Rundskriv 3/ Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv 3/ Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder"

Transkript

1 Rundskriv 3/ Forvaltningsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder Retningslinjer for saksbehandlingen Innhold Innledning... 2 Frister... 2 Forutsetninger for søknaden:... 2 Søknadsbehandling... 3 Registrering av papirsøknader:... 3 Inntegning i elektronisk kart... 4 Vedtak... 5 Søknader om dispensasjon... 5 Settekommune... 5 Uttrekk og kontroll... 5 Gjennomføring av kontrollen... 6 Oppfølging av kontrollen i estil... 6 Avkorting... 6 Forvaltningskontroll fra Fylkesmannen... 7 Organisert beitebruk OBB... 7 Fastsetting av satser... 7 Tilskuddsbrev... 7 Klagebehandling... 8 Oversikt over forvaltningsoppgaver... 8

2 2 Innledning Regionalt miljøprogram for jordbruket i Aust-Agder og Vest-Agder ble revidert av forvaltningen i 2012 i samråd med bondelaget, bonde- og småbrukarlaget og fylkeskommunen. Det nye programmet ble godkjent av Statens landbruksforvaltning (SLF) januar 2013 og gjelder for årene Dette rundskrivet omhandler rutiner i tilknytning til behandling av søknader om regionale miljøtilskudd og tilskudd til organisert beitebruk (OBB). Informasjon om regionalt miljøprogram sendes ut til alle som søker produksjonstilskudd i forkant av søknadsomgangen. Vi viser til forskriftene om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Aust-Agder og Vest-Agder, informasjonsbrosjyre for tilskuddsordningene, Landbruksdirektoratets rundskriv samt rundskrivene og til Forskrift om produksjonstilskudd mv. i jordbruket. Frister Dato Hva Hvem 1.august Altinn åpnet for søknadsregistrering. Registrering av papirsøknader i estil kan starte Søkerne Kommunen 20.august Søknadsfrist regionale miljøtilskudd Søkerne 21. august Saksbehandlingen i estil kan starte Kommunen 1. november Søknadsfrist for tilskudd til drift av beitelag (organisert beitebruk) Beitelag 20. november Frist godkjenning av søknader Kommunen 13. januar Siste frist for låsing av satser Fylkesmannen 31. januar Siste frist for endring av kontonummer i Altinn Siste frist for endring av kontonummer i LREG Søkerne Kommunen 3. februar Siste frist for endelig vedtak på søknadene (attestering) Kommunen 22. februar Utbetaling av tilskudd L.dir Forutsetninger for søknaden: Søker skal være berettiget produksjonstilskudd (PT). Dersom søker ikke mottar produksjonstilskudd, må kommunen sjekke at søker er berettiget produksjonstilskudd, og at grunnvilkårene for å søke er oppfylt. Omsøkte arealer må være registrert i landbruksregisteret (LR). Registrering av opplysninger om totalareal- og dyretall skal være korrekt utfylt. Det er samme registreringsdato som for produksjonstilskuddet, dvs. 31. juli, og areal og dyretall må ikke overstige registreringene i PT-søknaden. Det skal være samme foretak som søker både produksjonstilskudd og tilskudd gjennom regionale miljøprogram. Det vil si at når gårds- og bruksnummer blir knyttet til et

3 3 foretak i forbindelse med produksjonstilskudd, kan det ikke knyttes til et annet foretak i regionale miljøprogram. Dette for å hindre at to foretak kan søke på samme landbrukseiendom. Søknadsbehandling Søknaden skal sendes kommunen der foretakets driftssenter ligger. Gjennomfører foretaket tiltak i et annet fylke, skal det søkes på ordninger og søknadsskjema for det aktuelle fylket. Behandling av søknad skjer i estil, via For utfyllende informasjon om fremgangsmåte for saksbehandling i estil, se lenke til brukerveiledning for kommunene på forsiden til estil. Registrering av papirsøknader: Papirsøknader skal datostemples når de mottas i kommunen. Papirsøknadene skal registreres fortløpende og dette kan gjøres fra 1.august. Ved registrering i estil ivaretas kravet til journalføring etter arkivloven. Kommunen går først gjennom søknaden og kontrollerer at den er fullstendig utfylt, og at nødvendig dokumentasjon er vedlagt. Søknadsfristen er 20. august. Ved for sent innlevert søknad vil tilskuddet bli redusert med 1000 kr per virkedag etter fristens utløp. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter fristen avvises. Grunnopplysningene skal være fullstendig utfylt og korrekte. Nødvendige egenerklæringer skal være utfylt. Papirsøknader uten underskrift skal returneres til søkeren for undertegning. Alle søknader skal det være vedlagt kart hvor omsøkte tiltak er markert med unntak for tilskuddsordning 3 og 4. Kartet som følger med papirsøknaden skal ikke tegnes inn i estil under selve søknadsregistreringen. Papirkartet skal arkiveres og legges ved søknaden. Det vil si at saksbehandler kun skal tegne i kart når søknaden er under behandling og det er kun det saksbehandler godkjenner som skal tegnes inn. Søknader som er sendt inn i Altinn vil først overføres til estil i løpet av natten. Det vil si at søknadene vil ha status reservert i estil samme dag som skjemaet er åpnet i Altinn, men status mottatt dagen etter at den er sendt inn. Mottatt-dato for søknaden vil være samme dag som den er sendt inn. Kommunen fatter vedtak ved søknad jf. forskriftene om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Aust-Agder og Vest-Agder 23. Vedtaket er et enkeltvedtak, og reglene i forvaltningsloven gjelder, merk særlig reglene i kapittel IV til VI. Kommunen kan kun rette de opplysningene søkeren har gitt etter samråd med søkeren. Unntak fra dette er åpenbare skrivefeil. Tilbakemelding til søker om eventuelle opprettinger skal sendes ved behov. Det er ikke krav om at kommunen må sende tilbakemelding til søker på hvilke arealer som er godkjent for tilskudd. Så lenge søker er opplyst om når svar kan forventes, er det ikke påkrevd med foreløpige svar. I særlige tilfeller kan Fylkesmannen gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften (f.eks utsatt søknadsfrist).

4 4 Kommunen må sjekke: At areal- og dyretall ikke overstiger tilsvarende opplysninger i søknad om produksjonstilskudd. At kodene er fylt ut med hele tall. At areal for slått av fulldyrka og overflatedyrka eng som det søkes tilskudd for under miljøtema kulturlandskap, ligger innenfor prioriterte områder som lokalt verdifulle jordbrukslandskap. At innmarksareal det søkes beitetilskudd for under miljøtema kulturlandskap er innenfor prioriterte områder som lokalt verdifulle jordbrukslandskap. At utmarksareal det søkes beitetilskudd for er innenfor prioritert utmarksområde. At omsøkt tiltak er kartfestet når det er et krav. At det foreligger skjøtselsplan for kulturminner og biologiske verdier. At gravminner og buveier er registrert i Askeladden. At arealer med slåttemark, kystlynghei og biologisk viktige beitearealer er registrert i Naturbasen. Alt areal som ikke er erosjonsklassifisert settes i klasse 2. At alle tiltak tilfredsstiller kriterier og vilkår som er satt i utfyllende retningslinjer. Inntegning i elektronisk kart Når saksbehandleren tegner inn eller justerer omsøkte tiltak i det elektroniske kartet skal det gjøres så nøyaktig som mulig, men hovedhensikten med kartet er å geografisk fastsette hvor tiltaket er og ikke å fungere som et absolutt fasit for hvilken omfatning det omsøkte tiltaket har. (Et eksempel kan illustrere dette: bonden har søkt om tilskudd til 200 m vegetasjonssone. Kommunen fastsetter vegetasjonssonens lengde til 150 m ved kontroll, men ved inntegningen blir lengen 145 m. Kommunen kan da godkjenne 150 m og skrive en forklaring til hvorfor de godkjenner mer enn det som er tegnet i kartet, men trenger ikke å gjøre småjusteringer for å få inntegningen til å bli akkurat 150 m). Tiltak i kart fra 2015 kan hentes opp i årets søknad Dersom søkeren hadde godkjent RMP-søknad i 2015 vil eiendommene fra denne være forhåndsutfylt på eiendomslisten i Altinn/eStil. Når søker/saksbehandler åpner kartløsningen vil det komme opp spørsmål om å hente inn karttegninger som kommunen godkjente i Merk at dersom man velger å importere tiltak fra 2015 etter at man har begynt å tegne, vil tegninger tegnet i 2016 bli overskrevet. Derimot kan søker/saksbehandler etter å ha importert fjorårets karttegninger legge til nye tegninger samt endre på fjorårets og årets karttegninger. Tiltak som kan tegnes utenfor eiendomsgrensen Merk at alle beitetiltak kan tegnes i kartet uavhengig av eiendomsgrenser. Det vil si at så lenge det blir lagt inn en eiendom på søknaden kan tiltaket tegnes der det faktisk blir beitet, også i umatrikulerte områder. Eiendommer som ikke har digitale eiendomsgrenser Noen områder, spesielt øyer og holmer, kan være umatrikulerte og har derfor ikke gårds- og bruksnummer. For tiltak som skal tegnes inn på kart i slike umatrikulerte områder, må det leveres søknad på papir. Disse søknadene skal deretter legges inn i estil av kommunen ved å i kartet hake av for å bruke hele kommunen som lovlig areal. Det er ikke mulig å bruke gnr 88888, da kartet ikke kjenner igjen denne som en gyldig eiendom.

5 5 Vedtak 1. Hvis kommunen godkjenner søknaden, er den godkjent for videre behandling i estil. Som et resultat av den maskinelle behandlingen i fagsystemet kan søknaden bli stoppet. Kommunen må gå gjennom de søknader som er stoppet og vurdere om de skal innvilges eller avslås. Vedtak om tilskudd fattes idet tilskuddsutbetalingen utføres og L.dir produserer tilskuddsbrev på vegne av kommunen. 2. Hvis søknadene ikke oppfyller vilkårene for å motta miljøtilskudd, skal kommunen avslå søknaden. 3. Hvis de formelle kravene for å behandle en søknad ikke er tilstede, skal kommunen avvise søknaden. Vedtaksbrev i forbindelse med avslag, avvisning og klagebehandling må sendes av hver enkelt kommune. Vedtaket bør sendes søker så raskt som mulig. Det er ikke nødvendig å vente til etter hovedutbetalingen. Dersom et slikt vedtak blir påklaget og klagen tas til følge, er det mulig å gjenåpne søknaden til ethvert tidspunkt, før eller etter hovedutbetalingen. Søknader om dispensasjon Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskrift om tilskudd til RMP. Gir Fylkesmannen dispensasjon kan kommunen fullføre behandlingen av selve søknaden. Settekommune En settekommune kan oppnevnes i de tilfeller der saksbehandler anses som inhabil. Det er NETTLDIR-administrator i det enkelte fylke som tildeler saksbehandler i settekommunen og gir tilgang til å behandle de aktuelle søknadene. Uttrekk og kontroll Uttrekk til stedlig kontroll skal gjøres av kommunene. Formålet med kontrollen er å undersøke om data oppgitt i søknaden er riktige, slik at det blir utbetalt korrekt beløp til den enkelte søkeren. Minst 5 % av søkerne skal trekkes ut til kontroll. Kommunen både trekker ut søknader som skal kontrolleres og gjennomfører kontrollen. Kontrollen er obligatorisk. Uttrekket skal være risikobasert og ikke tilfeldig, på samme måte som for produksjonstilskudd (jf. rundskriv og fra Landbruksdirektoratet). Kommunen må selv vurdere hvilke forhold man skal legge fokus på. I tillegg til dette kan kommunen eller Fylkesmannen ta ut andre søknader for kontroll ved behov. Søknader som skal til stedlig kontroll må trekkes ut før de godkjennes, dvs. når de har status mottatt eller under behandling. Hvis saksbehandler oppdager noe som gjør at en søknad som er godkjent må trekkes ut til stedlig kontroll, må denne gjenåpnes (settes tilbake til under behandling ) før den kan markeres til stedlig kontroll i estil. Når søknaden er markert, vil søknadsskjemaet i estil bli endret til å få en egen kolonne med felter for å fylle inn kontrollverdier. Alle søknader vil bli kontrollert opp mot PT-data når disse er tilgjengelig. Det vil bli kjørt 3 kontroller av RMP-søknadene på tilnærmet samme tidspunkt som for produksjonstilskudd (en eller to dager senere). Søknader som slår ut på kontroll vil automatisk bli satt til Under behandling i estil. Etter at kontrollen er kjørt, må kommunen derfor sjekke om noen søknader skal behandles på nytt. Det vil bli lagt ut melding på hovedsiden i estil om at kontrollene er utført. Utslag på kontrollene vises ved at det

6 6 kommer en advarsel på søknaden. Advarselen kan tas til følge (søknaden må da rettes), eller kan ignoreres. Dersom advarselen ignoreres, må det skrives inn en begrunnelse for dette. Gjennomføring av kontrollen Kontrollen bør foretas snarest mulig. Søkeren bør minimum varsles om kontroll over telefon, men helst i brevs form. Dersom søkeren ber om det, må kontrollen utsettes til det passer for søkeren, men ikke ut over 5 virkedager. Søkerne bør også varsles om at dokumentasjon, for eksempel miljøplan kan bli krevd forevist ved kontrollen. Dersom et varsel om kontroll anses å ødelegge hensikten med kontrollen kan slikt varsel utelates eller gis på kort varsel. Kommunen skal kontrollere at det søkeren har oppgitt i søknaden stemmer. Kontrollen skal foretas ved stedlig befaring. Arealer skal befares og måles opp. Opplysninger i søknaden som ikke kan kontrolleres ved telling eller måling må søkeren dokumentere på annen måte. Dersom søker nekter kontroll, skal kommunen holde tilskuddet tilbake inntil kontroll er gjennomført. Det må i slike tilfeller fattes vedtak om dette, og søker gis klageadgang etter Forvaltningslovens bestemmelser. Landbruksregister, markslagskart (AR5) og gårdskart på nett skal legges til grunn ved kontroll av oppgitte arealer. Kontrollsjekkliste: Sjekk gjødslingsplan og plantevernjournal Sjekk skjøtselsplan der dette er et krav. Befaring av alt omsøkt areal. Er krav til areal/ beitedyr oppfylt og stemmer størrelsen på tiltaksarealet overens med søknaden? Er tiltak innen miljøtema biologisk mangfold (minus styvingstre) registrert i Naturbasen? Er automatisk freda kulturminne registrert i Askeladden? Er vilkår for søknaden oppfylt, f eks er skjøtsel av gravminner utført? For rutiner ved gjennomføring av kontroll utover det som er beskrevet i dette rundskrivet viser vi til rutiner for kontroll av produksjonstilskudd. Oppfølging av kontrollen i estil Kommunen registrerer kontrolldata i estil, og dette blir lagt til grunn i den videre behandlingen av søknadene. Kommunen må ved avvik vurdere om det er grunnlag for avkorting av tilskuddet, og i alvorlige tilfeller vurdere om det er grunnlag for anmeldelse. Avkorting Spørsmål om avkorting skal behandles etter følgende retningslinjer fra Landbruksdirektoratet: «Retningslinjer for avkortning ved brudd på krav om gjødselplan og forskrift om plantevernmidler for søknadsomgang 2015» av og «Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram» av Fordi RMP-tilskudd er et miljøtilskudd, skal brudd på dokumentasjonskravet føre til sterkere reaksjon enn det som er fastsatt i forbindelse med produksjonstilskudd. Dette innebærer at brudd på regelverket for gjødslingsplan og plantevernjournal skal få tydelige konsekvenser i form av avkortinger som kan utgjøre høyere prosentsats av det totale tilskuddsbeløpet enn ved produksjonstilskudd.

7 7 Foretaket skal ha gjødslingsplan og plantevernjournal med mindre det er gitt dispensasjon fra forskrift om gjødslingsplanlegging eller foretaket ikke bruker plantevernmidler. Foretaket skal kunne fremvise plantevernjournal og gjødslingsplan ved kontroll. Det skal avkortes 100 % av tilskuddet for manglende gjødslingsplan eller inntil 50 % for mangelfull gjødslingsplan. For plantevernjournal skal det kun gjøres avkorting når vedtak av Mattilsynet foreligger, og da 100 % for manglende - og inntil 25 % for mangelfull plantevernjournal. Det kan dermed avkortes med inntil 75 % for tilfeller der både gjødslingsplan og plantevernjournal er mangelfulle, dersom det foreligger vedtak fra Mattilsynet om brudd på plantevernforskriften. Størrelsen på avkortingen for mangelfull gjødslingsplan og/eller plantevernjournal bør ses i sammenheng med hvor relevant disse er for tilskuddsordningene foretaket har søkt på. Gjødslingsplan er f.eks. svært viktig for tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, mens den må anses som mindre viktig for tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon. Dersom det er søkt om tilskudd til ugrasharving, er plantevernjournal viktig for å dokumentere at det ikke er brukt ugrasmidler på arealet før enn etter høsting. Forvaltningskontroll fra Fylkesmannen Målet med kontrollene er å kontrollere at tilskuddsmidler forvaltet av kommunal landbruksforvaltning blir benyttet i henhold til forutsetninger gitt i forskrifter og annet regelverk. Alle kommuner varsles om mulig kontroll pr. brev i god tid før kontroll skal gjennomføres. Utvalgte saker gjennomgås i samarbeid med saksbehandler for å kontrollere at kommunens saksbehandlingsrutiner er tilfredsstillende og i henhold til rundskriv. Organisert beitebruk OBB Søknad må sendes elektronisk via Altinn. Søknadsfrist er 1. november. Kommunene er vedtaksmyndighet, og søknadene skal behandles i estil. Rutiner og saksgang er lik den for RMP. Fastsetting av satser Etter at kommunen har godkjent søknadene (frist 20. november) fastsetter Fylkesmannen de endelige satsene. Endelige satser er avhengig av den totale budsjett- og søknadsmassen. Fylkesmannen avsetter tilstrekkelig med midler til utbetaling etter klage. Satsen kan justeres opp eller ned for å tilpasse den samlede utbetalingen til budsjettet, og fylkesmannen kan kjøre flere simuleringer frem til at satsene låses 13. januar. Tilskuddsbrev Søker gis melding om vedtak gjennom tilskuddsbrev som L.dir produserer i forbindelse med utbetaling av tilskudd. Det vil ikke blir sendt ut tilskuddsbrev på papir. Alle foretak som har søkt regionalt miljøtilskudd finner tilskuddsbrevet i Altinn i «Min meldingsboks». Søker vil i dette brevet bli gjort kjent med hva det er gitt tilskudd til. Tilskuddsbrevet som sendes fra L. dir, er kommunens vedtak i saken. L.dir utbetaler tilskuddet i slutten av februar. Tilskuddsbrevet inneholder opplysninger om søker, beregnet tilskudd, beregningsgrunnlag, eventuell motregning og avkorting og opplysninger om klageadgang. Tilskuddsbrevet ligger tilgjengelig i estil for hver enkelt søknad, eller samlet for hele fylket/kommunen i tjenesten Rapporter og brev.

8 8 I samsvar med eforvaltningsforskriften 8 sendes vedtaksbrevet til søkers innboks «Min meldingsboks» i Altinn, med 1. og 2. gangs varsling som sms eller e-post. Klagebehandling Klagen skal sendes til kommunen. Kommunen skal se på klagen, og vurdere om de finner grunn til å imøtekomme den. Dersom klagen imøtekommes, sender kommunen vedtaket med full utregning av tilskuddet til søkeren. All klagebehandling skal skje på utsiden av estil, men dersom klagen tas til følge må saksbehandler gjenåpne søknaden og legge inn nye verdier på denne. estil regner automatisk ut gjenstående utbetaling dersom det allerede er gjort en utbetaling på søknaden og det genereres automatisk nytt tilskuddsbrev som kommunen kan hente ut fra søknaden. Det er kommunen som må sende ut nytt vedtaksbrev ved avgjørelser av klager. Dersom kommunen mener at klagen ikke kan imøtekommes, forbereder kommunen klagen og sender den til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Oversikt over forvaltningsoppgaver Oppgave Ansvar Motta søknader fra foretak Behandling av søknader Behandling av dispensasjoner Kontroll Beregning av satser for de ulike tilskuddene Sentral utbetaling og utsending av tilskuddsbrev Klagebehandling og eventuell manuell utbetaling Vurdere endringer i forskrift og veiledning Kommune Kommune Fylkesmann Kommune /Fylkesmann Fylkesmann L.dir Kommune og Fylkesmann Fylkesmann

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP Landbruksavdelingen Vår ref.: 2016/6764 NAA Vår dato: 20.10.2016 Rundskriv 2/2016 Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP - Retningslinjer for saksbehandlingen

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Rundskriv 12/2014 - Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd

Rundskriv 12/2014 - Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd Rundskriv 14/1-12 Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 4809 ARENDAL Kontaktperson: Lene Røkke Mathisen (tlf: 24 13 11 51) og Gunn Cecilie Timberlid Hundere (tlf: 24 13 10 86) Vår dato: 30.05.2014 Vår

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt v/kristin Ødegård Bryhn FMLA Hedmark Kommunesamling 04.09.2013 Nytt Regionalt miljøprogram 2013-2016 Hovedmål: Opprettholde et variert og åpent kulturlandskap

Detaljer

Rundskriv : Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd

Rundskriv : Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd Rundskriv «2015-14» Kontaktperson: Vår dato: 24.02.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 14/1-12 Rundskriv 2015-14: Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd Landbruksdirektoratet vil med

Detaljer

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Vår dato: 16.08.2016 Vår referanse: 2016/4684 Arkivnr.: 520 Deres referanse: Saksbehandler: Ragnhild Skar Kommunene i Buskerud Innvalgstelefon: 32266737 Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket

Detaljer

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP)

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP) Rundskriv 2013/8 Fylkesmannsembetene Kommunene Kontaktperson: Kaja Killingland (tlf: 24131057), Gry Auberg Gulliksen (tlf: 24131136), Turid Asklund Trötscher (tlf 24131252), Rannveig Bø Fløystad (tlf:

Detaljer

Tilskudd til drenering

Tilskudd til drenering Tilskudd til drenering Nytt 2016 Revidert forskrift omfatter planerte arealer som tidligere ikke er grøftet Landbruksdirektoratet rundskriv 2016-10: Noen endringer og presiseringer etter erfaringene som

Detaljer

Rundskriv 2016-9: Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd

Rundskriv 2016-9: Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 Stavanger Vår dato: 18.03.2016 Vår referanse: 16/1-9 Deres dato: Deres referanse: Rundskriv 2016-9: Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd Landbruksdirektoratet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr

Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr Viktige datoer Søkere 31.7 Registreringstidspunkt (areal og dyretall blir kontrollert mot PT) 1.8 Søker kan begynne

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 24.07.2017 Søknad om regionalt miljøtilskudd FØR DU SØKER Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid før søknadsfristen. Før du søker er det viktig at du setter deg inn i

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 31.aug 2017 Søknad om regionalt miljøtilskudd Før du søker Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid før søknadsfristen. Før du søker er det viktig at du setter deg inn i

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 06.07.2016 Søknad om regionalt miljøtilskudd FINN SØKNADSSKJEMA 1. På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet.

Detaljer

ESTIL - NYTT ELEKTRONISK SKJEMA FOR RMP OG OBB

ESTIL - NYTT ELEKTRONISK SKJEMA FOR RMP OG OBB ESTIL - NYTT ELEKTRONISK SKJEMA FOR RMP OG OBB 17.08.2016 TILGANG TIL SØKNADSSKJEMA FINN SØKNADSSKJEMA 1. På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet.

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Aase Berg TelefonVår datovår ref.arkivkode 77642074 29.08.20162016/2154-7512.1 Deres datoderes ref. Kommuner i Troms, se adresseliste Retningslinjer

Detaljer

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august Sole,

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august Sole, Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013 Sole, 09.01.2014 Gjenstående frister for søknadsomgangen i august 2013 10.1.: Frist for å melde inn søknader som skal stoppes før utbetaling avkortinger

Detaljer

Rundskriv 3/ Saksbehandlingsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder

Rundskriv 3/ Saksbehandlingsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder Rundskriv 3/2017 01.09.2017 Saksbehandlingsrutiner - Regionalt miljøprogram (RMP) for Aust-Agder og Vest-Agder 2013 2017 Innhold 1. Innledning... 3 2. Viktige datoer og generell informasjon... 3 2.1. Forutsetninger

Detaljer

Endringer og viktige punkter i estil og kart. Sole, Ragnhild Skar

Endringer og viktige punkter i estil og kart. Sole, Ragnhild Skar Endringer og viktige punkter i estil og kart Sole, 4.9.2014 Ragnhild Skar Bruk hjelpesidene til Landbruksdirektoratet Hjelpevideoer Mer detaljerte enn i fjor. Lenke til videoen som tar for seg hele søknadsprosessen

Detaljer

Kommunesamling miljøtiltak. Regionalt miljøprogram Lars Martin Hagen

Kommunesamling miljøtiltak. Regionalt miljøprogram Lars Martin Hagen Kommunesamling miljøtiltak Regionalt miljøprogram 23.09.15 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP - Delagasjon av myndighet NB! Nytt kommunestyre fra oktober - Habilitet, OK viktig med

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks ARENDAL

Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks ARENDAL Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 4809 ARENDAL Vår dato: 09.10.2015 Vår referanse: 15/56471-1 Deres dato: Deres referanse: Retningslinjer for avkorting ved brudd på krav om gjødslingsplan og forskrift

Detaljer

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen Miljø- og Klimasamling Erfaringer fra 2015 Nytt i 2016 31.08.2016 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP2015 - Delagasjon av myndighet - Habilitet - søknad behandlet av sideordnet - Flere

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 12.20 PDF-versjon 7. juni 2017 16.05.2017 nr. 593 Forskrift om miljøtilskudd

Detaljer

Forvaltningsrettslige tema

Forvaltningsrettslige tema Forvaltningsrettslige tema Presentasjon 14.9.2017 Kurs for saksbehandlere PT, RMP mm Inger Skjerve Bjartnes Anders Mona Tema Forhåndsvarsling Delvis innvilga klage videre saksgang Størrelse av avkorting

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr Rundskriv 16/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Synnøve Kjos Frank (24131069), Ragnhild Skar (24131151) Vår dato: 13.02.03 Vår referanse:

Detaljer

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 1 Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 I denne oppgaven skal du legge inn en søknad på samme måte som et foretak ville gjort, sånn at du får et innblikk i hvordan foretak

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket- 2017

Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket- 2017 Rundskriv 2017-25 Fylkesmennene Kontaktperson: Vår dato: 22.06.2017 Vår referanse: 17/1 Rundskriv erstatter: Rundskriv 2016-9 Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket-

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Innherred samkommune 2015 Forvaltningskontrollen ble avholdt den 24. september 2015, og ble gjennomført av Anders Mona og Anstein Lyngstad.

Detaljer

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll Produksjonstilskudd rutiner august 2012, januar 2013 (kapittelhenvisninger til RS 13/1-2) Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Kompetansesamling Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen estil PT del 2 2017 1. oktober Telledato for andre registrering i nytt

Detaljer

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt Erstatning for klimabetinget avlingssvikt Kort om erstatningsordningen Midler avsatt i jordbruksoppgjøret (kollektiv forsikring) Bøndene kan tegne privat forsikring for å dekke egenandelen (og det erstatningen

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Vega kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Kontroll av Vega kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2015 og januar 2016 Oppdatert 1. juli 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av Rundskriv 1/2017 01.09.2017 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av 01.09.2017 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017 Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdelingen Innhold Kort om regionalt miljøprogram 2013 2017... 3 Generelle

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2016 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. Her får du en beskrivelse av hvordan du søker

Detaljer

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland Innhold Informasjonsmøter for bønder i vår Datoer og frister del 2 Arkivering Risikobasert kontroll

Detaljer

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 1/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Håkon Gjerde (24131128) Ole Karsten Kirste (24131102), Monica Tveit (24131169) Synnøve Kjos Frank (24131069) Vår dato:

Detaljer

Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m.

Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m. Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m. Gjennomgang av informasjonsskriv til bonden Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i Vestfold 9.3.2016 Informasjon til bonden Nr. 1 mars 2016

Detaljer

NASJONAL FORSKRIFT FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD. Workshop med FM-embetene

NASJONAL FORSKRIFT FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD. Workshop med FM-embetene NASJONAL FORSKRIFT FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD Workshop med FM-embetene 10.10.2017 BAKGRUNN FOR OPPDRAGET Hovedkonklusjon i utredninger: «RMP fungerer etter hensikten men det er rom for bedre målretting

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP)

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Innledning Detaljert informasjon om bakgrunn for kontrollen, varsel og gjennomføring av kontrollen finnes i Landbruksdirektoratets

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016 Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdelingen Innhold Kort om regionalt miljøprogram 2013 2017... 3 Generelle

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Dette skal jeg snakke om Ny nasjonal meny for regionalt miljøtilskudd De ulike miljøtemaene

Detaljer

Rapport forvaltningskontroll tilskudd i landbruket - Ullensaker kommune

Rapport forvaltningskontroll tilskudd i landbruket - Ullensaker kommune Landbruksavdelingen Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fagsamling med kommunene Lars Martin Hagen

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fagsamling med kommunene Lars Martin Hagen Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark 2014 Fagsamling med kommunene 10.09.14 Lars Martin Hagen Viktig grunnprinsipp for forvaltningen; Det er bare de som oppfyller grunnvilkårene

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2016 Meløy kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1 Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1. Nytt fagsystem og ny forvaltningsmodell 2. Grunnprinsippene i ny forvaltningsmodell En søknadsprosess med to registreringer og en utbetaling

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Kontroll av miljøplan. Regelverk, forventninger til kommunene, håndtering av brudd

Kontroll av miljøplan. Regelverk, forventninger til kommunene, håndtering av brudd Kontroll av miljøplan Regelverk, forventninger til kommunene, håndtering av brudd Om miljøplan - bakgrunn Miljøplan skal bidra til en mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og ivaretakelse av de positive

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

KOMMUNESAMLING. 21. mars 2017, Buskerud

KOMMUNESAMLING. 21. mars 2017, Buskerud KOMMUNESAMLING estil PT 21. mars 2017, Buskerud PROGRAM 10.00-12.00: 12.00-13.00: 13.00-16.00: Orientering om nytt fagsystem for produksjonstilskudd og avløsertilskudd, og demo av saksbehandlerløsningen

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollerte ordninger: - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert i 2015 Øksnes kommune STATENS

Detaljer

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien RMP og SMIL Kompetansesamling 31.08.2015 Hilde Marianne Lien Fotoutstilling Ole Christian Torkildsen - Stokke Bygdetun + kalender for 2016 med tema kulturlandskap RMP kulturlandskap - endringer 2015 Tilskudd

Detaljer

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I SKÅNLAND KOMMUNE

RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL DEN I SKÅNLAND KOMMUNE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 02.07.2015 2015/3598-5 Deres dato Deres ref. Skånland kommune Postboks 240 9439 Evenskjer RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSKONTROLL

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av Rundskriv 1/2016 17.06.2016 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av 01.07.2015 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

inkludert liste over tidsfrister sendes kommunene. Ca

inkludert liste over tidsfrister sendes kommunene. Ca 3 1 Foreløpige frister, ansvar og oppgaver Dato Ansvar Oppgave 14.06.15 FMLA Frist for åpning av søknadsomgangen. Ca.I FMLA Veileder, infoark, søknadsskjema og rundskriv 10.07.15 inkludert liste over tidsfrister

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn 2016

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn 2016 Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn 2016 FØR DU BEGYNNER Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket Kontroll av Saltdal kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd Leirfjord kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland Telefon: 75

Detaljer

Risikovurderinger og stedlig kontroll. Sole, Ragnhild Skar

Risikovurderinger og stedlig kontroll. Sole, Ragnhild Skar Risikovurderinger og stedlig kontroll Sole, 13.1.2015 Ragnhild Skar Krav om stedlig kontroll («stikkprøvekontrollen») Hjemmel for kontroll av søknader om produksjonstilskudd (jf. ny forskrift): 10. Opplysningsplikt

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

estil, Altinn og RMP-kart Nytt i 2014 Tips og triks

estil, Altinn og RMP-kart Nytt i 2014 Tips og triks estil, Altinn og RMP-kart Nytt i 2014 Tips og triks Nytt i kartløsningen Eiendommer Søknaden er forhåndsutfylt med eiendommer som hadde tiltak i fjor Ikke RMP-søknad 2013: Eiendommer fra PT-søknad Import

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert 11.10.16 1 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Grong kommune 2015

Rapport fra forvaltningskontrollen på fagområdet landbruk hos Grong kommune 2015 NOTAT Saksbehandler: Inger Skjerve Bjartnes Sak: 2015/2897 Dato: 15.1.2015 Tlf. direkte: 95 97 79 35 E-post: fmntibj@fylkesmannen.no Avdeling: Landbruksavdelingen Arkivnr: 510 Rapport fra forvaltningskontrollen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Sørreisa kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, gårdskart, tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 06.07.2016 Vår referanse: 16/28656-1 Deres dato: Deres referanse: Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale

Detaljer

Rundskriv M - 1/1 5 Saksbehandlerrutiner ved søknadsomgangen 20. august miljøtilskudd i jordbruket i Nordland

Rundskriv M - 1/1 5 Saksbehandlerrutiner ved søknadsomgangen 20. august miljøtilskudd i jordbruket i Nordland Kommunene i Nordland v/ landbruksforvaltninga Saksb.: Arne Farup e - post: fmnoafa@fylkesmannen.no Tlf. : 75547844 Vår ref. : 2015/114 Deres ref. : Vår dato: 18.08.2015 Deres dato: Arkivkode: 459 Rundskriv

Detaljer

om forvaltningskontroll

om forvaltningskontroll I 3 Vedlegg 1 Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune: Dato rapport: Kontroll avholdt dato: Gjennomført av: Til stede kommunen: Kontrollert(e) ordning(er): Ørland/Bjugn kommune 13.121.2015

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bodø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15. Anne Wiik Furumo-Saura 8120 Nygårdsjøen DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/1142-0 Dato: 16.11.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak om avkorting

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Rundskriv 2015-46 Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Vår dato: 16.12.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv

Detaljer

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene Rundskriv 41/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen; SLF, Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Seksjon direkte tilskudd Grønttilskudd

Detaljer

Erfaringer med nytt fagsystem estil. Bjørn Huso Statens landbruksforvaltning

Erfaringer med nytt fagsystem estil. Bjørn Huso Statens landbruksforvaltning Erfaringer med nytt fagsystem estil Bjørn Huso Statens landbruksforvaltning Kort om estil Hva er estil? Elektronisk system for tilskuddforvaltning i landbruket o o Saksbehandlingsverktøy for utbetaling

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Ibestad kommune Kontrollerte ordninger: Produksjonstilskudd Areal- og kulturlandskapstilskudd og husdyrtilskudd Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Ajourhold

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Lødingen kommune Dato rapport : 23.6.2014 Kontroll avholdt dato : 8.5.2014 Gjennomført av : Jostein Øvervatn og Regie Sjø Kontrollert(e) ordning(er)

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 13/1-20 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 37/12 Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert kommune : Tjeldsund/Evenes kommune Dato rapport : 24.6.2014 Kontroll avholdt dato : 22.5.2014 Gjennomført av Kontrollert(e) ordning(er) : Jostein Øvervatn og

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Vår dato Vår referanse 13.09.2016 2016/459-11671/2016 Arkivkode: V13/&58 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 18.07.2016 FYLKESMANNEN

Detaljer

Rundskriv 1/ Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland

Rundskriv 1/ Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres referanse Dato 15.07.2015 Vår referanse 2015/1390-2 410 SHO Saksbehandler Stig Horsberg, tlf. 61 26 61 50 Avdeling Landbruksavdelingen Rundskriv

Detaljer

Rundskriv - Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland 2017

Rundskriv - Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland 2017 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres referanse Dato 17.08.2017 Vår referanse 2017/4174-2 410 SHO Saksbehandler Stig Horsberg, tlf. 61 26 61 50 Avdeling Landbruksavdelingen Rundskriv

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer