INNHALD INNLEIING GARDBRUKAREN 4-7 DRIFTSBYGGET 8-15 LANDSKAPET REISELIVET 18-21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD INNLEIING GARDBRUKAREN 4-7 DRIFTSBYGGET 8-15 LANDSKAPET 16-17 REISELIVET 18-21"

Transkript

1 EI LØE I ENDRING

2 INNHALD INNLEIING GARDBRUKAREN 4-7 DRIFTSBYGGET 8-15 LANDSKAPET REISELIVET PRODUKTET KONSEPTA KOKONGEN REIRET HIET MAURTUA VÅTROM I TRE, BUDSJETT 50 VÅTROM I TRE, LUKSUS 51 PRODUKSJON OG OPPFØRING 52 MARKEDSFØRING OG DRIFT 53 OPPSUMMERING 54 side 2 side 3

3 Våren 2012 starta Voss kommune saman med OPA FORM arkitektar opp prosjekt Ei løe i endring. Prosjektet er eit samarbeid om arkitektur og design, knytt opp mot behov i reiselivsmarknaden. Fokus er å skapa ny næringsutvikling, og ta vare på den unike bygningsarven gjennom å utvikla modellar og forretningskonsept som kan gje næringsutvikling på gardsbruk som ynskjer å bruka gamle landbruksbygg i ny næring. Kulturlandskapet med regionalt tilpassa byggeskikk og materialval, er ein verdfull og dominant del av den norske kulturarven og skal synleggjørast i prosjektet. Arbeidsgruppa samansatt av OPA FORM arkitektar, produktdesignar Per Finne, reiselivsekspert Anne Grethe Bakke (daglig leder Destinasjon Voss) og representantar frå Voss kommune har utvikla eit opplevingsbasert reiselivsprosjekt i tomme driftsbygg. Prosjektet skapar ein ny felles strategi som bidrar til verdiskapning og innovasjon i landbruket og reiselivsnæringa, og samstundes verna om historiske bygningar og miljø. 15 gardbrukarar har danna grunnlag for utvikling av 4 konseptuelle overnattingsmodular. Kartlegging og analyse av bygningsmassen i landbruket, og reiselivets marknadsbehov, er konkretisert i designa prototypar tilpassa bygningar på aktuelle gardsbruk. Disse prototypar vil i neste fase produserast og vidareutviklast til ferdige reiselivsprodukt og slik danna ein ny næring på gardsbruk på Voss. Voss er særprega ved å væra den største jordbrukskommunen i Hordaland, og ved å ha ein offensiv reiselivspolitikk basert på opplevingsbasert turisme. Fråflytting og nedlegging i landbruket skapar eit stort overskot av tomme driftsbygg knytt til landbruk i landskapet på Voss. Det same landskapet er grunnlag for omfattande naturbaserte aktivitetar Mange gardbrukarar riv løene sine, andre lar dei forfalla, løer som blir ståande krev omfattende vedlikehald. Prosjektet Ei løe i endring er opptatt av å ta vare på det unike i landskap og bygg, og har gjennomført omfattande analysar for å avdekke autensiteten og dei kvalitetane som er her. Analysane er gjort utifrå ein kulturhistorisk kontekst, men og gjennom fenomenologisk tilnærming. side 4 side 5

4 GARDBRUKAREN KJERSTI S. NESSET KARI OG HANS SKEIE TURID OG TORMOD SUNDT TERJE GRÆE VALBORG INGRID SKUTLE KARI MØRKVE JORDALEN KLØVE-GRAUE OG INGE EINAR JORDALEN Voss er den største jordbrukskommunen i Hordaland. Gardbrukaren er ein av dei viktigaste gruppene næringsdrivande i kommunen. Men det er ikkje lett å drive gard på vestlandet i dag. Avkastninga er dårleg, og mange må ha andre jobbar ved sida av for å få økonomien til å gå rundt. Dei siste ti åra har rundt 200 bønder lagt ned drifta på Voss, og drifta er under store omleggingar. Ei løe i endring ynskjer å sette fokus på verdien i det arbeidet desse menneska gjer, og samstundes legge til rette for at gardbrukaren kan bruke unytta ressursar på garden til alternativ næringsutvikling. Gardbrukaren er utgangspunktet, og ein aktiv aktør i dette prosjektet. Prosjektet søkjer å avdekka eigaren si interesse for nybrotsarbeid i forhold til innovativ bruk av tradisjonelle driftsbygg. Ei løe i endring skal legge til rette for ei tilleggsnæring som speler på lag med bonden si hovudnæring og bygger på bondens ynskjer, behov og engasjement. Gjennom folkemøter, mediaoppslag og direkte kontakt er det valgt ut 15 aktuelle garbrukarar. Utvalget er basert på beliggenheit, type bygg samt interesse og initiativ frå kvar gardbrukar. Utvalget speglar mangfaldet av garbrukarar på Voss. side 6 side 7

5 ANNLAUG OG ROLF REKDAL RAGNE ELISE BERRE YNGVE BERRE TUVA OG MIKKEL JOHS TVILDE RENATE LUNDE GEIR OG IVAR LØNE OVE HENNING BJØRSVIK BERRE REBECCA BJØRSVIK side 8 side 9

6 DRIFTSBYGGET DAVIDHAUGEN DYRVEDALEN ELJE GJERNES GRAUO SKUTLE JORDALEN Modernisering og nedlegging i landbruket skapar eit stort overskot av tomme driftsbygg på gardar og i landskapet på Voss. Desse bygga representerer ein viktig del av vestnorsk byggeskikk og fortel ei historie om eit leveset som i dag vert sjeldnare og sjeldnare. Desse bygga vert ofte ståande som ei byrd for den enkelte gardbrukar både økonomisk og tidsmessig. Ei løe i endring ynskjer å snu perspektivet og sjå på desse tomme bygga som ein ressurs for alternativ næringsutvikling og økonomisk vekst. Ein vil slik kunne ta vare på bygningsmassen, samstundes som bøndene kan tene økonomisk på det. Det er eit stort spenn i type driftsbygg som står tomme i dag. Alt frå store løer sentralt plassert i gardstunet, til avsidesliggande små sel og uteløer. Dette har potensiale i seg til å dekke forskjellige behov innan næringsutvikling. side 10 side 11

7 KJØNNAGARD VOSSABAKKEN TVILDE VETHE STAUP BREKKHUS HELLEVE side 12 side 13

8 DEN SUBLIME ATMOSFÆRA HISTORIA Dei gamle driftsbygga har kvalitetar som er heilt unike. Lysforhold, materialbruk og romforløp er faktorar som skapar ei atmosfære eller ei kjensle av autensitet og tilhøyrigheit samstundes som det ligg ei eim av noko mystisk og lada i desse romma. Det er opplevinga av dette som er grunnsteinen i prosjektet, og det som er målet å bygga vidare på. Atmosfæra er noko som fort forsvinn ved nødvendige tilpassingar til ny bruk av slike bygg. I dette prosjektet skal den i staden bevarast og framhevast gjennom å aktivisere romma som dei er. Desse bygga har ei lang og innhaldsrik historie. Her ligg kunnskap og forteljingar om menneske og samfunn, bygg og arbeid. Verdien i historieforteljinga er viktig. Det er menneska som eig, driv og bur i husa som kan fortelje denne historia. side 14 side 15

9 TUNET ANALYSE AV TYPISK TUNSTRUKTUR I LANDSKAPET PÅ VOSS mobile einheiter plassert inne i tomme hus + nødvendig vedlikehald av eksisterande bygningar tun uterom bustad veg uthus løe Gamle driftsbygg vert ståande Som ytterste konsekvens vert Tilpassing til ny bruk innebær Gjennom å addere i staden for å Ved å utføra nødvendig vedlikehald/ restaurering av løa slik den er vil ein bevara byggets eigenart. Addering av nye heilklimatiserte volum som tomme. Dei vert ein utgiftspost bygga rivne eller dett ned, og ofte etterisolering og vesentlege bygge om får ein ei rom-i-rom sjølvstendige einingar inne i eksisterande bygningsmasse vil kunna gi bygget nye kvalitetar og funksjonar som gjer at bygget kan brukast på nye utan å gi noko konstruktivt ein mistar viktige element i endringar av fasade og løysing som bevarar både tunet måtar. Dei nye romma skal vera relativt mobile, og kunna fjernast. Ein vil slik kunne tilbakeføra bygget til sin tidlegare bruk, eller tilpassa den ein tilbake. tunstrukturen sin karakter. bygningskropp. Ein bevarar og det eksisterande bygget sin ny bruk utan store økonomiske eller praktiske utfordringar. tunet sin karakter, men ikkje karakter. Slik kan nye funksjonar bygget sin. leggast til etter behov. side 16 side 17

10 LANDSKAPET TERRENGSYKLAREN Å FORFLYTTE SEG I LANDSKAPET PADLAREN UTELÅVEN GRUPPETURISTANE TERRENGSYKLAREN PADLAREN gå sykle padle gå på ski køyre bil FRÅFLYTTING fly OG NEDLEGGING I LANDBRUKET SKAPAR EIT SKIKØYRAREN Landskapet på Voss er ein svært aktuell arena KVERNHUSET for aktivitet og oppleving. Friluftsturistar STORT bevegar OVERSKOT seg AV i og TOMME gjennom DRIFTSBYGG landskapet KNYTT TIL i forskjellig tempo, og skapar relasjonar til landskapsrom og stader. LANDBRUK I LANDSKAPET PÅ VOSS. DET SAME LANDSKAPET ER GRUNNLAG FOR OMFATTANDE NATURBASERTE AKTIVITETAR. DEI TOMME LÅVANE KOMBINERT MED AKTIVITETANE UTGJER EIT STORT POTENSIALE SOM REISELIVSNÆRINGA KAN DRA NYTTE AV. KÅRSTOVA LÅVEN KVERNHUSET KUNNA FUNGERA SOM EIT FØREGANGSPROSJEKT FOR KULTURBASERT PADLAREN NÆRING KNYTTA OPP MOT DESIGN. UTELÅVEN SKIKØYRAREN Ein låve i endring, MAMA arkitekter Å STOPPE TUNET 1.04 FRÅFLYTTING OG NEDLEGGING I LANDBRUKET SKAPAR EIT STORT OVERSKOT AV TOMME DRIFTSBYGG KNYTT TIL LANDBRUK I LANDSKAPET PÅ VOSS. DET SAME VANDRARANE LANDSKAPET ER GRUNNLAG FOR OMFATTANDE NATURBASERTE AKTIVITETAR. DEI TOMME LÅVANE KOMBINERT MED AKTIVITETANE UTGJER EIT STORT POTENSIALE SOM REISELIVSNÆRINGA KAN DRA NYTTE AV. ete kvile vaske sove oppleve meditere Ein låve i endring, MAMA arkitekter TUNET GRUPPETURISTANE LANDBRUK I LANDSKAPET PÅ VOSS. DET SAME LANDSKAPET ER GRUNNLAG FOR OMFATTANDE NATURBASERTE AKTIVITETAR. DEI TOMME LÅVANE KOMBINERT MED AKTIVITETANE UTGJER EIT STORT POTENSIALE SOM REISELIVSNÆRINGA KAN DRA NYTTE AV. Ein låve i endring, MAMA arkitekter Det ligg eit uutnytta potensiale i desse bevegelsane. Får ein folk til å stoppe, oppstår det ei møte. Eit møte mellom menneske bygg og stader. Det ligg bygg i landskapet som kan husa desse møta. I staden for ei natt på eit hotell i sentrum av Voss kan menneska sove ute i det landskapet dei er aktive i. side side 19 N A U S T T U N KÅRSTOVA LÅVEN 1.03 U T E L Ø E S T Ø L VELLUKKA DESIGN TREKK MERKSEMD. UTFORMINGA SKAL VÆRA UTSLAGSGIVANDE FOR FRAMGANGEN OG PROSJEKTET VIL KUNNA FUNGERA SOM EIT FØREGANGSPROSJEKT FOR KULTURBASERT NÆRING KNYTTA OPP MOT DESIGN. Ein låve i endring, MAMA arkitekter SKIKØYRAREN

11 REISELIVET KOMBINER EIT KURS I ELVEPADLING MED EI OVERNATTING I EI UTELØE VED ELVA DOBBELTSENG MED ELVEUTSIKT EIGEN BADESTAMP + MOBILT UTEDO ET MIDDAG HJÅ BONDEN PÅ ANDRE SIDA AV JORDET ELLER FÅ DEN LEVERT PÅ DØRA LEGG BRYLLUPSREISA TIL DET ROMANTISKE TUNET.... EIGE PRIVAT LOFT(BYGG) MED UNIKT DESIGNA SOVEROM EIGE BAD OG PRIVAT UTEOMRÅDE LOKAL ØKOLOGISK MAT SERVERT TIL ALLE MÅLTID I TUNETS RØYKSTOVE EIN ANDERLEDES LEIRSKULE JOBB SOM BONDEN GJORDE FOR 100 ÅR SIDAN. LÆR OM GARDSDRIFT, DYR, PLANTAR OG BYGGESKIKK. ELEVANE KAN BU PÅ LØA. JENTENE PÅ HØYBRÅTET OG GUTANE PÅ KORNBRÅTET. EIGE OVERNATTING FOR LÆRARANE I FJØSET. SKAL DU OG GJENGEN TIL VOSS PÅ FESTIVAL? BOOK EI LØE FOR DYKK SJØLVE. TRADISJONSRIKE OMGJEVNADER MED TOPP MODERNE FASILITETAR SENGEPLASSAR FELLES BAD/SPA I KVERNHUSET UTEKJØKKEN/GRILLPLASS TA FAMILIEFERIEN I VOSSALØA. TETT PÅ NATUROPPLEVINGAR, 4-6 SENGEPLASSAR FELLES BAD/SPA I KVERNHUSET UTEKJØKKEN/GRILLPLASS KOMBINER FLOTTE KURSFASILITET MED EI HEILT NY FORM FOR OVERNATTING. NY DESIGN OG ARKITEKTUR KOMBINERT MED TRADISJONELL GARDSARKITEKTUR EGET BAD FELLES KJØKKEN ETTER EIN FLOTT DAG I FJELLET PÅ SYKKEL, LEGG DEG INN PÅ DESIGNARSTØLEN, OG FÅ EI UNIK OVERNATTINGSOPPLEVING. EI 100% ØKOLOGISK OPPLEVING. SOVEROM I TOVA ULL. DRIKK/DYSJ I RENSA REGNVATN FRÅ TAKET. ET MAT ØKOLOGISK MAT FRÅ GARDEN... ETTER EIN LANG OG GOD TUR I FLOTTE VOSSAFJELL, FÅ ATT VARMEN OG ENERGIEN PÅ VERDAS MINSTE SPAHOTELL TA EIT VARMT BAD, RULL DEG I SNØEN OG SET DEG I BADSTUA ETTERPÅ. SOV I EIGE STØLSHUS MED PLASS TIL TO TA MED KOLLEGENE PÅ DEN ULTIMATE TEAMBUILDING-TUREN. ME SPESIALBYGGER EIT OPPLEGG FOR DYKK. DE BUR I NYSKAPINGA DESIGNARLØA, OMGJEVNADER SOM GIR INSPIRASJON, OPPMODAR TIL NYTENKING OG FYLLER RESERVANE MED ENERGI. KOMBINER EI HELG I SKIBAKKEN MED SPEKTAKULÆR OVERNATTING I VOSSALØA SPESIALDESIGNA OPPBEVARING AV SKI/UTSTYR FÅ VARMEN I FELLES BADSTU AFTERSKI-HEIMABRYGG I RØYKSTOVA SOV I SUPERHIPPE SPESIALDESIGNA SKIBOMS-EININGAR FOR DEN DEDIKERTE FALLSKJEMHOPPAR TILBYR ME EIN SOMMAR PÅ VOSS MED OVERNATTING KUN 10 MIN FRÅ HOPPFELTET. NYE DESIGNA STUDIOLEILGHETER DEL BAD OG KJØKKEN MED ANDRE HOPPARAR. FELLES MINGLEOMRÅDE. PAKKEROM/TØRKEROM DET ALTERNATIVE JULEBORDET! SUPERGORMET-MAT PÅ RESTURANTEN... OVERNATT I HUBS PÅ LØA I SKOGEN TA BOBLEBAD I KVERNHUSET VED DEN PITORESKE BEKKEN FAMILIEN FJELLTURISTEN ALPINISTEN FESTIVALDELTAKAREN ELVEPADLAREN FAMILIEN FALLSKJERMHOPPAREN SYKLISTEN FESTIVALDELTAKAREN BACKPACKEREN FJELLTURISTEN ALPINISTEN FALLSKJERMHOPPAREN LEIRSKULEELEVEN ELVEPADLAREN FAMILIEN BACKPACKEREN BRYLLUPSREISANDE TYSK CRUIESSKIP-TURIST ER DU PÅ BACKPACKING I SYKLISTEN FESTIVALDELTAKARENLEIRSKULEELEVEN CRUISE-TURISTEN 4 EIGE BAD PÅ VESTLANDET? PÅ VOSS FÅR DU FÅ EIN SMAKEBIT AV ØKOLOGISKG CO2-NØYTRAL DET EKSTREME OG ALPINISTEN FALLSKJERMHOPPAREN BRYLLUPSREISANDE AUTENTISKE VOSS OVERNATTING TIL BILLIG MILLIONÆREN PENGE! FJELLTURISTEN SOV I MODERNE SOVEROM FLOTT ATMOSFÆRE OG PITORESKE I EIT EKTE GARDSHUS EIT FAMILIEN BACKPACKEREN CRUISE-TURISTEN OMGIVELSAR I REGIONENS MEST DESIGN-ENTUSIASTEN STEINKAST FRÅ VERDAS FLOTTASTE PALDEELV MILJØVENLEGE B&B. ELVEPADLAREN FESTIVALDELTAKAREN LEIRSKULEELEVEN MILLIONÆREN ET TRADISJONELL YOGA-, MEDITASJONS- OG TEAMBUILDEREN GARDSMAT MATLAGINGSKURS TILGJENGELEG. SYKLISTEN TA EIT GODT GAMALDAGS STAMPEBAD SOVESAL ELLER FALLSKJERMHOPPARENBRYLLUPSREISANDE DESIGN-ENTUSIASTEN DOBBELTROM. KURS/SEMINARDELTAKAREN ALPINISTEN BACKPACKEREN CRUISE-TURISTEN TEAMBUILDEREN JULEBORDGJENGAREN FAMILIEN LEIRSKULEELEVEN MILLIONÆREN KURS/SEMINARDELTAKAREN FESTIVALDELTAKAREN BRYLLUPSREISANDE DESIGN-ENTUSIASTENJULEBORDGJENGAREN FALLSKJERMHOPPAREN MILLIONÆREN LEI AV STØY OG STØV I BYEN? CRUISE-TURISTEN TEAMBUILDEREN HOPP FALLSKJERM FRÅ FINN ROEN BACKPACKEREN I EIT HELIKOPTER OVER SPESIALDESIGNA ROM I DET NYE MILLIONÆREN KURS/SEMINARDELTAKAREN SPEKTAKULÆRE... DALEN. KONSEPTET VOSSALØA MIDT I LAND VED TUNET... KULTURLANDSKAPET LEIRSKULEELEVEN PÅ VOSS. ALLE ROM ER ULIKE. DITT EIGE TUN FOR HELGA DESIGN-ENTUSIASTEN JULEBORDGJENGAREN 5 HUS I AUTENTISK MILJØ MED SVÆRT HØY STANDARD. GOURMET RESTURANTEN BRYLLUPSREISANDE EGET BADEHUS SVOLEN SERVERER FESTSAL TRADISJONSMAT PÅ NYE MÅTAR I TEAMBUILDEREN SPESIALDESIGNA NABOBYGGET. EIGEN BARISTA SOVEROM I BAREN. CRUISE-TURISTEN KURS/SEMINARDELTAKAREN MILLIONÆREN JULEBORDGJENGAREN DESIGN-ENTUSIASTEN TEAMBUILDEREN KURS/SEMINARDELTAKAREN JULEBORDGJENGAREN Reiselivsbransjen er i vekst på Voss, og det er sett høge mål for å auka overnattingstilbodet drastisk. Ei løe i endring ynskjer å retta sitt produkt mot reiselivsmarknaden og spesielt mot overnatting. Her ligg eit potensiale for økonomisk bærekraftigheit for gardbrukaren. Ynskje er å kunna tilby ei unik overnattingsoppleving, i kontrast til det vanlege hotellrommet. For å finne ut kva dette tilbudet bør vera har me plukka ut brukargrupper og laga prospekt på relevante reiselivsprodukt. 1 ENKELTSENG 2 DOBBELTSENG 3 FLEIRSENGSROM DELT BAD 6 STAMP/BADSTU 7 UTEKJØKKEN/GRILL 8 SERVERING AV MAT 9 SPESIELLE BEHOV (F.EKS UTSTYRSOPPBEVARING) 2 DOBBELTSENG 3 FLEIRSENGSROM 4 EIGE BAD 5 DELT BAD 6 STAMP/BADSTU 7 UTEKJØKKEN/GRILL 8 SERVERING AV MAT 9 SPESIELLE BEHOV (F.EKS UTSTYRSOPPBEVARING) 5 DELT BAD 76 UTEKJØKKEN/GRILL STAMP/BADSTU 8 SERVERING AV MAT 7 UTEKJØKKEN/GRILL 8 SERVERING AV MAT 9 SPESIELLE BEHOV (F.EKS UTSTYRSOPPBEVARING) 9 SPESIELLE BEHOV 1 ENKELTSENG (F.EKS UTSTYRSOPPBEVARING) 2 DOBBELTSENG 3 FLEIRSENGSROM 4 EIGE BAD 5 DELT BAD 6 STAMP/BADSTU 7 UTEKJØKKEN/GRILL 8 SERVERING AV MAT 9 SPESIELLE BEHOV (F.EKS UTSTYRSOPPBEVA Brukargruppene og reiselivsprodukta er plassert inn i ei produkt-markedsmartrise. Her kan ein sjå at det trer fram tre tydelege grupper som har samanfallande krav til ynskt produkt. Hovudprodukta som trer fram som økonomisk bærekraftige er overnatting. Dei tre gruppene er brukt som utgangspunkt for forskjellige konsept for overnatting. Den eine gruppa hadde noko sprikande krav, så til denne er det utarbeida to forskjellige konsept. Målet er på denne måten å tilby produkt som flest mogeleg kan finna interessante side 20 side 21

12 SKIKØYRAREN PADLAREN LEGG BRYLLUPSREISA TIL DET ROMANTISKE TUNET.... EIGE PRIVAT LOFT(BYGG) MED UNIKT DESIGNA SOVEROM EIGE BAD OG PRIVAT UTEOMRÅDE LOKAL ØKOLOGISK MAT SERVERT TIL ALLE MÅLTID I TUNETS RØYKSTOVE TA FAMILIEFERIEN I VOSSALØA. TETT PÅ NATUROPPLEVINGAR, 4-6 SENGEPLASSAR FELLES BAD/SPA I KVERNHUSET UTEKJØKKEN/GRILLPLASS SKAL DU OG GJENGEN TIL VOSS PÅ FESTIVAL? BOOK EI LØE FOR DYKK SJØLVE. TRADISJONSRIKE OMGJEVNADER MED TOPP MODERNE FASILITETAR SENGEPLASSAR FELLES BAD/SPA I KVERNHUSET UTEKJØKKEN/GRILLPLASS UTELÅVEN ETTER EIN FLOTT DAG I FJELLET PÅ SYKKEL, LEGG DEG INN PÅ DESIGNARSTØLEN, OG FÅ EI UNIK OVERNATTINGSOPPLEVING. EI 100% ØKOLOGISK OPPLEVING. SOVEROM I TOVA ULL. DRIKK/DYSJ I RENSA REGNVATN FRÅ TAKET. ET MAT ØKOLOGISK MAT FRÅ GARDEN... TERRENGSYKLAREN POTENSIALE SOM REISELIVSNÆRINGA KAN DRA NYTTE AV. NATURBASERTE AKTIVITETAR. DEI TOMME LÅVANE LANDSKAPET ER GRUNNLAG FOR OMFATTANDE LANDBRUK I LANDSKAPET PÅ VOSS. DET SAME h ø g p r i s avansert produkt dette produktet er eit lågkostprodukt. Det skal kunna installerast i dei mest avsidesliggande driftsbygga utan vegforbindelse. Produktet er retta mot ein person, og skal gi denne dei mest nødvendige fasilitetane for å overnatte heile året. mindre avansert produkt til låg pris som er retta mot festivaldeltakarar eller andre større grupper (leirskule, turfølge osb). Her er det lagt opp til sjølvhushald og enkle bad/kjøkkenløysingar. Produktet er i fyrste omgang sommarbasert. eit noko meir avansert produkt som er retta mot familiar og andre mindre grupper som kan overnatte i same rom. Gode fasilitetar for matlaging, enkle bad og isolerte rom varme nok til å nytta vinterstid. dette er eit avansert produkt til høgare pris. Det skal vera eit komplett produkt til ein høg grad av komfort, og rettar seg mot par som ynskjer ei spesiell overnattingsoppleving. Produktet skal tilby gode baderomsløysingar, og baserar seg på levering av mat eller servering i tilliggande bygningar. Dei fire overnattingskonsepta er knytta saman med dei mest typiske brukargruppene i sin kategori. Desse fire skreddarsydde opplevelsespakkene kring overnatting ser de over. STORT OVERSKOT AV TOMME DRIFTSBYGG KNYTT TIL EIT SKAPAR LANDBRUKET I NEDLEGGING OG FRÅFLYTTING KVERNHUSET Ein fyrste beskrivelse av dei fire overnattingskonsepta visar at ein kan karakterisera dei ut frå pris ein er villig til å betale for overnattinga, og kor avansert tilbodet er. Konsepta er i illustrasjonen plassert i forhold til desse parametrane. KOMBINERT MED AKTIVITETANE UTGJER EIT STORT side 22 side 23

13 PRODUKT ei løe i endring tomme driftsbygg reiseliv ny arkitektur ny design = Gjennom å kombinere driftsbygga med reiseliv, ny arkitektur og ny design kan prosjektet lanserast som eit flaggskip innanfor fornying av både landbruk og reiseliv. Prosjektet jobbast fram i dialog mellom arkitektar, produktdesignar, representantar for lokalt reiseliv, og Voss kommune. Dette er eit viktig suksesskriterie for prosjektet. Det er identifisert to målgrupper; garbrukaren og turisten. Garbrukaren er utgangspunktet for næringsverksemda, og turisten utgangspunktet for marknaden. Det er utarbeida fire konsept for overnattingsmodular som svarar til deira ynskje og behov. side 24 side 25

14 KONSEPTA KONSEPTUELL UTVIKLING AV FIRE OVERNATTINGSMODULAR kokongen reiret hiet maurtua MATERIALITET bevare og vidareutvikle lokal kunnskap og tradisjon Kokongen er liten og lett men robust og lun. Den skal gi det mest nødvendigste av ly for ein person og skal kunna plasserast i kva bygg som helst. Den skal kunna fraktast med muskelmakt. Reiret er komfortabelt og lukseriøst, skjør og delikat. Den skal tilby alt eit hotell kan tilby, og samstundes gi ei unik overnattingsoppleving. Reiret er laga for to personar. Hiet er trygg og lun, inkluderande og slitesterk. Den skal tilby eit rom der ei lita tett gruppe på fire til fem skal trivast og samlast rundt ei felles oppleving. Hiet skal oppfordra til leik og trivsel. Maurtua yrar av liv. Den er fleksibel og dynamisk, intorvert men samtideg ekstrovert. Her er den sosiale arenaen viktig, men der er og mogelegheit for private rom. Maurtua skal tilby ei ny type overnatting for større grupper. Omlegging av nedlegging av gardsdrift gjer gjengroing til ei aktuell utfordring i det norske kulturlandskapet. Dette er skog som ofte står nær infrastruktur, og er lett å få tak i. Pionervekstar som or, osp, bjørk og rogn dominerer og målet i prosjektet er å nytta desse til noko konstruktivt. Ein får tilgang på billeg naturvenleg råmateriale, og Ull er eit materiale som er produsert lokalt på Voss. Materialet har svært gode eigenskapar i forhold til transmisjon av fukt og isolerar godt. Det er eit naturmateriale som er bærekraftig i eit økologisk perspektiv. Prosjektet har som mål å nytte ull som eit av dei viktigaste materiala i overnattingsmodulane. bidreg slik til ein reduksjon av gjenngroing. side 26 side 27

15 KOKONGEN lett robust praktisk lun billig cool UTELÅVEN på stølen Kapasitet Sesong z Kokongen er ein kompakt overnattingsmodul for ein person. Den tilbyr akkurat det du treng for å tilbringa natta på eit sel i fjellet etter ein lang sykkeltur. Finn selet merka med logoen, og du er kome til rett stad. Døgn overnatting s s s Prisklasse Komfort FRÅFLYTTING OG NEDLEGGING I LANDBRUKET SKAPAR EIT KVERNHUSET side 28 side 29 STORT OVERSKOT AV TOMME DRIFTSBYGG KNYTT TIL

16 prinsipiell plassering i bygget kl kl kl Prinsipp plan Eldhus, Gjernes gard Prinsipp snitt Eldhus, Gjernes gard Kokongen er ein overnattingsmodul som er tilpassa enkeltpersonens basisbehov. Den er kompakt, robust og praktisk med lav egenvekt. Målgruppa er til dømes friluftsturistar. Den skal enkelt kunne fraktast til driftsbygg ute i terrenget, sjølv dei utan veg. Kokongen kan plasserast rett på golvet i bygget, eller hengast opp i eksisterande konstruksjon. Modulene krev ingen endringar av eksisterande bygg. Det vert lagt opp til utedo i tilknytning til bygga med kokongar, ellers ingen nye fasilitetar. Kokongen er utstyrt med eit eige vedlikehaldssett. Her finn ein spesialtilpassa sengetøy som kver overnattingsgjest bytar ut ved avreise. Heng ut i kokongen samen med turkameraten din ein fin morgon før de rulllar ut i fjellheimen på syklane dykkar. Etter ein lang dag i fjellet kan du slenge deg ned og slappe av i Kokongen. Les ei bok med innebygd lys frå solcellene på taket eller berre sjå ut vindauga og nyt stillheita. På natta pakkar du kokongen rundt deg og får ei lun og trygg. Ullstoffet gjer temperaturen behageleg og balansert, og ei innebygd tørkehule gir deg tørre sokkar og sko dagen etter. side 30 side 31

17 KONSTRUKSJON OG MATERIALBRUK treslag - rogn rammeverk fleksibelt opphengssystem ull armering med stålnett Konstruksjonen i kokongen er bygd opp av spiler i tresorten rogn. Historisk er tresorten brukt til band rundt tønner, fletting og ski. Rogn er sterkt og fleksibelt og egnar seg svært godt til lette, men sterke konstruksjonar. Bæringa kan festast til eit vaiersystem som festast i veggar eller tak, eller det kan plasserast på føtter som står på eit fast underlag. Gjennom laminering av treet oppnår ein små dimensjonar som egnar seg godt til vidare laminering av ull. Utanpå rammeverket av tre vert det lagt fleire lag med armert, tova ull. Armeringa består av metallnetting som vert tova saman med to lag ull. Dette er ein bruk av materiale som ikkje er prøvd ut før, og som er nybrotsarbeid for dette prosjektet. Målet er å gjere ulla sterk nok til å tåle belastningen av ein menneskekropp. side 32 side 33

18 REIRET luksuriøs eksklusiv komfortabel delikat skjør organisk i løa tak i nunofilt; ull og silke Kapasitet Sesong z z + Døgn overnatting base i tre; spiler av osp s ss Prisklasse Reiret er ein overnattingsmodul for to personar. Reiret er eit unikt overnattingskonsept perfekt for ei romantisk helg for dei som ynskjer å vera tett på naturen, men samstundes ha komforten og standaren til eit moderne hotellrom. Komfort side 34 side 35

19 prinsipiell plassering i bygget kl kl kl Prinsipp plan eks: Løe, Staup Prinsipp snitt eks: Løe, Staup Reiret er ein overnatttingsmodul tilpassa to. Den skal tilby ein høg grad av komfort, luksus og moderne design. Målgruppa er til dømes et brudepar. Modulen vert levert i fleire delar og krev ei viss grad av stadstilpassing ved montering. Modulen kan stå på golvet i det eksisterande driftsbygget og delvis festas i takkonstruksjon. Reiret krev ingen endring av eksisterande konstruksjon. Bad og tekjøkken vert plassert i ein eigen våtromsmodul inne i eksisterande bygg. Denne modulen vil ha eigen vanntank og intern gråvannsoppsamling, og treng ikkje tilkobling til vatn eller avløp. Reiret skal vera tilknytta eit eige vedlikehald- og reinhaldsteam. Teamet kan f.eks. koordinerast av Destinasjon Voss. Dette vil minimere gardbrukaren sin arbeidsinnsats. Reiret er forma i ein vinkel der den eine enden er tett og den andre open. Den opne enden fungerer som ein opphaldsdel som du kan bruke aktivt som eit møbel om dagen. I den spesialbygde minibaren kan du finne forfriskningar om du skulle ynskje det i løpet av dagen. I den tette enden av reiret ligg sovedelen. Her ligg du på ein base av ospespiler med ei innfelt madrass og kikkar opp i eit himmelsengliknande tak av silke og ull. I taket er det ei opning der du kan kikke opp i dei gamle konstruksjonane i taket utanfor. side 36 side 37

20 MATERIALBRUK REIRET treslag - osp oppspente emne i osp Basen i reiret er konstruert av Osp. Osp er ein tresort med mange gode eigenskapar. Den er rettvokst, har lite kvist og beheld sin lyse farge over tid. Ospa er eit stabilt materiale og krympar lite. Dette gjer det godt egna til skal-konstruksjonar. Brukar ein eigenskapen med den kileforma veksten, får ein materiallengdar som er fleksible og bøyelege i den tynne enden og stabile i den tjukke enden. Gjennom damping føyer ein emna saman til den krumme forma. Emna vert haldne saman av koblingar i bjørk. side 38 side 39

21 ull strekt stoff i nunofilt Taket på reiret er konstruert av ull tova saman med eit fleksibelt tekstil. Dette gjer at stoffet vert mogeleg å strekka i fleire retningar. Det vil verta varierande grad av transparenthet, og eit spel av lys som vil gi rommet eit unikt preg. Det vert festa ei avlang malje i tekstilet som lagar hol til direkte lysinslepp samstundes som dette vert opphenget ein festar tekstilet til eksisterande konstruksjonen med. side 40 side 41

22 HIET koselig lun intim behagelig slitesterk inkluderande i uteløa Kapasitet Sesong z z Døgn overnatting s s s Prisklasse Hiet er ein overnattingsmodul for fire til fem personar. Hiet er eit mikrolandskap i ullfilt. Her kan ein leike, sove, slappe av og lese. Hiet er det perfekte utgangspunktet for ei vellukka familiehelg. Komfort side 42 side 43

23 prinsipiell plassering i bygget kl kl kl Prinsipp plan eks: Løe, Vethe gard Prinsipp snitt eks: Løe, Vethe gard Hiet er ein overnattingsmodul tilpassa 3-5 personars basisbehov. Den er kompakt, robust og praktisk. Målgruppa er kjernefamilien. Modulen vert levert i fleire delar og krev ei viss grad av stadstilpassing ved montering. Modulen kan stå på golvet i det eksisterande driftsbygget og delvis festas i takkonstruksjonen. Hiet krev ingen endring av eksisterande konstruksjon. Det vert lagt opp til ein eigen budjettutgåve av ein våtromsmodul som plasserast i tilknytning til hiet. Hiet er utstyrt med eit eige vedlikehaldssett. Her finn ein spesialtilpassa sengetøy som bytast ut ved avreise. Inne i modulen er formene avrunda og mjuke. Formene dannar eit landskap som kan nyttast på forskjellig måte til forskjellig tid på døgnet. Sove, kvile, lese, leike, prate saman. Det er lagt opp til lysopningar i taket. Utvendig er modulen rektangulær med eit nivå å sitte på ved inngangen. Om natta er hiet eit trygt og lunt soverom med plass til heile familien. side 44 side 45

24 MATERIALBRUK HIET treslag - or dømla ull stabla ullfilt I hiet er det brukt treslaget or. Dette er eit treslag det veks mykje av i kommunen, og som er vanskeleg å bruke i vanlege konstruksjonar. Historisk vart or gjerne brukt til verktøy, kosteskaft, ein del møblar og som dyrefor. Or veks ofte i korte lengder med rett stamme. I hiet skal oren brukast slik ein brukar dømling ved lafting. Den skal binde saman laga med ullfilt og gjere konstruksjonen trygg og stabil. Hiet skal byggast opp av lagvise stablar med ullfilt. Ullfilt er sterkt, stabilt og isolerer godt. Modulen lagast i to delar som saman dannar rommet. Dei to delane kan fraktast separat og settast saman på staden. side 46 side 47

25 MAURTUA fleksibel modulær sosial privat ekstrovert i løa Kapasitet Sesong z z z Maurtua er eit overnattingssystem for opp til 10 personar. Kvar person får sin overnattingskapsel. Denne kan vera open eller lukka, avhengig av sosialt behov. Kvar kapsel perforerar kledningen i løa, og ein ligg og kikkar ut i det opne landskapet. Døgn overnatting s s s Prisklasse Komfort side 48 side 49

26 prinsipiell plassering i bygget kl kl kl Prinsipp snitt eks: Løe, Granli gard Prinsipp plan eks: Løe, Granli gard Maurtua er eit system bygd opp av einmannskapslar for overnatting i løa. Den er fleksibel og kan fungera for grupper opp til 10 stk. Modulane plasserast i forskjellige høgder i løa sin fasade og kvilar på en sjølvstendig konstruksjon, eit spesialutvikla stilassystem i tre. Modulane er fleksible og kan komprimerast etter behov. Hiet krev ingen endring av eksisterande bærande konstruksjon, kun kledningen. Sovekapslane skubbast ut forbi kledninga på løa når dei er i bruk. Utanfrå vil ein kunne sjå kor mange av modulane som er dytta ut og dermed kor mange som er på besøk. Modulane vil visa den aktiviserte løa. Det vert lagt opp til utedo og vaskefasiliteter i tilknytning til Maurtua. Reiret skal vera tilknytta eit eige vedlikehald- og reinhaldsteam som ved behov vert kontakta. Teamet kan f.eks. koordinerast av Destinasjon Voss. Dette vil minimere gardbrukaren sin arbeidsinnsats. Når sovemodulen er i bruk dyttar ein ut ein del som vert kragande ut forbi veggen på løa. Slik vil ein kunne sove under open himmel utan å vera ute. Sovemodulen kan opnast inn mot løerommet på dagtid og slik skape eit sosialt rom inne i løa når dette er ynskjeleg. Maurtua kan komprimerast til eit smalt felt langs veggen av løa. Slik kan ein nytta løa til andre aktivitetar på dagtid. Kapslane kan opnast og lukkast uavhengige av kvarandre. side 50 side 51

27 MATERIALBRUK MAURTUA treslag - bjørk STØTTE stilas til støtte ull stappa vaska ull Bjørka er treslaget som vert brukt i maurtua. Historisk vart bjørk brukt til verktøy, redskap og møblar. Bjørka tålar mykje trykk og slitasje. Den er homogen og slik godt egna til kilesamanføyingar, og den er formstabil ved dampebøying. Sovemodulane i maurtua er haldne oppe av eit spesialdesigna rammeverk eller stilas i bjørk. I maurtua brukar ein ull som er vaska og stappar denne i ferdigsydde madrasser. Ein vil slik få futong-liknande matter som er faste men samstundes behagelege å ligge på. Den bevegelege delen ut mot løerommet vil i nedslått stilling fungere som ei lita trapp som gjer det lett å kome opp i sovemodulen. side 52 side 53

INNLEIING GARDBRUKAREN 4-7 DRIFTSBYGGET 8-15 LANDSKAPET REISELIVET 18-21

INNLEIING GARDBRUKAREN 4-7 DRIFTSBYGGET 8-15 LANDSKAPET REISELIVET 18-21 EI LØE I ENDRING INNHALD INNLEIING GARDBRUKAREN 4-7 DRIFTSBYGGET 8-15 LANDSKAPET 16-17 REISELIVET 18-21 PRODUKTET 22-23 KONSEPTA 24-25 KOKONGEN 26-31 REIRET 32-37 HIET 38-43 MAURTUA 44-49 VÅTROM I TRE,

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m.

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Tomannsbustad på Hotelltoppen i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Panorama Tomannsbustaden ligg flott plassert med panoramautsikt over heile Førde sentrum, den vakre elva Jølstra og ut over fjorden.

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk S breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk 1 2 Breivik sementvarer Vårt sementvarespekter består av forskalingsblokk (heil, halv- og hjørneblokk), i tillegg til nopsastein.

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Taubruer. Leik med tau Utvikla av Friluftsrådet for Ålesund og omland ved Christer Lundberg Nes, fagleiar aktivitet. - 1 -

Taubruer. Leik med tau Utvikla av Friluftsrådet for Ålesund og omland ved Christer Lundberg Nes, fagleiar aktivitet. - 1 - Taubruer Leik med tau Utvikla av Friluftsrådet for Ålesund og omland ved Christer Lundberg Nes, fagleiar aktivitet. - 1 - Forord Dette kompendiet vart skrive då Friluftsrådet for Ålesund og omland vart

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver

2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver 2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver Katrina Rønningen, Reidun Heggem, Agnes Brudvik Engeset Bygdeforskning, Vestlandsforskning Fagseminar Norsk senter for Bygdeforskning Røros

Detaljer

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil.

Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil. Hytte på høgfjellet så nær at du får tid til å nyte naturen og dei nære ting så ofte du vil. Draumen om hytte på høgfjellet er bare ein kort biltur frå Sørlandskysten. Satsar du på hytte på Hillestadheia

Detaljer

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS

POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS POTENSIALET FOR REISELIV PÅ VOSS Anne Grethe Bakke, Dagleg leiar Destinasjon Voss PRESENTASJONSTITTEL 2009 SLIDE 1 REISELIVET SIN ØKONOMISKE BETYDING FOR VOSS, TØI 2007 KAPASITET: Talet på kommersielle

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Tradisjoner for dyrking, sanking, fiske, fangst og plukking

Tradisjoner for dyrking, sanking, fiske, fangst og plukking In an effort to shape our way of cooking, we look to our landscape and delve into our ingredients and culture, hoping to rediscover our history and shape our future. noma En nordisk bevegelse Tradisjoner

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering Mellom bakkar og berg Felles oppsummering Mål for seminaret Føremålet er å etablere ein arena for dialog om berekraftig og miljøtilpassa bustad- og stadutvikling i bygdemiljø. Seminaret skal auke kunnskapen

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Råd og tips i høve tilrettelegging av bustad v/åshild Nenseter Ergoterapeut og bustadrådgjevar NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland

Råd og tips i høve tilrettelegging av bustad v/åshild Nenseter Ergoterapeut og bustadrådgjevar NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland Råd og tips i høve tilrettelegging av bustad 21.11.17 v/åshild Nenseter Ergoterapeut og bustadrådgjevar NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland Korleis bur vi? Vestlandet er kupert Einebustader i skråningar

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184

DB 836 327 883 604 702 254 597 522 750 184 Svineøkonomi Per Herikstad Hå Gardsrekneskapslag Peder Skåre Sparebank 1 SR-Bank Det siste året har vore prega av stort fokus på ubalanse i svinemarkedet. Overproduksjon gir lågare prisar for svineprodusentane

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR Utvikling av logo: Dei tre konsepta eg valde å jobba med var, energisparande, vatn og varme. Eg utvikla desse logoane innafor same stil, men med ulik form og symbolikk. Eg jobba med desse parallelt og

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt?

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? «Det relevante museum» kompetansekurs, Trondheim 22. oktober 2014 Anne Bjørke samlingsleiar, Bymuseet i Bergen Kva er eit museumsmagasin? Alle lokalar som

Detaljer

SISTE BRIKKE BOGAFJELL G3 FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1-19

SISTE BRIKKE BOGAFJELL G3 FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1-19 SISTE BRIKKE FELT B10, B11 OG B14,TYTTEBÆRSTIEN 1 19 TOMT OG KONSEPT 1 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 SITUASJONSPLAN 3 FELT B10/ B11 Planer 4 Fasader 5 6 Snitt 7 Perspektiv 8 FELT B14 Planer 9 Fasader 10 11 Snitt

Detaljer

Ryggrada og Stavnescena

Ryggrada og Stavnescena Ryggrada og Stavnescena Gruppe 6: Pernille Thunem og Elisabeth Lilleby Fasade ryggrada nord 1:500 Stavne Gård er eit tilbod til unge vaksne som ynskjer å jobbe aktivt med utfordringar som hindrar dei i

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet

Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Verneverdige bygningar i kulturlandskapet Byggjeskikk og istandsetjing Stig Nordrumshaugen, restaureringsleiar i kulturavdelinga INNHALD Kva har vi, og kva er viktig å ta vare på? Eldre ressursbruk i kulturlandskapet

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Grøne punkt. Områdeplan for Knarvik sentrum LINDÅS KOMMUNE. Plan ID 1263-201002. Dato: 03.06.2014. Vedteken av kommunestyret 18.06.

Grøne punkt. Områdeplan for Knarvik sentrum LINDÅS KOMMUNE. Plan ID 1263-201002. Dato: 03.06.2014. Vedteken av kommunestyret 18.06. LINDÅS KOMMUNE Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263-201002 Vedlegg B: Grøne punkt Dato: 03.06.2014 Vedteken av kommunestyret 18.06.2015, sak 59/15 Grøne punkt KVA ER GRØNE PUNKT? Sentrumsplanen

Detaljer

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN STØLSUTLEIGE I GLOPPEN Opplev stølslivet i Gloppen Her kan du finne ro og fred, og moglegheiter for ulike aktivitetar som vandring, fiske i fjellvatn, båtutleige og smaking av geitemjølk. Stølslivet gjev

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Rapport fra Salone Satellite, Milano april av møbeldesigner MNIL Silje Nesdal. Tildelt NIL stipend for

Rapport fra Salone Satellite, Milano april av møbeldesigner MNIL Silje Nesdal. Tildelt NIL stipend for Rapport fra Salone Satellite, Milano 12. - 17. april 2016 av møbeldesigner MNIL Silje Nesdal Tildelt NIL stipend for Utvikling og synliggjøring av faget 10.000 kr Om Salone de Mobile Salone Internazionale

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer