Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks. Beskrive grunnmodell: Plan for. Økonomipros esser Hallgeir Lien. Driftsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks. Beskrive grunnmodell: 01.06.2011. Plan for. Økonomipros esser Hallgeir Lien. Driftsstyret 17.06."

Transkript

1 Tiltaksplan intern styring og kontroll i Sykehuspartner / Internt styrings- og kontrollmiljø: 1.1 Iverksette prosesser i Sykehuspartner for å videreutvikle og forankre et helhetlig system for virksomhetsstyring som ivaretar alle elementene i en prosess for god virksomhetsstyring Beskrive en helhetlig modell for virksomhetsstyring Etablere plan for implementering Ha iverksatt prioriterte tiltak innen tydeliggjøring av mål- og resultatkrav med tilhørende rapportering Helhetlig system Arild Gjerdseth / Gunnar Juriks Økonomipros esser Hallgeir Lien Beskrive grunnmodell: Plan for implementering: Driftsstyret Implementert prioriterte tiltak: Grunnmodellen for systemet skal være beskrevet, og endelig fastsatt innen 1. juni. På bakgrunn av denne skal det lages en plan for implementering. Frist for dette er 17. juni hvor planen vil bli lagt frem for driftsstyret. Prioritert område er å få sikret at mål og resultatkrav er gjennomgått og ansvar plassert. I tillegg til at det må etableres målepunkter som viser leveranse i forhold til avtaler. Planen vil også synliggjøre videre faser, for å sikre en videre utvikling av virksomhetsstyringen i tråd med føringer fra eier. Følges opp i linjen 1.2 Innenfor hvert enkelt av tjenesteområdene bør det foretas en samlet gjennomgang av ansvars- og oppgavefordeling, slik at det sikres at Sikre ansvars og oppgavefordeling i ny IKT og BSorganisasjon For VO HR og innkjøp og logistikk: foreta en gjennomgang og revisjon VO-ledere Ny organisasjon IKT og BS Felles prosess for henvendelsesog endrings- Arbeidet med helhetlig virksomhetsstyring følges opp direkte i linjen av direktør. For IKT og BS er ny organisasjon etablert med virkning fra Ansvars- og oppgavefordelingen plassert i ny organisasjon. Det arbeids med å få på plass prosesser og systemverktøy som skal understøtte nye ansvars- og oppgavefordeling. Vedtatt delegasjonsreglement tilpasset ny Prosjekt PROVE skal., med utgangspunkt i ITIL-prosesser, etablere felles prosesser i SP. For 2011 er prosesser for henvendelsesstyring og endringsstyring prioritert. Side 1 av 30

2 denne er tydelig og godt kjent. styring: organisasjon. Det er gjennomført tiltak som skal sikre at ansatte er kjent med organisasjonens mål og oppgaver. BS For BS skal det etableres en mer presis tjenestekatalog, for å sikre en enhetlig oppfattelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Frist oktober IKT Ansvarsgrensene i arbeidsprosessene presiseres kortsiktig for spesielt ITIL prosessene bestilling og change. Gjennom PROVE-prosjektet oppdateres prosessene og ansvarsgrensene mhp nytt støtteverktøy Ansvaret for komponentene i de enkelte tjenestene plasseres kontinuerlig etter behov. Implementering av gjenstående prosesser ved årets utløp vil vurderes og prioriteres for implementering i I tillegg vil VU prosjekt for teknisk support og logistikk tydeliggjøre interne prosesser og arbeidsdeling mellom BS og IKT. Prosjekt ansvarsavklaringer skal avklare ansvar intern i SP og mellom SP og HF for applikasjonsforvaltning HR HR gjennomførte en prosesskartlegging som ledd i VU 2010, og vil følge opp denne i Innen HR er det gjennomført et opplegg i fjor, men det skal igangsettes et prosessforbedringspro sjekt innen VO-HR, men dette er prioritert etter regionalt prosjekt Side 2 av 30

3 1.4 Det bør holdes sterkt fokus på ressurs- og kompetanseutfordrin gene, og fortløpende sikres at løpende driftsoppgaver knyttet til tjenesteleveransene og leveranser til kundeprosjekter opprettholdes på et nivå som er i samsvar med avtaler som er inngått Løpende risikovurdering og iverksettelse av tiltak ved behov, spesielt innen VO IKT VO-ledere Løpende Problemstillingen har et sterkt ledelsesfokus. I hele organisasjonen arbeides det med å etablere KPI-er og målepunkter for å sikre en faktabasert grunnlag for vurdering av behov og ressursbruk. Dette vil sikre et bedre grunnlag å vurdere fremtidige behov på. Prioritering av ressursene vurderes løpende, og det er etablert et eget ressursprioriteringsutvalg i VO IKT. IKT Med den situasjonen Sykehuspartner IKT har, er det utarbeidet en plan som vil gi forbedringer på kort sikt, samtidig som det pågår mer langsiktige utviklingsprosjekter i regi av VU programmet i Sykehuspartner. om oppgave- og ansvarsfordeling og ytelsesprosjekt. Løpende ledelsesoppgave, men med ekstra utfordringer knyttet til omstillingen og at oppgaver nå løses mer på tvers av geografi.. Igangsatt prosjekter under VU-programmet som skal bidra til at dette lykkes. 1.6 Iverksette tiltak for å sikre at ansvars- og oppgavedelingen mellom helseforetakene og Sykehuspartner for ivaretakelse av brukerstøtte for det nye ressurs- og arbeidsplansysteme t (RAPS) avklares, slik at brukerstøttesappara Avklaring av grensesnitt mellom Sykehuspartner (SP) og helseforetakene (HFene) håndteres som en del av AdmHR-prosjektet, samt at det er løpende kontakt mellom driftsorganisasjone n i SP HR, SP BS Geir Ove Staalen Avklaring mot foretakene: Avklaring mellom foretak og SP er gjennomført. Reguleringen mellom SP HR og SP BS må knyttes til aktivitet mot BS og produksjonssetting av ny tjeneste Ref: HR 3 i handlingsplan Side 3 av 30

4 tet kan dimensjoneres med utgangspunkt i dette. og AdmHRprosjektet for å sikre riktig oppbemanning av brukerstøtte for RAPS. 1.7 Det bør iverksettes tiltak for å styrke systemene for løpende kompetanseplanlegging og vedlikehold, slik at dette endres/tilpasses nye Sykehuspartners behov. Videre bør det iverksettes kompetanseutviklingstiltak knyttet til lovverk, innhold i leverandøravtaler og tjenesteavtaler, samt sette av nok tid til kompetanseutvikling for de ansatte. Etablere mål- og utviklingssamtale som en strukturert tilnærming til kompetanseplanleg ging, -vedlikehold og utvikling av den enkelte Etablere sentral oversikt over kompetansegap og utviklingstiltak Etablere interne opplæringstiltak knyttet til de identifiserte områder Anne Gina Sveeaas Løpende Første versjon av mål- og utviklingssamtale er klar for forankring. Pilot gjennomført i ledergruppe IKT og Brukerstøtte i januar. Utrulling i IKT ila Q og gjennomføres ila. mai 2011 Generere en sentral oversikt over utviklingsbehov og kompetansegap ila. Q3 Eksempler på prioriterte kompetansetiltak som er gjennomført eller under utvikling i 2011: Introduksjonsprogram for nyansatte Fagsamlinger for alle i IKT/BS gjennomført 25. januar. Gjennomføres seks ganger ila 2011 Hospitering for medarbeidere uten klinisk bakgrunn. Lanseres mai 2011 Grunnopplæring i prosjektdeltakelse, lansers oktober 2011 Grunnopplæring i medarbeidersamtale for ledere gjennomført februar/mars 2011 Grunnopplæring i økonomi for nye ledere lansert februar 2011 Lederutviklingstiltak for prioriterte ledergrupper iverksettes juni 2011 Prosjekt organisasjonsutvikling, inngår i VUprogrammet. Side 4 av 30

5 Iverksatt utvikling av opplæringsmoduler rundt SLA avtaler og samhandlingsmodell. Konsept for opplæring av ulike målgrupper utarbeidet til Grunnopplæring for alle medarbeidere lanseres Modul 1 for BS lanseres Modul 1 for andre målgrupper utvikles løpende Første versjon av en Sykehuspartners kompetanseplattform er etablert og diskutert med over 200 av medarbeiderne på alle lokasjoner gjennom tiltaket informasjon og inspirasjon på hjul Ny kompetansesjef tiltrer Etablering av målsettinger og risikostyring: 2.1 Det bør iverksettes interne prosesser for å utarbeide en samlet årlig virksomhetsplan for Sykehuspartner, med utgangspunkt i det årlige oppdragsog bestillingsdokument Etablerer virksomhetsplan som del av helhetlig virksomhetsstyring Sikre rapportering i henhold til SPs forpliktelser i opppdragsdokumen tet og SLA Arild Gjerdseth Forenklet virksomhetsplan basert på tydeliggjøring og ansvarsplassering av mål og resultatkrav: Dette vil være et kontinuerlig fokusområde for Sykehuspartner og nye tiltak vurderes fortløpende gjennom året også for Ansvar for mål og leveranser slik de fremkommer i SLA, budsjettdokumentet, oppdragsdokument og rammeavtale er gjennomgått. For oppdragsdokumentet og rammeavtale vil det bli lagt frem en egen statusrapport til driftsstyret 17. juni. Det vil bli laget en forenklet virksomhetsplan Side 5 av 30

6 et fra eier og krav som følger av tjenesteavtaler. Virksomhetsplanen bør omfatte alle tjenesteområdene og stab- /støttefunksjoner, ha en tydelig intern ansvarsplassering av mål- og resultatkrav og brukes som grunnlag for løpende styring og oppfølging internt og i rapporteringen til driftsstyret. som synliggjør samlet oppdrag og ansvarsforhold. Frist 1. juli. 2.2 Det bør arbeides videre med å innføre risikostyring som en integrert del av intern styring av oppfølging for løpende drifts- og basisoppgaver i Sykehuspartner for alle tjenesteområder og stabs- /støttefunksjoner. Risikovurderinger bør gjennomføres med utgangspunkt i Etablere system for tertialvis samlet risikovurdering Utvikle system for helhetlig risikostyring Arild Gjerdseth Etablere overordnet riskomatrise: Beskrive prosess for gjennomgåren de tertialvise risikovurdering er: Utviklet risikostyring som en Det er etablert risikomatrise på overordnet nivå. Ledergruppen har sammen med ekstern partner avholdt to workshops, og resultatet er videre behandlet i Sykehuspartners ledergruppe. Denne presenteres for driftsstyret 27. mai som del av rapport per 1. tertial. Det skal utarbeides prosedyre for gjennomføring av tertialvise, gjennomgående risikovurderinger. Denne skal være ferdig senest 1. juli, og vil bli implementert i forbindelse med rapport for 2. tertial Arbeidet med å sikre bruk av risikovurderinger som en integrert del av virksomhetsstyringen Følges opp i linjen. Side 6 av 30

7 fastsatte mål for virksomheten og ha fokus på negative hendelser som kan inntreffe som kan true måloppnåelsen. Sannsynligheten for at hendelsene kan inntreffe og konsekvenser for driften må vurderes slik at relevante tiltak kan iverksettes integrert del av intern styring: vil bli bearbeidet videre i 2. halvår Tiltak for å ha styring og kontroll: 3.1 Tjenesteavtaler/leverand øravtaler Sykehuspartner bør i samarbeid med RHF et avklare ansvar, rutiner og samhandlingsarenaer for oppfølging av kontrakt med underleverandør (Bluegarden) på HR-området. Leverandøroppfølgi ng (harmonisering mellom IKT og HR) skal avklares som en del av etableringen av rammeavtale og oppdrags/bestillerdo kument mellom HSØ RFH og Sykehuspartner. Når dette styringsrammeverke t er på plass skal dette operasjonaliseres i det enkelte tjenesteområde i Geir Ove Staalen Er avklart, men avventer iverksetting. Ansvaret skal, i henhold til oppdragsdokumentet, bli overført til Sykehuspartner i løpet av HSØ vil også overføre tilhørende ressurser og budsjettrammer til Sykehuspartner. Følges opp i linjen Side 7 av 30

8 3.2 Av hensyn til forvaltningen av avtalene anbefales det at tjenesteavtalene gjennomgås og sikres harmonisert med hensyn til avtalevilkår. Det anbefales også at tjenesteavtalene blir gjort bedre kjent/forankret internt i Sykehuspartner. Sykehuspartner. Harmonisere avtalene for IKTområdet Publisering gjennom prosessverktøy Publisering tjenesteavtaleinnhol d i Tjenesteportalen Cato Rindal VO-ledere Følge utrullingsplan PROVE Følge utrullingsplan MinSP IKT Harmonisering: Tjenesteavtaler for 2011 for IKT er harmonisert. Eget punkt i avtalene for spesifikke forhold for den enkelte kunde. Avtalene for 2011 er i all hovedsak signert, men avventer signering fra de siste foretakene. Intern oppfølging: Avtaler er gjennomgått med avdeling-, seksjon-og gruppeledere i IKT. Fremover vil avtalene bli reflektert i Service Mgt verktøy og distribueres på Sykehuspartners intranett. Publisere avtalen på Min Sykehuspartner Forankring se punkt for kompetanseutvikling BS: SLA kunnskap en modul i generell kompetanseutviklingsmodell i IKT BS. Viktig internt men også mot kunder/brukere. Utvikling av tjenesteavtaler prosjekt i VU. Service management (PROVE) og min sykehuspartner også prosjekter i VU. HR: Avtalene er lagt ut til alle ansatte i SP og det er gjennomført opplæring i innholdet til ansatte. (intranett) Avtalene skal tilgjenggjøres for kundene gjennom Min Sykehuspartner. Løpende gjennomgang med kundene for å se på tiltak som gjør innholdet kjent. Ref: HR 1 i handlingsplan Side 8 av 30

9 3.3 Utvalgte arbeidsprosesser Arbeidsprosesser for kjerne- og støtteoppgaver bør dokumenteres slik at det er mulig å se eksisterende systemer, ressurser, oppgaver og aktiviteter i sammenheng og synliggjøre områder med behov for samhandling. Pågående prosessforbedring i regi av VUprogrammet; revidert plan Cato Rindal (IKT), Kristine Ø Johansen (BS) Utvalgte prosesser i PROVE: Kjerne- og støtteprosesser i virksomhetsområdet HR er kartlagt og dokumentert. IKT Felles prosesser og arbeidsverktøy for Sykehuspartner er under utvikling og utrulling gjennom prosjektet PROVE. Prosessene er beskrevet på overordnet nivå med utgangspunkt i ITIL og at det ifm. Prove vil bli ytterligere detaljert og innført i forbindelse med at man implementerer felles verktøystøtte. PROVE-prosjektet har i 2011 hovedfokus på prosessene Incident, service request og Change med full systemstøtte. Event, test, service design blir påbegynt med systemstøtte for prosessene, men må videreføre bredding i VU-prosjekt PROVE HR Hovedprosesser kartlegges Prosessene publiseres i WEB(Visio og share Point) Planlegger gjennomføring av leanprogram som videreføring av prosesskartlegging Geir Ove Staalen HR Gjennomført Gjennomført Ikke påbegynt Ref: HR 1 i handlingsplan 3.5 Antall Avholde fellesmøter Geir Ove Hele lønnsoppgjørsprosessen er revidert i Håndtert i linjen Side 9 av 30

10 overenskomster og særavtaler i foretaksgruppen har et betydelig omfang. Ressurs- og kontrollmessige utfordringer som Sykehuspartner har ved gjennomføring av avtalte oppgaver knyttet til lønnsoppgjør mv. bør synliggjøres sterkere. med HF ene for å avstemme forståelse og omfang av sentralt avtalte overenskomster Avholde, ved behov, møter med det enkelte HF for å avstemme forståelse og omfang ved lokalt avtalte overenskomster Avklare med SPEKTER ved behov Avtale gjennomføring med det enkelte HF (hvem har ansvar for og hvem gjør hva) Staalen februar Dvs mellom SP HR og foretakene, samt internt i SP HR. Forankringsprosess med VVHF gjøres i løpet av mars De øvrige foretakene følger etter dette. Det gjennomføres kurs i opplæring av nye prosesser. Gjennomført Kontrollmessige utfordringer avklares ved hvert enkelt oppgjør avhengig av overenskomstenes kompleksitet da det er store variasjoner fra år til år og fra HF til HF Side 10 av 30

11 3.6 Det bør avtalesettes tydeligere krav overfor kundene hva angår ansvar for opplærings- og kontrollaktiviteter på HR-området. Gjennomgå Tjenesteavtalen / SLA med kundene for å tydeliggjøre ansvar Tilby kurs / opplæring av ledere Tilby kurs/opplæring av brukere Geir Ove Staalen Gjennomgang av grensesnitt: Det er foretatt revidering av tjenesteavtalen i samarbeid med kundene. Generell gjennomgang av grensesnittet mellom HF og SP Ref HR 1 i handlingsplan Igangsatt prosjekt i regi av premissgiver HR (HSØ) med formål å tydeliggjøre ansvaret mellom SP og kundene 3.7 Planverk, prosesser og organisasjon for å kunne håndtere kritiske hendelser innen IKT på en tilfredsstillende måte bør videreutvikles. En felles øvelse av planverket bør gjennomføres når dette er ajourført. Gjennomgå og videreutvikle planer og prosesser. Gjennomføre øvelse Cato Rindal IKT Versjon 1.1 av beredskapsplan er ferdigstilt og en første opplæring gjennomført. Informasjon om endringer (fra versjon 1.0 til 1,1) er sendt til innsatsledere og IKT ledelsen. Driftsstyret orientert om status i møte 27. mars, og planen legges frem for endelig godkjenning 17. juni etter innspillsrunde. Sykehuspartner har i mai i år fått og utpekt medlem av det regionale beredskapsutvalget. Håndteres i linjen Aktiviteter fremover: Utarbeidelse av versjon 1.1 av planen (feilrettinger) Gjennomføring av øvelser. Skrivebordsøvelse før 1.7. Etablering av UMS verktøy for varsling i versjon 1.1 av planen Gjennomføre dialogmøter med samtlige helseforetak Prosessdesign Continuity i Side 11 av 30

12 Sykehuspartner Samkjøre og revidere planen med arbeidet som skal gjøres i RHF et med å bygge IKT beredskapsplaner pr HF og RHF et 3.9 Innenfor HRområdet bør Sykehuspartner i dialog med kundene tydeliggjøre kontrollhandlinger og avtalesette hvilke kontroller som skal ivaretas av hver av partene. Involvere kundene i arbeidet med å forbedre og tydeliggjøre lønnsprosessene som er kartlagt internt i Sykehuspartner HR, til også å omfatte kunden sin del av prosessene. Dette vil bli gjort sammen med den enkelte kunde og er operasjonalisering av tjenesteavtalene, der prosesskartlegging en på tvers av kunde/leverandør organisasjonene tydeliggjør kontrollhandlinger i alle ledd av lønnsprosessene. Geir Ove Staalen Kartlegging til premissgiverfo rum HR: Evt plan for videre arbeid avklares der. Prioritert av premissgiver. Ligger under hovedaktivitet grensesnittgjennomgang mellom HF og SP Ref HR1 i handlingsplan Igangsatt prosjekt i regi av premissgiver med formål å tydeliggjøre ansvaret mellom SP og kundene. Sluttrapport fra første fase skal legges frem for premissgiverforum HR 10. juni Innenfor IKT- Følges opp i linjen Cato Rindal Rutiner for logging og oppfølging av Delvis understøttet av Side 12 av 30

13 området bør områder der revisjonen har påpekt mangelfulle rutiner og prosedyrer følges opp gjennom iverksetting av tiltak i regi av Virksomhetsutviklingsprogrammet. Rutiner for logging og oppfølging av brukerkontoer med utvidede rettigheter Kontroll med all ekstern tilgang til foretakets datasystemer Kontroll med bruk av trådløst utstyr og nett Rutiner for endringshåndteri ng og konfigurasjonssty ring Tilfredsstillende prosedyrer og verktøy for overvåkning av som del av etablering av ny IKT-organisasjon Enkelte rutiner etableres som en del av VUprogrammet for 2011(videreføring fra 2010) brukerkontoer med utvidede rettigheter: Alle Sykehuspartnerbrukere skal innen utgangen av 2011 benytte egen administrator domenekonto når medarbeideren har behov for utvidede rettigheter i driftsøyemed. Bruk av administratorrettigheter i applikasjoner logges gjennom blålyslogger/aktualisering der slik funksjonalitet finnes. For flesteparten av applikasjonene er det ikke mulig å etablere utvidet logging. Helse Sør-Øst RHF vurderer å innføre et logganalyseprogram som kan varsle om abnormal bruk av IKT-systemene. Lukking av dette tiltaket er helt avhengig av et slikt verktøy blir innført i regionen. Kontroll med all ekstern tilgang til foretakets datasystemer: Det er laget en standard løsning for ekstern tilgang til IKT-miljøene via en egen sikker løsning kalt eportal. Løsningen er i bruk for SP-ansatte. Bredding til eksterne innen utgangen av Kontroll med bruk av trådløst utstyr og nett: Regionen har i dag 5-6 forskjellig løsninger for trådløse nett. Alle disse nettene krever autentisering i dag. For foretakenes VU-prosjekt PROVE Side 13 av 30

14 driftsmiljøet Etablert og gjort kjent rutiner for håndtering av kritiske hendelser (nødrutiner) produksjonsnett kreves streng autentisering (sertifikater). For tilgang til gjestenett skal selvbetjent engangsbruker benyttes. Ny standardløsning for bruk av gjestenett er under implementering. Denne løsningen skal rulles ut til alle lokasjoner og HF og utover Rutiner for endringshåndtering og konfigurasjonsstyring: Regional prosedyre for Endringsstyring etablert inkl endringsmøter. Gjennom Virksomhetsutviklingen 2011 vil nytt felles verktøy for endringsstyring rulles ut innen utgangen av Det vil bli gjennomført opplæring for alle brukere i prosessen. Konfigurasjonsstyring vil i 2011 også etableres i felles verktøy, men da som manuelle lister som importeres inn i felles verktøy. Automatisering av konfigurasjonsstyringen i SP er planlagt i 2012 forutsatt tildeling av utviklingsmidler. Prosjektplan er vedlagt. Tilfredsstillende prosedyrer og verktøy for overvåkning av driftsmiljøet: Overvåking etablert på Skøyen. Eksisterende overvåking OUS-R og Ahus og noe Sør tatt inn Felles Sykehuspartner ITIL overvåkingsprosessen er ferdig Side 14 av 30

15 designet og implementering av prosessen er planlagt utført innen utgangen av Virksomhetsutviklingen i 2012 vil ha fokus på utstrakt bredding av overvåking til viktige tjenester. Breddingen av overvåking forutsetter tildeling av utviklingsmidler til PROVE prosjektet. Videre er bredding av overvåking er kostbart og tidkrevende og det vil sannsynligvis måtte gjennomføres over flere år. I 2011 bygges overvåking for Dips på Sykehuset i Vestfold og e- postløsningen for Helse Sør-Øst RHF og SIKT-miljøet. Gjennomført Etablert og gjort kjent rutiner for håndtering av kritiske hendelser (nødrutiner): Informasjon og opplæring av ledere og relevant personell er gjennomført. Se punkt Oppfølging av virksomheten 4.1 Det bør foretas en evaluering av omfang på og innhold i den løpende rapportering til driftsstyret. Rapporteringen må ta utgangspunkt i Utvikle ny mal Gunnar Juriks Rapporteringen til DS er endret, i tråd med innspill fra driftsstyret. Rapporteringen vil bli utviklet videre i tråd med utviklingen av virksomhetsstyringen. Dette skal sikre en tydeligere rapportering basert på resultatmål og krav i bl.a oppdragsdokument og SLA. Ny mal vil bli implementert for rapporteringen i Utvikles i linjen Side 15 av 30

16 fastsatte mål- og resultatkrav som fremgår av eiers krav og føringer til Sykehuspartners virksomhet, og utvalgte KPIer som avledes fra tjenesteavtalene innenfor hvert av tjenesteområdene. Videre bør rapporteringen omfatte et samlet risikobilde for virksomheten, herunder en vurdering av hvordan de samlede omstillings- og utviklingstiltakene påvirker den løpende driften. september Det bør ses nærmere på avviksrapporteringe n og iverksette systematiske aktiviteter for å omsette kunnskap om feil, svakheter og mangler til varige forbedringer i Kartlegge eksisterende avvikssystem Fastsette målbilde for SP Innføre avvikssystem i SP Arild Gjerdseth Etablere plan for videre arbeid Avvikssystem innført i SP: For enkeltområder er det etablert avvikssystemer. Behov for utvikling av et virksomhetsovergripende system. I første fase behov for å kartlegge og tydeliggjøre målbilde for Sykehuspartner. Med bakgrunn i dette etablere plan for videre arbeid. Vil sees i sammenheng med helhetlig virksomhetsstyring. Håndteres i linjen Side 16 av 30

17 driften. BS BS01 Jfr notat av 18. mars 2011 Brukerstøtteutfordring er (fra rev 2010) Aktiviteter for å forbedre kundeservice HR og IKT for å bedre svartid og løsningstid på henvendelser til 1. linje må iverksettes. Grensesnitt og oppgavefordeling mellom de øvrige tjenesteområdene og BS må tydeliggjøres. Det vises til planlagte aktiviteter i handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR 2011 som skal forbedre kundeservice. Innsatsstyrke skal redusere backlogg VU prosjekter skal forbedre svartid ihht SLA Tjenestekatalog skal tydeliggjøre grensesnitt internt Info om SLA mot HF og internt i SP skal styre forventninger ift resultat KØJ Straks Innsatsstyrkeaktiviteter med bruk av ekstra ressurser ble startet i mars, og har ulik varighet på de forskjellige enhetene (eksempelvis SØR fram til mai 2011, Innlandet ut september 2011). Tiltaket har hatt effekt ved at backlogg er redusert, det samme er svartid på telefon og andel tapte telefoner. For OUS har generell turnover i bemanning gjort det vanskelig å leie inn ekstra medarbeidere for å fungere som ekstra innsatsstyrke. Det ble vurdert at ytterligere økning i antall innleide ikke ville gitt effekt (ikke i stand til å absorbere så mange nye medarbeidere inn på samme tid). Etterslep er redusert i mindre grad for OUS, men går ned også der. Det etableres et opplæringsprogram som sikrer at alle nye medarbeidere får samme grunnopplæring. Dette skal ferdigstilles innen Eksisterende medarbeidere skal kunne gjennomføre utvalgte deler av grunnopplæring etter behov. Aktuelle VUprosjekter: Forbedringsprosjekt BS IKT Tjenestekatalog BS I linjen Kontinuerlig kompetanseheving Tilleggstiltak utover VU: Innsatsstyrke I Forbedringsprosjekt for BS settes fokus på Tjenestekatalog og oppgavefordeling mellom VO BS, IKT og HR i neste fase. Arbeidet starter opp , BS HR Tjenestekatalog skal ferdigstilles til og Side 17 av 30

18 BS IKT Tjenestekatalog skal ferdigstilles innen BS02 Kompetanseutfordring er(fra rev 2010) De aktiviteter som er beskrevet i handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR 2011 relatert til kompetanse- og kulturutvikling må iversettes. Tilsvarende aktiviteter må gjennomføres for virksomhetsområdene BS og IKT. Strakstiltak for kompetanseheving iverksettes I HR BS, sammen med HR VO Modulbasert modell for generell kompetanseutvikling i BS utvikles av OU. KØJ Jr. Handlingsplan for utvikling av HR Kompetanseheving i HR BS er startet i mai i samarbeid med HR VO, vil pågå fra nå til og med august. Gir omfattende (8 dager) fagopplæring til nyansatte i HR BS. Individuell kompetanseutvikling er fokus i medarbeidersamtaler våren Kartlegger behov for spisskompetanse på IKT og HR området. Individuelle utviklingsplaner per medarbeider skal utarbeides våren 2011 og følges opp i midtveissamtaler høsten Skal gjennomføre kompetanseheving på tema Kundeservice for alle medarbeidere på IKT og HR Brukerstøtte innen uke 36. Aktuelle VUprosjekter: Kontinuerlig kompetanseheving Tilleggstiltak utover VU: Kompetanseheving HR Kompetansetiltak Hospitering i forhold til å forstå sykehusdrift/brukernes situasjon iverksettes sammen med OU. Gjennomføres som hospiteringsdag på HF. Gjennomføring er startet for BS IKT i SØR (samarbeid med SS HF). Første puljer fra BS deltok på dette i april 2011, skal gjennomføres løpende for alle medarbeidere i BS. OU jobber med å etablere samarbeid med nye HF, fremdrift avhenger av avtaler med det enkelte HF. Det skal utarbeides enhetlig grunnopplæring for alle nyansatte BS medarbeidere (HR og IKT) i perioden Deler av basisopplæring er relevant for og vil også bli Side 18 av 30

19 gjennomført for nåværende medarbeidere. BS03 BS04 Maler e-post Sykehuspartner bør utarbeide maler som kunde (brukere) kan benytte ved innmelding av saker til Brukerstøtte via e-post. Rutiner Sykehuspartner bør utarbeide rutinebeskrivelser og retningslinjer på områder som skaper usikkerhet blant medarbeidere: Kriterier for å klassifisere en sak Kriterier for å lukke en sak Ferdige tekster til lukkemeldinger Dette bør gi grunnlag for å sikre en ensartet saksbehandling på tvers av helseforetak. MinSP skal lansere skjema for innmelding av saker skal fjerne behov for . Inngår som en del av rutinearbeid og opplæring i PROVE KØJ straks Prosjekt arbeider for å gjennomføre utrulling av MinSP til alle foretak på SIKT plattform innen utgangen av oktober 2011 og alle utenfor SIKT senest første kvartal Informasjonsinnhold tilpasses HF og deres IKT plattform. MinSykehuspartner inneholder strukturert kontaktskjema som sikrer at all nødvendig informasjon innhentes fra bruker. Felter som må fylles ut er dynamiske i forhold til hvilken type sak bruker melder inn. KØJ straks Maler for løsningstekster er utarbeidet og implementert for HR BS. Forbedringsprosjekt i BS IKT SØR jobber med maler for løsningstekster, skal ferdigstilles ultimo juni Maler vil videre utarbeides i nytt SM verktøy gjennom PROVE. PROVE pilot starter medio august 2011 og rulles ut i alle enheter innen utgangen av Q Brukerundersøkelse viser at opplevd kvalitet i utsvar til sluttbruker varierer mellom BS enheter. Nytilsatt prosessansvarlig for Incident prosess vil i løpet av mai/juni gjennomføre informasjonsmøter med alle enheter i SP som berøres av Incident prosess og som har ansvar for saksløsning mot sluttbrukere (gjelder innenfor alle virksomhetsområder; HR, IKT og BS). Fokus er gjennomgang av: Kriterier for vurdering av kritikalitet (basert på SLA) Aktuelle VUprosjekter: MinSykehuspartner Aktuelle VUprosjekter: Rask forbedring av Incident Prosessen Forbedringsprosjekt BS IKT Sør PROVE Tilleggstiltak utover VU: Bruker-undersøkelse BS IKT og BS HR Side 19 av 30

20 Kriterier for lukking av saker Krav til kvalitet i utsvar til sluttbruker Arbeid med etablering av enhetlige rutiner inngår i PROVE prosjektet. Rutinebeskrivelser utarbeides i løpet av mai/juni 2011 (er påbegynt). I nytt felles verktøy vil saksprioritering støttes av klassifisering i hht til SLA (kritikalitet på tjeneste + konsekvens av hendelse). Fokus er på å gi medarbeidere systemstøtte for å klassifisere saker og få fram forventet løsningstid i forhold til kritikalitet og konsekvens basert på det som er avtalt i SLA med HF. Utspørringsguider skal bidra til å sikre riktige spørsmålsstillinger til sluttbrukere og derigjennom til å sikre grunnlag for riktig klassifisering. BS05 Styrke 1 linje Styrke 1 linje for en periode med ressurser fra 3 linje Innsatsstyrke (ekstra innleie) Samarbeid HR BS/ HR VO Oppbemanning BS IKT KØJ straks På HR BS styrkes bemanning med ressurser fra HR VO i forbindelse med lønnsutbetaling (gjennomføres her måned). HR VO medarbeidere fra 3. linje bidrar i arbeid med reduksjon av etterslep i situasjoner der dette bygger seg opp. Det er gjennomført en vurdering av dimensjonering av BS (antall medarbeidere i hver enhet). Det er gjort en beregning av hvor mange medarbeidere det er behov for til å betjene det henvendelsesvolum som mottas og kunne levere tjenester der saker blir løst i hht SLA. Beregning viser at antall medarbeidere i BS ligger under det som er Tilleggstiltak utover VU: Innsatsstyrke Samarbeid HR VO/BS Oppbemanning BS IKT Side 20 av 30

21 BS06 BS07 Innhold i SLA Operasjonalisere og bevisstgjøre innhold i SLA samt avklare faktiske definisjoner Bevisstgjøre HF sitt eget ansvar Det enkelte HF må selv løse saker som meldes til Brukerstøtte samtidig som ansvaret for SLA kunnskap en modul i generell kompetanseutviklings modell i IKT BS. Viktig internt men også mot kunder/brukere. Oppfordre HF til å utføre egne oppgaver ihht SLA inngå som del av informasjonsløp ift SLA kritisk masse for å kunne levere tjenester innenfor avtalt SLA nivå og samtidig håndtere øvrige obligatoriske aktiviteter (ferieavvikling, kompetansebygging, normalt sykefravær).. KØJ straks BS og Sykehuspartner må sikre at innhold i SLA og konsekvens er kommunisert og forstått av medarbeidere, ledere internt i SP, men også av brukere på alle HF. Viktig å styre forventinger mot brukere i forhold til hva SP skal levere ihht SLA og hva som er kundens ansvar. To tiltak gjennomføres: Informasjon/forventningsstyring ift SLA og HF sitt ansvar. Ny kommunikasjonssjef startet opp i mai, og vil bidra sammen med BS i gjennomføring av dette tiltaket mot HF ene. Første informasjonstiltak internt i SP fra Første eksterne tiltak mot HF fra og tiltak skal være gjennomført innen mot alle HF. Det utarbeides en opplæringsmodul som en del av VU tiltaket kontinuerlig kompetanseheving, som skal sikre at alle medarbeidere gjennomfører en grunnopplæring i SLA. Dette gjennomføres i samarbeid med OU. Opplæringsmodul skal være tilgjengeliggjort senest KØJ Straks Ref punkt BS 06: SP må bidra til å tydeliggjøre HF sitt ansvar og styre forventninger. Viktig å styre forventinger mot brukere i forhold til hva SP skal levere, og hva som er kundens ansvar. Informasjon/forventingstyring ift SLA og HF Aktuelle VUprosjekter: Informasjon/forventni ngstyring til brukere, medarbeidere og ledere om SLA Kontinuerlig kompetanseheving Aktuelle VUprosjekter: Informasjon/ forventningstyring til brukere, medarbeidere og Side 21 av 30

22 oppgaven er lagt til HFet sitt ansvar. Ny kommunikasjonssjef startet opp i mai, og vil bidra sammen med BS i gjennomføring av dette tiltaket mot HF ene. Første informasjonstiltak internt i SP fra Første eksterne tiltak mot HF fra og tiltak skal være gjennomført innen mot alle HF. ledere om SLA BS08 Effektivt eskalering av saker mot HR og IKT VO Sykehuspartner bør forbedre informasjonsflyt og samarbeid mellom VO for å sikre bedre kvalitet i løsning av saker som eskaleres fra Brukerstøtte til VO IKT og HR Tjenestekatalog HR og IKT BS skal tydeliggjøre grensesnitt internt PROVE prosesser og verktøy skal forenkle grensesnitt KØJ Lang sikt Det er gjennomført tiltak for Rask forbedring av Incident prosessen. OK og KK roller er etablert i BS og IKT for å sikre effektiv oppfølging og eskalering av saker. Driftsmøter er etablert ukentlig/biukentlig for å sikre effektiv koordinering mellom BS og IKT i forhold til vanskelige saker eller krevende hendelser. Det er etablert fora for nøkkelroller i BS og IKT VO (KK og OK) som jevnlig treffes for å avklare ansvarsområde og håndtering av vanskelige saker. Det gjøres ekstra tiltak i fora for KK/OK for å sikre at roller er operative og at eskaleringsrutiner fungerer. Aktuelle VUprosjekter: Rask forbedring av Incident prosessen Forbedringsprosjekt BS IKT Tjenestekatalog PROVE Tilleggstiltak utover VU: Sikre operasjonalisering av alle dedikerte roller i eksisterende prosessbeskrivelser Forbedringsprosjekt i IKT SØR og OUS har gjennomgått hvordan saker skal logges før de sendes videre, for å sikre kvalitet og effektiv saksbehandling. Tjenestekatalog skal innføres i BS for å sikre mer effektivt samarbeid mellom BS og VO IKT og HR. I Forbedringsprosjekt for BS settes Side 22 av 30

23 fokus på Tjenestekatalog og oppgavefordeling mellom VO BS, IKT og HR i neste fase. Arbeidet starter opp , BS HR Tjenestekatalog skal ferdigstilles til og BS IKT Tjenestekatalog skal ferdigstilles innen I forbindelse med PROVE innføring vil det legges vekt på rett kvalitet i logging av saker, slik at saksflyten blir så rask og effektiv som mulig. BS09 BS10 Grunnopplæring Sykehuspartner bør gjennomføre grunnopplæring på 1 linje for å heve kompetansen om IKT og HF Planlegge for endringer og sesongbaserte svingninger Sykehuspartner må legge planer for periodiske endringer, som feriepengeutbetaling, overgang til nytt år, store endringer som påvirker Brukerstøtte Modell for generell kompetanseutvikling i IKT BS utvikles av OU. Modulbasert Planlegge for sesonghenvendelser er del av driftsoppgave: - Lønns-/feriepengeutbetaling - Brukere som utløper Selvbetjening for passord resetting KØJ Lang sikt Viser til status gitt under punkt BS02. Aktuelle VUprosjekter: Kontinuerlig kompetanseheving KØJ Løpende Forbereder lønnsutbetaling i juni (del av driftsplanlegging). Samarbeidsform mellom HR BS og HR VO vil være avklart innen utgangen av mai for å håndtere den estimerte henvendelsesmengden for perioden rundt feriepengeutbetaling medio juni. Arbeider med innføring av selvbetjeningsløsning for windows passord for brukere på OUS og SIKT plattform. Pilot starter fra på VV HF. Målet er å rulle ut til alle på OUS og SIKT innen , for å sikre at bytte av passord etter nyttår kan i større grad håndteres automatisk. Aktuelle VUprosjekter: Selvbetjening windows passord Andre tiltak ut over VU: Varsel til HF om utløp av tilganger. Samarbeid mellom HR VO og HR BS om å håndtere høysesong Side 23 av 30

24 HR Jfr notat av HR02 Tekniske utfordringer i Personalportalen Sykehuspartner har hatt møte med Bluegarden (jan -11) vedrørende ytelse i Personalportalen. BG har gjennomført en analyse for å avdekke årsaken til at sluttbrukere hos HFene rapporterer om treghet og heng i løsningen. Videre er årsaken til at skjema forsvinner identifisert. Rapporten fra analysen inneholder en rekke om tiltak som bør iverksettes på kort og middels sikt for å bedre ytelsen. Krisehåndtering og innsatsgruppe Ref HR 2 i handlingsplan Geir Ove Staalen Prosjekt HR 2 Tilgjengeliggj øre og forbedre HRtjenester skal gjennomføres innen 1. juni. Tiltak for å gi generelt varsel til HF om behov for å sikre videreføring av ansatte som har avtaler som avsluttes i personalportalen (aktuelt ved nyttår, del av driftsoppgave) Strakstiltak for å sikre tilgjengelighet og responstid for Personalportalen må iverksettes HR03 Brukervennlighet i Ligger som en del av Geir Ove Gjennomgang Side 24 av 30

25 Personalportalen Rapporter fra Personalportalen må gjennomgås sammen med kundene for å sikre felles forståelse og bruk av rapportene. Eventuelt bør behov for utvikling av nye rapporter for å sikre interne kontroll- og styringsbehov vurderes. prosessgjennomgang og grensesnitt mellom HF og SP HR Ref: Pkt HR 2 i handlingsplan Staalen av grensesnitt SP og helseforetaken e skal presenteres for premissgiverfo rum HR 10. juni. HR04 Jamfør handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR-området 2011 Brukerstøtteutfordring er Aktiviteter for å forbedre kundeservice HR og IKT for å bedre svartid og løsningstid på henvendelser til 1. linje må iverksettes. Grensesnitt og oppgavefordeling mellom de øvrige tjenesteområdene og BS må tydeliggjøres. Det vises til planlagte aktiviteter i handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR 2011 som skal forbedre kundeservice Ref: HR 3 i handlingsplan Geir Ove Staalen Side 25 av 30

26 HR05 HR06 Jamfør handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR-området Kompetanseutfordring er De aktiviteter som er beskrevet i handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR 2011 relatert til kompetanse- og kulturutvikling må iversettes. Jamfør handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR-området 2011 Prosessrelaterte utfordringer Arbeidet med prosesskartlegging mellom kunde og Sykehuspartner for å tydeliggjøre ansvars- og oppgavefordeling, herunder kontrollgrensesnitt bør startes straks. Det vises til planlagte aktiviteter i handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR 2011 som skal forbedre grensesnittet Ref: HR 1 i handlingsplan Ref: HR 1 i handlingsplan Geir Ove Staalen Geir Ove Staalen HR 1: Effektivisere produksjon i SP HR Prosessoptima lisering L&P og kompetanseut vikling vil gå i perioden til ut 2. kvartal Gjennomgang av grensesnitt SP og helseforetaken e skal presenteres for premissgiverfo rum HR 10. juni, som så må ta stilling til evt videre arbeid Side 26 av 30

27 mellom SP HR og HFene og sikre en prosessoptimalisering for HR. Jamfør handlingsplan for virksomhetsutvikling av HR-området 2011 Side 27 av 30

28 Anbefalte tiltak i rapporten som er lukket Tiltak Ansvar Frist Status 1.3 Det bør foretas en gjennomgang av interne fullmakter for å sikre at disse er i samsvar med retningslinjer for fullmakter i Helse Sør-Øst. Fullmaktsstrukturen må legges frem for driftstyret for godkjenning. Implementere fullmaktsstruktur vedtatt i driftsstyremøte Hallgeir Lien Fulgt opp. Vedtatt av driftsstyret , behandlet i ledergruppen i SP og er implementert. 1.5 Det bør treffes tiltak for å redusere risiko for tap av personell med nøkkelkompetanse. Tiltak blir vurdert som en del av VU-programmet; Reorganisering av IKT Cato Rindal IKT: Ivareta gjenværende medarbeidere Det er iverksatt en rekke informasjonstiltak ift å sikre relevant og tidsriktig informasjon til ledere og medarbeiderne for å redusere usikkerhet Det er etablert en plan for allmøter på alle lokasjoner i perioden oktoberdesember. Lokale Driftskoordinatorer er utpekt og det er iverksatt lokale driftsoppfølgingsmøter på hver lokasjon Lokasjonsansvarlige er utpekt for å sørge for at lokasjonen fungerer som effektiv og helhetlig arbeidsplass Ledelsesmessig oppfølging. Hurtig fange opp tilfellene. Løpende ledelsesmessig oppfølging Medarbeidersamtaler er iverksatt Ekstraordinære tiltak ift å beholde nøkkelpersonell iverksettes ved behov (eks kompensasjon, utviklingstiltak). 3.4 Det bør tydeliggjøres Endring av Ingvild Gjennomført. Nye roller etablert for saksoppfølging. Endret innvalgsstruktur Side 28 av 30

29 Tiltak Ansvar Frist Status at kundesenteret skal være kontaktpunktet for alle henvendelser fra kundene til Sykehuspartner slik at saker blir loggført, analysert og fulgt opp på en enhetlig måte, som gir mulighet for økt læring hos saksbehandlerne og forbedring av tjenestekvaliteten på HR-området rutiner iverksettes gjennom etablering av nytt VO Brukerstøtte Berlin Kalleberg på telefon med mer info til brukerne, samt kommunikasjonstiltak mot kunder og brukere gjennomført. Rulleringsregime for kompetanseheving innført. 3.8 Retningslinjer/rutinebeskri velser Rutiner for kommunikasjon av endringer i lover og regelverk som er relevant for arbeidsoppgavene bør gjennomgås og forankres. Fagansvarlige utarbeider sammen rutiner for å sikre at relevante endringer i lover og regler blir oppdatert i rutinebeskrivels ene og informert ut i organisasjonen Fagansvarlige lager rutiner for internopplæring Fagansvarliges rollebeskrivelser oppdateres Geir Ove Staalen Alle fagansvarlige har fått tilgang til INFO-tjenester sin nettside slik at de er sikret tilgang til informasjon om lov- og regelendringer. Videre er rollebeskrivelse for fagansvarlig oppdatert med krav om vedlikehold av interne rutiner i hht. endringer i lov- og avtaleverk. Fagansvarlig har også plikt til å informere om disse endringene internt i SPHR Disse rutinene er grunnlaget for internopplæring og blir brukt hjelpemiddel for å sikre riktig utførelse av arbeidet av alle ansatte. Det er etablert eget område for SP HR på intranett som skal forenkle informasjon til våre medarbeidere. Fagansvarlige har gjennom dette fått en bedre mulighet for systematisk å tilgjengeliggjøre viktig informasjon til alle ansatte. Side 29 av 30

30 Tiltak Ansvar Frist Status 3.11 Informasjon/kommunikasj on/ samhandling Det bør vurderes tiltak for å tilpasse informasjons- og kommunikasjonstiltak ene til de ansatte om omstillings- og utviklingstiltak som gjennomføres i Sykehuspartner og i hele foretaksgruppen. Ytterligere forsterke arbeidet med informasjon og kommunikasjon ifm VUprogrammet Anne Gina Sveeaas Løpende Kontinuerlig oppgave. Informasjon gis gjennom ulike kanaler som intranett, allmøter, epost, webcast. Side 30 av 30

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 13. mai 2015 kl 14:00 18:00 Sted: Radisson Blu - Gardermoen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune. IKT Drift Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune IKT Drift Audit & Advisory Mai 2013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Hva er internkontroll?... 6 1.3 Metode... 7

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen, Tatjana Schanche, Nanette Loennechen, Terje Aurdal SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 16. februar 2015 kl 09:00 14:00 Sted: Sykehuspartner HF Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Marianne Johnsen,

Detaljer

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER 1 RAPPORT 2013 2 3 IKT KUNDER: Det enkelte helseforetak bestiller og inngår avtaler om tjenesteleveranser fra Sykehuspartner. Forvaltning av avtalene ligger typisk i den lokale IKT- eller HR-avdelingen

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying

Gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying Dato: 1 / 30 for Digital fornying Mål og omfang, beskrivelse og vurdering av gjennomføringsplan samt rammebetingelser Versjon Godkjent av Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015

Statusrapport fra områdeansvarlige. Samlet plan SØ 2015 1 / 22 fra områdeansvarlige Samlet plan SØ 2015 Til styret SØ 17. november 2014 2 / 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING OG TIDSPERIODE... 3 2 STATUS PER OMRÅDE... 3 2.1 KLINISK IBRUKTAKELSE FASE 1 (KIB

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 1 Innledning Helsevesenet som helhet er i ferd med å gjøre et kvantesprang med overgang til drift av kjernefunksjonene basert på digitalt informasjonsgrunnlag. Formålet

Detaljer