RETROSPECTIVE CATALOGUE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETROSPECTIVE CATALOGUE 2012"

Transkript

1 2 0 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2012 RETROSPEKTIV KATALOG RETROSPEKTIV KATALOG 2012 RETROSPECTIVE CATALOGUE 1 2

2

3 2 0 RETROSPECTIVE CATALOGUE RETROSPEKTIV KATALOG 1 2

4 2 Utgitt av Hordaland kunstsenter 2013 Published by Hordaland Art Centre, Redaktør/Editor: Anne Szefer Karlsen Formgiving/Design: Grandpeople Trykket av/printed by: Molvik Grafisk Skrift/Text: Recta Papir/Paper: Papyrus Multi design natural ISBN Takk til alle kunstnere, kuratorer, skribenter, gjester og samarbeidspartnere for alles bidrag i 2012! Thank you to all artists, curators, writers, residents and partners for making 2012 possible! Hordaland kunstsenter mottar driftsstøtte fra Hordaland fylkeskommune, og har i 2012 mottatt prosjektstøtte fra Bergen kommune, Fritt Ord, Norsk kulturråd. Hordaland Art Centre receives its core funding from Hordaland County, and have for 2012 also received support from City of Bergen, the Freedom of Expression Foundation, Arts Council Norway. Hordaland kunstsenters internasjonale gjesteordning mottar støtte fra Hordaland Fylkeskommune, og har i 2012 mottatt støtte fra Kulturkontakt Nord og OCA. Hordaland Art Centre s international residency receives its funding from Hordaland County, and have for 2012 received support from Culture Point North and OCA. Gjester 2012/Residents 2012: Anthea Buys (ZAF), Juan A. Gáitan (CAN/COL/MEX), Stine Hebert (DK), Dóra Hegyi (HUN), Abdellah Karroum (MAR), Nana Oforiatta-Ayim (GHA/UK), Arne Skaug Olsen (NOR). KOLOFON COLOPHON Masterhelg er støttet av Kunst- og Designhøgskolen i Bergen/Master weekend is supported by the Bergen National Academy of Art and Design. Jury 2012/the jury 2012: Morten Kvamme, Kjetil Kausland, Anne Szefer Karlsen Alle utstillinger i 2012 er produsert av Petra Rahm. All exhibitions in 2012 were produced by Petra Rahm. Ansatte/Staff: RETROSPEKTIV KATALOG 2012 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2012 Anne Szefer Karlsen (Leder/Director), Petra Rahm (Koordinator og utstillingsprodusent/coordinator and Exhibition Producer), Maria Lyngstad Willassen (Informasjons- og formidlingsmedarbeider/information and public programmes), Eva Rem Hansen (Informasjons- og formidlingsmedarbeider/information and public programmes), Annbjørg Fjellhaug (Økonomi/ Finances), Bjørn-Henrik Lybeck (Resepsjonist/ Receptionist), Espen Johansen (Formidler og Kafémedarbeider/ Receptionist and Café), Alette Schei Rørvik (Café), Mia Øquist/Arash Shahali (Rengjøring/Cleaning), Aleksander Stav/Bjørn Mortensen/ Knud Young Lunde (Utstillingsteknikere/Technicians). Styret/The Board: Hilde Danielsen, Rita Marhaug, Martin Woll Godal, Knut Rosenlund, Adriana Alves/Arne Ingvaldsen, Eva Rem Hansen/Maria Lyngstad Willassen, Kyrre Gregersen/Børge Lunde.

5 Retrospektiv katalog 2012 Retrospective catalogue Tekster på norsk BACK TO BASICS Eva Rem Hansen SOM RØYK Matt Packer FIASKO, FREMFOR ALT Daniela Castro FOSTERVERKSTEDET Alexander Bertin 20 KONVERSASJON, KONVERGENS, KUNSTHÅNDVERK Catalina Lozano 24 OIDENE (MEDITASJONER OVER ROBOTSELEN PARO) Rolf Enger Bilder / Images Texts in English 54 BACK TO BASICS Eva Rem Hansen 59 LIKE SMOKE Matt Packer FAILURE, IN PARTICULAR Daniela Castro THE FOETUS FACTORY Alexander Bertin INNHOLD CONTENT INNHOLD CONTENT CONVERSING, CONVERGING,CRAFTING Catalina Lozano THE OIDS (MEDITATIONS OVER THE ROBOT SEAL PARO) Rolf Enger RECOVERING LOST VOICES ON MARYSIA LEWANDOWSKA S TENDER MUSEUM Magdalena Ziółkowska PRODUCTIVE CONFUSION AND THE COLLABORATIVE EDUCATIONAL SITUATION Anne Szefer Karlsen & Arne Skaug Olsen RETROSPEKTIV KATALOG 2012 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2012

6 4

7 5 Retrospektiv katalog 2012 er den fjerde i rekken av programpresentasjoner fra Hordaland kunstsenter. I 2012 har programmet på ulike måter tatt for seg ideer om ansvar; økologisk, estetisk, arkitektonisk, historisk, sosialt og materielt. Til alle utstillingene har det blitt bestilt ny tekst som på ulike måter introduserer, formidler eller utdyper utstillingsprogrammet. I likhet med de tre andre utgavene av Retrospektiv katalog viser også denne utgaven at Hordaland kunstsenter er med på å utvide rommet rundt utstillingene med tekst. Vi har ingen forlagsstil, og dermed kan alle tekstsjangre finne veien inn i denne katalogen. I 2012 har forfatter Rolf Enger vært vårt vitne, og han har skrevet observasjonsrapporten OIDENE (meditasjoner over robotselen Paro). TEKSTER PÅ NORSK BACK TO BASICS Eva Rem Hansen SOM RØYK Matt Packer FIASKO, FREMFOR ALT Daniela Castro FOSTERVERKSTEDET Alexander Bertin KONVERSASJON, KONVERGENS, KUNSTHÅNDVERK Catalina Lozano RETROSPEKTIV KATALOG 2012 TEKSTER PÅ NORSK OIDENE (MEDITASJONER OVER ROBOTSELEN PARO) Rolf Enger

8 6 Eva Rem Hansen Utstillingen Back to basics åpner fredag den trettende i første måned av 2012 et år belastet med et vell av dommedagsprofetier, blant annet basert på tolkninger av Nostradamus mytiske spådommer, historiske argumenter som mayakalenderens endepunkt, eller kvasivitenskapelige belegg, der endringer i jordens magnetfelt tas til inntekt for et snarlig kommende polskifte. Utstillingen befinner seg slik sett i et landskap der grensene mellom rasjonalitet og mystikk settes på prøve, der usikkerhet knyttet til fremtiden og spørsmål om menneskets forhold til naturkreftene melder seg. Verkene i Back to basics er frigjort fra opplagt dommedagssymbolikk, men berører likevel flere av de eksistensielle problemstillingene som aktualiseres med forestillingen om undergangen som nært forestående. Ved at kunstnerne tar utgangspunkt i både rasjonell kategorisering, kollektiv overbevisning og individuelle opplevelser av natur og omgivelser samles verkene i et felt mellom vitenskap, tro og overtro. Videre reflekterer kunstnerne gjennom verkene over historiske og potensielle relasjoner mellom natur og kultur, og uttrykker bekymring knyttet til en tiltagende kulturell kolonialisering av omgivelsene. Likevel vitner utstillingen om muligheten for en mer naturlig og umiddelbar omgang med verden. BACK TO BASICS Teksten Back to basics fulgte utstillingen med samme navn, kuratert av Eva Rem Hansen og med nye arbeider av Frøydis Lindén, Inger Wold Lund, Tore Reisch og Anngjerd Rustand. Verdensbilder Over det lille universet som utstillingen Back to basics utgjør hviler Anngjerd Rustands verk Hvelvingen/The Firmament, en himling laget av takplater i skimrende metall. Installasjonen kan umiddelbart ligne krypdyrets eller fiskens skjell, og gir slik assosiasjoner til noe mytisk og urtidig. Videre viser tittelen til Det gamle testamentets fysiske kosmologi med skildringer av himmelhvelvingen som et fast og kanskje metallisk skall, en forestilling som ble tatt opp i vitenskapen og var dominerende innenfor det før-kopernikanske verdensbildet. Det Rustands himling omslutter er imi-

9 EVA REM HANSEN BACK TO BASICS 7 dlertid ikke en utdatert verdensoppfatning, men tre verk som synes å høre til innenfor modernitetens fortsatt rådende vitenskapsparadigme. Tore Reisch sitt verk tittel The Fat of the Land er en imitasjon av et stratigrafisk lag, et tverrsnitt av et jordsmonn fra Trøndelag, og refererer slik til geologiens datering av organisk materiale, eller til arkeologiens tidsfesting av kultur. 01 Inger Wold Lund gjør i verket I wished all stories untold bruk av botanikerens klassifiseringssystemer når hun presenterer et utvalg plansjer fra sin samling av herbarier, utsmykket med faktiske opplysninger som latinsk navn, årstall og stedsangivelse. Videre er Frøydis Lindéns verk, Livsmyldring I II, der det som fremvises er de naturlige reaksjonene som følger etter at kunstneren har smittet keramiske epler med ulike soppkulturer, et eksperiment som vekker assosiasjoner til biologiens og genetikkens laboratorievirksomhet. Back to basics inneholder med dette et møte mellom to tilsynelatende motstridende verdensbilder; på den ene siden en før-vitenskapelig, religiøst og symbolsk betinget oppfatning, som brytes mot en rasjonell, naturvitenskaplig anskuelsesform. Det mytiske som representeres gjennom himlingen kan da betraktes som en trykkende trussel bredt utover fornuften. Motsatt kan hvelvingen også oppfattes som en tryggende ramme som hegner om det vitenskapelige og forherliger denne nyere, mer nøkterne forståelsen av verden. Ingen av disse ytterpunktene er imidlertid en påstand i utstillingen, det som fyller luften mellom det jordnære og det opphøyede i Back to basics er snarere et ønske om større grad av utveksling mellom rasjonalitet og intuitivitet, objektiv vitenskap og personlige overbevisninger. Kulturkritikk At det blir for enkelt å se Rustands hvelving som en skinnende glorie over det moderne prosjekt blir tydelig i et nærere møte med de tre andre verkene, som øyensynlig representerer de vitenskapelige metoder og tenkemåter. I samtlige verk ligger det nemlig en kritikk av menneskets kolonialisering og kategorisering av naturen, som den vitenskapelige tilnærmingen til verden kan være et eksempel på. Reisch og Lindéns verk har begge en klart politisk motivasjon og kritisk brodd. Med sin «infisering» av keramiske epler ønsker Lindén å tematisere hvordan vårt forbruk kan ensrette produksjonen av matvarer. Markedsundersøkelser viser blant annet at forbrukere ønsker røde epler fremfor gule og grønne, hvilket fører til reduksjon i antall sorter som dyrkes frem og holdes i live, en homogenisering som også medfører at færre sorter blir resistente mot plantesykdommer. Kunstneren vil reversere denne steriliserende manipulasjonen av naturen, og gjør dette ved å tilbakeføre naturlige sopper til eplet for å sikre dets immunitet. Soppangrep en av de vanligste problemene under dyrking av matvekster, men samtidig er de usynlige sopptrådene en av bærebjelkene for å opprettholde en sunn dyrkingsjord. Med dette konfronterer kunstneren oss forbrukere med dilemmaet som regjerer mellom markedsestetikk og opprettholdelse av biologisk mangfold. Reischs verk inneholder en tilsvarende kritikk. Et studie av hans strata viser tydelig at jordsmonnet utvinnes og forurenses i de øverste lag, som ligger nærmest vår egen tid. Jorden går fra å være friskt pustende til å bli fattigere på næring, men stadig rikere på kulturelt overskuddsmateriale. Videre ser vi, i ruinene som kroner skulpturen, hvordan betong tilsidesetter og ødelegger tradisjonsrike byggeteknikker, for så å selv destrueres i det naturen går den kulturelle påvirkningen i møte med tilbakevirkende kraft for å gjenopprette en naturlig balanse. Krystallene som sprenger seg ut av betongen spiller på det faktum at krystallisering skjer når ensartede miljøer utsettes for forandring over lenger tid, og antyder dermed at utstrakt bruk av nye, effektive og ofte kjemikalieholdige byggematerialer medfører endring og potensiell skade på omgivelsene.

10 8 EVA REM HANSEN BACK TO BASICS Wold Lund er ikke like eksplisitt i sin kritikk av fremskritt og kultivering. Likevel stiller hun spørsmålstegn ved vitenskapelig objektivitet og klassifisering når den faktabaserte informasjonen i hennes plansjeverk utvides med små epistler der plantevekstene settes inn i situasjoner knyttet til menneskets og kunstnerens eget dramatiske følelsesliv. Den private sfæren, de personlige betraktningene og de individuelle erfaringene disse verkene utsetter oss for står som et alternativ til vitenskapens kategorier, og tilbyr, i likhet med Rustands hvelving, en mer assosiativ og eventyrlig tilnærming til det som omgir oss. Posisjonering Ikke bare i sin tematikk, men også gjennom materiale og presentasjonsform tilbyr verkene i Back to basics et alternativ til en rent vitenskapelig opplevelse av verden. Det moderne verdensbildet tilbakeføres gjerne til den kartesianske dualismen, kort sagt skillet mellom subjekt og objekt og tendensen til å overordne førstnevnte. Kartografi, sentralperspektiv og landskapsmaleri må trekkes frem som de primære visuelle uttrykk for dette vitenskapelige verdensbildet. Det kartleggende blikk, som betrakter verden ovenfra, og panoramablikket, som ser fremover og utover, korresponderer med det overblikket som dannes i og med subjektets fremskutte posisjon. 02 I disse visuelle uttrykksformene er omgivelsene fullstendig filtrert gjennom et det rasjonelle, naturen er objektifisert mens mennesket er plassert i verdens sentrum. 03 På den annen side skuer et menneske underlagt det vitenskapelige paradigmet alltid innover mot sentrum, og befinner seg slik sett utenfor eller distansert fra tingene. I Back to basics erstattes vitenskapelig overblikk og avstand med intuitiv og nær omgang mellom subjekt og objekt, betrakter og verk. Den kroppslige opplevelsen, den haptiske kvaliteten 04 og den forgjengelige skjørheten ved materialene fremstår som det sentrale ved verkene. Hvert av prosjektene løfter frem naturens enkleste bestanddeler som atomiserte og isolerte enheter. Materialelementer som jord, metall og planter er løsrevet fra sine naturlige sammenhenger og kretsløp, og plassert fremfor oss på en direkte og konfronterende måte. For å si det med noe som etter hvert har blitt et kunsthistorisk klisjéuttrykk, så er naturen her «stripped bare», 05 avkledd, og fremsatt som readymade eller som komponent i assemblage-verk. Slik blir vi konfrontert med det naturlige som selvstendig ting eller konkret objekt. Denne objektifiseringen er imidlertid av en annen karakter enn den man finner innenfor den moderne vitenskapen og dens visuelle uttrykksformer, for i Reisch, Lund, Rustand og Lindéns direkte presentasjon av naturen settes betrakterne i en posisjon der man heller enn å se utover landskapet trer inn i det og ser fra eller gjennom det. Ved å tilby en slik realisme fremfor representasjon setter verkene menneskene i et virkelig sentrum, der vi står i nær relasjon til og eksisterer i samspill med tingene rundt oss. Dette intuitive og sanselige møtet med naturlige råmaterialer skiller seg fra klart fra maleritradisjonens distanserte landskapsfremstillinger. I likhet med Arte Povera-verkene som ble skapt i Italia på slutten av sekstitallet deler verkene i Back to basics snarere sin materialitet og sin umiddelbare tingkarakter med kunsthåndverket og det som gjerne kalles urfolkskunst. Dette kan igjen sees som en illustrasjon på hvordan kunstnerne i utstillingen søker henimot en utenom- eller før-kunstvitenskapelig diskurs løsrevet fra modernitetens krav om en distansert og desinteressert estetikk. Kommunikasjon I et moderne, vitenskapelig paradigme der subjektet kontrasteres mot og overordnes objekter, utgjør menneskets blikk og språk rammer som vi ser og forstår verden gjennom mennesket er slik sett et formidlende medium som språksetter omgivelsene og tils-

11 9 kriver dem rasjonell mening, altså mening forbeholdt mennesket. Som medierte er tingene rundt oss del av et kommunikasjonssystem, men legges dualismen til grunn er omgivelsene underlagt en menneskenes monolog der de ikke har en egen stemme. Omgivelsene er da ikke noe vi kommuniserer med, men noe vi kommuniserer over. Verkene i Back to basics må sies å ta avstand fra denne språklige kolonialiseringen ved å tilby en kommunikasjonsmodell der objektene selv har talerett. Når naturen ikke avbildes i verkene, men i stor grad presenteres som umedierte «found objects», så oppstår en situasjon der motiv, materiale og medium sammenfaller, og der et klart skille mellom avsender og budskap, objekt og ilagt mening oppheves. I dette oppstår en konfrontasjon mellom presentert verk og mottaker, der avsender eller samtalepartner ikke synes å være andre enn verket eller materialet selv. Symboler regnes for å være konvensjonelle og kulturelt betingede, og hva verkene i Back to basics forteller vil følgelig avhenge av hvilken betrakter de snakker med. På den annen side er formene og materialelementene som fremsettes i utstillingen så generelle at de kan fungere som en slags ideer eller idealformer. Eplet, blomsten, jorden og hvelvingen kan kanskje betraktes som et naturspråks svar på geometriens kvadrater og sirkler, de er grunnkomponenter som innehar og bygger mening. Det er muligens ikke riktig å hevde at disse formene har en fullstendig naturlig betydning, men de kan tilskrives en nærmest allmennkulturell symbolverdi basert på essensielle egenskaper. I en slik sammenheng kommer Lunds planter, frosset i en tilstand mellom vitalitet og forråtnelse, og Lindéns epler, som gradvis fortæres av en stadig ekspanderende sopp, til å representere forandring og forgjengelighet, men implisitt også den forutsigbare repetisjonen og lovnaden om nytt liv som ligger i en naturgitt syklus. Et noe tilsvarende forhold ligger i kontrasten mellom Reisch og Rustands arbeider, der jordsmonnet i det første verket står for noe enkelt, stabilt, fast og fornuftig, noe nært og håndgripelig, mens himlingen i sistnevnte verk snarere forbindes med det vage, flyktige og forventningsladede, det nye og ukjente. Gjennom natursymbolikken ytrer verkene seg dermed om ulike tider, og drøfter relasjonene mellom det samtidige, det som har vært og det som skal komme. En tid for alt På sekstitallet fikk popkunsten oppmerksomhet på kunstfeltet for å bringe enkle og hverdagslige materialer inn i gallerirommet. Arbeidene i Back to basics kan sies å dele denne bruken av banale materialer og den direkte måten å presentere disse på med popkunsten. Men der den tidligere kunstretningens produkter var spekket med samfunnsreferanser, har Lund, Lindén, Reisch og Rustand generalisert sine verk ved å fjerne så godt som alle kulturelle markører og tidsspesifikke kjennetegn. Dette fraværet av tidsmessige referanser sørger for at verkene ikke bare omtaler eller tematiserer brytningen mellom ulike tider, de plasseres selv utenfor tid og sted. Verkene er på en gang førtidige, ettertidige, flertidige og tidløse, og i møtet med dem går forholdet mellom det forhenværende, det her- og nåværende og det fremtidige opp i ett. I et slikt tidløst vakuum oppstår et brudd med en hvilken som helst utviklingstankegang, og dermed også en prinsipiell motarbeidelse både av den pågående prosessen som enkelte av kunstnerne i utstillingen kritiserer, nemlig den tiltagende kulturelle utvinningen av naturen, og av endepunkt- eller dommedagsmuligheten som sådan. Når tidsrommet fryses eller fratas kronologi forhindres også den fremtiden som fryktes. Gjennom sammensmeltningen av ulike tider bidrar verkene også til utveksling mellom størrelser som innledningsvis ble fremstilt som motpoler, så som vitenskap og religion, natur og kultur. Et felles utgangspunkt for religiøs og vitenskapelig tenkning er jo nettopp denne undersøkelsen av forholdet mellom historie, nåtid og det kommende. Sidestillingen av ulike tider trekker også inn et element EVA REM HANSEN BACK TO BASICS

12 10 av noe ubegripelig og fabelaktig til de ellers så fysisk nærværende og materialsterke verkene i utstillingen, som dermed må sies å være preget av en magisk realisme der grensene mellom rasjonalitet og mystikk blir uklare. Ved å etterstrebe et generalisert tidsmessig nullpunkt makter kunstnerne dessuten å balansere mellom fremskrittsfetisheringen som lenge har preget både kunst og vitenskap, og nostalgien som preger deler av miljø- og naturvernbevegelsen. Verkene henvender seg dermed ikke til bestemte mottakergrupper, og de idealiserer heller ikke utvalgte perioder, men inviterer oss inn i et essensielt og alltid aktuelt landskap der hver og en bør ha muligheten til fri refleksjon over hvordan man omgås den fysiske naturen rundt seg, så vel som ens intuitive overbevisninger og naturlige følelsesreaksjoner. EVA REM HANSEN BACK TO BASICS 01 I likhet med Rustands tittel kan også denne tittelen sies å inneholde en referanse til Det gamle testamentet, ettersom uttrykket the fat of the land (eller «det feteste i landet» i den nye, norske bibeloversettelsen av 2011) er brukt i 1. Mosebok 45,18, der Farao sier til Josef «and take your father and your households, and come to me, and I will give you the best of the land of Egypt, and you shall eat the fat of the land» (English Standard Version, 2001). I dagligtalen betyr uttrykket «living off the fat of the land» å være rik nok til å nyte det beste av alt (Cambridge Advanced Learner s Dictionary & Thesaurus). 02 Redegjørelse for begrepene «panoramic gaze» og «mapping gaze» finnes blant annet i referatet fra «The Art Seminar» arrangert ved Burren College of Art i 2006, gjengitt i James Elkins og Rachel DeLue (eds.), Landscape Theory, New York; Routledge, 2008 (s ) 03 For en utdypning om den moderne vitenskapens objektifisering av naturen, se blant annet Alf Hornborg, «Animism, Fetishism, and Objetivism as Strategies of Knowing (or not Knowing) the World» i Ethnos, vol. 71/1, March 2006 (s ). 04 Begrepet haptisk refererer til det som oppleves gjennom følesansen. Begrepet kan tilbakeføres til kunsthistoriker Alois Riegel ( ), som innførte et skille mellom den haptiske, klart avgrensede form, og den optiske, oppløste form 05 «Stripped bare» er en henvisning til den engelske tittelen på Duchamps La mariée mise à nu par ses célibataires, même, The Bride Stripped Bare By Her Bachelors, Even. Verket har for kunsthistorikere som Thierry de Duve blitt stående som et symbol på Duchamps overgang fra maler til kunstner, og uttrykket «stripped bare» har kommet til å symbolisere det dirkete og avkledde ved den uassisterte readymaden.

13 11 Matt Packer SOM RØYK Som røyk av Matt Packer fulgte utstillingen A neutral, flexible structure av Morten Torgersrud. Som røyk ble publisert i et eget tospråklig norsk og engelsk 28-siders hefte i et opplag på 500 som ble gjort tilgjengelig for publikum til utstillingen. En metallbeholder ble kastet, den rullet og stanset på bakken, der den slapp ut først tynne, men snart tykkere røykstrimer, til strimene forsvant og en dekkende tåke tok over. Beholderen må ha blitt kastet fra et kontorvindu i nærheten. Buen den tok gjennom luften tilsier at den ble kastet, ganske kraftig, fra en av de øverste etasjene i en fire-fem etasjers bygning, en lagerbygning fra 1800-tallet som en gang på 1970-tallet ble omgjort til et flettverk av små kontorer utleid til organisasjoner og foretak med navn som Matrix Regional Cultural Development Counsel, Nobus Independent Maritime Law Consultants og Target Media, som lot til å ha monopol på markedsføring og visuell identitet for alle de store konsert-og turnéarrangørene rundt omkring i landet. Det er offentlig fridag, og den som kastet beholderen må ha hatt nøkler til ytterdøren. Vedkommende må ha gått opp trappen eller tatt heisen alt etter eget forgodtbefinnende, denne dagen som alle andre dager, gått inn i rommet og bort til et vindu med utsikt over det tomme gatekrysset, et vindu som kunne åpnes vidt nok til å kaste en beholder på størrelse med en ølboks gjennom åpningen med stor kraft. Vedkommende kan ha vært eieren eller sjefen for en av de mange organisasjonene og småbedriftene i blokken, en som har kunnet komme og gå som han ville, og som har kunnet velge sin egen arbeidstid for å være mer sammen med familie og fordype seg i sine egne prosjekter. Med andre ord en privilegert person, en som de fleste ville betrakte som uheldig siden han måtte se seg nødt til å ta turen til dette ellers så øde og lite gjestmilde forretningsstrøket på en fridag for å kaste en røykbeholder ut av vinduet i en av de øverste etasjene og ned på gaten. Det var ingen vitner til at beholderen ble kastet. Det kan tenkes at et par mennesker oppholdt seg i området, fotografistudenter som testet blitzutstyr i et trygt og oversiktlig miljø, folk som drev med øvelseskjøring; ellers var det ingen grunn for andre å oppsøke dette folketomme og ensartede stedet, slett

14 12 MATT PACKER SOM RØYK ingen grunn i det hele tatt til at noen skulle oppholde seg i disse gatene. Ingen av butikkene var åpne. Selv ikke de travle kafeene og juicebarene som ellers later til å holde åpent dag og natt fra mandag til fredag. Bak resepsjonsdiskene i noen av de store kontorbyggene med glassfasade satt sikkerhetsvakter, men de holdt seg skjult bak dataskjermer og overvåkningssystemer. De tok kanskje noen private telefonsamtaler og sjekket e-post, og de hadde ingen forventninger om yrkesmessige utfordringer til denne dagen. Det var ingen som så at beholderen ble kastet, eller den buen den tok gjennom luften, som er beskrevet nokså feilaktig, men det kan hende noen få hørte beholderen lande med et skrall i veibanen. Det gikk et par sekunder før røyken begynte å sive ut, og om noen hadde sett til siden og merket seg at beholderen traff asfalten med en viss kraft, kunne de lett ha tatt den for et hvilket som helst prosjektil som ikke var ment for noen bestemt, ingen i det hele tatt: og heller ikke voldt noen skade. Røyken som kom ut av boksen, og som i løpet av 10, 20 sekunder artet seg mer som en tåke med en radius på 20, 30 meter, var lysere og hvitere enn røyken som ofte forekommer på denne årstiden, høyt oppe i åssiden. Her i dalens buk, i denne delen av en by noen kaller stor, andre liten, ble ingenting brent med tanke på fremtidig avling, å hindre smittespredning fra syk vegetasjon, eller enda verre: nedslakting av infiserte dyr. Her var det ikke noe som brant. Ingen knitrende, fortærende flamme midt i det hele, bare en beholder på bakken, oppslukt av røyken fra dens eget innhold, et komprimert mikromiljø sluppet fri og velter seg tankeløst over i en annen atmosfære. Minuttene gikk, og det varte ikke lenge før husene i nærheten mistet form og særpreg i en bred røykradius som hadde utvidet seg til 200, 300 hundre meter. Den lokale arkitektoniske tilpasningen, som var bestemmende for utformingen av mange av husene i området de stedegne materialene som ble brukt til kledning, den lyse steinen, det rødlige tømmeret ville være nesten ugjenkjennelige for dem som ikke allerede var kjent med hvordan denne nye arkitekturen forholdt seg til stedets historie og farge. Kontorbygningene i nærheten, og bygningene lenger borte offentlige biblioteker, universitetsfakulteter, hva det enn måtte være for bygninger utvilsomt bygd i det siste tiårets gode samfunnsånd, var innhyllet i røyk, enten bak den eller midt inne i den, hva som måtte være mest korrekt. Man kunne umulig være sikker, men det var lett å forestille seg at røyken feide gjennom dårlige ventilasjonsanlegg eller vinduer som ubetenksomme ansatte eller uvørne vaskehjelper hadde latt stå åpne og fant veien bortover korridorer, inn i kontorrekvisitaskap, fellesarealer, avgrensede wifi-soner. Flere minutter gikk og ble til timer, og den tette røyken spredte seg og vokste til man innså at det ikke kunne finnes noen bydel som ikke var berørt og påvirket av den. Det må ha vært et punkt, et eller annet sted der ute, hvor røyken støtte opp mot klar og ren luft, hvor den løste seg opp, slik røyk gjør. Det kan tenkes at dette punktet en kort stund har vært et industriområde med store, anonyme lagerbygninger lengst nord i utkanten av byen, som etter alt å dømme ble brukt som distribusjonssenter for frossenmat, eller en merkelig ansamling av gamle militære bygninger helt i sør, som i nyere tid er slått sammen til en teknisk høyskole. Disse ytterkantene oppløste seg, så klart det var jo knapt snakk om kanter i utgangspunktet de ble innhentet og utvisket av røykens tause, planløse fremrykning. Alt sammen på nippet til å utslettes i et skinnende hvitt, tilsynelatende bunnløst rom, som førte tankene til de svarte og pregløse «... By Night»-postkortene man får kjøpt i suvenirbutikker langs kysten av Sør-Europa. Det svarte i Cadiz er det svarte i Palermo er det svarte i Marseille er det svarte hvor som helst og overalt når natten faller på: denne logikken som med en egen humor snur opp ned på forventningene til de samme stedenes solskinnspreg, som oftere er representert på postkortene. Det svarte postkortbildet er verken det svarte i Cadiz, Palermo eller Marseille.

15 13 Det svarte er ikke noe bilde i det hele tatt, ikke engang et undereksponert, dårlig fremkalt fnugg av et bilde tatt mot et disig hav på en stjerneløs natt, borte fra byens lys og promenader. Det svarte er en fullstendig dekkende farge med 100% metning på datamaskinens gråskala. Ved 0% er Cadiz, Palermo og Marseille utslettet av skinnende hvit røyk eller snø. Ved 50% er Cadiz, Palermo og Marseille i mellomgrå. Beholderen ble kastet og landet noe usikkert, som en tvetydig oppfordring, en mobilisering til vold, en ytterligere tildekning av det som lå skjult i underverdenen for å gi det mer plass til å vokse, spre seg og manøvrere i fri og justert luft. Nei, denne beholderen ble kastet som en tilbaketrekning. En tilbaketrekning fordi motstandens krefter var store mye større enn forventet. Motstanden var bedre organisert, hadde større ressurser, uniformene så bedre ut, kamuflasjen var bedre, våpnene og så videre. Eller en tilbaketrekning fordi en allmenn utmattelse grep om seg som råte, bedervet forgrunnen, mellomgrunnen og bakgrunnen for alle operasjoner. Eller en tilbaketrekning fordi alle soldater og sivile, uavhengig av militær terminologi, gammel som ny, alltid helst vil være et annet sted og fokusere på andre ting. Oversatt fra engelsk av Egil Fredheim. MATT PACKER SOM RØYK

16 14 Daniela Castro FIASKO, FREMFOR ALT Fiasko, fremfor alt av Daniela Castro fulgte utstillingen Falha (Failure) av Renata Lucas. Det er viktig at du er oppmerksom på tre eksempler av Renata Lucas kunstneriske praksis før jeg begynner. Så mangfoldig som hennes verk er, blir det ikke lett å skrive om ett eneste i dette korte essayet. Det ville vært mye lettere å snakke om hennes arbeidsmetoder, noe du snart vil skjønne. Så vi kan kanskje snakke om det når vi besøker kafeen på Hordaland kunstsenter eller når vi holder en piknik ute på parkeringsplassen en gang? I mellomtiden satser jeg på at bildene som illustrerer disse eksemplene vil gjøre at jeg kan geleide deg gjennom det. I Atlas (2006) slettet Renata Lucas Galeria Milan midlertidig fra São Paulos kartografi. Kunstgalleriets nabo, bolighuset til venstre for det, ble forlenget halvveis inn i bygningen så det fylte bakgården og en del av utstillingsrommet. Beboerne kunne glede seg over en større og grønnere hage så lenge utstillingen varte. Den andre halvdelen av galleriet ble pusset opp slik at det ble en gjenspeiling av garasjen på andre siden av gata, som så overtok resten av utstillingsrommet. Mens utstillingen varte ga denne delen av galleriet parkeringsmuligheter for byens sjåfører i det travle Vila Madalena-strøket. Det som ble igjen av den opprinnelige bygningen, var galleristens kontor innerst i bygningen, noe som ga samlere og kunstinteresserte besøkende problemer med å finne fram. Til den 27. São Paulo-biennalen gjorde Renata Lucas fortauet dobbelt så bredt på Brigadeiro Galvão, en gate som ligger i et gammelt industriområde, i Matemática Rápida (Kjapp matematikk, 2006). Det «nye» fortauet gikk parallelt med det som var der fra før og kopierte også de eksisterende lyktestolpene og blomsterbedene. Stedet ligger ikke i noe utpreget kunstnerstrøk, men det er så avgjort et reisemål for kunstbohemer. 01 Arbeiderne som bor i gata la merke til inngrepet, syntes de var heldige og trodde at bystyret endelig hadde vist omgivelsene deres litt oppmerksomhet og forbedret dem. Og i kunst-werke, 2010 (cabeça e cauda de cavalo; hestehode og -hale) for KW Institute for Contemporary Art, tegnet Lucas en om-

17 DANIELA CASTRO FIASKO,FREMFOR ALT 15 krets på fasadens gulv og flyttet faktisk inngangspartiet en anelse til høyre, som om hun ville forskyve bygningens regelmessige geometri fra dens akse med gata aldri så lite. Den sammenhengende linjen som avtegner fortauet, fikk tilføyd nesten usynlige ujevne trinn og avlagte gulvmønstre som et resultat av forskyvningen og det hele fikk en svimlende rytmisk målestokk som ga inntrykk av at den alltid hadde eksistert, der i Berlin Mitte. Inne i utstillingsrommet roterte en stor sirkel i gulvet etter som de besøkende gikk omkring, så gresset utenfra ble ført inn, sementgulvet i rommet beveget seg ut og inn igjen, i tråd med den svimlende rytmen. Nå håper jeg du er enig med meg i at de har rett, de kunstskribentene og kuratorene som sier at Renata Lucas arbeider griper inn i arkitektur og byrom. Men jeg må også si at dette ikke er hele sannheten. Som kunstneren sier det: «Sant å si er jeg en amatør når det gjelder arkitektur. Jeg har alltid vært interessert i «roterende rom», som i tegninger og skulpturer jeg pleide å lage. Dette med målestokk var vanskelig for meg og gjorde at skulpturene så ut som modeller eller studier til større prosjekter som så ble fotografert slik at detaljene antydet en endret målestokk. Med tegninger var ikke dette noe problem siden papir er virtuelt. Et ark er et utklipp av et større synsfelt, så det har ikke noen innebygget målestokk. Derimot gir en gjenstand på et bord en fornemmelse av målestokk. Dette forholdet hadde jeg ikke lyst til å arbeide med. Jeg var interessert i sammenstillingen av eksteriører: at bakgrunnen kom i forgrunnen, eller at «arkitektur», om man vil, ble «tingen». Men det skal sies at dette skjedde senere... Arkitektur er også noe kunstnere alltid støter på i sitt arbeid, hvordan det skal installeres, vises; det er rammen om arbeidet. Arkitektur er avgrensningens felt; et felt med gåseøyne som grensetegn». 02 Dette er utgangspunktet for det jeg vil prøve å si: gåseøyne er hentet fra språkfeltet, fra skrift. De fleste av Renata Lucas arbeider krever tunge konstruksjoner, men dette er ingen motsetning til det raffinementet som preger hennes arbeider. Jeg vil påstå at denne tunge konstruksjonens vesen er det samme som i poesiens verden, hvor hvert ord eller tegn utsettes for en ekstrem syntese for å kunne formidle et subtilt slående og billedløst språkbilde. Dette gjelder særlig konkret poe-

18 16 DANIELA CASTRO FIASKO, FREMFOR ALT si, en bevegelse som ble startet av de brasilianske poetene Décio Pignatari og brødrene Haroldo og Augusto de Campos i 1960-årene, der det hvite på siden ikke bare er diktets omgivelser, men fungere som dets avgrensende gåseøyne, som en del av teksten. Leseren blir pent nødt til å ta mitt ord for at det som er utelatt fra den korte beskrivelsen av de tre verkene foran i dette essayet fortellinger om te og kake med Galeria Milans nabo på endeløse ettermiddager, de evinnelige byråkratiske forhandlingene med offentlige myndigheter om bygging av fortau og lyktestolper, det evige institusjonskjeklet om varig endring av en arkitektonisk flott museumsfasade, og så videre ikke er detaljer om arbeidet med verket, men bestanddeler i den prosaen som skaper selve verket. Jeg ville ikke vært tro mot disse historiene om jeg bare skrev dem ned. De må fortelles, høres, oppfattes med utbrudd, latter, angst og kroppsspråk. Det som ville være bakgrunnen for produksjonen av arbeidene settes i forgrunnen og designer den «tingen» som er Lucas kunstnerpraksis. Fortelling og arkitektur som del av den samme skildringen er et umake par å spleise sammen. Falha (Fiasko) er et dekke bestående av hengslede kryssfinerplater som dekker gulvet i utstillingsrommet. Noen av dem har håndtak festet til kanten som en oppmuntring til at betrakterne skal manipulere bakken som de selv vil. Verket er en overflate som bokstavelig talt smetter inn under ens føtter idet et annet lag med finer stikker opp på den andre siden av rommet: stygt, ubehjelpelig, trassig, som et mislykket forsøk på noe oppbyggelig, et anti-monument som kjemper for å stå rett. Falha er den utilsiktede geografien som utgjøres av den underliggende strukturen som gir kunstinstitusjonen en mangetydig selvstendighet: den «passer» praktisk talt hvor som helst, men den er befengt med en besværlig form, opprinnelse og mening overalt hvor den kommer. 03 Den blinde flekken, dette a-perspektivismens rom, som Foucault valgte som den intellektuelles svake punkt, glir bokstavelig talt inn under ens føtter. Det ubehagelige er at den blinde flekken som det stedet hvor man står for å legge fram et resonnement mens man helt bommer på det observasjonspunktet som befinner seg under ens fotsåler skriker høyt. Falha avslører den skjørhet som er innebygget i en-

19 17 hver formell øvelse hvor man skaper mening, hva enten det skjer med murstein, finer eller ord. Jeg parafraserer Haroldo de Campos vers for å si at Renata Lucas intervensjoner fungerer som akupunktur med ekstra skarpe sølvnåler som gjennomtrenger diskursens bindevev. Man legger ikke umiddelbart merke til nålene under huden, men de er der, og de skaper et sympatisk system av lymfer som higer etter en enkel sammenblandingens udåd på signifikatenes og signifikantenes åleglatte fonetiske overflate. 04 Det vil si at Lucas arbeid opererer i et overføringssystem. Arkitektur og byrom er ikke gitte strukturer som hun kan blande seg i. Snarere utnytter hun dem som tegn som komponerer en gitt fortelling, en gitt tekst den glatte fonetiske overflaten til signifikater og signifikanter som hun skriver om og dermed synliggjør det som kan ha ligget skjult mellom linjene, eller hun gjenvinner den poesien som alltid hadde vært der, men som var blitt undergravd. Og både når det gjelder bygningsarbeider og skrift, som er tungt arbeid, virker det som om sluttresultatet av Lucas arbeidsmetode er gjort med et eneste slag i form av et forstyrrende redaksjonelt tegn. Falha skaper knapt et egentlig bilde, men det eksisterer, slik sølvnåler som anvendes på menneskekropper knapt kan sies å konfigurere smerte, men det gjør vondt. Det gjennomtrengende ubehaget i verket er bokstaven «h» på portugisisk. Den er en stum hjelpekonsonant som kompliserer stavemåten. Det portugisiske ordet hábito kan greie seg uten h-en og begynne med den første bokstaven i alfabetet, noe som faktisk skjer i tale. H-en er også et fonem som endrer uttalen helt minimalt og skiller «falha» (fiasko) fra «fala» (tale). Falha gir et perspektivistisk sted, som skiller med et rim av tåpelige vaner. Og det gir deg muligheten for å snu på perspektivet, å rive ned og bygge opp, og til å velge på nytt om man mister grunnen. Oversatt fra engelsk av Egil Fredheim. 01 Her er det på sin plass å oppdatere leseren en smule: for seks år siden lå Casa CB, en av de beste barene i hele São Paulo en by på 14 millioner i denne gata hvor arbeidet fant sted, men baren eksisterer dessverre ikke lenger. I 2008 åpnet Fortes Vilaça Gallery, som er et av de viktigste i landet, sitt andre visningssted her i strøket, og andre følger opp suksessen. Fire år etter Lucas prosjekt var strøket blitt det motsatte av det som fattet kunstnerens interesse da hun realiserte Matemática Rápida. 02 Fra Adriano Pedrosos intervju med Renata Lucas da hun stilte ut på REDCAT i Los Angeles i Dette utdraget er hentet fra Tillegget i doktoravhandlingen hennes: Viewed from the inside, Viewed from the outside, som hun forsvarte i 2008 på School of Communication and Arts ved University of São Paulo, ECA-USP. Uthevelsene er gjort av meg. 03 Renata Lucas: Viewed from the inside, Viewed from the outside, doktoravhandling som ble forsvart på School of Communication and Arts ved University of São Paulo, ECA-USP i 2008, side 100. Falha ble opprinnelig utarbeidet for og installert ved Paço das Artes in São Paulo (2003). Den ble rekonstruert som installasjon ved REDCAT i Los Angeles i Den er en del av Inhotim Collection (Brumadinho, Minas Gerais), en installasjon som er planlagt for september i høst. 04 Fritt parafrasert oversettelse av «tudo tem que ver com isso» av Haroldo de Campos lydbokdikt Galáxias ( ). DANIELA CASTRO FIASKO, FREMFOR ALT

20 18 Alexander Bertin FOSTERVERKSTEDET fosterverkstedet av Alexander Bertin fulgte utstillingen Øyeblikkets betingelser, og er et resultat av Skrivekunstakademiet i Hordaland sitt ukelange skriveverksted på Hordaland kunstsenter i utstillingsperioden. Teksten ble derfor publisert i etterkant av selve utstillingsperioden. de gjenværende sædcellene har endelig nådd frem til egglederen. millioner har falt på veien gjennom livmormunnen, enda flere i selve livmoren. utmattet flokker den lille gruppen seg sammen og legger seg på den myke hinnen over muskelgulvet. de vet at de kan overleve her en dag eller to. ingen sovner. med unntak av sporadiske tvangsrykninger i de tynne halene ligger de rolig en stund. til enhver tid holder de øye med hverandre slik at ingen skal få et forsprang hvis egget viser seg. de vet at dette er en kamp til døden og at de ikke har lenge igjen. de vet at det snart må komme. hvor er det hvor er det hvor er det hvor er det? messer de rytmisk i den lyserøde sjakten av sirkulær anatomi. de svømmer hvileløst rundt i kroppsrommet. den varme temperaturen er den eneste indikasjonen på at de er på rett sted. med ett kjenner de en svak duft spre seg fra en sjakt i avstanden der et glinsende blodrødt egg daler ned gjennom anemoneaktige flimmerhår. de kaster seg mot det, presser seg frem, iler i retning av det endelige målet. det er umulig å si hvem som kommer først. de stanger mot skallet. ofrer sine siste krefter i et desperat forsøk på å trenge igjennom motstanden. en av dem kjenner plutselig veggen briste. den åler seg inn i spalten mellom det ytre og indre eggeskallet. bryter den myke membranen rundt eggets kjerne og blander sitt arvestoff med eggcellens. en svak skjelving i de stoiske celleveggene bekrefter at befruktningen er fullbyrdet. de gjenlevende sædcellene daler døende mot bunnen av egglederen. små ovale ansikter låst mot egget som lyser svakt i den gradvis økende avstanden. de kan se seierherrens spastiske hale stikke ut av den runde formen i det et lunt mørke lukker seg rundt dem. den nyskapte zygoten ligger rolig en periode, før den sakte blir hjulpet av sted av ømme muskelbevegelser. på veien mot livmoren legger egget på seg. de to opprinnelige cellene deler seg og blir til fire, som blir til åtte, som blir til seksten. etter tre dager skyves egget varsomt igjennom flimmerhårene der eggstokken munner ut. den dunkende liv-

21 moren åpner seg foran det. på bunnen flyter klynger av bittesmå skapninger ikledd fargerike ulljakker, gjøglerluer og alvorlige miner. de bryter seg løs fra hverandre og former en halvsirkel foran det nyankomne egget. høytidelig ønsker de den nye gjesten velkommen til fosterverkstedet. de små skapningene klapper seg på kulemagene og tar varsomt hendene til sine sidemenn. arm i arm begynner de å konstruere en levende bro fra egget til livmorveggen på den andre siden. en lenke om gangen smir de seg sammen i en lang biologisk struktur. den ytterste skapningen borer seg inn i den tykke slimhinnen over veggen og ankrer fast broen med sin egen kropp. konsentrert begynner forsamlingen å føre egget mot sin endelige destinasjon. de ligger vannrett i kroppsrommet med ansiktene mot livmortaket. skapningene som berører egget folder kroppene beskyttende rundt det mens de etter tur blåser opp sine kulemager i en jevn bevegelse. drevet fremover av en kulemage om gangen føres egget sakte over den nyformede broen. spenningen vibrerer gjennom livmoren som stadig fylles av klart fostervann fra en blodrød geysir på muskelgulvet. egget har nådd livmorveggen. dens eneste støtte er den kraftige kulemagen til den øverste skapningen og veggen den presses mot. muskelveggene skjelver av forventning. enda en skapning stiger opp fra slimet i livmorbunnen. utstyrt med en gullfarvet gjøglerlue og ulljakke over en massiv kulemage, svømmer den raskt bort til broens begynnelse og tar tak. skapningen bruker sine artsfrender, som fortsatt er lenket i hverandre, som biologiske stiger. den trekker seg oppover den svakt hellende broen, setter de små bena på den øverste kulemagen som nå rister av anstrengelse. der oppe begynner den varsomt å trykke egget inn i den tykke livmorhinnen. på tross av situasjonens alvorlighet fortrekker ikke den gullkledde en mine. med egget halvveis inne, strekker skapningens armer seg mot livmorhinnen og henter ut store klumper med slim i hver hånd. med sirkulære håndbevegelser spinner den en gjennomsiktig tråd som den kveiler rundt den ene hånden. med den andre hånden trekker den ut en gullnål fra gjøglerhatten som den fester tråden i. med sikre bevegelser begynner skapningen å sy egget fast med små sting. den pulserende livmorveggen gir ingen tegn til at den plages av stikkene. den øverste brobyggeren skjelver av utmattelse. ukontrollerte rykninger river i den runde kroppen, men den lar ikke egget skli av magen. den kjemper innbitt videre. det er en grunn til at nettopp denne skapningen har fått jobben som fortøyer. når den gullkledde er overbevist om at egget er trygt festet, klapper den seg på kulemagen tre ganger. skapningene slipper unisont sitt grep i hverandre og daler ned mot livmorens kjerne. alle unntatt fortøyeren, som ligger utbrent på livmorbunnen, samler seg i en sirkel rundt den gullkledde. de ser alvorlig på hverandre, retter på luene, stryker seg over kulemagene. samlet vender de ansiktene mot egget og fyller rommet med en lydløs tone, før de forsvinner ned i slimet over muskelgulvet. egget skjelver i møte med kraften. 19 ALEXANDER BERTIN FOSTERVERKSTEDET

22 20 Catalina Lozano KONVERSASJON, KONVERGENS, KUNSTHÅNDVERK Konversasjon, konvergens, kunsthåndverk av Catalina Lozano følger utstillingen HUMANE MATERIALE av Carolina Caycedo, som var del av det tredelte prosjektet Material Information Norske kunsthåndverkeres Temautstilling 2012, kuratert av Juan A. Gaitán. Siden tidlig i sin praksis har kunstneren Carolina Caycedo bygd på et sterkt grunnlag av dialog og utveksling. Først på slutten av 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet i Bogotá som medlem av kunstnerkollektivet Cambalache, som benyttet byttehandel som grunnlag for sitt samspill med byen, dens stofflige avfall og dens innbyggere. Deretter med langtidsprosjektet Day 2 Day hvor kunstneren fortsatte bruken av ikke-monetære former for byttehandel for å få og tilby tjenester og gjenstander som ikke bare oppfylte materielle behov, men også ga muligheter til å bli kjent med nye mennesker og tilegne seg ferdigheter utenfor det vanlige utdanningssystemet. Cambalache og Day 2 Day var ikke bare «verker» og «prosjekter». De skulle frembringe og eksperimentere med alternative livsformer i samfunn hvor de herskende formene for utveksling og dialog ble formidlet via penger og klassiske sosiale konvensjoner. Begge har i høy grad preget Caycedos arbeid, selv om disse alternative transaksjonene begynte å mutere og opptre i andre sfærer, hvor de ble til spørsmål om sjeleliv, motstand i hverdagen, feminisme osv. Dette kan sies om mange kunstnere, men i Carolina Caycedos tilfelle virker det spesielt ekte: hennes verk er sterkt og direkte påvirket av hennes livserfaringer. Personlige erfaringer glir over i hennes tenkesett og den formelle utviklingen av prosjektene hennes idet de går utenom ethvert metodologisk paradigme i forsøket på å nå ut og bygge midlertidige, ukonvensjonelle fellesskap som er blitt til med en viss porsjon tilfeldighet og kollektiv intelligens. Hva enten det gjelder Caycedos begeistring for hip-hop og reggaeton, hennes sterke engasjement for morsrollen, sufismen eller strikking, så rører hver enkelt ved kjernen i hennes arbeidsmetoder. Hva mer er, verket transcenderer denne personlige tilknytningen i et ønske om å nå ut og bli relevant utover den rent individuelle opplevelsen. I så måte er verkets materielle side aldri gitt i utgangspunktet. Den er alltid et resultat av forhandlinger, en prosess hvor tanker som oppstår i samtaler, gjennomgår en forvan-

23 21 dling. Men den er alltid der: Dialogens immaterialitet møter sitt materielle motstykke uten at det dermed er sagt at det til slutt blir et kunstverk av det, men at Caycedo er sterkt opptatt av den materielle verden. Dette er i enda større grad tilfellet i Humane Materiale (2012), en installasjon og serie med workshops på Hordaland kunstsenter, hvor det at en lager ting blir selve utgangspunktet for at en gir seg samtalen i vold. Dette verket unngår mønsteret med det stedsspesifikke det gjør ikke noe forsøk på å beskrive eller avdekke en opplevelse i en bestemt by hvor byens særtrekk og historie fremheves. I stedet legger det vinn på å delta i en prosess hvor man blir kjent med mennesker gjennom deres håndarbeid. I praksis betyr dette et endret perspektiv hos Caycedo. Hittil har kunstneren innlatt seg med mennesker for å bli kjent med «lokaliteten» via en rekke erfaringer med stedsspesifikt arbeid understøttet av bestillinger og gjesteopphold på stedet. Nå rettes søkelyset mot mennesker, uten å skjele til hvorvidt deres identitet er knyttet til stedet. Giorgio Agamben sier at det identifiserbare er det som kan anskueliggjøres og ved anskueliggjørelsen, brakt til taushet. Dette strider mot tanken om at det singulære er hvor man ikke identifiseres via noen bestemt tilhørighet (nasjonal, seksuell, politisk, sosial, osv.), men hvor man er i stand til å skape et fellesskap hvor koblingene mellom mennesker, et rom mellom dem, er det eneste samlende. Denne egenskapen ved hver eneste én av dem, noe ekstra noe som gjør forbindelsen mulig, er det Agamben kaller halo. 01 De samtalene Caycedo får i gang, beror mer på dette halo og det rommet mellom mennesker den frembringer enn på forestillingen om at de representerer et sted, defineres av det, eller kan representere det. I verket er det nedfelt et beskjedent forsett: å bli kjent med mennesker gjennom det håndarbeidet de utfører, enten som hobby eller som hovedbeskjeftigelse. Caycedo hadde samtaler med ni bergensere av forskjellig nasjonalitet, alder, politisk og åndelig overbevisning og kjønn. Det eneste de har felles, er at de lager ting med hendene. Resultatene av disse aktivitetene er varierte og mangeartede hva stoffligheten angår: fra brødbaking til farging eller brodering av stoff, fra bunadtilvirkning til musikk og strikking. Hver av de ni Caycedo intervjuet bruker hendene på forskjellig vis, med forskjellig formål og motivering. De har tilegnet seg kompetansen på forskjellig vis, men hver enkelt har også et visst «muskelminne», som Caycedo uttrykker det. 02 En bestemt måte å gjøre ting på blir til dels nedfelt i hendene våre som blir gjenstand for stadige endringer, avhengig av den materielle kulturen vi vokser opp i, men også av endringer i teknologi og livssituasjon, samt vilje til å lære hendene å utføre visse oppgaver. Humane Materiale handler om hendene og ting de skaper. Men mellom dem er det nedfelt en hjerneprosess som tilfører og henter impulser fra hendenes bevegelser, helt og fullt forbundet. Bevissthet dreier seg ikke bare om sinnet: Den utøves av hele kroppen, fra topp til tå. Med datateknologiens fremmarsj og vårt stadig mer stillesittende liv er det som om noe av denne holistiske bevisstheten har gått tapt og evnen til å kjenne verden begrenser seg til bare noen få sanser. Dette er nok ikke hele sannheten, men kropp og hjerne er egentlig ikke atskilt. De er del av det samme byggverket, nøye forbundet og avhengige av hverandre. Hvis vi lar en del av kroppen forfalle fordi vi bruker den for lite, påvirker det altså den måten vi lærer av den materielle verden som omgir oss, og i sin tur er det jo den som også gjør det mulig for oss å tenke abstrakt. Som Richard Sennett har understreket på grunnlag av mange vitenskapelige studier siden 1800-tallet: Menneskets evne til å gripe ting er en av de viktigste egenskapene som gjorde oss i stand til å ha et mer mangfoldig forhold til den materielle verden. 03 Det å gripe innebærer en åpenbar sammenheng mellom hjerne og hånd, for det er en bevisst handling, like bevisst som erkjennelsen av nødvendigheten av å gi slipp. Føleopplevelser er den første og mest umiddelbare måten å kjenne verden på siden de i ulik grad er fordelt CATALINA LOZANO KONVERSASJON, KONVERGENS, KUNSTHÅNDVERK

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 PROSJEKTBESKRIVELSE MAJA NILSEN Prosjektet med tittelen jeg hører vinteren nærme seg vil bestå av en utendørsskulptur som er tenkt plassert i

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY ERLAND KIØSTERUD SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY FORLAGET OKTOBER 2016 INNHOLD Innledning Det skyldløse dyret i meg Den hjemløse kroppen Ikke mitt fellesskap Stillhetens fortelling stillheten i fortellingen

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Passing Understanding

Passing Understanding Passing Understanding 0 Passing Understanding Stenersenmuseet, Oslo, 2000 Et rom vevd av papirremser Arbeidet er bygget av 45 stk. 18 m lange papirremser med årstall trykket på (laser utskrift) Remsene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 3 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN Edvine Larssen "Unforgettable Vision Of Darkness" UKE 50/51 Anja Carr "Fitforfur"

OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN Edvine Larssen Unforgettable Vision Of Darkness UKE 50/51 Anja Carr Fitforfur OMVISNINGSTILBUD TIL SKOLENE HØSTEN 2013 UKE 46/47 Edvine Larssen "Unforgettable Vision Of Darkness" UKE 50/51 Anja Carr "Fitforfur" Denne høsten hos Trøndelag Senter for Samtidskunst inneholder vårt utstillingsprogram

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall

Omvisning på utstillingen Kurt Johannessen - BLU i Bergen Kunsthall KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen med oppgaver i barnehagen og omvisning i Bergen Kunsthall på utstillingen BLU laget av Kurt Johannessen. - Søre Skogvei barnehage

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Josefine Klougart. Om mørke. Oversatt fra dansk av Trude Marstein

Josefine Klougart. Om mørke. Oversatt fra dansk av Trude Marstein Josefine Klougart Om mørke Oversatt fra dansk av Trude Marstein Til Nikolaj med takk og kjærlighet, din Josefine Takk til Jakob og Hans Otto for vennskapet og lesningene Min familie Tomas Espedal, Jonas

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten.

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. «Hvordan er ren matematikk mulig? Hvordan er ren naturvitenskap mulig? ( )Hvordan er metafysikk

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere

Hva hvis? Jorden sluttet å rotere Hva hvis? Jorden sluttet å rotere Jordrotasjon Planeter roterer. Solsystemet ble til for 4,5 milliarder år siden fra en roterende sky. Da planetene ble dannet overtok de rotasjonen helt fram til i dag.

Detaljer

Oppstartsmappe. Kunst til alle. Hva er kunst? Forfatter: Gunnar

Oppstartsmappe. Kunst til alle. Hva er kunst? Forfatter: Gunnar Oppstartsmappe Forfatter: Gunnar Birkeland Denne mappen er først og fremst ment som et hjelpemiddel for bedriftskunstforeninger i oppstartingsfasen. Men det er også vårt ønske at den

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid

Jessica Brody. Glemt. Oversatt av Heidi Sævareid Jessica Brody Glemt Oversatt av Heidi Sævareid Til Bill Contardi en ekte actionhelt, (også kjent som agenten min) Et hjerte som virkelig har elsket, glemmer aldri. Thomas Moore 0 VEKKET Bølgene slår mot

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Hume: Epistemologi og etikk. Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU

Hume: Epistemologi og etikk. Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Hume: Epistemologi og etikk Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU 1 David Hume (1711-1776) Empirismen Reaksjon på rasjonalismen (Descartes) medfødte forestillinger (ideer)

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Karine Nyborg. Balladen om den usynlige hånd. Noveller

Karine Nyborg. Balladen om den usynlige hånd. Noveller Karine Nyborg Balladen om den usynlige hånd Noveller Om forfatteren: Karine Nyborg (f. 1962) er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo. Hun mottok strålende kritikker da hun debuterte med novellesamlingen

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Lær sjonglering med baller

Lær sjonglering med baller Lær sjonglering med baller Er du en nybegynner, er det lurt å starte med 3 baller Forklaringen er skrevet av en høyrehendt, men kan like godt brukes av venstrehendte. Bare les venstre i stedet for høyre

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik S. J. BOLTON Nå ser du meg Oversatt av Pål F. Breivik Til Andrew, som leser bøkene mine først; og til Hal, som ikke kan vente på å få komme i gang. Prolog For elleve år siden Blader, gjørme og gress virker

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Dans som tilnærmingsmåte til Aase Texmon Ryghs skulpturverden Til bruk for alle fra barnehage til voksen

Dans som tilnærmingsmåte til Aase Texmon Ryghs skulpturverden Til bruk for alle fra barnehage til voksen Å se gjennom å danse Dans som tilnærmingsmåte til Aase Texmon Ryghs skulpturverden Til bruk for alle fra barnehage til voksen Tegninger og ideer - Ina Eriksen, Oslo 26.8.2016 Foto: Nasjonalmuseet, Annar

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Næringskjeder i havet

Næringskjeder i havet Ved dette besøket på Polaria skal du lære litt om noen av de næringskjedene som finnes i havet. 1. Spørsmål til filmen «SVALBARD ARKTISK VILLMARK» a. Hvor mange unger hadde isbjørnen? b. Hva gjorde hvalrossen?..

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Nir Baram. Verdens skygge. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Nir Baram Verdens skygge Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Til R. Alle karakterer og hendelser i denne boken er et resultat av forfatterens fantasi og enhver likhet mellom dem og virkeligheten er rent

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer Advent i Eplekarten 2013 Et lite blikk på det som skjer Kjære alle foreldre, I adventstiden ønsker vi å skape en rolig og god atmosfære, fylt med forventninger til det som skal komme. Vi prøver å ikke

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk.

Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk. Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk. Empirist: Alt i bevisstheten kan føres tilbake til

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG!

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG! Prosesshefte KONSEPT DESIGN PRESENTASJON REFERANSER JANUAR BILDER IDEMYLDRING MAPPING ANALYSER KONSEPT REFERANSER OVERORDNET DESIGN ANALYSER INDESIGN DOK FOR REFERANSER/KART/BILDER SKISSER DIAGRAMMER BILDER

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

Det er her jeg skal være

Det er her jeg skal være Hilde Hylleskaar Det er her jeg skal være Gyldendal 1 Jeg kaster et blikk tvers over rommet mot det store speilet, og ser at jeg ser utrolig glad ut. Jeg holder et champagneglass i hånden. Det bruser og

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Kapittel 1 Innledning I denne oppgaven skal jeg skrive en bildeanalyse av reklameplakaten til DKNY. Bildet reklamerer for parfymen til Donna Karen New

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

Ute av verden. Karl Ove Knausgård

Ute av verden. Karl Ove Knausgård Ute av verden Karl Ove Knausgård 1998 Første del 3 1 Av og til hendte det at jeg låste meg inn på skolen om natten, gikk gjennom den lave, mørklagte bygningen mens jeg skurdde på bryter etter bryter

Detaljer

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE

EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE EN SPADE ER IKKE BARE EN SPADE OPPIGARD Eline Solheim Styrer STØTTENDE OG UTFORSKENDE LÆRINGSMILJØ Bakgrunn for prosjektdeltagelse Hovedfokuset vårt for barnehageåret 2012 13 er Støttende og utforskende

Detaljer

Jeg gikk en tur på. Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013

Jeg gikk en tur på. Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013 Jeg gikk en tur på stien Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013 Sti, opplevelse, relasjon Stien som premissleverandør for opplevelsen Stien som filter mellom turgåeren og verden Stien som fortolkningsforslag

Detaljer

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU SØRLANDETS KUNSTMUSEUM PROGRAM FOR VGS HØST/VINTER 2011 Susanna Majuri: High Tide, 2006, Fotografi. Vi går en spennende høst i møte på SKMU! Velkommen til å delta på våre omvisninger og aktiviteter

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer