St.meld. nr. 10 ( ) Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.meld. nr. 10 (2006 2007) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2005 30. juni 2006"

Transkript

1 St.meld. nr. 10 ( ) Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 2006

2

3 Innhald Embetsutnemningar m.m... 8 Vedlegg 1 a. Statsministerens kontor... 8 a-1. Embete m.m. ved Statsministerens kontor... 8 b. Arbeids- og administrasjons departementet... 9 b-1. Embete m.m. i departementet... 9 b-2. Andre embete og stillingar... 9 c. Barne- og familiedepartementet c-1. Embete m.m. i departementet c-2. Andre embete og stillingar d. Finansdepartementet d-1. Embete m.m. i departementet d-2. Embete m.m. i tolletaten d-3. Andre embete og stillingar e. Fiskeri- og kystdepartementet e-1. Embete m.m. i departementet e-2. Andre embete og stillingar f. Forsvarsdepartementet f-1. Embete m.m. i departementet f-2. Embete m.m. i Forsvaret g. Helse- og omsorgsdepartementet g-1. Embete m.m. i departementet g-2. Andre embete og stillingar h. Justis- og politidepartementet h-1. Embete m.m. i departementet h-2. Dommar- og påtaleembete m.m h-3. Andre embete og stillingar i. Kommunal- og regionaldepartementet 33 i-1. Embete m.m. i departementet i-2. Andre embete og stillingar j. Kultur- og kyrkjedepartementet j-1. Embete m.m. i departementet j-2. Embete m.m. i statskyrkja j-3. Andre embete og stillingar k. Landbruks- og matdepartementet k-1. Embete m.m. i departementet k-4. Andre embete og stillingar m. Moderniseringsdepartementet m-1. Embete m.m. i departementet m-2. Fylkesmannsembete m-3. Andre embete og stillingar n. Nærings- og handelsdepartementet n-1. Embete m.m. i departementet n-2. Andre embete og stillingar o. Olje- og energidepartementet o-1. Embete m.m. i departementet o-2. Andre embete og stillingar p. Samferdselsdepartementet p-1. Embete m.m. i departementet p-2. Andre embete og stillingar q. Utdannings- og forskings departementet q-1 Embete m.m. i departementet q-2 Andre embete og stillingar r. Utanriksdepartementet r-1. Embete m.m. i departementet r-2. Embete m.m. i utanrikstenesta r-3. Andre embete og stillingar Nye departement frå 1. januar 2006 s. Arbeids- og inkluderingsdepartementet 57 s-1. Embete m.m. i departementet s-2. Andre embete og stillingar t. Barne- og likestillingsdepartementet t-1. Embete m.m. i departementet t-2. Andre embete og stillingar u. Kunnskapsdepartementet u-1. Embete m.m. i departementet u-2. Andre embete og stillingar Namneendring på eit departement frå 1. januar 2006 Moderniseringsdepartementet til: v. Fornyings- og administrasjons departementet v-1. Embete m.m. i departementet v-2. Fylkesmannsembete v-3. Andre embete og stillingar l. Miljøverndepartementet l-1. Embete m.m. i departementet l-2. Andre embete og stillingar... 45

4 Vedlegg 2 Vedlegg 4 Oppgåve frå departementa pr. 30. juni 2006 Fordeling av stillingar og søkjarar i perioden over konstitueringar i embete og over 1. juli juni mellombels oppretta stillingar Vedlegg 5 Vedlegg 3 Alfabetisk personregister Fordeling på kvinner og menn... 66

5 Forklaring på forkortingar AH = arkitekthøgskole Forsv.høgsk.= Forsvarets høgskole B.A. = Bachelor of Arts geol. = geolog B.B.A. = Bachelor of Business H = Haud Administration HA = Handelsakademiet B.C. = Bachelor of Commerce HH = handelshøgskole B.Se. = Bachelor of Science HK = Hærens krigsskole BI = Bedriftsøkonomisk institutt journ. = Journalist bedr.øk. = bedriftsøkonom kst. = konstituert befalsk. = befalsskole KS = Krigsskole bibl. = bibliotekar L = Laud c.act = candidatus actuarius LKS = Luftkrigsskolen c.agr = candidatus agriculturae M.Agr. = Master of Agricultural Science c.j. = candidatus juris mag.art. = magister artium c.m. = candidatus medicinae M.A. = Master of Arts c.m.v. = candidatus medicinae veterinariae MBA = Mater of Business Administration c.mag. = candidatus magisterii M.D. = Master Degree c.odont = candidatus odontologiae M.Sc. = Master of Science c.oecon = candidatus oeconomiae NHH = Noregs handelshøgskole c.paed = candidatus paedagogiae NEH = Noregs eigedomsmeklarhøgskule c.paed.spec.= candidatus paedagogiae specialis NF = Noregs fiskerihøgskole c.philol. = candidatus philologiae NIH = Noregs idrettshøgskole c.philos. = candidatus philosophiae NISK = Norsk institutt for skogforsking c.phm. = candidatus pharmaciae NKSH = Noregs kommunal- og c.polit = candidatus politicarum rerum sosialhøgskule c.psychol. = candidatus psychologiae NLH = Noregs landbrukshøgskole c.r. = candidatus realium NTH = Noregs tekniske høgskole c.scient. = candidatus scientiarum NVH = Noregs veterinærhøgskole c.sociol. = candidatus sociologiae OTS = Oslo Tekniske skole c.th. = candidatus theologiae rev = revisor dr.acric. = doctor agriculturae SK = Sjøkrigsskolen DBA = Doctor of Business siv.agr. = sivilagronom Administration siv.ing. = sivilingeniør DH = distriktshøgskole siv.øk. = siviløkonom DPH = Den Polytekniske Høgskolen TH = Teknisk høgskole eng. = engasjert utanl.eks. = utanlandsk eksamen fung. = fungerande

6

7 Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.meld. nr. 10 ( ) Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 2006 Tilråding frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 10. november 2006, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II) 1 Utgreiing og tilråding Fornyings- og administrasjonsdepartementet legg med dette fram oppgåve over embetsutnemningar m.m. i Regjeringa i tida 1. juli juni Ved lov 15. desember 2000 nr. 98 vart ymse føresegner i offentleglova endra. Endringane gjeld frå 1. januar Etter ikraftsetjinga gjev offentleglova 6 nr. 4 nytt fjerde og femte punktum forvaltningsorganet høve til å unnta opplysningar om søkjarar frå innsyn, dersom søkjaren sjølv ber om det. I dei sakene der søkjarane ikkje ønskjer å få namna sine offentleggjorde, er det oppgjeve kor mange anonyme søkjarar dette gjeld. Regjeringa gjer framlegg om at avtrykket av oppgåva (vedlegg 1) blir sendt Stortinget saman med særskilde oppgåver frå departementa pr. 30. juni 2006 over konstitueringar i embete og mellombels oppretta embete (vedlegg 2). I fordelinga på kvinner og menn er talet på dei som ikkje ønskjer å få offentleggjort namnet, sett i parentes (vedlegg 3). I meldinga er vedlegg 4 i tråd med Kontroll- og konstitusjonskomiteens ønske om ei oversikt over utviklinga i talet på stillingar og søkjarar, pluss fordelinga mellom kvinner og menn i siste 5-årsperiode. Fornyings- og administrasjonsdepartementet tilrår: Tilråding frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 10. november 2006 om embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 2006 blir send Stortinget.

8 8 St.meld. nr Vedlegg 1 Embetsutnemningar m.m. 1. juli juni 2006 I dei sakene der det ikkje er sett opp innstilling, er berre den utnemnde innstilt. I Vedlegg 1 er det i tillegg til namnet på søkjaren teke med alder, embetseksamen og anna høgare utdanning samt år. Ei stjerne(*) ved embetet tyder at det ikkje er kunngjort offentleg. a-1. Embete m.m. ved Statsministerens Bastøe, Per Øyvind, 53 år, (embetseks.i sosiologi) kontor Mojir Shirazi, Sanaz, 30 år, (dipl.eksportøk. 1999) Taheri, Sepide, 34 år, (c.mag., Iran 1992) Vollset, Jon, 47 år, student (DH-kandidat 1981) a Ekspedisjonssjef Ulla, Pål, 53 år, prosj.l. (samfunnsøk. 1980) Utnemnd 16. juni 2006: Scheel, Hans Henrik, 49 år, eksp.sj. (c.oecon. 1985) Scheel, Hans Henrik, 49 år, ekspedisjonssjef Da Fonseca, Quintino Albino, 46 år, (utenl.eks. 1987)

9 St.meld. nr Arbeids- og sosialdepartementet b-1.embete m.m. i departementet b Avdelingsdirektør Konstituert 30. september 2005: Ytre-Arna, Rune, seniorrådgjevar Andersen, Odd, 64 år, adv. (c.j. 1983) Avløyp, Hilde Gunn, 41 år, rådgj. (c.j. 1996) Fjellheim, Linda, 31 år, adv. (c.j. 1995) Jarbo, Eli Mette, 46 år, sen.rådgj. (c.j. 1996) Jetlund, Martin Staxrud, 29 år, rådgj. (c.j. 2001) Seyersted, Mette, 41 år, rådgj. (c.j. 1991) Skoglund, Ole Jan, 50 år, lektor (c.j. 1983) Svraka, Ferid, 36 år, (utenl.eks.) Ytre-Arna, Rune, 44 år, sen.rådgj. (c.j. 1988) b Ekspedisjonssjef Utnemnd 16. desember 2005: Gulliksen, Tom, avdelingsdirektør Solhaug, Ewa, 54 år, leiar (Master of Art 1980) Gulliksen, Tom, 42 år, avd.dir. (c.polit. 1993) Vollset, Jon, 47 år, generalsekr. Sørhusbakken, Mona R., 43 år, avd.l. (finansregn skap 1998) b Assisterande departementsråd Utnemnd 16. desember 2005: Rådahl, Tom, ekspedisjonssjef b-2. Andre embete og stillingar b Direktør, Interimsorganisasjonen for den nye arbeids- og velferdsetaten Tilsett 5. august 2005: Saglie, Tor Johan, departementsråd Andersen, Roy, 47 år, rådgj. (sjukepl.høgsk. 1988) Archer, Thomas Colin, 52 år, gen.løytn. (LKS 1977) Hansen, Geir Jostein, 43 år, prosj.l. (NLH 1985) Kjølstad, Cato, 44 år, sjølvst.nær.driv. (siv.øk. 1988) Sagen, Egil, 43 år, generalforsaml.sekr. (bankaka demiet) Svarstad, Sverre Olav, 55 år, rådmann (distrikts høgsk. 1974) Saglie, Tor Johan, 56 år, dep.råd. (c.polit 1976) 1 søkjar (1 mann) b Medisinsk kunnig rettsmedlem, Trygde retten Konstituert 21. oktober 2005: Møller, Audun, dep.kst. medisinsk kunnig rettsmedlem Møller, Audun, 50 år, dep.kst. med.kunnig retts medl. (c.med. 1989) Varastefar, Saeeideh, 47 år, teamleiar (c.mag. 1984) Rådhal, Tom, 45 år, eksp.sj. (c.polit. 1988)

10 10 St.meld. nr Barne- og familiedepartementet c-1. Embete m.m. i departementet Ingen utnemningar i perioden. c-2. Andre embete og stillingar c Likestillings- og diskrimineringsombod Tilsett 9. september 2005: Gangås, Beate, politimeister Aasheim, Anne, 43 år, rådgj. Breistein, Stig, 43 år, (MBA 1991) Da Fonseca, Quintino, 45 år, rådgj. Gangås, Beate, 42 år, pol.m. (c.j. 1991) Gule, Lars, 50 år, generalsekr. (Doctor artium, filosofi 2003) Hai Lee Yang, Henning, 49 år, sjølvst.nær.driv. (skipsing.) Mile, Kristin, 49 år, likest.ombud (c.j. 1983) Powell, Adam Donaldson, 51 år, teamleiar (Master of Public Adm. 1985) Saers, Johan, 56 år, rektor (c.mag.) 1 søkjar (1 kvinne)

11 St.meld. nr Finansdepartementet d-1. Embete m.m. i departementet d Avdelingsdirektør Utnemnd 19. august 2005: Malkenes, Runar, dep.kst. avdelingsdirektør Hegertun, Kristian, 25 år, Malkenes, Runar, 45 år, kst. avd.dir. (c.mag.) Svraka, Ferid, 36 år (utenl.eks. 1988) Mediaas, Steinar, 59 år, dagleg l. d Avdelingsdirektør Utnemnd 2. september 2005: Pedersen, Ulf, underdirektør Pedersen, Ulf, 41 år, u.dir. (siv.øk. 1990) Svraka, Ferid, 36 år, (utenl.eks. 1988) d Underdirektør* Utnemnd 9. september 2005: Solhaug, Siren, 32 år, rådgjevar d Avdelingsdirektør* Utnemnd 9. september 2005: Hvideberg, Halvor, 44 år, kst. avdelingsdirektør d Underdirektør* Utnemnd 9. september 2005: Wiken, Vebjørn, 43 år, kst. underdirektør d Avdelingsdirektør Konstituert 23. september 2005: Klepsvik, Knut, dep.kst. avdelingsdirektør Wass, Kurt, 42 år, sen.rådgj. (c.polit. 1990) Klepsvik, Knut, 50 år, kst.avd.dir. (siv.øk. 1979) Marstad, John Eivind, 48 år, sen.stabsoff. (Master of public adm. 2004) Svarka, Ferid, 36 år (utenl.eks. 1988) Bakke, Svein-Erik, 38 år, sen.stabsoff. (c.mag. 1998) d Avdelingsdirektør* Konstituert 30. september 2005: Kongsrud, Per Mathis, 37 år, underdirektør d Underdirektør* Utnemnd 18. november 2005: Nilsen, Turid Mette, 32 år, dep.kst. underdirektør d Underdirektør* Utnemnd 18. november 2005: Semmingsen, Lone, 34 år, kst. underdirektør d Underdirektør* Utnemnd 2. desember 2005: Øverland, Ståle, 30 år, kst. underdirektør d Underdirektør* Utnemnd 24. mars 2006: Vik, Alexander, 32 år, rådgjevar d Underdirektør* Utnemnd 31. mars 2006: Seime, Gunn Randi, 33 år, rådgjevar d Lovrådgjevar* Utnemnd 5. mai 2006: Ongre, Camilla, 37 år, seniorrådgjevar d Lovrådgjevar* Utnemnd 5. mai 2006: Rian, Johanne, 55 år, seniorrådgjevar d Lovrådgjevar* Utnemnd 5. mai 2006: Berge, Elisabeth, 39 år, seniorrådgjevar

12 12 St.meld. nr d Lovrådgjevar* Utnemnd 5. mai 2006: Frankrig, Elisabeth, 38 år, seniorrådgjevar d Ekspedisjonssjef Utnemnd 12. mai 2006: Skancke, Martin, ekspedisjonssjef Ringkvist, Thomas, 39 år, (siv.øk. 1995) Sjue, Lars, 27 år, Sæther, Helge, 58 år, Tjørstad, Erik, 50 år, finansdir. (handelsakademiet 1980) Skancke, Martin, 40 år, eksp.sj. (siv.øk. 1987, MSc 1993) Eide, Helge, 41 år, ass.dir. (siv.øk. 1989) Svraka, Ferid, 36 år, (utenl.eks. 1988) Andersen, Torkel Tveiten, 44 år, d Underdirektør* Utnemnd 9. juni 2006: Berents, Fridtjof, 34 år, dep.kst. underdirektør Hansson, Tom, 46 år, (Internasjonalisering 1985) Nordhagen, Paal August, 43 år, (siv.ing. 1987) Johnsen, Arild, 33 år, (reiseliv BI 1996) Weidel, Odd, 36 år, (c.oecon. 1997) Svraka, Ferid, 37 år, Haugerud, Pål, kst. avd.dir. (bedr.øk. 1995) Scheele, Janicke, 42 år, Ruud, Jon Åge, 40 år, (dr.scient. 1999) Brække, Bård, 44 år, (siv.øk. 1988) Jakobsen, Kai Robert, 49 år, øk.dir. (finansiering og finansiell øk. 1981) Boehlke, Jan Gunnar, 39 år, sen.sektor spes. (finansanaly. 1997) d-2. Embete m.m. i tolletaten d Toll- og avgiftsdirektør Tilsett 28. oktober 2005: Wiig, Marit, toll- og avgiftsdirektør Wiig, Marit, 55 år, toll- og avgiftsdir. (c.j. 1975) d Avdelingsdirektør Konstituert 30. juni 2006: Storm, Erik, underdirektør Semmingsen, Lone Haugen, 35 år, u.dir. (samfunn søk. 1997) Storm, Erik, 45 år, u.dir. (sos.øk. 1988) d Avdelingsdirektør Utnemnd 30. juni 2006: Haugerud, Pål, dep.kst. avdelingsdirektør d-3. Andre embete og stillingar d Administrerande direktør, Folketrygdfondet Tilsett 17. februar 2006: Svarva, Olaug, investeringsdirektør Aafos, Lill Evanger, 47 år, porteføljeforvaltar Grønvik, Gunnvald, 54 år, spes.rådgj. Svarva, Olaug, 48 år, investeringsdir. 3 søkjarar (2 kvinner 1 mann)

13 St.meld. nr Fiskeri- og kystdepartementet e-1. Embete m.m. i departementet e Avdelingsdirektør Utnemnd 7. oktober 2005: Stai, Dag Erling, underdirektør Berggren, Eli Synnøve, 44 år, ass. rektor (lærarhøgsk. 1984) Haugland, Hanne Gro, 40 år, spes.rådgj. (sos.øk. 1991) Helgesen, Hilde, 44 år, sen.rådgj. (c.agric. 1988) Johansen, Eivind Sigurd, 47 år, dagleg l. (lærarhøgsk. 1984) Lindsetmo, Jan Petter, 41 år, rådgj. (siv.øk. 1993) Meier, Petter, 46 år, u.dir. (c.philol. 1986) Mordal, Anniken, 35 år, rådgj. (c.polit. 1998) Normann, Anne Katrine, 40 år, forskar (hovudfag samfunnsgeografi 1995) Pettersen, Grete, 48 år, u.dir. (c.oecon. 1985) Pettersen, Robert, 36 år, sen.rådgj. (c.polit. 1997) Reite, Stig, 39 år, leiar (fiskerikand. 1996) Rismo, Trond, 27 år, maskinist (fiskerikand./ master 2005) Shafei, Afshin, 37 år, (Mastergrad i samfunns geografi 2005) Stai, Dag Erling, 49 år, u.dir. (c.polit. 1986) Svraka, Ferid, 36 år, (utenl.eks. 1988) Tvinnereim, Håvard, 32 år, prosj.l. (c.j. 1998) 1 søkjar (1 mann) e Avdelingsdirektør Utnemnd 24. mars 2006: Torgersen, Yngve, seniorrådgjevar Jenset, Roe, 46 år, prod.sj. (fiskerikand. 1993) Stenrud, Erik, 39 år, forskar (dr.scient. 1996) Grahek-Ogden, Danica, 44 år, rådgj. (c.vet. 1989) Schultz, Øivind, 40 år, fin.rådgj. (Master of Managment 2005) Tveitan, Kjetil, 45 år, u.dir. (c.j. 1989) Forsberg, Odd Inge, 44 år, freelancer (c.scient. 1987, dr.philos. 1996) Knutsen, Gunn Harriet, 52 år, sen.rådgj. (c.med.vet. 1979) Løyland, Birgit, 49 år, seksj.sj. (c.j. 1984) Thorud, Kristin Elisabeth, 48 år, sen.rådgj. (dr.scient. 1991) Standal, Håkon, 42 år, sen.kons. (dr.scient. 1997) Svraka, Ferid, 36 år, (utenl.eks. 1988) Tvinnereim, Håvard, 33 år, prosj.l. (c.j. 1998) Holst, Sigrun, 53 år, 4 søkjarar (1 kvinner - 3 menn) e Avdelingsdirektør Utnemnd 7. april 2006: Schlytter, Esben, underdirektør Tostensen, Atle, 30 år, fung.avd.dir. (c.polit. 2000) Aursnes, Ragnhild Dammen, 33 år, rådgj. (c.j. 2000) Berg, Halvard, 62 år, kons. (Masters Degree 1969) Smefjell, Georg T., 41 år, u.dir. (Bachelor of Arts. 1990) Nesheim, Henriette, 37 år, rådgj. (c.oecon. 1995) Flornes, Anne Katrine, 32 år, sen.rådgj. (c.j. 2000) Schlytter, Esben, 36 år, u.dir. (c.polit. 2001) Tømmervåg, Peder, 52 år, adm.dir. (kommunal kandidat 1993) Ulversøy, Tore, 42 år, (siv.ing. 1986) 2 søkjarar (2 menn) e Avdelingsdirektør* Utnemnd 30. juni 2006: Holst, Sigrun, 53 år, underdirektør e-2. Andre embete og stillingar Ingen utnemningar i perioden.

14 14 St.meld. nr Forsvarsdepartementet f-1. Embete m.m. i departementet f Avdelingsdirektør* Konstituert 10. november 2005: Simonsen, Tom, 40 år, underdirektør f Underdirektør* Utnemnd 10. november 2005: Dokken, Inge, 34 år, seniorrådgjevar f Underdirektør* Utnemnd 17. februar 2006: Segaard, Njaal, 38 år, seniorrådgjevar f Underdirektør* Utnemnd 7. april 2006: Hermansen, Frede, 32 år, seniorrådgjevar f Avdelingsdirektør* Konstituert 30. juni 2006: Tjaberg, Anette, 40 år, seniorrådgjevar f-2. Embete m.m. i Forsvaret f Sjef, Forsvarets logistikkorganisasjon* Beordra 1. juli 2005: Karlsen, Trond Ragnarsøn, 46 år, generalmajor f Kontreadmiral, Sjøforsvaret og teneste som sjef for Systemstyringsavdelinga i Forsvarets logistikkorganisasjon* Utnemnd og beordra 1. juli 2005: Jacobsen, Morten, 49 år, flaggkommandør f Sjef, Personell-, økonomi- og styringsstaben i Forsvarsstaben og økonomidirektør i Forsvaret* Beordra 2. september 2005: Amundsen, Espen, 50 år, generalmajor f Kontreadmiral, Sjøforsvaret og teneste som sjef for Fellesstaben i Forsvarsstaben* Utnemnd og beordra 2. september 2005: Karlsvik, Atle Torbjørn, 48 år, flaggkommandør f Brigader, Hæren og teneste som avdelingssjef for Økonomi og styringsavdelinga i Forsvarsstaben/Personell-, økonomi- og styringsstaben* Utnemnd og beordra 2. september 2005: Dregelid, Arild, 46 år, oberst f Oberst, Hæren Utnemnd 23. september 2005: Gjersem, Petter, oberstløytnant, mellombels oberst Walter, Tor Egil, 51 år, kommandørkaptein Faret, Jon, 49 år, oberst Andersen, Svein Harthor, 48 år, mellombels oberst Christensen, Øivind Oland, 45 år, mellombels oberst Gjersem, Petter, 47 år, mellombels oberst Hammershaug, Einar Martinus, 52 år, oberstløytnant Mikkelsen, Jan Erik, 45 år, oberstløytnant f Oberst, Hæren Utnemnd 23. september 2005: Drønen, Morten, oberstløytnant, mellombels oberst Drønen, Morten, 46 år, mellombels oberst Nordstrand, Geir Arne, 50 år, oberstløytnant Nyberget, Terje Viktor, 52 år, oberstløytnant Stensland, Frank, 42 år, oberstløytnant f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 23. september 2005:

15 St.meld. nr Wangsholm, Arne, kommandørkaptein, mellombels kommandør Arnesen, Arild Olaf, 49 år, kommandørkaptein Danielsen, Erling, 48 år, kommandørkaptein Irgens, Christian, 49 år, kommandørkaptein Moe, Knut, 48 år, kommandørkaptein Næverlid, Rolf Jostein, 54 år, kommandørkaptein Smith-Sivertsen, Hans Christian, 49 år, kommandørkaptein Ågren, Lars, 47 år, kommandørkaptein Andersen, Åsmund, 50 år, kommandør Wangsholm, Arne, 50 år, mellombels kommandør Christensen, Øivind Oland, 45 år, mellombels oberst Nordstrand, Geir Arne, 50 år, oberstløytnant f Oberst, Luftforsvaret Utnemnd 23. september 2005: Bollestad, Sigve, oberstløytnant, mellombels kommandør Bollestad, Sigve, 48 år, mellombels oberst Nordstrand, Geir Arne, 50 år, oberstløytnant f Oberst, Hæren Utnemnd 30. september 2005: Andersen, Svein Harthor, oberstløytnant, mellombels oberst Pedersen, Trygve, 52 år, kommandørkaptein Rustan, Morten, 53 år, kommandørkaptein Skaug, Harald Hovda, 45 år, kommandørkaptein Wilhelmsen, Jan Eirik, 48 år, kommandørkaptein Riiber, Knut, 44 år, kommandør Faret, Jon, 49 år, oberst Andersen, Svein Harthor, 48 år, oberstløytnant, mellombels oberst Christensen, Øivind Oland, 45 år, oberst Forberg, Helge Arne, 48 år, oberstløytnant Skjølsvik, Terje, 48 år, oberstløytnant Underland, Ragnar, 44 år, oberstløytnant f Oberst, Hæren og teneste som nestleiar ved Seksjon for styring, budsjett og resultatanalyse i Forsvarsdepartementet Utnemnd og beordra 30. september 2005: Aass, Esben, oberstløytnant Departementet hadde innstilt: Aass, Esben Aulie, Lars Arne, 43 år, kommandørkaptein Bakke, Svein Erik, 39 år, kommandørkaptein Marstad, John Eivind, 48 år, kommandørkaptein Stubberud, Tore Asmund, 47 år, kommandørkaptein Aase, Bjørge, 42 år, kommandørkaptein Riiber, Knut, 44 år, kommandørkaptein, mellombels kommandør Sannes, Morten Olaf, 50 år, oberst Fossmann, Karl-Henrik, 45 år, oberst Hukkelås, John, 45 år, oberst Frostelid, Bjørn Olav, 42 år, oberstløytnant Roa, Terje, 48 år, oberstløytnant Sandø, Lasse, 48 år, oberstløytnant Wulff-Olsen, Stig, 54 år, oberstløytnant Aass, Esben, 48 år, oberstløytnant f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 30. september 2005: Riiber, Knut, kommandørkaptein, mellombels kommandør Departementet hadde innstilt: Riiber, Knut Andersen, Svein Harthor, 48 år, oberstløytnant, mellombels oberst Børseth, Arne Olav, 47 år, oberstløytnant Faret, Jon, 49 år, oberst Hollingsæter, Olav Bjørnsun, 47 år, kommandørkaptein Reiersølmoen, John Arild Sund, 41 år, oberstløytnant Riiber, Knut, 44 år, kommandørkaptein, mellombels kommandør Wilhelmsen, Jan Eirik, 48 år, kommandørkaptein f Kommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 4. november 2005: Aase, Bjørge, kommandørkaptein, mellombels kommandør Aase, Bjørge, 42 år, kommandørkaptein, mellombels kommandør Aulie, Lars Arne, 43 år, kommandørkaptein Bakke, Svein Erik, 37 år, kommandørkaptein Bærøy, Per, 54 år, oberst Davies, Tom Percy de Lange, 47 år, oberstløytnant

16 16 St.meld. nr Drangsholt, Tor Erik Albrich, 52 år, oberstløytnant Hausken, Johannes, 45 år, kommandørkaptein Ihle, Tune Owrenn, 53 år, oberstløytnant Iversen, Ronny Markeng, 49 år, kommandør kaptein Kvilten, Willy, 42 år, oberstløytnant Lund, Arnt Ståle, 54 år, oberst Marstad, John Eivind, 48 år, kommandørkaptein Riiber, Knut, 44 år, kommandørkaptein, mellom bels kommandør Rogneflåten, Gunnar Nilsen, 47 år, oberstløytnant Sandø, Lasse, 47 år, oberstløytnant Wilhelmsen, Jan Eirik, 48 år, kommandørkaptein f Direktør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet Tilsett 10. november 2005: Hansen, Kjetil Storaas, regiondirektør Andersson, Lise-Mette, 38 år, sen.revisor Bakken, Bent Erik, 46 år, forskn.sj. Birkeland, Christophe, 34 år, avd.dir. Hansen, Kjetil Storaas, 49 år, regiondir. Hansen, Per, 54 år, Monstad, Helge Halvorsen, 37 år, Samuelsen, Geir A., 43 år, avd.dir. Stausland, Hans Erling, 37 år, kontroll og sikker leikssj. Tømmervåg, Peder, 51 år, adm.dir. f Oberst, Luftforsvaret og nestleiar ved Seksjon for investeringsstyring i FD* Utnemnd og beordra 9. desember 2005: Fagerli, Rune, 46 år, oberstløytnant Aase, Bjørge, 42 år, kommandør Bakke, Svein Erik, 38 år, kommandørkaptein Davies, Tom Percy de Lange, 47 år, oberstløytnant Dehli, Per, 42 år, oberstløytnant Fagerli, Rune, 46 år, oberst Johannesen, Tormod, 50 år, oberstløytnant Kvalvik, Tore, 41 år, oberstløytnant Roa, Terje, 48 år, oberstløytnant Stein, Rolf Magne, 53 år, kommandørkaptein Vassbotten, Jan Henrik, 48 år, kommandørkaptein Wilhelmsen, Jan Eirik, 48 år, kommandørkaptein f Brigader, Hæren Utnemnd 16. desember 2005: Sæther, Tor Eystein, oberst Haagensen, Oddvar, 55 år, oberst Kolbjørnsen, Morten, 47 år, oberst Lund, Arnt Ståle, 54 år, oberst Mørk, Anders, 55 år, oberst Smellror, Tom Erling, 48 år, oberst Sæther, Tor Eystein, 47 år, oberst f Oberst, Hæren Utnemnd 16. desember 2005: Sakserud, Magne Ivar, oberstløytnant Davies, Tom Percy de Lange, 47 år, oberstløytnant Forberg, Helge Arne, 48 år, oberstløytnant Nyberget, Terje Viktor, 52 år, oberstløytnant Paulsen, Svein Erik Kesanen, 47 år, oberstløytnant Sakserud, Magne Ivar, 48 år, oberstløytnant Stensland, Frank, 42 år, oberstløytnant f Flaggkommandør, Sjøforsvaret Utnemnd 17. februar 2006: Grimstvedt, Bernt, kommandør Grønningsæter, Arne Morten, 46 år, kommandør Andersen, Åsmund, 51 år, kommandør Grimstvedt, Bernt, 46 år, kommandør Gøransson, Per Erik, 56 år, kommandør Håkonsen, Harald, 51 år, kommandør Johannessen, Tor Fredrik, 46 år, kommandør Saunes, Lars, 46 år, kommandør Vestlie, Tor, 52 år, kommandør Wedervang, Thomas Tor, 44 år, kommandør f Brigader, Luftforsvaret Utnemnd 3. mars 2006: Krogstad, Jon Ragnar, oberst Ødegaard, Jan Christian, 45 år, mellombels brigader Hojem, Ole Martin, 54 år, oberst Haagensen, Oddvar, 55 år, oberst Krogstad, Jon Ragnar, 50 år, oberst Kvaslerud, Olav, 55 år, oberst Lundberg, Trond, 43 år, oberst Pedersen, Odd Egil, 46 år, oberst Sørvåg, Sverre, 48 år, oberst f Overadjutant frå Hæren hos H M Kongen* Beordra 9. juni 2006: Brestrup, Britt Tove Berg, 49 år, oberst

17 St.meld. nr f Adjutant frå Sjøforsvaret hos H K H f Generalløytnant, Hæren og teneste som Kronprinsen* sjef for Militærmisjonen i Brüssel* Beordra 9. juni 2006: Utnemnd og beordra 16. juni 2006: Refstad, Morten, 37 år, orlogskaptein Sunde, Harald, 52 år, generalmajor f Adjutant frå Luftforsvaret hos H M Kongen* Beordra 9. juni 2006: Strokkenes, Kjetil Blix, 34 år, major

18 18 St.meld. nr Helse- og omsorgsdepartementet g-1. Embete m.m. i departementet g Avdelingsdirektør Utnemnd 1. juli 2005: Jørgensen, Anne-Cathrine Haug, dep.kst. avdelingsdirektør Aboagye, Ohene, 49 år, servicesjef (c.mag. 1998) Cappelen, Margrete, 53 år, pol.rådgj. (c.j. 1979) Hauland, Jorunn, 56 år, leiar (sjukepl.høgsk. 1971) Holm, Vidar, 58 år, (c.j. 1974) Iqbal, Tarsem, 51 år, avd.sjukepl. (sjukepl.høgsk. 1984) Jørgensen, Anne-Cathrine Haug, f. 1965, dep.kst. avd.dir. (c.j. 1992) Kårikstad, Vidar, 46 år, leiar (kandidat i sjuke leievitskap 1996) Langhaug, Tove, 42 år, kontorsj. (c.mag. 1993) Monge, Målfrid, 46 år, dagleg l. (c.mag. 1990) Ouren, Thorstein, 39 år, sen.rådgj. (dipl.øk. 1993) Røen, Bente, 51 år, helse- og sos.sj. (master i folke helsevitskap 2005) Svraka, Ferid, 35 år (teknisk skole 1988) Taraldset, Ellisiv, 44 år, sen.rådgj. (c.polit 1987) Trengereid, Radina, 39 år, pers.- og øk.l. (siv.øk.) Wold, Marit Getz, 55 år, sen.rådgj. (c.polit. 1992) 2 søkjarar (1 kvinne 1 mann) g Avdelingsdirektør* Konstituert 5. august 2005: Andersen, Ole T., 43 år, helse- og sosialråd g Avdelingsdirektør Utnemnd 3. mars 2006: Batalden, Cecilie Mo, seniorrådgjevar Wiik, Terje, 48 år, (siv.øk. 1982) Johannessen, Kirsti Margrete, 58 år, (NKSH 1974) Dingsør, Endre, 54 år, tannhelsesj. (Odontologi 1975) Gjestvang, Olav Johan, 51 år, rådgj. (c.mag. 1980, Magister i sosiologi 1985) Lieng, Laila, 49 år, u.dir. (c.polit. 1986) Astad, Bjørn, 43 år, sen.rådgj. (c.polit. 1993) Batalden, Cecilie Mo, 42 år, sen.rådgj. (siv.øk. 1989) Asplin, Stig Wilhelm, 50 år, fastlege (c.med. 1985) Kvarme, Inger Johanne Mælen, 54 år, u.dir. (statsvitskap hovudfagkurs 1989) Skilbrei, Reidar, 50 år, avd.dir. (c.mag. 1980) Rabe, Ragnhild G., 60 år, (siv.ing. 1981) Kristensen, Kim Langberg, 45 år, (c.mag. 1991) 5 søkjarar (2 kvinner 3 menn) g Avdelingsdirektør Utnemnd 10. mars 2006: Roald, Synnøve, underdirektør Skjeldal, Ola, 58 år, overlege (c.med. 1977) Gohn, Morten, 33 år, spes.rådgj. (c.j. 2001) Bukholm, Geir, 51 år, dir. (dr.med. 1985) Fjelde, John Magne, 52 år, dir. (vernepl. 1977, Masterprogram BI 2002, 2005) Tyrdal, Stein, 50 år, dagleg l. (c.med. 1982) Hogsnes, Torbjørg, 61 år, kons. (c.odont. 1968) Halset, Marta F., 56 år, seksj.l. (sjukepleievitskap 1998) Olerud, Hilde Merete, 48 år, seksj.sj. (dr.ing. 1998) Norstein, Jarle, 56 år, forskar (c.med. 1975) Bjugn, Roger, 45 år, avd.sj. (dr.med. 1991) Noddeland, Harald, 53 år, fagsj. (dr.med. 1982) Roald, Synnøve, 40 år, u.dir. (c.polit. 1992) 2 søkjarar (2 menn) g Ekspedisjonssjef* Konstituert 31. mars 2006: Teisberg, Tale, 38 år, avdelingsdirektør g Avdelingsdirektør* Utnemnd 31. mars 2006: Forfang, Lise, 58 år, kst. avdelingsdirektør

19 St.meld. nr g Underdirektør* Utnemnd 16. juni 2006: Bakkeli, Mette, 42 år, seniorrådgjevar g Underdirektør* Utnemnd 16. juni 2006: Ullahammer, Anne-Mette, 39 år, seniorrådgjevar g-2. Andre embete og stillingar g Settedirektør, Statens helsetilsyn* Oppnemnd 16. september 2005: Rolstad, Øyvind, 61 år, pensjonert brigader g Settedirektør, Statens helsetilsyn* Oppnemnd 27. januar 2006: Hjelle, Kjell, 55 år, folkehelserådgjevar g Fylkeslege, Telemark Utnemnd 3. mars 2006: Iden, Pål, kommuneoverlege Iden, Pål, 43 år, kom.o.lege (c.med. 1989) g Fylkeslege, Møre og Romsdal Utnemnd 12. mai 2006: Vinjar, Bergljot, ass. fylkeslege Brekke, Dag, 61 år, avd.overlege (c.med. 1971) Vinjar, Bergljot, 47 år, ass. fylkeslege (c.med. 1985) Kjærstad, Andreas Georg, 36 år, kst. fylkeslege (c.med. 1998) g Fylkeslege, Finnmark Utnemnd 30. juni 2006: Straume, Karin, seniorrådgjevar Straume, Karin, 55 år, sen.rådgj. (c.med.)

20 20 St.meld. nr Justis- og politidepartementet h-1. Embete m.m. i departementet h Lovrådgjevar* Framleis konstituert 25. november 2005: Bull, Steingrim, 57 år, lagdommar h Lovrådgjevar* Utnemnd 20. januar 2006: Fjørtoft, Tore, 32 år, kst. lovrådgjevar h Lovrådgjevar* Framleis konstituert 3. mars 2006: Myhrer, Tor-Geir, 54 år, kst. fyrstestatsadvokat h Avdelingsdirektør Konstituert 31. mars 2006: Stokke, Inger Aarvaag, seniorrådgjevar Rustad, Morten, 38 år, sen.rådgj. (c.j. 1993) Ledzbor, Peter Charles Clausen, 38 år, sjølvst. nær.driv. (adjunkt 1998) Bjerkhaug, Thor Andre, 40 år, adv. (c.j. 1992) Vollset, Jon, 47 år, student (DH-kandidat 1981) Ivars, Birthe Harriet Maria, 41 år, sen.rådgj. (c.j. 1989) Reitan, Trine, 37 år, sen.rådgj. (c.j. 1996) Selvaag, Dagfinn Christian, 41 år, avd.dir. (c.philol. 1991) Stokke, Inger Aarvaag, 39 år, sen.rådgj. (c.j. 1993) 5 søkjarar (1 kvinne 4 menn) h Avdelingsdirektør Utnemnd 9. juni 2006: Fosli, Knut, avdelingsdirektør Edvardsen, Arve, 52 år, avd.dir. (c.j. 1982) Tobiassen, Tor Erik, 42 år, rådgj. (c.j. 1993) Kleivan, Grethe, 46 år, pol.insp. (c.j. 1987) Førde, Erik, 45 år, statsadv. (c.j. 1989) Brunsell, Tom, 56 år, avd.dir. (c.j. 1974) Ek, Øyvind Thorstein, 39 år, u.dir. (c.j. 1993) Johansen, Hege, 39 år, u.dir. (c.j. 1993) Volckmar, Kristin, 53 år, avd.l. (siv.ing. 1981) Volckmar, Eli, 47 år, pol.insp. (c.j. 1987) Fosli, Knut, 47 år, avd.dir. (c.j. 1991) 3 søkjarar (1 kvinne - 2 menn) h Lovrådgjevar* Framleis konstituert 30. juni 2006: Greaker, Magnus Hauge, 32 år, rådgjevar h-2. Dommar- og påtaleembete m.m. h Lagdommar, Agder lagmannsrett Utnemnd 1. juli 2005: Linnestad, Marianne, politiadvokat Haaland, Bjørn, 55 år, fagleg leiar (c.j. 1975) Rosendal, Per Arne, 58 år, fylk. nemndsl. (c.j. 1975) Aagestad, Svenn, 55 år, adv. (c.j. 1975) Hafli, Tor, 56 år, kom.adv. (c.j. 1976) Søby, Ole, 51 år, adv. (c.j. 1980) Merckoll, Rolf B., 50 år, dommar (c.j. 1981) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1988) Stenvik, Sile, 40 år, adv.fullm. (c.j. 1989) Linnestad, Marianne, 38 år, pol.adv. (c.j. 1994) Kolloen, Knut, 37 år, pol.adv. (C.J. 1995) 9 søkjarar (9 menn) h Lagdommar, Agder lagmannsrett Utnemnd 1. juli 2005: Ødegaard, Espen, advokat Haaland, Bjørn, 55 år, fagleg leiar (c.j. 1975) Rosendal, Per Arne, 58 år, fylk. nemndsl. (c.j. 1975) Aagestad, Svenn, 55 år, adv. (c.j. 1975) Hafli, Tor, 56 år, kom.adv. (c.j. 1976) Søby, Ole, 51 år, adv. (c.j. 1980) Merckoll, Rolf B., 50 år, dommar (c.j. 1981)

21 St.meld. nr Ødegaard, Espen, 50 år, adv. (c.j. 1985) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1988) Stenvik, Sile, 40 år, adv.fullm. (c.j. 1989) Linnestad, Marianne, 38 år, pol.adv. (c.j. 1994) Kolloen, Knut, 37 år, pol.adv. (c.j. 1995) 8 søkjarar (8 menn) h Lagdommar, Agder lagmannsrett Utnemnd 1. juli 2005: Langbakk, Øistein, kst. tingrettsdommar Haaland, Bjørn, 55 år, fagleg leiar (c.j. 1975) Rosendal, Per Arne, 58 år, fylk. nemndsl. (c.j. 1975) Aagestad, Svenn, 55 år, adv. (c.j. 1975) Hafli, Tor, 56 år, kom.adv. (c.j. 1976) Søby, Ole, 51 år, adv. (c.j. 1980) Merckoll, Rolf B., 50 år, dommar (c.j. 1981) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1988) Stenvik, Sile, 40 år, adv.fullm. (c.j. 1989) Langbakk, Øistein, 38 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1993) Linnestad, Marianne, 38 år, pol.adv. (c.j. 1994) Kolloen, Knut, 37 år, pol.adv. (c.j. 1995) 8 søkjarar (8 menn) h Lagmann, Gulating lagmannsrett* Utnemnd 1. juli 2005: Erstad, Jan Erik, 55 år, lagdommar h Lagdommar, Gulating lagmannsrett Utnemnd 1. juli 2005: Linga, Ole-Arne, kst. lagdommar Wyller, Christian Fr., 56 år, kst. sorenskr. (c.j. 1979) Kjelby, Gert Johan, 36 år, statsadv. (c.j. 1995) Linga, Ole-Arne, 37 år, kst. lagd. (c.j. 1996) 4 søkjarar (1 kvinne 3 menn) h Tingrettsdommar, Asker og Bærum tingrett Utnemnd 1. juli 2005: Danbolt, Diderik Heiberg, tingrettsdommar Haavardsen, Knut, 63 år, tingrettsd. (c.j. 1967) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Haaland, Bjørn, 55 år, fagleg leiar (c.j. 1975) Schjødt, Annæus Kr., 54 år, adv. (c.j. 1979) Grimsø, Marianne, 55 år, fylk.nemndsl. (c.j. 1980) Sandaa, Karen W., 50 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Hald, Einar, 48 år, pol.insp. (c.j. 1983) Løyland, Birgit, 48 år, seksj.sj. (c.j. 1984) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1988) Danbolt, Diderik H., 41 år, tingrettsd. (c.j. 1990) Steine-Eriksen, Sigrid, 39 år, adv. (c.j. 1991) Rosmer, Cathrine, 38 år, adv. (c.j. 1991) Hagedal, Morten S., 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Walby, Berit K. Kvien, 36 år, adv. (c.j. 1995) Gundersen, Anders B., 39 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1995) 9 søkjarar (3 kvinner 6 menn) h Tingrettsdommar, Stavanger tingrett Utnemnd 1. juli 2005: Stornes, Audun, advokat Haaland, Bjørn, 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Stephansen, Elisabet, 54 år, seksj.sj. (c.j. 1978) Undheim, Svein, 51 år, sen.adv. (c.j. 1982) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1982) Thomassen, Tore, 54 år, adv. (c.j. 1988) Steen, Cecilie, 35 år, adv. (c.j. 2000) Bø, David Martin, 34 år, jur.kons. (c.j. 1999) Stornes, Audun, 37 år, adv. (c.j. 1995) 3 søkjarar (2 kvinner 1 mann) h Tingrettsdommar, Hammerfest tingrett Utnemnd 1. juli 2005: Thomassen, Tore, advokat Plünnecke, Tom S. B., 50 år, adv. (c.j. 1982) Thomassen, Tore, 54 år, adv. (1988) Moen, Erlend Malvik, 38 år, pol.adv. (c.j. 1994) Rønning, Espen, 39 år, rådgj. (c.j. 1994) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1994) 2 søkjarar (2 menn) h Dommar, Oslo skifterett og byskrivar embete Utnemnd 1. juli 2005: Sørensen, Ole Christian Wenstøp, kst. dommar Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Grimsø, Marianne, 55 år, fylkesnemndl. (c.j. 1980) Gjelsvik, Astrid, 56 år, dommarfullm. (c.j. 1982)

22 22 St.meld. nr Andreassen, Wenche, 54 år, adv. (c.j. 1982) Ulvin, Åse, 45 år, u.dir. (c.j. 1984) Sørensen, Ole Chr., 44 år adm.sj. (c.j. 1988) Falkanger, Thorunn, 42 år, adv. (c.j. 1988) Hagedal, Morten S., 39 år, prosj.l. (c.j. 1991) Rosmer, Cathrine, 38 år, adv. (c.j. 1991) Berg, Johan, 40 år, dommarfullm. (c.j. 1992) Vagle, Bjørn Tore, 39 år, nemndl. (c.j. 1993) Landgraff, Ellen C., 52 år, adv. (c.j. 1993) Gundersen, Anders B., 38 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1995) Blikstad, Wilhelm F., 39 år, adv. (c.j. 1996) Lykke, Knut E., 35 år, dommarfullm. (c.j. 1996) Klundseter, Thorbjørn, 36 år, pol.insp. (c.j. 1997) 7 søkjarar (3 kvinner 4 menn) h Sorenskrivar, Oslo tingrett Utnemnd 1. juli 2005: Engebretsen, Geir, sorenskrivar Solbakken, Bjørn, 60 år, sorenskr. (c.j. 1969) Qvigstad, Lasse F., 59 år, f.statsadv. (c.j. 1970) Strøm, Knut Erik, 56 år, tingrettsd. (c.j. 1974) Engebretsen, Geir, f. 53, sorenskr. (c.j. 1978) h Ekstraordinær lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Konstituert 1. juli 2005: Lund, Anita Hoelstad, 68 år, Thomassen, Tore, 54 år, adv. (c.j. 1988) Nadheim, Yngve, 44 år, adv. (c.j. 1988) 8 søkjarar (2 kvinner 6 menn) h Politimeister, Vestfold politidistrikt Konstituert 5. august 2005: Bjørnland, Marie Benedicte, visepolitimeister Cassim, Rauf, f.sekr. (MBA 1998) Bjørnland, Marie Benedicte, 40 år, visepol.m. (c.j. 1991) Flom, Steinar H., 55 år, drifts.l. (politiskolen 1974) Pedersen, Toralf, 51 år, visepol.m. (politiskolen 1977) h Visepolitimeister, Hordaland politidistrikt Konstituert 5. august 2005: Nilsen, John Reidar, lensmann Torstveit, Dagfinn, 50 år, lensmann (politiskolen 1977) Nilsen, John Reidar, 39 år, lensmann (c.j. 1998) Valland, Olav, 49 år, pol.insp. (politiskolen 1978) Tenold, Øyvind, 46 år, pol.insp. (c.j. 1989) Midttun, Tone, 55 år, stasjonssj. (politiskolen 1974) 1 søkjar (1 mann) h Ekstraordinær lagdommar, Borgarting lagmannsrett* Konstituert 1. juli 2005: Halvorsen, Steinar, 69 år, kst. ekstraordinær lagdommar h Tingrettsdommar, Kristiansand tingrett Utnemnd 5. august 2005: Thorvaldsen, Marit Høye, advokat Haaland, Bjørn, 54 år, fagleg l. (c.j. 1975) Aagestad, Svenn, 54 år, adv. (c.j. 1975) Danielsen, Dennis, 46 år, pol.insp. (c.j. 1983) Skagestad, Siv T., 42 år, rådgj. (c.j. 1990) Holmen, Erik E., 44 år, statsadv. (c.j. 1990) Lund, Birgitte J., 37 år, utgreiar (c.j. 1993) Gundersen, Anders B., 38 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1995) Thorvaldsen, Marit H., 52 år, adv. (c.j. 1982) h Politimeister, Salten politidistrikt Utnemnd 19. august 2005: Vangen, Tone, politiinspektør Cassim, Rauf M., f.sekr. (MBA 1998) Solhaug, Per-Jacob, 50 år, pol.m. (politiskolen 1981) Vangen, Tone, 39 år, pol.insp. (c.j. 1990) Pedersen, Toralf, 51 år, visepol.m. (politiskolen 1977) Gundersen, Gunnar Olaf, 53 år, pol.rådgj. (c.j. 1980) Aaserød, Arild, 53 år, pol.m. (c.j. 1979) 1 søkjar (1 mann) h Førstestatsadvokat/avdelingsleiar, Oslo statsadvokatembete

23 St.meld. nr Utnemnd 2. september 2005: Sagfossen, Berit, statsadvokat Sagfossen, Berit, 46 år, statsadv. (c.j. 1987) h Dommar, Høyesterett* Konstituert 2. september 2005: Kaasen, Knut, 54 år, professor dr. jurist h Statsadvokat, Hordaland statsadvokat embete Framleis konstituert 2. september 2005: Hordnes, Benedicte, advokat Fagerholt, Vidar, 52 år, (c.j.) Johnsen, Anders, 45 år, (c.j.) Tennøe, Birger, 37 år, (c.j.) Oma, Arild, 38 år, (c.j.) Andersen, Steinar, 54 år, (c.j.) Berge, Silje R., 24 år, Hordnes, Benedicte, 40 år, adv. (c.j.) h Førstestatsadvokat, Økokrim Framleis konstituert 16. september 2005: Høviskeland, Hans Tore, politiadvokat Harr, Anne Maria, 45 år, pol.adv. (c.j. 1983) Høviskeland, Hans Tore, 42 år, pol.adv. (c.j. 1988) Guttormsen, Kirsti, 30 år, pol.adv. (c.j. 2001) Lyster, Christian Halaas, 30 år, dommarfullm. (c.j. 2000) Hartmann, Carl Graff, 42 år, pol.adv. (c.j. 1987) h Ekstraordinær lagdommar, Agder lag mannsrett* Konstituert 23. september 2005: Hobæk, Inge, 66 år, pensjonert lagdommar h Ekstraordinær lagdommar, Eidsivating lagmannsrett* Konstituert 23. september 2005: Eide, Ragnar, 69 år, advokat h Statsadvokat, Økokrim Utnemnd 7. oktober 2005: Damslora, Sven Arild, politiadvokat Damslora, Sven Arild, 44 år, pol.adv. (c.j. 1988) Karlsen, Anna Haugmoen, 32 år, pol.adv. (c.j. 1998) Berg, Helge Maurstad, 33 år, pol.adv. (c.j. 1999) Kavlie, Geir, 35 år, pol.adv. (c.j. 1999) Djupesland, Marianne, 38 år, pol.adv. (c.j. 1993) Bakke-Nielsen, Joakim, 32 år, adv. (c.j. 2000) Ulfsryggen, Christin Ruud, 36 år, rådgj. (c.j. 2001) h Statsadvokat, Økokrim Utnemnd 7. oktober 2005: Karlsen, Anna Haugmoen, politiadvokat Sjå h h Statsadvokat, Økokrim Utnemnd 7. oktober 2005: Kavlie, Geir, politiadvokat Sjå h h Tingrettsdommar/nestleiar, Follo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Ståland, Helge, tingrettsdommar Ståland, Helge, 53 år, dommar (c.j. 1976) Dahl, Erik, 49 år, adv. (c.j. 1983) Steine-Eriksen, Sigrid, 39 år, adv. (c.j. 1991) Nyhus, Ellen, 51 år, sen.rådgj. (c.j. 1998) Hagedal, Morten, 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Lilletvedt, Arvid, 58 år, konsernadv. (c.j. 1977) Ulvin, Åse, 46 år, u.dir. (c.j. 1984) Konow, Paal, 62 år, kontorsj. (c.j. 1973) Sandaa, Karen W., kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1994) Falkanger, Thorunn, 43 år, adv. (c.j. 1988) Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Norbakk, Karl M., 55 år, sorenskr. (c.j. 1977) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Gjelsvik, Astrid, 56 år, kst. lagd. (c.j. 1982) Lindsjørn, Heide, 45 år, nemndl. (c.j. 1992) Gjelstad, Øyvind, 40 år, adv. (c.j. 1991) Svendgård, Johan M., 47 år, leiar (c.j. 1987) 9 søkjarar (3 kvinner 6 menn)

24 24 St.meld. nr h Tingrettsdommar, Follo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Norbakk, Karl Magnus, sorenskrivar Dahl, Erik, 49 år, adv. (c.j. 1983) Steine-Eriksen, Sigrid, 39 år, adv. (c.j. 1991) Nyhus, Ellen, 51 år, sen.rådgj. (c.j. 1998) Hagedal, Morten, 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Lilletvedt, Arvid, 58 år, konsernadv. (c.j. 1977) Ulvin, Åse, 46 år, u.dir. (c.j. 1984) Konow, Paal, 62 år, kontorsj. (c.j. 1973) Sandaa, Karen W., 50 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1981) Falkanger, Thorunn, 43 år, adv. (c.j. 1988) Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Norbakk, Karl M., 55 år, sorenskr. (c.j. 1977) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Gjelsvik, Astrid, 56 år, kst. lagd. (c.j. 1982) Lindsjørn, Heide, 45 år, nemndl. (c.j. 1992) Gjelstad, Øyvind, 40 år, adv. (c.j. 1991) Svendgård, Johan M., 47 år, leiar (c.j. 1987) 9 søkjarar (3 kvinner 6 menn) h Tingrettsdommar, Nedre Romerike tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Nyhus, Ellen, seniorrådgjevar/nestleiar Dahl, Erik, 49 år, adv. (c.j. 1983) Steine-Eriksen, Sigrid, 39 år, adv. (c.j. 1991) Nyhus, Ellen, 51 år, sen.rådgj. (c.j. 1998) Hagedal, Morten, 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Ulvin, Åse, 46 år, u.dir. (c.j. 1984) Leonardsen, Elisabeth, 55 år, adv. (c.j. 1996) Lilletvedt, Arvid, 58 år, konsernadv. (c.j. 1977) Konow, Paal, 62 år, kontorsj. (c.j. 1973) Sandaa, Karen W., 50 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Skedsmo, Erik, 51 år, nemndl. (c.j. 1983) Bergstrøm, Tina, 41 år, adv. (c.j. 1987) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1981) Falkanger, Thorunn, 43 år, adv. (c.j. 1988) Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Grøstad, Lars, 52 år, adv. (c.j. 1981) Lindsjørn, Heide, 45 år, nemndl. (c.j. 1992) Lien, Vegard, 38 år, dommarfullm. (c.j. 1999) Westgård, Bente, 45 år, adv. (c.j. 1994) Løyland, Birgit, 48 år, seksj.sj. (c.j. 1984) 9 søkjarar (4 kvinner 5 menn) h Tingrettsdommar, Øvre Romerike tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Rolstad, Helle, tingrettsdommar Dahl, Erik, 49 år, adv./rådgj. (c.j. 1983) Nyhus, Ellen, 51 år, sen.rådgj. (c.j. 1998) Hagedal, Morten, 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Lilletvedt, Arvid, 58 år, konsernadv. (c.j.1977) Ulvin, Åse, 46 år, u.dir. (c.j. 1984) Leonardsen, Elisabeth, 55 år, adv. (c.j. 1996) Konow, Paal, 62 år, ktr.sj. (c.j. 1973) Sandaa, Karen W., 50 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1994) Vagle, Bjørn Tore, 40 år, nemndl. (c.j. 1993) Falkanger, Thorunn, 43 år, adv. (c.j. 1988) Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Grøstad, Lars, 52 år, adv. (c.j. 1981) Rolstad, Helle, 54 år, tingrettsd. (c.j. 1978) Lien, Vegard, 38 år, dommarfullm. (c.j. 1999) Westgård, Bente, 45 år, adv. (c.j. 1994) 5 søkjarar (3 kvinner 2 menn) h Tingrettsdommar, Øvre Romerike tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Sandaa, Karen Wendel, kst. tingrettsdommar Sjå h h Tingrettsdommar, Oslo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Lund, Carl-Hugo, sorenskrivar Haavardsen, Knut D., 63 år, tingrettsd. (c.j. 1967) Dietrichson, Harald, 59 år, fylkesnemndl. (c.j. 1972) Lund, Carl-Hugo, 59 år, sorenskr. (c.j. 1973) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Sandall, Sigmund, 55 år, avd.dir. (c.j. 1976) Norbakk, Karl M., 55 år, sorenskr. (c.j. 1977) Schjødt, Annæus Kr., 54 år, adv. (c.j. 1979) Moe, Eivind, 53 år, (c.j. 1979) Grimsø, Marianne, 55 år, nestl. (c.j. 1980) Sandaa, Karen W., kst. tingrettsd. (c.j. 1981) Gjelsvik, Astrid, 56 år, dommarfullm. (c.j. 1982) Dahl, Erik, 49 år, adv. (c.j. 1983)

25 St.meld. nr Haarr, Anne Maria, 47 år, pol.adv. (c.j. 1983) Skedsmo, Erik, 51 år, nemndl. (c.j. 1983) Skavang, Knut S., 48 år, pol.adv. (c.j. 1984) Løyland, Birgit, 48 år, seksj.sj. (c.j. 1984) Himle, Margit, 46 år, adv. (c.j. 1986) Thorsen, Claus H., 46 år, adv. (c.j. 1986) Hafr, Victor, 48 år, jur.rådgj. (c.j. 1986) Falkanger, Thorunn, 43 år, adv. (c.j. 1988) Torvund, Atle, 41 år, lovrådgj. (c.j. 1989) Hagedal, Morten S., 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Haukaas, Hege C., 38 år, lovrådgj. (c.j. 1991) Rosmer, Cathrine, 38 år, adv. (c.j. 1991) Gjelstad, Øyvind, 40 år, adv. (c.j. 1991) Steine-Eriksen, S., 39 år, adv. (c.j. 1991) Berg, Johan, 40 år, dommarfullm. (c.j. 1992) Magnussen, Torgeir, 39 år, adv. (c.j. 1992) Lindsjørn, Heidi, 45 år, avløysar (c.j. 1992) Lund, Birgitte J., 37 år, utredar (c.j. 1993) Gran, Wenche, 53 år, dommarfullm. (c.j. 1993) Østensvig, Jon, 36 år, dommarfullm. (c.j. 1994) Raa, Dagny, 39 år, adv. (c.j. 1994) Lyngstad, Jørn, 38 år, adv. (c.j. 1995) Winther, Finn Eirik, 37 år, adv. (c.j. 1995) Gundersen, Anders, 39 år, kst. tingrettsd. (c.j. 1995) Faaberg, Cathrine M., 34 år, adv. (c.j. 1996) Svartveit, Merete A., 34 år, dommarfullm. (c.j. 1997) Nyhus, Ellen, 51 år, nestl. (c.j. 1998) 19 søkjarar (7 kvinner 12 menn) h Tingrettsdommar, Oslo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Lindbøl, Espen, senioradvokat Sjå h h Sorenskrivar, Drammen tingrett Utnemnd 18. november 2005: Ingebrigtsen, Laila, tingrettsdommar Kløvstad, Finn, 60 år, kst. sorenskr. (c.j. 1971) Simonsen, Nils Ole, 53 år, lagd. (c.j. 1976) Ingebrigtsen, Laila, 53 år, tingrettsd. (c.j. 1978) Taraldsrud, Liv S., 38 år, tingrettsd. (c.j. 1992) h Tingrettsdommar og sorenskrivar, Alstahaug tingrett Utnemnd og konstituert 18. november 2005: Haaland, Bjørn Runar, fagleg leiar Konow, Paal Robert, 61 år, kontorsj. (c.j. 1973) Strand, Remi, 38 år, dir. (c.j. 1995) Skognes, Kåre, 44 år, dommarfullm. (c.j. 1995) Hagedal, Morten S., prosj.l. (c.j. 1991) Haaland, Bjørn R., fagleg l. (c.j. 1975) Grønn, Terje, 59 år, adv. (c.j. 1975) h Dommar, Høyesterett* Konstituert 25. november 2005: Kaasen, Knut, 54 år, professor dr.juris h Tingrettsdommar/avdelingsleiar, nye Bergen tingrett* Utnemnd 16. desember 2005: Blom, Beate, 42 år, byfut h Tingrettsdommar/avdelingsleiar, nye Bergen tingrett* Utnemnd 16. desember 2005: Rastum, Håkon, 42 år, tingrettsdommar h Tingrettsdommar, Oslo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Haukaas, Hege Christin, lovrådgjevar Sjå h h Tingrettsdommar, Oslo tingrett Utnemnd 7. oktober 2005: Nerdrum, Per Kåre, advokat Sjå h h Visepolitimeister, Vestfold politidistrikt Konstituert 21. desember 2005: Kaasa, Steinar, politiinspektør Kaasa, Steinar, 46 år, pol.insp. (c.j. 1986) Sakrisvold, Ole Bjørn, 44 år, pol.insp. (c.j. 1995) Bredesen, Eskil, 45 år, pol.insp. (c.j. 1986) h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 21. desember 2005: Evanger, Geir, politiadvokat Sjå h-2.044

26 26 St.meld. nr h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Utnemnd 6. januar 2006: Fari, Carl Fredrik, kst. statsadvokat Holden, Svein, 32 år, kst. statsadv. (c.j. 1999) Gulnes, Cecilie, 40 år, kst. statsadv. (c.j. 1992) Øverberg, Johan, 35 år, kst. statsadv. (c.j. 1995) Evanger, Geir, 35 år, kst. statsadv. (c.j. 1998) Fari, Carl Fredrik, 35 år, kst. statsadv. (c.j. 1996) Rise, Katharina, 36 år, kst. statsadv. (c.j. 1998) Ervik, Morten Hojem, 39 år, kst. statsadv. (c.j. 1997) Knudsen, Tor Henning, 32 år, hosp. statsadv. (c.j. 2000) Ramstad, Elisabeth Jordan, 36 år, politiadv. (c.j. 1994) Heggøy, Tor Erik, 35 år, dommarfullm. (c.j. 2000) h Statsadvokat, Det nasjonale statsadvokatembetet for nedkjemping av organisert og annan alvorleg kriminalitet Utnemnd 20. januar 2006: Lønseth, Pål Kulø, statsadvokat Evanger, Geir, 34 år, kst. statsadv. (c.j. 1998) Lønseth, Pål Kulø, 35 år, statsadv. (c.j. 1996) h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Framleis konstituert 20. januar 2006: Evanger, Geir, kst. statsadvokat Sjå h h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Konstituert 20. januar 2006: Rise, Katharina, politiadvokat Sjå h h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Konstituert 20. januar 2006: Øverberg, Erkki Johan, advokat Sjå h h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Konstituert 20. januar 2006: Ramstad, Elisabeth J., politiadvokat Sjå h h Statsadvokat, Oslo statsadvokatembete Konstituert 20. januar 2006: Knudsen, Tor Henning, politiadvokat Sjå h h Lagdommar ved Gulating lagmannsrett Konstituert 27. januar 2006: Jordal, Per Johannessønn, advokat Haaland, Bjørn R., 55 år, fagleg l. (c.j. 1975) Øyen, Ørnulf, 34 år, univers.lektor (c.j. 1997) Gran, Morten, 34 år, adv. (c.j. 1999) Stage, Eivind, 31 år, dommarfullm. (c.j. 2001) Karlsen, Liv, 44 år, adv. (c.j. 1996) Øvregaard, Bernt O., 52 år, høgsk.l. (c.j. 1997) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Lie, Ragnar, 43 år, adv. (c.j. 1988) Hæreid, Gunnar O., 35 år, adv. (c.j. 1994) Berge, Gro, 34 år, dommarfullm. (c.j. 1998) 2 søkjarar (2 menn) h Lagdommar ved Gulating lagmannsrett Konstituert 27. januar 2006: Gran, Morten, advokat Sjå h h Statsadvokat, Hordaland statsadvokat embete Konstituert 27. januar 2006: Hordnes, Benedicte, kst. statsadvokat Fagerholt, Vidar, 52 år, (c.j.) Johnsen, Anders, 45 år, (c.j.) Tennøe, Birger, 37 år, (c.j.) Oma, Arild, 39 år, pol.adv. (c.j. 1994) Andersen, Steinar, 55 år, (c.j.) Berge, Silje R., 25 år, (c.j. 2006) Hornes, Benedikte, 41 år, kst. statsadv. (c.j.1991)

27 St.meld. nr h Statsadvokat, Hordaland statsadvokatembete Konstituert 27. januar 2006: Oma, Arild, politiadvokat Sjå h h Statsadvokat, Agder statsadvokatembete Utnemnd 10. februar 2006: Danielsen, Dennis, politiinspektør Johannessen, Jostein, 39 år, kst. statsadv. (c.j. 1992) Danielsen, Dennis, 47 år, pol.insp. (c.j. 1983) Krodemansch, Iren Bendvold, 50 år, ass. dir. (c.j. 2005) h Politimeister, Øvstfinnmark politidistrikt Utnemnd 3. mars 2006: Skulstad, Håkon, avdelingsdirektør Skjold, Rune, 31 år, lensmann (c.j. 2000) Monsen, Sverre, 43 år, pol.insp. (politiskolen 1989) Tobiassen, Tor Erik, 42 år, (c.j. 1993) Heir, Geir Ove, 47 år, pol.insp. (politiskolen 1982) Skulstad, Håkon, 43 år, avd.dir. (c.j. 1993) 2 søkjarar (2 menn) h Lagmann, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 3. mars 2006: Bøhn, Anders, kst. lagmann/avdelingsleiar Bøhn, Anders, 57 år, kst. lagm./avd.l. (c.j. 1974) Paulsen, Siri Berg, 55 år, lagd. (c.j. 1993) h Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 3. mars 2006: Heilmann, Carl August, tingrettsdommar Schjødt, Annæus Kr., 54 år, adv. (c.j. 1979) Eldøy, Ragnar, 47 år, adv. (c.j. 1985) Berthelsen, Elisabeth, 60 år, dagleg l. (c.j. 1971) Bergstad, Bjørn Chr., 48 år, jur.dir. (c.j. 1984) Fredum, Erik, 48 år, adv. (c.j. 1982) Heilmann, Carl A., tingrettsd. (c.j. 1974) Fleisje, Per, 48 år, kst. lagd. (c.j. 1985) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Førde, Erik, 44 år, statsadv. (c.j. 1989) Gjelsvik, Astrid, 56 år, jur. utgreiar (c.j. 1982) Bøhn, Anders, 57 år, fung.lagm. (c.j. 1974) 5 søkjarar (1 kvinne 4 menn) h Lagdommar, Borgarting lagmannsrett Utnemnd 3. mars 2006: Nyhus, Harald Georg, advokat Schjødt, Annæus Kr., 54 år, adv. (c.j. 1979) Eldøy, Ragnar, 47 år, adv. (c.j. 1985) Berthelsen, Elisabeth, 60 år, dagleg l. (c.j. 1971) Bergstad, Bjørn Chr., 48 år, jur.dir. (c.j. 1984) Fredum, Erik, 48 år, adv. (c.j. 1982) Heilmann, Carl A., tingrettsd. (c.j. 1974) Fleisje, Per, 48 år, kst. lagd. (c.j. 1985) Gullaksen, Torgeir, 57 år, adv. (c.j. 1974) Førde, Erik, 44 år, statsadv. (c.j. 1989) Gjelsvik, Astrid, 56 år, jur. utgreiar (c.j. 1982) Nyhus, Harald Georg, 50 år, (c.j. 1983) Bøhn, Anders, 57 år, fung.lagm. (c.j. 1974) 4 søkjarar (1 kvinne 3 menn) h Sorenskrivar, Nedre Romerike tingrett Utnemnd 3. mars 2006: Bahr, Bernt, tingrettsdommar/avdelingsleiar Bahr, Bernt, 52 år, tingrettsd. (c.j. 1981) Kjelland-Mørdre, K., 48 år, tingrettsd. (c.j. 1985) h Sorenskrivar, Alta tingrett Utnemnd 3. mars 2006: Leistad, Bjørnar Kyrre, advokat Hagedal, Morten S., 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Leistad, Bjørnar K., 54 år, adv. (c.j. 1980) Heimly, Brage, 32 år, f.kons. (c.j. 2001) Berggren, Aksel B., 37 år, tingrettsd. (c.j. 1992) h Tingrettsdommar, Namdal tingrett Utnemnd 3. mars 2006: Bech, Lisa Elin, advokat Hagedal, Morten S., 40 år, prosj.l. (c.j. 1991) Moen, Erlend Malvik, 38 år, dommarfullm. (c.j. 1994)

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste 1 INNHALD Forord og forkortingar Husstandar gnr 1-7 Aursnes - Grebstad Husstandar gnr 8-16 Eidem - Nakkegjerde Husstandar gnr 17-19 Vik

Detaljer

STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG

STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201302222-38 Arkivnr. 001 Saksh. Aardal, Sigrid Helene Saksgang Møtedato Fylkesvalstyret 24.05.2013 STORTINGSVALET 2013 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG

Detaljer

Oversikt over solgte støtteandeler

Oversikt over solgte støtteandeler Oversikt over solgte støtteandeler pr 30.11.11 Gullandeler Aabye, Familien Aamlid, Familien Aamlid, Ørnulf Olsen Aamot, Per Abrahamsen, Knut Andersen, Ulf Tore Andresen, Nils Ketil Aronsen, Knut Asbjørnsen,

Detaljer

Medlemsoversikt pr 31. desember 2003

Medlemsoversikt pr 31. desember 2003 Medlemsoversikt pr 31. desember 2003 Agdesteen Ørjan Agerup Mads Alfred Berg Industrifinans ASA AFA Agerup Benedicte Bakke KLP Forsikring Aguerre Frederic DnB Asset Management Ahlgren Eskill Johan Christiania

Detaljer

Medlemsoversikt pr 31. desember 2002

Medlemsoversikt pr 31. desember 2002 Medlemsoversikt pr 31. desember 2002 Adeler Knut Agdesteen Ørjan Agerup Mads Alfred Berg Industrifinans ASA AFA Agerup Benedicte Bakke KLP Forsikring Aguerre Frederic DnB Asset Management Ahlgren Eskill

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyrevalget 2015 i Porsgrunn Valglistens navn: Høyre 1 Esben Storvand 1972 2 Anne Karin Alseth Hansen 1963 3 Petter Ellefsen 1957 4 Bjørn Tore Hjartsjø 1970 5 Maren Synnøve Aks Moen 1997 6 Geirr

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse SØGNETUNET 1 Vest-agder Fylkeskommune 118 1 / 1 / / 8 85 2 2 Bratland Berit Langfeldt 118 1 / 2 / / 6 5 8 85 4 725 2 9 45 8 Stokke Marianne Breland 118 1 /

Detaljer

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk Etternavn Fornavn Klubb 2012 Antall Abrahamsen Magne Stokke IL 2 Abrahamsen Odd Bækelaget 1 Agard Jan Cato Selvik IL 1 Akselsen William Martinius Mjøndalen IF X 1 Alm Ørjan Viken Skog BIL 1 Alte Kent X

Detaljer

Medlemsoversikt pr 1. juni 2009

Medlemsoversikt pr 1. juni 2009 Medlemsoversikt pr 1. juni 2009 Etternavn Fornavn Firma AFA Agerup Mads BSA Capital AS AFA Ahmad Mazhar Bashir Aker Knut Ernst & Young Aker Pål Esso Norge AS AFA Almestad Vigdis Merete Orkla ASA AFA Alsaker

Detaljer

Fornavn Etternavn Firma AFA

Fornavn Etternavn Firma AFA Medlemsoversikt pr 31. desember 2013 Fornavn Etternavn Firma AFA Ørjan Agdesteen Ariane Peters Agersborg AFA Mads Agerup Industrifinans Forvaltning AFA Mazhar Bashir Ahmad Mirela Ajnadzic Finanstilsynet

Detaljer

Amdal Jostein Gjensidige NOR Forsikring Amle Charlotte Fokus Bank Amundsen Haakon Handelsbanken Capital Markets Amundsen Rolf Amundsen & Partners as

Amdal Jostein Gjensidige NOR Forsikring Amle Charlotte Fokus Bank Amundsen Haakon Handelsbanken Capital Markets Amundsen Rolf Amundsen & Partners as Medlemsoversikt pr 31. desember 2007 navn fornavn firma afa Agerup Benedicte Bakke Wilh. Wilhelmsen Ltd AS Agerup Mads BSA Capital AS AFA Ahlgren Eskill Johan AFA Ahmad Mazhar Bashir Gjensidige NOR Forsikring

Detaljer

Resultatliste Fjellveien - Sandviksfjellet 27.09.2008

Resultatliste Fjellveien - Sandviksfjellet 27.09.2008 Gutter 12-14 år 1 Gjøran Tefre Førde IL 10:18 2 Gustav Iden Åsane Cykle Klubb 10:39 00:21 3 Sondre Johan Knutsen Per Indredavik (BFG/ 10:49 00:31 4 Jørgen Hellen Noteam 10:52 00:34 5 Sivert Vonen Gjelleråsen

Detaljer

Medlemsoversikt pr 31. desember 2010

Medlemsoversikt pr 31. desember 2010 Medlemsoversikt pr 31. desember 2010 Etternavn Fornavn Firma AFA Agerup Mads Industrifinans Forvaltning AFA Ahmad Mazhar Bashir Ajnadzic Mirela Finanstilsynet Aker Knut Ernst & Young Aker Pål Esso Norge

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Anker-Rasch, Ole Fr. Asklund, Alf

Anker-Rasch, Ole Fr. Asklund, Alf Medlemsliste pr 31.12.2000 Adeler, Knut Agdesteen, Ørjan Enron Nordic Energy Agerup, Mads Industrifinans Forvaltning Ahlgren, Eskill Johan Ahlsand, Torleif Aker, Knut Arthur Andersen Aker, Pål Esso Norge

Detaljer

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

Aalgaard Ragnhild Undheim Vågen videregående skole adjunkt/medielærer Aambø Marianne TVNorge Informasjonskonsulent Aamot Siv Katrine TV 2

Aalgaard Ragnhild Undheim Vågen videregående skole adjunkt/medielærer Aambø Marianne TVNorge Informasjonskonsulent Aamot Siv Katrine TV 2 Aalgaard Ragnhild Undheim Vågen videregående skole adjunkt/medielærer Aambø Marianne TVNorge Informasjonskonsulent Aamot Siv Katrine TV 2 Programredaktør Aanensen Kristian NRK Journalist Aarvåg Ebbe Stortingsbiblioteket

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 19.01.04

Formannskapets møteprotokoll 19.01.04 Page 1 of 29 Formannskapets møteprotokoll 19.01.04 Karmøy kommune Side 37 av 37 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.01.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer:

Detaljer

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4

DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 DLG NR ETTERNAVN VTKODE FORNAVN ETTERNAVN 1 Arbeidsutvalget LED Erna Solberg 2 Arbeidsutvalget NL1 Jan Tore Sanner 3 Arbeidsutvalget NL2 Erling Lae 4 Arbeidsutvalget KVL Linda Cathrine Hofstad Helleland

Detaljer

Maraton Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Maraton Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Jenter 15-16 42 km (Påmeldt: 5 - Startet: 5 - Fullført: 5 - Premier: 3) 1 Amanda Hylland Spjeldnæs 101 02:52:21.0 00:00.* 2 Stine Stadsvik 100 03:09:05.0 16:43.7 3 Cathrine Libæk 102 03:33:49.0 41:27.7

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Velkommen til VIVIL Lekene 2013

Velkommen til VIVIL Lekene 2013 1 1978 Velkommen til VIVIL Lekene 2013 Som formann for arr. komiteen ønsker jeg dere hjertelig velkommen til årets store begivenhet her på Nadderud Stadion. I år er det de 34. lekene i rekken, og vår velkomsthilsen

Detaljer

Djupadalten lang Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Djupadalten lang Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Kvinner (Påmeldt: 372 - Startet: 349 - Fullført: 335 - Premier: 0) 1 Elisabeth Angell Bergh Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 663 34:10 00:00 2 Hanne Steinstø Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 629

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Harald Schjelderup 1968 Fana Gruppeleder 2 Marte Mjøs Persen 1975 Åsane Komiteleder 3 Pål Hafstad Thorsen 1980 Årstad Komiteleder 4 Linn Kristin Rasmussen Engø 1993 Årstad 5 Rune Bakervik

Detaljer

Resultatliste 09.06.2012

Resultatliste 09.06.2012 K 17-19 Fauske-Mørkved 1 Ingrid Sofie Storteig innstranda 1:54:46 02:07 2 Marte Pedersen elev Bodin vg.skole 1:59:06 04:20 02:12 3 Emilie Ness Olsen Team Skibabes 1:59:08 04:22 02:12 4 Trine Sønstelien

Detaljer

Deltakere. 39. landsmøte

Deltakere. 39. landsmøte Deltakere 39. landsmøte Innhold Landsstyret...4 Kontrollkomiteen...4 Sentral valgkomité...4 Det sentrale råd...4 Landsråd Røde Kors Hjelpekorps...5 Landsråd Røde Kors Omsorg...5 Landsråd Røde Kors Ungdom...5

Detaljer

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud

Etterkommere av Elling og Olea Elsrud Å Aaby Brit (f. 1943)... 48 Gjertrud Elsrud (f. 1953)... 49 Gro (f. 1950)... 48 Helge (f. 1953)... 49 Helge Johnsen (f. omk1890)... 48 John (1912-1993)... 48 Kari (f. 1945)... 48 Sirita Xiufang (f. 2000)...

Detaljer

Resultater Fjellmaraton 2000

Resultater Fjellmaraton 2000 Resultater Fjellmaraton 2000 Menn 1/1 maraton 21-29 år: 1) Lundin Peter 3.50.24 Menn 1/1 maraton 30-39 år: 1) Aaby Kristen Gjesdal il,2.37.32, 2) Hafsås Helge Olden,2.42.40, 3) Torgersen Tommy Lørenskog

Detaljer