INNHALD INNLEIING GARDBRUKAREN 4-7 DRIFTSBYGGET 8-15 LANDSKAPET REISELIVET 18-21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD INNLEIING GARDBRUKAREN 4-7 DRIFTSBYGGET 8-15 LANDSKAPET 16-17 REISELIVET 18-21"

Transkript

1 EI LØE I ENDRING

2 INNHALD INNLEIING GARDBRUKAREN 4-7 DRIFTSBYGGET 8-15 LANDSKAPET REISELIVET PRODUKTET KONSEPTA KOKONGEN REIRET HIET MAURTUA VÅTROM I TRE, BUDSJETT 50 VÅTROM I TRE, LUKSUS 51 PRODUKSJON OG OPPFØRING 52 MARKEDSFØRING OG DRIFT 53 OPPSUMMERING 54 side 2 side 3

3 Våren 2012 starta Voss kommune saman med OPA FORM arkitektar opp prosjekt Ei løe i endring. Prosjektet er eit samarbeid om arkitektur og design, knytt opp mot behov i reiselivsmarknaden. Fokus er å skapa ny næringsutvikling, og ta vare på den unike bygningsarven gjennom å utvikla modellar og forretningskonsept som kan gje næringsutvikling på gardsbruk som ynskjer å bruka gamle landbruksbygg i ny næring. Kulturlandskapet med regionalt tilpassa byggeskikk og materialval, er ein verdfull og dominant del av den norske kulturarven og skal synleggjørast i prosjektet. Arbeidsgruppa samansatt av OPA FORM arkitektar, produktdesignar Per Finne, reiselivsekspert Anne Grethe Bakke (daglig leder Destinasjon Voss) og representantar frå Voss kommune har utvikla eit opplevingsbasert reiselivsprosjekt i tomme driftsbygg. Prosjektet skapar ein ny felles strategi som bidrar til verdiskapning og innovasjon i landbruket og reiselivsnæringa, og samstundes verna om historiske bygningar og miljø. 15 gardbrukarar har danna grunnlag for utvikling av 4 konseptuelle overnattingsmodular. Kartlegging og analyse av bygningsmassen i landbruket, og reiselivets marknadsbehov, er konkretisert i designa prototypar tilpassa bygningar på aktuelle gardsbruk. Disse prototypar vil i neste fase produserast og vidareutviklast til ferdige reiselivsprodukt og slik danna ein ny næring på gardsbruk på Voss. Voss er særprega ved å væra den største jordbrukskommunen i Hordaland, og ved å ha ein offensiv reiselivspolitikk basert på opplevingsbasert turisme. Fråflytting og nedlegging i landbruket skapar eit stort overskot av tomme driftsbygg knytt til landbruk i landskapet på Voss. Det same landskapet er grunnlag for omfattande naturbaserte aktivitetar Mange gardbrukarar riv løene sine, andre lar dei forfalla, løer som blir ståande krev omfattende vedlikehald. Prosjektet Ei løe i endring er opptatt av å ta vare på det unike i landskap og bygg, og har gjennomført omfattande analysar for å avdekke autensiteten og dei kvalitetane som er her. Analysane er gjort utifrå ein kulturhistorisk kontekst, men og gjennom fenomenologisk tilnærming. side 4 side 5

4 GARDBRUKAREN KJERSTI S. NESSET KARI OG HANS SKEIE TURID OG TORMOD SUNDT TERJE GRÆE VALBORG INGRID SKUTLE KARI MØRKVE JORDALEN KLØVE-GRAUE OG INGE EINAR JORDALEN Voss er den største jordbrukskommunen i Hordaland. Gardbrukaren er ein av dei viktigaste gruppene næringsdrivande i kommunen. Men det er ikkje lett å drive gard på vestlandet i dag. Avkastninga er dårleg, og mange må ha andre jobbar ved sida av for å få økonomien til å gå rundt. Dei siste ti åra har rundt 200 bønder lagt ned drifta på Voss, og drifta er under store omleggingar. Ei løe i endring ynskjer å sette fokus på verdien i det arbeidet desse menneska gjer, og samstundes legge til rette for at gardbrukaren kan bruke unytta ressursar på garden til alternativ næringsutvikling. Gardbrukaren er utgangspunktet, og ein aktiv aktør i dette prosjektet. Prosjektet søkjer å avdekka eigaren si interesse for nybrotsarbeid i forhold til innovativ bruk av tradisjonelle driftsbygg. Ei løe i endring skal legge til rette for ei tilleggsnæring som speler på lag med bonden si hovudnæring og bygger på bondens ynskjer, behov og engasjement. Gjennom folkemøter, mediaoppslag og direkte kontakt er det valgt ut 15 aktuelle garbrukarar. Utvalget er basert på beliggenheit, type bygg samt interesse og initiativ frå kvar gardbrukar. Utvalget speglar mangfaldet av garbrukarar på Voss. side 6 side 7

5 ANNLAUG OG ROLF REKDAL RAGNE ELISE BERRE YNGVE BERRE TUVA OG MIKKEL JOHS TVILDE RENATE LUNDE GEIR OG IVAR LØNE OVE HENNING BJØRSVIK BERRE REBECCA BJØRSVIK side 8 side 9

6 DRIFTSBYGGET DAVIDHAUGEN DYRVEDALEN ELJE GJERNES GRAUO SKUTLE JORDALEN Modernisering og nedlegging i landbruket skapar eit stort overskot av tomme driftsbygg på gardar og i landskapet på Voss. Desse bygga representerer ein viktig del av vestnorsk byggeskikk og fortel ei historie om eit leveset som i dag vert sjeldnare og sjeldnare. Desse bygga vert ofte ståande som ei byrd for den enkelte gardbrukar både økonomisk og tidsmessig. Ei løe i endring ynskjer å snu perspektivet og sjå på desse tomme bygga som ein ressurs for alternativ næringsutvikling og økonomisk vekst. Ein vil slik kunne ta vare på bygningsmassen, samstundes som bøndene kan tene økonomisk på det. Det er eit stort spenn i type driftsbygg som står tomme i dag. Alt frå store løer sentralt plassert i gardstunet, til avsidesliggande små sel og uteløer. Dette har potensiale i seg til å dekke forskjellige behov innan næringsutvikling. side 10 side 11

7 KJØNNAGARD VOSSABAKKEN TVILDE VETHE STAUP BREKKHUS HELLEVE side 12 side 13

8 DEN SUBLIME ATMOSFÆRA HISTORIA Dei gamle driftsbygga har kvalitetar som er heilt unike. Lysforhold, materialbruk og romforløp er faktorar som skapar ei atmosfære eller ei kjensle av autensitet og tilhøyrigheit samstundes som det ligg ei eim av noko mystisk og lada i desse romma. Det er opplevinga av dette som er grunnsteinen i prosjektet, og det som er målet å bygga vidare på. Atmosfæra er noko som fort forsvinn ved nødvendige tilpassingar til ny bruk av slike bygg. I dette prosjektet skal den i staden bevarast og framhevast gjennom å aktivisere romma som dei er. Desse bygga har ei lang og innhaldsrik historie. Her ligg kunnskap og forteljingar om menneske og samfunn, bygg og arbeid. Verdien i historieforteljinga er viktig. Det er menneska som eig, driv og bur i husa som kan fortelje denne historia. side 14 side 15

9 TUNET ANALYSE AV TYPISK TUNSTRUKTUR I LANDSKAPET PÅ VOSS mobile einheiter plassert inne i tomme hus + nødvendig vedlikehald av eksisterande bygningar tun uterom bustad veg uthus løe Gamle driftsbygg vert ståande Som ytterste konsekvens vert Tilpassing til ny bruk innebær Gjennom å addere i staden for å Ved å utføra nødvendig vedlikehald/ restaurering av løa slik den er vil ein bevara byggets eigenart. Addering av nye heilklimatiserte volum som tomme. Dei vert ein utgiftspost bygga rivne eller dett ned, og ofte etterisolering og vesentlege bygge om får ein ei rom-i-rom sjølvstendige einingar inne i eksisterande bygningsmasse vil kunna gi bygget nye kvalitetar og funksjonar som gjer at bygget kan brukast på nye utan å gi noko konstruktivt ein mistar viktige element i endringar av fasade og løysing som bevarar både tunet måtar. Dei nye romma skal vera relativt mobile, og kunna fjernast. Ein vil slik kunne tilbakeføra bygget til sin tidlegare bruk, eller tilpassa den ein tilbake. tunstrukturen sin karakter. bygningskropp. Ein bevarar og det eksisterande bygget sin ny bruk utan store økonomiske eller praktiske utfordringar. tunet sin karakter, men ikkje karakter. Slik kan nye funksjonar bygget sin. leggast til etter behov. side 16 side 17

10 LANDSKAPET TERRENGSYKLAREN Å FORFLYTTE SEG I LANDSKAPET PADLAREN UTELÅVEN GRUPPETURISTANE TERRENGSYKLAREN PADLAREN gå sykle padle gå på ski køyre bil FRÅFLYTTING fly OG NEDLEGGING I LANDBRUKET SKAPAR EIT SKIKØYRAREN Landskapet på Voss er ein svært aktuell arena KVERNHUSET for aktivitet og oppleving. Friluftsturistar STORT bevegar OVERSKOT seg AV i og TOMME gjennom DRIFTSBYGG landskapet KNYTT TIL i forskjellig tempo, og skapar relasjonar til landskapsrom og stader. LANDBRUK I LANDSKAPET PÅ VOSS. DET SAME LANDSKAPET ER GRUNNLAG FOR OMFATTANDE NATURBASERTE AKTIVITETAR. DEI TOMME LÅVANE KOMBINERT MED AKTIVITETANE UTGJER EIT STORT POTENSIALE SOM REISELIVSNÆRINGA KAN DRA NYTTE AV. KÅRSTOVA LÅVEN KVERNHUSET KUNNA FUNGERA SOM EIT FØREGANGSPROSJEKT FOR KULTURBASERT PADLAREN NÆRING KNYTTA OPP MOT DESIGN. UTELÅVEN SKIKØYRAREN Ein låve i endring, MAMA arkitekter Å STOPPE TUNET 1.04 FRÅFLYTTING OG NEDLEGGING I LANDBRUKET SKAPAR EIT STORT OVERSKOT AV TOMME DRIFTSBYGG KNYTT TIL LANDBRUK I LANDSKAPET PÅ VOSS. DET SAME VANDRARANE LANDSKAPET ER GRUNNLAG FOR OMFATTANDE NATURBASERTE AKTIVITETAR. DEI TOMME LÅVANE KOMBINERT MED AKTIVITETANE UTGJER EIT STORT POTENSIALE SOM REISELIVSNÆRINGA KAN DRA NYTTE AV. ete kvile vaske sove oppleve meditere Ein låve i endring, MAMA arkitekter TUNET GRUPPETURISTANE LANDBRUK I LANDSKAPET PÅ VOSS. DET SAME LANDSKAPET ER GRUNNLAG FOR OMFATTANDE NATURBASERTE AKTIVITETAR. DEI TOMME LÅVANE KOMBINERT MED AKTIVITETANE UTGJER EIT STORT POTENSIALE SOM REISELIVSNÆRINGA KAN DRA NYTTE AV. Ein låve i endring, MAMA arkitekter Det ligg eit uutnytta potensiale i desse bevegelsane. Får ein folk til å stoppe, oppstår det ei møte. Eit møte mellom menneske bygg og stader. Det ligg bygg i landskapet som kan husa desse møta. I staden for ei natt på eit hotell i sentrum av Voss kan menneska sove ute i det landskapet dei er aktive i. side side 19 N A U S T T U N KÅRSTOVA LÅVEN 1.03 U T E L Ø E S T Ø L VELLUKKA DESIGN TREKK MERKSEMD. UTFORMINGA SKAL VÆRA UTSLAGSGIVANDE FOR FRAMGANGEN OG PROSJEKTET VIL KUNNA FUNGERA SOM EIT FØREGANGSPROSJEKT FOR KULTURBASERT NÆRING KNYTTA OPP MOT DESIGN. Ein låve i endring, MAMA arkitekter SKIKØYRAREN

11 REISELIVET KOMBINER EIT KURS I ELVEPADLING MED EI OVERNATTING I EI UTELØE VED ELVA DOBBELTSENG MED ELVEUTSIKT EIGEN BADESTAMP + MOBILT UTEDO ET MIDDAG HJÅ BONDEN PÅ ANDRE SIDA AV JORDET ELLER FÅ DEN LEVERT PÅ DØRA LEGG BRYLLUPSREISA TIL DET ROMANTISKE TUNET.... EIGE PRIVAT LOFT(BYGG) MED UNIKT DESIGNA SOVEROM EIGE BAD OG PRIVAT UTEOMRÅDE LOKAL ØKOLOGISK MAT SERVERT TIL ALLE MÅLTID I TUNETS RØYKSTOVE EIN ANDERLEDES LEIRSKULE JOBB SOM BONDEN GJORDE FOR 100 ÅR SIDAN. LÆR OM GARDSDRIFT, DYR, PLANTAR OG BYGGESKIKK. ELEVANE KAN BU PÅ LØA. JENTENE PÅ HØYBRÅTET OG GUTANE PÅ KORNBRÅTET. EIGE OVERNATTING FOR LÆRARANE I FJØSET. SKAL DU OG GJENGEN TIL VOSS PÅ FESTIVAL? BOOK EI LØE FOR DYKK SJØLVE. TRADISJONSRIKE OMGJEVNADER MED TOPP MODERNE FASILITETAR SENGEPLASSAR FELLES BAD/SPA I KVERNHUSET UTEKJØKKEN/GRILLPLASS TA FAMILIEFERIEN I VOSSALØA. TETT PÅ NATUROPPLEVINGAR, 4-6 SENGEPLASSAR FELLES BAD/SPA I KVERNHUSET UTEKJØKKEN/GRILLPLASS KOMBINER FLOTTE KURSFASILITET MED EI HEILT NY FORM FOR OVERNATTING. NY DESIGN OG ARKITEKTUR KOMBINERT MED TRADISJONELL GARDSARKITEKTUR EGET BAD FELLES KJØKKEN ETTER EIN FLOTT DAG I FJELLET PÅ SYKKEL, LEGG DEG INN PÅ DESIGNARSTØLEN, OG FÅ EI UNIK OVERNATTINGSOPPLEVING. EI 100% ØKOLOGISK OPPLEVING. SOVEROM I TOVA ULL. DRIKK/DYSJ I RENSA REGNVATN FRÅ TAKET. ET MAT ØKOLOGISK MAT FRÅ GARDEN... ETTER EIN LANG OG GOD TUR I FLOTTE VOSSAFJELL, FÅ ATT VARMEN OG ENERGIEN PÅ VERDAS MINSTE SPAHOTELL TA EIT VARMT BAD, RULL DEG I SNØEN OG SET DEG I BADSTUA ETTERPÅ. SOV I EIGE STØLSHUS MED PLASS TIL TO TA MED KOLLEGENE PÅ DEN ULTIMATE TEAMBUILDING-TUREN. ME SPESIALBYGGER EIT OPPLEGG FOR DYKK. DE BUR I NYSKAPINGA DESIGNARLØA, OMGJEVNADER SOM GIR INSPIRASJON, OPPMODAR TIL NYTENKING OG FYLLER RESERVANE MED ENERGI. KOMBINER EI HELG I SKIBAKKEN MED SPEKTAKULÆR OVERNATTING I VOSSALØA SPESIALDESIGNA OPPBEVARING AV SKI/UTSTYR FÅ VARMEN I FELLES BADSTU AFTERSKI-HEIMABRYGG I RØYKSTOVA SOV I SUPERHIPPE SPESIALDESIGNA SKIBOMS-EININGAR FOR DEN DEDIKERTE FALLSKJEMHOPPAR TILBYR ME EIN SOMMAR PÅ VOSS MED OVERNATTING KUN 10 MIN FRÅ HOPPFELTET. NYE DESIGNA STUDIOLEILGHETER DEL BAD OG KJØKKEN MED ANDRE HOPPARAR. FELLES MINGLEOMRÅDE. PAKKEROM/TØRKEROM DET ALTERNATIVE JULEBORDET! SUPERGORMET-MAT PÅ RESTURANTEN... OVERNATT I HUBS PÅ LØA I SKOGEN TA BOBLEBAD I KVERNHUSET VED DEN PITORESKE BEKKEN FAMILIEN FJELLTURISTEN ALPINISTEN FESTIVALDELTAKAREN ELVEPADLAREN FAMILIEN FALLSKJERMHOPPAREN SYKLISTEN FESTIVALDELTAKAREN BACKPACKEREN FJELLTURISTEN ALPINISTEN FALLSKJERMHOPPAREN LEIRSKULEELEVEN ELVEPADLAREN FAMILIEN BACKPACKEREN BRYLLUPSREISANDE TYSK CRUIESSKIP-TURIST ER DU PÅ BACKPACKING I SYKLISTEN FESTIVALDELTAKARENLEIRSKULEELEVEN CRUISE-TURISTEN 4 EIGE BAD PÅ VESTLANDET? PÅ VOSS FÅR DU FÅ EIN SMAKEBIT AV ØKOLOGISKG CO2-NØYTRAL DET EKSTREME OG ALPINISTEN FALLSKJERMHOPPAREN BRYLLUPSREISANDE AUTENTISKE VOSS OVERNATTING TIL BILLIG MILLIONÆREN PENGE! FJELLTURISTEN SOV I MODERNE SOVEROM FLOTT ATMOSFÆRE OG PITORESKE I EIT EKTE GARDSHUS EIT FAMILIEN BACKPACKEREN CRUISE-TURISTEN OMGIVELSAR I REGIONENS MEST DESIGN-ENTUSIASTEN STEINKAST FRÅ VERDAS FLOTTASTE PALDEELV MILJØVENLEGE B&B. ELVEPADLAREN FESTIVALDELTAKAREN LEIRSKULEELEVEN MILLIONÆREN ET TRADISJONELL YOGA-, MEDITASJONS- OG TEAMBUILDEREN GARDSMAT MATLAGINGSKURS TILGJENGELEG. SYKLISTEN TA EIT GODT GAMALDAGS STAMPEBAD SOVESAL ELLER FALLSKJERMHOPPARENBRYLLUPSREISANDE DESIGN-ENTUSIASTEN DOBBELTROM. KURS/SEMINARDELTAKAREN ALPINISTEN BACKPACKEREN CRUISE-TURISTEN TEAMBUILDEREN JULEBORDGJENGAREN FAMILIEN LEIRSKULEELEVEN MILLIONÆREN KURS/SEMINARDELTAKAREN FESTIVALDELTAKAREN BRYLLUPSREISANDE DESIGN-ENTUSIASTENJULEBORDGJENGAREN FALLSKJERMHOPPAREN MILLIONÆREN LEI AV STØY OG STØV I BYEN? CRUISE-TURISTEN TEAMBUILDEREN HOPP FALLSKJERM FRÅ FINN ROEN BACKPACKEREN I EIT HELIKOPTER OVER SPESIALDESIGNA ROM I DET NYE MILLIONÆREN KURS/SEMINARDELTAKAREN SPEKTAKULÆRE... DALEN. KONSEPTET VOSSALØA MIDT I LAND VED TUNET... KULTURLANDSKAPET LEIRSKULEELEVEN PÅ VOSS. ALLE ROM ER ULIKE. DITT EIGE TUN FOR HELGA DESIGN-ENTUSIASTEN JULEBORDGJENGAREN 5 HUS I AUTENTISK MILJØ MED SVÆRT HØY STANDARD. GOURMET RESTURANTEN BRYLLUPSREISANDE EGET BADEHUS SVOLEN SERVERER FESTSAL TRADISJONSMAT PÅ NYE MÅTAR I TEAMBUILDEREN SPESIALDESIGNA NABOBYGGET. EIGEN BARISTA SOVEROM I BAREN. CRUISE-TURISTEN KURS/SEMINARDELTAKAREN MILLIONÆREN JULEBORDGJENGAREN DESIGN-ENTUSIASTEN TEAMBUILDEREN KURS/SEMINARDELTAKAREN JULEBORDGJENGAREN Reiselivsbransjen er i vekst på Voss, og det er sett høge mål for å auka overnattingstilbodet drastisk. Ei løe i endring ynskjer å retta sitt produkt mot reiselivsmarknaden og spesielt mot overnatting. Her ligg eit potensiale for økonomisk bærekraftigheit for gardbrukaren. Ynskje er å kunna tilby ei unik overnattingsoppleving, i kontrast til det vanlege hotellrommet. For å finne ut kva dette tilbudet bør vera har me plukka ut brukargrupper og laga prospekt på relevante reiselivsprodukt. 1 ENKELTSENG 2 DOBBELTSENG 3 FLEIRSENGSROM DELT BAD 6 STAMP/BADSTU 7 UTEKJØKKEN/GRILL 8 SERVERING AV MAT 9 SPESIELLE BEHOV (F.EKS UTSTYRSOPPBEVARING) 2 DOBBELTSENG 3 FLEIRSENGSROM 4 EIGE BAD 5 DELT BAD 6 STAMP/BADSTU 7 UTEKJØKKEN/GRILL 8 SERVERING AV MAT 9 SPESIELLE BEHOV (F.EKS UTSTYRSOPPBEVARING) 5 DELT BAD 76 UTEKJØKKEN/GRILL STAMP/BADSTU 8 SERVERING AV MAT 7 UTEKJØKKEN/GRILL 8 SERVERING AV MAT 9 SPESIELLE BEHOV (F.EKS UTSTYRSOPPBEVARING) 9 SPESIELLE BEHOV 1 ENKELTSENG (F.EKS UTSTYRSOPPBEVARING) 2 DOBBELTSENG 3 FLEIRSENGSROM 4 EIGE BAD 5 DELT BAD 6 STAMP/BADSTU 7 UTEKJØKKEN/GRILL 8 SERVERING AV MAT 9 SPESIELLE BEHOV (F.EKS UTSTYRSOPPBEVA Brukargruppene og reiselivsprodukta er plassert inn i ei produkt-markedsmartrise. Her kan ein sjå at det trer fram tre tydelege grupper som har samanfallande krav til ynskt produkt. Hovudprodukta som trer fram som økonomisk bærekraftige er overnatting. Dei tre gruppene er brukt som utgangspunkt for forskjellige konsept for overnatting. Den eine gruppa hadde noko sprikande krav, så til denne er det utarbeida to forskjellige konsept. Målet er på denne måten å tilby produkt som flest mogeleg kan finna interessante side 20 side 21

12 SKIKØYRAREN PADLAREN LEGG BRYLLUPSREISA TIL DET ROMANTISKE TUNET.... EIGE PRIVAT LOFT(BYGG) MED UNIKT DESIGNA SOVEROM EIGE BAD OG PRIVAT UTEOMRÅDE LOKAL ØKOLOGISK MAT SERVERT TIL ALLE MÅLTID I TUNETS RØYKSTOVE TA FAMILIEFERIEN I VOSSALØA. TETT PÅ NATUROPPLEVINGAR, 4-6 SENGEPLASSAR FELLES BAD/SPA I KVERNHUSET UTEKJØKKEN/GRILLPLASS SKAL DU OG GJENGEN TIL VOSS PÅ FESTIVAL? BOOK EI LØE FOR DYKK SJØLVE. TRADISJONSRIKE OMGJEVNADER MED TOPP MODERNE FASILITETAR SENGEPLASSAR FELLES BAD/SPA I KVERNHUSET UTEKJØKKEN/GRILLPLASS UTELÅVEN ETTER EIN FLOTT DAG I FJELLET PÅ SYKKEL, LEGG DEG INN PÅ DESIGNARSTØLEN, OG FÅ EI UNIK OVERNATTINGSOPPLEVING. EI 100% ØKOLOGISK OPPLEVING. SOVEROM I TOVA ULL. DRIKK/DYSJ I RENSA REGNVATN FRÅ TAKET. ET MAT ØKOLOGISK MAT FRÅ GARDEN... TERRENGSYKLAREN POTENSIALE SOM REISELIVSNÆRINGA KAN DRA NYTTE AV. NATURBASERTE AKTIVITETAR. DEI TOMME LÅVANE LANDSKAPET ER GRUNNLAG FOR OMFATTANDE LANDBRUK I LANDSKAPET PÅ VOSS. DET SAME h ø g p r i s avansert produkt dette produktet er eit lågkostprodukt. Det skal kunna installerast i dei mest avsidesliggande driftsbygga utan vegforbindelse. Produktet er retta mot ein person, og skal gi denne dei mest nødvendige fasilitetane for å overnatte heile året. mindre avansert produkt til låg pris som er retta mot festivaldeltakarar eller andre større grupper (leirskule, turfølge osb). Her er det lagt opp til sjølvhushald og enkle bad/kjøkkenløysingar. Produktet er i fyrste omgang sommarbasert. eit noko meir avansert produkt som er retta mot familiar og andre mindre grupper som kan overnatte i same rom. Gode fasilitetar for matlaging, enkle bad og isolerte rom varme nok til å nytta vinterstid. dette er eit avansert produkt til høgare pris. Det skal vera eit komplett produkt til ein høg grad av komfort, og rettar seg mot par som ynskjer ei spesiell overnattingsoppleving. Produktet skal tilby gode baderomsløysingar, og baserar seg på levering av mat eller servering i tilliggande bygningar. Dei fire overnattingskonsepta er knytta saman med dei mest typiske brukargruppene i sin kategori. Desse fire skreddarsydde opplevelsespakkene kring overnatting ser de over. STORT OVERSKOT AV TOMME DRIFTSBYGG KNYTT TIL EIT SKAPAR LANDBRUKET I NEDLEGGING OG FRÅFLYTTING KVERNHUSET Ein fyrste beskrivelse av dei fire overnattingskonsepta visar at ein kan karakterisera dei ut frå pris ein er villig til å betale for overnattinga, og kor avansert tilbodet er. Konsepta er i illustrasjonen plassert i forhold til desse parametrane. KOMBINERT MED AKTIVITETANE UTGJER EIT STORT side 22 side 23

13 PRODUKT ei løe i endring tomme driftsbygg reiseliv ny arkitektur ny design = Gjennom å kombinere driftsbygga med reiseliv, ny arkitektur og ny design kan prosjektet lanserast som eit flaggskip innanfor fornying av både landbruk og reiseliv. Prosjektet jobbast fram i dialog mellom arkitektar, produktdesignar, representantar for lokalt reiseliv, og Voss kommune. Dette er eit viktig suksesskriterie for prosjektet. Det er identifisert to målgrupper; garbrukaren og turisten. Garbrukaren er utgangspunktet for næringsverksemda, og turisten utgangspunktet for marknaden. Det er utarbeida fire konsept for overnattingsmodular som svarar til deira ynskje og behov. side 24 side 25

14 KONSEPTA KONSEPTUELL UTVIKLING AV FIRE OVERNATTINGSMODULAR kokongen reiret hiet maurtua MATERIALITET bevare og vidareutvikle lokal kunnskap og tradisjon Kokongen er liten og lett men robust og lun. Den skal gi det mest nødvendigste av ly for ein person og skal kunna plasserast i kva bygg som helst. Den skal kunna fraktast med muskelmakt. Reiret er komfortabelt og lukseriøst, skjør og delikat. Den skal tilby alt eit hotell kan tilby, og samstundes gi ei unik overnattingsoppleving. Reiret er laga for to personar. Hiet er trygg og lun, inkluderande og slitesterk. Den skal tilby eit rom der ei lita tett gruppe på fire til fem skal trivast og samlast rundt ei felles oppleving. Hiet skal oppfordra til leik og trivsel. Maurtua yrar av liv. Den er fleksibel og dynamisk, intorvert men samtideg ekstrovert. Her er den sosiale arenaen viktig, men der er og mogelegheit for private rom. Maurtua skal tilby ei ny type overnatting for større grupper. Omlegging av nedlegging av gardsdrift gjer gjengroing til ei aktuell utfordring i det norske kulturlandskapet. Dette er skog som ofte står nær infrastruktur, og er lett å få tak i. Pionervekstar som or, osp, bjørk og rogn dominerer og målet i prosjektet er å nytta desse til noko konstruktivt. Ein får tilgang på billeg naturvenleg råmateriale, og Ull er eit materiale som er produsert lokalt på Voss. Materialet har svært gode eigenskapar i forhold til transmisjon av fukt og isolerar godt. Det er eit naturmateriale som er bærekraftig i eit økologisk perspektiv. Prosjektet har som mål å nytte ull som eit av dei viktigaste materiala i overnattingsmodulane. bidreg slik til ein reduksjon av gjenngroing. side 26 side 27

15 KOKONGEN lett robust praktisk lun billig cool UTELÅVEN på stølen Kapasitet Sesong z Kokongen er ein kompakt overnattingsmodul for ein person. Den tilbyr akkurat det du treng for å tilbringa natta på eit sel i fjellet etter ein lang sykkeltur. Finn selet merka med logoen, og du er kome til rett stad. Døgn overnatting s s s Prisklasse Komfort FRÅFLYTTING OG NEDLEGGING I LANDBRUKET SKAPAR EIT KVERNHUSET side 28 side 29 STORT OVERSKOT AV TOMME DRIFTSBYGG KNYTT TIL

16 prinsipiell plassering i bygget kl kl kl Prinsipp plan Eldhus, Gjernes gard Prinsipp snitt Eldhus, Gjernes gard Kokongen er ein overnattingsmodul som er tilpassa enkeltpersonens basisbehov. Den er kompakt, robust og praktisk med lav egenvekt. Målgruppa er til dømes friluftsturistar. Den skal enkelt kunne fraktast til driftsbygg ute i terrenget, sjølv dei utan veg. Kokongen kan plasserast rett på golvet i bygget, eller hengast opp i eksisterande konstruksjon. Modulene krev ingen endringar av eksisterande bygg. Det vert lagt opp til utedo i tilknytning til bygga med kokongar, ellers ingen nye fasilitetar. Kokongen er utstyrt med eit eige vedlikehaldssett. Her finn ein spesialtilpassa sengetøy som kver overnattingsgjest bytar ut ved avreise. Heng ut i kokongen samen med turkameraten din ein fin morgon før de rulllar ut i fjellheimen på syklane dykkar. Etter ein lang dag i fjellet kan du slenge deg ned og slappe av i Kokongen. Les ei bok med innebygd lys frå solcellene på taket eller berre sjå ut vindauga og nyt stillheita. På natta pakkar du kokongen rundt deg og får ei lun og trygg. Ullstoffet gjer temperaturen behageleg og balansert, og ei innebygd tørkehule gir deg tørre sokkar og sko dagen etter. side 30 side 31

17 KONSTRUKSJON OG MATERIALBRUK treslag - rogn rammeverk fleksibelt opphengssystem ull armering med stålnett Konstruksjonen i kokongen er bygd opp av spiler i tresorten rogn. Historisk er tresorten brukt til band rundt tønner, fletting og ski. Rogn er sterkt og fleksibelt og egnar seg svært godt til lette, men sterke konstruksjonar. Bæringa kan festast til eit vaiersystem som festast i veggar eller tak, eller det kan plasserast på føtter som står på eit fast underlag. Gjennom laminering av treet oppnår ein små dimensjonar som egnar seg godt til vidare laminering av ull. Utanpå rammeverket av tre vert det lagt fleire lag med armert, tova ull. Armeringa består av metallnetting som vert tova saman med to lag ull. Dette er ein bruk av materiale som ikkje er prøvd ut før, og som er nybrotsarbeid for dette prosjektet. Målet er å gjere ulla sterk nok til å tåle belastningen av ein menneskekropp. side 32 side 33

18 REIRET luksuriøs eksklusiv komfortabel delikat skjør organisk i løa tak i nunofilt; ull og silke Kapasitet Sesong z z + Døgn overnatting base i tre; spiler av osp s ss Prisklasse Reiret er ein overnattingsmodul for to personar. Reiret er eit unikt overnattingskonsept perfekt for ei romantisk helg for dei som ynskjer å vera tett på naturen, men samstundes ha komforten og standaren til eit moderne hotellrom. Komfort side 34 side 35

19 prinsipiell plassering i bygget kl kl kl Prinsipp plan eks: Løe, Staup Prinsipp snitt eks: Løe, Staup Reiret er ein overnatttingsmodul tilpassa to. Den skal tilby ein høg grad av komfort, luksus og moderne design. Målgruppa er til dømes et brudepar. Modulen vert levert i fleire delar og krev ei viss grad av stadstilpassing ved montering. Modulen kan stå på golvet i det eksisterande driftsbygget og delvis festas i takkonstruksjon. Reiret krev ingen endring av eksisterande konstruksjon. Bad og tekjøkken vert plassert i ein eigen våtromsmodul inne i eksisterande bygg. Denne modulen vil ha eigen vanntank og intern gråvannsoppsamling, og treng ikkje tilkobling til vatn eller avløp. Reiret skal vera tilknytta eit eige vedlikehald- og reinhaldsteam. Teamet kan f.eks. koordinerast av Destinasjon Voss. Dette vil minimere gardbrukaren sin arbeidsinnsats. Reiret er forma i ein vinkel der den eine enden er tett og den andre open. Den opne enden fungerer som ein opphaldsdel som du kan bruke aktivt som eit møbel om dagen. I den spesialbygde minibaren kan du finne forfriskningar om du skulle ynskje det i løpet av dagen. I den tette enden av reiret ligg sovedelen. Her ligg du på ein base av ospespiler med ei innfelt madrass og kikkar opp i eit himmelsengliknande tak av silke og ull. I taket er det ei opning der du kan kikke opp i dei gamle konstruksjonane i taket utanfor. side 36 side 37

20 MATERIALBRUK REIRET treslag - osp oppspente emne i osp Basen i reiret er konstruert av Osp. Osp er ein tresort med mange gode eigenskapar. Den er rettvokst, har lite kvist og beheld sin lyse farge over tid. Ospa er eit stabilt materiale og krympar lite. Dette gjer det godt egna til skal-konstruksjonar. Brukar ein eigenskapen med den kileforma veksten, får ein materiallengdar som er fleksible og bøyelege i den tynne enden og stabile i den tjukke enden. Gjennom damping føyer ein emna saman til den krumme forma. Emna vert haldne saman av koblingar i bjørk. side 38 side 39

21 ull strekt stoff i nunofilt Taket på reiret er konstruert av ull tova saman med eit fleksibelt tekstil. Dette gjer at stoffet vert mogeleg å strekka i fleire retningar. Det vil verta varierande grad av transparenthet, og eit spel av lys som vil gi rommet eit unikt preg. Det vert festa ei avlang malje i tekstilet som lagar hol til direkte lysinslepp samstundes som dette vert opphenget ein festar tekstilet til eksisterande konstruksjonen med. side 40 side 41

22 HIET koselig lun intim behagelig slitesterk inkluderande i uteløa Kapasitet Sesong z z Døgn overnatting s s s Prisklasse Hiet er ein overnattingsmodul for fire til fem personar. Hiet er eit mikrolandskap i ullfilt. Her kan ein leike, sove, slappe av og lese. Hiet er det perfekte utgangspunktet for ei vellukka familiehelg. Komfort side 42 side 43

23 prinsipiell plassering i bygget kl kl kl Prinsipp plan eks: Løe, Vethe gard Prinsipp snitt eks: Løe, Vethe gard Hiet er ein overnattingsmodul tilpassa 3-5 personars basisbehov. Den er kompakt, robust og praktisk. Målgruppa er kjernefamilien. Modulen vert levert i fleire delar og krev ei viss grad av stadstilpassing ved montering. Modulen kan stå på golvet i det eksisterande driftsbygget og delvis festas i takkonstruksjonen. Hiet krev ingen endring av eksisterande konstruksjon. Det vert lagt opp til ein eigen budjettutgåve av ein våtromsmodul som plasserast i tilknytning til hiet. Hiet er utstyrt med eit eige vedlikehaldssett. Her finn ein spesialtilpassa sengetøy som bytast ut ved avreise. Inne i modulen er formene avrunda og mjuke. Formene dannar eit landskap som kan nyttast på forskjellig måte til forskjellig tid på døgnet. Sove, kvile, lese, leike, prate saman. Det er lagt opp til lysopningar i taket. Utvendig er modulen rektangulær med eit nivå å sitte på ved inngangen. Om natta er hiet eit trygt og lunt soverom med plass til heile familien. side 44 side 45

24 MATERIALBRUK HIET treslag - or dømla ull stabla ullfilt I hiet er det brukt treslaget or. Dette er eit treslag det veks mykje av i kommunen, og som er vanskeleg å bruke i vanlege konstruksjonar. Historisk vart or gjerne brukt til verktøy, kosteskaft, ein del møblar og som dyrefor. Or veks ofte i korte lengder med rett stamme. I hiet skal oren brukast slik ein brukar dømling ved lafting. Den skal binde saman laga med ullfilt og gjere konstruksjonen trygg og stabil. Hiet skal byggast opp av lagvise stablar med ullfilt. Ullfilt er sterkt, stabilt og isolerer godt. Modulen lagast i to delar som saman dannar rommet. Dei to delane kan fraktast separat og settast saman på staden. side 46 side 47

25 MAURTUA fleksibel modulær sosial privat ekstrovert i løa Kapasitet Sesong z z z Maurtua er eit overnattingssystem for opp til 10 personar. Kvar person får sin overnattingskapsel. Denne kan vera open eller lukka, avhengig av sosialt behov. Kvar kapsel perforerar kledningen i løa, og ein ligg og kikkar ut i det opne landskapet. Døgn overnatting s s s Prisklasse Komfort side 48 side 49

26 prinsipiell plassering i bygget kl kl kl Prinsipp snitt eks: Løe, Granli gard Prinsipp plan eks: Løe, Granli gard Maurtua er eit system bygd opp av einmannskapslar for overnatting i løa. Den er fleksibel og kan fungera for grupper opp til 10 stk. Modulane plasserast i forskjellige høgder i løa sin fasade og kvilar på en sjølvstendig konstruksjon, eit spesialutvikla stilassystem i tre. Modulane er fleksible og kan komprimerast etter behov. Hiet krev ingen endring av eksisterande bærande konstruksjon, kun kledningen. Sovekapslane skubbast ut forbi kledninga på løa når dei er i bruk. Utanfrå vil ein kunne sjå kor mange av modulane som er dytta ut og dermed kor mange som er på besøk. Modulane vil visa den aktiviserte løa. Det vert lagt opp til utedo og vaskefasiliteter i tilknytning til Maurtua. Reiret skal vera tilknytta eit eige vedlikehald- og reinhaldsteam som ved behov vert kontakta. Teamet kan f.eks. koordinerast av Destinasjon Voss. Dette vil minimere gardbrukaren sin arbeidsinnsats. Når sovemodulen er i bruk dyttar ein ut ein del som vert kragande ut forbi veggen på løa. Slik vil ein kunne sove under open himmel utan å vera ute. Sovemodulen kan opnast inn mot løerommet på dagtid og slik skape eit sosialt rom inne i løa når dette er ynskjeleg. Maurtua kan komprimerast til eit smalt felt langs veggen av løa. Slik kan ein nytta løa til andre aktivitetar på dagtid. Kapslane kan opnast og lukkast uavhengige av kvarandre. side 50 side 51

27 MATERIALBRUK MAURTUA treslag - bjørk STØTTE stilas til støtte ull stappa vaska ull Bjørka er treslaget som vert brukt i maurtua. Historisk vart bjørk brukt til verktøy, redskap og møblar. Bjørka tålar mykje trykk og slitasje. Den er homogen og slik godt egna til kilesamanføyingar, og den er formstabil ved dampebøying. Sovemodulane i maurtua er haldne oppe av eit spesialdesigna rammeverk eller stilas i bjørk. I maurtua brukar ein ull som er vaska og stappar denne i ferdigsydde madrasser. Ein vil slik få futong-liknande matter som er faste men samstundes behagelege å ligge på. Den bevegelege delen ut mot løerommet vil i nedslått stilling fungere som ei lita trapp som gjer det lett å kome opp i sovemodulen. side 52 side 53

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar

Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Vestlandsforsking notat nr. 10/2014 Innovasjon i Sogn og Fjordane vilkår og barrierar Funksjonell analyse av Bedriftsnettverket i Jostedalen Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse (red) Vestlandsforsking,

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane

FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane Consulting FORSTUDIE Utvikling av hamnebassenget/ industriområdet Vikane 16. desember 2013 Askvoll Kommune, Askvoll Næringsutvikling - Rom for eventyr Forord Forord I 2012 utarbeida Omstillingstyret i

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer