Vannforvaltning i et klima i endringvanndirektivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannforvaltning i et klima i endringvanndirektivet"

Transkript

1 Vannforvaltning i et klima i endringvanndirektivet og klimatilpasning Line Johanne Barkved Seksjons for vann og samfunn(niva) Verden vanndag Ciens 24.mars 2015 Line Barkved

2 Et klima i endring økte utfordringer Klimaendringer - klimatilpasning Endret «forvaltningsklima» - Oversettelsesutfordring - Forankringsutfordring - Samordnings/koordineringsutfordring Vannforvaltning Line Barkved

3 Hvordan jobbes det med klimatilpasning i implementering av vanndirektivet? Hvordan påvirker klima vannmiljøet? Hvordan sikre samspill mellom godt vannmiljø og klimatilpasning /klimahensyn? Line Barkved

4 Vanndirektivet og vannforskriften EUs Water Framework Directive Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene - godt vannmiljø og vannøkologi i fokus 11 vannregioner i Norge Nedbørsfeltbasert, sektorovergripende, kunnskapsbasert vannforvaltning 11 vannregionmyndigheterfylkeskommunene Fastsetter ambisiøse miljømål Forvaltningsplaner med tiltaksprogram Måloppnåelse 2021 (2027/33) Line Barkved

5 Hva påvirker vannmiljøet? Særlig gjennom tiltak at sektorene kommer inn. Hvordan sektoren påvirkes og forholder seg til klimaendringer er relevant. Vannportalen mai 2013 Line Barkved

6 Forvaltningsplanene på høring begrenset andre gangshøring- særlig for miljømål/tiltak Line Barkved

7 Klimaendringshensyn mangelfult i forvaltningsplanene 2012: EU m. 15 forbedringspunkter til de norske forvaltningsplanene, ink: «Det må beskrives hvordan forventede klimaendringer er hensyntatt i forhold til påvirkninger, utforming av overvåkingsprogrammer og valg av tiltak som er robuste ved klimaendringer» Mars 2015: EU gj.gang av alle europeiske tiltaksprogram: Up to now, there is no consideration of climate change - no climate proofing of the RBMP/PoMs. These issues need to be dealt with urgently. Ensure that climate change is adequately considered in the assessment of pressures and status of water bodies and that the objectives of the National Strategy for Adaptation to Climate Change are properly taken into account in the design of the PoMs. Line Barkved

8 Miljøtiltak Klimahensyn: Hvor klimarobuste er tiltakene? Nøytrale, forsterker, motvirker de potensielle effekter av klimaendringer? Befaring med BKK i Eksovassdraget, juni 2012 LBA

9 Klima i endring nye hensyn Klimaendringer i Norge - temperaturendring, mer vann og ekstremnedbør Økte utfordringer for vannmiljø Økt risiko (sannsynlighet x konsekvens) for ekstremhendelser og naturskade Økt fokus på skader fra overvann, sørpeskred, flomskred (små vassdrag), kvikkleireskred og stormflo

10 Klimaendringers effekt på vannmiljø Potensiell tilleggsbelastning til kjente miljøbelastninger Kan forskyve terskler/grenseverdier mellom god/moderat status for vannforekomst Kan endre naturtilstanden (Arnell, 2015) Skaper usikkerhet rundt måloppnåelse ifm Vanndirektivet Kan øke tiltaksbehov og - kostnader Line Barkved

11 Eksempel: Landbrukspåvirkete vassdrag Mer erosjon og stofftap (jordpartikler, næringssalter, miljøgifter) Lengre vekstsesong- større forurensningspotensial? Økt fare for skadedyrangrep økt bruk av pesticider? Klimaendringer medfører økt tiltaksbehov Hobølelva, Østfold (Eva Skarbøvik, Bioforsk) 11

12 Vansjø (Østfold) Gjennomført en rekke tiltak siden 2000 begrenset effekt, bla. pga. klimavariasjon Morsaprosjektet, Rolf Vogt, UiO 12

13 NOU 2010: 10 Tilpassing til eit klima i endring 13

14 Hyppigst oppgitte temaer i forbindelse med klimaendringsdiskusjoner i vannforvaltningsarbeidet Flom Landbruk Kommunalt avløp Overvannshånd Økt erosjon Vannkraft Skred/ras Hav/kystvann Plan, bygg, Drikkevann Fremmede arter Beredskap Forsuring Forurensing Temperaturøkni Samferdsel Kilde: Hanssen & Barkved et al. 2015, kommer i Kart og Plan) LBA

15 Flom i et endret klima Middelflom vs års flom vs Lawrence & Hisdal (2011) Lawrence & Hisdal (2011) Kvam 2013(NIBR)

16

17 Kunnskapsbehov og kunnskapsoversettelse 1. GLOBAL OPPVARMING 2. REGIONALE KLIMAENDRINGER 3. EFFEKTER FOR HYDROLOGI (MENGDE, TIMING), NATUR OG BYGD STRUKTUR 6. POLITISKE OG FAGLIGE AVGJØRELSER OM «KLIMAROBUSTE» TILTAK, SAMT IVERKSETTING 5. KRAV TIL REGIONALE OG LOKALE PLANER OG STRATEGIER 4. DIREKTE OG INDIREKTE EFFEKTER FOR VANNMILJØ

18 Hva slags kunnskapsoversettelse?. 1. GLOBAL OPPVARMING 2. REGIONALE KLIMAENDRINGER 3. EFFEKTER FOR HYDROLOGI (MENGDE, TIMING), NATUR OG BYGD STRUKTUR 6. POLITISKE OG FAGLIGE AVGJØRELSER OM «KLIMAROBUSTE» TILTAK, SAMT IVERKSETTING 5. KRAV TIL REGIONALE OG LOKALE PLANER OG STRATEGIER 4. DIREKTE OG INDIREKTE EFFEKTER FOR VANNMILJØ

19 Kilde: Miljødir M148/2014 Line Barkved

20 Klimaendringers muligheter og utfordringer for landbrukssektoren i UK - del av nasjonal klimatilpasningsstrategi CCRA /IRF89_HR2.html Line Barkved

21 Tiltaksplanlegging Viktig med planlegging først Tiltak: Planlegging av tiltak gjennomføring av tiltak Forebyggende tiltak før skadebegrensende tiltak. overvannshåndtering før økt dimensjonering av avløpsledninger unngå lokalisering av infrastruktur på utsatte steder før flomforebygging Line Barkved

22 Et miljøtiltak kan sies å være «klimarobust» når: Klimasjekket for å ha effekt for vannmiljøet selv i et endret klima Beskriver tidshorisonten når det må inntre Fleksibelt til å kunne endres når klimaet endrer seg Sjekket for sumeffekter: at de ikke underminerer andre miljøtiltak, klimatilpasningstiltak eller utslippsreduserende tiltak, og at slike typer tiltak spiller godt sammen. Gjort rede for hvordan de er samordnet med andre mål. (pågående arbeid Barkved & Hanssen, 2015) Line Barkved

23 Avsluttende punkter Aller først ta inn over oss dagens klima - > klima som vurderingsfaktor Beslutningstaking under usikkerhet fokus på «no regret» tiltak Tilrettelegging og oversettelse kunnskapen vi faktisk har + videreutvikle Klimarobuste mijøtiltak. Klimatilpasning og tiltak i samspill (sumeffekter og samordning) Line Barkved

24 Takk for meg! Line Barkved

25 Endret vannføringsmønster Kan påvirke vandringsmønster hos laks Endrer ferskvannstilførsler til fjorder Kan påvirke suksesjon/livssyklus hos marine organismer Redusert avrenning Kaste mfl. 2006, Sci. Tot. Env. Eksempel: Bjerkreimselva 25

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

Klimaendringer og naturskade

Klimaendringer og naturskade Klimaendringer og naturskade GOVRISK 20.4.2015 Hege Hisdal 1. Bakgrunn 2. Klima nå og i fremtiden 3. Effekter på flom og skred 4. Klimatilpasning Opo i Odda oktober 2014, Foto: NVE NOU 2010:10 Tilpassing

Detaljer

Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1

Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1 Den nye vannforvaltningen nettverksstyring i skyggen av hierarki 1 Hanssen, Gro Sandkjær (f. 1973), PhD (Universitetet i Oslo, 2013), Forsker II, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). E-mail:

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Globale og regionale følger av klimaendringer

Globale og regionale følger av klimaendringer FNI-rapport 12/2010 Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser for Norge Inga Fritzen Buan, Tor Håkon Inderberg og Svein Vigeland Rottem Globale og regionale følger av klimaendringer Konsekvenser

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Hvordan planlegge for noe som kanskje skjer i morgen? Erling Kvernevik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar DSBs organisasjon Ca 600

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no

Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no Hva sier forskningen om klimatilpasning? Om klimasårbarhet og NORADAPT-prosjektet Innlegg under oppstartmøte Framtidens byer Nydalen 21-22. august 2008 Carlo Aall - forskningsleder caa@vestforsk.no Hva

Detaljer

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill

Reguleringer, flommer og miljø - et krevende samspill Reguleringer, flommer og miljø et krevende samspill Nils Runar Sporan 14/2 2012 Leder NumedalsLaugens Brugseierforening Bakgrunn Vannkraft i endring utfordringer for vassdragenes sikkerhet og miljø Innføring

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri

Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Miljøovervåking - hvordan ønsker vi at industrien skal jobbe? Ingvild Marthinsen seksjon for kjemisk og metallurgisk industri Vannforskriften 18: Det skal innen utgangen av 2013 foreligge tilstrekkelige

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser

Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2008 Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser Kunnskapsstatus og skisse til en metode for utprøving i norske kommuner Eli Heiberg, Carlo Aall, Helene Amundsen, Hanna

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus

Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus RAPPORT 2010 2 Kostnadseffektivitet for tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Østfold og Akershus Karen Refsgaard Marianne Bechmann Anne-Grete Buseth Blankenberg Svein Skøien Asbjørn Veidal Serie

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

OECD Environmental Outlook to 2030. OECD Miljøutsyn til 2030. Summary in Norwegian. Sammendrag på norsk

OECD Environmental Outlook to 2030. OECD Miljøutsyn til 2030. Summary in Norwegian. Sammendrag på norsk Environmental Outlook to Summary in Norwegian Miljøutsyn til Sammendrag på norsk Hvordan vil de økonomiske og samfunnsmessige drivkreftene påvirke miljøtilstanden frem til? Hvilke tiltak trengs for å møte

Detaljer