H el h etl i g frøystad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H el h etl i g frøystad"

Transkript

1 H el h etl i g frøystad Programmering og mulighetsstudie Innledning Bakgrunn Forutsetninger 2 3. Bygninger Dagens situasjon 3 3. Brukerbehov Bakgrunn Brukermedvirkning Grupper, personbelastning og arealbehov Behov ut over politisk vedtak 6 4. Forslag til løsning Generelt Disponering av tomt Tiltak i eksisterende bygningsmasse Bruk av eksisterende bygninger Nybygg Sambruksarealer Trinnvis utbygging Kostnader Generelt Faktorer som påvirker kostnadene Tilskuddsordninger FDV og livssykluskostnader Kostnadsvurdering for prosjektet Helhetlig Frøystad Uavklarte forhold Veien videre Vedlegg 15 1

2 1. Innledning 1.1 Bakgrunn SG Arkitektur ble i tidlig i 2013 forespurt om å bi dra som arkitekt for etterbruk av Frøystadanlegget. Det forelå på dette tidspunktet en plan for bruk av byg ningsmassen og helhetlig løsning. Vår oppgave var i hovedsak av tegneteknisk art, samt å bidra som ansv arlig søker. Flere faktorer, førte til at prosjektet fikk begren set fremdrift. En løsning for Tilrettelagte tjenest er i Søndre oppdalen bygget ble ferdig prosjektert, k alkulert og klargjort for byggesøknad i november Prosessen ble imidlertid stoppet etter møte i styringsgruppen 13. desember Årsaken var trolig en kombinasjon av kostnader samt at man ikke hadde en tilstrekkelig helhetlig løsning. Man avventet vel også en endelig plassering av sykehjem met, diskusjoner omkring svømmehallen med mer. I slutten av august 2014 ble vi på ny trukket inn i prosjektet, da i forbindelse med at fotballgruppa også skulle inn som en del av helhetlig Frøystad. Det bl e i forbindelse med dette prosjektert et nytt klubb hus for å få frem kostnadene. Ut fra foreliggende bruke rmatrise ble det også skissert noen mulige løsninge r for helhetlig løsning. Prosjektets kompleksitet og lange historikk gjorde det imidlertid vanskelig for oss å se helheten i behovene. Rett før jul 2014 gjennomfø rte vi derfor en møteserie med alle gruppene, og det ble etter jul arbeidet med revisjon av brukerbe hovet, økt grad av sambruk samt overordnede løsninger for utnyttelse av hele Frøystad. Arbeidet ble på dette tidspunktet mer konkret, men ble noe begrenset av fortsatt usikkerhet omkring funksjoner og det helhetlige kostnadsbildet. 1.2 Forutsetninger Forutsetningene som ligger til grunn for mulighetss tudien er som følger: Politiske vedtak Arbeidstilsynets tilbakemeldinger etter tilsyn Tidligere utredninger av arealbehov, herunder areal program utarbeidet av Lunner Kommune. Justering av rombehov av avklaring av sambruk i møt eserie ved årsskiftet 2014/2015. Utredning av overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad Overordnet vurdering av bygningenes tekniske tilsta nd basert på synfaring Nøktern tilnærming Særlig har vi tatt byggherres signaler om at det fo rventes kostnadseffektive og nøkterne løsninger på alvor. Forslagene som fremlegges oppfatter vi som m inimumsløsninger for å ivareta behovene på en forskriftsmessig måte. 2

3 HelhetligFrøystad 3. Bygninger 3.1 Dagens situasjon Frøystadhar i dag en samletbygningsmasse på omkring 7400m²BTA.Byggeårog historie for senere endringerog utbedringerer ikke kjent, da dokumentasjonener mangelfull.hovedtyngdenav bygningsmassen antasimidlertid å være oppført omkring 1965.Det har ikke vært utført hovedombyggingeller vesentligtekniskoppgraderingav bygningene.(seogsånotatet Overordnet elektrotekniskløsningfor Frøystad.) Bygningenehar imidlertid noe ulik teknisktilstand. Tilstandsvurderinger kun gjort for de elektrotekniske anleggene.øvrigetekniskeanleggog bygningsteknis k tilstand er vurdert etter synfaringog informasjon fra driftspersonell.i etterfølgendegjennomgåshvert enkelt byggkortfattet. Elektrotekniskeanlegger ikke nevnt, da disseer omtalt i eget notat, og må forventesutskiftet i alle byggsom berøresav oppgradering. ByggA, SøndreOppdalen-bygget. Byggeter i to plan og er et rent klasseromsbygg. Benyttesi dag av Tilrettelagtetjenester (TT)og voksenopplæringen.byggetantaså ha original planløsning.det fremstår som robust, stor grad av bærendebetongveggerog ytterveggerav panelkleddetrevegger.byggethar fungerende avtrekksventilasjonog det har vannbårenvarme.bygget er noe eldre enn resterendebygningsmasse på Frøystad,men det er gjort noe oppgraderingpå 1990-tallet og noe tilretteleggingfor TT. Byggetssamledebruttoareal er omkring 1100m² ByggB Dette byggethengersammenmed bygga, og benyttessom inngangtil dette. ByggB fremstår som svært slitt, og er skadetav sopp og råte. Byggetble vedtatt revet i Byggetssamledebruttoareal er omkring 675m² ByggC ByggC beståri realiteten av to bygg.sentraltligger en trebygningi to etasjer i tillegg til kjeller, og denne er senere-trolig omkring1965-byggetut med en vesentligstørre grunnflatei første etasje.andre etasje rommer skolekjøkken.førsteetasjerommer i hovedsak sløydog formingsrom.arealetfremstår som svært slitt, og det benyttesi liten grad i dag.byggenehar ikke ventilasjonsanlegg, og vi kan ikke se at det er gjort bygningsmessige eller tekniskeoppgraderinger i seneretid. I kjellerenliggeren rekketekniske rom, bla fyrrom. Byggetssamledebruttoareal er omkring 750m² ByggD ByggD er i en etasjeog delvisutgravdkjeller, og er en forlengelseav byggc.byggetrommer rom for treog metallsløydsom en naturlig forlengelseav byggc,samt inngangspartiog foaje. Rommenefor sløyd er tatt ut av bruk og fremstår svært nedslitt. Binder sammenhovedinngangfra bådenord og vest, og er å betrakte som det mest sentraleinngangspunktetti l Frøystadanlegget.Planløsningsmessig er denne delen av byggd nært knyttet opp til byggf. 3

4 Byggets samlede bruttoareal er omkring 900m² Bygg E Dette bygget rommer i hovedsak gymsal, garderober o g svømmehall, men også skytebane, undervisningsrom og sentrale tekniske rom. Bygget e r i en høy etasje samt kjeller. Bygget antas å være oppført samtidig med hoveddelen av Frøystadanlegget, omkring I hovedtrekk fremstår bygget som originalt, men det er gjort utbedringer av svøm mehall og skytebane i senere tid. Bygget rommer trafo, hovedtavle og elkjele. Bygget har noe mekani sk ventilasjon. Byggets samlede bruttoareal er omkring 1900m² Bygg F Dette bygget rommer hoveddelen av personal- og unde rvisningsarealene, fordelt på to etasjer. I tillegg ligger biblioteket i hovedsak i dette bygget. Bygge t fremstår i utgangspunktet robust, med bærende skillevegger av betong. Planløsningen er i hovedsak original, men det er gjort noe oppgradering av overflater de senere årene. Bygget har fungerende b allansert ventilasjonsanlegg. I dag benyttes det i sin helhet av Voksenopplæringen. Byggets samlede bruttoareal er omkring 1450m² Bygg G, Handelsskolebygget. Dette bygget har en oppbygging og planløsning som i stor grad er samsvarende med bygg F. Her er det imidlertid i liten grad utført overflateoppgraderin g, og bygget fremstår som nedslitt. Bygget har ikke fungerende ventilasjonsanlegg. Ungdomsarenaen er i dag eneste bruker av bygget Byggets samlede bruttoareal er omkring 600m² 3. Brukerbehov 3.1 Bakgrunn I henhold til politiske vedtak PS9/13 skal Vokseno plæringen, Tilrettelagte tjenester, Lunner Frivillighetssentral, Flyktningetjenesten, Friskliv ssentralen, Lunner Bibliotek, Ungdomsarena, Kulturskolen, idrett, frivillige lag og foreninger vurderes samlet på Frøystadanlegget. Per i dag har Voksenopplæringen, Tilrettelagte tjen ester, biblioteket, kulturskolen og Ungdomsarenaen tilhold på Frøystad. 3.2 Brukermedvirkning Lunner kommune utarbeidet i 2013 en brukermatrise/ romprogram som viste samlede arealbehov for funksjonene som er- eller planlegges etablert på Fr øystad. Representanter fra de tjenestene har vært tett involvert i utarbeidelsen av matrisen. Ved år sskiftet 2014/2015 ble SG Arkitektur engasjert for 4

5 kvalitetssikre romprogrammet, og det ble avholdt ny e møter med alle tjenestene. Formålet med møtene var å avklare eventuelt endrede behov, samt gjennom gå muligheten for sambruk av arealer. Romprogrammet ble revidert med bakgrunn i dette. Br ukernes situasjon i dag er også kartlagt, og dette gir et godt grunnlag for å anbefale prioritert ubyg gingsrekkefølge. 3.3 Grupper, personbelastning og arealbehov Voksenopplæringen (VO) VO har 20 faste ansatte, 3 vikarer og 240 elever. D e bruker i dag 13 klasserom og har meldt inn behov for ytterligere 4 klasserom, kantine, spesialrom og et større forsamlingslokale. Behovet for arealer ser ut til å være økende med en økning i brukere og ansatte i årene fremover. VO e r fordoblet i antall elever de siste 4 årene. I da benytter voksenopplæringen i alt omkring 2350m ² BTA. Noe av dette i sambruk med andre. Tilrettelagte tjenester (TT) Per i dag er det 22 brukere, 3,6 fast ansatte og 2 som kommer inn med brukere. Totalt er det 10 ansatt e innom med brukere. TT ser for seg en økning i bruke re og ansatte i årene fremover. Dette er basert på fremtidige brukere de vet om i skolene nå. Fremover i tid antas det å bli opp mot 30 brukere og 8-10 faste ansatte. Eksisterende TT har ikke egne arealer for de ansatt e iht. Arbeidsmiljøloven, som garderobe, toaletter, kontor, personalrom etc. Videre er arealene lite fl eksible i brukersammenheng med store rom og begrenset mulighet til å skjerme grupper eller orga nisere aktiviteter. I dag benytter TT i alt omkring 650 m². Lunner Frivillighetssentral (FS) Frivillighetssentralen har i dag 1 fast ansatt og t idvis 1 person på arbeidstrening. FS er i dag loka lisert i rådhuset. Eksisterende lokaler på Rådhusetilfreds stiller i stor grad dagens behov, men gir lite muli ghet for sambruk av arealer og samarbeid med andre tjene ster. Biblioteket fremheves som en naturlig samarbeidspartner. Flyktningetjenesten FT har per i dag 12 ansatte. Flyktningtjenesten er ikke etablert på Frøystad. VO og FT har tett samarbeid og overlappende behov, brukere og aktiviteter. De ønsker tett samarbeid og lokasjon som forenkler dette, og de kan dele are aler som resepsjon, garderobe, toaletter, store møterom og personalrom. Flyktningetjenesten presise rer at det er et stort behov for kantine med opplæringskjøkken hvor de kan drive med arbeidstren ing. Frisklivssentralen (FL) Frisklivssentralen er ikke etablert i Lunner. 5

6 Bibliotek Biblioteket har i dag 4 ansatte fordelt på 2,63 sti llinger. Biblioteket er godt besøkt og har et nært samarbeid med voksenopplæringen. Videre ønsker biblioteket å gjenopprette et godt samarbeid og sambruk av loka ler med Frivillighetssentralen. Biblioteket er lokalisert i uegnede lokaler med fle re nivåer, lite oversikt og utilfredsstillende inne klima. Biblioteket benytter i dag omkring 260 m² BTA Ungdomsarena Ungdomsarenaen holder til i bygg G, 1. etasje og ha r tilpasset disse lokalene til sitt behov. Ungdomsarenaen benytter omkring 300m² BTA Kulturskolen, kor og korps Per i dag er det 7-8 som er ansatt i Lunner kulturs kole, og 5-6 som underviser samtidig på Frøystad. Dette inkluderer dirigent for korps. Kulturskolen er et interkommunalt samarbeid med hov edbase på Granvang Kulturskolen i Lunner er liten, men det er mulighet for at den kan øke i en evt. kommunesammenslåing. Teater, dans og kunstfag kan da komme i tillegg. Kulturskolen har i hovedsak behov for rom til undervisning og lager. I tillegg må det være tilgang til noe personalarealer. Lunner Fotballklubb Lunner fotballklubb har planer om å anlegge en 5 er bane, en 9 er bane foruten den eksisterende kunstgressbanen. Videre skal det bygges nytt klubbh us med garderober, lager, kontor, kjøkken for kioskdrift og forsamlingslokale. Lunner fotballklub b ønsker at klubbhuset ligger tett opp til fotballb anene for å sikre lett tilgjengelighet til kiosk og garde rober. Lunner skytterlag Lunner skytterlag har egne arealer og skytebane i u nderetasjen i bygg E. Arealene er nylig oppgradert og ytterligere behov er ikke vurdert. 3.4 Behov ut over politisk vedtak Det har i prosessen med kvalitetssikring og bearbei ding av romprogram fremkommet behov som ikke fremkommer av det politiske vedtaket i sak 48/13 el ler som ikke har kommet opp med et klart definert arealbehov. Dette gjelder i hovedsak ulike lag og f oreninger, samt grupper knyttet til kulturlivet. Pr esset fra kulturlivet har vært særlig merkbart. Vår erfar ing er at frivillige grupper alltid vil ha et stort behov for møte- og samlingslokaler, øvingslokaler og lager. Vår tilnærming til denne problemstillingen er at vi har hatt fokus på å etablere generelle arealer som i mi nst mulig grad låses til faste brukere. 6

7 4. Forslag til løsning 4.1 Generelt I forslag til løsning er det tatt utgangspunkt i at eksisterende bygningsmasse skal benyttes så langt vi anser det bruksmessig, teknisk og økonomisk forsvar lig. Det er også lagt vekt på at tiltakene skal kun ne gjennmføres trinnvis. Vi har vi våre kostnadsberegninger differensiert me llom tre grader av tiltak. Uberørt Rives Oppgradering av overflater og tekniske anlegg Totalrenovering Nybygg I forslaget som nå fremlegges og er kostnadsberegne t er fordelingen av arealer slik: Uberørt 3460 m² Rives 1670 m² Oppgradering av overflater og tekniske anlegg 1500m ² Totalrenovering 760 m² Nybygg 2200 m² Etter dette vil samlet areal på Frøystad øke med om kring 500m² til 7900 m² BTA. Det presiseres at fotballens klubbhus ikke er medta tt i arealoppsettet. 4.2 Disponering av tomt Disponering av tomt er noe styrt av eksisterende by gg, adkomst og etablerte idrettsanlegg. Det er valg t å beholde og utvikle arealer for fotballklubben i n ord-øst, der det i dag ligger fotballbane. Dette gi r en samlet plassering, eksisterende baner kan i hovedtr ekk beholdes og eksisterende bygningsmasse blir uberørt. Adkomst beholdes som i dag, men parkeringskapasitet en økes ved å anlegge parkering øst for fotballbanen. Det anbefales også oppmerking av park ering øst for svømmehallen og et kjøring videre inn på området begrenses. Prinsippet med et indre tun beholdes, men det åpnes noe mer opp mot adkomsten. Sammen med et nytt aktivitetsområde nord for idrettsbygget gir de tte Frøystadanlegget en tydeligere henvendelse mot øst. Videre prosjektering kan sammen med reguleringspros essen gi endringer av forslagene som ligger i mulighetsstudien. 7

8 4.3 Tiltak i eksisterende bygningsmasse I mulighetsstudien har vi lagt til grunn 4 ulike gr ader av tiltak i eksisterende bygg. Uberørt Store deler av bygningsmassen på Frøystad er ikke b erørt av tiltak i denne mulighetsstudien. Dette er arealer som er i drift og fungerer, og som ikke har umiddelbare behov. Dette betyr imidlertid ikke at byggene er i god og forskriftsmessig forfatning, og på sikt har byggene vesentlig vedlikeholdsbehov. P å kort sikt kan byggene også bli berørt av den genere lle oppgraderingen av infrastruktur som er nødvendi g på Frøystad. Rives Bygg som rives fjernes i sin helhet inklusive funda mentering. For en bygningsmasse som Frøystad vil de t ofte være liten differanse i kostnader mellom nybyg g og totalrenovering. Dette forsterkes av at nybygg kan gi en mer effektiv arealutnyttelse og med det r edusert arealbehov samt at man kan redusere driftsog vedlikeholdskostnader. I den videre prosjekterin gen kan det bli endringer i hvilke bygg man finner det hensiktsmessig å bevare. Oppgradering av overflater og tekniske anlegg Formålet med dette oppgraderingsnivået er å skifte ut tekniske anlegg som langt har overskredet sin forventede levetid. Man får også et bygg som gi arb eidsforhold i henhold til Arbeidstilsynets forskriftskrav, og man utbedrer generell overflates litasje. Totalrenovering Totalrenovering er en hovedombygging etter Plan og bygningslovens definisjon. Dette gir også mulighet for bruksendring av byggene. I prinsippet skal bygg et oppgraderes til dagens bygningstekniske forskriftskrav. Unntak fra dette må avklares med By ggesak. En totalrenovering kan omfatte vesentlige endringer av planløsning og fasade. 4.4 Bruk av eksisterende bygninger Bygg A, Søndre Oppdalen- bygget. Vi har valgt å beholde eksisterende planløsning med klasserom i dette bygget. Bygget er smalt og har bærende innervegger av betong. Erfaringsmessig er d enne bygningstypen vanskelig å bygge om på en areal- og kostnadseffektiv måte. Ved at bygget forb lir undervisningslokale unngås også krav om bruksendring med påfølgende krav om oppgradering ti l dagens forskriftskrav. Vi mener også at klasserom er svært anvendelige, og i tillegg til un dervisning kan de benyttes til kurs, møter og musikkøvingsrom. 8

9 Det er forutsatt noe bygningsmessig oppgradering av bygget, samt nye tekniske anlegg. Krav til universell utforming oppfylles med tilbygg med heis. Dette tilbygget erstatter inngangspartiet som er vedtatt revet. Pr i dag har voksenopplæringen behov for større del er av bygget enn de benytter i dag. De vil overta arealene som TT flytter ut fra. Det legges også opp til en utstrakt flerbruk og sambruk. Kulturskolen vil ha utstrakt bruk av bygget, og det vil også kunne b enyttes av lag og foreninger og til kurs og møter. Etablering av lager, fleksibel innredning og akusti ske tiltak åpner for sambruk Bygg B Bygg B rives i henhold til politisk vedtak. Kan gje nnomføres så snart ny bruk av bygg A med tilhørende adkomst er vedtatt. Bygg C Bygg C foreslås revet samtidig som bygg B. Bygninge n har svært lav teknisk verdi, og det er ikke gjennomført noen form for vedlikehold eller oppgrad ering de senere årene. Bygget bæresystem gir ingen fleksibilitet til ombygging, og det er store branntekniske utfordringer i dette bygget. Før rivi ng kreves en helhetlig vurdering av energiforsyning, d a fyrrom ligger i kjelleren. Bygg D Den delen av bygg D som i dag rommer sløyd foreslås som kjøkken og kantine tilknyttet foajeen. Ønsket om kantine som sosialt møtepunkt og tilhørende kjøk ken for opplæring fremheves av flere grupper, spesielt voksenopplæringen. En sentralt plassert ka ntine er en viktig del av helhetlig løsning for Frøystad. Denne delen av bygg D er kalkulert revet og erstatt et av nybygg. Det bør gjøres en nærmere vurdering av restverdien av eksisterende bygg før det tas en endelig valg om riving. Bygg E I bygg E foreslås det en oppgradering av gymsal og undervisningsrom for musikk. Gymsalen foreslås oppgradert slik at den er bedre tilrettelagt for ku ltur- og musikkaktiviteter. Med dette møtes noe av behovet som har kommet fra kulturlivet. 9

10 Kultursalen kan utvides ved at den gamle scenen riv es, og oppgraderes med et teleskopamfi. Salen vil d a bli et godt samlingsrom for flere av brukerne på by gget. Som informasjonsmøter i regi av VO og FT, konserter i Kulturskolen, samlinger av lag og foren inger osv. Vi har erfaring med tilsvarende ombygging av gymsal er i andre kommuner og kan trekke veksler fra dette. Bygg F Personal- og undervisningsarealene i bygg F benytte s av Voksenopplæringen og forutsetter uberørt av dette prosjektet. Det er gjort en betydelig oppgrad ering av overflater de senere årene, og arealene er tilfredsstillende for brukerne. Arealet som benyttes av biblioteket er vurdert som lite egnet til videre bruk som bibliotek. Arealene er generelt utdatert, det er ikke universelt utformet og det er ikke installert ventilasjonsanlegg. For d ette arealet er det medtatt totalrenovering og omdispone ring til personalarealer og nytt bibliotek. Bygg G Bygg G har vi også valgt å ikke berøre. Bygget er n edslitt og har liten teknisk verdi. En oppgradering er vurdert som lite areal- og kostnadseffektiv, og vi stiller oss spørrende til om dette bygget gir en fr emtidig god utnyttelse av tomten. Inntil videre dekker bygg et behovet til Ungdomsarenaen, samt at det benyttes som lager. 4.5 Nybygg Nybygg for tilrettelagte tjenester (TT) Det foreslås at tilrettelagte tjenester får nytt by gg. TT har behov forholdsvis spesialiserte arealer, og vi ser ikke at eksisterende bygningsmasser godt egne t. Tilskuddsreglene tilsier også at TT bør etabler es i nybygg, da dette vi gi høyere tilskuddssum. Nybygget for TT er lagt mot nordøst, og erstatter b ygget som er vedtatt revet. Med dette beholdes det indre gårdsrommet, og TT får i tillegg en yttre son e for sine uteaktiviteter. Bygget planlegges i en e tasje, da dette gir den mest rasjonelle driften for TT. En plassering lengre nord på tomten er vurdert og kan være god, da TT er den brukergruppen som i minst gr ad har nytte av sambruk med øvrige funksjoner. Dette må imidlertid sees i sammenheng med utvikling av idrettsanlegget. Nybygg for bibliotek, flyktningtjeneste og frivill ighetssentral Nybygg for disse funksjonene er lagt mot sørvest, s om en forlengelse av arealene til dagens bibliotek. Her legges også flyktningtjeneste og frivillighetss entral. Plasseringen er sentral i Frøystadanlegget, med kort avstand foaje og til voksenopplæringene, som e r viktige brukere av både bibliotek og flyktningtjenesten. Plasseringen bidrar også til å oppfylle bibliotekets ønske om eksponering fra Hadelandsvegen, og det utnytter den søndre del av t omten og knytter hele Frøystadanlegget til Hadelandsvegen. 10

11 Frivillighetssentralen ser nytte i å sambruke areal er med biblioteket i forbindelse med møter og kurs, og en eksponert plassering er viktig for å tiltrekke s eg brukere. Dersom det ikke bygget nytt bibliotek på Roa, kan d et være aktuelt å legge flere flyktningtjenesten ti l 2.etasje på TT bygget. Dette er bygningsmessig rasj onelt, men gir en mindre eksponert og sentral plassering. Frisklivssentralen (FL) Arealer for en fremtidig Frisklivssentral kan planl egges i samarbeid med Frivillighetssentralen og i nærhet til denne. Det er ikke satt av spesifikt are al til FL i disse planene, men det vil være naturli g å innlemme dette i et nybygg sammen med FS. Som et al ternativ kan man tenke seg Frisklivssentralen samlokalisert med fotballen, der man kan benytte ga rderober og treningsrom. Kulturskolen, kor og korps Kulturskolen har behov for rom til undervisning, de tte kan være klasserom som er tilpasset akustisk. Kulturskolen har undervisning fra kl Dette ka n medføre en konflikt i forhold til undervisningsti d, men med en rehabilitert bygningsmasse og nye tilbyg g vil det være arealer som kan frigis for Kultursskolen. De ansatte i KS kan bruke eksisteren de personalfunksjoner som toaletter, garderober og pauserom. Den eksisterende gymsalen foreslås bygget om og til passet til kulturformål med akustisk tilpassing, ly s- og lydanlegg, samt en teleskopscene. Salen kan frem deles nyttes til fysiske aktiviteter, men ikke til ballspill. 4.6 Sambruksarealer Det forutsettes at store deler av bygningsmassen er tilgjengelig for sambruk, og dette er svært viktig at arealene så store deler av arealene som mulig kan b enyttes både på dagtid og kveldstid. Dette stiller krav til de bygningsmessige løsningene, det stiller krav til driften og det stiller ikke minst krav ti l brukerne. Ordinære undervisnings- og møtearealer kan benyttes av lag, foreninger, kursvirksomhet, øvingslokaler etc. etter endt skoledag. Tilrettelagte klasserom e r svært anvendelig til en rekke bruksområder. En kultursal light vil kunne benyttes som forsaml ingssal og til kulturaktiviteter. Kjøkken og kantin e vil kunne benyttes både til kantine, arbeidstrening og til undervisning. For å få en optimal bruk av arealer er det helt ves entlig at det opprettes et låsesystem basert på nøkkelkort og et bookingsystem. 4.7 Trinnvis utbygging Det er i mulighetsstudien lagt stor vekt på at utby ggingen av Frøystad skal kunne gjennomføres trinnvi s. En vellykket trinnvis utbygging forutsetter at bygn ingsmessig og tekniske status samt brukerbehovene e r tilstrekkelig kartlagt. Det forutsetter også at det legges en helhetlig plan for utbygging. 11

12 I prinsippet kan alle planlagte tiltak på Frøystad gjennomføres uavhengig av de andre. (Se også funksjonsplan bygningsmessige løsninger tegning A42.1). Noen forutsetninger må imidlertid hensyntas. Før riving av bygningsmassen som er vedtatt revet m å det etableres ny energiløsning til bygg A. Det må også etableres nytt inngangsparti til bygg A. Før det etableres nybygg eller vesentlig ombygging av eksisterende bygningsmasse må det legges en helhetlig plan for infrastruktur og tekni ske anlegg. Utbyggingen vil videre være avhengig av hvilke bruk ergrupper og funksjoner som prioriteres. 5. Kostnader 5.1 Generelt Ved beregning av kostnader benyttes i hovedsak Byggekostnader fra Byggfakta. Basert på innhentede tall fra gjennomførte byggeprosjekter. Oppdateres kvartalsvis Tall hentet fra kalkyleprogrammet Calcus. Egne innhentede erfaringstall fra sammenlignbare pr osjekter. Innhentede tall vurderes mot kompleksitet og utsikk erhet i det konkrete prosjektet, samt markedssituasjonene. I en tidlig fase vil usikkerhe ten i kalkylene være forholdsvis stor. 5.2 Faktorer som påvirker kostnadene En rekke faktorer vil påvirke prosjektets totalkost nader. Markedssituasjon Vi opplever forholdsvis store variasjoner i byggeko stnader for prosjekter som burde være sammenlignbare. Markedssituasjonene, grad av konkur ranse mellom entreprenørene, spiller uten tvil en stor rolle for totalkostnadene. Byggemetode og kvalitet Kjente løsninger og enkle løsninger gir naturlig no k lavere byggekostnader og motsatt vil pilotløsning er og høy kvalitet normalt øke kostnaden. Entrepriseform I hvilken grad entrepriseform og gjennomføringsmeto de påvirker kostnadene er vanskelig å tallfeste. Byggetid/ byggefaser 12

13 Det vil normalt gi lavere kostnader å bygge så mye som mulig samtidig. Dette er imidlertid ingen absolutt sannhet. Oppdeling i mindre prosjekter kan trekke til seg mindre eller mer spesialiserte entreprenører, og dette kan kompensere for stordrif tsfordelene. 5.3 Tilskuddsordninger Løsningene som fremlegges i mulighetsstudien vil i hovedsak gi tilskudd til Tilrettelagte tjenester (T T) og ombygging av gymsal. TT vil få tilskudd fra Husbanken. Det gis inntil 55 % av investeringskostnadene dersom det etableres eg ne lokaler for dagaktivitetstilbud i tilknytning til a llerede eksisterende omsorgsboliger. Dagaktivitetst ilbudet på Frøystad er imidlertid lite sammenlignbart med a ndre nyere prosjekter, og det har ikke lyktes å få konkret signaler fra Husbanken. I den videre prose sen vil god dialog med Husbanken være viktig. Tilskudd til etablering av kultursal vil kunne st øttes av fylkeskommunen med inntil 1/3 av prosjektkostnadene. Her gjøres imidlertid individue lle vurderinger, og det vil ofte være maksimalbeløp som er tilgjengelig i hver søknadsomgang. 5.4 FDV og livssykluskostnader I offentlige byggprosjekter stilles det krav om at livssykluskostnader skal beregnes. Dette arbeidet e r påbegynt og vil bli fulgt opp i den videre prosesse n. 5.5 Kostnadsvurdering for prosjektet Følgende forutsetninger ligger til grunn for kostna dsvurderingene: Nybygg Arealer/volumer er planlagt, men ikke planløst. Her er tatt utgangspunkt i standard/prisnivå for ungdomsskolebygg. Mengdeberegninger er estimert ut fra tilsvarende bygg. Full oppgradering Her er medregnet full innvendig oppgradering av byg ningsmessig så vel som tekniske anlegg. Det forutsettes at planløsning tilpasses ny bruk uten a t dette er uttegnet. Det er derfor tatt høyde for s tor grad av endring i rominndeling. Byggets hovedstrukt ur forutsettes beholdt. Det er medtatt etterisolering av yttervegg med 100 mm isolasjon og ny kledning. Vindusutskifting er også medtatt. Oppgradering overflate og tekniske anlegg Her er medregnet full oppgradering av innvendige fl ater inklusive gulvbelegg og himlinger. Det er medtatt noe (10%) endring av planløsning n ye vegger. Det er medtatt nytt elektrisk anlegg iht elektrokal kyle. 13

14 Det er medtatt ny ventilasjon, men ikke øvrig VVS-a nlegg som sanitær, varme og brannslukking. Tele og automatisering er medtatt med tanke på tilp assing i forbindelse med ny himling og ventilasjon, men ikke full utskifting. Det er ikke medtatt etterisolering/fasadearbeider. Ombygging av gymsal til forsamlingslokale kan varie re mye med hvilket nivå som velges. Det er lagt inn ca 5 mill ekstra på gammel gymsal til akustisk regu lering, amfi, lys, lyd, bilde, scene blendingsgardi ner mm. Totalt er det beregnet en ombyggingskostnad på pr m2 for 250 m2 gymsal. Totalt 7,5 mill for gymsal. Erfaring fra andre steder sier at omby gging av gymsal med nødvendige tilleggsarealer som garderober og inngangsparti kan beløpe seg til mill. Utomhus og kostnader til fellesanlegg En post det er knyttet stor usikkerhet til. Det er medtatt ny parkering til 130 biler og plen m ed noe utstyr og beplantning. Det er estimert og medtatt rundkjøring til , men omfanget av k ostnader på rundkjøring må vurderes nærmere når utførelse er kjent. Under denne posten er også medtatt -Trafo -Regulering -Varmepumpe med brønnpark Kostnader knyttet til idrettsanlegget med klubbhus, baner og tilhørende utstyr er ikke medtatt i denne kalkyle. Kalkylen for dette anlegget er estimert ti l ca 17,6 mill. Se egen kalkyle for dette. Usikkerhetsbetraktning Kalkylen er utført i tidligfase. Det knytter seg de rfor en rekke usikkerheter til tallene. Areal, løsn ing, omfang av oppgradering, nivå på oppgradering/nybygg, marked mm vil påvirke kostnadene. Kalkylen viser en estimert pris på 125 mill N OK ink l reserver og marginer. Vi har gjort en usikkerhetsbetraktning hvor vi antyder laveste og h øyeste forventede nivå på kalkulert omfang som er ment å antyde et til-fra spenn forutsatt tilnærmet samme arealprogram. Estimert m2-pris Min Maks Full oppgradering Oppgradering overflate og teknisk Utomhus Nybygg Kultursal ut over normal oppgradering SUM * Norsk prisbok/calkus oppgir m2-pris ungdomsskoleb ygg kr pr m2 eks utomhus og felleskostnader som trafo, varmesentral mm. * Norsk prisbok/calkus oppgir m2-pris kontorbygg kr pr m2 eks utomhus og felleskostnader som trafo, varmesentral mm. * Norsk prisbok/calkus oppgir m2-pris kontorbygg om bygging innvendig til kr pr m2 Alternative løsninger Biblioteket har et programmert areal på omkring 490 m². Dersom biblioteket ikke realiseres på Frøystad vil prosjektkostnadene reduseres med omkring 15 mil l. 14

15 6. Helhetlig Frøystad 6.1 Uavklarte forhold Det er lagt stor vekt å avklare brukerbehov, sambru ksmuligheter og muligheter og begrensninger i tomt og bygningsmasse på Frøystad. Problemstillingen er imidlertid svært sammensatte. Det er kun utarbeidet fagrapport for det elektriske anlegget. Øvrige forhold er i hovedsak vurdert etter synfarin g og gjennomgang med driftspersonale. Det er også avdekket vesentlig behov for økt vannka pasitet til brannslukking. Dette gjelder imidlertid større deler av Roa, og denne problemstillingen må sees i en større sammenheng. Forholdet til prosjektet som omfatter etablering av fotballbaner og klubbhus må også avklares. Vedrørende oppvarming er det medtatt løsning med br ønnpark og varmepumpe. Det må avklares om dette er et prioritert tiltak og om det eventuelt ø nskes utredet biovarme eller andre alternative energikilder. Det må avklares i hvilken grad man øn sker å etablere vannbåren varme i større deler av eksisterende bygningsmasse. Byggesak i Lunner kommune har, så langt vi kjenner til, ikke vært involvert i Helhetlig Frøystad de se nere årene. Før videre prosjektering bør det avholdes en forhåndskonferanse slik at vi har felles forståels e av prosessen videre. 6.2 Veien videre Det anbefales å videreføre prosjektet i et skisse o g forprosjekt parallelt med utarbeidelse av reguleringsplan. Ved å følge faglig gode normer fo r videre prosjektering vil uavklarte forhold løses og prosjektets usikkerhet reduseres. Rådgivere for all e relevante fag bør engasjeres. Det bør også gis signaler om ønsket fremdrift og fa sedeling. Dette vil påvirke den videre planlegginge n. 7. Vedlegg Vedlegg 1: Situasjonsplan Vedlegg 2: Arealoversikt eksisterende brukere Vedlegg 3: Forslag til bygningsmessig oppgradering Vedlegg 4: Funksjonsplaner helhetlig løsning 15

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014.

Sak 48/13 Helhetlig løsning for Frøystad legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2014. Arkivsaksnr.: 11/2022-31 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad UTSATT FREMDRIFTSPLAN- ETTERBRUK FRØYSTAD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Sak 48/13 Helhetlig løsning for

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 11/2022-47 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid P 207 - HELHETLIG FRØYSTAD - LEGGES FREM FOR P3 VEDTAK "GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT" Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad

Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad NOTAT RIE 01 Overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad Prosjekt: Etterbruk Frøystad Prosjektnummer: 115024 Oppdragsgiver: Lunner kommune Dato: 10.08.2015 Utarbeidet av: Merete Rønhaug Sign: Kontrollert

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg

framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg Sørreisa kommune framtidig skolestruktur i Sørreisa skisseprosjekt ombygging tilbygg nybygg A3 arkitektkontor as mars 2012 > forord Denne rapport / skisseprosjekt er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Knut Eraker Hole FRØYSTADANLEGGET - ETTERBRUK. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Knut Eraker Hole FRØYSTADANLEGGET - ETTERBRUK. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2022-7 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: Tjenesteleder, Knut Eraker Hole FRØYSTADANLEGGET - ETTERBRUK Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL

HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Arkivsaksnr.: 11/2022-46 Arkivnr.: 614 A20 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid HELHETLIG FRØYSTAD - ETABLERING AV IDRETTSANLEGG FOR LUNNER FOTBALL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 03.09.2015 kl.

Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 03.09.2015 kl. Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 03.09.2015 kl. 16:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES

VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Oppdragsgiver Balsfjord kommune Dokument type Alternativsvurdering Dato Juni, 2013 VU RDERI N G AV AL TERN ATI VE PLAS ERI NGER BAR N EHAG E STO RSTEI N N ES Revisjon Utkast Dato 2013/05/28 Utført av Solfrid

Detaljer

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk

Kirkhaugen -muligheter for videre bruk Eiendomskonto Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2454/2011 2010/8780 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Komite for oppvekst og kultur 27.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011

Detaljer

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg

Arealoversikt alternativ 1 viser i blått hva som er nybygg og i rødt hva som er ombygg NOTAT Oppdrag Notatet har til hensikt å gi beslutningstakere nok informasjon til å foreta en vurdering om hvilket alternativ som bør velges. Alternativ 1 Giskehallen tilbygg Oppdragsnr. 1350003758 Tema

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning -Byggherrens krav, arkitektens tvangstrøye? Stig Johnsen Tromsø kommune Eiendom For når n r man er en Bjørn med bare Liten Forstand, og man Tenker påp Ting, sås er det ofte at Tingen

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013

PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 PROSJEKTRAPPORT 1. HALVÅR 2013 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201333024-13 Emnekode: UTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE

FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE FOSSVANGOMRÅDET KOMMUNESTYREMØTE 14.02.2013 FRAMDRIFTSPLAN FOR SELVE PLANPROSESSEN Forslaget er sammenholdt med møteplan for 2013. Januar 2013. Kontakt med idrettsråd og musikkråd. Åpent folkemøte. Bearbeiding

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no

Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no Norges Curlingforbund Konsepthall Curling En teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller Mars 2007 Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino COWI AS Grensev 88

Detaljer

Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå

Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå Eidsberg kommune Eidsbergskolen Hvor går vi? Svar på spørsmål fra politisk nivå 23. februar 2017 Svar på spørsmål fra politisk nivå 1 Innledning Det har kommet inn en rekke spørsmål i forbindelse med utredningen

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 614 A10 Arkivsaksnr.: 14/3732-1 OMBYGGING/NYBYGG OLDERSKOG BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: Olderskog barnehage rives og

Detaljer

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S 10.12.2012 Utvikling av Fossvangområdet i Bagn

Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S 10.12.2012 Utvikling av Fossvangområdet i Bagn Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.02.2013 002/13 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 12/1303 13/958 31/47, C00 Harry Moshagen Utvikling av Fossvangområdet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo

Oppgradering av bygg. Studentboligmøte i Oslo 15. og v / Terje Høgmo Oppgradering av bygg Studentboligmøte i Oslo 15. og 16.03.2016 v / Terje Høgmo Politiske føringer Tildelingsbrev 2016 Nybygg med kvaliteter Oppgradering av eksisterende boligmasse Prioriteringer 18. mar.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST GRUNNLAG FOR MULIGHETSSTUDIEN På bakgrunn av befolkningsprognoser og kommende rekrutteringsutfordringer, er det overordnete målet for mulighetsstudien

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 35/14 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2014 SAK 35/14: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 21.09.2016 kl. 18:30 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Sysle skole. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Sysle skole. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 13.01.2010 kl. 09.00 Sted: Sysle skole Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 13.01.2010 Saksnummer

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster»

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 1 Agenda 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 2. Medlemmenes behov for klubbhus a) Medlemmenes behov

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE

P3-VEDTAK: VIDERE UTVIKLING AV KAPASITET VED HARESTUA SKOLE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/956-5 Ark.: 000 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Formannskapet 6/16 Oppvekst- og kulturkomiteen 19.04.2016 Saksbehandler: Rønnaug Egge Braastad, Tjenesteleder P3-VEDTAK: VIDERE

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008

Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/08 Saksbeh. Brynjar Henriksen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Av Styret Møtedato 21.05.2008 SAK 23/08 STATUSRAPPORT OPPGRADERING DANVIK SKOLE Innstilling

Detaljer

MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt. 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef

MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt. 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef Håpet bydel Dagens situasjon MYRHEIM III Stiftet: 1969 Antall enheter: 24 Antall 4-roms: 16 Antall 2-roms: 8 Antall

Detaljer

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom Kontor/møter tor om Kon 13,5 m Kontor 7,4 m planløsning 405,0 m 55,9 m 8, m Kontor 8,3 m Rektor Kontor 70, m 7,8 m 7,8 m 1,1 m 1,7 m, m 3 500 Kontor Kulturskole 0 x 175 = BRA endret 7, m Øvingsrom 13,5

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer