ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE

2 Stamnes Barnehage Er en kommunal barnehage og den eldste i Alstahaug Kommune. Den ble bygd i Vi har 2 avdelinger med til sammen 27 barn. På Skogtussa avdeling er det 18 barn i alderen 3-6 og på Fluesoppen er det 9 barn fra 0-3 år. Barnehagen ligger flott til i et rolig strøk med nærhet til fine turområder i fjæra og i åsen. I nærmiljøet finnes også idrettshall, småbåthavn, bibliotek, kirke, fotballbaner, barneskole og 3 andre barnehager. Velkommen til nytt barnehageår og til din barnehage. Vi som arbeider i Stamnes barnehage vil legge til rette for et godt barnehagetilbud til barn og foreldre. Det er viktig for oss at barna er med på å forme sin hverdag. Dette gjør vi ved å se, lytte og anerkjenne barns ønsker og behov i hverdagen. Vi ønsker også at foreldre er med og bidrar til at barnehagehverdagen blir god og utviklende for barna gjennom et nært og godt samarbeid. Vi ønsker tilbakemelding på det tilbudet vi gir, så ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere har noe på hjertet.. Årsplan Vi har 2 delt årsplan hos oss. Del 1 som du nå leser i, inneholder informasjon om våre rammer og våre mål for arbeidet. Vi vil ta med oss fokuset på språk og vil videreføre arbeidet med fagområdene gjennom å sette fokus på disse hver måned. Satsningsområde for alle barnehagene og skolene i Alstahaug kommune er relasjons kompetanse. Vi skal gjennom kurs, refleksjoner i personalgruppen og direkte arbeid med barn bli gode på å skape, opprettholde og utvikle gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne. Ettersom satsningsområde nylig har startet opp vil dette bli mer omtalt i neste års plan. Del 2 av vår årsplan inneholder progresjonsplanen vår i forhold til fagområdene. Denne planen sikrer at barna møter nye utfordringer fra de begynner i barnehagen og til de slutter hos oss. Hvordan vi ønsker å samarbeide med foreldrene står også i del 2, samt kostholdsplanen vår. Hver måned blir det delt ut månedsplaner som viser planlagte aktiviteter for avdelingen. Når måneden er omme får alle foreldre utdelt evaluering av måneden, med bilder som dokumenterer det de har vært gjennom.

3 Vi ønsker å være en utviklende, lekende og inkluderende barnehage. Dette er våre felles verdier som vi arbeider ut fra mot vår visjon som er: August 2013 ma ti on to fr lø sø Kalina Natalia 1 år Barna skal få skinne med det beste av seg selv med sine styrker og svakheter Barna skal bli sett og få mulighet til å utvikle seg ut fra sine forutsetninger Barna skal få oppleve å være i et varmt fellesskap og skinne sammen og for hverandre Hos oss skal barna bli sett og ivaretatt. Vi skal sikre at alle barn utvikler seg gjennom lek, erfaring og samspill med andre. 19 Oppstart nye barn

4 Personalet Har faglig kompetanse og bred erfaring. Vi har 1 Pedagogisk leder og 2 barne og ungdomsarbeidere pr avdeling+ enhetsleder. Vi trives godt i lag og har utviklet et positivt og utviklende arbeidsmiljø,. Vi kan være enige og uenige,, vi deler erfaringer og hendelser i hverdagen og vi utfordrer hverandre, slik at vi kan gjøre hverandre bedre. Vi legger vekt på å være den nære voksne. Den nære voksne for oss er: den som ser, hører og anerkjenner barn, som møter barna med en positiv holdning til deres ønsker og behov og alltid har et åpent fang. En voksen som gir barna opplevelser og nye utfordringer og som er nysgjerrig og utforskende sammen med barna. Vi er med på å legge til rette for og gi næring til leken, det gode samspill og samtalene. Fluesoppen Enhetsleder: Gry Storheil Eide Pedagogisk leder: Unn Lisbeth Finbak Barne og Ungdomsarbeider: Hildegunn Neergaard Barne og Ungdomsarbeider: Marita S. Hansen Skogtussa Pedagogisk Leder: Sissel Johansen Barne og Ungdomsarbeider: Heidi Bernhardsen Barne og Ungdomsarbeider: Kelly Logan Kontakt: Barnehagen: B.hagen mobil: Enhetsleder: Ped.leder 1: Mail:

5 September 2013 ma ti on to fr lø sø Kompetansedag for Personalet Julian 5 år Vennskapstreet vårt

6 Vårt lovverk Barnehageloven og rammeplanen legger føringer på arbeidet vårt i barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. Gjennom følgende 7 fagområder skal barnehagen dekke et vidt læringsfelt: Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn,. Antall, rom og form. Omsorg Alle barn har rett til og skal møtes med omsorg. Vi som arbeider her har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Dette er en av våre primæroppgaver. Vi skal vise omsorg for barna, foresatte og for hverandre. God omsorg i vår barnehagen handler om å ha tid til hver enkelt, lytte til hverandre og ta hverandre på alvor. Vi viser også god omsorg når vi er tydelige og oppmerksomme voksne som har nærhet og vilje til samspill. Danning Begrepet ble innført gjennom den nye formålsparagrafen og den nye rammeplanen. Danning beskrives som en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Det vil si at vi i barnehagen skal gi barna støtte, utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter. Vi har ansvar for å legget til rette for gode samspillsituasjoner og samhandling, slik at ungene får opplevelser og erfaring med at de er verdifulle enkeltindivider i et større fellesskap. Lek og Læring Leken har en stor og selvskreven plass i barndommen og dermed i barnehagen. Lek har stor betydning for barnas trivsel og utvikling. Den har en egenverdi og et godt redskap for stimulering og læring. Læring foregår i det daglige og er tett vevd sammen med lek, omsorg og danning. Barn lærer gjennom alt det de opplever og erfarer på alle områder. De voksne i barnehagen skal møte barnas interesser, være tilstede for å undre seg og være nysgjerrig, stille spørsmål og gjøre oppdagelser sammen med barna. De voksne skal ha en anerkjennende væremåte og være aktive og engasjerte i forhold til barns læring. Det er de voksnes ansvar å skape gode lekearenaer og lekemuligheter og utvikle denne sammen med barna.

7 Fagområdene I arbeidet med fagområdene legger vi opp til at barna skal få erfaringer med disse i løpet av barnehagetiden. I år har vi valgt å ha fokus på et og et område hver måned. Dette kommer frem i månedsplanene som blir utdelt av avdelingene. På de neste sidene blir fagområdene presentert og bilder fra vår hverdag lagt til. Språk, tekst og kommunikasjon Barnehagen har hatt en stor satsning på dette område fra 2007, med det mål å styrke barns språklige kompetanse. Fokuset på dette fagområde har gjort at barnehagepersonalet er blitt bedre på å legge til rette for språkstimulerende aktiviteter, vi bruker bøker mye i barnehagen og vi har satt fokus på dialog og samtale med barn. Vi vil i løpet av året ha dette fagområde som er rød tråd i vårt arbeid. Dere vil se at det er mye bøker i bruk, vi dokumenterer med bilder som vi samtaler rundt, barna skaper tekst, spiller spill, leker med rim og regler og leker med variert språkmateriell fra snakkepakken, språksprell og språkkista. Bruk av eventyr i dramatisering og konkreter i samlingsstund er stimulerende aktiviteter som fremmer språkutviklingen hos barnet. Tekstskaping på biblioteket, bruk av konkreter i eventyr og samtale

8 Fagområde Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv og levesett. I arbeidet med dette fagområde blir vi kjent med levesett, tradisjoner og høytider til de barna vi har hos oss. Vi har barn fra Norge, Polen, Afghanistan og Etiopia. Vi legger til rette for at barna skal bli kjent med det som finnes i vårt nærmiljø og drar ofte på turer i fjæra og i åsen. Vi har faste turer til biblioteket og til skolen. Vi besøker også arbeidsplasser i løpet av året og gjennom dette skaper næring til leken. Vi benytter åsen til utforsking og lek. Vi drar på besøk til arbeidsplasser i løpet av året. Vi ser på og snakker om likheter og ulikheter på mennesket og tegner oss selv

9 Oktober 2013 ma ti on to fr lø sø Barnehagen 34 år 5 6 Vi viser respekt for hverandre. Alle mennesker har samme verdi uansett bakgrunn, kjønn, kultur og livssyn Kompetansedag for personalet 11 Kompetansedag for personalet Mathea 5 år Bilal 2 år

10 Fagområde Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og selv få uttrykke seg estetisk. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk skal barn få rike muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Vi har noen tradisjoner i barnehagen som vi har ivaretatt fra barnehagen startet. Disse er en del av kulturen vår. Vi deltar også på kulturarrangement i byen når anledningen byr seg. (Petter Dass museum, kirken, båtmesse, forestillinger i ulike barnehager) Vi ønsker at barna skal få ta i bruk sin iboende fantasi og kreativitet. Vi lar barna få arbeide med ulike materialer med ulik struktur, konsistens, farge og lukt.. I dette arbeidet er det viktig å la barnas fantasi blomstre og være med å krydre den enda mer. Barns ulike kunstutrykk

11 November 2013 ma ti on to fr lø sø Barns uttrykk gjennom konstruksjonslek

12 Fagområde Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Gjennom at vi markerer og har ulike aktiviteter til jul, påske og FN dagen. Bidrar vi til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og muligheter for undring og tenkning, samtaler og fortelling. Vi undrer oss sammen med barna og stiller spørsmål rundt hendelser, bilder og fortellinger. Barna skal få bli kjent med det flerkulturelle miljøet vi representerer og vi markerer høytiden og gir barna kjennskap til disse gjennom fortelling og dramatisering. Vi markerer høytider til de ulike religioner som er representert hos oss. Vi er nysgjerrig på hverandres bakgrunn og levesett.

13 Behov i julen 2013 Vi trenger å vite om barna skal ha fri hele eller deler av romjula, dette fordi personalet er pålagt å ta ut ferie/avspasering i stille perioder. Lever inn denne siden til barnehagen innen 6 desember. Navn: Dato Kommer Fri 23/12 Fra kl: Til kl: 24/12 (stenger 12.00) Fra kl: Til kl: 27/12 Fra kl: Til kl: 30/12 Fra kl: Til kl: 31/12 (stenger kl 12.00) Fra kl: Til kl: Signatur foresatte:

14

15 Desember 2013 ma ti on to fr lø sø I ventetiden før julaften har vi juleverksted med ulike aktiviteter. Vi tenner adventslys og synger julesanger. Mer detaljerte planer blir utdelt. 16 Mathea Isabell 4 år Vi ønsker dere alle ei fin jul og et godt nytt år! 30 31

16 Fagområde Kropp, bevegelse og helse Vi skal gi barna erfaring med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer som gir grunnlag for å utvikle en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg gjennom kroppen. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, noe som igjen har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er viktig for å utvikle en sunn kropp. Vi organiserer dagen i barnehagen slik at det blir en veksling mellom ro, aktivitet og måltider.. Vi ønsker å skape et miljø hvor barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper i forhold til kost, hygiene, aktivitet og hvile. Vi har laget en egen kostholdsplan som ligge i del 2 av årsplanen. Vi er ute hver dag i barnehagen og har faste dager med utflukter i nærmiljøet, der barna får leke i terrenget.

17 Januar 2014 ma ti on to fr lø sø Kompetansedag for personalet Mohammed 6 år Ut på tur - i og utenfor barnehagen Heine 6 år

18 Fagområde Antall, rom og form I arbeidet med dette fagområdet vil vi la barna erfare, utforske og leke med form og mønster. Vi legger til rette for lek med størrelser, sortering, sammenligning og farger. Gjennom denne type lek, spill og aktiviteter lærer barna grunnleggende matematiske begrep. Vi teller, føler, kjenner og benytter begreper som firkant, sirkel, kvadrat og trekant. Matematikk er innbakt i mange aktiviteter og i daglige rutiner, som måltid der barna er med og teller kopper, fat og bestikk og dekker bordene. Vi sorterer leker sammen med barna i ryddesituasjon og vi har samlingsstunder med matematiske begrep i eventyrene. Barna sorterer farger og størrelser. Hvor mye trenger vi? Matematiske begrep i matlagingen.

19 Februar 2014 ma ti on to fr lø sø Melika 2 år Nikolai 2 år Vi leker med antall, rom og form, slik at barna skal få kjennskap til matematiske begrep. Vi spiller spill, hopper og teller i sølepytten, måler opp ingredienser når vi baker, handler med lekepenger i butikken vår og konstruerer flotte byggverk med klosser som har ulik form, farge og størrelser Margrete 5 år 28

20 Lek og barns medvirkning Lek er barnas viktigste arena for sosialisering og læring, derfor setter vi av god tid til fri lek i barnehagen. Leken er barnets egen verden, den er moro, engasjerende og kreativ. Barna utvikler fantasi og forestillingsevne og de lærer å forholde seg til andre. Gjennom leken bearbeider de følelser og erfaringer og utvikler fysiske, motoriske og språklige ferdigheter. De voksne er tilstede i leken og deltar på barnas premisser. De voksne roser det gode samspillet i leken og hjelper de som har vansker med å leke, inn i den. Vi gir barna erfaringer og inntrykk som de kan ta med i lekens verden. Voksenrollen i leken handler også om å legge til rette det fysiske rom for lek og kunne se hvordan barna benytter rommene og utvikle disse sammen med barna. Vi vil at barna skal oppleve at deres meninger og innspill blir tatt på alvor og de skal kunne medvirke på sin egen hverdag. Vi tar barna med på alle store og små gjøremål i hverdagen og vi støtter deres innspill. Vi voksne skal ha en god grunn til å si nei.

21 Behov i påsken 2014 Vi trenger å vite om barna skal ha fri hele eller deler av påske, dette fordi personalet er pålagt å ta ut ferie/avspasering i stille perioder. Lever inn denne siden til barnehagen innen 6 desember. Navn: Dato Kommer Har fri 14/4 Fra kl: Til kl: 15/4 Fra kl: Til kl: 16/4 Fra kl: Til kl: Underskrift foresatte:

22

23 Mars 2014 ma ti on to fr lø sø Mye spennende materiell og bruke i leken :) Brage 3 år Vilja 4 år

24 Fagområde Natur, miljø og teknikk Vi bruker naturen for å gi barna opplevelser og aktiviteter i varierende vær og til ulike årstider. Vi bruker ofte naturen som inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområde skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Vi benytter nærmiljøet mye og tar med lavvo på tur. Vi ser på endringer som skjer med årstidene, plukker bær, blomster og blader. Undrer oss over alle småkryp og nyter å være ute i naturen. Bruk at datamaskin er blitt en naturlig del av hverdagen. Digitale redskaper er gode verktøy for å stimulere og inspirere barnas eget kreative uttrykk. Barna bruker verktøyene når de ser på bilder, skriver ut bilder, lager tekst og tegninger, bruker Trampoline og spill.

25 April 2014 ma ti on to fr lø sø Maria Ingrid 5 år Signe 6 år Maja 4 år Et besøk av vaktmesteren gir innblikk i og inspirasjon til leken Rebekka 4 år

26 Overgang barnehage- skole og førskoleklubb Barna som går det siste året i barnehagen har en egen skoleklubb. Med fokus på læring i lek forbereder vi barna på møtet med bokstaver og tall, form, farger og begreper. I løpet av det siste året får denne gruppen knyttet et tettere bånd ved at de har faste klubbdager med felles aktiviteter, de drar på utflukter sammen og de er og besøker skolene som de sokner til. I samarbeid med skolene er det viktig å skape en trygghet for barna før skolestart. Barnehagene er observerende i forhold til enkeltbarnets interesse med hensyn til lese og skrive opplæring, samt utvikling av matematiske begrep. Vi møter barnet ut fra eget ståsted og stimulerer til videre utvikling ved å vise interesse for barnets uttrykk og gir det verktøy, rom og tid for å utvikle disse. Tiltak Når Ansvar Førskoleklubb Siste året i barnehage 1 gang pr uke Ped. leder Overføringsmøter med skolen for barn med ekstra behov for stltte Desember, året før oppstart Barnehagen Invitasjon til innskriving Februar Skolene Utflukter til skolene April/Mai Barnehagen Invitasjon til skolene Mai/Juni Skolene Møte ang overføring av informasjon om barna, med samtykke fra foreldre Mai/Juni Barneahagen

27 Sommerferie 2014 Nå nærmer det seg sommer og sommerferie. I følge vedtektene skal alle barna ha 4 uker ferie, hvorav 3 uker må tas sammenhengende i perioden 23. juni 22. august. Den 4. betalingsfrie uken er kompetansedager for personalet. Foreldrene må gi beskjed om tidspunkt for ferie innen 1. mai. Vi gjør samtidig oppmerksom på at de barna som skal begynne på skolen har plass i barnehagen ut juli og må avvikle ferie før barnehageårets slutt 31. juli. Fra 1. august må dere eventuelt søke om SFO plass ved behov. Vi ber om at dere SENEST 25. april 2014 leverer til barnehagen en oversikt over når ditt/deres barn skal ha sin sommerferie. Lever inn denne siden til barnehagen innen 6 desember. Navn: Skal ha ferie i disse ukene: Underskrift foresatte:

28

29 Mai 2014 ma ti on to fr lø sø Leon 5 år Skoleklubben i uteaktivitet. For å gi barna større utfordringer blir huskene tatt bort og klatretau og stige henges opp Nora 2 år Leander 3 år

30 Dokumentasjon og vurdering Det pedagogiske arbeidet i Stamnes Barnehage er gjenstand for kontinuerlig vurdering på avdelingsmøter, ledermøter, tilbakemelding fra foreldre, personalmøter og kompetansedager. Personalgruppa i barnehagen har ansvar for evaluering og planlegging, men ønsker også innspill fra foreldrene i dette arbeidet. Barna er de viktigste bidragsyterne i planleggingsarbeidet, da det er deres interesser og det de er opptatt av som er grunnlaget for mye av det som blir planlagt underveis i et barnehageår. Vi dokumenterer på ulike måter: Gjennom bilder og tekst Bruk av systematiske observasjoner Månedsplaner og evaluering av disse Barnas egen kunstutstilling Brukerundersøkelse Møter og kompetansedager der kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne er i fokus. Vi bruker vår dokumentasjon til å vurdere og reflektere over praksis og metoder. Vi bruker vår dokumentasjon for å kartlegge barnas utvikling i tiden de er i barnehagen. Vi bruker vår dokumentasjon for å bli bedre og utvikle oss. Målet med å dokumentere og vurdere det vi gjør, er at vi sammen skal skape en god og utviklende barnehage for barna, foreldrene og personalet.

31 Juni 2014 ma ti on to fr lø sø De gode øyeblikkene er i fokus når vi evaluerer arbeidet med barna. Vi har fokus på det positive og ser muligheter fremfor begrensninger. Vi skal ha en god grunn til å si nei August 4 år Aksel 4 år Eliah Elander 2 år

32 Tradisjoner hos oss. Tradisjoner i barnehagen er viktige for oss og er en del av vår barnehagekultur. Noen av disse har vi hatt siden barnehagen ble bygd. Barnas Bursdager Vi heiser flagget og roper hurra!! Bursdagsbarnet er i fokus denne dagen. Barnet får krone som ligger i hyllen når de kommer om morgenen. Vi synger sang, skyter opp raketter og koser oss. Barnehagens bursdag Vi henger opp ballonger og feirer barnehagen vår :) Juleverksted, Advent, Lucia og Nissefest. I ventetiden før jul lager vi verksted, der barna lager gaver og pynt til å ha i barnehagen og til å ta med hjem. Vi er også på besøk i kirken hvert år, der barna får være med å dramatisere det kristne budskap i forbindelse med jul og påske Solfest, Fastelaven og Karneval I februar feirer vi at sola er tilbake:) Barna lager soler og vi koser oss med gule boller og saft. Vi drar ut i skogen for å finne ris og lager dette sammen med barna. Karneval er det store høydepunktet :) Avslutning for skoleklubben har vi hvert år i mai. Barnehagedagen feires over hele landet i mars. Grillfest har vi hvert år i juni og da blir alle nye og gamle barn, foreldre, søsken og besteforeldre invitert.

33 Juli 2014 ma ti on to fr lø sø Solvennbarnehage Vi er en solvennbarnehage. Vi smører barna med solkrem over faktor Erlend Leo 5 år Benjamin 6 år 27 Barna har mulighet til å leke i skyggen. Vi tar pauser fra solen når den er sterkest Petronella 3 år

34

35

36

37

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage

Årsplan 2014-2015. Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage Årsplan 2014-2015 Gunnar Warebergsgate 15 4021 STAVANGER Tlf: 51842160 Mail: barnehagen@imikirken.no Facebook; Imi Åpen Barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING PRESENTASJON AV IMI- KIRKENS ÅPEN BARNEHAGE

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer