Årsplan Kragsgate barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Kragsgate barnehage"

Transkript

1 Årsplan

2 Forord Velkommen til. er en 2 avd barnehage. I 1 etg går mini-mellom og maxi gruppa (3-6 år), og i 2 etg er Trygghetsgruppa (0-3 år).vi samarbeider mye på tvers av avdelingene. I denne årsplanen vil vi kort beskrive mål og tiltak vi skal jobbe med dette barnehageåret. I avdelingenes periodeplaner og temaplaner, vil det stå mer detaljert, om hvordan dette skal gjøres. Hovedfokuset vårt dette barnehageåret vil være Kommunikasjon, språk og tekst. Barnehagens hovedmål sier noe om vårt syn på barn og vårt pedagogiske grunnsyn: «Vi ser barn som kompetente og meningsskapende individer, gjennom at : Voksne og barn er aktive deltakere i et kommunikativt og omsorgfullt miljø, hvor vi inngår i et fellesskap som oppleves meningsfylt, kreativt og lærerikt». Med dette mener vi, at det er viktig å gi barna nye impulser og opplevelser, ved feks å tilføre leken noen nytt, og stadig ha fokus på det fysiske læringsmiljøet. Det skal oppleves meningsfylt, kreativt og lærerikt å være i. Innledning Inkludering og mestring Barnehagene i Kongsberg er en del av Oppveksttjenesten, sammen med grunnskolene, Barneverntjenesten og Helsestasjon for barn og unge. Oppveksttjenesten har som hovedmålsetning at alle barn og unge i Kongsberg skal oppleve inkludering og mestring. Dette gir føringer for hva vi skal jobbe med i barnehagene gjennom hele barnehageåret. Disse begrepene er derfor gjennomgående i denne årsplanen. Planstrukturen Denne årsplanen inngår i en planstruktur som er felles for de åtte kommunale barnehagene. Sentralt planverk Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Lokale planer Kommuneplanen for Kongsberg, Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene, Årsplan for Oppveksttjenesten 2013 Barnehagens planer Årsplan for Kragsgate barnehage Periodeplaner som konkretiserer årsplanen Temaplaner, månedsplaner til ansatte, månedsbrev til foresatte.

3 Valg av innhold og arbeidsmåter Den enkelte barnehage velger ut noen områder de vil vektlegge dette barnehageåret, med beskrivelser av mål og tiltak. Vi har valgt å ha fokus på kommunikasjon, språk og tekst dette barnehage året. Første halvår har 1 etg valgt å konsentrere seg om eventyr. Mens 2 etg har valgt å jobbe med sansene. Mål og tiltak for disse temaene finnes i avdelingenes egne temaplaner. Vårhalvåret 2014, vil vi jobbe med fagområdet antall, rom og form, med fokus på ulike begreper. Her vil vi bruke en progresjonsplan, som viser hva vi må gjøre for at barna skal komme videre i utviklingen sin. Kvalitetsarbeid De kommunale barnehagene i Kongsberg bruker PULS som verktøy i kvalitets- og utviklingsarbeidet gjennom året. PULS er et program med moduler for kvalitetsvurdering og kompetanseutvikling, og er bygget opp i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Alle de kommunale barnehagene skal fordype seg i to områder fra rammeplanen med PULS som verktøy for; egenvurdering av kvaliteten refleksjon rundt egen pedagogisk praksis tiltak for å utvikle kvaliteten kompetansetiltak for å nå målene Alle de kommunale barnehagene skal arbeide med det område som er knyttet opp mot barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver (barnehagens samfunnsmandat). I tillegg velger hver barnehage ett område selv. Vi har valgt språklig kompetanse. Våre prioriteringer dette barnehageåret, med utgangspunkt i rammeplanen. 1.Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver (Fra rammeplanens del 1, barnehagens samfunnsmandat) «Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem». Vi vil ha et spesielt fokus på barnehagens samfunnsmandat, i vårt arbeid med kvalitets-og utviklingsarbeidet gjennom PULS. Mål: Det fysiske miljøet skal være i endring, Tiltak: det byttes ut leker etter barnas lekeinteresser og det fysiske miljøet skal synliggjøre hva avdelingene har fokus på. Vi skal la barna komme med råd og innspill, på hva de ønsker, ved å bruke barnesamtaler. Mål: Barna skal kunne medvirke i sin egen hverdag. Tiltak: For at vi skal kunne ta barns medvirkning på alvor, vil vi gjennomføre barnesamtaler i forkant av ny periodeplan, og underveis i prosjekt/temaarbeid. Barn som har forutsetninger for å kunne være i en samtale, vil få spørsmål som gjelder deres hverdag. De minste som ikke kan kommunisere på denne måten, må vi ta signalene fra i hverdagsaktivitetene. Mål: Personalet skal ha fokus på barnehagens samfunnsmandat med hovedvekt på danningsbegrepet. (PULS: Formål, verdigrunnlag og oppgaver)

4 Tiltak: personalet skal delta på kurs om danning. Vi skal reflektere over hva danning er, og hva vi legger i dette begrepet? Vi må se på hva vi gjør i barnehagen nå, og hvor er det vi ønsker å være/komme? For å få til dette, må vi lage en tiltaksplan ved hjelp av PULSverktøyet.. Mål:gjennomfører 2 differensierte foreldresamtaler i året. Tiltak: Vi har 2 ulike skjemaer vi bruker til foreldresamtalene. Det ene bruker vi på høsten og den andre på våren. Vi skal også ha daglig kontakt med foreldrene, og gi gode tilbakemeldinger, ved hente og bringe situasjoner. 2.Omsorg, lek og læring (Fra rammeplanens del 2, barnehagens innhold) Vi som barnehage må se hvert enkelt barn og møte det der barnet er i dets utvikling og hjelpe det videre til å utvikle seg gjennom omsorg, lek og læring. Vi voksne skal være støttende «stillas» for barnet i dets søken etter ny læring. Mål: Gi tid og rom for lek, og tilføre leken noe nytt Tiltak: Vi vil ha innholdsrike og noe planlagte dager, slik at barna kan få nye impulser til hva de kan leke. Personalet må reflektere over hva barna er opptatte av nå? Og hva vi må gjøre for å videreutvikle dette? Vi må evt gjøre endringer i det fysiske miljøet, og det er viktig å dele barnegruppa inn i mindre grupper, slik at leken ikke blir forstyrret av andre. Mål: personalet skal ha fokus på sammenhengen mellom lek og læring Tiltak: Jobbe med pedagogisk dokumentasjon, ved at vi reflekterer sammen, på etg møter «hva lærte barnet, hva bør de lære videre?»vi vil også bruke dokumentasjonsmalen vår i fht tema, for å sikre en progresjon i temaarbeidet vårt. Personalet skal også fordype seg i noe teori om hvordan barn lærer? Hvilke lærestrategier bruker barn? Og hvilke forutsetninger har barnet for læring. Mål: personalet skal jobbe med språklig kompetanse. (PULS: språklig kompetanse), slik at barna skal få oppleve et rikt språk, og få være en aktiv deltaker i språklig kommunikasjon Tiltak: bruke Puls som verktøy, ved at vi lager tiltaksplan for å få en enda bedre kvalitet på hvordan vi jobber med språklig kompetanse. Ha språkgruppe 2 ganger i uken for minoritetsspråklige barn. Vi skal også ha fokus på hverdagssamtalene rundt matbordet, og blant annet benevne hva ting heter på andre språk, vi har representert i barnehagen. Samtidig skal vi også ha fokus på gode samtaler i lek og aktiviteter. 3.Fagområdene (Fra rammeplanens del 2, barnehagens innhold) Vi har 7 fagområder og vi vil i løpet av året komme innom alle sammen. De ulike fagområdene kommer vi naturlig innom i i løpet av de hverdagslige aktivitetene våre; frilek, turer, måltid osv. Alle fagområdene vil bli synliggjort i temaplanene. Vi har valgt å ha større fokus på Kommunikasjon språk og tekst, kunst kultur og kreativitet, kropp bevegelse og helse, og til våren vil vi også ha fokus på fagområdet antall rom og form.

5 Kommunikasjon, språk og tekst Mål: Styrke språket for å videreutvikle begrepsforståelsen Tiltak: Kommunikasjon, språk og tekst er det fagområdet begge etasjene vil ha fokus på. Dette vil komme inn på flere nivåer i hverdagene våre, gjennom tema, samlingsstunder, hverdagslige rutiner, turer og ikke minst den daglige jobbingen på individ nivå. Barnehagen har også en egen språkgruppe to ganger i uken, for å bedre språket blant de minoritetsspråklige barna. Høsten 2013 vil 1 etg jobbe med eventyr, og har derfor stort fokus på språk. 2 etg vil jobbe med Sansene, og har språk som et undertema. Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst vil vi ha fokus på gjennom hele barnehageåret 2013/14. Vi vil i stor grad også bruke ulike konkreter i formidlingen med barna. Antall, rom og form Mål: Videreføre begrepslæringen, gjennom bruk av fagområdet antall, rom og form Tiltak: for å få til dette må vi ha fokus på de ulike matematiske begrepene. De voksne må være bevist egen begrepsbruk, og alltid benevne begreper i den daglig samtalen med barna. Kropp, bevegelse og helse (fokus i 2 etg) Mål: Bli kjent med sansene våre. Tiltak: Barna skal lære om de ulike sansene en for en. Personalet må se på barne initiativet og fange opp det i de ulike hverdagslige situasjonene. Vi vil ha økt fokus på kropp, bevegelse og helse i temaet sansene. Gjennom dette temaet, vil barna få bruke hele kroppen til å føle, se, lytte, smake og lukte på flere ulike materialer. Se tema planen, for mer konkretisert innhold. Kunst, kultur og Kreativitet Mål: fremme barns kreativitet og utforsking av ulikt materiell. Tiltak: Voksne skal oppmuntre barna til å utfolde sin egen kreativitet. Vi ønsker å ha et større fokus på hvordan vi jobber med de ulike materialene. Vi vil legge fram ulikt formingsmateriell, og la barna selv få bestemme hva det er de vil lage, utfra en gitt ramme. Vi vil gi barna muligheten for å sette sine egne spor, og gjøre sine egne valg, på hvilke materialer de ønsker å bruke og hvordan de vil jobbe med det. Barna skal ha tilgang til ulike materialer og få mulighet til å utfolde sin egen kreativitet. 4. Planlegging, dokumentasjon og vurdering (Fra rammeplanens del 3, planlegging og samarbeide) Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Vi har valgt å jobbe med temaplaner dette året. Temaplanene skal synliggjøre mål, forutsetninger, innhold, arbeidsmåter og evaluering. Temaene skal også dokumenters og vurderes, til det vil vi bruke vår egen dokumentasjonsmal. Barna vil bli tatt med både i planleggingen og vurderingsarbeidet via barnesamtaler. Vi er forpliktet til å la barna få medvirke i sin egen hverdag. Derfor kan ikke alle planer være bestemt av personalet på forhånd, men la det være rom for spontanitet og barns medvirkning. Derfor har vi valgt å gi ut månedsbrev til foreldrene i etterkant av måneden, istedenfor en månedsplan i forkant. Vi vil også ha vurdering inne på etg møtene i fht omsorg, danning, lek og læring.

6 Mål: pedagogene skal lage en ny periodeplanmal. Tiltak: denne skal ha samme disposisjon som årsplanen, slik at den henger godt sammen med den nye årsplanen. Mål: Vi skal bruke PULS som et verktøy i vurderingsarbeidet. Tiltak: Vi skal reflektere over egen pedagogisk praksis, og bruke kvalitetskjennetegnene i PULS. I første omgang skal vi jobbe med Barnehagens samfunnsmandat og språklig kompetanse. Vi skal lage tiltaksplaner, for å bedre kvaliteten på disse to områdene. Vi må se på hvor vi er nå? Og hva må vi gjøre for å bli enda bedre. Mål: Bruke dokumentasjon til refleksjon og læring. Tiltak: Vi skal bruke dokumentasjonsmalen vår sammen med temaplanen, for å sikre at vi setter av tid til refleksjon og læring. Her er det viktig å få fram hva målet med temaet er. Videre skal vi ha med spørsmål som sier noe om: Hva har vi gjort, Hvordan har vi tilrettelagt miljøet? Hvilke erfaringer har de fått? Hva har de lært i prosjektet? Og Hvordan kan vi bruke dette videre? Vi vil bl.a bruke bilder, Ipad, tegninger og produkter i dokumentasjons- og vurderingsarbeidet vårt. 5. Samarbeid (Fra rammeplanens del 3, planlegging og samarbeide) Dette kapitlet omhandler ikke primært foreldresamarbeid, men samarbeid med ulike tjenester. I Kongsberg kommune er det mange tjenester som jobber med barn og unge. Barnehagen er pålagt å søke samarbeid med disse når dette er nødvendig. Tjenestene koordineres for å gi barn og familier et helhetlig tilbud. Alt skjer i samarbeid med de foresatte. Våre mest aktuelle samarbeidspartnere er: skole, helsestasjon/fysioterapitjenesten, konsultasjonsteam, Pedagogisk-psykologisk tjeneste(ppt), spesialpedagogisk fagteam, barnevernet, kulturskolen, Ressurssenter for oppvekstmiljø(rom)/ Systemveileder, Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), familievernkontoret. Mål: Sikre en god overgang mellom barnehage og skole. Ved å forberede og styrke det enkelte barns mestringsfølelse ift skolestart. Tiltak: I løpet av dette barnehageåret vil det lages en felles plan for overgang barnehage / skole. Denne vil vi forholde oss til når den foreligger. Foreløpig bruker vi interne rutiner for overgang barnehage-skole. Vi har førskolegruppe en gang i uka. Samtidig som vi daglig har ferdighetstrening ift å gjøre barna skoleklare. (se egen plan). Mål: Sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tiltak: Barnehagen har plikt til å bry seg om barnet og barnets situasjon, både hjemme og i barnehagen. Dersom barnehagen får alvorlig bekymring rundt et barns omsorgssituasjon, har vi etter barnehageloven opplysningsplikt til barnevernstjenesten. I tillegg følges rutinen for samarbeid barnehage- barnevernstjenesten. Mål: Oppdage og ta opp saker så tidlig som mulig, og forebygge uheldig utvikling hos barnet og/eller i barnets miljø. Tiltak: Barnehagen har egen plan for tidlig innsats, der vi bla observerer, drøfter med

7 foreldre og utarbeider tiltaksplaner rettet mot individ og miljø. Videre kan vi drøfte saker i konsultasjons-teamet, anonymt eller etter samtykke fra foresatte. Eller vi kan søke råd og veiledning hos systemveileder som kan hjelpe til med tidlig innsats og forebyggende arbeid, bla før det vurderes styrkings- eller spesialpedagogiske tiltak. Barnehagens årshjul /tradisjoner /lokale kulturbegivenheter Januar Juletrefest v/ FAU Sangskattekista Februar «Marken i barnehagen»/ barn hjelper barn aksjon Karneval? Mars Foreldremøte April Påskefrokost Mai Dugnad? Maxi overnatte i barnehagen med foreldre Juni Sommeravslutning med foreldre Aktivitetsuke med sommerfest Besøksdag nye barn Juli Sommerferie barnhagen er stengt uke August September Foreldremøte Oktober Gjensynsfest med «gamle maxi» November Desember Planleggingsdager: Lucia Juletrefest mm Nissefest 16. august november januar april 2014? (denne kan muligens bli flyttet, da får dere evt beskjed) 30. mai 2014

8 Organisering Barnegruppene dette barnehageåret 1 etg: Mini- mellom- maxi 21 barn (3-6 år) 2 etg:trygghetsgruppa 12 barn (1-3 år) Personalet dette barnehageåret Styrer: Gry A Stengrimsen Pedagoger: Inger Lise Pacheco, Hanne Jorunn Sira, Liss Hammerborg, Kristine Lunde Lauvås Assistent-stillinger: Edel T Apeland, Nina M Hamre, Marion Olafsen, Eva Fiskum og Bente Myhra Tilkallingsvikarer: Veronika Radocaj, Kristine Lunde Lauvås, Joachim F Pereira Verneombud Nina M Hamre Foreldreutvalget (FAU) Kristin Maugerud Tine Dahlskås Krogen Gunn Elin Fredriksen Ketil Flom Helene Pladsen Arne Halvard Solum Samarbeidsutvalget (SU) Joshua L R Morland Alexandra Brendan Hanne Jorunn Sira Marion Olafsen Marit Eek Jensen (politiker) Telefonnr. Barnehagen E-post:

Årsplan 2014-2015. Gamlegrendåsen barehage

Årsplan 2014-2015. Gamlegrendåsen barehage Årsplan 2014-2015 Gamlegrendåsen barehage Forord Velkommen til et nytt barnehageår. Vi er godt i gang med barnehagedager fulle av leik og læring. Denne årsplanen godkjennes formelt i SU 09.10.14. Vi blir

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan Kragsgate barnehage

Årsplan Kragsgate barnehage Årsplan KRAGSGATE BARNEHAGE styrer: Liss Hammerborg 2 avdelinger: 1-3 år og 4-5 år 33 barn Kongsberg kommune Adr: Kragsgate 19, 3616 Kongsberg Tlf: 32 73 54 45 E-post: liss.hammerborg@kongsberg.kommune.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker Årsplan Skavli barnehage Tar vare på det originale og kreative i mennesker 1. INNLEDNING Hvorfor har vi en årsplan. Hva er en årsplan Vurdering av fjorårets årsplan Rammer for barnehagedriften 2. BARNEHAGENS

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer