Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumenttype Totalentreprise. Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN. Funksjonsbeskrivelse for. Arkitekt"

Transkript

1 Dokumenttype Totalentreprise Dato juni 2015 NOME KOMMUNE NOMEHALLEN Funksjonsbeskrivelse for Totalentreprise Arkitekt

2 NOME KOMMUNE Revisjon Dato Roar Svendsen Utført av Kontrollert av TAD Godkjent av Beskrivelse Funksjonbeskrivelse ARK

3 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER ARKITEKT, NOME FLERBRUKSHALL INNHOLDSFORTEGNELSE BYGNING 20. GENERELT 21 RIGG OG DRIFT (se eget vedlegg) 22. RIVING 23. GRUNN, FUNDAMENTER OG BÆRESYSTEM (ingen beskrivelse) 24. YTTERVEGGER 25. INNVENDIGE VEGGER 26. DEKKER 27. YTTERTAK 28. GLASSFELT 29. DØRER 30. FAST INNVENTAR 31. MALERARBEIDER 32. ANDRE BYGNINGSDELER 33. BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 34. OPSJONER

4 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER, ARKITEKT 20 GENERELT Det planlegges rehabilitering av Nomehallen slik at den skal oppfylle TEK10. Dette betyr riving av alle bygningsdeler ned til hovedkontruksjonen. Det henvises til vedlagte anbudstegninger i tillegg til denne beskrivelsen. Denne beskrivelsen omhandler primært bygningsmessige arbeider fra arkitekt. Utarbeidet branndokumentasjon fra brannrådgiver har vært en del av grunnlaget for løsninger Bestemmelser og henvisninger Bygget skal oppføres i god teknisk og økonomisk kvalitet i henhold til byggets behov, og krav i denne spesifikasjonen. Anlegget skal ha god standard, være miljøvennlig og være effektivt med hensyn til drift og vedlikehold. Prosjekteringen skal utføres i henhold til lov om arbeidsmiljø med tilhørende forskrifter og gjeldene byggeforskrifter, herunder forskrifter om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. De prosjekterende plikter å holde seg à jour både faglig og administrativt. Prosjektering og utførelse skal følge krav, informasjonsplikt og anbefalinger i alle gjeldende relevante norske standarder og byggdetaljer fra Byggforsk. Lover, forskrifter og standarder (normer). Byggteknisk foreskrift, TEK 10, tegninger m.v. Krav vedrørende brann beskrives av RIBR. Alle våtrom skal utføres i henhold til Våtromsnormen. Kommunelegen og miljørettet helsevern. Arbeidstilsynet. A20 sjekkliste farlige stoffer. Grunnlag for prosjektering og bygging Til grunn for prosjektering og bygging legges gjeldende Plan- og bygningslov med forskrifter og veiledning samt gjeldende norske standarder. Entreprenøren er ansvarlig for valg av bygningens pålitelighetsklasse, men all prosjektering og bygging skal minst tilfredsstille kravene til bygning i pålitelighetsklasse 2. For krav til dokumentasjon av produktegenskaper for byggprodukter angitt i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK), (Produktkontrolloven), henvises det til NBI-blad Dette bladet redegjør for de mest aktuelle ordningene for tredjeparts produktdokumentasjon i Norge. Entreprenøren er ansvarlig for alt videre prosjekteringsarbeid for arkitekt og tekniske fag, og overtar ved kontraktsinngåelse det hele og fulle ansvaret for foreliggende dokumenter. Byggherren har vært delaktig i arbeidet med utarbeidelse av tilbudsmateriell. Utviklingen av prosjektet skal videreføres ved at entreprenøren utarbeider produksjonstegninger som skal godkjennes av byggherren. Som grunnlag for entreprenørens videre prosjektering gjelder hele tilbudsgrunnlaget. Totalentreprenøren har det fulle ansvaret for all nødvendig prosjektadministrasjon og kvalitetskontroll i prosjekterings- og byggefasen for alle videre arbeider. TE har ansvar for å kontrollmåle det som er nødvendige i eksisterende bygg slik at grunnlaget blir korrekt for utførelsen. Himlinger, dører etc må tilpasses tekniske fag og må kontrollmåles på stedet av TE. Søknader og videre ansvar i byggesaken Rammesøknad med nabovarsling sendes ut i juni Ansvarlig søker er Sweco 1

5 Funksjons- og ytelseskrav Det er beskrevet generelle funksjons- og ytelseskrav samt generelle krav til materialer. Beskrivelsen skal ikke oppfattes som en komplett detaljert beskrivelse. Funksjons og ytelseskravene er overordnede krav og skal tilfredsstilles selv om det stilles spesifikke krav til konstruksjonene / bygningselementene. Dersom tilbudet legger til grunn byggematerialer som ikke tilfredsstiller emisjonskrav i dette dokument, må dette spesielt angis. Hvis ikke angitt spesielt forutsettes emisjonskrav tilfredsstilt og dokumentasjon på dette skal uoppfordret forelegges byggherren for endelig godkjenning før bestilling iverksettes. Alle materialer skal sikres mot fukt under oppførelsen av bygget. Energikrav Prosjektet skal generelt tilfredsstille krav i TEK10. Følgende U-verdier er forutsatt: U-verdi yttervegg 0,15 W/m2K 300mm isolasjon(250+50mm) U-verdi tak 0,12W/m2K 360mm isolasjon i snitt. U-verdi vindu 0,8 W/m2K Inkludert karm (tre-lags glass) U-verdi dører 1,0 W/m2K Inkludert karm (tre-lags glass) U-verdi glassfelt 1,0 W/m2K Inkludert karm Kuldebroverdi 0,04 W/m2K Lekkasjetall 1,0 h-1 eller bedre Egenkontroll Entreprenøren skal ha ansvarlig byggeplassledelse med nødvendig kompetanse for gjennomgang og kontroll av alle fasader, tekkingsarbeider og bygningsfysiske detaljer mv. før arbeidene kommer til utførelse. Gjennomgang og kontroll skal kunne dokumenteres Utforming Generelt skal alle arbeider utføres og kontrolleres i henhold til kravene i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg samt offentlige forskrifter. Utførelser og detaljløsninger skal følge SINTEF Byggforsks byggdetaljer og Tekniske Godkjenninger og/eller med prinsipper som vist på vedlagte ARK- tegninger. Alle nødvendige skjemaer og dokumentasjon vedrørende utførelse og kontroll skal fortløpende oversendes BH. Arkitektonisk, bygnings- og håndverksmessig standard Bygget skal ha god arkitektonisk-, bygnings- og håndverksmessig standard med funksjonelle og gjennomarbeidede løsninger. Samtlige arbeider skal være solid og fagmessig utført. Materialanvendelse og utførelse skal legge vekt på gode miljøkvaliteter, rasjonelt renhold og fornuftig vedlikehold. Det legges vekt på at tilslutninger i overganger skal løses på en enhetlig og enkel måte. Fasader Lufttetthet og isolasjon skal kontrolleres og dokumenteres. Innvendige arbeider BH skal kunne føre kontroll på alle innvendige vegger, himlinger, gulvbelegg og innredninger etter hvert som dette kommer til utførelse. Det forutsettes at TE kan stille med nødvendige ressurser og utstyr for kontroller av toleranser og utførelser. 2

6 Alle konstruksjons- og materialvalg skal baseres på anerkjente og velprøvde løsninger og utførelser. Det skal velges materialer, bygningsdeler og produkter med lang levetid. Konstruksjoner tilpasset påkjenninger Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Spesielt skal det benyttes robuste og solide materialer i områder der overflater kan utsettes for mekaniske påkjenninger. Følgende egenskaper skal vurderes når det gjelder materialvalg og løsninger: - tekniske egenskaper (styrke, elastisitet, overflatebehandling, osv.) - akustiske egenskaper - lydisolasjon - inneklimaegenskaper - miljøegenskaper - FDV-egenskaper - levetid - gjenbruk og gjenvinning - samvirke med andre materialer Egenskapenes viktighet for den enkelte konstruksjon avhenger av funksjonskravene til konstruksjonen. Konstruksjons og materialvalg må derfor baseres på anerkjente løsninger og arbeidet må utføres på en velprøvd måte. Det kreves dokumentasjon av alle materialer som inngår i bygget. Dokumentasjonen bør omfatte anbefalte bruksområder, sammensetting, kritisk fuktinnhold kritisk temperatur, tidsrelatert emisjonsdata, lukt, irritasjon, helsedata og rengjøringsmuligheter. Retningslinjer for materialbruk: -Materialene skal forurense lite og ikke avgi sterke avgasser og lukter. -Materialer skal i liten grad belaste det ytre miljø. -Bevisst renholds, vedlikeholds og bestandighetsegenskaper ved valg av materialer. -Direkte eksponerte betongoverflater skal forsegles. -Materialer som kan avgi fiber skal forsegles eller bindes på annen måte. Alle bygningsdeler, materialer og tekniske installasjoner skal planlegges slik at de er solide og robuste, krever lite vedlikehold og er lette å inspisere og reparere. Ved valg av kvaliteter skal det tas hensyn til installasjonenes levetid Materialvalg Miljøkrav til materialer Materialer med innhold av stoffer som finnes på SFT s OBS-liste eller prioritetslisten A20 er uønsket. Entreprenøren skal så langt mulig redegjøre for materialer som inneholder slike stoffer. Bruk av slike materialer kan bli avvist. Substitusjonsplikten er lovfestet i Produktkontrolloven 3a, og innebærer en plikt til å erstatte helse- og miljøskadelige stoffer med mindre farlige alternativer straks dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. For materialer av betydning for innemiljøet (innvendige overflatematerialer), skal det fremlegges dokumentasjon på at disse ikke gir negative konsekvenser for det fremtidige innemiljøet i bygget. Materialene skal være slitesterke og lette og holde rene. Glatte overflater foretrekkes. Maling/lakk som gir porøse overflater skal ikke benyttes. Ubehandlet treverk skal heller ikke benyttes. Golvbeleggene skal være mest mulig myke, ha liten varmeledningsevne og lav volumetrisk varmekapasitet. Det skal anvendes minst mulig lim og fugemasser. Skruer og annen mekanisk sammenføyning er å foretrekke. 3

7 Valg av materialer og produkter Følgende krav gjelder ved valg av materialer: Miljødokumentasjon for alle byggevarer skal fremlegges for byggherren. Hvis mulig skal byggevarer med miljømerker velges (Svanemerket, EU-blomsten, Inneklimamerket, osv.) Bygningstekniske løsninger som bidrar til avfallsminimering (prefabrikkerte elementer / materialer som kan ombrukes) Totalentreprenøren har i egne og eventuelle underentrepriser ansvar for at kravene i dette dokumentet blir dokumentert og innfridd. Kravene gjelder blant annet de produktgrupper som er angitt i kapittel "Omfang" nedenfor. Kravene omfatter både, spesifikke produktkrav, dokumentasjonskrav, og prosesskrav. Ved bruk av produkter sammen, skal deres felles innemiljøegenskaper vurderes fremfor å vurdere hvert produkt for seg. Ved vurdering av f. eks. gulvbelegg, skal vedlikeholdsbehandling vurderes sammen med belegget. Det er det sammensatte produktets emisjoner som må vurderes opp mot hverandre. På samme måte må limtype til ulike gulvbelegg vurderes spesielt mot det valgte belegget og type underlag. En limtype er f. eks. spesielt tilpasset vinylbelegg på betonggulv, og tåler fukt i betongen opp mot 90 %, mens en annen limtype ikke skal benyttes før fuktinnhold i betongen er under 85 % (RF). Omfang Nedenstående funksjons- og dokumentasjonskrav gjelder følgende materialer: Gulvbelegg Maling og lakkprodukter Limprodukter Fugemasser Himlings- og kledningsplater Avrettingsmasser og sparkelprodukter Primere Andre produkter Det stilles i det etterfølgende konkrete krav til emisjoner og kjemikalier for ovennevnte materialtyper. Det stilles spesifikke krav om maksimal emisjon av flyktige organiske stoffer, for utvalgte enkeltstoffer og kreft- og allergifremkallende stoffer. Emisjonskrav For aktuelle materialer som skal brukes gjelder følgende grenseverdier for emisjonsrater (frigivelse av organiske forbindelser per tidsenhet per flateenhet) basert på målinger utført i klimakammer, med FLEC eller CLIMPAC målecelle etter standardiserte metoder. Krav til total mengde flyktige organiske forbindelser Produktgruppe Emisjonsrate 4 uker (mikrogram/m 2 /h) Emisjonsrate 26 uker (mikrogram/m 2 /h) Linoleum gulvbelegg < 100 < 50 Vinyl/gummi gulvbelegg < 100 < 30 Lim til gulvbelegg < 100 < 30 Selvutjevnende avrettingsmasse < 60 < 30 Elastisk fugemasse < 1500 <500 Lateks maling < 40 < 20 Akryl maling < 40 < 20 Alkyd maling < 100 < 50 Andre produkter < 150 < 50 4

8 Ytelseskrav til produkter mht emisjon av spesielle stoffer Stoffbetegnelse Emisjonsrate 4 uker (mikrogram/m 2 /h) Emisjonsrate 26 uker (mikrogram/m 2 /h) Formaldehydemisjon (H 2 CO) < 50 < 10 Ammoniakkemisjon (NH 3 ) < 30 < 10 Emisjon av kreftfremkallende stoffer i kategori iht IARCklassifisering 1) < 0,5 1) Komplett liste finnes på: I tillegg skal avgitte stoffer ikke være allergifremkallende etter klasse A eller B iht. Allergifremkallende stoffer i byggematerialer, Dansk Toksikologi Center København, ISBN Produkter uten emisjonsdokumentasjon må påregnes å bli forkastet. Krav til innhold av kjemikalier Produktet kan maksimal inneholde 0,1 vektprosent kjemikalier som er listet på SFTs OBS-liste. Kjemikalier i prioritetslisten er helt uønsket. Det skal ikke benyttes materialer som inneholder polyuretan, polyamid, epoksy eller melaminskum. Spesielle krav til fugemasser for innvendig bruk Fugemasser er blant de typer byggematerialer som kan gi opphav til betydelig avgivelse av flyktige organiske stoffer til innemiljøet. Der hvor type fugemasse ikke er spesifisert i detalj skal etterfølgende retningslinjer følges. I entreprenørens fremleggelse av type fugemasser som ønskes anvendt, og i dokumentasjon av produktet, vil etterlevelse av nedenfor stående retningslinjer være avgjørende for aksept fra byggherren. Fugemasser kan inndeles i hovedgrupper avhengig av anvendt bindemiddel. I følgende prioriteringsliste er aktuelle fugemassetyper rangert innbyrdes i forhold til helse- og inneklimamessig påvirkning: 1. MS-polymerbaserte 2. Akrylbaserte 3. Silikonbaserte 4. Polysulfidbaserte 5. Butyl/bitumenoljebaserte 6. Polyurethanbaserte Det skal i utgangspunktet anvendes fugemasser med lavest mulig nummer, under forutsetning av at fugemassen passer formålet den er tenkt benyttet til, med tanke på fysiske egenskaper som elastisitet, overmalbarhet, temperaturforhold og lignende. Det skal velges fugemasser som i seg selv har tilstrekkelige vedheftsegenskaper til det aktuelle underlag slik at priming av underlaget i minst mulig grad er nødvendig. Primere inneholder generelt store mengder løsemidler og er vanligvis mer helseskadelige enn selve fugemassen. Anvendelse av fugemasser skal skje innenfor produktenes tekniske anvendelses-områder og i samsvar med produsentanvisninger. Entreprenøren må spesifisere hvilke typer fugemasser som skal anvendes til ulike beskrevne formål. Dokumentasjonskrav De produkter som skal anvendes i byggeprosjektet skal oppfylle de definerte ytelseskrav. Oppfyllelsen skal dokumenteres. Entreprenøren skal sette opp en fullstendig liste over produkter som skal anvendes og som omfattes av ytelses- og dokumentasjonskravene. Produktet kan ikke be- 5

9 stilles av entreprenør før det er godkjent av byggherren. Listen skal holdes oppdatert til enhver tid. Følgende materialdokumentasjon skal fremlegges fra entreprenør: Fullstendig produktnavn HMS datablad Bruksbegrensninger undere påføring/installasjoner og bruk Renholds- og vedlikeholdsinstruks for overflatematerialer Emisjonsdata Dokumentasjonen av de enkelte produkters kjemiske emisjonsegenskaper skal være iht en eller flere av følgende spesifiserte målemetoder: Emission of Volatile Compounds, Field and Laboratory Emission Cell (FLEC), Build 438 ( ). Chamber Method Nord test, Build 358. ASTM Designation, 1990 Guide D5116 for Small Scale Environmental Determinations of Organic Emissions for Indoor Materials/Products. Målinger iht. den danske inneklimamerkingen med CLIMPAQ (Dansk Teknologisk Institutt/Statens Byggeforskningsinstitutt, Danmark). Annen metode som er sammenlignbar med noen av ovennevnte. Dokumentasjonen bør inneholde måleresultater fra minst to punkter, for eksempel etter 4 og 26 ukers kondisjonering. Dokumentasjon skal fremskaffes og forelegges byggherren for godkjenning før det aktuelle produkt bestilles (se prosesskrav nedenfor). Det er TEs ansvar å fremskaffe slik dokumentasjon.. Materialprøver og referansefelt, fargeprøver og fargevalg. For alle leveranser skal det fremlegges materialprøver og fargeprøver på produkter som skal leveres. Videre er det forutsatt at entreprenøren skal utføre referansefelt for de fleste typiske farger og montasjer. Farger skal velges fritt av arkitekt innenfor NCS- eller RAL-systemet. Totalentreprenøren skal be arkitekt om fargekode minst 3 uker før produksjon av prøvefelt. Størrelsen på hvert referansefelt må påregnes til opptil 1 m2. Dersom prøven ikke gir tilfredsstillende resultat skal ny prøve utføres. Godkjent prøve danner grunnlag for videre arbeider. Farge- og materialvalg skal fremlegges for godkjenning hos byggherren. Prosesskrav - Krav til planlegging og godkjenning Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan legge inn aktivitet for innhenting, sammenstilling og godkjenning av materialinnkjøp som det er stilt miljøkrav til. Materialinnkjøp med miljøkrav skal godkjennes av byggherren før bestilling. Andre produkter enn de godkjente, som det er stilt miljøkrav til, vil bli fjernet for entreprenørens regning og risiko Beskrivelse og tegninger Totalentreprenøren er ansvarlig for at videre prosjektering av arkitektarbeidene,skal utføres av arkitekt med universitetsutdannelse, sivilarkitekt eller Master i Arkitektur. Det skal minimum leveres følgende materiale i detaljprosjekt og byggefasen: Plantegninger : M1:50 Snitt M1:50 Fasader M1:100 Himlingsplaner M1:100 Oppdaterte dør og vindusskjema. M1:50 Komplettering av detaljer M1:5 6

10 Materialet som presenteres skal være detaljert, men lettfattelig, slik at man lett kan finne frem til anvendte konstruksjoner og oppbygging av de omtalte bygningsdeler. Byggherren skal ha adgang til innsyn og kontroll av alt prosjekteringsmateriale, tegninger, beregninger og beskrivelse som utarbeides etter hvert som materialet produseres.. Alt prosjekteringsmateriell skal oversendes byggherren til orientering og gjennomgang i god tid min. 14 dager før det benyttes på byggeplassen. Dette fritar ikke entreprenøren fra å ha det totale og absolutte ansvar for prosjekteringen. I den grad bygget tilbys med andre kvaliteter og løsninger enn det som er beskrevet, skal dette tilbys som eventuelle alternativ til beskrevet løsning. Beskrevet løsning skal uansett prises som hovedalternativ og føres til sammendrag. Det skal redegjøres for evt. alternative løsninger i eget vedlegg, og det skal følge med en beskrivelse som prises med tillegg / fradrag for de alternativer som er tilbudt. Tegninger skal forefinnes elektronisk på Autocad/kompatibelt format/dwg ev. IFC. Tegninger skal utarbeides i henhold til NS Entreprenøren skal utarbeide en beslutningsplan som angir frister for byggherrens beslutninger og godkjenninger. Dokumentasjon og tegninger som fremlegges under prosjektering og bygging vil ikke frata totalentreprenøren ansvaret for å tilfredsstille programkravene. NS 3420 legges til grunn for prosjektering/bygging. Detaljer skal prosjekteres og utføres iht. Byggforskseriens detaljblad og evt. andre detaljblader innen områder hvor disse er relevante. 21 Rigg- og drift (se eget vedlegg) 22 Riving Riving iht vedlagte rivetegninger/tegninger for nye løsninger. For riving av konstruksjoner må TE utarbeide egne rivetegninger før utførelse. For å få oppgradert bygget til Tek10, må man rive mest mulig av det som ikke er konstruktivt, for så å bygge det opp igjen. Det det vil da si riving av: -yttervegger, (vurdere om yttervegg m/tegl i akse 10 for SFO må rives) -alle ventilasjonskanaler og anlegg -alle himlinger -all belysning -alt av elektrisk opplegg -alle gulvbelegg -alle innvendige og utvendige dører -alle vinduer -takutstikk ved hovedinngang. Bygget vil da stå igjen strippet ned til hovedkonstruksjon og bæring. -Stålkonstruksjon (vegger og tak) -Innvendige bærevegger i tegl -alle støpte betonggulv (foruten der man tilpasser for endringer av toaletter/garderober) -takisolasjon og tekking skal ikke rives, men være grunnlag for etterisolering. 7

11 24 Yttervegger Iht vedlagte planer, snitt, fasader og detaljtegninger. For anbudets priser, krav til materialer og arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav iht. bestemmelsene i NS3420, 4. utgave (200901), der beskrivelsen avviker fra NS3420 gjelder beskrivelsen foran denne. Alt trevirke som inngår i denne post skal tilfredsstille NS-INSTA 140:1997, klasse C18 eller bedre. Høvellast skal tilfredsstille krav i NS 3180 klasse 1 og krav i NS for de ulike materialer Yttervegg Yttervegg hall Ytterveggene utføres som mm bindingsverksvegger i tre og isoleres med mm mineralull 37. -Utvendig kledning: Gymsal, nederste 3,6 meter; gjennomfargede fibersementplater min 10 mm (type Cembrit el tilsvarende) Overside kled med stående 40/125mm sinusplater i aluminium type Welltec 4W40/125 eller tilsvarende. Farge bestemmes senere i samråd med arkitekt og byggherre. Garderobedelen kles med stående vedlikeholdsfri trekledning, Royalimpregnert el. tilsvarende, Dobbelfals rett. Innside fasade: -Trespiler, stående, (dim 45x45mm, furu, ferdig hvitoljet) på akustisk svart duk i gymsal, nederste 3,5 meter. Overside kles med perforerte 15 mm trefinerplater med akkustiske felt. Iht. detaljer Alle brennbare materialer må behandles iht. brannkrav. Veggenes konstruksjon samt tilslutning til søyler, etasjeskillere m.v. skal utformes slik at kuldebroer unngås. Vindtetting skal være effektiv, og alle skjøter, tilslutninger skal være klemt (på spikerslag) eller fuget. Yttervegg garderober og SFO. Yttervegger utføres som mm bindingsverk i tre og isolereres med mm mineralull 37. Innvendig 48x98mm bindingsverk er bærende for takplater. Utvendig kledning er 23x148 mm dobbeltfalset rett, stående kledning. Innvendig kles vegger med et lag gips robust. Yttervegg teknisk rom. Yttervegg rundt teknisk rom i 2.etasje utføres i mm bindingsverk og isoleres med mm mineralull 37. Yttervegg kles med sinusplater i aluminium som på hall. Innvendig kles med et lag gips. Krav til utførelse. Trearbeidene skal utføres i toleranseklasse C, der hvor ikke annet er beskrevet. Alt arbeid som ikke er spesifisert i beskrivelsen, skal utføres etter NBI byggdetaljblader, og etter materialleverandørenes anvisninger. For feste av trekonstruksjoner til betong, og for sammenbinding av trekonstruksjoner leveres og monteres nødvendige bolter, ankere m.m. om ikke annet er spesifisert i den enkelte post. Alle plateskjøter skal være på spikerslag. Nødvendig spikerslag (utføres i kryssfiner) for feste av rekkverk, listverk, sanitærutstyr, fast innredning m.m. skal medtas. Nødvendig bæring over åpninger skal være medtatt. (horisontale og vertikale). 8

12 Diffusjonssperren utføres med 0,2mm UV- og aldringsbestandig plastfolie. Alle skjøter tapes og klemmes. Tekniske føringer skal i størst mulig grad gå i utforingssjiktet på innside av diffusjonssperre. Gjennomføringer i diffusjonssperren utføres slik at sperresjiktet ikke reduseres, ved bruk av mansjetter og spesialdetaljer. Regntetthet Ytterveggen skal utføres slik at vanninntrenging i fasaden unngås. Det skal ved alle sokler monteres et beslag under fasadekledningen og ut over sokkelen. Vinduer, dører og glassfelt skal tilfredsstille kravene iht. Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) eller tilsvarende. Regntetthet skal kunne dokumenteres. Krav fra NDVK eller tilsvarende prøvinger og kontrollordninger skal ivaretas. Lufttetthet Fasader og tak skal være så tette at luftlekkasjer ikke oppstår. Tettesjikt, tilslutninger og fuger skal være så tette at varmeisoleringen ikke reduseres og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk eller nedfukting. Konstruksjonene i fasaden skal utformes slik at det ikke kan spores luft eller luftlekkasjer på innsiden av vegg. Utvendig tetting og beslag inklusive fuger, vind- og dampsperresjikt skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. Varmeisolering Ombyggingen skal prosjekteres iht TEK 10 Alle yttervegger, dører og glassvegger må derfor ha U-verdier tilpasset kravet til totalt energiforbruk for tilbyggene. Energibergening skal utføres av totalentreprenør. Kuldebroer skal ikke føre til støv eller vannkondens på innsiden. Kondens av vann skal ikke oppstå ved: -15 ºC ute, +20 ºC inne og 40 % Relativ fuktighet (RF) for inneluften. Brannkrav Alle bygningsdeler skal utføres av materialer som tilfredsstiller forskriftenes krav. Konstruksjonen skal som helhet tilfredsstille brannkravene. Personsikring Glass i dører, vinduer og glassfelt som er ubeskyttet og lavere enn 0,7 m over gulv skal være utført med laminerte sikkerhetsglass. Der glassfelt, dører og vinduer ikke er oppdelt med horisontale sprosser skal hele glassfeltet ha laminerte sikkerhetsglass. Innbruddsikring Vinduer, glassfelt og dører (glass, profiler, glasslisting, festemidler etc.) skal utformes slik at konstruksjonen som helhet tilfredsstiller kravet om innbruddsikring, FG-godkjenning, iht. Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG). Gjelder høyder for 1.etg. Krav til materialer i fasadene Det skal benyttes materialer med god holdbarhet og lave vedlikeholdskostnader. Skruer/spiker skal være behandlet på en slik måte at man unngår rust/rennemerker. Rundt alle dører, vinduer og vindusfelt skal det fuges og forsegles. 9

13 24.2 Tetting, tetningslister, fugemasser, plastfolier Det skal ikke benyttes isolasjonsskum ved tetting mellom vinduer/ytterdører og yttervegg, men det skal benyttes mineralulldytt, bunnfyllingslist, elastisk fugemasse og listverk rundt vinduene/ytterveggene. Produktene skal ha inneklimarelevant tidsverdi mindre enn 30 døgn. Tetningslister skal være utført av EPDM-gummi. Fugemasser skal være egnet for tiltenkt funksjon. I "tørre" områder kan acrylfugemasse benyttes, for øvrig benyttes silikon fugemasse. Se også tabell under pkt Det skal brukes overmalbar og høyelastisk fugemasse som tilfredsstiller kravene til et godt inneklima og bunnfyllingslister av ekspandert polyetylen med lukket cellestruktur. Alle flater skal rengjøres og primes før påføring av fugemasse. Alle synlige fuger skal være jevne, glatte og avsluttes med snorrette overganger (gjelder ikke fuger som senere vil bli tildekket av andre konstruksjoner). Minste tykkelse på plastfolie settes til 0,15mm Beslag Alle beslag på gesimser, rundt dører, som overganger etc, skal utformes slik at prinsippet om totrinns tetting ivaretas. Lange beslag skal skjøtes slik at de kan oppta temperaturbevegelser. Tykkelsen på beslag skal tilpasses bredde på beslag og avstand mellom falsene, slik at en unngår buler og svanker. Alle skjøter skal dobbelfalses hvor annet ikke er beskrevet. Skjevheter og unøyaktigheter som er synlige vil ikke bli godtatt. Plater som skades skal skiftes uten kostnader for byggherre. Der det må benyttes skruer for innfesting av beslag skal det benyttes skruer med gummipakning og med farge som beslag. Farge på beslag skal kunne velges fritt blant RAL-farger 24.4 Spikerslag/forsterkning av veggmontert utstyr Veggene skal forsterkes/forberedes under kledningen for veggmonteret utstyr, som leveres senere av byggherre. Dette gjelder for følgende utstyr: -2 sett volleyballnett på hver side av skillevegg dvs. 4 stk totalt -2 basketballbaner på hver side av skillevegg + en bane som går over hele hallen med kurv som -senkes ned på kortveggene -2 system for feste/sikring av håndballmål ( ett i hver ende av hallen) -Ribbevegger langs hele langveggen mot kunstgressbanen 10

14 25 Innvendige vegger Iht vedlagte planer, snitt og rombehandlingsskjema Skillevegger / innvendige overflater Alle innervegger hvor det ikke er angitt andre materialer, skal kles med 2 lag gips( Robust ytterst), sparkles og males med vaskbar maling. Armeringsduk med glatt overflate, uten tekstur. Der andre materialer enn gips er beskrevet ytterst, benyttes kun dette uten underlagsplate (dersom annet ikke er beskrevet iht. akustikk) Vegger og overgang vegger/tak/gulv skal tilfredsstille lydklasse C i hht planlagt bruk og brannkrav ihht brannplan. Nye Innervegger skal bygges opp til underkant dekke. I alle toaletter og dusjrom skal det benyttes baderomsplater. Med valgfrihet innenfor standard farge og mønster sortiment. Veggen bygges opp etter Våtromsnormen og aktuelle Byggdetaljblader. Vegger rundt lagerrom i flerbrukshall bygges opp i 10 cm bindingsverk med isolasjon, kledd med osb-plater på innsiden og mot utsiden trespiler, stående, (dim 45x45mm furu, ferdig hvitoljet ) på akustisk svart duk. Den ene trappa fra tribunen skal bygges inn som rømningsvei. Trestendervegg føres fra gulv og opp til uk takkonstruksjon. Veggkledning på utsiden som beskrevet for hallens innside av yttervegg (spiler og plater) Trapperommets innside kles med gips. Det må tas med alle tilpasninger til trappeløp, rekkverk etc. Alle overganger mot fast himling skal fuges, taklister skal unngås. Ikke-bærende skillevegger utføres prinsipielt som lettvegger med stenderverk og gipsplater. Vegger som leveres med påsatt innredning eller som senere kan påsettes innredning, og der bruks- og funksjonskrav tilsier at det kan bli påsatt innredning og ville vært utført med ekstra spikerslag skal utføres med underlagsplate med skrufasthet påsatt innenfor gipsplate. Alle materialer skal ha tilfredsstillende overflate-klassifisering i henhold til gjelde krav i brannforskrifter. Alle flater skal ha en renholdsvennlig overflatebehandling (glatt overflate). Innvendige vegger skal utføres med oppkant av belegget. Dusjvegger: I garderobedelens dusjrom skal det monteres skillevegger mellom hver dusj, for å lage båser. Det skal være av en enkel standard fastmontert konstruksjon, som festes primært i vegg og tak. Veggene skal være tette, dvs ikke mulig å se gjennom. Egnet våtromsplate eller glass. Ca 80 x 200 cm, der nederste felt på ca 20 cm eskal være åpent Type og farge skal godkjennes av byggherre. Montasje av bygningsplater Der to eller flere platelag benyttes, monteres andre platelag alltid med forskjøvne skjøter. Alle skjøter skal ha bakenforliggende spikerslag for å sikre tette skjøter. Gipsplater skal ha forsenkede langkanter for skjøtesparkel. 11

15 Tilslutninger til tilstøtende konstruksjoner Tetningslist mellom alle sviller og tilstøtende konstruksjoner skal inkluderes. Det skal velges en løsning i topp som kan oppta eventuell nedbøyning i overliggende konstruksjoner. Kostnader for valgt løsning inkluderes (f.eks teleskopløsning mot tak-elementer). Lydisolering Veggkonstruksjonen skal tilfredsstille lydkrav (kl C) i henhold til Norsk Standard, Byggdetaljer og planlagt bruk av bygningsarealene. Dokumentasjon av lydkvalitet kreves. Brannkrav Brannkravet skal tilfredsstilles for konstruksjonen som helhet Skjørt og innkassinger Alle skjørt og innkassinger skal plassbygges og ha samme oppbygging, kledning og overflate som veggen de henger sammen med, eller ha samme oppbygging og kledning som andre innervegger dersom de ikke henger sammen med annen vegg. Skjørt skal bygges opp til uk dekke. Innfesting i dekke. Lyd- og brannkrav som innervegger for øvrig. Det skal påses at alle nødvendige skjørt og innkassinger er medregnet i tilbudet. Inspeksjonsluker medtas etter behov Forsterkning rundt dører Eksisterende porotonvegger hvor dører skal skiftes eller åpninger utvides, må forsterkes i åpninger. Det foreslås å benytte en stål u-profil rundt åpningen, som pusses inn. 26 Dekker Iht vedlagte planer, snitt og rombehandlingsskjema 26.1 Gulvkonstruksjon Eksisterende gulvkonstruksjon i betong beholdes i stor grad. Det skal generelt legges nye gulvbelegg på oppsparklete flater. Nytt belegg i hall inkl innfesting av utstyr i gulv, er egen entreprise som styres av byggherren Gulvbelegg Gulvoverflater iht romskjema. Liste over rom med tilbudt gulvbelegg vedlegges tilbudet. Inngangspartier skal utformes og utstyres på en slik måte at tilsmussing både innvendig og utvendig reduseres. Innvendig ved inngangsparti skal det legges absorbsjonsmatter fra Renholdsoner. Mattene legges i hele vindfanget og i områder som vist på tegning innenfor innganger, i alt ca 36 m2. 12

16 Det skal generelt benyttes homogent vinylbelegg som limes og helsveises. Belegget skal ha PURoverflate. Tykkelse: min. 2mm. Type Tarkett Granit EN685 eller likeverdig. Banebelegget skal legges i lengderetningen i langstrakte rom. Der to belegg, eller to forskjellige farger (ikke mønster) møtes, skal disse skjøtes under lukket posisjon for dørblad. Belegget skal legges med 50 mm oppbrett på vegg, alle steder. Det skal ikke være gulvlister. Farge, mønster og farge på sveisetråd skal avklares med arkitekt. Eksisterende gulv skal sparkles før legging av belegg. Eventuelle avretningsmasser skal være sementbaserte. Belegget skal ha inkludert trinnlydsdemping, iht lydkrav NS, min 12 db I våtrom skal underlaget ha fall mot sluk og ha oppbygging iht Våtromsnormen. Produsentens anvisning for montering skal følges. Eventuelle alternative belegg skal godkjennes av byggherre. Belegget skal dokumenteres mht emisjon og kjemikalieresistanse. Belegget skal avgi mindre enn 20 g/m2xh av flyktige organiske forbindelser etter 4 uker, målt ulimt, og 10 g/m2xh etter 26 uker. I FDV dokumentasjonen skal det inngå renholds- og vedlikeholdsanvisninger utgitt av leverandøren. I en del rom skal det legges fiberarmert avrettingsmasse for varmematte. Lavtbyggende og tilpasses tilliggende rom mht UU. Varmematte medregnes i følgende rom: Vindfang Foaje og parti ved WC Garderobe HCWC Garderobe HCWC. - I fotskrape rister ved hovedinngang. Varmematte medregnes som opsjon i følgende rom: Garderobe Kjøkken SFO Garderobe Kontor Kontor Sko gang Dusj Garderobe Garderobe Dusj Himlinger Himlinger iht romskjema og himlingplaner. Brannkrav iht brannteknsike krav. Lydkrav ihht Norsk Standard. Tekniske installasjoner i himling skal monteres sentrert i himlingsplate og følge et logisk mønster. Alle tekniske installasjoner skal koordineres før monteringen starter opp slik at monteringen er gjennomførbar. Materialer skal være lavemitterende iht prosjektkrav. Alle deler leveres ferdig overflatebehandlet. 13

17 Oppheng og innfesting skal være dimensjonert for eventuelle tilleggslaster fra armatur, ventiler etc. (Kfr. VVS- og elektrokapitlet). Når det anvendes nedhengt systemhimling skal det ikke benyttes plastplugger som festemiddel i dekke. Platekanter skal være fiksert. Systemhimling 600x600 og 600x1200 Opphengt i T-profilsystem. System kantlist som avslutning mott vegg. Hvit standard farge. Plater skal være med tilsvarende kant som eksisterende kontoretasje som nylig er pusset opp i 1.etg. I våtrom må himling i tillegg være vaskbar (hygienehimling) Systemhimling 600x1600(1800) I korridorer benyttes systemhimling med plater som spenner over hele korridorens bredde. Det skal medtas tilpasning av himlingsplatene for nye innfelte lysarmaturer. 27 Yttertak Yttertak iht takplan, snitt og detaljtegninger. Takene skal etterisoleres på oversiden av eksisterende tekking med trykkfast isolasjon og tekkes med papp. Taket skal være standard asfalt-papp system, med komplett drenerings-system til sluk Takene skal tekkes med 2-lag asfalt papp. Farge etter ønske fra byggherre. Alle takhatter, renner, sluk, nedløp, rister etc på tak skal være i sink. Alle overganger tak/fasade skal ha prosjekterte beslag og løsninger som skal godkjennes av byggherre. Takkonstruksjoner detaljeres for å tilfredsstille minimumskravene til fuktisolering angitt i Teknisk Forskrift 10. Tekkingen skal føres over gesimser, renner, etc. slik at bygget tettes raskest mulig. Takdetaljer Alle takdetaljer skal godkjennes av byggherren. Dette gjelder spesielt ved overganger mellom tak og veggflater. Beslag Generelt gjelder at alle beslag skal ha en tykkelse som gjør at beslagene ikke får buler eller svanker, men fremstår som en rett plan flate og med tette skjøter. Det monteres beslag ved alle oppkanter og i overgang tak/takrenne. Alle beslag skal utføres i sink. Alle skruer og innfestinger skal være av materialer som ikke ruster eller gir rennemerker. Opplysninger om takkonstruksjon, taktekking, fallforhold og nedløp oppgis i tilbud. Det skal bygges en kasse for nye ventilasjonskanaler på tak mellom garderobedel og hall. Innvendige mål 1800x800mm. Denn skal være med takfall og tekkes som takflate. Se planer og snitt. 14

18 28 Vinduer og Glassfelt Vinduer og glassfelt i.h.t. skjema- fasade og plantegninger 28.1 Vinduer og glassfelt i yttervegg Entreprenøren skal etter kontrahering utarbeide detaljtegninger for sitt profilsystem, og er ansvarlig for konstruksjonens funksjon, stabilitet, tetthet samt overflatenes holdbarhet og forankring til omgivende bygningsdeler. Evt. fare for galvanisk korrosjon ivaretas i detaljeringen. Produksjonstegninger skal forevises byggherre og ARK før produksjon. Vinduer Det skal innsettes nye vinduer i yttervegg iht. tegninger. Disse skal være i tre og alu-belagt utvendig Ferdigmalt. U-verdi vinduer 0,8Wm2K Glassfasader Det skal etableres glassfelt i vestibyle. Glassfeltene skal være i aluminium fra Schuco eller tilsvarende anerkjent system, slankest mulige profiler med god finish og brutte kuldebroer. Glassfelt skal inkludere dører. Profilene skal pulverlakkeres i fritt valgt RAL-farge. Eventuelt synlige beslag skal pulverlakkeres i samme farge som glassfelt. Alt glass skal være uten synlige bølger eller ujevnheter. Det skal benyttes 1. klasses floatglass. Vinduspuss skal kunne utføres på rasjonell og trygg måte. Vinduer må nåes fra bakkeplan. Alt glass skal leveres som sikkerhetsglass iht gjeldende krav. U-verdi dører er 1,0Wm2K, og for glass sidefelt 0,8W/m2K. Veggkledning skal utføres som foringer i smyg. De skal ha samme farge som vegg. Det fuges mellom karm og foring. Det skal ikke monteres gerikt. Det skal medtas komplett leveranse inkl. montering, nødvendig fuging og forsegling mot tilstøtende vegger. Det skal i tilbudet opplyses om leverandør. Produksjonstegninger skal forevises byggherre og ARK før produksjon Vinduer og glassfelt i innervegg Vinduer Det skal innsettes nye vinduer i innervegg iht. tegninger. Disse skal være i tre. Ferdigmalt Glassfasader Det skal etableres glassfelt i vestibyle. Glassfeltene skal være i aluminium fra Schuco eller tilsvarende anerkjent system, slankest mulige profiler med god finish. Glassfelt skal inkludere dører. Profilene skal pulverlakkeres i fritt valgt RAL-farge. 15

19 Alt glass skal være uten synlige bølger eller ujevnheter. Det skal benyttes 1. klasses floatglass. Vinduspuss skal kunne utføres på rasjonell og trygg måte. Alt glass skal leveres som sikkerhetsglass iht gjeldende krav. Glassfelt skal inkludere dør der det er anvist i skjema. Her skal også eget bryterfelt medtas. Det skal medtas komplett leveranse inkl. montering, nødvendig fuging og forsegling mot tilstøtende vegger. Det skal i tilbudet opplyses om leverandør. Låsesystemer skal velges i samråd med BH Sikkerhetsglass iht. krav Montasje Til monteringsarbeidene skal det benyttes skruer/bolter som gir solid innsetting i de respektive åpninger. Montasjen må også tilfredsstille eventuelle brannkrav og lydkrav. Fuging og tetting Alle fuger skal dyttes med mineralull. Det skal monteres bunnfyllingslist og fuges. Det tillates ikke brukt fugeskum. Det skal brukes overmalbar og høyelastisk fugemasse som tilfredsstiller kravene til et godt inneklima og bunnfyllingslister av ekspandert polyetylen med lukket cellestruktur. Alle flater skal rengjøres og primes før påføring av fugemasse. Alle synlige fuger skal være jevne, glatte og avsluttes med snorrette overganger (gjelder ikke fuger som senere vil bli tildekket av andre konstruksjoner). Gerikter rundt glassfelt skal unngås i sin helhet, det benyttes utforinger i lakkert MDF med 10 mm overheng rundt karmer som fuges mot gips eller annen overflate. Før produksjon igangsettes skal verkstedstegninger godkjennes av byggherre og ARK. 29 Dører Dører i.h.t. dørskjema- og plantegninger Rømningsdører skal kobles mot brannalarmanlegget Utvendige dører Hovedinngangsdører skal utføres av aluminium og glass. Glasspartiene skal ha en utforming som reduserer risikoen for kollisjon for gående. Det skal være sikkerhetsglass med motstandsklasse minst F1 etter NS 2317(angitt i NS 3420, kap. S6) Hovedinngangsparti skal tilpasses for rullestolbrukere, samt eventuelt for varetransport. Dørene skal være godkjent av Norsk Dør og Vindus-Kontroll (NVDK). Dører i inngangsparti skal tilfredsstille krav og prøvingsregler til innbruddsikkerhet angitt i NS 3158 og NS Alle dører leveres og monteres komplett med alle låskasser, låssylindre, beslag, foringer, belistning. Alle nødvendige lås og beslag prosjekteres og leveres av totalentreprenøren. TE er ansvarlig for låssystem som skal tilpasses kommunens krav til låssystem. Dører som skal fungere som rømningsvei skal utstyres med innvendig panikkbeslag el.lign. dersom brannteknisk prosjektering krever dette. Det skal være et enhetlig låssystem for alle ytterdører på bygget, beslag (vridere) tilpasses resten av bygget. 16

20 Det skal være trinnfri adkomst for rullestoler. Dørene skal pulverlakkeres i fritt valgt RAL-farge. Det benyttes automatiske dørpumper for å holde evnt. branndører. Det skal monteres dørstoppere i nødvendig utstrekning, slik at en unngår skader på dørblad eller tilstøtende overflater. Før dørproduksjon igangsettes skal produksjonstegninger godkjennes av byggherre. Det skal i tilbudet opplyses om hva slags ytterdører og dører i inngangsparti som leveres Innvendige dører Dører skal være av type laminatdører og aluminiumdører med glass Det skal ikke brukes plast i døråpningsmekanismer, vridere eller hengsler. Dørstoppere skal monteres på alle dører som ikke er utstyrt med dørlukker. Dørstoppere utføres i rustfritt stål med sort gummi, festet til vegg. Vridere, håndtak og beslag på dører skal være i rustfritt stål som Randi Line 1010 eller tilsvarende. Dører skal generelt være terskelfrie. Brannklassifiserte og spesielle lydklassifiserte dører skal være med heve/senketerskel. Av hensyn til universell utforming skal det benyttes terskler tilpasset disse kravene. Dette gjelder alle rom der det er krav til universell utforming. Dører med terskel skal ha eiketerskel tilpasset universell utforming. Det benyttes automatiske dørpumper for å holde branndørene. Dører skal leveres med systemlås. Låsesystemer skal velges i samråd med BH. Dører i rømningsveier må i en rømningssituasjon kunne åpnes uten bruk av nøkkel. Dørblad /Karm Alle laminatdører skal utføres som kompakt/massivdører. NB! Dørblad og karm skal leveres sammensatt fra fabrikk. Eventuelle glassdører og sidefelt i trafikkarealer skal utføres i herdet glass (F1). Utforming av slike dører og felt skal utformes slik at de ikke representerer fare for kollisjon. Dører i transportarealer må utføres av bestandige materialer (mot støt, riper, spark m.m.). Utsatte dører i trafikkarealer utføres med sparkeplater dersom ikke selve materialet i døren gjør dette unødvendig. Alle typer dører må være av solid utførelse. For å oppnå god stabilitet i åpne og lukkefunksjon, skal dører med 3 hengsler brukes. Laminatdører skal ha heltre karm. Dørblad med abs kantlist tilsvarende farge som dørblad. Dørene skal ha en overflate som er slitesterk og som er lett å rengjøre (glatt overflate). Farge skal kunne velges fritt fra sortement. Alle laminatdører skal være inkl gerikter og utforinger Produksjontegninger skal forevises byggherre og ARK før produksjon. Hengsler / monteringshylser Alle dører skal leveres med 3 stk. hengsler. Alle dører skal monteres med minimum 8 stk. monteringshylser. Lydmålinger 17

21 Dersom byggherren mener det er behov for lydmålinger skal utgifter til dette dekkes av entreprenøren. Stikkprøvekontroll av lydkrav vil kunne bli utført av byggherren. Utbedring av eventuelle mangler skal utbedres kostnadsfritt for byggherre. Montasje Til monteringsarbeidene skal det benyttes skruer/bolter som gir solid innsetting i de respektive åpninger. Montasjen må også tilfredsstille eventuelle brannkrav og lydkrav. Fuging og tetting Alle fuger skal dyttes med mineralull. Det skal monteres bunnfyllingslist og fuges. Det skal brukes overmalbar og høyelastisk fugemasse som tilfredsstiller kravene til et godt inneklima og bunnfyllingslister av ekspandert polyetylen med lukket cellestruktur. Alle flater skal rengjøres og primes før påføring av fugemasse. Alle synlige fuger skal være jevne, glatte og avsluttes med snorrette overganger (gjelder ikke fuger som senere vil bli tildekket av andre konstruksjoner). Før dørproduksjon igangsettes skal produksjonstegninger godkjennes av byggherre. Dørtype/leverandør beskrives i tilbudet. 30 Fast inventar Fast inventar iht plantegninger og skjemaer. Entreprenøren må sørge for sikker innfesting av alt fast inventar. Innredning og garnityr våtrom Entreprenør må sørge for innfesting i vegg. Nøyaktig omfang og plassering avtales med byggherre og leverandør av innredningen. All innredning og garnityr i. Aluminum eller alulook. Viktig å redusere mulighet for fingeravtrykksøl. Alle toaletter skal være unisex. toalettrom skal ha: -Såpedispenser -Tørkepapirholder -Avfallsbeholder -Toalettrullholder -Avfallsbøtte med lokk (sanitetsbind) -Knagg -Demonterbart speil dim. 450x900mm -Vegghengt toalettbørste HWC skal ha følgende i tillegg: -Toalett armstøtte par 18

22 31 Malerarbeider Malerarbeid iht plan- og himlingsplan, snitt og romskjema For anbudets priser, krav til materialer og arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i siste utgave av NS3420. Arbeidene omfatter i hovedsak: - maling av nye og eksisterende innvendige vegger og søyler. - i.hht. krav om universiell utforming skal alle frittstående søyler ha en kontrastfarge til øvrige vegger. - Det skal legges opp til mulighet for 2-4 forskjellige effektfarger i bygget. Dvs. at utvalgte vegger kan ha en annen farge enn øvrige hvite vegger. Veggmaling skal ha løsemiddelfrie malinger med glanstall 20 eller høyere. Alle flater skal males til full dekk. På listverk, foringer og omramminger hvor det stilles strenge krav til rengjøring skal det benyttes glanstall 50. Om det leveres ferdigmalt listverk fra fabrikk skal spikerhull sparkles og males etter montasjen. Eksisterende porotonvegger som blir synlige i ganger og vestibyle skal pusses og males( 2strøk). 32 Andre bygningsdeler 32.1 Fotskraperister Utenfor ytterdør ved ny hovedinngang og inngang SFO skal det være drenert forskraperist/elefantrist i inngangens bredde som vist på tegning. Risten skal være galvanisert med 9x30mm lameller, og av en dimensjon som tåler tung belastning (varelevering og elektrisk rullestol), slik at de ikke får nedbøyning eller kommer i konflikt med underkant av dørbladet på inngangsdørene. Risten skal være enkel å ta opp og være reversibel, for rengjøring. Fotskraperisten skal ligge oppå støpt ringmur med sandfang under og innstøpt galvanisert og syrefast vinkellist for ilegg av rist.ytterside rist skal flukte med ytterside betong Skilting Utvendig skilting for Hovedinngang og SFO Innvendig skilting Skilting til garderober og gymsal Tas med som RS. -All skilting etter krav universell utforming. Produksjonstegninger skal forevises byggherre og ARK før produksjon Utomhusarbeider Terrenget foran hovedinngang og til SFO, skal tilpasses og asfalteres slik at det blir trinnfritt og i.h.t. UU-krav. Området rundt bygget skal istandsettes etter byggearbeidene Solavskjerming 19

23 Utvendig zip-screen for vinduer på flerbrukshall alle fasader. Skal være automatisk styrt, der hver kan styres individuelt. Farge på duk skal avklares med byggherre. 33 Bygningsmessige arbeider andre fag 33.1 Bygningsmessige arbeider for Elektro. Under dette kapittel medtas bygningsmessige hjelpearbeider og ytelser for de elektrotekniske anleggene, som ikke er inkludert i delproduktenes enhetspriser. Bygningsmessige arbeider som hulltaking under 32mm etc. medregnes i dette kapittel. Entreprenørene skal koordinere omfang av bygningsmessige arbeider for elektro i denne beskrivelse og medta dette komplett. Bygningsmessige arbeider for elektro skal omfatte følgende ytelser: Utsparinger i vegger og dekker. Kjerneboring/hulltaking i vegger og dekker. Gjenstøping av utsparinger Åpning i lettvegger og himlinger Hulltaking i himlinger Hulltaking i fliser Spikerslag for feste av utstyr Hull tak og utsparinger for elektrotekniske anlegg og fremføring av kursopplegg koordineres av elektroentreprenør og utføres av hoved entreprenør. Det tas utsparinger i form av kjerneboring i vegger og dekker. Bærende konstruksjoner må hensyn tas ved kjerneboring. Branntetting. Henvisning: - NEK 400: 2006/FEL, Plan og bygningsloven, Teknisk forskrift, branntegninger og brannrapport. Brann og lydtetting skal utføres av godkjent firma. Alle kabelføringer i bygget skal branntettes med godkjente bløte brannklassifiserte løsninger og materialer i h.h.t. gjeldende forskrifter og krav. Dette arbeidet skal inngå i tilbudet. Der det fra off. myndighet er satt krav til brannskille, skal brannsikringen utføres med brannklassifiserte løsninger og materialer. Disse skal minst tilfredsstille det krav som er stillet til den vegg eller det dekke de går gjennom. Godkjenning fra Statens Branninspeksjon vil bli krevd for den løsning som blir valgt. I gjennomføringer i føringsveier i korridor skal det monteres 32mm kniper i alle gjennomføringer. I alle gjennomføringer i hovedføringsveier skal det settes inn 2stk 32mm og 2stk. 16mm reserve gjennomføringer kniper. Det er entreprenørenes ansvar å koordinere dette seg imellom og medta komplette arbeider. Elektroentreprenør tetter alle gjennomføringer opp til 25mm, fuger rundt veggbokser og setter inn kniper, total entreprenør tetter alle større gjennom føringer. Branntetting i konstruksjoner med lyd krav skal utføres slik at lydkravet til konstruksjonen opprettholdes. Alle branntettinger skal merkes med klassifikasjon, utførende firma og dato for utførelse. Før arbeidene påbegynnes skal entreprenøren legge fram dokumentasjon og montasjeanvisning med godkjennelse for det produktet som er tilbudt og skal benyttes. Byggeleder skal kontrollere dokumentasjonen før utførelse. Elektroentreprenør skal ta hensyn til att all punktplassering og gjennomføringer i brannklassifiserte vegger blir utført forskriftsmessig og ikke svekker konstruksjonens krav. 20

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Generelt for alle fag

Generelt for alle fag Generelt for alle fag Generelt skal alle arbeider utføres og kontrolleres iht. kravene i NS 3420, 4. utg. samt offentlige forskrifter og relevante Norsk Standard. Alle farge- og materialvalg skal godkjennes

Detaljer

Bodø kommune Vollen midlertidig kontorbygg KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSARBEIDER

Bodø kommune Vollen midlertidig kontorbygg KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSARBEIDER Bodø kommune KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSARBEIDER 18.04.2016 Side 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON SUMMERINGSSKJEMA 4 1 RIGG OG DRIFT 5 1.0 Generelt 5 1.1 FDV-dokumentasjon 5 1.2 Framdrift 5

Detaljer

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 9 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 15 Dører Side 52 15 Dører 15.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 13.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 22. BYGGTAPETSERARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt Vinylbelegg på gulv Beskyttelsesdekning Belegg i trapper Trappenese Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 219 Taktekking - Stavanger Forum Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEIDER I dette kapitlet er medtatt: Tekking av yttertak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

STATSBYGG SKIEN TRAFIKKSTASJON

STATSBYGG SKIEN TRAFIKKSTASJON Dokumenttype TOTALENTREPRISE Dato 28.11.2014 STATSBYGG SKIEN TRAFIKKSTASJON YTELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE (YT-TE) ARK BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER STATSBYGG REF. PROSJEKT NR. 12579 STATSBYGG. SKIEN

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER

KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER KATTEM SKOLE E 2403 MALER- OG GULVBELEGGARBEIDER Viser til innledende sider fra Trondheim kommune og Bok 0 fra OptiMan. Påfølgende sider inneholder teknisk beskrivelse med prisbærende poster. Det er nødvendig

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974.

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 23-1 23 Himling GENERELT HIMLINGER Entreprenøren skal sette ut nødvendige fastpunkter for kontroll av egne arbeider. Entreprenøren har ansvaret for de

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon

Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon P U L S arkitekter as Beskrivelse Kort oppsummert består prosjektet av et tilbygg mot Waldemar Thranes gate, samt rehabilitering av

Detaljer

BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08

BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08 BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08 KAP 2 BYGNING INNHOLDSFORTEGNELSE 20-A. GENERELLE FUNKSJONS- OG YTELSESKRAV 2 20-B. RIVEARBEIDER 3 21. GRUNN OG FUNDAMENTER 3 22. BÆRESYSTEMER 3 23. YTTERVEGGER

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud fra hvert enkelt kapittel og leverandøren bekrefter at alle spesifiserte

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav Bygg K201 Spørsmål svart tekst Svar rød tekst 1. Ref. pkt. 3.2 Del 1 Konkurransebeskrivelse. Spm. til K201 Del 1 konkurransebeskrivelsen, kap. 5 Kvalifikasjonskrav: Under tabell 5.1 står det i fritekst:

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune Rehabilitering Fasanveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune Kravspesifikasjon 28-05-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03 Prosjektering

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0...

Timeprising timer 1, AVA Sammensatte arbeider. Antall... Sammensatte arbeider Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ingeniør. timer 10,0... Side: 1 Element: Timeprising Timeprising timer 1,0 01.001.1 AVA Sammensatte arbeider Antall... Sammensatte arbeider Ingeniør timer 10,0...... Byggherren ønsker i tillegg til utsendt anbud også at priskonkurransen

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Salhus Skole. Diverse tiltak Konkurranse med forhandlinger. Bygningsmessige arbeider El- og automatikkarbeider. April 2015.

Salhus Skole. Diverse tiltak Konkurranse med forhandlinger. Bygningsmessige arbeider El- og automatikkarbeider. April 2015. Salhus Skole Diverse tiltak 2015 Konkurranse med forhandlinger Bygningsmessige arbeider El- og automatikkarbeider April 2015 Side 1 av 42 Innholdsfortegnelse ORIENTERING... 3 Generelle opplysninger om

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Tømrerarbeid Prosjekt: 1445- Taktekking Trygdeboliger - Våler kommune Side: i - 1 Innholdsfortegnelse 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag... 01-1 12 Tømrerarbeid...

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

AKSE. (50 mm min. ull) Snitt-tykkelse isolasjon 400mm. NB! Evnt. bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. PRINSIPPDETALJ PRINSIPPDETALJ

AKSE. (50 mm min. ull) Snitt-tykkelse isolasjon 400mm. NB! Evnt. bruk av brennbar isolasjon må avklares med RIBr. PRINSIPPDETALJ PRINSIPPDETALJ Detalj Puss Yttervegg, A 70 01 Takmembran under beslag 18mm kryssfinér/ OSB 48x129mm skråskåret 3 grader Takmembran under beslag Takmembran 114 15mm kryssfinér/ OSB 73 Takmembran trekkes over kasse og

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer