In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail"

Transkript

1 In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i DiaGenic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING To the shareholders of DiaGenic ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING Styret i DiaGenic ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 23. mai 2011 kl. 10:00 Sted: Grenseveien 92, Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet ved styrets leder Henrik Lund, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2010, herunder disponering av årets resultat 5. Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. 6. Fastsettelse av revisors honorar. 7. Valg av nytt styre 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. 9. Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen 10. Valg av medlemmer til valgkomitéen 11. Aksjespleis 12. Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved strategiske samarbeid ved nytegning av aksjer 13. Forslag til ny incentivordning 14. Innkallingsfrist til ekstraordinær generalforsamling The Board of directors of DiaGenic ASA (the Company ) hereby summons for the annual general meeting. Time: 23 May 2011 at 10:00 hours (CET) Place: Grenseveien 92, Oslo, Norway Agenda: 1. Opening of the meeting by chairman of the Board Henrik Lund, including registration of shareholders present 2. Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes 3. Approval of notice and agenda of the General Meeting 4. Approval of the Financial Statements and the Annual Report for 2010, including allocation of earnings 5. Approval of the statement by the Board regarding remuneration principles to the management 6. Approval of the auditor s fee 7. Election of the new Board of directors 8. Approval of remuneration to the Board of directors 9. Approval of the fees to the members of the Nomination Committee 10. Election of members of the Nomination Committee 11. Reverse share split 12. Proposal to authorise the Board of directors to conduct capital increases for the purpose of strategic partnerships by way of share issue 13. Proposal for incentive programme 14. Deadline for summons to extraordinary general meeting 1

2 Det er aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for slike aksjer. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall. There are 270,236,520 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold own shares. With respect to custodian registered shares, it is the Company s view that neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote. I henhold til Selskapets vedtekter 10 er det bestemt at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, må varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema som følger vedlagt. Påmeldingsskjemaet kan sendes til DiaGenic ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller per telefaks Påmelding kan også skje på DiaGenics hjemmeside eller via Investortjenester, en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Referansenummer må oppgis ved påmelding via Investortjenester og i tillegg pinkode via Diagenics hjemmeside. Utfylt påmeldingsskjema må være mottatt av DnB NOR Bank Verdipapirservice innen 19. mai 2011 kl Pursuant to the Company s article of association section 10, it is decided that shareholders who wish to participate at the general meeting, must notify the Company of his/her presence by use of the attendance form attached. The attendance form may be sent to DiaGenic ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway, or fax to Attendance may also be registered on DiaGenic s homepage on or through Investortjenester, a service provided to the individual investor by most Norwegian registrars. The reference number is required for registration through Investortjenester and in addition the pin code through DiaGenic s homepage. Completed attendance form must be received by DnB NOR Bank Verdipapirservice no later than 19 May 2011 at 16:00 CET. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer, med eller uten stemmeinstruks, ved å benytte fullmaktsskjema som er vedlagt. Skriftlig, datert og signert fullmakt kan sendes til DiaGenic ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo eller per telefaks Det kan også utføres elektronisk innsendelse av fullmakt via Investortjenester, en tjeneste for den enkelte investor tilbudt av de fleste norske kontoførere. Referansenummer må oppgis ved registrering av fullmakt. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig. Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakten må være mottatt hos DnB NOR Bank Verdipapirservice innen 19. mai 2011 kl Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorize the chairman of the Board or another person to vote for their shares, with or without voting instructions, by using the attached proxy form. The written proxy form, dated and signed, may be sent to DiaGenic ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, Norway, or per fax Web-based registration of the proxy is also available, through Investortjenester, a service provided to the individual investor by most Norwegian registrars. The reference number is required for registration. Online registration is not available for registration of voting instructions. If the shareholder is a company, please attach the shareholder s certificate of registration to the proxy. The proxy form must be received by DnB NOR Bank Verdipapirservice no later than 19 May 2011 at 16:00 CET. Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting. Shareholders have the right to be assisted by an adviser, and may give one advisor the right to speak. A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company s financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. 2

3 Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside Information regarding the annual general meeting, including this notice with attachments and the Company s articles of association, is available at the Company s website Med vennlig hilsen, for styret i DiaGenic ASA Yours sincerely, for the Board of directors of DiaGenic ASA Henrik Lund (sign) Styrets leder Oslo, 2. mai 2011 Henrik Lund (sign) Chairman of the Board Oslo, 2 May

4 Styrets forslag The proposals of the Board of directors Til sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2010, herunder disponering av årets resultat To item 4 Approval of the Financial Statements and Annual Report for 2010, including allocation of earnings Årsregnskap og årsberetningen for 2010 godkjennes. Årets underskudd foreslås dekket i henhold til styrets forslag. Det vil ikke bli utbetalt utbytte for "The financial statements and the Directors report for 2010 are approved. The loss shall be covered in accordance with the proposal from the Board of directors. No dividends will be paid for 2010." Til sak 5 Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. To item 5 Approval of the statement by the Board regarding remuneration principles to the management Styret i DiaGenic ASA har i henhold til allmennaksjeloven 6-16a utarbeidet en erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte i regnskapsåret 2012 og som følger vedlagt til denne innkallingen. Nærmere opplysninger om nivået på godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 5 til årsregnskapet. Erklæringen inneholder en redegjørelse for lederlønnspolitikken i In accordance with Public Limited Liability Companies Act section 6-16a the Board of directors of DiaGenic ASA has prepared a statement which describes the principles for remuneration of management for fiscal year 2012 and is included in the appendix. Further information regarding the level of remuneration to the leading employees is accounted for in note 5 to the annual financial statements. The statement includes an account for remuneration policy to management in Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. The general meeting approves the Board s declaration on determination of salaries and other remuneration to senior executive management. Til sak 6 Fastsettelse av revisors honorar To item 6 Approval of auditor's fee Som honorar til revisor for ordinær revisjon for 2010 godkjennes utbetaling av NOK "An auditor s fee of NOK 174,000 for the audit of the 2010 financial statements is approved for payment". Til sak 7 Valg av nytt styre To item 7 Election of the new Board of directors I henhold til Selskapets vedtekter er det sittende styret valgt for ett år og tjenestetiden for samtlige medlemmer utgår ved ordinær generalforsamling Styret foreslår under henvisning til dette og i samsvar med innstillingen fra valgkomitéen, at generalforsamlingen treffer beslutning om å gjenvelge Henrik Lund som styreleder. Styret foreslår videre i samsvar med innstillingen fra valgkomitéen å gjenvelge Ingrid Wiik og Gustav Ingemar Kihlström. Som nye styremedlemmer foreslår styret i samsvar med valgkomitéens innstilling at 4 In accordance with the Articles of Association, the Board of directors are elected for one year at a time and the period of service expire for all members of the Board at the annual general meeting in The Board of directors in accordance with the recommendation from the Nomination Committee propose that the annual general meeting resolves to re-elect Henrik Lund as the Chairman of the Board. The Board of directors in accordance with the recommendation from the Nomination Committee also propose to re-elect Ingrid Wiik and Gustav Ingemar Kihlström. The Board of

5 generalforsamlingen treffer beslutning om å velge Ulrica Slåne og Tom Pike. Styret vil etter dette ha følgende sammensetning: - Henrik Lund, styrets leder - Ingrid Wiik - Gustav Ingemar Kihlström - Ulrica Slåne - Tom Pike Alle styrets medlemmer velges for en periode på ett år. Presentasjon av foreslåtte nye medlemmer til styret: directors in accordance with the recommendation from the Nomination Committee propose that the annual general meeting resolves to elect Ulrica Slåne and Tom Pike as new members of the Board. According to the proposal, the new Board of directors will be: - Henrik Lund, Chairman - Ingrid Wiik - Gustav Ingemar Kihlström - Ulrica Slåne - Tom Pike All members of the board are elected for a period of one year. Brief presentation of the proposed new members of the Board: Ulrica Slåne er leder av life science investeringene til AP3, Sveriges tredje pensjonsfond. Hun sitter også i styret i børsnoterte Karolinska Development, som er basert i Stockholm. Slåne har en bachelor grad i Finans og Forretningsstyring fra Handelshøyskolen i Stockholm samt at hun har studert fysiologi og farmakologi ved Karolinska Institutet. Før hennes posisjon som fondsforvalter har Slåne mer enn ti års erfaring som finansanalytiker innen life science sektoren fra flere investeringsbanker. Tom Pike er aktivt involvert i en rekke life science selskaper og organisasjoner i sin kapasitet som konsulent og/eller styremedlem. Tidligere erfaringer spenner fra styreleder og administrerende direktør i Clavis Pharma ASA, et børsnotert selskap som utvikler kreftmedisin, til partner i venture selskapet NeoMed Management samt mer enn 18 års erfaring som administrerende direktør, salgs- og markedsdirektør og business alliance manager og andre posisjoner i Hoffmann-La Roche i Sveits og Norge. Han har vært styremedlem i Legemiddelindustrien (tidligere styreleder) i seks år. Pike er norsk og britisk statsborger og er utdannet farmasøyt. Ulrica Slåne currently holds a position as head of life science investments at AP3, The third National Swedish Pension Fund. She is also at the board of the listed company Karolinska Development, based in Stockholm. Slåne holds a B Sc in Finance and Business Administration from Stockholm School of Economics and has also studied Physiology and Pharmacology at the Karolinska Institute. Prior to her position as fund manager, Slåne spent ten years as a financial analyst for the Life Science sector at various investment banks. Tom Pike is actively involved with a number of life science companies and organizations in the capacity of consultant and/or board member. His past experience ranges from Chairman & CEO of Clavis Pharma ASA, a public oncology drug development company to Partner of the venture capital group NeoMed Management and more than 18 years experience as CEO, sales and marketing director, business alliance manager and other positions at Hoffmann-La Roche in Switzerland and Norway. He has served on the board (past Chairman) of the Norwegian Association of Pharmaceutical Manufacturers for six years. Pike is a Norwegian and British citizen and holds a B.Sc. Honours in Pharmacology. Henrik Lund velges som styrets leder. Ingrid Wiik, Gustav Ingemar Kihlström, Ulrica Slåne og Tom Pike velges som styremedlemmer. Henrik Lund is elected as chairman of the Board of directors. Ingrid Wiik, Gustav Ingemar Kihlström, Ulrica Slåne and Tom Pike are elected as board members. Til sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styret To item 8 of directors Approval of remuneration to the Board Styrehonorar 2011/2012: Styret foreslår i samsvar med innstilling fra valgkomitéen at generalforsamlingen fastsetter honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling Remuneration 2011/2012: The Board of directors in accordance with the recommendation from the Nomination Committee proposes to remunerate the Board of directors a fixed 5

6 2011 til ordinær generalforsamling 2012 med NOK Beløpet er fordelt som følger; NOK til styrets leder Henrik Lund, NOK til styrets nestleder og NOK hver til de øvrige styremedlemmene. I tillegg foreslås det at dersom styreleders arbeid overstiger 200 timer, skal overskytende tidsbruk i tillegg godtgjøres med NOK per time, begrenset oppad til totalt NOK Valgkomitéen presiserer at forslaget om utvidet honorering til styrets leder kun gjelder for ett år. amount of NOK 790,000 for the period from the annual general meeting 2011 to the annual general meeting Distribution of the fixed amount is as follows; NOK 330,000 to chairman Henrik Lund, NOK 130,000 to the deputy chair and NOK 110,000 to each of the other board members. In addition it is proposed that in the event that the work of the chairman exceeds 200 hours, the excess shall be compensated with NOK 1,500 per hour, limited to a total amount of NOK 150,000. The Nomination Committee would like to emphasise that the excess remuneration is valid for one year only. Som honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2011 til ordinær generalforsamling 2012 utbetales NOK til styrets leder, NOK til styrets nestleder og NOK til hvert av de øvrige styremedlemmer. Totalt innebærer dette NOK Dersom styreleders arbeid overstiger 200 timer, skal overskytende tidsbruk i tillegg godtgjøres med NOK per time, begrenset oppad til totalt NOK Styret ønsker å orientere generalforsamlingen om at det er inngått en avtale med styreleder Henrik Lund om rådgivning for Selskapet, som ikke gjelder funksjonen som styreleder, men primært arbeid overfor legemiddelindustrien. Det foreligger også en avtale med styremedlem Gustav Ingemar Kihlström om rådgivning for Selskapet, som ikke gjelder funksjonen som styremedlem, men primært arbeid overfor investormarkedet. "The Board of directors shall for the period from the annual general meeting 2011 to the annual general meeting 2012 be remunerated with NOK 330,000 to the chairman, NOK 130,000 to the deputy chair and NOK 110,000 to each of the other board members. This constitutes a total remuneration to the Board of directors of NOK 790,000. In the event that the work of the chairman of the board exceeds 200 hours, the excess shall in addition be compensated with NOK 1,500 per hour, limited to a total amount of NOK 150,000." For transparency reasons, the Board of directors would also like to inform the general meeting that an agreement is entered into with chairman of the board Henrik Lund regarding counselling for the Company, which is not related to the function as chairman of the board, but primarily work towards the pharmaceutical industry. In addition, there is an agreement with board member Gustav Ingemar Kihlström regarding counselling for the Company, which is not related to the function as board member, but primarily work towards investors. Til sak 9 Fastsettelse av honorar til medlemmene av valgkomitéen To item 9 Approval of the fees to the members of the Nomination Committee Styret foreslår at generalforsamlingen fastsetter at NOK ,- utbetales til hvert av de tre medlemmene av valgkomitéen Stein H. Annexstad, Ulrica Slåne og Håkon Sæterøy og NOK ,- til leder av valgkomitéen Siri Fürst, som honorar for arbeidet som er utført i perioden fra ordinær generalforsamling 2010 til ordinær generalforsamling Anders Lönneborg avstår fra honorar idet arbeidet er dekket av lønn. The Board of directors propose that the annual general meeting determines that NOK 10,000 shall be paid to each of the three members Stein H. Annexstad, Ulrica Slåne and Håkon Sæterøy and NOK 15,000 to the chairperson of the Nomination Committee Siri Fürst, as a fee for work carried out in the period from the annual general meeting 2010 until the annual general meeting Anders Lönneborg abstains from fee as his contribution is covered by salary. Som honorar til valgkomitéens medlemmer utbetales NOK ,- til hvert av de tre medlemmene av valgkomitéen Stein H. Annexstad, Ulrica Slåne og Håkon Sæterøy og NOK ,- til leder av valgkomitéen Siri Fürst, som honorar for arbeidet som er utført i perioden fra ordinær generalforsamling 2010 til ordinær general forsamling Det utbetales ikke honorar til Anders 6 The members of the Nomination Committee shall be remunerated with NOK 10,000 paid to each of the three members Stein H. Annexstad, Ulrica Slåne and Håkon Sæterøy and NOK 15,000 to the chairperson of the Nomination Committee Siri Fürst, as a fee for work carried out in the period from the annual general meeting 2010 until the annual general meeting Anders Lönneborg

7 Lönneborg. will not receive remuneration. Til sak 10 Valg av medlemmer til valgkomitéen To item 10 Committee Election of members of the Nomination Styret foreslår følgende medlemmer til valgkomitéen for perioden fra ordinær generalforsamling 2011 til ordinær generalforsamling 2012: - Siri Fürst, valgkomitéens leder - Andreas Lorentzen, Storebrand Vekst - Leif Eriksrød, Alfred Berg Gambak Siri Fürst velges som valgkomitéens leder. Andreas Lorentzen og Leif Eriksrød velges som medlemmer av valgkomitéen. The Board of directors proposes the following members of the Nomination Committee in the period from annual general meeting 2011 to annual general meeting in 2012: - Siri Fürst, chairperson - Andreas Lorentzen, Storebrand Vekst - Leif Eriksrød, Alfred Berg Gambak Siri Fürst is elected as chairperson of the Nomination Committee. Andreas Lorentzen and Leif Eriksrød are elected as members of the Nomination Committee. Til sak 11 Aksjespleis To item 11 Reverse share split Ettersom kursverdien på Selskapets aksjer ikke skal være lavere enn NOK 1 i henhold til Selskapets løpende forpliktelser som et selskap notert på Oslo Børs, og kursen har vært lavere enn dette de seneste månedene, foreslår styret at det gjennomføres en aksjespleis i forholdet 10:1 ved at aksjenes pålydende økes med NOK 0,45 fra NOK 0,05 til NOK 0,50, slik at 10 aksjer slås sammen til 1. Ved aksjespleisen vil dermed antall aksjer bli redusert fra til Enkelte av Selskapets aksjeeiere har en aksjebeholdning som ikke lar seg dividere med 10, og disse vil bli rundet oppover til nærmeste hele aksje etter sammenslåingen. Selskapet har avtalt med enkelte aksjeeiere at de vederlagsfritt skal avgi det nødvendige antall aksjer som denne avrundingen vil medføre. Innehavere av opsjoner og tegningsretter vil få sin beholdning og tilsvarende rett til å få utstedt aksjer justert tilsvarende. As the market value of the Company s shares shall not be lower than NOK 1 pursuant to the Company s continuing obligations as a company listed on the Oslo Stock Exchange, and the share price has been lower than this over the last few months, the Board proposes that a reverse share split in the ratio 10:1 is carried out by increasing the nominal value of the shares by NOK 0.45 from NOK 0.05 to NOK 0.50, so that 10 shares are consolidated into 1. In the reverse share split, the number of shares will thus be reduced from 270,236,520 to 27,023,652. Some of the Company s shareholders own a number of shares that cannot be divided by 10, and these will be rounded up to the nearest whole share after the reverse share split. The Company has agreed with certain shareholders that they will free of compensation provide the number of shares that such rounding off will entail. Holders of options and subscription rights will have their holdings and corresponding rights to receive shares adjusted correspondingly. a. Generalforsamlingen vedtar en aksjespleis med en justeringsfaktor på 10:1, slik at 10 eksisterende aksjer i Selskapet blir én ny aksje. Aksjenes pålydende endres fra NOK 0,05 til NOK 0,50; b. Eiere av aksjer, opsjoner og tegningsretter som etter gjennomføringen av spleisen vil ha et antall aksjer/opsjoner/tegningsretter med ett desimal vil vederlagsfritt få justert opp antall a. The general meeting resolves a reverse share split of the Company s shares with an adjustment factor of 10:1, whereby 10 existing shares will be consolidated into one new share. The nominal value of the shares will be altered from NOK 0.05 to NOK 0.50; b. Owners of shares, options and subscription rights which after the reverse share split will have fraction shares/options/subscription rights shall without remuneration be allocated 7

8 aksjer/opsjoner/tegningsretter slik at de etter gjennomføring av spleisen har en helt antall aksjer/opsjoner/tegningsretter; c. Styret gis fullmakt til å fastsette dato for gjennomføring og registrering av aksjespleisen, likevel slik at registrering ikke skal skje senere enn 31. august 2011; og d. Selskapets vedtekter 4 vil, med virkning fra gjennomføringen av spleisen, endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 0,50. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS). shares/options/subscription rights resulting in a whole share/option/subscription right number after the reverse share split; c. The Board of directors is authorized to determine the date of execution and registration of the reverse share split, which may not take place later than 31 August 2011; and d. 4 of the articles of association will at the conclusion of the reverse share split reads as follows: The Company s share capital is NOK 13,511,826 divided into shares of NOK 0.50 par value. The Company s shares shall be registered in the Norwegian Central Securities Depository (VPS). Til sak 12 Forslag om fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved strategiske samarbeid ved nytegning av aksjer. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for DiaGenic ASA at styret tildeles en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet gjennom strategiske samarbeid. Styret foreslår for Selskapets generalforsamling at styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK som tilsvarer 2,5 mill. aksjer med pålydende NOK 0,50, tilsvarende ca. 9,25 % av aksjekapitalen, etter gjennomføring av aksjespleis i sak 11 over. Kapitalforhøyelse forutsetter at prisen/vederlaget for aksjene, etter styret sin oppfatning, cirka tilsvarer aksjenes markedsverdi. Begrunnelsen for styrefullmakten tilsier at styret også gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett. To item 12 Proposal to authorise the Board of directors to conduct capital increases for the purpose of strategic partnerships by way of share issue It is the opinion of the Board of Directors that DiaGenic ASA may benefit from a proxy to increase the share capital in order to secure further development of the Company through strategic partnerships. The Board of directors proposes that the general meeting grants the Board of directors an authorisation to increase the share capital with up to NOK 1,250,000. This translates into 2.5 million shares with par value NOK 0.50, equivalent to approximately 9.25 % of the share capital, after execution of the reverse share split in item 11 above. Such capital increases is subject to the price/consideration for the shares, at the Board s assessment, being approximately equivalent to the shares market value. The basis for the authorisation promises that the Board of directors is also given authorisation to set aside the shareholders' preemption right. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven på følgende vilkår: a. Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med samlet pålydende verdi inntil NOK , ved utstedelse av aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 0,50, tilsvarende ca. 9,25 % av aksjekapitalen etter gjennomføring av aksjespleis i sak 11. b. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2012, dog senest til 30. juni The Company s Board of directors is hereby authorised to increase the share capital in accordance with the Public Limited Liability Companies Act section on the following conditions: a. The share capital may, on one or more occasions, be increased with a total nominal value of up to NOK 1,250,000 by issuing shares, each with a nominal value of NOK 0.50, equivalent to approx % of the share capital after executed reverse share split in item 11. b. This authorisation shall be in force until the annual general meeting in 2012, but no later than 30 June

9 c. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven skal kunne fravikes. d. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter. e. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven f. Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med strategiske samarbeid for Selskapet. g. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd. h. Denne fullmakten skal erstatte tidligere utstedte styrefullmakter til kapitalforhøyelse. c. The shareholders pre-emptive rights according to the Public Limited Liability Companies Act section may be set aside. d. The authorisation comprises increase of the share capital against contribution in kind or the right to incur the Company special obligations. e. The authorisation does not comprise a decision to merge according to the Public Limited Liability Companies Act section f. The authorisation shall only be used to issue shares in connection with strategic partnerships for the Company. g. The Board is authorised to alter the Articles of Association implied by the share capital increase(s). h. This authorisation shall replace previously granted Board authorisations to increase the share capital. Til sak 13 Forslag til ny incentivordning To item 13 Proposal for new incentive programme Det refereres til generalforsamlingsprotokollen fra 3. juni 2010 der styreleder informerte om behovet for å innføre en ny incentivordning. Styret har gjennomgått Selskapets eksisterende incentivordning som består av et tegningsrettsprogram for administrerende direktør og et tegningsrettsprogram for øvrige ansatte. På bakgrunn av denne gjennomgangen foreslår styret at de to eksisterende tegningsrettsprogrammene oppheves og erstattes med et nytt aksjeopsjonsprogram for bedre å tilpasse aksjeeieres og ansattes mål, og å tilby konkurransedyktige kompensasjonspakker for å tiltrekke seg de rette talentene. Aksjeopsjonsprogrammet innebærer følgende hovedprinsipper; totalt opsjoner, tilsvarende ca. 5 % av aksjekapitalen etter gjennomføring av aksjespleis i sak 11 over, med tildeling i 2011, 2012 og 2013 og med 3 års opptjening for hver tildeling. Utøvelseskurs settes lik markedskurs + 10 % på tildelingstidspunktet. Ordningen omfatter alle ansatte i Selskapet, og er strukturert med en basis tildeling for alle ansatte og med tre nivåer for tildeling utover basis basert på ansvarsnivå. Tildeling utover basis nivå knyttes opp mot resultatmål. Tak på ordningen er satt basert på 10x innløsningskurs, samt at arbeidsgiverforpliktelse for Selskapet er begrenset til 3x innløsningskurs. Dette er i tråd med lederlønnserklæringen i sak 5 over. With reference to the minutes from the annual general meeting on 3 June 2010 where the chairman informed the general meeting about the requirement for a new incentive scheme. The Board of directors has reviewed DiaGenic s current incentive scheme which consists of a subscription right programme for the CEO and a subscription right programme for all other employees. Based on this review the Board of directors proposes to terminate the two subscription rights programmes and replace them with a new share option programme to better align the interest of shareholders and employees, and to attract the right talents by offering competitive remuneration. The key principles in the share option programme are as follows; a total of 1,340,000 options, equivalent to approx. 5 % of the share capital after execution of the reverse share split in item 11 above, with grants in 2011, 2012 and 2013 and with 3 years vesting per grant. Strike price equals market price + 10 % at the grant date. The programme encompasses all employees and it is structured with a basic level for all employees, and three additional levels to reflect the level of responsibility. Allotments in excess of the basic level are connected with performance criteria. The programmed is capped at 10x strike price and the social security liability is capped at 3x strike price. This is in line with the statement by the Board regarding remuneration principles to the management in item 5 above. Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i The Company s Board of directors is hereby authorised to 9

10 henhold til allmennaksjeloven på følgende vilkår: a. Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med samlet pålydende verdi inntil NOK ved utstedelse av aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 0,50, tilsvarende ca. 1,9 % av aksjekapitalen etter gjennomføring av aksjespleis i sak 11. b. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2012, dog ikke senere enn 30. juni c. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. d. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter. e. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven f. Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til ansatte i henhold til Selskapets incentivprogram. g. Tegningsvilkårene fastsettes av styret i samsvar med avtalene i incentivordningen. Utøvelseskursen per aksje for aksjeopsjoner skal imidlertid svare til den antatte markedsverdien per aksje + 10 % på tidspunktet for tildeling av et gitt antall aksjeopsjoner. h. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd. i. Denne fullmakten skal erstatte tidligere vedtak om utstedelse av frittstående tegningsretter i generalforsamling 16. november 2006 sak 5 og 12. juni 2008 sak 12 increase the share capital in accordance with the Public Limited Liability Companies Act section on the following conditions: a. The share capital may, on one or more occasions, be increased with a total nominal value of up to NOK 268,000 by issuing 536,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.50, equivalent to approx. 1.9 % of the share capital after executed reverse share split in item 11. b. The authorisation shall be in force until the annual general meeting in 2012, but no later than 30 June c. The shareholders pre-emptive rights according to the Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside. d. The authorisation does not comprise increase of the share capital against contribution in kind or the right to incur the Company special obligations. e. The authorisation does not comprise a decision to merge according to the Public Limited Liability Companies Act section f. The authorisation shall only be used to issue shares to employees in accordance with the Company s incentive scheme. g. The terms of the subscription shall be decided by the Board of Directors in accordance with the agreements under the incentive programme. However, the strike price per share for share options shall correspond to the market value + 10% at the time of grant of the said share options. h. The Board of Directors is authorised to alter the Articles of Association implied by the share capital increase(s). i. This authorisation shall replace previously resolutions on issue of independent subscription rights in the general meeting 16 November 2006 item 5 and 12 June 2008 item 12. Til sak 14 Innkallingsfrist til ekstraordinær generalforsamling To item 14 Deadline for summons to extraordinary general meeting Etter 5-11b i allmennaksjeloven skal innkallingsfrist til generalforsamling i noterte allmennaksjeselskaper være minimum 21 dager. I selskaper der aksjeeierne kan stemme på generalforsamlingen elektronisk, kan imidlertid generalforsamlingen med 2/3 flertall og med virkning frem til den neste ordinære generalforsamlingen beslutte at innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. 10 According to section 5-11b in the Public Limited Liability Companies Act the deadline for notice of the general meeting is 21 days for companies whose shares are listed on a regulated market. However, in companies where shareholders may vote by electronic means, the general meeting may by 2/3 majority and with effect until the next annual general meeting determine that notice of extraordinary general meeting shall be sent no later than

11 two weeks prior to the meeting. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal, i perioden frem til neste ordinære generalforsamling, være sendt senest to uker før møtet skal holdes, og 21 dagers fristen i asal 5-11b kan følgelig fravikes. Den forkortede innkallingsfristen gjelder bare dersom aksjeeierne tillates å stemme elektronisk på den ekstraordinære generalforsamlingen hvor den forkortede fristen skal benyttes. Summons to an extraordinary general meeting shall, in the period running to the next annual general meeting, be disbursed no later than two weeks prior to the meeting, and consequently the Public Limited Liability Companies Act section 5-11b can be deviated from. The shorter deadline for the summons shall only be applicable if the shareholders are allowed to vote electronically at the relevant extraordinary general meeting where such shorter notice period is applied. * * * Ingen andre saker foreligger til behandling. * * * No other matters are on the agenda. 11

12 VEDLEGG Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte Denne erklæringen er utarbeidet av styret i DiaGenic ASA ( DiaGenic ) i henhold til allmennaksjeloven 6-16a. Erklæringen gjelder for 2012 og fremlegges for ordinær generalforsamling i DiaGenic 23. mai 2011 i henhold til allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd. 1. Rammeverk for godtgjørelse Kompetansen, prestasjonene og engasjementet til våre ansatte er kritiske suksessfaktorer for den kortsiktige og langsiktige verdiskapingen til DiaGenic. Derfor er de viktigste målsettingene for godtgjørelse å understøtte at vi tiltrekker oss, utvikler og beholder de riktige talentene, å belønne tidligere prestasjoner og å stimulere fremtidige prestasjoner og praktisering av våre verdier. Kompensasjonspakker bør settes sammen slik at de gjenspeiler dette. 2. Lønn og andre godtgjørelser Fastlønnsnivå skal fastsettes gjenspeile det lokale markedsgjennomsnittet for tilsvarende stillinger og kvalifikasjoner i relevante virksomheter. Bonus skal vurderes og tilbys utvalgte personer der deres ekstraordinær innsats eller oppnåelse av prestasjonsmål kan måles gjennom klart definerte parametre. Slike parametre inkluderer både finansielle prestasjonsmål fastsatt for DiaGenic og individuelle prestasjonsmål knyttet til den enkeltes ansvarsområde. Bonus er begrenset oppad til 40 % av ordinær lønn. I tillegg til ovennevnte godtgjørelser tilbyr DiaGenic telefongodtgjørelse og et begrenset antall andre naturalytelser til utvalgte ansatte. Godtgjørelse av ledende personer finnes i note 5 i årsregnskapet for Insentivprogram DiaGenic har i dag to tegningsrettsprogram, ett for administrerende direktør og ett for øvrige ansatte med unntak av gründerne Praveen Sharma og Anders Lönneborg. Administrerende direktør har en avtale om tegningsretter i henhold til vedtak i selskapets ekstraordinære generalforsamling den 16. november De øvrige ledende ansatte med unntak av gründerne Praveen Sharma og Anders Lönneborg har en avtale om tegningsretter i henhold til vedtak i selskapets generalforsamling 12. juni Flere detaljer knyttet til tegningsrettordningene finnes i note 5 til årsregnskapet for Styret foreslår at de to eksisterende tegningsrettsprogrammene oppheves og erstattes med et nytt aksjeopsjonsprogram for bedre å tilpasse aksjeeieres og ansattes mål, og å tilby konkurransedyktige kompensasjonspakker for å tiltrekke seg de rette talentene. Styrets forslag til aksjeopsjonsprogram innebærer utstedelse av opsjoner, tilsvarende totalt ca. 5% av aksjekapitalen, med tildeling i 2011, 2012 og 2013 og med 3 års opptjening for hver tildeling. Utøvelseskurs settes lik markedskurs + 10 % på tildelingstidspunktet. Ordningen omfatter alle ansatte i Selskapet, og er strukturert med en basis tildeling for alle ansatte og med tre nivåer for tildeling utover basis basert på ansvarsnivå. Tildeling utover basis nivå knyttes opp mot Statement regarding compensation to leading employees from the Board of Directors ATTACHEMENT This statement is developed by the Board of directors of DiaGenic ASA ( DiaGenic") in accordance with the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a. The statement describes the main principles for salary and remuneration for management in fiscal year 2012 and will be presented to the annual general meeting on 23 May 2011 in accordance with the Public Limited Company s Act section 5-6 (3). 1. Remuneration framework The competencies, performance and dedication of our employees are critical success factors for the short term and long term value creation of DiaGenic. Hence, key compensation goals are to support attraction, development and retention of the right talent, reward past achievements, and incentivize future strong performance, and practice of our values. Compensation packages should be put together to support this. 2. Salary and other remuneration Fixed Salary levels shall reflect local market average levels for corresponding positions and qualifications in relevant businesses. Bonuses are considered and provided for selected individuals whose extraordinary effort or achievement of performance objectives can be measured through clearly defined results parameters/kpis. Results parameters/kpis include both financial performance targets set for DiaGenic as well as individual performance targets tied to the individual s area of responsibility. Bonuses are capped at 40% of fixed salary. In addition to the above mentioned compensation components, DiaGenic offers phone coverage and a limited number of other benefits to selected employees. Please see note 5 in the financial statements for 2010 for information regarding salaries of senior management in Incentive scheme DiaGenic currently has two subscription right programmes, one programme for the CEO and one programme for all other employees with the exception of co-founders Praveen Sharma and Anders Lönneborg. The CEO has 500,000 subscription rights according to resolution by extraordinary meeting on 16 November With the exception, of co-founders Praveen Sharma and Anders Lönneborg, all other management are part of a subscription rights program as resolved by the annual general meeting on 12 June 2008 where 1,270,000 subscription rights are granted. Please see note 5 in the financial statements for 2010 for more information regarding the subscription rights programmes. The Board of directors will propose to terminate the two subscription rights programmes and replace them with a new share option programme to better align the interest of shareholders and employees, and to attract the right talents by offering competitive remuneration. The key principles in the Board of directors proposal for a share option programme are as follows; issuance of options for a total of approx. 5% of share capital, grants in 2011, 2012 and 2013, with 3 years vesting per grant. Strike price equals market price + 10% at the grant date. The programme encompasses all employees and it is structured with a basic level for all employees, and three additional levels to reflect the level of responsibility. Allotments in excess of the basic level are connected with performance criteria. The programmed is capped at 10x strike

13 resultatmål. Tak på ordningen er satt basert på 10x innløsningskurs, samt at arbeidsgiverforpliktelse for selskapet er begrenset til 3x innløsningskurs. 4. Pensjon og personalforsikringer DiaGenic tilbyr pensjonsordning og personalforsikringer til medarbeiderne i samsvar med det som er vanlig i tilsvarende selskaper. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og omfatter alle ansatte i DiaGenic ASA. Pensjonsordningen er en ytelsesordning på 66 % av den ansattes lønn inntil 12 G. Pensjonsordningen omfatter også dekning ved uførhet. I tillegg har Administrerende direktør en avtale om en alderspensjon på 70 % av lønn. Denne tilleggsytelsen blir ytet som lønn til administrerende direktør. 5. Etterlønn Alle ledende ansatte inkl. administrerende direktør har en oppsigelsestid på 3 måneder. Administrerende direktør har rett til en etterlønn ved oppsigelse fra DiaGenic s side, på 12 måneder etter utløpet av oppsigelsestiden. Øvrige ledende ansatte har ikke rett til sluttvederlag ved oppsigelse. 6. Samsvar med lederlønnspolitikken for 2010 Retningslinjene for fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte, som skissert for generalforsamlingen i 2012, er fulgt i Retningslinjene finnes i note 5 i årsregnskapet for price and the social security liability is capped at 3x strike price. 4. Pension and personnel insurances DiaGenic offers supplementary pension and personnel insurance schemes to employees in accordance with normal standard for similar companies. The company s pension plan covers all employees, and meets the requirements as set out by the law. DiaGenic has a defined benefit plan which covers 66% of salary, capped at 12 times National Insurance base amount (G). The pension plan also has coverage related to invalidity. The CEO has in addition a supplementary pension scheme which covers 70% of salary. This supplementary benefit is paid as salary to the CEO. 5. Severance payment All leading employees including the CEO have a notice period of 3 months. The CEO has the right to one year salary after the notice period if DiaGenic terminate the employment. The other leading employees do not have a right to such compensation. 6. Compliance of management compensation policy for 2010 The guidelines for determination of salary and other compensations for leading employees, as outlined for the annual general meeting in 2012, has been complied with in The guidelines are found in note 5 to the 2010 financial statements.

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i DiaGenic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i DiaGenic ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number

Innkalling til ordinær generalforsamling. Notice of annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisation number Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING PHOTOCURE ASA MINUTES

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

Minutes from ordinary general meeting of Nutri Pharma ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA

Minutes from ordinary general meeting of Nutri Pharma ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA (organisasjonsnummer 966 033 967) avholdt 19. mai 2010, klokken 10.00. I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling av 28. april

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA. To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian

Detaljer

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN

(Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING IN (Office translation) (The Norwegian version will prevail in case of discrepancy) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA CALLING NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN WEIFA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA CALLING NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN WEIFA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA Ettersom det er stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg

Detaljer

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Notice of Annual General Meeting. Innkalling til ordinær generalforsamling. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Notice of Annual General Meeting Organization number 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian

Detaljer

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Oslo, 7 May 2010. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl 10.00

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year.

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Det norske oljeselskap ASA To the shareholders

Detaljer

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012

Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA. To the shareholders of Birdstep Technology ASA. Oslo, 19 September, 2012 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne I Birdstep Technology ASA

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 2. mai 2011. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA Ordinær generalforsamling i holdes hos: The Annual General Meeting of Global

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Til: Aksjonærene i Algeta ASA. The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA

Til: Aksjonærene i Algeta ASA. The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Til: Aksjonærene i Algeta ASA To: The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Ordinær generalforsamling i Algeta ASA vil bli avholdt, Tid: Torsdag 19. april 2012,

Detaljer

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION

Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION 1/5 Protokoll for ordinær generalforsamling i (organisasjonsnummer 987 727 713) OFFICE TRANSLATION Minutes of Annual General Meeting in (Register number 987 727 713) Ordinær generalforsamling ble holdt

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i DiaGenic ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010.

Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010. This notice of extraordinary general meeting is submitted to all shareholders

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

The shareholders of Algeta ASA. Til: Aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA

The shareholders of Algeta ASA. Til: Aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Til: Aksjonærene i Algeta ASA To: The shareholders of Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Ordinær generalforsamling i Algeta ASA vil bli avholdt, Tid: Torsdag 14. april 2011,

Detaljer

Yours sincerely, for the board

Yours sincerely, for the board Til aksjeeierne i Reservoir Exploration Technology ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo.

MULTICONSULT ASA. Brygge, Oslo. MULTICONSULT ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("Selskapet) tirsdag den 26. april kl. 17:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: 910 411 616 To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: 910 411 616 Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Erling Øverland

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Erling Øverland Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA 20. juni 2013.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA 20. juni 2013. Innkalling til ordinær generalforsamling i Global Rig Company ASA 20. juni 2013. Innhold: Side 2-4:Innkalling til generalforsamlingen Side 5: Påmeldingsskjema, norsk/engelsk Side 6: Fullmaktskjema, norsk

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation: Office translation: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Den 18. august 2014 kl 09.00 (CET) holdes det ekstraordinær generalforsamling i AGR Group ASA,

Detaljer

1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE 5. APPROVAL OF AUDITOR'S REMUNERATION

1. VALG AV MØTELEDER 1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE 5. APPROVAL OF AUDITOR'S REMUNERATION OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org. nr. 984 066 910 ("Selskapet"), skal holdes i: Langkaia 1 i Oslo 27. april 2017 kl.

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 ORG NR 984 066 910

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 ORG NR 984 066 910 OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 LINK MOBILITY GROUP ASA ORG NR 984 066 910 Den 18. juni 2014

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI,

Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI, Referat fra ordinær generalforsamling i Trolltech ASA avholdt 29. mai 2007 kl. 1630 i Auditorium A2 030, Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo Minutes from the ordinary shareholders meeting of

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders. The chairman of the board Åge Korsvold opened the meeting.

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders. The chairman of the board Åge Korsvold opened the meeting. nsr PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING INSR INSURANCE GROUP ASA MINUTES FROM AN ORDINARY GENERAL MEETING INSR INURANCE GROUP ASA Den 24. mai 2017 kl. 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Protokoll fra ordinær generalforsamling Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Car Carriers ASA, org. nr. 910 411 616 ("Selskapet") den 8. juni 2011 kl. 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjeeierne i SinOceanic Shipping ASA To the shareholders of SinOceanic Shipping ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Agenda:

<Name> <Address> <Nr> <Place> <Country> Agenda: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 7. april 2010. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet) den 13. april 2011 kl. 10:00 i Selskapets

Detaljer

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year.

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Det norske oljeselskap ASA To the shareholders

Detaljer

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET)

OCEANTEAM ASA ORG. NR mai 2017 kl. 13:00 9 May 2017 at 13:00 hours (CET) (Office translation) TIL AKSJEEIERNE I INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORG. NR. 988 788 945 I henhold til vedtektenes 7, innkaller styret med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

To our shareholders Attached is notice of ordinary General Meeting in Global Rig Company ASA June 19 th 2014.

To our shareholders Attached is notice of ordinary General Meeting in Global Rig Company ASA June 19 th 2014. To our shareholders Attached is notice of ordinary General Meeting in June 19 th 2014. The posting includes: Page 2-5: Notice of Annual General Meeting Page 6: Attendance form Page 7: Proxy Form, English

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF GC RIEBER SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL ANNUAL GENERAL MEETING ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i AGR Group

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

TIL AKSJEEIERE I GC RIEBER SHIPPING ASA TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) TIL AKSJEEIERE I TO THE SHAREHOLDERS OF INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING I OF ORG NR 987 974 532 REG NO 987 974 532 Ordinær generalforsamling

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i DiaGenic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i DiaGenic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year.

(i) An account of the Company s policy for remuneration of the management in the previous financial year. In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeiere i Det norske oljeselskap ASA To the shareholders

Detaljer

INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation

INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING. Office translation Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting. Opera Software ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting Opera Software ASA Organisasjonsnummer 974 529 459 Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

18. juni 2014 kl June 2014 at (CET) 1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Link Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 ( Selskapet ), holdes i: NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING The annual

Detaljer

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHOTOCURE ASA PHOTOCURE ASA

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING OF PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHOTOCURE ASA PHOTOCURE ASA In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHOTOCURE ASA MINUTES

Detaljer

SEVAN DRILLING ASA (org.nr )

SEVAN DRILLING ASA (org.nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN SEVAN DRILLING ASA (org.nr 989 910 272) Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation.

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation. Insr Insurance Group ASA Postbox 1860, Vika 0124 Oslo, Norway Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne

Detaljer

1 Valg av møteleder 1 Election of chairperson of the meeting. 3 Godkjennelse av innkalling til dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda

1 Valg av møteleder 1 Election of chairperson of the meeting. 3 Godkjennelse av innkalling til dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING I OF TARGOVAX ASA ORG NR 996 162 095 TARGOVAX ASA REG NO 996 162 095 Den 5. april 2017 kl. 10:00 avholdes

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling den 12. april 2011 kl 11.00 i selskapets lokaler

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i NEL ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson

3. Valg av møteleder 3. Election of chairperson Til aksjeeierne i Pioneer Property Group ASA PIONEER PROPERTY GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING* DAGSORDEN 20. mars 2017 kl. 10:00 i Rådhusgata 23, Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer