Anvisning till kopplingssats, koppling & lamell & ANV072 SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anvisning till kopplingssats, koppling & lamell & ANV072 SV"

Transkript

1 Anvisning till kopplingssats, koppling & lamell & ANV072 SV Kopplingssats Koppling Applikationer: John Deere 2040S, 2140, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350 & 3640 Problem: När man monterar någon av följande artiklar; Kopplingssats koppling eller lamell för första gången är det nödvändigt att bearbeta svänghjulet som ritningen nedan visar. Detta bl.a. för att undvika att drivlamellens nitar kommer i kontakt med svänghjulet när lamellen slits. Lösning: Svarva upp diametern på svänghjulets fördjupning till Ø194mm och ett djup på 2mm för att ge plats åt drivlamellens fjädrande centrum. Bilden visar de nödvändiga förändringarna som behöver göras på svänghjulet Slätthultsvägen Ellös Tel Fax

2 Generell anvisning för kopplingsbyte i traktor Innan traktorn delas: Se till att traktorns uppallning är stadig och att traktorn kan justeras i höjdled vid återmontering. Efter demontering skall svänghjulet svarvas enligt tillverkarens anvisningar. Montera nytt svänghjulslager. Se till att det inte förekommer läckage runt vevaxeln. Kontrollera urtrampningslagrets mekanism avseende slitage och skador. Byt urtrampningslager. Kontrollera att lagerhållaren glider lätt. Kontrollera att splinesen är oskadade. Rengör tappens splines och smörj dem måttligt med specialfett. Kontrollera att den nya lamellen glider lätt på tappens splines. Var noga med att centrera lamellen vid montering av kopplingen.

3 Glöm inte att ta bort eventuell transportsäkring vid montering av kopplingen. En typ av transportsäkring. Var noga med att traktorns båda halvor är centrerade i höjd- och sidled vid ihopmontering. Om så inte är fallet uppstår lätt monteringsskador på lamell och koppling. Se till att splinsen på växellådans ingående tapp och kraftuttagets drivning lätt glider på plats i kopplingen. Tvinga inte ihop traktorhalvorna med bultarna! Monteringsskador omfattas inte av garantin. Här justeras kraft-uttagsaxelns läge när kraftuttaget befinner sig i inkopplat läge (oberoende läge). Detta gäller mekaniska kraftuttag. Om traktorn har hydrauliskt urtrampningslager skall rätt typ av hydraulvätska användas annars skadas tätningarna. Var noga med justering av pedalspelet efter avslutad montering. OBS! Detta är generella råd. Var noga med att i första hand följa respektive traktors verkstadshandbok.

4 Anvisning til koblingssæt, kobling og lamel & ANV072 DA Koblingssæt Kobling Applikationer: John Deere 2040S, 2140, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350 & 3640 Problem: Når du monterer nogen af følgende artikler: koblingssæt , kobling eller lamel for første gang, er det nødvendigt at bearbejde svinghjulet, som tegningen herunder viser. Dette er bl.a. for at undgå, at navets nitter kommer i kontakt med svinghjulet, når lamellen bliver slidt. Løsning: Drej diameteren på svinghjulets fordybning op til Ø194 mm og en dybde på 2 mm for at give plads til navets fjedrende centrum. Billedet viser de nødvendige forandringer, som skal udføres på svinghjulet EST SPAREPARTS AND EQUIPMENT Slätthultsvägen 12 S Ellös Tlf Fax

5 Generel anvisning til koblingsudskiftning i traktor Inden traktoren adskilles: Sørg for, at traktorens opklodsning er sikker, og at traktoren kan justeres i højden ved genmontering. Efter demontering skal svinghjulet drejes i henhold til producentens anvisninger. Montér nyt svinghjulsleje. Sørg for, at der ikke forekommer lækage omkring krumtapakslen. Kontrollér koblingsudrykkerlejets mekanisme mht. slitage og skader. Udskift koblingsudrykkerleje. Kontrollér, at lejeholderen glider let. Kontrollér, at noterne ikke har skader. Rengør tappens noter, og smør dem rimeligt med specialfedt. Kontrollér, at den nye lamel glider let på tappens noter. Vær omhyggelig med at centrere lamellen ved montering af koblingen.

6 Glem ikke, at fjerne eventuel transportsikring ved montering af koblingen. En type transportsikring. Vær omhyggelig med, at traktorens begge halvdele er centreret højde- og sideværts ved samlingen. Hvis dette ikke er tilfældet, opstår der nemt monteringsskader på lamel og kobling. Sørg for, at noten på gearkassens indgående tap og kraftudtagets drev let glider på plads i koblingen. Tving ikke traktorhalvdelene sammen med boltene! Monteringsskader er ikke omfattet af garantien. Her justeres kraftudtagsakslens stilling, når kraftudtaget befinder sig i indkoblet stilling (uafhængig stilling). Dette gælder mekaniske kraftudtag. Hvis traktoren har hydraulisk koblingsudrykkerleje, skal anvendes korrekt type hydraulikvæske, ellers beskadiges tætningerne. Vær omhyggelig med justering af pedalspillerummet efter afsluttet montering. OBS! Dette er generelle råd. Vær omhyggelig, og start med at følge den pågældende traktors værkstedshåndbog.

7 Anvisning for koblingssett, kobling og lamell & ANV072 NO Koblingssett Kobling Bruksområder: John Deere 2040S, 2140, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350 & 3640 Problem: Når man monterer en av følgende artikler; Koblingssett , kobling eller lamell for første gang, er det nødvendig å bearbeide svinghjulet som tegningen viser. Dette blant annet for å unngå at clutchplatens nagler kommer i kontakt med svinghjulet når lamellen slites. Løsning: Drei diameteren på svinghjulets fordypning til Ø194 mm og en dybde på 2 mm for å gi plass til clutchplatens fjærende sentrum. Bildet viser forandringene som er nødvendige å utføre på svinghjulet EST SPAREPARTS AND EQUIPMENT Slätthultsvägen 12 S Ellös Tlf Faks

8 Generell anvisning for koblingsbytte i traktor Før traktoren deles: Pass på at traktoren står stødig på støtten, og at traktoren kan justeres i høyden når den monteres igjen. Etter demontering skal svinghjulet dreies i henhold til produsentens anvisninger. Monter nytt svinghjulslager. Pass på at det ikke forekommer lekkasje rundt veivakselen. Kontroller utløserlagerets mekanisme med hensyn til slitasje og skader. Bytt utløserlager. Kontroller at lagerholderen glir lett. Kontroller at splinesene er uskadet. Rengjør tappens splines og smør dem sparsomt med spesialfett. Kontroller at den nya lamellen glir lett på tappens splines. Vær nøye med å midtstille lamellen ved montering av koblingen.

9 Ikke glem å fjerne eventuell transportsikring ved montering av koblingen. En type transportsikring. Vær nøye med at begge traktorhalvdelene er midtstilt i høyde- og sideretningen når de monteres sammen. Hvis det ikke er tilfelle, oppstår det lett monteringsskader på lamell og kobling. Pass på at splinesen på girkassens inngående tapp og kraftuttakets drev glir på plass i koblingen. Ikke tving traktorhalvdelene sammen med boltene! Monteringsskader omfattas ikke av garantien. Her justeres kraftuttaksakselens stilling når kraftuttaket befinner seg i tilkoblet stilling (uavhengig stilling). Dette gjelder mekaniske kraftuttak. Hvis traktoren har hydraulisk utløserlager, skal riktig type hydraulikkvæske benyttes, ellers skades tetningene. Vær nøye med justering av pedalspillet etter avsluttet montering. OBS! Dette er generelle råd. Vær nøye med først og fremst å følge respektive traktors verkstedshåndbok.

10 Kytkentäsarjan, kytkinasetelman & levyn ohje & ANV072 FI Kytkentäsarja Kytkinasetelma Sovellutukset: John Deere 2040S, 2140, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350 & 3640 Ongelma: Kun asennetaan jokin seuraavista tuotteista kytkentäsarja kytkinasetelma tai levy ensimmäistä kertaa, on vauhtipyörää tarpeen työstää alla olevan piirustuksen mukaisesti. Tämän tarkoituksena on mm. estää kytkinlevyn niittien joutuminen kosketuksiin vauhtipyörän kanssa, kun levy kuluu. Ratkaisu: Sorvaa vauhtipyörän syvennyksen halkaisijaa Ø194 mm:iin ja syvyyttä 2 mm:iin, jotta kytkinlevyn palautuvalla keskiosalla on tilaa. Kuva näyttää tarvittavat vauhtipyörän muutostyöt EST SPAREPARTS AND EQUIPMENT Slätthultsvägen 12 SE Ellös Puh Faksi

11 Yleinen ohje traktorin kytkinasetelman vaihtoon Ennen traktorin jakamista: Tarkista, että traktorin nostin on vakaa ja että traktoria voidaan säätää pystysuunnassa uudelleenasentamisen aikana. Asennuksen jälkeen vauhtipyörä tulee sorvata valmistajan ohjeiden mukaan. Asenna uusi vauhtipyörän laakeri. Huolehdi, ettei kampiakselin ympärillä ole vuotoja. Tarkista painelaakerin mekanismi kulumien ja vaurioiden varalta. Vaihda painelaakeri. Tarkista, että laakerin pidike liukuu vaivattomasti. Tarkista, että urissa ei ole vaurioita. Puhdista tapin urat ja voitele ne kohtuullisesti erikoisrasvalla. Tarkista, että lamelli liukuu vaivattomasti tapin urissa. Huolehdi, että lamelli on keskellä, kun kytkinasetelma asennetaan.

12 Muista poistaa mahdolliset kuljetussuojat kytkinasetelman asennuksen yhteydessä. Yksi kuljetussuojan tyyppi. Huolehdi, että traktorin molemmat puolikkaat on keskitetty korkeus- ja sivuttaissuunnassa, kun traktoria kootaan. Jos näin ei ole, lamelli ja kytkinasetelma voivat helposti vaurioitua asennuksen aikana. Huolehdi, että vaihdelaatikkoon menevän tapin ja voimanoton ajon kiila-akseli liukuvat helposti paikoilleen kytkinasetelmaan. Älä pakota traktorinpuolikkaita yhteen pulttien avulla! Takuu ei kata asennuksessa sattuvia vahinkoja. Tässä voimanottoakselin tilaa säädetään, kun voimanotto on kytketyssä tilassa (tilasta riippumatta). Tämä koskee mekaanista voimanottoa. Jos traktorissa on hydraulinen painelaakeri, tulee käyttää oikeanlaista hydrauliikkanestettä, jotta tiivisteet eivät vahingoitu. Säädä polkimen vapaaliike huolellisesti valmiin asennuksen mukaan. HUOM! Tämä on yleinen ohje. Huolehdi siitä, että ensisijaisesti noudatetaan kyseessä olevan traktorin tehdasohjeita.

13 Instruction for the clutch kit, clutch & plate & ANV072 EN Clutch kit Clutch Applications: John Deere 2040S, 2140, 2650, 2850, 3040, 3050, 3140, 3350 & 3640 Problem: When you install one of the following parts: Clutch kit clutch or plate for the first time it is necessary to machine the flywheel as shown in the drawing below. This is to prevent the clutch plate rivets from coming into contact with the flywheel when the plate wears. Solution: Machine the diameter of the flywheel s recess to Ø194 mm and a depth of 2 mm to make space for the clutch plate s spring centre. The figure shows the requisite changes that need to be made on the flywheel EST SPAREPARTS AND EQUIPMENT Slätthultsvägen 12 S Ellös Tel Fax

14 General instruction to replace the clutch on the tractor Before the tractor is opened: Make sure that the tractor is jacked firmly and that the tractor can be adjusted vertically during reassembly. After dismantling the flywheel must be machined according to the manufacturer s instructions. Fit a new flywheel bearing. Ensure that there is no leakage around the crankshaft. Check the release bearing mechanism with regard to wear and damage. Replace the release bearing. Check that the bearing holder slides easily. Check that the splines are undamaged. Clean the pin s splines and lubricate moderately with special grease. Check that the new plate slides easily on the pin s splines. Make sure to centre the plate when assembling the clutch.

15 Do not forget to remove the transport locks when dismantling the clutch. One type of transport lock. Exercise care to ensure the tractor s both halves are centred in height and laterally when assembling. If this is not the case, installation damage can occur the plate and clutch. If the tractor has hydraulic release bearings, the correct type of hydraulic fluid must be used otherwise the seals will be damaged. Make sure that the splines on the gearbox s input pin and the power take-off s drive slide easily in position on the clutch. Do not force the tractor halves with the bolts! Damage during installation is not covered by the warranty. The position of the power take-off s position is adjusted here when the power take-off is in the engaged position (independent position). This applies to mechanical power take-offs. Exercise care when adjusting the pedal play once the installation is completed. NOTE: This is general advice. First and foremost make sure to follow each tractor s workshop manual.

Generell anvisning för kopplingsbyte i traktor ANV127

Generell anvisning för kopplingsbyte i traktor ANV127 Generell anvisning för kopplingsbyte i traktor ANV127 Innan traktorn delas: Se till att traktorns uppallning är stadig och att traktorn kan justeras i höjdled vid återmontering. Efter demontering skall

Detaljer

Anvisning för kopplingssats ANV159

Anvisning för kopplingssats ANV159 Anvisning för kopplingssats ANV159 37764 SV Svänghjul OBS! Viktigt att svänghjulet svarvas. 40 +-0,075 mm (Mått efter svarvning av svänghjul.) Min. 109mm Tryckring Justermutter 2017-01-11 Efter monteringen

Detaljer

Anvisning för val av koppling och ANV179

Anvisning för val av koppling och ANV179 Anvisning för val av koppling 133027210 och 133027010 ANV179 Till en del modeller måste man som kund göra val av koppling, 133027010 eller 133027210. Valet beror på vilken koppling som suttit monterad

Detaljer

Anvisning till koppling ANV177

Anvisning till koppling ANV177 Anvisning till koppling 230000911 ANV177 Deutzmodeller: DX110A DX120A DX85A t.o.m. serienr 7816/0289 eller 7817/0083 DX90 t.o.m. serienr 7818/1099 eller 7819/0187 SV Från början tillverkades dessa traktorer

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem ANV155

Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem ANV155 Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett konstanttryckssystem. Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en intern kanal i ventilen pluggas. Därefter pluggas

Detaljer

Anvisning till toppstag Byberg ANV121 SV

Anvisning till toppstag Byberg ANV121 SV Anvisning till toppstag Byberg SV Adaptrar och slangar monteras på kopplingarna på toppstaget (plastpluggar och gummipackningar avlägsnas först). Toppstaget monteras på traktor med rörliga ändar mot redskapen.

Detaljer

Anvisning till monteringssats hydraulpump ANV022

Anvisning till monteringssats hydraulpump ANV022 Anvisning till monteringssats hydraulpump Den nya pumpen är olik den gamla i fl era avseende vad gäller monteringsförfarandet. SV 1. Efter demontering av den gamla pumpen, monteras den nya pumpen med o-ringen

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

Lastarventil - konstanttryckssystem ANV187

Lastarventil - konstanttryckssystem ANV187 Lastarventil - konstanttryckssystem Nedan visas inkoppling av lastarventilen 49614 i ett konstanttryckssystem. Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en konstanttrycksplugg monteras i den sidoplacerade

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Ledsagerbrems / Drum brake. Artikkelnummer/ Item no.

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Ledsagerbrems / Drum brake. Artikkelnummer/ Item no. Monteringsanvisning Assembly instructions Exigo 30 Emineo Ledsagerbrems / Drum brake Beskrivelse/Description 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 20 Pur 84419 22 Flexel/Compact 84437 22 Luft/Pneumatic

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Anvisning till likströmsgeneratorer

Anvisning till likströmsgeneratorer Anvisning till likströmsgeneratorer Viktig information angående likströmsgeneratorer SV OBS! Alla våra generatorer är testade i bänk före leverans, med avseende på laddning. Generatorn kan tappa sin stationära

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 8 kabler 1 Gel-forseglinger, / kabel Diamater For FIST-GCO2-FX & FOSC-400-XXXG GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel ut

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Les dette før du starter monteringen! Read these instructions carefully before installation. Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

Montering och inkoppling av M

Montering och inkoppling av M Montering och inkoppling av 66021151M SV OBS: Tänk på att detta är en maringenerator med isolerad jord som måste anslutas! Tänk på vid montering av generator... För att förvissa sig om att få rätt funktion

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

Montering och inkoppling av växelströmsgenerator ANV222 SV GENERELL BILD

Montering och inkoppling av växelströmsgenerator ANV222 SV GENERELL BILD Montering och inkoppling av växelströmsgenerator 47925 ANV222 SV GENERELL BILD Tänk på vid montering av generator... För att förvissa sig om att få rätt funktion på din nya växelströmsgenerator, är det

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier: Document title: MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier Doc. No.: M01-003 Number of page: 1 of 6 Rev. No.: 02 File name: J:\STANDARD\M01-003 P.O.No.: Client: Client Doc.no.: Tag no./type:

Detaljer

bondura 3.3 Ø25mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura 3.3 Ø25mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura 3.3 Ø25mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103802 rev. 25.01.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

Montering och inkoppling av växelströmsgenerator GENERELL BILD

Montering och inkoppling av växelströmsgenerator GENERELL BILD Montering och inkoppling av växelströmsgenerator SV GENERELL BILD Tänk på vid montering av generator... För att förvissa sig om att få rätt funktion på din nya växelströmsgenerator, är det viktigt att

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Anvisning till för konstanttryckssystem ANV032 SV

Anvisning till för konstanttryckssystem ANV032 SV Anvisning till 500-50- för konstanttryckssystem SV Ventilslid: 500-50- Flöde: Max tryck: Max mottryck i returgavel: Uttag: Temp. arbetsområde: Rekommenderad olja: Handtag: Spakfunktion: Konstanttryckskoppling:

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 16 kabler Gel-forseglinger, / kabel Diamater 1 Klargjøring av FOSC-400-A2G & B2G GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity.

WRM 1000 WRM 2000 WRM 6000 WRM 9000 WRM 9001 WRMPK. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser MIFARE 83 13,5 83 13.5. i-button. Smart. Proximity. Readers Väggläsare Væglæser Veggleser WRM 1000 WRM 2000 16 WRM 00 i-button 42 Smart 13,5 WRM 9000 WRM 9001 MIFARE Proximity 13.5 Key Pad P-00919_01-1/-ED.2006-06-16 Low single base - Flush mounting Tunn

Detaljer

bondura Multi Tool 200

bondura Multi Tool 200 bondura Multi Tool 200 pin and conical sleeve removal Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly art. 103807 rev. 16.03.2016 A 1/ bondura 6.6 1.1 conical sleeve removal / demontering av konhylse 1.2

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

SIDEPROPPELLER MJOSUNDET BÅT & HYDRAULIKK AS.

SIDEPROPPELLER MJOSUNDET BÅT & HYDRAULIKK AS. SIDEPROPPELLER Siden 1990 har vi levert flere hundre anlegg. De er alle konstruert under krav om liten tilgjengelig plass, mye tilgjengelig kraft og enkel montering. Som et supplement til standardserien

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

Kitchen Board. Kitchen Board. Monteringsanvisning / Installation Instruction. M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex. Godkendelse MK 7.

Kitchen Board. Kitchen Board. Monteringsanvisning / Installation Instruction. M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex. Godkendelse MK 7. Kitchen Board M43 02/09 trykk Kai Hansen as 15.000ex Kitchen Board Monteringsanvisning / Installation Instruction Godkendelse MK 7.32/1462 Udstedt: 2007.08.27 Gyldig til 2010..07.01 Montering med bunnlist

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Anvisning till utan serienippel

Anvisning till utan serienippel Anvisning till 500-50- utan serienippel Ventilslid: 500-50- Flöde: 60 liter / min (se tryckfallsdiagram) 350 bar (1-2 sektioner) Max tryck: 320 bar (3 sektioner) 300 bar (4-5 sektioner) Max mottryck i

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2 KAMPANJE APK-4 20150722: APK-4: Kontroll montering EGT-2 Berørte modeller for APK-4: Vitara APK416D, totalt 58 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke om bilen er

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Mathematics 114Q Integration Practice Problems SOLUTIONS. = 1 8 (x2 +5x) 8 + C. [u = x 2 +5x] = 1 11 (3 x)11 + C. [u =3 x] = 2 (7x + 9)3/2

Mathematics 114Q Integration Practice Problems SOLUTIONS. = 1 8 (x2 +5x) 8 + C. [u = x 2 +5x] = 1 11 (3 x)11 + C. [u =3 x] = 2 (7x + 9)3/2 Mathematics 4Q Name: SOLUTIONS. (x + 5)(x +5x) 7 8 (x +5x) 8 + C [u x +5x]. (3 x) (3 x) + C [u 3 x] 3. 7x +9 (7x + 9)3/ [u 7x + 9] 4. x 3 ( + x 4 ) /3 3 8 ( + x4 ) /3 + C [u + x 4 ] 5. e 5x+ 5 e5x+ + C

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel HT - Fiber M O N T A S J E B E S K R I V E L S E HT, fiber HT boksen har 24 x Ø: 10 mm, 2 x Ø: 20 mm & 4 x Ø: 5 mm innganger, den kan benyttes til standard skjøting. Boksen har tårn for 6 skjøtebrett med

Detaljer

Instruktion och Skötselråd för kraftöverföring

Instruktion och Skötselråd för kraftöverföring Anvisning till kraftöverföringsaxlar SV Instruktion och Skötselråd för kraftöverföring Grundläggande säkerhetsnormer: Läs igenom denna anvisning innan du monterar din drivaxel! (för mer information se

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism

SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism SafeRing / SafePlus Retrofit of opening coil Y1 and auxiliary switch S7 F, C and SI Modules with latched mechanism Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP C, De, F and Sl modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP C, De, F and Sl modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Monteringsanvisninger

Monteringsanvisninger Monteringsanvisninger Innholdsfortegnelse Index 191210 Kode Beskrivelse Description Underskap m/ 1 hylle Basecabinet w/1 shelf U2 Underskap hvit 20 Basecabinet white 20 U3 Underskap hvit 30 Basecabinet

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer