Årsplan 2014/2015 Ormåsen barnehage. Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2014/2015 Ormåsen barnehage. Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser!"

Transkript

1 Årsplan 2014/2015 Ormåsen barnehage Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser!

2 Velkommen til nytt barnehageår! FAGLEDER HAR ORDET Ormåsen barnehage er, sammen med SFO og skole, Ormåsen Oppvekstsenter. Vi er unike fordi barna tilbringer hverdagene i tett kontakt med hverandre og møter et felles verdigrunnlag, fra barnehage og til de går ut av barneskolen. Vi har tro på at barns opplevelser og erfaringer i tett kontakt med naturen gir de god helse og livskvalitet livet ut! I følge Lov om Barnehager skal alle barnehager ha en årsplan som skal inneholde informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Den skal også inneholde foreldresamarbeid, planer for overganger, barns medvirkning, aktivitetsplaner og samarbeid. Årsplanen skal gjenspeile Rammeplanens innhold. Denne årsplanen er i et kalenderformat, som skal gjøre den lett å følge med på for foreldre og være et godt arbeidsredskap for personalet. Vi anbefaler at den leses fra perm til perm for å få en helhetlig forståelse av det pedagogiske innholdet. STYRINGSDOKUMENTER BARNEHAGELOVEN Lovens formålsparagraf tydeliggjør barnehagens samfunnsmandat, som er å ivareta barnas behov for omsorg, lek, læring og danning i nært samarbeid og forståelse med hjemmet. Vi skal tilby et omsorgs- og læringsmiljø som er til beste for barnet. NASJONALE FORSKRIFTER Målet med rammeplanen er å gi en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagen. I tillegg skal vi følge MHV-forskriften (Barnas HMS) og Lekeplassforskriften. KOMMUNALE RETNINGSLINJER Øvre Eiker har visjonen Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. I det ligger at alle må bidra for å oppnå det gode liv for hver enkelt i kommunen vår. Kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform (AGP) skal gi rammene og retningen for å skape en felles kultur, felles identitet og et positivt klima. Strategi for økt kvalitet i barnehage sin visjon er Kompetanse for framtida, og målet er at alle barn trives, opplever mestring og har personlig vekst. ORMÅSEN OPPVEKSTSENTER Vi har en felles virksomhetsplan med slagordet Stedet i det grønne og visjonen Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser Mail: Nettadresse: ormasen.oekbarnehage.no Besøksadresse: Bjørnefaret 7, 3320 Vestfossen Bjørnehiet: Harestua: Ny hytte: Gammel hytte:

3 Vår profil Ormåsen kommunale barnehage er en naturbarnehage som prioriterer og har fokus på å være og lære i naturen, med førstehånds erfaringer. Vi har en kommunal politisk forpliktelse til å drive naturbarnehage. BJØRNEHIET OG HARESTUA (1-2 åringer) Avdelingene holder til i det tradisjonelle barnehagebygget som ligger nærmest Ormåsen skole. Hverdagen er preget av omsorg, lek og opplevelser tett på og i naturen. Vi har en flott inngjerdet uteplass i skogkanten med en blanding av naturlekeplass og opparbeidede arealer (husker, sandkasse mm.). Turer foregår i nærmiljøet, og starter som korte trille- og gåturer, Små barn lærer gjennom bruk av kropp og sanser og det tar vi på alvor. Her lever vi oss gradvis inn i både uteliv og fagområdene, og lar dette bli en del av barnehagehverdagen. ORMEBOLET (3-5 åringer) I Ormebolet har barna ingen fysiske grenser som hindrer et totalt samspill med naturen. Uten grenser betyr at vi ikke ønsker å begrense barnas naturopplevelse eller utforsking av naturen.tanken vår er at barna skal få erfare og oppdage mulighetene naturen kan gi av aktiviteter og læring. Ormebolet består av to grupper som holder til i hver sin laftede hytte i skogen ovenfor barnehagebygget. Barna er ute i all slags vær, mesteparten av dagen. Hyttene og området rundt fungerer som samlingspunkt på morgenen og ettermiddagen og når det ellers er behov for samles. De fleste dager i uka går mindre grupper av barn på tur til referanseområder i skogen rundt Ormebolet. TURREGLER Vi brekker ikke friske greiner, men høster av naturen. Vi bruker det vi finner på bakken når det skal spikkes, sages og hamres. Vi har respekt for alt levende. Vi tar med eget søppel hjem. Finner vi andres søppel tar vi med det hjem. Vi har faste doplasser på de områdene som brukes mye og tar med alt dopapiret hjem. Vi plukker bær. Vi plukker blomster og urter som ikke er fredet eller giftige. Vi bruker kongler og annet dødt materiale til formingsaktiviteter. Vi respekterer bålforbudet mellom 15. april og 15. september og bruker faste bålplasser. Vi bruker gjerne kokeapparat dersom vi skal lage mat. Vi går ikke til fots i preparerte skispor. Vi skremmer ikke fugler.

4 VISJON Vi gir barn opplevelser i naturen som vil påvirke deres livskvalitet og helse livet ut. MÅL Skape gode relasjoner gjennom lek og fysisk aktivitet i naturen - som bidrar til glede, mestring og læring. INNHOLD Barna i Ormåsen barnehage møter ganske forskjellige hverdager på henholdsvis Bjørnehiet/Harestua og Ormebolet, allikevel er vi en barnehage og har felles overordnet visjon, verdigrunnlag, målsettinger og temaer. Vi har valgt å ivareta våre likheter og forskjeller mellom Bjørnehiet/Harestua og Ormebolet ved at målene er like, mens aktiviteter/temaer er skilt fra hverandre og tilpasset avdelingens forutsetninger. Barn som er fysisk aktive, har et bedre selvbilde enn barn som er lite fysisk aktive. (førsteamansuensis Ingunn Fjørtoft, Høgskolen i Telemark) Undersøkelser fra flere nordiske land viser at barn som er mye ute og leker i fri natur er «mindre syke, utvikler bedre motorikk, er bedre til å løse konflikter, har bedre konsentrasjonsevne og har bedre lese- og skrivekunnskaper Ifølge den svenske Naturvågsverket kan barns friluftsliv lede til en bærekraftig livsstil senere i livet. De anser det som sannsynlig at man tyr til naturen som friskvernsressurs dersom man har en relasjon til den fra barnsbein av. Den svenske forskeren Theglander minner om at barn har et naturlig behov for bevegelse, mens dagens tilværelse «søker å stenge dem ute fra naturen, polstre dem og roe dem ned». Noen forskere hevder at det er tre relevante faktorer som virker positivt inn på oss når vi utøver friluftsliv: den fysiske aktiviteten, miljøforandringen og naturopplevelsen. Utviklingen og læringen hos barn er nært knyttet til fysisk mestring. Barn «lærer i stor grad med kroppen», og derfor er kvaliteten på barns omgivelser helt frem til 16 års alderen viktig. Leketeori er sentral i spørsmål om barns helse, og tidlig interesse og livsstil på det naturbaserte området blir ofte varige.

5 Skjemaet under er et utgangpunkt og veiledende for oss i arbeidet med innholdet i barnehagen. Barn utvikler seg ulikt og har ulike interesser, og alle barn vil ikke oppleve alt i like stor grad. Opplevelser, erfaringer og utfordringer bygger på hverandre og vil være med på å skape sammenheng for barna. PROGRESJONSPLAN BJØRNEHIET OG HARESTUA Sanger, rim, regler, høytlesing, besøk av Bokbamsen, tydelig kommunikasjon i hverdagen, hvor det nonverbale kroppsspråket er viktig. mini-røris, bruk av gymsal, egne gym-rom på avdelingene,turer utenfor gjerdet og til områder rundt, sunn mat (eks lapskaus og grønnsakssuppe) Tradisjoner knyttet til årstider og høytider, gi rom og mulighet for barns ulike uttrykk, introdusere formingsmateriell, enkel dramatisering, noen mattradisjoner (Eks. barnas julebord) fra frø til plante, ta vare på naturen gjennom ruskendagen, vi følger med årstidene og endringer i naturen, dyr og dyrespor, forer ekorn og fugler, enkel konstruksjonslek ute og inne. Rom for undring over smått og stort - ute og inne, noen høytider, vennskap, å være en del av et fellesskap. Aktiv bruk av nærmiljøet, ta buss og besøke biblioteket, togstasjon og rådhus. Bli kjent på uteområder rundt skolen/sfo og Ormebolet Sortering av ulike former, antall og farger, sandkasselek, sanger, rim, regler, mengder og symboler, antall og former. KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST KROPP, BEVEGELSE OG HELSE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET NATUR, MILJØ OG TEKNIKK ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL., ROM OG FORM ORMEBOLET Høytlesing, gjenfortelling, rim, regler, besøk av Bokbamsen, ordbilder, lekeskriving, tydelig kommunikasjon i hverdagen. Varierte og mange fysiske aktiviteter i alle årstider, fokus på sunn mat, delaktighet i å lage mat fra bunnen av. Lokalhistorien (gruvene, boplasser), barna bruker hammer/ sag/kniv og lager ting av naturmaterialer, lager små utstillinger ute/inne Barna er delaktige i pilking og fisking, kildesorterer, plukker søppel i naturen, får utforske hvordan enkelte verktøy virker og hvordan fenomener i naturen opptrer og virker sammen. Hverdagssamtaler om smått og stort, fokus på mangfold og kulturelle tradisjoner Fortellinger fra lokalhistorien, bruk av ild til oppvarming og matlaging, delta i praktiske oppgaver i hverdagen. Gå turer og finne veien, sortere, telle, veie og måle naturmaterialer.

6 BARNS MEDVIRKNING LIKESTILLING OG LIKEVERD Medvirkning handler om retten til å bli sett, hørt og forstått. Barn skal oppleve at de har mulighet til å gi uttrykk for sitt syn på livet i barnehagen, og til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av det. Synspunktene skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. For oss betyr dette: - lyttende voksne som møter barnets perspektiv med undring, respekt, følelser og engasjement - tolke kroppsspråk, være sensitive og ta seg tid - rom for det spontane og barns eget initiativ - å anerkjenne barns tanker og meninger - voksne som gir barna handlingsrom og medvirkning innenfor gitte rammer - et tett foreldresamarbeid. Trygghet og tillit hos foreldrene er grunnleggende for barnas trygghet og tillit. Dette er igjen avgjørende for at barna skal våge å delta og få innflytelse i fellesskapet. Vi er pålagt å jobbe for å integrere likestilling og likverd i det pedagogiske arbeidet, som skal ligge til grunn for alt arbeid i barnehagen. I praksis betyr dette at de ansatte er bevisst sitt ansvar: Alle barn skal ha lik mulighet til vekst og utvikling. Vi skal legge til rette for dette med en bevisst pedagogisk praksis, og være gode rollemodeller. De skal få anledning til å utvikle sin egen identitet uavhengig av kjønn. Dette handler om danning; de prosessene som skal sette barnet i stand til å håndtere livet og se seg selv og andre som verdifulle medlemmer av et større fellesskap. Ikke minst er det viktig å styrke vennskap og forebygge mobbing. Ansettelse av menn har vært en bevisst strategi, som et ledd i likestillingsarbeidet ved Ormåsen Oppvekstsenter. Hos oss er det naturlig at alle barn skal ha lik mulighet til like opplevelser. Måter vi jobber med temaet i barnehagen: - å være forskjellig eller annerledes - å være en god venn - fagområdet etikk, religion og filosofi, som berører verdier og holdninger. - personalet reflekterer over egne og samfunnets holdninger til temaet.

7 TILVENNING OG RELASJONSBYGGING OVERGANGER Det er viktig å bli tatt godt imot etter en lang ferie eller som ny i barnehagen. Vi er opptatt av en god start, der barn og foreldre blir raskt trygge. Dette kan vi få til gjennom hverdager med faste rutiner, voksne med fokus på å knytte relasjoner, gode opplevelser og være gode til å anerkjenne hvert barn. Oppstartssamtaler med nye foreldre skjer en av de første dagene. Barn som bytter avdeling har gjort seg godt kjent med den før sommeren. Vi legger allikevel til rette for god kontakt med dere som foreldre og følger barnet tett den første tiden når det er nødvendig. Vi ønsker å bidra til at barna får en trygg og god opplevelse når de trer inn i nye verdener. Først vil dette gjelde barnets første møte med barnehagen, under tilvenning som vi har omtalt tidligere. Det er viktig å legge til rette for at barn skal ta avskjed med det kjente (avdelingen/barnehagen) på en god måte, glede seg til å begynne på skolen eller ny avdeling, og oppleve at det er en sammenheng. OVERGANG FRA BJØRNEHIET/HARESTUA TIL ORMEBOLET: Blivende Ormebol-barn starter opp med avtalte besøk i Ormebolet, vi legger våre faste turer innom og spiser gjerne nista der. Utover våren blir vi med grupper av barn og voksne derfra på turer. Det er viktig å bli kjent med voksne, barn og området som venter dem etter sommeren. Noen foreldre vil oppleve en liten tilvenningsperiode etter ferien - dette imøtekommer vi med tettere oppfølging i samarbeid med foreldrene. OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE: Det er et tett samarbeid mellom oss, SFO og skole. Barna er på jevnlig besøk på SFO på våren, for å bli kjent der. Skolestartere hilser på faddere og lærere i god tid før skolestart. Lærere og pedagoger i barnehagen har en plan for skoleforberedende aktiviteter siste barnehageår. Skolestartere er sammen som gruppe hver uke, med tilrettelagt innhold.

8 FORELDRESAMARBEID Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Vi har et felles ansvar for dette, og vårt daglige samarbeid skal være preget av åpenhet og tillit. For oss betyr det: - oppstartsamtaler - foreldresamtaler - daglig utveksling av informasjon - god informasjon via epost/oppslagstavler - å ta opp ting før de vokser seg store Tidlig innsats er viktig, og vi ønsker alltid å ha foreldrene med på laget; hva kan vi sammen gjøre for at barna skal få en så god og trygg oppvekst som mulig? Noen ganger er det behov for hjelp utenfra, som PPT, familiehuset, barnevern, helsestasjonen m.fl. Vi er forpliktet av barnehageloven å si ifra når vi er bekymret for et barn. Personalet har en generell taushetsplikt og spesifikk opplysningsplikt til barnevernstjenesten. KVALITET I BARNEHAGEN Barnehagen som lærende organisasjon Kommunens Strategi for økt kvalitet i barnehage vektlegger at barnehagene skal være lærende organisasjoner og profesjonelle praksisfellesskap. Den sier blant annet at samspillet mellom barn og voksne er avgjørende for kvaliteten i barnehagetilbudet, og at vi skal ha en kultur for felles refleksjon og tilbakemeldinger. Kritisk refleksjon og faglige begrunnelser danner grunnlag for barnehagens praksis. Den enkelte medarbeider skal ha relasjonskompetanse som en grunnholdning og et bevisst perspektiv. Du skal hver dag ta et barn på fersken i å gjøre noe godt - og la det få vite det!

9 PERSONAL- UTVIKLING I ORMÅSEN BARNEHAGE LP RELASJONS- KOMPETANSE PEDLEDER- SKOLE PULS 2 planleggingsdager er LP står for læringsmiljø Relasjonskompetanse er Alle pedagoger i Vårt digitale verktøy for å LP-temadager og pedagogisk analyse. den voksnes evne til å se kommunale barnehager «ta pulsen» på egen barne- 1 planleggingsdag er satt Assistenter, fagarbeidere det enkelte barn på dens er med på en hage; rammeplanens hov- av til eksursjon til en annen og pedledere bruker en premisser. Den voksne pedleder-skole, hvor edområder vurderes og gir naturbarnehage analysemodell i blandede avstemmer egen atferd målet er å heve oss et bilde av hvor gode vi 2 planleggingsdager blir grupper, hvor vi får hjelp etter dette samtidig som pedagogenes leder- selv synes vi er innenfor 13 avholdt internt i barne- til å forstå problemer og den tar ansvar for kompetanse og gjøre de kvalitetskjennetegn. hagen til planlegging, utfordringer med nye og relasjonen bedre rustet til selvledelse Dette tror vi får fram vurdering, samarbeid, flere perspektiver. Fokuset og teamledelse. profesjonalitet og sikrer utvikling, vurdering og opplæring. Personalmøter 1 g pr. måned på kveldstid. Faste LP-grupper som møtes 2 ganger pr mnd. Medarbeidersamtaler 1-2 ganger pr. år. Veiledning og opplæring med interne/eksterne veiledere og fagfolk. på miljøet rundt selve saken gir bedre vilkår for lek og læring. Implementeringsfasen varer fram til januar For oss betyr det: - godt samspill voksen-barn, barn-barn og voksen-voksen - god kommunikasjon - være anerkjennende, inkluderende og empatisk - ta barn og deres familier på alvor - refleksjon over egne handlingsmønstre Dette innebærer noen fagsamlinger og veiledning i gruppe. PARTNERBARNEHAGE kvalitetsutvikling, gjennom refleksjon og deling av kunnskap og praksis. Som partnerbarnehage for Høgskolen i Buskerud Vestfold, er noen av våre pedagoger praksislærere for barnehagestudenter. Praksislærerne fremheves som nøkkelpersoner for å sikre god kvalitet på praksisopplæringen. Til gjengjeld bidrar studenter med siste nytt innen barnehagefaget og gir oss anledning til enda mer refleksjon og bevisstgjøring rundt egen praksis.

10 DOKUMENTASJON Dokumentasjon gjør at både personalet, foreldrene og barn får mulighet til å se barnehagehverdagen på en ny og spennende måte. I tillegg til å dokumentere hverdagen til barna, ønsker vi å løfte fram dokumentasjonene i pedagogiske prosesser - som et ledd i å være en lærende organisasjon. VI BRUKER DISSE FORMENE FOR DOKUMENTASJON: - uke/2-ukesplaner: konkretisering av mål og innhold for perioden - Vurdering av måneden; hvilke tegn til måloppnåelse? Hvordan har barna tatt imot og medvirket i temaene? - Bildedokumentasjon: Avdelingene viser bilder av opplevelser og hendelser som utgangspunkt for samtale mellom barn/ foreldre/personale. Ormebolet har 2 ipader som brukes til innhenting av informasjon og foto på turer i skogen. De brukes også noe til interaktive lærespill, musikk og film. - Ferdige produkter vises fram på avdelingene og på uteområdet. - Praksisfortellinger i personalgruppa, og daglige gjenfortellinger fra hverdagen til barna i hentesituasjonen med foreldre. - Kartlegging av språk (TRAS), ved behov.

11 VURDERINGSPLAN Hva Hvordan Når Hvem Avdelingens dagsrytme Daglig, observasjon og refleksjon Avdelingsmøter Avdelingens ansatte Avdelingens aktiviteter og temaer Daglig, observasjon og dokumentasjon Avdelingsmøter Avdelingens ansatte Foreldresamarbeid - Foreldresamtaler, su-møter - Dialog - Brukerundersøkelser - Vår/høst - Daglig kontakt - Vår Foreldre, ansatte Informasjonsmøte for nye foreldre Tilbakemeldinger fra nye foreldre og pedagogenes vurderinger Høst Foreldre, ansatte LP-arbeid Dialog og refleksjon Månedlige møter Gruppeledere og PPT Merkedager og arrangementer Dokumentasjon, dialog, barns uttrykk Løpende, ved avslutning av hvert prosjekt, ulike møter Ansatte/barn Oppstart i barnehagen, tilvenning og overganger Tilbakemeldinger, dialog, observasjon av barn og refleksjon Etter perioden er over Ansatte/foreldre barn PULS-arbeid Dialog og refleksjon Halvårlig Ansatte Relasjonskompetanse Dialog og refleksjon på tomannshånd og i gruppe Medarbeidersamtaler, veiledning Ansatte Årsplan Dialog og gruppearbeid Sommer Ansatte

12 AUGUST Mål Å gi alle barn og voksne en god start. Bli kjent ute- og innearealer, dagen og uka. Knytte bånd mellom store og små. info Temaer og aktiviteter BJØRNEHIET OG HARESTUA Velkomst og tilvenning til nytt barnahageår. Ute og innelek ORMEBOLET Plukke bær Vennskap Bli kjent med referanseområder Kanoturer Forsterke gruppefølelsen Velkommen til nye barn! Husk niste til alle måltider! Husk godt med skiftetøy!

13 AUGUST2014 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

14 september Mål Temaer og aktiviteter Barna skal bli kjent med ute- og inne områder og kunne påvirke barnehagens hverdagsrutiner og aktiviteter. Forsterke gruppefølelsen BJØRNEHIET OG HARESTUA Fortsetter tilvenning, relasjonsbygging, oppstartssamtaler, bli kjent i området og faste rutiner i hverdagen. Skape relasjoner ved å være i mindre grupper og mye ute. Høsting: bærplukking og grønnsaker ORMEBOLET Fortsetter tilvenning, relasjonsbygging, bli kjent i området og de faste rutinene i hverdagen. Skape relasjoner og vennskap ved å være i mindre grupper og mye ute. Kanoturer Besøke lokale gruver

15 september 2014 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 36 Ormebolet begynner med grøt til frokost igjen Foto Høstferie Foreldremøte Biblioteksdag Foto - Bokbamsen Uke 38 og 39 har vi 4 studenter hos oss på Harestua og Bjørnehiet. Ormåsen barnehage er partnerbarnehage for barnehagelærerutdanningen på Høyskolen Buskerud Vestfold. Vi gleder oss til å ta imot 4 studenter!

16 oktober Mål Temaer og aktiviteter Utvikle respekt og omsorg for natur og menneskeverd Få kunnskap om hverdagen til barn i Kenya Bevisstgjøring av kulturforskjeller BJØRNEHIET OG HARESTUA VENNSKAPSUKE Å være en god venn Prosjektet Øvre Eiker for Kenya Kildesortering Høst i naturen Høsting ORMEBOLET VENNSKAPSUKE Å være en god venn Prosjektet Øvre Eiker for Kenya Kildesortering Nærmiljø/historie: tur til Dammyr og dagbrudd Tradisjonsmat

17 oktober 2014 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Høstferie Temakveld Vennskapsuke - Øvre Eiker for Kenya Stengt Planleggingsdag for foreldre* Bokbamsen * For barnas beste må du tørre å tenke det verste med Stine Sofies stiftelse, kveldskurs for foreldre og foresatte

18 november Mål Temaer og aktiviteter Barna skal bli introdusert for og gjort kjent med noen eventyr. Daglig spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtaler. Voksne som er bevisst hvilke etiske og kulturelle verdier som formidles BJØRNEHIET OG HARESTUA Det var en gang... Eventyrmåned Hver avdeling tar for seg sitt eventyr, gjennom fortelling, forming og dramatisering ORMEBOLET Det var en gang... Eventyrmåned Hver avdeling tar for seg sitt eventur, gjennom fortelling, forming og dramatisering Bevisstgjøring av kulturforskjeller

19 november 2014 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag F o r e l d r e s a m t a l e r Stengt Planleggingsdag Bokbamsen Ferie i jula? Frist i dag!

20 desember t t t Mål Temaer og aktiviteter Få kjennskap til den kristne høytiden og tradisjoner. Oppleve forventning, kos og spenning. ADVENT OG JUL Vi formidler julebudskapet på en enkel måte, blir kjent med juletradisjoner og vil ivareta en tid preget av forventning, ro og glede. Noen små gaver blir laget, pakket og tatt med hjem før jul. Fokuset vårt vil være på barns medvirkning og eget initiativ. t t t BJØRNEHIET OG HARESTUA Advent og juleforberedelser Lucia Barnas julebord Julebakst Nissefest Juleverksted Julefortellinger Julesanger Bjørnehiet/Harestua markerer ikke Lucia, men får besøk av Lucia-barn fra Ormebolet. ORMEBOLET Advent og juleforberedelser Lucia Barnas julebord Julebakst Nissefest Juleverksted Julefortellinger Julesanger Luciatog, egen info kommer t t t

21 desember 2014 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Bokbamsen Barnas julebord Lucia Nissefest

22 Januar Mål Temaer og aktiviteter Barna skal få forståelse av hvilken årstid vi er inne i. Oppleve naturen og undring over dens mangfoldighet. Oppdage spor etter dyr BJØRNEHIET OG HARESTUA Forming med is og snø Dyrespor og sportegn Aking og ski ORMEBOLET Forming med is og snø Dyrespor og sportegn Aking og ski Trugetur Pilketur Skøyter Skileik

23 januar 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

24 februar Mål Temaer og aktiviteter Å skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige fysiske utfordringer Oppleve fellesskap gjennom felles aktiviteter BJØRNEHIET OG HARESTUA ORMÅSENLEKENE Is- og snøleik Utforsking av is og snø ORMEBOLET ORMÅSENLEKENE Forming med is og snø Dyrespor og sportegn Aking og ski Trugetur Pilketur Skøyter Skileik

25 februar 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vinterferie? Frist i dag! Ormåsenlekene

26 mars Mål Temaer og aktiviteter Bli kjent med og få erfaring i ulike uttrykksformer innen materialer og teknikker i forming Erfare fysiske fenomener i naturen Få kjennskap til den kristne høytiden og tradisjoner knyttet til påsken BJØRNEHIET OG HARESTUA Fra vinter til vår, fra snø til vann Vi prøver ut ulike formingsaktiviteter Formingsuke Ansiktsmaling Påskeforberedelser ORMEBOLET Fra vinter til vår, fra snø til vann Vi prøver ut ulike formingsaktiviteter Formingsuke Ansiktsmaling Påskeforberedelser

27 mars 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Påskeferie? Frist i dag! Formingsuke Påskeforberedelser 30 31

28 april Mål Temaer og aktiviteter Oppleve og glede seg over naturen som våkner til liv BJØRNEHIET OG HARESTUA Nytt liv Spiring Formingsaktiviteter ORMEBOLET Nytt liv Spiring Formingsaktiviteter

29 april 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Stenger kl Stengt Stengt Sommerferie? Frist i dag! Uke har vi 4 studenter hos oss på Harestua og Bjørnehiet. Ormåsen barnehage er partnerbarnehage for barnehagelærerutdanningen på Høyskolen Buskerud Vestfold. Vi gleder oss til å ta imot 4 studenter!

30 mai Mål Temaer og aktiviteter Barna får en forståelse av hva 17. mai er. Oppleve og erfare aktiviteter ute i naturen BJØRNEHIET OG HARESTUA Forming med naturmaterialer 17. mai-forberedelser Øve på 17.mai-tog 13. mai Utforsking av nærmiljø Ruskendagen - barn og voksne rydder på uteområdene etter vinteren og ønsker sommeren velkommen! Veieuke uke 19, all søppel veies som en del av å være Miljøfyrtårnbedrift ORMEBOLET Kanoturer, sykling håndtverktradisjoner (spikking, saging, snekring, øksing) Fadderturer 17.mai-forberedelser Øve på 17.mai-tog 13. mai Ruskendagen - barn og voksne rydder på uteområdene etter vinteren og ønsker sommeren velkommen!

31 mai 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag F o r e l d r e s a m t a l e r Stengt Pinse Øving 17.maitog Stengt Kr. himmelfartsdag Stengt Planleggingsdag

32 juni Mål Temaer og aktiviteter Tradisjonsformidling og -opplevelser som bidrar til fellesskapsfølelse og det litt utenom det vanlige i hverdagen. BJØRNEHIET OG HARESTUA Turer til nær og litt fjernere Hiv o hoi-fest (sjørøverfest) Markering av overgang fra barnehagehuset til Ormebolet. ORMEBOLET Rockefest/utkledningsfest for 3-6 åringene i barnehagen; vi inviterer familien til en skikkelig rockefest, der barna blir med på scenen og synger med bandet. Sjørøverfest Tur med fadderklassen og skolestartere

33 juni 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hiv ó Hoi fest Rocke-fest Sommeravslutning på oppvekstsenteret Sjørøver-fest

34 juli 2015 UKE MANDAG TIRSDAg onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 27 HUSK! Niste denne måneden Sommerstengt Sommerstengt

35

36 Midt i naturen - barnas gode arena for læring og opplevelser!

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ASKELADDEN BARNEHAGE

ASKELADDEN BARNEHAGE ASKELADDEN BARNEHAGE Årsplan 2014/2015 2014/2015 ASKELADDEN BARNEHAGE Presteskjær, 1450 Nesoddtangen Om årsplanen Som pedagogisk virksomhet er Askeladden Barnehage knyttet opp til gjeldende lovverk for

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016

ÅRSPLAN. Guslundåsen barnehage 2015-2016 ÅRSPLAN Guslundåsen barnehage 2015-2016 1 Fakta om Guslundåsen barnehage Guslundåsen barnehage er en del av Enhet barnehager Skjeberg, bestående av Guslundåsen og Sandbakken barnehager. Barnehagen ble

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage Årsplan 2015 2016 Godkjent i SU 11.06.2015 Innholdsfortegnelse: Velkommen...3 Vi som jobber her.4 Vår pedagogiske plattform 5 Miljøvern..6 Øya vår..8 Fagområdene..9 Satsingsområder..11 Foreldresamarbeid..13

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 Haslum idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer