Årsplan Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: e-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2012-2014. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.no"

Transkript

1 Årsplan Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: e-post:

2 Innholdsfortegnelse Innledning side 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat side 4 Vår historie side 4 Nærmiljøet side 4 Barnehagens eierform side 5 Styringsorganer side 5 Styringsdokumenter side 6 Opplysningsplikt side 6 Samarbeidspartnere side 6 Informasjonskanaler side 7 Organisering av barnehagen side 7 Visjon og verdigrunnlag side 8 Barnehagens satsningsområde side 8 Nittedalsbarnehagene side 9 Samarbeid hjem-barnehage side 9 Rammeplanens innhold og våre arbeidsmetoder side 10 Hverdagslivet i barnehagen side 14 Mat i barnehagen side 14 Rutiner i barnehagen side 15 Kulturkalender side 16 Personalsamarbeid og utvikling side 16 Møtevirksomhet side 17 Dokumentasjon og vurdering side 18 LØFT side 18 Praktiske opplysninger side 19 Samarbeidsplakat side 22 Innledning Årsplanen er et levende dokument som skal brukes som et grunnlag og være styrende i det daglige arbeidet i Steinrøysa. Planen godkjennes av barnehagens Samarbeidsutvalg (SU). Dokumentet gjelder for fl ere år og beskriver den overordnede delen av virksomheten. Her får en konkret informasjon om barnehagens pedagogiske innhold/arbeid,visjon, verdigrunnlag, satsningsområde, lover, livet i barnehagen og praktiske opplysninger. Pedagogisk aktivitetskalender Dette er en oversikt som viser vår progresjonsplan i det pedagogiske arbeidet i henhold til rammeplanen. Kalenderen fornyes årlig, og månedsplaner og ukeplaner er basert på denne. Mer informasjon på Mykid. I tillegg til dette har vi en folder med våre rutiner. Med tid for de små øyeblikk 2 3

3 Barnehagens formål og samfunnsmandat Barnehagens formål Barnehagen skal søke å sikre barna utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Se Rammeplan, side 7 Historien vår Steinrøysa andelsbarnehage ble stiftet 4. januar 1999 og åpnet i leide lokaler 2 dager senere. Etter en nesten 3 års lang byggeprosess og med opphold i 3 ulike leide lokaler, fl yttet vi inn i eget, nytt bygg på Moltun-tomta november Frem til mars 2005 delte vi tomta med Moltun barnepark, som er nå nedlagt. Fra å være en liten barnehage med 5 årsverk og 21 barn, er Steinrøysa etablert som en mellomstor bedrift med ca. 15 årsverk, og plass til 53 barn. Navnet er hentet fra Alf Prøysen sin dikning «Steinrøysa neri bakken». Nærmiljøet vårt Barnehagens eierform Styringsorganer Steinrøysa barnehage SA er eid og drevet av foreldre gjennom et samvirkeforetak. Barnehagen er medlem av private barnehages Landsforbund Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) Årsmøte er barnehagens høyeste organ. Møte holdes hver vår. Styret er sammensatt av fem medlemmer. Disse er leder, sekretær og styremedlemmer og velges for ett år av gangen. Styrets leder skal velges av årsmøtet. Styrets leder kan møte i SU. Daglig leder møter. Oppgaver: se vedtektene Samarbeidsutvalget (SU) er sammensatt av tre representanter for foreldrene, og tre fra de ansatte. Det velges en forelder og en ansatt fra hver avdeling. Foreldrene velges på høstens Foreldrerådsmøte. Daglig leder møter fast i SU, har uttalelsesrett, men er uten stemmerett. SU konstituerer seg selv, og det utarbeides egen møteplan for SU. Leder for SU kan møte i eierstyret. Oppgaver: se vedtektene Steinrøysa ligger på Sørli i umiddelbar nærhet til marka. Her har vi egen lavvo som vi bruker jevnlig. I vårt nærmiljø ligger også Nittedal togstasjon, fl ere smådammer, kruttverket, Sørli skole, NIL s skistue. Vi bruker nærmiljøet vårt aktivt gjennom hele året! 4 5

4 Styringsdokumenter Lov om Barnehager «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsog aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.» Les mer på Odin.no Rammeplan for barnehager (forskrift til Lov om barnehager) Hensviser til lovdata.no Vedteketer Henviser til hjemmesiden: steinroysa.no HMS - helse, miljø og sikkerhet Hensviser til lovdata.no Opplysninsgplikter I følge Lov om barnehager har barnehagepersonalet følgende plikter: 20 Taushetsplikt 21 Opplysningsplikt til sosialtjenesten 22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten les mer på lovdata.no Informasjonskanaler Barnehagen benytter i hovedsak vår webside for statisk informasjon om barnehagen. Mykid.no er til internt bruk her legger vi ut månedsplaner, ukeplaner, bilder, sms-tjenester og alle informasjonsskriv og invitasjoner. Organisering av barnehagen Barnehagen organiseres tradisjonelt i tre avdelinger etter alder hvor læringsmiljø og aktiviteter er tilpasset aldersgruppene. Spirrevippen har inntil 16 plasser for barn i alderen 1-3 år Kanutten har inntil 18 plasser for barn i alderen 2-4 år Tingeltangel har inntil 22 plasser for barn i alderen 4-6 år Avdelingsnavnene er også hentet fra Alf Prøysens verker! Vi legger stor vekt på kontakt og samarbeid mellom avdelingene. Vi ønsker å vektlegge dette utifra målet om at Steinrøysa skal oppleves som ett hus, der barn og ansatte kjenner og er trygge på hverandre på tvers av avdelingene. Samarbeidspartnere Foreldrene Nittedal kommune (alle enheter) Nittedalsbarnehagene Sørli skole og Rotnes skole(andre skoler ved behov) NIL Bjertnes videregående skole Høyskolen i Hedmark 6 7

5 Visjon og verdigrunnlag Barnehagens visjon: «Med tid for de små øyeblikk» Steinrøysas verdigrunnlag Våre fire kjerneverdier: Glede Ser man glede, den ekte spontane gleden, blant barn og voksne i Steinrøysa, ja da vil dette være et tegn på at vi har synliggjort og realisert det vi ønsker med å velge glede som kjerneverdi. Omsorg Gjennom vårt arbeid skal vi evne å gi barna omsorg som dekker både de fysiske; synlige behovene og de psykiske; usynlige behov barna gir uttrykk for. Anerkjennelse Å opptre anerkjennende kan kort beskrives som å opptre på en likeverdig måte. Dette forutsetter evnen til å behandle mennesker med respekt, og at man er genuint interessert i å involvere seg i hva den andre part er opptatt av. Raushet I dette ligger det at vi skal by på oss selv. Våre relasjoner til kollegaer, barn og foreldre skal være preget av ivaretakelse, respekt og verdsetting av ulikheter og mangfold. Barnehagens satsningsområde For perioden skal barnehagen jobbe aktivt med Natur, bevegelse og helse under mottoet: «Barn i form, tar verden med storm!» Egen plan utarbeides årlig for hvordan vi skal jobbe. Nittedalsbarnehagene Vi er i ett fellesskap bestående av alle barnehager i Nittedal. Her har vi felles fokus på kvalitet og mangfold. Vi samarbeider blant annet om opptak til barnehagene, overgang barnehage- skole, spesialpedagogisk hjelp, tidlig innsats og medisinering av barn. Har felles kompetansehevingsplan, med fokus på voksenrollen frem Vårt motto er «Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene» Les mer på kommunes hjemmeside. Samarbeid hjem-barnehage les mer i Rammeplanen side 14 Det er foreldrene som har ansvaret for barnets oppdragelse. Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Vi skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse (gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres oppgaver og ansvar) og samarbeid (regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles). Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk. Når foreldrene er fornøyd, smitter dette over på barna og på personalet. Dette gjelder også motsatt vei, og fornøyde foreldre og et fornøyd personale påvirker kvaliteten på det tilbudet barnet får i barnehagen. Hvordan jobber vi med dette? Ulike møtearenaer og møtested Informasjon: muntlig/skriftlig, epost, websiden vår og gjennom Mykid Daglig tilbakemeldinger 2 foreldresamtaler i året, og ellers ved behov Veiledning ved behov i oppdragerspørsmål Stor medvirkning(foreldreråd, samtaler, møter) Foreldrenettverk Tema på foreldremøter Delaktighet gjennom Eierstyret og SU forts. 8 9

6 Aktiviteter som foreldrene er med og arrangerer gjennom vårt barnehageår: Foreldremøtene og foreldrerådsmøtene Julegrantenning 1. desember Går i 17. mai-tog under Steinrøysa barnehages egen fane. Sommerfest i juni I tillegg leier foreldrene Rotnesbadet hver lørdag. Vil du vite mer om foreldrenes rettigheter, les mer på hjemmesidene til Foreldreutvalget for Barnehager (FUB), Rammeplanens innhold og våre arbeidsmetoder Les Rammeplan for barnehager på Arbeidsformer Pedagogisk aktivitetskalender som beskriver hva vi er opptatt av gjennom hele året. Månedsplaner og ukeplaner er i tråd med dette. Avdelingene har faste turdager, dagsrytme og aktiviteter tilpasset barna Felles aktiviteter gjennom året Bruk av ulike pedagogisk materiale: eks: Steg for steg, Snakkepakken, bøker, «Mattekassen» etc, Det er mitt valg, LØFT, Samlingsstunder Prosjekter (se månedsplaner) Barnehagen har arbeidet aktivt med å ha fokus på læringsmiljø de siste årene og har innarbeidet dette i vår praksis: turdager utelek hver dag formingsaktiviteter med naturmateriale tilberedning av mat ute egen lavvo/biotop miljøagenter for 4 åringene avdelinger etter alder med fokus på læringsmiljøet mer bruk av nærmiljøet Rammeplanens sju fagområder Henviser til å lese mer i Rammeplanen Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, de vil sjeldent opptre isolert. Det er læringsområdene og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form For å sikre at fagområdene tilpasses det enkelte barn og gruppens interesser, har vi utarbeidet er progresjonsplan: Pedagogisk aktivitetskalender. Månedsplanene beskriver hvordan vi konkret jobber. Læring Steinrøysa har et helhetlig syn på læring. I teorien skiller man gjerne mellom to former for læring; formell og uformell læring. Formell læring skjer i det periodiske innholdet, mens uformell læring skjer gjennom hverdagslivet i barnehagen. Våre mål for formell læring er beskrevet i Rammeplanen. Se avdelingsplanene for nærmere beskrivelse av hva vi er opptatt av

7 Lek og sosialt samspill Barnehagen skal gi muligheter for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge, og samtidig utfordrende omgivelser. Lek foregår både som frie, selvvalgte aktiviteter og gjennom voksenstyrt lek. Hva ønsker vi å jobbe mot: Alle barn har minst en god lekekamerat. Alle barn opplever tilhørighet til barnegruppa. Barna utvikler kompetanse innen lek (turtaking, utvikle roller, sosiale spilleregler). De voksne deltar aktivt i leken. Dette gjør vi gjennom: På bakgrunn av observasjon av barna legger personalet til rette for utvikling. Lekegrupper etableres. Arbeider med ulike metoder. Voksne opptrer som gode forbilder og rollemodeller. Hvordan dokumenter vi dette? Se Vurdering og dokumentasjon Oppdragelse/dannelse Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Vi overfører verdier, normer, tanker, uttrykk og handlingsmåter. Barnehagens personale er bevisst dette og vårt verdigrunnlag danner grunnlag for våre handlinger Omsorg - glede - anerkjennelse - raushet. Barns medvirkning Barna skal ha medvirkning i hverdagen i vår barnehage. Med dette mener vi at barna skal ha mulighet til å ha innfl ytelse på sin hverdag. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Barn må få oppleve å bli hørt og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barn må lære å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Omsorg Vi ønsker å gi god omsorg ved: å skape faste rammer for store og små. å sørge for at alle får tilstrekkelig omsorg og oppmerksomhet. å legge til rette for aktiv bruk av barnehagens fysiske rom, utstyr og kompetanse. å være et fast holdepunkt for barna i glede, sorg og konfl ikter. å prøve å forstå barnas signaler, individuelle forutsetninger og behov. å oppmuntre barna til å anerkjenne hverandre. Hvordan dokumenter vi dette? Se Vurdering og dokumentasjon. Overgang barnehage skole Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge tilrette for barns overgang fra barnehagen til førsteklasse og SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Hva gjør vi her i Steinrøysa? Følger kommunes kvalitetsdokument for overgang fra barnehage til skole. Tett samarbeid med de skolene som barna representerer. Det siste året har vi Klubben for førskolebarna hvor vi vektlegger leseskriveforberedende aktiviteter. Øver på å bli mest mulig selvstendig. Foreldresamtaler med fokus på overgangen. Faste aktiviteter som f.eks ansvar for Lucia, turer til Movatn, Teknisk museum, lage Steinrøysaposten (egen avis), overnatting i barnehagen

8 Hverdagslivet i barnehagen Hverdagslivet i barnehagen er det som skjer hver eneste dag, som for eksempel rutinesituasjoner (påkledning, måltider, stellesituasjoner, hvile, hygiene), frilek og «her og nå-situasjonene». Dette er momenter som kommer tilbake hver dag, og gjerne fl ere ganger om dagen. Dagsrytme For å tilfredsstille barnas behov for trygghet, trivsel og læring, organiseres dagen i en fast struktur. Dagsrytmen styres av hendelser som levering, lek, måltider, organiserte aktiviteter, utelek og henting. Målet med dagsrytme er at den skal være fast og forutsigbar, men med mulighet for fl eksibilitet og spontanitet. Kl Barnehagen åpner Kl Frokost Frilek/Planlagt aktivitet Kl Lunsj Utetid Kl Frukt Frilek, Rydding Kl Barnehagen stengt, alle skal være hentet Frammøte/kjernetid Barnehagen har kjernetid fra Det betyr at barna skal være kommet i barnehagen kl 9.30 med mindre det ikke er gitt beskjed om noe annet på forhånd. Det er viktig at dere ringer barnehagen så snart dere vet om deres barn ikke kommer i barnehagen på grunn av sykdom eller fri, men også om barnet kommer etter 9.30 Foreldrene må gi personalet beskjed om at de tar med seg barnet hjem dersom ikke noen av personalet har sett dem. Mat i barnehagen Vi er en «5 om dagen» barnehage. Barnehager er en svært viktig arena for forebyggende helsearbeid. Konseptet 5 om dagen-barnehage skal inspirere og motivere til å servere mer frukt og grønt. Les mer på: 5omdagen.com Vi følger Retningslinjer for mat og måltider i barnehager fra helsedirektoratet når vi planlegger våre måltider i barnehagen. Vi serverer varmmat annenhver fredag. les mer på: helsedirektoratet.no Måltider Det er tre måltider i løpet av dagen. Barnehagen kjøper inn melk, brød, pålegg, grønt etc til lunsjen. Frokost: Barna har med egne matpakker. Lunsj: Brød eller varm mat serveres i barnehagen. Varm mat annenhver uke fra september til juni. 3-mat: Barna har med frukt og evt. matpakke. Sommer i barnehagen Sommeren er en tid hvor vi har felles temaer, med fokus på sol og varme. Tiden brukes også til å tilvenne barna på de nye avdelingene, ta farvel med de som slutter og klargjøring avdelingene for et nytt barnehageår. Rutiner i barnehagen Se egen folder Her beskriver vi alle rutiner barnehagen har: dagliglivet, turer, fravær, overgang ny avdeling etc. Om andre enn foreldrene skal hente barnet, skal vi ha beskjed om dette på forhånd

9 Kulturkalender Faste felles aktiviteter som vi har gjennom året. Hva Ansvar Høstutstilling Personalet Tenning av julegran 1. desember SU Luciafeiring Klubben Grøtfest Personalet Karneval Personalet Påskefrokost Personalet 17. mai forberedelser Personalet Sommeravslutning SU Datoer fremkommer på Mykid.no Personalsamarbeid og utvikling Det er svært viktig å jobbe med kompetanseheving for å opprettholde motivasjon, engasjementet og utvikling blant personalet. Møtevirksomhet Avdelingsmøter Her deltar avdelingspersonalet, samt daglig leder og annet personal ved behov. Ledermøter Her deltar daglig leder og de pedagogiske lederne. Personalmøte For samtlige ansatte avholdes en gang i måneden på kveldstid. Planleggingsdager 5 hele dager i året er barnehagen stengt og personalet jobber sammen om det vi er opptatt av for å videreutvikle barnehagen. I hovedsak avholdes det to foreldrerådsmøter, og to foreldremøter årlig. Foreldresamtaler avholdes to ganger pr. år. Det utarbeides en momentbok som grunnlag for disse samtalene. Foreldre/foresatte har ansvaret for å avtale tid med sin/sine respektive primærpersoner/pedagogiske ledere. Daglig leder deltar i felles møter med de andre styrerne fra de private barnehagene i Nittedal, samt på en del møter felles for alle styrerne og daglig ledere (både kommunale og private). Kompetanseutvikling Vil skje internt gjennom egne ressurser, og eksternt gjennom kurs, utdanning og innleide forelesere: Medarbeidersamtaler /utviklingssamtaler Kontinuering arbeid for å få et godt psykososialt arbeidsmiljø Halvårlige kompetanseplaner Felles kurs med Nittedalsbarnehagene Veiledning Øvingsbarnehage for førskolelærerstudenter IA bedrift Tilknyttet PBL Bedriftshelsetjeneste 16 17

10 Dokumentasjon og vurdering Vurdering For at vi skal utvikle og forbedre vårt arbeid må vi hele tiden vurdere og evaluere det vi gjør. Vi drøfter arbeidet og arbeidsmetoder, og ser om det står i forhold til fastsatte mål. Arbeidsmåter justeres eller avvikles etter behov. Vi vurderer fortløpende og til bestemte tider på året. (egen plan). Vi bruker ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager og foreldresamtaler. For at vurderingsprosessen skal være fullstendig, er vi avhengig av foreldrenes syn. Dokumentasjons metoder Muntlige tilbakemelding til foreldrene i dag lapp Månedsskriv/ukesbrev Brukerundersøkelser Barnas egne permer med tegninger, bilder etc TRAS/ Alle med, ved behov Bruk av foto/ video/ powerpoint Bilder på Mykid Årlig plan tilpasset årskalenderen for hva vi vurderer og dokumenterer! LØFT Løsningsfokusert tilnærming er en metode vi sakte men sikkert nå tar i bruk i hverdagen. Vi har stadig utfordringer og problemer vi må løse og LØFT går ut på å ha fokus på det som fungerer og virker, og får mer av det. Metoden får frem nye ideer, refl eksjoner og løsningsstrategier. Praktiske opplysninger Kontingent og tilbakebetaling Det betales inn en kontingent på kr 4000,- totalt ved oppstart i barnehagen. Kr 500,- når en takker ja til plassen og kr 3500,- en uke før oppstart. Kontonummer står på Velkomstbrevet. Når barnet slutter blir pengene tilbakebetalt. Faktura, rutiner for betalinger Foreldrebetaling er forskuddsvis og skjer over 11 måneder. Det betales ikke kontingent i juli. Månedlig forfall av betaling er den 1. i hver måned. Hvert halvår får foresatte regninger for 5/6 måneder av gangen. Søsken får en regning. Har du ikke betalt vil du få betalingspåminnelse og purring. Overholdes ikke betaling vil dette oppfattes som mislighold av plass, og plassen kan sies opp av eierstyret. Det betales et tillegg for mat. Satsen for dette fastsettes av styret og er i dag på kr 250,-. Søskenmoderasjon og lav betalingsevne Nittedal kommune har felles regler for alle barnehager ved søskenmoderasjon. Det betales 100% for første barn, 30% for andre barn og 50% for tredje barn. Har du lav betalingsevne kan du søke daglig leder om å få redusert betaling. Eget søknadskjema og dokumentasjon sendes kommunen. Forsikring Alle barna i barnehagen er forsikret i den tiden de er i barnehagen, og i aktiviteter arrangert av barnehagen. Barna er forsikret i If. Dugnad I vår barnehage er det alltid noe som må gjøres, og som vi ofte trenger hjelp til. Det blir arrangert dugnader som dere er pliktige til å støtte opp om fordi dere ved kjøp av andel er medeier av barnehagen. Det er Årsmøtet i barnehagen som fastsetter dugnadplikten pr. år. Alle andelseiere har 15 dugnadstimer pr. barnehageår

11 Praktiske opplysninger forts. Stenging ved høytider Barnehagen holder stengt fra og med julaften - til og med 1. nyttårsdag. Barnehagen er stengt hele påskeuken, og åpner første virkedag etter påskeferien. Sommerferie Det kreves betaling for 11 mnd. i året, den betalingfrie måneden er kompensasjon for ferie. Ferien avvikles med minimum 3 uker i perioden grunnskolens sommerferie. Den resterende ferien jfr. ferieloven avvikles i løpet av barnehageåret. De barna som skal over i skolen må ha tatt ut alle 4 uker ferie innen 31. juli. Barnehagen gir foreldrene melding om når det blir sommerstengt senest 31. januar. Oppsigelse av plass Barnehageplassen kan sies opp med 2 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsen regnes fra den 1. påfølgende måned. For sen henting av barn Alle barn og foreldre skal være ute av barnehagen kl Personalet skal da kunne låse dørene og gå hjem. Blir du sen, skal det underskrives et skjema og gebyr utregnes. Kr 300,- pr påbegynte halvtime. Se vedtekter. Syke barn/sykdommer hos barn. Syke barn skal holdes hjemme fra barnehagen. Ved feber skal barnet ha en feberfri dag hjemme før det kommer tilbake. Andre sykdommer, se vedlegg. Medisinering Vi følger Nittedal kommunes rutiner for medisinering av barn. Foreldrene har hovedansvar for medisinering og at de taes på foreskrevet måte. Barnehagen gir medisiner når disse punktene er avklart: Opplæring Ansvar Dosering (skriftlig fra lege) Oppbevaring Når barn skal medisineres fast over tid (over en uke), skal det avtales møte med barnehagen. Medisiner som skal gis morgen og kveld SKAL tas hjemme. Gi beskjed til barnehagen om barnet har fått medisiner om morgenen, i tilfelle det oppstår en ulykke og barnet må til lege/sykehus. Tøy Det er viktig å alltid ha skiftetøy i barnehagen. Tøyet må merkes. Barna må til enhver tid ha tøy som passer til vær og vind. Barnas bursdag Barnas fødselsdag markeres i barnehagen med fl agging, krone og bursdagssamling. Hver måneds er det felles feiring på avdelingene med noe godt. Bursdagsbarna er med å bestemmer hva de skal spise. Tradisjoner i barnehagen Se kulturkalenderen i årsplanen Filming/fotografering I forbindelse med mange forskjellige aktiviteter i barnehagen ønsker personalet å ta bilder og fi lme barna. Dette brukes til dokumentasjon og for å vise dere hva vi gjør. Eget samtykkeskjema. Det hender at vi også får besøk av medier, men da innhenter vi samtykke før de eventuelt får ta bilde av barna. HMS Barnehagen følger forskrift for miljørettet helsevern. Vi bruker PBL sitt HMS-system for oppfølging og dokumentasjon. Vikarordning Barnehagen jobber hele tiden for å ha en vikarpool med faste vikarer. Unntaksvis bruker vi vikarbyrå

12 Samarbeidsplakat For å bli enda bedre på samarbeidet hjem - barnehagen, ble det på foreldremøte i februar 2012 jobbet med ulike problemstillinger. Samarbeidsutvalget kom frem til følgende punkter på bakgrunn av det som kom frem på dette møtet. Dette kan foreldrene forvente av de ansatte: Dere skal føle dere trygge på at barna deres har det bra i barnehagen. Dere skal føle dere trygge på at personalet ser barnet deres, og legger merke til hvordan det har det. Dere skal føle dere trygge på at personalet bryr seg om barnet deres og gir det positiv kontakt. Dere skal føle dere trygge på at barnet deres får hjelp i sin utvikling. Dere skal føle dere trygge på at dere blir tatt vel i mot når dere kommer med spørsmål eller kritikk. Dere kan forvente dere å få daglig informasjon om hvordan barnet deres har det i barnehagen. Personalet ønsker seg av foreldrene: Vi ønsker at dere forteller oss om forhold som kan virke inn på barnets trivsel og humør i barnehagen. Eks: om søvn spising, sykdom, spesielle hendelser og opplevelser Vi ønsker at dere spør hvis dere ikke vet nok om hvordan barnet har det i barnehagen. Vi ønsker at dere sier i fra hvis det er noe dere er misfornøyd med eller hvis dere er uenig i det vi gjør, ikke vent for lenge. Vi ønsker også å høre det som dere er fornøyd med. Det er hyggelig med ros og det kan sikre at vi fortsetter med det som er bra. Vi ønsker at dere deltar på møter og sier deres mening, og leser den informasjonen som gis. Med tid for de små øyeblikk 22 23

13

Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.

Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa. Årsplan 2010-2012 Del A andelsbarnehage Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.no Innholdsfortegnelse Innledning Innledning side 3 Barnehagens formål

Detaljer

Barnehagens pedagogiske arbeid 2014-2015

Barnehagens pedagogiske arbeid 2014-2015 Barnehagens pedagogiske arbeid 2014-2015 Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.no Innholdsfortegnelse Visjon- verdigrunnlag Utviklingsarbeid Nittedalsbarnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage

Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Praktisk og pedagogisk informasjon til deg som har barn i Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen Barnehage 1 Generelle opplysninger om Jordbrekkskogen barnehage Jordbrekkskogen barnehage Jarlsbergveien

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer