Årsplan 2014/2015 Ormåsen barnehage. Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014/2015 Ormåsen barnehage. Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser!"

Transkript

1 Årsplan 2014/2015 Ormåsen barnehage Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser!

2 Velkommen til nytt barnehageår! FAGLEDER HAR ORDET Ormåsen barnehage er, sammen med SFO og skole, Ormåsen Oppvekstsenter. Vi er unike fordi barna tilbringer hverdagene i tett kontakt med hverandre og møter et felles verdigrunnlag, fra barnehage og til de går ut av barneskolen. Vi har tro på at barns opplevelser og erfaringer i tett kontakt med naturen gir de god helse og livskvalitet livet ut! I følge Lov om Barnehager skal alle barnehager ha en årsplan som skal inneholde informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Den skal også inneholde foreldresamarbeid, planer for overganger, barns medvirkning, aktivitetsplaner og samarbeid. Årsplanen skal gjenspeile Rammeplanens innhold. Denne årsplanen er i et kalenderformat, som skal gjøre den lett å følge med på for foreldre og være et godt arbeidsredskap for personalet. Vi anbefaler at den leses fra perm til perm for å få en helhetlig forståelse av det pedagogiske innholdet. STYRINGSDOKUMENTER BARNEHAGELOVEN Lovens formålsparagraf tydeliggjør barnehagens samfunnsmandat, som er å ivareta barnas behov for omsorg, lek, læring og danning i nært samarbeid og forståelse med hjemmet. Vi skal tilby et omsorgs- og læringsmiljø som er til beste for barnet. NASJONALE FORSKRIFTER Målet med rammeplanen er å gi en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen. I tillegg skal vi følge MHV-forskriften (Barnas HMS) og Lekeplassforskriften. KOMMUNALE RETNINGSLINJER Øvre Eiker har visjonen Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. I det ligger at alle må bidra for å oppnå det gode liv for hver enkelt i kommunen vår. Kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform (AGP) skal gi rammene og retningen for å skape en felles kultur, felles identitet og et positivt klima. Strategi for økt kvalitet i barnehage sin visjon er Kompetanse for framtida, og målet er at alle barn trives, opplever mestring og har personlig vekst. ORMÅSEN OPPVEKSTSENTER Vi har en felles virksomhetsplan med slagordet Stedet i det grønne og visjonen Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser Mail: Nettadresse: ormasen.oekbarnehage.no Besøksadresse: Bjørnefaret 7, 3320 Vestfossen Bjørnehiet: Harestua: Ny hytte: Gammel hytte:

3 Vår profil Ormåsen kommunale barnehage er en naturbarnehage som prioriterer og har fokus på å være og lære i naturen, med førstehånds erfaringer. Vi har en kommunal politisk forpliktelse til å drive naturbarnehage. BJØRNEHIET OG HARESTUA (1-2 åringer) Avdelingene holder til i det tradisjonelle barnehagebygget som ligger nærmest Ormåsen skole. Hverdagen er preget av omsorg, lek og opplevelser tett på og i naturen. Vi har en flott inngjerdet uteplass i skogkanten med en blanding av naturlekeplass og opparbeidede arealer (husker, sandkasse mm.). Turer foregår i nærmiljøet, og starter som korte trille- og gåturer, Små barn lærer gjennom bruk av kropp og sanser og det tar vi på alvor. Her lever vi oss gradvis inn i både uteliv og fagområdene, og lar dette bli en del av barnehagehverdagen. ORMEBOLET (3-5 åringer) I Ormebolet har barna ingen fysiske grenser som hindrer et totalt samspill med naturen. Uten grenser betyr at vi ikke ønsker å begrense barnas naturopplevelse eller utforsking av naturen.tanken vår er at barna skal få erfare og oppdage mulighetene naturen kan gi av aktiviteter og læring. Ormebolet består av to grupper som holder til i hver sin laftede hytte i skogen ovenfor barnehagebygget. Barna er ute i all slags vær, mesteparten av dagen. Hyttene og området rundt fungerer som samlingspunkt på morgenen og ettermiddagen og når det ellers er behov for samles. De fleste dager i uka går mindre grupper av barn på tur til referanseområder i skogen rundt Ormebolet. TURREGLER Vi brekker ikke friske greiner, men høster av naturen. Vi bruker det vi finner på bakken når det skal spikkes, sages og hamres. Vi har respekt for alt levende. Vi tar med eget søppel hjem. Finner vi andres søppel tar vi med det hjem. Vi har faste doplasser på de områdene som brukes mye og tar med alt dopapiret hjem. Vi plukker bær. Vi plukker blomster og urter som ikke er fredet eller giftige. Vi bruker kongler og annet dødt materiale til formingsaktiviteter. Vi respekterer bålforbudet mellom 15. april og 15. september og bruker faste bålplasser. Vi bruker gjerne kokeapparat dersom vi skal lage mat. Vi går ikke til fots i preparerte skispor. Vi skremmer ikke fugler.

4 VISJON Vi gir barn opplevelser i naturen som vil påvirke deres livskvalitet og helse livet ut. MÅL Skape gode relasjoner gjennom lek og fysisk aktivitet i naturen - som bidrar til glede, mestring og læring. INNHOLD Barna i Ormåsen barnehage møter ganske forskjellige hverdager på henholdsvis Bjørnehiet/Harestua og Ormebolet, allikevel er vi en barnehage og har felles overordnet visjon, verdigrunnlag, målsettinger og temaer. Vi har valgt å ivareta våre likheter og forskjeller mellom Bjørnehiet/Harestua og Ormebolet ved at målene er like, mens aktiviteter/temaer er skilt fra hverandre og tilpasset avdelingens forutsetninger. Barn som er fysisk aktive, har et bedre selvbilde enn barn som er lite fysisk aktive. (førsteamansuensis Ingunn Fjørtoft, Høgskolen i Telemark) Undersøkelser fra flere nordiske land viser at barn som er mye ute og leker i fri natur er «mindre syke, utvikler bedre motorikk, er bedre til å løse konflikter, har bedre konsentrasjonsevne og har bedre lese- og skrivekunnskaper Ifølge den svenske Naturvågsverket kan barns friluftsliv lede til en bærekraftig livsstil senere i livet. De anser det som sannsynlig at man tyr til naturen som friskvernsressurs dersom man har en relasjon til den fra barnsbein av. Den svenske forskeren Theglander minner om at barn har et naturlig behov for bevegelse, mens dagens tilværelse «søker å stenge dem ute fra naturen, polstre dem og roe dem ned». Noen forskere hevder at det er tre relevante faktorer som virker positivt inn på oss når vi utøver friluftsliv: den fysiske aktiviteten, miljøforandringen og naturopplevelsen. Utviklingen og læringen hos barn er nært knyttet til fysisk mestring. Barn «lærer i stor grad med kroppen», og derfor er kvaliteten på barns omgivelser helt frem til 16 års alderen viktig. Leketeori er sentral i spørsmål om barns helse, og tidlig interesse og livsstil på det naturbaserte området blir ofte varige.

5 Skjemaet under er et utgangpunkt og veiledende for oss i arbeidet med innholdet i barnehagen. Barn utvikler seg ulikt og har ulike interesser, og alle barn vil ikke oppleve alt i like stor grad. Opplevelser, erfaringer og utfordringer bygger på hverandre og vil være med på å skape sammenheng for barna. PROGRESJONSPLAN BJØRNEHIET OG HARESTUA Sanger, rim, regler, høytlesing, besøk av Bokbamsen, tydelig kommunikasjon i hverdagen, hvor det nonverbale kroppsspråket er viktig. mini-røris, bruk av gymsal, egne gym-rom på avdelingene,turer utenfor gjerdet og til områder rundt, sunn mat (eks lapskaus og grønnsakssuppe) Tradisjoner knyttet til årstider og høytider, gi rom og mulighet for barns ulike uttrykk, introdusere formingsmateriell, enkel dramatisering, noen mattradisjoner (Eks. barnas julebord) fra frø til plante, ta vare på naturen gjennom ruskendagen, vi følger med årstidene og endringer i naturen, dyr og dyrespor, forer ekorn og fugler, enkel konstruksjonslek ute og inne. Rom for undring over smått og stort - ute og inne, noen høytider, vennskap, å være en del av et fellesskap. Aktiv bruk av nærmiljøet, ta buss og besøke biblioteket, togstasjon og rådhus. Bli kjent på uteområder rundt skolen/sfo og Ormebolet Sortering av ulike former, antall og farger, sandkasselek, sanger, rim, regler, mengder og symboler, antall og former. KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET NATUR, MILJØ OG TEKNIKK ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL., ROM OG FORM ORMEBOLET Høytlesing, gjenfortelling, rim, regler, besøk av Bokbamsen, ordbilder, lekeskriving, tydelig kommunikasjon i hverdagen. Varierte og mange fysiske aktiviteter i alle årstider, fokus på sunn mat, delaktighet i å lage mat fra bunnen av. Lokalhistorien (gruvene, boplasser), barna bruker hammer/ sag/kniv og lager ting av naturmaterialer, lager små utstillinger ute/inne Barna er delaktige i pilking og fisking, kildesorterer, plukker søppel i naturen, får utforske hvordan enkelte verktøy virker og hvordan fenomener i naturen opptrer og virker sammen. Hverdagssamtaler om smått og stort, fokus på mangfold og kulturelle tradisjoner Fortellinger fra lokalhistorien, bruk av ild til oppvarming og matlaging, delta i praktiske oppgaver i hverdagen. Gå turer og finne veien, sortere, telle, veie og måle naturmaterialer.

6 BARNS MEDVIRKNING LIKESTILLING OG LIKEVERD Medvirkning handler om retten til å bli sett, hørt og forstått. Barn skal oppleve at de har mulighet til å gi uttrykk for sitt syn på livet i barnehagen, og til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av det. Synspunktene skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. For oss betyr dette: - lyttende voksne som møter barnets perspektiv med undring, respekt, følelser og engasjement - tolke kroppsspråk, være sensitive og ta seg tid - rom for det spontane og barns eget initiativ - å anerkjenne barns tanker og meninger - voksne som gir barna handlingsrom og medvirkning innenfor gitte rammer - et tett foreldresamarbeid. Trygghet og tillit hos foreldrene er grunnleggende for barnas trygghet og tillit. Dette er igjen avgjørende for at barna skal våge å delta og få innflytelse i fellesskapet. Vi er pålagt å jobbe for å integrere likestilling og likverd i det pedagogiske arbeidet, som skal ligge til grunn for alt arbeid i barnehagen. I praksis betyr dette at de ansatte er bevisst sitt ansvar: Alle barn skal ha lik mulighet til vekst og utvikling. Vi skal legge til rette for dette med en bevisst pedagogisk praksis, og være gode rollemodeller. De skal få anledning til å utvikle sin egen identitet uavhengig av kjønn. Dette handler om danning; de prosessene som skal sette barnet i stand til å håndtere livet og se seg selv og andre som verdifulle medlemmer av et større fellesskap. Ikke minst er det viktig å styrke vennskap og forebygge mobbing. Ansettelse av menn har vært en bevisst strategi, som et ledd i likestillingsarbeidet ved Ormåsen Oppvekstsenter. Hos oss er det naturlig at alle barn skal ha lik mulighet til like opplevelser. Måter vi jobber med temaet i barnehagen: - å være forskjellig eller annerledes - å være en god venn - fagområdet etikk, religion og filosofi, som berører verdier og holdninger. - personalet reflekterer over egne og samfunnets holdninger til temaet.

7 TILVENNING OG RELASJONSBYGGING OVERGANGER Det er viktig å bli tatt godt imot etter en lang ferie eller som ny i barnehagen. Vi er opptatt av en god start, der barn og foreldre blir raskt trygge. Dette kan vi få til gjennom hverdager med faste rutiner, voksne med fokus på å knytte relasjoner, gode opplevelser og være gode til å anerkjenne hvert barn. Oppstartssamtaler med nye foreldre skjer en av de første dagene. Barn som bytter avdeling har gjort seg godt kjent med den før sommeren. Vi legger allikevel til rette for god kontakt med dere som foreldre og følger barnet tett den første tiden når det er nødvendig. Vi ønsker å bidra til at barna får en trygg og god opplevelse når de trer inn i nye verdener. Først vil dette gjelde barnets første møte med barnehagen, under tilvenning som vi har omtalt tidligere. Det er viktig å legge til rette for at barn skal ta avskjed med det kjente (avdelingen/barnehagen) på en god måte, glede seg til å begynne på skolen eller ny avdeling, og oppleve at det er en sammenheng. OVERGANG FRA BJØRNEHIET/HARESTUA TIL ORMEBOLET: Blivende Ormebol-barn starter opp med avtalte besøk i Ormebolet, vi legger våre faste turer innom og spiser gjerne nista der. Utover våren blir vi med grupper av barn og voksne derfra på turer. Det er viktig å bli kjent med voksne, barn og området som venter dem etter sommeren. Noen foreldre vil oppleve en liten tilvenningsperiode etter ferien - dette imøtekommer vi med tettere oppfølging i samarbeid med foreldrene. OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE: Det er et tett samarbeid mellom oss, SFO og skole. Barna er på jevnlig besøk på SFO på våren, for å bli kjent der. Skolestartere hilser på faddere og lærere i god tid før skolestart. Lærere og pedagoger i barnehagen har en plan for skoleforberedende aktiviteter siste barnehageår. Skolestartere er sammen som gruppe hver uke, med tilrettelagt innhold.

8 FORELDRESAMARBEID Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Vi har et felles ansvar for dette, og vårt daglige samarbeid skal være preget av åpenhet og tillit. For oss betyr det: - oppstartsamtaler - foreldresamtaler - daglig utveksling av informasjon - god informasjon via epost/oppslagstavler - å ta opp ting før de vokser seg store Tidlig innsats er viktig, og vi ønsker alltid å ha foreldrene med på laget; hva kan vi sammen gjøre for at barna skal få en så god og trygg oppvekst som mulig? Noen ganger er det behov for hjelp utenfra, som PPT, familiehuset, barnevern, helsestasjonen m.fl. Vi er forpliktet av barnehageloven å si ifra når vi er bekymret for et barn. Personalet har en generell taushetsplikt og spesifikk opplysningsplikt til barnevernstjenesten. KVALITET I BARNEHAGEN Barnehagen som lærende organisasjon Kommunens Strategi for økt kvalitet i barnehage vektlegger at barnehagene skal være lærende organisasjoner og profesjonelle praksisfellesskap. Den sier blant annet at samspillet mellom barn og voksne er avgjørende for kvaliteten i barnehagetilbudet, og at vi skal ha en kultur for felles refleksjon og tilbakemeldinger. Kritisk refleksjon og faglige begrunnelser danner grunnlag for barnehagens praksis. Den enkelte medarbeider skal ha relasjonskompetanse som en grunnholdning og et bevisst perspektiv. Du skal hver dag ta et barn på fersken i å gjøre noe godt - og la det få vite det!

9 PERSONAL- UTVIKLING I ORMÅSEN BARNEHAGE LP RELASJONS- KOMPETANSE PEDLEDER- SKOLE PULS 2 planleggingsdager er LP står for læringsmiljø Relasjonskompetanse er Alle pedagoger i Vårt digitale verktøy for å LP-temadager og pedagogisk analyse. den voksnes evne til å se kommunale barnehager «ta pulsen» på egen barne- 1 planleggingsdag er satt Assistenter, fagarbeidere det enkelte barn på dens er med på en hage; rammeplanens hov- av til eksursjon til en annen og pedledere bruker en premisser. Den voksne pedleder-skole, hvor edområder vurderes og gir naturbarnehage analysemodell i blandede avstemmer egen atferd målet er å heve oss et bilde av hvor gode vi 2 planleggingsdager blir grupper, hvor vi får hjelp etter dette samtidig som pedagogenes leder- selv synes vi er innenfor 13 avholdt internt i barne- til å forstå problemer og den tar ansvar for kompetanse og gjøre de kvalitetskjennetegn. hagen til planlegging, utfordringer med nye og relasjonen bedre rustet til selvledelse Dette tror vi får fram vurdering, samarbeid, flere perspektiver. Fokuset og teamledelse. profesjonalitet og sikrer utvikling, vurdering og opplæring. Personalmøter 1 g pr. måned på kveldstid. Faste LP-grupper som møtes 2 ganger pr mnd. Medarbeidersamtaler 1-2 ganger pr. år. Veiledning og opplæring med interne/eksterne veiledere og fagfolk. på miljøet rundt selve saken gir bedre vilkår for lek og læring. Implementeringsfasen varer fram til januar For oss betyr det: - godt samspill voksen-barn, barn-barn og voksen-voksen - god kommunikasjon - være anerkjennende, inkluderende og empatisk - ta barn og deres familier på alvor - refleksjon over egne handlingsmønstre Dette innebærer noen fagsamlinger og veiledning i gruppe. PARTNERBARNEHAGE kvalitetsutvikling, gjennom refleksjon og deling av kunnskap og praksis. Som partnerbarnehage for Høgskolen i Buskerud Vestfold, er noen av våre pedagoger praksislærere for barnehagestudenter. Praksislærerne fremheves som nøkkelpersoner for å sikre god kvalitet på praksisopplæringen. Til gjengjeld bidrar studenter med siste nytt innen barnehagefaget og gir oss anledning til enda mer refleksjon og bevisstgjøring rundt egen praksis.

10 DOKUMENTASJON Dokumentasjon gjør at både personalet, foreldrene og barn får mulighet til å se barnehagehverdagen på en ny og spennende måte. I tillegg til å dokumentere hverdagen til barna, ønsker vi å løfte fram dokumentasjonene i pedagogiske prosesser - som et ledd i å være en lærende organisasjon. VI BRUKER DISSE FORMENE FOR DOKUMENTASJON: - uke/2-ukesplaner: konkretisering av mål og innhold for perioden - Vurdering av måneden; hvilke tegn til måloppnåelse? Hvordan har barna tatt imot og medvirket i temaene? - Bildedokumentasjon: Avdelingene viser bilder av opplevelser og hendelser som utgangspunkt for samtale mellom barn/ foreldre/personale. Ormebolet har 2 ipader som brukes til innhenting av informasjon og foto på turer i skogen. De brukes også noe til interaktive lærespill, musikk og film. - Ferdige produkter vises fram på avdelingene og på uteområdet. - Praksisfortellinger i personalgruppa, og daglige gjenfortellinger fra hverdagen til barna i hentesituasjonen med foreldre. - Kartlegging av språk (TRAS), ved behov.

11 VURDERINGSPLAN Hva Hvordan Når Hvem Avdelingens dagsrytme Daglig, observasjon og refleksjon Avdelingsmøter Avdelingens ansatte Avdelingens aktiviteter og temaer Daglig, observasjon og dokumentasjon Avdelingsmøter Avdelingens ansatte Foreldresamarbeid - Foreldresamtaler, su-møter - Dialog - Brukerundersøkelser - Vår/høst - Daglig kontakt - Vår Foreldre, ansatte Informasjonsmøte for nye foreldre Tilbakemeldinger fra nye foreldre og pedagogenes vurderinger Høst Foreldre, ansatte LP-arbeid Dialog og refleksjon Månedlige møter Gruppeledere og PPT Merkedager og arrangementer Dokumentasjon, dialog, barns uttrykk Løpende, ved avslutning av hvert prosjekt, ulike møter Ansatte/barn Oppstart i barnehagen, tilvenning og overganger Tilbakemeldinger, dialog, observasjon av barn og refleksjon Etter perioden er over Ansatte/foreldre barn PULS-arbeid Dialog og refleksjon Halvårlig Ansatte Relasjonskompetanse Dialog og refleksjon på tomannshånd og i gruppe Medarbeidersamtaler, veiledning Ansatte Årsplan Dialog og gruppearbeid Sommer Ansatte

12 AUGUST Mål Å gi alle barn og voksne en god start. Bli kjent ute- og innearealer, dagen og uka. Knytte bånd mellom store og små. info Temaer og aktiviteter BJØRNEHIET OG HARESTUA Velkomst og tilvenning til nytt barnahageår. Ute og innelek ORMEBOLET Plukke bær Vennskap Bli kjent med referanseområder Kanoturer Forsterke gruppefølelsen Velkommen til nye barn! Husk niste til alle måltider! Husk godt med skiftetøy!

13 AUGUST2014 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

14 september Mål Temaer og aktiviteter Barna skal bli kjent med ute- og inne områder og kunne påvirke barnehagens hverdagsrutiner og aktiviteter. Forsterke gruppefølelsen BJØRNEHIET OG HARESTUA Fortsetter tilvenning, relasjonsbygging, oppstartssamtaler, bli kjent i området og faste rutiner i hverdagen. Skape relasjoner ved å være i mindre grupper og mye ute. Høsting: bærplukking og grønnsaker ORMEBOLET Fortsetter tilvenning, relasjonsbygging, bli kjent i området og de faste rutinene i hverdagen. Skape relasjoner og vennskap ved å være i mindre grupper og mye ute. Kanoturer Besøke lokale gruver

15 september 2014 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 36 Ormebolet begynner med grøt til frokost igjen Foto Høstferie Foreldremøte Biblioteksdag Foto - Bokbamsen Uke 38 og 39 har vi 4 studenter hos oss på Harestua og Bjørnehiet. Ormåsen barnehage er partnerbarnehage for barnehagelærerutdanningen på Høyskolen Buskerud Vestfold. Vi gleder oss til å ta imot 4 studenter!

16 oktober Mål Temaer og aktiviteter Utvikle respekt og omsorg for natur og menneskeverd Få kunnskap om hverdagen til barn i Kenya Bevisstgjøring av kulturforskjeller BJØRNEHIET OG HARESTUA VENNSKAPSUKE Å være en god venn Prosjektet Øvre Eiker for Kenya Kildesortering Høst i naturen Høsting ORMEBOLET VENNSKAPSUKE Å være en god venn Prosjektet Øvre Eiker for Kenya Kildesortering Nærmiljø/historie: tur til Dammyr og dagbrudd Tradisjonsmat

17 oktober 2014 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Høstferie Temakveld Vennskapsuke - Øvre Eiker for Kenya Stengt Planleggingsdag for foreldre* Bokbamsen * For barnas beste må du tørre å tenke det verste med Stine Sofies stiftelse, kveldskurs for foreldre og foresatte

18 november Mål Temaer og aktiviteter Barna skal bli introdusert for og gjort kjent med noen eventyr. Daglig spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtaler. Voksne som er bevisst hvilke etiske og kulturelle verdier som formidles BJØRNEHIET OG HARESTUA Det var en gang... Eventyrmåned Hver avdeling tar for seg sitt eventyr, gjennom fortelling, forming og dramatisering ORMEBOLET Det var en gang... Eventyrmåned Hver avdeling tar for seg sitt eventur, gjennom fortelling, forming og dramatisering Bevisstgjøring av kulturforskjeller

19 november 2014 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag F o r e l d r e s a m t a l e r Stengt Planleggingsdag Bokbamsen Ferie i jula? Frist i dag!

20 desember t t t Mål Temaer og aktiviteter Få kjennskap til den kristne høytiden og tradisjoner. Oppleve forventning, kos og spenning. ADVENT OG JUL Vi formidler julebudskapet på en enkel måte, blir kjent med juletradisjoner og vil ivareta en tid preget av forventning, ro og glede. Noen små gaver blir laget, pakket og tatt med hjem før jul. Fokuset vårt vil være på barns medvirkning og eget initiativ. t t t BJØRNEHIET OG HARESTUA Advent og juleforberedelser Lucia Barnas julebord Julebakst Nissefest Juleverksted Julefortellinger Julesanger Bjørnehiet/Harestua markerer ikke Lucia, men får besøk av Lucia-barn fra Ormebolet. ORMEBOLET Advent og juleforberedelser Lucia Barnas julebord Julebakst Nissefest Juleverksted Julefortellinger Julesanger Luciatog, egen info kommer t t t

21 desember 2014 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Bokbamsen Barnas julebord Lucia Nissefest

22 Januar Mål Temaer og aktiviteter Barna skal få forståelse av hvilken årstid vi er inne i. Oppleve naturen og undring over dens mangfoldighet. Oppdage spor etter dyr BJØRNEHIET OG HARESTUA Forming med is og snø Dyrespor og sportegn Aking og ski ORMEBOLET Forming med is og snø Dyrespor og sportegn Aking og ski Trugetur Pilketur Skøyter Skileik

23 januar 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

24 februar Mål Temaer og aktiviteter Å skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige fysiske utfordringer Oppleve fellesskap gjennom felles aktiviteter BJØRNEHIET OG HARESTUA ORMÅSENLEKENE Is- og snøleik Utforsking av is og snø ORMEBOLET ORMÅSENLEKENE Forming med is og snø Dyrespor og sportegn Aking og ski Trugetur Pilketur Skøyter Skileik

25 februar 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vinterferie? Frist i dag! Ormåsenlekene

26 mars Mål Temaer og aktiviteter Bli kjent med og få erfaring i ulike uttrykksformer innen materialer og teknikker i forming Erfare fysiske fenomener i naturen Få kjennskap til den kristne høytiden og tradisjoner knyttet til påsken BJØRNEHIET OG HARESTUA Fra vinter til vår, fra snø til vann Vi prøver ut ulike formingsaktiviteter Formingsuke Ansiktsmaling Påskeforberedelser ORMEBOLET Fra vinter til vår, fra snø til vann Vi prøver ut ulike formingsaktiviteter Formingsuke Ansiktsmaling Påskeforberedelser

27 mars 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskeferie? Frist i dag! Formingsuke Påskeforberedelser 30 31

28 april Mål Temaer og aktiviteter Oppleve og glede seg over naturen som våkner til liv BJØRNEHIET OG HARESTUA Nytt liv Spiring Formingsaktiviteter ORMEBOLET Nytt liv Spiring Formingsaktiviteter

29 april 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Stenger kl Stengt Stengt Sommerferie? Frist i dag! Uke har vi 4 studenter hos oss på Harestua og Bjørnehiet. Ormåsen barnehage er partnerbarnehage for barnehagelærerutdanningen på Høyskolen Buskerud Vestfold. Vi gleder oss til å ta imot 4 studenter!

30 mai Mål Temaer og aktiviteter Barna får en forståelse av hva 17. mai er. Oppleve og erfare aktiviteter ute i naturen BJØRNEHIET OG HARESTUA Forming med naturmaterialer 17. mai-forberedelser Øve på 17.mai-tog 13. mai Utforsking av nærmiljø Ruskendagen - barn og voksne rydder på uteområdene etter vinteren og ønsker sommeren velkommen! Veieuke uke 19, all søppel veies som en del av å være Miljøfyrtårnbedrift ORMEBOLET Kanoturer, sykling håndtverktradisjoner (spikking, saging, snekring, øksing) Fadderturer 17.mai-forberedelser Øve på 17.mai-tog 13. mai Ruskendagen - barn og voksne rydder på uteområdene etter vinteren og ønsker sommeren velkommen!

31 mai 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag F o r e l d r e s a m t a l e r Stengt Pinse Øving 17.maitog Stengt Kr. himmelfartsdag Stengt Planleggingsdag

32 juni Mål Temaer og aktiviteter Tradisjonsformidling og -opplevelser som bidrar til fellesskapsfølelse og det litt utenom det vanlige i hverdagen. BJØRNEHIET OG HARESTUA Turer til nær og litt fjernere Hiv o hoi-fest (sjørøverfest) Markering av overgang fra barnehagehuset til Ormebolet. ORMEBOLET Rockefest/utkledningsfest for 3-6 åringene i barnehagen; vi inviterer familien til en skikkelig rockefest, der barna blir med på scenen og synger med bandet. Sjørøverfest Tur med fadderklassen og skolestartere

33 juni 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hiv ó Hoi fest Rocke-fest Sommeravslutning på oppvekstsenteret Sjørøver-fest

34 juli 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 27 HUSK! Niste denne måneden Sommerstengt Sommerstengt

35

36 Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser!

Årsplan 2015/2016 Ormåsen barnehage

Årsplan 2015/2016 Ormåsen barnehage Årsplan 2015/2016 Ormåsen barnehage Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser! Mail: sine.frodin@over-eiker.kommune.no / tlf.: 90 57 22 47 Nettadresse: ormasen.oekbarnehage.no Besøksadresse:

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2014-2017 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Veiledende årsplan. for. Lekeplassen. familiebarnehage.

Veiledende årsplan. for. Lekeplassen. familiebarnehage. Veiledende årsplan for Lekeplassen familiebarnehage. 2015/2016 Velkommen til Lekeplassen familiebarnehage. Lekeplassen familiebarnehage er en privateid familiebarnehage med statlig støtte. Familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer