STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 16.11.2010 09.00"

Transkript

1 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten, Anne Helene Sagbakken, Roar Steinslien : Hans Oddvar Høistad, Randi Noreng, Stig Melbø Antall repr. inkl. varamedlemmer : 7 Dessuten møtte Møteleder : Rådmann Rannveig Mogren, økonomisjef Marit B Homb. : Mona B. Nicolaysen Sakslisten : Sakene og 107 ble behandlet før sak 100. Delt ut : Innstilling fra planutvalget i gebyrsakene * Henvendelse om utarbeidelse av regionale helseplaner: notat til formannskapet fra rådmannen Formannskapet vedtok enstemmig å følge opp saken slik det skisseres i notatet. * Ordførerens svar til Arnfinn Aasen, jfr referatsak 106. * Avtale mellom Svatsum Vel skole og Gausdal kommune. Avklaring vedr pkt i avtalen. Formannskapet sluttet seg enstemmig til. * Politikere på nett. Konklusjon: Formannskapet Ordfører sørger for at det i løpet av en uke blir utpekt 3 politikere som kan være med faser av prosessen for å gå gjennom behov og forventninger, mulige løsninger, og drøfting av kravspesifikasjon og lignende. Godkjenning av protokoll:

2

3 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 100/10 Sak 101/10 Sak 102/10 Sak 103/10 Sak 104/10 Sak 105/10 Sak 106/10 Sak 107/10 Sak 108/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2011 REGULERING AV VANNGEBYRER REGULERING AV SLAMGEBYR 2011 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2011 REGULERING AV AVLØPSGEBYRER REGULERING AV FEIEGEBYR FOR REFERATSAK FORMANNSKAPET DEN PRISER I SKOLEFRITIDSORDNINGEN OG VEDTEKTER SYKKELBYPROSJEKTET I OPPLAND: INTENSJONSAVTALE MELLOM LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

4 FS-100/10 Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 10/1218 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2011 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 5 for alle eiendommer for året I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2011 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/ Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det foreligger. 8. For inntektsåret 2011 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil kr for Lån tas opp som serielån og avdras over 25 år. Rådmannen gis fullmakt til å velge låneinstitusjon og de nærmere lånevilkår, samt vurdere refinansiering av eksisterende lån. 10. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån på inntil 10 mill. kr. Lån avdras over inntil 23 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak samt vurdere eventuell refinansiering av eksisterende lån. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2011 på kr. Dette innebærer en oppjustering av tilskuddet i 2010 med 2,8 %. 12. Gausdal kirkelig fellesråd gis investeringstilskudd på 0,9 mill. kr til nye ovner i Østre Gausdal kirke og 2 mill. kr til kalking av Østre Gausdal kirke. Dersom kommunen ikke blir tilgodesett med rentekompensasjon for kalkingen av Østre Gausdal kirke vil investeringen måtte utsettes i tid. 13. De kommunale gebyr og priser justeres med 1,8 %. Unntatt er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 14. Sosialhjelpssatsene oppjusteres med 2,8 %. 15. Det fastsettes en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2011 på kr. 16. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskriving av krav som anses å være uerholdelige. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon. Jens N Høistad, Ap, satte fram forslaget til Ap/V/SV/OleVolehaugen, Sp o Forslag til endringer av årsbudsjett og økonomiplan i forhold til rådmannens forslag til vedtak, går fram av regnearkene.

5 o Engjom skole legges ned (alt 2 i skolestrukturendringen) med budsjettvirkning fra Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til iverksetting av nedleggingsvedtaket etter at det er gjennomført en utredning der sammenslåing av klasser blir vurdert. o Planområde omsorg blir styrket med kr. 1 mill i 2011, jfr regjeringens økning i de frie inntekter i Endring i fht rådmannens forslag Ap/V/SV/ OV i Sp Kommentar skjema 1A Frie disponible inntekter: Økt skatt i 2012 Skatt på inntekt og formue m 3% Økt rammetilsk m 3% flatt hele Ordinært rammetilskudd per Ingen økn eiend skatt i 2011, går opp til 4 pr i 2012 og Skatt på eiendom ut per. Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter: Renteinntekter og utbytte økt utbytte LGE Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Reduserte/ 10 forskyvde inv Avdrag på lån Reduserte/ -137 forskyvde inv Netto finansieringsinntekter/-utgifter Avsetninger: Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Fordeling: Overført til investeringsregnskapet Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) messig mer-/mindreforbruk (- = større innt enn utg)

6 Endring skjema 1B Til fordeling på planområdene: 1- Administrative fellestjenester Næring og miljø 3- Skole 4- Barnehage 5- Kultur og fritid 6- Teknisk drift 7- Bygg/eiendom/areal Interkommunalt samarbeid 9- Barn og familie Eff pga IKTsatsing Salg/avvikling eiendommer (samlokaliserin g) 10- Sosiale tjenester og sysselsetting 11- Helse 12- Omsorg 13- Generelle utgifter og inntekter Se oversikt Sum fordelt til drift Reduserte seniortiltak Reduserte pensjonsutg- anbud Effektiviseringstiltak sum INVESTERINGSOVERSIKT BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN Ap/V/SV/SP Tidl bevilg. År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Planområde 1: Investering i IKT-system Egenkapitaltilskudd KLP Sum planområde 1 Administrative fellestjenester Planområde 2:

7 Sum planområde 2 Næring og miljø Planområde 5: Kjøp grunn - Linflåa idrettsanlegg X Kalking av Østre Gausdal kirke Nye ovner Østre Gausdal kirke 900 Utvidelse av Follebu Kirkegård - tilskudd fellesrådet og kulturminneregistrering. Egen sak vil bli fremmet når omfang etc er klart Sum planområde 5 Kultur og fritid Planområde 6: Rammebevilgning vann og avløp Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg 1) Sum planområde 6. Teknisk drift Planområde 7 Bygg / Eiendom / Areal Rammebevilgning - Utbyggingsområder: Rammebevilgning - planområde øvrig. 3) Vedtatt GIS-samarbeid Geovekst-prosjekter Energisertifisering av bygg generelt, krav i nye forskrifter (utføres i EIOFF-regi) 150 Administrasjonshus: Rehab adm hus - Utvendig panel, etterisolering, vinduer X Rehab adm hus inkl kultursalen, ventilasjonsanlegg og SDanlegg Rehab adm hus - skifte av skifertak 850 Skoler: Ungdomsskolen, rehabilitering gymsal og musikkfløy. SDanlegg. (grove anslag,egen sak for kommunestyret) Ungdomsskolen, utskifting av oljetank. 100 Ungdomsskolen, div rehabilitering vinduer, etterisolering og skifte panel Kultur og idrett: Flerbrukshall inkl. ungdomshus, kulturskole, frivilligsentral, bibliotek og oppgradering eksisterende hall X Omsorg: Ombygging av kjellerstua på Follebutunet - innkommet forslag 300 Forset omsorgssenter - ombygging som følge av omsorgsplanen Rammebevilgning tilknytning til omsorgssektoren. 4) Rehabilitering Flatland, brannvarsling med mer 150 Formidlingslån: Utlån Rente- og avdragsutgifter

8 Sum planområde 7. Bygg/eiendom/areal Sum investeringer i planperioden ) omfatter veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, parker, plasser og torg, beredskap 2) omfatter mindre rehabiliteringsoppgaver sykehjemmene, tiltak demensplan. Tiltak knyttet til omsorgsplanen er ikke lagt inn, fremmes separat. 3) omfatter blant annet rehabilitering utleieboliger, utskifting gamle biler Herav investeringer vedr VA-anlegg Herav utgifter knyttet til Formidlingslån Sum inv utenom VA og formidlingslån Tidl År År År Finansiering av investeringer bevilg. År Salg av tomt/grunn Refusjoner fra private Tilskudd Statens Vegvesen vedr Servicebygg Aulestad Tilskudd trafikksikkerhetstiltak-follebu-holsbakkan Spillemidler idrettshall/flerbrukshus - anslag Spillemidler idrettsplass - anslag Overføring fra drift til investering - momskompensasjon investeringer Bruk kraftfond investering, vedr IT-prosjekter Bruk kraftfond investering, vedr erstatning Pretre AS 0 Rente- og avdragsinntekter formidlings-lån Bruk av lånemidler - formidlingslån Bruk av lånemidler - egne investeringer X Sum finansiering Bruk av lån til egne investeringer: herav til VA-investeringer Bruk av lån utenom VA Kontrollsum

9 Jens Ringen, Bygdalista, satte fram forslaget til Bygdalista. o Forslag til endringer av årsbudsjett og økonomiplan i forhold til rådmannens forslag til vedtak, går fram av regnearkene. skjema 3 - Hovedoversikt drift Driftsinntekter: Regnskap Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger

10 Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Netto avsetninger messig mer-/mindreforbruk Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 0,52 % -0,15 % 0,79 % 1,04 % 1,69 % 1,89 % Tallene på netto avsetninger er motpost mot netto driftsresultat

11 skjema 1A - BYG Frie disponible inntekter: Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter: Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansieringsinntekter/- utgifter Avsetninger: Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Fordeling: 0 Overført til investeringsregnskapet Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) messig mer- /mindreforbruk skjema 1B Til fordeling på planområdene: Regnskap Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal

12 8- Interkommunalt samarbeid Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Generelle utgifter og inntekter Seniortiltak Kjøp av tjenester som erstatter GK tj Overført overskudd -566 Sum fordelt til drift Endringer i forhold til rådmann Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage 5- Kultur og fritid 6- Teknisk drift 7- Bygg/eiendom/areal Interkommunalt samarbeid 9- Barn og familie 10- Sosiale tjenester og sysselsetting 11- Helse 12- Omsorg Generelle utgifter og inntekter Seniortiltak Sum

13 Mona B Nicolaysen, Sp, satte fram følgende forslag: o Vedr driftsbudsjettet: Forslaget til Ap/Sp/V/SV med endring: Nedlegging av Engjom barneskole skal skje fra høsten Administrasjonen vil med dette få bedre tid til å forberede og gjøre klar en eller flere skoler, slik at de kan ta i mot elevene fra Engjom. o Inndekning: 2011: kr. 1.4 mill økte skatteinntekter. 2012: kr. 2,0 mill og 2013: kr og 2014 kr. 1,6 mill: generelle effektiviseringsgevinst + eiendomsskatt. Votering: Investeringsbudsjettet: Bygdalistas forslag ble satt opp mot forslaget til Ap/V/SV/Sp. Bygdalistas forslag fikk 2 stemmer og falt. Forslaget til Ap/V/SV/Sp ble satt opp mot rådmannens forslag. Forslaget til Ap/V/SV/Sp ble enstemmig tiltrådt. Driftsbudsjettet: Votering ble påbegynt vedr driftsbudsjett, men formannskapet vedtok enstemmig at avstemningen skulle tas om igjen. Ny votering: * Skolestruktur; tekstforslag og inndekning: o Bygdalistas forslag om status quo fikk 2 stemmer og falt. o Mona B Nicolaysens forslag fikk 1 stemme og falt. o Ap/V/SV/Ole Volehaugens forslag fikk 4 stemmer og er tiltrådt. * Driftsbudsjettet for øvrig: o Bygdalistas forslag til driftsbudsjett ble satt opp mot Ap/V/SV/Sp v/ Ole Volehaugens forslag. 3 stemte for Bygdalistas forslag og dette forslaget falt. o Ap/V/SV/Sp v/ Ole Volehaugens forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Ap/V/SV/Sp v Ole Volehaugens forslag ble enstemmig tiltrådt. Øvrige punkt: Rådmannens forslag til vedtak, med de endringer som foreligger overfor, ble enstemmig tiltrådt.

14 Innstilling: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 3 for alle eiendommer for året I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2011 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/ Formannskapets innstilling til budsjett vedtas slik det foreligger. 8. For inntektsåret 2011 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil kr for Lån tas opp som serielån og avdras over 25 år. Rådmannen gis fullmakt til å velge låneinstitusjon og de nærmere lånevilkår, samt vurdere refinansiering av eksisterende lån. 10. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån på inntil 10 mill. kr. Lån avdras over inntil 23 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak samt vurdere eventuell refinansiering av eksisterende lån. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2011 på kr. Dette innebærer en oppjustering av tilskuddet i 2010 med 2,8 %. 12. Gausdal kirkelig fellesråd gis investeringstilskudd på 0,9 mill. kr til nye ovner i Østre Gausdal kirke og 2 mill. kr til kalking av Østre Gausdal kirke. Dersom kommunen ikke blir tilgodesett med rentekompensasjon for kalkingen av Østre Gausdal kirke vil investeringen måtte utsettes i tid. 13. De kommunale gebyr og priser justeres med 1,8 %. Unntatt er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 14. Sosialhjelpssatsene oppjusteres med 2,8 %. 15. Det fastsettes en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2011 på kr. 16. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskriving av krav som anses å være uerholdelige. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon. 18. Engjom skole legges ned (alt 2 i skolestrukturendringen) med budsjettvirkning fra Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til iverksetting av nedleggingsvedtaket etter at det er gjennomført en utredning der sammenslåing av klasser blir vurdert. 19. Planområde omsorg blir styrket med kr. 1 mill i 2011, jfr regjeringens økning i de frie inntekter i FS-101/10

15 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/1443 REGULERING AV VANNGEBYRER Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.: Abonnementsgebyr hytter: Tilknytningsgebyr hytter: Forbruksgebyr all bebyggelse: Abonnementsgebyr bolig/næring: Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats: Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats: kr 2250,- pr år pr abonnement. kr 440,- pr m². kr 15,- pr m³. kr 1500,- pr år pr abonnement. kr 100,- pr m². kr 300,- pr m². Planutvalget behandlet saken, saksnr. 111/10 den Behandling: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling: Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.: Abonnementsgebyr hytter: Tilknytningsgebyr hytter: Forbruksgebyr all bebyggelse: Abonnementsgebyr bolig/næring: Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats: Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats: kr 2250,- pr år pr abonnement. kr 440,- pr m². kr 15,- pr m³. kr 1500,- pr år pr abonnement. kr 100,- pr m². kr 300,- pr m². Formannskapets behandling : Enstemmig tiltrådt. Innstilling: Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for vannforsyning eks. mva.: Abonnementsgebyr hytter: Tilknytningsgebyr hytter: Forbruksgebyr all bebyggelse: Abonnementsgebyr bolig/næring: Tilkn.gebyr bolig/næring låg sats: Tilkn.gebyr bolig/næring høg sats: kr 2250,- pr år pr abonnement. kr 440,- pr m². kr 15,- pr m³. kr 1500,- pr år pr abonnement. kr 100,- pr m². kr 300,- pr m².

16 FS-102/10 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/1449 REGULERING AV SLAMGEBYR 2011 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Med virkning fra fastsettes gebyr for septikkslam og slam fra tette tanker til 575 kr pr m3. eks. mva. Planutvalget behandlet saken, saksnr. 112/10 den Behandling: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling: Med virkning fra fastsettes gebyr for septikkslam og slam fra tette tanker til 575 kr pr m3. eks. mva. Formannskapets behandling : Enstemmig tiltrådt. Innstilling: Med virkning fra fastsettes gebyr for septikkslam og slam fra tette tanker til 575 kr pr m3. eks. mva. FS-103/10 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/1453 REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2011 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: I medhold av lov av 13.mars 1981 nr 6 med senere endringer og i samsvar med forskriftenes 11 fastsettes følgende gebyrsatser eks mva for renovasjon i Gausdal kommune i 2011: 3-beholdersystem med restbeholder på 140 l (liten) 3-beholdersystem med restbeholder på 240 l (middels) 3-beholdersystem med restbeholder på 360 l (stor) 1520 kr 1892 kr 2632 kr

17 Sambruk (360 l / 2 ab.) 1708 kr Containerabonnement 1440 kr Fritid kategori kr Fritid kategori kr Priser for kjøp av tilleggstjenester : Papp/papir l til 240 l beholder 188 kr l til 360 l beholder 344 kr Matavfall l til 240 l beholder 188 kr Økt henteavstand inntil 10 m 248 kr Planutvalget behandlet saken, saksnr. 113/10 den Behandling: Revidert liste over gebyrsatser ble delt ut på møte. Rådmannens forslag til innstilling med endringer av gebyrsatser som framgår av revidert liste ble enstemmig vedtatt. Innstilling: I medhold av lov av 13.mars 1981 nr 6 med senere endringer og i samsvar med forskriftenes 11 fastsettes følgende gebyrsatser eks mva for renovasjon i Gausdal kommune i 2011: 3-beholdersystem med restbeholder på 140 l (liten) 3-beholdersystem med restbeholder på 240 l (middels) 3-beholdersystem med restbeholder på 360 l (stor) Sambruk (360 l / 2 ab.) Containerabonnement Fritid kategori 1 Fritid kategori kr 1892 kr 2632 kr 1712 kr 1443 kr 546 kr 1443 kr Priser for kjøp av tilleggstjenester : Papp/papir l til 240 l beholder 188 kr l til 360 l beholder 344 kr Matavfall l til 240 l beholder 188 kr Økt henteavstand inntil 10 m 248 kr Formannskapets behandling : Enstemmig tiltrådt. Innstilling:

18 I medhold av lov av 13.mars 1981 nr 6 med senere endringer og i samsvar med forskriftenes 11 fastsettes følgende gebyrsatser eks mva for renovasjon i Gausdal kommune i 2011: 3-beholdersystem med restbeholder på 140 l (liten) 3-beholdersystem med restbeholder på 240 l (middels) 3-beholdersystem med restbeholder på 360 l (stor) Sambruk (360 l / 2 ab.) Containerabonnement Fritid kategori 1 Fritid kategori kr 1892 kr 2632 kr 1712 kr 1443 kr 546 kr 1443kr Priser for kjøp av tilleggstjenester : Papp/papir l til 240 l beholder 188 kr l til 360 l beholder 344 kr Matavfall l til 240 l beholder 188 kr Økt henteavstand inntil 10 m 248 kr FS-104/10 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/1459 REGULERING AV AVLØPSGEBYRER Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 1725,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 360,- pr m² Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 14,75 pr m³ Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1175,- pr år pr abonnement Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 130,- pr m² Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 390,- pr m² Planutvalget behandlet saken, saksnr. 114/10 den Behandling: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling:

19 Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 1725,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 360,- pr m² Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 14,75 pr m³ Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1175,- pr år pr abonnement Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 130,- pr m² Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 390,- pr m² Formannskapets behandling : Enstemmig tiltrådt. Innstilling: Med virkning fra fastsettes følgende gebyrsatser for avløpstjenester eks mva.: Abonnementsgebyr hytter: kr 1725,- pr år pr abonnement. Tilknytningsgebyr hytter: kr 360,- pr m² Forbruksgebyr all bebyggelse: kr 14,75 pr m³ Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1175,- pr år pr abonnement Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats: kr 130,- pr m² Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats: kr 390,- pr m² FS-105/10 Ark.: 231 Arkivsaksnr.: 10/1462 REGULERING AV FEIEGEBYR FOR Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: For 2011 fastsettes satsen, eks mva., for feiing/tilsyn med fyringsanlegg til kr. 293,- pr. pipe/tilsyn. Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter medgått tid og en timepris på kr. 380,- Planutvalget behandlet saken, saksnr. 115/10 den Behandling: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling:

20 For 2011 fastsettes satsen, eks mva., for feiing/tilsyn med fyringsanlegg til kr. 293,- pr. pipe/tilsyn. Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter medgått tid og en timepris på kr. 380,- Formannskapets behandling : Enstemmig tiltrådt. Innstilling: For 2011 fastsettes satsen, eks mva., for feiing/tilsyn med fyringsanlegg til kr. 293,- pr. pipe/tilsyn. Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter medgått tid og en timepris på kr. 380,- FS-106/10 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 10/1514 REFERATSAK FORMANNSKAPET DEN Rådmannen foreslår at det gjøres følgende Referatsaken tas til underretning. Ordførerens svar til Arnfinn Aasen ble delt ut. Votering: Enstemmig vedtatt. vedtak: Vedtak: Referatsaken tas til underretning. FS-107/10 Ark.: 105 A22 Arkivsaksnr.: 10/1219 PRISER I SKOLEFRITIDSORDNINGEN OG VEDTEKTER Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling:

21 1. Vedtektene vedtas slik de går fram av saken. 2. Følgende betalingssatser gjelder fra : Oppholdstid m.v Betalingssatser. Full plass: 4 og 5 dager i uken Kr ,- Redusert plass: 1-3dager i uken Kr ,- Kostpenger Kr. 237,- Timeprisen Kr. 61,- Blir barnet henta etter stengetid kl Kr. 300,- faktureres det pr. påbegynt halvtime Formannskapets behandling : Enstemmig tiltrådt. Innstilling: 3. Vedtektene vedtas slik de går fram av saken. 4. Følgende betalingssatser gjelder fra : Oppholdstid m.v Betalingssatser. Full plass: 4 og 5 dager i uken Kr ,- Redusert plass: 1-3dager i uken Kr ,- Kostpenger Kr. 237,- Timeprisen Kr. 61,- Blir barnet henta etter stengetid kl Kr. 300,- faktureres det pr. påbegynt halvtime FS-108/10 Ark.: Q21 &01 Arkivsaksnr.: 10/1426 SYKKELBYPROSJEKTET I OPPLAND: INTENSJONSAVTALE MELLOM LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Gausdal kommune slutter seg til vedlagte intensjonsavtale mellom kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal om sykkelbyprosjektet. Stig Melbø, Frp, satte fram følgende forslag:

22 Gausdal kommune avviser ikke intensjonsavtalen i dag, men vi ønsker å få mer informasjon om økonomiske og arbeidsmessige forpliktelser prosjektet innebærer for kommunen. Votering: Stig Melbøs forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Gausdal kommune avviser ikke intensjonsavtalen i dag, men vi ønsker å få mer informasjon om økonomiske og arbeidsmessige forpliktelser prosjektet innebærer for kommunen.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.12.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Tormod Rognlien Inge Jostein Findalen kom til sak 66.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Tilstede: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21

Saksfremlegg 3. Vedtak..6. Saksprotokoll kommunestyret 8. Saksprotokoll byrådet..18. Hovedoversikt tjenesterammer 21 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksfremlegg 3 Vedtak..6 Saksprotokoll kommunestyret 8 Saksprotokoll byrådet..18 Hovedoversikt tjenesterammer 21 Økonomisk oversikt driftsbudsjett......

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 61/2008 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 61/2008 Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009

Detaljer

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF

Saker til behandling. Orientering om status i arbeidet med lovpålagte samarbeidsavtaler med SSHF VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 24.11.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/01585 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal og Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 29.11.2012 kl. 9:00 12:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Utsikten 08.09.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Ingen Vararepresentanter : Antall repr. inkl.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 Holtålen kommune ÅRSBUDSJETT 2012 2 Politisk behandling: Utvalg/komité: Sak nr. Dato Formannskapet 223/11 06.12.2011 Off. ettersyn 08.12-21.12 Kommunestyret 77/11 21.12.2011 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.12.2013 Tid: 09:00 14:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer