Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Rolv Sverre Fostervold leder Rigmor Holten sekretær

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/11 Godkjenning av protokoll fra eldrerådets møte /148 PS 10/12 Orienteringssaker /160 PS 10/13 Tempoveien 23 - Sykehjem 2009/889 Eventuelt

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 10/ Godkjenning av protokoll fra eldrerådets møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for eldrerådet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Saken følger som vedlegg. Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten møtesekretær

4 Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolv Sverre Fostervold Leder Dagfinn Ripnes Medlem Sverre M Bøe Medlem Paul Pedersen Medlem Oddhild Garli Medlem Hedvig Storbugt Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Øyvind Wæraas Nestleder Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Torbjørn Dyrnes Øyvind Wæraas Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Rigmor Holten Møtesekretær

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/8 Godkjenning av protokoll fra eldrerådets møte /148 PS 10/9 Orienteringssaker /160 PS 10/10 Eldredagen /948 Eventuelt Verdens aktivitetsdag 2010 Fysisk aktivitet for eldre 10. mai er det verdens aktivitetsdag. Tema i år er Fysisk aktivitet for eldre. Oddhild Garli vil ta kontakt med Tidens Krav og Anders Tøsse for å skape aktivitet på dagen. Nordic Light Rokilde sykehjem er med på film og fotoutstilling under Nordic Light. E-post fra sykepleier Inger-Lise Lervik ble utdelt på møtet. Oddhild Garli orienterte om Nordic Light og delte ut brosjyrer. Eldres hus Det var dårlig respons på kursene. Øyvind Wæraas vil orientere i pensjonistforeningene. Nordmøre senioruniversitet Det er nå planlagt arrangement siste onsdag i september, oktober og november. Rolv Sverre Fostervold vil komme tilbake med informasjon om innhold. PS 10/8 Godkjenning av protokoll fra eldrerådets møte /148 Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Behandling i Eldrerådet I samsvar med rådmannens innstilling gjorde eldrerådet følgende enstemmige Protokoll fra møte godkjennes. vedtak:

6 PS 10/9 Orienteringssaker /160 Rådmannens innstilling Eldrerådet tar sakene til orientering. Behandling i Eldrerådet SAMSPILL 2020 Eldrerådet ber om at 2 stk. skal få delta på SAMSPILL 2020 nasjonal konferanse i Trondheim i oktober med tema Kultur og helse forskning og praksis med utgangspunkt i den nasjonale satsingen på Den kulturelle spaserstokken. Arbeidsrapport nr : Evalueringsstudie Eldrerådet drøftet evalueringsstudien Pårørendes erfaringer knyttet til informasjon og medvirkning i forbindelse med tildeling av institusjonsplass i sykehjem. Evalueringsstudien viser at informasjon og dialog er viktig, og at Kristiansund her har et stort forbedringspotensiale. Vi mener at kvalitetssikringsarbeid med større vekt på ansattes holdninger og innstilling til pårørende må vektlegges. Færrest mulig informanter overfor pårørende må være en målsetting. Eldrerådet gjorde følgende enstemmige vedtak: Eldrerådet ber rådmannen følge opp pkt. 3.8 i evalueringsstudien og komme med tiltak for å bedre kvaliteten på prosessen med tildeling av institusjonsplasser i Kristiansund kommune. Evalueringsstudien viser også at det kreves et krafttak for å øke antall institusjonsplasser for eldre med behov. Dette må ha konsekvenser for opptrappingen av antall institusjonsplasser på kort og lang sikt. Eldrerådet ber rådmannen om en tilbakemelding over hvordan disse 2 punktene følges opp av administrasjonen. PS 10/10 Eldredagen /948 Rådmannens innstilling Ingen innstilling Behandling i Eldrerådet Eldrerådet ønsker Inge Lønning som foredragsholder under Eldredagen. Leder Rolv Sverre Fostervold får fullmakt til å gjøre avtale med Inge Lønning for å finne en dag som passer og dermed også endre dato for Eldredagen. Eldredagen i Kristiansund har tidligere vært arrangert på FNs internasjonale eldredag 1. oktober.

7 Eldrerådet gjorde følgende enstemmige vedtak: Eldrerådet gir leder Rolv Sverre Fostervold fullmakt til å gjøre avtale med Inge Lønning og dermed endre dato for Eldredagen. Eldrerådet, Rolv Sverre Fostervold leder Rigmor Holten møtesekretær

8 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 10/ Orienteringssaker Saken legges frem for eldrerådet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Ingen innstilling Saksopplysninger 1. Møteplan 2. halvår 2010 Forslag til møtedatoer (alle dagene er mandager): 6. september 4. oktober 8. november 6. desember 2. Eldredagen Møteinnkalling plan- og bygningsrådet Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: ingen Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten møtesekretær

9 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2009/889-3 Saksbehandler: Arne Andresen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 2 Helse, sosial, pleie og omsorg 10/ Eldrerådet 10/ Formannskapet Bystyret Tempoveien 23 - Sykehjem Vedlegg: - 1 Kart - 2 Planskisse sykehjemsdel - 3 Planskisse eldreleiligheter - 4 Alternativ for evt. Krisesenter Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Tempoveien 23 totalrenoveres og tas i bruk til følgende formål: a. Somatisk sykehjem: Fløy mot nord i tre etasjer med 30 beboerrom og tilhørende fellesrom. b. Trygdeboliger: Fløy mot syd i to etasjer med til sammen 10 leiligheter og tilhørende fellesrom. c. Krisesenter: Fløy mot syd i en etasje med 6 oppholdsrom og tilhørende fellesrom. d. Administrativ del (for pleie-/omsorgstjenester og for krisesenter): Etasje over kjøkkendel. 2. Følgende deler skal fortsatt ligge i Tempoveien 23: a. Felleskjøkken b. Fellesvaskeri c. Hjelpemiddelsentral d. Varmesentral for institusjoner i nærområdet

10 3. Framlagte skisseprosjekt datert / legges til grunn for det videre arbeid med totalrenovering av Tempoveien 23 og til de formål som er angitt. 4. Det arbeides videre med økonomiske beregninger over utgifter til investering og drift med de formål som er angitt. Dette vurderes i tilknytning til rullering av kommunens økonomiplan. 5. Fremtidig disponering av Tempoveien 23 innarbeides i plan for fremtidig utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene. Saksopplysninger Bakgrunn/tidligere behandling Bystyret behandlet i møte sak - Tempoveien 23 fremtidig disponering. Bystyret fattet følgende vedtak: Det utarbeides forprosjekt/skisseprosjekt for videre arbeid med Tempoveien 23 til etablering av heldøgns pleie- og omsorgsplasser i kombinasjon med andre formål, som eldreleiligheter og kontor. Skisseprosjektet legges fram for formannskapet innen Finansiering av skisseprosjektet skjer ved omfordeling innenfor vedtatt budsjett for planområdet. Kommunen har engasjert arkitektfirmaet Solem:Hartmann til å utarbeide et skisseprosjekt, jfr. vedlagte planskisser og beskrivelse. Historikk Ved etableringen av Kringsjå og Bergan sykehjem ble Kristiansund sykehjem, i Tempoveien 23, avviklet høsten Kommunens felleskjøkken, vaskeri og kommunens hjelpemiddelsentral er etablert i bygget. I tillegg har bygget felles varmesentral med Rokilde-/ og Kringsjå sykehjem. Deler av bygget har ellers vært benyttet i perioder, men har forøvrig stått ubrukt. Med slank bygningskropp og mye dagslys mener arkitekten at bygningen er godt egnet til sykehjemsplasser og andre botilbud. Bygget har bærende konstruksjoner i betong. Løsninger for framtidig bruk må innpasses i denne strukturen. Arkitekten mener at dette konseptet, med mindre endringer, kan gi bygget et framtidsrettet innhold. Midlertidige leieforhold / dagens bruk av lokalene Bygget har noen faste brukere/funksjoner som gjør at bygget er en naturlig del av kommunens virksomhet. Dette gjelder spesielt: - Felleskjøkken for pleie- og omsorg - Felles varmesentral (fyrrom) for kommunale bygg i området - Felles vaskeri for pleie- og omsorg For øvrig er byggets kjelleretasje samt areal i 2. etasje sydfløy benyttet som kommunens hjelpemiddelsentral.

11 Når byggets bruk til sykehjem ble avsluttet har deler av arealene vært disponert av div. aktører, men i lange perioder stått ubenyttet. Pr. i dag er det ingen leieforhold i bygget, kun midlertidig disposisjon til kommunen har avklart hva bygget skal brukes til. Bygget har vært utlyst for salg, men tilbud har vært utenfor hva kommunen mener bygget har som verdi. Bygget må ivaretas/vedlikeholdes og det er derfor viktig at kommunale aktiviteter kan knyttes dit og at det ombygges til hensiktsmessige formål. For øvrig er bygget ikke tilrettelagt for dagens bruk og eventuelle myndighetskrav må utføres såfremt bygget skal benyttes til dagens formål. Aktiviteter som disponerer areal i bygget pr. dato: - Kristiansund frivillighetssentral - Oasen Kreative senter - Lag og organisasjoner (husflidslaget m.m.) I tillegg ønsker høyskolesenteret at det tilrettelegges midlertidige øvingslokaler for sykepleierutdanningen. Til sammen disponerer i dag frivillighetssentralen, Oasen, lag og organisasjoner, m.v., ca 50 % av arealet i en etasje. Ingen av disse betaler regulær husleie, men noen dekker en del av løpende fellesutgifter. Utbygging av pleie- og omsorgstjenestene - tidligere planer /-vedtak Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene ble vedtatt av Bystyret i august Denne planen inneholder en rekke tiltak som tar sikte på å dekke behovet for pleie- og omsorgstjenester både på kort, mellomlang og lang sikt. I 2009 ble det gjennomført 3 tiltak som gjelder etablering av 20 heldøgnsplasser og styrking av hjemmetjenestene med 3 årsverk. Bystyret har i sitt planvedtak lagt følgende føringer til grunn når det gjelder prioritering av kortsiktige tiltak: Å øke antall plasser for heldøgns pleie og omsorg. Å øke kapasiteten i hjemmetjenestene og dag/ aktivitetstilbud. Å styrke arbeidet med å beholde og rekruttere personell. Å øke legetjenester i institusjon. Å styrke/ øke tilbudet/ kapasiteten innen fysio- og ergoterapitilbudet. Planens forslag om å øke antall plasser for heldøgns pleie- og omsorg: I vedtatt plan er det innarbeidet følgende når det gjelder utbygging og styrking av plasser for heldøgns pleie- og omsorg (sykehjem og tilsvarende): På kort sikt ( ) ved å etablere 12 plasser ved Barmanhaugen 3. etg, 8 plasser ved Barmanhaugen 2. etg, og 11 plasser ved Frei aldersboliger, samt nytt tilbud med plasser spesielt beregnet for mennesker med demens på tomt vest for Frei administrasjonsbygg. Begge de to første prosjektene er gjennomført og fra september 2010 vil den nye etterbehandlingsavdelingen ved Barmanhaugen 2. etg, starte slik at denne avdelingen vil få netto 4 nye plasser og øke fra 8 til 12 plasser. Prosjektering av nye plasser for mennesker med demens er forutsatt satt i gang så snart kommuneplanens arealdel er behandlet. Det er foreløpig ikke avsatt midler til nye heldøgnsplasser ved Frei aldersboliger. I Handlingsplanperioden (2010 til 2014) er det foreslått at det vil være behov for ytterligere 40 plasser. Det er ikke foreslått tomt/lokaliseringssted for disse plassene.

12 I et mer langsiktig perspektiv ( ) er det behov for å etablere i overkant av 30 nye plasser for å dekke behovet. Et annet sentralt forslag i den vedtatte planen er at det er behov for en større differensiering og spesialisering av heldøgsplasser for pleie og omsorg. I planen er det derfor bl. annet foreslått at de fleste kortidsfunksjoner/-plasser samles ved Rokilde sykehjem og at dette gjennomføres gradvis etter hvert som nye plasser står ferdig. I vedtatt budsjett for 2010 og økonomiplan for 2010 til 2013 er det ikke innarbeidet utgifter til drift av nye heldøgns plasser ut over etterbehandlingsavdelingen ved Barmanhaugen 2. etg. Når det gjelder investeringer er følgende innarbeidet (mill. kroner) i vedtatte økonomiplan: År Innarbeidet 3 mill 8 mill 60 mill 74,8 mill Beskrivelse av skisseforslaget Solem:Hartmann har bl.a. gitt følgende beskrivelse av forslag til utnyttelse av bygget: Eksisterende bygg Fløy mot øst og sør er bygd anslagsvis tidlig 60-tall, nordfløy seint 70-tall og deler av storkjøkken i nyere bygg fra 90-tallet. Bygget må renoveres gjennomgående i alle bygningsdeler. Alle vindu og dører skiftes til nye elementer med energiøkonomiske standarder. Fasader renoveres og etterisoleres. Tak fornyes opp til framtidige krav for varmeisolering. Alle tekniske installasjoner blir nye både for vvs og elektro. Innvendige overflater og interiør fornyes. Alle krav i regelverk og forskrifter oppfylles i tråd med det som gjelder i dag. Lokalisering Tempoveien 23 ligger i utkanten av sentrum med lett adkomst for alle aktiviteter. Kollektivtransport går til området, enkel atkomst fra Langveien. Bygget ligger åpent til, men er skjermet fra vest med et markant høydedrag. Nærområdet er hyggelig med mye grøntareal. I tilknytning til bygget ligger et sørvendt uteområde som i dag er lite utnyttet. Dette området har potensiale for framtidige beboere. Nære naboer er Tollåsenga Produkter, Storhaugen barnehage, Kringsjå og Rokilde sykehjem. Dette gir pulserende aktiviteter i nærområdet som er et viktig pre for framtidig botilbud i Tempoveien 23. Nytt sykehjem Alle 3 etasjer i nordfløy utnyttes til nytt sykehjem med 30 plasser. Aktiviteten kan tilpasses hovedstruktur i bygget. Planløsningen bygger videre på en sentral korridor, med romforløp på begge sider. Korridor åpnes mot yttervegg i deler av etasjene og inneholder felles oppholdssoner. Denne fløy får nytt inngangsparti på nordsiden av bygget, med økte parkeringsmuligheter.

13 Husbankens veileder til utforming av sykehjem ligger til grunn for konseptløsning. Nytt bofellesskap Alle 3 etasjer i sørfløy kan bygges om til bofellseskap med 6 boenheter og fellesareal på hver etasje, tilsammen 18 boenheter. Bofellesskapet vil benytte inngang mot sør med tilhørende parkering. Husbankens veileder til utforming av bofellesskap ligger til grunn for konseptløsning. Nytt fellesareal Mellombygget som forbinder nord- og sørfløy har lyse og åpne arealer som delvis disponeres til fellesrom/opphold for nytt sykehjem. Hoveddelen av arealet er tenkt benyttet til aktivitetssenter og rehabilitering. Arealet har også gode sørvendte balkonger på alle 3 plan. Uteareal Sør og vest for bygningskroppen er et uteareal delvis opparbeidet på bakkenivå. Arealet strekker seg opp i en utilgjengelig skrent med fjell i dagen og innslag av trær. Topografien er slik at det relativt enkelt kan etableres flåter/dekker som forholder seg trinnfritt til hver etasjehøyde da vestdelen av disse arealene tangerer bakkenivå. Utearealene har svært gode mikroklimatiske forhold med gode solforhold utover dagen. Arealene kan utnyttes slik at uteopphold for alle grupper kan innarbeides, også demente. Bofellesskapet har sørvendte romslige balkonger og et uteareal mot sør på bakkenivå. Kontorer Østfløy er dels brukt til funksjoner knyttet til storkjøkken. 2. etasje kan nyttes til kontor/administrasjon, gjerne felles for bo/pleietilbud i området. Østfløy må knyttes nærmere til sørfløy med ny forbindelse over dagens tak. Storkjøkken Kommunens storkjøkken etablert i bygget gir umiddelbare driftsfordeler. Miljøeffekten av denne drifta i bygget opp mot brukere av framtidig botilbud er enda større. Kostnader Rehabiltering av bygget forutsettes å være omfattende, slik at alle deler i ferdig bygg tilsvarer et nybygg. Kostnadsestimat bygger på den forutsetningen. Dagens bygg representerer en betydelig verdi i denne sammenheng. Kostnadsoverslag viser at kostnadene blir vesentlig lavere enn for tilsvarende nybygg. Samlet kostnad for renoveringen er beregnet til ca. 83 mill. kr. Dette gir en pris pr m² på ca kr Kostnadsoverslaget er basert på Holte Prosjekts prisnøkkel & erfaringstall fra Nordmøre, pr. november Andre muligheter/-alternativer Nye lokaler til krisesenteret. Nordmøre Krisesenter holder til i Langveien i leide lokaler foreløpig ut Lokalene er ikke tilfredsstillende. De er ikke tilpasset dagens krav til standard og heller ikke tilrettelagt

14 for funksjonshemmede og barn. Lokalene er slitte, små rom og med dårlige sanitærforhold. Krisesenteret består av 200 kvm herav 4 beboerrom, fellesrom for beboere og for ansatte. Fra 2010 skal krisesentertilbudet være en lovpålagt oppgave. Det stilles krav om tilbud til begge kjønn og til universell utforming. Barn skal ha tilbud når de følger med sine foreldre. Med utgangspunkt i brukernes behov bør krisesenteret være nært sentrum med tanke på nærhet til tjenester fra politi, helse, advokater, NAV osv. Orkidé har nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til både ny organisering og til nye lokaler. Samtidig er det kommet klare signaler om kostnadsbegrensinger fra flere av kommunene med oppbygging av nytt krisesenter. Sistnevnte har sammenheng med at tilskudd blir innlemmet i rammeoverføringene til kommunene. Som et foreløpig forslag vil arbeidsgruppen i Orkidé foreslå at det utarbeides et skisseprosjekt til at en etasje av sørfløya blir utformet som et krisesenter. Dette vil kunne gi til sammen 6 beboerrom og med bedre standard enn nåværende. Utenfor bygget vil det kunne være muligheter for lekeområde for barn som bor på senteret. Kontordel, personalrom og samtalerom legges i så fall til annen del av bygget. Lokalene til Tollåsenga Produkter. Varde AS ble etablert i Dette etter en fusjon blant annet mellom NorPro AS, Tollåsenga Produkter AS og AS Freiprodukter. Området Tollåsenga Produkter holder til på er kommunalt. Fra kommunen side er Varde AS blitt orientert om at det er helt uaktuelt å selge arealet/bygningsmassen til Varde AS og at de på sikt bør avvikle sin produksjon på dette stedet. Avviklingen må skje i nært samarbeid med brukerne/pårørende. Fra Varde AS har vi fått tilbakemelding på deres behov for å samle sine produksjonsenheter. De ser for seg at avviklingen av nåværende lokaler vil kunne skje i et 4 års perspektiv. Avviklingen av Tollåsenga Produkter på dette geografiske området vil kunne gi muligheter til å se på området både i forhold til utvikling av tilbudet til eldre og tilbudene innenfor boligsosial plan. Vurdering Sykehjemsplasser I det foreliggende skisseprosjekt blir det foreslått at alle tre etasjer mot nord blir utnyttet til sykehjemsplasser 10 plasser for hver etasje med til sammen 30 plasser. Planløsningen bygger på hovedstrukturen i bygget med en sentral korridor og privatareal og fellesareal på begge sider av korridoren. Privatareal/pasientrom er i hovedsak søkt konsentrert til den midtre delen av korridoren, mens felles og støtteareal er lagt i endene av hver korridor. De fleste av pasientrommene (8) er fra 20 til 22 m². Hvert rom har i tillegg eget bad/wc. I hver ende av korridoren er det henholdsvis et mindre og et større pasientrom. Med et unntak fyller derfor pasientrommene husbankens minstekrav til privatareal for enkeltrom ved sykehjem. De foreslåtte løsningene vil egne seg best til korttids sykehjemsplasser både pga størrelse og strukturen i den enkelte avdeling. Ut fra en behovsvurdering vil også arealene kunne brukes til langtidsplasser. Når det gjelder langtidsplasser for mennesker med demens har løsningen vesentlige begrensninger. Først og fremst gjelder dette mangelen på muligheten til åpne vandreruter og tilgang direkte til uteareal. Selv om utearealet kan tilpasses noe, er det vanskelig å få til et godt skjermet og tilstrekkelig stort uteareale, for denne brukergruppen.

15 Bofellesskap Alle tre etasjer i byggets sørfløy foreslås i utgangspunktet bygget om til bofellesskap med 6 boenheter i hver etasje til sammen 18 boenheter med felleareal. Privatarealet for den enkelte boenhet varierer fra 27 (2) til 17,4 m² (4) og i tillegg eget bad/wc for hver enhet. Felles kjøkken og stue er lagt i tilknytting til korridor på motsatt side av boenhetene. Det er ikke lagt opp til kjøkkenfunksjoner i tilknytting til den enkelte boenhet. I skisseprosjektet blir denne løsningen benevnt som bofellesskap, men en mer riktig karakteristikk av den skisserte løsningen er at dette viser et bokollektiv med stor grad av fellesskap. Bl. annet felles matlaging og måltider. Anbefalt privatareal for bokollektiv er fra 28 til 40 m². Løsningen innebærer derfor at forslaget egner seg best for beboere med behov for omfattende hjelp og heldøgns tilbud. Bakdelene med dette forslaget er at det driftsmessig er knyttet høye kostnader for å tilrettelegge et heldøgnstilbud med så få beboere. Selv om man kan ha felles nattevaktsløsninger mv viser erfaringene at denne typen løsninger gir lite effektivt utnyttelse av personalressursene. Et alternativ er derfor å etablere vanlige omsorgsboliger hvor beboerne kan betjenes av ambulant personell og ellers utnytte fellesaktivitetene som blir tilrettelagt i bygget for eksempel dag-/aktivitetstilbud. En forutsetnig er da at man innretter dette tilbudet mot beboere som ikke har døgnkontinuerlig behov for omsorg og tilsyn. Ut fra rådmannens vurdering foreslås det at skisseprosjektet mht boliger endres slik: I to av etasjene legges det opp til fem leiligheter i hver etasje og hvor den enkelte gis muligheter til egen kjøkkenløsning i egen leilighet I en etasje legges det opp til muligheten for etablering av krisesenter med 6 beboerrom. Dersom dette ikke lar seg realisere gjøres dette også om til fem leiligheter. Nytt fellesareal Skisseprosjektet viser at mellombygget som forbinder sør og nordfløy er disponert til fellesarealer og arealer til aktivitetssenter og rehabilitering. Kommunen har i dag behov for arealer både til dagtilbud for hjemmeboende og rehabiliteringstilbud for ulike grupper. Bruken av dette arealet må derfor vurderes nærmere, både i forhold til målgruppene i bygget og i forhold til hjemmeboende brukere. Også nødvendige arealer for stille rom, kjølerom, mv, kan innpasses i de avsatte fellesarealer eller i underetasje. Vurdering i forhold til pleie- og omsorgsplanen I den vedtatte pleie- og omsorgsplanen er etablering av sykehjemsplasser for mennsesker med demens på tomt vest for Frei administrasjonsbygg AS et prioritert tiltak, bl.a. skal dette gi muligheter for flere tilpassede heldøgnsplasser for denne brukergruppen. Realiseringen av dette innebærer også utflytting av heldøgnsplasser fra Rokilde og omstruktureringen av dette sykehjemmet mot spesialiserte kortidsplasser. De kartlagte behov viser at kommunen har behov for både flere korttidsplasser og langtidsplasser. Både det foreslåtte prosjektet på Frei og det foreliggende forslag for Tempoveien 23, er nødvendige for å dekke behovene framover. 30 sykehjemsplasser i Tempoveien 23 kan imidlertid ikke erstatte behovet for nye tilpassende plasser for mennesker med demens.

16 De sentrale fordelene ved bruken av Tempoveien 23 mener rådmannen er at man kan etablere sykehjemsplasser med langt mindre investeringskostnader enn tilsvarende nybygg. M²-pris for nybygg antas å ligge i størrelsesorden kr, mens skisseprosjektet estimerer ca kr/m². Når det gjelder driftsutgifter kan det være flere fordeler bl a knyttet til samkjøring av etablerte tilbud i området (Rokilde/Kringsjå) og en god utnyttelse av allerede eksisterende tjenester og infrastruktur i bygget. Også en fremtidig frigjøring av arealet som i dag disponeres av Varde AS, gjør at viderutvikling av tilbud og tjenester i området er mulig. Her kan det ligge flere spennende utviklingspotensialer som kan løse framtidige behov og tjenester, enten innenfor pleie- og omsorg eller andre sentrale kommunale formål. Rådmannen foreslår at de foreliggende planer legges til grunn i det videre arbeid. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Rådmannen ser ingen negative Klima og miljøkonsekvenser ved samling av tjenester for sykehjemsplasser for eldre i dette området. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

17

18

19

20

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Rolv Sverre Fostervold Leder Øyvind Wæraas Nestleder Dagfinn Ripnes

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET en Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset-Møterom kjeller 20.04.2016 Klokkeslett: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13 eller e-post til eva.antonsen@vadso.kommune.no Dokumentene

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Arkiv- saksnr PS 10/6 Godkjenning av protokoll fra møte 06.05.2010 2008/118 Nasjonal handlingsplan for pleie- og omsorgstjenestene.

Arkiv- saksnr PS 10/6 Godkjenning av protokoll fra møte 06.05.2010 2008/118 Nasjonal handlingsplan for pleie- og omsorgstjenestene. Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Kommunestyresalen, Frei administrasjonsbygg Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 20.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger for

Detaljer

Utvalg: Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Utvalg: Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Balsfjord kommune for framtida Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Utvalg: Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen 05.05.2017 12:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Sigrun

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for eldre og funksjonshemma Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom SLG, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll Anders Gunstein Myrset Torbjørg Karijord Svein Atle Roset

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll Anders Gunstein Myrset Torbjørg Karijord Svein Atle Roset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for eldre og funksjonshemma Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 12.09.2016 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 12.02.2008 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 6/08 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Kommunestyret 01.03.2017 007/17 Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth Arkiv: FE - 031, FA - H12 Arkivsaknr: 16/1575-13 Forprosjekt -

Detaljer

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Fremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo (meldt forfall) MEDL H Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo (meldt forfall) MEDL H Rigmor Gjerde Nerland MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste Innkalling for Eldrerådet Møtedato: 16.03.2015 Møtested: Flakksvann Møtetid: 09:00-11:30 Saksnr Tittel Saksliste 007/15 Godkjenning av innkalling og saksliste til 16.03.2015 008/15 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2 RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Salong 1 Møtedato: 16.11.2009 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415 (Kari) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.02.2014 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET

TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE I FOR KOMMUNESTYRET TID: 03.11.2014 kl. 18.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 25.10.2016 Møtested: Møterom

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll. Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll. Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for eldre og funksjonshemma Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christine Francis Holmedal Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christine Francis Holmedal Medlem H MØTEPROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 09:00 10.20 FRA SAKSNR: PS 1/17 TIL SAKSNR: PS 5/17 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4 av 5

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: F-salen ( Støren) 4.etg., Rådhuset Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 86. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 09.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/08-20/08

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Halsen, Rådhuset Dato: 09.03.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1 Rådhuset Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll. Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll. Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for eldre og funksjonshemma Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 05.09.2017 Tidspunkt: 09:00 11:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato

Saksnr Utvalg Møtedato Ørland kommune Arkiv: F17-2008/1522 SAKSFRAMLEGG Dato: 20.05.2008 Saksbehandler: Toril Reitan Saksnr Utvalg Møtedato 08/5 Eldrerådet - Ørland kommune 26.05.2008 08/3 Ungdomsrådet - Ørland kommune 28.05.2008

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2 Rådhuset Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 31.10.2016 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møte avlyst!

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møte avlyst! Oslo kommune Bydel Sagene Møte avlyst! Utvalg: ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2009 Møtested: Sagene Samfunnshus, Trinserud Tidspunkt: 14:00 Avlyst møte 19.01.2009 Som følge av at det kun er en tilsynssak til

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun Helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun Helsehus, Hokksund Dato: Tidspunkt: 16:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 4: Omsorg Møtested: Eikertun Helsehus, Hokksund Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:30 Program: Kl 08:30 13:30 Kl 13:30 - Kl 15:00 - Kl 16:00 - Kl 16:30 -

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Brendboe

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Brendboe Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Bjørg Strøm NESTL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Bjørg Strøm NESTL KRF Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden

Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Bakgrunn: To kommunestyrevedtak gjort i 2011 og 2012

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo MEDL H

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo MEDL H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 05.09.2017 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2015 Tid: 10:00 14.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Tande Bernt Nestleder Gjertrud Soleng FO AP Medlem Jensen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtested: Glasshuset Møtedato: Tid: Det møtte følgende 5 representanter:

Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtested: Glasshuset Møtedato: Tid: Det møtte følgende 5 representanter: Kragerø kommune MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Glasshuset Møtedato: 22.08.2005 Tid: 10.30-11.40 Det møtte følgende 5 representanter: Faste medlemmer: Finn Anker Norheim Bjørn Westhrin Nanna Haug Harald

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl.11:30 - lunsj Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for eldre og funksjonshemma Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 20.11.2017 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 24.08.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/10-12/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referatsak

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav E. Johansen Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 10:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 08.06.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 21.02.2017 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 16.10.2012 Kl: 10.00 Sørreisa, 19.10.2012 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. den 09.11.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. den 09.11.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 09.11.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling 01/2017

Møteinnkalling 01/2017 Møteinnkalling 01/2017 Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hjørnet, Bjugn rådhus Møtedato: 22.05.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Arnlaug Lund Jakobsen, som sørger for innkalling av varamedlem.

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kommunalt råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 21.09.2017 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må

Detaljer