Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober"

Transkript

1 Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, oktober

2 Innhold Saksliste side 2 Innkalling side 3 Sakspapirer Konstituering side 3 Lovendringer side 8 Lover side 10 Valgkomiteens innstilling side 13 Årsmelding og regnskap side 14 Sakspapirer KrFUs landsmøte

3 Saksliste for KrFUs 67. landsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Åpning Konstituering 2.1 Godkjenning av innkalling 2.2 Godkjenning av saksliste og program 2.3 Godkjenning av landsmøtereglementet 2.4 Valg av dirigenter og fullmaktskomité 2.5 Opprop i samsvar med godkjente fullmakter 2.6 Valg av to tellekorps á 5 medlemmer 2.7 Valg av tre møtereferenter 2.8 Valg av landsmøtekomiteer 1. komité: Resolusjonskomité 2. komité: Årsmeldings- og regnskapskomité 3. komité: Lovendringskomité 2.9 Valg av to protokollunderskrivere Tale ved KrFUs leder, Elisabeth Løland Debatt Tale ved KrFs leder, Knut Arild Hareide Behandling av Skolemanifest og Sivilsamfunnmanifest Innstilling fra landsstyret Resolusjonsbehandling Innstilling fra 1. komité, resolusjonskomiteen Lovendringer Innstilling fra 3. komité, lovendringskomiteen Valg Innstilling fra valgkomiteen foreligger først etter i starten av oktober Årsmelding og regnskap Innstilling fra 2. komité, årsmeldings- og regnskapskomiteen Sakspapirer KrFUs landsmøte

4 Oslo, 19.august 2013 Innkalling til KrFUs landsmøte oktober 2013 Kjære fylkeslag! Da er det med stor glede vi kan invitere dere til KrFUs 67. landsmøte. Landsmøtet blir holdt i Akershus, og vi ønsker dere velkommen til Thon Hotell Vettre. Forhandlingene vil starte fredag formiddag kl. 13 og avsluttes søndag kl. 14. Landsstyret møtes fredag kl og søndag kl Vi tar sikte på å sette opp felles transport fra Gardermoen ca kl.10.00, og fra Oslo sentrum kl Alle delegater (utenom LS) oppfordres til å planlegge reisen slik at det er mulig å rekke denne transporten, fra enten Gardermoen eller Oslo. Et mer nøyaktig tidsskjema vil bli sendt ut med sakspapirene. Utregning av fylkenes delegasjon er vedlagt. Deltakerprisen er estimert til 2300 kr for dobbelt/trippelrom og 3000 kr for de som ønsker å bo på enkeltrom. Vi ber om at fylket sender inn antall delegater og navn på disse sendes innen 12.september. Velkommen til spennende dager! Med vennlig hilsen Kristelig Folkepartis Ungdom Ingvild Ofte Arntsen Generalsekretær Sakspapirer KrFUs landsmøte

5 2.1 Godkjenning av landsmøtereglementet Landsmøtereglement 1. Landsmøtet er det øverste organ i KrFU. Det skal holdes hvert år innen utgangen av oktober måned og er åpent for alle som er medlemmer i KrFU. Dersom landsmøtet ikke gjør noe annet vedtak er det åpent også for massemedia og andre interesserte. Stemmerett har sentral - og landsstyrets medlemmer, to faste representanter og en ekstra representant for hvert påbegynt femti medlemmer fra hvert fylke. Representanter som ikke har betalt inneværende års medlemskontingent har ikke stemmerett. Landsmøtets medlemmer skal velges av og ha fullmakt fra årsmøtet i det laget de representerer. Tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, har lederen i KrF, lederen i KrFK, generalsekretæren i KrF, observatører som er innstilt til valg, samt ansatte ved KrFUs landskontor. 2. Det velges tre dirigenter til å lede forhandlingene. 3. Det velges tre sekretærer til å føre møteprotokollen, to til å skrive under protokollen, fullmaktskomité på to medlemmer, to tellekorps hvert på fem medlemmer. Dessuten velges det en resolusjonskomité, på minst fem medlemmer. Redaksjonskomiteen har på forhånd lagt fram sin innstilling til de innkomne endringsforslag. Resolusjonskomiteen skal fremme innstilling på innkomne resolusjonsforslag, samt innleverte endringsforslag til disse. 4. Landsmøtekomiteene skal arbeide etter den instruks som er vedtatt i landsstyret i KrFU. 5. Før forhandlingene begynner blir det foretatt opprop med grunnlag i fullmaktskomiteens innstilling. 6. I protokollen føres bare hva saken gjelder, forslag til avstemning og de vedtak og valg som blir gjort. 7. Taletid fastsettes etter forslag fra dirigentene. I unntakstilfeller kan dirigentene selv gi anledning til å utvide vedtatt taletid ved behandling av en enkelt sak, og tidsavgrenset replikkordskifte etter hovedinnlegget. Til dagsorden kan en ha ordet bare en gang for hver sak og avgrenset til to minutter. Disse innleggene bryter saksdebatten, og eventuelle forslag tas opp til votering før saksdebatten fortsetter. Sakspapirer KrFUs landsmøte

6 8. Forslag skal leveres skriftlig på dirigentenes bord, undertegnet av forslagsstilleren. Etter at det er satt strek for inntegning av talere, er det ikke anledning til å sette fram nye forslag. Forslag som ikke har noen sammenheng med den saken som er satt opp på dagsorden, kan bare tas opp til votering dersom dirigenten tillater det. 9. Forslag av økonomisk karakter, eller som innebærer økonomiske konsekvenser, skal legges fram for landsstyret til uttalelse og innstilling før det blir realitetsbehandlet av landsmøtet. 10. Alle vedtak, med unntak av lovendringer, blir gjort med vanlig flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. Avstemningene skjer skriftlig når minst fem medlemmer krever det. Ellers skjer avstemningen ved stemmetegn. 11. Valg. Lederen og de tre nestlederne blir valgt ved egne valg, de andre fem sentralstyremedlemmene blir valgt ved ett valg, alle for ett år om gangen. Det skal også velges inntil fem varamedlemmer til sentralstyret. Landsmøtet velger ved eget valg redaktør av Ny Veg. Alle valg skal være skriftlige. Videre velger landsmøtet en valgkomité på fem medlemmer og to varamedlemmer. Ved samtlige valg skal det stå samme antall navn på stemmeseddelen som det som skal velges, og navnene skal stå i den rekkefølge de ønskes valgt. 12. Mishagsytringer er ikke tillatt. 13. Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglement, gjelder vanlig forhandlingspraksis. Dirigentene skal sammen med lederen i KrFU i siste instans fortolke denne praksis. 14. Delegatene skal være tilstede under hele landsmøtet. Delvis permisjon kan kun innvilges av landsmøtets dirigenter. Ved permisjon leveres delegatnummeret til dirigentbordet. 15. Landsmøtereglementet skal vedtas av hvert landsmøte. Reglementet kan ikke stride mot KrFUs lover. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å fravike reglementet. Sakspapirer KrFUs landsmøte

7 2.2 Valg av dirigenter og fullmaktskomité Dirigenter: Erlend Kjærnsrød Peter Walseth Sigrid Rege Gårdsvoll Fullmaktskomité: Ingvild Ofte Arntsen Karoline Nordbø Eilev Hegstad fullmakter 2.3 Valg avellekorps á 5 medlemmer 2.4 Valg av to tellekorps á fem medlemmer Tellekorps 1: Jarle Tollaksen (leder) Sindre Frøyshov Matilde Pettersen Kristian Wergeland Audun Lillekjendlie Tellekorps 2: Eivind Skår (leder) Bjarne Kristian Sakseid Vegard Heldal Odd Arne Risdal Solveig Lambach Fitjar 2.5 Valg av tre møtereferenter Cecilie Aa Aurora Lyngstad Helge Andre Langåker 2.6 Valg av landsmøtekomiteer Resolusjonskomité (1.komité): Emil André Erstad (leder) Hanne Marie L. Eriksen-Pedersen Melina Taraldsen Håkon Kjøde Rødal Emma Akyeampong Årsmeldings- og regnskapskomité (2.komité): Ingvild Ofte Arntsen Reid Ivar B. Dahl Lovendringskomité (3.komité): Ida Lindtveit (leder) Eli Karine Vik Sakspapirer KrFUs landsmøte

8 Olaus Trygve Bjuland Mathias Agaze Erlend Gunstveit 2.7 Valg av to protokollunderskrivere Jonatan Faraasen Hanne Lilleberg Sakspapirer KrFUs landsmøte

9 SAK 7 LOVENDRINGER Lovendringsforslag 1 - Forslag til endringer i 1 og 2: Forslagsstiller: KrFUs landsmøte i 2012 Vedtak: Lovendringen ble vedtatt på KrFUs landsmøte 2012 med 60 stemmer, hvilket tilsvarte over 2/3 flertall. Lovendringen må vedtas med endelig virkning gjennom et 2/3 flertall på det ordinære landsmøtet i 2010 Forslag: Paragrafene 1 og 2 forandres slik at ny ordlyd blir: 1 Kristelig folkepartis ungdom (KrFU) er tilsluttet Kristelig Folkeparti. KrFUs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret og å vekke hver enkelt til å kjenne seg som ansvarlig samfunnsmedlem. KrFUs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. 2 Alle tillitsvalgte i KrFU er forpliktet på og skal arbeide for organisasjonens kristne verdigrunnlag slik det er definert i 1. Landsmøte 2012 vedtak: Positiv Lovendringskomiteens innstilling: Lovendringsforslag 2 forslag til endringer i 8 Forslagstiller: Elisabeth Løland Forslag til lovendring Jeg foreslår følgende endring i KrFUs lover paragraf 8. tillegg i kursiv. 8 Lederen og de tre nestlederne blir valgt ved egne valg, de andre fem sentralstyremedlemmene blir valgt ved ett valg, alle for ett år om gangen. Opptil fem varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge ved eget valg. Alle valg med mer enn en kandidat skal være skriftlige. Valg med bare en kandidat skal være skriftlige dersom minst en delegat krever det. Videre velger landsmøtet en valgkomité på fem medlemmer og to varamedlemmer, samt et kontrollutvalg på tre medlemmer og ett varamedlem. Landsmøtet velger revisor når dette er nødvendig. Begrunnelse Når KrFU skal velge sentralstyre og ledelse er det noen ganger like mange kandidater som det er plasser, og andre ganger er det flere kandidater enn det skal velges. Spesielt ofte hender det at det ikke er flere enn en kandidat til valgene på leder, første, andre og tredje nestleder. Allikevel krever våre lover at valget skal avholdes skriftlig. Sakspapirer KrFUs landsmøte

10 Denne ordningen har to effekter. For det første gjør den at vi har fått en kultur der det er vanlig å stemme blankt på kandidater man av forskjellige grunner ikke ønsker å støtte, selv om det ikke er noen annen kandidat til vervet. For det andre er det tidkrevende på et allerede travelt landsmøte. Den første effekten kan man vurdere som både positiv og negativ. Det kan være positivt at delegater har mulighet for å uttrykke sin misnøye med kandidaten og markere det ved å stemme blankt. Samtidig er det som kandidat ikke mulig å vite hvem det er som har stemt blankt eller hva de er misfornøyd med. Det er en tilbakemelding som det er vanskelig å ta til etterretning med mindre delegatene uoppfordret tar kontakt for å forklare sin stemmegivning. Det har ikke vært vanlig. Det er viktig med god tilbakemeldingskultur i organisasjonen, men man kan spørre seg hvor konstruktivt det er å legge opp til en kultur der misnøye med leder(kandidat) eller nestleder(kandidater) uttrykkes så markant, men likevel anonymt og uten begrunnelse. Jeg foreslår en ordning der det ikke kreves i lovene at det skal være skriftlig votering i personvalg med bare en kandidat, men der det er nok at en delegat fremmer et krav om at valget kal skje skriftlig. Da vil det være god anledning for delegatene å kreve et skriftlig valg dersom de ønsker å gi uttrykk for misnøye ved å stemme blankt, men det kreves at minst en av delegatene offentlig står for et slikt krav. Samtidig vil det være tidsbesparende de valgene hvor ingen krever et skriftlig valg. Landsstyrets innstilling: Positiv Lovendringskomiteens innstilling: Sakspapirer KrFUs landsmøte

11 Lover for Kristelig Folkepartis Ungdom Oppdatert etter Landsmøtet 2012 i Asker FORMÅL. 1 Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) er tilsluttet Kristelig Folkeparti. Formålet for organisasjonen er gjennom dette partiet å samle ungdom for: a) å fremme en demokratisk politikk bygd på kristent livssyn, b) å vekke hver enkelt til å kjenne seg som ansvarlig samfunnsmedlem, c) å inspirere til arbeid for å gjøre kristne synspunkt gjeldende i samfunnslivet. KRAV TIL TILLITSVALGTE. 2 Bare de som er bekjennende kristne og vil arbeide i troskap mot det grunnsynet partiet bygger på, kan velges og oppnevnes til tillitsverv i KrFU. ORGANISASJONEN. 3 Organisasjonen bygger på lokallag eller kommunekontakter som gjennom fylkeslag utgjør Kristelig Folkepartis Ungdom. Uavhengig av fylkes- eller kommunestrukturen er det adgang til å etablere lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer. Landsmøtet er KrFUs øverste organ og landsstyret er det øverste utøvende organ. Alle mellom 13 og 33 år kan bli medlemmer av KrFU. De mellom 13 og 15 år kan bli medlemmer med foresattes samtykke. Alle som er medlemmer i KrFU er fullverdige medlemmer i KrF. Det er ikke anledning til medlemskap i mer enn ett lag. LANDSMØTET. 4 Landsmøtet skal holdes en gang hvert år innen utgangen av oktober måned. Landsstyret kan i spesielle tilfeller vedta å innkalle til ekstraordinært landsmøte. Dette må skje om minst 8 av fylkeslagene krever det. Innkalling til landsmøtet skal sendes minst to måneder før landsmøtet. 5 Landsmøtet er åpent for alle som er medlemmer av KrFU. Dersom ikke landsmøtet gjør annet vedtak, er landsmøtet også åpent for media og andre interesserte. 6 Stemmerett har sentral- og landsstyrets medlemmer, to faste representanter og en ekstra representant for hvert påbegynte femti medlemmer fra hvert fylkeslag. Utregningen av fylkenes landsmøtedelegasjon baserer seg på fjorårets betalende medlemmer og nye betalende medlemmer per 1. mai i forhold til fjorårets betalende. Landsstyret kan i spesielle tilfeller velge å utsette denne Sakspapirer KrFUs landsmøte

12 fristen, men ikke med mer enn toppen tre uker. Et slikt vedtak må ha minst 2/3 flertall. Landsmøtets medlemmer skal velges av og ha fullmakt fra årsmøtet i det laget de representerer. Representanter som ikke har betalt inneværende års kontingent, har ikke stemmerett. Tale- og forslagsrett har lederen i KrF, lederen i KrFK, generalsekretæren, observatører som er innstilt til valg, samt ansatte ved KrFUs landskontor. 7 Landsmøtet behandler de sakene som KrFUs landsstyre legger fram, og de sakene som er kommet til landsstyret med krav om behandling innen to måneder før landsmøtet tar til. Landsstyret skal legge fram revidert regnskap og årsmelding fra forrige kalenderår, samt forslag til et generelt arbeidsprogram i hovedpunkter for det forestående arbeidsåret. 8 Lederen og de tre nestlederne blir valgt ved egne valg, de andre fem sentralstyremedlemmene blir valgt ved ett valg, alle for ett år om gangen. Opptil fem varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge ved eget valg. Alle valg skal være skriftlige. Videre velger landsmøtet en valgkomité på fem medlemmer og to varamedlemmer, samt et kontrollutvalg på tre medlemmer og ett varamedlem. Landsmøtet velger revisor når dette er nødvendig. LANDSSTYRET, SENTRALSTYRET OG ARBEIDSUTVALGET. 9 Landsstyret er sammensatt av sentralstyret og fylkeslederne. Landsmøtet velger sentralstyret som har ni medlemmer, i tillegg til varamedlemmer. Fylkeslederne har sine respektive 1. og 2. nestledere som personlige varamedlemmer til landsstyret. Disse skal være valgt av fylkesårsmøtet. Andre fylkesstyremedlemmer kan representere fylkeslaget i landsstyret dersom landsstyrets øvrige medlemmer aksepterer dette. Sentralstyret er satt sammen av et arbeidsutvalg på fire medlemmer og fem andre medlemmer. Arbeidsutvalget er satt sammen av lederen og de tre nestlederne (politisk nestleder, organisatorisk nestleder og internasjonalt ansvarlig). Medlemmene av arbeidsutvalget må være bosatt i Osloområdet. Ellers består sentralstyret av fem andre medlemmer. Sentralstyret konstituerer seg selv. Ved forfall kaller en inn varamedlemmer. Fordelingen av arbeidet mellom landsstyret, sentralstyret, arbeidsutvalget er fastsatt i egen instruks. Et mindretall i sentralstyret kan kreve at en sak blir lagt fram for landsstyret. 10 Arbeidsutvalget har i samarbeid med sekretariatet ansvaret for den daglige ledelsen av organisasjonen. 11 Landsstyret skal vedta budsjett og kan vedta politiske manifest. Sakspapirer KrFUs landsmøte

13 12 Landsstyret har ansvaret for at det oppnevnes politisk utvalg, strategiutvalg, internasjonalt utvalg og Ny Veg- redaksjon. Landsstyret foreslår sammensetning av resolusjonskomité, lovendringskomité og årsmeldings- og regnskapskomité og fullmaktskomité til landsmøtet. 13 Generalsekretær har KrFUs signaturrett. ARBEIDET I FYLKENE. 14 Fylkesstyret bør være satt sammen av fem eller sju medlemmer som blir valgt på KrFUs fylkesårsmøte. Lederen er medlem av KrFs fylkesstyre. 15 Landsstyret skal se til at fylkesårsmøtet blir holdt i alle fylker og om nødvendig gjennom egne initiativ sørge for at dette finner sted. Fylker som ikke har avholdt årsmøte innen gjeldende frister, mister stemmeretten i KrFUs landsstyre inntil årsmøte er avholdt. Hvis fylkeslag ikke har avholdt årsmøte innen fristen, kan KrFUs generalsekretær i samråd med KrFs sekretær i det aktuelle fylket ta initiativ overfor fylkeslaget med sikte på at årsmøte snarest avholdes. ARBEIDET I LOKALLAGENE. 16 Lokallag i KrFU er enheter på kommunenivå med et styre på minst tre medlemmer. Lokallaget blir ledet av et styre, valgt av årsmøtet. Valg av styre gjøres kjent for lokallaget i KrF. Styret kaller inn til årsmøte. Dette må gjøres innen 14 måneder etter sist avholdte årsmøte. Nytt årsmøte må avholdes dersom 1/6 og minst 5 av medlemmene framsetter skriftlig krav om dette. De lokale KrFU-lagene står direkte under fylkesstyret. Hvis det er opprettet lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer, skal reglene om lokallag gjelde så langt de passer. 17 For fylkeslag og lokallag som ikke har egne lover gjelder KrFUs normallover. Hvis det er opprettet lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer, skal normallovene for lokallag gjelde så langt de passer. BESTEMMELSER OM DENNE LOV. 18 Denne loven kan endres når minst 2/3 av landsmøtets medlemmer stemmer for det. Forslag til lovendringer må være KrFUs landsstyre i hende minst to måneder før landsmøtet en ønsker saken behandlet på. Landsstyret skal før landsmøtet gi innstilling på de lovendringsforslag som er kommet inn og sette dette opp på landsmøtets saksliste. Endringer i 1, 2 og 18 kan bare gjøres når 2/3 av landsmøtets medlemmer stemmer for det på to på hverandre følgende ordinære landsmøter. Lovendringer trer i kraft etter at landsmøtet er avsluttet. Sakspapirer KrFUs landsmøte

14 SAK 8 VALG Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre, valgkomité og kontrollkomité i KrFU 2013/2014 Innstillingen ettersendes i starten av oktober Sakspapirer KrFUs landsmøte

15 Årsmelding Kristelig Folkepartis Ungdom

16 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Landsmøtet... 3 Referat frå KrFUs 66. landsmøte Landsstyret Sentralstyret Medlemmer våren Politiske ansvarsområder Organisatoriske arbeidsoppgaver Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget våren Arbeidsutvalget høsten Sekretariatet Utvalgene Politisk Utvalg (PU) Politisk arbeid Uttalelser fra KrFU i Samarbeid med KrF Organisasjon Aktiviteten i tall Oversikt over kursdeltakelsen i KrFU Oversikt over fylkeslederne Lokallag Besøk fra sentralt Informasjonsarbeid Intern informasjon Ekstern informasjon Materiell Internasjonalt arbeid Ny Veg Økonomi Regnskapsoversikt for Revisjonsmelding for KrFU representasjon Oversikt over KrFU-representasjon i ulike KrF organ Oversikt over KrFU representasjon i andre organisasjoner: Oversikt over KrFU-representasjon internasjonalt

17 1. Landsmøtet Referat frå KrFUs 66. landsmøte Thon Hotell Vettre, Asker Sak 1 Sak 2 Opning Konstituering 2.1 Godkjenning av innkalling Godkjent 2.2 Godkjenning av saksliste og program Godkjent 2.3 Godkjenning av landsmøtereglementet Godkjent 2.4 Val av dirigentar og fullmaktskomité Dirigentar: Kjell Ingolf Ropstad Elisabeth N. Sævik Rahim N. Ali Fullmaktskomite: Ingvild Ofte Arntsen, Karoline G. Nordbø og Lina Bringsli 2.5 Opprop i samsvar med godkjente fullmaktar 2.6 Val av to tellekorps á 5 medlemmar Tellekorps 1: Tarje M. Angelskår (leder) Danielle Aker-Bjørke Bjarne Kristian Sakseid Susanne Nedregård Mathias Agaze Tellekorps 2: David Aasgard (leder) Kristian Wergeland Jarle Tollaksen Anna Elisabeth Martinsen Livar Veggeland 2.7 Val av tre møtereferentar Åshild Braut Ueland, Victoria Tornes, Lars Inge Stautland 2.8 Val av landsmøtekomitear 1. komité: Resolusjonskomité Erlend Kjærnsrød (leder), Tore Storehauge, Reid Ivar Dahl, Line Nordhaug og Tove Welle Haugland 3

18 2. komité: Årsmeldings- og regnskapskomité Ingvild Ofte Arntsen og John Anders Røse 3. komité: Lovendringskomité Kristian Hammervik (leder), Hilde Marie Grandalen, Inger Nordli, Jøran Johnsen og Astrid Therese Theisen 2.9 Val av to protokollunderskrivarar Olaus Trygve Bjuland og Sandra Kaggerud Sak 3 Tale ved KrFUs leiar, Elisabeth Løland - Enstemmig bestemmelse: KrF skal inn i valkampen. - Etter 7 år, høg tid å bytte regjering. Vi må gjere eit taktisk val, utan å la det rokke med at vi er eit sentrumsparti. Avstanden mellom KrF og FrP er stor. Dersom FrP og Siv Jensen ynskjer å strekke seg langt for å få ei god regjering er KrF med. Vi er nøydt til å jobbe kvar dag mot 9 sept Neste år: Mykje politikk, mykje taktikk. Utan taktikk, mykje politikk lite makt. Taktikk, partiar, forhandlingar, politikk, landsmøte virkemiddel for å kome til målet. Målet: Menneska. Vi tek vare på kvarandre, vi er kvarandre sine medmenneske. Hjelpe menneske for at dei er den situasjonen dei er i. Så utdjupa ho historiene til desse personene: - Born av rusmisbrukarar - Personar som har stått fram med psykiske problem - Politiske fangar - Mobbeofre - Eldre personar - Born med Downs syndrom - Moderne slavar Elisabeth Løland haldt ein rørande tale som bevega alle i salen. I talen sette ho menneskeverdet i sentrum. Deltakarane tok opp i debatten etter leiars tale: Takker, gjere abortloven overflødig, mobbing, moderne slaveri, bygge eit samfunn, boligprisar, kollektivtilbud, lærarmangel, helsesystrer, sjukepleiarar, matematikkopplæring, identitet, eit annleis parti, eit betre parti; KrFU, bytte regjering, vold mot fysisk utviklingshemma, Norge som våpeneksportør, verdiplatforma, mobbeombud, tidleg ultralyd, psykisk helse, Nord-Norge, Helse, «Heller lubben og lykkelig enn trent og sosialist», bøndene, menneskeverd, Olje x2, boligprisar, menneskeverd i praksis, holdningar til «studentbarn», veipolitikk, forfylgde kristne, born av rusmisbrukarar, mobbing, Kvite-Russland, forfylgde kristne i Nord-Korea, fysisk mobbing uavhengig mobbeombud, sjå kvarandre i skulen, abort, skulepolitikk, fantastisk organisasjon, neandertal, menneskeverd, vere stolt over KrFU, Ella er ein bra leiar 4

19 Sak 4 Tale ved KrFs leiar, Knut Arild Hareide Endringar i Regjeringa. KrF skal inn i ei ny regjering. A-hus 2010: uansvarleg drift pga dårleg politikk. Då Høybråten var helseminister gjekk helsekøa nedover, no går den opp. Det har blitt fleire fattige etter at den Raud-Grøne regjeringa vart vald. Vi vil overta og forandre dette. Vi vil prioritere bistand til de fattigaste og dei som treng det mest. Miljø: isen i Antarktisk vil forsvinne innan 20 år, det går mykje fortare enn fyrst anteke Hareide vart kalla «Bittelilletun» som rådgjevar for John Lilletun. Tru og religion var ikkje noko som var gjømt vekk i skulen. Det var moglegheit for å dele det i det offentlige rom. Vi skal ta vare på våre verdiar, identitet og røter. Kjempe for at Noreg ikkje vert eit sorteringssamfunn. Vi skal hjelpe dei som får born med ekstra behov! Bekjennelsesparagrafen. Hareide er ufattelig stolt over Elisabeth Løland. Vi må huske 3 ting etter denne talen: 1. Fattigdom 2. Miljø 3. Løfte opp kristendommen i samfunnet Lat oss starta ein ny kamp i september! Då treng KrF KrFU på laget. Sak 5 Behandling av hovudprogrammet Hovudprogrammet vart einrøystes vedteke Under behandlinga av hovudprogrammet fredag kom det ei helsing frå Sveinung Rotevatn, leiar i Unge Venstre. Sak 6 Resolusjonsbehandling Innsendte resolusjonar: 1. Meir Gryn til forsvaret (Hordaland) 2. Stopp impulshopping(hordaland) 3. KrFU krever mobbeombud i hvert fylke i landet(kristian Hammervik) 4. Sats på psykiske helse(østfold) 5. Krav til ny regjering(iu) 6. En ny religionspolitikk(eilev Hegstad, Tore Storehaug, Elisabeth Løland og Aust-Agder) 7. Frå fengsel til rusfridom(hordaland) 8. Feil å avvikle pelsdyrnæringa(rogaland) 9. Forsvarspolitikk(Rogaland) 10. KrFU vil se en rettferdig innvandringspolitikk(rogaland) 11. Vei er vei, tog er tog(rogaland) 12. Studiepoeng på Forsvarets befalskoler(akershus) 13. Velg ikke barna vekk(lina Bringsli) Innstilling frå 1. komité, resolusjonskomiteen: Nr 3, 6, 9, 10, 13 Landsmøtet veljer å behandle resolusjon nr 3, 6, 7, 10, 13 5

20 Dei resolusjonane som ikkje Landsmøtet behandlar vert sendt vidare til LS/ SS Resolusjon nr 3, 6, 7 og 10 vart vedteke sendt ut etter behandling. Den reviderte resolusjon nr 13 vart vedteke sendt til LS. Sak 7 Lovendringar Introdusering av lovendringsforslaga ved komitéleiar Kristian Hammervik. Medlemmar av Lovendringskomiteen var: Jøran Johansen, Inger Nordli, Hilde Marie Grandalen og Astrid Therese Theisen Lovendringsforslag 1 - Forslag til endringar i 1 og 2: Forslagsstillar: Tore Storehaug Emil Andrè Erstad Sigmund Vefring Anders Nordli Sunniva Skogan Anders Salomonsen Rode Skullerud Elisabeth Løland Erlend Kjærnsrød Line Nordhaug Karoline Grosås Nordbø Eilev Hegstad Maria Moe Marit Fauskanger Pedersen Lina Bringsli Kristian Hammervik Synøve Marie Johansen John Anders Røse Ida Lindtveit Hanne Sofie Sæterlid Inger Nordli Axel Storebø Hanne Marie Pedersen-Eriksen Malene Isabella Nilsen Astrid-Therese Theisen Forslag: Paragrafene 1 og 2 forandres slik at ny ordlyd blir: 1 Kristelig folkepartis ungdom (KrFU) er tilsluttet Kristelig Folkeparti. KrFUs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret og å vekke hver enkelt til å kjenne seg som ansvarlig samfunnsmedlem. KrFUs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. 6

21 2 Alle tillitsvalgte i KrFU er forpliktet på og skal arbeide for organisasjonens kristne verdigrunnlag slik det er definert i 1. Vedtak: Forslaget vedtatt. 60 røyster for, 28 røyster mot og 1 forkasta Lovendringsforslag 2 forslag til endringar i 9 og 12 Forslagstillar: Kristian Hammervik Forslag: Endring i 9 og 12. De setningene som er foreslått fjernet er satt i kursiv. Forslag om å tilføye et OG i 12 er markert med fet skrift. 9 Landsstyret er sammensatt av sentralstyret og fylkeslederne. Landsmøtet velger sentralstyret som har ni medlemmer, i tillegg til varamedlemmer. Fylkeslederne har sine respektive 1. og 2. nestledere som personlige varamedlemmer til landsstyret. Disse skal være valgt av fylkesårsmøtet. Andre fylkesstyremedlemmer kan representere fylkeslaget i landsstyret dersom landsstyrets øvrige medlemmer aksepterer dette. Sentralstyret er satt sammen av et arbeidsutvalg på fire medlemmer og fem andre medlemmer. Arbeidsutvalget er satt sammen av lederen og de tre nestlederne (politisk nestleder, organisatorisk nestleder og internasjonalt ansvarlig). Medlemmene av arbeidsutvalget må være bosatt i Oslo-området. Ellers består sentralstyret av fem andre medlemmer. Sentralstyret konstituerer seg selv. Ved forfall kaller en inn varamedlemmer. Ny Vegs redaktør har møte- og talerett i sentral- og landsstyret. Dersom redaktøren i Ny Veg tar permisjon eller slutter før endt periode, har landsstyret ansvaret for at det oppnevnes ny redaktør. Fordelingen av arbeidet mellom landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget er fastsatt i egen instruks. Et mindretall i sentralstyret kan kreve at en sak blir lagt fram for landsstyret. 12 Landsstyret har ansvaret for at det oppnevnes politisk utvalg, strategiutvalg og internasjonalt utvalg og Ny Veg- redaksjon. Landsstyret foreslår sammensetning av resolusjonskomité, lovendringskomité og årsmeldings- og regnskapskomité og fullmaktskomité til landsmøtet. Vedtak: Vedteke einrøystes av landsmøtet Lovendringsforslag 3 forslag til å endre 3, 16 og 17 Forslagsstilligar: Landsstyret 3 Uavhengig av fylkes eller kommunestruktueren er det adgang til å etablere lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer. 16 Hvis det er opprettet lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer, skal reglene om lokallag gjelde så lagt det passer. 7

22 17 Hvis det er opprettet lokale arbeidsgrupper knyttet til spesifikke politiske temaer, skal normallovene gjelde så langt det passer. Vedtak: Vedteke einrøystes av landsmøtet Helsing på ifrå Sandra Borch, leiar i Senterungdommen etter val og resolusjonsbehandling. Stein fekk i oppgåve å svare at dei burde forlate den Raud-Grøne regjeringa. Sak 8 Val Innstilling: Leiar: Elisabeth Løland 1. nestleiar: Emil-Andrè Erstad 2. nestleiar: Karoline Grosås Nordbø 3. nestleiar: Eilev Hegstad Sentralstyret: Ida Lindtveit Reid Ivar B. Dahl Synøve Marie Johansen Tore Storehaug Sigmund Vefring Benkeforslag: Eldar Nikolai Almli vara: 1.vara: Eldar Nikolai Almli 2.vara: Rode Margrete Skullerud 3.vara: Line Nordhaug 4.vara: Vegard Ask Rode Margrete Skullerud Synøve Marie Johansen Line Nordhaug Vegard Ask Inger Nordli Vald: Leiar: Elisabeth Løland 85 stemmer for (5 blanke) 1. nestleiar: Emil Andrè Erstad 90 stemmer for (1 forkasta) 2. nestleiar: Karoline Grosås Nordbø 89 stemmer for (2 blanke) 3. nestleiar: Eilev Hegstad 83 stemmer for (8 blanke) Sentralstyret: Ida Lindtveit Reid Ivar B. Dahl Tore Storehaug Sigmund Vefring Eldar Nikolai Almli 1 Stemme forkasta *Synøve Marie Johansen 49 stemmer. 89 stemmer 88 stemmer 86 stemmer 83 stemmer 55 stemmer* 8

23 1. vara: Rode Margrete Skullerud 2. vara: Synøve Marie Johansen 3. vara: Line Nordhaug 4. vara: Vegard Ask 5. vara: Inger Nordli (alle varamedlemmene ble vald ved akklamasjon) I løpet av valet kom det ei helsing frå Paul Joakim Sandøy, leiaren frå Unge Høgre og 1. nestleiar i KDU, Sara Skyttedal Kontrollutval: Leiar: Jon Anders Røse Medlemmar: Hilde Ekeberg Helge Gårdsvold Vara: Eli Karine Vik Jørgen Honningsvåg (Vald ved akklamasjon) Valkomiteen 2013: Leiar: Erlend Kjærnsrød Medlemmar: Jon Anders Røse Eli Karine Vik Marie Brekke Lina Bringsli 1. vara: David Aasgard 2. vara: Hanne Marie I. Pedersen-Eriksen Sak 9 Årsmelding og rekneskap Årsmelding og årsrekneskap 2011 vart godkjent. 2. Landsstyret Landsstyret er KrFUs øverste organ mellom landsmøtene. I landsstyret sitter alle fylkesledere og sentralstyret. Det ble i 2012 avholdt fem ordinære landsstyremøter hvorav to av møtene var henholdsvis før og etter landsmøtet, og et telefonmøte i mai for å ansette ny generalsekretær. Det ble behandlet 64 saker. Faste saker på de ordinære landsstyremøtene har vært økonomi, revidering av budsjett, politisk debatt etter leders tale, orienteringssaker fra sentralstyret og de sentrale utvalgene, arbeidet i fylkene og resolusjonsbehandling. 9

24 I tillegg kan disse sakene nevnes fra hvert enkelt møte: Januar På dette møtet ble det vedtatt møteplan og budsjett for Det ble også vedtatt en ny måte å behandle hovedprogrammet til KrFU og programkomiteen ble nedsatt. April På dette møtet ble det vedtatt nye retningslinjer for honorarer og ansettelser i KrFUs fylkeslag. Det ble også brukt mye tid på å drøfte eventuelt regjeringssamarbeid og hvilket standpunkt KrFU bør ta i denne debatten. I tillegg ble det diskutert mentorordning og sommerleir. August I tillegg til å fordele oppgaver og planlegge sommerleir, ble store deler av møtet brukt på forberedelser til landsmøtet. Landsstyret innstilte endringsforslag til programmet og lovendringsforslag. Årsmelding ble godkjent for oversendelse til landsmøtet, og landsmøtekomiteer og dirigenter oppnevnt. Det ble også vedtatt en uttalelse om KrFUs syn på regjeringssamarbeid. Det ble brukt mye tid på å diskutere organisasjonsprosessen og KrFU-kommisjonens forslag. September I forbindelse med landsmøtet til KrFUs 66. landsmøte i Asker hadde landsstyret to møter. På første møte ble lovendringskomiteens og kontrollutvalgets innstillinger behandlet. I tillegg ble Hotell Vettre i Akershus valgt som landsmøtested i På det andre møtet foretok man en konstituering av nytt arbeidsutvalg, og oppnevnte representanter til interne og eksterne utvalg, grupper og organisasjoner. 3. Sentralstyret KrFUs sentralstyre har i løpet av 2012 hatt 16 sentralstyremøter, hvorav et av dem var sentralstyrekonferanser avholdt i oktober. Sentralstyrekonferansen avholdes med tanke på planlegging av arbeid kommende år. Det har i løpet av året blitt behandlet 144 saker i sentralstyret. Sentralstyret har bestått av leder, nestledere og fem styremedlemmer. Redaktøren i Ny Veg har møte- og forslagsrett, men ikke stemmerett. På landsmøte i 2011 ble det vedtatt å avvikle Ny Veg redaktørposisjonen. Det ble derfor ikke valgt Ny Veg redaktør i Medlemmer våren 2012 Leder: Elisabeth Løland 1. nestleder (politisk): Erlend Kjærnsrød 2. nestleder (organisatorisk): Karoline Grosås Nordbø 3. nestleder (internasjonal): Eilev Hegstad Sentralstyret: Ny Veg: 1.vara (fast møtende): Marit Fauskanger Pedersen Ingvild Ofte Arntsen (ansatt som generalsekretær i mai) Tore Storehaug Lina Bringsli John Anders Røse Kristian Hammervik Synøve Marie Johansen 3.2 Medlemmer høsten 2012: Leder: Elisabeth Løland 1. nestleder (politisk): Emil Andrè Erstad 10

25 2. nestleder (organisatorisk): Karoline Grosås Nordbø 3. nestleder (internasjonal): Eilev Hegstad Sentralstyret: 1.vara: 2.vara: Ida Lindtveit Reid Ivar B. Dahl Tore Storehaug Sigmund Vefring Eldar Nikolai Almli Rode Margrete Skullerud Synøve Marie Johansen Tore Storehaug ble i oktober ansatt som valgkampsekretær og fikk dermed permisjon fra sentralstyret. Rode Skullerud ble sentralstyremedlem og Synøve Marie Johansen fast møtende 1.vara. 3.3 Politiske ansvarsområder Vår 2012: Skole Elisabeth Velferdsstaten Erlend Trosfrihet, menneskerettigheter og forbrukerpolitikk Karoline Internasjonal politikk, asyl og integrering Eilev Miljø og utvikling - Tore Miljø og energi Marit Familie og kultur Lina Helse og næring John Anders Barnevern, psykiatri og sosialpolitikk Ingvild Rus Synøve Høst 2012: Tros- og livssynspolitikk Emil Familie Karoline Utviklingspolitikk Eilev Helse Rode Familie Ida Næring og skatt (energi og miljø) Eldar Skole, energi og miljø Sigmund Vern om livet Reid Ivar Rus og alkohol Synøve 3.4 Organisatoriske arbeidsoppgaver Vår 2012: Skolering (LTK) Elisabeth Politisk verksted, programkomité, mobiliseringsaksjon Erlend Sommerleir, medieplan, toppskolering, mobiliseringsaksjon Karoline Internasjonale studieturer Eilev Ideologiskolering Tore Nasjonal studietur, fylkeskontakt-skolering, intensivskolering, sør-vestlandskonferansen Lina Sommerleir, medieplan John Anders Kontorkvelder, kunnskapsbase, kulturmidler, mobiliseringsaksjon Ingvild Kunnskapsbase Synøve 11

26 4. Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget består av leder og nestledere. Arbeidsutvalget har som ansvar å være den daglige ledelsen hvor mindre og mer fortløpende avgjørelser fattes. Dette gjelder spesielt med tanke på diverse forespørsler. I 2012 hadde AU 23 møter og behandlet 162 saker. 4.1 Arbeidsutvalget våren 2012 Elisabeth Løland, leder Erlend Kjærnsrød, politisk nestleder Karoline Grosås Nordø, organisatorisk nestleder Eilev Hegstad, internasjonal nestleder Jørgen Honningsvåg (Generalsekretær) har vært sekretær for arbeidsutvalget fram til juni. 4.2 Arbeidsutvalget høsten 2012 Elisabeth Løland, leder Emil André Erstad, politisk nestleder Karoline Grosås Nordbø, organisatorisk nestleder Eilev Hegstad, internasjonal nestleder Ingvild Ofte Arntsen (Generalsekretær) har vært sekretær for arbeidsutvalget fra juni. 5. Sekretariatet I 2012 ble hele sekretariatet skiftet ut. Torstein Eidem Nordal sluttet i februar. Generalsekretær Jørgen Honningsvåg sa i mars opp sin stilling. I mai ble Ingvild Ofte Arntsen ansatt og startet 18.juni. Anders Blixhavn Riska sluttet 2.november, for å ta over noen av hans oppgaver og jobbe spesielt med valgkamp ble Tore Storehaug ansatt som valgkampsekretær fra 17.oktober. Følgende personer har jobbet i KrFUs sekretariat i 2012: Generalsekretær i 100 %: Jørgen Honningsvåg (fram til 1.august) og Ingvild Ofte Arntsen (startet 18.juni) Organisasjonssekretær i 30 %: Torstein Eidem Nordal (sluttet i februar) Informasjonsrådgiver i 100 %: Anders Blixhavn Riska (fram til 2.november) Valgkampsekretær i 100 %: Tore Storehaug (startet i 60 %. 100 % f.o.m ) 6. Utvalgene 6.1 Politisk Utvalg (PU) PU har fra januar til oktober 2012 bestått av: Erlend Kjærnsrød Olav Brennsæter Astrid-Therese Theisen Espen Frøvold Kristian Taugbøl Brekke 6.2 Organisatorisk utvalg (OU) Organisatorisk utvalg (OU) våren 2012 bestått av: Karoline Grosås Nordbø (leder) Åshild Braut Ueland Eli Karine Vik Marianne Nørstrud 12

27 Kathrin Liselott Jensen OU hadde fra november til september hatt ca. syv møter. Det viktigste arbeidet OU fikk gjort var organiseringen av KrFUs sommerleir samt planlegging av sosialt opplegg på Sør-Vestlandskonferansen. OU har også arbeidet med en plan for KrFU-venn og arrangert et sosialt arrangement med IU og PU. 6.3 Internasjonalt Utvalg Internasjonalt utvalg (IU) har frem til oktober 2012 bestått av: Eilev Hegstad (leder) Tore Storehaug Ingebrikt Kvam Mathias Slettholm Malene Isabella Nilsen Lars Aarrestad IU hadde i alt 7 møter i løpet av 2012 og det ble behandlet 47 saker totalt. Alle i IU fikk ansvar for ett politisk tema og et geografisk område. Møtene ble fordelt mellom medlemmene av utvalget hvor man hadde ansvar for å invitere en innleder og på påfølgende møte presentere en resolusjon. IU hadde besøk av innledere som snakket om skillelinjene i utviklingspolitikken, en kristendemokratisk utviklingspolitikk, internasjonal gjeld, global helse, klima og handel vs landbruk. I tillegg arrangerte IU seminar om utviklingspolitikk og fulgte opp KrFUs medlemskap i våre paraplyorganisasjoner og demokratiprosjektene. IU arbeidet også med endringsforslag til KrFUs hovedprogram og innspill til utenriksfraksjonen på Stortinget angående Stortingsmeldingen om global helse. Mer informasjon om det internasjonale arbeidet finnes under årsmeldingens punkt Politisk arbeid 7.1 Uttalelser fra KrFU i 2012 KrFU har sendt ut 25 pressemeldinger/uttalelser fra sentralt. Resolusjoner fra Landsstyret har blitt skrevet om til leserinnlegg eller sendt ut som kronikker. Oversikt KrFUs landsmøte: 11 pressemeldinger/resolusjoner Landsstyret: 6 pressemeldinger/resolusjoner Sentralstyret (medlemmer av SS): 11 pressemeldinger/resolusjoner Leder: 9 pressemeldinger/resolusjoner KrFUs landsmøte: Emil André Erstad valgt som nestleder KrFU Elisabeth Løland gjenvalgt som KrFU-leder Hilde Ekeberg fikk årets hederstegn Velg ikke barna vekk Frå fengsel til rusfridom KrFU endrer ordlyden i bekjennelsesparagrafen KrFU vil doble barnetrygden KrFU krever mobbeombud i hvert fylke! Line Henriette Hjemdal årets KrFU-venn KrFU vil kjempe for en mer rettferdig asylpolitikk En ny religions- og livssynspolitikk Landsstyret: Få staten på banen KrFU vil ha mer makt til kommunene Mot stemmerett for 16-åringer 13

28 Omsorgssektoren skriker etter helsefagarbeidere Regjeringen må innfri løftet om gjeldsrevisjon PM: Kan du leve for et kinderegg om dagen? Sentralstyret: KrFU vil snu opp ned på oljefondet Gi alle leger de samme rettighetene Ideologisk skivebom fra Høyre Fjern norske eksportsubsidier på mat Tøffere tak i trafikken, takk! Krav til ny regjering Stram opp norsk våpenproduksjon PM: Utestengt fra Hviterussland Leder: PM: AUF i førersetet mot sorteringssamfunnet PM: Respektløst av Frøland PM: Asylpolitikk oppe til eksamen PM: KrFU synes synd på Unge Venstre PM: Tybring-Gjedde ville gjort oss til fattige mennesker PM: kommunene svikter de sårbare PM: KrFU frykter fortsatt høye aborttall PM: Utsatte barn og unge taper PM: KrFU-leder støtter Sihkene Annet: PM: Regjeringen skaper klasseskille (LTK+Astrid-Therese) PM: KrFU ber KrF tenke nytt i religionspolitiken (Eilev) PM: Få hodet opp av tjæresanden (Erlend og Håkon) PM: Verdens fattige kan ikke spise skog (Eilev) 7.2 Samarbeid med KrF I 2012 har KrFU vært godt representert i KrFs organer. Blant annet har leder har sittet i program- og redaksjonskomiteen, og KrFU har møtt i stortingsgruppa på stort sett alle gruppemøter. KrFs generalsekretær har vært en viktig støttespiller og rådgiver for sekretariatet og ledelsen i KrFU. Fylkessekretærene i KrF må også trekkes frem som viktige støttespillere for våre tillitsvalgte gjennom året. Ansatte i KrFU har deltatt på personalmøtene på landskontoret, og felleskontor bidrar også til mye uformell kontakt mellom ansatte og tillitsvalgte i KrFU og KrFs ansatte. I tillegg var generalsekretær med på KrFs sekretærkonferanse i Berlin i november. Her deltok også leder en dag og holdt et seminar om rekruttering av unge til KrF. I 2012 starter KrF og KrFU opp et samarbeid rundt Politikerskolen. Politikerskolen er et toppskoleringsopplegg hvor unge politikere i KrF(U) får muligheten til å følge en heltidspolitiker i noen uker. Det forventes mye innsats fra deltakerne som også skal levere flere oppgaver for mentor. Deltakerne ble plukket ut vinteren 2012 og Politikerskolen starter opp i Organisasjon 8.1 Aktiviteten i tall Aktiviteten i tall Medlemmer Lokallag

29 Fylkes/regionalkonferanse Landskonferanser Oversikt over kursdeltakelsen i KrFU År Høstkonferanse (Sør- Vårkonferanse Vestlandskonferanse) Ledertreningskurs Antall regionkonferanse Se vårkonf/sør-vest Studentkonferanse Valgkampkonferanse Jenteforum Sommerleir Ledertreningskurs Lederkonferanse Oversikt over fylkeslederne 2012 Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark - Fylkesleder Maria Moe Ida Lindtveit Line Nordhaug (fra oktober) Axel Storebø Espen Frøvold Oppland - Buskerud Hanne Marie Pedersen-Eriksen Telemark - Vestfold Aust-Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Rode Skullerud Sofie Marie Leiros (fra desember) Åse Bjorvatn Jørgen Vik Eivind Haaland Tove Welle Haugland (fra november) Jøran Ostad Johnsen Håkon Hetland Emil André Erstad Tarje Angelskår (fra oktober) Hanne Sofie Sæterlid Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Sandra Kaggerud Ellen Smenes 15

30 Nord-Trøndelag Nordland Troms Elizabeth Hosea Anders Salamonsen Sunniva Skogan Finnmark Lokallag KrFU hadde i slutten av lokallag fordelt på 9 fylker (basert på informasjon fra fylkesrapporter) Fylke Lokallag Lokallagsleder Østfold Halden KrFU Reine Cihiluka Akershus Asker og Bærum Audun Lillekjendlie KG KrFU Kristine Espegren Oslo Katta KrFU Rebecca Lunde Grünerløkka KrFU Jens Emil Asp Ryenberget KrFU Benjamin Svanberg Arendal KrFU Joachim Andersen Aust-Agder Grimstad KrFU Silje Helle Lillesand KrFU Eline Saanum Vennesla KrFU Celina Hagen Farsund KrFU Jarl H. E. Pedersen Vest Agder Kristiansand KrFU Livar Veggeland UiA KrFU Anna Kile Mandal og Lindesnes KrFU Odd Arne G. Risdal Søgne og Songdalen KrFU Melina Taraldsen Hå KrFU Olaus Trygve Bjuland Sandnes, Time og Klepp KrFU Ole Martin Sandland Rogaland Ølen KrFU Ivar Brekkå Haugalandet KrFU Johannes Lindstad Strand KrFU Kjartan Kvalvåg Stavanger KrFU Eivind Kvamsø Bergen KrFU Eivind Skår Hordaland Hardanger KrFU Jon Enes Os KrFU Jon Georg Fiske Nordhordland KrFU Kristin Bjordal Sunnhordaland KrFU Turid Marie L. Fitjar Sogn og Fjordane Flora KrFU Mari Hordvik Balestrand KrFU Kari Klepsvik Sør-Trøndelag KVT KrFU KrFU Hanne Hugdal Trondheim KrFU Anders Nordli 16

31 8.5 Besøk fra sentralt Når Hvor Hvem Januar Balestrand KrFU Tore Troms KrFU Nordland KrFU Buskerud KrFU Oslo KrFU Tore og Marit Elisabeth Eilev Eilev Februar Balestrand KrFU Tore Finnmark KrFU Akershus KrFU Kvitsund KrFU Tore Elisabeth Elisabeth Mars Oslo KrFU Tore April Møre og Romsdal KrFU Ølen KrFU Sogn og Fjordane KrFU Balestrand KrFU Oslo KrFU Ryenberget KrFU Haugalandet KrFU Katta KrFU Sogn og Fjordane KrFU Østfold og Vestfold KrFU Tore Tore Sigmund Elisabeth Elisabeth Elisabeth Erlend Eilev Elisabeth Tore Mai Stavanger KrFU Tore Aust-Agder KrFU KG KrFU Elisabeth Elisabeth Juni Vest-Agder KrFU Elisabeth Juli August Aust-Agder KrFU Elisabeth September Oslo KrFU Tore Oslo KrFU Troms KrFU Sigmund Elisabeth Oktober Nord-Trøndelag KrFU Elisabeth November Hordaland KrFU Reid Ivar Desember Vestfold KrFU Sør-Trøndelag KrFU Vest-Agder KrFU Hordaland/Bergen KrFU Sigmund Sigmund og Emil Emil André Emil André 17

32 9. Informasjonsarbeid I 2012 har KrFU jobbet mye med nye nettsider. På våren og utover sommeren skiftet vi ut baksiden på krfu.no slik at den ble mer brukervennlig og dermed enklere for hele organisasjonen å bruke. Det ble også bestilt nye fylkessider. På høsten gikk vi i gang med endre designet på siden. En god nettside er viktig for å komme ut med informasjon om KrFU til eksterne og for å bygge identitet og stolthet internt. Arbeidet med nettsiden er utført av Vecora. 9.1 Intern informasjon Internt i organisasjonen har informasjonsflyten gått gjennom telefonkontakt, SMS- utsendelser, mailer til felleslister, nettsiden og KrFUs Facebook-siden. Sentralstyret har ringt og besøkt fylkeslederne i sine fadderfylker, og landskontoret holder kontakt med fylkesledere og lokallagsledere via telefon og mail. Facebook er et viktig verktøy for å nå ut til medlemmene og de tillitsvalgte. Vi bruker siden vår til å legge ut linker til medieoppslag, informere om arrangement og spre nyheter fra organisasjonen. I løpet av 2012 hadde vi i et jevnt økende antall følgere. Mot slutten av 2012 hadde KrFUs facebook side rundt 1000 følgere. SMS-tjenesten har også i år blitt brukt jevnlig til å informere medlemmer om arrangementer, møter og konferanser, samt for å minne om betaling av medlemskontingent. Felleslistene som er mest brukt, er til sentralstyret og fylkesledere. Nettsiden har blitt jevnlig oppdatert og fungert godt som en informasjonskanal til egne medlemmer, men også til media og andre interesserte. 9.2 Ekstern informasjon Den eksterne informasjonen har skjedd igjennom resolusjoner som har blitt sendt ut som pressemeldinger, nettsiden, uttalelser/innlegg i aviser og blader. I tillegg til diverse trykket materiell som har blitt laget i løpet av året. Som nevnt fikk KrFU ny nettside. Den har bidratt til å spre informasjon både internt og eksternt. I tillegg har også KrFUs konto på twitter blitt brukt. Leder Elisabeth Løland har fått flere oppslag i aviser og radio. Hun har også vært på flere tv- og radiodebatter i løpet av året. KrFU har hatt flere leserinnlegg på trykk, kronikker, og redaksjonelle avisoppslag. I løpet av året har flere av KrFUerne vært i media for første gang. 9.3 Materiell Sommeren 2012 gjennomførte vi mobiliseringsaksjonen som skulle vært gjennomført i valgkampen Til denne ble det trykket opp egne brosjyrer med slagordet «Menneskeverd i sentrum». Disse ble designet slik at de kunne brukes etter aksjonen også. Design og utforming ble utført av Susann Johansen hos Sidekick. Da dette var et mellomvalgsår har vi ikke trykket opp nye t-skjorter eller flere brosjyrer. Vi kjøpte inn flere hettegensere og har trykket opp flere «Du og KrFU». Også i 2012 ga KrFU en ekstra oppmerksomhet til medlemmer som var russ denne våren. Alle medlemmer født i 1993 fikk tilsendt eget brev, KrFU-strykemerke og vervesedler. 18

33 10. Internasjonalt arbeid 10.1 Internasjonalt Utvalg (IU) Medlemmer: Eilev Hegstad (leder), Tore Storehaug, Ingebrikt Kvam, Mathias Slettholm, Malene Isabella Nilsen, Lars Aarrestad. Se punkt 6.3 for mer informasjon IU sitt arbeid Youth of the European People's Party (YEPP) YEPP er en paraplyorganisasjon for kristendemokratiske og konservative partier i Europa med totalt over en million medlemmer. På grunn av sykdom og kolliderende arrangementer deltok KrFU ikke på noe YEPP arrangement før seminaret i Madrid. Internasjonal nestleder Eilev Hegstad, deltok sammen med sentralstyremedlemmer Ida Lindtveit og Reid Ivar Dahl på seminarene. YEPP-seminarene i 2012 var i: Budapest (Ungarn), Lisboa (Portugal), Larnaca (Kypros), Madrid (Spania) og Brussel (Belgia) Hviterussland - Demokratiprosjektet (KrFU, Ung Front og Belarusian Christian Democrats Youth) I 2012 ble samarbeidet med Hviterussland utvidet til også å inkludere Belarusian Christian Democrats Youth (BCDY), i tillegg til Malady Front. Fire arrangementer ble arrangert som en del av prosjektet 1. Besøk på KrFUs sommerleir. Tre fra BCDY og tre fra MF kom på besøk. 2. Sommerleir i Vilnius, Litauen. Det var fire deltagere fra KrFU og 12 fra Ung Front og 12 fra BCDY. 3. Norsk delegasjon på besøk til Minsk, Hviterussland i forbindelse med valget. 4. Seminar i Vilnius, Litauen. 13 fra MF og 8 fra BCDY deltok i tillegg til tre fra KrFU. Vi hadde stor hjelp av Educatio både ved seminaret og sommerleiren. Educatio er en kristendemokratisk tenketank som har sterke bånd til det kristendemokratiske partiet i Litauen. Deres direktør, Inga Auguniene, hjalp til med administrasjon før, under og etter konferansen Kenya prøveprosjekt KrFU søkte penger fra LNU til et prøveprosjekt med Inter-party youth forum (IPYF) i Kenya som et resultat av studieturen til Kenya i Det ble gjennomført med en tur til Kenya i april hvor vi ble enige med IPYF om et prosjekt vi skulle søke penger til fra Norad Norden/KDUN KDUN hadde vært nede et par år men ble startet opp igjen i Først inviterte KDU oss til deres nasjonale konferanse hvor Tore Storehaug og Ida Lindtveit deltok. På KrFUs sommerleir ble KDU og KNL invitert til et årsmøte i KDUN. KrFU fikk presidiet og Tore Storehaug ble valgt til president og Eilev Hegstad til generalsekretær. Tore Storehaug deltok på UNR sin samling i Helsinki. Ida Lindtveit besøkte KDU Sveriges landsmøte og KDU sendte to representanter til vårt landsmøte Besøksaktiviteter i mars: Besøk KDU konferanse: Tore Storehaug og Ida Lindtveit mai: Besøk KDU landsmøte: Ida Lindtveit september: YEPP-seminar, Madrid Spania: Eilev Hegstad og Ida Lindtveit oktober: UNR: Tore Storehaug november: YEPP study days, Brussel Belgia: Eilev Hegstad og Reid Ivar Dahl 11. Ny Veg Kristian Hammervik har vært redaktør for Ny Veg fram til september I 2012 har Ny Veg ikke hatt noen fast valgt redaksjon. Ny Veg har mottatt bidrag fra en rekke aktive KrFU-ere, dels etter redaktørens forespørsel, dels ut fra bidragsyterens interesseområder. 19

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Sakspapirer 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Orientering om landsmøtet Velkommen 4 Program for landsmøtet 5 Praktiske opplysninger 6 Taletid etter leders tale 7 Saksdokumenter

Detaljer

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet

Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet 1 17.04.15 Ref. kt/188.00 LANDSMØTE 17.-19.04.15 Saksordfører: Anders Garbom Backe Sak 01/15a Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Bakgrunn I tråd med vedtektene ble foreløpig innkalling til Landsmøte

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold KrFs årsmelding 2013 2014 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti... 5 1.1 Landsmøtet 2013... 5 1.1.1 Dagsorden... 5 1.1.2

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1 ÅRSMØTE 2015 Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar Side 1 INNHOLD SAK 1 SAK 1d SAK 1e Konstituering Dagsorden med tidsplan.. Forretningsorden s 3 s 4 s 5 SAK 2 Politisk program.. eget dokument

Detaljer

Landsmøte. 17.-20. mars 2011. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 17.-20. mars 2011. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 17.-20. mars 2011 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse V e l k o m m e n t i l l a n d s m ø t e t!................. 4 P r o g r a m f o r L a n d s m ø t e t..................... 5

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer