Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015"

Transkript

1 Årsplan for Veslekroa studentbarnehage 2014/2015

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Presentasjon av barnehagen... 2 Fysiske rammer... 2 Personalet... 3 Avdelingene... 4 Vårt motto... 5 Satsingsområde for barnehageåret:... 6 Kommunikasjon, språk og tekst Progresjonsplan... 7 Danning gjennom omsorg, lek og læring... 8 Barns medvirkning... 9 Tilvenningsperioden Sosiale kompetanse Overgang barnehage skole Dokumentasjon og vurdering De sju fagområdene Foreldresamarbeid En studenttilpassa barnehage Samarbeidsutvalget (Su) Arbeid i personalgruppa Felles arbeid med personalet i Bøhamna barnehage Annen kompetanseutvikling Samarbeidspartnere Årshjul... 22

3 Innledning Denne årsplanen bygger på Rammeplan for barnehager og på SiTels virksomhetsplan for studentbarnehagene i Telemark. Personalet har i samarbeid arbeidet fram målsettinger og arbeidsmåter. Planen er fastsatt av samarbeidsutvalget for barnehagen. Planen er et arbeidsverktøy for personalet, et samarbeidsverktøy mellom ansatte og foreldrene og den skal synliggjøre barnehagens profil og arbeid. Dette blir vårt andre år i våre lokaler ved høgskolen. Vi har nå sammen med Bøhamna barnehage gjort nyttige erfaringer knytta til det fysiske miljøet i barnehagen, nærmiljøet og til samarbeidet med hverandre. I denne årsplanen tar vi hensyn til de erfaringer som er gjort og vil arbeide videre på det gode grunnlaget vi har klart å skape Tilbakemeldinger og innspill fra foreldrene har også vært viktige og nødvendige for å lage en hensiktsmessig, og god plan. Planen er utforma slik at vi må detaljplanlegge underveis. Slik kan vi ivareta barns rett til medvirkning, ta i bruk deres interesser og utforskertrang, for så og stimulere til læring på ulike områder. Slik mener vi planen også kan være et verktøy i samarbeid med foreldrene gjennom året. Med dette ønsker vi barn og voksne velkommen til et nytt og spennende år i Veslekroa studentbarnehage. 1

4 Presentasjon av barnehagen En studentbarnehage Vi er en barnehage som drives av Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel), og skal derfor dekke studenters behov for barnehageplass i studietiden. Mye av vårt fokus skal være rettet mot studentforeldres særskilte behov. Vi tar også imot mange barn av ikke-studerende foreldre. Alle barn i barnehagen skal ivaretas like bra. Barnehageloven og rammeplanen er den samme for alle barnehager, uavhengig av driver eller foreldregruppe Sammen med Bøhamna barnehage Vi er samlokalisert med Bøhamna barnehage, som er kommunal og har to avdelinger Vi fungerer som to barnehager, men samarbeider tett, da vi er lokalisert i samme bygg. Vi har felles uteområde, personalrom, noen rom som kan brukes felles med barna, og felles styrer Fysiske rammer Barnehagen ligger i sentrumsnære områder ved høgskolen. Nærmeste naboer er høgskolen med idrettsanlegg, skaterampe og Kroa i Bø. Ellers i nærmiljøet har vi skogsområder ved Bøhaugen og Niståsnabben. Vi har kort vei til Gullbring kulturanlegg, bibliotek, Gullbring barnehage, Evjudalen m.m. Vi har utviklet en kjøkkenhage sammen med foreldre og student i skogområdet rett ovenfor skaterampa. Kontaktinformasjon: Telefon: Hovednr.: Avd. Tyrihans: Avd. Veslefrikk: Styrer: e-post: 2

5 Personalet Veslefrikk Rolle Navn e-post Stilling Pedagogiske leder Mette Aasen 100 % Førskolelærer Bjørn Olav Tobro 100 % Assistent Tone Asphjell 100 % Assistent Ellen S. Aafløy 60 % Assistent Anine Aas 40 % Tyrihans Rolle Navn e-post Stilling Pedagogisk leder Anne Berit V. Myrene 80 % Pedagogisk leder Yvonne Mølbach 20 % Førskolelærer Yvonne Mølbach 60 % Assistent Marie Ralle 100 % Assistent Tone Fossland 50 % Assistent Liv Erlund 50 % Assistent Kine Jakobsen Hegdahl 40 % Styrer Astrid Hegna Renholder Dorota Grafinska 3

6 Avdelingene Barnehagen har to avdelinger. Veslefrikk med inntil 14 barn i alderen 0-3 år og Tyrihans med inntil 25 barn i alderen 2-5 år. Antall barn reduseres med antall barn under 3 år på gruppa på Tyrihans. Veslefrikk Tlf: Barnegruppen Det er til sammen 14 barn på gruppa. 7 barn er nye i høst, 5 har vært hos oss et år, og to har vært hos oss i et halvt år. 8 barn er født i 2012, 5 barn født i 2013 og 1 barn i Tyrihans Tlf: Barnegruppen Det er til sammen 25 barn på Tyrihans i år. 16 av barna har gått på avd. minst et år, 1 barn startet i mai, 4 overføres fra Veslefrikk og 4 er nye i høs t. Vi har 6 barn som er født i 2009, vi har 9 barn som er født i 2010, 9 barn er født i 2011 og 1 barn er født i Veslefrikk har også barn født i Det er 15 jenter og 10 gutter. Dagsrytme 07.15: Barnehagen åpner 10.00: Grupper/aktiviteter Ute/inne 11.00: Måltid 12.00: Lek/Soving 14.00: Fruktmåltid på Veslefrikk 14.30: Fruktmåltid på Tyrihans Lek 16.45: Barnehagen stenger Barna skal være ute av barnehagen til denne tiden Vi ber om at foreldre gir beskjed, dersom barnet kommer etter kl på dagen eller om de skal ha fri, eller er syke. 4

7 Vårt motto Et godt sted å være, et godt sted å lære. 5

8 Satsingsområde for barnehageåret: Kommunikasjon, språk og tekst. Begrunnelse for valg av satsingsområde Språk er en viktig forutsetning for å skape relasjoner mellom mennesker. I rammeplanens temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen står det: «En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, Hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere og reflektere sammen med andre. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap» Dette arbeidet foregår inne på avdelingene, så vel som i uteaktiviteter og på tur i nærmiljøet. Bøker har en sentral plass i vår barnehage. De er en kilde til utvikling av fantasi og forestillingsevne. Det å gå inn i bøkenes verden er en glede i seg selv, men bøkene er også et verktøy i å utvikle nettopp fagområdet språk, tekst og kommunikasjon. Mål Barna skal oppleve glede og nysgjerrighet ved å utvikle og å mestre ulike kommunikasjonsformer Hvordan nå målene Som voksne må vi lytte, observere og gi respons i samhandling med barna Hjelpe barna til å sette ord på følelser, filosofere og sette i gang samtaler Som voksne skal vi ha et tydelig talespråk med vektlegging på benevning Være bevisst i rutinesituasjoner som for eksempel bleieskift, påkledning og måltider Her er vi ofte i en en-til-en situasjon, der vi kommuniserer direkte med barnet Ha fokus på sang, musikk, regler, bilder og bøker: - Bøker skal stå tilgjengelig på avdelingene - Lese for barna, se på billedbøker sammen - Synge for og sammen med barna - Samlingsstunder Språkgrupper for flerspråklige barn Bli kjent med internett som verktøy til å finne ut ting vi lurer på ved å ta i bruk smartboard og I-pad 6

9 Progresjonsplan 1-2 åringene - Bli kjent med billedbøker og pekebøker - Bli kjent med enkle bøker med tekst - Lære sanger med bevegelse, enkle sanger uten bevegelse, sangleker - Få kjennskap til rim og regler - Få kjennskap til digitale verktøy som for eksempel I-pad og kamera - Få et første møte med symboler som for eksempel bokstaver i navna til barna - Positive opplevelser med verbal og non-verbal kommunikasjon 2-3 åringene - Bli mer kjent med rim, regler og bevegelsessanger - Se sammenhenger mellom ord og bilde - Kjenne igjen sin egen forbokstav - Øve på å gjenfortelle - Øve på å sette ord på følelser - Øve på å lytte - Utvikle evne til å kommunisere i lek og samspill med andre barn 3-4 åringene - Videreutvikle ferdigheter og interesser fra de foregående stadier - Interesse for begynnende lekelesing og leseskriving - Kjenne til internett - Ta ordet i samlinger 5-åringene - Videreutvikle ferdigheter og interesser fra de foregående stadier - Ha kjennskap til alfabet - Skrive sitt eget navn - Kjenne til internett 7

10 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Dette ønsker vi Voksne som gode rollemodeller Voksne som gir trygghet gjennom tydelighet og omsorg Nært samarbeid med alle foreldrene Glede ved å være ute i naturen og nærmiljøet Glede ved å samhandle og utvikle vennskap med andre barn Utvikle den enkeltes evne til empati Kjennskap til tradisjoner som: - FN-dag aksjon solidaritet med andre (FORUT) - 17.mai - Samefolkets dag - Jul og påske - Er knytta til religioner repr. i barnehagen Delta og bidra i barnehagens nærmiljø 8

11 Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. or sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. barnehagens virksomhet. Dette ønsker vi å oppnå i barnehageåret. Voksne som aktivt lytter til verbalt språk og non-verbalt språk i daglige aktiviteter Voksne som anerkjenner barns følelser Barn får uttrykke seg i samlingsstunder Voksne som veileder og hjelper barna til å løse konflikter Mye fri leik der voksne er observatører, veiledere og deltakere 9

12 Tilvenningsperioden Veslefrikk Med Det innebærer at vi ansatte må De nye barna skal bli trygge på oss, og hverandre, en. Barna fra i fjor må også sin nye rolle i gruppa og lære de kjenne. Denne perioden ser vi for oss vil vare fram til jul, og kaller det tilvenningsperioden. Tyrihans Å starte i barnehagen igjen i august er å starte på nytt for alle barna. Noen barn er helt nye, noen har bytta avdeling fra Veslefrikk og mange barn har gått på Tyrihans før. Noen av de som gikk i barnehagen før ferien er skolebarn eller går i en annen barnehage. Dette betyr at dagene er annerledes enn før ferien. Det viktigste er at vi bruker tid på å la voksne å barn bli kjent, vi skal gi hvert barn tilstrekkelig med trygghet, hjelpe de til trivsel, og å få oversikt over hverdagen i barnehagen. Barna må finne seg til rette i gruppa, skape relasjoner og vennskap, bli kjent med rutiner og aktiviteter ut fra hvordan dagene er nå. Barn trenger noen faste rutiner slik at de lettere kan lage seg en oversikt over dagen, skape forutsigbarhet, derfor velger vi å ha en relativt fast dagsrytme fra starten, vi er imidlertid ikke fastlåst i denne. Tiltak Voksne som har tett kontakt med barn og foreldre Ha samlingsstunder hver dag for å bli kjent som gruppe (Tyrihans) Ha masse tid til leik der voksne er til stede Øve på navn ved å synge navnesanger, henge opp bilder Ha startsamtaler med foreldre Ha gode rutiner for barna, gir trygghet og forutsigbarhet Vi legger vekt på at barna skal få en god start på dagen. Vi vil møte barn og foreldre i garderoben når de kommer. Barna skal føle seg velkommen, og det skal være tid til å utveksle informasjon. 10

13 Sosiale kompetanse Veslefrikk e seg til andre og bli trygg på er i starten av livet og er nå betydning. Iflg. e positivt med andre i ulike situasjoner. De ansatte skal være tilstede for barna, observere og være delaktig i barnas hverdag. I leken gjør barna relasjonsarbeid hele tida. De søker kontakt, etablerer og opprettholder relasjonen eller blir avvist. Mye av gulvet eller ved bordet, midt i aktiviteten til barna. Tyrihans Barns utvikling av sosial kompetanse innebærer i stor grad evne til å ha gode relasjoner til andre mennesker. Det har igjen stor betydning at barn er del av et miljø der toleranse, inkludering og respekt er sentralt. I barnehagen har vi et rikt mangfold, der vi på ulike måter kan hjelpe barna med kunnskap og erfaringer som gjør at de ser gleden over at vi er forskjellige, skape nysgjerrighet, skape gode holdninger til at vi alle i så måte er unike, og at alle er et godt bidrag til felles skapet. Tiltak Dele barna inn i små grupper flere ganger i uka Være lyttende voksne Møte barn på en støttende og anerkjennende måte Temaarbeid som styrker sosial utvikling spesielt Sette av god tid til leik Legge til rette for oppgaver som krever samarbeid Voksne som veileder og hjelper barna i spontane situasjoner som oppstår Språk, tekst og kommunikasjon som satsingsområde 11

14 Overgang barnehage skole Siste året før skolestart har barna aktiviteter i egen gruppe en dag i uka. Den kalles for gruppe Denne gruppa vil være felles for Bøhamna og Veslekroa. Det er til sammn 12 barn i gruppa, 6 i Veslekroa og 8 i Bøhamna. Mål for skolegruppa Skape gode relasjoner på tvers av barnehagene (Bøhamna og Veslekroa) Positive forventninger til å begynne på skolen Mestringsfølelse Glede Kunne sitte stille, ta i mot beskjeder Kunne noen regelleker Tiltak Barna får egne permer Korte arbeidsøkter med spill, oppgaver m.m Lek inne og ute Trene seg på riktig påkledning Skolebesøk Barnehagene og barneskolene i Bø har sammen laget noen retningslinjer for at overgangen fra barnehagen til skolen skal bli best mulig. Besøksdager på skolen overgangsmøte mellom personalet i barnehagen og skolen, er noe av det som ligger i disse retningslinjene. Skolen har beskrevet noen forventninger til barnehagen i forhold til hva barn bør kunne når de starter på skolen. Vi vil arbeide for at vi sammen med barnehagene og skolene i Bø kan videreutvikle gode samarbeidsformer, for å skape gode overganger og sammenheng mellom de to pedagogiske 12

15 I vår barnehage er det mange barn som ikke blir boende i Bø. De er her ofte i kortere perioder, mens foreldrene studerer. Det er derfor noen praktiske begrensninger i forhold til samarbeid med hver skole barn hos oss skal på. Det er likevel like viktig at vi har gode rutiner for de barna som skal starte på skole i en annen kommune enn Bø. Dette må vi samarbeide med de enkelte foreldrene om. Det aller viktigste for alle barna som skal over til skolen, er å bidra til god selvfølelse, gjøre dem trygge, slik at de er godt rustet til å møte ukjente situasjoner og være i stand til å samhandle i ulike fellesskap. Dette arbeider vi med hele tiden i barnehagen, blant annet gjennom arbeidet med relasjoner, sosial kompetanse og kommunikasjon som er beskrevet tidligere i planen. 13

16 Dokumentasjon og vurdering Det er læringssituasjonene og læringsprosessene som skal dokumenteres og vurderes. Bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy Vi bruker tid til dette blant annet på avdelingsmøter og pedagogmøter, på personalmøter og planleggingsdager. Det skal gis ut avdelingsvis informasjonsskriv/planer til foreldrene hver uke som forteller hva vi har jobba med og veien videre. Muntlig dokumentasjon i form av daglige samtaler med foreldre Hver avdeling har sine rutiner på å henge opp mer detaljerte planer for uker og perioder i garderoben Vi vil bruke bilder og små tekster som synliggjør dagliglivet i barnehagen. Barna har egne permer/bokser de samler arbeidene sine i. En del av dette blir samlet i mapper de får med seg hjem til sommerferien. Noe samler vi fra år til år som samles i barnets egen perm som det får med seg hjem når det slutter i barnehagen. SiTels barnehager har laget et eget system for vurdering i sine barnehager 14

17 De sju fagområdene Gjennom ulike organiserte aktiviteter, leik og hverdagsaktiviteter vil alltid Rammeplanens målsettinger ligge til grunn for arbeidet vi gjør. Planen sier blant annet at barna skal få erfaringer innenfor 7 fagområder: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Hvordan arbeide med fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst er eget satsingsområde Legge opp til aktiviteter og organisering ut ifra alder, modenhet, interesser og behov Personalet skal arbeide fram en progresjonsplan som skal være ferdig juni Det blir et utviklingsarbeid i personalgruppa med framdriftsplan fra august

18 Foreldresamarbeid I barnehagelovens formålsparagraf står det blant annet: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» Mål I Veslekroa studentbarnehage vil vi skape et miljø: der foreldre og personale er åpne om sine forventninger til hverandre der man kan være fleksibel og ta individuelle hensyn, til beste for det enkelte barn og gruppa Hvordan nå målene Daglig kontakt ved bringing og henting Startsamtaler med nye foreldre Overgangssamtaler for de som skifter avdeling Foreldresamtaler minst en gang i året Samtaler etter behov som begge parter kan ta initiativ til Foreldremøte på høsten m/åpen barnehage for de som trenger barnepass Møter i samarbeidsutvalget (Su) Informasjonstavlene i garderobene, bildeserier på pc i gangen Informasjonsskriv/planer til hjemmet Felles temamøte med de andre barnehagene 16

19 En studenttilpassa barnehage Med utgangspunkt i formålet med SiTels barnehager vil personalet: 1. Skape nettverk mellom foreldrene ved å: arrangere velkomstfest, førjulsfest, sommerfest og andre sammenkomster arrangere foreldremøte på høsten, med åpen barnehage slik at alle får mulighet til å møte be om innspill fra foreldrene på behov oppfordre foreldrene til å bruke foreldrekontaktene i dette arbeidet samarbeide med foreldrekontaktene 2. Tilpasse åpningstidene til studierelaterte behov Be studentforeldre om tidligst mulig melde i fra om behov for barnehage utover ordinær åpningstid. Det kan være i forhold til forelesninger, praksisperioder, eksamener og andre obligatoriske aktiviteter. Sammen med foreldrene skal vi vurdere muligheter for å sende personale hjem til barnet, om det blir sykt på foreldrenes eksamensdager Bistå med hjelp om planleggingsdager faller på eksamensdager Lørdagstilbud i eksamensperioder 17

20 Samarbeidsutvalget (Su) Ifølge samarbeidsavtalen mellom Bø kommune og SiTel skal de to barnehagene avtalen omfatter, ha hvert sitt foreldreutvalg og et felles samarbeidsutvalg. I følge barnehageloven er alle foreldrene i barnehagen medlemmer av foreldrerådet. De velger sine representanter til foreldreutvalg og samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget er et kontaktskapende, samordnende og rådgivende organ for barnehagen. Foreldre og personal skal være likt representert. Personalrepresentanter velges på planleggingsdag i august Representanter med vara fra foreldrene velges på foreldremøtet i september. Oversikt over representantene i Su: Navn representer telefon e-post er Foreldre Veslekroa Vara Foreldre Bøhamna Vara Anne Berit V. Myrene Personal Veslekroa Mette Vara Aasen Jorunn Personal Berge Bøhamna Inger Grete Vara Kaasine Sekretær/styrer: Astrid Hegna 18

21 Arbeid i personalgruppa : S å barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon, slik at den er rusta til å m Planlegging, vurdering og faglig påfyll er nødvendig for å fremme dette målet. Refleksjon over egen praksis sammen med kollegaer er et viktig redskap i arbeidet. Mål Videreføre og videreutvikle det positive engasjementet i personal gruppa, der den enkelte medarbeider får bruke sitt potensiale, og der man opplever å nå sine mål i fellesskap. Lage progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen Hvordan nå målene: Avdelingsmøter Pedagogisk leder/styrer møter Pedagogmøter Personalmøter Møter i styringsgruppa for Veslekroa og Bøhamna Veiledning Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler 5 Planleggingsdager for hele personalgruppa: - 11.aug: Intern planlegging - 16.okt: Felles personalsamling i SiTel - 17.okt: Felles personalsamling i SiTel - 02.jan: Intern planlegging, noe felles med Bøhamna barnehage - En dag i løpet av vår/sommer fastsettes senest januar

22 Felles arbeid med personalet i Bøhamna barnehage Det kreves et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom de voksne for å oppnå et De voksne er også rollemodeller for barna. God samhandling mellom de voksne er avgjørende for om vi oppnår våre mål i forhold til relasjonsarbeid med barna. Vår personalgruppe samarbeider også med personalet i Bøhamna barnehage Vi vil utvikle samarbeidet slik at vi kan realisere formålet i samarbeidsavtalen mellom Bø kommune og SiTel: P å H innbyggerane i Bø kommune eit godt barnehagetilbod både kvalitetsmessig og lokaliseringsmessig, og når det gjeld tilpasning til ulike behov målgruppa har. Kommunen og SiTel er likeverdige samarbeidspartar som aktivt skal bidra til å skape eit godt arbeids Hvordan nå dette målet: Bygge på erfaringer gjort i fjoråret, det første året i drift Ha noen felles faglige og sosiale arenaer Ped.ledere har møter styrer annenhver uke Tverrfaglige møter er feles for barnehagene Samarbeidsmøter med repr. fra begge barnehager Eks.: Utvikling av uteområdet HMS/sikkerhet Planlegging av fellesaktiviteter for barna Annen kompetanseutvikling Sammen med de andre barnehagene i Bø, deltar vi på enkelte kurs og utviklingsarbeid. I året som gikk har styrere og pedagogisk ledere fått kurs og opplæring i forhold til «Barn som bekymrer» og «Barn i rusfamilier». Det kommende året skal vi arbeide med å lage handlingsveileder og implementere dette i vår barnehage. 20

23 Samarbeidspartnere Tverrfaglig samarbeid PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) i Midt Telemark, tlf: Spesialpedagoger i kommunen Barnevernstjenesten i Midt Telemark, tlf: Helsestasjonen i Bø, tlf: Fysioterapeut i Bø Vi har tverrfaglige møter hver 6.uke, der PPT og helsestasjonen deltar. På 2 av disse møtene deltar også barneverntjenesten. Det er laget egne rutiner for dette samarbeidet i Bø. Både personale og foreldre kan be om råd og veiledning fra disse instansene. I forhold til enkeltbarn er det alltid i samarbeid med foreldrene. Andre samarbeidspartnere: Barnehagene i Bø samarbeider i forhold til opptak, felles aktiviteter for barnehagebarn, kursvirksomhet for personalet og temamøter for foreldre Høgskolen i Telemark. - Vi skal samarbeide om bruk av lokaler og - nærmiljøanlegg - Vi er øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen Kroa i Bø - Vi har avtale om å låne kroa til aktiviteter for barn, arrangementer og møtevirksomhet Vi vil for øvrig benytte oss av nærmiljøet og utvikle samarbeid med aktører i området 21

24 Årshjul Måned Innhold Viktige datoer August/ september Oppstart: Tilvenning for nye barn Bli kjent med hverandre Legge planer Startsamtaler med nye forelde Overgang- samtaler (for de som har bytta avd.) 11. aug. Planleggingsdag (bhg. stengt) 27.aug. Velkomstfest med foreldre, søsken kl Brannvernuke i uke 38 Besøk av brannvesen/ brannbil 4.sept Foreldremøte kl (åpen bhg.) Oktober Utstilling på HiT Medarbeidersamtaler 16 og 17 okt. Planleggingsdager (bhg. stengt) FORUT sin barneaksjon. Vi blir mer kjent med barn fra Nepal 24 okt. Aksjonsdag kl foreldre inviteres November Foreldresamtaler Utstilling på HiT Desember Juleforberedelser 11 des. Førjulsfest/Luciafest med foreldre, søsken o.a på kveldstid 22

25 Måned Innhold Viktige datoer Januar Samisk kultur 2 jan. Planleggingsdag (bhg. stengt) Februar Samisk kultur 06 feb. Markere samefolkets dag Utstilling på HiT Fastelavn og karneval Mars/April (Foreldresamtaler med ) Påske 27.mars Påskefrokost m/foreldre Foreldresamtaler Mai/juni Markere 17. mai Utflukter og turer Avslutninger: sommerfest m/foreldre, søsken o.a Avslutning for skoleklubben Sommerfest m/foreldre og søsken kl Dato fastsettes i januar Su fastsetter årsplanen for neste barnehageår Planleggingsdag (bhg. stengt) Dato fastsettes senest 2.jan 23

Årsplan( for) Veslekroa) studentbarnehage) ) 2015)5)2016)

Årsplan( for) Veslekroa) studentbarnehage) ) 2015)5)2016) Årsplan( for) Veslekroa) studentbarnehage) ) 2015)5)2016) Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Presentasjon av barnehagen... 3 Fysiske rammer... 3 Personalet... 4 Avdelingene... 5 Vårt motto... 6 Satsingsområder

Detaljer

Innledning s. 2-3. Barnegruppene... s. 4-5. Personalet...s. 6. Foreldreråd, arbeidsutvalg og Samarbeidsutvalg...s. 7-8

Innledning s. 2-3. Barnegruppene... s. 4-5. Personalet...s. 6. Foreldreråd, arbeidsutvalg og Samarbeidsutvalg...s. 7-8 Innhold Innledning s. 2-3 Barnegruppene... s. 4-5 Personalet...s. 6 Foreldreråd, arbeidsutvalg og Samarbeidsutvalg.....s. 7-8 Andre samarbeidspartnere....... s. 9 Barnehagens innhold. s. 10 Våre hovedmålsettinger

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. for Sætreåsen barnehage 2014-2015. Et godt sted å være, et godt sted å lære.

ÅRSPLAN. for Sætreåsen barnehage 2014-2015. Et godt sted å være, et godt sted å lære. ÅRSPLAN for Sætreåsen barnehage 2014-2015 Et godt sted å være, et godt sted å lære. 1 Innholdsfortegnelse Innledning....side 3 Presentasjon av barnehagen.....side 4 -Avdelingene -Personalet Rammeplanens

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Årsplan. for barnehagen ved Innhavet oppvekstsenter

Årsplan. for barnehagen ved Innhavet oppvekstsenter Årsplan for barnehagen ved Innhavet oppvekstsenter 2016-2017 Innhavet barnehage Åpningstid: 07.15-16.00 Mobilnummer: Barnehage 907 07 022 Rektor/styrer 75 77 25 54 / 907 34 429 Epostadresser: - Rektor/styrer:

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage Virksomhetsplan 2012/2015 Asker Gård barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2011-2015 VELKOMMEN TIL ASKER GÅRD BARNEHAGE Barnehagen er en privat en avdelings barnehage som er godkjent for inntil 19 barn i alderen 1-5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

Denne årsplanen bygger på Rammeplanen for barnehager, SiTels strategiske plan og på SiTels handlingsplan for studentbarnehagene i Telemark.

Denne årsplanen bygger på Rammeplanen for barnehager, SiTels strategiske plan og på SiTels handlingsplan for studentbarnehagene i Telemark. Innledning Denne årsplanen bygger på Rammeplanen for barnehager, SiTels strategiske plan og på SiTels handlingsplan for studentbarnehagene i Telemark. Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og et

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017

Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017 Årsplan for Skjelstadmark barnehage 2016/2017 Generell del Godkjent i samarbeidsutvalg BARNEHAGENS SAMFUNDSMANDAT (FORMÅLSPARAGRAFEN) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer