Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Presentasjon av barnehagen... 2 Fysiske rammer... 2 Personalet... 3 Avdelingene... 4 Vårt motto... 5 Satsingsområde for barnehageåret:... 6 Kommunikasjon, språk og tekst Progresjonsplan... 7 Danning gjennom omsorg, lek og læring... 8 Barns medvirkning... 9 Tilvenningsperioden Sosiale kompetanse Overgang barnehage skole Dokumentasjon og vurdering De sju fagområdene Foreldresamarbeid En studenttilpassa barnehage Samarbeidsutvalget (Su) Arbeid i personalgruppa Felles arbeid med personalet i Bøhamna barnehage Annen kompetanseutvikling Samarbeidspartnere Årshjul... 22

3 Innledning Denne årsplanen bygger på Rammeplan for barnehager og på SiTels virksomhetsplan for studentbarnehagene i Telemark. Personalet har i samarbeid arbeidet fram målsettinger og arbeidsmåter. Planen er fastsatt av samarbeidsutvalget for barnehagen. Planen er et arbeidsverktøy for personalet, et samarbeidsverktøy mellom ansatte og foreldrene og den skal synliggjøre barnehagens profil og arbeid. Dette blir vårt andre år i våre lokaler ved høgskolen. Vi har nå sammen med Bøhamna barnehage gjort nyttige erfaringer knytta til det fysiske miljøet i barnehagen, nærmiljøet og til samarbeidet med hverandre. I denne årsplanen tar vi hensyn til de erfaringer som er gjort og vil arbeide videre på det gode grunnlaget vi har klart å skape Tilbakemeldinger og innspill fra foreldrene har også vært viktige og nødvendige for å lage en hensiktsmessig, og god plan. Planen er utforma slik at vi må detaljplanlegge underveis. Slik kan vi ivareta barns rett til medvirkning, ta i bruk deres interesser og utforskertrang, for så og stimulere til læring på ulike områder. Slik mener vi planen også kan være et verktøy i samarbeid med foreldrene gjennom året. Med dette ønsker vi barn og voksne velkommen til et nytt og spennende år i Veslekroa studentbarnehage. 1

4 Presentasjon av barnehagen En studentbarnehage Vi er en barnehage som drives av Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel), og skal derfor dekke studenters behov for barnehageplass i studietiden. Mye av vårt fokus skal være rettet mot studentforeldres særskilte behov. Vi tar også imot mange barn av ikke-studerende foreldre. Alle barn i barnehagen skal ivaretas like bra. Barnehageloven og rammeplanen er den samme for alle barnehager, uavhengig av driver eller foreldregruppe Sammen med Bøhamna barnehage Vi er samlokalisert med Bøhamna barnehage, som er kommunal og har to avdelinger Vi fungerer som to barnehager, men samarbeider tett, da vi er lokalisert i samme bygg. Vi har felles uteområde, personalrom, noen rom som kan brukes felles med barna, og felles styrer Fysiske rammer Barnehagen ligger i sentrumsnære områder ved høgskolen. Nærmeste naboer er høgskolen med idrettsanlegg, skaterampe og Kroa i Bø. Ellers i nærmiljøet har vi skogsområder ved Bøhaugen og Niståsnabben. Vi har kort vei til Gullbring kulturanlegg, bibliotek, Gullbring barnehage, Evjudalen m.m. Vi har utviklet en kjøkkenhage sammen med foreldre og student i skogområdet rett ovenfor skaterampa. Kontaktinformasjon: Telefon: Hovednr.: Avd. Tyrihans: Avd. Veslefrikk: Styrer: e-post: 2

5 Personalet Veslefrikk Rolle Navn e-post Stilling Pedagogiske leder Mette Aasen 100 % Førskolelærer Bjørn Olav Tobro 100 % Assistent Tone Asphjell 100 % Assistent Ellen S. Aafløy 60 % Assistent Anine Aas 40 % Tyrihans Rolle Navn e-post Stilling Pedagogisk leder Anne Berit V. Myrene 80 % Pedagogisk leder Yvonne Mølbach 20 % Førskolelærer Yvonne Mølbach 60 % Assistent Marie Ralle 100 % Assistent Tone Fossland 50 % Assistent Liv Erlund 50 % Assistent Kine Jakobsen Hegdahl 40 % Styrer Astrid Hegna Renholder Dorota Grafinska 3

6 Avdelingene Barnehagen har to avdelinger. Veslefrikk med inntil 14 barn i alderen 0-3 år og Tyrihans med inntil 25 barn i alderen 2-5 år. Antall barn reduseres med antall barn under 3 år på gruppa på Tyrihans. Veslefrikk Tlf: Barnegruppen Det er til sammen 14 barn på gruppa. 7 barn er nye i høst, 5 har vært hos oss et år, og to har vært hos oss i et halvt år. 8 barn er født i 2012, 5 barn født i 2013 og 1 barn i Tyrihans Tlf: Barnegruppen Det er til sammen 25 barn på Tyrihans i år. 16 av barna har gått på avd. minst et år, 1 barn startet i mai, 4 overføres fra Veslefrikk og 4 er nye i høs t. Vi har 6 barn som er født i 2009, vi har 9 barn som er født i 2010, 9 barn er født i 2011 og 1 barn er født i Veslefrikk har også barn født i Det er 15 jenter og 10 gutter. Dagsrytme 07.15: Barnehagen åpner 10.00: Grupper/aktiviteter Ute/inne 11.00: Måltid 12.00: Lek/Soving 14.00: Fruktmåltid på Veslefrikk 14.30: Fruktmåltid på Tyrihans Lek 16.45: Barnehagen stenger Barna skal være ute av barnehagen til denne tiden Vi ber om at foreldre gir beskjed, dersom barnet kommer etter kl på dagen eller om de skal ha fri, eller er syke. 4

7 Vårt motto Et godt sted å være, et godt sted å lære. 5

8 Satsingsområde for barnehageåret: Kommunikasjon, språk og tekst. Begrunnelse for valg av satsingsområde Språk er en viktig forutsetning for å skape relasjoner mellom mennesker. I rammeplanens temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen står det: «En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, Hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap» Dette arbeidet foregår inne på avdelingene, så vel som i uteaktiviteter og på tur i nærmiljøet. Bøker har en sentral plass i vår barnehage. De er en kilde til utvikling av fantasi og forestillingsevne. Det å gå inn i bøkenes verden er en glede i seg selv, men bøkene er også et verktøy i å utvikle nettopp fagområdet språk, tekst og kommunikasjon. Mål Barna skal oppleve glede og nysgjerrighet ved å utvikle og å mestre ulike kommunikasjonsformer Hvordan nå målene Som voksne må vi lytte, observere og gi respons i samhandling med barna Hjelpe barna til å sette ord på følelser, filosofere og sette i gang samtaler Som voksne skal vi ha et tydelig talespråk med vektlegging på benevning Være bevisst i rutinesituasjoner som for eksempel bleieskift, påkledning og måltider Her er vi ofte i en en-til-en situasjon, der vi kommuniserer direkte med barnet Ha fokus på sang, musikk, regler, bilder og bøker: - Bøker skal stå tilgjengelig på avdelingene - Lese for barna, se på billedbøker sammen - Synge for og sammen med barna - Samlingsstunder Språkgrupper for flerspråklige barn Bli kjent med internett som verktøy til å finne ut ting vi lurer på ved å ta i bruk smartboard og I-pad 6

9 Progresjonsplan 1-2 åringene - Bli kjent med billedbøker og pekebøker - Bli kjent med enkle bøker med tekst - Lære sanger med bevegelse, enkle sanger uten bevegelse, sangleker - Få kjennskap til rim og regler - Få kjennskap til digitale verktøy som for eksempel I-pad og kamera - Få et første møte med symboler som for eksempel bokstaver i navna til barna - Positive opplevelser med verbal og non-verbal kommunikasjon 2-3 åringene - Bli mer kjent med rim, regler og bevegelsessanger - Se sammenhenger mellom ord og bilde - Kjenne igjen sin egen forbokstav - Øve på å gjenfortelle - Øve på å sette ord på følelser - Øve på å lytte - Utvikle evne til å kommunisere i lek og samspill med andre barn 3-4 åringene - Videreutvikle ferdigheter og interesser fra de foregående stadier - Interesse for begynnende lekelesing og leseskriving - Kjenne til internett - Ta ordet i samlinger 5-åringene - Videreutvikle ferdigheter og interesser fra de foregående stadier - Ha kjennskap til alfabet - Skrive sitt eget navn - Kjenne til internett 7

10 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Dette ønsker vi Voksne som gode rollemodeller Voksne som gir trygghet gjennom tydelighet og omsorg Nært samarbeid med alle foreldrene Glede ved å være ute i naturen og nærmiljøet Glede ved å samhandle og utvikle vennskap med andre barn Utvikle den enkeltes evne til empati Kjennskap til tradisjoner som: - FN-dag aksjon solidaritet med andre (FORUT) - 17.mai - Samefolkets dag - Jul og påske - Er knytta til religioner repr. i barnehagen Delta og bidra i barnehagens nærmiljø 8

11 Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. or sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. barnehagens virksomhet. Dette ønsker vi å oppnå i barnehageåret. Voksne som aktivt lytter til verbalt språk og non-verbalt språk i daglige aktiviteter Voksne som anerkjenner barns følelser Barn får uttrykke seg i samlingsstunder Voksne som veileder og hjelper barna til å løse konflikter Mye fri leik der voksne er observatører, veiledere og deltakere 9

12 Tilvenningsperioden Veslefrikk Med Det innebærer at vi ansatte må De nye barna skal bli trygge på oss, og hverandre, en. Barna fra i fjor må også sin nye rolle i gruppa og lære de kjenne. Denne perioden ser vi for oss vil vare fram til jul, og kaller det tilvenningsperioden. Tyrihans Å starte i barnehagen igjen i august er å starte på nytt for alle barna. Noen barn er helt nye, noen har bytta avdeling fra Veslefrikk og mange barn har gått på Tyrihans før. Noen av de som gikk i barnehagen før ferien er skolebarn eller går i en annen barnehage. Dette betyr at dagene er annerledes enn før ferien. Det viktigste er at vi bruker tid på å la voksne å barn bli kjent, vi skal gi hvert barn tilstrekkelig med trygghet, hjelpe de til trivsel, og å få oversikt over hverdagen i barnehagen. Barna må finne seg til rette i gruppa, skape relasjoner og vennskap, bli kjent med rutiner og aktiviteter ut fra hvordan dagene er nå. Barn trenger noen faste rutiner slik at de lettere kan lage seg en oversikt over dagen, skape forutsigbarhet, derfor velger vi å ha en relativt fast dagsrytme fra starten, vi er imidlertid ikke fastlåst i denne. Tiltak Voksne som har tett kontakt med barn og foreldre Ha samlingsstunder hver dag for å bli kjent som gruppe (Tyrihans) Ha masse tid til leik der voksne er til stede Øve på navn ved å synge navnesanger, henge opp bilder Ha startsamtaler med foreldre Ha gode rutiner for barna, gir trygghet og forutsigbarhet Vi legger vekt på at barna skal få en god start på dagen. Vi vil møte barn og foreldre i garderoben når de kommer. Barna skal føle seg velkommen, og det skal være tid til å utveksle informasjon. 10

13 Sosiale kompetanse Veslefrikk e seg til andre og bli trygg på er i starten av livet og er nå betydning. Iflg. e positivt med andre i ulike situasjoner. De ansatte skal være tilstede for barna, observere og være delaktig i barnas hverdag. I leken gjør barna relasjonsarbeid hele tida. De søker kontakt, etablerer og opprettholder relasjonen eller blir avvist. Mye av gulvet eller ved bordet, midt i aktiviteten til barna. Tyrihans Barns utvikling av sosial kompetanse innebærer i stor grad evne til å ha gode relasjoner til andre mennesker. Det har igjen stor betydning at barn er del av et miljø der toleranse, inkludering og respekt er sentralt. I barnehagen har vi et rikt mangfold, der vi på ulike måter kan hjelpe barna med kunnskap og erfaringer som gjør at de ser gleden over at vi er forskjellige, skape nysgjerrighet, skape gode holdninger til at vi alle i så måte er unike, og at alle er et godt bidrag til felles skapet. Tiltak Dele barna inn i små grupper flere ganger i uka Være lyttende voksne Møte barn på en støttende og anerkjennende måte Temaarbeid som styrker sosial utvikling spesielt Sette av god tid til leik Legge til rette for oppgaver som krever samarbeid Voksne som veileder og hjelper barna i spontane situasjoner som oppstår Språk, tekst og kommunikasjon som satsingsområde 11

14 Overgang barnehage skole Siste året før skolestart har barna aktiviteter i egen gruppe en dag i uka. Den kalles for gruppe Denne gruppa vil være felles for Bøhamna og Veslekroa. Det er til sammn 12 barn i gruppa, 6 i Veslekroa og 8 i Bøhamna. Mål for skolegruppa Skape gode relasjoner på tvers av barnehagene (Bøhamna og Veslekroa) Positive forventninger til å begynne på skolen Mestringsfølelse Glede Kunne sitte stille, ta i mot beskjeder Kunne noen regelleker Tiltak Barna får egne permer Korte arbeidsøkter med spill, oppgaver m.m Lek inne og ute Trene seg på riktig påkledning Skolebesøk Barnehagene og barneskolene i Bø har sammen laget noen retningslinjer for at overgangen fra barnehagen til skolen skal bli best mulig. Besøksdager på skolen overgangsmøte mellom personalet i barnehagen og skolen, er noe av det som ligger i disse retningslinjene. Skolen har beskrevet noen forventninger til barnehagen i forhold til hva barn bør kunne når de starter på skolen. Vi vil arbeide for at vi sammen med barnehagene og skolene i Bø kan videreutvikle gode samarbeidsformer, for å skape gode overganger og sammenheng mellom de to pedagogiske 12

15 I vår barnehage er det mange barn som ikke blir boende i Bø. De er her ofte i kortere perioder, mens foreldrene studerer. Det er derfor noen praktiske begrensninger i forhold til samarbeid med hver skole barn hos oss skal på. Det er likevel like viktig at vi har gode rutiner for de barna som skal starte på skole i en annen kommune enn Bø. Dette må vi samarbeide med de enkelte foreldrene om. Det aller viktigste for alle barna som skal over til skolen, er å bidra til god selvfølelse, gjøre dem trygge, slik at de er godt rustet til å møte ukjente situasjoner og være i stand til å samhandle i ulike fellesskap. Dette arbeider vi med hele tiden i barnehagen, blant annet gjennom arbeidet med relasjoner, sosial kompetanse og kommunikasjon som er beskrevet tidligere i planen. 13

16 Dokumentasjon og vurdering Det er læringssituasjonene og læringsprosessene som skal dokumenteres og vurderes. Bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy Vi bruker tid til dette blant annet på avdelingsmøter og pedagogmøter, på personalmøter og planleggingsdager. Det skal gis ut avdelingsvis informasjonsskriv/planer til foreldrene hver uke som forteller hva vi har jobba med og veien videre. Muntlig dokumentasjon i form av daglige samtaler med foreldre Hver avdeling har sine rutiner på å henge opp mer detaljerte planer for uker og perioder i garderoben Vi vil bruke bilder og små tekster som synliggjør dagliglivet i barnehagen. Barna har egne permer/bokser de samler arbeidene sine i. En del av dette blir samlet i mapper de får med seg hjem til sommerferien. Noe samler vi fra år til år som samles i barnets egen perm som det får med seg hjem når det slutter i barnehagen. SiTels barnehager har laget et eget system for vurdering i sine barnehager 14

17 De sju fagområdene Gjennom ulike organiserte aktiviteter, leik og hverdagsaktiviteter vil alltid Rammeplanens målsettinger ligge til grunn for arbeidet vi gjør. Planen sier blant annet at barna skal få erfaringer innenfor 7 fagområder: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Hvordan arbeide med fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst er eget satsingsområde Legge opp til aktiviteter og organisering ut ifra alder, modenhet, interesser og behov Personalet skal arbeide fram en progresjonsplan som skal være ferdig juni Det blir et utviklingsarbeid i personalgruppa med framdriftsplan fra august

18 Foreldresamarbeid I barnehagelovens formålsparagraf står det blant annet: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» Mål I Veslekroa studentbarnehage vil vi skape et miljø: der foreldre og personale er åpne om sine forventninger til hverandre der man kan være fleksibel og ta individuelle hensyn, til beste for det enkelte barn og gruppa Hvordan nå målene Daglig kontakt ved bringing og henting Startsamtaler med nye foreldre Overgangssamtaler for de som skifter avdeling Foreldresamtaler minst en gang i året Samtaler etter behov som begge parter kan ta initiativ til Foreldremøte på høsten m/åpen barnehage for de som trenger barnepass Møter i samarbeidsutvalget (Su) Informasjonstavlene i garderobene, bildeserier på pc i gangen Informasjonsskriv/planer til hjemmet Felles temamøte med de andre barnehagene 16

19 En studenttilpassa barnehage Med utgangspunkt i formålet med SiTels barnehager vil personalet: 1. Skape nettverk mellom foreldrene ved å: arrangere velkomstfest, førjulsfest, sommerfest og andre sammenkomster arrangere foreldremøte på høsten, med åpen barnehage slik at alle får mulighet til å møte be om innspill fra foreldrene på behov oppfordre foreldrene til å bruke foreldrekontaktene i dette arbeidet samarbeide med foreldrekontaktene 2. Tilpasse åpningstidene til studierelaterte behov Be studentforeldre om tidligst mulig melde i fra om behov for barnehage utover ordinær åpningstid. Det kan være i forhold til forelesninger, praksisperioder, eksamener og andre obligatoriske aktiviteter. Sammen med foreldrene skal vi vurdere muligheter for å sende personale hjem til barnet, om det blir sykt på foreldrenes eksamensdager Bistå med hjelp om planleggingsdager faller på eksamensdager Lørdagstilbud i eksamensperioder 17

20 Samarbeidsutvalget (Su) Ifølge samarbeidsavtalen mellom Bø kommune og SiTel skal de to barnehagene avtalen omfatter, ha hvert sitt foreldreutvalg og et felles samarbeidsutvalg. I følge barnehageloven er alle foreldrene i barnehagen medlemmer av foreldrerådet. De velger sine representanter til foreldreutvalg og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget er et kontaktskapende, samordnende og rådgivende organ for barnehagen. Foreldre og personal skal være likt representert. Personalrepresentanter velges på planleggingsdag i august Representanter med vara fra foreldrene velges på foreldremøtet i september. Oversikt over representantene i Su: Navn representer telefon e-post er Foreldre Veslekroa Vara Foreldre Bøhamna Vara Anne Berit V. Myrene Personal Veslekroa Mette Vara Aasen Jorunn Personal Berge Bøhamna Inger Grete Vara Kaasine Sekretær/styrer: Astrid Hegna 18

21 Arbeid i personalgruppa : S å barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon, slik at den er rusta til å m Planlegging, vurdering og faglig påfyll er nødvendig for å fremme dette målet. Refleksjon over egen praksis sammen med kollegaer er et viktig redskap i arbeidet. Mål Videreføre og videreutvikle det positive engasjementet i personal gruppa, der den enkelte medarbeider får bruke sitt potensiale, og der man opplever å nå sine mål i fellesskap. Lage progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen Hvordan nå målene: Avdelingsmøter Pedagogisk leder/styrer møter Pedagogmøter Personalmøter Møter i styringsgruppa for Veslekroa og Bøhamna Veiledning Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler 5 Planleggingsdager for hele personalgruppa: - 11.aug: Intern planlegging - 16.okt: Felles personalsamling i SiTel - 17.okt: Felles personalsamling i SiTel - 02.jan: Intern planlegging, noe felles med Bøhamna barnehage - En dag i løpet av vår/sommer fastsettes senest januar

22 Felles arbeid med personalet i Bøhamna barnehage Det kreves et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom de voksne for å oppnå et De voksne er også rollemodeller for barna. God samhandling mellom de voksne er avgjørende for om vi oppnår våre mål i forhold til relasjonsarbeid med barna. Vår personalgruppe samarbeider også med personalet i Bøhamna barnehage Vi vil utvikle samarbeidet slik at vi kan realisere formålet i samarbeidsavtalen mellom Bø kommune og SiTel: P å H innbyggerane i Bø kommune eit godt barnehagetilbod både kvalitetsmessig og lokaliseringsmessig, og når det gjeld tilpasning til ulike behov målgruppa har. Kommunen og SiTel er likeverdige samarbeidspartar som aktivt skal bidra til å skape eit godt arbeids Hvordan nå dette målet: Bygge på erfaringer gjort i fjoråret, det første året i drift Ha noen felles faglige og sosiale arenaer Ped.ledere har møter styrer annenhver uke Tverrfaglige møter er feles for barnehagene Samarbeidsmøter med repr. fra begge barnehager Eks.: Utvikling av uteområdet HMS/sikkerhet Planlegging av fellesaktiviteter for barna Annen kompetanseutvikling Sammen med de andre barnehagene i Bø, deltar vi på enkelte kurs og utviklingsarbeid. I året som gikk har styrere og pedagogisk ledere fått kurs og opplæring i forhold til «Barn som bekymrer» og «Barn i rusfamilier». Det kommende året skal vi arbeide med å lage handlingsveileder og implementere dette i vår barnehage. 20

23 Samarbeidspartnere Tverrfaglig samarbeid PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) i Midt Telemark, tlf: Spesialpedagoger i kommunen Barnevernstjenesten i Midt Telemark, tlf: Helsestasjonen i Bø, tlf: Fysioterapeut i Bø Vi har tverrfaglige møter hver 6.uke, der PPT og helsestasjonen deltar. På 2 av disse møtene deltar også barneverntjenesten. Det er laget egne rutiner for dette samarbeidet i Bø. Både personale og foreldre kan be om råd og veiledning fra disse instansene. I forhold til enkeltbarn er det alltid i samarbeid med foreldrene. Andre samarbeidspartnere: Barnehagene i Bø samarbeider i forhold til opptak, felles aktiviteter for barnehagebarn, kursvirksomhet for personalet og temamøter for foreldre Høgskolen i Telemark. - Vi skal samarbeide om bruk av lokaler og - nærmiljøanlegg - Vi er øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen Kroa i Bø - Vi har avtale om å låne kroa til aktiviteter for barn, arrangementer og møtevirksomhet Vi vil for øvrig benytte oss av nærmiljøet og utvikle samarbeid med aktører i området 21

24 Årshjul Måned Innhold Viktige datoer August/ september Oppstart: Tilvenning for nye barn Bli kjent med hverandre Legge planer Startsamtaler med nye forelde Overgang- samtaler (for de som har bytta avd.) 11. aug. Planleggingsdag (bhg. stengt) 27.aug. Velkomstfest med foreldre, søsken kl Brannvernuke i uke 38 Besøk av brannvesen/ brannbil 4.sept Foreldremøte kl (åpen bhg.) Oktober Utstilling på HiT Medarbeidersamtaler 16 og 17 okt. Planleggingsdager (bhg. stengt) FORUT sin barneaksjon. Vi blir mer kjent med barn fra Nepal 24 okt. Aksjonsdag kl foreldre inviteres November Foreldresamtaler Utstilling på HiT Desember Juleforberedelser 11 des. Førjulsfest/Luciafest med foreldre, søsken o.a på kveldstid 22

25 Måned Innhold Viktige datoer Januar Samisk kultur 2 jan. Planleggingsdag (bhg. stengt) Februar Samisk kultur 06 feb. Markere samefolkets dag Utstilling på HiT Fastelavn og karneval Mars/April (Foreldresamtaler med ) Påske 27.mars Påskefrokost m/foreldre Foreldresamtaler Mai/juni Markere 17. mai Utflukter og turer Avslutninger: sommerfest m/foreldre, søsken o.a Avslutning for skoleklubben Sommerfest m/foreldre og søsken kl Dato fastsettes i januar Su fastsetter årsplanen for neste barnehageår Planleggingsdag (bhg. stengt) Dato fastsettes senest 2.jan 23

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer