St.meld. nr. 10 ( ) Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.meld. nr. 10 (2006 2007) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2005 30. juni 2006"

Transkript

1 St.meld. nr. 10 ( ) Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 2006

2

3 Innhald Embetsutnemningar m.m... 8 Vedlegg 1 a. Statsministerens kontor... 8 a-1. Embete m.m. ved Statsministerens kontor... 8 b. Arbeids- og administrasjons departementet... 9 b-1. Embete m.m. i departementet... 9 b-2. Andre embete og stillingar... 9 c. Barne- og familiedepartementet c-1. Embete m.m. i departementet c-2. Andre embete og stillingar d. Finansdepartementet d-1. Embete m.m. i departementet d-2. Embete m.m. i tolletaten d-3. Andre embete og stillingar e. Fiskeri- og kystdepartementet e-1. Embete m.m. i departementet e-2. Andre embete og stillingar f. Forsvarsdepartementet f-1. Embete m.m. i departementet f-2. Embete m.m. i Forsvaret g. Helse- og omsorgsdepartementet g-1. Embete m.m. i departementet g-2. Andre embete og stillingar h. Justis- og politidepartementet h-1. Embete m.m. i departementet h-2. Dommar- og påtaleembete m.m h-3. Andre embete og stillingar i. Kommunal- og regionaldepartementet 33 i-1. Embete m.m. i departementet i-2. Andre embete og stillingar j. Kultur- og kyrkjedepartementet j-1. Embete m.m. i departementet j-2. Embete m.m. i statskyrkja j-3. Andre embete og stillingar k. Landbruks- og matdepartementet k-1. Embete m.m. i departementet k-4. Andre embete og stillingar m. Moderniseringsdepartementet m-1. Embete m.m. i departementet m-2. Fylkesmannsembete m-3. Andre embete og stillingar n. Nærings- og handelsdepartementet n-1. Embete m.m. i departementet n-2. Andre embete og stillingar o. Olje- og energidepartementet o-1. Embete m.m. i departementet o-2. Andre embete og stillingar p. Samferdselsdepartementet p-1. Embete m.m. i departementet p-2. Andre embete og stillingar q. Utdannings- og forskings departementet q-1 Embete m.m. i departementet q-2 Andre embete og stillingar r. Utanriksdepartementet r-1. Embete m.m. i departementet r-2. Embete m.m. i utanrikstenesta r-3. Andre embete og stillingar Nye departement frå 1. januar 2006 s. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 57 s-1. Embete m.m. i departementet s-2. Andre embete og stillingar t. Barne- og likestillingsdepartementet t-1. Embete m.m. i departementet t-2. Andre embete og stillingar u. Kunnskapsdepartementet u-1. Embete m.m. i departementet u-2. Andre embete og stillingar Namneendring på eit departement frå 1. januar 2006 Moderniseringsdepartementet til: v. Fornyings- og administrasjons departementet v-1. Embete m.m. i departementet v-2. Fylkesmannsembete v-3. Andre embete og stillingar l. Miljøverndepartementet l-1. Embete m.m. i departementet l-2. Andre embete og stillingar... 45

4 Vedlegg 2 Vedlegg 4 Oppgåve frå departementa pr. 30. juni 2006 Fordeling av stillingar og søkjarar i perioden over konstitueringar i embete og over 1. juli juni mellombels oppretta stillingar Vedlegg 5 Vedlegg 3 Alfabetisk personregister Fordeling på kvinner og menn... 66

5 Forklaring på forkortingar AH = arkitekthøgskole Forsv.høgsk.= Forsvarets høgskole B.A. = Bachelor of Arts geol. = geolog B.B.A. = Bachelor of Business H = Haud Administration HA = Handelsakademiet B.C. = Bachelor of Commerce HH = handelshøgskole B.Se. = Bachelor of Science HK = Hærens krigsskole BI = Bedriftsøkonomisk institutt journ. = Journalist bedr.øk. = bedriftsøkonom kst. = konstituert befalsk. = befalsskole KS = Krigsskole bibl. = bibliotekar L = Laud c.act = candidatus actuarius LKS = Luftkrigsskolen c.agr = candidatus agriculturae M.Agr. = Master of Agricultural Science c.j. = candidatus juris mag.art. = magister artium c.m. = candidatus medicinae M.A. = Master of Arts c.m.v. = candidatus medicinae veterinariae MBA = Mater of Business Administration c.mag. = candidatus magisterii M.D. = Master Degree c.odont = candidatus odontologiae M.Sc. = Master of Science c.oecon = candidatus oeconomiae NHH = Noregs handelshøgskole c.paed = candidatus paedagogiae NEH = Noregs eigedomsmeklarhøgskule c.paed.spec.= candidatus paedagogiae specialis NF = Noregs fiskerihøgskole c.philol. = candidatus philologiae NIH = Noregs idrettshøgskole c.philos. = candidatus philosophiae NISK = Norsk institutt for skogforsking c.phm. = candidatus pharmaciae NKSH = Noregs kommunal- og c.polit = candidatus politicarum rerum sosialhøgskule c.psychol. = candidatus psychologiae NLH = Noregs landbrukshøgskole c.r. = candidatus realium NTH = Noregs tekniske høgskole c.scient. = candidatus scientiarum NVH = Noregs veterinærhøgskole c.sociol. = candidatus sociologiae OTS = Oslo Tekniske skole c.th. = candidatus theologiae rev = revisor dr.acric. = doctor agriculturae SK = Sjøkrigsskolen DBA = Doctor of Business siv.agr. = sivilagronom Administration siv.ing. = sivilingeniør DH = distriktshøgskole siv.øk. = siviløkonom DPH = Den Polytekniske Høgskolen TH = Teknisk høgskole eng. = engasjert utanl.eks. = utanlandsk eksamen fung. = fungerande

6

7 Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.meld. nr. 10 ( ) Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 2006 Tilråding frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 10. november 2006, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II) 1 Utgreiing og tilråding Fornyings- og administrasjonsdepartementet legg med dette fram oppgåve over embetsutnemningar m.m. i Regjeringa i tida 1. juli juni Ved lov 15. desember 2000 nr. 98 vart ymse føresegner i offentleglova endra. Endringane gjeld frå 1. januar Etter ikraftsetjinga gjev offentleglova 6 nr. 4 nytt fjerde og femte punktum forvaltningsorganet høve til å unnta opplysningar om søkjarar frå innsyn, dersom søkjaren sjølv ber om det. I dei sakene der søkjarane ikkje ønskjer å få namna sine offentleggjorde, er det oppgjeve kor mange anonyme søkjarar dette gjeld. Regjeringa gjer framlegg om at avtrykket av oppgåva (vedlegg 1) blir sendt Stortinget saman med særskilde oppgåver frå departementa pr. 30. juni 2006 over konstitueringar i embete og mellombels oppretta embete (vedlegg 2). I fordelinga på kvinner og menn er talet på dei som ikkje ønskjer å få offentleggjort namnet, sett i parentes (vedlegg 3). I meldinga er vedlegg 4 i tråd med Kontroll- og konstitusjonskomiteens ønske om ei oversikt over utviklinga i talet på stillingar og søkjarar, pluss fordelinga mellom kvinner og menn i siste 5-årsperiode. Fornyings- og administrasjonsdepartementet tilrår: Tilråding frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 10. november 2006 om embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 2006 blir send Stortinget.

8 8 St.meld. nr Vedlegg 1 Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 2006 I dei sakene der det ikkje er sett opp innstilling, er berre den utnemnde innstilt. I Vedlegg 1 er det i tillegg til namnet på søkjaren teke med alder, embetseksamen og anna høgare utdanning samt år. Ei stjerne(*) ved embetet tyder at det ikkje er kunngjort offentleg. a-1. Embete m.m. ved Statsministerens Bastøe, Per Øyvind, 53 år, (embetseks.i sosiologi) kontor Mojir Shirazi, Sanaz, 30 år, (dipl.eksportøk. 1999) Taheri, Sepide, 34 år, (c.mag., Iran 1992) Vollset, Jon, 47 år, student (DH-kandidat 1981) a Ekspedisjonssjef Ulla, Pål, 53 år, prosj.l. (samfunnsøk. 1980) Utnemnd 16. juni 2006: Scheel, Hans Henrik, 49 år, eksp.sj. (c.oecon. 1985) Scheel, Hans Henrik, 49 år, ekspedisjonssjef Da Fonseca, Quintino Albino, 46 år, (utenl.eks. 1987)

9 St.meld. nr Arbeids- og sosialdepartementet b-1.embete m.m. i departementet b Avdelingsdirektør Konstituert 30. september 2005: Ytre-Arna, Rune, seniorrådgjevar Andersen, Odd, 64 år, adv. (c.j. 1983) Avløyp, Hilde Gunn, 41 år, rådgj. (c.j. 1996) Fjellheim, Linda, 31 år, adv. (c.j. 1995) Jarbo, Eli Mette, 46 år, sen.rådgj. (c.j. 1996) Jetlund, Martin Staxrud, 29 år, rådgj. (c.j. 2001) Seyersted, Mette, 41 år, rådgj. (c.j. 1991) Skoglund, Ole Jan, 50 år, lektor (c.j. 1983) Svraka, Ferid, 36 år, (utenl.eks.) Ytre-Arna, Rune, 44 år, sen.rådgj. (c.j. 1988) b Ekspedisjonssjef Utnemnd 16. desember 2005: Gulliksen, Tom, avdelingsdirektør Solhaug, Ewa, 54 år, leiar (Master of Art 1980) Gulliksen, Tom, 42 år, avd.dir. (c.polit. 1993) Vollset, Jon, 47 år, generalsekr. Sørhusbakken, Mona R., 43 år, avd.l. (finansregn skap 1998) b Assisterande departementsråd Utnemnd 16. desember 2005: Rådahl, Tom, ekspedisjonssjef b-2. Andre embete og stillingar b Direktør, Interimsorganisasjonen for den nye arbeids- og velferdsetaten Tilsett 5. august 2005: Saglie, Tor Johan, departementsråd Andersen, Roy, 47 år, rådgj. (sjukepl.høgsk. 1988) Archer, Thomas Colin, 52 år, gen.løytn. (LKS 1977) Hansen, Geir Jostein, 43 år, prosj.l. (NLH 1985) Kjølstad, Cato, 44 år, sjølvst.nær.driv. (siv.øk. 1988) Sagen, Egil, 43 år, generalforsaml.sekr. (bankaka demiet) Svarstad, Sverre Olav, 55 år, rådmann (distrikts høgsk. 1974) Saglie, Tor Johan, 56 år, dep.råd. (c.polit 1976) 1 søkjar (1 mann) b Medisinsk kunnig rettsmedlem, Trygde retten Konstituert 21. oktober 2005: Møller, Audun, dep.kst. medisinsk kunnig rettsmedlem Møller, Audun, 50 år, dep.kst. med.kunnig retts medl. (c.med. 1989) Varastefar, Saeeideh, 47 år, teamleiar (c.mag. 1984) Rådhal, Tom, 45 år, eksp.sj. (c.polit. 1988)

10 10 St.meld. nr Barne- og familiedepartementet c-1. Embete m.m. i departementet Ingen utnemningar i perioden. c-2. Andre embete og stillingar c Likestillings- og diskrimineringsombod Tilsett 9. september 2005: Gangås, Beate, politimeister Aasheim, Anne, 43 år, rådgj. Breistein, Stig, 43 år, (MBA 1991) Da Fonseca, Quintino, 45 år, rådgj. Gangås, Beate, 42 år, pol.m. (c.j. 1991) Gule, Lars, 50 år, generalsekr. (Doctor artium, filosofi 2003) Hai Lee Yang, Henning, 49 år, sjølvst.nær.driv. (skipsing.) Mile, Kristin, 49 år, likest.ombud (c.j. 1983) Powell, Adam Donaldson, 51 år, teamleiar (Master of Public Adm. 1985) Saers, Johan, 56 år, rektor (c.mag.) 1 søkjar (1 kvinne)

11 St.meld. nr Finansdepartementet d-1. Embete m.m. i departementet d Avdelingsdirektør Utnemnd 19. august 2005: Malkenes, Runar, dep.kst. avdelingsdirektør Hegertun, Kristian, 25 år, Malkenes, Runar, 45 år, kst. avd.dir. (c.mag.) Svraka, Ferid, 36 år (utenl.eks. 1988) Mediaas, Steinar, 59 år, dagleg l. d Avdelingsdirektør Utnemnd 2. september 2005: Pedersen, Ulf, underdirektør Pedersen, Ulf, 41 år, u.dir. (siv.øk. 1990) Svraka, Ferid, 36 år, (utenl.eks. 1988) d Underdirektør* Utnemnd 9. september 2005: Solhaug, Siren, 32 år, rådgjevar d Avdelingsdirektør* Utnemnd 9. september 2005: Hvideberg, Halvor, 44 år, kst. avdelingsdirektør d Underdirektør* Utnemnd 9. september 2005: Wiken, Vebjørn, 43 år, kst. underdirektør d Avdelingsdirektør Konstituert 23. september 2005: Klepsvik, Knut, dep.kst. avdelingsdirektør Wass, Kurt, 42 år, sen.rådgj. (c.polit. 1990) Klepsvik, Knut, 50 år, kst.avd.dir. (siv.øk. 1979) Marstad, John Eivind, 48 år, sen.stabsoff. (Master of public adm. 2004) Svarka, Ferid, 36 år (utenl.eks. 1988) Bakke, Svein-Erik, 38 år, sen.stabsoff. (c.mag. 1998) d Avdelingsdirektør* Konstituert 30. september 2005: Kongsrud, Per Mathis, 37 år, underdirektør d Underdirektør* Utnemnd 18. november 2005: Nilsen, Turid Mette, 32 år, dep.kst. underdirektør d Underdirektør* Utnemnd 18. november 2005: Semmingsen, Lone, 34 år, kst. underdirektør d Underdirektør* Utnemnd 2. desember 2005: Øverland, Ståle, 30 år, kst. underdirektør d Underdirektør* Utnemnd 24. mars 2006: Vik, Alexander, 32 år, rådgjevar d Underdirektør* Utnemnd 31. mars 2006: Seime, Gunn Randi, 33 år, rådgjevar d Lovrådgjevar* Utnemnd 5. mai 2006: Ongre, Camilla, 37 år, seniorrådgjevar d Lovrådgjevar* Utnemnd 5. mai 2006: Rian, Johanne, 55 år, seniorrådgjevar d Lovrådgjevar* Utnemnd 5. mai 2006: Berge, Elisabeth, 39 år, seniorrådgjevar

12 12 St.meld. nr d Lovrådgjevar* Utnemnd 5. mai 2006: Frankrig, Elisabeth, 38 år, seniorrådgjevar d Ekspedisjonssjef Utnemnd 12. mai 2006: Skancke, Martin, ekspedisjonssjef Ringkvist, Thomas, 39 år, (siv.øk. 1995) Sjue, Lars, 27 år, Sæther, Helge, 58 år, Tjørstad, Erik, 50 år, finansdir. (handelsakademiet 1980) Skancke, Martin, 40 år, eksp.sj. (siv.øk. 1987, MSc 1993) Eide, Helge, 41 år, ass.dir. (siv.øk. 1989) Svraka, Ferid, 36 år, (utenl.eks. 1988) Andersen, Torkel Tveiten, 44 år, d Underdirektør* Utnemnd 9. juni 2006: Berents, Fridtjof, 34 år, dep.kst. underdirektør Hansson, Tom, 46 år, (Internasjonalisering 1985) Nordhagen, Paal August, 43 år, (siv.ing. 1987) Johnsen, Arild, 33 år, (reiseliv BI 1996) Weidel, Odd, 36 år, (c.oecon. 1997) Svraka, Ferid, 37 år, Haugerud, Pål, kst. avd.dir. (bedr.øk. 1995) Scheele, Janicke, 42 år, Ruud, Jon Åge, 40 år, (dr.scient. 1999) Brække, Bård, 44 år, (siv.øk. 1988) Jakobsen, Kai Robert, 49 år, øk.dir. (finansiering og finansiell øk. 1981) Boehlke, Jan Gunnar, 39 år, sen.sektor spes. (finansanaly. 1997) d-2. Embete m.m. i tolletaten d Toll- og avgiftsdirektør Tilsett 28. oktober 2005: Wiig, Marit, toll- og avgiftsdirektør Wiig, Marit, 55 år, toll- og avgiftsdir. (c.j. 1975) d Avdelingsdirektør Konstituert 30. juni 2006: Storm, Erik, underdirektør Semmingsen, Lone Haugen, 35 år, u.dir. (samfunn søk. 1997) Storm, Erik, 45 år, u.dir. (sos.øk. 1988) d Avdelingsdirektør Utnemnd 30. juni 2006: Haugerud, Pål, dep.kst. avdelingsdirektør d-3. Andre embete og stillingar d Administrerande direktør, Folketrygdfondet Tilsett 17. februar 2006: Svarva, Olaug, investeringsdirektør Aafos, Lill Evanger, 47 år, porteføljeforvaltar Grønvik, Gunnvald, 54 år, spes.rådgj. Svarva, Olaug, 48 år, investeringsdir. 3 søkjarar (2 kvinner 1 mann)

13 St.meld. nr Fiskeri- og kystdepartementet e-1. Embete m.m. i departementet e Avdelingsdirektør Utnemnd 7. oktober 2005: Stai, Dag Erling, underdirektør Berggren, Eli Synnøve, 44 år, ass. rektor (lærarhøgsk. 1984) Haugland, Hanne Gro, 40 år, spes.rådgj. (sos.øk. 1991) Helgesen, Hilde, 44 år, sen.rådgj. (c.agric. 1988) Johansen, Eivind Sigurd, 47 år, dagleg l. (lærarhøgsk. 1984) Lindsetmo, Jan Petter, 41 år, rådgj. (siv.øk. 1993) Meier, Petter, 46 år, u.dir. (c.philol. 1986) Mordal, Anniken, 35 år, rådgj. (c.polit. 1998) Normann, Anne Katrine, 40 år, forskar (hovudfag samfunnsgeografi 1995) Pettersen, Grete, 48 år, u.dir. (c.oecon. 1985) Pettersen, Robert, 36 år, sen.rådgj. (c.polit. 1997) Reite, Stig, 39 år, leiar (fiskerikand. 1996) Rismo, Trond, 27 år, maskinist (fiskerikand./ master 2005) Shafei, Afshin, 37 år, (Mastergrad i samfunns geografi 2005) Stai, Dag Erling, 49 år, u.dir. (c.polit. 1986) Svraka, Ferid, 36 år, (utenl.eks. 1988) Tvinnereim, Håvard, 32 år, prosj.l. (c.j. 1998) 1 søkjar (1 mann) e Avdelingsdirektør Utnemnd 24. mars 2006: Torgersen, Yngve, seniorrådgjevar Jenset, Roe, 46 år, prod.sj. (fiskerikand. 1993) Stenrud, Erik, 39 år, forskar (dr.scient. 1996) Grahek-Ogden, Danica, 44 år, rådgj. (c.vet. 1989) Schultz, Øivind, 40 år, fin.rådgj. (Master of Managment 2005) Tveitan, Kjetil, 45 år, u.dir. (c.j. 1989) Forsberg, Odd Inge, 44 år, freelancer (c.scient. 1987, dr.philos. 1996) Knutsen, Gunn Harriet, 52 år, sen.rådgj. (c.med.vet. 1979) Løyland, Birgit, 49 år, seksj.sj. (c.j. 1984) Thorud, Kristin Elisabeth, 48 år, sen.rådgj. (dr.scient. 1991) Standal, Håkon, 42 år, sen.kons. (dr.scient. 1997) Svraka, Ferid, 36 år, (utenl.eks. 1988) Tvinnereim, Håvard, 33 år, prosj.l. (c.j. 1998) Holst, Sigrun, 53 år, 4 søkjarar (1 kvinner - 3 menn) e Avdelingsdirektør Utnemnd 7. april 2006: Schlytter, Esben, underdirektør Tostensen, Atle, 30 år, fung.avd.dir. (c.polit. 2000) Aursnes, Ragnhild Dammen, 33 år, rådgj. (c.j. 2000) Berg, Halvard, 62 år, kons. (Masters Degree 1969) Smefjell, Georg T., 41 år, u.dir. (Bachelor of Arts. 1990) Nesheim, Henriette, 37 år, rådgj. (c.oecon. 1995) Flornes, Anne Katrine, 32 år, sen.rådgj. (c.j. 2000) Schlytter, Esben, 36 år, u.dir. (c.polit. 2001) Tømmervåg, Peder, 52 år, adm.dir. (kommunal kandidat 1993) Ulversøy, Tore, 42 år, (siv.ing. 1986) 2 søkjarar (2 menn) e Avdelingsdirektør* Utnemnd 30. juni 2006: Holst, Sigrun, 53 år, underdirektør e-2. Andre embete og stillingar Ingen utnemningar i perioden.

14 14 St.meld. nr Forsvarsdepartementet f-1. Embete m.m. i departementet f Avdelingsdirektør* Konstituert 10. november 2005: Simonsen, Tom, 40 år, underdirektør f Underdirektør* Utnemnd 10. november 2005: Dokken, Inge, 34 år, seniorrådgjevar f Underdirektør* Utnemnd 17. februar 2006: Segaard, Njaal, 38 år, seniorrådgjevar f Underdirektør* Utnemnd 7. april 2006: Hermansen, Frede, 32 år, seniorrådgjevar f Avdelingsdirektør* Konstituert 30. juni 2006: Tjaberg, Anette, 40 år, seniorrådgjevar f-2. Embete m.m. i Forsvaret f Sjef, Forsvarets logistikkorganisasjon* Beordra 1. juli 2005: Karlsen, Trond Ragnarsøn, 46 år, generalmajor f Kontreadmiral, Sjøforsvaret og teneste som sjef for Systemstyringsavdelinga i Forsvarets logistikkorganisasjon* Utnemnd og beordra 1. juli 2005: Jacobsen, Morten, 49 år, flaggkommandør f Sjef, Personell-, økonomi- og styringsstaben i Forsvarsstaben og økonomidirektør i Forsvaret* Beordra 2. september 2005: Amundsen, Espen, 50 år, generalmajor f Kontreadmiral, Sjøforsvaret og teneste som sjef for Fellesstaben i Forsvarsstaben* Utnemnd og beordra 2. september 2005: Karlsvik, Atle Torbjørn, 48 år, flaggkommandør f Brigader, Hæren og teneste som avdelingssjef for Økonomi og styringsavdelinga i Forsvarsstaben/Personell-, økonomi- og styringsstaben* Utnemnd og beordra 2. september 2005: Dregelid, Arild, 46 år, oberst f Oberst, Hæren Utnemnd 23. september 2005: Gjersem, Petter, oberstløytnant, mellombels oberst Walter, Tor Egil, 51 år, kommandørkaptein Faret, Jon, 49 år, oberst Andersen, Svein Harthor, 48 år, mellombels oberst Christensen, Øivind Oland, 45 år, mellombels oberst Gjersem, Petter, 47 år, mellombels oberst Hammershaug, Einar Martinus, 52 år, oberstløytnant Mikkelsen, Jan Erik, 45 år, oberstløytnant f Oberst, Hæren Utnemnd 23. september 2005: Drønen, Morten, oberstløytnant, mellombels oberst Drønen, Morten, 46 år, mellombels oberst Nordstrand, Geir Arne, 50 år, oberstløytnant Nyberget, Terje Viktor, 52 år, oberstløytnant Stensland, Frank, 42 år, oberstløytnant f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 23. september 2005:

15 St.meld. nr Wangsholm, Arne, kommandørkaptein, mellombels kommandør Arnesen, Arild Olaf, 49 år, kommandørkaptein Danielsen, Erling, 48 år, kommandørkaptein Irgens, Christian, 49 år, kommandørkaptein Moe, Knut, 48 år, kommandørkaptein Næverlid, Rolf Jostein, 54 år, kommandørkaptein Smith-Sivertsen, Hans Christian, 49 år, kommandørkaptein Ågren, Lars, 47 år, kommandørkaptein Andersen, Åsmund, 50 år, kommandør Wangsholm, Arne, 50 år, mellombels kommandør Christensen, Øivind Oland, 45 år, mellombels oberst Nordstrand, Geir Arne, 50 år, oberstløytnant f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 23. september 2005: Bollestad, Sigve, oberstløytnant, mellombels kommandør Bollestad, Sigve, 48 år, mellombels oberst Nordstrand, Geir Arne, 50 år, oberstløytnant f Oberst, Hæren Utnemnd 30. september 2005: Andersen, Svein Harthor, oberstløytnant, mellombels oberst Pedersen, Trygve, 52 år, kommandørkaptein Rustan, Morten, 53 år, kommandørkaptein Skaug, Harald Hovda, 45 år, kommandørkaptein Wilhelmsen, Jan Eirik, 48 år, kommandørkaptein Riiber, Knut, 44 år, kommandør Faret, Jon, 49 år, oberst Andersen, Svein Harthor, 48 år, oberstløytnant, mellombels oberst Christensen, Øivind Oland, 45 år, oberst Forberg, Helge Arne, 48 år, oberstløytnant Skjølsvik, Terje, 48 år, oberstløytnant Underland, Ragnar, 44 år, oberstløytnant f Oberst, Hæren og teneste som nestleiar ved Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse i Forsvarsdepartementet Utnemnd og beordra 30. september 2005: Aass, Esben, oberstløytnant Departementet hadde innstilt: Aass, Esben Aulie, Lars Arne, 43 år, kommandørkaptein Bakke, Svein Erik, 39 år, kommandørkaptein Marstad, John Eivind, 48 år, kommandørkaptein Stubberud, Tore Asmund, 47 år, kommandørkaptein Aase, Bjørge, 42 år, kommandørkaptein Riiber, Knut, 44 år, kommandørkaptein, mellombels kommandør Sannes, Morten Olaf, 50 år, oberst Fossmann, Karl-Henrik, 45 år, oberst Hukkelås, John, 45 år, oberst Frostelid, Bjørn Olav, 42 år, oberstløytnant Roa, Terje, 48 år, oberstløytnant Sandø, Lasse, 48 år, oberstløytnant Wulff-Olsen, Stig, 54 år, oberstløytnant Aass, Esben, 48 år, oberstløytnant f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 30. september 2005: Riiber, Knut, kommandørkaptein, mellombels kommandør Departementet hadde innstilt: Riiber, Knut Andersen, Svein Harthor, 48 år, oberstløytnant, mellombels oberst Børseth, Arne Olav, 47 år, oberstløytnant Faret, Jon, 49 år, oberst Hollingsæter, Olav Bjørnsun, 47 år, kommandørkaptein Reiersølmoen, John Arild Sund, 41 år, oberstløytnant Riiber, Knut, 44 år, kommandørkaptein, mellombels kommandør Wilhelmsen, Jan Eirik, 48 år, kommandørkaptein f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 4. november 2005: Aase, Bjørge, kommandørkaptein, mellombels kommandør Aase, Bjørge, 42 år, kommandørkaptein, mellombels kommandør Aulie, Lars Arne, 43 år, kommandørkaptein Bakke, Svein Erik, 37 år, kommandørkaptein Bærøy, Per, 54 år, oberst Davies, Tom Percy de Lange, 47 år, oberstløytnant

16 16 St.meld. nr Drangsholt, Tor Erik Albrich, 52 år, oberstløytnant Hausken, Johannes, 45 år, kommandørkaptein Ihle, Tune Owrenn, 53 år, oberstløytnant Iversen, Ronny Markeng, 49 år, kommandør kaptein Kvilten, Willy, 42 år, oberstløytnant Lund, Arnt Ståle, 54 år, oberst Marstad, John Eivind, 48 år, kommandørkaptein Riiber, Knut, 44 år, kommandørkaptein, mellom bels kommandør Rogneflåten, Gunnar Nilsen, 47 år, oberstløytnant Sandø, Lasse, 47 år, oberstløytnant Wilhelmsen, Jan Eirik, 48 år, kommandørkaptein f Direktør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet Tilsett 10. november 2005: Hansen, Kjetil Storaas, regiondirektør Andersson, Lise-Mette, 38 år, sen.revisor Bakken, Bent Erik, 46 år, forskn.sj. Birkeland, Christophe, 34 år, avd.dir. Hansen, Kjetil Storaas, 49 år, regiondir. Hansen, Per, 54 år, Monstad, Helge Halvorsen, 37 år, Samuelsen, Geir A., 43 år, avd.dir. Stausland, Hans Erling, 37 år, kontroll og sikker leikssj. Tømmervåg, Peder, 51 år, adm.dir. f Oberst, Luftforsvaret og nestleiar ved Seksjon for investeringsstyring i FD* Utnemnd og beordra 9. desember 2005: Fagerli, Rune, 46 år, oberstløytnant Aase, Bjørge, 42 år, kommandør Bakke, Svein Erik, 38 år, kommandørkaptein Davies, Tom Percy de Lange, 47 år, oberstløytnant Dehli, Per, 42 år, oberstløytnant Fagerli, Rune, 46 år, oberst Johannesen, Tormod, 50 år, oberstløytnant Kvalvik, Tore, 41 år, oberstløytnant Roa, Terje, 48 år, oberstløytnant Stein, Rolf Magne, 53 år, kommandørkaptein Vassbotten, Jan Henrik, 48 år, kommandørkaptein Wilhelmsen, Jan Eirik, 48 år, kommandørkaptein f Brigader, Hæren Utnemnd 16. desember 2005: Sæther, Tor Eystein, oberst Haagensen, Oddvar, 55 år, oberst Kolbjørnsen, Morten, 47 år, oberst Lund, Arnt Ståle, 54 år, oberst Mørk, Anders, 55 år, oberst Smellror, Tom Erling, 48 år, oberst Sæther, Tor Eystein, 47 år, oberst f Oberst, Hæren Utnemnd 16. desember 2005: Sakserud, Magne Ivar, oberstløytnant Davies, Tom Percy de Lange, 47 år, oberstløytnant Forberg, Helge Arne, 48 år, oberstløytnant Nyberget, Terje Viktor, 52 år, oberstløytnant Paulsen, Svein Erik Kesanen, 47 år, oberstløytnant Sakserud, Magne Ivar, 48 år, oberstløytnant Stensland, Frank, 42 år, oberstløytnant f Flaggkommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 17. februar 2006: Grimstvedt, Bernt, kommandør Grønningsæter, Arne Morten, 46 år, kommandør Andersen, Åsmund, 51 år, kommandør Grimstvedt, Bernt, 46 år, kommandør Gøransson, Per Erik, 56 år, kommandør Håkonsen, Harald, 51 år, kommandør Johannessen, Tor Fredrik, 46 år, kommandør Saunes, Lars, 46 år, kommandør Vestlie, Tor, 52 år, kommandør Wedervang, Thomas Tor, 44 år, kommandør f Brigader, Luftforsvaret Utnemnd 3. mars 2006: Krogstad, Jon Ragnar, oberst Ødegaard, Jan Christian, 45 år, mellombels brigader Hojem, Ole Martin, 54 år, oberst Haagensen, Oddvar, 55 år, oberst Krogstad, Jon Ragnar, 50 år, oberst Kvaslerud, Olav, 55 år, oberst Lundberg, Trond, 43 år, oberst Pedersen, Odd Egil, 46 år, oberst Sørvåg, Sverre, 48 år, oberst f Overadjutant frå Hæren hos H M Kongen* Beordra 9. juni 2006: Brestrup, Britt Tove Berg, 49 år, oberst

17 St.meld. nr f Adjutant frå Sjøforsvaret hos H K H f Generalløytnant, Hæren og teneste som Kronprinsen* sjef for Militærmisjonen i Brüssel* Beordra 9. juni 2006: Utnemnd og beordra 16. juni 2006: Refstad, Morten, 37 år, orlogskaptein Sunde, Harald, 52 år, generalmajor f Adjutant frå Luftforsvaret hos H M Kongen* Beordra 9. juni 2006: Strokkenes, Kjetil Blix, 34 år, major

18 18 St.meld. nr Helse- og omsorgsdepartementet g-1. Embete m.m. i departementet g Avdelingsdirektør Utnemnd 1. juli 2005: Jørgensen, Anne-Cathrine Haug, dep.kst. avdelingsdirektør Aboagye, Ohene, 49 år, servicesjef (c.mag. 1998) Cappelen, Margrete, 53 år, pol.rådgj. (c.j. 1979) Hauland, Jorunn, 56 år, leiar (sjukepl.høgsk. 1971) Holm, Vidar, 58 år, (c.j. 1974) Iqbal, Tarsem, 51 år, avd.sjukepl. (sjukepl.høgsk. 1984) Jørgensen, Anne-Cathrine Haug, f. 1965, dep.kst. avd.dir. (c.j. 1992) Kårikstad, Vidar, 46 år, leiar (kandidat i sjuke leievitskap 1996) Langhaug, Tove, 42 år, kontorsj. (c.mag. 1993) Monge, Målfrid, 46 år, dagleg l. (c.mag. 1990) Ouren, Thorstein, 39 år, sen.rådgj. (dipl.øk. 1993) Røen, Bente, 51 år, helse- og sos.sj. (master i folke helsevitskap 2005) Svraka, Ferid, 35 år (teknisk skole 1988) Taraldset, Ellisiv, 44 år, sen.rådgj. (c.polit 1987) Trengereid, Radina, 39 år, pers.- og øk.l. (siv.øk.) Wold, Marit Getz, 55 år, sen.rådgj. (c.polit. 1992) 2 søkjarar (1 kvinne 1 mann) g Avdelingsdirektør* Konstituert 5. august 2005: Andersen, Ole T., 43 år, helse- og sosialråd g Avdelingsdirektør Utnemnd 3. mars 2006: Batalden, Cecilie Mo, seniorrådgjevar Wiik, Terje, 48 år, (siv.øk. 1982) Johannessen, Kirsti Margrete, 58 år, (NKSH 1974) Dingsør, Endre, 54 år, tannhelsesj. (Odontologi 1975) Gjestvang, Olav Johan, 51 år, rådgj. (c.mag. 1980, Magister i sosiologi 1985) Lieng, Laila, 49 år, u.dir. (c.polit. 1986) Astad, Bjørn, 43 år, sen.rådgj. (c.polit. 1993) Batalden, Cecilie Mo, 42 år, sen.rådgj. (siv.øk. 1989) Asplin, Stig Wilhelm, 50 år, fastlege (c.med. 1985) Kvarme, Inger Johanne Mælen, 54 år, u.dir. (statsvitskap hovudfagkurs 1989) Skilbrei, Reidar, 50 år, avd.dir. (c.mag. 1980) Rabe, Ragnhild G., 60 år, (siv.ing. 1981) Kristensen, Kim Langberg, 45 år, (c.mag. 1991) 5 søkjarar (2 kvinner 3 menn) g Avdelingsdirektør Utnemnd 10. mars 2006: Roald, Synnøve, underdirektør Skjeldal, Ola, 58 år, overlege (c.med. 1977) Gohn, Morten, 33 år, spes.rådgj. (c.j. 2001) Bukholm, Geir, 51 år, dir. (dr.med. 1985) Fjelde, John Magne, 52 år, dir. (vernepl. 1977, Masterprogram BI 2002, 2005) Tyrdal, Stein, 50 år, dagleg l. (c.med. 1982) Hogsnes, Torbjørg, 61 år, kons. (c.odont. 1968) Halset, Marta F., 56 år, seksj.l. (sjukepleievitskap 1998) Olerud, Hilde Merete, 48 år, seksj.sj. (dr.ing. 1998) Norstein, Jarle, 56 år, forskar (c.med. 1975) Bjugn, Roger, 45 år, avd.sj. (dr.med. 1991) Noddeland, Harald, 53 år, fagsj. (dr.med. 1982) Roald, Synnøve, 40 år, u.dir. (c.polit. 1992) 2 søkjarar (2 menn) g Ekspedisjonssjef* Konstituert 31. mars 2006: Teisberg, Tale, 38 år, avdelingsdirektør g Avdelingsdirektør* Utnemnd 31. mars 2006: Forfang, Lise, 58 år, kst. avdelingsdirektør

19 St.meld. nr g Underdirektør* Utnemnd 16. juni 2006: Bakkeli, Mette, 42 år, seniorrådgjevar g Underdirektør* Utnemnd 16. juni 2006: Ullahammer, Anne-Mette, 39 år, seniorrådgjevar g-2. Andre embete og stillingar g Settedirektør, Statens helsetilsyn* Oppnemnd 16. september 2005: Rolstad, Øyvind, 61 år, pensjonert brigader g Settedirektør, Statens helsetilsyn* Oppnemnd 27. januar 2006: Hjelle, Kjell, 55 år, folkehelserådgjevar g Fylkeslege, Telemark Utnemnd 3. mars 2006: Iden, Pål, kommuneoverlege Iden, Pål, 43 år, kom.o.lege (c.med. 1989) g Fylkeslege, Møre og Romsdal Utnemnd 12. mai 2006: Vinjar, Bergljot, ass. fylkeslege Brekke, Dag, 61 år, avd.overlege (c.med. 1971) Vinjar, Bergljot, 47 år, ass. fylkeslege (c.med. 1985) Kjærstad, Andreas Georg, 36 år, kst. fylkeslege (c.med. 1998) g Fylkeslege, Finnmark Utnemnd 30. juni 2006: Straume, Karin, seniorrådgjevar Straume, Karin, 55 år, sen.rådgj. (c.med.)

20 20 St.meld. nr Justis- og politidepartementet h-1. Embete m.m. i departementet h Lovrådgjevar* Framleis konstituert 25. november 2005: Bull, Steingrim, 57 år, lagdommar h Lovrådgjevar* Utnemnd 20. januar 2006: Fjørtoft, Tore, 32 år, kst. lovrådgjevar h Lovrådgjevar* Framleis konstituert 3. mars 2006: Myhrer, Tor-Geir, 54 år, kst. fyrstestatsadvokat h Avdelingsdirektør Konstituert 31. mars 2006: Stokke, Inger Aarvaag, seniorrådgjevar Rustad, Morten, 38 år, sen.rådgj. (c.j. 1993) Ledzbor, Peter Charles Clausen, 38 år, sjølvst. nær.driv. (adjunkt 1998) Bjerkhaug, Thor Andre, 40 år, adv. (c.j. 1992) Vollset, Jon, 47 år, student (DH-kandidat 1981) Ivars, Birthe Harriet Maria, 41 år, sen.rådgj. (c.j. 1989) Reitan, Trine, 37 år, sen.rådgj. (c.j. 1996) Selvaag, Dagfinn Christian, 41 år, avd.dir. (c.philol. 1991) Stokke, Inger Aarvaag, 39 år, sen.rådgj. (c.j. 1993) 5 søkjarar (1 kvinne 4 menn) h Avdelingsdirektør Utnemnd 9. juni 2006: Fosli, Knut, avdelingsdirektør Edvardsen, Arve, 52 år, avd.dir. (c.j. 1982) Tobiassen, Tor Erik, 42 år, rådgj. (c.j. 1993) Kleivan, Grethe, 46 år, pol.insp. (c.j. 1987) Førde, Erik, 45 år, statsadv. (c.j. 1989) Brunsell, Tom, 56 år, avd.dir. (c.j. 1974) Ek, Øyvind Thorstein, 39 år, u.dir. (c.j. 1993) Johansen, Hege, 39 år, u.dir. (c.j. 1993) Volckmar, Kristin, 53 år, avd.l. (siv.ing. 1981) Volckmar, Eli, 47 år, pol.insp. (c.j. 1987) Fosli, Knut, 47 år, avd.dir. (c.j. 1991) 3 søkjarar (1 kvinne - 2 menn) h Lovrådgjevar* Framleis konstituert 30. juni 2006: Greaker, Magnus Hauge, 32 år, rådgjevar h-2. Dommar- og påtaleembete m.m. h Lagdommar, Agder lagmannsrett Utnemnd 1. juli 2005: Linnestad, Marianne, politiadvokat Haaland, Bjørn, 55 år, fagleg leiar (c.j. 1975) Rosendal, Per Arne, 58 år, fylk. nemndsl. (c.j. 1975) Aagestad, Svenn, 55 år, adv. (c.j. 1975) Hafli, Tor, 56 år, kom.adv. (c.j. 1976) Søby, Ole, 51 år, adv. (c.j. 1980) Merckoll, Rolf B., 50 år, dommar (c.j. 1981) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1988) Stenvik, Sile, 40 år, adv.fullm. (c.j. 1989) Linnestad, Marianne, 38 år, pol.adv. (c.j. 1994) Kolloen, Knut, 37 år, pol.adv. (C.J. 1995) 9 søkjarar (9 menn) h Lagdommar, Agder lagmannsrett Utnemnd 1. juli 2005: Ødegaard, Espen, advokat Haaland, Bjørn, 55 år, fagleg leiar (c.j. 1975) Rosendal, Per Arne, 58 år, fylk. nemndsl. (c.j. 1975) Aagestad, Svenn, 55 år, adv. (c.j. 1975) Hafli, Tor, 56 år, kom.adv. (c.j. 1976) Søby, Ole, 51 år, adv. (c.j. 1980) Merckoll, Rolf B., 50 år, dommar (c.j. 1981)

21 St.meld. nr Ødegaard, Espen, 50 år, adv. (c.j. 1985) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1988) Stenvik, Sile, 40 år, adv.fullm. (c.j. 1989) Linnestad, Marianne, 38 år, pol.adv. (c.j. 1994) Kolloen, Knut, 37 år, pol.adv. (c.j. 1995) 8 søkjarar (8 menn) h Lagdommar, Agder lagmannsrett Utnemnd 1. juli 2005: Langbakk, Øistein, kst. tingrettsdommar Haaland, Bjørn, 55 år, fagleg leiar (c.j. 1975) Rosendal, Per Arne, 58 år, fylk. nemndsl. (c.j. 1975) Aagestad, Svenn, 55 år, adv. (c.j. 1975) Hafli, Tor, 56 år, kom.adv. (c.j. 1976) Søby, Ole, 51 år, adv. (c.j. 1980) Merckoll, Rolf B., 50 år, dommar (c.j. 1981) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1988) Stenvik, Sile, 40 år, adv.fullm. (c.j. 1989) Langbakk, Øistein, 38 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1993) Linnestad, Marianne, 38 år, pol.adv. (c.j. 1994) Kolloen, Knut, 37 år, pol.adv. (c.j. 1995) 8 søkjarar (8 menn) h Lagmann, Gulating lagmannsrett* Utnemnd 1. juli 2005: Erstad, Jan Erik, 55 år, lagdommar h Lagdommar, Gulating lagmannsrett Utnemnd 1. juli 2005: Linga, Ole-Arne, kst. lagdommar Wyller, Christian Fr., 56 år, kst. sorenskr. (c.j. 1979) Kjelby, Gert Johan, 36 år, statsadv. (c.j. 1995) Linga, Ole-Arne, 37 år, kst. lagd. (c.j. 1996) 4 søkjarar (1 kvinne 3 menn) h Tingrettsdommar, Asker og Bærum tingrett Utnemnd 1. juli 2005: Danbolt, Diderik Heiberg, tingrettsdommar Haavardsen, Knut, 63 år, tingrettsd. (c.j. 1967) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Haaland, Bjørn, 55 år, fagleg leiar (c.j. 1975) Schjødt, Annæus Kr., 54 år, adv. (c.j. 1979) Grimsø, Marianne, 55 år, fylk.nemndsl. (c.j. 1980) Sandaa, Karen W., 50 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Hald, Einar, 48 år, pol.insp. (c.j. 1983) Løyland, Birgit, 48 år, seksj.sj. (c.j. 1984) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1988) Danbolt, Diderik H., 41 år, tingrettsd. (c.j. 1990) Steine-Eriksen, Sigrid, 39 år, adv. (c.j. 1991) Rosmer, Cathrine, 38 år, adv. (c.j. 1991) Hagedal, Morten S., 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Walby, Berit K. Kvien, 36 år, adv. (c.j. 1995) Gundersen, Anders B., 39 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1995) 9 søkjarar (3 kvinner 6 menn) h Tingrettsdommar, Stavanger tingrett Utnemnd 1. juli 2005: Stornes, Audun, advokat Haaland, Bjørn, 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Stephansen, Elisabet, 54 år, seksj.sj. (c.j. 1978) Undheim, Svein, 51 år, sen.adv. (c.j. 1982) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1982) Thomassen, Tore, 54 år, adv. (c.j. 1988) Steen, Cecilie, 35 år, adv. (c.j. 2000) Bø, David Martin, 34 år, jur.kons. (c.j. 1999) Stornes, Audun, 37 år, adv. (c.j. 1995) 3 søkjarar (2 kvinner 1 mann) h Tingrettsdommar, Hammerfest tingrett Utnemnd 1. juli 2005: Thomassen, Tore, advokat Plünnecke, Tom S. B., 50 år, adv. (c.j. 1982) Thomassen, Tore, 54 år, adv. (1988) Moen, Erlend Malvik, 38 år, pol.adv. (c.j. 1994) Rønning, Espen, 39 år, rådgj. (c.j. 1994) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1994) 2 søkjarar (2 menn) h Dommar, Oslo skifterett og byskrivar embete Utnemnd 1. juli 2005: Sørensen, Ole Christian Wenstøp, kst. dommar Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Grimsø, Marianne, 55 år, fylkesnemndl. (c.j. 1980) Gjelsvik, Astrid, 56 år, dommarfullm. (c.j. 1982)

22 22 St.meld. nr Andreassen, Wenche, 54 år, adv. (c.j. 1982) Ulvin, Åse, 45 år, u.dir. (c.j. 1984) Sørensen, Ole Chr., 44 år adm.sj. (c.j. 1988) Falkanger, Thorunn, 42 år, adv. (c.j. 1988) Hagedal, Morten S., 39 år, prosj.l. (c.j. 1991) Rosmer, Cathrine, 38 år, adv. (c.j. 1991) Berg, Johan, 40 år, dommarfullm. (c.j. 1992) Vagle, Bjørn Tore, 39 år, nemndl. (c.j. 1993) Landgraff, Ellen C., 52 år, adv. (c.j. 1993) Gundersen, Anders B., 38 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1995) Blikstad, Wilhelm F., 39 år, adv. (c.j. 1996) Lykke, Knut E., 35 år, dommarfullm. (c.j. 1996) Klundseter, Thorbjørn, 36 år, pol.insp. (c.j. 1997) 7 søkjarar (3 kvinner 4 menn) h Sorenskrivar, Oslo tingrett Utnemnd 1. juli 2005: Engebretsen, Geir, sorenskrivar Solbakken, Bjørn, 60 år, sorenskr. (c.j. 1969) Qvigstad, Lasse F., 59 år, f.statsadv. (c.j. 1970) Strøm, Knut Erik, 56 år, tingrettsd. (c.j. 1974) Engebretsen, Geir, f. 53, sorenskr. (c.j. 1978) h Ekstraordinær lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Konstituert 1. juli 2005: Lund, Anita Hoelstad, 68 år, Thomassen, Tore, 54 år, adv. (c.j. 1988) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1988) 8 søkjarar (2 kvinner 6 menn) h Politimeister, Vestfold politidistrikt Konstituert 5. august 2005: Bjørnland, Marie Benedicte, visepolitimeister Cassim, Rauf, f.sekr. (MBA 1998) Bjørnland, Marie Benedicte, 40 år, visepol.m. (c.j. 1991) Flom, Steinar H., 55 år, drifts.l. (politiskolen 1974) Pedersen, Toralf, 51 år, visepol.m. (politiskolen 1977) h Visepolitimeister, Hordaland politidistrikt Konstituert 5. august 2005: Nilsen, John Reidar, lensmann Torstveit, Dagfinn, 50 år, lensmann (politiskolen 1977) Nilsen, John Reidar, 39 år, lensmann (c.j. 1998) Valland, Olav, 49 år, pol.insp. (politiskolen 1978) Tenold, Øyvind, 46 år, pol.insp. (c.j. 1989) Midttun, Tone, 55 år, stasjonssj. (politiskolen 1974) 1 søkjar (1 mann) h Ekstraordinær lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Konstituert 1. juli 2005: Halvorsen, Steinar, 69 år, kst. ekstraordinær lagdommar h Tingrettsdommar, Kristiansand tingrett Utnemnd 5. august 2005: Thorvaldsen, Marit Høye, advokat Haaland, Bjørn, 54 år, fagleg l. (c.j. 1975) Aagestad, Svenn, 54 år, adv. (c.j. 1975) Danielsen, Dennis, 46 år, pol.insp. (c.j. 1983) Skagestad, Siv T., 42 år, rådgj. (c.j. 1990) Holmen, Erik E., 44 år, statsadv. (c.j. 1990) Lund, Birgitte J., 37 år, utgreiar (c.j. 1993) Gundersen, Anders B., 38 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1995) Thorvaldsen, Marit H., 52 år, adv. (c.j. 1982) h Politimeister, Salten politidistrikt Utnemnd 19. august 2005: Vangen, Tone, politiinspektør Cassim, Rauf M., f.sekr. (MBA 1998) Solhaug, Per-Jacob, 50 år, pol.m. (politiskolen 1981) Vangen, Tone, 39 år, pol.insp. (c.j. 1990) Pedersen, Toralf, 51 år, visepol.m. (politiskolen 1977) Gundersen, Gunnar Olaf, 53 år, pol.rådgj. (c.j. 1980) Aaserød, Arild, 53 år, pol.m. (c.j. 1979) 1 søkjar (1 mann) h Førstestatsadvokat/avdelingsleiar, Oslo statsadvokatembete

23 St.meld. nr Utnemnd 2. september 2005: Sagfossen, Berit, statsadvokat Sagfossen, Berit, 46 år, statsadv. (c.j. 1987) h Dommar, Høyesterett* Konstituert 2. september 2005: Kaasen, Knut, 54 år, professor dr. jurist h Statsadvokat, Hordaland statsadvokat embete Framleis konstituert 2. september 2005: Hordnes, Benedicte, advokat Fagerholt, Vidar, 52 år, (c.j.) Johnsen, Anders, 45 år, (c.j.) Tennøe, Birger, 37 år, (c.j.) Oma, Arild, 38 år, (c.j.) Andersen, Steinar, 54 år, (c.j.) Berge, Silje R., 24 år, Hordnes, Benedicte, 40 år, adv. (c.j.) h Førstestatsadvokat, Økokrim Framleis konstituert 16. september 2005: Høviskeland, Hans Tore, politiadvokat Harr, Anne Maria, 45 år, pol.adv. (c.j. 1983) Høviskeland, Hans Tore, 42 år, pol.adv. (c.j. 1988) Guttormsen, Kirsti, 30 år, pol.adv. (c.j. 2001) Lyster, Christian Halaas, 30 år, dommarfullm. (c.j. 2000) Hartmann, Carl Graff, 42 år, pol.adv. (c.j. 1987) h Ekstraordinær lagdommar, Agder lag mannsrett* Konstituert 23. september 2005: Hobæk, Inge, 66 år, pensjonert lagdommar h Ekstraordinær lagdommar, Eidsivating lagmannsrett* Konstituert 23. september 2005: Eide, Ragnar, 69 år, advokat h Statsadvokat, Økokrim Utnemnd 7. oktober 2005: Damslora, Sven Arild, politiadvokat Damslora, Sven Arild, 44 år, pol.adv. (c.j. 1988) Karlsen, Anna Haugmoen, 32 år, pol.adv. (c.j. 1998) Berg, Helge Maurstad, 33 år, pol.adv. (c.j. 1999) Kavlie, Geir, 35 år, pol.adv. (c.j. 1999) Djupesland, Marianne, 38 år, pol.adv. (c.j. 1993) Bakke-Nielsen, Joakim, 32 år, adv. (c.j. 2000) Ulfsryggen, Christin Ruud, 36 år, rådgj. (c.j. 2001) h Statsadvokat, Økokrim Utnemnd 7. oktober 2005: Karlsen, Anna Haugmoen, politiadvokat Sjå h h Statsadvokat, Økokrim Utnemnd 7. oktober 2005: Kavlie, Geir, politiadvokat Sjå h h Tingrettsdommar/nestleiar, Follo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Ståland, Helge, tingrettsdommar Ståland, Helge, 53 år, dommar (c.j. 1976) Dahl, Erik, 49 år, adv. (c.j. 1983) Steine-Eriksen, Sigrid, 39 år, adv. (c.j. 1991) Nyhus, Ellen, 51 år, sen.rådgj. (c.j. 1998) Hagedal, Morten, 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Lilletvedt, Arvid, 58 år, konsernadv. (c.j. 1977) Ulvin, Åse, 46 år, u.dir. (c.j. 1984) Konow, Paal, 62 år, kontorsj. (c.j. 1973) Sandaa, Karen W., kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1994) Falkanger, Thorunn, 43 år, adv. (c.j. 1988) Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Norbakk, Karl M., 55 år, sorenskr. (c.j. 1977) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Gjelsvik, Astrid, 56 år, kst. lagd. (c.j. 1982) Lindsjørn, Heide, 45 år, nemndl. (c.j. 1992) Gjelstad, Øyvind, 40 år, adv. (c.j. 1991) Svendgård, Johan M., 47 år, leiar (c.j. 1987) 9 søkjarar (3 kvinner 6 menn)

24 24 St.meld. nr h Tingrettsdommar, Follo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Norbakk, Karl Magnus, sorenskrivar Dahl, Erik, 49 år, adv. (c.j. 1983) Steine-Eriksen, Sigrid, 39 år, adv. (c.j. 1991) Nyhus, Ellen, 51 år, sen.rådgj. (c.j. 1998) Hagedal, Morten, 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Lilletvedt, Arvid, 58 år, konsernadv. (c.j. 1977) Ulvin, Åse, 46 år, u.dir. (c.j. 1984) Konow, Paal, 62 år, kontorsj. (c.j. 1973) Sandaa, Karen W., 50 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1981) Falkanger, Thorunn, 43 år, adv. (c.j. 1988) Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Norbakk, Karl M., 55 år, sorenskr. (c.j. 1977) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Gjelsvik, Astrid, 56 år, kst. lagd. (c.j. 1982) Lindsjørn, Heide, 45 år, nemndl. (c.j. 1992) Gjelstad, Øyvind, 40 år, adv. (c.j. 1991) Svendgård, Johan M., 47 år, leiar (c.j. 1987) 9 søkjarar (3 kvinner 6 menn) h Tingrettsdommar, Nedre Romerike tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Nyhus, Ellen, seniorrådgjevar/nestleiar Dahl, Erik, 49 år, adv. (c.j. 1983) Steine-Eriksen, Sigrid, 39 år, adv. (c.j. 1991) Nyhus, Ellen, 51 år, sen.rådgj. (c.j. 1998) Hagedal, Morten, 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Ulvin, Åse, 46 år, u.dir. (c.j. 1984) Leonardsen, Elisabeth, 55 år, adv. (c.j. 1996) Lilletvedt, Arvid, 58 år, konsernadv. (c.j. 1977) Konow, Paal, 62 år, kontorsj. (c.j. 1973) Sandaa, Karen W., 50 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Skedsmo, Erik, 51 år, nemndl. (c.j. 1983) Bergstrøm, Tina, 41 år, adv. (c.j. 1987) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1981) Falkanger, Thorunn, 43 år, adv. (c.j. 1988) Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Grøstad, Lars, 52 år, adv. (c.j. 1981) Lindsjørn, Heide, 45 år, nemndl. (c.j. 1992) Lien, Vegard, 38 år, dommarfullm. (c.j. 1999) Westgård, Bente, 45 år, adv. (c.j. 1994) Løyland, Birgit, 48 år, seksj.sj. (c.j. 1984) 9 søkjarar (4 kvinner 5 menn) h Tingrettsdommar, Øvre Romerike tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Rolstad, Helle, tingrettsdommar Dahl, Erik, 49 år, adv./rådgj. (c.j. 1983) Nyhus, Ellen, 51 år, sen.rådgj. (c.j. 1998) Hagedal, Morten, 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Lilletvedt, Arvid, 58 år, konsernadv. (c.j.1977) Ulvin, Åse, 46 år, u.dir. (c.j. 1984) Leonardsen, Elisabeth, 55 år, adv. (c.j. 1996) Konow, Paal, 62 år, ktr.sj. (c.j. 1973) Sandaa, Karen W., 50 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1994) Vagle, Bjørn Tore, 40 år, nemndl. (c.j. 1993) Falkanger, Thorunn, 43 år, adv. (c.j. 1988) Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Grøstad, Lars, 52 år, adv. (c.j. 1981) Rolstad, Helle, 54 år, tingrettsd. (c.j. 1978) Lien, Vegard, 38 år, dommarfullm. (c.j. 1999) Westgård, Bente, 45 år, adv. (c.j. 1994) 5 søkjarar (3 kvinner 2 menn) h Tingrettsdommar, Øvre Romerike tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Sandaa, Karen Wendel, kst. tingrettsdommar Sjå h h Tingrettsdommar, Oslo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Lund, Carl-Hugo, sorenskrivar Haavardsen, Knut D., 63 år, tingrettsd. (c.j. 1967) Dietrichson, Harald, 59 år, fylkesnemndl. (c.j. 1972) Lund, Carl-Hugo, 59 år, sorenskr. (c.j. 1973) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Sandall, Sigmund, 55 år, avd.dir. (c.j. 1976) Norbakk, Karl M., 55 år, sorenskr. (c.j. 1977) Schjødt, Annæus Kr., 54 år, adv. (c.j. 1979) Moe, Eivind, 53 år, (c.j. 1979) Grimsø, Marianne, 55 år, nestl. (c.j. 1980) Sandaa, Karen W., kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Gjelsvik, Astrid, 56 år, dommarfullm. (c.j. 1982) Dahl, Erik, 49 år, adv. (c.j. 1983)

25 St.meld. nr Haarr, Anne Maria, 47 år, pol.adv. (c.j. 1983) Skedsmo, Erik, 51 år, nemndl. (c.j. 1983) Skavang, Knut S., 48 år, pol.adv. (c.j. 1984) Løyland, Birgit, 48 år, seksj.sj. (c.j. 1984) Himle, Margit, 46 år, adv. (c.j. 1986) Thorsen, Claus H., 46 år, adv. (c.j. 1986) Hafr, Victor, 48 år, jur.rådgj. (c.j. 1986) Falkanger, Thorunn, 43 år, adv. (c.j. 1988) Torvund, Atle, 41 år, lovrådgj. (c.j. 1989) Hagedal, Morten S., 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Haukaas, Hege C., 38 år, lovrådgj. (c.j. 1991) Rosmer, Cathrine, 38 år, adv. (c.j. 1991) Gjelstad, Øyvind, 40 år, adv. (c.j. 1991) Steine-Eriksen, S., 39 år, adv. (c.j. 1991) Berg, Johan, 40 år, dommarfullm. (c.j. 1992) Magnussen, Torgeir, 39 år, adv. (c.j. 1992) Lindsjørn, Heidi, 45 år, avløysar (c.j. 1992) Lund, Birgitte J., 37 år, utredar (c.j. 1993) Gran, Wenche, 53 år, dommarfullm. (c.j. 1993) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1994) Raa, Dagny, 39 år, adv. (c.j. 1994) Lyngstad, Jørn, 38 år, adv. (c.j. 1995) Winther, Finn Eirik, 37 år, adv. (c.j. 1995) Gundersen, Anders, 39 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1995) Faaberg, Cathrine M., 34 år, adv. (c.j. 1996) Svartveit, Merete A., 34 år, dommarfullm. (c.j. 1997) Nyhus, Ellen, 51 år, nestl. (c.j. 1998) 19 søkjarar (7 kvinner 12 menn) h Tingrettsdommar, Oslo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Lindbøl, Espen, senioradvokat Sjå h h Sorenskrivar, Drammen tingrett Utnemnd 18. november 2005: Ingebrigtsen, Laila, tingrettsdommar Kløvstad, Finn, 60 år, kst. sorenskr. (c.j. 1971) Simonsen, Nils Ole, 53 år, lagd. (c.j. 1976) Ingebrigtsen, Laila, 53 år, tingrettsd. (c.j. 1978) Taraldsrud, Liv S., 38 år, tingrettsd. (c.j. 1992) h Tingrettsdommar og sorenskrivar, Alstahaug tingrett Utnemnd og konstituert 18. november 2005: Haaland, Bjørn Runar, fagleg leiar Konow, Paal Robert, 61 år, kontorsj. (c.j. 1973) Strand, Remi, 38 år, dir. (c.j. 1995) Skognes, Kåre, 44 år, dommarfullm. (c.j. 1995) Hagedal, Morten S., prosj.l. (c.j. 1991) Haaland, Bjørn R., fagleg l. (c.j. 1975) Grønn, Terje, 59 år, adv. (c.j. 1975) h Dommar, Høyesterett* Konstituert 25. november 2005: Kaasen, Knut, 54 år, professor dr.juris h Tingrettsdommar/avdelingsleiar, nye Bergen tingrett* Utnemnd 16. desember 2005: Blom, Beate, 42 år, byfut h Tingrettsdommar/avdelingsleiar, nye Bergen tingrett* Utnemnd 16. desember 2005: Rastum, Håkon, 42 år, tingrettsdommar h Tingrettsdommar, Oslo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Haukaas, Hege Christin, lovrådgjevar Sjå h h Tingrettsdommar, Oslo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Nerdrum, Per Kåre, advokat Sjå h h Visepolitimeister, Vestfold politidistrikt Konstituert 21. desember 2005: Kaasa, Steinar, politiinspektør Kaasa, Steinar, 46 år, pol.insp. (c.j. 1986) Sakrisvold, Ole Bjørn, 44 år, pol.insp. (c.j. 1995) Bredesen, Eskil, 45 år, pol.insp. (c.j. 1986) h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 21. desember 2005: Evanger, Geir, politiadvokat Sjå h-2.044

26 26 St.meld. nr h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Utnemnd 6. januar 2006: Fari, Carl Fredrik, kst. statsadvokat Holden, Svein, 32 år, kst. statsadv. (c.j. 1999) Gulnes, Cecilie, 40 år, kst. statsadv. (c.j. 1992) Øverberg, Johan, 35 år, kst. statsadv. (c.j. 1995) Evanger, Geir, 35 år, kst. statsadv. (c.j. 1998) Fari, Carl Fredrik, 35 år, kst. statsadv. (c.j. 1996) Rise, Katharina, 36 år, kst. statsadv. (c.j. 1998) Ervik, Morten Hojem, 39 år, kst. statsadv. (c.j. 1997) Knudsen, Tor Henning, 32 år, hosp. statsadv. (c.j. 2000) Ramstad, Elisabeth Jordan, 36 år, politiadv. (c.j. 1994) Heggøy, Tor Erik, 35 år, dommarfullm. (c.j. 2000) h Statsadvokat, Det nasjonale statsadvokatembetet for nedkjemping av organisert og annan alvorleg kriminalitet Utnemnd 20. januar 2006: Lønseth, Pål Kulø, statsadvokat Evanger, Geir, 34 år, kst. statsadv. (c.j. 1998) Lønseth, Pål Kulø, 35 år, statsadv. (c.j. 1996) h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 20. januar 2006: Evanger, Geir, kst. statsadvokat Sjå h h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Konstituert 20. januar 2006: Rise, Katharina, politiadvokat Sjå h h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Konstituert 20. januar 2006: Øverberg, Erkki Johan, advokat Sjå h h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Konstituert 20. januar 2006: Ramstad, Elisabeth J., politiadvokat Sjå h h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Konstituert 20. januar 2006: Knudsen, Tor Henning, politiadvokat Sjå h h Lagdommar ved Gulating lagmannsrett Konstituert 27. januar 2006: Jordal, Per Johannessønn, advokat Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Øyen, Ørnulf, 34 år, univers.lektor (c.j. 1997) Gran, Morten, 34 år, adv. (c.j. 1999) Stage, Eivind, 31 år, dommarfullm. (c.j. 2001) Karlsen, Liv, 44 år, adv. (c.j. 1996) Øvregaard, Bernt O., 52 år, høgsk.l. (c.j. 1997) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Lie, Ragnar, 43 år, adv. (c.j. 1988) Hæreid, Gunnar O., 35 år, adv. (c.j. 1994) Berge, Gro, 34 år, dommarfullm. (c.j. 1998) 2 søkjarar (2 menn) h Lagdommar ved Gulating lagmannsrett Konstituert 27. januar 2006: Gran, Morten, advokat Sjå h h Statsadvokat, Hordaland statsadvokat embete Konstituert 27. januar 2006: Hordnes, Benedicte, kst. statsadvokat Fagerholt, Vidar, 52 år, (c.j.) Johnsen, Anders, 45 år, (c.j.) Tennøe, Birger, 37 år, (c.j.) Oma, Arild, 39 år, pol.adv. (c.j. 1994) Andersen, Steinar, 55 år, (c.j.) Berge, Silje R., 25 år, (c.j. 2006) Hornes, Benedikte, 41 år, kst. statsadv. (c.j.1991)

27 St.meld. nr h Statsadvokat, Hordaland statsadvokatembete Konstituert 27. januar 2006: Oma, Arild, politiadvokat Sjå h h Statsadvokat, Agder statsadvokatembete Utnemnd 10. februar 2006: Danielsen, Dennis, politiinspektør Johannessen, Jostein, 39 år, kst. statsadv. (c.j. 1992) Danielsen, Dennis, 47 år, pol.insp. (c.j. 1983) Krodemansch, Iren Bendvold, 50 år, ass. dir. (c.j. 2005) h Politimeister, Øvstfinnmark politidistrikt Utnemnd 3. mars 2006: Skulstad, Håkon, avdelingsdirektør Skjold, Rune, 31 år, lensmann (c.j. 2000) Monsen, Sverre, 43 år, pol.insp. (politiskolen 1989) Tobiassen, Tor Erik, 42 år, (c.j. 1993) Heir, Geir Ove, 47 år, pol.insp. (politiskolen 1982) Skulstad, Håkon, 43 år, avd.dir. (c.j. 1993) 2 søkjarar (2 menn) h Lagmann, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 3. mars 2006: Bøhn, Anders, kst. lagmann/avdelingsleiar Bøhn, Anders, 57 år, kst. lagm./avd.l. (c.j. 1974) Paulsen, Siri Berg, 55 år, lagd. (c.j. 1993) h Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 3. mars 2006: Heilmann, Carl August, tingrettsdommar Schjødt, Annæus Kr., 54 år, adv. (c.j. 1979) Eldøy, Ragnar, 47 år, adv. (c.j. 1985) Berthelsen, Elisabeth, 60 år, dagleg l. (c.j. 1971) Bergstad, Bjørn Chr., 48 år, jur.dir. (c.j. 1984) Fredum, Erik, 48 år, adv. (c.j. 1982) Heilmann, Carl A., tingrettsd. (c.j. 1974) Fleisje, Per, 48 år, kst. lagd. (c.j. 1985) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Førde, Erik, 44 år, statsadv. (c.j. 1989) Gjelsvik, Astrid, 56 år, jur. utgreiar (c.j. 1982) Bøhn, Anders, 57 år, fung.lagm. (c.j. 1974) 5 søkjarar (1 kvinne 4 menn) h Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 3. mars 2006: Nyhus, Harald Georg, advokat Schjødt, Annæus Kr., 54 år, adv. (c.j. 1979) Eldøy, Ragnar, 47 år, adv. (c.j. 1985) Berthelsen, Elisabeth, 60 år, dagleg l. (c.j. 1971) Bergstad, Bjørn Chr., 48 år, jur.dir. (c.j. 1984) Fredum, Erik, 48 år, adv. (c.j. 1982) Heilmann, Carl A., tingrettsd. (c.j. 1974) Fleisje, Per, 48 år, kst. lagd. (c.j. 1985) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Førde, Erik, 44 år, statsadv. (c.j. 1989) Gjelsvik, Astrid, 56 år, jur. utgreiar (c.j. 1982) Nyhus, Harald Georg, 50 år, (c.j. 1983) Bøhn, Anders, 57 år, fung.lagm. (c.j. 1974) 4 søkjarar (1 kvinne 3 menn) h Sorenskrivar, Nedre Romerike tingrett Utnemnd 3. mars 2006: Bahr, Bernt, tingrettsdommar/avdelingsleiar Bahr, Bernt, 52 år, tingrettsd. (c.j. 1981) Kjelland-Mørdre, K., 48 år, tingrettsd. (c.j. 1985) h Sorenskrivar, Alta tingrett Utnemnd 3. mars 2006: Leistad, Bjørnar Kyrre, advokat Hagedal, Morten S., 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Leistad, Bjørnar K., 54 år, adv. (c.j. 1980) Heimly, Brage, 32 år, f.kons. (c.j. 2001) Berggren, Aksel B., 37 år, tingrettsd. (c.j. 1992) h Tingrettsdommar, Namdal tingrett Utnemnd 3. mars 2006: Bech, Lisa Elin, advokat Hagedal, Morten S., 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Moen, Erlend Malvik, 38 år, dommarfullm. (c.j. 1994)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

90 minutter om digitale domstoler Miniseminar i Oslo tinghus rettsal 227 9. februar 2016

90 minutter om digitale domstoler Miniseminar i Oslo tinghus rettsal 227 9. februar 2016 90 minutter om digitale domstoler Miniseminar i Oslo tinghus rettsal 227 9. februar 2016 Etternavn Fornavn Tittel 1 Anundsen Anders Statsråd Justisdepartementet 2 Brein-Karlsen Vidar Statssekretær Justisdepartementet

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Anders Vahlin 9 35 Atle Almeland 9 29 Atle Almeland 9 30 Beathe Segrov 9 28 Birger Rye 9 43 Bjørn Instanes 9 34 Bjørn Knudsen 9 45 Bjørn Knudsen 9 46 Brith Line Øverland 9

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Sone- 3. Sone- 5. Runde- 4. Runde- 5. Sone- 4

Sone- 3. Sone- 5. Runde- 4. Runde- 5. Sone- 4 Fin Plass Klubb NAVN Totalt Soner OSS Arild Waage 8 8 8 9 0 0 0 0 8 OSS Johan Nicholay Haarberg 0 0 9 8 OSS Eivind J Ulvin 0 0 0 0 0 0 0 OSS Robert Hervard 0 0 8 0 0 9 8 OSS John Sandvik 0 0 0 0 9 9 0

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014 Klasse A Antall premier: 9 1 Bergseng Lars Glåmdal 21 23 23 24 24 21 0 0 136 2 Nalum Tom Brunlanes SS 22 22 23 22 25 21 0 0 135 3 Brovold Tore Østlandske SS 21 22 20 23 24 22 0 0 132 4 Gravklev Terje Brunlanes

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

A Fagerli Frank og Fagerli Aase Baarsrud

A Fagerli Frank og Fagerli Aase Baarsrud A 01 20.04.2016 Paulsrud Tore 91116095 A 01 15.09.2016 Paulsrud Tore 91116095 A 04 18.09.2016 Rognerud Karl Erik 90112731 A 05 09.06.2016 Bakkene Ivar 95752391 A 05 08.10.2016 Bakkene Ivar 95752391 A 06

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Lyngdal Skytterlag. 3 Karusell 5m. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristoffer Aksnes Søgne 41 44 47 86 218 0,- Gave 1. Øyvind Flokenes Farsund 45 45 49 93 232 0,- Gave 1. Emma Gyland Greipstad 48 48 49 91 236 0,- Gave 1. Kamilla R. Homme

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Harstad Kommune Eierliste for: 1903-52/2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ROSTADVEGEN 37 7657 VERDAL 1903-52/2 NILSSEN BENTE ANNIE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ØVERLAND 6 1903-52/24

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden Appendiks Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden 1986 2006 Styresammensetningen i Kredittilsynet ledes av et styre på fem medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet for en periode

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

NM Master tempo. Startliste Saltstraumen

NM Master tempo. Startliste Saltstraumen M40-44 47 Tomas WESTGÅRD Namdal SK 10:01:00 352* 56 Frode STRØM Narvik CK 10:02:00 3222551 55 Bjørge MAGNUSSEN Bodø CK 10:03:00 3775947 43 Roger SEKKENES CK Victoria 10:04:00 3620689 42 Frode JERMSTAD

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk.

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk. Frammøtetid TK-mannskap = kl. 05:00 Strekkeansvarlig: KNA Solør Motorsport SS-sjef.: Per Kristian Sollien, Tlf.: 909 51 717 10. februar 2012 Frammøtetid Marshals = 07:00 Revidert 09.02.2012 Se forkortelse-forklaring

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer