Styringsutstyr Type ABS CA 441, CA 442, CA 443

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styringsutstyr Type ABS CA 441, CA 442, CA 443"

Transkript

1 Styringsutstyr Type S,, nstallasjonsveiledning (/)

2 Styringsutstyr type S / /, nstallasjonsveiledning opyright () Sulzer. lle rettigheter forbeholdt. enne håndboken, så vel som programvaren som er beskrevet i den, er levert på lisens og kan bare brukes eller kopieres i samsvar med de betingelser som gjelder for en slik lisens. nnholdet i håndboken er levert som informasjon alene, det kan endres uten forvarsel og skal ikke fortolkes som en forpliktelse fra Sulzer. Sulzer påtar seg intet ansvar eller forpliktelse i forhold til feil eller unøyaktigheter som måtte forekomme i denne boken. Med unntak for det som er tillatt i en slik lisens, kan ingen del av denne publikasjonen reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, i noen form eller med noen midler, elektronisk, mekanisk, som opptak eller på annen måte, uten etter forutgående skriftlig tillatelse fra Sulzer. Sulzer forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner som følge av tekniske utviklinger.

3 Styringsutstyr type S / /, nstallasjonsveiledning NSTLLSJON. Montering av styring Monter enheten på en mm N-skinne. nhetens fysiske dimensjonene er: x x mm (. x. x. inch) (H x x ). Hvis den ikke griper lett på skinnen kan du trekke den lille stroppen på undersiden av enheten ved hjelp av en liten skrutrekker.. oreta alle tilkoblingene. Terminalene skal være koblet til strømforsyning og sensorer. Se tabell for hver enhet: igur Ytre terminaler for X-serien. VRSL Kontroller at all strømforsyning er av, og at alle utgangsenheter som skal kobles til styringen også er slått av før du kobler til noe som helst! Power L N L larm-ler Strømforsyningen skal være likestrøm () mellom og volt. igur viser hvordan strømforsyningen kobles til, og hvordan det kobles til en batteripakke for avbruddsfri drift. or kabler lenger enn m bør det monteres ekstra overspenningsvern der det er behov for det.. elles for X enne delen av veiledningen er felles for alle tre enhetene,, og. Senere kapitler vil forklare forskjellene mellom enhetene. Uttrykket x blir brukt når det refereres til en uspesifisert enhet blant enhetene som er spesifisert over. Når enheten har strømforsyning og er i drift blir det grønne strømsignalet (L) tent. Se kapittel om N. isse fire lysdiodene styres fra overvåkningsstyringen, f.eks. P, og kan indikere forskjellige typer av feil eller funksjonssvikt.

4 Styringsutstyr type S / /, nstallasjonsveiledning. N.. N t N-nettverk er av flerpunktstypen, som betyr at alle enhetene er koblet i parallell på den samme kabelen. et N-nettverk må hver enhet ha unik adresse eller -nummer. På x-serien er en del av adressen satt som standard, avhengig av enheten, den andre delen av adressen er satt med en heksadesimal bryter merket. Velg adresse med pumpenummer som i tabellen nedenfor eller instruksjonene i systemhåndboken. Hvis enheten har en unik adresse og kontakt med nettverksmaster, lyser N L fremdeles grønt. or feilkoder på N L, se systemhåndboken. Når den brukes med P, bruk følgende adresser for å oppnå riktige funksjoner. Tabell. Lekkasjeovervåker N SU Overvåkningsfunksjon rukes ikke med P Pumpe eller pumpene - Pumpe Pumpe Pumpe - > rukes ikke med P Tabell. Temperaturovervåker N SU Overvåkningsfunksjon rukes ikke med P Pumpe eller pumpene - Pumpe Pumpe Pumpe - > rukes ikke med P Tabell. Strømforsyningsovervåker N SU Overvåkningsfunksjon Strømforsyningsovervåker Pumpe Pumpe Pumpe Pumpe - > rukes ikke med P

5 Styringsutstyr type S / /, nstallasjonsveiledning.. N-VSLUTNNG N-bussen skal avsluttes i begge ender. Hvis den brukes er P "bussmaster" og har en innebygd avslutning som alltid er aktiv og derfor alltid skal plasseres på ett av endepunktene på kabelen. or andre enheter kan du aktivere den valgbare avslutningen med en bryter, markert N term. ktiver avslutning for enheten plassert på det andre endepunktet på kabelen. lle andre mellomliggende enheter skal ha sin avslutningsbryter i V -stilling (O). N TRM ON N TRM O N TRM O N TRM O lways ON x x x P igur N-nettverk med tilkobling x.. N-tilkoblinger N-kabelen bruker ledere. To ledere brukes til kommunikasjon N_L og N_H. n ledning er skjerm N_SHL og to ledninger brukes som busstrøm V og V. usstrømmen gjør det mulig for enhetene å få strøm direkte fra bussen. Koblingene er klargjort for å bli foretatt med skrueplugger i konnektorer. Tabell. Tilkoblinger på toppsiden # ruk V Spenningsforsyning neg. terminal N_L lav signallinje N_SHL kabelskjerm N_H høy signallinje V Spenningsforsyning pos. tilkobling x Spenning Strømforsyning atterilader. V V Reserve batteripakke Sikring igur Strømforsyningen skal være mellom og volt (likestrøm). or avbruddsfri drift i tilfelle strømbrudd, koble til en batteripakke i henhold til figuren.

6 Styringsutstyr type S / /, nstallasjonsveiledning. nhetene.. Produktet er laget for å måle lekkasje av vann inn i vannfrie områder i pumper Tabell. merkeytelser nngang S-modus Xylem-modus Område - kohm - kohm Tabell. Tilkoblinger på bunnsiden # Retning ruk nalog inn Lekkasjesensor Ref. ref er det negative referansepunktet - det skal kobles til jord. irekte eller på pumpen, hvis det er problemer GN (jord) med Hz/ Hz interferenssignal nalog inn Lekkasjesensor ref er det negative referansepunktet - det skal kobles Ref. til jord. irekte eller på pumpen hvis det er problemer GN (jord) med Hz/ Hz interferenssignal nalog inn Lekkasjesensor ref er det negative referansepunktet - det skal kobles Ref. til jord. irekte eller på pumpen hvis det er problemer GN (jord) med Hz/ Hz interferenssignal nalog inn Lekkasjesensor ref er det negative referansepunktet - det skal kobles Ref. til jord. irekte eller på pumpen hvis det er problemer GN (jord) med Hz/ Hz interferenssignal - - igur Tilkobling av lekkasjesensor

7 Styringsutstyr type S / /, nstallasjonsveiledning.. Produktet skal indikere temperatur og forhindre overoppheting av pumper. Tabell. merkeytelser nngang Område Kommentar lt. m i, -, m ±, m Pt - - º (- - º) ± grader PT - kohm Tabell. Tilkoblinger på bunnsiden # Retning ruk nalog inn GN (jord) Temperatursensor inngang nalog inn GN (jord) Temperatursensor inngang nalog inn GN (jord) Temperatursensor inngang nalog inn GN (jord) Temperatursensor inngang Ref. nalogreferanse nalog m i nalog inn - m m n V - kstern Sensor Med egen strømforsyning, m eller - GS/P - - Sensor med Oikke koblet til V- igur nstallasjon av sensorer

8 Styringsutstyr type S / /, nstallasjonsveiledning.. Produktet måler av løpende forbruk, faseavvik og inngangsspenning for en pumpe eller en komplett stasjon. Spenninger tilføres mellom terminalene, og til jord på terminal. Strøm tilføres mellom og, og, og (,, innvendig jordet). Tabell. merkeytelser nngang Område Kommentar Spenning - V ±, V Ved høyere spenninger brukes en spenningstransformator Strøm - ±, faseendring - grader ±, grader ruk alltid strømtransformator Tabell. Tilkoblinger på bunnsiden # Retning ruk nalog inn inngangsspenning L nalog inn inngangsspenning L nalog inn inngangsspenning L GN (jord) Spenningsinngangsreferanse a nalog i b GN (jord) a nalog i b GN (jord) a nalog i b GN (jord) Strøm transformatorinngang Strøm transformatorinngang Strøm transformatorinngang ~L ~L ~L P / L L V L GN a b maks. Strømtransformator igur nkel tilkobling av

9 Styringsutstyr type S / /, nstallasjonsveiledning TKNSK T. Tekniske data x nhet Lufttemperatur i driftsområde Lufttemperatur ved lagring - til (- til ) - til (- til ) eskyttelsesgrad P Kabinettmateriale Montering imensjon Hxx uktighet Strømforsyning Strømforbruk nnganger Moduser a. område kanaler lekkasje S modus PPO og P N-skinne mm x x mm (. x. x. inch) Tilkoblingskonnektorer vil øke H med, mm (. inch) Xylemmodus - % R ikke-kondenserende - V î V => mw PT modus kanaler temp, lav -strøm Pt modus /- m nt. oppløsn. Ω. PT-beskyttet î V =>, mw kanaler spenning, -strøm Spenning Strøm - kω - kω - kω - - º (- º - º) - m - V - Merk nngangsmodus kan stilles inn individuelt for hver kanal. nngangsmodus kan stilles inn individuelt for hver kanal. ll strømmåling foretas gjennom strømtransformatorer Utganger ngen Kommunikasjonsporter eltbuss N-port galvanisk isolert N-port

10 Styringsutstyr type S / /, nstallasjonsveiledning enne siden er blank med hensikt.

11 Samsvarserklæring eclaration of onformity s defined by: M-irectives // and //, Low Voltage irective //, irective for -Marking // N eclaration of onformity SV G-försäkran om överensstämmelse G-Konformitätserklärung Us Samsvarserklæring R éclaration de onformité -Overensstemmelseserklæring NL -Overeenkomstigheidsverklaring U-Vaatimustenmukaisuusvakuutus S eclaración de confirmidad T Ü Vastavuse deklaratsioon PT eclaracão de conformidade PL eklaracja zgodnosci W T ichiarazione di conformità S Prohlášení o shodšĕ S L Δήλωση εναρμόνισης K SK Vyhlásenie o zhode TR T Uygunluk eyanı HU K Megfelelőségi nyilatkozat Sulzer Pump Solutions, Rökerigatan, S- Johanneshov, Sweden N: : Name and address of the person authorised to compile the technical file to the authorities on request: Name und dresse der Person, die berechtigt ist, das technische atenblatt den ehörden auf nfrage zusammenzustellen: R: Nom et adresse de la personne autorisée pour générer le fichier technique auprès des autorités sur demande : NL: S: PT: T: L: TR: SV: : : : T: PL: S: SK: HU: Naam en adres van de persoon die geautoriseerd is voor het op verzoek samenstellen van het technisch bestand: Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar a pedido el archivo técnico destinado a las autoridades: Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico para as autoridades, caso solicitado: l nome e l indirizzo della persona autorizzata a compilare la documentazione tecnica per le autorità dietro richiesta:: Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου προς τις αρχές επί τη απαιτήσει: Yetkili makamlara istek üzerine teknik dosyayı hazırlamaya yetkili olan kişinin adı ve adresi: Namn och adress på den person som är auktoriserad att utarbeta den tekniska dokumentsamlingen till myndigheterna: Navn og adresse på den personen som har tillatelse til å sette sammen den tekniske filen til myndighetene ved forespørsel: Navn og adresse på den person, der har tilladelse til at samle den tekniske dokumentation til myndighederne ved anmodning om dette: Viranomaisten vaatiessa teknisten tietojen lomaketta lomakkeen valtuutetun laatijan nimi ja osoite: siku nimi ja aadress, kelle pädevuses on koostada nõudmise korral ametiasutustele tehnilist dokumentatsiooni: Nazwisko i adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej w przypadku, gdy jest ona wymagana przez władze: Jméno a adresa osoby oprávnĕné na vyžádání ze strany úřadů vytvořit soubor technické dokumentace: Meno a adresa osoby oprávnenej na zostavenie technického súboru pre úrady na požiadanie: smens, įgalioto valdžios institucijoms pareikalavus sudaryti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas: rank nnenbach, irector Product Safety and Regulations, Sulzer Management G, Neuwiesenstrasse, Winterthur, Switzerland N: eclare under our sole responsibility that the products: SV: örsäkrar under eget ansvar att produkterna: : rklärt eigenverantwortlich dass die Produkte: : rklærer på eget ansvar, at følgende produkter R: éclarons sous notre seule responsabilité que les produits: : rklærer på eget ansvar, at følgende produkter: NL: Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de produkten: : Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraavat tuotteet S: eclaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos: T: eklareerime ainuvastutajana, et tooted: PT: eclaramos sob nossa unicia responsabilidade que los produtos: PL: eklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze urzadzenia typu: T: ichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti: S: Prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky: L: Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα: SK: Vyhlasujeme na našu zodpovednost, že výrobky: TR: Sorumluluk tamamen bize ait olarak beyan ederiz ki aşağıdaki ürünler: HU: elelösségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termékek: Moisture monitoring module type S, Temperature monitoring module type S, Motor and supply power monitoring module type S N: : R: NL: S: PT: T: L: TR: SV: : : : T: PL: S: SK: HU: to which this declaration relates are in conformity with the following standards or other normative documents: auf die sich diese rklärung bezieht, den folgenden und/oder anderen normativen okumenten entsprechen: auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux normes ou à d autres documents normatifs: waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen of andere normatieve documenten: objeto de esta declaración, están conformes con las siguientes normas u otros documentos normativos: aque se refere esta declaracáo está em conformidade com as Normas our outros documentos normativos: ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alla seguente norma o ad altri documenti normativi: τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα: bu beyanın konusunu oluşturmakta olup aşağıdaki standart ve diğer norm belgelerine uygundur: som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande standarder eller andra regelgivande dokument: som dekkes av denne erklæringen, er i samsvar med følgende standarder eller andre normative dokumenter: som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter: joihin tämä vakuutus liitty, ovat seuraavien standardien sekä muiden sääntöämääräävien asiakirjojen mukaisia: mida käespöev deklaratsioon puudutab, on vastavuses järgmiste standardite ja muude normatiivdokumentidega: do których odnosi sie niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi: na které se toto prohlášeni vztahuje, jsou v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty: na ktoré sa vz ahuje toto vyhlásenie, zodpovedajú nasledujúcim štandardom a iným záväzným dokumentom: amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következőszabványokban és egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak: Safety: N -: M: N --:, N --:, N --::, N --:: Stockholm -- Per skenström Sulzer Pump Solutions

12 opyright Sulzer Sulzer Pump Solutions reland Ltd., lonard Road, Wexford, reland Tel., ax,

WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: 2954 5280 80_NO

WEDA LINE. Instruksjoner og reservedelskatalog. Lensepumpe WEDA 10. Manual number: 2954 5280 80_NO WEDA LINE Lensepumpe WEDA 10 Instruksjoner og reservedelskatalog Manual number: 2954 5280 80_NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL Les sikkerhetsreglene etter symbolet og alle instruksene OPPBEVAR ALLE SIKKERHETSADVARSLENE

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 441

Pumpekontroller Type ABS PC 441 Pumpekontroller Type ABS PC 441 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 1.55 m 0.15 kwh/m3 1827 l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Detaljer

Sonos SUB. Produktguide

Sonos SUB. Produktguide Sonos SUB Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

RTD-20 Monteringsinstruksjoner

RTD-20 Monteringsinstruksjoner LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Monteringsinstruksjoner 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 Norsk RTD-20 Monteringsinstruksjoner 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems

Detaljer

INSTALLATION AND USE MONTAGE ET UTILISATION INSTALLATIE EN GEBRUIK

INSTALLATION AND USE MONTAGE ET UTILISATION INSTALLATIE EN GEBRUIK D GB F NL INSTALLATION UND GEBRAUCH Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube MUSS bei Elektroplatten 50 cm und bei Gas- oder kombinierten Herden 65 cm betragen.

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409

Din bruksanvisning FLYMO LC450 http://no.yourpdfguides.com/dref/832409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Logitech Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide

Logitech Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide Getting to know Logitech Wireless Gaming Mouse G700 Features Guide Svenska Dansk Norsk 1 Egen stil Med programvaran SetPoint kan du ställa in avläsningshastighet, rapporteringsfrekvens och knappfunktioner

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO

TEH 20 T / TEH 30 T BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO TEH 20 T / TEH 30 T NO BRUKSANVISNING BYGGVARMER TRT-BA-TEH20T-30T-TC-001-NO Innholdsfortegnelse 1. Merknader om bruk av håndboken...1 Tegnforklaring...1 Illustrasjonskonvensjoner...1 2. Innhold i pakken...1

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654

Din bruksanvisning SHARP MX-2300N/2700N http://no.yourpdfguides.com/dref/1289654 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED ROTATIVO TIVO DE GASOLINA A RUEDAS TOSAERBA A SCOPPIO CON RUOTE BENZINE WIELMAAIER HJULGÅENDE, BENSINDREVET

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok

VN248HA/NA/QA LCD-skjerm. Brukerhåndbok VN248HA/NA/QA LCD-skjerm Brukerhåndbok Innhaldsliste Merknader... iii Sikkerhetsinformasjon... iv Håndtering og rengjøring... v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Innholdet i pakken... 1-1 1.3 Slik setter du på

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer