Sjøsikkerhet. i rent miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjøsikkerhet. i rent miljø"

Transkript

1 Hele bilaget er en annonse fra Sjøfartsdirektoratet Sjøsikkerhet i rent miljø Flere skip under norsk flagg Sammenslåingen av Sjøfartsdirekoratet og Skipsregistrene markerer en offensiv for å få flere skip til å seile under norsk flagg. Større trygghet på sjøen Det skjer for mange ulykker med fritidsbåt. Derfor foreslår et utvalg nye tiltak for å øke tryggheten ved ferdsel på sjøen. Berget av redningsvest Fisker Roy Martin Ellingsen og sønnen Bjørn Fredrik (11) ble tatt av en kjempebølge mens de var ute på en kosetur i lettbåt. side 2 og 4 side 6 side 8 Distribueres med Dagens Næringsliv, Haugesunds Avis og Trade Winds i mai 2012

2 Kjære leser Sjøfartsdirektoratets visjon er «Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø». Det betyr at vi sammen med næringen skal bidra til at Norge er en attraktiv flaggstat med høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. 1. januar 2012 ble Sjøfartsdirektoratet slått sammen med Skipsregistrene. I tråd med regjeringens maritime strategi skal vi jobbe for at flest mulig velger å registrere sine fartøy med norsk flagg. Dette er et av temaene i bilaget. En viktig del av vårt arbeid er å formidle kunnskap og holdninger for å fremme sikkerheten til sjøs. Vi har blant annet laget en egen sikkerhetsfilm for yrkesfiskere. I tillegg fokuserer vi sterkt på noe som angår tusenvis av nordmenn, nemlig sikkerhet ved bruk av fritidsbåter. I direktoratets strategiplan er omdømme og service til våre brukere sentrale tema. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår service og tilgjengelighet. I forbindelse med sammenslåingen med Skipsregistrene lanserte direktoratet nye og mer brukervennlige nettsider. I løpet av året vil vi også tilby elektronisk skjematjeneste for sjøfolk som skal søke om sertifikater. Sjøfartsdirektoratet fremstår i dag som en kompetansebedrift med om lag 330 dyktige medarbeidere. Direktoratet har hovedkontor i Haugesund, 17 stasjoner fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord, Avdeling for skipsregistrene i Bergen og tre velferdsstasjoner i utlandet. Vi har et godt arbeidsmiljø og tilbyr en attraktiv arbeidsplass med mange spennende oppgaver. God lesning! EILIF FJON, Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet FOTO: VAAGEFOTO.NO Statsråd Trond Giske: Enklere og bedre for brukerne Norge skal være en av de beste skipfartsadmini strasjoner i verden! Nærings- og handelsminister Trond Giske er offensiv etter sammenslåingen av Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene. Grunnlaget er nå lagt for en helhetlig administrasjon med fortsatt fokus på service og effektivitet. Nå får vi ett ansikt utad og en dør som brukerne kan benytte. Med en felles nettjeneste kan rederiene raskt få overblikk over hva Norge kan tilby, fremholder Trond Giske. I 2011 hadde NIS en nedgang på 21 skip. Noe av årsaken var virkningen av den nye skatteavtalen med Polen. Her er det nå funnet en løsning. Statsråden ønsker flere skip i NIS, men gjør det også klart at antallet skip ikke er det eneste som teller i vektskålen. Selvsagt er det hyggelig når et lasteskip melder seg inn i NIS. Men realiteten er at verdien av NIS-skipene langt overstiger det antallet skulle tyde på. NIS har nemlig en stor flåte med moderne, kostbare og høyteknologiske offshorefartøyer, påpeker Trond Giske. Han fremhever at Norge kan skilte med en av de mest komplette maritime klynger i verden, med ledende kompetanse på en rekke kjerneområder. Norske rederier bør være med på å støtte opp om denne klyngen. Vi har også en aktiv utenrikstjeneste med lokal representasjon som kan bistå norske skip og sjøfolk over hele verden, sier statsråden. KOMPETANSE AVGJØRENDE Hvor viktig er NIS-flåten for Norge som sjøfartsnasjon? Antallet skip i NIS og NOR gir Norge en mulighet til innflytelse, men det er ikke gitt at vi får en slik posisjon. Det avgjørende er vår kompetanse i alle ledd. Derfor satser denne regjeringen på å bygge opp kompetanse og være enda mer synlig internasjonalt, som i IMO, ILO og gjennom bilaterale avtaler. I tillegg til flåtestørrelse og antall skip er det viktig at vi er til stede i internasjonale fora med dyktige personer, mener Giske. Han viser til at næringen trenger globale kjøreregler, det finnes uløste oppgaver innen miljø, og piratvirksomheten er en konstant trussel. Norge skal, basert på kunnskap og kompetanse og i kraft av sin historie, være i fremste rekke for å bidra til å løse globale utfordringer innen den maritime sektor. Er det aktuelt å la skip som tar last og passasjerer mellom norske havner, få melde seg inn i NIS? FOTO: SJØFARTSDIREKTORATET HØY KOMPETANSE: Norge kan skilte med en av de mest komplette maritime klynger i verden, sier Trond Giske. Nei, det var et kompromiss da vi etablerte NIS at norskekysten skulle beskyttes mot konkurranse fra NIS-fartøyer. En slik åpning vil undergrave NOR-registeret. Hele 80 prosent av våre om lag norske sjøfolk er sysselsatt på NOR-skip. Vi ønsker ikke å gjøre noe som kan svekke NOR og disse skipene som arbeidsplass for norsk personell, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. FOTO: HENRIK KREILISHEIMT Spørsmål om innholdet i bilaget kan rettes til: Hedda Grip Vikse, kommunikasjonsrådgiver e-post: tlf prosjektleder: Ikra Raja tlf.: tekst: Per Lars Tonstad Vålerveien Moss MILJØMERKET 241 grafisk form: Johnny Thoresen forsidefoto: Scanpix trykk: Media Trykk Bergen repro: JMS Trykksak 599 ØNSKER DU INFORMASJON OM BILAG FRA MARKEDSMEDIA, KONTAKT IKRA RAJA, TLF

3 VERDENSLEDENDE LEVERANDØR AV: Norsafe er verdens ledende produsent og leverandør av

4 POSITIVT: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen og avdelingsdirektør Anita Malmedal i Skipsregistrene tror på en ny vår for NIS etter at Skipsregistrene ble lagt inn under direktoratet. Nå får rederiene kun én etat å henvende seg til, og det vil bli mer attraktivt å seile under norsk flagg, mener Akselsen og Malmedal. FOTO: KJELL STRAND Sammen for en større flåte Flere skip i NIS og styrking av Norge som ledende maritim nasjon er satsingsområder for den nye sjøfartsadministrasjonen. 1. januar i år ble Skipsregistrene i Bergen slått sammen med Sjøfartsdirektoratet. Skipsregistrene er nå en egen avdeling i direktoratet med Anita Malmedal som avdelingsdirektør. I tråd med regjeringens maritime strategi vil sjøfartsdirektør Olav Akselsen og Anita Malmedal forsterke arbeidet for at Skipsregistrene NIS/NOR skal være attraktive kvalitetsregistre. De er sikre på at fusjonen og det faktum at rederiene heretter kun har én etat å forholde seg til, er en styrke for Norge som flaggstat. Vi skal bruke fusjonen som et verktøy for lettere å kunne dra veksler på hverandres kunnskap og gjøre det attraktivt for norske rederier å vende hjem. Målet er også å få flere utenlandske rederier til å se fordelene ved å seile under norsk flagg, sier Akselsen. Hovedformålet med opprettelsen av NIS i 1987 var å sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg. De første årene var NIS det hurtigst voksende registeret i verden. Etter hvert avtok denne trenden, og de siste årene har det vært en markert nedgang i antall NIS-registrerte skip. Både Olav Akselsen og Anita Malmedal understreker betydningen av å ha et robust NIS-register. Norge er en av verdens største sjøfartsnasjoner. Vår stemme teller internasjonalt, og vi har innflytelse i blant annet den Internasjonale Maritime Organisasjonen (IMO). Dette er ikke en selvsagt rolle, men en som tildeles blant annet på grunnlag av flåtens størrelse. En stor flåte med godt omdømme vil sikre at vi fortsatt får mulighet til å påvirke internasjonalt, sier Akselsen og Malmedal. NIS SOM FØRSTEVALG Nå skal de videreføre servicen som kjennetegner NIS, og som er med på å gjøre registeret konkurransedyktig. Forholdene bør ligge til rette for at NIS igjen skal vokse. Gode rammevilkår, langsiktighet og stabilitet er avgjørende for NIS og Norge som flaggstat. Skatteregimet er forutsigbart og nettolønnsordningen befestet. Et klart, brukervennlig og lett tilgjengelig regelverk står høyt på direktoratets prioriteringsliste. Det samme gjør nær kontakt med næringen, færre tilbakeholdte skip og et godt omdømme, påpeker Akselsen og Malmedal. Skipsregistrene, med sine 20 ansatte, skal fortsatt ha sine kontorer i Bergen. Kjerneoppgavene videreføres, samtidig som samarbeidet mellom de ulike avdelingene ved hovedkontoret i Haugesund og den nye avdelingen i Bergen styrkes. Dette skal komme brukerne til gode. 1. juli fyller Norsk Internasjonalt Skipsregister NIS 25 år NIS ble til med et ønske om å sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg. Konkurransevilkårene for norskregistrerte skip i utenriksfart skulle bedres og sysselsettingen av norske sjøfolk opprettholdes. Registeret fungerer som et ledd i den offentlige kontrollen med skip og skipenes eierforhold. Registrering sikrer rettsvern for rettigheter i skipene. NIS-registrerte skip seiler under norsk flagg og er underlagt norsk jurisdiksjon. Norsk skipslovgivning gjelder. Det er ikke krav til at eierselskapet er etablert i Norge så lenge den tekniske eller kommersielle driften av skipene skjer fra landet. Fartsområdebegrensninger gjør at skip i NIS ikke kan føre last eller passasjer mellom norske havner eller gå i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn. Passasjerskip og lasteskip, luftputefartøy, boreplattformer og andre flyttbare innretninger kan registreres i NIS. HISTORIKK Norsk Internasjonalt Skipsregister NIS ble opprettet 1. juli NIS ble lagt til Byskriveren i Bergen, som også førte det lokale Bergen Skipsregister. Skipsregistrene ble opprettet som egen etat 5. mai Den nye etaten ble underlagt Utenriksdepartementet. Norsk Ordinært Skipsregister NOR ble opprettet 1. august De tidligere 27 lokale skipsregistrene ble sentralisert til ett EDB-basert register. Det nye registeret ble samlokalisert med NIS i Bergen. Sammen dannet de «Skipsregistrene». I 1996 ble Skipsregistrene underlagt Nærings- og handelsdepartementet. 1. januar 2012 ble Skipsregistrene slått sammen med Sjøfartsdirektoratet og ble en ny avdeling for skipsregistrering. Registrene fortsetter å være lokalisert med eget kontor i Bergen. 4

5 Plotting the course to a greener future. How do you create a truly sustainable future for the marine industry? For us, it s all about seeing the big picture. We offer intelligent, balanced advice that will help you meet your operational and commercial challenges as well as environmental and regulatory obligations. So you can trust us to help make yours a safer, more productive and better performing business, as well as a greener one. Contact our teams in Oslo or Bergen to find out more E: T: E: T: Lloyd s Register is a trading name of the Lloyd s Register Group of entities. Services are provided by members of the Lloyd s Register Group. For further details please see our website: Industrihavner, forsyningsbaser og havner tar i bruk «Lean Logistics» for logistikkplanlegging, gjennomføring og måling Lean Logistics betyr at aktørene deler dokumentasjon og jobber koordinert. Aktørene har samme bilde av når anløp skal skje, hvilke tjenester som skal leveres og hvilken last som skal losses og lastes. Resultatet er mindre ressursbruk, mindre CO 2-utslipp, bedret sikkerhet og økt effektivitet. Dokumentasjonen i forsyningskjeden deles for planlegging, gjennomføring, kontroll og evalueringen av tjenester og oppgaver. PortTools kan naturlig nok samspille med aktørenes egne systemer slik at data som allerede finnes tilgjengelig ikke må tastes på nytt. Alt skjer på en sikker måte der hver aktør kun får de data de skal ha tilgang til. e-post: Tlf: Seamless er leverandør av havnesystemet Portwin og av PortTools modulene 5

6 Arbeidsgruppe vil ha økt sikkerhet med fritidsbåter Ønsker bedre holdninger og flere k HØRING: Nærings- og handelsminister Trond Giske, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og sjøfartsdirektør Olav Akselsen ved overlevering av rapporten fra arbeidsgruppen. Rapporten er nå ute på høring. FOTO: SJØFARTSDIREKTORATET UP på sjøen, skjerpet regelverk og økt satsing på holdningsskapende arbeid er blant tiltakene som foreslås vurdert for å redusere fritidsbåtulykker. Skal ulykker med fritidsbåter reduseres, må kompetansen økes og holdninger bedres. Da er det viktig at regelverket støtter opp om budskapet i det holdningsskapende arbeidet. Et synlig og effektivt kontrollapparat gir også et viktig signal om at sjøsikkerhet må tas på alvor, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. HOLDNINGER En arbeidsgruppe ledet av sjøfartsdirektøren har utredet sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Gruppen mener det viktigste tiltaket for å bedre sikkerheten er økt satsing på holdningsskapende arbeid. Å forebygge ulykker handler i stor grad om den enkelte båtførers holdninger til sikkerhet og å øke bevisstheten om de farer som er forbundet med å ferdes til sjøs. Samtidig kan myndighetene bidra på ulike måter. Tiltakene som arbeidsgruppen foreslår, sendes nå på høring. Deretter må vi se hvilke tilbakemeldinger vi får, og om det bør foretas eventuelle endringer i det gjeldende regelverket, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. FLYTEUTSTYR For å få et regelverk som er mer i tråd med budskapet i det forebyggende arbeidet, foreslår arbeidsgruppen at regjeringen vurderer påbud om bruk av flyteutstyr i åpne båter underveis, og at promillegrensen skjerpes for fritidsbåter under 15 meter. Videre foreslår arbeidsgruppen at pensum til båtførerprøven revideres, for å øke fokus på områder som kan virke ulykkesforebyggende, og som fremmer godt sjømannskap. 6

7 Internasjonalt båtførersertifikat Lettere å leie båt i utlandet Mange vil være herre i egen båt også i utlandet. Folk leier båt for å dra på cruise på elver og kanaler, og seilturer til øyer og havner i Middelhavet er populært. FORSLAG: Arbeidsgruppen foreslår blant annet at regjeringen vurderer påbud om bruk av flyteutstyr i åpne båter underveis. FOTO: REDNINGSSELSKAPET Skaffer man seg et internasjonalt båtførersertifikat, går det smertefritt å leie båt i fremmed havn, sier underdirektør Bjørn Reppe i Sjøfartsdirektoratet. Stadig oftere får direktoratet henvendelser fra nordmenn som har problemer med sine båtpapirer i utlandet. De legger frem et norsk båtførerbevis og regner med at alt skal gå som smurt. Sommerdrømmen kan få en brå stopp i byråkratiet. Ofte er det ikke så enkelt. Utleier kan be om bedre dokumentasjon eller utfyllende opplysninger. Det forsinker prosessen og skaper irritasjon, i noen tilfeller ender det opp med at man ikke får lov til å leie båt, forteller Reppe. Selvsagt er det fortvilende å måtte skuffe familie og venner med at båtferien går i vasken eller i beste fall blir utsatt noen dager. Merarbeidet og forsinkelsen kan unngås dersom man skaffer seg et internasjonalt sertifikat. I løpet av våren vil de norske forskriftene for det internasjonale båtførersertifikatet for fritidsbåter være klart. Sertifikatet er forankret i FN-organet UNECE og utstedes som kanalsertifikat og som kystsertifikat for motor og seil. Foreløpig vil ikke Norge utstede kanalsertifikat, men vil vurdere dette på sikt. Stadig flere land slutter seg til ordningen, noe som betyr at statusen til det internasjonale båtsertifikatet øker. INTERNASJONALT. Norsk båtførerbevis kan bli for spinkelt dersom man vil leie båt i utlandet. Skaffer man seg et internasjonalt båtførersertifikat, går det lettere å leie seilbåt for drømmeturen langs kysten i Middelhavet, sier underdirektør Bjørn Reppe i Sjøfartsdirektoratet. FOTO: PER LARS TONSTAD KREVER PRAKTISK PRØVE Sertifikatet er ikke obligatorisk, men et frivillig tilbud som dokumenterer at innehaveren besitter de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å føre en fritidsbåt i ukjent farvann. Hva er forskjellen mellom vårt båtførerbevis og det internasjonale sertifikatet? Den største fo rskjellen er at det internasjonale sertifikatet krever at man også gjennomfører en praktisk prøve. Teorien for det norske båtførerbeviset tilfredsstiller kravene for det internasjonale sertifikatet. En egenerklæring om helse forutsettes, forteller Bjørn Reppe. Direktoratet er i gang med å iverksette utstedelse av internasjonalt båtførersertifikat i Norge. Den praktiske prøven ligner på praktisk utsjekk til fritidsbåtskipper. Prøven kan gjennomføres på motor- og seilbåter med over 10 meter skroglengde. Den vil bli gjennomført til markedspris, og kostnadene kan fort løpe opp i kroner for den praktiske prøven. I større og større grad harmoniserer landene de formelle reglene for å føre fritidsbåt. USA og Canada fatter nå også interesse for det internasjonale båtførersertifikatet. ontroller Fritidsbåt skippere får utvidete rettigheter Vi foreslår også at regjeringen vurderer innføring av et eget høyhastighetssertifikat for de hurtigste fritidsbåtene. På sikt kan det også bli aktuelt å innføre en praktisk prøve for å få båtførerbevis, sier Akselsen. FARTSGRENSER Gruppen har også sett på behovet for et mer ensartet regelverk om fartsgrenser på sjøen, grundigere undersøkelse av ulykker med fritidsbåter og sikkerhetstiltak rettet mot fisketurister. Regjeringen er opptatt av at folk skal kunne ferdes trygt på sjøen, og jeg ser frem til å gå grundig gjennom rapportens anbefalinger. For meg dreier dette seg om sikkerhet og trivsel til sjøs, men i ytterste konsekvens også om å redde liv, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foruten Sjøfartsdirektoratet har følgende organisasjoner deltatt i gruppen: Kongelig Norsk Båtforbund, Skjærgårdstjenesten, NORBOAT, Norges seilforbund, Politidirektoratet, Redningsselskapet, NHO Reiseliv, Vis Sjøvett og Kystverket Alle som har fritidsbåtskippersertifikat eller det nye fritidsskippersertifikatet, kan nå føre fritidsfartøy med en skroglengde på inntil 24 meter. Dermed kan de være skipper på båter som er noe lengre en tidligere. UTVIDELSE: Stadig flere nordmenn ønsker å være skipper på båter som de tidligere ikke kunne føre uten innleid mannskap. FOTO: ISTOCK Endringen er først og fremst en harmonisering med regelverket i andre land, for eksempel innen EU, opplyser underdirektør Bjørn Reppe i Sjøfartsdirektoratet. Stadig flere nordmenn ønsker å være skipper på båter som de tidligere ikke kunne føre uten innleid mannskap. Noen har allerede skaffet seg slike fartøy, som de frem til nå ikke har hatt lov til å føre uten dispensasjon. Profesjonelle sertifikater krever nemlig flere års kommersiell fartstid, og det er ikke aktuelt for travle mennesker som bare vil dyrke båtinteressen i sin fritid og som en hobby. Dagens store båter er lette å manøvrere. Vi ser ikke at det er noen risiko forbundet med denne utvidelsen, sier underdirektør Reppe. Det finnes noen få lange og smale seilbåter som strekker seg over 24 meter, men med en bruttotonnasje på under 50. Disse skal fortsatt kunne føres med fritidsbåtskippersertifikat, sier Reppe. 7

8 NÆR DØDEN: Fisker Roy Martin Ellingsen på Bømlo forliste med sin 11-årige sønn i lettbåt og fikk erfare hvor viktig det er å bruke redningsvest. Også yrkesfiskere bør bruke redningsvest, det er en god livsforsikring, mener han. Far og sønn kastet på sjøen av kjempebølge Redningsvest berge En kjempebølge fylte båten og kastet fisker Roy Martin Ellingsen og sønnen Bjørn Fredik (11) i det frådende havet. Båten gikk rundt, de to visste ikke hva som var opp eller ned i sjøen. Da jeg fikk hodet over vann, kunne jeg gripe fatt i båtripa. Men så ble båten løftet på høykant og forsvant. Vi hadde redningsvest på oss og klarte å svømme til land på en holme, forteller Roy Martin Ellingsen. Men de var på en holme uten hus, det var en desemberdag og iskaldt med hagl i lufta. Gode råd var dyre. Heldigvis klarte jeg å beholde roen og tenke klart. Redningsvesten til sønnen bandt jeg fast i fjæra, slik at båter som etter hvert ville lete etter oss, skulle oppdage den, forteller fiskeren fra Bømlo. Roy Martin Ellingsen er født ved havet og har vært fisker i et langt liv. Han elsker livet på sjøen. Derfor er han også ydmyk overfor naturkreftene. Denne ettermiddagen like før jul i 2011 hadde han tatt med seg sønnen ut på fjorden for å se etter rekved. Været var sånn passe, utaskjærs var det utrivelig. De kjørte rundt i sund og langs holmer med lettbåten og fant litt tømmer, en blåse og noe annet rask. Det var en koselig tur for far og sønn. Vi oppdaget det vi kaller havskum i et trangt sund. Bjørn Fredrik syntes det var morsomt å bryte bølgene nesten som en snøplog. Men plutselig så vi sjøen komme mot oss som en vegg. Vi snudde, men bølgen tok oss igjen, og vi hadde ingen sjanse til å komme unna, sier Roy Martin Ellingsen. KONA ANTE URÅD De var våte og kalde, klokken gikk mot 16, og snart ville mørket senke seg. Min første tanke var å få varme i Bjørn Fredrik. Jeg samlet masse lyng rundt ham, og han fikk igjen kroppsvarmen. Jeg frøs, men mistet ikke troen på at dette skulle vi klare. Likevel var jeg forberedt på at her skulle vi sitte lenge, sier den erfarne fiskeren. Vi så lys i hus i det fjerne. Du verden så jeg ønsket at det hadde vært et nødbluss eller en nødpeilesender i redningsvesten akkurat da. Han visste at kona smått om senn ville melde dem savnet. Men det kunne gå noen timer. Mobiltelefonen var ødelagt av sjøvann. Det var bare å vente og håpe. Mørket seg på. Han fryktet at de måtte sitte på holmen til det ble dag igjen. Kona hadde prøvd å ringe dem for å fortelle at middagen var ferdig, nå måtte de komme hjem. Hun oppnådde ingen kontakt. Hun prøvde igjen, ingen respons. Hun ble urolig og ringte noen venner. De slo nummeret til Roy Martin, ingen forbindelse. I kveldingen aksjonerte de. Flere båter med sterke lyskastere la fra land. De visste omtrent hvor de burde lete, far og sønn kunne ikke ha dratt langt av gårde i den åpne lettbåten. BRUKER ALLTID REDNINGSVEST Ved tiden fanget en lyskaster opp den røde redningsvesten med refleks på i fjæra. Det var en stor lettelse å bli oppdaget og møte folk igjen, det var en varm omfav- 8

9 HISTORIER: Filmen skildrer flere reelle ulykkeshendelser, der pårørende eller skadelidende selv forteller sine historier. Her et bilde fra opptakene. FOTO: AFTV Sikkerhetsfilm skal vekke fiskerne FOTO: PER LARS TONSTAD r liv nelse, forteller Bømlo-fiskeren. Opplevelsen var en påminnelse om at naturkreftene er uforutsigbare og mektige. Han er glad for at begge brukte redningsvest, og berømmer sønnen for å ha beholdt roen og aldri få panikk under dramatiske omstendigheter. Roy Martin har gjort det til en vane også å bruke redningsvest i sjarken. Han anbefaler yrkeskolleger å gjøre det samme. Noen fiskere rynker litt på nesen når de hører at de bør bruke redningsvest. De føler seg litt ubekvemme og er redd for at vesten skal hindre dem i arbeidet. Men for meg er det en vane, jeg merker ikke engang at jeg har vesten på meg, forteller Bømlo-fiskeren, som håper at vestene også kan utstyres med nødpeilesender eller nødbluss. Fiskeryrket karakteriseres som Norges farligste yrke. Filmen «Trygt hjem» er et av tiltakene Sjøfartsdirektoratet har satt i verk for å øke fiskernes bevissthet om egen sikkerhet. Filmen ble lansert i Tromsø i slutten av mars, med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- Hansen til stede. Mange ulykker har gjort fiskeryrket til et av Norges farligste yrker. Altfor mange fiskere omkommer eller blir skadet på jobb. Sikkerhetsfilmen «Trygt hjem» er et av mange tiltak som skal være med på å gjøre noe med ulykkesstatistikken for fiskeryrket, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da filmen ble vist for første gang, med både riksdekkende og regionale medier til stede. I perioden 1990 til 2010 var det hele 275 dødsulykker i fiskeflåten, noe som gir et gjennomsnitt på 13 årlig. De siste årene har antall ulykker vist en nedadgående trend: I 2011 viser statistikken seks dødsfall og 76 skadede, deriblant 60 skader som resulterte i lengre fravær blant yrkesfiskerne, ifølge Sjøfartsdirektoratets tall. VIKTIG FOKUS Det er viktig at vi holder fokus på sikkerheten i fiskeryrket. Vi håper at filmen skal bidra til at sikkerhetstenking får et enda bedre fotfeste i en så viktig næring som fiskerinæringen er, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen om hensikten med filmen. Sjøfartsdirektoratet har satt i verk flere tiltak for å bidra til økt sikkerhetsfokus i fiskeflåten, både i form av tilsynskampanjer, portalen yrkesfisker.no og målrettede informasjonskampanjer. Sikkerhetsfilmen «Trygt hjem» er et av de forebyggende tiltakene som direktoratet har stor tro på. FOTO: SJØFARTSDIREKTORATET Målet er at alle fiskere skal komme seg trygt hjem, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. HISTORIER Filmen er produsert av selskapet AFTV (Absolutt Film og TV-produksjon) ved Svein Morten Hagen, som sammen med underdirektør Yngve Folven Bergesen og seniorrådgiver Hilde Stange i Sjøfartsdirektoratet har drevet prosjektet frem, til filmen ble presentert i Tromsø i slutten av mars. Underdirektør Torbjørn Husby har vært leder av filmgruppen. Filmen skildrer flere reelle ulykkeshendelser, der pårørende eller skadelidende selv forteller sine historier. Rekonstruksjon av hendelsen og reelle opptak fra nødmeldinger og redningsaksjoner gir en sterk skildring av hendelsene. Samarbeidet med andre statlige etater, fiskeriorganisasjoner, forsikringsselskaper og andre har vært viktig for å sikre at filmen når frem til målgruppen yrkesfiskerne. PROSJEKTET Det var i en arbeidsgruppe som har jobbet med HMS-tiltak i fiskeflåten, ideen om et filmprosjekt dukket opp. Her var det foruten Sjøfartsdirektoratet representanter fra Norges Fiskarlag, Norsk Sjømannsforbund, LANSERTE: Filmskaper Svein Morten Hagen (i midten) sammen med to av deltakerne i prosjektet, Hilde Stange og Yngve Folven Bergesen fra Sjøfartsdirektoratet. Norges Kystfiskarlag, SINTEF, Bud og Hustad forsikring og CEFOR (nordiske forsikringsselskapers paraplyorganisasjon). Prosjektet startet våren 2011, og alle parter i arbeidsgruppen har bidratt til innholdet i filmen, opplyser Bergesen og Stange, som roser produsentfirmaet for det ferdige produktet. STOR ETTERSPØRSEL Hovedfilmen «Trygt hjem» er på 25 minutter, mens det i tillegg er laget seks spesialsekvenser med følgende tema: stabilitet, rapportering av ulykker, sikkerhetsstyringssystem, risikovurdering, verneombud og sikkerhetsopplæring. Hver av disse sekvensene er på ca. fem minutter. Og dessuten filmene er gratis. De første 2000 eksemplarene av hovedfilmen ble revet bort av fiskere, fiskeriorganisasjoner, maritime utdanningsinstitusjoner, Redningsselskapet og forsikringsselskaper, og et nytt opplag på 2000 måtte raskt settes i produksjon. I tillegg er filmene tilgjengelige på nettstedet yrkesfisker.no. Vi er positivt overrasket over den gode responsen på filmen, og håper at rederiene vil bruke den aktivt i sitt HMS-arbeid og opplæring av verneombud, sier Yngve Folven Bergesen og Hilde Stange. 9

10 «Målet for Sjøfartsdirektoratet er færrest mulig tvangsmulkter og overtredelsesgebyrer til rederiene» 10

11 SIKKERHET I FOKUS: Juristene i Sjøfartsdirektoratet leter ikke med lykt og lupe etter syndebukker. Sanksjoner er virkemidler for å oppnå sikker trafikk og lovlydig atferd. ALLE FOTO: HAAKON NORDVIK Vil skape sunne holdninger hos alle som ferdes på sjøen Vi vil heller forebygge og skape sunne holdninger hos rederier og alle som ferdes til sjøs, sier Karin Vedø og Lisbeth Christine Toft i Sjøfartsdirektoratet. Fra 2007 har Sjøfartsdirektoratet hatt hjemmel for å utstede overtredelsesgebyr og tvangsmulkt når skipssikkerhetsloven og tilhørende forskrifter brytes. Før havnet alle slike saker hos politiet. Da havnet de ofte bak i køen, politiet måtte prioritere og klarte ikke ta unna alle sakene. Ofte endte det med henleggelse. Det er best for alle parter at overtredelser blir fulgt opp, det virker preventivt og holdningsskapende, påpeker Vedø og Toft. Juristene i Sjøfartsdirektoratet leter ikke med lykt og lupe etter syndebukker. Sanksjoner er virkemidler for å oppnå sikker trafikk og lovlydig atferd. Hensynet til natur og miljø er også viktig. Vi ser allerede at regelverket etterleves i større grad enn før. Terskelen for å fatte vedtak om mulkt eller gebyr er lavere enn før, og satsene er betydelig høyere. Det har næringen merket seg, mener Vedø og Toft. REDERIENE FØLGER OPP Sjøfartsdirektoratet blir varslet om regelbrudd på ulike måter. De fleste regelbruddene avdekkes under inspeksjoner. Andre meldes inn av andre organer, som Kystvakten, og ved ulykker. I noen saker er en også blitt gjort oppmerksom på tilfeller gjennom mediene. Overtredelsesgebyr er ikke en straff, men en reaksjon etter at noen har forbrutt seg mot regelverket. Minstegebyret ved en overtredelse er kroner for et rederi, i snitt har gebyret ligget på rundt kroner. Mange av sakene dreier seg om sertifikater for fartøy og/eller mannskap. Men også miljørelaterte saker, som ulovlige utslipp, dukker opp. Noen reaksjoner kommer i etterkant av ulykker, da er det ofte brudd på navigeringsregler eller brudd på krav om vakthold. Tvangsmulkt ilegges hvis en part overskrider fristen for å oppfylle et pålegg. Sjøfartsdirektoratet registrerer at rederiene er flinke til å lukke pålegg, i fjor ble kun sju tvangsmulkter inndrevet. Vedtak om gebyr eller mulkt kan påklages til Nærings- og handelsdepartementet. GIR RÅD: Karin Vedø (t. v.) og Lisbeth Christine Toft er rådgivere i Sjøfartsdirektoratet. De vurderer overtredelser av lover og forskrifter og kan fatte vedtak om overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt. FOTO: PER LARS TONSTAD NY utgave klar av Industri- og marinteknisk katalog VOLUM F Alt av ventiler, rør og reguleringsutstyr for væsker og gass for den maritime sektor. Mer enn 600 sider med nyttig informasjon Flere nye produkter Sjekk våre hjemmesider: for vår nettbaserte utgave 11

12 MYE ARBEID: Kommunikasjonsavdelingen har hatt ansvaret for å koordinere prosjektet: fra venstre Lorna M. Dyrkolbotn, Hedda Grip Vikse, Eilif Fjon, Steinar Haugberg og Dag Inge Aarhus. FOTO: SJØFARTSDIREKTORATET Sjøfartsdirektoratet med nye nettsider og ny profil Da 2012 startet, presenterte Sjøfartsdirektoratet seg med flunkende nye nett sider. Da var det seks år siden siste store ansiktsløftning. Samtidig fremstår direktoratet med helt ny grafisk profil. Sjøfartsdirektoratet har vært på nett med egne sider helt siden Da direktoratet flyttet fra Oslo til Haugesund i 2006, bygget nettredaktør Dag Inge Aarhus opp nettsidene som har eksistert til nå. Grunnen til at den store endringen måtte gjøres nå, henger sammen med at Skipsregistrene fra årsskiftet ble en avdeling i Sjøfartsdirektoratet. Det ble da helt nødvendig å lage helt nye, felles nettsider, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Inge Aarhus. Hva er den største endringen? De gamle sidene var bygget opp med utgangspunkt i hvordan Sjøfartsdirektoratet er organisert. Det forutsatte at brukerne måtte ha en viss kjennskap til direktoratet for å kunne finne frem. De nye sidene derimot, er bygget opp etter tema og skal derfor være enklere å finne frem i, sier Aarhus. MYE ARBEID Det har vært mye arbeid med omleggingen. Hele 4500 forskjellige nettsider skulle overføres fra den gamle til den nye nettløsningen, noe som krevde flere måneders jobbing. I tillegg kom sidene til Skipsregistrene, med sine skjema og veiledninger. Men nå skal det meste være på plass, sier Aarhus. Planleggingen begynte forsiktig i juni i fjor, i en prosjektgruppe med deltakere fra Sjøfartsdirektoratet, Skipsregistrene og nettutviklingsselskapet Epinova. I tillegg har Nærings- og handelsdepartementet vært inne i bildet. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i direktoratet har hatt hovedansvaret for omleggingen, som startet for fullt i august i fjor. BRUKERNE Kommunikasjonsdirektør Eilif Fjon sier Nærings- og handelsdepartementet bestemte at navnet Sjøfartsdirektoratet skulle beholdes etter sammenslåing med Skipsregistrene. Den engelske betegnelsen for Sjøfartsdirektoratet ble imidlertid endret fra Norwegian Maritime Directorate til Norwegian Maritime Authority. Hovedpoenget med omleggingen er at det skal bli enklere for brukerne å benytte sidene våre. Da håper vi det vil bidra til at Norge fortsetter å være en attraktiv flaggstat, sier Fjon. Dag Inge Aarhus opplyser at Sjøfartsdirektoratets sider har mellom og treff i måneden. De fleste brukerne er sjøfolk og rederier. Hva søkes det mest etter? De mest besøkte sidene er de som handler om personlige sertifikater, båtførerbevis for fritidsbåter, regelverk, rundskriv og selvfølgelig nyhetsstoffet vårt, sier Dag Inge Aarhus. NY GRAFISK PROFIL I løpet av de siste månedene har også Sjøfartsdirektoratets grafiske profil endret seg. Farger, skrifttyper, logoer og grafiske elementer har gjennomgått en justering. Også denne prosessen har bakgrunn i at Skipsregistrene er kommet inn i direktoratet. Målet har vært å bygge en felles visuell identitet, uten for store kostnader. Merkevaren NIS/NOR har samtidig fått sin egen logo, med elementer som er hentet fra Sjøfartsdirektoratets logo. NIS/NORlogoen skal markedsføre Norge som attraktiv flaggstat, sier kommunikasjonsrådgiver Steinar Haugberg, som sammen med Hedda Grip Vikse har hatt ansvaret for prosessen i samarbeid med designfirmaet Cox. 12

13 Spar tid ved å søke elektronisk Legg bort penn og papir, fyll ut søknadene elektronisk! Rederen på Møre og sjarkfiskeren i Finnmark kan nå fylle ut søknader og begjæringer elektronisk, og i løpet av året er en elektronisk skjematjeneste også etablert for sjøfolk. Effektivt og oversiktlig. Søknader registreres umiddelbart og går direkte til saksbehandler. Det betyr rask og trygg saksgang, lover underdirektør Sverre Rossebø og prosjektleder Berner Koldal i Sjøfartsdirektoratet. Skjematjenesten finner man lett på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside (www.sdir. no). Innlogging skjer via Altinn. Så er det bare å hente det skjemaet man er på jakt etter, fylle ut, sende inn, registrere kvittering og vente på utfall. Men heller ikke den maritime næringen tar spranget inn i den nye, elektroniske hverdagen over natten. I en allsidig bransje finnes det folk med dataskrekk, noen vil sverge til papir, frimerke og post, mange vil bruke tid for å bli fortrolige med et nytt verktøy. Kan vi stole på dette? vil de spørre mens de griner litt på nesa. ALT PÅ ETT KORT Sjøfartsdirektoratet forstår at det finnes noen barrikader der ute. Manuell utfylling og innsending av skjemaer vil forstatt være mulig, lover Rossebø og Koldal. Men vi ønsker at så mange som mulig skal benytte den elektroniske skjematjenesten. Dette er fremtiden. Og denne tjenesten vil bli gradvis utvidet. Skjemaveldet i den maritime bransjen er omfattende. Sertifikater skal fornyes, tilsyn skal begjæres, nybygg godkjennes. Sjøfartsdirektoratet behandler titusener av søknader årlig. Om en stund vil fartøydata kunne hentes ut elektronisk. Da kan rederen med et tastetrykk hente opp alle registrerte skipsdata og lett sjekke aktuelle tidsfrister og utløp av godkjennelser. PÅ NETT: Underdirektør Sverre Rossebø (t. v.) og prosjektleder Berner Koldal i Sjøfartsdirektoratet håper at flest mulig raskest mulig blir fortrolig med den elektroniske skjematjenesten. FOTO: PER LARS TONSTAD I løpet av året vil skjematjenesten også omfatte alle personlige sertifikater for sjøfolk. Da vil trafikken øke betydelig. Vitnemål, helseattester, fartstid alt vil kunne registreres elektronisk. Og hver enkelt sjømann vil få sine sertifikater i form av et plastkort, på størrelse med et bankkort, der alle opplysninger er registrert og lett tilgjengelige, forteller Sverre Rosebø og Berner Koldal. HAVNER IKKE PÅ AVVEIER Målet med omleggingen er å oppnå en mer effektiv tjeneste, yte bedre service og korte ned tiden for saksbehandling. I dag må en person som for eksempel søker maskinsjefsertifikat, betale en faktura før saksbehandlingen kan ta til. Via den elektroniske skjematjenesten kan beløpet belastes konto samtidig som søknaden sendes. Ingen behøver frykte at personlige opplysninger eller søknader skal havne på avveier. Tjenesten har flere sikkerhetsbarrierer. Og hvis noen trår feil underveis, vil systemet registrere ufullstendig, utfylling og partene kan ha kontakt. Kan dere garantere at folk finner lett frem i den elektroniske skjemajungelen? Vi må regne med at noen river seg litt i håret i starten. Inngangsporten er den generelle Altinn-ordningen, som mange er fortrolige med i forbindelse med skatteoppgjør. Altinn er laget for alle, og ikke tilpasset noen spesifikke behov. Samfunnet har brukt store ressurser på Altinn, og det var naturlig for oss å benytte denne portalen i stedet for å sette av betydelige midler på å bygge opp noe eget. Vi skal hjelpe brukerne. Systemet åpner for utveksling av meldinger. Vi er ikke i tvil om at den elektroniske skjematjenesten vil bety en stor forbedring for brukerne og for oss. Tenk bare at denne servicen er tilgjengelig 24 timer i døgnet alle ukedager året rundt, man er ikke lenger avhengig av vår åpningstid, sier Sverre Rossebø og Berner Koldal. SKULD INNOVATIVE INSURANCE PRODUCTS AND SERVICES 13

14 Make it possible Marine and offshore cranes Deck and mooring equipment Hatch covers Offshore equipment Land rigs Equipment for RoRo and cruise vessels Shipyard material handling Ship conversion Drilling equipment Side-loading systems Harbour terminal equipment Mud systems Global service solutions 14

15 Lær mer om maritime regler Flere trenger mer kunnskap om det maritime regelverket. Det er bakgrunnen for at Sjøfartsdirektoratet sammen med Høgskolen Stord/Haugesund har utviklet et nytt fagtilbud innen dette feltet. FOREBYGGER: En bedre og bredere forståelse av det maritime regelverket kan forebygge regelbrudd, sier Nora Olsen-Sund og Simon Næsse i Sjøfartsdirektoratet. De har forventninger til det nye studietilbudet ved Høgskolen Stord/Haugesund. FOTO: PER LARS TONSTAD I vår tas de første studentene opp. Studiet er lagt opp med tre samlinger og eksamen høsten Dette nye tilbudet bør være attraktivt både for ansatte i rederier og i offentlig virksomhet som politiet, Kystverket og andre som har maritime oppgaver. Og det vil være et godt grunnlag for en videre maritim karriere for ungdommer, mener Nora Olsen- Sund og Simon Næsse i Sjøfartsdirektoratet. Ikke minst forventer de at studiet blir en viktig maritim møteplass. Det er viktig å knytte kontakter og utvikle et nettverk. Her kan ungdom møte næringen, offentlig sektor møte private aktører. På slike arenaer utvikles et samarbeid som hele den maritime bransjen kan dra nytte av, sier Olsen-Sund og Næsse. Det maritime regelverket er omfattende og ikke helt enkelt å forstå for uinnvidde. Tilgjengeligheten er vanskelig både for de med juridisk kompetanse og andre ansatte innen den maritime næringen. Vi ønsker at alle skal ha best mulig kunnskap om det maritime regelverket, og Sjøfartsdirektoratet vil gjerne videreformidle den kunnskapen de besitter på dette området, fremholder Nora Olsen-Sund og Simon Næsse. GOD FOREBYGGING Innholdet i studiet er utviklet i nært samarbeid med næringen, flere rederier har vært med på prosessen. Målet er at studentene skal få en oversikt over regelverket og være i stand til å finne frem i paragrafjungelen. De vil lære noen viktige detaljer, kunne gi råd og forstå formål og konsekvenser knyttet til regelverket. Dermed blir det også lettere å følge regelverket og mindre sjanse for at det skjer brudd på regler. Kunnskap og forståelse er viktig for å kunne etterleve lover og forskrifter. Dette er en ny måte å drive forebygging på, påpeker Olsen-Sund og Næsse. Det er ansatte fra Sjøfartsdirektoratet og privat maritim næring som skal undervise studentene. De har den beste innsikten i det omfattende maritime regelverket som gjelder nasjonalt og internasjonalt. Sjøfartsdirektoratet er tilfreds med det gode samarbeidet med Høgskolen Stord/Haugesund, det er nokså unikt i Norge at et direktorat samarbeider med en studieinstitusjon om å utvikle et kurstilbud. SAMARBEID: Flere rederier har vært med på prosessen i utviklingen av det nye studietilbudet ved Høgskolen Stord / Haugesund. FOTO: HAAKON NORDVIK Achilles JQS Qualified TEST 225 Exhaust gas analyses - NOx measurements Ships Drilling rigs 15

16 Spennende oppgaver hos Odfjell Våre aktiviteter er sentrale ledd i verdikjeden som gir global industriell vekst og bidrar til sosial utvikling. Dette gir våre ansatte en spennende og givende arbeidsdag. Odfjell er et av verdens største kjemikalietank- og terminalselskaper I møte med dagens omfattende og strenge krav til global shipping og tankterminalvirksomhet nyttiggjør Odfjell seg av sin lange kunnskapsbaserte erfaring, tradisjoner og solide røtter i Bergen. Selskapet har 3800 medarbeidere i mange land, hvorav vel 2100 er sjøfolk hovedsakelig fra Norge og Filippinene. Odfjell Tankers AS er det operative selskapet, som befrakter en flåte på 100 skip, hvorav 44 er heleid av Odfjell. Resten av flåten er tilknyttet Odfjell Tankers AS gjennom time charter eller i kommersielt poolsamarbeid. Odfjell Tankers AS har hovedkontor i Bergen sammen med holdingselskapet Odfjell SE. Odfjell er det selskapet som sysselsetter flest norske sjøfolk i internasjonal fart. Hovedkontoret til tankterminalvirksomheten, Odfjell Terminals BV, ligger i Rotterdam, som er Europas knutepunkt for petrokjemisk industri. Selskapet er deleier i ni tankterminaler og deltar i et tankterminalnettverk med tolv andre terminaler. Tankterminalene ligger strategisk til rundt de viktigste petrokjemiske knutepunktene i verden. Det unike med Odfjell er kombinasjonen av kjemikalietankfart og drift av terminaler. Dette er to forretningsområder som komplementerer hverandre og gir synergieffekter. Selskapet utvikles og ekspanderes kontinuerlig. Våre medarbeidere er et viktig ledd i dette. Odfjell organiserer sjøbasert transport og lagring av organiske og uorganiske flytende kjemikalier, syrer, animalsk fett, vegetabilske oljer og petroleumsprodukter. Dette er viktige råvarer og ingredienser i medisiner, mat, klær, byggevarer, kosmetiske produkter, plast og en lang rekke produkter som er i bruk hver dag verden over. Vårt mål er fortsatt vekst innen begge forretningsområdene. Odfjell er et solid, børsnotert selskap som byr på spennende oppdrag for lojale og gode fagfolk. Aktiviteten kan være hektisk og hverdagen krevende. Odfjell er opptatt av å gi ansatte muligheter og utfordringer. Medarbeiderne utvikles i et inspirerende miljø med hele verden som arbeidsfelt. En stilling hos oss kan gi mulighet for opphold over noen år på et av våre mange kontorer rundt om i verden. Odfjell var en pioner i utviklingen av kjemikalietankfarten på 1950-tallet og innen drift av terminaler på 1960-tallet og har vært et nav innenfor utvikling av denne industrien. Nå føres disse erfaringene videre i en ny tid med tøffere krav, men også flere muligheter. Den utfordringen møter Odfjell med en dyktig stab av medarbeidere. Shipping since 1848 Fred. Olsen & Co. dates back to 1848 when the Fred. Olsen family first engaged in shipping. Bonheur ASA and Ganger Rolf ASA, both listed on Oslo Stock Exchange, through related companies hold owning interests to a fleet of drilling vessels, floating production and storage vessels, cruise vessels and tankers. The companies also hold interests in renewable energy activities, including a portfolio of wind farm projects as well as transport- and installation vessels for offshore wind turbines. The offshore drilling activities are organized within subsidiaries of Fred. Olsen Energy ASA and the floating production activities within subsidiaries of Fred. Olsen Production ASA, both listed on Oslo Stock Exchange. The shipping activities are organized within subsidiaries of First Olsen Ltd. Visit the companies at: or call : (+47)

17 Sjøfartsdirektoratet er en attraktiv arbeidsplass Arbeidsdagen i Sjøfartsdirektoratet er langt fra grå og kjedelig. Vi stortrives på jobb, her er det svært sosialt, og vi arbeider med spennende og viktige saker, sier jurist Elisabeth Hynne, nautiker Lars Inge Særsten og ingeniør Roar Haugan. De har noen års fartstid i direktoratet og trives i et ungt miljø med mange muligheter for å gjøre karriere og utvikle seg faglig. Sjøfartsdirektør Olav Akselsen er glad for at Sjøfartsdirektoratet nå har funnet sin identitet i Haugesund etter flyttingen fra Oslo i Flytting er ofte en smertefull prosess både for ansatte og for organisasjonen. Ofte tar det år før institusjonen har funnet sin plass i et nytt miljø. Nå har vi en dyktig og stabil stab der halvparten av de ansatte er under 40 år. Vi er etablert i en ekspansiv region der mange jakter på våre fagfolk. Derfor må vi hele tiden være attraktive og ha tilbud som gjør at vi kan beholde våre medarbeidere, sier sjøfartsdirektøren. Han trekker frem et godt arbeidsmiljø og sosiale tiltak som ansatte selv ofte tar initiativet til. Nyansatte erfarer fort at Sjøfartsdirektoratet byr på mange muligheter for den som vil opp og frem. Her kan man også få anledning til å svinge seg på en internasjonal arena tidlig i karrieren, fremholder Olav Akselsen. LÆRER NOE NYTT Noen har nok fortsatt et inntrykk av at et statlig direktorat er en grå og traust arbeidsplass. Elisabeth Hynne, Lars Inge Særsten og Roar Haugan mener bildet ikke stemmer med virkeligheten. Jeg har blitt svært positivt overrasket. Her er mye kunnskap samlet. Jeg lærer noe hele tiden. Og så er det en svært familievennlig arbeidsplass, sier Elisabeth Hynne. Utenom selve arbeidet har vi et allsidig tilbud av aktiviteter innen trening, kultur og aktivitet. Det knytter oss bedre sammen og styrker hele vår identitet, mener Roar Haugan. Selv om oppgavene er definerte og lover skal følges, er det rom for personlig initiativ. Og vi kan spisse vår fagutdanning hvis vi ønsker det, påpeker Lars Inge Særsten. Sjøfartsdirektoratets nybygg ligger ved sjøkanten i Haugesund, fra kantinen i toppetasjen er det praktfull utsikt over byen, sundet og havet. Sommerstid tas lunsjen ofte blant måkeskrik på terrassen, under sildajazzen spres glade toner fra uteplassen i øverste etasje. I kjelleren er det innredet trimrom. De ansatte kan delta i sangkor eller husband, være med i kunstforeningen eller bridgelag, spille golf eller skjerpe formen i bedriftsidrettslaget. Små seilbåter lånes ut. FOTO: HAAKON NORDVIK Spennende jobb suverent arbeidsmiljø SPRUDLER AV LIV Hovedverneombud Stine Nerbø har inntrykk av at ansatte gleder seg til å gå på jobb. Sykefraværet er lavt. I en så stor organisasjon kan det selvsagt forekomme uheldige episoder. Ulike mennesker skal fungere sammen. Vi har gode rutiner for å løse konflikter i en tidlig fase, sier Nerbø, og viser til at direktoratet fikk en arbeidsmiljøpris i Hovedverneombudet tror direktoratet som arbeidsplass har verdier som kan konkurrere med privat sektor. Alle higer ikke etter høyeste lønn. Direktoratet er en fast og sikker arbeidsplass. Det offentlige har gode ordninger for permisjon, videreutdanning, låne- og pensjonsordninger. Og Haugesund er da ikke langt ute i huttaheiti. Med flyplass og gode veiforbindelser er vi knyttet til resten av landet og verden, minner Stine Nerbø om, og mener at stemningen i direktoratet hver fredag ettermiddag forteller en del om det gode arbeidsmiljøet. Da sprudler det av liv i korridorene, folk skratter og ler over fredagskaffen og et spesielt lotteri, forteller hun. UTFORDRINGER: Jurist Elisabeth Hynne (f. v.), ingeniør Roar Haugan og nautiker Lars inge Særsten trives med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i direktoratet. FOTO: PER LARS TONSTAD LØSNINGSORIENTERT: Hovedverneombud Stine Nerbø mener arbeidsmiljøet i Sjøfartsdirektoratet er godt. FOTO: PER LARS TONSTAD 17

18 Fische Marine AS Lifesaving Appliances Liferafts & MES, Rescue Boats & Davits Fische Marine AS represent major international manufacturers, such as Survitec Zodiac and BRP. The company supply: Survitec Zodiac Inflatable liferafts with capacities from 4 to 151 persons Survitec Zodac Marine Evacuation Systems with evacuation heights from 1.5 to 9.3 m. Survitec Zodiac Rescue Boats with Evinrude E-Tec outboard engines & davits Survival suits, lifejackets, pyro techniques etc. The newest Marine Evacuation Systems have been developed to meet the demand for greater safety and efficiency on vessels with limited crews. The slides and liferafts are launched and inflated automatically by the ship s Master from the bridge, simply by pressing a button on the system s control box. This automatically launches the units over the ship s side where the slide and raft will inflate. A pair of self-tensioning electric winches will pull in the bowsing lines to make the escape system secure and ready for use. Simple Solutions for Safety at Sea Fische Marine AS, Verpenveien 30, 3475 Sætre, Norway Tel: Visste du at Norsk senter for maritim medisin er å finna på Haukeland Universitetssjukehus? Visste du at våre tenester er offentleg finansierte? Visste du at Radio Medico yter gratis legeråd til alle skip? Veit du ikkje kva Radio Medico er? - Spør oss. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Yrkesmedisinsk avdeling 18

19 SHIPPING PROGRAMMES 2012 Norway is one of the leading shipping nations in the world and BI has a long tradition of teaching and doing research in the shipping area. If you are looking forward to a career in the industry, recently have started to work in the industry, or have been in the industry for several years, the following programmes may be just what you are looking for. Mobile offshore Units April 2012 in Bergen Annual conference addressing safety and competence towards the mobile offshore unit segment. A cooperation with Norwegian Shipowners Association, Norwegian Petroleum Authority, Norwegian Maritime Directorate, The Norwegian Oil Industry Association, DNV and BI Norwegian Business School. Ship owners in crisis: Pitfalls and legal options 8 May 2012 in Oslo Shipping has been experiencing difficult and falling freight markets. How can shipowners, charterers, banks and suppliers ensure their interests and limit the damage? Pitfalls and commercial and legal options at the time of markets in recession. Ålesund Conference Offshore Supply Vessel Conference, May 2012 in Ålesund Annual event and the largest networking arena in Scandinavia addressing topics related to the OSV industry. Introduction to shipping 5-6 June 2012 in Oslo 2 day intensive shipping course aimed at employees within the maritime industry: shipping companies, chartering, law firms, auditing companies, banks and financial institutions, shipbrokers, insurance firms and others who seek knowledge in shipping. Key Elements of shipping October 2012 in Singapore 3 day intensive shipping course covering all basics in order to understand the maritime industry. The intention is to provide a balance of both theory and market case studies and to ensure active participation and understanding. International Shipping a one semester course In this course you will learn to reflect on the complex legal nature of international shipping, and the particular rules that are common for many countries through international conventions. This course is offered as a digital course fall Bachelor of Shipping Management Bachelor of Shipping Management is a 3 year full-time programme and will give you a taste of an exciting and globalised shipping industry. Graduates from the Bachelor of Shipping Management are expected to be offered exciting opportunities within ship owning companies, ship management, banks, insurance firms and government agencies. Telephone:

navigare Næringsministeren inviterer til dialog Side 6 Fotokonkurransen for sjøfolk Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2014

navigare Næringsministeren inviterer til dialog Side 6 Fotokonkurransen for sjøfolk Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2014 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2014 Næringsministeren inviterer til dialog Side 6 Bot 1 Navigare og bedring 1-2014 Ønsker sjøvett i skolen Fotokonkurransen for sjøfolk

Detaljer

NAVIGARE. Piratene herjer som aldri før. Har du lyst til å jobbe i Sjøfartsdirektoratet? Ny SPS-kode. Bokhøsten 2008 Side 36 37

NAVIGARE. Piratene herjer som aldri før. Har du lyst til å jobbe i Sjøfartsdirektoratet? Ny SPS-kode. Bokhøsten 2008 Side 36 37 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2008 Piratene herjer som aldri før Side 6 11 Har du lyst til å jobbe i Sjøfartsdirektoratet? Side 12 17 Ny SPS-kode Side 20 23 Bokhøsten

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012. 7) 8 Mange nybygg på gang. 22 Flere fritidsskippere navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2012 7) 8 Mange nybygg på gang 14 Ny lov for sjøfolk 22 Flere fritidsskippere 24 Jobber for norsk flagg Våre produkter handler om lokalkunnskap

Detaljer

NAVIGARE. Satelittovervåkning for rent hav. Seks nye år for Rune Teisrud. Velferden feirer 60-årsjubileum Side 28-31. Bokutlån i Rotterdam Side 35-37

NAVIGARE. Satelittovervåkning for rent hav. Seks nye år for Rune Teisrud. Velferden feirer 60-årsjubileum Side 28-31. Bokutlån i Rotterdam Side 35-37 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 3-2007 Satelittovervåkning for rent hav Side 6-11 Seks nye år for Rune Teisrud Side 12-16 Velferden feirer 60-årsjubileum Side 28-31 Bokutlån

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013. Ruvende rigg. Side 46. Piratangrep i endring. Side 8 Side 10 Side 26 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2013 Ruvende rigg Side 46 Satser på Nor-Shipping Markedsfører norsk flagg Piratangrep i endring Side 8 Side 10 Side 26 Print on Demand Trykking

Detaljer

navigare Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Side 8 Side 10 Side 18

navigare Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Side 8 Side 10 Side 18 navigare Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2013 Nye barrierer mot kontaktskader Side 6 Klaveness 1 Navigare 4 flagger - 2013 hjem Norsk flagg på dagsorden Ekstra fokus på brann Side

Detaljer

NAVIGARE. Sjekker sikkerheten på sjarker. Tar grep om ulykkesetterforskning. Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31

NAVIGARE. Sjekker sikkerheten på sjarker. Tar grep om ulykkesetterforskning. Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2008 Sjekker sikkerheten på sjarker Side 6 10 Tar grep om ulykkesetterforskning Side 12 15 Fotokonkurransen for sjøfolk Side 28-31 NAVIGARE

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2014. Sikker arbeidsplass. Side 12. 90 % of everything. Side 6 Side 10 Side 42

Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 4 / 2014. Sikker arbeidsplass. Side 12. 90 % of everything. Side 6 Side 10 Side 42 navigare / Norwegian Maritime Authority 4 / 2014 Sikker arbeidsplass Side 12 Sikker fisker 2014 Sjøsikkerhetskonferansen 90 % of everything Side 6 Side 10 Side 42 Cool headed Warm hearted Innhold DNB has

Detaljer

Entreprenøren uten høydeskrekk

Entreprenøren uten høydeskrekk TEMA: Olje/Offshore // ONS 2012 Nr. 4 / 2012 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Lettere tilkomst med tau og sele: Entreprenøren uten høydeskrekk CAN AS har spesialisert seg på å løse utfordringer

Detaljer

skip har vind i seilene

skip har vind i seilene Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet MODERNE SHIPPING 2. utgave -november 2007 Det er noe annet å jobbe i T-skjorte på et LNG-skip i Midt-Østen enn å frakte nedkjølt naturgass i vinterstormer

Detaljer

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen

Bybane til sjøs. Kjemper mot pirater. i Bergen. Gasser på. Folkefest. for miljøet. Vinn. et seilas. et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen annonsebilag et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen Kjemper mot pirater Folkefest i Bergen Gasser på for miljøet Bybane til sjøs Vinn et seilas Bli med på vår konkurranse. Side 37 3 Komplekse utfordringer

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

NAVIGARE. Skoleskipet Sjøkurs. Farlige kroker. Sightseeing med Erna Side 38-39. Velferden: Norsjøcup 2008 Side 34-37

NAVIGARE. Skoleskipet Sjøkurs. Farlige kroker. Sightseeing med Erna Side 38-39. Velferden: Norsjøcup 2008 Side 34-37 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2008 Farlige kroker Side 6 11 Skoleskipet Sjøkurs Side 14 19 Velferden: Norsjøcup 2008 Side 34-37 Sightseeing med Erna Side 38-39 At OSM

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 4 2011. Tema: Kyst- og sjøsikkerhet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 4 2011. Tema: Kyst- og sjøsikkerhet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 4 2011 Tema: Kyst- og sjøsikkerhet ikke tid for hvileskjær sivilforsvaret er i innsats annenhver dag beredskap og forebygging svekkes

Detaljer

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OLJE OG GASS 3. utgave -FEBRUAR 2008 SUBSEA-TEKNOLOGI: OPPRYDNING PÅ EKOFISK: KRONIKK: Lukrativ revolusjon på havbunnen Konserdirektør i StatoilHydro Margreth

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING 2 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 8 Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for maritime bedrifter? Kapittel 2 14 Norsk maritim nærings internasjonale omdømme Kapittel 3 18

Detaljer

Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler

Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler Nr 2 / 2010 Riksrevisjonen en vokter av felleskapets midler Under ledelse av Jørgen Kosmo har Riksrevisjonen blitt en langt mer synlig samfunnsinstitusjon. Også utenfor landets grenser blir den norske

Detaljer

Haster med tiltak. Side 3-5. Beste medlemsfordel siden kollektiv hjemforsikring side 30. Hilde Gunn Avløyp deltok i debatt side 22

Haster med tiltak. Side 3-5. Beste medlemsfordel siden kollektiv hjemforsikring side 30. Hilde Gunn Avløyp deltok i debatt side 22 2/2011 Haster med tiltak Side 3-5 Beste medlemsfordel siden kollektiv hjemforsikring side 30 Hilde Gunn Avløyp deltok i debatt side 22 Lærte om ISPS-koden side 47 Innhold og leder. Bevæpnede vakter eller

Detaljer

NAVIGARE. Fargesterk vinner Side 58. Frykter sertifikat-kø. Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2015. Side 6 Side 22 Side 24

NAVIGARE. Fargesterk vinner Side 58. Frykter sertifikat-kø. Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2015. Side 6 Side 22 Side 24 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 1 / 2015 Fargesterk vinner Side 58 Cruiseskip inn i NIS Sjekker svovelutslipp Frykter sertifikat-kø Side 6 Side 22 Side 24 Gettyimages NAVIGATING

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Q2/Q3 2013 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT

Q2/Q3 2013 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET KVARTALSRAPPORT Q2/Q3 2013 4 Nye utfordringer og nye muligheter 7 Nøkkeltall fra NorCERT 21 Informasjonssikkerhet hvordan skal man få noen til å bry seg? NYE UTFORDRINGER OG

Detaljer

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING

7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.3/november 2011 En temaavis om Moderne Shipping No. 3 / november 2011 MODERNE SHIPPING 7TIPS TIL BÆREKRAFTIG SHIPPING Gjennom MARKIS håper vi å kunne etablere

Detaljer

NAVIGARE. Sjømanns kirken i London. IMOs generalsekretær. Velferden: SHIP shape Side 28-29. Linjedåp Side 36-37

NAVIGARE. Sjømanns kirken i London. IMOs generalsekretær. Velferden: SHIP shape Side 28-29. Linjedåp Side 36-37 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 3-2008 IMOs generalsekretær Side 6 11 Sjømanns kirken i London Side 18 23 Velferden: SHIP shape Side 28-29 Linjedåp Side 36-37 At OSM we

Detaljer

NAVIGARE. Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 1-2007. Side 6-11. Automatiserte systemer og menneskelig svikt

NAVIGARE. Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 1-2007. Side 6-11. Automatiserte systemer og menneskelig svikt NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 1-2007 Besøk på World Maritime University Side 6-11 Automatiserte systemer og menneskelig svikt Side 36-38 Vårens lmer Side 25-27 Fotokonkurransen

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer