H el h etl i g frøystad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H el h etl i g frøystad"

Transkript

1 H el h etl i g frøystad Programmering og mulighetsstudie Innledning Bakgrunn Forutsetninger 2 3. Bygninger Dagens situasjon 3 3. Brukerbehov Bakgrunn Brukermedvirkning Grupper, personbelastning og arealbehov Behov ut over politisk vedtak 6 4. Forslag til løsning Generelt Disponering av tomt Tiltak i eksisterende bygningsmasse Bruk av eksisterende bygninger Nybygg Sambruksarealer Trinnvis utbygging Kostnader Generelt Faktorer som påvirker kostnadene Tilskuddsordninger FDV og livssykluskostnader Kostnadsvurdering for prosjektet Helhetlig Frøystad Uavklarte forhold Veien videre Vedlegg 15 1

2 1. Innledning 1.1 Bakgrunn SG Arkitektur ble i tidlig i 2013 forespurt om å bi dra som arkitekt for etterbruk av Frøystadanlegget. Det forelå på dette tidspunktet en plan for bruk av byg ningsmassen og helhetlig løsning. Vår oppgave var i hovedsak av tegneteknisk art, samt å bidra som ansv arlig søker. Flere faktorer, førte til at prosjektet fikk begren set fremdrift. En løsning for Tilrettelagte tjenest er i Søndre oppdalen bygget ble ferdig prosjektert, k alkulert og klargjort for byggesøknad i november Prosessen ble imidlertid stoppet etter møte i styringsgruppen 13. desember Årsaken var trolig en kombinasjon av kostnader samt at man ikke hadde en tilstrekkelig helhetlig løsning. Man avventet vel også en endelig plassering av sykehjem met, diskusjoner omkring svømmehallen med mer. I slutten av august 2014 ble vi på ny trukket inn i prosjektet, da i forbindelse med at fotballgruppa også skulle inn som en del av helhetlig Frøystad. Det bl e i forbindelse med dette prosjektert et nytt klubb hus for å få frem kostnadene. Ut fra foreliggende bruke rmatrise ble det også skissert noen mulige løsninge r for helhetlig løsning. Prosjektets kompleksitet og lange historikk gjorde det imidlertid vanskelig for oss å se helheten i behovene. Rett før jul 2014 gjennomfø rte vi derfor en møteserie med alle gruppene, og det ble etter jul arbeidet med revisjon av brukerbe hovet, økt grad av sambruk samt overordnede løsninger for utnyttelse av hele Frøystad. Arbeidet ble på dette tidspunktet mer konkret, men ble noe begrenset av fortsatt usikkerhet omkring funksjoner og det helhetlige kostnadsbildet. 1.2 Forutsetninger Forutsetningene som ligger til grunn for mulighetss tudien er som følger: Politiske vedtak Arbeidstilsynets tilbakemeldinger etter tilsyn Tidligere utredninger av arealbehov, herunder areal program utarbeidet av Lunner Kommune. Justering av rombehov av avklaring av sambruk i møt eserie ved årsskiftet 2014/2015. Utredning av overordnet elektroteknisk løsning for Frøystad Overordnet vurdering av bygningenes tekniske tilsta nd basert på synfaring Nøktern tilnærming Særlig har vi tatt byggherres signaler om at det fo rventes kostnadseffektive og nøkterne løsninger på alvor. Forslagene som fremlegges oppfatter vi som m inimumsløsninger for å ivareta behovene på en forskriftsmessig måte. 2

3 HelhetligFrøystad 3. Bygninger 3.1 Dagens situasjon Frøystadhar i dag en samletbygningsmasse på omkring 7400m²BTA.Byggeårog historie for senere endringerog utbedringerer ikke kjent, da dokumentasjonener mangelfull.hovedtyngdenav bygningsmassen antasimidlertid å være oppført omkring 1965.Det har ikke vært utført hovedombyggingeller vesentligtekniskoppgraderingav bygningene.(seogsånotatet Overordnet elektrotekniskløsningfor Frøystad.) Bygningenehar imidlertid noe ulik teknisktilstand. Tilstandsvurderinger kun gjort for de elektrotekniske anleggene.øvrigetekniskeanleggog bygningsteknis k tilstand er vurdert etter synfaringog informasjon fra driftspersonell.i etterfølgendegjennomgåshvert enkelt byggkortfattet. Elektrotekniskeanlegger ikke nevnt, da disseer omtalt i eget notat, og må forventesutskiftet i alle byggsom berøresav oppgradering. ByggA, SøndreOppdalen-bygget. Byggeter i to plan og er et rent klasseromsbygg. Benyttesi dag av Tilrettelagtetjenester (TT)og voksenopplæringen.byggetantaså ha original planløsning.det fremstår som robust, stor grad av bærendebetongveggerog ytterveggerav panelkleddetrevegger.byggethar fungerende avtrekksventilasjonog det har vannbårenvarme.bygget er noe eldre enn resterendebygningsmasse på Frøystad,men det er gjort noe oppgraderingpå 1990-tallet og noe tilretteleggingfor TT. Byggetssamledebruttoareal er omkring 1100m² ByggB Dette byggethengersammenmed bygga, og benyttessom inngangtil dette. ByggB fremstår som svært slitt, og er skadetav sopp og råte. Byggetble vedtatt revet i Byggetssamledebruttoareal er omkring 675m² ByggC ByggC beståri realiteten av to bygg.sentraltligger en trebygningi to etasjer i tillegg til kjeller, og denne er senere-trolig omkring1965-byggetut med en vesentligstørre grunnflatei første etasje.andre etasje rommer skolekjøkken.førsteetasjerommer i hovedsak sløydog formingsrom.arealetfremstår som svært slitt, og det benyttesi liten grad i dag.byggenehar ikke ventilasjonsanlegg, og vi kan ikke se at det er gjort bygningsmessige eller tekniskeoppgraderinger i seneretid. I kjellerenliggeren rekketekniske rom, bla fyrrom. Byggetssamledebruttoareal er omkring 750m² ByggD ByggD er i en etasjeog delvisutgravdkjeller, og er en forlengelseav byggc.byggetrommer rom for treog metallsløydsom en naturlig forlengelseav byggc,samt inngangspartiog foaje. Rommenefor sløyd er tatt ut av bruk og fremstår svært nedslitt. Binder sammenhovedinngangfra bådenord og vest, og er å betrakte som det mest sentraleinngangspunktetti l Frøystadanlegget.Planløsningsmessig er denne delen av byggd nært knyttet opp til byggf. 3

4 Byggets samlede bruttoareal er omkring 900m² Bygg E Dette bygget rommer i hovedsak gymsal, garderober o g svømmehall, men også skytebane, undervisningsrom og sentrale tekniske rom. Bygget e r i en høy etasje samt kjeller. Bygget antas å være oppført samtidig med hoveddelen av Frøystadanlegget, omkring I hovedtrekk fremstår bygget som originalt, men det er gjort utbedringer av svøm mehall og skytebane i senere tid. Bygget rommer trafo, hovedtavle og elkjele. Bygget har noe mekani sk ventilasjon. Byggets samlede bruttoareal er omkring 1900m² Bygg F Dette bygget rommer hoveddelen av personal- og unde rvisningsarealene, fordelt på to etasjer. I tillegg ligger biblioteket i hovedsak i dette bygget. Bygge t fremstår i utgangspunktet robust, med bærende skillevegger av betong. Planløsningen er i hovedsak original, men det er gjort noe oppgradering av overflater de senere årene. Bygget har fungerende b allansert ventilasjonsanlegg. I dag benyttes det i sin helhet av Voksenopplæringen. Byggets samlede bruttoareal er omkring 1450m² Bygg G, Handelsskolebygget. Dette bygget har en oppbygging og planløsning som i stor grad er samsvarende med bygg F. Her er det imidlertid i liten grad utført overflateoppgraderin g, og bygget fremstår som nedslitt. Bygget har ikke fungerende ventilasjonsanlegg. Ungdomsarenaen er i dag eneste bruker av bygget Byggets samlede bruttoareal er omkring 600m² 3. Brukerbehov 3.1 Bakgrunn I henhold til politiske vedtak PS9/13 skal Vokseno plæringen, Tilrettelagte tjenester, Lunner Frivillighetssentral, Flyktningetjenesten, Friskliv ssentralen, Lunner Bibliotek, Ungdomsarena, Kulturskolen, idrett, frivillige lag og foreninger vurderes samlet på Frøystadanlegget. Per i dag har Voksenopplæringen, Tilrettelagte tjen ester, biblioteket, kulturskolen og Ungdomsarenaen tilhold på Frøystad. 3.2 Brukermedvirkning Lunner kommune utarbeidet i 2013 en brukermatrise/ romprogram som viste samlede arealbehov for funksjonene som er- eller planlegges etablert på Fr øystad. Representanter fra de tjenestene har vært tett involvert i utarbeidelsen av matrisen. Ved år sskiftet 2014/2015 ble SG Arkitektur engasjert for 4

5 kvalitetssikre romprogrammet, og det ble avholdt ny e møter med alle tjenestene. Formålet med møtene var å avklare eventuelt endrede behov, samt gjennom gå muligheten for sambruk av arealer. Romprogrammet ble revidert med bakgrunn i dette. Br ukernes situasjon i dag er også kartlagt, og dette gir et godt grunnlag for å anbefale prioritert ubyg gingsrekkefølge. 3.3 Grupper, personbelastning og arealbehov Voksenopplæringen (VO) VO har 20 faste ansatte, 3 vikarer og 240 elever. D e bruker i dag 13 klasserom og har meldt inn behov for ytterligere 4 klasserom, kantine, spesialrom og et større forsamlingslokale. Behovet for arealer ser ut til å være økende med en økning i brukere og ansatte i årene fremover. VO e r fordoblet i antall elever de siste 4 årene. I da benytter voksenopplæringen i alt omkring 2350m ² BTA. Noe av dette i sambruk med andre. Tilrettelagte tjenester (TT) Per i dag er det 22 brukere, 3,6 fast ansatte og 2 som kommer inn med brukere. Totalt er det 10 ansatt e innom med brukere. TT ser for seg en økning i bruke re og ansatte i årene fremover. Dette er basert på fremtidige brukere de vet om i skolene nå. Fremover i tid antas det å bli opp mot 30 brukere og 8-10 faste ansatte. Eksisterende TT har ikke egne arealer for de ansatt e iht. Arbeidsmiljøloven, som garderobe, toaletter, kontor, personalrom etc. Videre er arealene lite fl eksible i brukersammenheng med store rom og begrenset mulighet til å skjerme grupper eller orga nisere aktiviteter. I dag benytter TT i alt omkring 650 m². Lunner Frivillighetssentral (FS) Frivillighetssentralen har i dag 1 fast ansatt og t idvis 1 person på arbeidstrening. FS er i dag loka lisert i rådhuset. Eksisterende lokaler på Rådhusetilfreds stiller i stor grad dagens behov, men gir lite muli ghet for sambruk av arealer og samarbeid med andre tjene ster. Biblioteket fremheves som en naturlig samarbeidspartner. Flyktningetjenesten FT har per i dag 12 ansatte. Flyktningtjenesten er ikke etablert på Frøystad. VO og FT har tett samarbeid og overlappende behov, brukere og aktiviteter. De ønsker tett samarbeid og lokasjon som forenkler dette, og de kan dele are aler som resepsjon, garderobe, toaletter, store møterom og personalrom. Flyktningetjenesten presise rer at det er et stort behov for kantine med opplæringskjøkken hvor de kan drive med arbeidstren ing. Frisklivssentralen (FL) Frisklivssentralen er ikke etablert i Lunner. 5

6 Bibliotek Biblioteket har i dag 4 ansatte fordelt på 2,63 sti llinger. Biblioteket er godt besøkt og har et nært samarbeid med voksenopplæringen. Videre ønsker biblioteket å gjenopprette et godt samarbeid og sambruk av loka ler med Frivillighetssentralen. Biblioteket er lokalisert i uegnede lokaler med fle re nivåer, lite oversikt og utilfredsstillende inne klima. Biblioteket benytter i dag omkring 260 m² BTA Ungdomsarena Ungdomsarenaen holder til i bygg G, 1. etasje og ha r tilpasset disse lokalene til sitt behov. Ungdomsarenaen benytter omkring 300m² BTA Kulturskolen, kor og korps Per i dag er det 7-8 som er ansatt i Lunner kulturs kole, og 5-6 som underviser samtidig på Frøystad. Dette inkluderer dirigent for korps. Kulturskolen er et interkommunalt samarbeid med hov edbase på Granvang Kulturskolen i Lunner er liten, men det er mulighet for at den kan øke i en evt. kommunesammenslåing. Teater, dans og kunstfag kan da komme i tillegg. Kulturskolen har i hovedsak behov for rom til undervisning og lager. I tillegg må det være tilgang til noe personalarealer. Lunner Fotballklubb Lunner fotballklubb har planer om å anlegge en 5 er bane, en 9 er bane foruten den eksisterende kunstgressbanen. Videre skal det bygges nytt klubbh us med garderober, lager, kontor, kjøkken for kioskdrift og forsamlingslokale. Lunner fotballklub b ønsker at klubbhuset ligger tett opp til fotballb anene for å sikre lett tilgjengelighet til kiosk og garde rober. Lunner skytterlag Lunner skytterlag har egne arealer og skytebane i u nderetasjen i bygg E. Arealene er nylig oppgradert og ytterligere behov er ikke vurdert. 3.4 Behov ut over politisk vedtak Det har i prosessen med kvalitetssikring og bearbei ding av romprogram fremkommet behov som ikke fremkommer av det politiske vedtaket i sak 48/13 el ler som ikke har kommet opp med et klart definert arealbehov. Dette gjelder i hovedsak ulike lag og f oreninger, samt grupper knyttet til kulturlivet. Pr esset fra kulturlivet har vært særlig merkbart. Vår erfar ing er at frivillige grupper alltid vil ha et stort behov for møte- og samlingslokaler, øvingslokaler og lager. Vår tilnærming til denne problemstillingen er at vi har hatt fokus på å etablere generelle arealer som i mi nst mulig grad låses til faste brukere. 6

7 4. Forslag til løsning 4.1 Generelt I forslag til løsning er det tatt utgangspunkt i at eksisterende bygningsmasse skal benyttes så langt vi anser det bruksmessig, teknisk og økonomisk forsvar lig. Det er også lagt vekt på at tiltakene skal kun ne gjennmføres trinnvis. Vi har vi våre kostnadsberegninger differensiert me llom tre grader av tiltak. Uberørt Rives Oppgradering av overflater og tekniske anlegg Totalrenovering Nybygg I forslaget som nå fremlegges og er kostnadsberegne t er fordelingen av arealer slik: Uberørt 3460 m² Rives 1670 m² Oppgradering av overflater og tekniske anlegg 1500m ² Totalrenovering 760 m² Nybygg 2200 m² Etter dette vil samlet areal på Frøystad øke med om kring 500m² til 7900 m² BTA. Det presiseres at fotballens klubbhus ikke er medta tt i arealoppsettet. 4.2 Disponering av tomt Disponering av tomt er noe styrt av eksisterende by gg, adkomst og etablerte idrettsanlegg. Det er valg t å beholde og utvikle arealer for fotballklubben i n ord-øst, der det i dag ligger fotballbane. Dette gi r en samlet plassering, eksisterende baner kan i hovedtr ekk beholdes og eksisterende bygningsmasse blir uberørt. Adkomst beholdes som i dag, men parkeringskapasitet en økes ved å anlegge parkering øst for fotballbanen. Det anbefales også oppmerking av park ering øst for svømmehallen og et kjøring videre inn på området begrenses. Prinsippet med et indre tun beholdes, men det åpnes noe mer opp mot adkomsten. Sammen med et nytt aktivitetsområde nord for idrettsbygget gir de tte Frøystadanlegget en tydeligere henvendelse mot øst. Videre prosjektering kan sammen med reguleringspros essen gi endringer av forslagene som ligger i mulighetsstudien. 7

8 4.3 Tiltak i eksisterende bygningsmasse I mulighetsstudien har vi lagt til grunn 4 ulike gr ader av tiltak i eksisterende bygg. Uberørt Store deler av bygningsmassen på Frøystad er ikke b erørt av tiltak i denne mulighetsstudien. Dette er arealer som er i drift og fungerer, og som ikke har umiddelbare behov. Dette betyr imidlertid ikke at byggene er i god og forskriftsmessig forfatning, og på sikt har byggene vesentlig vedlikeholdsbehov. P å kort sikt kan byggene også bli berørt av den genere lle oppgraderingen av infrastruktur som er nødvendi g på Frøystad. Rives Bygg som rives fjernes i sin helhet inklusive funda mentering. For en bygningsmasse som Frøystad vil de t ofte være liten differanse i kostnader mellom nybyg g og totalrenovering. Dette forsterkes av at nybygg kan gi en mer effektiv arealutnyttelse og med det r edusert arealbehov samt at man kan redusere driftsog vedlikeholdskostnader. I den videre prosjekterin gen kan det bli endringer i hvilke bygg man finner det hensiktsmessig å bevare. Oppgradering av overflater og tekniske anlegg Formålet med dette oppgraderingsnivået er å skifte ut tekniske anlegg som langt har overskredet sin forventede levetid. Man får også et bygg som gi arb eidsforhold i henhold til Arbeidstilsynets forskriftskrav, og man utbedrer generell overflates litasje. Totalrenovering Totalrenovering er en hovedombygging etter Plan og bygningslovens definisjon. Dette gir også mulighet for bruksendring av byggene. I prinsippet skal bygg et oppgraderes til dagens bygningstekniske forskriftskrav. Unntak fra dette må avklares med By ggesak. En totalrenovering kan omfatte vesentlige endringer av planløsning og fasade. 4.4 Bruk av eksisterende bygninger Bygg A, Søndre Oppdalen- bygget. Vi har valgt å beholde eksisterende planløsning med klasserom i dette bygget. Bygget er smalt og har bærende innervegger av betong. Erfaringsmessig er d enne bygningstypen vanskelig å bygge om på en areal- og kostnadseffektiv måte. Ved at bygget forb lir undervisningslokale unngås også krav om bruksendring med påfølgende krav om oppgradering ti l dagens forskriftskrav. Vi mener også at klasserom er svært anvendelige, og i tillegg til un dervisning kan de benyttes til kurs, møter og musikkøvingsrom. 8

9 Det er forutsatt noe bygningsmessig oppgradering av bygget, samt nye tekniske anlegg. Krav til universell utforming oppfylles med tilbygg med heis. Dette tilbygget erstatter inngangspartiet som er vedtatt revet. Pr i dag har voksenopplæringen behov for større del er av bygget enn de benytter i dag. De vil overta arealene som TT flytter ut fra. Det legges også opp til en utstrakt flerbruk og sambruk. Kulturskolen vil ha utstrakt bruk av bygget, og det vil også kunne b enyttes av lag og foreninger og til kurs og møter. Etablering av lager, fleksibel innredning og akusti ske tiltak åpner for sambruk Bygg B Bygg B rives i henhold til politisk vedtak. Kan gje nnomføres så snart ny bruk av bygg A med tilhørende adkomst er vedtatt. Bygg C Bygg C foreslås revet samtidig som bygg B. Bygninge n har svært lav teknisk verdi, og det er ikke gjennomført noen form for vedlikehold eller oppgrad ering de senere årene. Bygget bæresystem gir ingen fleksibilitet til ombygging, og det er store branntekniske utfordringer i dette bygget. Før rivi ng kreves en helhetlig vurdering av energiforsyning, d a fyrrom ligger i kjelleren. Bygg D Den delen av bygg D som i dag rommer sløyd foreslås som kjøkken og kantine tilknyttet foajeen. Ønsket om kantine som sosialt møtepunkt og tilhørende kjøk ken for opplæring fremheves av flere grupper, spesielt voksenopplæringen. En sentralt plassert ka ntine er en viktig del av helhetlig løsning for Frøystad. Denne delen av bygg D er kalkulert revet og erstatt et av nybygg. Det bør gjøres en nærmere vurdering av restverdien av eksisterende bygg før det tas en endelig valg om riving. Bygg E I bygg E foreslås det en oppgradering av gymsal og undervisningsrom for musikk. Gymsalen foreslås oppgradert slik at den er bedre tilrettelagt for ku ltur- og musikkaktiviteter. Med dette møtes noe av behovet som har kommet fra kulturlivet. 9

10 Kultursalen kan utvides ved at den gamle scenen riv es, og oppgraderes med et teleskopamfi. Salen vil d a bli et godt samlingsrom for flere av brukerne på by gget. Som informasjonsmøter i regi av VO og FT, konserter i Kulturskolen, samlinger av lag og foren inger osv. Vi har erfaring med tilsvarende ombygging av gymsal er i andre kommuner og kan trekke veksler fra dette. Bygg F Personal- og undervisningsarealene i bygg F benytte s av Voksenopplæringen og forutsetter uberørt av dette prosjektet. Det er gjort en betydelig oppgrad ering av overflater de senere årene, og arealene er tilfredsstillende for brukerne. Arealet som benyttes av biblioteket er vurdert som lite egnet til videre bruk som bibliotek. Arealene er generelt utdatert, det er ikke universelt utformet og det er ikke installert ventilasjonsanlegg. For d ette arealet er det medtatt totalrenovering og omdispone ring til personalarealer og nytt bibliotek. Bygg G Bygg G har vi også valgt å ikke berøre. Bygget er n edslitt og har liten teknisk verdi. En oppgradering er vurdert som lite areal- og kostnadseffektiv, og vi stiller oss spørrende til om dette bygget gir en fr emtidig god utnyttelse av tomten. Inntil videre dekker bygg et behovet til Ungdomsarenaen, samt at det benyttes som lager. 4.5 Nybygg Nybygg for tilrettelagte tjenester (TT) Det foreslås at tilrettelagte tjenester får nytt by gg. TT har behov forholdsvis spesialiserte arealer, og vi ser ikke at eksisterende bygningsmasser godt egne t. Tilskuddsreglene tilsier også at TT bør etabler es i nybygg, da dette vi gi høyere tilskuddssum. Nybygget for TT er lagt mot nordøst, og erstatter b ygget som er vedtatt revet. Med dette beholdes det indre gårdsrommet, og TT får i tillegg en yttre son e for sine uteaktiviteter. Bygget planlegges i en e tasje, da dette gir den mest rasjonelle driften for TT. En plassering lengre nord på tomten er vurdert og kan være god, da TT er den brukergruppen som i minst gr ad har nytte av sambruk med øvrige funksjoner. Dette må imidlertid sees i sammenheng med utvikling av idrettsanlegget. Nybygg for bibliotek, flyktningtjeneste og frivill ighetssentral Nybygg for disse funksjonene er lagt mot sørvest, s om en forlengelse av arealene til dagens bibliotek. Her legges også flyktningtjeneste og frivillighetss entral. Plasseringen er sentral i Frøystadanlegget, med kort avstand foaje og til voksenopplæringene, som e r viktige brukere av både bibliotek og flyktningtjenesten. Plasseringen bidrar også til å oppfylle bibliotekets ønske om eksponering fra Hadelandsvegen, og det utnytter den søndre del av t omten og knytter hele Frøystadanlegget til Hadelandsvegen. 10

11 Frivillighetssentralen ser nytte i å sambruke areal er med biblioteket i forbindelse med møter og kurs, og en eksponert plassering er viktig for å tiltrekke s eg brukere. Dersom det ikke bygget nytt bibliotek på Roa, kan d et være aktuelt å legge flere flyktningtjenesten ti l 2.etasje på TT bygget. Dette er bygningsmessig rasj onelt, men gir en mindre eksponert og sentral plassering. Frisklivssentralen (FL) Arealer for en fremtidig Frisklivssentral kan planl egges i samarbeid med Frivillighetssentralen og i nærhet til denne. Det er ikke satt av spesifikt are al til FL i disse planene, men det vil være naturli g å innlemme dette i et nybygg sammen med FS. Som et al ternativ kan man tenke seg Frisklivssentralen samlokalisert med fotballen, der man kan benytte ga rderober og treningsrom. Kulturskolen, kor og korps Kulturskolen har behov for rom til undervisning, de tte kan være klasserom som er tilpasset akustisk. Kulturskolen har undervisning fra kl Dette ka n medføre en konflikt i forhold til undervisningsti d, men med en rehabilitert bygningsmasse og nye tilbyg g vil det være arealer som kan frigis for Kultursskolen. De ansatte i KS kan bruke eksisteren de personalfunksjoner som toaletter, garderober og pauserom. Den eksisterende gymsalen foreslås bygget om og til passet til kulturformål med akustisk tilpassing, ly s- og lydanlegg, samt en teleskopscene. Salen kan frem deles nyttes til fysiske aktiviteter, men ikke til ballspill. 4.6 Sambruksarealer Det forutsettes at store deler av bygningsmassen er tilgjengelig for sambruk, og dette er svært viktig at arealene så store deler av arealene som mulig kan b enyttes både på dagtid og kveldstid. Dette stiller krav til de bygningsmessige løsningene, det stiller krav til driften og det stiller ikke minst krav ti l brukerne. Ordinære undervisnings- og møtearealer kan benyttes av lag, foreninger, kursvirksomhet, øvingslokaler etc. etter endt skoledag. Tilrettelagte klasserom e r svært anvendelig til en rekke bruksområder. En kultursal light vil kunne benyttes som forsaml ingssal og til kulturaktiviteter. Kjøkken og kantin e vil kunne benyttes både til kantine, arbeidstrening og til undervisning. For å få en optimal bruk av arealer er det helt ves entlig at det opprettes et låsesystem basert på nøkkelkort og et bookingsystem. 4.7 Trinnvis utbygging Det er i mulighetsstudien lagt stor vekt på at utby ggingen av Frøystad skal kunne gjennomføres trinnvi s. En vellykket trinnvis utbygging forutsetter at bygn ingsmessig og tekniske status samt brukerbehovene e r tilstrekkelig kartlagt. Det forutsetter også at det legges en helhetlig plan for utbygging. 11

12 I prinsippet kan alle planlagte tiltak på Frøystad gjennomføres uavhengig av de andre. (Se også funksjonsplan bygningsmessige løsninger tegning A42.1). Noen forutsetninger må imidlertid hensyntas. Før riving av bygningsmassen som er vedtatt revet m å det etableres ny energiløsning til bygg A. Det må også etableres nytt inngangsparti til bygg A. Før det etableres nybygg eller vesentlig ombygging av eksisterende bygningsmasse må det legges en helhetlig plan for infrastruktur og tekni ske anlegg. Utbyggingen vil videre være avhengig av hvilke bruk ergrupper og funksjoner som prioriteres. 5. Kostnader 5.1 Generelt Ved beregning av kostnader benyttes i hovedsak Byggekostnader fra Byggfakta. Basert på innhentede tall fra gjennomførte byggeprosjekter. Oppdateres kvartalsvis Tall hentet fra kalkyleprogrammet Calcus. Egne innhentede erfaringstall fra sammenlignbare pr osjekter. Innhentede tall vurderes mot kompleksitet og utsikk erhet i det konkrete prosjektet, samt markedssituasjonene. I en tidlig fase vil usikkerhe ten i kalkylene være forholdsvis stor. 5.2 Faktorer som påvirker kostnadene En rekke faktorer vil påvirke prosjektets totalkost nader. Markedssituasjon Vi opplever forholdsvis store variasjoner i byggeko stnader for prosjekter som burde være sammenlignbare. Markedssituasjonene, grad av konkur ranse mellom entreprenørene, spiller uten tvil en stor rolle for totalkostnadene. Byggemetode og kvalitet Kjente løsninger og enkle løsninger gir naturlig no k lavere byggekostnader og motsatt vil pilotløsning er og høy kvalitet normalt øke kostnaden. Entrepriseform I hvilken grad entrepriseform og gjennomføringsmeto de påvirker kostnadene er vanskelig å tallfeste. Byggetid/ byggefaser 12

13 Det vil normalt gi lavere kostnader å bygge så mye som mulig samtidig. Dette er imidlertid ingen absolutt sannhet. Oppdeling i mindre prosjekter kan trekke til seg mindre eller mer spesialiserte entreprenører, og dette kan kompensere for stordrif tsfordelene. 5.3 Tilskuddsordninger Løsningene som fremlegges i mulighetsstudien vil i hovedsak gi tilskudd til Tilrettelagte tjenester (T T) og ombygging av gymsal. TT vil få tilskudd fra Husbanken. Det gis inntil 55 % av investeringskostnadene dersom det etableres eg ne lokaler for dagaktivitetstilbud i tilknytning til a llerede eksisterende omsorgsboliger. Dagaktivitetst ilbudet på Frøystad er imidlertid lite sammenlignbart med a ndre nyere prosjekter, og det har ikke lyktes å få konkret signaler fra Husbanken. I den videre prose sen vil god dialog med Husbanken være viktig. Tilskudd til etablering av kultursal vil kunne st øttes av fylkeskommunen med inntil 1/3 av prosjektkostnadene. Her gjøres imidlertid individue lle vurderinger, og det vil ofte være maksimalbeløp som er tilgjengelig i hver søknadsomgang. 5.4 FDV og livssykluskostnader I offentlige byggprosjekter stilles det krav om at livssykluskostnader skal beregnes. Dette arbeidet e r påbegynt og vil bli fulgt opp i den videre prosesse n. 5.5 Kostnadsvurdering for prosjektet Følgende forutsetninger ligger til grunn for kostna dsvurderingene: Nybygg Arealer/volumer er planlagt, men ikke planløst. Her er tatt utgangspunkt i standard/prisnivå for ungdomsskolebygg. Mengdeberegninger er estimert ut fra tilsvarende bygg. Full oppgradering Her er medregnet full innvendig oppgradering av byg ningsmessig så vel som tekniske anlegg. Det forutsettes at planløsning tilpasses ny bruk uten a t dette er uttegnet. Det er derfor tatt høyde for s tor grad av endring i rominndeling. Byggets hovedstrukt ur forutsettes beholdt. Det er medtatt etterisolering av yttervegg med 100 mm isolasjon og ny kledning. Vindusutskifting er også medtatt. Oppgradering overflate og tekniske anlegg Her er medregnet full oppgradering av innvendige fl ater inklusive gulvbelegg og himlinger. Det er medtatt noe (10%) endring av planløsning n ye vegger. Det er medtatt nytt elektrisk anlegg iht elektrokal kyle. 13

14 Det er medtatt ny ventilasjon, men ikke øvrig VVS-a nlegg som sanitær, varme og brannslukking. Tele og automatisering er medtatt med tanke på tilp assing i forbindelse med ny himling og ventilasjon, men ikke full utskifting. Det er ikke medtatt etterisolering/fasadearbeider. Ombygging av gymsal til forsamlingslokale kan varie re mye med hvilket nivå som velges. Det er lagt inn ca 5 mill ekstra på gammel gymsal til akustisk regu lering, amfi, lys, lyd, bilde, scene blendingsgardi ner mm. Totalt er det beregnet en ombyggingskostnad på pr m2 for 250 m2 gymsal. Totalt 7,5 mill for gymsal. Erfaring fra andre steder sier at omby gging av gymsal med nødvendige tilleggsarealer som garderober og inngangsparti kan beløpe seg til mill. Utomhus og kostnader til fellesanlegg En post det er knyttet stor usikkerhet til. Det er medtatt ny parkering til 130 biler og plen m ed noe utstyr og beplantning. Det er estimert og medtatt rundkjøring til , men omfanget av k ostnader på rundkjøring må vurderes nærmere når utførelse er kjent. Under denne posten er også medtatt -Trafo -Regulering -Varmepumpe med brønnpark Kostnader knyttet til idrettsanlegget med klubbhus, baner og tilhørende utstyr er ikke medtatt i denne kalkyle. Kalkylen for dette anlegget er estimert ti l ca 17,6 mill. Se egen kalkyle for dette. Usikkerhetsbetraktning Kalkylen er utført i tidligfase. Det knytter seg de rfor en rekke usikkerheter til tallene. Areal, løsn ing, omfang av oppgradering, nivå på oppgradering/nybygg, marked mm vil påvirke kostnadene. Kalkylen viser en estimert pris på 125 mill N OK ink l reserver og marginer. Vi har gjort en usikkerhetsbetraktning hvor vi antyder laveste og h øyeste forventede nivå på kalkulert omfang som er ment å antyde et til-fra spenn forutsatt tilnærmet samme arealprogram. Estimert m2-pris Min Maks Full oppgradering Oppgradering overflate og teknisk Utomhus Nybygg Kultursal ut over normal oppgradering SUM * Norsk prisbok/calkus oppgir m2-pris ungdomsskoleb ygg kr pr m2 eks utomhus og felleskostnader som trafo, varmesentral mm. * Norsk prisbok/calkus oppgir m2-pris kontorbygg kr pr m2 eks utomhus og felleskostnader som trafo, varmesentral mm. * Norsk prisbok/calkus oppgir m2-pris kontorbygg om bygging innvendig til kr pr m2 Alternative løsninger Biblioteket har et programmert areal på omkring 490 m². Dersom biblioteket ikke realiseres på Frøystad vil prosjektkostnadene reduseres med omkring 15 mil l. 14

15 6. Helhetlig Frøystad 6.1 Uavklarte forhold Det er lagt stor vekt å avklare brukerbehov, sambru ksmuligheter og muligheter og begrensninger i tomt og bygningsmasse på Frøystad. Problemstillingen er imidlertid svært sammensatte. Det er kun utarbeidet fagrapport for det elektriske anlegget. Øvrige forhold er i hovedsak vurdert etter synfarin g og gjennomgang med driftspersonale. Det er også avdekket vesentlig behov for økt vannka pasitet til brannslukking. Dette gjelder imidlertid større deler av Roa, og denne problemstillingen må sees i en større sammenheng. Forholdet til prosjektet som omfatter etablering av fotballbaner og klubbhus må også avklares. Vedrørende oppvarming er det medtatt løsning med br ønnpark og varmepumpe. Det må avklares om dette er et prioritert tiltak og om det eventuelt ø nskes utredet biovarme eller andre alternative energikilder. Det må avklares i hvilken grad man øn sker å etablere vannbåren varme i større deler av eksisterende bygningsmasse. Byggesak i Lunner kommune har, så langt vi kjenner til, ikke vært involvert i Helhetlig Frøystad de se nere årene. Før videre prosjektering bør det avholdes en forhåndskonferanse slik at vi har felles forståels e av prosessen videre. 6.2 Veien videre Det anbefales å videreføre prosjektet i et skisse o g forprosjekt parallelt med utarbeidelse av reguleringsplan. Ved å følge faglig gode normer fo r videre prosjektering vil uavklarte forhold løses og prosjektets usikkerhet reduseres. Rådgivere for all e relevante fag bør engasjeres. Det bør også gis signaler om ønsket fremdrift og fa sedeling. Dette vil påvirke den videre planlegginge n. 7. Vedlegg Vedlegg 1: Situasjonsplan Vedlegg 2: Arealoversikt eksisterende brukere Vedlegg 3: Forslag til bygningsmessig oppgradering Vedlegg 4: Funksjonsplaner helhetlig løsning 15

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE

TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE TVERRFAGLIG MULIGHETSSTUDIE AV BLAKER ALDERSHEIM, BLAKER - SØRUM KOMMUNE 0 Mulighetsstudiets faser og utvikling Med denne rapporten avslutter og konkluderer rådgivergruppen mulighetsstudiene for Blaker

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

NY KROHNBORG BYDELSSENTER

NY KROHNBORG BYDELSSENTER BYGGEPROGRAM NY KROHNBORG BYDELSSENTER -BYDELSSENTER MED GRUNNSKOLE, IDRETTSHALL, KULTURHUS, BARNEHAGE, GATETUN OG BYDELSTORG JUNI 2008 Forord... 4 Sammendrag... 5 Målsetting for byggeprosjektet...5 Eksisterende

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 108/14-127/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 17:05 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 side 2 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune Innholdsfortegnelse A. Generell del... 7 A.1 Prosjektsammendrag... 7 A.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole

Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen. Fridalen Skole Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Fridalen Skole Høringssvar til Skolebruksplan 2007 2016 for Bergen Høringssvar til skolebruksplanen 2007-2016 i Bergen Forord Foreldre Arbeids Utvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer