ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

2 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som er nye i høst. Denne årsplanen er utviklet i samarbeid med de andre Skolefritidsordningene i Aurskog- Høland kommune, men hver enkelt SFO har satt sitt lokale preg på planen. Årsplanen er knyttet opp mot Aurskog-Høland kommunes verdigrunnlag RAUS (Respekt Ansvar Utvikling Service), Kvalitetsplan for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune og Vedtekter for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune. Årsplanen skal synliggjøre og systematisere det arbeid som gjøres gjennom året, samt gi tilfredsstillende praktisk informasjon om virksomheten. Kvalitetsplanen for SFO definerer 4 fokusområder. I denne årsplanen vil vi si noe om hvordan vi lokalt jobber med disse fokusområdene i SFO-hverdagen. Formålet med SFO: «Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet». Opplæringsloven 13-7 Skolefritidstilbudet er et lekpreget omsorgs- og fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn, og for barn med funksjonshemminger fra 5. til 7. trinn. Formålet med tilbudet er som nevnt over å tilrettelegge for et helhetlig oppvekstmiljø gjennom å gi barn i denne aldersgruppa trygge rammevilkår for lek, sosial læring og organiserte aktiviteter. Aurskog-Høland kommunestyre vedtar kvalitetsplan og vedtekter for virksomheten. Fagansvarlig for SFO har ansvaret for den administrative og daglige driften av skolefritidsordningen. Rektor ved Bjørkelangen skole er øverste leder for virksomheten. Vi håper du som leser er fornøyd med innholdet i årsplanen og at vi har klart å formidle vår kunnskap og våre holdninger på en god måte. PRESENTASJON AV SMÅ OG STORE VED AURSMOEN SFO Ansatte ved Aursmoen SFO: Rektor ved Aursmoen skole, Grazyna Saxegaard, er virksomhetens øverste leder. SFO- Fagansvarlig, Lene Hoff Holmedahl, har ansvaret for den administrative og daglige driften av SFO. Barnegruppa: 1. september 2014 er det registrert 124 barn på Aursmoen SFO. Det er imidlertid slik at flere barn har redusert plass, derfor er det ingen dag hvor det er 124 barn på SFO samtidig.

3 Fordelingen i gruppene per i dag er som følger: Base 1 (1.trinn): 50 barn Base 2 (2.trinn): 33 barn Base 3 (3.og 4.trinn): 35 barn Vi gleder oss til å tilbringe tid sammen med barna og vil legge til rette for en meningsfylt og morsom fritid! Kontaktinformasjon for Aursmoen SFO: SFO-telefon: Fagansvarlig SFO: Telefon: E-post: Adressen vår er: Aurveien 23, 1930 Aurskog FOKUSOMRÅDER Kvalitetsplanen for SFO gir føringer for den enkelte SFO`s mål, innhold og oppgaver. Det er definert 4 fokusområder som SFO skal arbeide etter. Nedenfor står det litt om de 4 fokusområdene og hvordan vi jobber med disse på de ulike SFOène i kommunen. Vi har også valgt å si litt om trygghet, glede og respekt som er grunnleggende for alt som foregår på SFO. Lek og fysisk aktivitet: Lek er en typisk aktivitet for barn og er en vesentlig del av SFO-tilbudet. Leken er lystbetont for barna. Barn lærer, bearbeider opplevelser og inntrykk gjennom lek. Vi legger vekt på at barna får muligheten til variasjon i leken både inne og ute. Det må gis tid til frilek. Dette er det viktig å ta hensyn til når voksne snakker om mangfoldet i aktivitetstilbudet på SFO. Leken kan også brukes som metode i strukturerte aktiviteter. Gjennom variert fysisk aktivitet inne og ute skal SFO bidra til at barna får økt motorisk utvikling og kroppsbeherskelse. Videre vil fokus på fysisk aktivitet hjelpe barna i å utvikle en positiv selvoppfatning, forståelse og respekt for egen kropp.

4 På Aursmoen SFO skal personalet legge til rette for, og gjennomføre flere ukentlige tilbud om varierte fysiske aktiviteter ute og inne. Vi skal planlegge hvordan skolen og nærmiljøet kan tas i bruk, eksempelvis gymsal, basseng, mediatek, idrettsanlegg, musikkrom, skog, ballbinge og parkområder. Personalet skal kunne ta vare på aktive barns helse gjennom å forebygge ulykker og kunne førstehjelp. Kulturaktiviteter: SFO skal gi alle barn muligheter til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom uttrykksformer som sang, dans, drama og ulike formingsaktiviteter vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering og skapende virksomhet. Gjennom kunst og kulturaktiviteter vokser skaperevnen og kreativiteten. Uttrykksformene er mange. Uttrykksmulighetene økes gjennom de voksnes formidling av kunnskap om redskap og teknikker. Det foregår aktiv kulturformidling gjennom barns egen kultur. Barnekulturen synliggjøres i deres ulike lekeaktiviteter, deres vitser og rim, sang og dans, skriblerier og ulike prosjekter. Vår felles kulturarv gir identitet og fellesskapsfølelse. SFO`s aktivitetstilbud følger årstidene og ivaretar tradisjoner ved høytidene. Mat og helse: God ernæring har positive effekter på helse, konsentrasjon og læringsutbytte. SFO skal legge til rette for at barn lærer om god ernæring og får varierte (og kanskje noen nye) smaksopplevelser. Måltidet er også en viktig arena for læring av sosiale ferdigheter, som bordskikk og gode måltidsvaner. Matlaging som aktivitet kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene og økt språklig kompetanse. Norske helsemyndigheter gir anbefalinger og gode råd om sunt kosthold, ansatte på SFO forplikter å jobbe i tråd med dette. Aurskog-Høland kommune har som målsetting å servere 15 % økologisk mat, noen som også er nasjonalmålsetting innen På Aursmoen SFO skal personalgruppa legge til rette for at alle barn skal oppleve en hyggelig måltidsituasjon. Vi ønsker at barna skal ta aktivt del i matlaging, dekke bord og opprydning. Personalgruppen skal ha gode basiskunnskaper om ernæring og kosthold, samt å kunne formidle dette på en positiv måte til barna. Vi lar fokuset på mat og helse preges av årstidsvariasjoner, høytider og kulturelle markeringer. Natur, teknikk og miljø: Lek og aktivitet i naturen skal gi barna mulighet til å reflektere, bruke sansene, gjenkjenne og kunne beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. De ansatte på SFO skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser, og legge til rette slik at de blir kjent med ulike planter, dyr, årstider, landskap og værforhold. Videre skal de ansatte jobbe for at barna opplever glede og undring over naturens mangfold, samt implementere fysikk og teknikk i hverdagsaktiviteter og lek. I Aurskog-Høland kommune har vi store muligheter til friluftsliv og lek ute. Vi tar naturen i bruk gjennom hele året - den er en kilde til god trivsel og helse!

5 Trygghet, glede og respekt: Alle barn på SFO skal føle trygghet gjennom tydelige voksne i et strukturert miljø. Dette innebærer at personalet har en klar kommunikasjon seg i mellom og at alle er enige om felles regler. Alle barn skal være sikre på at de blir sett, hørt og får dekket sine elementære behov. Dette innebærer at personalet må bruke tid på å bli kjent med hvert enkelt barn og legge til rette for gode relasjoner. Alle barn på SFO skal oppleve glede gjennom lek, tilpasset opplæring, mestring og vurdering. Dette innebærer at det er positive voksne som jobber på SFO. Det er personalets ansvar å skape de positive situasjonene! Aktivitetstilbudet skal tilpasses alder, funksjonsnivå og mestringsnivå. For at barn skal oppleve glede gjennom aktiviteter må disse tilrettelegges slik at de kan mestres. Det er også viktig at barna får være med å bestemme over egen fritid vi legger derfor stor vekt på barns medbestemmelse! Alle barn på SFO skal oppleve respekt gjennom å være inkludert og akseptert i hverdagen. Dette innebærer at vi sammen skal jobbe for at alle viser toleranse ovenfor hverandre uansett hvem vi er, eller hvor vi kommer fra! Barn skal lære å ha respekt for hverandres egenart, og forhåpentligvis også se på det som positivt. For å få til dette må vi bli kjent med hverandre den beste måten å gjøre det på er gjennom lek, aktivitet og samtale. Personalet bidrar gjennom å tilrettelegge for allsidig og variert lek/aktivitet, der alle kan delta ut fra sine forutsetninger og på den måten bli inkludert.

6 AKTIVITETSPLAN FOR 2014/2015 Måned: Tema / aktiviteter: Husk: August Tilvenning. Bli kjent på SFO, både ute og inne. Bli kjent med hverandre, skape gode relasjoner og trygghet i rutiner. Planleggingsdager 14. og 15. august. SFO er da stengt. September Oktober Bli kjent, få nye venner Vi starter opp med strukturerte aktiviteter som gymsal, kunst og håndverk. Høstferie i uke 40 Vi lager «kaffemat» til markedsdagen (i forbindelse med TV-aksjonen) Vi starter opp med basseng, gruppevis Påmelding til høstferien, frist Vi inviterer til «hentekaffe» kl :30. Salg av kaker og kaffe. Pengene går til TV-aksjonen November Desember Vi starter opp med førjulsaktiviteter Advent / juleforberedelser Julegaver Julebord for barna på SFO fra skoleslutt til ca. kl Alle er velkomne også de barna som i utgangspunktet har fri. Januar Vinter dette er gjennomgående tema i alle strukturerte aktiviteter Aktivitetsdag Februar Karneval! Alle er velkomne også de barna som i utgangspunktet har fri. Rytmer, musikk og farger Vi starter opp med barnesamtaler Mars Påskeforberedelser Vi fortsetter med barnesamtaler Påskeferie fra Planleggingsdag , SFO er da stengt Påmelding til SFO i julen Siste skoledag før jul er SFO holder åpent fra til mandag , tirsdag , mandag og tirsdag SFO er stengt julaften og nyttårsaften Planleggingsdag , SFO er da stengt 1. skoledag etter juleferien er Hentekaffe Brukerundersøkelse Påmelding til SFO i påsken, frist

7 SFO er åpent mandag og tirsdag , fra kl til 17.00, stengt onsdag før skjærtorsdag April Mai Juni Vår - dette er gjennomgående tema i alle strukturerte aktiviteter Aktivitetsdag Vi fortsetter med vår-tema Hurra for 17. mai Aktivitetsdag Blomstring Sommer-SFO Vann er gjennomgående tema i alle strukturerte aktiviteter Sommerfest for barn og personalet, dato fastsettes senere.! Alle er velkomne også de barna som i utgangspunktet har fri. SFO er åpent i uke 26, med unntak av mandag, fra kl SFO er stengt fra mandag t.o.m fredag Påmelding til sommer-sfo, frist Hentekaffe med underholdning Siste skoledag før ferien er Planleggingsdag , SFO er da stengt

8 INFORMASJON FRA SFO I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE RAUS: «RAUS» (gavmild; rundhåndet; storsinnet) De fire bokstavene i verdigrunnlaget står for: Respekt - Alle har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor! Ansvar - Vi tar ansvar og er til å stole på! Utvikling Vi ser muligheter og gjør noe med dem! Service Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig! RAUS er forpliktende for kommunen/alle ansatte i forhold til: Brukere av kommunens tjenester Enheten/virksomheten/avdelingen Samarbeidspartnere i og utenfor kommunen Deg selv Taushetsplikt: Personalet har taushetsplikt etter Forvaltningsloven 13. Taushetsplikten er en lovbestemt nødvendighet innen alt arbeid i skolen. «Løft»: LØFT står forløsningsfokusert tilnærming som har fokus på ressurser og løsninger. I Aurskog- Høland kommune skal alle skolefritidsordningene arbeide etter denne metoden. LØFT kjennetegnes som metode av at den ikke fokuserer på problemer, men på å finne løsninger og positive veier for utvikling. Modellen bygger på tre læresetninger: Det som fungerer skal ikke rettes på Hvis noe virker, gjør mer av det Det som ikke virker, gjør det på en annen måte Det du gir mest oppmerksomhet, får du mest av!

9 Åpningstid: SFO er åpent fra kl til kl mandag fredag, samt fra skoleslutt til kl mandag til fredag. I skolens ferier holder SFO åpent hele dager, dvs. fra kl Det kan forekomme at SFO-tilbudet gis på annen skole eller i barnehage i kommunen. SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, samt 4 uker i juli. I tillegg holder vi stengt følgende 5 dager i forbindelse med planlegging: og 15.08, 07.11, og Sommeren 2015 er SFO stengt f.o.m. mandag t.o.m. fredag Betalingssatser pr. måned skoleåret 2014/2015: Betalingen skjer forskuddsvis hver måned til kommunens økonomiavdeling. Betalingen foretas for det tidsrom plassen er tildelt. Manglende betaling fører etter 2 purringer til oppsigelse av plassen. Det betales for hele måneder. Betalingen må være àjour til 1. august hvert år, dersom dette ikke er tilfellet mistes retten til å påbegynne nytt år i SFO. Ett måltid pr. dag er inkludert i foreldrebetalingen. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret. Satser Kostpenger 5 dager/uke Kr Kr dager/uke Kr Kr dager/uke Kr Kr 105 Halv plass Kr Kr dager/uke Kr 990 Kr dag/uke Kr 500 Kr % søskenmoderasjon for 1. søsken 50% søskenmoderasjon for 2. søsken eller flere I tillegg kommer faktureringsgebyr Påmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass: Påmelding til SFO kan gjøres gjennom hele skoleåret, dette gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside. Hovedpåmelding til SFO for nye 1. klassinger har frist 1. mai. Dersom plassen skal reduseres er det 1 måneds varslingsplikt. Varslingen gjelder da fra den 1. i påfølgende måned. Dersom plassen skal økes avtales dette med fagansvarlig og endringen vil normalt kunne tre i kraft etter 1 uke. Det er 1 måneds oppsigelse. Oppsigelsen løper fra den 1. påfølgende måned.

10 Endringer eller oppsigelser skal gjøres skriftlig og leveres til fagansvarlig. Egne skjemaer for endring og oppsigelse skal benyttes. Disse kan lastes ned fra kommunens hjemmeside, eller fås i papirutgave av personalet på SFO. Barn med varierende SFO-dager: De barna som har plass på ulike dager fra uke til uke (turnus), må levere en skriftlig oversikt til SFO over hvilke dager de skal være på SFO i god tid. INFORMASJON FRA AURSMOEN SFO Inndeling i baser: Vi har inndelt barna i 3 grupper, dette fordi barnegruppen er stor. En slik gruppeinndeling gjør at det vil være noen voksne som kjenner barnet ditt bedre enn andre. Her er en oversikt over gruppene: Base 1 er 1. klasse Base 2 er 2. klasse Base 3 er 3. og 4. klasse De ansatte har samling med sine barnegrupper hver dag, i forbindelse med måltidet. På samlingen gis det blant annet informasjon om dagens aktivitetstilbud, en synger sanger eller leser høyt fra en bok. Ved både strukturerte aktiviteter og i frilek vil de ansatte ha kontakt med barna også på tvers av gruppene. Måltider: Barna kan gjerne spise frokost på SFO, de må da ha med egen matpakke. OBS: frokosten foregår mellom kl og kl Drikke får de på SFO (melk/juice). Etter skoletid serveres det et måltid. To ganger i uken er dette varmmat, eller eventuelt salat o.l. Hver ettermiddag serveres oppskåret frukt eller grønnsaker. I skolens ferier, hvor SFO er åpent fra , serverer SFO et måltid. Barna må ha med seg matpakke som spises ca. kl SFO serverer et måltid ca. kl , da gjerne varmmat.

11 Månedsplan og SFO-nytt: En månedsplan hvor aktivitetstilbudet blir beskrevet og oversikt over hvilke dager det serveres varmmat legges ut på skolens hjemmeside (med link til SFO). Det legges også ut et månedlig infoskriv som heter SFO-nytt. Både månedsplan og SFO-nytt henges også opp på oppslagstavla inne på SFO. Oppmøte: SFO har ikke ansvaret for barna før det har meldt sin ankomst inne på SFO om morgenen. Henting/hjemsending: Barnet må ikke hentes fra SFO uten at en ansatt gjøres oppmerksom på dette. Barnet skal krysses ut på egne lister som de ansatte disponerer. Vi kan, etter avtale med foresatte, sende hjem barn til et avtalt klokkeslett. For deres barns sikkerhet ønsker vi faste, og helst skriftlige, avtaler hvis barnet skal gå hjem selv. Dersom avtalen skal endres ønsker vi skriftlig beskjed. Vi ønsker oss beskjeder primært via mobilskole. Sykdom/fravær: Dersom barnet skal være borte fra SFO grunnet sykdom, eller andre årsaker, skal alltid SFO ha beskjed. Dere kan gi oss beskjed via mobilskole, på e-post til fagansvarlig eller ringe til SFO. Vi kan dessverre ikke godta muntlige beskjeder fra barna. Aktiviteter: På Aursmoen SFO er vi opptatt av at det er fritid for barna når de er hos oss. Det er stor grad av medbestemmelse og vi tilstreber hele tiden å tilby varierte aktiviteter slik at hele barnegruppa opplever SFO-hverdagen som meningsfylt, utfordrerne og morsom. Eksempler på frivillige strukturerte aktiviteter kan være: svømming, sløyd, allidrett (gymsal), formingsaktiviteter og data. Ikke strukturerte aktiviteter er det vi kaller frilek. Uteområdet: Vi benytter hele skolegården til uteområde. Når barna er ute skal det alltid være voksne tilstede. Alle voksne som er ute har på seg gul vest, slik at både barn og foresatte ser utevaktene godt. Skiftetøy/utstyr: Alle barn får ved skolestart sin egen garderobeplass med navn, samme plass både på skolen og på SFO. Her kan de oppbevare skiftetøy og yttertøy. Det er viktig at alle har et skift liggende til enhver tid, samt yttertøy som passer for årstid og værforhold. Det er viktig å merke seg at vi er ute hver dag på SFO, samt at barna også er ute i skoletiden. Vi er så heldige å ha 2 tørkeskap på SFO. Skitne og våte klær må imidlertid tas med hjem for vask og/eller tørk.

12 Alt av klær og utstyr (sykler, hjelmer, ski, akebrett o.l) må merkes. Barnet har selv ansvar for skolesekk, klær og utstyr. Alle bør ha innesko. Gjenglemt tøy ligger i bokser ved garderobene. Med jevne mellomrom oppfordrer vi dere om å ta en ekstra titt i disse boksene. Det som eventuelt ligger der etter en slik oppfordring gis til veldedighet. Private leker/utstyr: Barna kan ta med egne leker på SFO, men da på eget ansvar! Barna bør da også være forberedt på å låne bort lekene. Lekene bør merkes. Bruk av mobiltelefon er ikke lov. Det er imidlertid greit at barn som har avtale om å gå hjem alene har mobiltelefon telefonen skal da oppbevares av personalet (ikke i barnets sekk eller på hylla) og returneres til barnet når det forlater SFO. De barna som ønsker det kan ha med seg spill (Kurio, DS, Ipad o.l) på fredager, det er da tillatt å spille på ettermiddagen (etter måltidet). SFO er ikke ansvarlig for private spill. Det er ikke lov til å bruke eksempelvis Ipad til å ta bilder med når en er på SFO. Medisinering: Dersom barnet ditt har behov for medisinering i den tiden det er hos oss, skal det lages skriftlig avtale med SFO om hvordan dette skal gjøres, når det skal gjøres og hvilket ansvar SFO har for medisineringen. SFO benytter egne skjemaer for dette. Dersom barnet ditt har allergi vil vi gjerne ha beskjed om dette slik at vi kan forhindre reaksjoner. Barnesamtaler og brukerundersøkelser: I løpet av året vil en av de voksne på de ulike gruppene gjennomføre en samtale med barnet ditt om hvordan han/hun har det på SFO. Hensikten med barnesamtalene er å undersøke barnets trivsel, forebygge mobbing og å øke barnets innflytelse på sin SFO-hverdag. I løpet av skoleåret 2014/2015 skal det gjennomføres en brukerundersøkelse blant foresatte. Brukerundersøkelsen er et verktøy i utviklingsarbeidet av SFO-tilbudet. Barnesamtalen og brukerundersøkelsen vil bli brukt for å evaluere vårt arbeid. Vi arbeider kontinuerlig for å bli enda litt bedre og å heve kvaliteten på tilbudet ytterligere ett hakk! Foreldremøter og foreldresamtaler: SFO deltar på skolens foreldremøter etter behov. Foreldresamtaler gjennomføres kun ved behov, enten meldt fra foresatte eller fra SFO. SFO inviterer til hentekaffe (foreldrekaffe) ca. 4 ganger pr. år. Registreringsskjema: I forbindelse med oppstart skal dere fylle ut et registreringsskjema med opplysninger som er viktige for oss å vite. Det er blant annet deres telefonnummer, eventuelt e-post adresser og

13 opplysninger om hvem som kan hente barnet. Dette er opplysninger som kan endres det er derfor viktig at dere sørger for at vi til enhver tid har korrekte (oppdaterte) opplysninger. SAMARBEID For å sikre et helhetlig og godt SFO-tilbud, er det en forutsetning med et velfungerende samarbeid mellom SFO og skole, ulike eksterne virksomheter og ikke minst foresatte. Internt: Ansatte ved SFO har ukentlige planleggingsmøter. Ansatte i SFO får veiledning av lærere/inspektør ved behov, og kan delta på møter i skolen ved behov. Ansatte i SFO deltar i ansvarsgruppemøter for barn med særskilte behov. Personalet i SFO og skolens øvrige personale har deler av planleggingsdager felles. Fagansvarlig ved SFO har faste møter med skolens rektor, samt samarbeid med inspektør og kontaktlærerne. Fagansvarlig ved SFO er fast medlem i skolemiljøutvalget (SMU). Eksternt: Fagansvarlig ved SFO deltar i nettverk med fagansvarlig ved andre SFOèr i kommunen, nettverket møtes jevnlig. Fagansvarlig ved SFO samarbeider med eksempelvis barnehager, barnevern, PPT, BUP og helsesøster dersom det er nødvendig. SFO samarbeider med kulturskolen i Aurskog-Høland kommune, for gjennomføring av deres aktiviteter i SFO-tiden. Vi ønsker stadig mer samarbeid med lokale idrettslag og/eller frivillige organisasjoner. Dette gjør at vi kan tilby et mer komplett aktivitetstilbud til barna på SFO, samt at vi kan avlaste familier i en ellers travel hverdag. Samarbeid mellom barnehage og skole/sfo: For å sikre at overgangen fra barnehage til skole og SFO blir best mulig, har Aurskog-Høland kommune utarbeidet «Tiltaksplan for tverrfaglig samarbeid ved overgang Barnehage Skole/SFO». Planen legger til grunn en detaljert oversikt over hva som skal gjøres, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Foresatte mottar planen i god tid før deres barn begynner på skolen. I tillegg til overnevnte plan har Aurskog-Høland kommune et samarbeidsprosjekt som heter «Matte på tvers». Prosjektet har i hovedsak resultert i et idéhefte med matte-aktiviteter som skal være med på å styrke barns interesse og forståelse av matematikk. Idéheftet inneholder leker/aktiviteter med tall og matematiske begreper, og skal styrke barnas tallforståelse og motivasjon for faget.

14 Samarbeid med foresatte: Aurskog-Høland modellen ble politisk vedtatt våren 2009, og den beskriver hvordan ansatte i kommunen skal møte «barn vi lurer på». Modellen bygger på en forståelse av at foresatte er de viktigste menneskene i et barns liv, og at løsningene for at et barn skal få det bedre ligger i nettopp i et godt samarbeid med hjemmet og nærmiljøet. Målet med å innføre modellen er i hovedsak å bidra til at barn får en trygg og god oppvekst, samt at barn og deres foresatte opplever positive møter med kommunen. De ansatte i kommunens SFOèr forpliktes gjennom denne modellen til raskt å ta initiativ i forhold til «barn vi lurer på», foresatte skal informeres og trekkes inn i prosessen umiddelbart. Gjennom samarbeid med foresatte utarbeides relevante tiltaksplaner og avtaler om oppfølging av barnet. I tilfeller hvor barn over tid ikke har fått det bedre vil det være aktuelt å trekke inn eksempelvis barnevernstjenesten, PPT, BUP og/eller helsestasjonen. På SFO arbeider vi hele tiden for å gi et optimalt tilbud, et viktig ledd i å nå denne målsetningen er et godt foreldresamarbeid. Vi mener at et slikt samarbeid bærer preg av åpen og god kommunikasjon, ansvar og tillitt. Vi ønsker oss tilbakemeldinger på den jobben vi gjør og det tilbudet vi gir! I hverdagen er det ønskelig at det overnevnte viser seg på følgende måte i praksis: SFO sender ut månedlig informasjon til foresatte om aktiviteter og annet. Denne informasjonen legges ut på kommunens nettside, på e-post og/eller som oppslag lokalt på SFO. Ansatte på SFO har daglig kontakt med de foresatte som leverer/henter barnet sitt. I løpet av året arrangeres minimum 1 foreldremøte, der foresatte inviteres til å komme med spørsmål og innspill i forhold til driften av SFO. Foreldremøtet arrangeres av SFO, eller i samarbeid med skolen. Ansatte på SFO gir alltid beskjed til foresatte dersom det har skjedd noe avvikende med barnet. Slike beskjeder gis som regel pr. telefon, eller at det bes om en samtale i forbindelse med henting/levering. Foresatte er velkommen til å be om en avtale med fagansvarlig for en nærmere samtale om barnets sosiale fungering på SFO, trivsel eller vedrørende barnets helsesituasjon. Fagansvarlig ved SFO deltar på informasjonsdager/besøksdager for nye 1. klassinger i forkant av skolestart. Det er viktig at foresatte formidler informasjon som er av betydning om barna, og gir tilbakemelding innen frister.

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager

BIKKJESTYKKET BARNEHAGE. Informasjons- og årsplan for 2013 2015. «Vi gjør hver dag verdifull» Drammen kommunale barnehager BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Informasjons- og årsplan for 2013 2015 «Vi gjør hver dag verdifull» 1 Drammen kommunale barnehager VELKOMMEN TIL OSS! BIKKJESTYKKET BARNEHAGE Strømsø barnehageområde Velkommen

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014

ÅRSPLAN. Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 ÅRSPLAN 2014 2015 Godkjent i Samarbeidsutvalget 15.10.2014 Innhold Forord... 3 Barnehagens innledning... 4 1 Barnehagens formål, oppgaver og samarbeid... 5 1.1 Foreldresamarbeid... 6 1.2 Tidlig innsats...

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september

Årsplan. for 2013. Haslum idrettsbarnehage. Periode 1. Periode 2. februar, juni, Juli Periode 3 August, september Årsplan for 2013 Haslum idrettsbarnehage Periode 1 Januar, februar, mars Periode 4 Oktober, November, Desember Periode 2 April, Mai, juni, Juli Periode 3 August, september Vår visjon Vi skal være en barnehage

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer