ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

2 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som er nye i høst. Denne årsplanen er utviklet i samarbeid med de andre Skolefritidsordningene i Aurskog- Høland kommune, men hver enkelt SFO har satt sitt lokale preg på planen. Årsplanen er knyttet opp mot Aurskog-Høland kommunes verdigrunnlag RAUS (Respekt Ansvar Utvikling Service), Kvalitetsplan for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune og Vedtekter for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune. Årsplanen skal synliggjøre og systematisere det arbeid som gjøres gjennom året, samt gi tilfredsstillende praktisk informasjon om virksomheten. Kvalitetsplanen for SFO definerer 4 fokusområder. I denne årsplanen vil vi si noe om hvordan vi lokalt jobber med disse fokusområdene i SFO-hverdagen. Formålet med SFO: «Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet». Opplæringsloven 13-7 Skolefritidstilbudet er et lekpreget omsorgs- og fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn, og for barn med funksjonshemminger fra 5. til 7. trinn. Formålet med tilbudet er som nevnt over å tilrettelegge for et helhetlig oppvekstmiljø gjennom å gi barn i denne aldersgruppa trygge rammevilkår for lek, sosial læring og organiserte aktiviteter. Aurskog-Høland kommunestyre vedtar kvalitetsplan og vedtekter for virksomheten. Fagansvarlig for SFO har ansvaret for den administrative og daglige driften av skolefritidsordningen. Rektor ved Bjørkelangen skole er øverste leder for virksomheten. Vi håper du som leser er fornøyd med innholdet i årsplanen og at vi har klart å formidle vår kunnskap og våre holdninger på en god måte. PRESENTASJON AV SMÅ OG STORE VED AURSMOEN SFO Ansatte ved Aursmoen SFO: Rektor ved Aursmoen skole, Grazyna Saxegaard, er virksomhetens øverste leder. SFO- Fagansvarlig, Lene Hoff Holmedahl, har ansvaret for den administrative og daglige driften av SFO. Barnegruppa: 1. september 2014 er det registrert 124 barn på Aursmoen SFO. Det er imidlertid slik at flere barn har redusert plass, derfor er det ingen dag hvor det er 124 barn på SFO samtidig.

3 Fordelingen i gruppene per i dag er som følger: Base 1 (1.trinn): 50 barn Base 2 (2.trinn): 33 barn Base 3 (3.og 4.trinn): 35 barn Vi gleder oss til å tilbringe tid sammen med barna og vil legge til rette for en meningsfylt og morsom fritid! Kontaktinformasjon for Aursmoen SFO: SFO-telefon: Fagansvarlig SFO: Telefon: E-post: Adressen vår er: Aurveien 23, 1930 Aurskog FOKUSOMRÅDER Kvalitetsplanen for SFO gir føringer for den enkelte SFO`s mål, innhold og oppgaver. Det er definert 4 fokusområder som SFO skal arbeide etter. Nedenfor står det litt om de 4 fokusområdene og hvordan vi jobber med disse på de ulike SFOène i kommunen. Vi har også valgt å si litt om trygghet, glede og respekt som er grunnleggende for alt som foregår på SFO. Lek og fysisk aktivitet: Lek er en typisk aktivitet for barn og er en vesentlig del av SFO-tilbudet. Leken er lystbetont for barna. Barn lærer, bearbeider opplevelser og inntrykk gjennom lek. Vi legger vekt på at barna får muligheten til variasjon i leken både inne og ute. Det må gis tid til frilek. Dette er det viktig å ta hensyn til når voksne snakker om mangfoldet i aktivitetstilbudet på SFO. Leken kan også brukes som metode i strukturerte aktiviteter. Gjennom variert fysisk aktivitet inne og ute skal SFO bidra til at barna får økt motorisk utvikling og kroppsbeherskelse. Videre vil fokus på fysisk aktivitet hjelpe barna i å utvikle en positiv selvoppfatning, forståelse og respekt for egen kropp.

4 På Aursmoen SFO skal personalet legge til rette for, og gjennomføre flere ukentlige tilbud om varierte fysiske aktiviteter ute og inne. Vi skal planlegge hvordan skolen og nærmiljøet kan tas i bruk, eksempelvis gymsal, basseng, mediatek, idrettsanlegg, musikkrom, skog, ballbinge og parkområder. Personalet skal kunne ta vare på aktive barns helse gjennom å forebygge ulykker og kunne førstehjelp. Kulturaktiviteter: SFO skal gi alle barn muligheter til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom uttrykksformer som sang, dans, drama og ulike formingsaktiviteter vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering og skapende virksomhet. Gjennom kunst og kulturaktiviteter vokser skaperevnen og kreativiteten. Uttrykksformene er mange. Uttrykksmulighetene økes gjennom de voksnes formidling av kunnskap om redskap og teknikker. Det foregår aktiv kulturformidling gjennom barns egen kultur. Barnekulturen synliggjøres i deres ulike lekeaktiviteter, deres vitser og rim, sang og dans, skriblerier og ulike prosjekter. Vår felles kulturarv gir identitet og fellesskapsfølelse. SFO`s aktivitetstilbud følger årstidene og ivaretar tradisjoner ved høytidene. Mat og helse: God ernæring har positive effekter på helse, konsentrasjon og læringsutbytte. SFO skal legge til rette for at barn lærer om god ernæring og får varierte (og kanskje noen nye) smaksopplevelser. Måltidet er også en viktig arena for læring av sosiale ferdigheter, som bordskikk og gode måltidsvaner. Matlaging som aktivitet kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene og økt språklig kompetanse. Norske helsemyndigheter gir anbefalinger og gode råd om sunt kosthold, ansatte på SFO forplikter å jobbe i tråd med dette. Aurskog-Høland kommune har som målsetting å servere 15 % økologisk mat, noen som også er nasjonalmålsetting innen På Aursmoen SFO skal personalgruppa legge til rette for at alle barn skal oppleve en hyggelig måltidsituasjon. Vi ønsker at barna skal ta aktivt del i matlaging, dekke bord og opprydning. Personalgruppen skal ha gode basiskunnskaper om ernæring og kosthold, samt å kunne formidle dette på en positiv måte til barna. Vi lar fokuset på mat og helse preges av årstidsvariasjoner, høytider og kulturelle markeringer. Natur, teknikk og miljø: Lek og aktivitet i naturen skal gi barna mulighet til å reflektere, bruke sansene, gjenkjenne og kunne beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. De ansatte på SFO skal ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser, og legge til rette slik at de blir kjent med ulike planter, dyr, årstider, landskap og værforhold. Videre skal de ansatte jobbe for at barna opplever glede og undring over naturens mangfold, samt implementere fysikk og teknikk i hverdagsaktiviteter og lek. I Aurskog-Høland kommune har vi store muligheter til friluftsliv og lek ute. Vi tar naturen i bruk gjennom hele året - den er en kilde til god trivsel og helse!

5 Trygghet, glede og respekt: Alle barn på SFO skal føle trygghet gjennom tydelige voksne i et strukturert miljø. Dette innebærer at personalet har en klar kommunikasjon seg i mellom og at alle er enige om felles regler. Alle barn skal være sikre på at de blir sett, hørt og får dekket sine elementære behov. Dette innebærer at personalet må bruke tid på å bli kjent med hvert enkelt barn og legge til rette for gode relasjoner. Alle barn på SFO skal oppleve glede gjennom lek, tilpasset opplæring, mestring og vurdering. Dette innebærer at det er positive voksne som jobber på SFO. Det er personalets ansvar å skape de positive situasjonene! Aktivitetstilbudet skal tilpasses alder, funksjonsnivå og mestringsnivå. For at barn skal oppleve glede gjennom aktiviteter må disse tilrettelegges slik at de kan mestres. Det er også viktig at barna får være med å bestemme over egen fritid vi legger derfor stor vekt på barns medbestemmelse! Alle barn på SFO skal oppleve respekt gjennom å være inkludert og akseptert i hverdagen. Dette innebærer at vi sammen skal jobbe for at alle viser toleranse ovenfor hverandre uansett hvem vi er, eller hvor vi kommer fra! Barn skal lære å ha respekt for hverandres egenart, og forhåpentligvis også se på det som positivt. For å få til dette må vi bli kjent med hverandre den beste måten å gjøre det på er gjennom lek, aktivitet og samtale. Personalet bidrar gjennom å tilrettelegge for allsidig og variert lek/aktivitet, der alle kan delta ut fra sine forutsetninger og på den måten bli inkludert.

6 AKTIVITETSPLAN FOR 2014/2015 Måned: Tema / aktiviteter: Husk: August Tilvenning. Bli kjent på SFO, både ute og inne. Bli kjent med hverandre, skape gode relasjoner og trygghet i rutiner. Planleggingsdager 14. og 15. august. SFO er da stengt. September Oktober Bli kjent, få nye venner Vi starter opp med strukturerte aktiviteter som gymsal, kunst og håndverk. Høstferie i uke 40 Vi lager «kaffemat» til markedsdagen (i forbindelse med TV-aksjonen) Vi starter opp med basseng, gruppevis Påmelding til høstferien, frist Vi inviterer til «hentekaffe» kl :30. Salg av kaker og kaffe. Pengene går til TV-aksjonen November Desember Vi starter opp med førjulsaktiviteter Advent / juleforberedelser Julegaver Julebord for barna på SFO fra skoleslutt til ca. kl Alle er velkomne også de barna som i utgangspunktet har fri. Januar Vinter dette er gjennomgående tema i alle strukturerte aktiviteter Aktivitetsdag Februar Karneval! Alle er velkomne også de barna som i utgangspunktet har fri. Rytmer, musikk og farger Vi starter opp med barnesamtaler Mars Påskeforberedelser Vi fortsetter med barnesamtaler Påskeferie fra Planleggingsdag , SFO er da stengt Påmelding til SFO i julen Siste skoledag før jul er SFO holder åpent fra til mandag , tirsdag , mandag og tirsdag SFO er stengt julaften og nyttårsaften Planleggingsdag , SFO er da stengt 1. skoledag etter juleferien er Hentekaffe Brukerundersøkelse Påmelding til SFO i påsken, frist

7 SFO er åpent mandag og tirsdag , fra kl til 17.00, stengt onsdag før skjærtorsdag April Mai Juni Vår - dette er gjennomgående tema i alle strukturerte aktiviteter Aktivitetsdag Vi fortsetter med vår-tema Hurra for 17. mai Aktivitetsdag Blomstring Sommer-SFO Vann er gjennomgående tema i alle strukturerte aktiviteter Sommerfest for barn og personalet, dato fastsettes senere.! Alle er velkomne også de barna som i utgangspunktet har fri. SFO er åpent i uke 26, med unntak av mandag, fra kl SFO er stengt fra mandag t.o.m fredag Påmelding til sommer-sfo, frist Hentekaffe med underholdning Siste skoledag før ferien er Planleggingsdag , SFO er da stengt

8 INFORMASJON FRA SFO I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE RAUS: «RAUS» (gavmild; rundhåndet; storsinnet) De fire bokstavene i verdigrunnlaget står for: Respekt - Alle har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor! Ansvar - Vi tar ansvar og er til å stole på! Utvikling Vi ser muligheter og gjør noe med dem! Service Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig! RAUS er forpliktende for kommunen/alle ansatte i forhold til: Brukere av kommunens tjenester Enheten/virksomheten/avdelingen Samarbeidspartnere i og utenfor kommunen Deg selv Taushetsplikt: Personalet har taushetsplikt etter Forvaltningsloven 13. Taushetsplikten er en lovbestemt nødvendighet innen alt arbeid i skolen. «Løft»: LØFT står forløsningsfokusert tilnærming som har fokus på ressurser og løsninger. I Aurskog- Høland kommune skal alle skolefritidsordningene arbeide etter denne metoden. LØFT kjennetegnes som metode av at den ikke fokuserer på problemer, men på å finne løsninger og positive veier for utvikling. Modellen bygger på tre læresetninger: Det som fungerer skal ikke rettes på Hvis noe virker, gjør mer av det Det som ikke virker, gjør det på en annen måte Det du gir mest oppmerksomhet, får du mest av!

9 Åpningstid: SFO er åpent fra kl til kl mandag fredag, samt fra skoleslutt til kl mandag til fredag. I skolens ferier holder SFO åpent hele dager, dvs. fra kl Det kan forekomme at SFO-tilbudet gis på annen skole eller i barnehage i kommunen. SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, samt 4 uker i juli. I tillegg holder vi stengt følgende 5 dager i forbindelse med planlegging: og 15.08, 07.11, og Sommeren 2015 er SFO stengt f.o.m. mandag t.o.m. fredag Betalingssatser pr. måned skoleåret 2014/2015: Betalingen skjer forskuddsvis hver måned til kommunens økonomiavdeling. Betalingen foretas for det tidsrom plassen er tildelt. Manglende betaling fører etter 2 purringer til oppsigelse av plassen. Det betales for hele måneder. Betalingen må være àjour til 1. august hvert år, dersom dette ikke er tilfellet mistes retten til å påbegynne nytt år i SFO. Ett måltid pr. dag er inkludert i foreldrebetalingen. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret. Satser Kostpenger 5 dager/uke Kr Kr dager/uke Kr Kr dager/uke Kr Kr 105 Halv plass Kr Kr dager/uke Kr 990 Kr dag/uke Kr 500 Kr % søskenmoderasjon for 1. søsken 50% søskenmoderasjon for 2. søsken eller flere I tillegg kommer faktureringsgebyr Påmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass: Påmelding til SFO kan gjøres gjennom hele skoleåret, dette gjøres elektronisk via kommunens hjemmeside. Hovedpåmelding til SFO for nye 1. klassinger har frist 1. mai. Dersom plassen skal reduseres er det 1 måneds varslingsplikt. Varslingen gjelder da fra den 1. i påfølgende måned. Dersom plassen skal økes avtales dette med fagansvarlig og endringen vil normalt kunne tre i kraft etter 1 uke. Det er 1 måneds oppsigelse. Oppsigelsen løper fra den 1. påfølgende måned.

10 Endringer eller oppsigelser skal gjøres skriftlig og leveres til fagansvarlig. Egne skjemaer for endring og oppsigelse skal benyttes. Disse kan lastes ned fra kommunens hjemmeside, eller fås i papirutgave av personalet på SFO. Barn med varierende SFO-dager: De barna som har plass på ulike dager fra uke til uke (turnus), må levere en skriftlig oversikt til SFO over hvilke dager de skal være på SFO i god tid. INFORMASJON FRA AURSMOEN SFO Inndeling i baser: Vi har inndelt barna i 3 grupper, dette fordi barnegruppen er stor. En slik gruppeinndeling gjør at det vil være noen voksne som kjenner barnet ditt bedre enn andre. Her er en oversikt over gruppene: Base 1 er 1. klasse Base 2 er 2. klasse Base 3 er 3. og 4. klasse De ansatte har samling med sine barnegrupper hver dag, i forbindelse med måltidet. På samlingen gis det blant annet informasjon om dagens aktivitetstilbud, en synger sanger eller leser høyt fra en bok. Ved både strukturerte aktiviteter og i frilek vil de ansatte ha kontakt med barna også på tvers av gruppene. Måltider: Barna kan gjerne spise frokost på SFO, de må da ha med egen matpakke. OBS: frokosten foregår mellom kl og kl Drikke får de på SFO (melk/juice). Etter skoletid serveres det et måltid. To ganger i uken er dette varmmat, eller eventuelt salat o.l. Hver ettermiddag serveres oppskåret frukt eller grønnsaker. I skolens ferier, hvor SFO er åpent fra , serverer SFO et måltid. Barna må ha med seg matpakke som spises ca. kl SFO serverer et måltid ca. kl , da gjerne varmmat.

11 Månedsplan og SFO-nytt: En månedsplan hvor aktivitetstilbudet blir beskrevet og oversikt over hvilke dager det serveres varmmat legges ut på skolens hjemmeside (med link til SFO). Det legges også ut et månedlig infoskriv som heter SFO-nytt. Både månedsplan og SFO-nytt henges også opp på oppslagstavla inne på SFO. Oppmøte: SFO har ikke ansvaret for barna før det har meldt sin ankomst inne på SFO om morgenen. Henting/hjemsending: Barnet må ikke hentes fra SFO uten at en ansatt gjøres oppmerksom på dette. Barnet skal krysses ut på egne lister som de ansatte disponerer. Vi kan, etter avtale med foresatte, sende hjem barn til et avtalt klokkeslett. For deres barns sikkerhet ønsker vi faste, og helst skriftlige, avtaler hvis barnet skal gå hjem selv. Dersom avtalen skal endres ønsker vi skriftlig beskjed. Vi ønsker oss beskjeder primært via mobilskole. Sykdom/fravær: Dersom barnet skal være borte fra SFO grunnet sykdom, eller andre årsaker, skal alltid SFO ha beskjed. Dere kan gi oss beskjed via mobilskole, på e-post til fagansvarlig eller ringe til SFO. Vi kan dessverre ikke godta muntlige beskjeder fra barna. Aktiviteter: På Aursmoen SFO er vi opptatt av at det er fritid for barna når de er hos oss. Det er stor grad av medbestemmelse og vi tilstreber hele tiden å tilby varierte aktiviteter slik at hele barnegruppa opplever SFO-hverdagen som meningsfylt, utfordrerne og morsom. Eksempler på frivillige strukturerte aktiviteter kan være: svømming, sløyd, allidrett (gymsal), formingsaktiviteter og data. Ikke strukturerte aktiviteter er det vi kaller frilek. Uteområdet: Vi benytter hele skolegården til uteområde. Når barna er ute skal det alltid være voksne tilstede. Alle voksne som er ute har på seg gul vest, slik at både barn og foresatte ser utevaktene godt. Skiftetøy/utstyr: Alle barn får ved skolestart sin egen garderobeplass med navn, samme plass både på skolen og på SFO. Her kan de oppbevare skiftetøy og yttertøy. Det er viktig at alle har et skift liggende til enhver tid, samt yttertøy som passer for årstid og værforhold. Det er viktig å merke seg at vi er ute hver dag på SFO, samt at barna også er ute i skoletiden. Vi er så heldige å ha 2 tørkeskap på SFO. Skitne og våte klær må imidlertid tas med hjem for vask og/eller tørk.

12 Alt av klær og utstyr (sykler, hjelmer, ski, akebrett o.l) må merkes. Barnet har selv ansvar for skolesekk, klær og utstyr. Alle bør ha innesko. Gjenglemt tøy ligger i bokser ved garderobene. Med jevne mellomrom oppfordrer vi dere om å ta en ekstra titt i disse boksene. Det som eventuelt ligger der etter en slik oppfordring gis til veldedighet. Private leker/utstyr: Barna kan ta med egne leker på SFO, men da på eget ansvar! Barna bør da også være forberedt på å låne bort lekene. Lekene bør merkes. Bruk av mobiltelefon er ikke lov. Det er imidlertid greit at barn som har avtale om å gå hjem alene har mobiltelefon telefonen skal da oppbevares av personalet (ikke i barnets sekk eller på hylla) og returneres til barnet når det forlater SFO. De barna som ønsker det kan ha med seg spill (Kurio, DS, Ipad o.l) på fredager, det er da tillatt å spille på ettermiddagen (etter måltidet). SFO er ikke ansvarlig for private spill. Det er ikke lov til å bruke eksempelvis Ipad til å ta bilder med når en er på SFO. Medisinering: Dersom barnet ditt har behov for medisinering i den tiden det er hos oss, skal det lages skriftlig avtale med SFO om hvordan dette skal gjøres, når det skal gjøres og hvilket ansvar SFO har for medisineringen. SFO benytter egne skjemaer for dette. Dersom barnet ditt har allergi vil vi gjerne ha beskjed om dette slik at vi kan forhindre reaksjoner. Barnesamtaler og brukerundersøkelser: I løpet av året vil en av de voksne på de ulike gruppene gjennomføre en samtale med barnet ditt om hvordan han/hun har det på SFO. Hensikten med barnesamtalene er å undersøke barnets trivsel, forebygge mobbing og å øke barnets innflytelse på sin SFO-hverdag. I løpet av skoleåret 2014/2015 skal det gjennomføres en brukerundersøkelse blant foresatte. Brukerundersøkelsen er et verktøy i utviklingsarbeidet av SFO-tilbudet. Barnesamtalen og brukerundersøkelsen vil bli brukt for å evaluere vårt arbeid. Vi arbeider kontinuerlig for å bli enda litt bedre og å heve kvaliteten på tilbudet ytterligere ett hakk! Foreldremøter og foreldresamtaler: SFO deltar på skolens foreldremøter etter behov. Foreldresamtaler gjennomføres kun ved behov, enten meldt fra foresatte eller fra SFO. SFO inviterer til hentekaffe (foreldrekaffe) ca. 4 ganger pr. år. Registreringsskjema: I forbindelse med oppstart skal dere fylle ut et registreringsskjema med opplysninger som er viktige for oss å vite. Det er blant annet deres telefonnummer, eventuelt e-post adresser og

13 opplysninger om hvem som kan hente barnet. Dette er opplysninger som kan endres det er derfor viktig at dere sørger for at vi til enhver tid har korrekte (oppdaterte) opplysninger. SAMARBEID For å sikre et helhetlig og godt SFO-tilbud, er det en forutsetning med et velfungerende samarbeid mellom SFO og skole, ulike eksterne virksomheter og ikke minst foresatte. Internt: Ansatte ved SFO har ukentlige planleggingsmøter. Ansatte i SFO får veiledning av lærere/inspektør ved behov, og kan delta på møter i skolen ved behov. Ansatte i SFO deltar i ansvarsgruppemøter for barn med særskilte behov. Personalet i SFO og skolens øvrige personale har deler av planleggingsdager felles. Fagansvarlig ved SFO har faste møter med skolens rektor, samt samarbeid med inspektør og kontaktlærerne. Fagansvarlig ved SFO er fast medlem i skolemiljøutvalget (SMU). Eksternt: Fagansvarlig ved SFO deltar i nettverk med fagansvarlig ved andre SFOèr i kommunen, nettverket møtes jevnlig. Fagansvarlig ved SFO samarbeider med eksempelvis barnehager, barnevern, PPT, BUP og helsesøster dersom det er nødvendig. SFO samarbeider med kulturskolen i Aurskog-Høland kommune, for gjennomføring av deres aktiviteter i SFO-tiden. Vi ønsker stadig mer samarbeid med lokale idrettslag og/eller frivillige organisasjoner. Dette gjør at vi kan tilby et mer komplett aktivitetstilbud til barna på SFO, samt at vi kan avlaste familier i en ellers travel hverdag. Samarbeid mellom barnehage og skole/sfo: For å sikre at overgangen fra barnehage til skole og SFO blir best mulig, har Aurskog-Høland kommune utarbeidet «Tiltaksplan for tverrfaglig samarbeid ved overgang Barnehage Skole/SFO». Planen legger til grunn en detaljert oversikt over hva som skal gjøres, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Foresatte mottar planen i god tid før deres barn begynner på skolen. I tillegg til overnevnte plan har Aurskog-Høland kommune et samarbeidsprosjekt som heter «Matte på tvers». Prosjektet har i hovedsak resultert i et idéhefte med matte-aktiviteter som skal være med på å styrke barns interesse og forståelse av matematikk. Idéheftet inneholder leker/aktiviteter med tall og matematiske begreper, og skal styrke barnas tallforståelse og motivasjon for faget.

14 Samarbeid med foresatte: Aurskog-Høland modellen ble politisk vedtatt våren 2009, og den beskriver hvordan ansatte i kommunen skal møte «barn vi lurer på». Modellen bygger på en forståelse av at foresatte er de viktigste menneskene i et barns liv, og at løsningene for at et barn skal få det bedre ligger i nettopp i et godt samarbeid med hjemmet og nærmiljøet. Målet med å innføre modellen er i hovedsak å bidra til at barn får en trygg og god oppvekst, samt at barn og deres foresatte opplever positive møter med kommunen. De ansatte i kommunens SFOèr forpliktes gjennom denne modellen til raskt å ta initiativ i forhold til «barn vi lurer på», foresatte skal informeres og trekkes inn i prosessen umiddelbart. Gjennom samarbeid med foresatte utarbeides relevante tiltaksplaner og avtaler om oppfølging av barnet. I tilfeller hvor barn over tid ikke har fått det bedre vil det være aktuelt å trekke inn eksempelvis barnevernstjenesten, PPT, BUP og/eller helsestasjonen. På SFO arbeider vi hele tiden for å gi et optimalt tilbud, et viktig ledd i å nå denne målsetningen er et godt foreldresamarbeid. Vi mener at et slikt samarbeid bærer preg av åpen og god kommunikasjon, ansvar og tillitt. Vi ønsker oss tilbakemeldinger på den jobben vi gjør og det tilbudet vi gir! I hverdagen er det ønskelig at det overnevnte viser seg på følgende måte i praksis: SFO sender ut månedlig informasjon til foresatte om aktiviteter og annet. Denne informasjonen legges ut på kommunens nettside, på e-post og/eller som oppslag lokalt på SFO. Ansatte på SFO har daglig kontakt med de foresatte som leverer/henter barnet sitt. I løpet av året arrangeres minimum 1 foreldremøte, der foresatte inviteres til å komme med spørsmål og innspill i forhold til driften av SFO. Foreldremøtet arrangeres av SFO, eller i samarbeid med skolen. Ansatte på SFO gir alltid beskjed til foresatte dersom det har skjedd noe avvikende med barnet. Slike beskjeder gis som regel pr. telefon, eller at det bes om en samtale i forbindelse med henting/levering. Foresatte er velkommen til å be om en avtale med fagansvarlig for en nærmere samtale om barnets sosiale fungering på SFO, trivsel eller vedrørende barnets helsesituasjon. Fagansvarlig ved SFO deltar på informasjonsdager/besøksdager for nye 1. klassinger i forkant av skolestart. Det er viktig at foresatte formidler informasjon som er av betydning om barna, og gir tilbakemelding innen frister.

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2015

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2015 PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO. I dette skrivet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning for

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017 SKOLEFRITIDSORDNING LYNGHEIMSSKOLE

ÅRSPLAN 2016/2017 SKOLEFRITIDSORDNING LYNGHEIMSSKOLE ÅRSPLAN 2016/2017 SKOLEFRITIDSORDNING LYNGHEIMSSKOLE Tlf. direkte til SFO: 75 14 42 30 Åpningstider: Morgen fra kl. 07:00-08:30 Dagtid kl. 13:15 16.30 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015. Bjørkelangen SFO

ÅRSPLAN 2014/2015. Bjørkelangen SFO ÅRSPLAN 2014/2015 Bjørkelangen SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. Bjørkelangen SFO

ÅRSPLAN 2015/2016. Bjørkelangen SFO ÅRSPLAN 2015/2016 Bjørkelangen SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent

Detaljer

INFORMASJON OG ÅRSPLAN FOR LØKEN SFO

INFORMASJON OG ÅRSPLAN FOR LØKEN SFO INFORMASJON OG ÅRSPLAN FOR LØKEN SFO 2017-2018 1 VELKOMMEN Vi ønsker både gamle og nye brukere velkommen til et nytt og spennende år på SFO, vi gleder oss! Håper dette heftet kan gi deg svar på noen av

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 Haneborg SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 Haneborg SFO ÅRSPLAN 2014/2015 Haneborg SFO 1 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Haneborg SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Bjørkelangen SFO. B j ø r k e l a n g e n S F O - Å r s p l a n / Side 1

ÅRSPLAN 2016/2017. Bjørkelangen SFO. B j ø r k e l a n g e n S F O - Å r s p l a n / Side 1 ÅRSPLAN 2016/2017 Bjørkelangen SFO B j ø r k e l a n g e n S F O - Å r s p l a n 2 0 1 6 / 2 0 1 7 Side 1 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO og et

Detaljer

Årsplan Haneborg SFO 2015-2016

Årsplan Haneborg SFO 2015-2016 Årsplan Haneborg SFO 2015-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Formålet med SFO side 3 Presentasjon av små og store ved Haneborg SFO side 4 Fokusområder side 5 Lek og fysisk aktivitet side 5 Kulturaktiviteter

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2017/2018 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2017/2018 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv.

ÅRSPLAN 2015/2016 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv. ÅRSPLAN 2015/2016 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv. Mestring, vennskap, lek og glede. 1 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017

LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 LURA SFO Informasjonshefte 2016/2017 Telefonnummer 1. og 2. trinn: 51 33 75 13 / 97 51 05 81 3. og 4. trinn: 94 15 11 30 Velkommen til Lura SFO 2016/2017 Vi ønsker dere velkommen som foresatte til barn

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BØRSA SFO 2015/16

ÅRSPLAN FOR BØRSA SFO 2015/16 ÅRSPLAN FOR BØRSA SFO 2015/16 1 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til et nytt og innholdsrikt SFO-år på en ny og flott Børsa skole. Vi har allerede funnet oss godt til

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/ 2018 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv.

ÅRSPLAN 2017/ 2018 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv. ÅRSPLAN 2017/ 2018 for Bråte Skolefritidsordning Vi skal bidra til at barn får sjansen til å utvikle den beste versjonen av seg selv. Mestring, vennskap, lek og glede. 1 INNLEDNING Vi ønsker alle barn

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. LITT OM VÅR SFO:... 4 3. ÅPNINGSTID:... 4 3.1 PLANLEGGINGSDAGER:... 4 4. ORGANISERING:... 5 4.1 Personalet på Volsdalen SFO

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 Åpningstider: 07.00 17.00 Første dag for barna på SFO er torsdag 1. august. SFO har stengt 4 uker i juli og 5 planleggingsdager pr. år. Egne påmeldingsskjemaer for skoleferier/fridager

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

«Et trygt og godt sted å være»

«Et trygt og godt sted å være» «Et trygt og godt sted å være» Innledning Skolefritidstilbudet i Vestby Kommune skal i hovedregel være et tilbud til alle barn i 1.- 4.klasse ved den enkelte skole og for funksjonshemmede barn som etter

Detaljer

Årsplan for Venn SFO

Årsplan for Venn SFO Årsplan for Venn SFO Skoleåret 2016-2017. Innholdsfortegnelse 1 Definisjon av SFO... 3 2 Vedtekter for SFO i Skaun kommune... 3 3 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune... 3 3.1 Fokusområdene hvordan skal vi

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016

ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016 ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016 INNLEDNING: Definisjon: Opplæringslovens 13.7 sier: Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-til 4.-klassetrinn og for barn med særskilte

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2013-2014 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

Velkommen til Kvaleberg SFO

Velkommen til Kvaleberg SFO Velkommen til Kvaleberg SFO Fritid på skolen Ny som foresatt og elev Hverdagen på SFO Kvaleberg SFO vil fra skoleåret 2017-2018 ha ca. 140 påmeldte barn (pr.d.). De fleste med 100% plass. Vi har to SFO-baser:

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016 OVERORDNEDE FELLES MÅL FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I BERGEN KOMMUNE SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen SFO skal gi barna muligheter for

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

AKTIVITETER HELE ÅRET/DELER AV ÅRET:

AKTIVITETER HELE ÅRET/DELER AV ÅRET: På SFO følger vi områdene i kvalitetsplanen for SFO-er i Elverum kommune. Årsplanen viser hvilke temaer vi særlig har fokus på. Dette blir utdypet mer på månedsbrev og månedsplan. Informasjon over ukens

Detaljer

Gausel skole SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Gausel skole SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) Gausel skole SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2016-2017 Informasjon til elever og foresatte Skolens hjemmeside http://www.linksidene.no/gausel E-post til skolen gausel.skole@stavanger.kommune.no Tlf SFO-leder

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013

VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 VELKOMMEN TIL SFO VED AURVOLL SKOLE 2012-2013 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016

Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016 Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016 Kommunestyret har vedtatt egne vedtekter for skolefritidsordningen i Øvre Eiker kommune. I disse vedtektene heter det at SFO skal være

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

Kvalitetsplan for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune

Kvalitetsplan for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune Kvalitetsplan for skolefritidsordningen i Aurskog-Høland kommune Innhold Forord... 3 Kvalitetsplan for skolefritidsordningen... 3 Hva skal skolefritidsordningen være... 4 Formål... 4 Sosial kompetanse...

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO. Vi håper det kan gi litt informasjon om hva som skjer hos oss. Dalgård skole SFO er

Detaljer

HALVÅRSHJUL FINSTAD SFO

HALVÅRSHJUL FINSTAD SFO HALVÅRSHJUL FINSTAD SFO Høsten 2017 1. trinn Hjertelig velkomne til Finstad SFO. Håper at alle dere vil finne dere til rette og trives hos oss. Det skal være godt å gå på SFO! Barna skal oppleve at vi

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2013/14 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 HVA SKOLEFRITIDSORDNINGEN TILBYR Definisjon Opplæringslovens 13.7 sier flg: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

Velkommen til Haukås SFO!

Velkommen til Haukås SFO! Velkommen til Haukås SFO! Vi på Haukås SFO ønsker alle nye barn og foresatte velkommen til oss. Her er vi 13 voksne og ca. 120 barn. Vi gleder oss til å bli kjent dere! I dette brevet vil det være informasjon

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

ÅRSHJULET FINSTAD SFO trinn

ÅRSHJULET FINSTAD SFO trinn ÅRSHJULET FINSTAD SFO 2016 2017 1. trinn Hjertelig velkomne til Finstad SFO. Håper at alle dere vil finne dere til rette og trives hos oss. Det skal være godt å gå på SFO! Barna skal oppleve at vi er glade

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1.

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1. Solbakken barneskole har 100 elever. Solbakken SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et tett samarbeid og bidrar til et heldags tilbud for

Detaljer

Sammen om positiv lek og læring

Sammen om positiv lek og læring Sammen om positiv lek og læring Opplæringsloven 13-7. Skolefritidsordninga, fastslår at «Kommunen skal ha et eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte

Detaljer

Velkommen til Haukås SFO!

Velkommen til Haukås SFO! Velkommen til Haukås SFO! Vi på Haukås SFO ønsker alle nye barn og foresatte velkommen til oss. Her er vi ca. 11 voksne og ca. 115 barn. Vi gleder oss til å bli kjent dere! I dette brevet vil det være

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Slettebakken skolefritidsordning

Slettebakken skolefritidsordning Slettebakken skolefritidsordning Innhold 2015/2016 Hva er en skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016 Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år FORMÅL Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som skal dekke barnets behov for :. Tilsyn

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL:

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL: ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2016-2017 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole 2013/2014 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15

SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 SFO Mathopen skole Organisering og pedagogisk plan for skoleåret 2014/15 Informasjon om SFO Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitets- og fritidstilbud for barn på 1. 4. trinn og for elever med

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Rammeplan for SFO i Enebakk

Rammeplan for SFO i Enebakk Rammeplan for SFO i Enebakk Et sted der barna gjerne vil være 2016-2020 Innhold 1. FORMÅLET...3 2. OVERORDNEDE MÅL OG VERDIGRUNNLAG...3 SFO skal:...3 Verdigrunnlag...3 SFO kjennetegnes:...3 På SFO arbeider

Detaljer