Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken"

Transkript

1 TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER

2 Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken. Et planprogram er et dokument som gjør rede for sentrale problemstillinger, hva som skal utredes og hvordan prosessen skal legges opp. Bakgrunnen for at prosessen startes er at gjeldende reguleringsplaner har behov for revisjon på enkelte temaer. Prosessen/Planprogrammet skal avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre arbeidet med endringer av gjeldende detaljreguleringer, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner i Sørlandsparken. Konklusjonene vil også legge føringer for utforming av nye detaljreguleringer innenfor Sørlandsparken. Programmet sendes på høring sammen med varsel om oppstart av endring av gjeldende reguleringsplaner innenfor Sørlandsparken. Formålet med høringen er å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer som skal være styrende for planarbeidet. Uttalelser til planprogrammet og innspill til revisjon av gjeldende planer kan dere sende til: Kristiansand kommune, Postboks 417, Lund, 4604 Kristiansand. Merk uttalelsen sak For nærmere opplysninger kan Eirik Martens Svensen kontaktes på telefon

3 Innhold Mål for planarbeidet...4 Bakgrunn...4 Beskrivelse av planområdet...4 Plantype...5 Prosessen...6 Avgrensning av planarbeidet...7 Nasjonale, regionale og kommunale føringer for planarbeidet....8 Planprogram for Sørlandsparken med tilhørende konsekvensutredning Utfordringer og problemstillinger Program for utredninger Organisering av arbeidet Informasjon og medvirkning Framdrift

4 Mål for planarbeidet - Fastsette føringer for revisjon av gjeldende reguleringsplaner i Sørlandsparken og for behandling av fremtidige detaljreguleringsplaner. - Revidere gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor temaer fastsatt i planprogrammet, slik at de gir styring for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Bakgrunn Nåværende reguleringsplan for Sørlandsparken er relativt ny (2005). Den er et godt utviklings- og styringsredskap på mange områder. Raske endringer i rammebetingelsene gjør at dagens planer likevel ikke løser alle problemstillingene vi står ovenfor. Flere forhold er med på å generere behov for å revidere enkelte temaer i planene: Ønsker om etablering av tjenesteyting (underholdning, service- og tjenestetilbud). Behov for endringer i infrastruktur: - Fremkommelighet for buss. Kapasitet på veinettet. - Parkeringsdekning og parkeringsløsninger (for eksempel under bakken). Føringer gitt i overordnede planprosesser (Kommuneplan, regional plan for Kristiansandsregionen) som kommet til etter at dagens reguleringsplaner ble utarbeidet: - Regionalplan for Kristiansandsregionens retningslinjer om lokalisering av handel og tjenesteyting. - Kommuneplanens retningslinjer om lokalisering av kontorarbeidsplasser - Nye parkeringsbestemmelser i kommuneplanen - Hamrevann-området er nytt stort utbyggingsområde er lagt inn i kommuneplanen. Dette kan endre rammebetingelsene for Sørlandsparken. Beskrivelse av planområdet - Sørlandsparken ligger øst i kommunen, tilgrensende Lillesand kommune. Det nye utbyggingsområdet på Lauvåsen ligger vest for E 18 som nærmeste nabo. Samtidig ligger det nye utbyggingsområdet på Hamrevann nordvest for planområdet, og vil ligge sentralt i forhold til næringsparken. I nord grenser planområdet til Dyreparken. I sør og øst grenser parken til naturområder. - Samlet areal i dag innenfor planområdet er ca dekar inkludert parkering, parkbelter og friluftsområde. Av dette er ca.950 dekar bebygget. Totalt utbygd areal utgjør høsten 2012 ca m2 bruksareal (BRA). Reguleringsplanen for Sørlandsparken hjemler en total utbygging på ca m2 bruksareal. Formålene er i hovedsak forretning, kontor, lager og lettindustri. 4

5 - Kristiansand har valgt å satse på en tredelt senterstruktur med Kvadraturen som landsdelssenter, to bydelssentre, Vågsbygd og Rona, og flere områdesentre. Sørlandsparken er avlastningssenter for handel og regional næringspark: Plantype I kommuneplanen fremgår det at det skal utarbeides områdeplan for Sørlandsparken. Bystyret har i egen sak vedtatt at kommunen ikke skal utarbeide områdeplan, men det er i saken pekt på at det heller skal utarbeides et felles planprogram for planlegging i Sørlandsparken. Planprogrammet skal bidra til å avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre planarbeidet. Etterfølgende planendringer kan enten skje ved at reguleringsplanen for Sørlandsparken (2005) med etterfølgende vedtatte bebyggelsesplaner og detaljreguleringer implementeres til en plan. Alternativt kan hver enkelt av planene endres. Dette kan skje ved at alle planene sendes på offentlig ettersyn samtidig og fremmes til sluttbehandling i Bystyret samtidig. Prosessen må avklare hvilken fremgangsmåte som er mest hensiktsmessig. 5

6 Prosessen Den første delen av prosessen er et planprogram med etterfølgende utredninger for hele Sørlandsparkområdet. Formålet er å avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre planarbeidet. Andre del av prosessen er å endre reguleringsplanene innenfor Sørlandsparken. Utarbeide forslag til planprogram Varsel om oppstart av endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken og høring av planprogram. Fastsettelse av planprogram i Byutviklingsstyret Utføre utredninger og vurderinger i henhold til planprogrammet. Konklusjon på sentrale problemstillinger Konklusjonene på de sentrale problemstillingene sendes på høring Prinsippsak med oppfølgingspunkter i Byutviklingsstyret/Bystyret Utarbeidelse av endrete plandokumenter Offentlig ettersyn av planendringer Vedtak av planendringer i Bystyret 6

7 Avgrensning av planarbeidet Forvaltningsmessig avgrensning: Planarbeidet skal avklare fremtidig arealplanstatus. Byggesaksforvaltning ligger utenfor oppgaven. Tematisk avgrensning: - Avklaring av tjenesteyting. - Kontorformål endres i tråd med kommuneplanens føringer. - Parkeringsdekning revideres i tråd med nye p-bestemmelser i kommuneplanen. Geografisk avgrensning: Kartet viser avgrensning av planområdet markert med rødt 7

8 Nasjonale, regionale og kommunale føringer for planarbeidet. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, Nasjonale forventninger etter plan- og bygningsloven 6-1, ble for første gang fastsatt av Regjeringen 24.juni Forventningene skal følges opp i planleggingen etter plan- og bygningsloven og legges til grunn for statens deltakelse i planleggingen og omfatter følgende tema: 1. Klima og energi, 2. By- og tettstedsutvikling, 3. Samferdsel og infrastruktur, 4. Verdiskapning og næringsutvikling, 5. Natur, kulturmiljø og landskap 6. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. Hvert tema inneholder flere forventingene av relevans for planlegging i Sørlandsparken. De mest relevante forventningene kan oppsummeres slik: - Tilrettelegging for redusert energibruk og klimagassutslipp - Oppfølging de regionale planene for overordnet senterstruktur og handel, slik at handelsvirksomhet og andre private og offentlige tjeneste- og servicefunksjoner lokalisert sentralt og i tilknytning til knutepunkter for kollektivtransport - Fortetting og transformasjon av sentrum og rundt kollektivknutepunkter, hindre byspredning, fortetting med kvalitet - Samordnet areal- og transportplanlegging som reduser transportbehov og tilrettelegger for miljøvennlig transport - Bidra til næringsutvikling som involverer flere sektorer og bransjer, ta hensyn til bedrifters og næringers behov for beliggenhet og egnede arealer samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og verneinteresser - Styrke faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, lokalisering av funksjoner ses i sammenheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest mulig, tilgjengelighet for alle brukergrupper Rikspolitiske retningslinjer med betydning for planarbeidet: - Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008) - Samordnet areal- og transportplanlegging (T ) - T Planlegging av riks- og fylkesveier (1994) - Barn- og unges interesser i planlegging (1989) - Vernede vassdrag (2004) - T-1442 Støy i arealplanlegging (2005) 8

9 - T-1520 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (2012) Regionplan Agder 2020 Planen er et strategisk dokument vedtatt av både Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Planen peker ut regionale målsettinger og satsingsområder. Hovedsatsingsområdene er: 1. Klima: Høye mål - lave utslipp. 2. Det gode liv: Agder for alle. 3. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap. 4. Kommunikasjon: De viktige veivalgene. 5. Kultur: Opplevelser for livet. Regionalplan for Kristiansandsregionen Planen omfatter kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand. Planen tar stilling til regionale boligområder, næringsarealer, overordnede veier, prioriterte jordbruksområder, grøntstruktur og hensynssoner for kulturmiljø. Planen avklarer også senterstruktur for Kristiansandsregionen. Planen ble vedtatt i fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder juni 2011, men er ennå ikke godkjent av Miljøverndepartementet. Planens overordnede mål er: - Effektivisere transportarbeidet i regionen - Effektivisere arealforbruket i regionen - Legge til rette for sikker og effektiv veitransport - Styrke kollektivtransporten og gang/sykkeltransporten - Legge til rette for god folkehelse - Legge til rette for universell utforming og tilgjengelighet for alle Av planens retningslinjer framgår det blant annet: - Arbeidsplassintensive virksomheter og virksomheter med omfattende publikumsservice skal som hovedregel lokaliseres i sentre eller langs kollektivtrafikkens regionale stamnett. Planen inneholder også regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur. Hensikten med planbestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlig transport. Det er også mål å sikre at Kristiansandsregionens befolkning har tilgang til et bredt spekter av varer og tjenester. Sørlandsparken er avsatt til regional handelspark. Av planbestemmelsene framgår det videre at viktige publikumsintensive fellesfunksjoner for landsdelen, som av plassmessige eller andre årsaker ikke kan lokaliseres i Kvadraturen med randsone, skal sekundært søkes innpasset langs kollektivtrafikkens 9

10 stamnett mellom Hannevika og Sørlandsparken. For den delen av Sørlandsparken som ligger i Vest-Agder tillates ikke etablert eller utvidet areal for detaljhandel utover det som er hjemlet i gjeldende reguleringsplan per Bestemmelsene sier at det ikke tillates etablert eller utvidet offentlig tjensteyting med høy bruksfrekvens, slik som NAV-tjenester, tinghus, skattekontor osv. Det tillates ikke lokalisert kino. Planen inneholder også retningslinjer for transportsystem og energi i bygg. Fylkesdelplan for handel og senterstruktur i Vest-Agder Fylkesdelplanen beskriver dagens situasjon og utviklingstrekk for tettstedsutvikling, senterstruktur og service- og handelsvirksomhet i Vest-Agder. Planen fastsetter videre senterstruktur, sentrumsavgrensinger og retningslinjer for videre kjøpesenterutvikling. Planen ble vedtatt av fylkestinget 30.april 2003 godkjent av Miljøverndepartementet 21.oktober samme år. Planen gjelder inntil Regional plan for Kristiansandsregionen er godkjent. Planens mål er: - En mer miljøvennlig by og senterstruktur o Redusere bilavhengigheten og legge til rette for miljøvennlig transportmidler, herunder gang og sykkel o Begrense arealbruk, herunder begrense den fysiske utstrekningen av byer og andre befolkningssentre - Styrke sentrums rolle som møtested for handel, service og kultur, herunder å forhindre at handel og tjenesteyting i eksisterende sentrumsområder blir utkonkurrert av store kjøpesentre i utkanten av eller utenfor sentrene. - God tilgjengelighet til handel, service, og kultur, for personer uten tilgang til personbil, i samsvar med prinsippet om universell utforming. - Sikre at kjøpesenter forblir en del av det offentlige rom med fri adgang til å utøve de der tilhørende lovlige aktiviteter&rettigheter - Mer forutsigbare og markedstilpassede rammevilkår for detaljhandelsnæringen - Å utvikle Vest-Agder til et tiltrekkende, mangfoldig og robust fylke som hevder seg i konkurranse med andre landsdeler. Styrke i muligheter - Kommuneplan for Kristiansand ( ) Kommuneplanens satsingsområder er: 10

11 - Byen som drivkraft - Byen det er godt å leve i - Klimabyen Arealplanens hovedgrep o Prinsippet om samordnet areal- og transportsystem og sikring av grønnstruktur er overordnet all arealplanlegging i kommunen. o Boligbygging skal skje i dagens byggeområder samt i nye utbyggingsområder på bussmetroens forgreininger. o Kvadraturen og dens randsone styrkes som region- og landsdelssenter ved blant annet å tilstrebe mest mulig like konkurransevilkår med Sørlandsparken. o Kontorer, service og annen virksomhet med mange ansatte/kunder legges fortrinnsvis i Kvadraturen, bydelssentrene samt langs bussmetroens grunnlinje. Handel legges i Kvadraturen, bydelssentrene og sentrale deler av Sørlandsparken. Det søkes en høy utnyttelse i utbyggingsområdene i og rundt bydels- og områdesentrene, langs bussmetroaksen og i ulike knutepunkt. o Plasskrevende næring og handel legges til Sørlandsparken og andre næringsområder i eller utenfor kommunen. o Grønne korridorer og marka opprettholdes. Kommuneplanens retningslinjer for senterstruktur sier at: Retningslinjene sier at Kontorarbeidsplasser skal derfor begrenses i Sørlandsparken forretningsdelen av Sørlandsparken skal videreutvikles som område for storhandel. Kommuneplanen har bestemmelser om parkering i 11 i bestemmelsene. Parkeringsdekning for ytre sone (som Sørlandsparken er en del av) er for kontor maks 1 per 100 m 2 bruksareal, for forretning 3-5 pr 100 m 2 bruksareal og for industri og lager 1 pr 100 m 2 bruksareal. I kommuneplanens bestemmelser 12 sies det: «I områdene NI15 - I6 og 17 i Sørlandsparken skal kontorandelen på den enkelte tomt ære maksimum 25 % av byggets bruksareal». 11

12 TEKNISK Reguleringsplaner, detaljreguleringer og bebyggelsesplaner Gjeldende reguleringsplan for Sørlandsparken, plan id 893, vedtatt Under følger en oversikt over gjeldene reguleringsplaner, detaljreguleringer og bebyggelsesplaner innenfor planområdet som omfattes av planarbeidet: Plan id Plannavn Sørlandsparken / Næringsparken, omreg. Sørlandsparken, Felt K/I 3-9 Sørlandssenteret - Bergsenteret Sørlandsparken F/K-1 til F/K-6 Sørlandsparken, Felt K/I, 18, Reg.plan Sørlandsparken F/K/I-10 og del av F/K/I-9 Sørlandsparken K/I 14 Sørlandsparken Felt K/I 10 Sørlandsparken felt K/I Detaljregulering Sørlandsparken K/I 12. Detaljregulering Sørlandsparken, Felt F/K/I 14 -Detaljregulering Travparken, F/K16, T1 m.fl Sørlandsparken,F/K10- deler av F/K9 og F/K/I 10. Detaljreg. Sørlandsparken, Felt K/I 15. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K 9, F4 og Fa2. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F5, del av. Bebyggelsesplan. Vedtaksdato

13 TEKNISK Sørlandsparken, Felt F/K/I 6. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 5. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 3. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 4. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 13. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt K/I 2. Bebyggelsesplan Kartet viser fordelingen av gjeldende planer. 13

14 Planprogram for Sørlandsparken med tilhørende konsekvensutredning Et planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaringer av viktige hensyn i planarbeidet. Det skal fortelle om formålet med planarbeidet, avklare viktige problemstillinger, avklare utredningsbehov og si hvordan planleggingen skal gjennomføres. Planprogrammet skal fastsette hvilke forhold som skal utredes eller beskrives nærmere i planarbeidet. Denne prosessen skal sikre at både områdets kvaliteter i størst mulig grad tas vare på, og at eventuelle interesser til området ivaretas. Dette planarbeidet skal gjøres ved at det utarbeides og fastsettes et felles planprogram for alle hele Sørlandsparken som grunnlag for senere planendringer, hvor planprogrammet kan bidra til å avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre planarbeidet. Konsekvensutredning: Når det gjelder konsekvensutredning sier plan- og bygningsloven i 4-2, andre ledd For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. Det finnes en egen forskrift om konsekvensutredning som sier hvilke planprosesser og tiltak som må konsekvensutredes. En vurdering av denne prosessen opp mot forskriften tilsier at planarbeidet faller inn under 3 b, detaljreguleringer som nevnt i vedlegg I. Her finner vi under nummer 1: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg og offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mkill kr eller et bruksareal på mer enn m 2». og 3 d «detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering», Felles for begge er at planarbeidet da skal vurderes opp mot kriteriene i 4. Her er det kun bokstav d som kan være aktuell: «kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71». Kommunen finner ikke at dette er tilfelle. Konklusjonen er at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven 4-2 annet ledd jf. forskrift om konsekvensutredninger. 14

15 Utfordringer og problemstillinger Kontorformål Dagens reguleringsplan hjemler m 2 kontorarealer dersom hele utnyttelsen brukes på kontor. Av kommuneplanens retningslinjer framgår det at kontorarbeidsplasser skal legges nærme sentrum, i Kvadraturen og bydelsentrene. Kontorarbeidsplasser skal derfor begrenses i Sørlandsparken. Dagens reguleringsplaner har større kontorhjemler og er derfor ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan. Tjenesteyting Gjeldende reguleringsplaner åpner ikke for tjenesteyting, servering og underholdning. En del slike virksomheter er i dag etablert. Det er flere som ønsker å etablere tjenesteytende virksomheter. Dette begrunnes ofte i nærheten til Dyreparken og andre underholdningsaktører. Det er behov for å vurdere om det skal åpnes for etablering av tjenesteyting og servicetilbud, og eventuelt hvilke typer tjenesteyting det skal åpnes for. Infrastruktur Kollektivtrafikk og bilisme er i dag likeverdige på veinettet. Kollektivtrafikk blir ikke prioritert. Fremtidige muligheter er egne kollektivfelt gjennom Barstølveien. Alternativet kan Barstølveien stenges for gjennomgangstrafikk og omkjøringsveier benyttes, eventuelt med opprustning. Andre muligheter kan også finnes. Dette temaet utredes og reguleres som en del av bymiljøpakka for Kristiansand. Et aktuelt tiltak som er drøftet er en egen kommunedelplan for kollektivtrafikk. Planlegging av eventuelle tiltak for bussens fremkommelighet behandles ikke i prosessen dette planprogrammet omfatter. Denne prosessen må heller ikke hindre eller komplisere kollektivløsninger som måtte komme i senere planprosesser. Parkeringsdekning Reguleringsplanenes parkeringsbestemmelser er i en del tilfeller ikke i tråd med nye parkeringsbestemmelser i kommuneplanen. 15

16 Program for utredninger Dagens situasjon med vedtatte planer Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i et nullalternativ som er dagens situasjon og med den utviklingen som ligger i de planer som allerede foreligger. Dagens omfang av tjenesteyting skal beskrives. Temaer som skal utredes Tjenesteyting/senterfunksjoner: Det skal utarbeides en konsekvensanalyse for økt tjenesteyting. Analysen skal se på konsekvensene som tjenesteyting i Sørlandsparken vil innvirke på omkringliggende sentre, herunder Kvadraturen. Trafikale konsekvenser skal også belyses som en del av dette. Kontor: Det legges ikke opp til ytterligere utredninger på dette temaet. Kommuneplanens arbeid ansees for å være dekkende. Endringer i reguleringsplaner på kontorformål tar utgangspunkt i kommuneplanens føringer. Parkeringsdekning: Det legges ikke opp til ytterligere utredninger på dette temaet. Kommuneplanens arbeid ansees for å være dekkende. Endringer av parkeringsbestemmelser i reguleringsplaner tar utgangspunkt i kommuneplanens føringer. Andre forhold: Eventuelle endringers betydning for kommunal økonomi skal redegjøres for. Organisering av arbeidet Planarbeidet vil bli løst gjennom prosjektorganisering, og hovedstrukturen vil være at: - Kommunens egen fagkompetanse vil bli tatt i bruk - Der det er behov, vil kommunen leie inn eksterne konsulenttjenester, - Kommunen satser på et samspill med utbyggere, innbyggere, andre offentlig instanser, berørte og interessegrupper. Informasjon og medvirkning Dokumenter vil være tilgjengelig på kommunens nettsider på samme måte som i andre planprosesser. Lovens krav til medvirkning vil bli fulgt ved at det varsels oppstart av endringer av aktuelle reguleringsplaner samtidig som forslag til 16

17 planprogram høres. Endrede reguleringsplaner vil bli sendt på offentlig ettersyn før vedtak. Ved offentlig ettersyn vil det bli avholdt folkemøter. I tillegg til vil det ved milepæler bli holdt informasjonsmøter og dialog med følgende referanseparter: - Kristiansand Næringsforening AS - Sørlandsparken næringsforening - Planforum (Fylkesmannen, Vegvesenet, Fylkeskommunen) - Lillesand kommune Framdrift Tid Aktivitet Kommentar 2013 April 1.3 Utarbeide forslag til planprogram Mai 2.0 Orientering om prosess i BUS 2.1 Drøfting planprogram med referanseparter Juni - aug 2.3 Varsel om oppstart av endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken og høring av planprogram. Sep 2.4 Fastsettelse av planprogram i BUS Okt 3.0 Utføre utredninger og vurderinger ihht planprogrammet. 3.1 Drøfting i referanseparter 3.2 Konklusjon på sentrale problemstillinger i administrasjonen Des 3.3 Konklusjonene på de sentrale problemstillingene sendes på høring Jan 3.3 Prinsippsak med oppfølgingspunkter i Byutviklingsstyret/Bystyret 2014 Feb 4.0 Utarbeidelse av endrete plandokumenter April 4.1 Offentlig ettersyn av planendringer Juni 4.2 Vedtak av planendringer i Bystyret 17

18 TEKNISK Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand Sentralbord:

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14)

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Om planprogrammet Skudeviga Holding er eier av eiendommen gnr/bnr 90/28 mfl. Eier ønsker gjennom et planarbeid å endre

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14 Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Innhold 1 Innledning hensikt med planprogrammet og formål med høringen... 3 1.1

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.2009 Om de nye nasjonale bestemmelsene for etablering av kjøpesentre

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Grønne planer nasjonale føringer

Grønne planer nasjonale føringer Grønne planer nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd - Oslo 23. november 2010 Hvorfor er grønnstrukturen

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE Erik Sveistrup, seniorrådgiver Miljøverndepartementet, Avd. for regional planlegging Regional samling, Trondheim 23.10.2008 RPB om kjøpesentre Intro / bakgrunn

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Langåsen øst felt N1-detaljregulering Plannummer: 1416 Saksnummer: 201409296 Møtedato:07.10.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller: Konsulent Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten:

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Planprammet sier også at en i planprosessen skal endre kontor- og parkeringsbestemmelser i tråd med kommuneplanen.

Planprammet sier også at en i planprosessen skal endre kontor- og parkeringsbestemmelser i tråd med kommuneplanen. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201114568-49 Saksbehandler Eirik Martens Svensen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 27.11.2014 Sørlandsparken - endring av reguleringsplaner.

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Plan- og bygningsloven og folkehelse. - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet

Plan- og bygningsloven og folkehelse. - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet Plan- og bygningsloven og folkehelse - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet Kurs i samfunnsmedisin Fevik, 9. september 2015 Gunnar O. Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Innhold Fylkeskommunen

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET Bilde fra Rondane Friluftssenter sin hjemmeside. Vedtatt av.. Juni 2015 1 Revisjon Dato 2015.06.17 Utført av Helge Bakke Kontrollert

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune

Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen. Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune Forsøk k med alternativ transport forvaltningsorganisering i Kristiansandsregionen Teknisk dir. Ragnar Evensen, Kristiansand kommune KRISTIANSANDSREGIONEN 6 kommuner: Søgne Songdalen Vennesla Birkenes

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000 Hareide Per Roy Fossum Gaby Kern Else Minde Karlstrøm m/flere 13.03.2015 Telefon: 77 79 04 55 Saken skal behandles i

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Detaljregulering for Trekanten, Vågsbygd Bydel Vest Plannummer Saksnummer 200909805 Møtedato 10.03.2010 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Kristiansand

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING

REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VEST-AGDER 2012-2016. ENDELIG VEDTAK ETTER OFFENTLIG HØRING Arkivsak-dok. 11/04825-35 Saksbehandler Manuel Birnbrich Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 08.10.2012 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 10.10.2012 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.10.2012 Råd for

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Skudeviga - detaljregulering Plannummer 1422 Saksnummer 201409458 Møtedato 11.11.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten Fra kommunen

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler: Jørgen Sæbø Deres ref.: 10/00215-7 : 026, N00 Vår dato: 21.10.2010 Tlf.: 38 17 67 36 Vår ref.: 2010/4426 Arkivkode: 421.4 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Strømme felt N1 og N2 detaljregulering. Plannummer: 1415 Saksnummer: 201409042 Møtedato: 07.10.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller: Konsulent: Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten:

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Utbyggingsalternativer

Utbyggingsalternativer er Arealplan for Kristiansandsregionen Kladd pr.3.3.2008, nye alternativer innarbeidet. www.arealprosjektet.no Innhold Bakgrunn 3 Båndby. 4 Utbyggingsmodell Knutepunkt 8 Bane 12 Spredt. 15 Fortetting /

Detaljer