Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser i 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser i 2017"

Transkript

1 Notat Til: Kommunalstyret for oppvekst Fra: Rådmannen Kopi til: Direktør for oppvekst og levekår Dato: Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser i 2017 Bakgrunn for notatet Sak om dimensjonering og avvikling av barnehageplasser ble behandlet i kommunalstyret for oppvekst (KO) I sitt vedtak ba kommunalstyret administrasjonen om å legge fram et notat for KO om avdelingsvise kutt fremfor avvikling av hele barnehager/bygg. Dette notatet redegjør nærmere for de overordnede føringer og prinsipper for dimensjonering av barnehageplasser. Det gir videre en analyse av fordeler og ulemper ved avvikling av avdelinger eller bygg, samt administrasjonens anbefaling om konkrete tiltak i den enkelte bydel. Prinsipper for dimensjonering og planlegging av fremtidig barnehagestruktur Barnehagebruksplanen bygger på Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser. Den gir blant annet en fremstilling om fremtidig kapasitet og behov for barnehageplasser i Stavanger. Planen er et styringsverktøy som skal bidra til: Å legge grunnlaget for balanse mellom behov og kapasitet Å sikre en jevnere bydelsdekning av byens barnehageplasser En effektiv og balansert utnyttelse av økonomiske ressurser En langsiktig, robust og forutsigbar planleggingshorisont. I vedtatt barnehagebruksplan for beskrives overordnede prinsipper for utbygging og utvikling av barnehager i Stavanger. Prinsippene er videreført i forslag til revidert barnehagebruksplan som ligger til behandling; /grunnleggende-prinsipper-for-barnehagene-i-stavanger/ Robuste og bærekraftige barnehager Ett av de sentrale prinsippene for utbygging og utvikling av barnehager er at byens barnehager skal være robuste og bærekraftige. I barnehagebruksplanen konkretiseres dette med at barnehagene skal være av en viss størrelse, da dette gjør de mindre sårbare ut fra faglige, personalmessige og økonomiske hensyn. Anbefalt størrelse er 6-12 avdelinger, eller mellom barn. Samtidig understrekes viktigheten av bredde og mangfold i barnehagetilbudet. Videre skal barnehagebygget være fleksibelt utformet, slik at organiseringen kan styres av behov i søkermassen, ikke av begrensninger i bygget. God ledelse og struktur er også avgjørende faktorer for robuste og bærekraftige barnehager. Barnehager av en størrelse som gir mer enn 100% stilling i barnehagens ledelse gjør barnehagen mindre sårbar, og bidrar til et større og mer robust fagmiljø. Mindre barnehager med inntil 60 barn og inntil 20 % i ekstra administrasjonsressurs, er mer sårbare når det gjelder å takle omstillinger. Som oversikten i barnehagebruksplanen viser, er 44 av Stavangers barnehager i denne gruppen, og omlag 25% av barnehagebarn i Stavanger går i en barnehage med inntil 60 barn. De fleste av disse byggene har begrensninger når det gjelder fleksibelt areal og Notat KO _Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser 1

2 universell utforming av utearealet. Dette kan medføre utfordringer med tilrettelegging for endrede alderssammensetninger og tilpasninger i tråd med varierende behov og etterspørsel i barnehageopptaket. En viss variasjon i størrelse og utforming er imidlertid positivt, og bidrar på den annen side til et større mangfold i barnehagetilbudet. For å sikre robuste og bærekraftige barnehager i framtiden, er det et mål å øke andelen barnehager med plasser, % ledelsesressurs, samt bygg med fleksibelt areal og universell utforming både ute og inne. Av totalt 110 barnehager har 86 % av barnehagene inntil 100 barn, og 71% av barn i Stavangerbarnehagen går i en barnehage med inntil 100 barn. Det er viktig at prinsippet om robuste og bærekraftige barnehager legges til grunn når fremtidig utbygging og utvikling av barnehager planlegges, og når det som følge av endringer i behovstallene skal gjennomføres omstillings- og neddimensjoneringsprosesser. Bedre bydelsdekning og balanse mellom behov og kapasitet Bedre bydelsdekning er et annet hovedprinsipp som ligger til grunn for utbygging og utvikling av barnehager i Stavanger. Storhaug og Eiganes-Våland er fortsatt de to bydelene med størst underkapasitet, og øvrige sentrumsnære bydeler er avgjørende for å kompensere for manglende kapasitet på Storhaug og Våland. Nyetablering i Emmaus barnehage (100 plasser) og Stokkatunet barnehage, avdeling Hertervigtunet (32 plasser) høsten 2016 førte til en noe bedre bydelsdekning i disse bydelene selv om det fortsatt er underdekning i begge bydeler. Den største utfordringen med overkapasitet er i den sørlige delen av Hinna bydel, samt vest i Madla bydel og i Hundvåg bydel. I tråd med målsetting om 10-minuttersbyen, og muligheten for barnehageplass i egen bydel, må omstillings- og neddimensjoneringsprosesser sees i forhold til de faktiske behovs- og kapasitetstallene, slik at grepene vi gjør bidrar til at vi nærmer oss målsettingen om en jevnere bydelsdekning. Med utgangspunkt i dagens oppdaterte befolkningsfremskrivningstall er det behov for å redusere/avvikle ca. 400 plasser i Stavanger, hvorav ca. 240 i 2017, og ca. 150 i Størst overkapasitet er det i Hinna sør, der forholdet mellom behov og kapasitet viser en overkapasitet på 200 barnehageplasser fra høsten I opprinnelig forslag fra rådmann er det anbefalt at om lag 100 av plassene bør reduseres i denne delen av Hinna bydel. Reduksjon av antall barnehageplasser i byen forsterkes av 2 forhold; - Flere private barnehager har godkjent leke- og oppholdsareal som ikke er tatt i bruk. Dersom eier ønsker det kan disse tas i bruk uten at kommunen har kan påvirke en slik beslutning. - Kommunale barnehager har en arealmessig overkapasitet tilsvarende plasser som kommer i tillegg til oversikten over plasser i drift. Eksempelvis har flere barnehager redusert sitt barnetall tilsvarende en til to avdelinger. Godkjent areal som ikke er i bruk kan raskt tas i bruk igjen dersom vi på sikt trenger flere plasser. I forkant av barnehageopptaket gjøres det hvert år nødvendige tilpasninger når det gjelder antall plasser som skal være i drift i hver kommunal barnehage i tråd med de faktiske søkertallene. Slike mindre tilpasninger kan være at en barnehage øker eller reduserer med noen få barn i tråd med kapasitet i areal og/eller bemanning, eller at det på grunn av søkertall reduseres/utvides med en hel avdeling. Slike tilpasninger er gjennomført i forkant av hvert opptak de siste årene. I år er det ikke tilstrekkelig med slike mindre justeringer alene. Større/strukturelle grep vurderes som helt nødvendige. Midlertidige barnehager og barnehagebyggets egnethet Byggets beskaffenhet er også et prinsipp som ligger til grunn for vurderingene i dimensjonering av barnehagekapasitet jfr. redegjørelse i revidert barnehagebruksplanen. I utbygging og utvikling av barnehager er det viktig å prioritere bygg som er gode ut fra både hensynet til barn og ansatte. Likeledes er det av stor betydning at det så langt som mulig prioriteres permanente, fremfor midlertidige løsninger/barnehagebygg. Notat KO _Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser 2

3 Kommunen har flere barnehager som av ulike grunner drives i bygg med midlertidige løsninger, enten på grunn av byggetekniske forhold, leide bygg, eller bygg som ligger på areal som er regulert til andre formål. Rådmannen er opptatt av å finne permanente løsninger, noe som blant annet avhenger av tilgjengelige permanente bygg/tomter og/eller nødvendige omreguleringer. Avvikling av midlertidige barnehager må imidlertid sees i forhold til behovstallene, og avvikles i takt med at barnehageplassene blir erstattet med permanente barnehager i bydeler med underkapasitet. Hovedvekten av midlertidige barnehager er konsentrert rundt Bekkefaret-området. Barnehagene i denne delen av Hillevåg er geografisk plassert slik at de naturlig kompenserer for manglende barnehageplasser i flere andre bydeler, særlig Våland, Storhaug og nord i Hinna bydel. Avvikling av midlertidige barnehager uten tilsvarende erstatning av nye plasser, gir en redusert bydelsvis dekning. I omstillingsprosesser og planlegging av fremtidig barnehagestruktur er det viktig at omfanget av uegnede og/eller midlertidige bygg reduseres og at nye, moderne, fleksible og permanente bygg utgjør hovedtyngden av barnehagebyggene i Stavangerbarnehagen. Langsiktighet og forutsigbarhet Det er avgjørende at de grepene som velges bidrar til at kommunen på kort og lang sikt kommer nærmere målet om en bedre bydelsvis dekning. Ved å arbeide for at flere barnehager har et fagmiljø og en ledelsesressurs som er mindre sårbar for endringer og omstillinger, etablerer kommunen bærekraftige strukturer som kan møte framtidige behov og endringer. Det fremgår av barnehagebruksplanen at robuste barnehager fortrinnsvis har fleksible bygg og ute- og inne arealer som muliggjør endring og tilpasning av alderssammensetningen i tråd med varierende behov og etterspørsel i opptaket. Det er imidlertid viktig å understreke at for store endringer opp og ned ikke er positivt verken av hensyn til barna eller de ansatte. Derfor er det viktig at fremtidig dimensjonering av barnehageplasser er best mulig i tråd med forventet behov i den enkelte bydel. Dette gir økt forutsigbarhet og behovet for stor økning eller reduksjon av barnehageplasser i drift i den enkelte barnehage fra år til år. Det er stor tilgjengelig arealkapasitet i både kommunale som private barnehager i Stavanger. De foreslåtte endringer kan da iverksettes og barn med lovfestet barnehagerett vil fortsatt få barnehageplass selv ved en fremtidig økning i barnetall. Både effektivisering og styrking av kvaliteten i Stavangerbarnehagen I opprinnelig forslag til vedtak i sak om dimensjonering anbefalte rådmannen i hovedsak avvikling av hele barnehager og bygg. Dimensjonering ble sett i sammenheng med effektiviseringskrav i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan Den økonomiske effekten var beregnet til kr 4,9 mill knyttet til reduserte bygg- og vedlikeholdsutgifter, samt lavere administrasjonsutgifter (Linje 90, Effektiviseringskrav Barnehage). I bystyrets budsjettvedtak for 2017 er samme beløp tilbakeført barnehagerammen, med henvisning til midler som er øremerket økt antall barnehagelærere i landets barnehager fra Statsbudsjettet (KD ). Administrasjonen har foreløpig ikke full oversikt over hva som ligger i sentrale føringer for bruk av de øremerkede midlene i KD Dette blir nærmere gjennomgått i egen sak om oppfølging av bystyrets HØP-vedtak. I forbindelse med bevisst satsning på økt kvalitet er det viktig at arbeidet kommer alle barnehager til gode. Grepene i dimensjoneringsarbeidet må også ivareta dette perspektivet slik at kvalitetsøkningen ikke skjer i enkeltbarnehager, men i barnehagesektoren samlet. Notat KO _Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser 3

4 Avvikling av barnehageplasser i avdelinger eller bygg? Kommunalstyret for oppvekst har bedt administrasjonen vurdere en alternativ innretning av dimensjonering i forkant av barnehageopptaket, der tilpasning av behov og kapasitet i større grad gjøres i form av avdelingsvis reduksjon av plasser fremfor avvikling av hele barnehager. I det videre gjennomgås fordeler og ulemper ved avdelingsvis/bygningsmessig avvikling generelt, før mulige løsninger bydel for bydel blir beskrevet og vurdert. AVVIKLING AV AVDELINGER AVVIKLING AV HELE BYGG Fordeler Ulemper Fordeler Ulemper 1. Flere berørte 1. Færre berørte barnehager, og barnehager, og barne-, foreldre-, barne-, foreldre-, personalgrupper personalgrupper. 2. Redusert mulighet 2. Samlet reduksjon for førstevalg og ett sted gir økt søskenprioritet ved kapasitet i andre nytt opptak barnehager, og 3. Krevende å avklare mulighet for at hvem som skal ut og grupper av barn kan hvem som skal bli flytte samlet til ny blant både barn og barnehage ansatte når kun 3. Økt forutsigbarhet enkelte avdelinger om hvem som blir avvikles. Kan skape berørt. intern uro blant både 4. Mindre intern uro ansatte og foreldre. hos foreldre/ 4. Dyrere enhetspris pr ansatte da hele barnehage-plass barnehager er uten at det gir et berørt. kvalitetsløft 5. Organisatorisk grep 5. Kan medføre store som i tråd med endringer i føringer i barnehagen og stor barnehagebruksplan utskifting av gir større andel personal barnehager med Barnegruppe og robust ledelse og team må settes større fagmiljø sammen på nytt. 6. Mulighet til å 6. Øker forskjellene i avvikle driften i leke- og bygg som er oppholdsareal i midlertidig eller lite barnehagene egnet. 7. Færre barn gir færre 7. Betydelig årlig ansatte, og mindre besparelse av fagmiljø. Reduserer driftskostnader til også ledelsesressurs bygg og styrerressurs. i den enkelte barnehage. 8. Redusert kostnad 8. Vil medføre at på plasser vi ikke enkelte ansatte blir trenger gir økte overtallige i deler av ressurser til sin stilling systematisk kvalitetsarbeid i 1. Færre barn må bytte barnehage 2. Økt leke- og oppholdsareal til gjenværende barn i utvalgte barnehager 3. Unngår at hele bygg blir lagt ned 4. Enklere overtallighetsprosesser i den enkelte barnehage da ikke alle må ut. En del kan løses gjennom turnover og ønsket avgang i egen barnehage. 1. Noen familier vil oppleve at gode barnehager i eget nærmiljø blir avviklet 2. Noen familier kan få lengre reisevei til barnehagen 3. Alle barn i berørte barnehager må bytte barnehage. Gjelder også barn som er mer sårbar for endring. 4. Omfattende overtallighetsprosess i de berørte barnehager. 5. Alle ansatte i berørte barnehager må bytte arbeidssted. 6. Flere kan bli uønsket overtallig Notat KO _Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser 4

5 9. Organisatorisk grep som vil kunne gjøre flere barnehager mer sårbare i motsetning til målsetting i barnehagebruksplan. 10. Utsetter nødvendige strukturelle grep og øker omstillingsbehovet i barnehagene vi trenger. 9. Frigjør bygg til ev annen bruk 10. Overtallighetsprosesser isoleres i noen barnehager. Bydelsvis gjennomgang av alternative forslag til løsninger I det videre gjennomgås alternative måter å løse omstillingsbehovet i den enkelte bydel. Anbefalinger er gitt i prioritert rekkefølge, og de presenteres samlet i en felles tabell undrer konklusjonen. Ut fra gjeldende prognoser er det forventet at Stavanger får drøyt 200 færre barnehagebarn fra høsten Ut fra hvilke løsningsalternativer som velges vil det totale antall barnehageplasser som avvikles variere fra omlag plasser. Jo færre plasser som blir avviklet i 2017, jo større blir omstillingsbehovet i Administrasjonen gjør årlig mindre justeringer av antall barnehageplasser i enkelte barnehager/bydeler ut fra de endelige søkertallene i barnehageopptaket. Disse justeringer vil stå i forhold til omfanget av neddimensjonering gjort i forkant av barnehageopptaket. Hundvåg bydel Opprinnelig forslag var å redusere med 35 plasser i Hundvåg bydel ved å avvikle ett bygg; Buøy/Roaldsøy barnehage - avdeling Roaldsøy. Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt å opprettholde Roaldsøy barnehage. Det er i forventet overkapasitet i bydelen, og det må da vurderes hvilke alternative grep som må gjøres i bydelen. Barnehagene får økonomiske utfordringer dersom kapasiteten ikke står i forhold til faktisk behov, da det vil medfører at de ikke får fylt opp barnehageplassene sine. De kommunale barnehagene i bydelen har fire til seks avdelinger. Dette gjør avdelingsvis reduksjon lite ønskelig, da fagmiljøene vil bli enda mindre, og sårbarhet ved f.eks sykefravær mv vil bli større. Avdelingsvis reduksjon vil sånn sett ikke være i tråd med overordnede føringer i barnebruksplanen. Skeie barnehage med seks avdelinger fordelt på to bygg ligger i levekårsområder med til dels store utfordringer. Her har tilgjengelige barnehageplasser i nærmiljøet en særlig stor betydning for integrering og sosial utjevning. Skeie barnehage er i tillegg den barnehagen i Stavanger som har høyest andel flerspråklige barn, og det er en uttalt målsetting at Stavanger kommune skal øke andel flerspråklige barn i barnehagen. Roaldsøy/Buøy barnehage, avdeling Buøy ligger i et område med få andre barnehager, barnehagen har i tillegg relativt høy søknad og ligger i et område med levekårsutfordringer. Det anbefales derfor at bygget videreføres, selv om den ut fra føringer i barnehagebruksplanen er mindre en anbefalt størrelse per bygg. I siste års barnehageopptak har det vært vanskelig å fylle plassene i bydelen, og det er gjort mindre tilpasninger av kapasitet, blant annet ved å redusere antall plasser i Husebøstykket barnehage. Barnehagen har vært gjennom store reduksjoner de senere år og bør derfor ikke reduseres ytterligere i årets barnehageopptak. Vågen barnehage har høyere søkertall enn både Husebøstykket og Kvitodden barnehage og barnehagen har i tillegg en tilrettelagt avdeling som gir mulighet for økt tilrettelegging av barnehagetilbudet i Hundvåg bydel. Notat KO _Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser 5

6 Kvitodden barnehage drives i midlertidige lokaler i form av å være et leid bygg der leieavtalen går ut i Barnehagen ligger også i en levekårssone med utfordringer, men rådmannen anbefaler likevel at en reduksjon i Hundvåg bydel gjøres i Kvitodden barnehage. Dette fordi bygget er leid, og nye Atlanteren barnehage er planlagt i samme området fra Det anbefales en gradvis avvikling av barnehagen ved å ikke ta opp nye barn i barnehageåret Dette kan bety at heller ikke søsken får plass ved årets opptak. Barnehagen avvikles fra høsten Dette gir en mindre reduksjon enn det som fremgår av behovs- og kapasitetstallene, og vil medføre økte kostnader for drift av barnehagen i bydelen i avviklingsperioden. Tasta bydel Kommunalstyret har vedtatt å opprettholde Austre Åmøy barnehage. Det er ikke gitt konkrete forslag om å avvikle avdelinger i andre barnehager i Tasta bydel. Administrasjonen må likevel vurdere hvilke alternative grep som må gjøres for å håndtere forventet overkapasitet i bydelen. Gjennomgangen av bydelen i barnehagebruksplanen viser en forventet overkapasitet av barnehageplasser i hele planperioden. Det er vedtatt omfattende rehabilitering/nybygg av barnehagene i bydelen kommende år, noe som vil gi bydelen et betydelig løft når det gjelder bygningsmessig standard. Rådmannen anbefaler at tilpasningen mellom behov og kapasitet i Tasta bydel gjøres ved at Triade barnehage, avd. Veden gradvis avvikles over to år. Konsekvenser i 2017 blir at det ikke tas inn nye barn ved årets opptak. Dette kan bety at heller ikke søsken får plass ved årets opptak. Barnehagen helt avvikles fra høsten En gradvis avvikling av bygg Veden gir en mindre reduksjon enn det som fremgår av behovs- og kapasitetstallene, og vil medføre økte kostnader for drift av barnehagen i bydelen i avviklingsperioden. En alternativ reduksjon gjennom å redusere en avdeling i utvalgte barnehager i bydelen anbefales ikke. Dette vil medfører at forholdsvis små barnehager blir endra mindre, noe som gir mindre fagmiljøer og økt sårbarhet. Madla bydel I opprinnelig forslag til vedtak anbefaler rådmannen å redusere 30 plasser i Madla bydel, ved å avvikle Aubeberget barnehage, avd. Malthaug, samt å tilbakeføre noen barnehageplasser til andre barnehager i bydelen gjennom såkalt bemanningsoptimalisering. Kommunalstyret har bedt om nærmere utredning av avdelingsvise kutt i Sundelia og Kløvereng Sunde barnehager. Sundelia er en ny barnehage med et moderne og svært godt bygg. Barnehagen ligger i tillegg i et levekårsområde, der nærmiljøbarnehage vurderes som ekstra viktig. Barnehagen har vært gjennom større nedbemanningsprosesser foregående år, og har redusert antall barn tilsvarende to avdelinger. Det er ikke anbefalt at barnehagen reduseres ytterligere. Kløvereng Sunde er en fireavdelings barnehage med utvidede barnegrupper og reduksjon av en avdeling i denne barnehagen anbefales ikke. Notat KO _Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser 6

7 Hillevåg bydel I opprinnelig forslag til vedtak foreslår rådmannen en reduksjon på 54 plasser ved å avvikle driften i Maurtua barnehage. Kommunalstyret har bedt om en nærmere utredning av avdelingsvis reduksjon i 5 utvalgte barnehager i Hillevåg bydel. Rådmannen fraråder avvikling av avdelinger i nye og moderne barnehagebygg, og i barnehager som ikke ligger i områder med overdekning. Derfor vurderes det ikke som aktuelt å avvikle barnehageplasser i Auglend, Sandvikveien, og Kvalaberg/Vannassen barnehager som er spesielt nevnt i kommunalstyrets vedtak. Ut fra antall barn bosatt i Hillevåg bydel er det stor overkapasitet av barnehageplasser i bydelen. Hillevåg er imidlertid sentralt plassert og dekker behovet for barnehageplasser i flere områder med underdekning, i hovedsak Storhaug, Våland og nordre del av Hinna bydel. I Hillevåg bydel er det flere barnehager som er midlertidige. Enten fordi bygget er midlertidig godkjent for drift av barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern og/eller bygningsloven (Bekketunet og Maurtua), barnehagen drives i leide bygg (Hillevåg) eller byggene ligger helt eller delvis på areal som er regulert til andre formål (Bekketunet, Maurtua og Barnas Hus). I påvente av nye, permanente løsninger, er det fortsatt behov for drift i disse barnehagene. Når det skal gjøres tilpasning mellom behov og kapasitet i Hillevåg bydel er det mest hensiktsmessig at dette gjøres i bygg som er midlertidige og/eller i dårlig forfatning. Rådmannen anbefaler at reduksjon av om lag 50 plasser i forkant av årets barnehageopptak gjøres i Bekkefaret-området, der det er flest barnehager med midlertidig godkjenning. I dette området er Maurtua, Bekketunet og Hillevåg barnehager særlig nevnt. Av disse barnehagene bekrefter både Stavanger eiendom og helsesjefen v/ miljørettet helsevern at Maurtua barnehage er i dårligst forfatning, og særlig en del av bygningen har dårlige vinduer, trekk, dårlige lydforhold mm. Det understrekes at barnehagen naturligvis har nødvendig godkjenning, og at byggets beskaffenhet ikke er ensbetydende med at Maurtua er en dårlig barnehage. Det er likevel viktig at kommunen bruker nødvendig tilpasning til å øke andelen av barnehager som også har gode bygg, som vil kunne øke kvaliteten ytterligere. Av denne grunn opprettholdes anbefalingen om å avvikle Maurtua barnehage. Avvikling kan alternativt gjøres over to år ved at 5-åringene som går i barnehagen i dag får mulighet til å fullføre sin barnehagetid i Maurtua barnehage i den delen av bygget som er i best stand. Det forutsettes at barnegruppa i Maurtua får tilhørighet med flere barn, og at Maurtua og Bekketunet barnehager organiseres med felles ledelse. Ved en gradvis reduksjon avvikles barnehagen helt fra høsten Et tredje alternativ er å redusere antall plasser i Bekketunet og Maurtua barnehage gradvis ved å ikke ta inn nye barn fra høsten Dette kan bety at søsken ikke får plass. Dette gir en samlet reduksjon på 68 plasser. Det betyr at ett modulbygg i Bekketunet avvikles fra høsten 2017 og at Maurtua reduserer driften i 2017 og avvikles helt fra høsten Videre plan for avvikling av barnehagene legges i løpet av 2017 i tråd med plan for etablering av nye, permanente barnehageplasser. Det frarådes at Bekketunet barnehage avvikles helt før permanente barnehageplasser er etablert. Hinna bydel Rådmannen har foreslått avvikling av driften i to barnehage med fire avdelinger som ligger sør i Hinna bydel. Det vil utgjøre en reduksjon på 102 plasser. Kommunalstyret har bedt om en nærmere utredning av avdelingsvis reduksjon i Gautesete og Jåttå i Hinna bydel. Sør i Hinna er det området med størst overkapasitet, og prognosene viser at overkapasiteten fortsatt vil være store etter en reduksjon på 100 plasser som foreslått. Det er derfor i denne bydelen administrasjonen mener det er mest nødvendig å gjøre strukturelle grep allerede før barnehageopptaket Administrasjonen opprettholder anbefaling om avvikling av Djupamyrå og Soria Moria barnehager. Notat KO _Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser 7

8 Et alternativ til å avvikle driften helt i Djupamyrå og Soria Moria barnehage fra høsten 2017 er å trinnvis redusere driften over to år slik at barnehagene avvikles helt fra høsten Dette kan gjøres på to måter; 1) det tas ikke inn nye barn ved opptaket 2017 (gir en reduksjon på om lag 25 plasser) 2) begge barnehager avvikler to avdelinger fra høsten 2017 og driften organiseres med felles ledelse (gir en reduksjon på om lag 54 plasser). Begge alternativ kan bety at søsken ikke får plass i årets barnehageopptak. Gradvis avvikling av 2 barnehager vil ikke gi tilstrekkelig reduksjon i Hinna bydel. Det vil i tillegg måtte gjøres en større avdelingsvis reduksjon tilsvarende 4 til 6 avdelinger i Gautesete og/eller Jåttå barnehage. Disse barnehagene er både robuste og fleksible, men større endringer vil kunne få negative konsekvenser for barnehagetilbudet. Barnehagene ligger geografisk slik plassert at de er med å dekke opp for noe av underkapasiteten i Hinna nord. Det er de siste årene etablert en rekke boliger i nærområdet til Jåttå barnehage. Ved en reduksjon av plasser her, vil familier fra Hinna Nord lengre reisevei. Jåttå barnehage ligger også godt til rette for å gi plass til barn fra andre bydeler. Begge barnehagene har inneværende år ledig arealkapasitet og det er ikke ønskelig med ytterligere reduksjon. Rådmannen anbefaler derfor ikke dette alternativet. Konklusjon Gjennomgående anbefales det at tilpasning av behov og kapasitet gjøres i form av strukturelle endringer. Ved å redusere overkapasitet av barnehageplasser, kan driften effektiviseres og avvikling det frigjøres ressurser til satsning på økt kvalitet i Stavangerbarnehagen. Tiltakene som velges må bidra til økt forutsigbarhet og løsninger som er formålstjenlige i et langsiktig perspektiv og i tråd med overordnede føringer. Dimensjonering i forkant av årets barnehageopptak må sees i sammenheng med ytterligere reduksjon av barnetall i Tabellen under gir en samlet oversikt over administrasjonens anbefalinger i den enkelte bydel. Bydel Forslag til dimensjonering Opprinnelig forslag til reduksjon pr Hundvåg bydel Alt 1: Trinnvis avvikling av Kvitodden barnehage over 2 år. Det tas ikke opp nye barn i barnehageåret Barnehagen avvikles helt fra høsten Tasta bydel Alt 1: Avvikling av Triade barnehage, bygg Veden over 2 år. Det tas ikke opp nye barn i bygg Veden i barnehageåret Veden avvikles helt fra høsten Alt 2: Opprinnelig forslag om bemanningsoptimalisering opprettholdes. Barnegruppene reduseres i Triade barnehage, bygg Veden og Tastavarden barnehage, bygg Smiene. Madla bydel Alt 1: Opprinnelig forslag opprettholdes: Avvikle Aubeberget barnehage, bygg Malthaug (2 avd) Hillevåg bydel Alt 1: Opprinnelig forslag opprettholdes: Maurtua barnehage avvikles fra og med høsten Alt 2: Maurtua avvikles trinnvis over to år gjennom at kun 5-åringene fortsetter i barnehagen kommende Alternative forslag til reduksjon av plasser i 2017 Notat KO _Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser 8

9 Hinna bydel barnehageår. Maurtua og Bekketunet barnehage organiseres med felles ledelse. Barnehagen avvikles helt høsten Alt 3: Gradvis avvikling av Bekketunet og Maurtua barnehage. Reduksjonen gjøres ved at det ikke tas opp nye barn i barnehagene høsten Ett modulbygg i Bekketunet avvikles fra høsten Maurtua barnehage avvikles helt fra høsten Videre plan for avvikling av barnehagene legges i løpet av 2017 i tråd med plan for etablering av nye, permanente barnehageplasser. Alt 1: Opprinnelig forslag opprettholdes: Soria Moria og Djupamyrå barnehage avvikles fra høsten Notat KO _Dimensjonering og avvikling av barnehageplasser 9

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 16.11.2016 16/29880-1 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for oppvekst 14.12.2016 Dimensjonering og avvikling

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 13.09.2017 17/15485-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for oppvekst - AU 25.10.2017 Kommunalstyret

Detaljer

Planutkast på høring. Barnehagebruksplanen 2015-2020

Planutkast på høring. Barnehagebruksplanen 2015-2020 Planutkast på høring Barnehagebruksplanen 2015-2020 Forside: Vålandshaugen barnehage, foto Abacus a/s 2 Innhold Sammendrag... 5 Lokale og sentrale styringssignaler... 6 Grunnleggende prinsipper for barnehagene

Detaljer

Tasta og Austre Åmøy bydel

Tasta og Austre Åmøy bydel Tasta og Austre Åmøy bydel Bamsebu barnehage SA 26 12 46 % n Tasta 34 17 50 % Byhaugen 39 13 33 % Dusavik 22 13 59 % Espira Scala Tasta 23 23 100 % Kanutten 4 2 50 % Rødknappen 27 20 74 % Tastarustå barnehage

Detaljer

Stavangerbarnehagen kan barn!

Stavangerbarnehagen kan barn! Folkevalgtopplæring 2015 - kommunalstyret for oppvekst Stavangerbarnehagen kan barn! Monica Buvig Stenseth, 04.11.2015 Stikkord om barnehage Sentrale føringer Stavangerbarnehagen Kompetanse = kvalitet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Slåen Bruket Arkiv: 14/40-1 Dato: 03.01.2014 REDUKSJON I KOMMUNALE BARNEHAGEPLASSER 2014/2015 Vedlegg: Reduksjon i kommunale barnehageplasser 2014/15 Uttrykte

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/11284-4 Dato: 20.11.2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/437-10 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår 07.03.2016 Formannskapet 10.03.2016 Kommunestyret 16.03.2016

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 18.10.2017 Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 20.11.2017 NEDLEGGING

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201404769-7 Saksbehandler: LRS Emnekode: ESARK-20 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 20.mai 2014 Svar på privat

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGE - OPPFØLGING AV BUDSJETTVEDTAK 2015, PKT. 15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGE - OPPFØLGING AV BUDSJETTVEDTAK 2015, PKT. 15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/795-2 Arkiv: 150 A10 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGE - OPPFØLGING AV BUDSJETTVEDTAK 2015, PKT. 15 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 301 16/19251 16/198742 Saksbehandler: Atle Thorud Saksansvarlig: Erik Førland Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE

SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE SAKSPROTOKOLL - NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 18.10.2017, saksnr. 38/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde:

Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde: Høring- Rett til barnehageplass for barn født i november Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde: «Barn som fyller ett år i september, oktober eller november

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

Herved oversendes felles høringsnotat fra Fet, Sørum og Aurskog-Høland kommune.

Herved oversendes felles høringsnotat fra Fet, Sørum og Aurskog-Høland kommune. Fra: Anne Flaen [mailto:anne.flaen@ahk.no] Sendt: 6. januar 2014 10:03 Til: Postmottak KD Emne: høring forslag til endring i barnehageloven Herved oversendes felles høringsnotat fra Fet, Sørum og Aurskog-Høland

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 17.02.2016 HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS RÅDMANNENS INNSTILLING Ullensaker

Detaljer

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR

KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR KOMMUNENS FRAMTIDIGE BARNEHAGETILBUD OG BARNEHAGESTRUKTUR Arbeidsutkast 1. til komite 1 Dato: 03.12.14 1. Bakgrunn og forutsetninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av strategiplan 2014-2015

Detaljer

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS

SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING AV NY BARNEHAGE PÅ RÅNÅSFOSS Arkivsak-dok. 16/02045-8 Saksbehandler Anne Mari Færgestad Saksgang Møtedato Utdanningsutvalget 09.11.2016 Formannskapet Kommunestyret 23.11.2016 SØKNAD OM GARANTI FOR KOMMUNALT TILSKUDD FOR ETABLERING

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/794-1 Arkiv: A10 &60 Saksbehandler: Kariann Hætta Sakstittel: INNFØRING AV TO HOVEDOPPTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel:

Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel: Arkivsaksnr.: 15/1587-1 Arkivnr.: 000 Saksbehandler: Tjenesteleder barnehager, Mette Grønmyr Barnehagekapasitet på Harestua fra 010816 Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759

Saksframlegg. UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 Saksframlegg UTNYTTELSE AV LEKE- OG OPPHOLDSAREALET I BARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 10/35759 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjonen om arbeidet

Detaljer

Saksliste. Klage på kommunens vedtak av 19.03.2015 om avslag på bytte av kommunal bolig, tas ikke til følge.

Saksliste. Klage på kommunens vedtak av 19.03.2015 om avslag på bytte av kommunal bolig, tas ikke til følge. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Side 25/15 15/2861 UNNTATT OFFENTLIGHET Ofl 13 GODKJENNING AV FORMANNSKAPET SOM KLAGENEMND'S MØTEPROTOKOLL FRA 21.05.2015 Formannskapets møteprotokoll (unnt. off.) fra 21.05.2015

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/3253-3 Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/3333-8 Saksbehandler: Roger Johansen Saksframlegg Skage barnehage arealrammer og finansiering Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune,

Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, Namsos kommune Barnehagekontoret Saksmappe: 2012/6143-1 Saksbehandler: Marthe Hatland Saksframlegg Utviklingsplan barnehagedrift - Namsos kommune, 2013-2016. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 15.11.2012

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/222-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Søs Nysted Dato: 21.02.2013 Behovsplan- barnehager 2013-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen Bystyret

Detaljer

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge:

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge: Ås kommune Barnehagebehovsplan 2015-2018 Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 14/03600-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.11.2014 Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2012/778-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 27.12.2013 Saksframlegg Høring av forslag til endringer i barnehageloven Utvidelse av retten til barnehageplass

Detaljer

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2012/824-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.10.2017 16/08923-14 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 07.11.2017 Stavanger

Detaljer

FNs utviklingsprogram: Human Development Report

FNs utviklingsprogram: Human Development Report FNs utviklingsprogram: Human Development Report Nasjonal politikk Nasjonal politikk å gjøre noe med de store levekårsforskjeller i byene. Kriminalitet, rusmisbruk og ugunstige oppvekstvilkår for barn mm.

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5430-1 Dato: 21.05.2014

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5430-1 Dato: 21.05.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/5430-1 Dato: 21.05.2014 GRATIS BARNEHAGEPLASS ELLER GRATIS KJERNETID FOR FAMILIER MED LAV INNTEKT. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

SFO-undersøkelse 2009

SFO-undersøkelse 2009 SFO-undersøkelse 9 1 Stavanger samlet Målkrav 76,7,5 76,2 75,2 75,3 77,2 83,2 67 Aktivitetstilbud Tilrettelegging SFO-undersøkelsen 9 Undersøkelsen som ble gjennomført i november 9, retter seg mot foresatte

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/718 NY BARNEHAGE VED STALSBERG - OMFANG Rådmannens innstilling: Ny barnehage ved Stalsberg planlegges med minimum seks avdelinger ca.

Detaljer

Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans

Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans Folkevalgtopplæring 2015 Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans Rådmann Inger Østensjø 03.11.2015 . Kommunenes oppgaver og ansvar Kommuneloven et funksjonsdyktig lokalt selvstyre,

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Forventninger og utfordringer

Forventninger og utfordringer Forventninger og utfordringer Barna i byutviklingen ved barnas representant Anne Brit Vestly 02.11.2015 Hva er barnas representant? Barnas representant skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag.

Detaljer

mellom Lillehammer kommune..barnehage, org nr.

mellom Lillehammer kommune..barnehage, org nr. 1 FORSLAG 12.04.12 SAMARBEIDSAVTALE mellom Lillehammer kommune og..barnehage, org nr. 1. FORMÅL Denne samarbeidsavtalen (heretter avtalen ) skal bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og kommunen,

Detaljer

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE

KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET. Utredning av tema 1: BARNEHAGE Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle KOMMUNESTRUKTURPROSJEKTET Utredning av tema 1: BARNEHAGE Mulige konsekvenser for barnehagene av en eventuell sammenslutning av Gausdal, Lillehammer og

Detaljer

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800261 : E: A10 &00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 3/09 ENDRING AV OPPTAKSREGLENE

Detaljer

Byrådssak 118/15. Bybarnehagestandard for Bergen kommune ESARK-212-201314557-60

Byrådssak 118/15. Bybarnehagestandard for Bergen kommune ESARK-212-201314557-60 Byrådssak 118/15 Bybarnehagestandard for Bergen kommune LRS ESARK-212-201314557-60 Hva saken gjelder: Det har vært en betydelig vekst i antall barnehageplasser i Bergen kommune. I perioden 2003-2013 økte

Detaljer

Møteinnkalling - Tilleggsliste

Møteinnkalling - Tilleggsliste STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling - Tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.10.2009 Tidspunkt: 15.00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21,

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Barnehagesektoren Innsparingskrav 2011-2014

Barnehagesektoren Innsparingskrav 2011-2014 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2011 13844/2011 2010/14620 144 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 11/16 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/82 Formannskapet 01.06.2011

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

TO HOVEDOPPTAK I BARNEHAGE ELLER MER FORTLØPENDE OPPTAK

TO HOVEDOPPTAK I BARNEHAGE ELLER MER FORTLØPENDE OPPTAK Saksframlegg Arkivsak: 15/1999-1 Sakstittel: TO HOVEDOPPTAK I BARNEHAGE ELLER MER FORTLØPENDE OPPTAK K-kode: A10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

BARNEHAGEBRUKSPLAN 2014

BARNEHAGEBRUKSPLAN 2014 BARNEHAGEBRUKSPLAN 2014 Barnehagebruksplan for Sande kommune 2014 Vedtatt av kommunestyret 10.12.2014 Barnehagebruksplan 2014 Side 1 Innhold Innledning.... 3 a. Kommunens ansvar... 3 b. Finansiering av

Detaljer

Levekårsdata til analyseformål. Einar Skjæveland Stavanger kommune. Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon

Levekårsdata til analyseformål. Einar Skjæveland Stavanger kommune. Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Befolkningsutvikling, aldring og tjenesteproduksjon Hotell Triaden, Lørenskog 27.-28. januar 2011 Levekårsdata til analyseformål Einar Skjæveland Stavanger kommune FNs utviklingsprogram: Human Development

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg Kommunestyret. Kommunal overtakelse og kapasitetsutvidelse av Midtbygda barnehage

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg Kommunestyret. Kommunal overtakelse og kapasitetsutvidelse av Midtbygda barnehage OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Dordi Aalbu Referanse DOAA/2016/1426-8/A09 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Driftsutvalg Kommunestyret Kommunal overtakelse og kapasitetsutvidelse av Midtbygda

Detaljer

Med vennlig hilsen Thomas Jahnsen. Konsulent

Med vennlig hilsen Thomas Jahnsen. Konsulent Fra: Thomas Jahnsen [mailto:thomas.jahnsen@nittedal.kommune.no] Sendt: 9. januar 2014 14:01 Til: Postmottak KD Kopi: Karen Pinholt; Mona Sigvartsen Haugen Emne: Høringssvar - Forslag til endringer i barnehageloven

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag 07.01.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune.

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Samarbeidsavtale mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Avtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom den enkelte private barnehage og Kongsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret 22.02.2017 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6027 Dato: 06.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Åfjord - Komite for livsløp 05.11.2015 4/15 Åfjord - Komite for livsløp 24.11.2015 Åfjord kommunestyre Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Forslag til vedtak: 1. Bystyret tar melding om opptak 2006 til orientering.

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland

Stavanger på bydel. Eiganes, Våland Stavanger på bydel Eiganes, Våland KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KoRus vest Stavanger er et av 7 regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet KoRus vest Stavanger sin

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

Kartlegging av tilstand på uteområder ved kommunale barnehager, skoler og sykehjem i Stavanger

Kartlegging av tilstand på uteområder ved kommunale barnehager, skoler og sykehjem i Stavanger Sammendrag Stavanger kommune ved Stavanger Eiendom og Park og vei forvalter alle kommunale bygg og uteområder. Vi har sett at tilstanden på flere av byggene og uteområdene bærer preg av slitasje og økt

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SHOP-14/16484-1 88768/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Ungdommens bystyre / 20.10.2014 Hillevåg

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

Saksframlegg. ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/13852

Saksframlegg. ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/13852 Saksframlegg ØKT KVALITET OG STABILITET I FAMILIEBARNEHAGESEKTOREN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/13852 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar, som en del

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling:

Saksfremlegg. Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE. Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/634 Sakstittel: VEDTEKTSENDRINGER FOR GRATANGEN BARNEHAGE Hovedutvalget skole, oppvekst og kulturs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR

Detaljer

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK

Byrådssak 393/16. Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ESARK Byrådssak 393/16 Justering av opptaksordning for barnehager i Bergen ASKI ESARK-2257-201632597-1 Hva saken gjelder: Av økonomiplan for 2015-2018 fremgår det at parallelt med fremleggelsen av barnehagebruksplanen

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kapasitetsplan barnehager 2011

Kapasitetsplan barnehager 2011 Barnehagekonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.01.2011 2026/2011 2010/14620 144 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/2 Tverlandet lokalutvalg 25.01.2011

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2008 Arkivsaksnr.: 08/31182 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet tar melding om opptak 2008 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 08/31182

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008 Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet

Detaljer

Høringsnotat om utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak

Høringsnotat om utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak Høringsnotat om utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 1. Innledning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR. Budsjettkonferanse 15.oktober 2015

SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR. Budsjettkonferanse 15.oktober 2015 SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR Budsjettkonferanse 15.oktober 2015 1 PÅ MAKRONIVÅ OPPVEKST/KULTUR Skolestruktur er inngangsbilletten Strukturtilpasningens mål er å: øke kvaliteten på formålsbyggene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nina Johansen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/556. Endringsprosjekt - Barnehage. Rådmannens innstilling:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nina Johansen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/556. Endringsprosjekt - Barnehage. Rådmannens innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nina Johansen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/556 Endringsprosjekt - Barnehage Rådmannens innstilling: 1. Bemanningsnorm opprettholdes ut fra nasjonale føringer. 2. Spildra legges

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer