Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken"

Transkript

1 TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER

2 Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken. Et planprogram er et dokument som gjør rede for sentrale problemstillinger, hva som skal utredes og hvordan prosessen skal legges opp. Bakgrunnen for at prosessen startes er at gjeldende reguleringsplaner har behov for revisjon på enkelte temaer. Prosessen/Planprogrammet skal avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre arbeidet med endringer av gjeldende detaljreguleringer, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner i Sørlandsparken. Konklusjonene vil også legge føringer for utforming av nye detaljreguleringer innenfor Sørlandsparken. Programmet sendes på høring sammen med varsel om oppstart av endring av gjeldende reguleringsplaner innenfor Sørlandsparken. Formålet med høringen er å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer som skal være styrende for planarbeidet. Uttalelser til planprogrammet og innspill til revisjon av gjeldende planer kan dere sende til: Kristiansand kommune, Postboks 417, Lund, 4604 Kristiansand. Merk uttalelsen sak For nærmere opplysninger kan Eirik Martens Svensen kontaktes på telefon

3 Innhold Mål for planarbeidet...4 Bakgrunn...4 Beskrivelse av planområdet...4 Plantype...5 Prosessen...6 Avgrensning av planarbeidet...7 Nasjonale, regionale og kommunale føringer for planarbeidet....8 Planprogram for Sørlandsparken med tilhørende konsekvensutredning Utfordringer og problemstillinger Program for utredninger Organisering av arbeidet Informasjon og medvirkning Framdrift

4 Mål for planarbeidet - Fastsette føringer for revisjon av gjeldende reguleringsplaner i Sørlandsparken og for behandling av fremtidige detaljreguleringsplaner. - Revidere gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor temaer fastsatt i planprogrammet, slik at de gir styring for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Bakgrunn Nåværende reguleringsplan for Sørlandsparken er relativt ny (2005). Den er et godt utviklings- og styringsredskap på mange områder. Raske endringer i rammebetingelsene gjør at dagens planer likevel ikke løser alle problemstillingene vi står ovenfor. Flere forhold er med på å generere behov for å revidere enkelte temaer i planene: Ønsker om etablering av tjenesteyting (underholdning, service- og tjenestetilbud). Behov for endringer i infrastruktur: - Fremkommelighet for buss. Kapasitet på veinettet. - Parkeringsdekning og parkeringsløsninger (for eksempel under bakken). Føringer gitt i overordnede planprosesser (Kommuneplan, regional plan for Kristiansandsregionen) som kommet til etter at dagens reguleringsplaner ble utarbeidet: - Regionalplan for Kristiansandsregionens retningslinjer om lokalisering av handel og tjenesteyting. - Kommuneplanens retningslinjer om lokalisering av kontorarbeidsplasser - Nye parkeringsbestemmelser i kommuneplanen - Hamrevann-området er nytt stort utbyggingsområde er lagt inn i kommuneplanen. Dette kan endre rammebetingelsene for Sørlandsparken. Beskrivelse av planområdet - Sørlandsparken ligger øst i kommunen, tilgrensende Lillesand kommune. Det nye utbyggingsområdet på Lauvåsen ligger vest for E 18 som nærmeste nabo. Samtidig ligger det nye utbyggingsområdet på Hamrevann nordvest for planområdet, og vil ligge sentralt i forhold til næringsparken. I nord grenser planområdet til Dyreparken. I sør og øst grenser parken til naturområder. - Samlet areal i dag innenfor planområdet er ca dekar inkludert parkering, parkbelter og friluftsområde. Av dette er ca.950 dekar bebygget. Totalt utbygd areal utgjør høsten 2012 ca m2 bruksareal (BRA). Reguleringsplanen for Sørlandsparken hjemler en total utbygging på ca m2 bruksareal. Formålene er i hovedsak forretning, kontor, lager og lettindustri. 4

5 - Kristiansand har valgt å satse på en tredelt senterstruktur med Kvadraturen som landsdelssenter, to bydelssentre, Vågsbygd og Rona, og flere områdesentre. Sørlandsparken er avlastningssenter for handel og regional næringspark: Plantype I kommuneplanen fremgår det at det skal utarbeides områdeplan for Sørlandsparken. Bystyret har i egen sak vedtatt at kommunen ikke skal utarbeide områdeplan, men det er i saken pekt på at det heller skal utarbeides et felles planprogram for planlegging i Sørlandsparken. Planprogrammet skal bidra til å avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre planarbeidet. Etterfølgende planendringer kan enten skje ved at reguleringsplanen for Sørlandsparken (2005) med etterfølgende vedtatte bebyggelsesplaner og detaljreguleringer implementeres til en plan. Alternativt kan hver enkelt av planene endres. Dette kan skje ved at alle planene sendes på offentlig ettersyn samtidig og fremmes til sluttbehandling i Bystyret samtidig. Prosessen må avklare hvilken fremgangsmåte som er mest hensiktsmessig. 5

6 Prosessen Den første delen av prosessen er et planprogram med etterfølgende utredninger for hele Sørlandsparkområdet. Formålet er å avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre planarbeidet. Andre del av prosessen er å endre reguleringsplanene innenfor Sørlandsparken. Utarbeide forslag til planprogram Varsel om oppstart av endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken og høring av planprogram. Fastsettelse av planprogram i Byutviklingsstyret Utføre utredninger og vurderinger i henhold til planprogrammet. Konklusjon på sentrale problemstillinger Konklusjonene på de sentrale problemstillingene sendes på høring Prinsippsak med oppfølgingspunkter i Byutviklingsstyret/Bystyret Utarbeidelse av endrete plandokumenter Offentlig ettersyn av planendringer Vedtak av planendringer i Bystyret 6

7 Avgrensning av planarbeidet Forvaltningsmessig avgrensning: Planarbeidet skal avklare fremtidig arealplanstatus. Byggesaksforvaltning ligger utenfor oppgaven. Tematisk avgrensning: - Avklaring av tjenesteyting. - Kontorformål endres i tråd med kommuneplanens føringer. - Parkeringsdekning revideres i tråd med nye p-bestemmelser i kommuneplanen. Geografisk avgrensning: Kartet viser avgrensning av planområdet markert med rødt 7

8 Nasjonale, regionale og kommunale føringer for planarbeidet. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, Nasjonale forventninger etter plan- og bygningsloven 6-1, ble for første gang fastsatt av Regjeringen 24.juni Forventningene skal følges opp i planleggingen etter plan- og bygningsloven og legges til grunn for statens deltakelse i planleggingen og omfatter følgende tema: 1. Klima og energi, 2. By- og tettstedsutvikling, 3. Samferdsel og infrastruktur, 4. Verdiskapning og næringsutvikling, 5. Natur, kulturmiljø og landskap 6. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. Hvert tema inneholder flere forventingene av relevans for planlegging i Sørlandsparken. De mest relevante forventningene kan oppsummeres slik: - Tilrettelegging for redusert energibruk og klimagassutslipp - Oppfølging de regionale planene for overordnet senterstruktur og handel, slik at handelsvirksomhet og andre private og offentlige tjeneste- og servicefunksjoner lokalisert sentralt og i tilknytning til knutepunkter for kollektivtransport - Fortetting og transformasjon av sentrum og rundt kollektivknutepunkter, hindre byspredning, fortetting med kvalitet - Samordnet areal- og transportplanlegging som reduser transportbehov og tilrettelegger for miljøvennlig transport - Bidra til næringsutvikling som involverer flere sektorer og bransjer, ta hensyn til bedrifters og næringers behov for beliggenhet og egnede arealer samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og verneinteresser - Styrke faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, lokalisering av funksjoner ses i sammenheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest mulig, tilgjengelighet for alle brukergrupper Rikspolitiske retningslinjer med betydning for planarbeidet: - Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008) - Samordnet areal- og transportplanlegging (T ) - T Planlegging av riks- og fylkesveier (1994) - Barn- og unges interesser i planlegging (1989) - Vernede vassdrag (2004) - T-1442 Støy i arealplanlegging (2005) 8

9 - T-1520 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (2012) Regionplan Agder 2020 Planen er et strategisk dokument vedtatt av både Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Planen peker ut regionale målsettinger og satsingsområder. Hovedsatsingsområdene er: 1. Klima: Høye mål - lave utslipp. 2. Det gode liv: Agder for alle. 3. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap. 4. Kommunikasjon: De viktige veivalgene. 5. Kultur: Opplevelser for livet. Regionalplan for Kristiansandsregionen Planen omfatter kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand. Planen tar stilling til regionale boligområder, næringsarealer, overordnede veier, prioriterte jordbruksområder, grøntstruktur og hensynssoner for kulturmiljø. Planen avklarer også senterstruktur for Kristiansandsregionen. Planen ble vedtatt i fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder juni 2011, men er ennå ikke godkjent av Miljøverndepartementet. Planens overordnede mål er: - Effektivisere transportarbeidet i regionen - Effektivisere arealforbruket i regionen - Legge til rette for sikker og effektiv veitransport - Styrke kollektivtransporten og gang/sykkeltransporten - Legge til rette for god folkehelse - Legge til rette for universell utforming og tilgjengelighet for alle Av planens retningslinjer framgår det blant annet: - Arbeidsplassintensive virksomheter og virksomheter med omfattende publikumsservice skal som hovedregel lokaliseres i sentre eller langs kollektivtrafikkens regionale stamnett. Planen inneholder også regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur. Hensikten med planbestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlig transport. Det er også mål å sikre at Kristiansandsregionens befolkning har tilgang til et bredt spekter av varer og tjenester. Sørlandsparken er avsatt til regional handelspark. Av planbestemmelsene framgår det videre at viktige publikumsintensive fellesfunksjoner for landsdelen, som av plassmessige eller andre årsaker ikke kan lokaliseres i Kvadraturen med randsone, skal sekundært søkes innpasset langs kollektivtrafikkens 9

10 stamnett mellom Hannevika og Sørlandsparken. For den delen av Sørlandsparken som ligger i Vest-Agder tillates ikke etablert eller utvidet areal for detaljhandel utover det som er hjemlet i gjeldende reguleringsplan per Bestemmelsene sier at det ikke tillates etablert eller utvidet offentlig tjensteyting med høy bruksfrekvens, slik som NAV-tjenester, tinghus, skattekontor osv. Det tillates ikke lokalisert kino. Planen inneholder også retningslinjer for transportsystem og energi i bygg. Fylkesdelplan for handel og senterstruktur i Vest-Agder Fylkesdelplanen beskriver dagens situasjon og utviklingstrekk for tettstedsutvikling, senterstruktur og service- og handelsvirksomhet i Vest-Agder. Planen fastsetter videre senterstruktur, sentrumsavgrensinger og retningslinjer for videre kjøpesenterutvikling. Planen ble vedtatt av fylkestinget 30.april 2003 godkjent av Miljøverndepartementet 21.oktober samme år. Planen gjelder inntil Regional plan for Kristiansandsregionen er godkjent. Planens mål er: - En mer miljøvennlig by og senterstruktur o Redusere bilavhengigheten og legge til rette for miljøvennlig transportmidler, herunder gang og sykkel o Begrense arealbruk, herunder begrense den fysiske utstrekningen av byer og andre befolkningssentre - Styrke sentrums rolle som møtested for handel, service og kultur, herunder å forhindre at handel og tjenesteyting i eksisterende sentrumsområder blir utkonkurrert av store kjøpesentre i utkanten av eller utenfor sentrene. - God tilgjengelighet til handel, service, og kultur, for personer uten tilgang til personbil, i samsvar med prinsippet om universell utforming. - Sikre at kjøpesenter forblir en del av det offentlige rom med fri adgang til å utøve de der tilhørende lovlige aktiviteter&rettigheter - Mer forutsigbare og markedstilpassede rammevilkår for detaljhandelsnæringen - Å utvikle Vest-Agder til et tiltrekkende, mangfoldig og robust fylke som hevder seg i konkurranse med andre landsdeler. Styrke i muligheter - Kommuneplan for Kristiansand ( ) Kommuneplanens satsingsområder er: 10

11 - Byen som drivkraft - Byen det er godt å leve i - Klimabyen Arealplanens hovedgrep o Prinsippet om samordnet areal- og transportsystem og sikring av grønnstruktur er overordnet all arealplanlegging i kommunen. o Boligbygging skal skje i dagens byggeområder samt i nye utbyggingsområder på bussmetroens forgreininger. o Kvadraturen og dens randsone styrkes som region- og landsdelssenter ved blant annet å tilstrebe mest mulig like konkurransevilkår med Sørlandsparken. o Kontorer, service og annen virksomhet med mange ansatte/kunder legges fortrinnsvis i Kvadraturen, bydelssentrene samt langs bussmetroens grunnlinje. Handel legges i Kvadraturen, bydelssentrene og sentrale deler av Sørlandsparken. Det søkes en høy utnyttelse i utbyggingsområdene i og rundt bydels- og områdesentrene, langs bussmetroaksen og i ulike knutepunkt. o Plasskrevende næring og handel legges til Sørlandsparken og andre næringsområder i eller utenfor kommunen. o Grønne korridorer og marka opprettholdes. Kommuneplanens retningslinjer for senterstruktur sier at: Retningslinjene sier at Kontorarbeidsplasser skal derfor begrenses i Sørlandsparken forretningsdelen av Sørlandsparken skal videreutvikles som område for storhandel. Kommuneplanen har bestemmelser om parkering i 11 i bestemmelsene. Parkeringsdekning for ytre sone (som Sørlandsparken er en del av) er for kontor maks 1 per 100 m 2 bruksareal, for forretning 3-5 pr 100 m 2 bruksareal og for industri og lager 1 pr 100 m 2 bruksareal. I kommuneplanens bestemmelser 12 sies det: «I områdene NI15 - I6 og 17 i Sørlandsparken skal kontorandelen på den enkelte tomt ære maksimum 25 % av byggets bruksareal». 11

12 TEKNISK Reguleringsplaner, detaljreguleringer og bebyggelsesplaner Gjeldende reguleringsplan for Sørlandsparken, plan id 893, vedtatt Under følger en oversikt over gjeldene reguleringsplaner, detaljreguleringer og bebyggelsesplaner innenfor planområdet som omfattes av planarbeidet: Plan id Plannavn Sørlandsparken / Næringsparken, omreg. Sørlandsparken, Felt K/I 3-9 Sørlandssenteret - Bergsenteret Sørlandsparken F/K-1 til F/K-6 Sørlandsparken, Felt K/I, 18, Reg.plan Sørlandsparken F/K/I-10 og del av F/K/I-9 Sørlandsparken K/I 14 Sørlandsparken Felt K/I 10 Sørlandsparken felt K/I Detaljregulering Sørlandsparken K/I 12. Detaljregulering Sørlandsparken, Felt F/K/I 14 -Detaljregulering Travparken, F/K16, T1 m.fl Sørlandsparken,F/K10- deler av F/K9 og F/K/I 10. Detaljreg. Sørlandsparken, Felt K/I 15. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K 9, F4 og Fa2. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F5, del av. Bebyggelsesplan. Vedtaksdato

13 TEKNISK Sørlandsparken, Felt F/K/I 6. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 5. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 3. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 4. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 13. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt K/I 2. Bebyggelsesplan Kartet viser fordelingen av gjeldende planer. 13

14 Planprogram for Sørlandsparken med tilhørende konsekvensutredning Et planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaringer av viktige hensyn i planarbeidet. Det skal fortelle om formålet med planarbeidet, avklare viktige problemstillinger, avklare utredningsbehov og si hvordan planleggingen skal gjennomføres. Planprogrammet skal fastsette hvilke forhold som skal utredes eller beskrives nærmere i planarbeidet. Denne prosessen skal sikre at både områdets kvaliteter i størst mulig grad tas vare på, og at eventuelle interesser til området ivaretas. Dette planarbeidet skal gjøres ved at det utarbeides og fastsettes et felles planprogram for alle hele Sørlandsparken som grunnlag for senere planendringer, hvor planprogrammet kan bidra til å avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre planarbeidet. Konsekvensutredning: Når det gjelder konsekvensutredning sier plan- og bygningsloven i 4-2, andre ledd For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. Det finnes en egen forskrift om konsekvensutredning som sier hvilke planprosesser og tiltak som må konsekvensutredes. En vurdering av denne prosessen opp mot forskriften tilsier at planarbeidet faller inn under 3 b, detaljreguleringer som nevnt i vedlegg I. Her finner vi under nummer 1: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg og offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mkill kr eller et bruksareal på mer enn m 2». og 3 d «detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering», Felles for begge er at planarbeidet da skal vurderes opp mot kriteriene i 4. Her er det kun bokstav d som kan være aktuell: «kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71». Kommunen finner ikke at dette er tilfelle. Konklusjonen er at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven 4-2 annet ledd jf. forskrift om konsekvensutredninger. 14

15 Utfordringer og problemstillinger Kontorformål Dagens reguleringsplan hjemler m 2 kontorarealer dersom hele utnyttelsen brukes på kontor. Av kommuneplanens retningslinjer framgår det at kontorarbeidsplasser skal legges nærme sentrum, i Kvadraturen og bydelsentrene. Kontorarbeidsplasser skal derfor begrenses i Sørlandsparken. Dagens reguleringsplaner har større kontorhjemler og er derfor ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan. Tjenesteyting Gjeldende reguleringsplaner åpner ikke for tjenesteyting, servering og underholdning. En del slike virksomheter er i dag etablert. Det er flere som ønsker å etablere tjenesteytende virksomheter. Dette begrunnes ofte i nærheten til Dyreparken og andre underholdningsaktører. Det er behov for å vurdere om det skal åpnes for etablering av tjenesteyting og servicetilbud, og eventuelt hvilke typer tjenesteyting det skal åpnes for. Infrastruktur Kollektivtrafikk og bilisme er i dag likeverdige på veinettet. Kollektivtrafikk blir ikke prioritert. Fremtidige muligheter er egne kollektivfelt gjennom Barstølveien. Alternativet kan Barstølveien stenges for gjennomgangstrafikk og omkjøringsveier benyttes, eventuelt med opprustning. Andre muligheter kan også finnes. Dette temaet utredes og reguleres som en del av bymiljøpakka for Kristiansand. Et aktuelt tiltak som er drøftet er en egen kommunedelplan for kollektivtrafikk. Planlegging av eventuelle tiltak for bussens fremkommelighet behandles ikke i prosessen dette planprogrammet omfatter. Denne prosessen må heller ikke hindre eller komplisere kollektivløsninger som måtte komme i senere planprosesser. Parkeringsdekning Reguleringsplanenes parkeringsbestemmelser er i en del tilfeller ikke i tråd med nye parkeringsbestemmelser i kommuneplanen. 15

16 Program for utredninger Dagens situasjon med vedtatte planer Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i et nullalternativ som er dagens situasjon og med den utviklingen som ligger i de planer som allerede foreligger. Dagens omfang av tjenesteyting skal beskrives. Temaer som skal utredes Tjenesteyting/senterfunksjoner: Det skal utarbeides en konsekvensanalyse for økt tjenesteyting. Analysen skal se på konsekvensene som tjenesteyting i Sørlandsparken vil innvirke på omkringliggende sentre, herunder Kvadraturen. Trafikale konsekvenser skal også belyses som en del av dette. Kontor: Det legges ikke opp til ytterligere utredninger på dette temaet. Kommuneplanens arbeid ansees for å være dekkende. Endringer i reguleringsplaner på kontorformål tar utgangspunkt i kommuneplanens føringer. Parkeringsdekning: Det legges ikke opp til ytterligere utredninger på dette temaet. Kommuneplanens arbeid ansees for å være dekkende. Endringer av parkeringsbestemmelser i reguleringsplaner tar utgangspunkt i kommuneplanens føringer. Andre forhold: Eventuelle endringers betydning for kommunal økonomi skal redegjøres for. Organisering av arbeidet Planarbeidet vil bli løst gjennom prosjektorganisering, og hovedstrukturen vil være at: - Kommunens egen fagkompetanse vil bli tatt i bruk - Der det er behov, vil kommunen leie inn eksterne konsulenttjenester, - Kommunen satser på et samspill med utbyggere, innbyggere, andre offentlig instanser, berørte og interessegrupper. Informasjon og medvirkning Dokumenter vil være tilgjengelig på kommunens nettsider på samme måte som i andre planprosesser. Lovens krav til medvirkning vil bli fulgt ved at det varsels oppstart av endringer av aktuelle reguleringsplaner samtidig som forslag til 16

17 planprogram høres. Endrede reguleringsplaner vil bli sendt på offentlig ettersyn før vedtak. Ved offentlig ettersyn vil det bli avholdt folkemøter. I tillegg til vil det ved milepæler bli holdt informasjonsmøter og dialog med følgende referanseparter: - Kristiansand Næringsforening AS - Sørlandsparken næringsforening - Planforum (Fylkesmannen, Vegvesenet, Fylkeskommunen) - Lillesand kommune Framdrift Tid Aktivitet Kommentar 2013 April 1.3 Utarbeide forslag til planprogram Mai 2.0 Orientering om prosess i BUS 2.1 Drøfting planprogram med referanseparter Juni - aug 2.3 Varsel om oppstart av endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken og høring av planprogram. Sep 2.4 Fastsettelse av planprogram i BUS Okt 3.0 Utføre utredninger og vurderinger ihht planprogrammet. 3.1 Drøfting i referanseparter 3.2 Konklusjon på sentrale problemstillinger i administrasjonen Des 3.3 Konklusjonene på de sentrale problemstillingene sendes på høring Jan 3.3 Prinsippsak med oppfølgingspunkter i Byutviklingsstyret/Bystyret 2014 Feb 4.0 Utarbeidelse av endrete plandokumenter April 4.1 Offentlig ettersyn av planendringer Juni 4.2 Vedtak av planendringer i Bystyret 17

18 TEKNISK Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand Sentralbord:

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14)

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Om planprogrammet Skudeviga Holding er eier av eiendommen gnr/bnr 90/28 mfl. Eier ønsker gjennom et planarbeid å endre

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14 Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Innhold 1 Innledning hensikt med planprogrammet og formål med høringen... 3 1.1

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PlanID - 0253.01, K2 - L12 Vår ref: 13/2147-19 Journalpostid: 15/4898 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0253.02: DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.2009 Om de nye nasjonale bestemmelsene for etablering av kjøpesentre

Detaljer

PLANPROGRAM. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: Side 1 av 10

PLANPROGRAM. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: Side 1 av 10 PLANPROGRAM Utarbeidet av Norconsult AS Dato: 11.07.2016 Side 1 av 10 Planprogram Innhold 1. Målsetting med planarbeidet og beskrivelse av tiltaket... 3 2. Dagens situasjon... 5 3. Rammer og premisser...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan

Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan 2015-2030 Følgende statlige og regionale føringer er lagt til grunn for arbeidet med forslaget til ny kommuneplan: Statlige

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning 1 FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning Forslagsstiller: Moss kommune sammen med grunneiere og interessenter Revidert 26.02.2013 2 Innhold 1. Bakgrunn

Detaljer

Grønne planer nasjonale føringer

Grønne planer nasjonale føringer Grønne planer nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd - Oslo 23. november 2010 Hvorfor er grønnstrukturen

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE Erik Sveistrup, seniorrådgiver Miljøverndepartementet, Avd. for regional planlegging Regional samling, Trondheim 23.10.2008 RPB om kjøpesentre Intro / bakgrunn

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Utbyggingsalternativer

Utbyggingsalternativer Utbyggingsalternativer Arealplan for Kristiansandsregionen Utkast pr. 17.1.2008 www.arealprosjektet.no Innhold Bakgrunn 3 Utbyggingsalternativ Båndby. 4 Utbyggingsmodell Knutepunkt 8 Utbyggingsalternativ

Detaljer

Planprammet sier også at en i planprosessen skal endre kontor- og parkeringsbestemmelser i tråd med kommuneplanen.

Planprammet sier også at en i planprosessen skal endre kontor- og parkeringsbestemmelser i tråd med kommuneplanen. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201114568-49 Saksbehandler Eirik Martens Svensen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 27.11.2014 Sørlandsparken - endring av reguleringsplaner.

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid

Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand kommune, planid «Navn» «Adresse1» «Adresse2» «Postadresse» «Land» Vår ref Deres ref Dato 50-15-61959-1 01.12.2015 Varsel om oppstart av planarbeider for Detaljregulering Dovre utvikling, gnr/bnr 33/39 på Dovre, Lillesand

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Langåsen øst felt N1-detaljregulering Plannummer: 1416 Saksnummer: 201409296 Møtedato:07.10.2014 MØTEDELTAKERE Forslagsstiller: Konsulent Saksbehandler, plan-, bygg- og oppmålingsetaten:

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLAID 336 Arkivsaksnr.: 14/84-1 Dato: 16.01.2014 OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM - GULSKOGEN SENTER - GULDLISTEN 35 OG GULDLISTEN 20 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Plan- og bygningsloven og folkehelse. - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet

Plan- og bygningsloven og folkehelse. - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet Plan- og bygningsloven og folkehelse - Folkehelsekrav i pbl - Fylkeskommunens rolle i planarbeidet Kurs i samfunnsmedisin Fevik, 9. september 2015 Gunnar O. Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Innhold Fylkeskommunen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE DEL AV NESET, FROLAND 12.04.16 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - DETALJERT REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV NESET, FROLAND KOMMUNE Ortofoto med forslag til planavgrensning markert med rød stiplet linje. TILTAKSHAVERE:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDANE FRILUFTSSENTER RONDETUNET Bilde fra Rondane Friluftssenter sin hjemmeside. Vedtatt av.. Juni 2015 1 Revisjon Dato 2015.06.17 Utført av Helge Bakke Kontrollert

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre Seniorrådgiver Peder Vold, Miljøverndepartementet Nettverkssamling regional planlegging Tønsberg 22. mai 2008 RPB om kjøpesentre Lovhjemmel Innkomne uttalelser

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles?

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Forenklede planprosesser for sikring av områdekvalitet Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 7. november 2013 1 Disposisjon 1. Situasjonen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer