Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Rolv Sverre Fostervold leder Rigmor Holten sekretær

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/11 Godkjenning av protokoll fra eldrerådets møte /148 PS 10/12 Orienteringssaker /160 PS 10/13 Tempoveien 23 - Sykehjem 2009/889 Eventuelt

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 10/ Godkjenning av protokoll fra eldrerådets møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for eldrerådet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Saken følger som vedlegg. Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten møtesekretær

4 Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolv Sverre Fostervold Leder Dagfinn Ripnes Medlem Sverre M Bøe Medlem Paul Pedersen Medlem Oddhild Garli Medlem Hedvig Storbugt Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Øyvind Wæraas Nestleder Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Torbjørn Dyrnes Øyvind Wæraas Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Rigmor Holten Møtesekretær

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/8 Godkjenning av protokoll fra eldrerådets møte /148 PS 10/9 Orienteringssaker /160 PS 10/10 Eldredagen /948 Eventuelt Verdens aktivitetsdag 2010 Fysisk aktivitet for eldre 10. mai er det verdens aktivitetsdag. Tema i år er Fysisk aktivitet for eldre. Oddhild Garli vil ta kontakt med Tidens Krav og Anders Tøsse for å skape aktivitet på dagen. Nordic Light Rokilde sykehjem er med på film og fotoutstilling under Nordic Light. E-post fra sykepleier Inger-Lise Lervik ble utdelt på møtet. Oddhild Garli orienterte om Nordic Light og delte ut brosjyrer. Eldres hus Det var dårlig respons på kursene. Øyvind Wæraas vil orientere i pensjonistforeningene. Nordmøre senioruniversitet Det er nå planlagt arrangement siste onsdag i september, oktober og november. Rolv Sverre Fostervold vil komme tilbake med informasjon om innhold. PS 10/8 Godkjenning av protokoll fra eldrerådets møte /148 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Behandling i Eldrerådet I samsvar med rådmannens innstilling gjorde eldrerådet følgende enstemmige Protokoll fra møte godkjennes. vedtak:

6 PS 10/9 Orienteringssaker /160 Rådmannens innstilling Eldrerådet tar sakene til orientering. Behandling i Eldrerådet SAMSPILL 2020 Eldrerådet ber om at 2 stk. skal få delta på SAMSPILL 2020 nasjonal konferanse i Trondheim i oktober med tema Kultur og helse forskning og praksis med utgangspunkt i den nasjonale satsingen på Den kulturelle spaserstokken. Arbeidsrapport nr : Evalueringsstudie Eldrerådet drøftet evalueringsstudien Pårørendes erfaringer knyttet til informasjon og medvirkning i forbindelse med tildeling av institusjonsplass i sykehjem. Evalueringsstudien viser at informasjon og dialog er viktig, og at Kristiansund her har et stort forbedringspotensiale. Vi mener at kvalitetssikringsarbeid med større vekt på ansattes holdninger og innstilling til pårørende må vektlegges. Færrest mulig informanter overfor pårørende må være en målsetting. Eldrerådet gjorde følgende enstemmige vedtak: Eldrerådet ber rådmannen følge opp pkt. 3.8 i evalueringsstudien og komme med tiltak for å bedre kvaliteten på prosessen med tildeling av institusjonsplasser i Kristiansund kommune. Evalueringsstudien viser også at det kreves et krafttak for å øke antall institusjonsplasser for eldre med behov. Dette må ha konsekvenser for opptrappingen av antall institusjonsplasser på kort og lang sikt. Eldrerådet ber rådmannen om en tilbakemelding over hvordan disse 2 punktene følges opp av administrasjonen. PS 10/10 Eldredagen /948 Rådmannens innstilling Ingen innstilling Behandling i Eldrerådet Eldrerådet ønsker Inge Lønning som foredragsholder under Eldredagen. Leder Rolv Sverre Fostervold får fullmakt til å gjøre avtale med Inge Lønning for å finne en dag som passer og dermed også endre dato for Eldredagen. Eldredagen i Kristiansund har tidligere vært arrangert på FNs internasjonale eldredag 1. oktober.

7 Eldrerådet gjorde følgende enstemmige vedtak: Eldrerådet gir leder Rolv Sverre Fostervold fullmakt til å gjøre avtale med Inge Lønning og dermed endre dato for Eldredagen. Eldrerådet, Rolv Sverre Fostervold leder Rigmor Holten møtesekretær

8 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 10/ Orienteringssaker Saken legges frem for eldrerådet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Ingen innstilling Saksopplysninger 1. Møteplan 2. halvår 2010 Forslag til møtedatoer (alle dagene er mandager): 6. september 4. oktober 8. november 6. desember 2. Eldredagen Møteinnkalling plan- og bygningsrådet Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: ingen Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten møtesekretær

9 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2009/889-3 Saksbehandler: Arne Andresen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 2 Helse, sosial, pleie og omsorg 10/ Eldrerådet 10/ Formannskapet Bystyret Tempoveien 23 - Sykehjem Vedlegg: - 1 Kart - 2 Planskisse sykehjemsdel - 3 Planskisse eldreleiligheter - 4 Alternativ for evt. Krisesenter Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Tempoveien 23 totalrenoveres og tas i bruk til følgende formål: a. Somatisk sykehjem: Fløy mot nord i tre etasjer med 30 beboerrom og tilhørende fellesrom. b. Trygdeboliger: Fløy mot syd i to etasjer med til sammen 10 leiligheter og tilhørende fellesrom. c. Krisesenter: Fløy mot syd i en etasje med 6 oppholdsrom og tilhørende fellesrom. d. Administrativ del (for pleie-/omsorgstjenester og for krisesenter): Etasje over kjøkkendel. 2. Følgende deler skal fortsatt ligge i Tempoveien 23: a. Felleskjøkken b. Fellesvaskeri c. Hjelpemiddelsentral d. Varmesentral for institusjoner i nærområdet

10 3. Framlagte skisseprosjekt datert / legges til grunn for det videre arbeid med totalrenovering av Tempoveien 23 og til de formål som er angitt. 4. Det arbeides videre med økonomiske beregninger over utgifter til investering og drift med de formål som er angitt. Dette vurderes i tilknytning til rullering av kommunens økonomiplan. 5. Fremtidig disponering av Tempoveien 23 innarbeides i plan for fremtidig utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene. Saksopplysninger Bakgrunn/tidligere behandling Bystyret behandlet i møte sak - Tempoveien 23 fremtidig disponering. Bystyret fattet følgende vedtak: Det utarbeides forprosjekt/skisseprosjekt for videre arbeid med Tempoveien 23 til etablering av heldøgns pleie- og omsorgsplasser i kombinasjon med andre formål, som eldreleiligheter og kontor. Skisseprosjektet legges fram for formannskapet innen Finansiering av skisseprosjektet skjer ved omfordeling innenfor vedtatt budsjett for planområdet. Kommunen har engasjert arkitektfirmaet Solem:Hartmann til å utarbeide et skisseprosjekt, jfr. vedlagte planskisser og beskrivelse. Historikk Ved etableringen av Kringsjå og Bergan sykehjem ble Kristiansund sykehjem, i Tempoveien 23, avviklet høsten Kommunens felleskjøkken, vaskeri og kommunens hjelpemiddelsentral er etablert i bygget. I tillegg har bygget felles varmesentral med Rokilde-/ og Kringsjå sykehjem. Deler av bygget har ellers vært benyttet i perioder, men har forøvrig stått ubrukt. Med slank bygningskropp og mye dagslys mener arkitekten at bygningen er godt egnet til sykehjemsplasser og andre botilbud. Bygget har bærende konstruksjoner i betong. Løsninger for framtidig bruk må innpasses i denne strukturen. Arkitekten mener at dette konseptet, med mindre endringer, kan gi bygget et framtidsrettet innhold. Midlertidige leieforhold / dagens bruk av lokalene Bygget har noen faste brukere/funksjoner som gjør at bygget er en naturlig del av kommunens virksomhet. Dette gjelder spesielt: - Felleskjøkken for pleie- og omsorg - Felles varmesentral (fyrrom) for kommunale bygg i området - Felles vaskeri for pleie- og omsorg For øvrig er byggets kjelleretasje samt areal i 2. etasje sydfløy benyttet som kommunens hjelpemiddelsentral.

11 Når byggets bruk til sykehjem ble avsluttet har deler av arealene vært disponert av div. aktører, men i lange perioder stått ubenyttet. Pr. i dag er det ingen leieforhold i bygget, kun midlertidig disposisjon til kommunen har avklart hva bygget skal brukes til. Bygget har vært utlyst for salg, men tilbud har vært utenfor hva kommunen mener bygget har som verdi. Bygget må ivaretas/vedlikeholdes og det er derfor viktig at kommunale aktiviteter kan knyttes dit og at det ombygges til hensiktsmessige formål. For øvrig er bygget ikke tilrettelagt for dagens bruk og eventuelle myndighetskrav må utføres såfremt bygget skal benyttes til dagens formål. Aktiviteter som disponerer areal i bygget pr. dato: - Kristiansund frivillighetssentral - Oasen Kreative senter - Lag og organisasjoner (husflidslaget m.m.) I tillegg ønsker høyskolesenteret at det tilrettelegges midlertidige øvingslokaler for sykepleierutdanningen. Til sammen disponerer i dag frivillighetssentralen, Oasen, lag og organisasjoner, m.v., ca 50 % av arealet i en etasje. Ingen av disse betaler regulær husleie, men noen dekker en del av løpende fellesutgifter. Utbygging av pleie- og omsorgstjenestene - tidligere planer /-vedtak Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene ble vedtatt av Bystyret i august Denne planen inneholder en rekke tiltak som tar sikte på å dekke behovet for pleie- og omsorgstjenester både på kort, mellomlang og lang sikt. I 2009 ble det gjennomført 3 tiltak som gjelder etablering av 20 heldøgnsplasser og styrking av hjemmetjenestene med 3 årsverk. Bystyret har i sitt planvedtak lagt følgende føringer til grunn når det gjelder prioritering av kortsiktige tiltak: Å øke antall plasser for heldøgns pleie og omsorg. Å øke kapasiteten i hjemmetjenestene og dag/ aktivitetstilbud. Å styrke arbeidet med å beholde og rekruttere personell. Å øke legetjenester i institusjon. Å styrke/ øke tilbudet/ kapasiteten innen fysio- og ergoterapitilbudet. Planens forslag om å øke antall plasser for heldøgns pleie- og omsorg: I vedtatt plan er det innarbeidet følgende når det gjelder utbygging og styrking av plasser for heldøgns pleie- og omsorg (sykehjem og tilsvarende): På kort sikt ( ) ved å etablere 12 plasser ved Barmanhaugen 3. etg, 8 plasser ved Barmanhaugen 2. etg, og 11 plasser ved Frei aldersboliger, samt nytt tilbud med plasser spesielt beregnet for mennesker med demens på tomt vest for Frei administrasjonsbygg. Begge de to første prosjektene er gjennomført og fra september 2010 vil den nye etterbehandlingsavdelingen ved Barmanhaugen 2. etg, starte slik at denne avdelingen vil få netto 4 nye plasser og øke fra 8 til 12 plasser. Prosjektering av nye plasser for mennesker med demens er forutsatt satt i gang så snart kommuneplanens arealdel er behandlet. Det er foreløpig ikke avsatt midler til nye heldøgnsplasser ved Frei aldersboliger. I Handlingsplanperioden (2010 til 2014) er det foreslått at det vil være behov for ytterligere 40 plasser. Det er ikke foreslått tomt/lokaliseringssted for disse plassene.

12 I et mer langsiktig perspektiv ( ) er det behov for å etablere i overkant av 30 nye plasser for å dekke behovet. Et annet sentralt forslag i den vedtatte planen er at det er behov for en større differensiering og spesialisering av heldøgsplasser for pleie og omsorg. I planen er det derfor bl. annet foreslått at de fleste kortidsfunksjoner/-plasser samles ved Rokilde sykehjem og at dette gjennomføres gradvis etter hvert som nye plasser står ferdig. I vedtatt budsjett for 2010 og økonomiplan for 2010 til 2013 er det ikke innarbeidet utgifter til drift av nye heldøgns plasser ut over etterbehandlingsavdelingen ved Barmanhaugen 2. etg. Når det gjelder investeringer er følgende innarbeidet (mill. kroner) i vedtatte økonomiplan: År Innarbeidet 3 mill 8 mill 60 mill 74,8 mill Beskrivelse av skisseforslaget Solem:Hartmann har bl.a. gitt følgende beskrivelse av forslag til utnyttelse av bygget: Eksisterende bygg Fløy mot øst og sør er bygd anslagsvis tidlig 60-tall, nordfløy seint 70-tall og deler av storkjøkken i nyere bygg fra 90-tallet. Bygget må renoveres gjennomgående i alle bygningsdeler. Alle vindu og dører skiftes til nye elementer med energiøkonomiske standarder. Fasader renoveres og etterisoleres. Tak fornyes opp til framtidige krav for varmeisolering. Alle tekniske installasjoner blir nye både for vvs og elektro. Innvendige overflater og interiør fornyes. Alle krav i regelverk og forskrifter oppfylles i tråd med det som gjelder i dag. Lokalisering Tempoveien 23 ligger i utkanten av sentrum med lett adkomst for alle aktiviteter. Kollektivtransport går til området, enkel atkomst fra Langveien. Bygget ligger åpent til, men er skjermet fra vest med et markant høydedrag. Nærområdet er hyggelig med mye grøntareal. I tilknytning til bygget ligger et sørvendt uteområde som i dag er lite utnyttet. Dette området har potensiale for framtidige beboere. Nære naboer er Tollåsenga Produkter, Storhaugen barnehage, Kringsjå og Rokilde sykehjem. Dette gir pulserende aktiviteter i nærområdet som er et viktig pre for framtidig botilbud i Tempoveien 23. Nytt sykehjem Alle 3 etasjer i nordfløy utnyttes til nytt sykehjem med 30 plasser. Aktiviteten kan tilpasses hovedstruktur i bygget. Planløsningen bygger videre på en sentral korridor, med romforløp på begge sider. Korridor åpnes mot yttervegg i deler av etasjene og inneholder felles oppholdssoner. Denne fløy får nytt inngangsparti på nordsiden av bygget, med økte parkeringsmuligheter.

13 Husbankens veileder til utforming av sykehjem ligger til grunn for konseptløsning. Nytt bofellesskap Alle 3 etasjer i sørfløy kan bygges om til bofellseskap med 6 boenheter og fellesareal på hver etasje, tilsammen 18 boenheter. Bofellesskapet vil benytte inngang mot sør med tilhørende parkering. Husbankens veileder til utforming av bofellesskap ligger til grunn for konseptløsning. Nytt fellesareal Mellombygget som forbinder nord- og sørfløy har lyse og åpne arealer som delvis disponeres til fellesrom/opphold for nytt sykehjem. Hoveddelen av arealet er tenkt benyttet til aktivitetssenter og rehabilitering. Arealet har også gode sørvendte balkonger på alle 3 plan. Uteareal Sør og vest for bygningskroppen er et uteareal delvis opparbeidet på bakkenivå. Arealet strekker seg opp i en utilgjengelig skrent med fjell i dagen og innslag av trær. Topografien er slik at det relativt enkelt kan etableres flåter/dekker som forholder seg trinnfritt til hver etasjehøyde da vestdelen av disse arealene tangerer bakkenivå. Utearealene har svært gode mikroklimatiske forhold med gode solforhold utover dagen. Arealene kan utnyttes slik at uteopphold for alle grupper kan innarbeides, også demente. Bofellesskapet har sørvendte romslige balkonger og et uteareal mot sør på bakkenivå. Kontorer Østfløy er dels brukt til funksjoner knyttet til storkjøkken. 2. etasje kan nyttes til kontor/administrasjon, gjerne felles for bo/pleietilbud i området. Østfløy må knyttes nærmere til sørfløy med ny forbindelse over dagens tak. Storkjøkken Kommunens storkjøkken etablert i bygget gir umiddelbare driftsfordeler. Miljøeffekten av denne drifta i bygget opp mot brukere av framtidig botilbud er enda større. Kostnader Rehabiltering av bygget forutsettes å være omfattende, slik at alle deler i ferdig bygg tilsvarer et nybygg. Kostnadsestimat bygger på den forutsetningen. Dagens bygg representerer en betydelig verdi i denne sammenheng. Kostnadsoverslag viser at kostnadene blir vesentlig lavere enn for tilsvarende nybygg. Samlet kostnad for renoveringen er beregnet til ca. 83 mill. kr. Dette gir en pris pr m² på ca kr Kostnadsoverslaget er basert på Holte Prosjekts prisnøkkel & erfaringstall fra Nordmøre, pr. november Andre muligheter/-alternativer Nye lokaler til krisesenteret. Nordmøre Krisesenter holder til i Langveien i leide lokaler foreløpig ut Lokalene er ikke tilfredsstillende. De er ikke tilpasset dagens krav til standard og heller ikke tilrettelagt

14 for funksjonshemmede og barn. Lokalene er slitte, små rom og med dårlige sanitærforhold. Krisesenteret består av 200 kvm herav 4 beboerrom, fellesrom for beboere og for ansatte. Fra 2010 skal krisesentertilbudet være en lovpålagt oppgave. Det stilles krav om tilbud til begge kjønn og til universell utforming. Barn skal ha tilbud når de følger med sine foreldre. Med utgangspunkt i brukernes behov bør krisesenteret være nært sentrum med tanke på nærhet til tjenester fra politi, helse, advokater, NAV osv. Orkidé har nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til både ny organisering og til nye lokaler. Samtidig er det kommet klare signaler om kostnadsbegrensinger fra flere av kommunene med oppbygging av nytt krisesenter. Sistnevnte har sammenheng med at tilskudd blir innlemmet i rammeoverføringene til kommunene. Som et foreløpig forslag vil arbeidsgruppen i Orkidé foreslå at det utarbeides et skisseprosjekt til at en etasje av sørfløya blir utformet som et krisesenter. Dette vil kunne gi til sammen 6 beboerrom og med bedre standard enn nåværende. Utenfor bygget vil det kunne være muligheter for lekeområde for barn som bor på senteret. Kontordel, personalrom og samtalerom legges i så fall til annen del av bygget. Lokalene til Tollåsenga Produkter. Varde AS ble etablert i Dette etter en fusjon blant annet mellom NorPro AS, Tollåsenga Produkter AS og AS Freiprodukter. Området Tollåsenga Produkter holder til på er kommunalt. Fra kommunen side er Varde AS blitt orientert om at det er helt uaktuelt å selge arealet/bygningsmassen til Varde AS og at de på sikt bør avvikle sin produksjon på dette stedet. Avviklingen må skje i nært samarbeid med brukerne/pårørende. Fra Varde AS har vi fått tilbakemelding på deres behov for å samle sine produksjonsenheter. De ser for seg at avviklingen av nåværende lokaler vil kunne skje i et 4 års perspektiv. Avviklingen av Tollåsenga Produkter på dette geografiske området vil kunne gi muligheter til å se på området både i forhold til utvikling av tilbudet til eldre og tilbudene innenfor boligsosial plan. Vurdering Sykehjemsplasser I det foreliggende skisseprosjekt blir det foreslått at alle tre etasjer mot nord blir utnyttet til sykehjemsplasser 10 plasser for hver etasje med til sammen 30 plasser. Planløsningen bygger på hovedstrukturen i bygget med en sentral korridor og privatareal og fellesareal på begge sider av korridoren. Privatareal/pasientrom er i hovedsak søkt konsentrert til den midtre delen av korridoren, mens felles og støtteareal er lagt i endene av hver korridor. De fleste av pasientrommene (8) er fra 20 til 22 m². Hvert rom har i tillegg eget bad/wc. I hver ende av korridoren er det henholdsvis et mindre og et større pasientrom. Med et unntak fyller derfor pasientrommene husbankens minstekrav til privatareal for enkeltrom ved sykehjem. De foreslåtte løsningene vil egne seg best til korttids sykehjemsplasser både pga størrelse og strukturen i den enkelte avdeling. Ut fra en behovsvurdering vil også arealene kunne brukes til langtidsplasser. Når det gjelder langtidsplasser for mennesker med demens har løsningen vesentlige begrensninger. Først og fremst gjelder dette mangelen på muligheten til åpne vandreruter og tilgang direkte til uteareal. Selv om utearealet kan tilpasses noe, er det vanskelig å få til et godt skjermet og tilstrekkelig stort uteareale, for denne brukergruppen.

15 Bofellesskap Alle tre etasjer i byggets sørfløy foreslås i utgangspunktet bygget om til bofellesskap med 6 boenheter i hver etasje til sammen 18 boenheter med felleareal. Privatarealet for den enkelte boenhet varierer fra 27 (2) til 17,4 m² (4) og i tillegg eget bad/wc for hver enhet. Felles kjøkken og stue er lagt i tilknytting til korridor på motsatt side av boenhetene. Det er ikke lagt opp til kjøkkenfunksjoner i tilknytting til den enkelte boenhet. I skisseprosjektet blir denne løsningen benevnt som bofellesskap, men en mer riktig karakteristikk av den skisserte løsningen er at dette viser et bokollektiv med stor grad av fellesskap. Bl. annet felles matlaging og måltider. Anbefalt privatareal for bokollektiv er fra 28 til 40 m². Løsningen innebærer derfor at forslaget egner seg best for beboere med behov for omfattende hjelp og heldøgns tilbud. Bakdelene med dette forslaget er at det driftsmessig er knyttet høye kostnader for å tilrettelegge et heldøgnstilbud med så få beboere. Selv om man kan ha felles nattevaktsløsninger mv viser erfaringene at denne typen løsninger gir lite effektivt utnyttelse av personalressursene. Et alternativ er derfor å etablere vanlige omsorgsboliger hvor beboerne kan betjenes av ambulant personell og ellers utnytte fellesaktivitetene som blir tilrettelagt i bygget for eksempel dag-/aktivitetstilbud. En forutsetnig er da at man innretter dette tilbudet mot beboere som ikke har døgnkontinuerlig behov for omsorg og tilsyn. Ut fra rådmannens vurdering foreslås det at skisseprosjektet mht boliger endres slik: I to av etasjene legges det opp til fem leiligheter i hver etasje og hvor den enkelte gis muligheter til egen kjøkkenløsning i egen leilighet I en etasje legges det opp til muligheten for etablering av krisesenter med 6 beboerrom. Dersom dette ikke lar seg realisere gjøres dette også om til fem leiligheter. Nytt fellesareal Skisseprosjektet viser at mellombygget som forbinder sør og nordfløy er disponert til fellesarealer og arealer til aktivitetssenter og rehabilitering. Kommunen har i dag behov for arealer både til dagtilbud for hjemmeboende og rehabiliteringstilbud for ulike grupper. Bruken av dette arealet må derfor vurderes nærmere, både i forhold til målgruppene i bygget og i forhold til hjemmeboende brukere. Også nødvendige arealer for stille rom, kjølerom, mv, kan innpasses i de avsatte fellesarealer eller i underetasje. Vurdering i forhold til pleie- og omsorgsplanen I den vedtatte pleie- og omsorgsplanen er etablering av sykehjemsplasser for mennsesker med demens på tomt vest for Frei administrasjonsbygg AS et prioritert tiltak, bl.a. skal dette gi muligheter for flere tilpassede heldøgnsplasser for denne brukergruppen. Realiseringen av dette innebærer også utflytting av heldøgnsplasser fra Rokilde og omstruktureringen av dette sykehjemmet mot spesialiserte kortidsplasser. De kartlagte behov viser at kommunen har behov for både flere korttidsplasser og langtidsplasser. Både det foreslåtte prosjektet på Frei og det foreliggende forslag for Tempoveien 23, er nødvendige for å dekke behovene framover. 30 sykehjemsplasser i Tempoveien 23 kan imidlertid ikke erstatte behovet for nye tilpassende plasser for mennesker med demens.

16 De sentrale fordelene ved bruken av Tempoveien 23 mener rådmannen er at man kan etablere sykehjemsplasser med langt mindre investeringskostnader enn tilsvarende nybygg. M²-pris for nybygg antas å ligge i størrelsesorden kr, mens skisseprosjektet estimerer ca kr/m². Når det gjelder driftsutgifter kan det være flere fordeler bl a knyttet til samkjøring av etablerte tilbud i området (Rokilde/Kringsjå) og en god utnyttelse av allerede eksisterende tjenester og infrastruktur i bygget. Også en fremtidig frigjøring av arealet som i dag disponeres av Varde AS, gjør at viderutvikling av tilbud og tjenester i området er mulig. Her kan det ligge flere spennende utviklingspotensialer som kan løse framtidige behov og tjenester, enten innenfor pleie- og omsorg eller andre sentrale kommunale formål. Rådmannen foreslår at de foreliggende planer legges til grunn i det videre arbeid. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Rådmannen ser ingen negative Klima og miljøkonsekvenser ved samling av tjenester for sykehjemsplasser for eldre i dette området. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

17

18

19

20

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 04.05.2006 kl. 09.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/753-16 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Boligsosial plan Overhalla kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 09.12.2008

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 61 MØTE NR.: 05/9 TID: 18.10.2005 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 31.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE - OFFENTLIG

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030

Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 MODIG ROMSLIG SUNN Den gode og aktive omsorg Omsorgsplan for Sandnes kommune 2012-2030 Sandnes - i sentrum for fremtiden Innhold 1 Innledning... 3 2 Statlige mål og styringssignal... 4 2.1 Lovgrunnlag...

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer