Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober"

Transkript

1 Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, oktober

2 Innhold Saksliste side 2 Innkalling side 3 Sakspapirer Konstituering side 3 Lovendringer side 8 Lover side 10 Valgkomiteens innstilling side 13 Årsmelding og regnskap side 14 Sakspapirer KrFUs landsmøte

3 Saksliste for KrFUs 67. landsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Åpning Konstituering 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2 Godkjenning av saksliste og program 2.3 Godkjenning av landsmøtereglementet 2.4 Valg av dirigenter og fullmaktskomité 2.5 Opprop i samsvar med godkjente fullmakter 2.6 Valg av to tellekorps á 5 medlemmer 2.7 Valg av tre møtereferenter 2.8 Valg av landsmøtekomiteer 1. komité: Resolusjonskomité 2. komité: Årsmeldings- og regnskapskomité 3. komité: Lovendringskomité 2.9 Valg av to protokollunderskrivere Tale ved KrFUs leder, Elisabeth Løland Debatt Tale ved KrFs leder, Knut Arild Hareide Behandling av Skolemanifest og Sivilsamfunnmanifest Innstilling fra landsstyret Resolusjonsbehandling Innstilling fra 1. komité, resolusjonskomiteen Lovendringer Innstilling fra 3. komité, lovendringskomiteen Valg Innstilling fra valgkomiteen foreligger først etter i starten av oktober Årsmelding og regnskap Innstilling fra 2. komité, årsmeldings- og regnskapskomiteen Sakspapirer KrFUs landsmøte

4 Oslo, 19.august 2013 Innkalling til KrFUs landsmøte oktober 2013 Kjære fylkeslag! Da er det med stor glede vi kan invitere dere til KrFUs 67. landsmøte. Landsmøtet blir holdt i Akershus, og vi ønsker dere velkommen til Thon Hotell Vettre. Forhandlingene vil starte fredag formiddag kl. 13 og avsluttes søndag kl. 14. Landsstyret møtes fredag kl og søndag kl Vi tar sikte på å sette opp felles transport fra Gardermoen ca kl.10.00, og fra Oslo sentrum kl Alle delegater (utenom LS) oppfordres til å planlegge reisen slik at det er mulig å rekke denne transporten, fra enten Gardermoen eller Oslo. Et mer nøyaktig tidsskjema vil bli sendt ut med sakspapirene. Utregning av fylkenes delegasjon er vedlagt. Deltakerprisen er estimert til 2300 kr for dobbelt/trippelrom og 3000 kr for de som ønsker å bo på enkeltrom. Vi ber om at fylket sender inn antall delegater og navn på disse sendes innen 12.september. Velkommen til spennende dager! Med vennlig hilsen Kristelig Folkepartis Ungdom Ingvild Ofte Arntsen Generalsekretær Sakspapirer KrFUs landsmøte

5 2.1 Godkjenning av landsmøtereglementet Landsmøtereglement 1. Landsmøtet er det øverste organ i KrFU. Det skal holdes hvert år innen utgangen av oktober måned og er åpent for alle som er medlemmer i KrFU. Dersom landsmøtet ikke gjør noe annet vedtak er det åpent også for massemedia og andre interesserte. Stemmerett har sentral - og landsstyrets medlemmer, to faste representanter og en ekstra representant for hvert påbegynt femti medlemmer fra hvert fylke. Representanter som ikke har betalt inneværende års medlemskontingent har ikke stemmerett. Landsmøtets medlemmer skal velges av og ha fullmakt fra årsmøtet i det laget de representerer. Tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, har lederen i KrF, lederen i KrFK, generalsekretæren i KrF, observatører som er innstilt til valg, samt ansatte ved KrFUs landskontor. 2. Det velges tre dirigenter til å lede forhandlingene. 3. Det velges tre sekretærer til å føre møteprotokollen, to til å skrive under protokollen, fullmaktskomité på to medlemmer, to tellekorps hvert på fem medlemmer. Dessuten velges det en resolusjonskomité, på minst fem medlemmer. Redaksjonskomiteen har på forhånd lagt fram sin innstilling til de innkomne endringsforslag. Resolusjonskomiteen skal fremme innstilling på innkomne resolusjonsforslag, samt innleverte endringsforslag til disse. 4. Landsmøtekomiteene skal arbeide etter den instruks som er vedtatt i landsstyret i KrFU. 5. Før forhandlingene begynner blir det foretatt opprop med grunnlag i fullmaktskomiteens innstilling. 6. I protokollen føres bare hva saken gjelder, forslag til avstemning og de vedtak og valg som blir gjort. 7. Taletid fastsettes etter forslag fra dirigentene. I unntakstilfeller kan dirigentene selv gi anledning til å utvide vedtatt taletid ved behandling av en enkelt sak, og tidsavgrenset replikkordskifte etter hovedinnlegget. Til dagsorden kan en ha ordet bare en gang for hver sak og avgrenset til to minutter. Disse innleggene bryter saksdebatten, og eventuelle forslag tas opp til votering før saksdebatten fortsetter. Sakspapirer KrFUs landsmøte

6 8. Forslag skal leveres skriftlig på dirigentenes bord, undertegnet av forslagsstilleren. Etter at det er satt strek for inntegning av talere, er det ikke anledning til å sette fram nye forslag. Forslag som ikke har noen sammenheng med den saken som er satt opp på dagsorden, kan bare tas opp til votering dersom dirigenten tillater det. 9. Forslag av økonomisk karakter, eller som innebærer økonomiske konsekvenser, skal legges fram for landsstyret til uttalelse og innstilling før det blir realitetsbehandlet av landsmøtet. 10. Alle vedtak, med unntak av lovendringer, blir gjort med vanlig flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. Avstemningene skjer skriftlig når minst fem medlemmer krever det. Ellers skjer avstemningen ved stemmetegn. 11. Valg. Lederen og de tre nestlederne blir valgt ved egne valg, de andre fem sentralstyremedlemmene blir valgt ved ett valg, alle for ett år om gangen. Det skal også velges inntil fem varamedlemmer til sentralstyret. Landsmøtet velger ved eget valg redaktør av Ny Veg. Alle valg skal være skriftlige. Videre velger landsmøtet en valgkomité på fem medlemmer og to varamedlemmer. Ved samtlige valg skal det stå samme antall navn på stemmeseddelen som det som skal velges, og navnene skal stå i den rekkefølge de ønskes valgt. 12. Mishagsytringer er ikke tillatt. 13. Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglement, gjelder vanlig forhandlingspraksis. Dirigentene skal sammen med lederen i KrFU i siste instans fortolke denne praksis. 14. Delegatene skal være tilstede under hele landsmøtet. Delvis permisjon kan kun innvilges av landsmøtets dirigenter. Ved permisjon leveres delegatnummeret til dirigentbordet. 15. Landsmøtereglementet skal vedtas av hvert landsmøte. Reglementet kan ikke stride mot KrFUs lover. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å fravike reglementet. Sakspapirer KrFUs landsmøte

7 2.2 Valg av dirigenter og fullmaktskomité Dirigenter: Erlend Kjærnsrød Peter Walseth Sigrid Rege Gårdsvoll Fullmaktskomité: Ingvild Ofte Arntsen Karoline Nordbø Eilev Hegstad fullmakter 2.3 Valg avellekorps á 5 medlemmer 2.4 Valg av to tellekorps á fem medlemmer Tellekorps 1: Jarle Tollaksen (leder) Sindre Frøyshov Matilde Pettersen Kristian Wergeland Audun Lillekjendlie Tellekorps 2: Eivind Skår (leder) Bjarne Kristian Sakseid Vegard Heldal Odd Arne Risdal Solveig Lambach Fitjar 2.5 Valg av tre møtereferenter Cecilie Aa Aurora Lyngstad Helge Andre Langåker 2.6 Valg av landsmøtekomiteer Resolusjonskomité (1.komité): Emil André Erstad (leder) Hanne Marie L. Eriksen-Pedersen Melina Taraldsen Håkon Kjøde Rødal Emma Akyeampong Årsmeldings- og regnskapskomité (2.komité): Ingvild Ofte Arntsen Reid Ivar B. Dahl Lovendringskomité (3.komité): Ida Lindtveit (leder) Eli Karine Vik Sakspapirer KrFUs landsmøte

8 Olaus Trygve Bjuland Mathias Agaze Erlend Gunstveit 2.7 Valg av to protokollunderskrivere Jonatan Faraasen Hanne Lilleberg Sakspapirer KrFUs landsmøte

9 SAK 7 LOVENDRINGER Lovendringsforslag 1 - Forslag til endringer i 1 og 2: Forslagsstiller: KrFUs landsmøte i 2012 Vedtak: Lovendringen ble vedtatt på KrFUs landsmøte 2012 med 60 stemmer, hvilket tilsvarte over 2/3 flertall. Lovendringen må vedtas med endelig virkning gjennom et 2/3 flertall på det ordinære landsmøtet i 2010 Forslag: Paragrafene 1 og 2 forandres slik at ny ordlyd blir: 1 Kristelig folkepartis ungdom (KrFU) er tilsluttet Kristelig Folkeparti. KrFUs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret og å vekke hver enkelt til å kjenne seg som ansvarlig samfunnsmedlem. KrFUs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. 2 Alle tillitsvalgte i KrFU er forpliktet på og skal arbeide for organisasjonens kristne verdigrunnlag slik det er definert i 1. Landsmøte 2012 vedtak: Positiv Lovendringskomiteens innstilling: Lovendringsforslag 2 forslag til endringer i 8 Forslagstiller: Elisabeth Løland Forslag til lovendring Jeg foreslår følgende endring i KrFUs lover paragraf 8. tillegg i kursiv. 8 Lederen og de tre nestlederne blir valgt ved egne valg, de andre fem sentralstyremedlemmene blir valgt ved ett valg, alle for ett år om gangen. Opptil fem varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge ved eget valg. Alle valg med mer enn en kandidat skal være skriftlige. Valg med bare en kandidat skal være skriftlige dersom minst en delegat krever det. Videre velger landsmøtet en valgkomité på fem medlemmer og to varamedlemmer, samt et kontrollutvalg på tre medlemmer og ett varamedlem. Landsmøtet velger revisor når dette er nødvendig. Begrunnelse Når KrFU skal velge sentralstyre og ledelse er det noen ganger like mange kandidater som det er plasser, og andre ganger er det flere kandidater enn det skal velges. Spesielt ofte hender det at det ikke er flere enn en kandidat til valgene på leder, første, andre og tredje nestleder. Allikevel krever våre lover at valget skal avholdes skriftlig. Sakspapirer KrFUs landsmøte

10 Denne ordningen har to effekter. For det første gjør den at vi har fått en kultur der det er vanlig å stemme blankt på kandidater man av forskjellige grunner ikke ønsker å støtte, selv om det ikke er noen annen kandidat til vervet. For det andre er det tidkrevende på et allerede travelt landsmøte. Den første effekten kan man vurdere som både positiv og negativ. Det kan være positivt at delegater har mulighet for å uttrykke sin misnøye med kandidaten og markere det ved å stemme blankt. Samtidig er det som kandidat ikke mulig å vite hvem det er som har stemt blankt eller hva de er misfornøyd med. Det er en tilbakemelding som det er vanskelig å ta til etterretning med mindre delegatene uoppfordret tar kontakt for å forklare sin stemmegivning. Det har ikke vært vanlig. Det er viktig med god tilbakemeldingskultur i organisasjonen, men man kan spørre seg hvor konstruktivt det er å legge opp til en kultur der misnøye med leder(kandidat) eller nestleder(kandidater) uttrykkes så markant, men likevel anonymt og uten begrunnelse. Jeg foreslår en ordning der det ikke kreves i lovene at det skal være skriftlig votering i personvalg med bare en kandidat, men der det er nok at en delegat fremmer et krav om at valget kal skje skriftlig. Da vil det være god anledning for delegatene å kreve et skriftlig valg dersom de ønsker å gi uttrykk for misnøye ved å stemme blankt, men det kreves at minst en av delegatene offentlig står for et slikt krav. Samtidig vil det være tidsbesparende de valgene hvor ingen krever et skriftlig valg. Landsstyrets innstilling: Positiv Lovendringskomiteens innstilling: Sakspapirer KrFUs landsmøte

11 Lover for Kristelig Folkepartis Ungdom Oppdatert etter Landsmøtet 2012 i Asker FORMÅL. 1 Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) er tilsluttet Kristelig Folkeparti. Formålet for organisasjonen er gjennom dette partiet å samle ungdom for: a) å fremme en demokratisk politikk bygd på kristent livssyn, b) å vekke hver enkelt til å kjenne seg som ansvarlig samfunnsmedlem, c) å inspirere til arbeid for å gjøre kristne synspunkt gjeldende i samfunnslivet. KRAV TIL TILLITSVALGTE. 2 Bare de som er bekjennende kristne og vil arbeide i troskap mot det grunnsynet partiet bygger på, kan velges og oppnevnes til tillitsverv i KrFU. ORGANISASJONEN. 3 Organisasjonen bygger på lokallag eller kommunekontakter som gjennom fylkeslag utgjør Kristelig Folkepartis Ungdom. Uavhengig av fylkes- eller kommunestrukturen er det adgang til å etablere lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer. Landsmøtet er KrFUs øverste organ og landsstyret er det øverste utøvende organ. Alle mellom 13 og 33 år kan bli medlemmer av KrFU. De mellom 13 og 15 år kan bli medlemmer med foresattes samtykke. Alle som er medlemmer i KrFU er fullverdige medlemmer i KrF. Det er ikke anledning til medlemskap i mer enn ett lag. LANDSMØTET. 4 Landsmøtet skal holdes en gang hvert år innen utgangen av oktober måned. Landsstyret kan i spesielle tilfeller vedta å innkalle til ekstraordinært landsmøte. Dette må skje om minst 8 av fylkeslagene krever det. Innkalling til landsmøtet skal sendes minst to måneder før landsmøtet. 5 Landsmøtet er åpent for alle som er medlemmer av KrFU. Dersom ikke landsmøtet gjør annet vedtak, er landsmøtet også åpent for media og andre interesserte. 6 Stemmerett har sentral- og landsstyrets medlemmer, to faste representanter og en ekstra representant for hvert påbegynte femti medlemmer fra hvert fylkeslag. Utregningen av fylkenes landsmøtedelegasjon baserer seg på fjorårets betalende medlemmer og nye betalende medlemmer per 1. mai i forhold til fjorårets betalende. Landsstyret kan i spesielle tilfeller velge å utsette denne Sakspapirer KrFUs landsmøte

12 fristen, men ikke med mer enn toppen tre uker. Et slikt vedtak må ha minst 2/3 flertall. Landsmøtets medlemmer skal velges av og ha fullmakt fra årsmøtet i det laget de representerer. Representanter som ikke har betalt inneværende års kontingent, har ikke stemmerett. Tale- og forslagsrett har lederen i KrF, lederen i KrFK, generalsekretæren, observatører som er innstilt til valg, samt ansatte ved KrFUs landskontor. 7 Landsmøtet behandler de sakene som KrFUs landsstyre legger fram, og de sakene som er kommet til landsstyret med krav om behandling innen to måneder før landsmøtet tar til. Landsstyret skal legge fram revidert regnskap og årsmelding fra forrige kalenderår, samt forslag til et generelt arbeidsprogram i hovedpunkter for det forestående arbeidsåret. 8 Lederen og de tre nestlederne blir valgt ved egne valg, de andre fem sentralstyremedlemmene blir valgt ved ett valg, alle for ett år om gangen. Opptil fem varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge ved eget valg. Alle valg skal være skriftlige. Videre velger landsmøtet en valgkomité på fem medlemmer og to varamedlemmer, samt et kontrollutvalg på tre medlemmer og ett varamedlem. Landsmøtet velger revisor når dette er nødvendig. LANDSSTYRET, SENTRALSTYRET OG ARBEIDSUTVALGET. 9 Landsstyret er sammensatt av sentralstyret og fylkeslederne. Landsmøtet velger sentralstyret som har ni medlemmer, i tillegg til varamedlemmer. Fylkeslederne har sine respektive 1. og 2. nestledere som personlige varamedlemmer til landsstyret. Disse skal være valgt av fylkesårsmøtet. Andre fylkesstyremedlemmer kan representere fylkeslaget i landsstyret dersom landsstyrets øvrige medlemmer aksepterer dette. Sentralstyret er satt sammen av et arbeidsutvalg på fire medlemmer og fem andre medlemmer. Arbeidsutvalget er satt sammen av lederen og de tre nestlederne (politisk nestleder, organisatorisk nestleder og internasjonalt ansvarlig). Medlemmene av arbeidsutvalget må være bosatt i Osloområdet. Ellers består sentralstyret av fem andre medlemmer. Sentralstyret konstituerer seg selv. Ved forfall kaller en inn varamedlemmer. Fordelingen av arbeidet mellom landsstyret, sentralstyret, arbeidsutvalget er fastsatt i egen instruks. Et mindretall i sentralstyret kan kreve at en sak blir lagt fram for landsstyret. 10 Arbeidsutvalget har i samarbeid med sekretariatet ansvaret for den daglige ledelsen av organisasjonen. 11 Landsstyret skal vedta budsjett og kan vedta politiske manifest. Sakspapirer KrFUs landsmøte

13 12 Landsstyret har ansvaret for at det oppnevnes politisk utvalg, strategiutvalg, internasjonalt utvalg og Ny Veg- redaksjon. Landsstyret foreslår sammensetning av resolusjonskomité, lovendringskomité og årsmeldings- og regnskapskomité og fullmaktskomité til landsmøtet. 13 Generalsekretær har KrFUs signaturrett. ARBEIDET I FYLKENE. 14 Fylkesstyret bør være satt sammen av fem eller sju medlemmer som blir valgt på KrFUs fylkesårsmøte. Lederen er medlem av KrFs fylkesstyre. 15 Landsstyret skal se til at fylkesårsmøtet blir holdt i alle fylker og om nødvendig gjennom egne initiativ sørge for at dette finner sted. Fylker som ikke har avholdt årsmøte innen gjeldende frister, mister stemmeretten i KrFUs landsstyre inntil årsmøte er avholdt. Hvis fylkeslag ikke har avholdt årsmøte innen fristen, kan KrFUs generalsekretær i samråd med KrFs sekretær i det aktuelle fylket ta initiativ overfor fylkeslaget med sikte på at årsmøte snarest avholdes. ARBEIDET I LOKALLAGENE. 16 Lokallag i KrFU er enheter på kommunenivå med et styre på minst tre medlemmer. Lokallaget blir ledet av et styre, valgt av årsmøtet. Valg av styre gjøres kjent for lokallaget i KrF. Styret kaller inn til årsmøte. Dette må gjøres innen 14 måneder etter sist avholdte årsmøte. Nytt årsmøte må avholdes dersom 1/6 og minst 5 av medlemmene framsetter skriftlig krav om dette. De lokale KrFU-lagene står direkte under fylkesstyret. Hvis det er opprettet lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer, skal reglene om lokallag gjelde så langt de passer. 17 For fylkeslag og lokallag som ikke har egne lover gjelder KrFUs normallover. Hvis det er opprettet lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer, skal normallovene for lokallag gjelde så langt de passer. BESTEMMELSER OM DENNE LOV. 18 Denne loven kan endres når minst 2/3 av landsmøtets medlemmer stemmer for det. Forslag til lovendringer må være KrFUs landsstyre i hende minst to måneder før landsmøtet en ønsker saken behandlet på. Landsstyret skal før landsmøtet gi innstilling på de lovendringsforslag som er kommet inn og sette dette opp på landsmøtets saksliste. Endringer i 1, 2 og 18 kan bare gjøres når 2/3 av landsmøtets medlemmer stemmer for det på to på hverandre følgende ordinære landsmøter. Lovendringer trer i kraft etter at landsmøtet er avsluttet. Sakspapirer KrFUs landsmøte

14 SAK 8 VALG Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre, valgkomité og kontrollkomité i KrFU 2013/2014 Innstillingen ettersendes i starten av oktober Sakspapirer KrFUs landsmøte

15 Årsmelding Kristelig Folkepartis Ungdom

16 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Landsmøtet... 3 Referat frå KrFUs 66. landsmøte Landsstyret Sentralstyret Medlemmer våren Politiske ansvarsområder Organisatoriske arbeidsoppgaver Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget våren Arbeidsutvalget høsten Sekretariatet Utvalgene Politisk Utvalg (PU) Politisk arbeid Uttalelser fra KrFU i Samarbeid med KrF Organisasjon Aktiviteten i tall Oversikt over kursdeltakelsen i KrFU Oversikt over fylkeslederne Lokallag Besøk fra sentralt Informasjonsarbeid Intern informasjon Ekstern informasjon Materiell Internasjonalt arbeid Ny Veg Økonomi Regnskapsoversikt for Revisjonsmelding for KrFU representasjon Oversikt over KrFU-representasjon i ulike KrF organ Oversikt over KrFU representasjon i andre organisasjoner: Oversikt over KrFU-representasjon internasjonalt

17 1. Landsmøtet Referat frå KrFUs 66. landsmøte Thon Hotell Vettre, Asker Sak 1 Sak 2 Opning Konstituering 2.1 Godkjenning av innkalling Godkjent 2.2 Godkjenning av saksliste og program Godkjent 2.3 Godkjenning av landsmøtereglementet Godkjent 2.4 Val av dirigentar og fullmaktskomité Dirigentar: Kjell Ingolf Ropstad Elisabeth N. Sævik Rahim N. Ali Fullmaktskomite: Ingvild Ofte Arntsen, Karoline G. Nordbø og Lina Bringsli 2.5 Opprop i samsvar med godkjente fullmaktar 2.6 Val av to tellekorps á 5 medlemmar Tellekorps 1: Tarje M. Angelskår (leder) Danielle Aker-Bjørke Bjarne Kristian Sakseid Susanne Nedregård Mathias Agaze Tellekorps 2: David Aasgard (leder) Kristian Wergeland Jarle Tollaksen Anna Elisabeth Martinsen Livar Veggeland 2.7 Val av tre møtereferentar Åshild Braut Ueland, Victoria Tornes, Lars Inge Stautland 2.8 Val av landsmøtekomitear 1. komité: Resolusjonskomité Erlend Kjærnsrød (leder), Tore Storehauge, Reid Ivar Dahl, Line Nordhaug og Tove Welle Haugland 3

18 2. komité: Årsmeldings- og regnskapskomité Ingvild Ofte Arntsen og John Anders Røse 3. komité: Lovendringskomité Kristian Hammervik (leder), Hilde Marie Grandalen, Inger Nordli, Jøran Johnsen og Astrid Therese Theisen 2.9 Val av to protokollunderskrivarar Olaus Trygve Bjuland og Sandra Kaggerud Sak 3 Tale ved KrFUs leiar, Elisabeth Løland - Enstemmig bestemmelse: KrF skal inn i valkampen. - Etter 7 år, høg tid å bytte regjering. Vi må gjere eit taktisk val, utan å la det rokke med at vi er eit sentrumsparti. Avstanden mellom KrF og FrP er stor. Dersom FrP og Siv Jensen ynskjer å strekke seg langt for å få ei god regjering er KrF med. Vi er nøydt til å jobbe kvar dag mot 9 sept Neste år: Mykje politikk, mykje taktikk. Utan taktikk, mykje politikk lite makt. Taktikk, partiar, forhandlingar, politikk, landsmøte virkemiddel for å kome til målet. Målet: Menneska. Vi tek vare på kvarandre, vi er kvarandre sine medmenneske. Hjelpe menneske for at dei er den situasjonen dei er i. Så utdjupa ho historiene til desse personene: - Born av rusmisbrukarar - Personar som har stått fram med psykiske problem - Politiske fangar - Mobbeofre - Eldre personar - Born med Downs syndrom - Moderne slavar Elisabeth Løland haldt ein rørande tale som bevega alle i salen. I talen sette ho menneskeverdet i sentrum. Deltakarane tok opp i debatten etter leiars tale: Takker, gjere abortloven overflødig, mobbing, moderne slaveri, bygge eit samfunn, boligprisar, kollektivtilbud, lærarmangel, helsesystrer, sjukepleiarar, matematikkopplæring, identitet, eit annleis parti, eit betre parti; KrFU, bytte regjering, vold mot fysisk utviklingshemma, Norge som våpeneksportør, verdiplatforma, mobbeombud, tidleg ultralyd, psykisk helse, Nord-Norge, Helse, «Heller lubben og lykkelig enn trent og sosialist», bøndene, menneskeverd, Olje x2, boligprisar, menneskeverd i praksis, holdningar til «studentbarn», veipolitikk, forfylgde kristne, born av rusmisbrukarar, mobbing, Kvite-Russland, forfylgde kristne i Nord-Korea, fysisk mobbing uavhengig mobbeombud, sjå kvarandre i skulen, abort, skulepolitikk, fantastisk organisasjon, neandertal, menneskeverd, vere stolt over KrFU, Ella er ein bra leiar 4

19 Sak 4 Tale ved KrFs leiar, Knut Arild Hareide Endringar i Regjeringa. KrF skal inn i ei ny regjering. A-hus 2010: uansvarleg drift pga dårleg politikk. Då Høybråten var helseminister gjekk helsekøa nedover, no går den opp. Det har blitt fleire fattige etter at den Raud-Grøne regjeringa vart vald. Vi vil overta og forandre dette. Vi vil prioritere bistand til de fattigaste og dei som treng det mest. Miljø: isen i Antarktisk vil forsvinne innan 20 år, det går mykje fortare enn fyrst anteke Hareide vart kalla «Bittelilletun» som rådgjevar for John Lilletun. Tru og religion var ikkje noko som var gjømt vekk i skulen. Det var moglegheit for å dele det i det offentlige rom. Vi skal ta vare på våre verdiar, identitet og røter. Kjempe for at Noreg ikkje vert eit sorteringssamfunn. Vi skal hjelpe dei som får born med ekstra behov! Bekjennelsesparagrafen. Hareide er ufattelig stolt over Elisabeth Løland. Vi må huske 3 ting etter denne talen: 1. Fattigdom 2. Miljø 3. Løfte opp kristendommen i samfunnet Lat oss starta ein ny kamp i september! Då treng KrF KrFU på laget. Sak 5 Behandling av hovudprogrammet Hovudprogrammet vart einrøystes vedteke Under behandlinga av hovudprogrammet fredag kom det ei helsing frå Sveinung Rotevatn, leiar i Unge Venstre. Sak 6 Resolusjonsbehandling Innsendte resolusjonar: 1. Meir Gryn til forsvaret (Hordaland) 2. Stopp impulshopping(hordaland) 3. KrFU krever mobbeombud i hvert fylke i landet(kristian Hammervik) 4. Sats på psykiske helse(østfold) 5. Krav til ny regjering(iu) 6. En ny religionspolitikk(eilev Hegstad, Tore Storehaug, Elisabeth Løland og Aust-Agder) 7. Frå fengsel til rusfridom(hordaland) 8. Feil å avvikle pelsdyrnæringa(rogaland) 9. Forsvarspolitikk(Rogaland) 10. KrFU vil se en rettferdig innvandringspolitikk(rogaland) 11. Vei er vei, tog er tog(rogaland) 12. Studiepoeng på Forsvarets befalskoler(akershus) 13. Velg ikke barna vekk(lina Bringsli) Innstilling frå 1. komité, resolusjonskomiteen: Nr 3, 6, 9, 10, 13 Landsmøtet veljer å behandle resolusjon nr 3, 6, 7, 10, 13 5

20 Dei resolusjonane som ikkje Landsmøtet behandlar vert sendt vidare til LS/ SS Resolusjon nr 3, 6, 7 og 10 vart vedteke sendt ut etter behandling. Den reviderte resolusjon nr 13 vart vedteke sendt til LS. Sak 7 Lovendringar Introdusering av lovendringsforslaga ved komitéleiar Kristian Hammervik. Medlemmar av Lovendringskomiteen var: Jøran Johansen, Inger Nordli, Hilde Marie Grandalen og Astrid Therese Theisen Lovendringsforslag 1 - Forslag til endringar i 1 og 2: Forslagsstillar: Tore Storehaug Emil Andrè Erstad Sigmund Vefring Anders Nordli Sunniva Skogan Anders Salomonsen Rode Skullerud Elisabeth Løland Erlend Kjærnsrød Line Nordhaug Karoline Grosås Nordbø Eilev Hegstad Maria Moe Marit Fauskanger Pedersen Lina Bringsli Kristian Hammervik Synøve Marie Johansen John Anders Røse Ida Lindtveit Hanne Sofie Sæterlid Inger Nordli Axel Storebø Hanne Marie Pedersen-Eriksen Malene Isabella Nilsen Astrid-Therese Theisen Forslag: Paragrafene 1 og 2 forandres slik at ny ordlyd blir: 1 Kristelig folkepartis ungdom (KrFU) er tilsluttet Kristelig Folkeparti. KrFUs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret og å vekke hver enkelt til å kjenne seg som ansvarlig samfunnsmedlem. KrFUs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. 6

21 2 Alle tillitsvalgte i KrFU er forpliktet på og skal arbeide for organisasjonens kristne verdigrunnlag slik det er definert i 1. Vedtak: Forslaget vedtatt. 60 røyster for, 28 røyster mot og 1 forkasta Lovendringsforslag 2 forslag til endringar i 9 og 12 Forslagstillar: Kristian Hammervik Forslag: Endring i 9 og 12. De setningene som er foreslått fjernet er satt i kursiv. Forslag om å tilføye et OG i 12 er markert med fet skrift. 9 Landsstyret er sammensatt av sentralstyret og fylkeslederne. Landsmøtet velger sentralstyret som har ni medlemmer, i tillegg til varamedlemmer. Fylkeslederne har sine respektive 1. og 2. nestledere som personlige varamedlemmer til landsstyret. Disse skal være valgt av fylkesårsmøtet. Andre fylkesstyremedlemmer kan representere fylkeslaget i landsstyret dersom landsstyrets øvrige medlemmer aksepterer dette. Sentralstyret er satt sammen av et arbeidsutvalg på fire medlemmer og fem andre medlemmer. Arbeidsutvalget er satt sammen av lederen og de tre nestlederne (politisk nestleder, organisatorisk nestleder og internasjonalt ansvarlig). Medlemmene av arbeidsutvalget må være bosatt i Oslo-området. Ellers består sentralstyret av fem andre medlemmer. Sentralstyret konstituerer seg selv. Ved forfall kaller en inn varamedlemmer. Ny Vegs redaktør har møte- og talerett i sentral- og landsstyret. Dersom redaktøren i Ny Veg tar permisjon eller slutter før endt periode, har landsstyret ansvaret for at det oppnevnes ny redaktør. Fordelingen av arbeidet mellom landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget er fastsatt i egen instruks. Et mindretall i sentralstyret kan kreve at en sak blir lagt fram for landsstyret. 12 Landsstyret har ansvaret for at det oppnevnes politisk utvalg, strategiutvalg og internasjonalt utvalg og Ny Veg- redaksjon. Landsstyret foreslår sammensetning av resolusjonskomité, lovendringskomité og årsmeldings- og regnskapskomité og fullmaktskomité til landsmøtet. Vedtak: Vedteke einrøystes av landsmøtet Lovendringsforslag 3 forslag til å endre 3, 16 og 17 Forslagsstilligar: Landsstyret 3 Uavhengig av fylkes eller kommunestruktueren er det adgang til å etablere lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer. 16 Hvis det er opprettet lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer, skal reglene om lokallag gjelde så lagt det passer. 7

22 17 Hvis det er opprettet lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer, skal normallovene gjelde så langt det passer. Vedtak: Vedteke einrøystes av landsmøtet Helsing på ifrå Sandra Borch, leiar i Senterungdommen etter val og resolusjonsbehandling. Stein fekk i oppgåve å svare at dei burde forlate den Raud-Grøne regjeringa. Sak 8 Val Innstilling: Leiar: Elisabeth Løland 1. nestleiar: Emil-Andrè Erstad 2. nestleiar: Karoline Grosås Nordbø 3. nestleiar: Eilev Hegstad Sentralstyret: Ida Lindtveit Reid Ivar B. Dahl Synøve Marie Johansen Tore Storehaug Sigmund Vefring Benkeforslag: Eldar Nikolai Almli vara: 1.vara: Eldar Nikolai Almli 2.vara: Rode Margrete Skullerud 3.vara: Line Nordhaug 4.vara: Vegard Ask Rode Margrete Skullerud Synøve Marie Johansen Line Nordhaug Vegard Ask Inger Nordli Vald: Leiar: Elisabeth Løland 85 stemmer for (5 blanke) 1. nestleiar: Emil Andrè Erstad 90 stemmer for (1 forkasta) 2. nestleiar: Karoline Grosås Nordbø 89 stemmer for (2 blanke) 3. nestleiar: Eilev Hegstad 83 stemmer for (8 blanke) Sentralstyret: Ida Lindtveit Reid Ivar B. Dahl Tore Storehaug Sigmund Vefring Eldar Nikolai Almli 1 Stemme forkasta *Synøve Marie Johansen 49 stemmer. 89 stemmer 88 stemmer 86 stemmer 83 stemmer 55 stemmer* 8

23 1. vara: Rode Margrete Skullerud 2. vara: Synøve Marie Johansen 3. vara: Line Nordhaug 4. vara: Vegard Ask 5. vara: Inger Nordli (alle varamedlemmene ble vald ved akklamasjon) I løpet av valet kom det ei helsing frå Paul Joakim Sandøy, leiaren frå Unge Høgre og 1. nestleiar i KDU, Sara Skyttedal Kontrollutval: Leiar: Jon Anders Røse Medlemmar: Hilde Ekeberg Helge Gårdsvold Vara: Eli Karine Vik Jørgen Honningsvåg (Vald ved akklamasjon) Valkomiteen 2013: Leiar: Erlend Kjærnsrød Medlemmar: Jon Anders Røse Eli Karine Vik Marie Brekke Lina Bringsli 1. vara: David Aasgard 2. vara: Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen Sak 9 Årsmelding og rekneskap Årsmelding og årsrekneskap 2011 vart godkjent. 2. Landsstyret Landsstyret er KrFUs øverste organ mellom landsmøtene. I landsstyret sitter alle fylkesledere og sentralstyret. Det ble i 2012 avholdt fem ordinære landsstyremøter hvorav to av møtene var henholdsvis før og etter landsmøtet, og et telefonmøte i mai for å ansette ny generalsekretær. Det ble behandlet 64 saker. Faste saker på de ordinære landsstyremøtene har vært økonomi, revidering av budsjett, politisk debatt etter leders tale, orienteringssaker fra sentralstyret og de sentrale utvalgene, arbeidet i fylkene og resolusjonsbehandling. 9

24 I tillegg kan disse sakene nevnes fra hvert enkelt møte: Januar På dette møtet ble det vedtatt møteplan og budsjett for Det ble også vedtatt en ny måte å behandle hovedprogrammet til KrFU og programkomiteen ble nedsatt. April På dette møtet ble det vedtatt nye retningslinjer for honorarer og ansettelser i KrFUs fylkeslag. Det ble også brukt mye tid på å drøfte eventuelt regjeringssamarbeid og hvilket standpunkt KrFU bør ta i denne debatten. I tillegg ble det diskutert mentorordning og sommerleir. August I tillegg til å fordele oppgaver og planlegge sommerleir, ble store deler av møtet brukt på forberedelser til landsmøtet. Landsstyret innstilte endringsforslag til programmet og lovendringsforslag. Årsmelding ble godkjent for oversendelse til landsmøtet, og landsmøtekomiteer og dirigenter oppnevnt. Det ble også vedtatt en uttalelse om KrFUs syn på regjeringssamarbeid. Det ble brukt mye tid på å diskutere organisasjonsprosessen og KrFU-kommisjonens forslag. September I forbindelse med landsmøtet til KrFUs 66. landsmøte i Asker hadde landsstyret to møter. På første møte ble lovendringskomiteens og kontrollutvalgets innstillinger behandlet. I tillegg ble Hotell Vettre i Akershus valgt som landsmøtested i På det andre møtet foretok man en konstituering av nytt arbeidsutvalg, og oppnevnte representanter til interne og eksterne utvalg, grupper og organisasjoner. 3. Sentralstyret KrFUs sentralstyre har i løpet av 2012 hatt 16 sentralstyremøter, hvorav et av dem var sentralstyrekonferanser avholdt i oktober. Sentralstyrekonferansen avholdes med tanke på planlegging av arbeid kommende år. Det har i løpet av året blitt behandlet 144 saker i sentralstyret. Sentralstyret har bestått av leder, nestledere og fem styremedlemmer. Redaktøren i Ny Veg har møte- og forslagsrett, men ikke stemmerett. På landsmøte i 2011 ble det vedtatt å avvikle Ny Veg redaktørposisjonen. Det ble derfor ikke valgt Ny Veg redaktør i Medlemmer våren 2012 Leder: Elisabeth Løland 1. nestleder (politisk): Erlend Kjærnsrød 2. nestleder (organisatorisk): Karoline Grosås Nordbø 3. nestleder (internasjonal): Eilev Hegstad Sentralstyret: Ny Veg: 1.vara (fast møtende): Marit Fauskanger Pedersen Ingvild Ofte Arntsen (ansatt som generalsekretær i mai) Tore Storehaug Lina Bringsli John Anders Røse Kristian Hammervik Synøve Marie Johansen 3.2 Medlemmer høsten 2012: Leder: Elisabeth Løland 1. nestleder (politisk): Emil Andrè Erstad 10

25 2. nestleder (organisatorisk): Karoline Grosås Nordbø 3. nestleder (internasjonal): Eilev Hegstad Sentralstyret: 1.vara: 2.vara: Ida Lindtveit Reid Ivar B. Dahl Tore Storehaug Sigmund Vefring Eldar Nikolai Almli Rode Margrete Skullerud Synøve Marie Johansen Tore Storehaug ble i oktober ansatt som valgkampsekretær og fikk dermed permisjon fra sentralstyret. Rode Skullerud ble sentralstyremedlem og Synøve Marie Johansen fast møtende 1.vara. 3.3 Politiske ansvarsområder Vår 2012: Skole Elisabeth Velferdsstaten Erlend Trosfrihet, menneskerettigheter og forbrukerpolitikk Karoline Internasjonal politikk, asyl og integrering Eilev Miljø og utvikling - Tore Miljø og energi Marit Familie og kultur Lina Helse og næring John Anders Barnevern, psykiatri og sosialpolitikk Ingvild Rus Synøve Høst 2012: Tros- og livssynspolitikk Emil Familie Karoline Utviklingspolitikk Eilev Helse Rode Familie Ida Næring og skatt (energi og miljø) Eldar Skole, energi og miljø Sigmund Vern om livet Reid Ivar Rus og alkohol Synøve 3.4 Organisatoriske arbeidsoppgaver Vår 2012: Skolering (LTK) Elisabeth Politisk verksted, programkomité, mobiliseringsaksjon Erlend Sommerleir, medieplan, toppskolering, mobiliseringsaksjon Karoline Internasjonale studieturer Eilev Ideologiskolering Tore Nasjonal studietur, fylkeskontakt-skolering, intensivskolering, sør-vestlandskonferansen Lina Sommerleir, medieplan John Anders Kontorkvelder, kunnskapsbase, kulturmidler, mobiliseringsaksjon Ingvild Kunnskapsbase Synøve 11

26 4. Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget består av leder og nestledere. Arbeidsutvalget har som ansvar å være den daglige ledelsen hvor mindre og mer fortløpende avgjørelser fattes. Dette gjelder spesielt med tanke på diverse forespørsler. I 2012 hadde AU 23 møter og behandlet 162 saker. 4.1 Arbeidsutvalget våren 2012 Elisabeth Løland, leder Erlend Kjærnsrød, politisk nestleder Karoline Grosås Nordø, organisatorisk nestleder Eilev Hegstad, internasjonal nestleder Jørgen Honningsvåg (Generalsekretær) har vært sekretær for arbeidsutvalget fram til juni. 4.2 Arbeidsutvalget høsten 2012 Elisabeth Løland, leder Emil André Erstad, politisk nestleder Karoline Grosås Nordbø, organisatorisk nestleder Eilev Hegstad, internasjonal nestleder Ingvild Ofte Arntsen (Generalsekretær) har vært sekretær for arbeidsutvalget fra juni. 5. Sekretariatet I 2012 ble hele sekretariatet skiftet ut. Torstein Eidem Nordal sluttet i februar. Generalsekretær Jørgen Honningsvåg sa i mars opp sin stilling. I mai ble Ingvild Ofte Arntsen ansatt og startet 18.juni. Anders Blixhavn Riska sluttet 2.november, for å ta over noen av hans oppgaver og jobbe spesielt med valgkamp ble Tore Storehaug ansatt som valgkampsekretær fra 17.oktober. Følgende personer har jobbet i KrFUs sekretariat i 2012: Generalsekretær i 100 %: Jørgen Honningsvåg (fram til 1.august) og Ingvild Ofte Arntsen (startet 18.juni) Organisasjonssekretær i 30 %: Torstein Eidem Nordal (sluttet i februar) Informasjonsrådgiver i 100 %: Anders Blixhavn Riska (fram til 2.november) Valgkampsekretær i 100 %: Tore Storehaug (startet i 60 %. 100 % f.o.m ) 6. Utvalgene 6.1 Politisk Utvalg (PU) PU har fra januar til oktober 2012 bestått av: Erlend Kjærnsrød Olav Brennsæter Astrid-Therese Theisen Espen Frøvold Kristian Taugbøl Brekke 6.2 Organisatorisk utvalg (OU) Organisatorisk utvalg (OU) våren 2012 bestått av: Karoline Grosås Nordbø (leder) Åshild Braut Ueland Eli Karine Vik Marianne Nørstrud 12

27 Kathrin Liselott Jensen OU hadde fra november til september hatt ca. syv møter. Det viktigste arbeidet OU fikk gjort var organiseringen av KrFUs sommerleir samt planlegging av sosialt opplegg på Sør-Vestlandskonferansen. OU har også arbeidet med en plan for KrFU-venn og arrangert et sosialt arrangement med IU og PU. 6.3 Internasjonalt Utvalg Internasjonalt utvalg (IU) har frem til oktober 2012 bestått av: Eilev Hegstad (leder) Tore Storehaug Ingebrikt Kvam Mathias Slettholm Malene Isabella Nilsen Lars Aarrestad IU hadde i alt 7 møter i løpet av 2012 og det ble behandlet 47 saker totalt. Alle i IU fikk ansvar for ett politisk tema og et geografisk område. Møtene ble fordelt mellom medlemmene av utvalget hvor man hadde ansvar for å invitere en innleder og på påfølgende møte presentere en resolusjon. IU hadde besøk av innledere som snakket om skillelinjene i utviklingspolitikken, en kristendemokratisk utviklingspolitikk, internasjonal gjeld, global helse, klima og handel vs landbruk. I tillegg arrangerte IU seminar om utviklingspolitikk og fulgte opp KrFUs medlemskap i våre paraplyorganisasjoner og demokratiprosjektene. IU arbeidet også med endringsforslag til KrFUs hovedprogram og innspill til utenriksfraksjonen på Stortinget angående Stortingsmeldingen om global helse. Mer informasjon om det internasjonale arbeidet finnes under årsmeldingens punkt Politisk arbeid 7.1 Uttalelser fra KrFU i 2012 KrFU har sendt ut 25 pressemeldinger/uttalelser fra sentralt. Resolusjoner fra Landsstyret har blitt skrevet om til leserinnlegg eller sendt ut som kronikker. Oversikt KrFUs landsmøte: 11 pressemeldinger/resolusjoner Landsstyret: 6 pressemeldinger/resolusjoner Sentralstyret (medlemmer av SS): 11 pressemeldinger/resolusjoner Leder: 9 pressemeldinger/resolusjoner KrFUs landsmøte: Emil André Erstad valgt som nestleder KrFU Elisabeth Løland gjenvalgt som KrFU-leder Hilde Ekeberg fikk årets hederstegn Velg ikke barna vekk Frå fengsel til rusfridom KrFU endrer ordlyden i bekjennelsesparagrafen KrFU vil doble barnetrygden KrFU krever mobbeombud i hvert fylke! Line Henriette Hjemdal årets KrFU-venn KrFU vil kjempe for en mer rettferdig asylpolitikk En ny religions- og livssynspolitikk Landsstyret: Få staten på banen KrFU vil ha mer makt til kommunene Mot stemmerett for 16-åringer 13

28 Omsorgssektoren skriker etter helsefagarbeidere Regjeringen må innfri løftet om gjeldsrevisjon PM: Kan du leve for et kinderegg om dagen? Sentralstyret: KrFU vil snu opp ned på oljefondet Gi alle leger de samme rettighetene Ideologisk skivebom fra Høyre Fjern norske eksportsubsidier på mat Tøffere tak i trafikken, takk! Krav til ny regjering Stram opp norsk våpenproduksjon PM: Utestengt fra Hviterussland Leder: PM: AUF i førersetet mot sorteringssamfunnet PM: Respektløst av Frøland PM: Asylpolitikk oppe til eksamen PM: KrFU synes synd på Unge Venstre PM: Tybring-Gjedde ville gjort oss til fattige mennesker PM: kommunene svikter de sårbare PM: KrFU frykter fortsatt høye aborttall PM: Utsatte barn og unge taper PM: KrFU-leder støtter Sihkene Annet: PM: Regjeringen skaper klasseskille (LTK+Astrid-Therese) PM: KrFU ber KrF tenke nytt i religionspolitiken (Eilev) PM: Få hodet opp av tjæresanden (Erlend og Håkon) PM: Verdens fattige kan ikke spise skog (Eilev) 7.2 Samarbeid med KrF I 2012 har KrFU vært godt representert i KrFs organer. Blant annet har leder har sittet i program- og redaksjonskomiteen, og KrFU har møtt i stortingsgruppa på stort sett alle gruppemøter. KrFs generalsekretær har vært en viktig støttespiller og rådgiver for sekretariatet og ledelsen i KrFU. Fylkessekretærene i KrF må også trekkes frem som viktige støttespillere for våre tillitsvalgte gjennom året. Ansatte i KrFU har deltatt på personalmøtene på landskontoret, og felleskontor bidrar også til mye uformell kontakt mellom ansatte og tillitsvalgte i KrFU og KrFs ansatte. I tillegg var generalsekretær med på KrFs sekretærkonferanse i Berlin i november. Her deltok også leder en dag og holdt et seminar om rekruttering av unge til KrF. I 2012 starter KrF og KrFU opp et samarbeid rundt Politikerskolen. Politikerskolen er et toppskoleringsopplegg hvor unge politikere i KrF(U) får muligheten til å følge en heltidspolitiker i noen uker. Det forventes mye innsats fra deltakerne som også skal levere flere oppgaver for mentor. Deltakerne ble plukket ut vinteren 2012 og Politikerskolen starter opp i Organisasjon 8.1 Aktiviteten i tall Aktiviteten i tall Medlemmer Lokallag

29 Fylkes/regionalkonferanse Landskonferanser Oversikt over kursdeltakelsen i KrFU År Høstkonferanse (Sør- Vårkonferanse Vestlandskonferanse) Ledertreningskurs Antall regionkonferanse Se vårkonf/sør-vest Studentkonferanse Valgkampkonferanse Jenteforum Sommerleir Ledertreningskurs Lederkonferanse Oversikt over fylkeslederne 2012 Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark - Fylkesleder Maria Moe Ida Lindtveit Line Nordhaug (fra oktober) Axel Storebø Espen Frøvold Oppland - Buskerud Hanne Marie Pedersen-Eriksen Telemark - Vestfold Aust-Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Rode Skullerud Sofie Marie Leiros (fra desember) Åse Bjorvatn Jørgen Vik Eivind Haaland Tove Welle Haugland (fra november) Jøran Ostad Johnsen Håkon Hetland Emil André Erstad Tarje Angelskår (fra oktober) Hanne Sofie Sæterlid Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Sandra Kaggerud Ellen Smenes 15

30 Nord-Trøndelag Nordland Troms Elizabeth Hosea Anders Salamonsen Sunniva Skogan Finnmark Lokallag KrFU hadde i slutten av lokallag fordelt på 9 fylker (basert på informasjon fra fylkesrapporter) Fylke Lokallag Lokallagsleder Østfold Halden KrFU Reine Cihiluka Akershus Asker og Bærum Audun Lillekjendlie KG KrFU Kristine Espegren Oslo Katta KrFU Rebecca Lunde Grünerløkka KrFU Jens Emil Asp Ryenberget KrFU Benjamin Svanberg Arendal KrFU Joachim Andersen Aust-Agder Grimstad KrFU Silje Helle Lillesand KrFU Eline Saanum Vennesla KrFU Celina Hagen Farsund KrFU Jarl H. E. Pedersen Vest Agder Kristiansand KrFU Livar Veggeland UiA KrFU Anna Kile Mandal og Lindesnes KrFU Odd Arne G. Risdal Søgne og Songdalen KrFU Melina Taraldsen Hå KrFU Olaus Trygve Bjuland Sandnes, Time og Klepp KrFU Ole Martin Sandland Rogaland Ølen KrFU Ivar Brekkå Haugalandet KrFU Johannes Lindstad Strand KrFU Kjartan Kvalvåg Stavanger KrFU Eivind Kvamsø Bergen KrFU Eivind Skår Hordaland Hardanger KrFU Jon Enes Os KrFU Jon Georg Fiske Nordhordland KrFU Kristin Bjordal Sunnhordaland KrFU Turid Marie L. Fitjar Sogn og Fjordane Flora KrFU Mari Hordvik Balestrand KrFU Kari Klepsvik Sør-Trøndelag KVT KrFU KrFU Hanne Hugdal Trondheim KrFU Anders Nordli 16

31 8.5 Besøk fra sentralt Når Hvor Hvem Januar Balestrand KrFU Tore Troms KrFU Nordland KrFU Buskerud KrFU Oslo KrFU Tore og Marit Elisabeth Eilev Eilev Februar Balestrand KrFU Tore Finnmark KrFU Akershus KrFU Kvitsund KrFU Tore Elisabeth Elisabeth Mars Oslo KrFU Tore April Møre og Romsdal KrFU Ølen KrFU Sogn og Fjordane KrFU Balestrand KrFU Oslo KrFU Ryenberget KrFU Haugalandet KrFU Katta KrFU Sogn og Fjordane KrFU Østfold og Vestfold KrFU Tore Tore Sigmund Elisabeth Elisabeth Elisabeth Erlend Eilev Elisabeth Tore Mai Stavanger KrFU Tore Aust-Agder KrFU KG KrFU Elisabeth Elisabeth Juni Vest-Agder KrFU Elisabeth Juli August Aust-Agder KrFU Elisabeth September Oslo KrFU Tore Oslo KrFU Troms KrFU Sigmund Elisabeth Oktober Nord-Trøndelag KrFU Elisabeth November Hordaland KrFU Reid Ivar Desember Vestfold KrFU Sør-Trøndelag KrFU Vest-Agder KrFU Hordaland/Bergen KrFU Sigmund Sigmund og Emil Emil André Emil André 17

32 9. Informasjonsarbeid I 2012 har KrFU jobbet mye med nye nettsider. På våren og utover sommeren skiftet vi ut baksiden på krfu.no slik at den ble mer brukervennlig og dermed enklere for hele organisasjonen å bruke. Det ble også bestilt nye fylkessider. På høsten gikk vi i gang med endre designet på siden. En god nettside er viktig for å komme ut med informasjon om KrFU til eksterne og for å bygge identitet og stolthet internt. Arbeidet med nettsiden er utført av Vecora. 9.1 Intern informasjon Internt i organisasjonen har informasjonsflyten gått gjennom telefonkontakt, SMS- utsendelser, mailer til felleslister, nettsiden og KrFUs Facebook-siden. Sentralstyret har ringt og besøkt fylkeslederne i sine fadderfylker, og landskontoret holder kontakt med fylkesledere og lokallagsledere via telefon og mail. Facebook er et viktig verktøy for å nå ut til medlemmene og de tillitsvalgte. Vi bruker siden vår til å legge ut linker til medieoppslag, informere om arrangement og spre nyheter fra organisasjonen. I løpet av 2012 hadde vi i et jevnt økende antall følgere. Mot slutten av 2012 hadde KrFUs facebook side rundt 1000 følgere. SMS-tjenesten har også i år blitt brukt jevnlig til å informere medlemmer om arrangementer, møter og konferanser, samt for å minne om betaling av medlemskontingent. Felleslistene som er mest brukt, er til sentralstyret og fylkesledere. Nettsiden har blitt jevnlig oppdatert og fungert godt som en informasjonskanal til egne medlemmer, men også til media og andre interesserte. 9.2 Ekstern informasjon Den eksterne informasjonen har skjedd igjennom resolusjoner som har blitt sendt ut som pressemeldinger, nettsiden, uttalelser/innlegg i aviser og blader. I tillegg til diverse trykket materiell som har blitt laget i løpet av året. Som nevnt fikk KrFU ny nettside. Den har bidratt til å spre informasjon både internt og eksternt. I tillegg har også KrFUs konto på twitter blitt brukt. Leder Elisabeth Løland har fått flere oppslag i aviser og radio. Hun har også vært på flere tv- og radiodebatter i løpet av året. KrFU har hatt flere leserinnlegg på trykk, kronikker, og redaksjonelle avisoppslag. I løpet av året har flere av KrFUerne vært i media for første gang. 9.3 Materiell Sommeren 2012 gjennomførte vi mobiliseringsaksjonen som skulle vært gjennomført i valgkampen Til denne ble det trykket opp egne brosjyrer med slagordet «Menneskeverd i sentrum». Disse ble designet slik at de kunne brukes etter aksjonen også. Design og utforming ble utført av Susann Johansen hos Sidekick. Da dette var et mellomvalgsår har vi ikke trykket opp nye t-skjorter eller flere brosjyrer. Vi kjøpte inn flere hettegensere og har trykket opp flere «Du og KrFU». Også i 2012 ga KrFU en ekstra oppmerksomhet til medlemmer som var russ denne våren. Alle medlemmer født i 1993 fikk tilsendt eget brev, KrFU-strykemerke og vervesedler. 18

33 10. Internasjonalt arbeid 10.1 Internasjonalt Utvalg (IU) Medlemmer: Eilev Hegstad (leder), Tore Storehaug, Ingebrikt Kvam, Mathias Slettholm, Malene Isabella Nilsen, Lars Aarrestad. Se punkt 6.3 for mer informasjon IU sitt arbeid Youth of the European People's Party (YEPP) YEPP er en paraplyorganisasjon for kristendemokratiske og konservative partier i Europa med totalt over en million medlemmer. På grunn av sykdom og kolliderende arrangementer deltok KrFU ikke på noe YEPP arrangement før seminaret i Madrid. Internasjonal nestleder Eilev Hegstad, deltok sammen med sentralstyremedlemmer Ida Lindtveit og Reid Ivar Dahl på seminarene. YEPP-seminarene i 2012 var i: Budapest (Ungarn), Lisboa (Portugal), Larnaca (Kypros), Madrid (Spania) og Brussel (Belgia) Hviterussland - Demokratiprosjektet (KrFU, Ung Front og Belarusian Christian Democrats Youth) I 2012 ble samarbeidet med Hviterussland utvidet til også å inkludere Belarusian Christian Democrats Youth (BCDY), i tillegg til Malady Front. Fire arrangementer ble arrangert som en del av prosjektet 1. Besøk på KrFUs sommerleir. Tre fra BCDY og tre fra MF kom på besøk. 2. Sommerleir i Vilnius, Litauen. Det var fire deltagere fra KrFU og 12 fra Ung Front og 12 fra BCDY. 3. Norsk delegasjon på besøk til Minsk, Hviterussland i forbindelse med valget. 4. Seminar i Vilnius, Litauen. 13 fra MF og 8 fra BCDY deltok i tillegg til tre fra KrFU. Vi hadde stor hjelp av Educatio både ved seminaret og sommerleiren. Educatio er en kristendemokratisk tenketank som har sterke bånd til det kristendemokratiske partiet i Litauen. Deres direktør, Inga Auguniene, hjalp til med administrasjon før, under og etter konferansen Kenya prøveprosjekt KrFU søkte penger fra LNU til et prøveprosjekt med Inter-party youth forum (IPYF) i Kenya som et resultat av studieturen til Kenya i Det ble gjennomført med en tur til Kenya i april hvor vi ble enige med IPYF om et prosjekt vi skulle søke penger til fra Norad Norden/KDUN KDUN hadde vært nede et par år men ble startet opp igjen i Først inviterte KDU oss til deres nasjonale konferanse hvor Tore Storehaug og Ida Lindtveit deltok. På KrFUs sommerleir ble KDU og KNL invitert til et årsmøte i KDUN. KrFU fikk presidiet og Tore Storehaug ble valgt til president og Eilev Hegstad til generalsekretær. Tore Storehaug deltok på UNR sin samling i Helsinki. Ida Lindtveit besøkte KDU Sveriges landsmøte og KDU sendte to representanter til vårt landsmøte Besøksaktiviteter i mars: Besøk KDU konferanse: Tore Storehaug og Ida Lindtveit mai: Besøk KDU landsmøte: Ida Lindtveit september: YEPP-seminar, Madrid Spania: Eilev Hegstad og Ida Lindtveit oktober: UNR: Tore Storehaug november: YEPP study days, Brussel Belgia: Eilev Hegstad og Reid Ivar Dahl 11. Ny Veg Kristian Hammervik har vært redaktør for Ny Veg fram til september I 2012 har Ny Veg ikke hatt noen fast valgt redaksjon. Ny Veg har mottatt bidrag fra en rekke aktive KrFU-ere, dels etter redaktørens forespørsel, dels ut fra bidragsyterens interesseområder. 19

Velkommen til KrFUs landsmøte 2014. Quality Airport Hotel Stavanger, 19. - 21. september

Velkommen til KrFUs landsmøte 2014. Quality Airport Hotel Stavanger, 19. - 21. september Velkommen til KrFUs landsmøte 2014 Quality Airport Hotel Stavanger, 19. - 21. september 1 Innhold Saksliste side 3 Innkalling side 4 Sakspapirer Konstituering side 5 Lovendringer side 9 Lover side 12 Valgkomiteens

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Velkommen til KrFUs landsmøte 2015 Havna Feriepark, Tjøme, Tønsberg, 16.-18. oktober.2015

Velkommen til KrFUs landsmøte 2015 Havna Feriepark, Tjøme, Tønsberg, 16.-18. oktober.2015 Velkommen til KrFUs landsmøte 2015 Havna Feriepark, Tjøme, Tønsberg, 16.-18. oktober.2015 INNHALD Saksliste Side 3 Innkalling Side 4 Sakspapirer Konstituering Side 5 Lovendringar Side 9 Lovar Side 10 Valkomiteens

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND

NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND Vedtatt av Unge Høyres Landsstyre, Arendal 2013 Paragraf 1 Formål Fylkesorganisasjonens navn er...unge Høyre. Dens formål er å samle ungdom

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Lov for Unge Høyres Landsforbund 1 2 4

Lov for Unge Høyres Landsforbund 1 2 4 Lov for Unge Høyres Landsforbund Vedtatt på Landsmøtet i Bergen 1946 med forandringer på Landsmøtene i Sandefjord 1949, Hamar 1951, Stavanger 1953, Bergen 1955, Oslo 1957, Oslo 1959, Haugesund 1961, Sandefjord

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Velkommen til KrFUs 71. ordinære landsmøte. Quality Hotel Entry, oktober 2017

Velkommen til KrFUs 71. ordinære landsmøte. Quality Hotel Entry, oktober 2017 Velkommen til KrFUs 71. ordinære landsmøte Quality Hotel Entry, 20.-22. oktober 2017 0 Innhold Saksliste for KrFUs 71. ordinære landsmøte... 3 SAK 2 KONSTITUERING... 4 2.3 Landsmøtereglement... 4 2.4 Val

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Kevin Johnsen, Hordaland, Kristin D. Marken, Oslo, Alva Amalie Talsnes Eide, Oslo, Haakon Aabakken, Oslo, Nora Synneva Vigen, Oslo

Kevin Johnsen, Hordaland, Kristin D. Marken, Oslo, Alva Amalie Talsnes Eide, Oslo, Haakon Aabakken, Oslo, Nora Synneva Vigen, Oslo VEDTEKTSENDRINGER VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1) Navneparagraf F1 Linjenummer s. 1, ny 1, linjenr 45 LM-10 «1. Navn Organisasjonens navn er Norges Unge Venstre. I internasjonale fora er navnet Young

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å: Arbeide

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer