ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014"

Transkript

1 ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE

2 Stamnes Barnehage Er en kommunal barnehage og den eldste i Alstahaug Kommune. Den ble bygd i Vi har 2 avdelinger med til sammen 27 barn. På Skogtussa avdeling er det 18 barn i alderen 3-6 og på Fluesoppen er det 9 barn fra 0-3 år. Barnehagen ligger flott til i et rolig strøk med nærhet til fine turområder i fjæra og i åsen. I nærmiljøet finnes også idrettshall, småbåthavn, bibliotek, kirke, fotballbaner, barneskole og 3 andre barnehager. Velkommen til nytt barnehageår og til din barnehage. Vi som arbeider i Stamnes barnehage vil legge til rette for et godt barnehagetilbud til barn og foreldre. Det er viktig for oss at barna er med på å forme sin hverdag. Dette gjør vi ved å se, lytte og anerkjenne barns ønsker og behov i hverdagen. Vi ønsker også at foreldre er med og bidrar til at barnehagehverdagen blir god og utviklende for barna gjennom et nært og godt samarbeid. Vi ønsker tilbakemelding på det tilbudet vi gir, så ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere har noe på hjertet.. Årsplan Vi har 2 delt årsplan hos oss. Del 1 som du nå leser i, inneholder informasjon om våre rammer og våre mål for arbeidet. Vi vil ta med oss fokuset på språk og vil videreføre arbeidet med fagområdene gjennom å sette fokus på disse hver måned. Satsningsområde for alle barnehagene og skolene i Alstahaug kommune er relasjons kompetanse. Vi skal gjennom kurs, refleksjoner i personalgruppen og direkte arbeid med barn bli gode på å skape, opprettholde og utvikle gode relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne. Ettersom satsningsområde nylig har startet opp vil dette bli mer omtalt i neste års plan. Del 2 av vår årsplan inneholder progresjonsplanen vår i forhold til fagområdene. Denne planen sikrer at barna møter nye utfordringer fra de begynner i barnehagen og til de slutter hos oss. Hvordan vi ønsker å samarbeide med foreldrene står også i del 2, samt kostholdsplanen vår. Hver måned blir det delt ut månedsplaner som viser planlagte aktiviteter for avdelingen. Når måneden er omme får alle foreldre utdelt evaluering av måneden, med bilder som dokumenterer det de har vært gjennom.

3 Vi ønsker å være en utviklende, lekende og inkluderende barnehage. Dette er våre felles verdier som vi arbeider ut fra mot vår visjon som er: August 2013 ma ti on to fr lø sø Kalina Natalia 1 år Barna skal få skinne med det beste av seg selv med sine styrker og svakheter Barna skal bli sett og få mulighet til å utvikle seg ut fra sine forutsetninger Barna skal få oppleve å være i et varmt fellesskap og skinne sammen og for hverandre Hos oss skal barna bli sett og ivaretatt. Vi skal sikre at alle barn utvikler seg gjennom lek, erfaring og samspill med andre. 19 Oppstart nye barn

4 Personalet Har faglig kompetanse og bred erfaring. Vi har 1 Pedagogisk leder og 2 barne og ungdomsarbeidere pr avdeling+ enhetsleder. Vi trives godt i lag og har utviklet et positivt og utviklende arbeidsmiljø,. Vi kan være enige og uenige,, vi deler erfaringer og hendelser i hverdagen og vi utfordrer hverandre, slik at vi kan gjøre hverandre bedre. Vi legger vekt på å være den nære voksne. Den nære voksne for oss er: den som ser, hører og anerkjenner barn, som møter barna med en positiv holdning til deres ønsker og behov og alltid har et åpent fang. En voksen som gir barna opplevelser og nye utfordringer og som er nysgjerrig og utforskende sammen med barna. Vi er med på å legge til rette for og gi næring til leken, det gode samspill og samtalene. Fluesoppen Enhetsleder: Gry Storheil Eide Pedagogisk leder: Unn Lisbeth Finbak Barne og Ungdomsarbeider: Hildegunn Neergaard Barne og Ungdomsarbeider: Marita S. Hansen Skogtussa Pedagogisk Leder: Sissel Johansen Barne og Ungdomsarbeider: Heidi Bernhardsen Barne og Ungdomsarbeider: Kelly Logan Kontakt: Barnehagen: B.hagen mobil: Enhetsleder: Ped.leder 1: Mail:

5 September 2013 ma ti on to fr lø sø Kompetansedag for Personalet Julian 5 år Vennskapstreet vårt

6 Vårt lovverk Barnehageloven og rammeplanen legger føringer på arbeidet vårt i barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. Gjennom følgende 7 fagområder skal barnehagen dekke et vidt læringsfelt: Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn,. Antall, rom og form. Omsorg Alle barn har rett til og skal møtes med omsorg. Vi som arbeider her har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Dette er en av våre primæroppgaver. Vi skal vise omsorg for barna, foresatte og for hverandre. God omsorg i vår barnehagen handler om å ha tid til hver enkelt, lytte til hverandre og ta hverandre på alvor. Vi viser også god omsorg når vi er tydelige og oppmerksomme voksne som har nærhet og vilje til samspill. Danning Begrepet ble innført gjennom den nye formålsparagrafen og den nye rammeplanen. Danning beskrives som en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Det vil si at vi i barnehagen skal gi barna støtte, utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter. Vi har ansvar for å legget til rette for gode samspillsituasjoner og samhandling, slik at ungene får opplevelser og erfaring med at de er verdifulle enkeltindivider i et større fellesskap. Lek og Læring Leken har en stor og selvskreven plass i barndommen og dermed i barnehagen. Lek har stor betydning for barnas trivsel og utvikling. Den har en egenverdi og et godt redskap for stimulering og læring. Læring foregår i det daglige og er tett vevd sammen med lek, omsorg og danning. Barn lærer gjennom alt det de opplever og erfarer på alle områder. De voksne i barnehagen skal møte barnas interesser, være tilstede for å undre seg og være nysgjerrig, stille spørsmål og gjøre oppdagelser sammen med barna. De voksne skal ha en anerkjennende væremåte og være aktive og engasjerte i forhold til barns læring. Det er de voksnes ansvar å skape gode lekearenaer og lekemuligheter og utvikle denne sammen med barna.

7 Fagområdene I arbeidet med fagområdene legger vi opp til at barna skal få erfaringer med disse i løpet av barnehagetiden. I år har vi valgt å ha fokus på et og et område hver måned. Dette kommer frem i månedsplanene som blir utdelt av avdelingene. På de neste sidene blir fagområdene presentert og bilder fra vår hverdag lagt til. Språk, tekst og kommunikasjon Barnehagen har hatt en stor satsning på dette område fra 2007, med det mål å styrke barns språklige kompetanse. Fokuset på dette fagområde har gjort at barnehagepersonalet er blitt bedre på å legge til rette for språkstimulerende aktiviteter, vi bruker bøker mye i barnehagen og vi har satt fokus på dialog og samtale med barn. Vi vil i løpet av året ha dette fagområde som er rød tråd i vårt arbeid. Dere vil se at det er mye bøker i bruk, vi dokumenterer med bilder som vi samtaler rundt, barna skaper tekst, spiller spill, leker med rim og regler og leker med variert språkmateriell fra snakkepakken, språksprell og språkkista. Bruk av eventyr i dramatisering og konkreter i samlingsstund er stimulerende aktiviteter som fremmer språkutviklingen hos barnet. Tekstskaping på biblioteket, bruk av konkreter i eventyr og samtale

8 Fagområde Nærmiljø og samfunn Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv og levesett. I arbeidet med dette fagområde blir vi kjent med levesett, tradisjoner og høytider til de barna vi har hos oss. Vi har barn fra Norge, Polen, Afghanistan og Etiopia. Vi legger til rette for at barna skal bli kjent med det som finnes i vårt nærmiljø og drar ofte på turer i fjæra og i åsen. Vi har faste turer til biblioteket og til skolen. Vi besøker også arbeidsplasser i løpet av året og gjennom dette skaper næring til leken. Vi benytter åsen til utforsking og lek. Vi drar på besøk til arbeidsplasser i løpet av året. Vi ser på og snakker om likheter og ulikheter på mennesket og tegner oss selv

9 Oktober 2013 ma ti on to fr lø sø Barnehagen 34 år 5 6 Vi viser respekt for hverandre. Alle mennesker har samme verdi uansett bakgrunn, kjønn, kultur og livssyn Kompetansedag for personalet 11 Kompetansedag for personalet Mathea 5 år Bilal 2 år

10 Fagområde Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og selv få uttrykke seg estetisk. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk skal barn få rike muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Vi har noen tradisjoner i barnehagen som vi har ivaretatt fra barnehagen startet. Disse er en del av kulturen vår. Vi deltar også på kulturarrangement i byen når anledningen byr seg. (Petter Dass museum, kirken, båtmesse, forestillinger i ulike barnehager) Vi ønsker at barna skal få ta i bruk sin iboende fantasi og kreativitet. Vi lar barna få arbeide med ulike materialer med ulik struktur, konsistens, farge og lukt.. I dette arbeidet er det viktig å la barnas fantasi blomstre og være med å krydre den enda mer. Barns ulike kunstutrykk

11 November 2013 ma ti on to fr lø sø Barns uttrykk gjennom konstruksjonslek

12 Fagområde Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Gjennom at vi markerer og har ulike aktiviteter til jul, påske og FN dagen. Bidrar vi til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og muligheter for undring og tenkning, samtaler og fortelling. Vi undrer oss sammen med barna og stiller spørsmål rundt hendelser, bilder og fortellinger. Barna skal få bli kjent med det flerkulturelle miljøet vi representerer og vi markerer høytiden og gir barna kjennskap til disse gjennom fortelling og dramatisering. Vi markerer høytider til de ulike religioner som er representert hos oss. Vi er nysgjerrig på hverandres bakgrunn og levesett.

13 Behov i julen 2013 Vi trenger å vite om barna skal ha fri hele eller deler av romjula, dette fordi personalet er pålagt å ta ut ferie/avspasering i stille perioder. Lever inn denne siden til barnehagen innen 6 desember. Navn: Dato Kommer Fri 23/12 Fra kl: Til kl: 24/12 (stenger 12.00) Fra kl: Til kl: 27/12 Fra kl: Til kl: 30/12 Fra kl: Til kl: 31/12 (stenger kl 12.00) Fra kl: Til kl: Signatur foresatte:

14

15 Desember 2013 ma ti on to fr lø sø I ventetiden før julaften har vi juleverksted med ulike aktiviteter. Vi tenner adventslys og synger julesanger. Mer detaljerte planer blir utdelt. 16 Mathea Isabell 4 år Vi ønsker dere alle ei fin jul og et godt nytt år! 30 31

16 Fagområde Kropp, bevegelse og helse Vi skal gi barna erfaring med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer som gir grunnlag for å utvikle en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Barn er kroppslig aktive og uttrykker seg gjennom kroppen. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter, noe som igjen har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er viktig for å utvikle en sunn kropp. Vi organiserer dagen i barnehagen slik at det blir en veksling mellom ro, aktivitet og måltider.. Vi ønsker å skape et miljø hvor barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper i forhold til kost, hygiene, aktivitet og hvile. Vi har laget en egen kostholdsplan som ligge i del 2 av årsplanen. Vi er ute hver dag i barnehagen og har faste dager med utflukter i nærmiljøet, der barna får leke i terrenget.

17 Januar 2014 ma ti on to fr lø sø Kompetansedag for personalet Mohammed 6 år Ut på tur - i og utenfor barnehagen Heine 6 år

18 Fagområde Antall, rom og form I arbeidet med dette fagområdet vil vi la barna erfare, utforske og leke med form og mønster. Vi legger til rette for lek med størrelser, sortering, sammenligning og farger. Gjennom denne type lek, spill og aktiviteter lærer barna grunnleggende matematiske begrep. Vi teller, føler, kjenner og benytter begreper som firkant, sirkel, kvadrat og trekant. Matematikk er innbakt i mange aktiviteter og i daglige rutiner, som måltid der barna er med og teller kopper, fat og bestikk og dekker bordene. Vi sorterer leker sammen med barna i ryddesituasjon og vi har samlingsstunder med matematiske begrep i eventyrene. Barna sorterer farger og størrelser. Hvor mye trenger vi? Matematiske begrep i matlagingen.

19 Februar 2014 ma ti on to fr lø sø Melika 2 år Nikolai 2 år Vi leker med antall, rom og form, slik at barna skal få kjennskap til matematiske begrep. Vi spiller spill, hopper og teller i sølepytten, måler opp ingredienser når vi baker, handler med lekepenger i butikken vår og konstruerer flotte byggverk med klosser som har ulik form, farge og størrelser Margrete 5 år 28

20 Lek og barns medvirkning Lek er barnas viktigste arena for sosialisering og læring, derfor setter vi av god tid til fri lek i barnehagen. Leken er barnets egen verden, den er moro, engasjerende og kreativ. Barna utvikler fantasi og forestillingsevne og de lærer å forholde seg til andre. Gjennom leken bearbeider de følelser og erfaringer og utvikler fysiske, motoriske og språklige ferdigheter. De voksne er tilstede i leken og deltar på barnas premisser. De voksne roser det gode samspillet i leken og hjelper de som har vansker med å leke, inn i den. Vi gir barna erfaringer og inntrykk som de kan ta med i lekens verden. Voksenrollen i leken handler også om å legge til rette det fysiske rom for lek og kunne se hvordan barna benytter rommene og utvikle disse sammen med barna. Vi vil at barna skal oppleve at deres meninger og innspill blir tatt på alvor og de skal kunne medvirke på sin egen hverdag. Vi tar barna med på alle store og små gjøremål i hverdagen og vi støtter deres innspill. Vi voksne skal ha en god grunn til å si nei.

21 Behov i påsken 2014 Vi trenger å vite om barna skal ha fri hele eller deler av påske, dette fordi personalet er pålagt å ta ut ferie/avspasering i stille perioder. Lever inn denne siden til barnehagen innen 6 desember. Navn: Dato Kommer Har fri 14/4 Fra kl: Til kl: 15/4 Fra kl: Til kl: 16/4 Fra kl: Til kl: Underskrift foresatte:

22

23 Mars 2014 ma ti on to fr lø sø Mye spennende materiell og bruke i leken :) Brage 3 år Vilja 4 år

24 Fagområde Natur, miljø og teknikk Vi bruker naturen for å gi barna opplevelser og aktiviteter i varierende vær og til ulike årstider. Vi bruker ofte naturen som inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområde skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Vi benytter nærmiljøet mye og tar med lavvo på tur. Vi ser på endringer som skjer med årstidene, plukker bær, blomster og blader. Undrer oss over alle småkryp og nyter å være ute i naturen. Bruk at datamaskin er blitt en naturlig del av hverdagen. Digitale redskaper er gode verktøy for å stimulere og inspirere barnas eget kreative uttrykk. Barna bruker verktøyene når de ser på bilder, skriver ut bilder, lager tekst og tegninger, bruker Trampoline og spill.

25 April 2014 ma ti on to fr lø sø Maria Ingrid 5 år Signe 6 år Maja 4 år Et besøk av vaktmesteren gir innblikk i og inspirasjon til leken Rebekka 4 år

26 Overgang barnehage- skole og førskoleklubb Barna som går det siste året i barnehagen har en egen skoleklubb. Med fokus på læring i lek forbereder vi barna på møtet med bokstaver og tall, form, farger og begreper. I løpet av det siste året får denne gruppen knyttet et tettere bånd ved at de har faste klubbdager med felles aktiviteter, de drar på utflukter sammen og de er og besøker skolene som de sokner til. I samarbeid med skolene er det viktig å skape en trygghet for barna før skolestart. Barnehagene er observerende i forhold til enkeltbarnets interesse med hensyn til lese og skrive opplæring, samt utvikling av matematiske begrep. Vi møter barnet ut fra eget ståsted og stimulerer til videre utvikling ved å vise interesse for barnets uttrykk og gir det verktøy, rom og tid for å utvikle disse. Tiltak Når Ansvar Førskoleklubb Siste året i barnehage 1 gang pr uke Ped. leder Overføringsmøter med skolen for barn med ekstra behov for stltte Desember, året før oppstart Barnehagen Invitasjon til innskriving Februar Skolene Utflukter til skolene April/Mai Barnehagen Invitasjon til skolene Mai/Juni Skolene Møte ang overføring av informasjon om barna, med samtykke fra foreldre Mai/Juni Barneahagen

27 Sommerferie 2014 Nå nærmer det seg sommer og sommerferie. I følge vedtektene skal alle barna ha 4 uker ferie, hvorav 3 uker må tas sammenhengende i perioden 23. juni 22. august. Den 4. betalingsfrie uken er kompetansedager for personalet. Foreldrene må gi beskjed om tidspunkt for ferie innen 1. mai. Vi gjør samtidig oppmerksom på at de barna som skal begynne på skolen har plass i barnehagen ut juli og må avvikle ferie før barnehageårets slutt 31. juli. Fra 1. august må dere eventuelt søke om SFO plass ved behov. Vi ber om at dere SENEST 25. april 2014 leverer til barnehagen en oversikt over når ditt/deres barn skal ha sin sommerferie. Lever inn denne siden til barnehagen innen 6 desember. Navn: Skal ha ferie i disse ukene: Underskrift foresatte:

28

29 Mai 2014 ma ti on to fr lø sø Leon 5 år Skoleklubben i uteaktivitet. For å gi barna større utfordringer blir huskene tatt bort og klatretau og stige henges opp Nora 2 år Leander 3 år

30 Dokumentasjon og vurdering Det pedagogiske arbeidet i Stamnes Barnehage er gjenstand for kontinuerlig vurdering på avdelingsmøter, ledermøter, tilbakemelding fra foreldre, personalmøter og kompetansedager. Personalgruppa i barnehagen har ansvar for evaluering og planlegging, men ønsker også innspill fra foreldrene i dette arbeidet. Barna er de viktigste bidragsyterne i planleggingsarbeidet, da det er deres interesser og det de er opptatt av som er grunnlaget for mye av det som blir planlagt underveis i et barnehageår. Vi dokumenterer på ulike måter: Gjennom bilder og tekst Bruk av systematiske observasjoner Månedsplaner og evaluering av disse Barnas egen kunstutstilling Brukerundersøkelse Møter og kompetansedager der kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne er i fokus. Vi bruker vår dokumentasjon til å vurdere og reflektere over praksis og metoder. Vi bruker vår dokumentasjon for å kartlegge barnas utvikling i tiden de er i barnehagen. Vi bruker vår dokumentasjon for å bli bedre og utvikle oss. Målet med å dokumentere og vurdere det vi gjør, er at vi sammen skal skape en god og utviklende barnehage for barna, foreldrene og personalet.

31 Juni 2014 ma ti on to fr lø sø De gode øyeblikkene er i fokus når vi evaluerer arbeidet med barna. Vi har fokus på det positive og ser muligheter fremfor begrensninger. Vi skal ha en god grunn til å si nei August 4 år Aksel 4 år Eliah Elander 2 år

32 Tradisjoner hos oss. Tradisjoner i barnehagen er viktige for oss og er en del av vår barnehagekultur. Noen av disse har vi hatt siden barnehagen ble bygd. Barnas Bursdager Vi heiser flagget og roper hurra!! Bursdagsbarnet er i fokus denne dagen. Barnet får krone som ligger i hyllen når de kommer om morgenen. Vi synger sang, skyter opp raketter og koser oss. Barnehagens bursdag Vi henger opp ballonger og feirer barnehagen vår :) Juleverksted, Advent, Lucia og Nissefest. I ventetiden før jul lager vi verksted, der barna lager gaver og pynt til å ha i barnehagen og til å ta med hjem. Vi er også på besøk i kirken hvert år, der barna får være med å dramatisere det kristne budskap i forbindelse med jul og påske Solfest, Fastelaven og Karneval I februar feirer vi at sola er tilbake:) Barna lager soler og vi koser oss med gule boller og saft. Vi drar ut i skogen for å finne ris og lager dette sammen med barna. Karneval er det store høydepunktet :) Avslutning for skoleklubben har vi hvert år i mai. Barnehagedagen feires over hele landet i mars. Grillfest har vi hvert år i juni og da blir alle nye og gamle barn, foreldre, søsken og besteforeldre invitert.

33 Juli 2014 ma ti on to fr lø sø Solvennbarnehage Vi er en solvennbarnehage. Vi smører barna med solkrem over faktor Erlend Leo 5 år Benjamin 6 år 27 Barna har mulighet til å leke i skyggen. Vi tar pauser fra solen når den er sterkest Petronella 3 år

34

35

36

37

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Da er vi i gang med september. Barna begynner å finne seg til rette, og er trygge på oss voksne. Vi ser mye glede

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER

ÅRSPLAN KASPER ÅRSPLAN KASPER 2016 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 18 barn på Kasper, 6 jenter, og 12 gutter i alderen 2,5-5 år. Mange av barna er kjente på Kasper fra før, mens noen nye har kommet

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek

Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Omsorg og lek Progresjonsplan for Finsland barnehage 2017/2018 Formålet med en progresjonsplan er å sikre at barna hele tiden får nye utfordringer den tiden de er i barnehagen. Det skal være en progresjon slik at vi

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Årsplan. for barnehagen ved Innhavet oppvekstsenter

Årsplan. for barnehagen ved Innhavet oppvekstsenter Årsplan for barnehagen ved Innhavet oppvekstsenter 2016-2017 Innhavet barnehage Åpningstid: 07.15-16.00 Mobilnummer: Barnehage 907 07 022 Rektor/styrer 75 77 25 54 / 907 34 429 Epostadresser: - Rektor/styrer:

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer