Fylkesutvalgets møte 27. februar gangs utsending

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesutvalgets møte 27. februar 2014 3. gangs utsending"

Transkript

1 SAKSLISTE Fylkesutvalgets møte 27. februar gangs utsending Dato: kl. 10:00 Sted: Fylkeshuset. Svend Foynsgate Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: Arkivkode: 033 Det vises til innkalling og saksliste av 11. februar 2014 Vedlagt oversendes FU sak 15/14 - Østre Bolæren - Resultat av salg-/utleieprosessen og veien videre FU sak 17/14 - Brannsikringstiltak Greveskogen Følgende sak utgår: FU sak 22/14 - «Skoleskyss for elever som ikke går på nærskolen - økonomiske konsekvenser av kostnadsdeling» Saken legges fram for behandling i Fylkesutvalget og Fylkestinget i april 2014, og som referatsak til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Tønsberg, Med vennlig hilsen Per-Eivind Johansen leder

2 SAKSLISTE Fylkesutvalget Side Saker til behandling 13/ Regional plan for bærekraftig arealpolitikk: Komplettering og justering av plankart, samt endring av mål, strategier, retningslinjer og effektmål 14/ Regional plan for folkehelse Rapportering Handlingsprogram / Østre Bolæren - Resultat av salg-/utleieprosessen og veien videre 16/ Delegering av regionale utviklingsmilder (kap. 551, post 60) for budsjettåret / Brannsikringstiltak Greveskogen 18/ Valg av representanter til bankenes forstanderskap - SpareBank 1 Buskerud- Vestfold 19/ Suppleringsvalg av varamedlemmer - Arbeiderpartiet 20/ Søknad om fritak fra politiske verv - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13, Fvl 13 21/ Regional vannforvaltningsplan - organiserig og oppgaver i vannområdene - veien videre. 22/ Utgår. Skoleskyss for elever som ikke går på nærskolen - økonomiske konsekvenser av kostnadsdeling 23/ Melding - Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) - revidert prosjektplan / Melding - Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold 25/ Referatsak møteprotokoll Verdiskapning Vestfold Eventuelt 2

3 Saker til behandling 15/14 Østre Bolæren - salg-/utleieprosessen Arkivsak-dok Arkivkode. 610 Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /14 2 Fylkestinget /14 Sammendrag Saken redegjør for de resultatløse forhandlingene som har vært ført om salg-/utleie av anleggene på Østre Bolæren. Fylkesrådmannen foreslår at det til fylkestingets møte i juni legges fram sak om videre hovedstrategi for virksomheten på Østre Bolæren. Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkestinget tar til orientering at salgs-/utleieprosessen for Østre Bolæren ikke har ført fram 2. Salgs-/utleieprospektet trekkes fra markedet 3. Det legges fram sak i juni 2014 om videre strategi for Østre Bolæren Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann 3

4 Innledning: Eierne vedtok desember 2012 (FT 70/12 og KS 87/12) at det skulle igangsettes en prosess med salg/utleie av bygninger og områder på Østre Bolæren. Anlegget ble i mai 2013 lagt ut for salg/utleie gjennom DNB Næringsmegling. Fylkestinget fikk i sak 1/14 og formannskapet i Nøtterøy kommune i FS-sak 9/14 en orientering om status for prosessen ved årsskiftet. I korthet ble flg. situasjon beskrevet: Det forhandles med kun en interessent, Bolærne Drift AS (BD) Pr. 1.1 var uenigheten mellom partene i hovedsak knyttet til varigheten av en leieavtale og vilkårene i en kjøpsopsjon Sameiet skal uansett utfallet av forhandlingene drive virksomheten på øya i sesongen 2014 etter omtrent de samme linjer som i de siste årene Forhandlingene med Bolærne Drift AS ble 3. februar avsluttet uten at det er blitt enighet om en avtale. Det gis i saken nærmere opplysninger om salg-/utleieprosessen og innholdet i forhandlingene med Bolærne Drift AS. Saksutredning: Fylkestinget og kommunestyret opprettet på nyåret 2013 en politisk referansegruppe som skulle gi råd til rådmennene underveis i salgs-/utleieprosessen. Gruppen var samlet i februar 2013 for å gjennomgå prospektet. Høsten 2013 hadde gruppen 3 møter for å gi råd om de forhandlingene som ble ført med BD i løpet av høsten. Etter årsskiftet har det vært ett møte i gruppen for å gi råd om vilkårene i tilbudene som skulle fremsettes i forhandlingene i sluttfasen. Prospektet Hovedprinsippene i prospektet er flg.: Salg av store deler av bygningsmassen (1990 byggene, befalsforlegningen og administrasjonsbygget) og utleie i minimum 10 år av resten av bygningsmassen. Operatøravtale for havna, havneområdet og deler av fellesoppgavene på øya. Det ble åpnet for utleie av de deler av bygningsmassen som var forutsatt solgt. Infrastrukturutgifter (inkl. avskrivninger på framtidige investeringer) skulle dekkes av kjøper/leietaker. Utleier skulle ha alt ansvar for ytre vedlikehold Leietaker skulle ha alt ansvar for indre vedlikehold. Forhandlingene Det viste seg at det kun var en aktør (Bolærne Drift AS) som kom med et tilbud det var interessant å gå videre med. I den første delen av prosessen ble det lagt ned et betydelig arbeid i å presisere partenes forutsetninger for sine tilbud/mottilbud. I siste fase ble forhandlingene i hovedsak knyttet til Leiepris og leietidens lengde Pris i en kjøpsopsjon og hvor mange år opsjonen skulle gjelde 4

5 Hovedelementene i tilbudet fra Bolærne Drift pr var som følger: Leiebeløp pr år Havneavgift pr år Leietid Leieobjektet Ytre bygningsvedlikehold Indre bygningsvedlikehold Infrastruktur kostnader Kjøpsopsjon Minstebeløp % av omsetning over 6,3 mkr (fom år 2). Minstebeløp KPI-justeres. Minstebeløp % av havneavgift over Minstebeløp KPIjusteres. 15 år + rett til forlenget leietid etter forhandlinger. Inkl Havna, Loshuset og Kommandantboligen Utleiers fulle ansvar Leietaker har ikke ansvar for påkostninger som skyldes forskriftsendringer Leietaker/kjøper betaler etter alminnelige offentlige tariffer som om virksomheten hadde ligget på land i Nøtterøy kommune. Utleier/selger kan ikke belaste leietaker/kjøper med faktiske kostnader. Innen utgangen av år 4 har leietaker ensidig rett til å kjøpe leieobjektet (ekskl Havna). Prisen fastsettes gjennom forhandlinger, men med et maksbeløp på 15 ggr minsteleien, dvs 1,5 mkr + KPI-justering Forhandlinger etter Sameiet svarte med at kjøpsopsjonen ikke skulle prissettes. Bolærne Drift stilte da som motkrav i januar 2014 at kjøpsopsjonen skulle gjelde i hele leieperioden og at leieperioden skulle utvides til 25 år + opsjon om videre leie i ytterligere 15 år. Salgspris skulle fastsettes etter forhandlinger. Ved uenighet skulle salgspris fastsettes av en skjønnsnemnd med en sikringsbestemmelse om at prisen ikke skulle avvike vesentlig fra partenes tilbud/krav. På dette stadium av forhandlingene ble det ikke gått nærmere inn på en presisering av det sistnevnte punktet. Etter å ha konferert med referansegruppa fremmet Sameiet v/rådmennene et nytt tilbud med en 4-årig kjøpsopsjon med en minstepris på 7 mill. kr. Samtidig ble BD tilbudt leievilkår som ga leietaker bedre sikkerhet mot tap av investeringsmidler dersom leieforholdet skulle opphøre. Sameiet avviste å gå inn på en leieavtale på mer enn 15 år. BD trakk seg etter dette (3. februar) fra videre forhandlinger. Tilbudene fra Bolærne Drift har avveket mye fra forutsetningen for salgs-/utleieprospektet. En viktig begrunnelse for at Sameiet ikke kunne akseptere tilbudet fra Bolærne Drift, var at det ville binde Sameiet til en varig situasjon med netto utgifter til Østre Bolæren med svært usikre muligheter for en oppside som senere ville kunne gi balanse eller netto inntekter. Sameiet ville med en slik løsning bli sittende med en betydelig økonomisk risiko og redusert handlingsrom mht valg av framtidige løsninger. Sameiet har gjennom hele forhandlingsperioden holdt fast ved at en eventuell kjøpsopsjon kun skulle gjelde i 4-5 år dersom salgsprisen skulle fastsettes nå. Med forslaget om en skjønnsnemnd aksepterte BD at prisen ikke skulle fastsettes ved inngåelse av avtalen, men fra Sameiets side var det uaktuelt å gå inn på løsninger som ville gi BD en eksklusiv rett til å kjøpe eiendommene i hele leieperioden samtidig som leieperioden skulle utvides til 25 år. Fylkesrådmannens bemerkninger: Prospektet har nå ligget ute i markedet i snart 9 måneder. Fylkesrådmannen kan konstatere at interessen for kjøp/leie av virksomheten på Østre Bolæren viste seg å være svært begrenset. Siden en heller ikke har lykkes med å komme frem til en avtale med BD, tilrår fylkesrådmannen at sameiet nå trekker prospektet fra markedet. 5

6 Når sameiet ikke har lykkes med å få til salg/utleie til akseptable vilkår, ser fylkesrådmannen to hovedalternativer for driften på Østre Bolæren. Det ene er et minimumsalternativ som reduserer virksomheten mest mulig. En slik løsning kan også bety rivning av bygninger. Det andre alternativet vil være en aktiv videreutvikling av driften på Østre Bolæren. For begge alternativene vil det være behov for å vurdere Mål for virksomheten på øya herunder tidshorisont for eierskap og planlegging Organisering av virksomheten o Eierskapet og organisering av eierskapet herunder om sameiet bør videreføres eller om det bør vurderes andre organisasjonsløsninger f ex IKS o Organisering av virksomheten på øya Strategi for drift og forvaltning Strategi for investeringer og større vedlikehold Behov for infrastruktur herunder el-forsyning Fylkesrådmannen tar sikte på at fylkestinget/kommunestyret i juni 2014 skal kunne velge mellom de to hovedalternativene. Fylkesrådmannen vil straks fylkestinget/kommunestyret har behandlet denne saken, igangsette en plan- og utviklingsprosess som kan gi et grunnlag for at fylkestinget/kommunestyret kan behandle en ny strategi for virksomheten på Østre Bolæren i juni Siden rammebetingelsene for å drive virksomheten har vært usikre og kortsiktige, har det ikke vært mulig å få til en drift som kunne gi økonomisk balanse i drift og forvaltning av øya. Etter fylkesrådmannens oppfatning må en nå forsøke å skape vilkår der balanse er målet. Det viktigste vilkåret er at eierne så langt som mulig gir virksomheten en trygghet for at en vil holde fast ved en langsiktig strategi. Hvilken tidshorisont en skal legge til grunn for denne strategien, kan være en del av prosessen frem til den politiske behandlingen i juni 2014, men fylkesrådmannen vil allerede nå antyde at denne tidshorisonten ikke bør være mindre enn 5-7 år. En kortere horisont enn dette vil legge store begrensninger på mulige avtaler med samarbeidspartnere som skal investere i egen virksomhet på øya. Rådmennene vil knytte til seg en referansegruppe med ressurspersoner som skal bistå rådmennene i å forberede saken i juni. 6

7 17/14 Brannsikringstiltak Greveskogen Arkivsak-dok Arkivkode. 614 Saksbehandler Hanne M. Jacobsen Lund Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget /14 2 Fylkestinget /14 Sammendrag I budsjett 2014 er det vedtatt brannsikringstiltak på Greveskogen 7 mill. kroner. Fylkesrådmannen ønsket å vurdere om dette avviket kunne håndteres på en rimeligere måte og innstilte på at en egen sak ble fremmet med valg av alternativ. Denne saken belyser alternativene og konkluderer med at sprinkling anbefales når både sikkerhet og økonomi er vurdert. Fylkesrådmannens innstilling Vedtak om gjennomføring av brannsikringstiltak i form av sprinkling ved Greveskogen vgs. i hht. budsjett 2014 iverksettes. Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson direktør 7

8 Innledning: Det følger av Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2:»Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.» Rapport etter tilstandsanalyse vedr. brannsikkerhet gjennomført av Norconsult bestilt av Eiendomsseksjonen, dokumenterer krav til ytterligere branntiltak ved Greveskogen vgs. Størrelsen på seksjon 1, den eldste og opprinnelige skolen, er for stor og fraviker fra regelverket ved at seksjonens areal er opp mot dobbelt av det som aksepteres. Ved den årlige gjennomgangen med brannvesenet i forhold til status på fylkeskommunale bygg er sprinkling Greveskogen et punkt som står som et vesentlig avvik. Saksutredning: Tilstandsanalyse brannsikkerhet ble utført for Greveskogen videregående skole i Her fremkom flere avvik som etter dette har blitt lukket med unntak av det som gjelder bygg 1(seksjon 1). Bygg 1 på Greveskogen vgs. består av 3 etasjer fordelt som følger; 2. etasje: m2 1. etasje: m2 u. etasje: m2. Bygget er oppført i 1975 etter Byggeforskrift Alle bygg skal iht. FOBTOT* vurderes og oppgraderes innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Innenfor praktisk og økonomisk forsvarlig ramme ligger i utgangspunktet alle forhold knyttet til personsikkerhet og rømningsforhold, jfr. 2-1 FOBTOT* med veiledning. Følgende grenser for oppdeling av bygninger med seksjoneringsvegg gjelder i h.h.t. veiledning til TEK 10, 11-7 tabell 1: m2 uten tiltak m2 med brannalarmanlegg kategori m2 med automatisk slokkeanlegg Dette avviket kan løses på to alternative måter; 1. Sprinkleranlegget utvides til også å dekke den eldre delen av skolen i hht. ovennevnte forskriftskrav. Dette vil være den enkleste løsningen i f.t. eksisterende konstruksjoner men samtidig gi den beste løsningen med tanke på bl.a. fremtidig fleksibilitet i bygget. Med et automatisk slokkeanlegg kan seksjonsstørrelsen økes til m2. Byggets brukere vil få et sikrere bygg og bedre tid ved rømning, dette da sprinkleranlegget vil være et aktivt brannverntiltak som slokker eller kontrollerer en startbrann i den tidlige fasen. Greveskogen vgs. har også elever med nedsatt funksjonsevne som har behov for ekstra bistand ved en evakuering og som vil være bedre sikret med et sprinkleranlegg. Disse elevene har tilhørighet i den aktuelle bygningsdelen. 2. Bygget seksjoneres i flere brannseksjoner for å komme inn under kravet hvor følgende må ivaretas: o Hver seksjon skal være maksimalt m2 o Seksjoneringsvegg skal tilfredsstille REIM 120 (A120) o Vegg skal føres vertikalt gjennom etasjene og min. 0,5 m over høyeste tak. o Evt. kanaler gjennom vegg skal ha brannspjeld EI 120 o Dører i vegg skal ha brannmotstand EI CS a o Vegg føres 8 m forbi innvendig hjørne o Sprinkling må allikevel gjennomføres i korridorer med dobbel himling. Dobbel himling er grunnet fremføring av ventilasjonskanaler, elektro, it. Høyden fra synlig himling opp til betongdekket over er over 80 cm. Gjelder i ca. 300 lm korridor. Begge alternative løsninger medfører omfattende inngrep i bygget slik at av hensyn til drift og sikkerhet under bygging bør dette foregå i skolens sommerferie så langt det er mulig. Det vil 8

9 måtte vurderes å dele dette i to faser for best mulig sikkerhet. Planlagt gjennomføring vil være en del av tildelingskriteriet i anbudsprosessen. Begge alternativer er vurdert. Det vil være vanskelig og kostbart å føre opp nye seksjoneringsvegger i dette bygget. Sprinkling vil gi en bedre sikkerhet i bygget i tillegg til god fleksibilitet. Kostnadsoverslag kr. 7,0 mill som er innarbeidet i budsjett for 2014 vil dekke kostander for gjennomføring av innstallering sprinkleranlegg i henhold til krav. Overslaget inkluderer bygningsteknisk gjennomføringen samt nødvendig konsulentbistand. Ved positivt vedtak vil prosjektering og utarbeidelse anbudsdokumenter kunne startes med et mål om praktisk gjennomføring i skolens sommerferie 2014 evt. med sluttføring i Fylkesrådmannens bemerkninger: Den mest hensiktsmessig og beste økonomiske løsningen i forhold til eksisterende konstruksjoner og fremtidig fleksibilitet i bygget vil være sprinkling. Dette vil i tillegg være et aktivt brannverntiltak som slokker eller kontrollerer en startbrann i den tidlige fasen. Dette vil øke sikkerheten for brukere i bygget samt være et bygningsbevarende tiltak. 9

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker)

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) SAKSLISTE Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) Det vises til innkalling datert 21. november 2011

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer