Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE"

Transkript

1 Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1

2 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende, men samtidig åpen og fleksibel, for å kunne ta hensyn til barnas interesser underveis i barnehageåret. Årsplanen skal gi informasjon til foreldre om hva vi holder på med de forskjellige månedene og hvilke aktiviteter som skal skje gjennom året. Vi skal i tillegg lage månedsbrev og månedsplaner der tema/fagområder og aktiviteter vil bli presentert nærmere. Vi ønsker at dere gir beskjed dersom barnet skal ha fri, skal bli hentet av andre eller om barnet er syk. Dersom dere ønsker å snakke med Signe på kontoret, er hun her på onsdag. Kontakt Signe Mobil: E-post: Barnehagens telefonnummer Barnehagen: Barnehage mobil: Ina Tomine mobil: E-post : 2

3 Drift Mykland barnehage er en liten barnehage, med god tid til alle. Vi har en avdeling, som er aldersblandet. Ofte deler vi opp gruppen, slik at de store leker og de små får tid sammen med hverandre. Mykland er en heldagsbarnehage som har åpent mandag-fredag kl Vis respekt for personalets arbeidstid, og beregn god tid ved henting. Nyttårsaften er barnehagen stengt. Onsdag før påske stenger barnehagen kl Vi har stengt høytids- og helligdager, samt at vi har 5 planleggingsdager i løpet av året. Planleggingsdager 2014/2015: 4.aug okt jan feb mai-15 Ferie 2015: Uke 28, 29, 30 og 31 Det vil si fra 6. juli til og med 31.juli

4 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver Barnehagens visjon: VI ER EN LITEN BARNEHAGE MED GOD TID TIL ALLE! Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverd og natur, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barn skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 formål) Felles satsingsområde for frolandsbarnehagene dette barnehageåret er: GODE BARNDOMSMINNER. Dette vil vi også fokusere på i Mykland barnehage. Vi er her for å gi barna gode erfaringer, for å være støttende og utforskende. Vi vil gjøre det vi kan for å gi barna i barnehagen gode minner som de senere kan se tilbake på. 4

5 Oppstart i barnehagen Ved oppstart i august legger vi vekt på å ta i mot gamle og nye barn og foreldre. Målet vårt er å bli godt kjent, slik at overgangen skal føles trygg for alle parter. For nye barn er det også lurt at dagene ikke blir for lange. Vi setter opp en plan for de første tre dagene, over når barnet skal komme i barnehagen. Per 1.sep.2014 har barnehagen 8 barn på full- eller deltid. Antall barn pr. fødselsår: 2009: 1 barn (1 jente) 2010: 1 barn (1 gutt) 2011: 3 barn (1 gutt og 2 jenter) 2012: 2 barn (1 gutt og 1 jente) 2013: 1 barn (1 gutt) Måltider Barna får mat og drikke i barnehagen hver dag. Et smøremåltid og ett fruktmåltid. Ca en gang i uka har vi varmmat. Om barna skal spise frokost i barnehagen, må de ta dette med selv. Vi legger vekt på normal bordskikk under måltidet, som for eksempel å sitte rolig ved bordet, ha det hyggelig sammen, dele opplevelser i fellesskap og takke for maten etterpå. Vi vil også at de eldste skal øve på å smøre maten sin selv. 5

6 Ansatte Ina Tomine Homdal: pedagogisk leder Torunn Lillevåje: assistent Anita Hykkerud: assistent Signe Heldal Risholt: Styrer Gry Reiulfsen: Barnehage konsulent i Froland kommune Utedager Vi kommer til å ha utedager/turdager på tirsdag og torsdag. På disse dagene tar vi oss turer ute i nærmiljøet, vi lager mat og spiser på turplassen, og tilbringer det meste av dagen ute. Vi er også ute så ofte som mulig de andre dagene i uken. Fødselsdagfeiring Vi vil markere fødselsdagen til hvert enkelt barn i barnehagen. Barna får krone og is. 6

7 Dagsrytme 07.00: Barnehagen åpner : fri lek inne, og frokost for de som skal ha det. (barn som kommer etter 09.00, må ha spist frokost hjemme) 09.00: Frilek ute/inne, gruppa deles ved behov 10.00: Samling/pedagogisk opplegg 10.30: Mat for de små 11.00: De små sover Ukesrytme Mandag: Tema/ fagområder Tirsdag: Ute-/turdag Onsdag: Tema/ fagområder Torsdag: Ute-/turdag Fredag: Tema/ fagområder 11.30: Mat 12.00: Frilek ute 14.00:Frukt 14.30: Frilek, ute/inne Barnehagen stenger 7

8 Våre forventninger til dere Klær: Barnas klær må være merket, og vi ønsker at barna til en hver tid har to ekstra skift i barnehagen. Regntøy, støvler og uteklær må med hver dag, da vi alltid tar oss en tur ut i løpet av dagen. Godt og varmt tøy om vinteren, som ull/fleece og utedresser. Tøy som henger ute og er bløtt må dere ta med hjem til tørk, da vi ikke har tørke muligheter i barnehagen. Garderoben: Hjelp oss å holde orden i garderoben. Ta med unødvendig tøy, tegninger og formingsprodukter hjem. Alt tøy inklusiv regntøy og dresser må tas med hjem før helgen da hyller i garderoben vaskes på mandager. Fravær: Om barnet skal ha fri eller er sykt, må det meldes fra til barnehagen så fort som mulig, helst før kl Henting: Gi beskjed dersom det er noen andre enn foreldre som skal hente barnet. Syke barn: Barn som kommer i barnehagen må kunne delta i barnehagens vanlige aktiviteter, dette vil si at de også må kunne være ute. Dersom barnet blir dårlig i løpet av dagen, blir foreldrene kontaktet. 8

9 Personaler ringer dersom: Familie endringer: - barnet har en dårlig allmenntilstand - barnet har en temperatur på 38 C eller mer - barnet har spydd Vi ønsker å få beskjed hvis det skjer endringer i familien til barnet. Dette kan for eksempel være dødsfall, alvorlige sykdommer, skilsmisse eller flytting. Dette er noe som kan påvirke barnets adferd og oppførsel, og derfor er dette nyttig informasjon for oss. Foreldersamarbeid: Vi ønsker et godt og nært samarbeid mellom barnehage og hjem. Dette er spesielt viktig for barna. Kom gjerne til oss om det er noe dere foreldre lurer på. Vi har foreldremøte ved oppstart av nytt barnehageår, og gjennomfører foreldresamtaler hver høst og vår. Om det skulle være behov for flere foreldresamtaler, avtales dette mellom de aktuelle foreldre og pedagogisk leder. Foreldreråd: Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre i barnehagen. Av disse velges det to representanter som skal tale foreldrenes sak i forhold som angår barnehagen. Samarbeidsutvalget består av to foreldrerepresentanter, personalrepresentanter, eierrepresentant og styrer. 9

10 Fagområdene i rammeplanen Rammeplanen inneholder syv fagområder, og hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre alene, men vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Dette er litt om hvordan vi har tenkt å jobbe med de ulike fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst: Bruk av snakkepakka Den gode samtalen Synge Lese bøker Dramatisering Lydbøker Etikk, religion og filosofi: Markering av høytider Sosiale spilleregler Kropp, bevegelse og helse: Motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse Ut på tur, få erfaring med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Kunnskap om menneskekroppen Antall, rom og form Utforske og leke med tall, former, mønster, ulike størrelser, likhet og ulikhet Bruk av spill, tellemateriell, klosser etc. for å gi barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning Kunst, kultur og kreativitet: Sansing, opplevelse, eksperimentering, skape virksomhet, tenkning og kommunikasjon Musikk, dans og dramatisering av sanger Vi bruker hendene i formingsaktiviteter Nærmiljø og samfunn: Alle inngår i å bidra til barnehagens fellesskap Vi blir kjent med nærmiljøet Natur, miljø og teknikk: Hva skjer med planter og dyr til de ulike årstidene? Oppleve gleden ved å være ute i naturen 10

11 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Vi legger også stor vekt på observasjon av det enkelte barns trivsel. Utifra det kan vi igjen legge opp til aktiviteter som er tilpasset det enkelte barnet, eller barnegruppen. Lek og læring Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Lek har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikheter. Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barnehagen skal legge til rette for variert lek, og innholdet bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet skal være tilgjengelig for barn ved støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlaget for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en god opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og tema i barnehagen. 11

12 Barnehagen som pedagogisk virksomhet Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Det er læring i alle slags situasjoner og opplevelser. Dette både i felleskap med andre barn og sammen med voksne. Barn kan lære å ta hensyn til andre, å vente på tur, takle konflikter, møte motgang og å danne vennskap. Samtidig skal barnehagen legge opp til faglige utfordringer og erfaringer. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut i fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn grunnleggende utfordringer. Omsorg Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Omsorg i barnehagen handler både om relasjon mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag til et livslangt læringsløp. 12

13 Språkstimulering Samhandling gjennom kroppsspråket og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og bekrefter barns utrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av språket. Barnehagen må sørge for at alle barn får variert og positive erfaringer som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenking og som uttrykk for egne tanker og følelser. Vi vektlegger den gode samtalen, og om det barnet er opptatt av her og nå. Den gode samtalen mellom barn og voksne, og barn seg imellom. Vi bruker mye sang, rim og regler, samt høytlesning for å styrke barns språkutvikling. I tillegg bruker barnehagen snakkepakken som pedagogisk materiell i samlinger. Her er det er figurer og hjelpemiddel som bedre kan vise hva vi forteller om, slik at barnet får ta på og erfare hva det dreier seg om. Danning I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre, forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene. Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og tar andres perspektiv. De kan ta hensyn og vise omsorg. Dette skjer gjennom kroppslige og språklige handlinger. Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørlighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. 13

14 Overgang bhg-skole Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehagen til første klasse, eventuelt SFO. Dette skjer i nært samarbeid med barnets hjem. I barnehagen har vi skole forberedende opplegg året før de begynner på skolen. Da skal vi ha litt om tall og bokstaver, trafikk, matlaging, fysikk, formingsaktiviteter og lignende. Vi har tillegg en overnatting i lavoen rett før sommerferien. Det blir førskole sammen med 1. og 2. trinn en gang i måneden. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen er en overordnet plan for personalet. Vi har i tillegg månedsbrev som er mer detaljert og som beskriver tema og det vi skal jobbe med. Vi dokumenterer i form av blant annet bilder, utstillinger, praksisfortellinger og lapp i garderoben over dagen som har hvert. Vi vurderer vårt arbeid for hver måned og ved hvert halvår, dette gjør vi på personalmøtene. Det legges også opp til evaluering av virksomheten i samarbeidsutvalget. 14

15 Tema i barnehageåret 2014/2015 Alf Prøysen På våren skal vi bli litt bedre kjent med Alf Prøysen. I 2014 ville han blitt 100 år. Vi skal bli kjent med flere av sangene hans og med Teskjekjerringa. Lek Vi vil gjennom hele året ha fokus på lek, både med og uten voksne. Ved hjelp av utkledning, dukketeater, teater og skuespill vil vi bli kjent med nye eventyr, og hverandre. 15

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer