SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297"

Transkript

1 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 1 SOGN 2012 FORTETTING SOGN STUDENTBY p.nr. 297 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE ARKITEKT Utarbeidet av: HRTB arkitekter AS Dato:

2 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 2 Innhold D1 BESKRIVENDE DEL ARKITEKT BYGNING GENERELT Toleranser Krav til energibehov, varmeisolering Konstruksjonstetthet Våtrom Kabel- og rørføringer Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og elektro Innvendig listverk, foringer, sokler, overganger Veiledende mengder/ Bygningsmatrise YTTERVEGGER Generelt Innvendig overflate Utvendig overflate Oppbygging av yttervegg Vinduer Ytterdører INNERVEGGER Generelt Innerveggstyper - generell innervegg: Innvendige dører Listverk Flisformater og fuger på vegg DEKKER Betongdekke (konferer RIBs beskrivelse) Gulvbelegg Gulvbeleggstyper Inngangsparti 2 trinns renholdssoner Innvendige himlinger Himlingstyper, innvendig YTTERTAK Primærkonstruksjoner FAST INVENTAR Generelle krav Innredning i kjøkken Innredning i bad, WC og HCWC Fast møblering i hybler Innvendig skilting Monteringsferdige komponenter Leilighetsmatrise TRAPPER, SVALGANGER OG REKKVERK Generelt Trapper Inngangsparti BEHANDLING AV OVERFLATER Generelt Innervegger overflatebehandling Gulv overflatebehandling Himling overflatebehandling D2 UTOMHUSARBEIDER... 42

3 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 3 D1 BESKRIVENDE DEL ARKITEKT RES09 (Eksisterende) Hus H (Tilbygg) Y-blokka (Eksiterende og påbygg) Illustrasjon av byggene med markerte påbygg/tilbygg 20 Bygning generelt Dette kapittelet omhandler kun arkitektfag. Komplett spesifikasjon inkluderer generelle kapitler som: - Bok 0: Overordnet del - Kap. 1: Kapitalytelser, rigg og drift av byggeplass - Annen dokumentasjon som program, tegninger, bilder, skjemaer osv. Standarder og Forskrifter Generelt skal relevante forskrifter, standarder og normer gjelde. Universell utforming Alle boenheter i nybyggene er prosjektert med besøksstandard. Dvs byggene skal ha heis og alle boenheter skal være tilrettelagt for at orienterings- og bevegelseshemmede kan komme på besøk. HC toalett/ besøkstoalett etableres i 1 etg på hovedbygg (RES09). Statiske beregninger, tegninger m.v. Entreprenøren har det fulle ansvar for dimensjoneringen.

4 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 4 Tilbudstegningenes viste dimensjoner er retningsgivende. Dersom entreprenøren ved sin beregning av konstruksjonene finner å måtte endre på de oppgitte dimensjoner eller løsninger, skal han snarest gjøre byggherren oppmerksom på dette, da det kan ha betydning for planløsninger, detaljer, fasader m.v. Slike eventuelle endringer skal godkjennes av byggherren. Funksjons- og ytelseskrav Dette er beskrevet generelle funksjons- og ytelseskrav samt tekniske krav til materialer. Beskrivelsen skal ikke oppfattes som en komplett detaljert beskrivelse. Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse. Funksjons- og ytelseskravene (lyd-, brannkrav m.v.) er overordnede krav og skal tilfredsstilles selv om det stilles spesifikke krav til konstruksjonene/ bygningselementene. Tilbudet skal omfatte alle bygningsdeler med alle tilhørende detaljer selv om disse ikke er beskrevet, slik at sluttproduktet er et nøkkelferdig og funksjonelt bygg. Konstruksjoner tilpasset påkjenninger Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Spesielt skal det benyttes robuste og solide materialer i områder der overflater kan utsettes for mekanisk (trafikk, spark, traller etc.) eller kjemiske aggressive påkjenninger (salter ved bakkenivå, luftforurenset partikler etc.). Det skal i størst mulig grad benyttes materialer som er enkle og rimelige å vedlikeholde og som er lett å erstatte ved eventuell nødvendig utskifting. Farger og materialer skal framlegges ARK/byggherre der hvor dette er fremgår av denne beskrivelsen. Byggherren skal ha mulighet til å engasjere NBI eller andre rådgivere med nødvendig kompetanse for gjennomgang og kontroll av fasader, tekkingsarbeider og bygningsfysiske detaljer mv. før arbeidene kommer til utførelse. Gjennomgang og kontroll skal kunne dokumenteres. Rapport fra Sintef angående forslag til etterisolering av eksisterende betongkonstruksjoner er utarbeidet. (se vedlegg) Prinsippdetaljer for veggoppbygging og detaljer for etterisolering i RES09 tar utgangspunkt i rapportens anbefalinger. Alle arbeider skal utføres etter NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave Byggforskseriens detaljer der dette er relevant. Brannkrav Det vises til egen brannteknisk redegjørelse. Lydisolering og akustiske forhold Alle krav i NS 8175, klasse C for aktuell bygningsgruppe skal tilfredsstilles. Entreprenør er ansvarlig for å sikre dette ved dokumentasjon fra akustisk konsulent Valg av materialer Det skal ikke benyttes tropisk trevirke (les: trevirke fra urskog) i kryssfiner eller annet type tremateriale. Det skal velges materialer og produkter som kan gjenbrukes eller gjenvinnes. Det skal benyttes materialer av høy kvalitet og bestandighet.

5 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 5 Helse, miljø, sikkerhet Ved valg av materialer og utførelse skal hensynet til inneklima styre. Ut fra dagens kunnskapsnivå skal det velges materialer og utførelser som i minst mulig grad kan være allergi- eller sykdomsfremkallende. Dette gjelder både i det ferdige bygg og senere i driftsperioden. Alle rom skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, i henhold til krav i gjeldende Teknisk forskrift. Vindusareal som vist på tilbudstegninger er retningsgivende. Dersom entreprenøren ved sin prosjektering finner å måtte endre på de oppgitte dimensjoner eller løsninger, skal han snarest gjøre byggherren oppmerksom på dette, da det kan ha betydning for planløsninger, detaljer, fasader m.v. Slike eventuelle endringer skal godkjennes av byggherren. Byggeforskriftenes lydkrav og Arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljøet, skal tilfredsstilles som et minimumskrav der det ikke er angitt spesifikke krav i denne beskrivelsen. Der det er angitt spesifikke krav skal entreprenøren velge løsninger slik at komplett utførelse av arbeidene og ferdig konstruksjon som helhet tilfredsstiller kravene. Leveransene skal være komplette Alle arbeider, inklusive prosjektering og dokumentasjon som er nødvendig for utførelse av arbeidet og godkjennelse av myndigheter skal inkluderes. Referanse- /prøvefelt Ved igangsetting av arbeidet på byggeplassen skal det velges diverse felt som skal danne referanse for det øvrige arbeidet. Referansefeltene skal utføres i henhold til kravene i beskrivelsen og formgiving på tegning. Feltet skal utføres og godkjennes av byggherre i god tid før produksjonen igangsettes. I tillegg skal produkter på forespørsel fra byggherre, legges frem til vurdering og godkjenning før de implementeres i bygget. For følgende bygningselementer skal det settes opp referansefelt: - Pusset fasade - Etterisolert fasade - Systemfasade/glaskledning hus H Referansefeltene kan plasseres i bygget som en start på produksjonen. Dokumentasjon og kontroll Det er stilt funksjons- og ytelseskrav til bygningen som helhet, og til de enkelte bygningselementer. Entreprenørens kostnader til dokumentasjon og kontroll skal inkluderes i prisen. Der det er stilt krav til bygningskomponenter, skal entreprenøren på forespørsel kunne dokumentere at disse er tilfredsstilt. For bygningselementer hvor det er stilt krav til dokumentasjon og test av ferdig utførte arbeider, skal entreprenøren utføre et oppgitt antall tester. Eksempel på dette er lydisoleringskrav og tetthetskrav for vegger. Med anerkjente metoder menes testmetoder som er godkjent av Byggforsk til å verifisere de krav som er stilt. Testfelt (produkt) må være representativt i form, størrelse og utførelse for det endelige produkt.

6 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side Toleranser Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normale toleranser for det enkelte fag iht. NS 3420, 0 Fellesbestemmelser pkt. d. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles. Spesielle krav: Gulvflater, hvorpå det skal utlegges tynnbelegg, skal tilfredsstille kravene for gjeldende belegg. Om nødvendig benyttes selvutjevnende mørtel / helsparkling. Der det ikke fremgår direkte av tegningene, aksepteres ikke sprang i gulvnivåer. Gulv skal bygges opp slik at det tar hensyn til varierende tykkelser på gulvbelegg slik at ok alle gulv flukter Krav til energibehov, varmeisolering Alle nye boliger (yttervegger/tak/vindu) skal minst isoleres i samsvar med gjeldende forskrifter. Se vedlagt rapport fra Sintef om etterisolering av eksisterende bygningsmasse. Totalt energiforbruk for Hus H skal som minimum tilfredsstille krav i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), ikrafttredelse 1. feb. 2007, påbygg Y-blokka bygges iht. TEK 10. Dette gjelder krav til energieffektivitet og energiforsyning. Beregninger utføres etter NS 3031 eller anerkjente programmer med modeller som minst tilfredsstiller NS 3031-nivå. Kuldebroer skal begrenses og skal ikke føre til støv eller vannkondens på innsiden. Kondens av vann skal ikke oppstå ved: -15 ºC ute, +20 ºC inne og 40 % Relativ fuktighet (RF) inne Konstruksjonstetthet Det vises til Byggforskseriens byggdetaljer. Regntetthet Værhud/ klimaskille skal utføres med to-trinns tetting mot nedbør, slik at vanninntregning unngås se Byggforskseriens byggdetaljer Vann og fokksnø som kan trenge inn i konstruksjonen skal kunne dreneres ut uten å forårsake skader. Kravene gjelder konstruksjonene inklusive alle tilslutninger. Det skal tas spesielt hensyn til overganger mellom vegg og vindu, dører, etc. Vinduer, vindusdører, entrédører og glassfelt skal tilfredsstille kravene iht. Norsk Dørog Vinduskontroll (NDVK). Regntetthet skal dokumenteres. NDVK eller likeverdige krav fra tilsvarende prøvinger og kontrollordninger.

7 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 7 Lufttetthet Værhud-/ klimaskillekonstruksjoner skal utformes slik at det ikke kan spores luft eller luftlekkasjer på innsiden, og så tett at lekkasjetallet ikke blir større enn 1,0 ved en trykkdifferanse på 50 Pa, testet etter anerkjent metode beskrevet i NS-INSTA 130. Vinduer, vindusdører, dører samt øvrige glassfelt skal tilfredsstille krav iht. Norsk Dør- og Vinduskontroll`s (NDVK), eller likeverdige krav fra tilsvarende kontrollordning. Dette gjelder også langtidsegenskapene Tettesjikt, tilslutninger og fuger skal være så tette at varmeisoleringen ikke reduseres og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk eller nedfukting. Utvendig tetting og beslag inklusive fuger, vind- og dampsperresjikt skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. To-trinns tetting skal utføres slik at vindskjerm hindrer at vann treffer direkte på luftsperresjiktet. Luftsperresjiktet skal være så tett at det oppstår et trykkfall når evt. vann passerer regnskjermen. Det skal utføres tetthetsmålinger ved trykktesting av yttervegger etter at vindsperre er ferdig, og for den ferdige klimavegg Våtrom Våtrom skal ha sluk. Det skal tilfredsstille Byggebransjen våtromsnorm Kabel- og rørføringer Alle kabler og rørføringer skal være skjult i vegger og dekker/ himling, med innfelte bokser. Underordnede rom som tekniske rom, kan unntas dette kravet. For himling gjelder dette kun rom med heldekkende nedlektet himling. Synlige kabler føres i galvaniserte rør. Galvanisert rør skal dekke synlig ledning fra A- Å Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og elektro Alle bygningsmessige hjelpearbeider medtas under dette kapittel. Hjelpearbeider VVS I det etterfølgende er det listet opp noen punkter som skal inkluderes, men det gjøres oppmerksom på at entreprenøren likevel er ansvarlig for at alle bygningsmessige hjelpearbeider er medtatt. Branntettinger Hulltagninger, utsparinger og tettinger Tekniske rom Utvendig og innvendig grøfter Hjelpearbeider for nytt vanninntak, spillvanns- og overvannsuttrekk. Hjelpearbeider for etablering av nye bunnledninger. Nødvendige inspeksjonsluker til sjakter.

8 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 8 Innkassinger for ventilasjonskanaler, inkludert tetting av tomrom mellom kanaler og innkassing med isolasjon for å unngå sprinkling innvendig i innkassinger. Innfelling av brannskap Branntettinger for tekniske anlegg: Gjennomføringer i vegger og dekker for kabler, kanaler og rør skal branntettes. Dette arbeidet skal utføres med brannklassifiserte løsninger og materialer. Disse skal tilfredsstille minst de krav som er stilt til den vegg eller det dekke de går igjennom. Dette gjelder alle vegger og dekker som har en brannteknisk klasse. Alle gjennomføringer skal merkes og forsegles i henhold til myndighetenes krav. Sluttdokumentasjon med oversikt over alle branntettinger i bygget skal utarbeides som en del av FDV-dokumentasjonen. Det skal brukes produkter og metoder som ikke gir risiko for for muggdannelser ifm tilførsel av fukt og branntettende masser. Hjelpearbeider Elektro: I det etterfølgende er det listet opp noen punkter som skal inkluderes, men det gjøres oppmerksom på at entreprenøren likevel er ansvarlig for at alle bygningsmessige hjelpearbeider er medtatt. Hulltagninger, utsparinger, spikerslag og tettinger for el anlegg i kap. 4,5 og 7. Hjelpearbeider i tekniske rom. Utvendig og innvendig grøfter med tilhørende rør i grunnen. Kulverter og grøfter for innkomne kabler fra trafo i tekniske rom. Hjelpearbeider for nytt inntak for telefoni, bredbånd og elkraft. Hjelpearbeider i forhold til skjult elanlegg i vegger, tak, himlinger og dekker. Nedstøping av gulvbokser. Innkassinger for elkraftføringer i form av broer, røranlegg og eventuelt elkanaler. Kulverter for innkomne kabler fra trafo i tekniske rom. Branntetting: All branntetting skal gjennomføres av godkjent firma. Alle utsparinger og enkelt hull skal tettes der det er brannkrav. Dette arbeidet skal utføres med brannklassifiserte løsninger og materialer. Disse skal tilfredsstille minst de krav som er stilt til den vegg eller det dekke de går igjennom. Dette gjelder alle vegger og dekker som har en brannteknisk klasse. Alle gjennomføringer skal merkes og forsegles i henhold til myndighetenes krav. I alle utsparinger for elkabling hvor det er kabelbroer på begge sider av vegger / dekker som inn og ut av tavlerom, IKT rom og tekniske rom skal det medtas ekstra trekkerør. Det benyttes type som er selvlukkende. I hver utsparing skal det medtas 2 stk 32mm og 3 stk 25mm ekstra gjennomføringer. Sluttdokumentasjon med oversikt over alle branntettinger i bygget skal utarbeides som en del av FDV-dokumentasjonen. Branntetting av dekkegjennomføringer i sjakter skal forsenkes i forhold til omkringliggende gulv og flytsparkel skal hvis mulig føres ut i sjakt også.

9 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side Innvendig listverk, foringer, sokler, overganger Listverk generelt Massivt eller laminert tre som skal gjæres i innvendige og utvendige hjørner. Foringer: Taklister: Gulvlister: Det skal brukes foringer av malt furu rundt vinduer. (Se detaljer.) Der ikke annet er spesifisert skal det ved innvendige dører brukes foringer. Gerikter skal gå helt opp til tak. Generelt skal det benyttes fuget løsning i møte med gipsplater. Egen billedlist på to vegger i alle hybler og i ett-roms leiligheter. (Der det er mulig i forhold til veggplass. Se plantegninger.) Det skal benyttes malte gulvlister i tre. Sokkelbelegg Det skal legges hulkil bak kjøkkeninnredning. (sjekkes) Sokkelfliser 75 mm i samme materiale som gulvflis der det ikke er fliser på vegg. Dette gjelder på felles HC toaletter og Og i nytt inngangsparti (hovedinngang) i RES09. Fuget overgang Det skal fuges i overgangen fra vegg til gulv der hvor gulvet er malt. Det skal fuges i overgang mellom forskjellige gulvbelegg - om nødvendig benyttes metallist. Belegg skal sveises eller fuges sammen under terskler. Kfr. også overordnet for funksjons- og ytelseskrav.

10 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side Veiledende mengder/ Bygningsmatrise. Oppgitte menger er kun veiledende. Entreprenør er selv ansvarlig for at riktig mengder iht. tegninger legges til grunn ved utarbeidelse av tilbud. Prosjektet består av 2 tilbygg og rehabilitering av del av to eksisterende bygg. Ett av byggene er høyhus. Prosjektet bygger i stor grad på standardiserte typer og størrelser. Materialbruken er gjennomgående, det samme gjelder detaljeringen. Leilighetene som rehabiliteres/ombygges i RES09 er i stor grad like, men den eksisterende geometrien i bygget, samt skiftende vindusplassering gir en del varierende planløsninger.

11 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 11 1 etg. (unik) 2 etg. - lik som 4,6 og 8 etg. (Med unntak av Y- blokka) 3 etg. - lik som 5,7 og 9 etg. (Med unntak av Y-blokka)

12 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side Yttervegger 23.1 Generelt Generelt Fasade- og plantegninger, samt skjema og detaljeutsnitt, gjelder for antall, størrelse, utforming og plassering av vinduer, glassfasader og ytterdører. Fasader utføres hovedsakelig som klimavegger med kledning av luftet puss og glass systemfasader Utformingen skal ta hensyn til rasjonelt renhold og vedlikehold. Sløyfer og lekter til kledninger skal være i impregnert trevirke. Fasaden sikres forsvarlig mht. innbrudd og hærverk. Klimavegg Klimavegg utføres i isolert stenderverk med vindsperre og solid diffusjonssperre. Damp-/diffusjonssperre plasseres 50 mm innenfor ytterveggens innerside, og skal bestå av minimum 0,2 mm aldringsbestandig plastfolie eller evt. annet materiale med likeverdig kvalitet. Diffusjonssperren skal klemmes eller tapes til diffusjonssperren i tak. Elbokser og anlegg skal ikke perforere vindsperre eller diffsperre. Dersom det unntaksvis gjøres skal dette utføres med mansjetter. Generelt skal innside av ytterveggene kles med ett lag normal gips Se også egen detaje for etterisolasjon av vegger i RES09. Krav til isolasjonsmateriale Krav til isolasjon i bindingsverk: varmekonduktivitet bedre eller lik 0,037 W/mk Kuldebroer Veggenes konstruksjon samt tilslutning til søyler, etasjeskillere mv., skal utformes slik at kuldebro unngås. 2-trinns tetting Alle fuger, tilslutninger mv. i yttervegg utføres som 2-trinns tetting. Vindsperre skal være av type som er godkjent av SINTEF Teknisk Godkjenning. Beslag Alt beslagsarbeid skal være utført i pulverlakkert aluminium. Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig totrinns tetting ivaretas. Beslag mot terreng, ved sokler m.v. skal monteres med en avstand på minimum 6 mm til underliggende konstruksjon, slik at vannet kan dreneres ut. Beslagene skal ha systematisk oppdeling, og ha tilstrekkelig utstikk med dryppnese. Evt. vannbrettbeslag, og alle øvrige beslag, skal utføres i forpatinert sink med tykkelse min. 0,7 mm med dobbeltfalsede skjøter. Sålbenk under vindu skal utføres i skifer (RES09) som eksisterende anlegg og aluminium beslag (Y-blokka og hus H) Innvendig overflate Overflatebehandling av innside av yttervegg blir tilsvarende som for innervegger. Det skal være spikerslag for oppheng av varmeovner / radiatorer. Det skal også tas med spikerslag bak knaggrekker, skohyller og billedlister, samt fast innredning.

13 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side Utvendig overflate Alle byggene er tenkt som en moderne tilpassning til eksisterende bebyggelse. Pusset fasade Pusset fasade skal har tekstur tilnærmet som eksisterende bebyggelse (finkorn). Farger bekreftes av Arkitekt. (Mulighet for 5 forskjellige farge) Fasade kledning hus H (Beskrivelse kommer) Overganger mellom tre og teglfasader skal som prinsipp være uten synlig beslag Oppbygging av yttervegg (se skjemategninger/oversikt ytterveggstyper) YV01 - YTTERVEGG PUSS 1 (LUFTET) Oppbygging (innenfra og ut) 13mm gips 48mm stående utforing, isolert Diff. sperre 198mm trestender, isolert 9mm Vindtettingsplate, GU hard vindsperre 25mm utlekting 9mm fibersement plate puss (Sto/Weber eller tilsvarende) YV02 - YTTERVEGG PUSS 1 (LUFTET) Oppbygging (innenfra og ut) 13mm gips 48mm stående utforing, isolert Diff. sperre 198mm trestender, isolert 48mm stående utforing, isolert 48mm ligende utforing, isolert 9mm Vindtettingsplate, GU hard vindsperre 48mm utlekting 9mm fibersement plate puss (Sto/Weber eller tilsvarende)

14 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 14 YV04, 05, 06 - YTTERVEGG MED GLASS/ALU. SYSTEMFASADE Oppbygging (innenfra og ut) 13mm gips 48mm stående utforing, isolert Diff. sperre 198mm trestender, isolert 9mm Vindtettingsplate, GU hard 100mm isolasjon glass/alu. systemfasade eksisterende vegger som rehabiliteres/etterisoleres: (se skjemategninger/oversikt ytterveggstyper og vedlagt SINTEF rapport) YV X11 - YTTERVEGG MED INNVENDIG ETTERISOLERING (se vedlagt SINTEF rapport, side 7 og vedlegg 2A) Oppbygging (innenfra og ut) 13mm gips 50mm isolasjon/ utforing dampsperre EKSISTERENDE VEGG YV X12 - BETONG MED ETTERISOLERING (PUSSET ISOLASJON) 1 (se vedlagt SINTEF rapport side 7 og vedlegg 2B) Oppbygging (innenfra og ut) EKSISTERENDE VEGG 30/50mm isolasjon puss (pusset isolasjonssystem - Sto/Weber eller tilsvarende) YV X13 - YTTERVEGGG MED ETTERISOLERING (PUSSET ISOLASJON) 2 (se vedlagt SINTEF rapport side 7 og vedlegg 4) Oppbygging (innenfra og ut) EKSISTERENDE VEGG 100mm isolasjon puss (pusset isolasjonssystem - Sto/Weber eller tilsvarende)

15 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 15 YV X14 - PUSS OVERKLEDNING (IKKE ISOLERT/LUFTET) Oppbygging (innenfra og ut) EKSISTERENDE VEGG utforing (dimensjon tilpasses) ventilert fibersement plate puss på fibersement plate YV X15 (eksisterende gavl vegg) YV X16 (gavl vegg med etterisolering etter) (se vedlagt SINTEF rapport side 7 og vedlegg 3B) Oppbygging (innenfra og ut) EKSISTERENDE VEGG (TEGL FJERNES) 100mm isolasjon 20mm luftet sjikt tegl (nytt - farge/tekstur som eksisterende) 23.5 Vinduer Se vindusskjema og fasader alle hus. Generelt Komplett vindu (glass med omramming / karm) skal minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av Norsk Dør- og vinduskontroll. Lufting og vindusvask Vinduer skal ivareta krav til sikker vindusvask. Utvendige og innvendige glassflater/vinduer i fasade og tak skal kunne vaskes uten behov for lift/stillas. Garantier Glassrutene skal leveres med minimum 10 års garanti mot lekkasjer i forseglingen og mot brudd og riss pga. spenninger ved normal bruk, samt mht. funksjonskravene. Garantien skal inkludere alt arbeid og hjelpemateriell. Isolerglass Alt glass skal være uten synlige bølger eller ujevnheter, og belegg skal generelt være klare og fargenøytrale. Vinduer på HCWC skal ha ikke-gjennomsiktig glass. Det legges folie på eksisterende vinduer på HCWC.

16 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 16 Bortsett fra spesielle brannstoppende glasstyper skal det benyttes 1. klasses floatglass. Glass i rutene skal være dobbelt forseglet. Isolerglasset skal tilfredsstille følgende krav: Varmeisolasjon isolerglass, inkl ramme: U-verdi (ISO) < 1,1 W/m2 K Fuging, tetting, glasslister - Fuger skal dyttes med mineralull. - Bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen med lukket cellestruktur monteres - Alle flater rengjøres og primes før påføring av fugemasse. - Høyelastisk fugemasse utvendig og innvendig - IKKE fugeskum rundt vinduer - Det skal benyttes innvendige glasslister, eventuelle utvendige glasslister skal være av uorganisk materiale. Vindustyper: (se vinduskjema) Vinduer i tre: Vinduer i tre med energiglass, ferdig overflatebehandlet. Vinduer skal generelt være åpningsbare, innadslående, toveissvingende og ivareta krav til sikker vindusvask. Alle nødvendige beslag skal medtas. Type: Trevinduer m/pulverlakkert aluminiumsmantling. Type Nordan eller likverdig. Vinduene skal være: - profil/karm med brutte kuldebroer - ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, pulverlakkert mulighet for ulik farge ute og inne. Ark bestemmer farge på et seinere tidspunkt. - utstyrt med spor i underkant karm for overgang mot vannbrettbeslag - utstyrt med enkle karmer uten profiler. Åpningsbare vinduer i vegg skal ha følgende funksjoner: - være innadslående - ha 3- hånds grep åpningsmekanisme. Plassering etter avtale med arkitekt. - kunne settes i sikker lufteposisjon - ha barnesikring - avtakbare åpningsmekanismer Entreprenøren oppgir her leverandør og type vindu:... Det skal gis opsjonspris på trevinduer uten aluminiumsmantling, behandlet med Goribeis.

17 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 17 Spesialvindu: Overlys i tak over trapp, samt systemfasader til felleskjøkken i gavl hus H. (Se fasader.) Varmeisolasjon isolerglass, inkl ramme: U-verdi (ISO) < 1,1 W/m2 K Entreprenøren oppgir her leverandør og type for spesialvindu:... Fastkarm vinduer Fastkarmvinduer skal leveres med overflater og u-verdier som andre vinduer. Glass/alu. systemfasader, Hus H og Res 9 plan 1: Glassfasader: se fasadedetaljer Generelt Det arkitektoniske utrykket som er valgt for Hus H har en større grad av letthet og lekenhet enn i omkringliggende bygningsmasse. Byggets horisontalitet understrekes i fasadeoppbyggingen. Variasjoner i det ytre fasadeskiktet gir bygget en dynamikk og egenart som vil fremkomme i fjernvirking og gi spennende lysspill i nærvirking. På vest, øst og syd fasaden Hus H og plan 1 Res 9 benyttes en fasadetype av curtainwall-system (eller lignende), hvor brystningsglass og vindusglass gir noenlunde samme utseende mht.farge og blanket. Vinduene blir sammenhengende bånd. Brystningsglass med valg av farge benyttes under og over vindu. fasadens karakter av speilende, og lys flater og vil gi et varierende og oppbrutt preg. Farget folie bakk tettfelter. (RAL/NCS farge og evt. mønster bekreftes av ARK.) Profiler er pulverlakkert, med mulighet for alternativ farge på diverse profiler. RAL/NCS farge bekreftes av ARK. Tilhørende aluminiumsbeslag pulverlakkes med RAL/NCS farge. Evt. Farge. bekreftes av ARK. Variasjon i profil dybde gir et varierende og oppbrutt/lett preg. Kravene skal tilfredsstille sikkerhet med hensyn personell på bakkenivå det betyr herdet glass innvendig og laminert glass utvendig. Kravet til fasaden: U-verdi = 1,1 W/m2K Varmeisolasjon isolerglass : U-verdi (ISO) < 1,1 W/m2K (2-lags). Lystransmisjon: LT > 58 % Lysrefleksjon ut: LRut < 17 % Farge indeks: Ra > 93 Soltransmisjon: Soltransmisjon: < 50 % (< 33 % sydfasade Hus H) Lydreduksjonstall: Rw > 35 db All aluminium skal være pulverlakkert, kfr. ARK angående farge. Entreprenøren oppgir her leverandør og type:

18 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side Solavskjerming I tillegg til glass med lavt soltransmisjon, alle vinduer i syd fasade (gavl Hus H) skal ha innvendig solavskjerming. Dette løses med innvendig rullegardiner, farge etter nærmere avtale med arkitekt Ytterdører Tegningshenvisning: A dørskjema Generelt Komplett dør skal minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av Norsk Dør- og vinduskontroll. Hovedinngangsdører skal leveres med døråpnere på innside. Dørpumper skal være av type Dorma TS 83, eller likeverdig kvalitet. Detaljer vedrørende lås og beslag skal avklares med bruker for hensiktsmessige funksjoner og estetikk. TE, ved RIE, anbefales å koordinere disse arbeidene i forbindelse med detaljer om tilkoblinger og funksjoner. Se også elektrokapittel vedrørende sikkerhet. Inngangsdører med sidefelt i glass skal ha stålavstivning i form av flattstål mellom glass og dør for større stivhet. Alle dører skal være HC-tilpasset så langt dette er teknisk mulig ut fra de krav som stilles med hensyn til lyd og brann. Entreprenøren oppgir her leverandør og type hovedinngangsdører:... Dørterskler Dørterskler skal ha maks høyde på 25 mm over innvendig gulvnivå og utvendig nivå. Branndører Dører med brannkrav utføres med automatisk dørlukker. Glassdører Dører med glass leveres med klart sikkerhetsglass klasse A1 (9mm laminert) på yttersiden og F1 (4mm herdet el 6mm laminert) på innsiden. Karm og ramme utføres i pulverlakkert aluminium. Fuging og tetting Som for vinduer. Rør for kabler Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10 mm og runde sveisede bend.

19 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 19 Dørene skal leveres komplette med alle låser og beslag i krom utførelse. Alle dørbeslag skal godkjennes av byggherren. Det skal medtas hengsler tilpasset dørenes vekt, størrelse og bruk. Dørstoppere skal monteres i nødvendig utstrekning, slik at en unngår skader på dørblad eller tilstøtende overflater. 24 Innervegger 24.1 Generelt Vegger og dører skal tilfredsstille lyd- og brannkrav i henhold til byggeforskriften og krav som kommer frem i den videre prosjekteringen og ha fysiske egenskaper som tilfredsstiller generelle krav og funksjonene i det enkelte rom. Kfr. generelle og spesifikke funksjons og ytelseskrav. Innfelling av brannskap og elskap Vegger skal tilrettelegges for innfelling av alle brannskap. Nødvendige utsparinger, forsterkninger av bæresystem, utvidelse av veggtykkelse, platekledning, slissing i murverk, innpussing, fuging etc. skal derfor medtas komplett. Betongvegger i boligetasjer skal sparkles og males to strøk. Farge og glansgrad angis av ARK. Lettvegger /Ikke-bærende innervegger Ikke bærende skillevegger, med spikerslag for oppheng, utføres prinsipielt som stålstendervegger med ikke brennbar platekledning, ett lag normal gips og ett lag robust gips (alternativt OSB + gips), og isolering med mineralull klasse 39. Utvendige hjørner skal forsterkes med hjørnejern for innsparkling. Horisontale og vertikale skjøter skal ha spikerslag. Malte gulvlister i tre, med gjæret hjørner. Boder på loft og i Y-blokka skal ha netting-vegger (troax) og dør som kan låses med hengelås Innerveggstyper - generell innervegg: Generell oppbygning GIPSVEGGER: Robust gips Gips Teleskopstender (dimensjon, isolasjonsomfang: kfr. akustisk rapport) Gips Robust gips Innerveggstyper:

20 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 20 IV01: Tett vegg, 55 db / EI60 Oppbygging: 13 mm robust gips 13 mm gips 70 mm teleskopstender i stål (lydstender) c/c 600 mm inkl. isolasjon (75 mm) 20 mm lufting 70 mm teleskopstender i stål (lydstender) c/c 600 mm inkl. isolasjon (75 mm) 13 mm gips 13 mm robust gips IV02: Sjaktvegg (må ivareta lyd og brannkrav) Oppbygging feks: 13 mm robust gips 70 mm teleskopstender i stål (lydstender) c/c 600 mm 50 mm fastholdt Rockwool Stålstenderplate 36 IV03: Vegg i plassbygget bad Oppbygging: 13 mm robust gips 70 mm teleskopstender i stål (lydstender) c/c 300 mm inkl. isolasjon (75 mm) 13 mm Litexplate mot baderom

21 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 21 Illustrasjon av prinsipp for typer IV. IV04: Bodvegger på loft og i Y-blokka Boder på loft og i Y-blokka skal ha netting-vegger; Nettingveggseksjoner type G350, forsinket utførelse, og nettingdører type G450, epoxy Alu-Zink utførelse og dør som kan låses med hengelås. Skjørt Det skal medtas skjørt som avslutning for nedsenkede himlinger. Skjørtenes høyde skal tilpasses tekniske installasjoner og himlingshøyden for øvrig. Nedsenkede himlinger forekommer bl.a. i korridorer Innvendige dører Tegningshenvisning: A dørskjema

22 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 22 Generelt Komplette dører skal minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll (fork. NDVK). Dører skal være i klasse D6 etter NS Alle dører må oppfylle nødvendige forskriftskrav til bla. lyd og brann. Dørtyper Enfløyede dører i hybelleiligheter/-boliger skal være at type Swedoor eller tilsvarende. Dørene skal leveres med overflate i høytrykkslaminat og avrundet kantlist i plast (grå). Det skal tas høyde for at ark kan velge tre forskjellige farger på laminat. Innerdører av stål skal ha plane overflater på dørblad og overfals m/omslutningskarm. Nødvendig bæring skal være inkludert. Korrosjonsbeskyttet og pulverlakkert. Farge angis av arkitekt. Alle dører skal leveres ferdig overflatebehandlet fra fabrikk Dørene skal leveres komplette med alle låser og beslag i børstet stål utførelse. Alle dørbeslag skal godkjennes av byggherren. Inngangsdører skal ha automatisk døråpner for å ivareta besøksstandard. Det skal medtas hengsler tilpasset dørenes vekt, størrelse og bruk. Solide veggmonterte dørstoppere skal monteres i nødvendig utstrekning, slik at en unngår skader på dørblad eller tilstøtende overflater. Mellom oppholdsrom og korridor og fra svalgang trengs normalt to dører for å tilfredsstille lydkrav. Dør nr 2 løses på følgende måte i prosjektet: Garderobeløsning G1; innvendig dør kan i åpen posisjon parkeres som dør på garderoben. Dette er en typisk kontorvegg løsning. Ved løsning med G1 garderobe medtas dør 2 under fastinnredning. (Se skisse under av prinsipp for denne løsningen)

23 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 23 Entreprenør oppgir her leverandør og produkttype:... Dørterskler Dørterskler skal ha maks høyde på 25 mm over gulvnivå og tilfredsstille HC krav. Terskler til baderom skal være vannbestandig. Karmer og listverk Det skal brukes karmer av vannbestandig materiale (aluminium eller plast) på baderom. Baderomsdører skal kun listes mot gang, og fuges mot baderomsside. Der ikke annet er beskrevet skal dører monteres med vertikale gerikter som går helt opp til himling/tak Listverk Billedlister på ettroms leiligheter omtales under kap. om monteringsferdige komponenter. Gulvlist i tre monteres der det benyttes gulvbelegg Flisformater og fuger på vegg Alle bad i boenhetene skal flislegges. Alle arbeider skal utføres iht. våtromsnormen. Det skal i plassbygde bad medtas Litexplater klargjort for flislegging. Vegger flislegges til tak. Det må tas hensyn til at speil skal felles inn i fliskledning. Det skal benyttes flis 100x100mm på vegger og gulv. Veggflis i brukket hvit farge med lyse grå fuger. Flis skal monteres i vinkelrettmønster (ikke diagonal) ha slett overflate og fuger i gulv og vegg skal korrespondere. Se kpt. ang baderom og hcwc. Det skal benyttes lys grå fuger på vegger. Mykfuger skal ha lik farge som andre veggfuger. 25 Dekker 25.1 Betongdekke (konferer RIBs beskrivelse) 25.2 Gulvbelegg Alle overflater for persontrafikk skal ha tilstrekkelig sklisikring i henhold til romfunksjon.

24 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 24 Underlag for belegg Gulvflater hvorpå det skal utlegges gulvbelegg, skal tilfredsstille kravene for gjeldende belegg. Om nødvendig benyttes selvutjevnende mørtel/helsparkling. Kotehøyde på plantegning angir overkant ferdig gulv. Der det ikke fremgår av tegninger, aksepteres ikke sprang i gulvnivåer. Gulv skal bygges opp slik at det tar hensyn til varierende tykkelser på gulvbelegg slik at alle gulv flukter. I rom med banebelegg er kravet til underlag toleranseklasse B. Flis i inngangsparti må etableres på nedsenket påstøp på lyddempende lag. Det må påses at banebelegg leveres med lyddempende matte der dette er påkrevet av lydhensyn. Fuktinnhold i betong I byggets fremdriftsplan må man ta hensyn til at alle betonggulv som skal ha tette banebelegg, får tilstrekkelig uttørringstid. Byggforskserien Byggdetaljer Tabell 821 Veiledende nivåer for kritisk RF i betonggolv for forskjellige beleggtyper Golvbelegg Kritisk RF % Keramiske fliser med semenbasert lim 100 Helsyntetiske tekstilbelegg uten belagt bakside (dampåpen) 99 1) Flytende golv, for eksempel parkett, på plastfolie Akrylbelegg (lagt i flytende form) 95 Epoksy- og polyuretanbelegg (lagt i flytende form) Tekstilbelegg med naturmateriale uten belagt bakside (dampåpen) Tekstilbelegg med belagt bakside Vinylbelegg (mer enn 50 % fyllstoff) Linoleum Korkplater med plastsjikt på baksiden 90 2) Avrettingsmasser Vinylbelegg (mindre enn 50 % fyllstoff) Påstrykningsmembraner Gummibelegg 85 Korkplater uten plastsjikt på baksiden Tekstilbelegg med jutebakside 80 Banebelegg (vinyl, linoleum, gummi o.l.) på golv med golvvarme 75 3) Tregolv direkte på betong 60 Det skal måles fuktinnhold i betongen for å tilfredsstiller kravene i tabellen. Dette er spesielt viktig for påstøp og ekstra tykke dekker. Produsentens anvisninger skal følges ved legging. Avrettingsmasser Avrettingsmasser skal være godkjent iht. SINTEF Tekniske Godkjenning og Produktsertifisering, og ha så høy fasthet at konstruksjonens forutsatte bruksegenskaper ikke fravikes. Gulv med sluk

25 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 25 I rom som krever sluk i gulv skal gulvene ha fall fra vegg til sluk slik at kun begrenset mengde fuktighet blir stående etter vannsøl. Slukplassering og fall skal angis på tegning. Bad skal ha dusjsone nedsenket med en flistykkelse. Limprodukter Det skal benyttes lavemitterende vannløselige og løsningsmiddelfrie limtyper. For valg av limprodukt og utførelse av limarbeider, henvises til generelle anvisninger i Byggforskseriens Byggdetaljer. Limet skal være tilpasset både underlaget og belegget. Alt belegg skal hellimes etter limprodusentens anvisning. Flisformater og fuger på gulv. Baderom: Det skal benyttes flis 100x100mm på gulv og vegger. Mørk grå flis på gulv. Flisene skal være gjennomfarget og sklisikre på gulv. Flis skal monteres i vinkelrettmønster (ikke diagonal) ha slett overflate og fuger i gulv og vegg skal korrespondere. Dusjsone skal ha en flistykkelse høydeforskjell i forhold til tilliggende gulvflate. Flis må ha glaserte sidekanter. Mørke grå fuger. Mykfuger skal ha lik farge med andre gulvfuger. Fliser i HC toalett i 1 etg RES09. Her benyttes gulvflis og fuger som i andre baderom. Fliser i inngangsparti (hovedinngang RES09): Her benyttes skifer. Legges i fallende lengder. Mørk grå fuger Gulvbeleggstyper G01: Vinyl m/pur for hard bruk (leiligheter/hybler og kjøkken) Kjøkken og stue/sov. Lydmatte under for trinnlyddemping. Gulvbelegg skal ha sjattering/fargespill, ikke ensfarget/homogent. Belegget skal være kontrasterende/ulik i fargene på tilsvarende belegg i korridor. Det skal benyttes 2.0mm heterogen vinyl med 0,7mm slitesjikt. Gulvet skal være våtromsgodkjent og inneha R10 sklihemmende effekt. Belegget skal ha porefri oppbygning og retningsfritt mønster med PUR overflate. Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/ 43 i henhold til EN 685. Inntrykksbestandighet 0,06 mm eller bedre. Det forutsettes at skjøtene sveises med fargeavstemt tråd. FDV dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, trinnlydstest, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i tilbudet. Evt. tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherren/ arkitekten.

26 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 26 Illustrasjon av gulvbelegg (farger kun ment som diagram) G02: Vinyl m/pur for hard bruk (korridor/gang) Legges i korridor/gang (fellesareal). Lydmatte under for trinnlyddemping. Gulvbelegg kan legges på tvers av korridor for å minske svinn. Det skal ikke brukes knottebelegg. Gulvbelegg skal ha sjattering/fargespill, ikke ensfarget/homogent. Det skal benyttes 2.0mm heterogen vinyl med 0,7mm slitesjikt. Gulvet skal være våtromsgodkjent og inneha R10 sklihemmende effekt. Belegget skal ha porefri oppbygning og retningsfritt mønster med PUR overflate. Belegget skal oppfylle sliteklasse 34/ 43 i henhold til EN 685. Inntrykksbestandighet 0,06 mm eller bedre. Det forutsettes at skjøtene sveises med fargeavstemt tråd. FDV dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, trinnlydstest, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i tilbudet. Evt. tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherren/ arkitekten.

27 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 27 G03: skifer i fallende lengder (opsjon skifer) Hovedinngangsparti i 1.etg G04: Keramiske fliser (medtas i badekabin) Alle baderom i boligenheter, samt felles HCWC. Plassbygde baderom leveres ferdig flislagt. n Felles HCWC i 1 etg. RES09 beskrives med opsjon på vantett vinyl. G05: Stålglattet betong m/vannglass (opsjon Beckers epoxybelegg) Tekniske rom G06: Beckers epoxybelegg Bodareal: Beckers epoxybelegg eller tilsvarende godkjent av ark Inngangsparti 2 trinns renholdssoner Inngangspartier skal utformes på en slik måte at tilsmussing både innvendig og utvendig reduseres. Se skjema A ombygging hovedinngang Inngangspartier skal i hel bredde ha: - Utvendig: Kjøresterk fotskraperist (ref. jekktralle) i varmgalvanisert stål. Maskevidde 10 x 20 påmontert børster (80%). Det skal bygges grube med min.10cm klaring under rist. Denne skal utstyres avløp. - Innenfor ytterdører i full bredde foran dør.: Nedsenket grovmatte, type kombinasjon av Integra og Combomat. Denne bygger 16mm i tykkelse. Det skal leveres opsjonspris på varmekabler i grube Innvendige himlinger Generelt Evt. himlingsplater skal være tette, heldekkende og kantforseglede for å redusere lagring og produksjon av støv. Himlinger skal imøtekomme krav til lyd, miljø og for å skjule tekniske føringer. Oppheng og innfesting skal være dimensjonert for eventuelle tilleggslaster fra armatur, ventiler mv. Alle himlingstyper skal være enkle å rengjøre. Ved fast gipshimling skal det fuges i overgangen mellom himling og vegg.

28 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 28 Himlingshøyder (HH) som vist på himlingsplan, skal måles fra overkant ferdig gulv til underkant ferdig himling. Skjørt i overganger mellom himlingstyper skal utføres i gips med høyt krav til presisjon Himlingstyper, innvendig H01: Nedhengt fast himlingsparti med bredde ca 1200mm (bredde tilsvare et 1200mm mimlingsplate) Brannkrav iht. brannstrategi. Males med glans 07 Hovedkorridorer (fellesareal). Feltene fyller hele bredden. Illustrasjon av typisk løsning korridor H02 : Lydabsorbenter Under trapperepos og delvis i himling i trappe-oppganger. Disse lektes ned fra betonghimling. Skal tilfredsstille klasse A. H03 : Betonghimling, sparklet og malt Trapper og fellesareal hvor annen type ikke er spesifisert. H04: Fast gips himling I alle leiligheter og hybler, samt i baderom og HCWC i 1etg. (I RES09: Det vil her etterisoleres med 50 cm nedlektet gipshimling. Se prinsipp for detalje i rapport fra Sintef) H05: Støvbinding Lagerrom og tekniske rom. H06: Faste nedforede kasser i gips til tekniske føringer I korridorer, samt i markerte felter til tekniske føringer i hybler/leiligheter.

29 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 29 Typisk himlingssituasjon ved inngangsparti og boenhet. 26 Yttertak 26.1 Primærkonstruksjoner Taktyper: T01: Flatt tak Flate tak skal bygges som varme kompakte tak med innvendige varme nedløp. Diffusjonssperrer i tak skal være minimum 0,2 mm aldringsbestandig plastfolie eller av materiale med likeverdig kvalitet, og skal klemmes eller tapes til diffusjonssperren i yttervegg.

30 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 30 Flate tak utføres som varme tak med innvendige frostsikkert nedløp (kfr. VVS/EL). Sluk på tak iht. takplan. Sluk type Alwell eller likeverdig med varmekabel tilknytett SD-anlegg skal plasseres over rom med heldekkende himling. Isolering og to-lags papptekking På flate tak legges skråskåren isolasjon og 2 lag asfalt taktekking på underlag av bærende konstruksjon av betong eller eksisterende. Tekkingen skal legges med tilfredsstillende fall mot sluk. Tekkingen skal utføres som en to-lags polyesterarmert asfalt taktekking, toppsjikt med grå skiferbestrøing. Takflate på Y-blokka og RES 09 utenfor inntrukket etasje skal dekkes med hvite rullesteiner.

31 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side Fast inventar Omfang - Kjøkkeninnredning (ett roms leiligheter og felleskjøkken) - Baderomsinnredning (plassbygget bad - Garderobeinnredning - Innredning i HCWC (1 etg RES09) - Innvendig skilting - Utvendig skilting - Diverse innredning (gardinoppheng, persienner, billedlister, m.m.) Illustrasjon av typisk innredning en hybel

32 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 32 Illustrasjon av typisk innredning for en 1-r leilighet 27.1 Generelle krav Det vises til TEK kapitel X Brukbarhet og vedlagte planer. Leverandør skal utarbeide arbeidstegning/skjema. Entreprenøren skal generelt beregne alt utstyr for de belastninger som oppstår under produksjon, transport, håndtering, lagring og montasje. De skal ha tilstrekkelig styrke og stivhet, slik at de kan oppta påvirkninger ved bruk. Dersom entreprenøren på tegninger eller i denne beskrivelsen finner dimensjoner, løsninger eller valg av materialer som han ikke finner forsvarlige ut fra styrke og/eller bruksegenskaper, skal han i følgeskriv til tilbudet angi dette. Dersom ikke annet er nevnt, gjelder krav angitt i NS-EN 1116 (NS 3111): Kjøkkeninnredninger Koordineringsmål for kjøkkeninnredning og kjøkkenutstyr. Overflater skal være i høytrykkslaminat, hygieniske og lett vaskbare. Håndtak av bøyler i rustfritt, børstet stål i moderne stil. Skuffer og skapdører skal leveres med dempning. Der kjøkken og garderobeløsninger står i forlengelsen av hverandre skal samme leverandør benyttes slik at disse får et enhetlig uttrykk, med sammenfallende overflater, dybder, sokler og høyder. Dette gjelder med unntak av der garderobe løsning G1 benyttes. Denne skal også ha uttrykk som kjøkken med lik laminat, farge på skrog etc selv om det er ulik leverandør Overskap og garderobeskap leveres med

33 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 33 dekkplater i bunn og på evt eksponerte sider. Fast innredning skal framstå komplett med avsluttede overganger og foringer der innredningen monteres i avstand mot fast vegg og himling. Alle inventar skal godkjennes av byggherre/arkitekt Innredning i kjøkken Det er totalt 3 ulike kjøkkentyper; Type K1 (til ett-roms leilighet), Kfr. skjemategning A Type K2 (til felleskjøkken), Kfr. skjemategning A Type K3 (til felleskjøkken), Kfr. skjemategning A Takhøye skap, 1000mm., evt. tetting til tak der det ikke er mulig. (Gjelder ikke over kombiskap.) Heldekkende ståldisk av typen Intra Atlantic F10 R inkludert vannlås m/overløp og propp. Benkeplate ved siden av komfyr i polert mørk granitt, benkeplate utover dette i mørk laminat med granittlookbenkeplater skal ha avrundet forkant med dryppnese og fuktforseling i underkant. Det skal plasseres tre fraksjoner for søppel i skap under vask. Skapene under vask skal ha vanntett bunnplate. Herdet glassplater på vegg mellom overskap og benkeplate i stedet for flis. Sideflater nær inntil vask eller komfyr skal ha samme bekledning. Vegg bak komfyr bekles med tynn laminatplate (ikke synlig). Se overnevnte skjema. Hvitevarer med aluminiumsfronter inkluderes, men prises separat. Komfyr med keramisk topp og innebygget timer. Hvitevarer skal være av type lavenergi (A eller bedre) med merking. Konferer overnevnte skjema. Det må påses at kjøleskap under benk er tilpasset dette formål slik at nødvendig lufting ivaretas når det monteres som vist på skjema. Det må mao ha lufting i front. Felleskjøkken leveres med frittstående kombiskap. Kjøleskap skal ha automatisk avriming. Kfr skjemategninger. På kjøkken tilhørende ett-roms leiligheter (Konferer skjema K1, tegningsnummer A ) skal det monteres et fast felt i enden av kjøkkenmodul som skjerming mot plass til arbeidspult eller seng. Dette feltet skal være i tråd med kjøkkeninnredingen og godkjennes av arkitekt. På felleskjøkken beskrives en egen malingskvalitet og glans Innredning i bad, WC og HCWC Bad B1 Kfr. Skjemategning A Bad B2 Kfr. Skjemategning A Bad B4 Kfr. Skjemategning A Bad B1 og B2 er representative for bestykning og utforming for typiske baderomsløsninger i prosjektet. Pga. eksisterende bygg vil det være noen

34 Prosjekt: Sogn 2012 Fortetting Sogn Studentby, arkitekt beskrivelse Side 34 undervarianter av disse med mindre justeringer av hovedprinsippene som vises i overnevnte skjema. Baderom: Det skal bygges plassbygde badreom i alle hybler og ett-roms leiligheter. Alle våtrom skal leveres med ferdig montert garnityr i rustfritt, børstet stål, som bl.a: toalettrullholder og knagger. Dusjforheng h=2000mm av god kvalitet med lodd i nedkant. Se overnevnte skjemategninger. Speil fuges inn og tilpasses der det er flissatte vegger. Mykfuge mellom speil og flis. U.k. speil min. 10 cm servant. Endelig speilstørrelse tilpasses flismønster. Evt. underdeling av formater skal avtales med arkitekt. Belysning på bad monteres over speil/vask alternativt i tak over vask. Armaturen skal ha uttrykk og størrelse tilpasset speil og vask slik at de sammen gir et helhetlig inntrykk. Varmekabler i gulv på alle våtrom. Ikke på HCWC i felles arealer. Plassbygde våtrom: Plassbygde våtrom skal det benyttes Litexplate på innside av konstruksjon. Det må medtas nødvendig spikerslag for utstyr. HCWC i fellesarealer: Det skal på felles HCWC leveres elektrisk håndtørrer i børstet rustfritt stål alt papirdispenser i rustfritt stål. Fastmontert rustfritt garnityr: toalettrullholder, søplebøtte på vegg, såpedispenser for flytende handsåpe, sanitetsbind beholder, knaggrekke med 3 knagger, Det skal her leveres hc toalett med toaletthandtak montert på toalett. HCWC er plassbygget har flis på gulv og smøremembran på gulv og fast gipshimling. Se overnevnte skjemategninger Fast møblering i hybler Se vedlagt matrise for oversikt over typer leiligheter og deres baderomstype, fast og løs møblering. Alle 1r leiligheter leveres med fullt utstyrt kjøkken, samt noe fast møblering som garderobeskap, billedlist og hyller/overskap til ekstra oppbevaring der dette er mulig. Se plantegninger, skisse og rombehandlingsskjema. Kfr. Plantegninger og skjema for typiske eneheter: A , A og A Der det er muligheter for det skal kjøkkenoverskap/hyller monteres for ekstra lagerplass. På vegg mot bad skal det, der det er mulig, over dørhøyde monteres en bred hylle i rommets. Knaggrekke med fem knagger skal monteres på vegg, samt to lette skohyller Kfr. skjemategninger. En del leiligheter levers 2 hyller i veggens fulle lengde over avsatt plass til seng og arbeidspult.

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

SiO. Stensberg gt 13 BESKRIVELSE AV UTFØRELSE OG MATERIALBRUK INNHOLD

SiO. Stensberg gt 13 BESKRIVELSE AV UTFØRELSE OG MATERIALBRUK INNHOLD SiO Stensberg gt 13 BESKRIVELSE AV UTFØRELSE OG MATERIALBRUK INNHOLD 20 GENERELT... 2 22 KONSTRUKSJON... 2 23 FASADER... 2 24 VEGGER:... 3 254 GULV:... 4 255 HIMLINGER:... 5 26 TAK... 5 27 INNREDNING/UTSYR...

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13

KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE. C 2 Hasleveien 9 13 KRAVSPESIFIKASJON FOR BYGNINGSMESSIG TOTALENTREPRISE Prosjekt: C 2 Hasleveien 9 13 Utarbeidet av: AS Bygganalyse Dato: 11.01.2012, rev. 19.01.2012 Arkitektkontoret Lene Frank a/s / AS Bygganalyse 1 Innhold

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08

BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08 BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08 KAP 2 BYGNING INNHOLDSFORTEGNELSE 20-A. GENERELLE FUNKSJONS- OG YTELSESKRAV 2 20-B. RIVEARBEIDER 3 21. GRUNN OG FUNDAMENTER 3 22. BÆRESYSTEMER 3 23. YTTERVEGGER

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon

Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon P U L S arkitekter as Beskrivelse Kort oppsummert består prosjektet av et tilbygg mot Waldemar Thranes gate, samt rehabilitering av

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM Bergen Kommunale Bygg 03.09.09 1 Korrigeringer av funksjonsbeskrivelse, Storetveit Sykehjem Korrigering gjelder Ansvar Dato 2 Innhold kap. Tema

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 9 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere.

Innvendige trapper med malte vanger, massive lakkerte eiketrinn og tette opptrinn. Hvitmalte trebalustrer og meglere. leveransebeskrivelse Skippergata 19 Hovedhus AREALER YTTERVEGGER ETASJESKILLERE VEGGER TAKVERK VINDUER DØRER GULV TRAPP LISTVERK Se plantegninger for spesifisering/måling av arealer. Sportsbod/balkonger/platt/utearealer

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 13.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974.

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav

Bygg K201. Se bort ifra dette for et dokumentasjonskrav er endret til et kontraktskrav Bygg K201 Spørsmål svart tekst Svar rød tekst 1. Ref. pkt. 3.2 Del 1 Konkurransebeskrivelse. Spm. til K201 Del 1 konkurransebeskrivelsen, kap. 5 Kvalifikasjonskrav: Under tabell 5.1 står det i fritekst:

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Oppbyggingen av vårt vindusystem SFB 1074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid på å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Spørsmål svar. NOTAT Kopi til:

Spørsmål svar. NOTAT Kopi til: Spørsmål svar 1 av 8 P-1000801 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Sven Wertebach 18.06.2015 Anbud K206 NOTAT Kopi til: Deres dato: Deres referanse: PRESISERINGER

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no 177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV 1 PRESENTASJON www.iconhouse.no INTEGRERTE UTEROM STORE GLASSFLATER AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 69 KVM BOLIG 2.ETG (BRA 109 KVM TAKTERRASSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer