olaa ksl Ksl REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "00 26.02.2014 olaa ksl Ksl REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV"

Transkript

1 NOTAT OPPDRAG Lyngheim Borettslag I DOKUMENTKODE RIBFy-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Lyngheim Borettslag I OPPDRAGSLEDER Olav Aga KONTAKTPERSON Anders Maanum SAKSBEH Olav Aga KOPI ANSVARLIG ENHET 2263 Bergen Tilstand SAMMENDRAG Multiconsult har foretatt en fuktvurdering av yttervegger i borettslaget Lyngheim 1 i Fyllingsdalen i Bergen. Det er også foreslått tiltak på yttervegg med kostnadskalkyle. Fuktberegninger viser at eksisterende konstruksjon har kondensfare på innside av betongvegg grunnet konveksjon. Ved dimensjonerende utetemperatur er det også kondensfare grunnet fukttransport ved diffusjon. Innvendig etterisolering øker faren for kondens og bør unngås. Utvendig etterisolering reduserer og i stor grad eliminerer faren for kondens, og vil også være et gunstig energitiltak. Ved alle tiltak innvendig på yttervegg bør det monteres ny, tettere dampsperre med fokus på klemming og taping av overganger, skjøter og gjennomføringer. Det er vurdert to tiltak for yttervegg, i tillegg til beskrivelse av en større oppgradering av bygningsmassen. Fjerning av eksisterende maling og påføring av ny slemming med toppstrøk av dampåpen maling har en kostnadskalkyle på totalt 3,58 mill. kr. Utvendig etterisolering med ny fasade av panel eller platematerialer har en kostnadskalkyle på totalt 8,79 mill. kr. Ved en større oppgradering bør det gjennomføres en energianalyse med lønnsomhetsanalyse for å bestemme hvilke tiltak som anbefales gjennomført og på hvilket nivå. Vedlegg: Kostnadskalkyler olaa ksl Ksl REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nesttunbrekka Nesttun Tlf NO MVA

2 1 Innledning Multiconsult har foretatt en vurdering av fuktproblemer i yttervegger i borettslaget Lyngheim 1 i Fyllingsdalen i Bergen. Vurderingen er gjort på bakgrunn av en visuell kontroll og samtaler med styreleder og beboer. Tilstede på befaring var Knut Løkkebø og Olav Aga, Multiconsult, samt Anders Maanum fra borettslaget. 2 Dagens situasjon 2.1 Eksisterende konstruksjon Borettslaget består av totalt 64 rekkehus fordelt på rekker med 2-7 enheter i hver. Rekkehusene har 2-3 etasjer uten kjeller, men det er delvis tilbakefylt mot enkelte vegger. Rekkehusene har gavlog skillevegger av armert betong. Gavlveggene har opprinnelig innvendig påforing isolert med 70 millimeter mineralull, dampsperre og kledning av trefiberplater. Øvrige yttervegger er av bindingsverk isolert med 100 mm mineralull, med dampsperre og innvendig kledning av trefiberplater. Utvendige sjikt består av vindsperre og utlektet trekledning. Tak og etasjeskillere er av trebjelkelag isolert med mineralull, opplagt på limtredragere. Bilde 1 Prinsippskisse eksisterende yttervegg 2.2 Aktuelle problemer Det er i borettslaget rapportert om ulike problemer knyttet til fukt i ytterveggen. Det er meldt om enkelte lekkasjer/ vanngjennomtrengning gjennom yttervegg. Lekkasjen er ikke lokalisert, men antas å være i overgang yttervegg/ tak. Mulig kondensering på betongens innvendige overflate. Problemer med kortslutning i elektrisk anlegg fra stikkontakt i yttervegg RIBFy-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 2 av 9

3 2.3 Endringer fra opprinnelig konstruksjon Oppussing og innvendig rehabilitering i leiligheter kan ha blitt gjort på forskjellige måter. De meste aktuelle scenarioene er: Utskifting av innvendig kledning, eller ny kledning montert utenpå eksisterende plater Montering av ny, tettere dampsperre eller fjerning av eksisterende dampsperre. Innvendig etterisolering med påforing av tre og isolert med 50 mm mineralull. Her kan det av utførende ha blitt sløyfet dampsperre i sin helhet, eller montert ny dampsperre på varm side. Bilde 2 Prinsippskisse innvendig etterisolering RIBFy-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 3 av 9

4 3 Fuktberegninger Det er utført fuktberegninger med hensyn til fukttransport både ved konveksjon og diffusjon. Konveksjon er en ren luftlekkasje. Diffusjon er i dette tilfellet dampens evne til å vandre gjennom materialsjiktene. Beregningene viser ulike scenarioer for inne- og utetemperatur, fuktbelastning og tiltak gjort på yttervegg. Det er i beregningene brukt materialdata fra Byggforsk «Fukt i bygninger» og Byggforskblad. Tabell 1 Scenarioer for fuktberegninger Beskrivelse [ O C] Normal fuktproduksjon inne, samt dimensjonerende utetemperatur ute, DUT ,3 90 Normal fuktproduksjon inne, samt laveste månedsmiddel temperatur ute (februar) Over normal temperatur inne, normal fuktproduksjon inne, samt dimensjonerende utetemperatur ute, DUT ,3 90 Over normal temperatur og normal fuktproduksjon inne, samt laveste månedsmiddel temperatur ute (februar) Høy temperatur inne, normal fuktproduksjon inne, samt dimensjonerende utetemperatur ute, DUT ,3 90 Høy temperatur inne, normal fuktproduksjon inne, samt laveste månedsmiddel temperatur ute (februar) Høy fuktproduksjon inne, samt dimensjonerende utetemperatur ute, DUT ,3 90 Høy fuktproduksjon inne, samt laveste månedsmiddel temperatur ute (februar) Tabell 2 Konveksjonsberegning opprinnelig konstruksjon T Duggpunkt ,8 7,1 Ja ,3 90 2,6 7,1 Ja ,6 9,8 Ja ,3 90 2,8 9,8 Ja ,4 12,5 Ja ,3 90 3,0 12,5 Ja ,8 13 Ja ,3 90 2,6 13 Ja RIBFy-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 4 av 9

5 Tabell 3 Konveksjonsberegning 50 mm innvendig etterisolering T Duggpunkt ,6 7,1 Ja ,3 90 2,1 7,1 Ja ,4 9,8 Ja ,3 90 2,3 9,8 Ja ,3 12,5 Ja ,3 90 2,4 12,5 Ja ,6 13 Ja ,3 90 2,1 13 Ja Tabell 4 Konveksjonsberegning mm utvendig etterisolering T Duggpunkt ,4 7,1 Nei , ,9 7,1 Nei ,2 9,8 Ja , ,7 9,8 Nei ,5 Ja , ,4 12,5 Nei ,4 13 Ja , ,9 13 Ja Tabell 5 Diffusjonsberegning - opprinnelig konstruksjon Metningstrykk Damptrykk ,265 0,306 Ja ,3 90 0,736 0,652 Nei ,270 0,335 Ja ,3 90 0,747 0,680 Nei ,274 0,318 Ja ,3 90 0,757 0,663 Nei ,265 0,375 Ja ,3 90 0,736 0,720 Nei Tabell 6 Diffusjonsberegning - 50 mm innvendig etterisolering Metningstrykk Damptrykk ,247 0,307 Ja ,3 90 0,710 0,652 Nei ,249 0,334 Ja ,3 90 0,715 0,679 Nei ,251 0,317 Ja ,3 90 0,726 0,662 Nei ,247 0,374 Ja ,3 90 0,710 0,599 Nei RIBFy-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 5 av 9

6 Tabell 7 Diffusjonsberegning mm utvendig etterisolering Metningstrykk Damptrykk ,029 0,314 Nei ,3 90 1,486 0,655 Nei ,163 0,343 Nei ,3 90 1,660 0,684 Nei ,303 0,376 Nei ,3 90 1,865 0,717 Nei ,029 0,385 Nei ,3 90 1,486 0,727 Nei 4 Vurdering Dampsperre fra byggeår vil antagelig ha noe lavere vanndampmotstand på grunn av dampsperrens alder, tykkelse og sannsynligheten for perforeringer etter hulltaking absolutt er tilstede. De ulike simuleringene viser at det er kondensfare i veggen gjennom stort sett hele fyringssesongen. Dette er helt naturlig når temperaturen inne i betongveggen styres av utetemperaturen. 5 Tiltak yttervegg Det er skissert tre tiltak på yttervegg. Arealene benyttet i kalkylene er ikke målt av Multiconsult, men hentet fra rapport utarbeidet av Instanes AS, Det tas forbehold om at arealene lagt til grunn er riktige Slemming/ maling Eksisterende maling fjernes med sandblåsing med kalsiumkarbonat eller tilsvarende. Sandblåst overflate slemmes med slemmemasse Sikatop 120 eller tilsvarende. Toppstrøk utføres med elastisk maling, eksempelvis Sikagard 550W. Malingsfilmen skal være 100 % tett og dampåpen. Dette tiltaket vil ikke endre kondenseringsproblematikken i veggen, men fjerning av eksisterende maling og bruk av en dampåpen overflate vil tillate eventuell fuktighet å tørke utover i veggen. Prosjektkostnad for tiltaket er anslått til 3,58 mill. kr. inkl. mva. Dette tilsvarer kr. pr. boenhet. Lånefinansiering med 4,5 % rente og 25 års nedbetalingstid gir en økning i brutto husleie pr. boenhet på 311 kr/mnd. Utvendig etterisolering Betongveggen kan etterisoleres utvendig, eksempelvis med påforing av tre og isolasjon av mineralull. Utvendig monteres vindsperresjikt og kledning av eksempelvis trepanel, platematerialer eller teglforblending. Fasadesystemer med puss på isolasjon regnes generelt ikke som en tilstrekkelig robust løsning for de mest værutsatte veggene med normalt vestlandsklima. Det forutsettes at gavlvegger og utstikkende seksjoneringsvegger i betong isoleres i sin helhet, da uisolerte partier ellers vil utgjøre en betydelig kuldebro. Dette tiltaket har flere fordeler. Som det fremgår av tabell 4 og 7 vil tiltaket tilnærmet fjerne risikoen for kondens ved konveksjon, og eliminere risikoen for kondens ved diffusjon. I tillegg vil veggens varmemotstand, det vil si at huset holder bedre på varmen, økes betydelig. Energibesparelsen ved tiltaket er ikke nærmere vurdert i dette notatet RIBFy-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 6 av 9

7 Tiltaket gir, avhengig av valg av fasade, mulighet for i stor grad å beholde byggets utrykk. Om ønskelig kan tiltaket benyttes til å endre bygget totalt. Prosjektkostnad for tiltaket er anslått til 8,79 mill. kr. inkl. mva. Dette tilsvarer kr. pr. boenhet. Lånefinansiering med 4,5 % rente og 25 års nedbetalingstid gir en økning i brutto husleie pr. boenhet på 763 kr/mnd. Bilde 3 Prinsippskisse for utvendig etterisolering for å fjerne kuldebro rundt utstikkende gavlvegg 5.3 Oppgradering av hele bygningsmassen Som en videreføring av tiltaket med utvendig etterisolering kan det vurderes en større ombygging av bygningsmassen. Ombyggingens ambisjonsnivå kan variere, men det bør vurderes løsninger som løfter bygningsmassen opp mot nivået i gjeldende Teknisk Forskrift ti l Plan- og bygningsloven (TEK10). Om ønskelig kan det vurderes å nærme seg lavenergi- eller passivhusnivå, men en fullverdig oppgradering med det omfanget er vanskelig i praksis grunnet forhold som i stor grad er låst av eksisterende løsninger. En ombygging som har fokus på varmeisolering, tetthet og ventilasjon vil: Redusere oppvarmingsbehovet og energikostnader Bedre bokomfort og inneklima Gi et samlet løft av bygningsmassen og nullstille vedlikeholdsbehovet Utbedre eksisterende lekkasjer, skader og andre problemer med bygningsmassen Tiltak som er aktuelle er: Etterisolering av yttervegger med isolasjonstykkelse over 100 mm Samlet utskifting av vinduer til vinduer med U-verdi ned mot 1,0 W/m 2 K. Etterisolering av tak/ etablering av ny takkonstruksjon med hulldekker av betong eller elementer av lettklinker Installering av balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning Vurdering av alternative oppvarmingssystemer og kilder RIBFy-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 7 av 9

8 Det bør gjennomføres en energianalyse med lønnsomhetsanalyse for å vurdere omfanget og lønnsomheten til hvert enkelt tiltak, samt komme frem til en anbefaling for hvilke tiltak som bør utføres sammen. Bilde 4 Eksempel ved full ombygging 5.4 Tiltak konkrete problemer Som en mellomløsning før eventuelle større tiltak vedtas bør konkrete problemer som eksisterer i dag utbedres. Punktlekkasjer/ vanngjennomtrengning overgang yttervegg/ tak utbedres ved lokal omtekking inkludert nye beslag. Taktekning må føres over parapet. Kondensering i gamle trekkerør i stål med tilhørende kortslutninger i stikkontakter utbedres lokalt. Eldre trekkerør mot betongvegg fjernes og erstattes av trekkerør og koblingsboks i plast. Nytt trekkerør føres så langt mot varm side som mulig. 6 Premisser innvendige tiltak Følgende premisser bør foreligge for andelshaveres tiltak innvendig i leilighetene 6.1 Etterisolering Dersom det etterisoleres innvendig skal man benytte en løsning der isolasjonen limes på betongen med flislim for å skape en homogen konstruksjon uten luftsjikt. Dette kan oppnås ved bruk av skumglassisolasjon eller ved å bruke en kombinasjon av plastisolasjon og mineralull for å klare brannkravet. Dersom konstruksjonen repareres må det ikke etterisoleres ytterligere innvendig utover den opprinnelige påforingen. Ytterliggere innvendig etterisolering bør kun vurderes dersom utvendig etterisolering utføres samtidig. Ved alle tiltak innvendig på yttervegg må ikke dampsperren perforeres eller forringes på annen måte. Som utgangspunkt bør alltid eksisterende innvendig kledning fjernes og ny RIBFy-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 8 av 9

9 dampsperre monteres. Dampsperren må legges med omlegg i alle skjøter, og alle skjøter, overganger og gjennomføringer må klemmes og tapes. 6.2 Ventilasjon Det er viktig at tiltak med innredningen ikke forringer ventilasjonsmulighetene i bygget. Dette vil si at ventiler og sjakter ikke må kles inn eller tettes på annen måte. Samtidig må rom som tidligere ikke har vært innredet og tas i bruk som oppvarmede rom vurderes spesielt. 7 Konklusjon Fuktberegninger viser at eksisterende konstruksjon vil kunne kondensere på innside av betongvegg ved lave temperatur. I praksis hele fyringssesongen. Ytterliggere innvendig etterisolering må unngås. Utvendig ettersiolering vil redusere og i stor grad eliminere faren for kondens. Utbedring av overflatebehandling på fasade vil ikke ha innvirkning på kondensproblemer, men bedrer veggens uttørkingsmuligheter. Ved alle innvendige tiltak må det være fokus på tett dampsperre. Homogent limt ubrennbar isolasjon anbefales som beste løsning. Konkrete eksisterende problemer bør utbedres lokalt i påvente av eventuelt større tiltak RIBFy-NOT februar 2014 / Revisjon 00 Side 9 av 9

10 Multiconsult AS Rådgivende ingeniører MRIF Lyngheim Borettslag Maling av yttervegger Kostnadskalkyle per feb Sign: olaa Prisnivå: Versj: 26.feb.14 Kontr.: ksl Post Tekst Enh. Enh.pr. Mengde Sum 1 FELLESKOSTNADER Rigg og drift % 15 % Entrepriseadministrasjon 01 Underentrepriser % 02 Sideentrepriser % 0 % 0 0 Stillaser medtatt i post 11 2 BYGNING Grunn og fundamenter 22 Bæresystem 23 Yttervegger 01 Sandblåsing m Slemming Sikatop og maling Sikagard 550W m Innervegger 25 Dekker 26 Yttertak 27 Fast innredning 28 Trapper, balkonger 29 Diverse sum 01, 02, og 03 3 VVS-ANLEGG 0 4 EL-ANLEGG 0 5 TELE OG AUTOMATISERINGSANLEGG 0 6 ANDRE ANLEGG 0 7 UTENDØRSANLEGG 0 ENTREPRISEKOSTNAD (SUM 1-7) GENERELLE KOSTNADER 0 SUM BYGGEKOSTNAD (SUM 1-8) SPESIELLE KOSTNADER Inventar og utstyr 92 Tomt 93 Finansieringskostnader % 8, Merverdiavgift % 24, Marginer og reserver-sum 01, 02, og 03 % 27, Lønns og prisstigning 4,0 02 Sikkerhetsmargin rentenivå 3,0 03 Usikkerhet i beregninger 20,0 PROSJEKTKOSTNAD (SUM 1-9) Antall boenheter stk 64 PRIS PR BOENHET Kr Page 1

11 Multiconsult AS Rådgivende ingeniører MRIF Lyngheim Borettslag Etterisolering av yttervegger Kostnadskalkyle per feb Sign: olaa Prisnivå: Versj: 26.feb.14 Kontr.: ksl Post Tekst Enh. Enh.pr. Mengde Sum 1 FELLESKOSTNADER Rigg og drift % 15 % Entrepriseadministrasjon 01 Underentrepriser % 02 Sideentrepriser % 0 % 0 0 Stillaser medtatt i post 11 2 BYGNING Grunn og fundamenter 22 Bæresystem 23 Yttervegger 01 Utforing, isolering og vindsperre m Utvendig kledning av panel eller plater m Innervegger 25 Dekker 26 Yttertak 27 Fast innredning 28 Trapper, balkonger 29 Diverse sum 01, 02, og 03 3 VVS-ANLEGG 0 4 EL-ANLEGG 0 5 TELE OG AUTOMATISERINGSANLEGG 0 6 ANDRE ANLEGG 0 7 UTENDØRSANLEGG 0 ENTREPRISEKOSTNAD (SUM 1-7) GENERELLE KOSTNADER 0 SUM BYGGEKOSTNAD (SUM 1-8) SPESIELLE KOSTNADER Inventar og utstyr 92 Tomt 93 Finansieringskostnader % 8, Merverdiavgift % 24, Marginer og reserver-sum 01, 02, og 03 % 27, Lønns og prisstigning 4,0 02 Sikkerhetsmargin rentenivå 3,0 03 Usikkerhet i beregninger 20,0 PROSJEKTKOSTNAD (SUM 1-9) Antall boenheter stk 64 PRIS PR BOENHET Kr Page 1

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Kulturformål DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning:

Det er i samråd med oppdragsgiver valgt 3 ulike ambisjonsnivåer for utredning: 1. Bakgrunn Borettslaget består av 205 boenheter, fordelt på 141 leiligheter i terrasseblokker og 64 leiligheter i rekkehus. Vurderingene ble gjort separat for rekkehus og terrasseblokker. På bakgrunn

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger

Tiltak på fasader. Olav Aga. Etterisolering av yttervegger Etterisolering av yttervegger Olav Aga Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Arvid Dalehaug, BAT Medveileder: Anders-Johan Almås, Multiconsult Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet 212 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult AS og SINTEF Byggforsk på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN

TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN TEKNISK TILSTANDSANALYSE ARBEIDERMESSE VEST SVERDRUPBYEN - LONGYEARBYEN September 2009 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no z:\sweco svalbard\prosjekter\sv4404

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy

NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy NÅ SKAL VI ISOLERE Håndbok om isolering mot varmetap og støy JANUAR 2012 BYGG glava.no Hvordan gjøre en smart investering som reduserer strømregningen og øker boligverdien? Det er viktig å redusere varmetapet

Detaljer

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17

VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 2011-10-03 Rapport. Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082. VERSJON Endelig 2 av 17 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Endelig 2011-10-03 Rapport Bilde PROSJEKTNR 3B060001 RAPPORTNR SBF2011F0082 VERSJON Endelig 2 av 17 1 Bakgrunn Sohlberg & Toftenes as har på vegne av Studentskipnaden i

Detaljer

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg

VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg VARDEN SKOLE, BYGNING C ( NYBYGGET ) Vurdering rehabilitering opp mot riving/nybygg Juni 2012 Storetveitvegen 98, 5072 Bergen Telefon: 55275000, faks 55275001 www.sweco.no Prosjektnummer: 9 6890 010 Prosjektnavn:

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

EMANUELFJELL BORETTSLAG

EMANUELFJELL BORETTSLAG S.nr. 990375 EMANUELFJELL BORETTSLAG KOSTNADSRAPPORT BODANLEGG utarbeidet av: Desember 2012 / Rev. A Kostnadsrapport bodanlegg Side 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Prosjektorganisasjon...

Detaljer

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av

B 48975 ENØKANALYSE. FOR Trolltun borettslag. Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40. utarbeidet av B 48975 ENØKANALYSE FOR Trolltun borettslag Bølerlia 93-115 og Nøklesvingen 2-40 utarbeidet av Oslo 8. juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG...2 1. INNLEDNING...5 1.1 ENØK- RAPPORTEN...5 1.2 FORMÅL

Detaljer

Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan

Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Kolsrud AS Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan 2015-03-16 Oppdragsnr.: 5150318 Oppdragsnr.: 5150318 Dokument nr.: 01 Tilstandskontroll og vedlikeholdsplan Revisjon: 00 00 16.03.2015 Hilde Røkenes og

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

NOTAT FRA FASADEGRUPPA

NOTAT FRA FASADEGRUPPA NOTAT FRA FASADEGRUPPA VOLDSLØKKA BORETTSLAG mars 2014 0. INNLEDNING Dette notatet er et sammendrag av fasadegruppas funn og anbefalinger etter arbeid med muligheter for fasaderehabilitering for Voldsløkka

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen

GULLMYRA BOLIGSAMEIE. Selskapsnr. 300881. Vedlikeholdsnøkkelen GULLMYRA BOLIGSAMEIE Selskapsnr. 300881 Vedlikeholdsnøkkelen OBOS Prosjekt Utskriftsdato: 23. januar 2015 Oppdragsbeskrivelse 2 RAPPORTEN ER BESTILT AV Gullmyra Boligsameie Org.nr 975 564 509 POSTADRESSE

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av:

S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE. KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak. utarbeidet av: S.nr. 995037 HAUKÅSEN 1 SAMEIE KOSTNADSRAPPORT Gavlvegger, balkonger og tak utarbeidet av: 29. februar 2012 KOSTNADSRAPPORT HAUKÅSEN 1 SE Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Jon Andre Ellingsen Adresse: Postboks

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer