstiltak mot kunder og brukere gjennomført. Rulleringsregime for kompetanseheving innført. 3.8 Retningslinjer/rutinebeskri velser Rutiner for kommunikasjon av endringer i lover og regelverk som er relevant for arbeidsoppgavene bør gjennomgås og forankres. Fagansvarlige utarbeider sammen rutiner for å sikre at relevante endringer i lover og regler blir oppdatert i rutinebeskrivels ene og informert ut i organisasjonen Fagansvarlige lager rutiner for internopplæring Fagansvarliges rollebeskrivelser oppdateres Geir Ove Staalen Alle fagansvarlige har fått tilgang til INFO-tjenester sin nettside slik at de er sikret tilgang til informasjon om lov- og regelendringer. Videre er rollebeskrivelse for fagansvarlig oppdatert med krav om vedlikehold av interne rutiner i hht. endringer i lov- og avtaleverk. Fagansvarlig har også plikt til å informere om disse endringene internt i SPHR Disse rutinene er grunnlaget for internopplæring og blir brukt hjelpemiddel for å sikre riktig utførelse av arbeidet av alle ansatte. Det er etablert eget område for SP HR på intranett som skal forenkle informasjon til våre medarbeidere. Fagansvarlige har gjennom dette fått en bedre mulighet for systematisk å tilgjengeliggjøre viktig informasjon til alle ansatte. Side 29 av 30

30 Tiltak Ansvar Frist Status 3.11 Informasjon/kommunikasj on/ samhandling Det bør vurderes tiltak for å tilpasse informasjons- og kommunikasjonstiltak ene til de ansatte om omstillings- og utviklingstiltak som gjennomføres i Sykehuspartner og i hele foretaksgruppen. Ytterligere forsterke arbeidet med informasjon og kommunikasjon ifm VUprogrammet Anne Gina Sveeaas Løpende Kontinuerlig oppgave. Informasjon gis gjennom ulike kanaler som intranett, allmøter, epost, webcast. Side 30 av 30

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata.

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata. splan Steg i Input/grunnlag Registrering Output/overføring Grunnlaget for registrering foreligger i form av kontrakt. Kontrakter utarbeides av Personalforvaltning i OSS, på grunnlag av ansettelsesvedtak.

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

ITIL implementering i en stor organisasjon. Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013

ITIL implementering i en stor organisasjon. Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013 ITIL implementering i en stor organisasjon Geir Breimo og Nils Fjeld NoVUG vinterkonferansen 2013 Hvem er vi? Felles tjenesteleverandør av ikke-medisinske støttetjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Stilling/navn Seksjonsleder sikkerhet/geir Hovind Fagansvarlig strategisk sikkerhet/christian Jacobsen

Stilling/navn Seksjonsleder sikkerhet/geir Hovind Fagansvarlig strategisk sikkerhet/christian Jacobsen Prosess for behandling av informasjonssikkerhetsmessige Side 1 av 6 Versjon 1.0 Prosess for behandling av informasjonssikkerhetsmessige Endringslogg: Versjon Dato Kapittel Beskrivelse av endring Utført

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Kompetanseregistreringsverktøy

Kompetanseregistreringsverktøy Saksfremstilling Råd/utvalg Ledergruppen Møtedato 27.01.2013 Saksnummer Saksbehandler Anne Grethe Vhile Sakstittel Kompetanseregistreringsverktøy Forslag til vedtak Kompetansemodulen i Gat starter i en

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Handlingsplan fokusområde God ledelse

Handlingsplan fokusområde God ledelse Handlingsplan fokusområde God ledelse Målbilde 2012: Ledere i Sykehuset Innlandet praktiserer foretakets verdier og definerte lederadferd, slik at det er kvalitet i møtet mellom pasient og ansatt. Foretakets

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 18.08.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi

Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Helse Midt-Norge kommunikasjonsstrategi Handlingsplan 2011 Bakgrunn: Helse Midt-Norges kommunikasjonsstrategi utgår i 2010. En ny versjon er blitt utarbeidet av Informasjonsnettverket i regionen i løpet

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Erfaringer, tiltak og beredskapsplaner. Seksjonsleder Overvåking og kontroll Skh Sykehuspartner

Erfaringer, tiltak og beredskapsplaner. Seksjonsleder Overvåking og kontroll Skh Sykehuspartner Hendelser i 2012 Erfaringer, tiltak og beredskapsplaner Hanne Løkstad Seksjonsleder Overvåking og kontroll Skh Sykehuspartner Innhold Kort gjennomgang av de største beredskapshendelsene innenfor IKT i

Detaljer

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet.

EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. EKSEMPEL STYRINGSMÅL: Våre pasienter skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Delmål 1 Alle ansatte i helseforetakene skal enkelt ha tilgang til nødvendige retningslinjer

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1 1.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides.

Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen må utarbeides. IIkke Det utarbeides overordnede føringer for å sette mål og krav til kompetanse. tilpasset det reelle behovet De overordnede føringene er kjent i foretaket Overordnete føringer for å ivareta kompetansestyringen

Detaljer

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank

Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Hvordan gjennomføre og dokumentere risikovurderingen i en mindre bank Høstkonferansen 2010 Bergen, 21. september Sonja Lill Flø Myklebust Definisjon av risikostyring Disposisjon Sentrale forhold ved risikostyring

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr.

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Statusrapport fra hver enkelt arbeidsstrøm Samlet risikovurdering og pr arbeidsstrøm pr. juni 2016 Innhold I II Status pr. arbeidsstrøm pr. juni 2016 Risikorapportering

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering.

Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til orientering. STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 12/1242 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer ved realisering

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011

Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Pasientreiser ANS 29.08.2011 6.2.11 Gjennomgå avtaleverket for å få på plass databehandleravtaler med driftsleverandørene 6.2.7 Pasientreiser

Detaljer

Fokusområde Resultat Tiltak Status 1. tertial Plan for 2011 1. God ledelse Modell for

Fokusområde Resultat Tiltak Status 1. tertial Plan for 2011 1. God ledelse Modell for Vedlegg2, sak 056-2011 Rapportering HR-Strategi 1. tertial 2011 Fokusområde God ledelse Målbilde 2012: Ledere i Sykehuset Innlandet praktiserer foretakets verdier og definerte lederadferd, slik at det

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid HelsIT, torsdag 20. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt for mange uønskede hendelser Ventelister

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09.

År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09. REVISJONER 2007-8 Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Innkjøp rapportert 2007 handlingsplan 2008 Dato: 16.10.09 For: Oslo universitetssykehus HF, Aker År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Finn Arve Åsbu Haugesund 22.april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer