RETROSPECTIVE CATALOGUE 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETROSPECTIVE CATALOGUE 2012"

Transkript

1 2 0 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2012 RETROSPEKTIV KATALOG RETROSPEKTIV KATALOG 2012 RETROSPECTIVE CATALOGUE 1 2

2

3 2 0 RETROSPECTIVE CATALOGUE RETROSPEKTIV KATALOG 1 2

4 2 Utgitt av Hordaland kunstsenter 2013 Published by Hordaland Art Centre, Redaktør/Editor: Anne Szefer Karlsen Formgiving/Design: Grandpeople Trykket av/printed by: Molvik Grafisk Skrift/Text: Recta Papir/Paper: Papyrus Multi design natural ISBN Takk til alle kunstnere, kuratorer, skribenter, gjester og samarbeidspartnere for alles bidrag i 2012! Thank you to all artists, curators, writers, residents and partners for making 2012 possible! Hordaland kunstsenter mottar driftsstøtte fra Hordaland fylkeskommune, og har i 2012 mottatt prosjektstøtte fra Bergen kommune, Fritt Ord, Norsk kulturråd. Hordaland Art Centre receives its core funding from Hordaland County, and have for 2012 also received support from City of Bergen, the Freedom of Expression Foundation, Arts Council Norway. Hordaland kunstsenters internasjonale gjesteordning mottar støtte fra Hordaland Fylkeskommune, og har i 2012 mottatt støtte fra Kulturkontakt Nord og OCA. Hordaland Art Centre s international residency receives its funding from Hordaland County, and have for 2012 received support from Culture Point North and OCA. Gjester 2012/Residents 2012: Anthea Buys (ZAF), Juan A. Gáitan (CAN/COL/MEX), Stine Hebert (DK), Dóra Hegyi (HUN), Abdellah Karroum (MAR), Nana Oforiatta-Ayim (GHA/UK), Arne Skaug Olsen (NOR). KOLOFON COLOPHON Masterhelg er støttet av Kunst- og Designhøgskolen i Bergen/Master weekend is supported by the Bergen National Academy of Art and Design. Jury 2012/the jury 2012: Morten Kvamme, Kjetil Kausland, Anne Szefer Karlsen Alle utstillinger i 2012 er produsert av Petra Rahm. All exhibitions in 2012 were produced by Petra Rahm. Ansatte/Staff: RETROSPEKTIV KATALOG 2012 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2012 Anne Szefer Karlsen (Leder/Director), Petra Rahm (Koordinator og utstillingsprodusent/coordinator and Exhibition Producer), Maria Lyngstad Willassen (Informasjons- og formidlingsmedarbeider/information and public programmes), Eva Rem Hansen (Informasjons- og formidlingsmedarbeider/information and public programmes), Annbjørg Fjellhaug (Økonomi/ Finances), Bjørn-Henrik Lybeck (Resepsjonist/ Receptionist), Espen Johansen (Formidler og Kafémedarbeider/ Receptionist and Café), Alette Schei Rørvik (Café), Mia Øquist/Arash Shahali (Rengjøring/Cleaning), Aleksander Stav/Bjørn Mortensen/ Knud Young Lunde (Utstillingsteknikere/Technicians). Styret/The Board: Hilde Danielsen, Rita Marhaug, Martin Woll Godal, Knut Rosenlund, Adriana Alves/Arne Ingvaldsen, Eva Rem Hansen/Maria Lyngstad Willassen, Kyrre Gregersen/Børge Lunde.

5 Retrospektiv katalog 2012 Retrospective catalogue Tekster på norsk BACK TO BASICS Eva Rem Hansen SOM RØYK Matt Packer FIASKO, FREMFOR ALT Daniela Castro FOSTERVERKSTEDET Alexander Bertin 20 KONVERSASJON, KONVERGENS, KUNSTHÅNDVERK Catalina Lozano 24 OIDENE (MEDITASJONER OVER ROBOTSELEN PARO) Rolf Enger Bilder / Images Texts in English 54 BACK TO BASICS Eva Rem Hansen 59 LIKE SMOKE Matt Packer FAILURE, IN PARTICULAR Daniela Castro THE FOETUS FACTORY Alexander Bertin INNHOLD CONTENT INNHOLD CONTENT CONVERSING, CONVERGING,CRAFTING Catalina Lozano THE OIDS (MEDITATIONS OVER THE ROBOT SEAL PARO) Rolf Enger RECOVERING LOST VOICES ON MARYSIA LEWANDOWSKA S TENDER MUSEUM Magdalena Ziółkowska PRODUCTIVE CONFUSION AND THE COLLABORATIVE EDUCATIONAL SITUATION Anne Szefer Karlsen & Arne Skaug Olsen RETROSPEKTIV KATALOG 2012 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2012

6 4

7 5 Retrospektiv katalog 2012 er den fjerde i rekken av programpresentasjoner fra Hordaland kunstsenter. I 2012 har programmet på ulike måter tatt for seg ideer om ansvar; økologisk, estetisk, arkitektonisk, historisk, sosialt og materielt. Til alle utstillingene har det blitt bestilt ny tekst som på ulike måter introduserer, formidler eller utdyper utstillingsprogrammet. I likhet med de tre andre utgavene av Retrospektiv katalog viser også denne utgaven at Hordaland kunstsenter er med på å utvide rommet rundt utstillingene med tekst. Vi har ingen forlagsstil, og dermed kan alle tekstsjangre finne veien inn i denne katalogen. I 2012 har forfatter Rolf Enger vært vårt vitne, og han har skrevet observasjonsrapporten OIDENE (meditasjoner over robotselen Paro). TEKSTER PÅ NORSK BACK TO BASICS Eva Rem Hansen SOM RØYK Matt Packer FIASKO, FREMFOR ALT Daniela Castro FOSTERVERKSTEDET Alexander Bertin KONVERSASJON, KONVERGENS, KUNSTHÅNDVERK Catalina Lozano RETROSPEKTIV KATALOG 2012 TEKSTER PÅ NORSK OIDENE (MEDITASJONER OVER ROBOTSELEN PARO) Rolf Enger

8 6 Eva Rem Hansen Utstillingen Back to basics åpner fredag den trettende i første måned av 2012 et år belastet med et vell av dommedagsprofetier, blant annet basert på tolkninger av Nostradamus mytiske spådommer, historiske argumenter som mayakalenderens endepunkt, eller kvasivitenskapelige belegg, der endringer i jordens magnetfelt tas til inntekt for et snarlig kommende polskifte. Utstillingen befinner seg slik sett i et landskap der grensene mellom rasjonalitet og mystikk settes på prøve, der usikkerhet knyttet til fremtiden og spørsmål om menneskets forhold til naturkreftene melder seg. Verkene i Back to basics er frigjort fra opplagt dommedagssymbolikk, men berører likevel flere av de eksistensielle problemstillingene som aktualiseres med forestillingen om undergangen som nært forestående. Ved at kunstnerne tar utgangspunkt i både rasjonell kategorisering, kollektiv overbevisning og individuelle opplevelser av natur og omgivelser samles verkene i et felt mellom vitenskap, tro og overtro. Videre reflekterer kunstnerne gjennom verkene over historiske og potensielle relasjoner mellom natur og kultur, og uttrykker bekymring knyttet til en tiltagende kulturell kolonialisering av omgivelsene. Likevel vitner utstillingen om muligheten for en mer naturlig og umiddelbar omgang med verden. BACK TO BASICS Teksten Back to basics fulgte utstillingen med samme navn, kuratert av Eva Rem Hansen og med nye arbeider av Frøydis Lindén, Inger Wold Lund, Tore Reisch og Anngjerd Rustand. Verdensbilder Over det lille universet som utstillingen Back to basics utgjør hviler Anngjerd Rustands verk Hvelvingen/The Firmament, en himling laget av takplater i skimrende metall. Installasjonen kan umiddelbart ligne krypdyrets eller fiskens skjell, og gir slik assosiasjoner til noe mytisk og urtidig. Videre viser tittelen til Det gamle testamentets fysiske kosmologi med skildringer av himmelhvelvingen som et fast og kanskje metallisk skall, en forestilling som ble tatt opp i vitenskapen og var dominerende innenfor det før-kopernikanske verdensbildet. Det Rustands himling omslutter er imi-

9 EVA REM HANSEN BACK TO BASICS 7 dlertid ikke en utdatert verdensoppfatning, men tre verk som synes å høre til innenfor modernitetens fortsatt rådende vitenskapsparadigme. Tore Reisch sitt verk tittel The Fat of the Land er en imitasjon av et stratigrafisk lag, et tverrsnitt av et jordsmonn fra Trøndelag, og refererer slik til geologiens datering av organisk materiale, eller til arkeologiens tidsfesting av kultur. 01 Inger Wold Lund gjør i verket I wished all stories untold bruk av botanikerens klassifiseringssystemer når hun presenterer et utvalg plansjer fra sin samling av herbarier, utsmykket med faktiske opplysninger som latinsk navn, årstall og stedsangivelse. Videre er Frøydis Lindéns verk, Livsmyldring I II, der det som fremvises er de naturlige reaksjonene som følger etter at kunstneren har smittet keramiske epler med ulike soppkulturer, et eksperiment som vekker assosiasjoner til biologiens og genetikkens laboratorievirksomhet. Back to basics inneholder med dette et møte mellom to tilsynelatende motstridende verdensbilder; på den ene siden en før-vitenskapelig, religiøst og symbolsk betinget oppfatning, som brytes mot en rasjonell, naturvitenskaplig anskuelsesform. Det mytiske som representeres gjennom himlingen kan da betraktes som en trykkende trussel bredt utover fornuften. Motsatt kan hvelvingen også oppfattes som en tryggende ramme som hegner om det vitenskapelige og forherliger denne nyere, mer nøkterne forståelsen av verden. Ingen av disse ytterpunktene er imidlertid en påstand i utstillingen, det som fyller luften mellom det jordnære og det opphøyede i Back to basics er snarere et ønske om større grad av utveksling mellom rasjonalitet og intuitivitet, objektiv vitenskap og personlige overbevisninger. Kulturkritikk At det blir for enkelt å se Rustands hvelving som en skinnende glorie over det moderne prosjekt blir tydelig i et nærere møte med de tre andre verkene, som øyensynlig representerer de vitenskapelige metoder og tenkemåter. I samtlige verk ligger det nemlig en kritikk av menneskets kolonialisering og kategorisering av naturen, som den vitenskapelige tilnærmingen til verden kan være et eksempel på. Reisch og Lindéns verk har begge en klart politisk motivasjon og kritisk brodd. Med sin «infisering» av keramiske epler ønsker Lindén å tematisere hvordan vårt forbruk kan ensrette produksjonen av matvarer. Markedsundersøkelser viser blant annet at forbrukere ønsker røde epler fremfor gule og grønne, hvilket fører til reduksjon i antall sorter som dyrkes frem og holdes i live, en homogenisering som også medfører at færre sorter blir resistente mot plantesykdommer. Kunstneren vil reversere denne steriliserende manipulasjonen av naturen, og gjør dette ved å tilbakeføre naturlige sopper til eplet for å sikre dets immunitet. Soppangrep en av de vanligste problemene under dyrking av matvekster, men samtidig er de usynlige sopptrådene en av bærebjelkene for å opprettholde en sunn dyrkingsjord. Med dette konfronterer kunstneren oss forbrukere med dilemmaet som regjerer mellom markedsestetikk og opprettholdelse av biologisk mangfold. Reischs verk inneholder en tilsvarende kritikk. Et studie av hans strata viser tydelig at jordsmonnet utvinnes og forurenses i de øverste lag, som ligger nærmest vår egen tid. Jorden går fra å være friskt pustende til å bli fattigere på næring, men stadig rikere på kulturelt overskuddsmateriale. Videre ser vi, i ruinene som kroner skulpturen, hvordan betong tilsidesetter og ødelegger tradisjonsrike byggeteknikker, for så å selv destrueres i det naturen går den kulturelle påvirkningen i møte med tilbakevirkende kraft for å gjenopprette en naturlig balanse. Krystallene som sprenger seg ut av betongen spiller på det faktum at krystallisering skjer når ensartede miljøer utsettes for forandring over lenger tid, og antyder dermed at utstrakt bruk av nye, effektive og ofte kjemikalieholdige byggematerialer medfører endring og potensiell skade på omgivelsene.

10 8 EVA REM HANSEN BACK TO BASICS Wold Lund er ikke like eksplisitt i sin kritikk av fremskritt og kultivering. Likevel stiller hun spørsmålstegn ved vitenskapelig objektivitet og klassifisering når den faktabaserte informasjonen i hennes plansjeverk utvides med små epistler der plantevekstene settes inn i situasjoner knyttet til menneskets og kunstnerens eget dramatiske følelsesliv. Den private sfæren, de personlige betraktningene og de individuelle erfaringene disse verkene utsetter oss for står som et alternativ til vitenskapens kategorier, og tilbyr, i likhet med Rustands hvelving, en mer assosiativ og eventyrlig tilnærming til det som omgir oss. Posisjonering Ikke bare i sin tematikk, men også gjennom materiale og presentasjonsform tilbyr verkene i Back to basics et alternativ til en rent vitenskapelig opplevelse av verden. Det moderne verdensbildet tilbakeføres gjerne til den kartesianske dualismen, kort sagt skillet mellom subjekt og objekt og tendensen til å overordne førstnevnte. Kartografi, sentralperspektiv og landskapsmaleri må trekkes frem som de primære visuelle uttrykk for dette vitenskapelige verdensbildet. Det kartleggende blikk, som betrakter verden ovenfra, og panoramablikket, som ser fremover og utover, korresponderer med det overblikket som dannes i og med subjektets fremskutte posisjon. 02 I disse visuelle uttrykksformene er omgivelsene fullstendig filtrert gjennom et det rasjonelle, naturen er objektifisert mens mennesket er plassert i verdens sentrum. 03 På den annen side skuer et menneske underlagt det vitenskapelige paradigmet alltid innover mot sentrum, og befinner seg slik sett utenfor eller distansert fra tingene. I Back to basics erstattes vitenskapelig overblikk og avstand med intuitiv og nær omgang mellom subjekt og objekt, betrakter og verk. Den kroppslige opplevelsen, den haptiske kvaliteten 04 og den forgjengelige skjørheten ved materialene fremstår som det sentrale ved verkene. Hvert av prosjektene løfter frem naturens enkleste bestanddeler som atomiserte og isolerte enheter. Materialelementer som jord, metall og planter er løsrevet fra sine naturlige sammenhenger og kretsløp, og plassert fremfor oss på en direkte og konfronterende måte. For å si det med noe som etter hvert har blitt et kunsthistorisk klisjéuttrykk, så er naturen her «stripped bare», 05 avkledd, og fremsatt som readymade eller som komponent i assemblage-verk. Slik blir vi konfrontert med det naturlige som selvstendig ting eller konkret objekt. Denne objektifiseringen er imidlertid av en annen karakter enn den man finner innenfor den moderne vitenskapen og dens visuelle uttrykksformer, for i Reisch, Lund, Rustand og Lindéns direkte presentasjon av naturen settes betrakterne i en posisjon der man heller enn å se utover landskapet trer inn i det og ser fra eller gjennom det. Ved å tilby en slik realisme fremfor representasjon setter verkene menneskene i et virkelig sentrum, der vi står i nær relasjon til og eksisterer i samspill med tingene rundt oss. Dette intuitive og sanselige møtet med naturlige råmaterialer skiller seg fra klart fra maleritradisjonens distanserte landskapsfremstillinger. I likhet med Arte Povera-verkene som ble skapt i Italia på slutten av sekstitallet deler verkene i Back to basics snarere sin materialitet og sin umiddelbare tingkarakter med kunsthåndverket og det som gjerne kalles urfolkskunst. Dette kan igjen sees som en illustrasjon på hvordan kunstnerne i utstillingen søker henimot en utenom- eller før-kunstvitenskapelig diskurs løsrevet fra modernitetens krav om en distansert og desinteressert estetikk. Kommunikasjon I et moderne, vitenskapelig paradigme der subjektet kontrasteres mot og overordnes objekter, utgjør menneskets blikk og språk rammer som vi ser og forstår verden gjennom mennesket er slik sett et formidlende medium som språksetter omgivelsene og tils-

11 9 kriver dem rasjonell mening, altså mening forbeholdt mennesket. Som medierte er tingene rundt oss del av et kommunikasjonssystem, men legges dualismen til grunn er omgivelsene underlagt en menneskenes monolog der de ikke har en egen stemme. Omgivelsene er da ikke noe vi kommuniserer med, men noe vi kommuniserer over. Verkene i Back to basics må sies å ta avstand fra denne språklige kolonialiseringen ved å tilby en kommunikasjonsmodell der objektene selv har talerett. Når naturen ikke avbildes i verkene, men i stor grad presenteres som umedierte «found objects», så oppstår en situasjon der motiv, materiale og medium sammenfaller, og der et klart skille mellom avsender og budskap, objekt og ilagt mening oppheves. I dette oppstår en konfrontasjon mellom presentert verk og mottaker, der avsender eller samtalepartner ikke synes å være andre enn verket eller materialet selv. Symboler regnes for å være konvensjonelle og kulturelt betingede, og hva verkene i Back to basics forteller vil følgelig avhenge av hvilken betrakter de snakker med. På den annen side er formene og materialelementene som fremsettes i utstillingen så generelle at de kan fungere som en slags ideer eller idealformer. Eplet, blomsten, jorden og hvelvingen kan kanskje betraktes som et naturspråks svar på geometriens kvadrater og sirkler, de er grunnkomponenter som innehar og bygger mening. Det er muligens ikke riktig å hevde at disse formene har en fullstendig naturlig betydning, men de kan tilskrives en nærmest allmennkulturell symbolverdi basert på essensielle egenskaper. I en slik sammenheng kommer Lunds planter, frosset i en tilstand mellom vitalitet og forråtnelse, og Lindéns epler, som gradvis fortæres av en stadig ekspanderende sopp, til å representere forandring og forgjengelighet, men implisitt også den forutsigbare repetisjonen og lovnaden om nytt liv som ligger i en naturgitt syklus. Et noe tilsvarende forhold ligger i kontrasten mellom Reisch og Rustands arbeider, der jordsmonnet i det første verket står for noe enkelt, stabilt, fast og fornuftig, noe nært og håndgripelig, mens himlingen i sistnevnte verk snarere forbindes med det vage, flyktige og forventningsladede, det nye og ukjente. Gjennom natursymbolikken ytrer verkene seg dermed om ulike tider, og drøfter relasjonene mellom det samtidige, det som har vært og det som skal komme. En tid for alt På sekstitallet fikk popkunsten oppmerksomhet på kunstfeltet for å bringe enkle og hverdagslige materialer inn i gallerirommet. Arbeidene i Back to basics kan sies å dele denne bruken av banale materialer og den direkte måten å presentere disse på med popkunsten. Men der den tidligere kunstretningens produkter var spekket med samfunnsreferanser, har Lund, Lindén, Reisch og Rustand generalisert sine verk ved å fjerne så godt som alle kulturelle markører og tidsspesifikke kjennetegn. Dette fraværet av tidsmessige referanser sørger for at verkene ikke bare omtaler eller tematiserer brytningen mellom ulike tider, de plasseres selv utenfor tid og sted. Verkene er på en gang førtidige, ettertidige, flertidige og tidløse, og i møtet med dem går forholdet mellom det forhenværende, det her- og nåværende og det fremtidige opp i ett. I et slikt tidløst vakuum oppstår et brudd med en hvilken som helst utviklingstankegang, og dermed også en prinsipiell motarbeidelse både av den pågående prosessen som enkelte av kunstnerne i utstillingen kritiserer, nemlig den tiltagende kulturelle utvinningen av naturen, og av endepunkt- eller dommedagsmuligheten som sådan. Når tidsrommet fryses eller fratas kronologi forhindres også den fremtiden som fryktes. Gjennom sammensmeltningen av ulike tider bidrar verkene også til utveksling mellom størrelser som innledningsvis ble fremstilt som motpoler, så som vitenskap og religion, natur og kultur. Et felles utgangspunkt for religiøs og vitenskapelig tenkning er jo nettopp denne undersøkelsen av forholdet mellom historie, nåtid og det kommende. Sidestillingen av ulike tider trekker også inn et element EVA REM HANSEN BACK TO BASICS

12 10 av noe ubegripelig og fabelaktig til de ellers så fysisk nærværende og materialsterke verkene i utstillingen, som dermed må sies å være preget av en magisk realisme der grensene mellom rasjonalitet og mystikk blir uklare. Ved å etterstrebe et generalisert tidsmessig nullpunkt makter kunstnerne dessuten å balansere mellom fremskrittsfetisheringen som lenge har preget både kunst og vitenskap, og nostalgien som preger deler av miljø- og naturvernbevegelsen. Verkene henvender seg dermed ikke til bestemte mottakergrupper, og de idealiserer heller ikke utvalgte perioder, men inviterer oss inn i et essensielt og alltid aktuelt landskap der hver og en bør ha muligheten til fri refleksjon over hvordan man omgås den fysiske naturen rundt seg, så vel som ens intuitive overbevisninger og naturlige følelsesreaksjoner. EVA REM HANSEN BACK TO BASICS 01 I likhet med Rustands tittel kan også denne tittelen sies å inneholde en referanse til Det gamle testamentet, ettersom uttrykket the fat of the land (eller «det feteste i landet» i den nye, norske bibeloversettelsen av 2011) er brukt i 1. Mosebok 45,18, der Farao sier til Josef «and take your father and your households, and come to me, and I will give you the best of the land of Egypt, and you shall eat the fat of the land» (English Standard Version, 2001). I dagligtalen betyr uttrykket «living off the fat of the land» å være rik nok til å nyte det beste av alt (Cambridge Advanced Learner s Dictionary & Thesaurus). 02 Redegjørelse for begrepene «panoramic gaze» og «mapping gaze» finnes blant annet i referatet fra «The Art Seminar» arrangert ved Burren College of Art i 2006, gjengitt i James Elkins og Rachel DeLue (eds.), Landscape Theory, New York; Routledge, 2008 (s ) 03 For en utdypning om den moderne vitenskapens objektifisering av naturen, se blant annet Alf Hornborg, «Animism, Fetishism, and Objetivism as Strategies of Knowing (or not Knowing) the World» i Ethnos, vol. 71/1, March 2006 (s ). 04 Begrepet haptisk refererer til det som oppleves gjennom følesansen. Begrepet kan tilbakeføres til kunsthistoriker Alois Riegel ( ), som innførte et skille mellom den haptiske, klart avgrensede form, og den optiske, oppløste form 05 «Stripped bare» er en henvisning til den engelske tittelen på Duchamps La mariée mise à nu par ses célibataires, même, The Bride Stripped Bare By Her Bachelors, Even. Verket har for kunsthistorikere som Thierry de Duve blitt stående som et symbol på Duchamps overgang fra maler til kunstner, og uttrykket «stripped bare» har kommet til å symbolisere det dirkete og avkledde ved den uassisterte readymaden.

13 11 Matt Packer SOM RØYK Som røyk av Matt Packer fulgte utstillingen A neutral, flexible structure av Morten Torgersrud. Som røyk ble publisert i et eget tospråklig norsk og engelsk 28-siders hefte i et opplag på 500 som ble gjort tilgjengelig for publikum til utstillingen. En metallbeholder ble kastet, den rullet og stanset på bakken, der den slapp ut først tynne, men snart tykkere røykstrimer, til strimene forsvant og en dekkende tåke tok over. Beholderen må ha blitt kastet fra et kontorvindu i nærheten. Buen den tok gjennom luften tilsier at den ble kastet, ganske kraftig, fra en av de øverste etasjene i en fire-fem etasjers bygning, en lagerbygning fra 1800-tallet som en gang på 1970-tallet ble omgjort til et flettverk av små kontorer utleid til organisasjoner og foretak med navn som Matrix Regional Cultural Development Counsel, Nobus Independent Maritime Law Consultants og Target Media, som lot til å ha monopol på markedsføring og visuell identitet for alle de store konsert-og turnéarrangørene rundt omkring i landet. Det er offentlig fridag, og den som kastet beholderen må ha hatt nøkler til ytterdøren. Vedkommende må ha gått opp trappen eller tatt heisen alt etter eget forgodtbefinnende, denne dagen som alle andre dager, gått inn i rommet og bort til et vindu med utsikt over det tomme gatekrysset, et vindu som kunne åpnes vidt nok til å kaste en beholder på størrelse med en ølboks gjennom åpningen med stor kraft. Vedkommende kan ha vært eieren eller sjefen for en av de mange organisasjonene og småbedriftene i blokken, en som har kunnet komme og gå som han ville, og som har kunnet velge sin egen arbeidstid for å være mer sammen med familie og fordype seg i sine egne prosjekter. Med andre ord en privilegert person, en som de fleste ville betrakte som uheldig siden han måtte se seg nødt til å ta turen til dette ellers så øde og lite gjestmilde forretningsstrøket på en fridag for å kaste en røykbeholder ut av vinduet i en av de øverste etasjene og ned på gaten. Det var ingen vitner til at beholderen ble kastet. Det kan tenkes at et par mennesker oppholdt seg i området, fotografistudenter som testet blitzutstyr i et trygt og oversiktlig miljø, folk som drev med øvelseskjøring; ellers var det ingen grunn for andre å oppsøke dette folketomme og ensartede stedet, slett

14 12 MATT PACKER SOM RØYK ingen grunn i det hele tatt til at noen skulle oppholde seg i disse gatene. Ingen av butikkene var åpne. Selv ikke de travle kafeene og juicebarene som ellers later til å holde åpent dag og natt fra mandag til fredag. Bak resepsjonsdiskene i noen av de store kontorbyggene med glassfasade satt sikkerhetsvakter, men de holdt seg skjult bak dataskjermer og overvåkningssystemer. De tok kanskje noen private telefonsamtaler og sjekket e-post, og de hadde ingen forventninger om yrkesmessige utfordringer til denne dagen. Det var ingen som så at beholderen ble kastet, eller den buen den tok gjennom luften, som er beskrevet nokså feilaktig, men det kan hende noen få hørte beholderen lande med et skrall i veibanen. Det gikk et par sekunder før røyken begynte å sive ut, og om noen hadde sett til siden og merket seg at beholderen traff asfalten med en viss kraft, kunne de lett ha tatt den for et hvilket som helst prosjektil som ikke var ment for noen bestemt, ingen i det hele tatt: og heller ikke voldt noen skade. Røyken som kom ut av boksen, og som i løpet av 10, 20 sekunder artet seg mer som en tåke med en radius på 20, 30 meter, var lysere og hvitere enn røyken som ofte forekommer på denne årstiden, høyt oppe i åssiden. Her i dalens buk, i denne delen av en by noen kaller stor, andre liten, ble ingenting brent med tanke på fremtidig avling, å hindre smittespredning fra syk vegetasjon, eller enda verre: nedslakting av infiserte dyr. Her var det ikke noe som brant. Ingen knitrende, fortærende flamme midt i det hele, bare en beholder på bakken, oppslukt av røyken fra dens eget innhold, et komprimert mikromiljø sluppet fri og velter seg tankeløst over i en annen atmosfære. Minuttene gikk, og det varte ikke lenge før husene i nærheten mistet form og særpreg i en bred røykradius som hadde utvidet seg til 200, 300 hundre meter. Den lokale arkitektoniske tilpasningen, som var bestemmende for utformingen av mange av husene i området de stedegne materialene som ble brukt til kledning, den lyse steinen, det rødlige tømmeret ville være nesten ugjenkjennelige for dem som ikke allerede var kjent med hvordan denne nye arkitekturen forholdt seg til stedets historie og farge. Kontorbygningene i nærheten, og bygningene lenger borte offentlige biblioteker, universitetsfakulteter, hva det enn måtte være for bygninger utvilsomt bygd i det siste tiårets gode samfunnsånd, var innhyllet i røyk, enten bak den eller midt inne i den, hva som måtte være mest korrekt. Man kunne umulig være sikker, men det var lett å forestille seg at røyken feide gjennom dårlige ventilasjonsanlegg eller vinduer som ubetenksomme ansatte eller uvørne vaskehjelper hadde latt stå åpne og fant veien bortover korridorer, inn i kontorrekvisitaskap, fellesarealer, avgrensede wifi-soner. Flere minutter gikk og ble til timer, og den tette røyken spredte seg og vokste til man innså at det ikke kunne finnes noen bydel som ikke var berørt og påvirket av den. Det må ha vært et punkt, et eller annet sted der ute, hvor røyken støtte opp mot klar og ren luft, hvor den løste seg opp, slik røyk gjør. Det kan tenkes at dette punktet en kort stund har vært et industriområde med store, anonyme lagerbygninger lengst nord i utkanten av byen, som etter alt å dømme ble brukt som distribusjonssenter for frossenmat, eller en merkelig ansamling av gamle militære bygninger helt i sør, som i nyere tid er slått sammen til en teknisk høyskole. Disse ytterkantene oppløste seg, så klart det var jo knapt snakk om kanter i utgangspunktet de ble innhentet og utvisket av røykens tause, planløse fremrykning. Alt sammen på nippet til å utslettes i et skinnende hvitt, tilsynelatende bunnløst rom, som førte tankene til de svarte og pregløse «... By Night»-postkortene man får kjøpt i suvenirbutikker langs kysten av Sør-Europa. Det svarte i Cadiz er det svarte i Palermo er det svarte i Marseille er det svarte hvor som helst og overalt når natten faller på: denne logikken som med en egen humor snur opp ned på forventningene til de samme stedenes solskinnspreg, som oftere er representert på postkortene. Det svarte postkortbildet er verken det svarte i Cadiz, Palermo eller Marseille.

15 13 Det svarte er ikke noe bilde i det hele tatt, ikke engang et undereksponert, dårlig fremkalt fnugg av et bilde tatt mot et disig hav på en stjerneløs natt, borte fra byens lys og promenader. Det svarte er en fullstendig dekkende farge med 100% metning på datamaskinens gråskala. Ved 0% er Cadiz, Palermo og Marseille utslettet av skinnende hvit røyk eller snø. Ved 50% er Cadiz, Palermo og Marseille i mellomgrå. Beholderen ble kastet og landet noe usikkert, som en tvetydig oppfordring, en mobilisering til vold, en ytterligere tildekning av det som lå skjult i underverdenen for å gi det mer plass til å vokse, spre seg og manøvrere i fri og justert luft. Nei, denne beholderen ble kastet som en tilbaketrekning. En tilbaketrekning fordi motstandens krefter var store mye større enn forventet. Motstanden var bedre organisert, hadde større ressurser, uniformene så bedre ut, kamuflasjen var bedre, våpnene og så videre. Eller en tilbaketrekning fordi en allmenn utmattelse grep om seg som råte, bedervet forgrunnen, mellomgrunnen og bakgrunnen for alle operasjoner. Eller en tilbaketrekning fordi alle soldater og sivile, uavhengig av militær terminologi, gammel som ny, alltid helst vil være et annet sted og fokusere på andre ting. Oversatt fra engelsk av Egil Fredheim. MATT PACKER SOM RØYK

16 14 Daniela Castro FIASKO, FREMFOR ALT Fiasko, fremfor alt av Daniela Castro fulgte utstillingen Falha (Failure) av Renata Lucas. Det er viktig at du er oppmerksom på tre eksempler av Renata Lucas kunstneriske praksis før jeg begynner. Så mangfoldig som hennes verk er, blir det ikke lett å skrive om ett eneste i dette korte essayet. Det ville vært mye lettere å snakke om hennes arbeidsmetoder, noe du snart vil skjønne. Så vi kan kanskje snakke om det når vi besøker kafeen på Hordaland kunstsenter eller når vi holder en piknik ute på parkeringsplassen en gang? I mellomtiden satser jeg på at bildene som illustrerer disse eksemplene vil gjøre at jeg kan geleide deg gjennom det. I Atlas (2006) slettet Renata Lucas Galeria Milan midlertidig fra São Paulos kartografi. Kunstgalleriets nabo, bolighuset til venstre for det, ble forlenget halvveis inn i bygningen så det fylte bakgården og en del av utstillingsrommet. Beboerne kunne glede seg over en større og grønnere hage så lenge utstillingen varte. Den andre halvdelen av galleriet ble pusset opp slik at det ble en gjenspeiling av garasjen på andre siden av gata, som så overtok resten av utstillingsrommet. Mens utstillingen varte ga denne delen av galleriet parkeringsmuligheter for byens sjåfører i det travle Vila Madalena-strøket. Det som ble igjen av den opprinnelige bygningen, var galleristens kontor innerst i bygningen, noe som ga samlere og kunstinteresserte besøkende problemer med å finne fram. Til den 27. São Paulo-biennalen gjorde Renata Lucas fortauet dobbelt så bredt på Brigadeiro Galvão, en gate som ligger i et gammelt industriområde, i Matemática Rápida (Kjapp matematikk, 2006). Det «nye» fortauet gikk parallelt med det som var der fra før og kopierte også de eksisterende lyktestolpene og blomsterbedene. Stedet ligger ikke i noe utpreget kunstnerstrøk, men det er så avgjort et reisemål for kunstbohemer. 01 Arbeiderne som bor i gata la merke til inngrepet, syntes de var heldige og trodde at bystyret endelig hadde vist omgivelsene deres litt oppmerksomhet og forbedret dem. Og i kunst-werke, 2010 (cabeça e cauda de cavalo; hestehode og -hale) for KW Institute for Contemporary Art, tegnet Lucas en om-

17 DANIELA CASTRO FIASKO,FREMFOR ALT 15 krets på fasadens gulv og flyttet faktisk inngangspartiet en anelse til høyre, som om hun ville forskyve bygningens regelmessige geometri fra dens akse med gata aldri så lite. Den sammenhengende linjen som avtegner fortauet, fikk tilføyd nesten usynlige ujevne trinn og avlagte gulvmønstre som et resultat av forskyvningen og det hele fikk en svimlende rytmisk målestokk som ga inntrykk av at den alltid hadde eksistert, der i Berlin Mitte. Inne i utstillingsrommet roterte en stor sirkel i gulvet etter som de besøkende gikk omkring, så gresset utenfra ble ført inn, sementgulvet i rommet beveget seg ut og inn igjen, i tråd med den svimlende rytmen. Nå håper jeg du er enig med meg i at de har rett, de kunstskribentene og kuratorene som sier at Renata Lucas arbeider griper inn i arkitektur og byrom. Men jeg må også si at dette ikke er hele sannheten. Som kunstneren sier det: «Sant å si er jeg en amatør når det gjelder arkitektur. Jeg har alltid vært interessert i «roterende rom», som i tegninger og skulpturer jeg pleide å lage. Dette med målestokk var vanskelig for meg og gjorde at skulpturene så ut som modeller eller studier til større prosjekter som så ble fotografert slik at detaljene antydet en endret målestokk. Med tegninger var ikke dette noe problem siden papir er virtuelt. Et ark er et utklipp av et større synsfelt, så det har ikke noen innebygget målestokk. Derimot gir en gjenstand på et bord en fornemmelse av målestokk. Dette forholdet hadde jeg ikke lyst til å arbeide med. Jeg var interessert i sammenstillingen av eksteriører: at bakgrunnen kom i forgrunnen, eller at «arkitektur», om man vil, ble «tingen». Men det skal sies at dette skjedde senere... Arkitektur er også noe kunstnere alltid støter på i sitt arbeid, hvordan det skal installeres, vises; det er rammen om arbeidet. Arkitektur er avgrensningens felt; et felt med gåseøyne som grensetegn». 02 Dette er utgangspunktet for det jeg vil prøve å si: gåseøyne er hentet fra språkfeltet, fra skrift. De fleste av Renata Lucas arbeider krever tunge konstruksjoner, men dette er ingen motsetning til det raffinementet som preger hennes arbeider. Jeg vil påstå at denne tunge konstruksjonens vesen er det samme som i poesiens verden, hvor hvert ord eller tegn utsettes for en ekstrem syntese for å kunne formidle et subtilt slående og billedløst språkbilde. Dette gjelder særlig konkret poe-

18 16 DANIELA CASTRO FIASKO, FREMFOR ALT si, en bevegelse som ble startet av de brasilianske poetene Décio Pignatari og brødrene Haroldo og Augusto de Campos i 1960-årene, der det hvite på siden ikke bare er diktets omgivelser, men fungere som dets avgrensende gåseøyne, som en del av teksten. Leseren blir pent nødt til å ta mitt ord for at det som er utelatt fra den korte beskrivelsen av de tre verkene foran i dette essayet fortellinger om te og kake med Galeria Milans nabo på endeløse ettermiddager, de evinnelige byråkratiske forhandlingene med offentlige myndigheter om bygging av fortau og lyktestolper, det evige institusjonskjeklet om varig endring av en arkitektonisk flott museumsfasade, og så videre ikke er detaljer om arbeidet med verket, men bestanddeler i den prosaen som skaper selve verket. Jeg ville ikke vært tro mot disse historiene om jeg bare skrev dem ned. De må fortelles, høres, oppfattes med utbrudd, latter, angst og kroppsspråk. Det som ville være bakgrunnen for produksjonen av arbeidene settes i forgrunnen og designer den «tingen» som er Lucas kunstnerpraksis. Fortelling og arkitektur som del av den samme skildringen er et umake par å spleise sammen. Falha (Fiasko) er et dekke bestående av hengslede kryssfinerplater som dekker gulvet i utstillingsrommet. Noen av dem har håndtak festet til kanten som en oppmuntring til at betrakterne skal manipulere bakken som de selv vil. Verket er en overflate som bokstavelig talt smetter inn under ens føtter idet et annet lag med finer stikker opp på den andre siden av rommet: stygt, ubehjelpelig, trassig, som et mislykket forsøk på noe oppbyggelig, et anti-monument som kjemper for å stå rett. Falha er den utilsiktede geografien som utgjøres av den underliggende strukturen som gir kunstinstitusjonen en mangetydig selvstendighet: den «passer» praktisk talt hvor som helst, men den er befengt med en besværlig form, opprinnelse og mening overalt hvor den kommer. 03 Den blinde flekken, dette a-perspektivismens rom, som Foucault valgte som den intellektuelles svake punkt, glir bokstavelig talt inn under ens føtter. Det ubehagelige er at den blinde flekken som det stedet hvor man står for å legge fram et resonnement mens man helt bommer på det observasjonspunktet som befinner seg under ens fotsåler skriker høyt. Falha avslører den skjørhet som er innebygget i en-

19 17 hver formell øvelse hvor man skaper mening, hva enten det skjer med murstein, finer eller ord. Jeg parafraserer Haroldo de Campos vers for å si at Renata Lucas intervensjoner fungerer som akupunktur med ekstra skarpe sølvnåler som gjennomtrenger diskursens bindevev. Man legger ikke umiddelbart merke til nålene under huden, men de er der, og de skaper et sympatisk system av lymfer som higer etter en enkel sammenblandingens udåd på signifikatenes og signifikantenes åleglatte fonetiske overflate. 04 Det vil si at Lucas arbeid opererer i et overføringssystem. Arkitektur og byrom er ikke gitte strukturer som hun kan blande seg i. Snarere utnytter hun dem som tegn som komponerer en gitt fortelling, en gitt tekst den glatte fonetiske overflaten til signifikater og signifikanter som hun skriver om og dermed synliggjør det som kan ha ligget skjult mellom linjene, eller hun gjenvinner den poesien som alltid hadde vært der, men som var blitt undergravd. Og både når det gjelder bygningsarbeider og skrift, som er tungt arbeid, virker det som om sluttresultatet av Lucas arbeidsmetode er gjort med et eneste slag i form av et forstyrrende redaksjonelt tegn. Falha skaper knapt et egentlig bilde, men det eksisterer, slik sølvnåler som anvendes på menneskekropper knapt kan sies å konfigurere smerte, men det gjør vondt. Det gjennomtrengende ubehaget i verket er bokstaven «h» på portugisisk. Den er en stum hjelpekonsonant som kompliserer stavemåten. Det portugisiske ordet hábito kan greie seg uten h-en og begynne med den første bokstaven i alfabetet, noe som faktisk skjer i tale. H-en er også et fonem som endrer uttalen helt minimalt og skiller «falha» (fiasko) fra «fala» (tale). Falha gir et perspektivistisk sted, som skiller med et rim av tåpelige vaner. Og det gir deg muligheten for å snu på perspektivet, å rive ned og bygge opp, og til å velge på nytt om man mister grunnen. Oversatt fra engelsk av Egil Fredheim. 01 Her er det på sin plass å oppdatere leseren en smule: for seks år siden lå Casa CB, en av de beste barene i hele São Paulo en by på 14 millioner i denne gata hvor arbeidet fant sted, men baren eksisterer dessverre ikke lenger. I 2008 åpnet Fortes Vilaça Gallery, som er et av de viktigste i landet, sitt andre visningssted her i strøket, og andre følger opp suksessen. Fire år etter Lucas prosjekt var strøket blitt det motsatte av det som fattet kunstnerens interesse da hun realiserte Matemática Rápida. 02 Fra Adriano Pedrosos intervju med Renata Lucas da hun stilte ut på REDCAT i Los Angeles i Dette utdraget er hentet fra Tillegget i doktoravhandlingen hennes: Viewed from the inside, Viewed from the outside, som hun forsvarte i 2008 på School of Communication and Arts ved University of São Paulo, ECA-USP. Uthevelsene er gjort av meg. 03 Renata Lucas: Viewed from the inside, Viewed from the outside, doktoravhandling som ble forsvart på School of Communication and Arts ved University of São Paulo, ECA-USP i 2008, side 100. Falha ble opprinnelig utarbeidet for og installert ved Paço das Artes in São Paulo (2003). Den ble rekonstruert som installasjon ved REDCAT i Los Angeles i Den er en del av Inhotim Collection (Brumadinho, Minas Gerais), en installasjon som er planlagt for september i høst. 04 Fritt parafrasert oversettelse av «tudo tem que ver com isso» av Haroldo de Campos lydbokdikt Galáxias ( ). DANIELA CASTRO FIASKO, FREMFOR ALT

20 18 Alexander Bertin FOSTERVERKSTEDET fosterverkstedet av Alexander Bertin fulgte utstillingen Øyeblikkets betingelser, og er et resultat av Skrivekunstakademiet i Hordaland sitt ukelange skriveverksted på Hordaland kunstsenter i utstillingsperioden. Teksten ble derfor publisert i etterkant av selve utstillingsperioden. de gjenværende sædcellene har endelig nådd frem til egglederen. millioner har falt på veien gjennom livmormunnen, enda flere i selve livmoren. utmattet flokker den lille gruppen seg sammen og legger seg på den myke hinnen over muskelgulvet. de vet at de kan overleve her en dag eller to. ingen sovner. med unntak av sporadiske tvangsrykninger i de tynne halene ligger de rolig en stund. til enhver tid holder de øye med hverandre slik at ingen skal få et forsprang hvis egget viser seg. de vet at dette er en kamp til døden og at de ikke har lenge igjen. de vet at det snart må komme. hvor er det hvor er det hvor er det hvor er det? messer de rytmisk i den lyserøde sjakten av sirkulær anatomi. de svømmer hvileløst rundt i kroppsrommet. den varme temperaturen er den eneste indikasjonen på at de er på rett sted. med ett kjenner de en svak duft spre seg fra en sjakt i avstanden der et glinsende blodrødt egg daler ned gjennom anemoneaktige flimmerhår. de kaster seg mot det, presser seg frem, iler i retning av det endelige målet. det er umulig å si hvem som kommer først. de stanger mot skallet. ofrer sine siste krefter i et desperat forsøk på å trenge igjennom motstanden. en av dem kjenner plutselig veggen briste. den åler seg inn i spalten mellom det ytre og indre eggeskallet. bryter den myke membranen rundt eggets kjerne og blander sitt arvestoff med eggcellens. en svak skjelving i de stoiske celleveggene bekrefter at befruktningen er fullbyrdet. de gjenlevende sædcellene daler døende mot bunnen av egglederen. små ovale ansikter låst mot egget som lyser svakt i den gradvis økende avstanden. de kan se seierherrens spastiske hale stikke ut av den runde formen i det et lunt mørke lukker seg rundt dem. den nyskapte zygoten ligger rolig en periode, før den sakte blir hjulpet av sted av ømme muskelbevegelser. på veien mot livmoren legger egget på seg. de to opprinnelige cellene deler seg og blir til fire, som blir til åtte, som blir til seksten. etter tre dager skyves egget varsomt igjennom flimmerhårene der eggstokken munner ut. den dunkende liv-

21 moren åpner seg foran det. på bunnen flyter klynger av bittesmå skapninger ikledd fargerike ulljakker, gjøglerluer og alvorlige miner. de bryter seg løs fra hverandre og former en halvsirkel foran det nyankomne egget. høytidelig ønsker de den nye gjesten velkommen til fosterverkstedet. de små skapningene klapper seg på kulemagene og tar varsomt hendene til sine sidemenn. arm i arm begynner de å konstruere en levende bro fra egget til livmorveggen på den andre siden. en lenke om gangen smir de seg sammen i en lang biologisk struktur. den ytterste skapningen borer seg inn i den tykke slimhinnen over veggen og ankrer fast broen med sin egen kropp. konsentrert begynner forsamlingen å føre egget mot sin endelige destinasjon. de ligger vannrett i kroppsrommet med ansiktene mot livmortaket. skapningene som berører egget folder kroppene beskyttende rundt det mens de etter tur blåser opp sine kulemager i en jevn bevegelse. drevet fremover av en kulemage om gangen føres egget sakte over den nyformede broen. spenningen vibrerer gjennom livmoren som stadig fylles av klart fostervann fra en blodrød geysir på muskelgulvet. egget har nådd livmorveggen. dens eneste støtte er den kraftige kulemagen til den øverste skapningen og veggen den presses mot. muskelveggene skjelver av forventning. enda en skapning stiger opp fra slimet i livmorbunnen. utstyrt med en gullfarvet gjøglerlue og ulljakke over en massiv kulemage, svømmer den raskt bort til broens begynnelse og tar tak. skapningen bruker sine artsfrender, som fortsatt er lenket i hverandre, som biologiske stiger. den trekker seg oppover den svakt hellende broen, setter de små bena på den øverste kulemagen som nå rister av anstrengelse. der oppe begynner den varsomt å trykke egget inn i den tykke livmorhinnen. på tross av situasjonens alvorlighet fortrekker ikke den gullkledde en mine. med egget halvveis inne, strekker skapningens armer seg mot livmorhinnen og henter ut store klumper med slim i hver hånd. med sirkulære håndbevegelser spinner den en gjennomsiktig tråd som den kveiler rundt den ene hånden. med den andre hånden trekker den ut en gullnål fra gjøglerhatten som den fester tråden i. med sikre bevegelser begynner skapningen å sy egget fast med små sting. den pulserende livmorveggen gir ingen tegn til at den plages av stikkene. den øverste brobyggeren skjelver av utmattelse. ukontrollerte rykninger river i den runde kroppen, men den lar ikke egget skli av magen. den kjemper innbitt videre. det er en grunn til at nettopp denne skapningen har fått jobben som fortøyer. når den gullkledde er overbevist om at egget er trygt festet, klapper den seg på kulemagen tre ganger. skapningene slipper unisont sitt grep i hverandre og daler ned mot livmorens kjerne. alle unntatt fortøyeren, som ligger utbrent på livmorbunnen, samler seg i en sirkel rundt den gullkledde. de ser alvorlig på hverandre, retter på luene, stryker seg over kulemagene. samlet vender de ansiktene mot egget og fyller rommet med en lydløs tone, før de forsvinner ned i slimet over muskelgulvet. egget skjelver i møte med kraften. 19 ALEXANDER BERTIN FOSTERVERKSTEDET

22 20 Catalina Lozano KONVERSASJON, KONVERGENS, KUNSTHÅNDVERK Konversasjon, konvergens, kunsthåndverk av Catalina Lozano følger utstillingen HUMANE MATERIALE av Carolina Caycedo, som var del av det tredelte prosjektet Material Information Norske kunsthåndverkeres Temautstilling 2012, kuratert av Juan A. Gaitán. Siden tidlig i sin praksis har kunstneren Carolina Caycedo bygd på et sterkt grunnlag av dialog og utveksling. Først på slutten av 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet i Bogotá som medlem av kunstnerkollektivet Cambalache, som benyttet byttehandel som grunnlag for sitt samspill med byen, dens stofflige avfall og dens innbyggere. Deretter med langtidsprosjektet Day 2 Day hvor kunstneren fortsatte bruken av ikke-monetære former for byttehandel for å få og tilby tjenester og gjenstander som ikke bare oppfylte materielle behov, men også ga muligheter til å bli kjent med nye mennesker og tilegne seg ferdigheter utenfor det vanlige utdanningssystemet. Cambalache og Day 2 Day var ikke bare «verker» og «prosjekter». De skulle frembringe og eksperimentere med alternative livsformer i samfunn hvor de herskende formene for utveksling og dialog ble formidlet via penger og klassiske sosiale konvensjoner. Begge har i høy grad preget Caycedos arbeid, selv om disse alternative transaksjonene begynte å mutere og opptre i andre sfærer, hvor de ble til spørsmål om sjeleliv, motstand i hverdagen, feminisme osv. Dette kan sies om mange kunstnere, men i Carolina Caycedos tilfelle virker det spesielt ekte: hennes verk er sterkt og direkte påvirket av hennes livserfaringer. Personlige erfaringer glir over i hennes tenkesett og den formelle utviklingen av prosjektene hennes idet de går utenom ethvert metodologisk paradigme i forsøket på å nå ut og bygge midlertidige, ukonvensjonelle fellesskap som er blitt til med en viss porsjon tilfeldighet og kollektiv intelligens. Hva enten det gjelder Caycedos begeistring for hip-hop og reggaeton, hennes sterke engasjement for morsrollen, sufismen eller strikking, så rører hver enkelt ved kjernen i hennes arbeidsmetoder. Hva mer er, verket transcenderer denne personlige tilknytningen i et ønske om å nå ut og bli relevant utover den rent individuelle opplevelsen. I så måte er verkets materielle side aldri gitt i utgangspunktet. Den er alltid et resultat av forhandlinger, en prosess hvor tanker som oppstår i samtaler, gjennomgår en forvan-

23 21 dling. Men den er alltid der: Dialogens immaterialitet møter sitt materielle motstykke uten at det dermed er sagt at det til slutt blir et kunstverk av det, men at Caycedo er sterkt opptatt av den materielle verden. Dette er i enda større grad tilfellet i Humane Materiale (2012), en installasjon og serie med workshops på Hordaland kunstsenter, hvor det at en lager ting blir selve utgangspunktet for at en gir seg samtalen i vold. Dette verket unngår mønsteret med det stedsspesifikke det gjør ikke noe forsøk på å beskrive eller avdekke en opplevelse i en bestemt by hvor byens særtrekk og historie fremheves. I stedet legger det vinn på å delta i en prosess hvor man blir kjent med mennesker gjennom deres håndarbeid. I praksis betyr dette et endret perspektiv hos Caycedo. Hittil har kunstneren innlatt seg med mennesker for å bli kjent med «lokaliteten» via en rekke erfaringer med stedsspesifikt arbeid understøttet av bestillinger og gjesteopphold på stedet. Nå rettes søkelyset mot mennesker, uten å skjele til hvorvidt deres identitet er knyttet til stedet. Giorgio Agamben sier at det identifiserbare er det som kan anskueliggjøres og ved anskueliggjørelsen, brakt til taushet. Dette strider mot tanken om at det singulære er hvor man ikke identifiseres via noen bestemt tilhørighet (nasjonal, seksuell, politisk, sosial, osv.), men hvor man er i stand til å skape et fellesskap hvor koblingene mellom mennesker, et rom mellom dem, er det eneste samlende. Denne egenskapen ved hver eneste én av dem, noe ekstra noe som gjør forbindelsen mulig, er det Agamben kaller halo. 01 De samtalene Caycedo får i gang, beror mer på dette halo og det rommet mellom mennesker den frembringer enn på forestillingen om at de representerer et sted, defineres av det, eller kan representere det. I verket er det nedfelt et beskjedent forsett: å bli kjent med mennesker gjennom det håndarbeidet de utfører, enten som hobby eller som hovedbeskjeftigelse. Caycedo hadde samtaler med ni bergensere av forskjellig nasjonalitet, alder, politisk og åndelig overbevisning og kjønn. Det eneste de har felles, er at de lager ting med hendene. Resultatene av disse aktivitetene er varierte og mangeartede hva stoffligheten angår: fra brødbaking til farging eller brodering av stoff, fra bunadtilvirkning til musikk og strikking. Hver av de ni Caycedo intervjuet bruker hendene på forskjellig vis, med forskjellig formål og motivering. De har tilegnet seg kompetansen på forskjellig vis, men hver enkelt har også et visst «muskelminne», som Caycedo uttrykker det. 02 En bestemt måte å gjøre ting på blir til dels nedfelt i hendene våre som blir gjenstand for stadige endringer, avhengig av den materielle kulturen vi vokser opp i, men også av endringer i teknologi og livssituasjon, samt vilje til å lære hendene å utføre visse oppgaver. Humane Materiale handler om hendene og ting de skaper. Men mellom dem er det nedfelt en hjerneprosess som tilfører og henter impulser fra hendenes bevegelser, helt og fullt forbundet. Bevissthet dreier seg ikke bare om sinnet: Den utøves av hele kroppen, fra topp til tå. Med datateknologiens fremmarsj og vårt stadig mer stillesittende liv er det som om noe av denne holistiske bevisstheten har gått tapt og evnen til å kjenne verden begrenser seg til bare noen få sanser. Dette er nok ikke hele sannheten, men kropp og hjerne er egentlig ikke atskilt. De er del av det samme byggverket, nøye forbundet og avhengige av hverandre. Hvis vi lar en del av kroppen forfalle fordi vi bruker den for lite, påvirker det altså den måten vi lærer av den materielle verden som omgir oss, og i sin tur er det jo den som også gjør det mulig for oss å tenke abstrakt. Som Richard Sennett har understreket på grunnlag av mange vitenskapelige studier siden 1800-tallet: Menneskets evne til å gripe ting er en av de viktigste egenskapene som gjorde oss i stand til å ha et mer mangfoldig forhold til den materielle verden. 03 Det å gripe innebærer en åpenbar sammenheng mellom hjerne og hånd, for det er en bevisst handling, like bevisst som erkjennelsen av nødvendigheten av å gi slipp. Føleopplevelser er den første og mest umiddelbare måten å kjenne verden på siden de i ulik grad er fordelt CATALINA LOZANO KONVERSASJON, KONVERGENS, KUNSTHÅNDVERK

CATALOGUE RETROSPEKTIV

CATALOGUE RETROSPEKTIV 2 0 RETROSPECTIVE CATALOGUE RETROSPEKTIV KATALOG 1 3 2 0 RETROSPECTIVE CATALOGUE RETROSPEKTIV KATALOG 1 3 4 Utgitt av Hordaland kunstsenter 2014 5 Published by Hordaland Art Centre, 2014 6 30 TEKSTER PÅ

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

nr.1_08 Kunstjournalen B-post ISSN 1890-2111

nr.1_08 Kunstjournalen B-post ISSN 1890-2111 nr.1_08 Kunst journalen B-post Kunst Kunstjournalen B-post ISSN 1890-2111 3. årgang Kunst som forestillinger om det umulige gjort mulig? Adriana Alves Peter Fend Tone Hansen Helen & Hard Susanne Jaschko

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

Skjermede kropper. En analyse av kroppen på IRC-chat. Ingvild Sommer Cand. polit 2003 september

Skjermede kropper. En analyse av kroppen på IRC-chat. Ingvild Sommer Cand. polit 2003 september Skjermede kropper En analyse av kroppen på IRC-chat Ingvild Sommer Cand. polit 2003 september Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Forord

Detaljer

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod

FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE. LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012. Med tekster av Holger Koefoed og Theod FRANS WIDERBERG FRANS WIDERBE LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE Kunstverket Hovedøya 2012 Med tekster av Holger Koefoed og Theod 1 FRANS WIDERBERG LANDSKAP OG MYTER MYSTIKK OG EKSTASE ESSAY AV HOLGER

Detaljer

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no

SELVHJELPSMETODER. Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no SELVHJELPSMETODER Psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi, Bergen Fortunen 7 5013 Bergen atle@uib.no Dyregrov 2005 (2010) Materialet er ikke lov å kopiere. Kun til personlig bruk.

Detaljer

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.)

Begreper om barn og kunst. Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) Begreper om barn og kunst Sigrid Røyseng, Anette Therese Pettersen og Ida Habbestad (red.) IDA HABBESTAD, ANETTE THERESE PETTERSEN OG SIGRID RØYSENG (RED.) Begreper om barn og kunst Copyright 2014 by Norsk

Detaljer

ISLAM KONTRA RELIGION

ISLAM KONTRA RELIGION ISLAM KONTRA RELIGION GHULAM AHMAD PARWEZ ISLAM SOM ANTAS Å VÆRE EN RELIGION, VISER SEG Å VÆRE NOE ANNET NÅR KORANEN STUDERES I LYS AV SELVE KORANEN QURANIC EDUCATION SOCIETY NORWAY و ق ل الح ق م ن رب

Detaljer

HAND TO MOUTH PUBLISHING MÅNEDLIGE UTSTILLINGSANMELDELSER ÅRG. 1, NR 2 (SEPTEMBER 2001) ISSN 1502-8380

HAND TO MOUTH PUBLISHING MÅNEDLIGE UTSTILLINGSANMELDELSER ÅRG. 1, NR 2 (SEPTEMBER 2001) ISSN 1502-8380 s. 1 HAND TO MOUTH PUBLISHING MÅNEDLIGE UTSTILLINGSANMELDELSER ÅRG. 1, NR 2 (SEPTEMBER 2001) ISSN 1502-8380 Miscellanea DEUS EX MACHINA BarokkMinimalist har sett nærmere på «Kunstmaskinen», Riksutstillingers

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft

Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Stedsans 2005-2007 -et tverrkunstnerisk byløft Oppdrag: Dokumentasjon og evaluering av Stedsans i prosjektårene 2005, 2006 og 2007. Oppdragsgiver: Grenland Friteater. Oppdraget utført i perioden: 2005,

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Det stille språket. Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju

Det stille språket. Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju Det stille språket Friluftsliv og helse Hva handler det om egentlig? En selvbiografisk og filosofisk undring støttet av 10 dybdeintervju 2011 Oppgave i Enhetsterapi ved Senter for Livshjelp Live Solbrækken

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

Essay om Endring /An essay about change

Essay om Endring /An essay about change Essay om Endring /An essay about change Sammendrag Essayet er en tilnærming til fenomenet endring, slik det kan forstås som en naturlig og meningsfull hendelse som oppstår når mennesker møtes. Utgangspunktet

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Episke toner. Annika Ekås Sæter

Episke toner. Annika Ekås Sæter Episke toner 1 2 Episke toner Annika Ekås Sæter Kandidatnummer 101 Kunst, design & entreprenørskap Høgskolen i Oslo & Akershus, 2014 3 4 Også ordvalget avgjør tekstens holdning. Er det avgjorte ord som

Detaljer

Og til Marianne for at du alltid er med... Reinekanten i Norddal, Sunnmøre, april 1996.

Og til Marianne for at du alltid er med... Reinekanten i Norddal, Sunnmøre, april 1996. Kap I Innhold Noen stier inn i sjelens landskap Hva er fortellinger, og hvilke fortellinger er vanlige om naturen? Først kapittel risser opp en ganske annen slags forståelse av sjelen, og introduserer

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier.

Næringsliv og natursyn. En visjon om et næringsliv basert på dypøkologiske verdier. hehabstract. Menneskenes natursyn har endra seg gjennom tidene. Vårt syn på naturen preger selvsagt våre handlinger overfor den. Denne utredninga fokuserer på hvordan mennesker som jobber i næringslivet,

Detaljer

Øyenskygger. Av Ytter for Bildende Kunstneres Forening Hordaland, mars 2015. Øyenskygger markerer 20-årsjubileet. Nina Grieg Unfolding (2014)

Øyenskygger. Av Ytter for Bildende Kunstneres Forening Hordaland, mars 2015. Øyenskygger markerer 20-årsjubileet. Nina Grieg Unfolding (2014) Øyenskygger Av Ytter for Bildende Kunstneres Forening Hordaland, mars 2015 Nina Grieg Unfolding (2014) «Er det noe som leder vei eller noe som går seg vill? En trapp leder vei. Et utbrettet kart kan lede

Detaljer