Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken"

Transkript

1 TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER

2 Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken. Et planprogram er et dokument som gjør rede for sentrale problemstillinger, hva som skal utredes og hvordan prosessen skal legges opp. Bakgrunnen for at prosessen startes er at gjeldende reguleringsplaner har behov for revisjon på enkelte temaer. Prosessen/Planprogrammet skal avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre arbeidet med endringer av gjeldende detaljreguleringer, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner i Sørlandsparken. Konklusjonene vil også legge føringer for utforming av nye detaljreguleringer innenfor Sørlandsparken. Programmet sendes på høring sammen med varsel om oppstart av endring av gjeldende reguleringsplaner innenfor Sørlandsparken. Formålet med høringen er å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer som skal være styrende for planarbeidet. Uttalelser til planprogrammet og innspill til revisjon av gjeldende planer kan dere sende til: Kristiansand kommune, Postboks 417, Lund, 4604 Kristiansand. Merk uttalelsen sak For nærmere opplysninger kan Eirik Martens Svensen kontaktes på telefon

3 Innhold Mål for planarbeidet...4 Bakgrunn...4 Beskrivelse av planområdet...4 Plantype...5 Prosessen...6 Avgrensning av planarbeidet...7 Nasjonale, regionale og kommunale føringer for planarbeidet....8 Planprogram for Sørlandsparken med tilhørende konsekvensutredning Utfordringer og problemstillinger Program for utredninger Organisering av arbeidet Informasjon og medvirkning Framdrift

4 Mål for planarbeidet - Fastsette føringer for revisjon av gjeldende reguleringsplaner i Sørlandsparken og for behandling av fremtidige detaljreguleringsplaner. - Revidere gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor temaer fastsatt i planprogrammet, slik at de gir styring for saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Bakgrunn Nåværende reguleringsplan for Sørlandsparken er relativt ny (2005). Den er et godt utviklings- og styringsredskap på mange områder. Raske endringer i rammebetingelsene gjør at dagens planer likevel ikke løser alle problemstillingene vi står ovenfor. Flere forhold er med på å generere behov for å revidere enkelte temaer i planene: Ønsker om etablering av tjenesteyting (underholdning, service- og tjenestetilbud). Behov for endringer i infrastruktur: - Fremkommelighet for buss. Kapasitet på veinettet. - Parkeringsdekning og parkeringsløsninger (for eksempel under bakken). Føringer gitt i overordnede planprosesser (Kommuneplan, regional plan for Kristiansandsregionen) som kommet til etter at dagens reguleringsplaner ble utarbeidet: - Regionalplan for Kristiansandsregionens retningslinjer om lokalisering av handel og tjenesteyting. - Kommuneplanens retningslinjer om lokalisering av kontorarbeidsplasser - Nye parkeringsbestemmelser i kommuneplanen - Hamrevann-området er nytt stort utbyggingsområde er lagt inn i kommuneplanen. Dette kan endre rammebetingelsene for Sørlandsparken. Beskrivelse av planområdet - Sørlandsparken ligger øst i kommunen, tilgrensende Lillesand kommune. Det nye utbyggingsområdet på Lauvåsen ligger vest for E 18 som nærmeste nabo. Samtidig ligger det nye utbyggingsområdet på Hamrevann nordvest for planområdet, og vil ligge sentralt i forhold til næringsparken. I nord grenser planområdet til Dyreparken. I sør og øst grenser parken til naturområder. - Samlet areal i dag innenfor planområdet er ca dekar inkludert parkering, parkbelter og friluftsområde. Av dette er ca.950 dekar bebygget. Totalt utbygd areal utgjør høsten 2012 ca m2 bruksareal (BRA). Reguleringsplanen for Sørlandsparken hjemler en total utbygging på ca m2 bruksareal. Formålene er i hovedsak forretning, kontor, lager og lettindustri. 4

5 - Kristiansand har valgt å satse på en tredelt senterstruktur med Kvadraturen som landsdelssenter, to bydelssentre, Vågsbygd og Rona, og flere områdesentre. Sørlandsparken er avlastningssenter for handel og regional næringspark: Plantype I kommuneplanen fremgår det at det skal utarbeides områdeplan for Sørlandsparken. Bystyret har i egen sak vedtatt at kommunen ikke skal utarbeide områdeplan, men det er i saken pekt på at det heller skal utarbeides et felles planprogram for planlegging i Sørlandsparken. Planprogrammet skal bidra til å avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre planarbeidet. Etterfølgende planendringer kan enten skje ved at reguleringsplanen for Sørlandsparken (2005) med etterfølgende vedtatte bebyggelsesplaner og detaljreguleringer implementeres til en plan. Alternativt kan hver enkelt av planene endres. Dette kan skje ved at alle planene sendes på offentlig ettersyn samtidig og fremmes til sluttbehandling i Bystyret samtidig. Prosessen må avklare hvilken fremgangsmåte som er mest hensiktsmessig. 5

6 Prosessen Den første delen av prosessen er et planprogram med etterfølgende utredninger for hele Sørlandsparkområdet. Formålet er å avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre planarbeidet. Andre del av prosessen er å endre reguleringsplanene innenfor Sørlandsparken. Utarbeide forslag til planprogram Varsel om oppstart av endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken og høring av planprogram. Fastsettelse av planprogram i Byutviklingsstyret Utføre utredninger og vurderinger i henhold til planprogrammet. Konklusjon på sentrale problemstillinger Konklusjonene på de sentrale problemstillingene sendes på høring Prinsippsak med oppfølgingspunkter i Byutviklingsstyret/Bystyret Utarbeidelse av endrete plandokumenter Offentlig ettersyn av planendringer Vedtak av planendringer i Bystyret 6

7 Avgrensning av planarbeidet Forvaltningsmessig avgrensning: Planarbeidet skal avklare fremtidig arealplanstatus. Byggesaksforvaltning ligger utenfor oppgaven. Tematisk avgrensning: - Avklaring av tjenesteyting. - Kontorformål endres i tråd med kommuneplanens føringer. - Parkeringsdekning revideres i tråd med nye p-bestemmelser i kommuneplanen. Geografisk avgrensning: Kartet viser avgrensning av planområdet markert med rødt 7

8 Nasjonale, regionale og kommunale føringer for planarbeidet. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, Nasjonale forventninger etter plan- og bygningsloven 6-1, ble for første gang fastsatt av Regjeringen 24.juni Forventningene skal følges opp i planleggingen etter plan- og bygningsloven og legges til grunn for statens deltakelse i planleggingen og omfatter følgende tema: 1. Klima og energi, 2. By- og tettstedsutvikling, 3. Samferdsel og infrastruktur, 4. Verdiskapning og næringsutvikling, 5. Natur, kulturmiljø og landskap 6. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. Hvert tema inneholder flere forventingene av relevans for planlegging i Sørlandsparken. De mest relevante forventningene kan oppsummeres slik: - Tilrettelegging for redusert energibruk og klimagassutslipp - Oppfølging de regionale planene for overordnet senterstruktur og handel, slik at handelsvirksomhet og andre private og offentlige tjeneste- og servicefunksjoner lokalisert sentralt og i tilknytning til knutepunkter for kollektivtransport - Fortetting og transformasjon av sentrum og rundt kollektivknutepunkter, hindre byspredning, fortetting med kvalitet - Samordnet areal- og transportplanlegging som reduser transportbehov og tilrettelegger for miljøvennlig transport - Bidra til næringsutvikling som involverer flere sektorer og bransjer, ta hensyn til bedrifters og næringers behov for beliggenhet og egnede arealer samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og verneinteresser - Styrke faktorer som bidrar positivt til folkehelsen, lokalisering av funksjoner ses i sammenheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest mulig, tilgjengelighet for alle brukergrupper Rikspolitiske retningslinjer med betydning for planarbeidet: - Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008) - Samordnet areal- og transportplanlegging (T ) - T Planlegging av riks- og fylkesveier (1994) - Barn- og unges interesser i planlegging (1989) - Vernede vassdrag (2004) - T-1442 Støy i arealplanlegging (2005) 8

9 - T-1520 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (2012) Regionplan Agder 2020 Planen er et strategisk dokument vedtatt av både Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. Planen peker ut regionale målsettinger og satsingsområder. Hovedsatsingsområdene er: 1. Klima: Høye mål - lave utslipp. 2. Det gode liv: Agder for alle. 3. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap. 4. Kommunikasjon: De viktige veivalgene. 5. Kultur: Opplevelser for livet. Regionalplan for Kristiansandsregionen Planen omfatter kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand. Planen tar stilling til regionale boligområder, næringsarealer, overordnede veier, prioriterte jordbruksområder, grøntstruktur og hensynssoner for kulturmiljø. Planen avklarer også senterstruktur for Kristiansandsregionen. Planen ble vedtatt i fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder juni 2011, men er ennå ikke godkjent av Miljøverndepartementet. Planens overordnede mål er: - Effektivisere transportarbeidet i regionen - Effektivisere arealforbruket i regionen - Legge til rette for sikker og effektiv veitransport - Styrke kollektivtransporten og gang/sykkeltransporten - Legge til rette for god folkehelse - Legge til rette for universell utforming og tilgjengelighet for alle Av planens retningslinjer framgår det blant annet: - Arbeidsplassintensive virksomheter og virksomheter med omfattende publikumsservice skal som hovedregel lokaliseres i sentre eller langs kollektivtrafikkens regionale stamnett. Planen inneholder også regional planbestemmelse for handelsetablering og senterstruktur. Hensikten med planbestemmelsen er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlig transport. Det er også mål å sikre at Kristiansandsregionens befolkning har tilgang til et bredt spekter av varer og tjenester. Sørlandsparken er avsatt til regional handelspark. Av planbestemmelsene framgår det videre at viktige publikumsintensive fellesfunksjoner for landsdelen, som av plassmessige eller andre årsaker ikke kan lokaliseres i Kvadraturen med randsone, skal sekundært søkes innpasset langs kollektivtrafikkens 9

10 stamnett mellom Hannevika og Sørlandsparken. For den delen av Sørlandsparken som ligger i Vest-Agder tillates ikke etablert eller utvidet areal for detaljhandel utover det som er hjemlet i gjeldende reguleringsplan per Bestemmelsene sier at det ikke tillates etablert eller utvidet offentlig tjensteyting med høy bruksfrekvens, slik som NAV-tjenester, tinghus, skattekontor osv. Det tillates ikke lokalisert kino. Planen inneholder også retningslinjer for transportsystem og energi i bygg. Fylkesdelplan for handel og senterstruktur i Vest-Agder Fylkesdelplanen beskriver dagens situasjon og utviklingstrekk for tettstedsutvikling, senterstruktur og service- og handelsvirksomhet i Vest-Agder. Planen fastsetter videre senterstruktur, sentrumsavgrensinger og retningslinjer for videre kjøpesenterutvikling. Planen ble vedtatt av fylkestinget 30.april 2003 godkjent av Miljøverndepartementet 21.oktober samme år. Planen gjelder inntil Regional plan for Kristiansandsregionen er godkjent. Planens mål er: - En mer miljøvennlig by og senterstruktur o Redusere bilavhengigheten og legge til rette for miljøvennlig transportmidler, herunder gang og sykkel o Begrense arealbruk, herunder begrense den fysiske utstrekningen av byer og andre befolkningssentre - Styrke sentrums rolle som møtested for handel, service og kultur, herunder å forhindre at handel og tjenesteyting i eksisterende sentrumsområder blir utkonkurrert av store kjøpesentre i utkanten av eller utenfor sentrene. - God tilgjengelighet til handel, service, og kultur, for personer uten tilgang til personbil, i samsvar med prinsippet om universell utforming. - Sikre at kjøpesenter forblir en del av det offentlige rom med fri adgang til å utøve de der tilhørende lovlige aktiviteter&rettigheter - Mer forutsigbare og markedstilpassede rammevilkår for detaljhandelsnæringen - Å utvikle Vest-Agder til et tiltrekkende, mangfoldig og robust fylke som hevder seg i konkurranse med andre landsdeler. Styrke i muligheter - Kommuneplan for Kristiansand ( ) Kommuneplanens satsingsområder er: 10

11 - Byen som drivkraft - Byen det er godt å leve i - Klimabyen Arealplanens hovedgrep o Prinsippet om samordnet areal- og transportsystem og sikring av grønnstruktur er overordnet all arealplanlegging i kommunen. o Boligbygging skal skje i dagens byggeområder samt i nye utbyggingsområder på bussmetroens forgreininger. o Kvadraturen og dens randsone styrkes som region- og landsdelssenter ved blant annet å tilstrebe mest mulig like konkurransevilkår med Sørlandsparken. o Kontorer, service og annen virksomhet med mange ansatte/kunder legges fortrinnsvis i Kvadraturen, bydelssentrene samt langs bussmetroens grunnlinje. Handel legges i Kvadraturen, bydelssentrene og sentrale deler av Sørlandsparken. Det søkes en høy utnyttelse i utbyggingsområdene i og rundt bydels- og områdesentrene, langs bussmetroaksen og i ulike knutepunkt. o Plasskrevende næring og handel legges til Sørlandsparken og andre næringsområder i eller utenfor kommunen. o Grønne korridorer og marka opprettholdes. Kommuneplanens retningslinjer for senterstruktur sier at: Retningslinjene sier at Kontorarbeidsplasser skal derfor begrenses i Sørlandsparken forretningsdelen av Sørlandsparken skal videreutvikles som område for storhandel. Kommuneplanen har bestemmelser om parkering i 11 i bestemmelsene. Parkeringsdekning for ytre sone (som Sørlandsparken er en del av) er for kontor maks 1 per 100 m 2 bruksareal, for forretning 3-5 pr 100 m 2 bruksareal og for industri og lager 1 pr 100 m 2 bruksareal. I kommuneplanens bestemmelser 12 sies det: «I områdene NI15 - I6 og 17 i Sørlandsparken skal kontorandelen på den enkelte tomt ære maksimum 25 % av byggets bruksareal». 11

12 TEKNISK Reguleringsplaner, detaljreguleringer og bebyggelsesplaner Gjeldende reguleringsplan for Sørlandsparken, plan id 893, vedtatt Under følger en oversikt over gjeldene reguleringsplaner, detaljreguleringer og bebyggelsesplaner innenfor planområdet som omfattes av planarbeidet: Plan id Plannavn Sørlandsparken / Næringsparken, omreg. Sørlandsparken, Felt K/I 3-9 Sørlandssenteret - Bergsenteret Sørlandsparken F/K-1 til F/K-6 Sørlandsparken, Felt K/I, 18, Reg.plan Sørlandsparken F/K/I-10 og del av F/K/I-9 Sørlandsparken K/I 14 Sørlandsparken Felt K/I 10 Sørlandsparken felt K/I Detaljregulering Sørlandsparken K/I 12. Detaljregulering Sørlandsparken, Felt F/K/I 14 -Detaljregulering Travparken, F/K16, T1 m.fl Sørlandsparken,F/K10- deler av F/K9 og F/K/I 10. Detaljreg. Sørlandsparken, Felt K/I 15. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K 9, F4 og Fa2. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F5, del av. Bebyggelsesplan. Vedtaksdato

13 TEKNISK Sørlandsparken, Felt F/K/I 6. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 5. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 3. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 4. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt F/K/I 13. Bebyggelsesplan. Sørlandsparken, Felt K/I 2. Bebyggelsesplan Kartet viser fordelingen av gjeldende planer. 13

14 Planprogram for Sørlandsparken med tilhørende konsekvensutredning Et planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning og avklaringer av viktige hensyn i planarbeidet. Det skal fortelle om formålet med planarbeidet, avklare viktige problemstillinger, avklare utredningsbehov og si hvordan planleggingen skal gjennomføres. Planprogrammet skal fastsette hvilke forhold som skal utredes eller beskrives nærmere i planarbeidet. Denne prosessen skal sikre at både områdets kvaliteter i størst mulig grad tas vare på, og at eventuelle interesser til området ivaretas. Dette planarbeidet skal gjøres ved at det utarbeides og fastsettes et felles planprogram for alle hele Sørlandsparken som grunnlag for senere planendringer, hvor planprogrammet kan bidra til å avklare overordnede rammebetingelser og valg av grep for det videre planarbeidet. Konsekvensutredning: Når det gjelder konsekvensutredning sier plan- og bygningsloven i 4-2, andre ledd For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. Det finnes en egen forskrift om konsekvensutredning som sier hvilke planprosesser og tiltak som må konsekvensutredes. En vurdering av denne prosessen opp mot forskriften tilsier at planarbeidet faller inn under 3 b, detaljreguleringer som nevnt i vedlegg I. Her finner vi under nummer 1: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg og offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mkill kr eller et bruksareal på mer enn m 2». og 3 d «detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering», Felles for begge er at planarbeidet da skal vurderes opp mot kriteriene i 4. Her er det kun bokstav d som kan være aktuell: «kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71». Kommunen finner ikke at dette er tilfelle. Konklusjonen er at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven 4-2 annet ledd jf. forskrift om konsekvensutredninger. 14

15 Utfordringer og problemstillinger Kontorformål Dagens reguleringsplan hjemler m 2 kontorarealer dersom hele utnyttelsen brukes på kontor. Av kommuneplanens retningslinjer framgår det at kontorarbeidsplasser skal legges nærme sentrum, i Kvadraturen og bydelsentrene. Kontorarbeidsplasser skal derfor begrenses i Sørlandsparken. Dagens reguleringsplaner har større kontorhjemler og er derfor ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan. Tjenesteyting Gjeldende reguleringsplaner åpner ikke for tjenesteyting, servering og underholdning. En del slike virksomheter er i dag etablert. Det er flere som ønsker å etablere tjenesteytende virksomheter. Dette begrunnes ofte i nærheten til Dyreparken og andre underholdningsaktører. Det er behov for å vurdere om det skal åpnes for etablering av tjenesteyting og servicetilbud, og eventuelt hvilke typer tjenesteyting det skal åpnes for. Infrastruktur Kollektivtrafikk og bilisme er i dag likeverdige på veinettet. Kollektivtrafikk blir ikke prioritert. Fremtidige muligheter er egne kollektivfelt gjennom Barstølveien. Alternativet kan Barstølveien stenges for gjennomgangstrafikk og omkjøringsveier benyttes, eventuelt med opprustning. Andre muligheter kan også finnes. Dette temaet utredes og reguleres som en del av bymiljøpakka for Kristiansand. Et aktuelt tiltak som er drøftet er en egen kommunedelplan for kollektivtrafikk. Planlegging av eventuelle tiltak for bussens fremkommelighet behandles ikke i prosessen dette planprogrammet omfatter. Denne prosessen må heller ikke hindre eller komplisere kollektivløsninger som måtte komme i senere planprosesser. Parkeringsdekning Reguleringsplanenes parkeringsbestemmelser er i en del tilfeller ikke i tråd med nye parkeringsbestemmelser i kommuneplanen. 15

16 Program for utredninger Dagens situasjon med vedtatte planer Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i et nullalternativ som er dagens situasjon og med den utviklingen som ligger i de planer som allerede foreligger. Dagens omfang av tjenesteyting skal beskrives. Temaer som skal utredes Tjenesteyting/senterfunksjoner: Det skal utarbeides en konsekvensanalyse for økt tjenesteyting. Analysen skal se på konsekvensene som tjenesteyting i Sørlandsparken vil innvirke på omkringliggende sentre, herunder Kvadraturen. Trafikale konsekvenser skal også belyses som en del av dette. Kontor: Det legges ikke opp til ytterligere utredninger på dette temaet. Kommuneplanens arbeid ansees for å være dekkende. Endringer i reguleringsplaner på kontorformål tar utgangspunkt i kommuneplanens føringer. Parkeringsdekning: Det legges ikke opp til ytterligere utredninger på dette temaet. Kommuneplanens arbeid ansees for å være dekkende. Endringer av parkeringsbestemmelser i reguleringsplaner tar utgangspunkt i kommuneplanens føringer. Andre forhold: Eventuelle endringers betydning for kommunal økonomi skal redegjøres for. Organisering av arbeidet Planarbeidet vil bli løst gjennom prosjektorganisering, og hovedstrukturen vil være at: - Kommunens egen fagkompetanse vil bli tatt i bruk - Der det er behov, vil kommunen leie inn eksterne konsulenttjenester, - Kommunen satser på et samspill med utbyggere, innbyggere, andre offentlig instanser, berørte og interessegrupper. Informasjon og medvirkning Dokumenter vil være tilgjengelig på kommunens nettsider på samme måte som i andre planprosesser. Lovens krav til medvirkning vil bli fulgt ved at det varsels oppstart av endringer av aktuelle reguleringsplaner samtidig som forslag til 16

17 planprogram høres. Endrede reguleringsplaner vil bli sendt på offentlig ettersyn før vedtak. Ved offentlig ettersyn vil det bli avholdt folkemøter. I tillegg til vil det ved milepæler bli holdt informasjonsmøter og dialog med følgende referanseparter: - Kristiansand Næringsforening AS - Sørlandsparken næringsforening - Planforum (Fylkesmannen, Vegvesenet, Fylkeskommunen) - Lillesand kommune Framdrift Tid Aktivitet Kommentar 2013 April 1.3 Utarbeide forslag til planprogram Mai 2.0 Orientering om prosess i BUS 2.1 Drøfting planprogram med referanseparter Juni - aug 2.3 Varsel om oppstart av endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken og høring av planprogram. Sep 2.4 Fastsettelse av planprogram i BUS Okt 3.0 Utføre utredninger og vurderinger ihht planprogrammet. 3.1 Drøfting i referanseparter 3.2 Konklusjon på sentrale problemstillinger i administrasjonen Des 3.3 Konklusjonene på de sentrale problemstillingene sendes på høring Jan 3.3 Prinsippsak med oppfølgingspunkter i Byutviklingsstyret/Bystyret 2014 Feb 4.0 Utarbeidelse av endrete plandokumenter April 4.1 Offentlig ettersyn av planendringer Juni 4.2 Vedtak av planendringer i Bystyret 17

18 TEKNISK Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand Sentralbord:

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14)

Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Skudeviga Holding AS Detaljregulering Skudeviga Forslag til planprogram (21.10.14) Om planprogrammet Skudeviga Holding er eier av eiendommen gnr/bnr 90/28 mfl. Eier ønsker gjennom et planarbeid å endre

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Nasjonale forventninger til kommunal planlegging - by- og tettstedsutvikling - verdiskaping og næringsutvikling Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Fagseminar plan- og byggesak, Oslo 5. november 2012

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024

Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14. Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av fylkesra det i sak 52/14 Planprogram for regional plan for handel og service i Troms 2014-2024 Innhold 1 Innledning hensikt med planprogrammet og formål med høringen... 3 1.1

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17. Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.oktober 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PlanID - 0253.01, K2 - L12 Vår ref: 13/2147-19 Journalpostid: 15/4898 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0253.02: DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

Grønne planer nasjonale føringer

Grønne planer nasjonale føringer Grønne planer nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd - Oslo 23. november 2010 Hvorfor er grønnstrukturen

Detaljer

PLANPROGRAM. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: Side 1 av 10

PLANPROGRAM. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: Side 1 av 10 PLANPROGRAM Utarbeidet av Norconsult AS Dato: 11.07.2016 Side 1 av 10 Planprogram Innhold 1. Målsetting med planarbeidet og beskrivelse av tiltaket... 3 2. Dagens situasjon... 5 3. Rammer og premisser...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS 18.03.2015 015/15 Kommunestyret PS 24.03.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-140, K3 - &13 13/1996 Kommuneplanens

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes...

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 1 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Plannivå... 4 4. Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Sola... 6 5. Formål med planarbeidet... 6 6. Planprogram...

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny struktur

Ny plan- og bygningslov ny struktur Ny plandel i plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver

Detaljer

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning

FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM. Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning 1 FORLSAG TIL REVIDERT PLANPROGRAM Nore og Vanem - områderegulering med konsekvensutredning Forslagsstiller: Moss kommune sammen med grunneiere og interessenter Revidert 26.02.2013 2 Innhold 1. Bakgrunn

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.2009 Om de nye nasjonale bestemmelsene for etablering av kjøpesentre

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT OMRÅDEREGULERINGSPLANER 23.12.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan- og bygningsloven Viktigste målsetting: Fremme bærekraftig utvikling Plandelen Kommunal planlegging har til formål å legge

Detaljer

Referat oppstartsmøte

Referat oppstartsmøte Referat oppstartsmøte Kjøita område F/K1 og F/K4 endring av detaljregulering Plannummer 1384 Saksnummer 201507297 Møtedato 24.06.2015 Saksbehandler Fredrik Sund Sidemannskontrollør Elin Aabel Bergland

Detaljer

Planleggingens forventinger og muligheter. Guri Ulltveit-Moe, Miljøverndepartementet Plan- og bygningslovskonferanse, Hamar 2012

Planleggingens forventinger og muligheter. Guri Ulltveit-Moe, Miljøverndepartementet Plan- og bygningslovskonferanse, Hamar 2012 Planleggingens forventinger og muligheter Guri Ulltveit-Moe, Miljøverndepartementet Plan- og bygningslovskonferanse, Hamar 2012 220.000 innbyggere i Hedmark i 2020? Planlegging som verktøy for å nå mål

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling

Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Hva staten forventer av kommuner og fylkeskommuner for å fremme en bærekraftig utvikling Terje Kaldager, Miljøverndepartementet Dialogkonferanse 11.April 2012 Plan-og bygningsloven 86% av landets areal

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom

Lifo Eiendom AS Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredning for Lifo Eiendom Utgave: 1 Dato: 27.08.2015 Planprogram for reguleringsarbeid med konsekvensutredningfor Lifo Eiendom 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan

Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan 2015-2030 Følgende statlige og regionale føringer er lagt til grunn for arbeidet med forslaget til ny kommuneplan: Statlige

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging

Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging Nasjonale forventninger grunnlag for regional planlegging Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Regional planstrategi-samling, Trondheim 16. desember 2011 2 Vi er ikke de første som gjør dette. Danmark:

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Detaljregulering for Filadelfiamenigheten på Vikeland i Vennesla kommune

Detaljregulering for Filadelfiamenigheten på Vikeland i Vennesla kommune Planprogram i Vennesla kommune Dato 08.12.16 1. Innledning 1.1 Formål med planarbeidet Formål med planarbeidet er å regulere dagens bruk av området som Filadelfiamenigheten på Vikeland disponerer til sin

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2 Forslag til Planprogram Bilde fra planområdet Bilde fra kommunekart.com Mars 2017 Vedtatt: 1 Dato 2017.03.26 Utført av Helge Bakke Godkjent av Synnøve Kjønsberg,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Planprogram 7. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 5 2.1 Nasjonale føringer:...

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer

Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Fra kunnskap og prosess! til regionale og kommunale planer Plangrep i regionale planer Midtveisseminar Kongsberg 08.12.08 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 08.12.09 AV/EP Handle lokalt og tenke regionalt om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer